MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 229       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 4 aprilie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 363 din 12 decembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 253, 254, 262 si art. 273 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002

 

Decizia nr. 20 din 21 ianuarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. 1 lit. a), c), d), e) si f), ale art. 27 si ale art. 29-31 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Decizia nr. 23 din 21 ianuarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            319. - Hotărâre privind aprobarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de promovare a resurselor energetice regenerabile în cadrul Comunitătii (ALTENER) (1998-2002) si la Programul comunitar de promovare a eficientei energetice (SAVE) (1998-2002), semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2002 si la Bruxelles la 13 noiembrie 2002, si a plătii contributiei financiare a României pentru participarea la aceste programe

 

            Memorandum de întelegere între România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de promovare a resurselor energetice regenerabile în cadrul Comunitătii (ALTENER) (1998-2002) si la Programul comunitar de promovare a eficientei energetice (SAVE) (1998-2002)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            5.151/2002-40/2003. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a fermei didactice din unitătile de învătământ preuniversitar

 

            76. - Ordin al ministrului dezvoltării si prognozei pentru modificarea anexei nr. 1 la anexa la Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 292/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea, monitorizarea si evaluarea unor programe de dezvoltare

 

            1.113. - Instructiuni ale secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor persoanelor prevăzute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 363

din 12 decembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 253, 254, 262 si art. 273 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 253, 254, 262 si art. 273 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, exceptie ridicată de Cooperativa de Credit “Ardealul si Banatul” O.C. din Resita în Dosarul nr. 2.846/2001 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, întrucât apreciază că dispozitiile criticate nu sunt contrare prevederilor din Constitutie invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea nr. 2.603 din 19 septembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 2.846/2001, Curtea Supremă de Justitie - Sectia de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 253, 254, 262 si 273 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002. Exceptia a fost ridicată de Cooperativa de Credit “Ardealul si Banatul” O.C. din Resita într-o cauză având ca obiect recursul declarat de aceasta împotriva unei hotărâri a Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României prin care a fost respinsă cererea de avizare prealabilă a reorganizării cooperativei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustin următoarele: art. 254 lit. c) încalcă dispozitiile art. 15 alin. (2) si art. 78 din Constitutie prin aceea că sintroduce un element de conduită (o conditie) pentru trecut – nivelul activului net înregistrat în bilantul contabil întocmit anterior intrării în vigoare a ordonantei de urgentă - aplicând în acest fel retroactiv Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000”; art. 253, 254, art. 273 alin. 2 si art. 262 contravin principiului constitutional al separatiei puterilor în stat, întrucât, potrivit acestor texte, Banca Natională a României este înzestrată cu putere de reglementare si cu putere de judecată; art. 262 încalcă art. 72 alin. (1) si (3) lit. k) si r) din Constitutie, potrivit căruia regimul juridic al proprietătii si mostenirii se reglementează prin lege organică; art. 26 încalcă “dreptul de dispozitie al proprietarului – element esential al proprietătii - proprietatea organizatiilor de credit este privată, fiind ocrotită de lege - art. 135 alin. (1) dispunând aplicarea de reguli care prin natura lor fac parte din regimul general al proprietătii”.

Curtea Supremă de Justitie - Sectia de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 253, 254, 262 si 273 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 este neîntemeiată. În acest sens, în esentă, arată: art. 254 lit. c) nu este contrar art. 15 alin. (2) din Constitutie, iar faptul că legea prevede conditii prealabile, anterioare datei intrării în vigoare, nu constituie o încălcare a principiului neretroactivitătii legii; prin dispozitiile art. 253, 254, 273 alin. 2 si 262 nu se încalcă principiul separatiei puterilor în stat, ci “Banca Natională a României exercită atributiile specifice, de supraveghere si autorizare, iar pentru asemenea activitate este îndreptătită să emită reglementări de urmărire si control, pentru eficienta propriei sale activităti”; Legea nr. 200/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit are caracter organic, astfel că se înlătură critica privind neconstitutionalitatea art. 262 prin raportare la art. 72 alin. (1) si (3) lit. k) din Constitutie.

Presedintele Camerei Deputatilor arată că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Astfel, în legătură cu sustinerile referitoare la încălcarea prin art. 254 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, a principiului neretroactivitătii legii se consideră că autorul exceptiei “confundă retroactivitatea legii cu o dispozitie a acesteia care se raportează la date existente, în vederea acordării unei autorizatii pentru care se impune verificarea situatiei economice si financiare a agentului economic căruia i se aplică norma juridică. Opinia autorului exceptiei privind neconstitutionalitatea art. 253, 254, 262 si a art. 273 alin. 2 este lipsită de relevantă juridică cât timp hotărârea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României poate fi atacată, conform art. 202 alin. 2 din ordonantă, la Curtea Supremă de Justitie. În sfârsit, în cauză nu sunt relevante nici prevederile constitutionale ale art. 72 alin. (1) si (3) lit. k) si r) si, de altfel, Legea nr. 200/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit a fost adoptată de cele două Camere ale Parlamentului cu respectarea art. 74 alin. (1) din Constitutie.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor si cel al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, îl constituie prevederile art. 26, 253, 254, 262 si art. 273 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, care prevăd:

- Art. 253: “În termen de cel mult 3 luni de la primirea cererii Banca Natională a României va aviza constituirea sau, după caz, reorganizarea ori va respinge cererea si va comunica în scris hotărârea sa împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii cererii.”;

- Art. 254: “Cererea de avizare prealabilă a constituirii sau, după caz, a reorganizării retelei va fi respinsă dacă:

a) documentatia prezentată este incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgentă ori cu reglementările date în aplicarea acesteia;

b) documentatia prezentată este insuficientă pentru a determina dacă organizatiile cooperatiste de credit din retea îsi vor desfăsura activitatea în conformitate cu prezenta ordonantă de urgentă;

c) una sau mai multe organizatii ale cooperatiei de credit existente au înregistrat un nivel negativ al activului net, potrivit bilantului contabil prevăzut la art. 252 alin. 1 lit. d) liniuta a 5-a, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 146 alin. (3);

d) din evaluarea studiului de fezabilitate se consideră că respectiva retea nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse sau că aceste obiective nu corespund conditiilor existente în raza teritorială de operare propusă;

e) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgentă sau reglementările date în aplicarea acesteia de către Banca Natională a României.”;

- Art. 262: “Organizatiile cooperatiei de credit care nu au obtinut autorizatia de functionare potrivit prezentei sectiuni sau au fost respinse în oricare dintre etapele procesului de autorizare se dizolvă prin efectul legii si vor intra imediat în lichidare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996.”;

- Art. 273: “Se pedepseste cu închisoare de la o lună la un an si cu amendă cuprinsă între 20.000.000 lei si 50.000.000 lei orice conducător al unei organizatii cooperatiste de credit care încalcă prevederile art. 188, care obstructionează în orice mod exercitarea inspectiilor sau care, în mod intentionat, comunică informatii inexacte personalului care efectuează inspectia.

Cu pedeapsa prevăzută la alin. 1 se pedepseste si administratorul sau conducătorul care nu face demersurile necesare în vederea dizolvării si lichidării organizatiilor cooperatiei de credit aflate în situatia prevăzută la art. 262.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile de lege criticate sunt contrare art. 15, art. 72 alin. (1) si alin. (3) lit. k) si r), art. 78 si art. 135 alin. (1) din Constitutie, care prevăd:

- Art. 15: “(1) Cetătenii beneficiază de drepturile si de libertătile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevăzute de acestea.

(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile.”

- Art. 72. alin. (1) si (3) lit. k) si r): “(1) Parlamentul adoptă legi constitutionale, legi organice si legi ordinare. [...] (3) Prin lege organică se reglementează: [...]

k) regimul juridic general al proprietătii si al mostenirii; [...]

r) celelalte domenii pentru care, în Constitutie, se prevede adoptarea de legi organice.”;

- Art. 78: “Legea se publică în Monitorul Oficial al României si intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei.”;

- Art. 135 alin. (1): “Statul ocroteste proprietatea.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

O primă critică de neconstitutionalitate priveste art. 254 lit. c) din ordonantă, care, în opinia autorului exceptiei, încalcă dispozitiile art. 15 alin. (2) si art. 78 din Constitutie prin aceea că sintroduce un element de conduită (o conditie) pentru trecut - nivelul activului net înregistrat în bilantul contabil întocmit anterior intrării în vigoare a ordonantei de urgentă - aplicând în acest fel retroactiv Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000”. Această critică este neîntemeiată. Desi textul de lege se raportează la elemente preexistente (nivelul activului net la 31 decembrie 1999), prin dispozitiile sale acesta nu reglementează cu privire la situatii juridice anterioare intrării în vigoare a ordonantei, astfel că nu sunt încălcate prevederile din Constitutie referitoare la neretroactivitatea legii civile.

Sustinerile potrivit cărora art. 253, 254, art. 273 alin. (2) si art. 262 contravin principiului constitutional al separatiei puterilor în stat, întrucât, potrivit acestor texte, Banca Natională a României este înzestrată cu putere de reglementare si cu putere de judecată, urmează, de asemenea, a fi respinse. Curtea retine că hotărârea prin care Banca Natională a României respinge cererea de avizare prealabilă a constituirii sau, după caz, a reorganizării organizatiei cooperatiei de credit este un act emis în exercitarea atributiilor sale specifice de supraveghere si autorizare, supus controlului instantelor judecătoresti, ceea ce este în deplină concordantă cu principiul separatiei puterilor în stat. Exceptia de neconstitutionalitate vizează art. 262 din ordonantă si prin raportare la dispozitiile constitutionale ale art. 72 alin. (1) si alin. (3) lit. k) si r), prin aceea că reglementează într-un domeniu rezervat legilor organice, precum si ale art. 135 din Constitutie, cu motivarea încălcării dreptului de dispozitie al proprietarului, care este organizatia cooperatiei de credit.

Curtea nu poate primi nici această critică, întrucât textul criticat nu reglementează regimul juridic general al proprietătii, ci dispune cu privire la dizolvarea prin efectul legii a organizatiilor cooperatiei de credit care nu au obtinut autorizarea de functionare sau au fost respinse în oricare dintre etapele procesului de autorizare de către Banca Natională a României, ceea ce reprezintă o măsură luată de legiuitor pentru a preveni prejudicierea drepturilor membrilor acestor cooperative, în deplin acord cu prevederile art. 135 alin. (1) din Constitutie. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 253, 254, 262 si art. 273 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, exceptie ridicată de Cooperativa de Credit “Ardealul si Banatul” O.C. din Resita în Dosarul nr. 2.846/2001 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 decembrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 20

din 21 ianuarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. 1 lit. a), c), d), e) si f), ale art. 27 si ale art. 29-31 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. 1 lit. a), c), d), e) si f), ale art. 27 si ale art. 29-31 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Ion Ciochină în Dosarul nr. 6.586/2001 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal sunt prezenti autorul exceptiei, precum si Elena Năstase, presedinta Asociatiei de proprietari Bl. C.29, si Marian Tuzluc, administrator la aceeasi asociatie.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Autorul exceptiei solicită admiterea acesteia, sustinând oral aceleasi motive de neconstitutionalitate pe care le-a invocat în fata instantei de judecată.

Celelalte părti prezente solicită respingerea exceptiei, arătând că motivul litigiului între asociatia de proprietari si autorul exceptiei îl constituie neplata de către acesta din urmă a cotelor de întretinere.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, ca neîntemeiată, arătând că textele legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale. Se arată că în imobilele cu mai multe apartamente convietuirea impune coproprietatea fortată asupra spatiilor comune. De aceea si plata pentru serviciile aferente acestor spatii se face centralizat, fiecare coproprietar fiind însă obligat să-si achite cota-parte din aceste servicii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 20 februarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 6.586/2001, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. 1 lit. a), c), d), e) si f) , ale art. 27 si ale art. 29-31 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Ion Ciochină.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul exceptiei consideră că dispozitiile criticate încalcă art. 37 alin. (1) privind dreptul de asociere, precum si art. 41 si 135 din Constitutie - acesta din urmă ocrotind proprietatea privată.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al Avocatului Poporului.

Guvernul arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel cum remarcă Guvernul, “convietuirea în imobile cu mai multe apartamente impune coproprietatea fortată asupra spatiilor comune, care trebuie administrate în interesul tuturor proprietarilor de apartamente care locuiesc în acel imobil. De asemenea, furnizarea majoritătii serviciilor către condominiul respectiv se face centralizat, cu facturarea acestor servicii în mod colectiv. Din aceste motive, este necesară o anumită formă de organizare a proprietarilor, de natură să asigure o mai bună administrare a drepturilor si obligatiilor comune proprietarilor care locuiesc în

imobil”.

În ceea ce priveste compatibilitatea textelor din Legea locuintei cu dispozitiile art. 41 si 135 din Constitutie, Guvernul observă că nu se aduce, prin lege, nici o atingere dreptului de proprietate, întrucât legea reglementează dreptul asociatiei de proprietari de a intenta o actiune în justitie împotriva persoanelor care nu au plătit contributia la cheltuielile comune, în scopul recuperării creantelor.

Avocatul Poporului arată, de asemenea, că textele criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, precum si cel al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 24 alin. 1 lit. a), c), d), e) si f), ale art. 27 si ale art. 29-31 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al căror continut este următorul:

- Art. 24: “Asociatia de proprietari îndeplineste următoarele atributii:

a) adoptă si amendează bugetele de venituri si cheltuieli, precum si fondul de rulment; încasează cotele obisnuite si speciale pentru cheltuielile comune de la proprietarii de apartamente si de la proprietarii spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă; [];

c) actionează sau sustine în justitie, în nume propriu sau în numele proprietarilor asociati, interesele legate de clădire;

d) încheie contracte si îsi asumă obligatii în nume propriu sau în numele proprietarilor asociati, în interesele legate de clădire;

e) reglementează folosirea, întretinerea, repararea, înlocuirea si modificarea părtilor proprietătii comune;

f) impune penalizări pentru întârzierea plătii cotelor de întretinere;”;

- Art. 27: “Presedintele asociatiei de proprietari reprezintă asociatia în derularea contractelor si îsi asumă obligatii în numele acesteia. El reprezintă asociatia de proprietari împotriva unui tert, inclusiv în actiunile initiate de asociatie împotriva unui proprietar sau chirias care nu si-a îndeplinit obligatiile fată de asociatie sau în procesele initiate de un proprietar care contestă o hotărâre a asociatiei de proprietari.”;

- Art. 29: “Toti proprietarii de apartamente trebuie să plătească în avans cota ce le revine din bugetul pentru cheltuielile comune.

Plata se va face conform hotărârii luate în adunarea generală.”;

- Art. 30: “Cu aprobarea dată prin votul a două treimi din numărul membrilor asociatiei de proprietari, poate fi percepută o sumă specială, în afara cheltuielilor comune prevăzute în buget, destinată achitării cheltuielilor comune neprevăzute, dar necesare. Astfel de sume se vor plăti la termenele stabilite de adunarea generală a asociatiei de proprietari.”;

- Art. 31: “Asociatia de proprietari poate impune o penalizare pentru neplata cheltuielilor comune, inclusiv a celor neprevăzute, si a altor cheltuieli restante, oricărui proprietar care se va face vinovat de neplata acestora, timp de mai mult de 30 de zile de la termenul stabilit.

Asociatia de proprietari are dreptul de a actiona în justitie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cheltuielilor comune, inclusiv a celor neprevăzute, timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

Actiunea este scutită de taxă de timbru.

Sentinta dată în favoarea asociatiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pusă în aplicare prin orice modalitate permisă de Codul de procedură civilă, pentru acoperirea datoriilor.”

I. Analizând dispozitiile legale criticate, Curtea constată că motivul de neconstitutionalitate invocat, în sensul că ar fi încălcate prevederile constitutionale ale art. 37 alin. (1) privind dreptul la libera asociere, nu poate fi retinut. Sub acest aspect, prin Decizia nr. 168 din 28 octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 24 februarie 2000, Curtea a statuat că în anumite situatii legiuitorul poate institui forme speciale de asociere ce urmăresc salvgardarea unor interese de ordin general si care, în perspectiva scopurilor pe care le urmăresc, nu reprezintă, în realitate, modalităti înscrise în conceptul de liberă asociere, astfel cum acesta este conturat prin prevederile art. 37 din Constitutie si, respectiv, prin cele ale art. 11 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Astfel, Curtea constată că asociatia de proprietari se află într-o asemenea situatie juridică. Într-adevăr, această categorie de asociatii a fost creată prin lege în vederea realizării unui scop de interes general, si anume administrarea în bune conditii a clădirilor cu mai multe apartamente, luându-se în seamă totodată si interesele locatarilor legate de realizarea unei bune convietuiri, inclusiv pentru stabilirea costurilor si a cheltuielilor comune, a repartizării lor pe fiecare locatar, a reparatiilor si amenajărilor necesare etc. Rezolvarea problemelor pe care le implică locuirea si administrarea unui imobil cu mai multi locatari impune, în consecintă, o asociere fără de care drepturile si interesele legitime ale celor ce locuiesc în imobilul respectiv ar putea fi afectate prin aparitia unor neîntelegeri sau litigii. 

II. În ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei de neconstitutionalitate, potrivit căreia dispozitiile legale criticate ar fi contrare prevederilor art. 41 din Constitutie, Curtea constată că acestea, reglementând modalitatea de exercitare a dreptului de proprietate asupra părtilor din clădirile destinate folosirii în comun de către toti proprietarii, sunt exact în sensul art. 41 din Legea fundamentală. Obligarea datornicului de a plăti creditorului contravaloarea unor bunuri si servicii de care a beneficiat nu poate fi nicicum privită ca o violare a proprietătii. În sistemul dreptului civil român, administrarea bunurilor aflate în coproprietate se realizează cu acordul tuturor coproprietarilor, legea cerând unanimitate. Este motivul pentru care orice coproprietar poate cere, în orice moment, iesirea din indiviziune. Numai că, în ipoteza părtilor comune din clădirile cu etaje si apartamente, iesirea din indiviziune nu este posibilă, coproprietatea fiind perpetuă. În aceste conditii, Curtea constată că nu pot fi primite afirmatiile autorului exceptiei în sensul că “rămâne la dispozitia proprietarului felul în care îsi administrează proprietatea indiviză”, tocmai pentru că “proprietarul” nu este singurul stăpân al părtilor indivize, de care nu are cum să dispună numai el, fără a încălca drepturile celorlalti.

Si, în sfârsit, cu privire la criticile de neconstitutionalitate bazate pe argumente cu o coloratură politică, de felul “proprietarul să se simtă... ca în perioada comunistă...” etc., fără a se indica prevederile constitutionale cărora le-ar contraveni prevederile legale atacate, Curtea constată că acestea, de asemenea, nu pot fi primite, deoarece Curtea nu se poate substitui autorului exceptiei în ceea ce priveste invocarea unui motiv de neconstitutionalitate, întrucât astfel ar exercita din oficiu controlul de constitutionalitate, ceea ce este inadmisibil.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. 1 lit. a), c), d), e) si f), ale art. 27 si ale art. 29-31 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Ion Ciochină în Dosarul nr. 6.586/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 ianuarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 23

din 21 ianuarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 64/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Casa de Schimb Valutar I.D.M. Exchange” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 5.725/2002 al Judecătoriei Satu Mare. Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 14 ianuarie 2003 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având în vedere solicitarea autorului exceptiei privind amânarea pronuntării pentru a depune note scrise, a amânat pronuntarea la 21 ianuarie 2003.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 26 septembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 5.725/2002, Judecătoria Satu Mare a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 64/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Casa de Schimb Valutar IDM Exchange” - S.R.L. din Bucuresti într-o cauză având ca obiect plângerea formulată de aceasta împotriva procesuluiverbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, încheiat în temeiul art. 10 alin. (1) lit. b) din ordonanta criticată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile criticate contravin art. 41 alin. (2) si art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie. Astfel, se consideră că încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 41 alin. (2) constă într-o “discriminare sau un tratament preferential în favoarea societătilor care desfăsoară activităti financiar-bancare, care detin case de schimb valutar, în detrimentul societătilor persoane juridice autorizate, care detin la rândul lor case de schimb valutar”, deoarece casele de schimb valutar ce apartin băncilor nu au obligatii deduse din Legea nr. 64/2002, pe când celelalte institutii sunt nevoite să îsi diminueze patrimoniile prin cheltuieli determinate de achizitionarea si întretinerea aparatelor de marcat. În ceea ce priveste invocarea încălcării art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie, se arată că textul apreciat ca fiind neconstitutional constituie o limitare a libertătii comertului si o imixtiune a statului în afacerile private.

Judecătoria Satu Mare apreciază că “prevederile art. 2 alin. (1) lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999, introduse prin art. I pct. 4 din Legea nr. 64/2002 sunt constitutionale”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens, arată că, în realitate, exceptia vizează neconstitutionalitatea art. 2 alin. (1) lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002. Cu privire la acest text de lege, Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate “nu poate fi acceptată, atât sub aspectul lipsei incidentei dispozitiilor constitutionale citate asupra cauzei, cât si datorită faptului că statul, actionând în interes public, este legitimat să ia orice măsuri legale de protejare a acestuia”. Arată, de asemenea, că aceste dispozitii nu aduc atingere nici principiului egalitătii în drepturi consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât acest principiu “se referă la egalitatea în drepturi în raport cu prevederile legii, iar nu la faptul că toti ar beneficia de aceleasi drepturi”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost ridicată de autorul acesteia, îl constituie prevederile “art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 64/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale”. În realitate, textul de lege criticat, introdus prin art. I pct. 4 din Legea nr. 64/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, a devenit art. 2 alin. (1) lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999, ca urmare a republicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002. În consecintă, Curtea urmează să se pronunte cu privire la constitutionalitatea acestor din urmă dispozitii, care prevăd: “Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1): [...]

g) activitătile de asigurări, precum si activitătile financiare si bancare, cu exceptia caselor de schimb valutar apartinând persoanelor juridice autorizate;”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile de lege criticate sunt contrare art. 41 alin. (2) si art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie, care prevăd:

- Art. 41 alin. (2): “Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.”;

- Art. 134 alin. (2) lit. a): “Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Art. 2 alin. (1) lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale stabileste că agentii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii direct către populatie, inclusiv casele de schimb valutar, sunt obligati să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. Autorul exceptiei consideră că această dispozitie din lege privitoare la casele de schimb valutar si, mai exact, asa cum se sustine în notele scrise depuse la dosar, prevederile Normelor privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V. 2, cuprinse în Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, emis de Banca Natională a României, prevederi potrivit cărora punctele de schimb valutar ale băncilor, înfiintate în alte spatii decât cele în care îsi au sediile băncile, sunt exceptate de la utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, sunt discriminatorii si contrare dispozitiilor art. 41 alin. (2) din Constitutie.

Aceasta deoarece se instituie un tratament preferential în favoarea societătilor care desfăsoară activităti financiare si bancare, care detin case de schimb valutar, precum si în favoarea altor persoane juridice autorizate care detin asemenea case de schimb valutar.

Curtea constată că această critică nu poate fi primită, întrucât din redactarea textului de lege vizat de exceptia de neconstitutionalitate nu rezultă exceptarea caselor de schimb valutar ale băncilor, înfiintate în afara sediului acestora, de la obligatia de a utiliza case de marcat electronice fiscale. Casele de schimb valutar ale băncilor sunt supuse aceluiasi tratament juridic ca si casele de schimb valutar ale altor persoane juridice, ceea ce elimină orice posibilitate de discriminare, după cum ele apartin societătilor care desfăsoară activităti financiare si bancare sau nu, deci în functie de titular. Reglementarea unei asemenea exceptări prin prevederile Normelor privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2, cuprinse în Regulamentul nr. 3/1997 al Băncii Nationale a României, nu poate face obiectul controlului de constitutionalitate, întrucât, conform art. 144 lit. c) din Constitutie, coroborat cu art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, aceasta “decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”.

Curtea constată, de asemenea, că dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. g) din ordonantă nu contravin nici prevederilor art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie, ci, dimpotrivă, dau expresie exigentelor constitutionale privind obligatia statului de a asigura libertatea comertului si protectia concurentei loiale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Casa de Schimb Valutar I.D.M. Exchange” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 5.725/2002 al Judecătoriei Satu Mare.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 ianuarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de promovare a resurselor energetice regenerabile în cadrul Comunitătii (ALTENER) (1998-2002) si la Programul comunitar de promovare a eficientei energetice (SAVE) (1998-2002),  semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2002 si la Bruxelles la 13 noiembrie 2002, si a plătii contributiei financiare a României pentru participarea la aceste programe

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de promovare a resurselor energetice regenerabile în cadrul Comunitătii (ALTENER) (1998-2002) si la Programul comunitar de promovare a eficientei energetice (SAVE) (1998-2002), semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2002 si la Bruxelles la 13 noiembrie 2002.

Art. 2. - Se aprobă plata contributiei financiare a României de la bugetul de stat, pe anii 2001 si 2002, la bugetul Uniunii Europene, în limita echivalentului în lei al sumei de 120.092 euro, în vederea participării la programele de actiune comunitară prevăzute la art. 1, după cum urmează:

SAVE 2x21.917 = 43.834 euro

ALTENER 76.258 euro

120.092 euro

Art. 3. - Suma prevăzută la art. 2 se suportă din creditele bugetare aprobate Ministerului Industriei si Resurselor prin bugetul de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 319.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de promovare a resurselor energetice regenerabile în cadrul Comunitătii (ALTENER) (1998-2002) si la Programul comunitar de promovare a eficientei energetice (SAVE) (1998-2002)*)

 

Comisia Europeană, denumită în cele ce urmează Comisia, în numele Comunitătii Europene, pe de o parte, si Guvernul României, denumit în cele ce urmează România, pe de altă parte, întrucât:

1. Programul multianual de promovare a resurselor energetice regenerabile în cadrul Comunitătii (ALTENER) (1998-2002) a fost stabilit prin Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 646/2000/EC din 28 februarie 2000;

2. Programul multianual de promovare a eficientei energetice (SAVE) (1998-2002) a fost stabilit prin Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 647/2000/EC din 28 februarie 2000;

3. Decizia Consiliului de Asociere România-Uniunea Europeană nr. 1/2002 din 19 februarie 2002 stabileste principiile generale de participare a României la programele comunitare si permite Comisiei si autoritătilor competente din România să determine termenii si conditiile specifice, inclusiv contributia financiară aferentă participării la fiecare program, au convenit următoarele:


*) Traducere.

 

ARTICOLUL 1

Programe

 

România va participa la Programul multianual de promovare a resurselor energetice regenerabile în cadrul Comunitătii (ALTENER) (1998-2002) si la Programul multianual de promovare a eficientei energetice (SAVE) (1998-2002) (denumite Programe) în concordantă cu conditiile prevăzute în Decizia Consiliului de Asociere România-Uniunea Europeană nr. 1/2002 din 19 februarie 2002, cu privire la conditiile si termenii generali de participare a României la programele comunitare si în conformitate cu termenii si conditiile prevăzute în anexele nr. I si II la prezentul memorandum de întelegere.

 

ARTICOLUL 2

Dispozitii finale

 

Prezentul memorandum de întelegere se va aplica pe toată durata programelor, începând cu data de 1 ianuarie 2002 în ceea ce priveste programul comunitar ALTENER si începând cu data de 1 ianuarie 2001 în ceea ce priveste programul comunitar SAVE. Totusi, în cazul în care Comunitatea Europeană hotărăste prelungirea duratei programelor fără modificări substantiale în cadrul acestora, prevederile prezentului memorandum de întelegere se vor extinde automat în mod corespunzător dacă nici una dintre părti nu îl denuntă.

Anexele nr. I si II fac parte integrantă din prezentul memorandum de întelegere.

Prezentul memorandum de întelegere poate fi modificat numai în scris prin consimtământul părtilor.

Prezentul memorandum de întelegere intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2001.

 

Semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2002.

Pentru Guvernul României,

Dan Ioan Popescu,

ministrul industriei si resurselor

Semnat la Bruxelles la 13 noiembrie 2002.

Pentru Comisie, în numele Comunitătii Europene,

Loyola De Palacio,

vicepresedinte, membru al Comisiei

pentru transporturi si energie

 

ANEXA Nr. I

 

TERMENII SI CONDITIILE DE PARTICIPARE ÎN CADRUL PROGRAMELOR

 

1. România va participa la activitătile Programului comunitar de promovare a resurselor energetice regenerabile în cadrul Comunitătii (ALTENER) (1998-2002) în conformitate cu obiectivele, criteriile, procedurile si termenele limită, asa cum sunt prevăzute în Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 646/2000/EC din 28 februarie 2000.

2. România va participa la activitătile Programului comunitar de promovare a eficientei energetice (SAVE) (1998-2002) în conformitate cu obiectivele, criteriile, procedurile si termenele limită, asa cum sunt prevăzute în Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 647/2000/EC din 28 februarie 2000.

3. Termenii si conditiile aplicabile propunerilor, evaluării si selectării cererilor depuse de institutiile, organizatiile sau persoanele fizice eligibile din România vor fi aceleasi cu cele aplicate la institutiile, organizatiile sau persoanele fizice eligibile din statele membre ale Uniunii Europene.

4. Pentru participarea la programe România va plăti anual o contributie financiară la bugetul general al Uniunii Europene conform modalitătilor prevăzute în anexa nr. II.

5. Contributia financiară a României pentru participarea si implementarea programelor va fi adăugată la sumele anuale alocate de bugetul general al Uniunii Europene pentru îndeplinirea angajamentelor legate de obligatiile financiare rezultate din aplicarea diferitelor măsuri privind executia, managementul si functionarea programelor. O parte a acestei contributii poate fi finantată în cadrul ajutorului extern acordat de Comunitate, la solicitarea României.

6. Una dintre limbile oficiale ale Comunitătii va fi folosită în procedurile referitoare la cereri, contracte si rapoarte, precum si pentru alte aspecte administrative ale programelor.

7. Fără a se încălca responsabilitătile Comisiei si ale Curtii Auditorilor ale Comunitătilor Europene referitoare la monitorizarea si evaluarea programelor, participarea României la programe va fi monitorizată permanent pe bază de parteneriat între Comisie si România. România va prezenta Comisiei rapoarte relevante si va participa la alte activităti specifice organizate de către Comunitate în contextul acestor programe.

 

ANEXA Nr. II

 

REGULILE

aplicabile contributiei financiare a României la Programul multianual de promovare a resurselor energetice regenerabile (ALTENER) (1998-2002) si la Programul multianual de promovare a eficientei energetice

(SAVE) (1998-2002)

 

1. Contributia financiară ce urmează a fi plătită de România bugetului general al Uniunii Europene pentru participarea la aceste programe va fi următoarea:

- Programul comunitar ALTENER

- 643.341 euro pentru anul 2002

- Programul comunitar SAVE

- 322.152 euro pentru anul 2001

- 322.152 euro pentru anul 2002

2. Contributia României va acoperi cheltuielile legate de pregătirea, evaluarea fezabilitătii, elaborarea si executia proiectelor de interes comun, precum si cele legate de elaborarea si implementarea de măsuri orizontale, asa cum se prevede în programe.

3. Cheltuielile de diurnă si transport ocazionate de deplasarea si de activitatea reprezentantilor si expertilor din România în vederea participării ca observatori la lucrările comitetului mentionat în art. 5 din Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 646/2000/EC din 28 februarie 2000 si în art. 6 din Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 647/2000/EC din 28 februarie 2000 sau la alte întâlniri referitoare la implementarea programelor vor fi rambursate de Comisie pe aceeasi bază si în concordantă cu aceleasi proceduri în vigoare, aplicabile reprezentantilor statelor membre ale Uniunii Europene.

4. Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene se va aplica si managementului contributiei României.

5. După intrarea în vigoare a prezentului memorandum de întelegere si ulterior, la începutul fiecărui an financiar, Comisia va trimite României o cerere de plată corespunzând contributiei sale la costurile acoperite prin acest memorandum de întelegere.

6. Această contributie va fi plătită în euro într-un cont bancar în euro al Comisiei.

7. România va plăti contributia sa la costurile anuale, în concordantă cu cererea de plată, cel mai târziu în termen de 3 luni de la data cererii. Orice întârziere a plătii contributiei va duce la plata unei dobânzi penalizatoare de către România, calculată la suma rămasă de plată după data scadentei. Rata dobânzii va fi rata aplicată de Banca Centrală Europeană principalelor operatiuni de refinantare în euro la data scadentei, majorată cu 1,5 puncte procentuale. În cazul întârzierii plătii contributiei de către România, Comisia poate, de asemenea, suspenda plătile către beneficiarii români. În cazul în care întârzierea efectuării plătii poate periclita în mod semnificativ implementarea si managementul programelor, Comisia poate suspenda participarea României la programe în anul respectiv.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

Nr. 5.151 din 13 decembrie 2002

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 40 din 22 ianuarie 2003

 

ORDIN

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a fermei didactice din unitătile de învătământ preuniversitar

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) din Protocolul privind parteneriatul în organizarea si desfăsurarea procesului de învătământ preuniversitar si a formării continue a adultilor, încheiat între Ministerul Educatiei si Cercetării si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, având în vedere prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare si ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării si ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă regulamentul de organizare si functionare a fermei didactice din unitătile de învătământ preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală pentru învătământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, inspectoratele scolare, unitătile de învătământ preuniversitar, Serviciul de cercetare, învătământ si consultantă din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor asigură aplicarea prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL

de organizare si functionare a fermei didactice din unitătile de învătământ preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Ferma didactică este o structură a unitătilor de învătământ, fără personalitate juridică, fiind organizată în scopul principal al derulării procesului didactic prin exploatarea si valorificarea lotului didactic experimental, a altor terenuri aflate în proprietate, administrare, folosintă sau dobândite prin donatii, concesionări sau în orice alte modalităti prevăzute de lege.

(2) Lotul didactic experimental este suprafata de teren destinată desfăsurării unor activităti specifice de învătământ de către unitătile de învătământ primar si gimnazial din mediul rural si periurban, precum si de către liceele cu profil agricol, agromontan si silvic. Pot constitui loturi didactice experimentale si suprafetele de luciu de apă - lacuri, iazuri, instalatii piscicole.

(3) Loturile didactice experimentale pot face parte din ferma didactică.

Art. 2. - Activitatea în ferma didactică se desfăsoară în scopul derulării procesului de învătământ, în vederea însusirii de către elevi a competentelor specifice calificărilor din domeniul agricol, agromontan, silvic si economic.

Art. 3. - Unitătile de învătământ de profil agricol, agromontan si silvic care nu au în proprietate sau în folosintă terenuri agricole pot solicita primirea în folosintă sau concesionarea, pentru constituirea fermei didactice si a loturilor didactice experimentale, o suprafată din terenurile aflate în domeniul public al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu art. 169 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, art. 8 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului sau art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Fermele didactice beneficiază de toate prevederile legislatiei în vigoare privind subventiile, creditarea si alte facilităti asigurate de stat agentilor economici din agricultură si silvicultură, inclusiv fonduri de investitii.

Art. 5. - (1) Înfiintarea de loturi didactice experimentale si ferme didactice se aprobă de consiliul de administratie al unitătii de învătământ, cu avizul inspectoratului scolar si al consiliului local.

(2) Organizarea fermei didactice se face cât mai aproape posibil de sediul unitătii scolare.

 

CAPITOLUL II

Organizarea fermei didactice

SECTIUNEA 1

Baza materială

 

Art. 6. - (1) Veniturile fermei didactice constituie venituri extrabugetare ale unitătii de învătământ.

(2) Ferma didactică tine o evidentă contabilă pentru activitatea proprie si utilizează contul bancar pentru venituri extrabugetare al unitătii de învătământ, în conformitate cu principiile si forma de organizare a societătilor agricole.

Art. 7. - (1) Suprafata fermei didactice este de minimum 5 ha.

(2) Suprafetele minime ale loturilor didactice experimentale sunt prevăzute în art. 169 alin. (1) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată.

Art. 8. - Ferma didactică poate avea următoarele componente:

a) colectii biologice: fitotehnică, ampelografică, zootehnică, legumicolă, pomicolă, cu scop pur didactic;

b) sector vegetal de productie pentru principalele plante de cultură din zonă, dar si pentru extinderea unor culturi (plante medicinale, tutun, hamei, sofranel si altele), culturi furajere pentru sectorul zootehnic, culturi legumicole, pomicole si floricole;

c) parc de masini si utilaje agricole specifice activitătii si sector de mecanizare compus din ateliere de reparatii si întretinere;

d) sector de cresterea animalelor, inclusiv cresterea păsărilor, albinelor, viermilor de mătase, pestilor si animalelor mici specifice zonei;

e) sectoare pentru prelucrarea produselor agricole:

lăptărie, carmangerie, fabricarea conservelor etc.;

f) alte tipuri de loturi experimentale.

Art. 9. - Ferma didactică poate utiliza sisteme intensive sau ecologice de productie - sere, solarii, culturi irigate, culturi tehnice, plante medicinale si altele.

Art. 10. - Efectivul de animale în ferma didactică nu va depăsi 3 UVM (unităti vită mare) pentru un hectar de teren cultivat cu plante furajere.

 

SECTIUNEA a 2-a

 

2.1. Încadrarea cu personal a fermei didactice

Art. 11. - (1) Activitătile din ferma didactică sunt coordonate prin extindere de atributii de către directorul sau directorul adjunct al unitătii de învătământ.

(2) Ferma didactică are următoarea structură de personal:

a) sef de fermă - inginer sau subinginer de specialitate, în subordinea directorului sau directorului adjunct al unitătii de învătământ;

b) tehnician de fermă, dacă suprafata fermei depăseste 50 ha sau 100 UVM, în subordinea sefului de fermă;

c) economist (contabil), în subordinea contabilului-sef de la unitatea de învătământ sau, după caz, a directorului/directorului adjunct;

d) muncitori calificati si necalificati, pentru deservirea sectoarelor de activitate, normati conform normativelor în vigoare.

2.2. Salarizarea personalului fermei didactice

Art. 12. - Salarizarea personalului fermei didactice se face astfel:

a) seful de fermă - conform anexei nr. IV/8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările ulterioare, beneficiază de o indemnizatie de conducere echivalentă cu cea pentru functia de sef de serviciu;

b) tehnicianul de fermă - conform anexei nr. IV/8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000, cu modificările ulterioare;

c) economistul (contabilul) - conform anexei nr. V/2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000, cu modificările ulterioare;

d) muncitorii calificati si necalificati - conform anexei nr. V/2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000, cu modificările ulterioare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Atributiile personalului

 

Art. 13. - Atributiile directorului sau directorului adjunct al unitătilor de învătământ care detin loturi experimentale sau fermă didactică se completează cu următoarele:

a) reprezintă ferma în relatia cu terti;

b) coordonează întreaga activitate din fermă si răspunde pentru buna functionare a acesteia;

c) răspunde de elaborarea planului de productie si a bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le prezintă spre aprobare consiliului de administratie al unitătii de învătământ;

d) avizează bilanturile contabile trimestriale si anuale întocmite de contabilul-sef al unitătii de învătământ;

e) răspunde de necesitatea, oportunitatea si legalitatea angajării si utilizării creditelor bugetare, în limita si cu destinatia aprobate prin bugetul propriu;

f) numeste si eliberează din functie personalul fermei didactice, în conditiile legii;

g) raportează trimestrial consiliului de administratie despre problemele din fermă, despre modul cum se realizează planul de productie întocmit de seful de fermă;

h) identifică sursele de finantare, încheierea programelor de parteneriat necesare desfăsurării în bune conditii a activitătii fermei didactice;

i) urmăreste realizarea în bune conditii a activitătii practice a elevilor;

j) urmăreste perfectionarea cadrelor didactice de specialitate si a personalului fermei;

k) aplică sanctiuni personalului nedidactic din fermă.

Art. 14. - Seful de fermă:

a) întocmeste, urmăreste si răspunde de planul de productie, după avizarea acestuia de către director/director adjunct si aprobarea de către consiliul de administratie al unitătii de învătământ;

b) alege tehnologiile specifice fiecărui sector;

c) organizează si răspunde de derularea activitătilor din fermă;

d) întocmeste fisele posturilor pentru toti responsabilii de sectoare si muncitorii fermei;

e) este obligat să examineze anual fisele posturilor, propunând modificările necesare;

f) coordonează si dirijează directiile de valorificare a productiei;

g) umăreste derularea programului de lucru si evaluează activitatea fiecărui angajat, propunând directorului/directorului adjunct sanctionarea sau stimularea acestora;

h) raportează periodic consiliului de administratie despre problemele care apar în fermă;

i) urmăreste înregistrarea corectă a productiei în documentele de evidentă primară din punct de vedere cantitativ, valoric si, după caz, calitativ;

j) stabileste, pe baza consultării cu directorul/directorul adjunct:

1. cantitătile de seminte, material săditor, pesticide, îngrăsăminte chimice si alte materii si materiale;

2. structura sectorului de crestere a animalelor si al altor loturi experimentale;

k) asigură derularea actiunilor de aprovizionare;

l) răspunde de respectarea normelor de protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si a protectiei mediului înconjurător;

m) răspunde de gestionarea bunurilor mobile si imobile ale fermei didactice.

Art. 15. - Economistul (contabilul):

a) este în subordinea contabilului-sef al unitătii de învătământ;

b) asigură întocmirea părtii din proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al unitătii de învătământ, aferente fermei didactice, si o înaintează spre aprobare;

c) după aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, răspunde de executarea acestuia, cu respectarea dispozitiilor legale în domeniu;

d) răspunde de organizarea si tinerea la zi a contabilitătii si prezentarea la termen a situatiei financiare;

e) urmăreste modul de utilizare a fondurilor bănesti, realizarea veniturilor si informează consiliul de administratie despre disfunctionalitătile sesizate;

f) organizează si execută inventarierea anuală a mijloacelor din dotare;

g) face propuneri pentru casări sau înlocuiri de bunuri materiale din fermă;

h) nu acordă viză de control preventiv pentru activitatea sa.

Art. 16. - Tehnicianul de fermă:

a) răspunde, în concordantă cu sarcinile de serviciu, alături de seful fermei, de realizarea planului de productie;

b) răspunde de aplicarea tehnologiilor adoptate pentru fiecare produs si proces de productie din fermă;

c) răspunde de asigurarea conditiilor normale pentru derularea activitătii de instruire practică a elevilor.

Art. 17. - (1) Fisele posturilor pentru personalul fermei didactice se aprobă în consiliul de administratie al unitătii de învătământ.

(2) Atributiile prevăzute mai sus corespunzătoare posturilor pentru personalul fermei didactice se detaliază si se completează în fisele posturilor.

 

CAPITOLUL III

Functionarea fermei didactice

 

Art. 18. - Activitatea fermei se bazează pe un plan de productie elaborat de seful fermei si aprobat de consiliul de administratie al unitătii de învătământ.

Art. 19. - (1) Seful de fermă împreună cu profesorii de specialitate asigură functionalitatea fiecărui sector al fermei didactice necesar instruirii practice pentru obiectele de specialitate.

(2) Seful de fermă împreună cu cadrele didactice de specialitate asigură efectuarea instructajului de protectia muncii.

Art. 20. - Elevii desfăsoară activitătile din ferma didactică sub îndrumarea si supravegherea cadrelor didactice de specialitate.

Art. 21. - Valorificarea produselor vegetale si animaliere din ferma didactică se face, în conditiile legii, prin cantina scolară sau pe piata liberă. Cantina scolară beneficiază de produsele fermei, după nevoie, la pretul fermei.

Art. 22. - Unitatea scolară, prin ferma didactică, poate executa lucrări agricole si servicii la terti.

Art. 23. - În scopul exploatării terenului agricol unitatea scolară poate încheia contracte de asociere sau parteneriate cu agenti economici.

Art. 24. - (1) Procesul de dezvoltare al fermei didactice este un obiectiv permanent al unitătii de învătământ si se realizează prin investitii din surse de la bugetul de stat sau de la bugetul consiliului local, din venituri proprii si alte surse.

(2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin structurile de specialitate de la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale, sprijină, prin mijloace specifice, activitatea fermelor didactice.

Art. 25. - Dezvoltarea fermei are drept scop perfectionarea deprinderilor practice necesare elevilor în profilul de bază sau înrudit al unitătii de învătământ pentru asigurarea formării profesionale într-o meserie/specializare.

Art. 26. - (1) Veniturile realizate în fermă sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de personal, a cheltuielilor materiale, de servicii si de capital ale unitătii de învătământ, cu prioritate a celor ale fermei didactice.

(2) Veniturile obtinute de către unitătile de învătământ din activitatea fermelor si loturilor didactice experimentale sunt scutite de T.V.A., în conformitate cu dispozitiile art. 9 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată.

Art. 27. - În planul de dezvoltare institutională a unitătilor de învătământ se cuprind si obiective privind dezvoltarea fermei didactice.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 28. - (1) Prezentul regulament se aplică în unitătile de învătământ preuniversitar care îndeplinesc conditia de la art. 7.

(2) Directorii unitătilor de învătământ care detin loturi didactice experimentale cu o suprafată mai mică de 5 ha desemnează persoana care răspunde de activitătile desfăsurate pe acestea.

(3) Pentru desfăsurarea activitătilor pe loturile didactice experimentale se pot angaja persoane cu contract de prestări servicii sau ca muncitori sezonieri.

(4) Plata persoanelor prevăzute la alin. (3) se face din veniturile proprii ale unitătii de învătământ.

(5) Pentru coordonarea activitătii de pe loturile didactice experimentale detinute de către unitătile de învătământ gimnazial si liceele pedagogice se vor desemna, de regulă, si cadre didactice de specialitate - biologie, educatie tehnologică.

(6) Veniturile obtinute din valorificarea produselor obtinute pe loturile didactice experimentale se utilizează în conformitate cu prevederile art. 26.

Art. 29. - Prezentul regulament se aplică unitătilor de învătământ preuniversitar care fac parte din sistemul national de învătământ.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII SI PROGNOZEI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la anexa la Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 292/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea, monitorizarea si evaluarea unor programe de dezvoltare

 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei,

ministrul dezvoltării si prognozei emite prezentul ordin.

Art. I. - Punctul (2) din anexa nr. 1 la anexa la Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 292/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea, monitorizarea si evaluarea unor programe de dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 si 633 bis din 9 octombrie 2001, se modifică după cum urmează:

“(2) Tabel privind bugetele programelor:

 

Capitolele bugetului

Buget anual

Buget total

(2)+(3)+(4)

Aprobat 2001

Aprobat 2002

Estimat 2003

1

2

3

4

5

1. AJUTOARE FINANCIARE NERAMBURSABILE PENTRU BENEFICIARI

Programul “Dezvoltarea Regiunii Nord-Est”

0

229.194.255.206

65.996.737.000

295.190.992.206

Programul “Dezvoltarea judetului Hunedoara”

0

69.930.039.206

53.077.315.000

123.007.354.206

Programul “Dezvoltarea judetului Alba”

0

54.500.442.351

16.914.315.000

71.414.757.351

Programul “Dezvoltarea judetului Tulcea”

0

39.341.872.516

57.914.314.000

97.256.186.516

Programul “Dezvoltarea judetului Giurgiu”

0

59.696.963.043

57.714.314.000

117.411.277.043

Programul “Dezvoltarea judetului Caras-Severin”

0

49.829.445.288

33.714.315.000

83.543.760.288

2. ASISTENTĂ TEHNICĂ PENTRU IMPLEMENTAREA SI MONITORIZAREA PROGRAMULUI

Programul “Dezvoltarea Regiunii Nord-Est” 2 a - pentru ADR

2.042.577.541

805.744.794

2.000.000.000

4.848.322.335

2b - pentru MDP

85.685.459

0

0

85.685.459

TOTAL ASISTENTĂ

2.128.263.000

805.744.794

2.000.000.000

4.934.007.794

Programul “Dezvoltarea judetului Hunedoara”

 

 

 

 

2a - pentru ADR

1.000.000.000

69.960.794

1.000.000.000

2.069.960.794

2b - pentru MDP

85.685.000

0

0

85.685.000

TOTAL ASISTENTĂ

1.085.685.000

69.960.794

1.000.000.000

2.155.645.794

Programul “Dezvoltarea judetului Alba”

 

 

 

 

2a - pentru ADR

2.000.000.000

499.557.649

1.000.000.000

3.499.557.649

2b - pentru MDP

85.685.000

0

0

85.685.000

TOTAL ASISTENTĂ

2.085.685.000

499.557.649

1.000.000.000

3.585.242.649

Programul “Dezvoltarea judetului Tulcea”

 

 

 

 

2a - pentru ADR

1.200.000.000

658.127.484

800.000.000

2.658.127.484

2b - pentru MDP

85.686.000

0

0

85.686.000

TOTAL ASISTENTĂ

1.285.686.000

658.127.484

800.000.000

2.743.813.484

Programul “Dezvoltarea judetului Giurgiu”

 

 

 

 

2a - pentru ADR

1.200.000.000

303.036.957

1.000.000.000

2.503.036.957

2b - pentru MDP

85.686.000

0 0 85.686.000

 

 

TOTAL ASISTENTĂ

1.285.686.000

303.036.957

1.000.000.000

2.588.722.957

Programul “Dezvoltarea judetului Caras-Severin”

 

 

 

 

2a - pentru ADR

600.000.000

170.554.712

600.000.000

1.370.554.712

2b - pentru MDP

85.685.000

0

0

85.685.000

TOTAL ASISTENTĂ

685.685.000

170.554.712

600.000.000

1.456.239.712

TOTAL BUGET

 

 

 

 

alocat pentru Programul “Dezvoltarea Regiunii Nord-Est”

2.128.263.000

230.000.000.000

67.996.737.000

300.125.000.000

TOTAL BUGET

alocat pentru Programul “Dezvoltarea judetului Hunedoara”

1.085.685.000

70.000.000.000

54.077.315.000

125.163.000.000

TOTAL BUGET alocat pentru Programul “Dezvoltarea judetului Alba”

2.085.685.000

55.000.000.000

17.914.315.000

75.000.000.000

TOTAL BUGET alocat pentru Programul “Dezvoltarea judetului Tulcea”

1.285.686.000

40.000.000.000

58.714.314.000

100.000.000.000

TOTAL BUGET alocat pentru Programul “Dezvoltarea judetului Giurgiu”

1.285.686.000

60.000.000.000

58.714.314.000

120.000.000.000

TOTAL BUGET alocat pentru Programul “Dezvoltarea judetului Caras-Severin”

685.685.000

50.000.000.000

34.314.315.000

85.000.000.000”

 

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

Bucuresti, 24 martie 2003.

Nr. 76.

 

SECRETARIATUL DE STAT

PENTRU PROBLEMELE REVOLUTIONARILOR

DIN DECEMBRIE 1989

 

INSTRUCTIUNI

privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor persoanelor prevăzute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

 

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si ale art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 300/2001 privind reorganizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,

secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 emite prezentele instructiuni.

Art. 1. - Prezentele instructiuni se aplică copiilor persoanelor prevăzute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare, în vederea trimiterii în tabere scolare în vacantele anului 2003.

Art. 2. - Programul priveste exclusiv trimiterea în taberele scolare organizate de către Agentia Natională a Taberelor si Turismului Scolar în spatiile apartinând acesteia sau agreate de aceasta.

Art. 3. - Sumele reprezentând valoarea serviciilor prestate de tabere în favoarea celor prevăzuti la art. 1 sunt suportate din bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, aprobat pe anul 2003, în cuantum de 2.000.000 lei/copil/sejur, pentru un număr de până la 3.500 de copii.

Art. 4. - (1) Pentru ducerea la îndeplinire a prezentului program se încheie Protocolul privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor persoanelor prevăzute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare, prezentat în anexă, încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si Agentia Natională a Taberelor si Turismului Scolar, denumit în continuare Protocol.

(2) Obligatiile Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 sunt cele prevăzute în Protocol si au ca obiect organizarea acestui program prin verificarea cererilor, avizarea acestora, instruirea si controlul organizatorilor de grupuri asupra obligatiilor ce le revin, controlul modului de realizare a atributiilor proprii de către Agentia Natională a Taberelor si Turismului Scolar, verificarea si plata cheltuielilor facturate.

(3) Obligatiile Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar sunt cele prevăzute în Protocol si în normele interne ale institutiei, iar responsabilitătile personalului didactic care îsi desfăsoară activitatea în tabere scolare sau care conduc excursii, expeditii scolare ori alte activităti de timp liber sunt cele stabilite de acestea.

Art. 5. - Obligatiile părintilor sau organizatorilor de grupuri, necuprinsi în cadrul personalului didactic al Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar, care doresc participarea la tabere, rezidă din prevederile Protocolului.

Art. 6. - Nu vor fi avizate:

- cererile depuse cu întârziere fată de datele prevăzute în Protocol;

- cererile incomplete, respectiv necompletate asa cum se stabileste în Protocol;

- cererile persoanelor care nu sunt prevăzute de Legea nr. 42/1990. În cazul în care în tabelele prezentate de organizatorii de grupuri sunt înscrise si persoane ce nu sunt prevăzute de Legea nr. 42/1990, cu modificările si completările ulterioare, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 va aviza cererea numai pentru persoanele îndreptătite, numele persoanelor neîndreptătite fiind expres înscrise în aviz.

Art. 7. - Anexa face parte integrantă din prezentele instructiuni.

Art. 8. - Prezentele instructiuni intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretarul de stat al Secretariatului de Stat

pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,

Vasile Emilian Cutean

 

Bucuresti, 21 februarie 2003.

Nr. 1.113.

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL

privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor persoanelor prevăzute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

 

            Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, reprezentat prin domnul secretar de stat Vasile Emilian Cutean, si Agentia Natională a Taberelor si Turismului Scolar, reprezentată prin doamna director general Riana Nicolae, au convenit următoarele:

 

Art. 1. - În vacantele scolare ale anului 2003, în special în vacanta de vară, cele două părti vor conlucra pentru realizarea în comun a programului de cuprindere în tabere de odihnă, organizate în spatiile apartinând Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar sau agreate de aceasta, a copiilor persoanelor prevăzute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare, prescolari, elevi sau studenti, care urmează cursurile învătământului de stat sau celui acreditat, conform legii.

Art. 2. - Agentia Natională a Taberelor si Turismului Scolar, prin agentiile teritoriale ale taberelor si turismului scolar, va asigura cuprinderea în tabere scolare a copiilor mentionati la art. 1.

Părintii sau organizatorii de grupuri care doresc participarea copiilor mentionati la art. 1 în tabere se vor prezenta la agentiile teritoriale ale taberelor si turismului scolar pentru a alege tabăra, perioada si pentru a afla costul acesteia si apoi, cu cel putin 15 zile lucrătoare înainte de plecarea în tabără, la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, după cum urmează:

a) părintii, cu o cerere în care sunt specificate tabăra, perioada, costul acesteia, numele si prenumele părintelui, numărul certificatului care atestă calitatea de beneficiar al Legii nr. 42/1990, cu modificările si completările ulterioare, numele si prenumele copilului si data nasterii copilului;

b) organizatorii de grupuri, cu o cerere în care sunt specificate tabăra, perioada si costul acesteia, însotită de un tabel care va contine: numele si prenumele părintilor, numărul certificatului care atestă calitatea prevăzută de Legea nr. 42/1990, numele si prenumele copilului si data nasterii copilului.

La cererea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, beneficiarii Legii nr. 42/1990 vor prezenta pe lângă cele prevăzute la alineatul precedent si alte documente necesare (adeverintă de scolarizare în cadrul învătământului acreditat conform legii, hotărâri judecătoresti, anchete sociale etc.).

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 va transmite agentiilor teritoriale ale taberelor si turismului scolar avizul, în cel mult cinci zile de la înregistrarea cererii.

Art. 3. - Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 va asigura finantarea cheltuielilor legate de întretinerea persoanelor enumerate la art. 1, transmitând agentiilor teritoriale ale taberelor si turismului scolar sumele reprezentând cheltuielile prilejuite de serviciile acordate de tabără, conform art. 2 alin. 4. Pentru aceasta agentiile teritoriale ale taberelor si turismului scolar vor transmite în maximum 15 zile, dar nu mai târziu de 19 decembrie 2003, factura cheltuielilor.

Sumele facturate se vor vira de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, în termen de maximum 15 zile de la primirea facturii si anexei.

Pentru copiii cuprinsi în tabelele care nu au avizul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si care totusi beneficiază de serviciile de tabără, cheltuielile nu vor fi decontate si vor fi suportate de către părintii acestora.

În cazul în care părintii optează pentru o tabără care presupune cheltuieli mai mari decât subventia de 2.000.000 lei/copil/sejur, suportată de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, acestia vor achita diferenta agentiilor teritoriale ale taberelor si turismului scolar.

Art. 4. - Orice modificare a prezentului protocol se face cu acordul ambelor părti, iar neîntelegerile se vor rezolva pe cale amiabilă.

Art. 5. - Prezentul protocol se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.