MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 235         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 7 aprilie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

333. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1. - Instructiunea Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminării referitoare la obligatiile angajatorilor sau reprezentantilor acestora, precum si ale autorilor, realizatorilor de anunturi publicitare si reprezentantilor acestora cu privire la conditionarea prin anunt si/sau concurs a ocupării unui post, precum si publicarea acestor anunturi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 872 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 650/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 333.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată

 

Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 650/2002, denumită în continuare ordonantă:

 

ORDONANTĂ:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă stabileste principiile generale privind desfăsurarea activitătii comerciale si urmăreste dezvoltarea retelei de distributie a produselor si serviciilor de piată, cu respectarea principiilor liberei concurente, protectiei vietii, sănătătii, securitătii si intereselor economice ale consumatorilor, precum si a mediului.

Art. 2. - Prevederile ordonantei au în vedere realizarea următoarelor obiective:

a) stimularea dezvoltării activitătii de comercializare a produselor si serviciilor de piată;

b) încurajarea liberei initiative, asigurarea concurentei loiale si a liberei circulatii a produselor si serviciilor de piată;

c) informarea corectă si protejarea intereselor consumatorilor, precum si posibilitatea asigurării produselor si serviciilor de piată în zonele de vecinătate ale acestora;

d) modernizarea si dezvoltarea formelor de distributie;

e) promovarea diverselor tipuri de retele de distributie si forme de vânzare;

f) stimularea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii cu activitate de comercializare a produselor si serviciilor de piată;

g) sustinerea si ocrotirea activitătii comerciale si de prestări de servicii de piată în zonele defavorizate.

Art. 3. - (1) Prezenta ordonantă reglementează activitătile din sectorul comercial si al serviciilor de piată privind cerintele necesare desfăsurării acestor activităti, structurile de vânzare, practicile

comerciale si regulile generale de comercializare, precum si sanctiunile în caz de nerespectare a prevederilor acesteia.

(2) Activitatea comercială, în sensul prezentei ordonante, se exercită cu referire la produsele alimentare, nealimentare si la serviciile de piată prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta ordonantă.

(3) Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonante activitătile de comercializare având ca obiect:

a) produsele medicamentoase, dispozitivele medicale;

b) produsele agricole si agroalimentare vândute de producătorii agricoli individuali în baza certificatului de producător;

c) combustibilii pentru uzul mijloacelor de transport, inclusiv cei comercializati prin statii de distributie;

d) bunurile din productia proprie a mestesugarilor individuali vândute la locurile de productie;

f) lucrările, brevetele si inventiile, precum si publicatiile de natură stiintifică sau informativă realizate de titularii acestora;

g) tipăriturile, pliantele, brosurile si albumele, realizate în scopul prezentării patrimoniului cultural detinut de muzee, centre de cultură, teatre sau alte institutii similare acestora, ori bunurile culturale sau cu caracter promotional specifice activitătii institutiilor culturale, si comercializate prin fondul propriu al fiecărei institutii culturale sau cu prilejul unor manifestări cultural-artistice organizate de acestea;

h) mărfurile vândute către vizitatori, în cadrul festivalurilor, târgurilor, saloanelor sau al altor manifestări expozitionale, cu conditia ca acestea să facă obiectul manifestărilor respective;

i) produsele confiscate si valorificate conform dispozitiilor legale în vigoare;

j) produsele si serviciile de piată reglementate prin acte normative speciale.

(4) Dispozitiile prezentei ordonante se aplică activitătilor comerciale desfăsurate si serviciilor prestate pe teritoriul României.

Litera e) a alineatului (3) al articolului 3 se abrogă. (Legea nr. 650/2002)

Art. 4. - În întelesul prezentei ordonante, următorii termeni se definesc astfel:

a) consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociatii, care cumpără, dobândeste, utilizează ori consumă produse sau servicii în afara activitătii profesionale;

b) comerciant - persoana fizică sau juridică autorizată să desfăsoare activităti de comercializare a produselor si serviciilor de piată;

c) comert cu ridicata/de gros - activitatea desfăsurată de comerciantii care cumpără produse în cantităti mari în scopul revânzării acestora în cantităti mai mici altor comercianti sau utilizatori profesionali si colectivi;

d) comert cu amănuntul/de d.tail - activitatea desfăsurată de comerciantii care vând produse, de regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora;

e) comert de gros cash and carry/formă de comert cu autoservire pe bază de legitimatie de acces - activitatea desfăsurată de comerciantii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către

persoane juridice sau persoane fizice autorizate si asociatii familiale autorizate conform legii, înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul revânzării si/sau prelucrării, precum si al utilizării acestora ca produse consumabile;

f) comert ambulant - activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin trecere dintr-un loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioscuri mobile sau în vehicule special amenajate;

g) serviciu de alimentatie publică - activitatea de pregătire, preparare, prezentare si servire a produselor si a băuturilor pentru consumul acestora în unităti specializate sau la domiciliul/locul de muncă al consumatorilor;

h) exercitiu comercial - una sau mai multe activităti de comercializare cu ridicata, cu amănuntul, de tip cash and carry, de alimentatie publică, precum si a serviciilor desfăsurate de un comerciant. Obiectul activitătilor de comercializare îl constituie produsele si serviciile cuprinse în anexa nr. 3 la prezenta ordonantă;

i) serviciu de piată - orice actiune sau prestatie care face obiectul vânzării-cumpărării pe piată si care nu are drept consecintă transferul proprietătii asupra unui bun corporal, efectuată în scopul satisfacerii unor necesităti ale consumatorilor;

j) structură de vânzare - spatiul de desfăsurare a unuia sau mai multor exercitii comerciale;

k) suprafată de vânzare - suprafata destinată accesului consumatorilor pentru achizitionarea produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plătii acestora si circulatiei personalului angajat

pentru derularea activitătii. Nu constituie suprafete de vânzare cele destinate depozitării si păstrării mărfurilor, productiei, birourilor si anexelor;

l) structură de vânzare cu suprafată mică - structură de vânzare având o suprafată de vânzare de până la 400 m2 inclusiv;

m) structură de vânzare cu suprafată medie - structură de vânzare având o suprafată de vânzare cuprinsă între 400-1.000 m2 inclusiv;

n) structură de vânzare cu suprafată mare - structură de vânzare având o suprafată de vânzare mai mare de 1.000 m2;

o) centru comercial - structura de vânzare cu suprafată medie sau mare în care se desfăsoară activităti de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piată si de alimentatie publică, ce utilizează o infrastructură comună si utilităti adecvate.

Suprafata de vânzare a unui centru comercial este rezultată din suma suprafetelor de vânzare cu amănuntul de produse si servicii de piată si de alimentatie publică cuprinse în acesta;

p) comert în zone publice - activitatea de comercializare a produselor si serviciilor, desfăsurată permanent sau sezonier în piete, târguri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gări, autogări, drumuri publice si străzi sau orice zonă de altă natură destinată folosintei publice.

 

CAPITOLUL II

Cerinte si criterii necesare desfăsurării activitătii comerciale

 

Art. 5. - (1) Orice exercitiu comercial se desfăsoară numai de către comercianti autorizati în conditiile legii.

(2) Exercitarea de activităti comerciale cu produse din sectorul alimentar si de alimentatie publică necesită cunostinte de specialitate si se efectuează cu personal calificat, conform normelor de aplicare a prezentei ordonante.

(3) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, personalul angajat în efectuarea de activităti comerciale cu produse din sectorul alimentar si de alimentatie publică va trebui să îndeplinească una dintre următoarele cerinte profesionale:

a) să fi absolvit un curs de specialitate pentru comercializarea produselor alimentare si/sau de alimentatie publică, organizat conform legislatiei în vigoare;

b) să fi desfăsurat cel putin 2 ani de activitate profesională de comercializare de produse alimentare si/sau de alimentatie publică si să fi absolvit un curs de notiuni fundamentale de igienă, organizat în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

Art. 6. - (1) Comertul în zone publice se desfăsoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant.

(2) Exercitarea activitătii de comercializare în zone publice este supusă acordului autoritătilor administratiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora si a planurilor de urbanism.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică si în cazul transferului, mutării sau extinderii unui exercitiu comercial, precum si în cazul modificărilor aduse structurii de vânzare.

 

NORME METODOLOGICE:

1. În conformitate cu prevederile ordonantei, pe teritoriul României pot desfăsura unul sau mai multe exercitii comerciale persoanele fizice si juridice care îndeplinesc următoarele conditii:

a) sunt constituite si înregistrate legal;

b) au ca obiect de activitate principal sau secundar comercializarea produselor si serviciilor de piată;

c) detin autorizatiile de functionare eliberate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

d) au acordul primarului comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti pentru exercitarea activitătilor comerciale în zone publice în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant, permanent sau, după caz, sezonier.

2. Persoanele juridice, respectiv societătile comerciale, regiile autonome si organizatiile cooperatiste, se autorizează în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

3. Persoanele fizice si asociatiile familiale se autorizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice si ale Hotărârii Guvernului nr. 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice.

4. Ocupatiile pentru care personalul angajat în efectuarea de activităti comerciale cu produse din sectorul alimentar si de alimentatie publică trebuie să îndeplinească în termen de un an de la intrarea în vigoare a ordonantei una dintre cerintele profesionale prevăzute la art. 5 alin. (3) din ordonantă sunt:

a) pentru comert cu amănuntul si alimentatie publică: sef de magazin; vânzător de produse alimentare; vânzători ambulanti si asimilati; vânzători la domiciliul clientului sau la comandă prin telefon; măcelar; sef de unitate de alimentatie publică si sef de sală; ospătar; barman; barman-ospătar; bucătar; carmangier;

cofetar; patiser; cofetar-patiser;

b) pentru comert cu ridicata: sef de depozit; gestionar.

5. Cunostintele de specialitate ale personalului angajat în efectuarea de activităti comerciale cu produse din sectorul alimentar si de alimentatie publică pot fi dovedite cu unul dintre următoarele documente:

a) diploma/certificatul de absolvire a unei institutii de învătământ preuniversitar, eliberată/eliberat în conditiile legii, pentru una sau, după caz, mai multe ocupatii prevăzute la pct. 4;

b) diploma/certificatul de absolvire a unei forme de pregătire profesională pentru una sau, după caz, mai multe ocupatii prevăzute la pct. 4, organizată cu respectarea prevederilor art. 16 din ordonantă;

c) diploma/certificatul de absolvire a unei forme de pregătire profesională pentru una sau, după caz, mai multe ocupatii prevăzute la pct. 4, eliberată/eliberat de un organism acreditat în una dintre tările membre ale Uniunii Europene;

d) un document legal prin care se atestă exercitarea activitătii de cel putin 2 ani în meseria respectivă, în conditiile legii, în cazul în care persoana a lucrat într-o tară membră a Uniunii Europene, împreună cu o diplomă/certificat de absolvire a unui curs de notiuni fundamentale de igienă, organizat în conformitate cu legislatia natională în vigoare;

e) document care să ateste vechimea angajatului în conformitate cu prevederile Codului muncii;

f) diploma/certificatul de absolvire eliberată/eliberat de angajatorii care organizează programe de pregătire profesională pentru angajatii proprii, pentru ocupatiile prevăzute la pct. 4, efectuate cu personal de specialitate si care trebuie să respecte prevederile art. 16 alin. (2) din ordonantă; în acest caz diplomele/certificatele de absolvire vor fi recunoscute conform legislatiei în vigoare.

 

ORDONANTĂ:

Art. 81. - Acordul prevăzut la art. 6 alin. (2) nu se eliberează în următoarele cazuri:

a) contravine planului general de dezvoltare urbană si criteriilor generale privind determinarea zonelor si locurilor de vânzare din localităti;

b) aduce prejudicii spatiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de valoare arhitectonică deosebită ori cu valoare de patrimoniu;

c) exercitiul comercial se face în spatii improvizate;

d) se încalcă dispozitiile prezentei ordonante.

Articolele 7, 8 si 9 se abrogă. (Legea nr. 650/2002)

 

CAPITOLUL III

Orarele de functionare

 

Art. 10. - Structurile de vânzare cu amănuntul si cele în care se prestează servicii de piată pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii. Fiecare comerciant îsi stabileste orarul de functionare cu respectarea prevederilor înscrise în legislatia muncii si cu conditia respectării reglementărilor în vigoare privind linistea si ordinea publică si în conformitate cu solicitările autoritătilor administratiei publice locale privind continuitatea unor activităti comerciale sau de prestări de servicii, în functie de necesitătile consumatorilor.

Art. 11. - Orarul de functionare se afisează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, comerciantul fiind obligat să asigure respectarea acestuia.

Art. 12. - Structurile de vânzare cu amănuntul din sectorul alimentar nu pot fi închise mai mult de două zile consecutive, cu exceptia unor cauze obiective de nefunctionare.

NORME METODOLOGICE:

6. Pentru continuitatea unor activităti comerciale sau de prestări de servicii, în functie de necesitătile consumatorilor, consiliul local poate stabili orare de functionare prin regulamentele elaborate pentru exercitarea activitătilor de comercializare în zone publice.

7. În cazul centrelor comerciale orarul de functionare este stabilit de administratorul centrului, în functie de necesitătile consumatorilor si cu consultarea comerciantilor care îsi desfăsoară activitatea în acestea.

8. În măsura în care comerciantul este de acord, orarul de functionare pentru unitătile de alimentatie publică în care sunt organizate evenimente poate fi depăsit la solicitarea clientilor, cu respectarea prevederilor legale privind linistea si ordinea publică. În cazul în care localul respectiv este rezervat în totalitate pentru astfel de evenimente, comerciantul este obligat să afiseze vizibil, lângă orarul de functionare, anuntul “REZERVAT”, cu indicarea perioadei de rezervare.

9. În situatia aprovizionării structurii de vânzare în timpul programului de functionare, sunt interzise întreruperea servirii consumatorilor si/sau închiderea structurii de vânzare, dacă acest lucru nu este mentionat în orarul de functionare afisat.

10. În sensul art. 12 din ordonantă, următoarele situatii pot constitui cauze obiective de nefunctionare:

a) decesul asociatului unic, administratorului, managerului, sefului structurii de vânzare cu amănuntul sau al altui angajat care lucrează în aceasta, după caz;

b) concediul personalului angajat în structura de vânzare respectivă;

c) inventar;

d) închiderea structurii de vânzare pentru lucrări de igienizare, reparatii, reamenajări sau modificări ale conditiilor de exploatare a acesteia, după caz;

e) schimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei activităti comerciale desfăsurate în acea structură;

f) încetarea definitivă a activitătii comerciantului în structura de vânzare respectivă;

g) întreruperea activitătii comerciale sezoniere în structura de vânzare respectivă;

h) suspendarea activitătii ca urmare a deciziei organelor de control abilitate;

i) cazuri de fortă majoră.

Comerciantii sunt obligati să anunte consumatorilor motivul si perioada închiderii.

11. Structurile de vânzare cu amănuntul din sectorul alimentar care nu pot fi închise mai mult de două zile consecutive sunt magazinele specializate în care se comercializează produse alimentare, precum si magazinele nespecializate în care se comercializează predominant produse alimentare.

ORDONANTĂ:

CAPITOLUL IV

Obligatiile si răspunderile autoritătilor administratiei publice centrale si locale

 

Art. 13. - Autoritătile administratiei publice asigură dezvoltarea armonioasă a retelei si tipurilor de distributie si promovarea întreprinderilor mici si mijlocii cu activitate de comercializare a produselor si serviciilor de piată.

Art. 14. - (1) Autoritătile administratiei publice locale stabilesc strategia de dezvoltare a retelei de distributie, având drept obiective:

a) sprijinirea creării unei retele de distributie care să asigure servicii de calitate consumatorilor si care să răspundă necesitătilor de consum ale acestora si marcarea acesteia în documentatiile de urbanism întocmite;

b) dezvoltarea armonioasă a retelei si tipurilor de distributie cu respectarea principiului liberei concurente;

c) armonizarea principiilor urbanismului cu cele de mediu;

d) protejarea patrimoniului arhitectural, istoric si de mediu prin mentinerea caracterului sitului;

e) dezvoltarea si revigorarea retelei de distributie în zonele montane, rurale si defavorizate si sustinerea creării de servicii de piată în aceste zone;

f) stimularea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii cu activitate comercială în scopul cresterii competitivitătii acestora si gradului de ocupare a fortei de muncă;

g) asigurarea si dezvoltarea unui sistem de baze de date privind reteaua de distributie;

h) respectarea legislatiei în vigoare din domeniul urbanismului pentru structurile de vânzare si de prestări de servicii de piată.

(2) Autoritătile administratiei publice locale stabilesc criteriile de dezvoltare urbanistică a sectorului comercial pentru determinarea:

a) suprafetelor destinate activitătilor comerciale, în special pentru cele cu structuri de vânzare cu suprafată medie si mare;

b) modului de încadrare a suprafetelor structurilor de vânzare pentru protejarea lucrărilor de artă, a edificiilor cu valoare arhitectonică, istorică sau arheologică, precum si a mediului în centrele istorice si în localitătile de interes turistic;

c) amplasamentelor spatiilor de parcare aferente diverselor structuri de vânzare, conform reglementărilor legale în vigoare.

(3) Autoritătile administratiei publice locale asigură corelarea autorizării desfăsurării unui exercitiu comercial într-o structură de vânzare, cu continutul certificatului de urbanism si al autorizatiei de construire.

(4) Autoritătile administratiei publice locale, în stabilirea strategiei de dezvoltare conform alin. (1), au în vedere următoarele caracteristici teritoriale:

a) zone urbane omogene, prin realizarea unei corelări integrate între centru si periferie;

b) zone periferice pentru care trebuie individualizate criterii de dezvoltare omogenă, în scopul integrării acestora într-un cadru urbanistic coerent;

c) centre istorice, în scopul promovării unor activităti comerciale adecvate si al protejării zonelor cu valoare istorică si artistică;

d) zone cu mică concentrare demografică, în scopul dezvoltării si/sau îmbunătătirii infrastructurii;

e) zone situate pe traseele autostrăzilor si drumurilor nationale, în scopul dezvoltării structurilor de vânzare;

f) zone defavorizate.

(5) În zonele publice autoritătile administratiei publice locale, în scopul satisfacerii intereselor consumatorilor, stabilesc, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare:

a) criteriile generale ce trebuie respectate în determinarea zonelor si amplasamentelor structurilor de vânzare din localităti;

b) modalitătile de organizare a pietelor si târgurilor; c) periodicitatea si tipologia pietelor si târgurilor;

d) criteriile de atribuire a amplasamentelor structurilor de vânzare.

(6) În scopul promovării si protejării activitătii comerciale în zonele periferice ale oraselor, precum si în zonele rurale, montane sau defavorizate, autoritătile administratiei publice locale, prin hotărâri ale consiliilor locale, pot acorda, în conditiile legii, înlesniri la plata impozitelor si taxelor datorate bugetelor locale.

(7) Pentru elaborarea strategiilor si criteriilor, conform prezentului articol, autoritătile administratiei publice locale consultă asociatiile profesionale, asociatiile consumatorilor, organizatiile patronale, reprezentanti ai societătilor comerciale si ai camerelor de comert si industrie teritoriale.

Art. 15. - Pentru zone sau edificii cu valoare arhitectonică, istorică sau arheologică si pentru zone turistice, autoritătile administratiei publice locale pot acorda, în limita competentelor legale, facilităti financiare comerciantilor care contribuie prin efort propriu la reabilitarea sau la restaurarea acestora.

Art. 16. - (1) Autoritătile administratiei publice, camerele de comert si industrie si societătile comerciale, precum si alte persoane fizice sau juridice interesate pot să organizeze cursuri de pregătire si perfectionare profesională în domeniul comercializării produselor si serviciilor de piată prevăzute în anexa nr. 3, cu conditia ca acestea să fie autorizate conform legislatiei în vigoare.

(2) Cursul profesional va contine ca obiecte de studiu materii adecvate pentru a garanta însusirea normelor si reglementărilor cu privire la sănătatea, securitatea si informarea consumatorilor, la comercializarea produselor si serviciilor de piată, precum si însusirea notiunilor fundamentale de igienă.

Art. 171. - Examinarea si avizarea implantării structurilor de vânzare cu suprafată mare se vor realiza pe baza criteriilor elaborate de către ministerul cu atributii în domeniul comertului interior.

Articolul 17 se abrogă. (Legea nr. 650/2002)

 

CAPITOLUL V

Practici comerciale

Art. 18. - Prin vânzări cu pret redus, în sensul prezentei ordonante, se întelege:

a) vânzări de lichidare;

b) vânzări de soldare;

c) vânzări efectuate în structuri de vânzare, denumite magazin de fabrică sau depozit de fabrică:

d) vânzări promotionale;

e) vânzări ale produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, după ce evenimentul a trecut si este evident că produsele respective nu mai pot fi vândute în conditii comerciale normale;

NORME METODOLOGICE:

12. Sunt considerate produse destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale produsele care se comercializează cu ocazia unor sărbători, cum ar fi, dar fără a se limita la: jucării tematice, globuri, ornamente sau artificii, pentru pomul de Crăciun; mărtisoare sau alte produse personalizate pentru ziua de 1 Martie sau 8 Martie; iepurasi si ouă de ciocolată sau alte produse specifice sărbătorilor de Pasti si alte asemenea cazuri ori cu prilejul unor manifestări culturale, expozitionale sau sportive, cum ar fi, dar fără a se limita la: confectii si tricotaje inscriptionate cu diverse înscrisuri si/sau însemne care fac referire la acea manifestare.

ORDONANTĂ:

f) vânzări ale produselor care într-o perioadă de 3 luni de la aprovizionare nu au fost vândute;

g) vânzări accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapidă sau a căror conservare nu mai poate fi asigurată până la limita termenului de valabilitate;

NORME METODOLOGICE:

13. În această categorie intră:

a) produsele agroalimentare si produsele horticole, inclusiv seminte, atunci când acestea sunt amenintate de o alterare rapidă datorită apropierii datei de depăsire a termenului de valabilitate sau, după caz, a datei durabilitătii minimale, precum si produsele agroalimentare perisabile, cum ar fi, dar fără a se limita la: carne si preparate din carne, peste si fructe de mare, lapte si preparate din lapte, unt, ouă, produse de cofetărie-patiserie si preparate culinare care necesită păstrarea în vitrine, alte spatii frigorifice sau sisteme de climatizare, a căror conservare nu mai poate fi asigurată până la limita termenului de valabilitate datorită defectării din cauze obiective, independente de vointa comerciantului sau a personalului din structura de vânzare respectivă, a spatiilor frigorifice în care acestea sunt păstrate;

b) unele produse nealimentare, cum ar fi, dar fără să se limiteze la: lacuri si vopsele, atunci când acestea sunt susceptibile de o deteriorare rapidă datorită apropierii datei de depăsire a termenului de valabilitate.

ORDONANTĂ:

h) vânzarea unui produs la un pret aliniat la cel legal practicat de ceilalti comercianti din aceeasi zonă comercială, pentru acelasi produs, determinat de mediul concurential;

NORME METODOLOGICE:

14. În întelesul art. 18 lit. h) din ordonantă, “zona comercială” poate fi asimilată unei arii geografice în care functionează structuri de vânzare asemănătoare în conditii de concurentă relativ omogene.

ORDONANTĂ:

i) vânzarea produselor cu caracteristici identice, ale căror preturi de reaprovizionare s-au diminuat.

Art. 19. - Este interzis oricărui comerciant să ofere sau să vândă produse în pierdere, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 18 lit. a)-c), e)-i), precum si în cazul produselor aflate în pachete de servicii. Prin vânzare în pierdere, în sensul prezentei ordonante, se întelege orice vânzare la un pret egal sau inferior costului de achizitie, astfel cum acesta este definit în reglementările legale în vigoare.

NORME METODOLOGICE:

15. În categoria produselor aflate în pachete de servicii intră: pâinea sau apa minerală oferite gratuit consumatorilor, în cazul serviciilor de alimentatie publică, telefonul oferit gratuit consumatorilor, în cazul pachetelor de servicii telefonice sau alte asemenea cazuri.

16. Costul de achizitie al unui produs este egal cu pretul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau intrarea în gestiune a produsului respectiv.

ORDONANTĂ:

Art. 20. - Potrivit prezentei ordonante, prin vânzare de lichidare se întelege orice vânzare precedată sau însotită de publicitate si anuntată sub denumirea de “lichidare” si care, printr-o reducere de preturi, are ca efect vânzarea accelerată a totalitătii sau numai a unei părti din stocul de produse dintr-o structură de vânzare cu amănuntul, în una dintre următoarele situatii:

a) încetarea definitivă a activitătii comerciantului, inclusiv în cazul schimbării proprietarului, chiriasului, locatarului sau mandatarului, după caz, care exploatează structura de vânzare, cu exceptia cazurilor în care aceasta este vândută, cedată sau închiriată unei persoane juridice administrate de vechiul proprietar (utilizator) sau în care acesta este actionar;

b) încetarea din proprie initiativă a activitătii comerciantului în structura de vânzare respectivă sau ca urmare a anulării contractului de închiriere, locatie sau mandat, în baza unei hotărâri judecătoresti rămase definitive sau în baza unei hotărâri judecătoresti de evacuare silită;

c) întreruperea activitătii comerciale sezoniere pentru o perioadă de cel putin 5 luni după terminarea operatiunilor de lichidare;

d) schimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei activităti comerciale desfăsurate în acea structură;

e) modificarea conditiilor de exploatare a suprafetei de vânzare, dacă lucrările de transformare si amenajare depăsesc 30 de zile si sunt efectuate în interiorul acesteia, structura de vânzare fiind închisă în toată această perioadă, sau modificarea conditiilor de exercitare a activitătii în cazul încheierii ori anulării unui contract de distributie având o clauză de aprovizionare exclusivă;

f) vânzarea stocului de produse de către mostenitorii legali ai comerciantului defunct;

g) deteriorarea gravă, din cauza unor calamităti sau acte de vandalism, a unei părti sau, după caz, a întregului stoc de produse, exclusiv cele alimentare.

NORME METODOLOGICE:

17. Vânzările anuntate sub denumirea de lichidare/lichidări sau o altă denumire echivalentă, cum ar fi: “Închidere definitivă - totul trebuie să dispară - mari reduceri de preturi”, se definesc prin desfacerea accelerată, la pret redus, a totalitătii sau a unei părti din mărfurile dintr-o structură de vânzare cu amănuntul, precedată sau însotită de publicitate, numai în una dintre situatiile mentionate la art. 20 lit. a)-g) din ordonantă. Vânzările de lichidare pot fi efectuate pentru totalitatea sau numai pentru o parte a mărfurilor noi ori folosite dintr-o structură de vânzare cu amănuntul, cu respectarea conditiilor stipulate de art. 22 si 23 din ordonantă.

ORDONANTĂ:

Art. 21. - (1) Vânzările de lichidare sunt supuse notificării în baza unui inventar detaliat al mărfurilor de lichidat întocmit de comerciant, care este obligat să justifice cu documente legale provenienta produselor respective. Notificarea se face la primăria localitătii în a cărei rază teritorială este amplasată structura de vânzare sau, după caz, la primăriile sectoarelor municipiului

Bucuresti, cu cel putin 15 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidare în situatiile prevăzute la art. 20 lit. a), d) si e) si cu cel putin 5 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidare în situatiile prevăzute la art. 20 lit. b), c), f) si g). Perioada pentru care se notifică vânzările de lichidare este de maximum:

a) 90 de zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 20 lit. a) si f);

b) 60 de zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 20 lit. b), d), e) si g);

c) 15 zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 20 lit. c).

NORME METODOLOGICE:

18. Formularul notificării vânzărilor de lichidare si al listei de inventar pentru mărfurile de lichidat sunt prevăzute în anexa nr. 1 si, respectiv, anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

Formularul notificării vânzărilor de lichidare se adresează primarului si se poate completa si depune la sediul primăriei localitătii în a cărei rază teritorială este amplasată structura de vânzare, iar în cazul municipiului Bucuresti, la sediul primăriilor de sector, după caz, sau se poate transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În ambele cazuri notificarea va fi însotită si de lista de inventar pentru mărfurile de lichidat.

Comerciantul sau persoana împuternicită de acesta va completa câte două formulare de notificare si două liste de inventar pentru mărfurile de lichidat. Un exemplar din notificare, la care se anexează lista de inventar, se depune/se transmite la sediul primăriei respective, iar al doilea exemplar din fiecare formular, împreună cu dovada/confirmarea de primire, se păstrează la sediul structurii de vânzare sau, după caz, la adresa amplasamentului unde se vor organiza vânzările de lichidare.

ORDONANTĂ:

(2) La cererea organelor de control abilitate comerciantul este obligat să justifice cu documente legale situatia care a motivat vânzarea de lichidare, în termen de maximum 10 zile de la finalizarea operatiunilor de lichidare pentru situatiile prevăzute la art. 20 lit. a)-d), f) si g) si, respectiv, de maximum 45 de zile în cazul situatiilor prevăzute la art. 20 lit. e).

(3) Orice anunt sau altă formă de publicitate privind vânzarea de lichidare trebuie să specifice în mod obligatoriu data de debut a vânzării si durata acesteia, precum si sortimentul de mărfuri supus vânzării de lichidare, în cazul în care operatiunea nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare.

NORME METODOLOGICE:

19. În termen de maximum 10 zile calendaristice de la finalizarea operatiunilor de lichidare, la cererea organelor de control abilitate, comerciantul este obligat să justifice cu documente legale următoarele situatii care au motivat vânzarea de lichidare, după caz:

19.1. În cazul încetării definitive a activitătii comerciantului, documentul legal justificativ este declaratia pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, a comerciantului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului asociatiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoană juridică.

19.2. Schimbarea proprietarului/chiriasului/locatarului/mandatarului, după caz, care exploatează structura de vânzare Comerciantul care preia de la un alt comerciant exploatarea unei/unor structuri de vânzare, inclusiv stocul de mărfuri, si nu doreste să continue să vândă aceeasi gamă sortimentală poate recurge la organizarea unei vânzări de lichidare pentru o parte sau întregul stoc de marfă preluat. În acest caz vânzarea de lichidare nu se poate realiza decât pentru produsele preluate de la comerciantul cedent. Produsele cumpărate în această perioadă de comerciantul care a preluat structurile de vânzare nu pot face obiectul vânzării de lichidare.

În această ipoteză documentele legale justificative sunt: declaratia pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, a comerciantului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului asociatiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoană juridică, precum si contractul/contractele de vânzare-cumpărare/închiriere/locatie/mandat, după caz, pentru structura/structurile de vânzare respectivă/respective.

19.3. Încetarea din proprie initiativă a activitătii comerciantului în structura de vânzare respectivă. În această ipoteză documentul legal justificativ este declaratia pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, a comerciantului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului asociatiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoană juridică.

19.4. Anularea contractului de închiriere/locatie/mandat, pentru structura de vânzare respectivă

Documentele legale justificative sunt, după caz: hotărârea judecătorească rămasă definitivă si/sau hotărârea judecătorească de evacuare silită, în cazul anulării contractului, contractul de închiriere/locatie/mandat, însotit de procesul-verbal de predare a structurii de vânzare, dacă este cazul, în situatia încetării contractului.

19.5. Întreruperea activitătii comerciale sezoniere în structura de vânzare respectivă, pentru o perioadă de cel putin 5 luni după terminarea operatiunilor de lichidare În acest caz documentul legal justificativ este declaratia pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, a comerciantului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului asociatiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoană juridică.

19.6. Schimbarea profilului structurii de vânzare Atunci când comerciantul decide să schimbe complet obiectul activitătilor de comercializare ale exercitiului comercial desfăsurat într-o structură de vânzare cu amănuntul, acesta poate recurge la organizarea unei vânzări de lichidare în vederea desfacerii accelerate a totalitătii stocului de produse din acea structură de vânzare.

În acest caz documentul legal justificativ este declaratia pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, a comerciantului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului asociatiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoană juridică.

19.7. Suspendarea sau înlocuirea unei activităti comerciale desfăsurate în structura de vânzare Comerciantul care decide să suspende sau să înlocuiască obiectul activitătilor de comercializare ale exercitiului comercial desfăsurat într-o structură de vânzare cu amănuntul poate recurge la organizarea unei vânzări de lichidare. Această ipoteză vizează cazurile în care comerciantul decide să înlocuiască produsele vândute în unul sau mai multe raioane din cadrul unei structuri de vânzare cu amănuntul cu alte produse, cum ar fi, dar fără a se limita la: raion de tricotaje-raion de confectii; raion de dulciuri-raion de preparate si semipreparate culinare; raion de electrice-raion pentru produse menajere si uz casnic; raion de carne si preparate din carne-raion de lapte si preparate din lapte sau alte cazuri similare.

În acest caz documentul legal justificativ este declaratia pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, a comerciantului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului asociatiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoană juridică.

19.8. Vânzarea stocului de produse din structura de vânzare de către mostenitorii legali ai comerciantului defunct În urma decesului comerciantului persoană fizică sau, după caz, a asociatului unic, mostenitorii legali ai acestuia pot organiza o vânzare de lichidare în cazul în care nu doresc să continue activitatea comerciantului defunct.

Documentele legale justificative sunt: declaratia pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, a reprezentantului desemnat de mostenitorii legali ai comerciantului, precum si certificatul de mostenitor.

19.9. Deteriorarea gravă, din cauza unor calamităti sau acte de vandalism, a produselor nealimentare din structura de vânzare.

Comerciantul poate recurge la o vânzare de lichidare pentru produsele nealimentare deteriorate din cauza unor calamităti, cum ar fi: inundatie, cutremur, incendiu, furtună,  sau din cauza unor acte de vandalism, cu conditia ca aceste produse să fie sigure pentru sănătatea, securitatea si viata consumatorilor.

Documentele legale justificative sunt:

a) în cazul calamitătilor, declaratia pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, a comerciantului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului asociatiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoană juridică;

b) în cazul actelor de vandalism, declaratia pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, a comerciantului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului asociatiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoană juridică si actele de constatare emise de organele abilitate, din care să reiasă că produsele respective au fost deteriorate.

20. În termen de maximum 45 de zile calendaristice de la finalizarea operatiunilor de lichidare, la cererea organelor de control abilitate, comerciantul este obligat să justifice cu documente legale următoarele situatii care au motivat vânzarea de lichidare, după caz:

20.1. Modificarea conditiilor de exploatare a suprafetei de vânzare

Comerciantul care decide modificarea structurii de vânzare, inclusiv extinderea acesteia, poate organiza o vânzare de lichidare pentru stocul de produse din acea structură, cu conditia ca lucrările de transformare si amenajare să depăsească 30 de zile calendaristice, să cuprindă si perimetrul suprafetei de vânzare, iar structura de vânzare să fie închisă accesului consumatorilor în toată această perioadă.

Lucrările de igienizare sau renovare care nu aduc modificări structurii de vânzare nu permit organizarea unei vânzări de lichidare.

În acest caz documentele justificative legale sunt devizul pentru lucrările de transformare si amenajare, precum si declaratia pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare a comerciantului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului asociatiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoană juridică.

20.2. Modificarea conditiilor de exercitare a activitătii comerciale în structura de vânzare, ca urmare încheierii sau anulării/rezilierii unui contract de distributie având o clauză de aprovizionare exclusivă

Documentele justificative legale sunt, după caz:

a) contractul de distributie;

b) documentul care reziliază contractul de distributie;

c) contractul de franciză, precum si declaratia pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, a comerciantului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului asociatiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoană juridică.

21. Produsele destinate a fi comercializate în cadrul procedurii de vânzare de lichidare, care reprezintă doar o parte a stocului structurii de vânzare, vor fi depozitate separat, iar comercializarea acestora va fi organizată într-un raion/spatiu distinct.

22. În termenul de 15 zile până la începerea vânzării de lichidare notificate în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din ordonantă, comerciantul poate reveni asupra deciziei sale si poate anula vânzarea de lichidare astfel:

a) în cazul în care vânzarea de lichidare a fost precedată de publicitate, cu respectarea următoarelor conditii cumulative: anuntarea anulării vânzării de lichidare prin aceleasi mijloace prin care a fost promovată - mass-media, anunturi publicitare în exteriorul sau interiorul structurii de vânzare; înstiintarea primăriei la care s-a făcut notificarea despre anularea vânzării de lichidare;

b) în cazul în care vânzarea de lichidare nu a fost precedată de publicitate, se va înstiinta primăria la care s-a făcut notificarea despre anularea vânzării de lichidare.

În ambele cazuri primăria va fi înstiintată în scris printr-o adresă depusă la sediul acesteia sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; înstiintările se vor adresa primarului.

Dovada/confirmarea de primire va fi păstrată la sediul structurii de vânzare respective pentru prezentarea acesteia la cererea organelor de control abilitate.

ORDONANTĂ:

Art. 22. - (1) Pe durata vânzărilor de lichidare se pot lichida numai produsele înscrise în lista de inventar aferentă notificării si aflate în stocul unitătii comerciale la data depunerii/transmiterii notificării. Stocul este format din produsele expuse în spatiile destinate vânzării si cele aflate în depozitele structurii de vânzare; produsele detinute în antrepozite si/sau depozite situate în afara structurii de vânzare pentru care a fost făcută notificarea nu intră în componenta stocului de lichidat.

(2) Pot face obiectul vânzărilor de lichidare numai produsele care fac parte din stocul structurii de vânzare si a căror contravaloare a fost achitată de comerciant la data depunerii/transmiterii notificării sau a emiterii hotărârii judecătoresti prevăzute la art. 20 lit. b) sau la data evenimentelor prevăzute la art. 20 lit. g).

Art. 23. - În afara cazurilor prevăzute la art. 20 lit. b) si g), orice vânzare de lichidare trebuie să aibă loc în structura de vânzare în care produsele au fost vândute în mod obisnuit.

Art. 24. - Vânzarea de soldare este orice vânzare însotită sau precedată de publicitate si anuntată sub denumirea “soldare/soldări/solduri” si care, printr-o reducere de preturi, are ca efect vânzarea accelerată a stocului de mărfuri sezoniere dintr-o structură de vânzare cu amănuntul.

Art. 25. - Vânzările de soldare se pot efectua numai în cursul a două perioade pe an, cu o durată maximă de câte 45 de zile fiecare, cu conditia ca produsele propuse pentru soldare să fie achitate furnizorului de către comerciant cu cel putin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de vânzări de soldare si oferite spre vânzare în mod obisnuit înaintea acestei date.

Art. 26. - Stocul de produse propus pentru soldare trebuie să fie constituit în prealabil în structura de vânzare respectivă, în spatiile de vânzare si depozitele structurii de vânzare, precum si, după caz, în unul sau mai multe depozite ale comerciantului, cu cel putin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare, si nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare.

NORME METODOLOGICE:

23. Vânzările anuntate sub denumirea “soldare/soldări/solduri” se definesc prin desfacerea accelerată, la pret redus, a stocului de mărfuri sezoniere noi sau folosite/de ocazie dintr-o structură de vânzare cu amănuntul, precedată sau însotită de publicitate.

24. Pot fi supuse operatiunilor de soldare numai produsele nealimentare a căror desfacere are caracter sezonier. În această categorie se încadrează grupe de produse, cum ar fi, dar fără a se limita la: confectii, inclusiv blănărie, pielărie, produse de marochinărie si galanterie, tricotaje, tesături, încăltăminte, articole sport-turism, cosmetice, aparate de încălzire si climatizare, ventilatoare, precum si alte produse similare25. Mărfurile ce fac obiectul soldării vor fi depozitate separat de celelalte produse si vor fi vândute fie în raioane/spatii special amenajate pentru această operatiune, fie în cadrul acelorasi raioane, caz în care vor fi bine individualizate.

ORDONANTĂ:

Art. 27. - Vânzarea de soldare trebuie să aibă loc în structurile de vânzare în care produsele respective erau vândute în mod obisnuit.

Art. 28. - Documentele legale justificative care atestă că stocul de produse propus pentru soldare a fost constituit cu cel putin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare si achitat cu cel putin 30 de zile înainte de această dată vor fi păstrate pentru a putea fi prezentate, ori de câte ori este nevoie, organelor de control abilitate. Dovada achitării contravalorii produselor supuse vânzării de soldare rezultă din examinarea actelor contabile.

Art. 29. - (1) Perioadele de soldări prevăzute la art. 25 se stabilesc de comerciant între următoarele limite:

a) perioada 15 ianuarie - 15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamnă-iarnă;

b) perioada 1 august - 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primăvară-vară.

(2) Comerciantii au obligatia să notifice la primăria în a cărei rază teritorială îsi desfăsoară activitatea perioada în care efectuează vânzările de soldare cu cel putin 15 zile înainte de începerea operatiunilor.

NORME METODOLOGICE:

26. Formularul notificării vânzărilor de soldare si al listei de inventar pentru mărfurile propuse pentru soldare sunt prevăzute în anexa nr. 3 si, respectiv, anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.

Formularul notificării vânzărilor de soldare se prezintă primarului; formularul se poate completa si depune la sediul primăriei localitătii în a cărei rază teritorială este amplasată structura de vânzare, iar în cazul municipiului Bucuresti, la sediul primăriilor de sector, după caz, sau se poate transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Lista de inventar pentru mărfurile de soldat va fi completată si păstrată la sediul structurii de vânzare respective pentru a putea fi prezentată la solicitarea organelor de control abilitate.

Comerciantul sau persoana împuternicită de acesta va completa câte două formulare de notificare. Un exemplar din notificare se depune/se transmite la sediul primăriei, iar al doilea exemplar, împreună cu dovada/confirmarea de primire, se păstrează la sediul structurii de vânzare respective.

ORDONANTĂ:

Art. 30. - (1) Este interzis să se anunte o vânzare de soldare în alte cazuri si conditii decât cele prevăzute la art. 25.

(2) Orice anunt sau altă formă de publicitate privind soldarea trebuie să specifice obligatoriu data de debut a vânzării de soldare si durata acesteia, precum si sortimentul de mărfuri supus soldării în cazul în care operatiunea de soldare nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare.

Art. 31. - Vânzările efectuate în structuri denumite magazin de fabrică sau depozit de fabrică sunt vânzările din productia proprie, efectuate direct consumatorilor de către producători, acestia îndeplinind obligatiile ce revin oricărui comerciant care desfăsoară comert cu amănuntul. Vânzările cu pret redus prin magazin sau depozit de fabrică nu sunt supuse notificării.

Art. 32. - În cadrul vânzărilor definite la art. 31, cu exceptia produselor alimentare, producătorii pot practica vânzări cu pret redus pentru acea parte din productia lor care îndeplineste următoarele conditii asupra cărora consumatorii au fost informati:

a) nu a fost anterior oferită spre vânzare din cauza defectelor de fabricatie;

b) face obiectul retururilor din reteaua comercială;

c) reprezintă stocul din productia sezonului anterior rămas nevândut.

NORME METODOLOGICE:

27. Vânzările sub denumirea “magazin de fabrică” sau “depozit de fabrică” se referă la vânzările realizate de producătorii industriali pentru produsele care nu sunt oferite spre vânzare prin reteaua comercială.

Vânzările efectuate sub una dintre aceste denumiri sunt realizate de producători care desfac produsele lor direct către consumatori, în absenta unui intermediar. Produsele vizate sunt cele care nu au fost anterior oferite spre vânzare din cauza defectelor de fabricatie, cele care fac obiectul retururilor din reteaua comercială, precum si stocul din productia sezonului anterior rămas nevândut.

28. Dacă vânzările sunt efectuate în magazinele de prezentare si desfacere ale producătorului, deschise publicului, stocul de mărfuri vândut sub aceste denumiri trebuie să fie bine individualizat, produsele respective fiind comercializate în raioane/spatii special amenajate, separat de celelalte produse oferite consumatorilor. În acest caz producătorul trebuie să îndeplinească obligatiile care îi revin oricărui comerciant cu amănuntul.

Producătorii pot organiza astfel de vânzări si în depozitele sau spatiile special amenajate în acest scop din cadrul unitătilor de productie, cu conditia ca acestea să fie deschise publicului, în măsura în care vânzările nu sunt organizate numai pentru angajatii producătorului.

În ambele cazuri consumatorii trebuie să fie informati în limba română, corect, complet si fără echivoc despre natura produselor oferite spre vânzare, respectiv în ce categorie se încadrează acestea în conformitate cu prevederile lit. a)-c) ale art. 32 din ordonantă.

ORDONANTĂ:

Art. 33. - Orice producător care vinde cu pret redus o parte a productiei sale, conform prevederilor art. 32, este obligat să pună la dispozitie organelor de control abilitate toate documentele legale care justifică originea si data de fabricatie a produselor care fac obiectul acestor vânzări.

Art. 34. - (1) În sensul prezentei ordonante, vânzările promotionale sunt vânzările cu amănuntul/vânzările cash and carry/prestările de servicii de piată care pot avea loc în orice perioadă a anului, fără să facă obiectul notificării, cu conditia ca:

a) să nu fie efectuate în pierdere;

b) să se refere la produse disponibile sau reaprovizionabile, precum si la servicii vândute ori, după caz, prestate în mod curent;

c) produsele si serviciile promovate trebuie să existe la vânzare pe durata întregii perioade anuntate a vânzărilor promotionale sau comerciantul va informa consumatorii că oferta este valabilă numai în limita stocului disponibil.

(2) În sensul prezentei ordonante, nu sunt considerate vânzări promotionale:

a) actiunile de promovare efectuate de producători;

b) actiunile de lansare de produse/servicii noi pe piată.

NORME METODOLOGICE:

29. În cazul produselor, vânzările promotionale pot avea loc în tot timpul anului si se derulează în mod liber, fără să facă obiectul notificării, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) vânzările să se facă la pret redus, dar nu în pierdere;

b) să nu tindă la o vânzare accelerată a unui stoc de mărfuri pe care comerciantul nu îl va mai reaproviziona, ca în cazul lichidărilor sau soldărilor;

c) să se refere la produse disponibile sau care pot fi reaprovizionate; comerciantul care doreste să relanseze vânzările dintr-un raion sau să promoveze într-o anumită perioadă o categorie de produse, trebuie să-si reînnoiască stocul si să-l reasorteze în scopul satisfacerii cererilor consumatorilor pe întreaga perioadă anuntată sau să informeze consumatorii că oferta este valabilă numai în limita stocului disponibil.

În cazul promovării prestărilor de servicii, acestea trebuie să fie disponibile pe durata întregii perioade anuntate ca “vânzare promotională”.

În situatia în care comerciantul nu anuntă consumatorii despre practicarea unor “vânzări promotionale” sau preturi reduse pentru anumite produse/servicii, acestea pot fi efectuate în orice perioadă a anului, cu respectarea prevederilor art. 19 din ordonantă.

 

ORDONANTĂ:

Art. 35. - (1) Vânzările cu pret redus prevăzute la art. 18, astfel cum sunt definite de prezenta ordonantă, atunci când consumatorii sunt anuntati despre o reducere de preturi care comportă o comparatie exprimată în cifre, sunt supuse următoarelor reguli de fixare si publicitate a preturilor:

a) Orice comerciant care anuntă o reducere de pret trebuie să o raporteze la pretul de referintă practicat în acelasi spatiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Pretul redus trebuie

să fie inferior pretului de referintă. Pretul de referintă reprezintă cel mai scăzut pret practicat în acelasi spatiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării pretului redus.

b) Orice anunt de reducere de preturi, indiferent de forma, modul de publicitate si motivatia reducerii, trebuie să se adreseze ansamblului consumatorilor si să indice în cifre o reducere în raport cu preturile de referintă, exceptie făcând:

- publicitătile comparative de pret;

- anunturile publicitare exclusiv literare, care nu contin cifre;

- anunturile de pret de lansare a unui nou produs pe piată;

- anunturile publicitare orale efectuate exclusiv în interiorul magazinului pentru reduceri de preturi la un anumit raion, pentru o foarte scurtă perioadă a unei zile de vânzare.

c) Publicitatea prin catalog si ofertele de reducere de preturi, lansate de comerciantii care practică vânzarea prin corespondentă, pot fi valabile numai până la epuizarea stocurilor, cu conditia ca această mentiune să figureze vizibil si lizibil în catalog.

d) Orice anunt de reducere de pret exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil si fără echivoc pentru fiecare produs sau grupă de produse identice:

- fie prin mentionarea noului pret lângă pretul anterior, barat;

- fie prin mentiunile “pret nou”, “pret vechi” lângă sumele corespunzătoare;

- fie prin mentionarea procentului de reducere si a pretului nou care apare lângă pretul anterior, barat.

e) Se interzice ca o reducere de pret pentru un produs si/sau serviciu să fie prezentată consumatorilor ca o ofertă gratuită a unei părti din produs si/sau serviciu.

f) Toate documentele justificative legale care atestă veridicitatea pretului de referintă trebuie să fie păstrate pentru a putea fi prezentate ori de câte ori este nevoie organelor de control abilitate.

g) Orice anunt de reducere de preturi ce nu corespunde reducerii practicate efectiv în raport cu pretul de referintă este considerat o formă de publicitate înselătoare si este sanctionat conform reglementărilor legale în vigoare.

(2) Aceste reguli nu se aplică atunci când reducerile de pret pe produs rezultă din cresterea cantitătii de produs continută în ambalajul utilizat în mod uzual în comercializarea acestora sau din cresterea numărului de produse identice oferite spre vânzare într-un ambalaj colectiv.

NORME METODOLOGICE:

30. Orice anunt de reducere de preturi, indiferent de: formă - afise pe vitrine, prospecte, anunturi în presă, radio, televiziune sau orice altă formă; modul de publicitate - scrisă, orală sau orice alt mod; motivatia reducerii - soldări, lichidări sau orice altă motivatie, care se adresează consumatorilor si care comportă o comparatie exprimată în cifre, indiferent dacă acesta se realizează în afara sau în interiorul structurii de vânzare, trebuie să precizeze:

a) reducerea efectivă în raport cu pretul de referintă care reprezintă cel mai scăzut pret practicat în aceeasi suprafată de vânzare, pentru produse sau servicii identice, în perioada ultimelor 30 de zile calendaristice înainte de data aplicării pretului redus;

b) produsele sau serviciile ori categoriile de produse sau servicii la care se referă anuntul publicitar;

c) perioada pentru care produsele sau serviciile respective sunt oferite la pret redus; în cazul lichidărilor si soldărilor această conditie poate fi înlocuită de mentiunea: “până la epuizarea stocului”. Această mentiune poate fi folosită si în cazul vânzărilor promotionale.

31. Indicarea, respectiv marcarea sau, după caz, afisarea preturilor pentru produsele cu preturi reduse care intră sub incidenta prevederilor legale în vigoare cu privire la indicarea preturilor pentru produsele oferite consumatorilor spre vânzare va indica pretul de referintă al produsului, pretul redus anuntat si pretul pe unitatea de măsură corespunzător pretului redus.

32. Orice produs/serviciu comandat în perioada indicată în anuntul publicitar privind pretul sau reducerea de pret trebuie să fie livrat/prestat sau furnizat la pretul indicat în anuntul respectiv chiar dacă livrarea/prestarea sau furnizarea se face după terminarea perioadei din anuntul publicitar respectiv.

33. Nici o publicitate de pret sau reducere de pret care se adresează consumatorilor nu poate fi efectuată pentru produse care nu sunt disponibile la vânzare sau pentru servicii care nu pot fi prestate/furnizate în timpul perioadei la care se raportează această publicitate, cu exceptia lichidărilor si soldărilor, caz în care perioada de reduceri este considerată terminată la epuizarea stocului de mărfuri declarat, în limita perioadei de reduceri anuntate si notificate.

ORDONANTĂ:

Art. 36. - Vânzarea la distantă este acea formă de vânzare cu amănuntul care se desfăsoară în lipsa prezentei fizice simultane a consumatorului si a comerciantului, în urma unei oferte de vânzare efectuate de acesta din urmă, care, în scopul încheierii contractului, utilizează exclusiv tehnici de comunicatie la distantă.

Articolele 37-41 se abrogă. (Legea nr. 650/2002)

Art. 42. - (1) Vânzarea directă este acea practică comercială prin care produsele sau serviciile sunt desfăcute de către comerciant direct consumatorilor, în afara spatiilor de vânzare cu amănuntul, prin intermediul vânzărilor directi, care prezintă produsele si serviciile oferite spre vânzare.

(2) Vânzarea prin retele (multilevel marketing) este o formă a vânzării directe prin care produsele si serviciile sunt oferite consumatorilor prin intermediul unei retele de vânzători directi care primesc un comision atât pentru vânzările proprii, cât si pentru vânzările generate de retelele de vânzători directi pe care i-au recrutat personal.

Art. 43. - Sunt considerate practici comerciale interzise:

a) vânzarea piramidală, vânzarea practicată prin procedeul denumit “bulgăre de zăpadă” sau orice alte procedee similare care constau în special în a oferi produse/servicii consumatorilor făcându-i să spere că le vor obtine fie cu titlu gratuit, fie la un pret redus fată de valoarea lor reală si conditionând vânzările de plasarea contra plată de bonuri, tichete, cupoane ori a altor titluri similare către terti sau de colectarea de adeziuni sau subscrieri;

b) faptul de a propune unei persoane să colecteze adeziuni sau să se înscrie pe o listă, făcând-o să spere câstiguri financiare rezultate din cresterea numărului de persoane recrutate sau înscrise.

Art. 44. - (1) În cazul retelelor de vânzare constituite prin recrutarea aderentilor sau afiliatilor este interzis să se solicite aderentului sau afiliatului retelei plata unei sume aferente dreptului de intrare în retea, cu exceptia contravalorii materialelor sau a serviciilor de natură pedagogică, formativă, demonstrativă ori de vânzare sau a oricărui alt material sau serviciu similar.

(2) În cadrul aceleiasi retele este, de asemenea, interzis să se impună unui aderent sau afiliat achizitionarea unui stoc de produse destinat vânzării ulterioare, fără obligatia ca stocul de produse nevândute de aferent/afiliat să fie reprimit de titularul retelei.

Art. 45. - (1) Vânzările în afara spatiilor comerciale sunt acele vânzări directe realizate de comercianti în următoarele situatii:

a) în timpul unei deplasări organizate de comerciant în afara spatiilor sale comerciale;

b) în timpul unei vizite efectuate de comerciant, dacă aceasta nu a avut loc la solicitarea expresă a consumatorului:

- la locuinta unui consumator, unde pot fi încheiate contracte si cu alte persoane prezente;

- la locul de muncă al consumatorului sau în locul în care acesta se găseste, chiar temporar, pentru motive de lucru, studiu sau tratament;

c) în orice alte locuri publice sau destinate publicului, în care comerciantul prezintă o ofertă pentru produsele sau serviciile pe care le furnizează, în vederea acceptării acesteia de către consumator.

(2) Comerciantii care efectuează vânzări în afara spatiilor comerciale răspund civil fată de efectele activitătii vânzătorilor directi.

Art. 46. - Comerciantii sunt obligati să elibereze legitimatii pentru vânzătorii directi, angajati în acest sistem de vânzare.

Legitimatiile trebuie să contină numele, prenumele si fotografia vânzătorului, denumirea si sediul comerciantului, semnătura administratorului/directorului si vor fi vizate trimestrial. Legitimatiile vor fi retrase imediat ce detinătorii acestora îsi pierd calitatea de vânzători directi.

Art. 47. - Vânzătorii directi, angajati în acest sistem de vânzare, sunt obligati să se legitimeze înaintea prezentării produselor/serviciilor oferite, precum si la solicitarea consumatorilor.

Art. 48. - (1) Loteria publicitară este acea practică de promovare a produselor/serviciilor care tinde să stimuleze în rândul participantilor speranta unui câstig prin tragere la sorti.

(2) Loteriile publicitare sunt admise numai în conditiile în care participantilor nu le este impusă în contrapartidă nici o cheltuială directă sau indirectă, suplimentară achizitionării produsului/serviciului.

(3) Cheltuielile efectuate de către participanti pentru achizitionarea de efecte si servicii postale si pentru tarifele telefonice normale, referitoare la participarea la loteria publicitară, nu intră sub incidenta alin. (2).

Articolul 49 se abrogă. (Legea nr. 650/2002)

Art. 50. - (1) În privinta câstigurilor puse în joc în cadrul unei loterii publicitare, anunturile de prezentare a acesteia vor preciza natura, numărul si valoarea comercială a respectivelor câstiguri, precum si următoarea mentiune: “regulamentul de participare/desfăsurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant”.

În acest scop se va mentiona adresa sau numărul de telefon la care solicitarea poate fi transmisă, respectiv făcută.

(2) În regulament se va preciza obligatia organizatorului loteriei publicitare de a face publice numele câstigătorilor si câstigurile acordate.

Art. 51. - (1) Regulamentul si/sau orice alt document în baza căruia urmează să se desfăsoare loteria publicitară trebuie să fie autentificat si depus la un notar public înainte de începerea operatiunii. În scopul prevenirii desfăsurării unor jocuri de noroc deghizate organizatorul va depune un exemplar al regulamentului si/sau al documentului autentificat, după caz, la Directia generală de administrare a veniturilor publice si a monopolurilor din Ministerul Finantelor Publice, până la data începerii loteriei publicitare.

(2) Pentru a verifica corecta desfăsurare a loteriei publicitare respective reprezentantii Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului de Interne pot solicita organizatorilor de loterii publicitare regulamentul de desfăsurare a acestora, precum si un exemplar al anunturilor adresate publicului, caz în care organizatorii vor prezenta această documentatie în termen de 5 zile de la data solicitării.

Art. 52. - Prezenta ordonantă nu exclude controlul actiunilor de promovare a vânzărilor prin acest gen de operatiuni publicitare de către asociatiile profesionale cu rol de autoreglementare în domeniul publicitătii, precum si dreptul persoanelor, care se consideră induse în eroare în cursul desfăsurării acestor operatiuni, de a se adresa direct acestor asociatii.

Art. 53. - Se consideră publicitate înselătoare acele fapte prin care organizatorul unei loterii publicitare sugerează destinatarului, prin anuntul publicitar efectuat, că:

a) a intrat în posesia marelui premiu, desi tragerea la sorti pentru atribuirea câstigurilor se va desfăsura ulterior;

b) a intrat în posesia unui câstig important, în realitate fiind însă vorba de un premiu de o valoare minimă sau de un premiu de consolare.

Art. 54. - Nu sunt asimilate loteriei publicitare concursurile în cadrul cărora premiile sunt câstigate exclusiv datorită abilitătii, cunostintelor si perspicacitătii participantilor, câstigătorul fiind desemnat în functie de valoarea prestatiei sale.

Art. 541. - Nu este asimilată loteriei publicitare si este considerată practică comercială permisă alocarea de premii în mod aleator, înainte de oferirea la vânzare a produselor/serviciilor si atribuirea câstigurilor la achizitionarea produselor/serviciilor, chiar dacă intrarea în posesie a premiilor are loc la o dată ulterioară.

Art. 55. - Vânzarea cu prime este acea practică comercială prin care la vânzarea sau oferta de vânzare de produse/servicii se oferă consumatorului, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, prime sub forma unor produse/servicii.

Art. 56. - Este interzisă orice vânzare sau ofertă de vânzare de produse sau orice prestare sau ofertă de prestare de servicii făcută către consumator, care dă dreptul acestuia, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, la o primă sub forma unor produse/servicii, în afara cazurilor în care acestea sunt identice sortimental cu produsele/serviciile cumpărate.

NORME METODOLOGICE:

34. Vânzările cu prime sub forma unor produse/servicii identice sortimental cu produsele/serviciile cumpărate sunt considerate practici comerciale admise. Următoarele practici, precum si alte cazuri similare constituie exemple de vânzări cu prime legale:

a) “pentru un set de ciorapi cumpărat primiti gratuit o pereche”;

b) “pentru 5 ciocolate cumpărate primiti o ciocolată”;

c) “pentru developarea a două filme foto si eliberarea fotografiilor, oferim gratuit developarea unui al treilea film”.

ORDONANTĂ:

Art. 57. - Nu sunt considerate prime:

a) ambalajele produselor;

b) produsele sau serviciile indispensabile utilizării normale a produsului sau serviciului cumpărat;

c) produsele sau serviciile a căror valoare este de până la 10% din preturile de vânzare/tarifele produselor/serviciilor achizitionate de către consumatori;

d) articolele personalizate, respectiv obiectele purtând mesaje publicitare, inscriptionate în mod vizibil si care nu se regăsesc ca atare în comert;

e) serviciile postvânzare;

f) facilitătile de stationare oferite de către comercianti consumatorilor.

NORME METODOLOGICE:

35. Nu sunt considerate prime si pot fi oferite cu titlu gratuit consumatorilor:

a) ambalajele produselor: ambalarea produsului/produselor după ce acesta/acestea a/au fost achitat/achitate de consumator;

b) produsele sau serviciile indispensabile utilizării normale a produsului sau serviciului cumpărat: CD-urile cu sistemul de operare a calculatorului, cablul de alimentare pentru un produs electrocasnic sau alte cazuri similare;

c) produsele sau serviciile a căror valoare este de până la 10% din preturile de vânzare/tarifele produselor/serviciilor achizitionate de către consumatori, altele decât cele prevăzute la lit. b) si, respectiv, la prezentul punct. Valoarea produselor/serviciilor oferite gratuit consumatorilor este reprezentată de preturile de vânzare/tarifele practicate în structura de vânzare respectivă, în cazul în care acestea sunt comercializate în acea structură, iar în cazul în care produsele/serviciile nu sunt comercializate în structura de vânzare respectivă si sunt aprovizionate/furnizate de comerciant special pentru a fi oferite gratuit consumatorilor, valoarea acestora este reprezentată de costurile de achizitie ale produselor si, respectiv, de tarifele serviciilor;

d) articolele personalizate, respectiv obiectele purtând mesaje publicitare, inscriptionate în mod vizibil si care nu se găsesc ca atare în comert: tricouri, brichete sau pixuri inscriptionate cu marca producătorului ori a distribuitorului sau alte cazuri similare;

e) servicii postvânzare: transportul la domiciliu si instalarea unei masini de spălat rufe, retusurile la un costum pentru bărbati efectuate în cadrul structurii de vânzare, precum si alte asemenea servicii;

f) facilitătile de stationare oferite de comercianti consumatorilor: parcarea autoturismelor clientilor în locuri special amenajate de către comercianti, fără plata taxei de stationare.

ORDONANTĂ:

Art. 58. - Este interzisă conditionarea vânzării către consumator a unui produs de cumpărarea unei cantităti impuse sau de cumpărarea concomitentă a unui alt produs sau serviciu. De asemenea, este interzisă prestarea unui serviciu către consumator, conditionată de prestarea altui serviciu sau de cumpărarea unui produs.

Art. 59. - Nu sunt considerate vânzări conditionate:

1. vânzările la un pret global pentru produse sau servicii diferite, care constituie un ansamblu, precum si pentru produse identice preambalate oferite într-un ambalaj colectiv, cu conditia ca:

a) fiecare produs si fiecare serviciu să poată fi achizitionat si separat la pretul practicat în cadrul aceleiasi suprafete de vânzare;

b) cumpărătorul să fie informat despre această posibilitate si despre pretul de vânzare aferent produsului sau serviciului;

2. vânzările de produse în loturi sau ambalaje consacrate de uzantele comerciale si de nevoile de consum.

NORME METODOLOGICE:

36. Pretul global pentru un ansamblu de produse sau servicii, identice ori diferite, nu este obligatoriu să fie egal cu suma preturilor individuale pentru fiecare produs sau serviciu component, vândut separat.

ORDONANTĂ:

Art. 60. - Prin vânzare fortată se întelege:

a) expedierea unui produs către o persoană, fără o cerere prealabilă din partea acesteia, solicitându-i cumpărarea acelui produs sau returnarea lui către expeditor, chiar si fără taxe, în cazul refuzului de cumpărare;

b) prestarea unui serviciu către o persoană, fără o cerere prealabilă din partea acesteia, solicitându-i acceptarea acelui serviciu prin achitarea contravalorii.

Art. 61. - Orice vânzare fortată este interzisă. Expedierea unui produs sau prestarea unui serviciu către o persoană se face numai în baza unei comenzi prealabile din partea acesteia.

Art. 62. - Nu sunt considerate vânzări fortate ofertele efectuate în scopuri filantropice. În cazul acestor oferte, pe documentele însotitoare va fi inscriptionată, în mod clar si vizibil, următoarea mentiune: “destinatarul nu are nici o obligatie de a plăti sau de a returna produsul”.

Art. 63. - Se interzice a se refuza consumatorului fără un motiv justificat, conform prevederilor legale în vigoare, vânzarea unui produs sau prestarea unui serviciu.

 

CAPITOLUL VI

Reguli generale de comercializare a produselor si serviciilor

 

Art. 64. - (1) Producătorii si importatorii sunt obligati să introducă pe piată numai produse sigure pentru viata, sănătatea si securitatea consumatorilor.

(2) Aceeasi obligatie revine si oricărui comerciant care, pe baza informatiilor obtinute de la producător/importator si a cunostintelor profesionale, trebuie să se asigure că produsele oferite spre comercializare sunt sigure si să informeze consumatorii asupra factorilor de risc în utilizarea/consumul acestora.

(3) Se interzice introducerea pe piată a produselor, dacă acestea nu sunt însotite de documentele de angajare ale producătorului/importatorului referitoare la calitatea si securitatea acestora, emise conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 65. - Produsul care este conform reglementărilor cu caracter obligatoriu, prin care sunt definite caracteristicile de securitate ale acestuia si modalitătile de control al conformitătii cu caracteristicile parametrilor definiti, este considerat sigur.

Art. 66. - Dacă securitatea produselor nu este determinată conform prevederilor art. 65, un produs va fi considerat sigur atunci când, utilizat în conditiile normale sau previzibile, nu prezintă riscuri pentru viata, sănătatea si securitatea consumatorilor.

Art. 67. - Pentru evaluarea securitătii unui produs vor fi luate în considerare următoarele elemente:

a) proprietătile produsului, inclusiv compozitia, instructiunile de montare si punere în functiune, de utilizare, de întretinere si de depozitare, service-ul necesar pe durata medie de utilizare a produsului;

b) prezentarea produsului, informatiile furnizate de producător prin etichetare, marcare si/sau ambalajul acestuia, precum si orice altă informatie furnizată de producător;

c) influenta produsului asupra altui produs sau produse, când în mod justificat se presupune că acesta va fi utilizat împreună cu alt produs sau produse;

d) categoriile de utilizatori cărora li se adresează, o atentie deosebită fiind acordată grupei de consumatori cu grad de risc major.

Art. 68. - Prevederile art. 65-67 sunt aplicabile în egală măsură si serviciilor de piată.

Art. 69. - Prevederile art. 65-67 nu se aplică în cazul produselor care necesită reparatii sau reconditionări înaintea utilizării, cu conditia ca despre acest fapt consumatorii să fie informati de către comercianti în momentul cumpărării.

Art. 70. - În aplicarea prevederilor art. 65, 67 si 68 se vor avea în vedere reglementările legale în vigoare privind activitatea de standardizare, acreditare si infrastructura pentru evaluarea conformitătii.

A. Reguli privind etichetarea si ambalarea

Art. 71. - La vânzarea produsului sau la prestarea serviciului comerciantul ori, după caz, prestatorul trebuie să aducă cu bunăcredintă la cunostintă consumatorului, la solicitarea acestuia, pe lângă informatiile furnizate prin etichetare, marcare si ambalare si informatii corecte si utile privind caracteristicile produsului sau serviciului, conditiile de vânzare si modul de utilizare.

Art. 72. - (1) Informatiile furnizate prin etichetare, marcare, amabalare vor respecta prevederile legale referitoare la etichetare.

(2) Pentru unele categorii de produse, în scopul asigurării protectiei consumatorilor si pentru mentinerea unui mediu concurential normal, Guvernul poate elabora reglementări specifice de etichetare.

(3) Pentru a informa consumatorul despre impactul unor produse asupra mediului înconjurător, precum si pentru a promova productia si utilizarea acelor produse care, pe toată durata lor de viată, au efecte nesemnificative asupra calitătii apei, aerului si solului, se va institui un sistem national de etichetare ecologică.

Art. 73. - Ambalajele produselor trebuie să asigure integritatea si protectia calitătii acestora, să fie usor de manipulat, să promoveze vânzarea produselor, fiind totodată conforme prevederilor legale referitoare la protectia muncii, mediului si a securitătii consumatorilor.

B. Obligatia indicării preturilor/tarifelor

Art. 74. - (1) Comerciantul care în reteaua de distributie oferă spre vânzare produse/servicii trebuie să indice pretul de vânzare/tariful practicat si pretul pe unitatea de măsură, conform reglementărilor legale în vigoare.

(2) Preturile de vânzare, preturile pe unitatea de măsură si tarifele practicate se indică în mod vizibil, lizibil si fără echivoc prin marcare, etichetare si/sau afisare.

(3) Când livrarea produsului sau prestarea serviciului se face ulterior plătii unui acont, comerciantul este obligat să elibereze consumatorului, la plata acontului, un document fiscal conform legislatiei în vigoare sau, după caz, un contract scris si să respecte conditiile contractuale.

(4) Comerciantii care, potrivit legislatiei în vigoare, sunt obligati să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale vor elibera bonuri fiscale cumpărătorilor de produse/servicii.

C. Reguli privind indicarea cantitătii

Art. 75. - (1) În functie de tipul si caracteristicile produsului, pe ambalajul acestuia se vor indica vizibil, lizibil si fără echivoc dimensiunile sau numărul de articole (bucăti) continute, cantitatea netă continută, exprimată în unităti de măsură recunoscute de autoritatea statului român în materie de metrologie.

(2) Obligativitatea indicării acestor date revine producătorului, ambalatorului sau, după caz, importatorului.

Art. 76. - În cazul vânzărilor la distantă prin corespondentă, orice comerciant care informează consumatorul asupra ofertei sale de produse prin intermediul cataloagelor, brosurilor sau al altor publicatii tipărite este obligat ca pentru produsele preambalate să mentioneze cantitatea netă continută de fiecare ambalaj, pretul de vânzare, precum si pretul pe unitatea de măsură, conform dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 77. - (1) Pentru produsele comercializate în vrac, care sunt cântărite sau măsurate în prezenta consumatorului, dispozitiile art. 75 alin. (1) nu se aplică.

(2) Informatiile furnizate de aparatele de măsură utilizate pentru determinarea cantitătii produselor vândute în vrac trebuie să fie clare si vizibile pentru consumator.

NORME METODOLOGICE:

37. La cântărirea produselor comercializate în vrac, vânzătorii sunt obligati să scadă greutatea materialelor utilizate pentru ambalarea produselor.

ORDONANTĂ:

D. Clauze abuzive

Art. 78. - În calitate de parte contractantă consumatorii pot refuza încheierea contractelor care cuprind clauze definite ca abuzive, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 79. - Pentru unele categorii de produse/servicii, în scopul asigurării unui echilibru între obligatiile si drepturile părtilor contractante si pentru a promova un mediu concurential normal,

Guvernul poate stabili contracte-tip cu caracter obligatoriu.

 

CAPITOLUL VII

Sanctiuni

 

Art. 80. - Constituie contraventii, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să constituie infractiuni, si se sanctionează după cum urmează:

1. desfăsurarea oricărui exercitiu comercial cu încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu suspendarea activitătii comerciale până la data autorizării si cu amendă:

a) de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafată mică;

b) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafată medie;

c) de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafată mare;

d) de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei pentru comerciantii ambulanti;

e) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru comerciantii care practică vânzări în afara spatiilor comerciale si pentru cei care practică vânzări directe;

2. nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2), cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;

3. comercializarea de produse si servicii de piată, altele decât cele înscrise în autorizatia de functionare, cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei;

4. nerespectarea prevederilor art. 11, cu amendă de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei;

5. oferirea spre vânzare a produselor în pierdere în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 19, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei, în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare;

6. vânzările de lichidare efectuate în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 20 lit. a)-g), cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei si cu sistarea operatiunilor de lichidare;

7. nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (1) si art. 29 alin. (2), cu privire la notificare, cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;

8. neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a documentelor legale privind justificarea situatiei care a motivat lichidarea, conform dispozitiilor cuprinse în art. 21 alin. (2), cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei;

9. nerespectarea prevederilor art. 22, 25 si 26, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei si cu sistarea vânzărilor de lichidare sau de soldare, după caz;

10. realizarea vânzărilor de soldare în alte perioade decât cele prevăzute la art. 29 alin. (1), cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei si cu sistarea vânzărilor de soldare;

11. neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor legale justificative, conform prevederilor art. 28 si 33, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei;

12. nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (3) si art. 30 alin. (2), cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei;

13. utilizarea denumirii “soldare/solduri/soldări” sau a sinonimelor acesteia, în cazuri în care aceasta nu este în legătură cu o operatiune de soldare astfel cum este definită de prezenta ordonantă, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei si cu interzicerea practicării acestei denumiri;

14. practicarea de vânzări sau de orice alte procedee prevăzute la art. 43, cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei, iar veniturile realizate din aceste practici se confiscă si se fac venit la bugetul de stat;

15. nerespectarea prevederilor art. 46, cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

16. nerespectarea prevederilor art. 47, cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei;

17. nerespectarea de către organizatorii de loterii publicitare a prevederilor art. 48 alin. (2), cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar veniturile realizate ilicit din această practică se confiscă si se fac venit la bugetul de stat;

18. neprezentarea în termen a documentelor solicitate conform prevederilor art. 51 alin. (2), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;

19. nerespectarea prevederilor art. 56, cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei;

20. nerespectarea prevederilor art. 58, 61 si 63, cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;

21. nerespectarea prevederilor art. 77 alin. (2), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei;

22. exercitarea de activităti de comert cu ridicata si comert cu amănuntul în aceeasi structură de vânzare, respectiv suprafată de vânzare, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei si cu interzicerea uneia dintre cele două activităti;

23. desfăsurarea oricărui exercitiu comercial în perioada suspendării activitătii comerciale, cu amenda prevăzută la pct. 1 lit. a)-e), caz în care limitele minime si maxime se dublează, iar veniturile realizate ilicit în perioada dintre data suspendării activitătii comerciale si momentul constatării contraventiei se confiscă si se fac venit la bugetul de stat.

Art. 81. - Sanctiunile prevăzute la art. 80 se pot aplica si persoanelor juridice, caz în care limitele minime si maxime ale amenzilor se dublează.

Articolul 82 se abrogă. (Legea nr. 650/2002)

Art. 83. - Împiedicarea sau obstructionarea sub orice formă, de către comerciant sau de oricare altă persoană, a organelor autoritătilor administratiei publice în exercitarea atributiilor lor privind controlul respectării prevederilor prezentei ordonante constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 84. - Contraventiile prevăzute la art. 80 se constată si se sanctionează de către:

a) organele de control abilitate ale primăriilor, pentru cele prevăzute la pct. 1-4, 6-11, 13 si 21-23;

b) organele de control abilitate ale Ministerului Finantelor Publice, pentru cele prevăzute la pct. 5, 6, 8-11, 13, 14, 17-19 si 22;

c) organele de control abilitate ale Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, pentru cele prevăzute la pct. 4, 12, 18, 20 si 21;

d) organele de control abilitate ale politiei, pentru cele prevăzute la pct. 15, 16 si 18.

Art. 85. - Prevederile prezentei ordonante referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu exceptia art. 28 si 29.

Art. 86. - În cazul repetării contraventiilor prevăzute la art. 80 pct. 1, 3, 6-11, 13, 22 si 23 într-un interval de 12 luni, chiar dacă amenda a fost plătită, precum si în cazul în care se încalcă în mod repetat dispozitiile legale privind linistea si ordinea publică, primăriile vor suspenda activitatea comercială pe o perioadă de până la 30 de zile pentru structura de vânzare respectivă.

Art. 861. - Sanctiunile aplicate de organele de control abilitate, conform prevederilor prezentei ordonante, vor fi aduse la cunostintă primăriilor în termen de 48 de ore de la aplicarea acestora.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 87. - În cazul vânzărilor de lichidare si de soldare, atunci când acestea se efectuează în pierdere, conform prevederilor art. 19, costul de achizitie este deductibil din punct de vedere fiscal.

Art. 871. - În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante comerciantii care desfăsoară activităti de comercializare a produselor si serviciilor de piată sunt obligati să solicite autorizarea exercitiilor comerciale în conformitate cu prevederile prezentei ordonante.

NORME METODOLOGICE:

38. În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a ordonantei comerciantii care desfăsoară activităti de comercializare a produselor si serviciilor de piată în zone publice în structuri de vânzare cu sediu fix ori ambulant, permanent sau, după caz, sezonier sunt obligati să solicite acordul desfăsurării exercitiilor comerciale în conformitate cu prevederile pct. 1 lit. d) din prezentele norme metodologice.

ORDONANTĂ:

Art. 872. - Ministerul cu atributii în domeniul comertului interior, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante. Normele metodologice vor fi supuse spre aprobare Guvernului.

Art. 88. - Ministerul cu atributii în domeniul comertului interior, în baza consultării cu alte organisme abilitate ale administratiei publice, precum si cu organizatiile neguvernamentale, elaborează reglementări specifice cu privire la comercializarea produselor si serviciilor de piată.

Art. 881. - Pentru realizarea unei baze de date privind reteaua de distributie si de prestări de servicii de piată autoritătile administratiei publice locale vor transmite ministerului cu atributii în domeniul comertului interior informatii privind reteaua de distributie, conform normelor stabilite de către acesta.

Art. 89. - (1) Anexa nr. 3 face parte integrantă din prezenta ordonantă si poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului.

(2) Valoarea amenzilor prevăzute la art. 80 si 83 se va actualiza prin hotărâre a Guvernului.

Art. 90. - (1) Organele abilitate în aplicarea prevederilor prezentei ordonante vor stabili modalitătile concrete de colaborare.

(2) Administratiile publice locale vor întreprinde actiunile necesare în vederea aplicării dispozitiilor prezentei ordonante si a normelor metodologice de aplicare a acesteia.

(3) La solicitarea autoritătilor administratiei publice interesate, Oficiul National al Registrului Comertului sau, după caz, oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale vor pune gratuit la dispozitia acestora informatiile cu privire la înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor.

Art. 91. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

Anexele nr. 1 si 2 se abrogă. (Legea nr. 650/2002)

NORME METODOLOGICE:

39. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

NOTIFICAREA VÂNZĂRILOR DE LICHIDARE

 

Comerciantul ………………., (persoana juridică/persoana fizică/asociatia familială) înregistrat la Oficiul registrului comertului sub nr. .............., cod unic ......, cu sediul social în ……………. (adresa)

Numele persoanei responsabile si functia acesteia ......., (asociat unic, asociat, administrator, manager sau orice altă persoană desemnată de acestia) CNP ______________

În conformitate cu prevederile art. 20-23 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 650/2002, si ale normelor metodologice de aplicare a ordonantei mentionate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 333/2003, notific organizarea unei vânzări de lichidare pentru produsele specificate în lista de inventar anexată la prezenta notificare, în perioada ...., (se va mentiona perioada) si declar pe propria răspundere că mă încadrez în situatia de mai jos1) si îndeplinesc cerintele prevăzute de lege:

- încetarea definitivă a activitătii comerciantului ……………………

- schimbarea proprietarului/chiriasului/locatarului/mandatarului, după caz, care exploatează structura de vânzare …………………….

- încetarea din proprie initiativă a activitătii comerciantului în structura de vânzare ……………………

- anularea/încetarea contractului de închiriere/locatie/mandat, pentru structura de vânzare ……………..

- întreruperea activitătii comerciale sezoniere în structura de vânzare pentru o perioadă de cel putin 5 luni………. după terminarea operatiunilor de lichidare

- schimbarea profilului structurii de vânzare …………….

- suspendarea sau înlocuirea unei activităti comerciale desfăsurate în structura de vânzare ……………….

- modificarea conditiilor de exploatare a suprafetei de vânzare ……………..

- modificarea conditiilor de exercitare a activitătii comerciale în structura de vânzare ………………..

- vânzarea stocului de produse din structura de vânzare de către mostenitorii legali ai comerciantului defunct ¨

- deteriorarea gravă, din cauza unor calamităti sau acte de vandalism, a produselor nealimentare din structura de vânzare ……………

Vânzarea de lichidare va avea loc la următoarea locatie:

Denumirea structurii de vânzare ………………….

Adresa ……………….. ..2)

Completez prezenta notificare cunoscând că falsul în declaratii este pedepsit de legea penală.

 

Data .………………………

Semnătura autorizată ………………..

 

Acest formular se poate completa si depune la sediul primăriei localitătii în a cărei rază teritorială este amplasată structura de vânzare, iar în cazul municipiului Bucuresti, la sediul primăriilor de sector, după caz, sau se poate transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.


1) Se marchează cu X una dintre situatiile din formular.

2) Se completează în cazul în care vânzarea are loc la alt amplasament decât structura de vânzare în care produsele au fost vândute în mod obisnuit.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Comerciantul ………………………..

(persoana juridică/persoana fizică/asociatia familială)

Înregistrat la Oficiul registrului comertului sub nr. …………..

Cod unic …….

 

 

LISTA DE INVENTAR PENTRU MĂRFURILE DE LICHIDAT

 

Nr.

crt.

 

Denumirea produselor/articolului de lichidat

U.M.

(kg, I, preambalate în diverse cantităti, m2, buc., seturi etc.)

Cantitatea existentă

în stocul structurii

de vânzare

Documentul emis

de furnizorul produsului

(denumire, număr, dată)

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ...............................................................

Semnătura autorizată ....................................

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

NOTIFICAREA VÂNZĂRILOR DE SOLDARE

 

Comerciantul ………………….., (persoana juridică/persoana fizică/asociatia familială) înregistrat la Oficiul registrului comertului sub nr. ................., cod unic ....., cu sediul social în ……….. (adresa)

Numele persoanei responsabile si functia acesteia ......, (asociat unic, asociat, administrator, manager sau orice altă persoană desemnată de acestia) CNP ___________________

În conformitate cu prevederile art. 24-30 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 650/2002, si ale normelor metodologice de aplicare a ordonantei mentionate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 333/2003, notific organizarea unei vânzări de soldare în perioada .......……………… . (se va mentiona perioada)

Declar pe propria răspundere că stocul de produse a fost constituit cu cel putin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare si a fost achitat cu cel putin 30 de zile înainte de această dată si nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare.

Vânzarea de soldare va avea loc la următoarea locatie:

Denumirea structurii de vânzare ……………………

Adresa ……………………………

Completez prezenta notificare cunoscând că falsul în declaratii este pedepsit de legea penală.

 

Data .……….

Semnătura autorizată ………………

 

Acest formular se poate completa si depune la sediul primăriei localitătii în a cărei rază teritorială este amplasată structura de vânzare, iar în cazul municipiului Bucuresti, la sediul primăriilor de sector, după caz, sau se poate transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Comerciantul ……………………..

(persoana juridică/persoana fizică/asociatia familială)

Înregistrat la Oficiul registrului comertului sub nr. …………..

Cod unic ………………

 

 

LISTA DE INVENTAR PENTRU MĂRFURILE DE SOLDAT

 

Nr.

crt.

 

Denumirea produselor/articolului de lichidat

U.M. (buc., seturi, m2 etc.)

 

Cantitatea existentă

în stocul structurii

de vânzare

Documentul emis

de furnizorul produsului

(denumire, număr, dată)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data .…………….

Semnătura autorizată …………………..

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII

 

INSTRUCTIUNE

referitoare la obligatiile angajatorilor sau reprezentantilor acestora, precum si ale autorilor, realizatorilor de anunturi publicitare si reprezentantilor acestora cu privire la conditionarea prin anunt si/sau concurs a ocupării unui post, precum si publicarea acestor anunturi

 

În temeiul prevederilor art. 1 si ale art. 7 alin. (2) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminării, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.514/2002,

luând în considerare dispozitiile art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i), art. 2 alin. (1) si (2), art. 3 lit. a), art. 4 si ale art. 5 coroborat cu art. 7 alin. (2) si (3) si cu art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 48/2002,

Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminării adoptă prezenta instructiune.

Art. 1. - Angajatorii sau reprezentantii acestora care anuntă ocuparea unui post prin material publicitar si/sau mesaj publicitar, oricare ar fi mijlocul de comunicare ce face posibil transferul informatiei, au obligatia, potrivit principiului egalitătii între cetăteni, al excluderii privilegiilor si discriminării, de a asigura liberul acces la toate etapele procesului de angajare tuturor persoanelor, fără nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferintă, pe bază de rasă, nationalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială sau apartenentă la o categorie defavorizată, vârstă, sex sau orientare sexuală, respectiv de convingerile candidatilor, cu exceptia situatiilor expres prevăzute de lege.

Art. 2. - Autorii materialului publicitar si/sau mesajului publicitar si reprezentantii legali ai mijlocului de difuzare au obligatia de a nu difuza materiale publicitare si/sau mesaje publicitare ce contin anunturi privind ocuparea unui post, oricare ar fi mijlocul de comunicare ce face posibil transferul informatiei, dacă acestea restrâng participarea persoanelor interesate, în baza criteriilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Nerespectarea dispozitiilor art. 1 si 2 constituie contraventie si se sanctionează conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 48/2002.

Art. 4. - Prezenta instructiune intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Colegiul director:

1. Jura Cristian - presedinte

2. Asztalos Csaba Ferenc - membru

3. Dumitrean Anamaria - membru

4. Ionită Gheorghe - membru

5. Macoveanu Corina Nicoleta - membru

6. Truinea Roxana Paula - membru

7. Vasile Ana Monica – membru

 

Bucuresti, 5 martie 2003.

Nr. 1.