MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 233         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 5 aprilie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

109. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 185/2002 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

174. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 185/2002 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

350. - Hotărâre privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului .Stimularea parteneriatului între consiliile judetene, în vederea implementării proiectelor pentru dezvoltare regională”, care se finantează prin bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei pe anul 2003, în cadrul programelor regionale specifice

 

352. - Hotărâre privind garantarea unor credite externe în valoare de 12 milioane dolari S.U.A. pentru crearea Parcului tehnologic universitar IT la Universitatea din Craiova

 

353. - Hotărâre privind garantarea unui credit extern în valoare de 10 milioane dolari S.U.A. pentru crearea Centrului de transfer tehnologic CETRANSINO la Universitatea din Pitesti

 

354. - Hotărâre privind garantarea unor credite externe în valoare de 12 milioane dolari S.U.A. pentru crearea Centrului de documentare, educatie continuă si transfer tehnologic la Universitatea “Politehnica” din Timisoara

 

355. - Hotărâre privind garantarea unor credite externe în valoare de 10 milioane dolari S.U.A. pentru crearea Centrului de transfer tehnologic, informare si documentare din Universitatea .Politehnica” din Bucuresti

 

356. - Hotărâre privind organizarea în România a Reuniunii Grupului de lucru al Procesului reuniunilor ministrilor apărării din Sud-Estul Europei (SEDM) pentru combaterea proliferării armelor de distrugere în masă, securitatea frontierelor si  combaterea terorismului

 

357. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

102. - Ordin al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R 12-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, întretinerea, revizia, verificarea si exploatarea telefericelor pentru materiale”

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 185/2002 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 185 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 20 decembrie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 109.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 185/2002 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 185/2002 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 aprilie 2003.

Nr. 174.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului “Stimularea parteneriatului între consiliile judetene, în vederea implementării proiectelor pentru dezvoltare regională”, care se finantează prin bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei pe anul 2003, în cadrul programelor regionale specifice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă structura, indicatorii si fondurile aferente subprogramului “Stimularea parteneriatului între consiliile judetene, în vederea implementării proiectelor pentru dezvoltare regională”, care se finantează prin bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei pe anul 2003, în cadrul programelor regionale specifice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Indicatorii aferenti subprogramului prevăzut la alin. (1) sunt stabiliti în conditiile care au stat la baza elaborării bugetului de stat.

Art. 2. - Finantarea subprogramului prevăzut la art. 1 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul pe anul 2003 al Ministerului Dezvoltării si Prognozei, capitolul 69.01 “Alte actiuni economice”.

Art. 3. - Procedura de implementare a subprogramului prevăzut la art. 1 se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării si prognozei si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Tiplica,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 350.

 

ANEXĂ

 

Ordonator principal de credite: Ministerul Dezvoltării si Prognozei

 

STRUCTURA, INDICATORII SI FONDURILE

aferente subprogramului “Stimularea parteneriatului între consiliile judetene, în vederea implementării proiectelor pentru dezvoltare regională”

 

1. Scop: stimularea dezvoltării socioeconomice la nivel regional

2. Obiective:

- stimularea cooperării consiliilor judetene pentru a implementa în parteneriat programe de dezvoltare regională;

- atragerea fondurilor externe prin cresterea competitivitătii proiectelor elaborate la nivel regional;

- armonizarea măsurilor implementate la nivel regional sau interregional;

- reducerea disparitătilor regionale existente si prevenirea aparitiei de noi dezechilibre;

- stimularea implementării proiectelor interjudetene de amploare;

- reducerea diferentelor dintre consiliile judetene în ceea ce priveste capacitatea de a achizitiona proiecte de dezvoltare regională

 

3. Program: programe regionale specifice

Subprogram: Stimularea parteneriatului între consiliile judetene în vederea implementării proiectelor pentru dezvoltare regională

Cod 31

 

4. Indicatori:

Indicatori

Valori estimate

 

Indicatori de rezultate

Investitii directe în elaborarea proiectelor de dezvoltare

400 miliarde lei (50% fonduri de la bugetul de stat)

Indicatori fizici:

 

Număr de beneficiari

42

Număr de proiecte implementate

62

Indicatori de eficientă

 

Investitii directe în modernizarea infrastructurii judetelor, realizate pe baza proiectelor elaborate cu cofinantare de la bugetul de stat

8.000 miliarde lei

 

5. Finantarea subprogramului

- mii lei -

 

 

2003

2004

Buget total subprogram estimat

Finantarea subprogramului - Total din care pe surse de finantare:

99.999.714

299.999.904

399.999.618

- buget de stat

49.999.857

149.999.952

199.999.809

- alte surse:

49.999.857

149.999.952

199.999.809

- surse proprii ale solicitantilor

49.999.857

149.999.952

199.999.809

 

6. Sursa de finantare:

Cod 01

Denumire: Bugetul de stat

 

- mii lei -

 

Denumire linii bugetare

Codul bugetar

2003

2004

Buget total subprogram estimat

 

Capitol

Titlu

Subcapitol

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

69.01

 

 

49.999.857

149.999.952

199.999.809

Cheltuieli curente

 

 

01

49.999.857

149.999.952

199.999.809

Transferuri

 

 

38

49.999.857

149.999.952

19.999.809

Administratie centrală

 

 

01

49.999.857

149.999.952

199.999.809

 

7. Denumire: Alte surse

- mii lei -

 

2003

2004

Buget total subprogram estimat

Surse proprii ale solicitantilor

49.999.857

149.999.952

199.999.809

 

8. Alte informatii

- Subprogramul este implementat de către Ministerul Dezvoltării si Prognozei si se încheie la 31 decembrie 2004.

- Subprogramul finantează achizitionarea de către consiliile judetene a serviciilor de proiectare pentru obiective de investitii comune în două sau mai multe judete.

- Ajutorul financiar nerambursabil se acordă pentru elaborarea proiectelor care sunt aprobate prin hotărâre a consiliilor judetene din fiecare judet unde se implementează proiectul.

- Consiliile judetene sunt obligate să implementeze proiectul pentru a cărui elaborare au obtinut ajutor financiar nerambursabil, în conditiile asumate de acestea în cererea de finantare.

- Pentru proiectele care sunt implementate în două judete, procentul maxim de cofinantare asigurat consiliilor judetene, prin prezentul subprogram, de la bugetul de stat este de 30% din valoarea totală a serviciului de elaborare proiecte, dar nu mai mult de 2 miliarde lei.

- Pentru proiectele care sunt implementate în trei sau mai multe judete dintr-o regiune sau mai multe regiuni de dezvoltare, procentul maxim de cofinantare asigurat consiliilor judetene, prin prezentul subprogram, de la bugetul de stat este de 70% din valoarea totală a serviciului de elaborare proiecte, dar nu mai mult de 4,5 miliarde lei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea unor credite externe în valoare de 12 milioane dolari S.U.A. pentru crearea Parcului tehnologic universitar IT la Universitatea din Craiova

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999, precum si al art. 15 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Universitatea din Craiova a unor credite externe în limita sumei de 12 milioane dolari S.U.A., pentru crearea Parcului tehnologic universitar IT.

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, cu modificările ulterioare, se autorizează Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior să aprobe garantarea în proportie de 100% a unor credite externe în limita sumei de 12 milioane dolari S.U.A., precum si a primelor de asigurare, a dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente, în favoarea Universitătii din Craiova, pentru realizarea Parcului tehnologic universitar IT.

Art. 3. - Managementul proiectului va fi asigurat de Agentia Natională pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART).

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice garantează în numele statului creditul prevăzut la art. 1, precum si costurile aferente acestuia.

Art. 5. - Rambursarea creditului extern si plata primelor de asigurare, a dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente se vor efectua din resursele financiare proprii ale Universitătii din Craiova.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 352.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea unui credit extern în valoare de 10 milioane dolari S.U.A. pentru crearea Centrului de transfer tehnologic CETRANSINO la Universitatea din Pitesti

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999, precum si al art. 15 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Universitatea din Pitesti a unor credite externe în limita sumei de 10 milioane dolari S.U.A., pentru crearea Centrului de transfer tehnologic CETRANSINO.

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, cu modificările ulterioare, se autorizează Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior să aprobe garantarea în proportie de 100% a unor credite externe în limita sumei de 10 milioane dolari S.U.A., precum si a primelor de asigurare, a dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente, în favoarea Universitătii din Pitesti, pentru realizarea Centrului de transfer tehnologic CETRANSINO.

Art. 3. - Managementul proiectului va fi asigurat de Agentia Natională pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART).

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice garantează în numele statului creditul prevăzut la art. 1, precum si costurile aferente acestuia.

Art. 5. - Rambursarea creditului extern si plata primelor de asigurare, a dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente se vor efectua din resursele financiare proprii ale Universitătii din Pitesti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 353.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea unor credite externe în valoare de 12 milioane dolari S.U.A. pentru crearea Centrului de documentare, educatie continuă si transfer tehnologic la Universitatea “Politehnica” din Timisoara

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999, precum si al art. 15 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Universitatea .Politehnica” din Timisoara a unor credite externe în limita sumei de 12 milioane dolari S.U.A., pentru crearea Centrului de documentare, educatie continuă si transfer tehnologic.

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, cu modificările ulterioare, se autorizează Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior să aprobe garantarea în proportie de 100% a unor credite externe în limita sumei de 12 milioane dolari S.U.A., precum si a primelor de asigurare, a dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente, în favoarea Universitătii “Politehnica” din Timisoara, pentru realizarea Centrului de documentare, educatie continuă si transfer tehnologic.

Art. 3. - Managementul proiectului va fi asigurat de Agentia Natională pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART).

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice garantează în numele statului creditul prevăzut la art. 1, precum si costurile aferente acestuia.

Art. 5. - Rambursarea creditului extern si plata primelor de asigurare, a dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente se vor efectua din resursele financiare proprii ale Universitătii “Politehnica” din Timisoara.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 354.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea unor credite externe în valoare de 10 milioane dolari S.U.A. pentru crearea Centrului de transfer tehnologic, informare si documentare din Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999, precum si al art. 15 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Universitatea “Politehnica” din Bucuresti a unor credite externe în limita sumei de 10 milioane dolari S.U.A., pentru crearea Centrului de transfer tehnologic, informare si documentare.

Art. 2. - Managementul proiectului va fi asigurat de Agentia Natională pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART).

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice garantează în proportie de 100% credite externe în limita sumei de 10 milioane dolari S.U.A., precum si primele de asigurare, dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente, în favoarea Universitătii “Politehnica” din Bucuresti, pentru crearea Centrului de transfer tehnologic, informare si documentare.

Art. 4. - Rambursarea creditului extern si plata primelor de asigurare, a dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente se vor efectua din resursele financiare proprii ale Universitătii “Politehnica” din Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 355.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea în România a Reuniunii Grupului de lucru al Procesului reuniunilor ministrilor apărării din Sud-Estul Europei (SEDM) pentru combaterea proliferării armelor de distrugere în masă, securitatea frontierelor si combaterea terorismului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea în România a Reuniunii Grupului de lucru al Procesului reuniunilor ministrilor apărării din Sud-Estul Europei (SEDM) pentru combaterea proliferării armelor de distrugere în masă, securitatea frontierelor si combaterea terorismului.

Art. 2. - (1) În scopul participării la reuniunea prevăzută la art. 1, se aprobă invitarea în tară a unui număr de 50 de personalităti străine, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 si ale pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în tară a actiunilor de protocol si a unor manifestări cu caracter cultural-stiintific, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către institutiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.

(2) Cheltuielile determinate de organizarea si desfăsurarea activitătilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Apărării Nationale pe anul 2003, cu încadrarea în limitele stabilite de normele legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 356.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Ioan Păun se numeste în functia de consul general, sef al Consulatului General al României la Hong Kong, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 357.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R 12-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, întretinerea, revizia, verificarea si exploatarea telefericelor pentru materiale”

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescriptia tehnică PT R 12-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, întretinerea, revizia, verificarea si exploatarea telefericelor pentru materiale”, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 102.


*) Anexa se publică ulterior.