MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 245              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Joi, 10 aprilie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 98 din 6 martie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Codul de procedură penală

 

            Decizia nr. 120 din 25 martie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 59 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            51. - Ordin al ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii

 

            103. - Ordin al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R 16-2003, editia 1, “Cerinte tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, repararea, întretinerea, revizia, verificarea si exploatarea instalatiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale”

 

            210. - Ordin al ministrului industriei si resurselor pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT C 3-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 86/2003

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            144. - Decizie privind modificarea si completarea Deciziei nr. 78/2003 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 98

din 6 martie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Codul de procedură penală

 

            Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Nicoleta Grigorescu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ilarie Holom si Societatea Comercială “Relee” - S.A. din Medias în Dosarul nr. 7.464/2002 al Judecătoriei Focsani.

La apelul nominal se prezintă avocat Bettinio Diamant pentru autorii exceptiei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul autorilor exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, sustinând oral motivele de neconstitutionalitate a textului de lege criticat, expuse în notele scrise depuse la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, considerând că prevederile art. 30 din Codul de procedură penală nu încalcă dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Criteriile stabilite la alin. 1 al textului de lege criticat, se arată în continuare, sunt egale ca valoare si nu în cascadă, astfel cum sustin autorii exceptiei. Desi textul de lege criticat indică patru locuri posibile unde se poate desfăsura procesul penal, pentru preîntâmpinarea conflictelor de competentă ce ar putea să apară între organele judiciare legiuitorul a stabilit reguli după care, în functie de criteriile arătate în art. 30 alin. 1 din Codul de procedură penală, o anumită cauză penală revine spre rezolvare unui anumit organ judiciar. Astfel, în art. 45 alin. 1 din Codul de procedură penală, se precizează mai întâi că regulile în materie de competentă teritorială se aplică în acelasi mod atât în cursul urmăririi penale, cât si în cursul judecătii, iar în art. 45 alin. 3 si 4 din acelasi cod se stabileste modul în care operează criteriile prevăzute în art. 30 alin. 1.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 noiembrie 2002, modificată prin Încheierea din 14 ianuarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 7.464/2002, Judecătoria Focsani a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ilarie Holom, inculpat în dosarul mentionat pentru săvârsirea infractiunii de contrafacere a desenului sau modelului industrial, prevăzută în art. 42 din Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, si de Societatea Comercială “Relee” - S.A. din Medias, parte responsabilă civilmente în acelasi dosar.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii exceptiei sustin că dispozitiile art. 30 din Codul de procedură penală, referitoare la criteriile de determinare a competentei după teritoriu, sunt neconstitutionale dacă se interpretează în sensul că toate criteriile prevăzute la alin. 1 lit. a)-d) sunt de valoare egală si că efectuarea urmăririi penale determină competenta instantei în a cărei rază teritorială s-a efectuat, oricare ar fi criteriul de determinare a acestei competente. În opinia autorilor exceptiei criteriile de determinare a competentei teritoriale prevăzute în art. 30 alin. 1 lit. a)-d) sunt prevăzute “în cascadă”, iar începerea urmăririi penale într-o anumită rază teritorială dintre cele enumerate nu atrage automat competenta teritorială si, ca urmare, inadmisibilitatea invocării exceptiei de necompetentă teritorială. În această interpretare dispozitiile art. 30 din Codul de procedură penală contravin prevederilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Totodată se artă că textul de lege criticat încalcă accesul liber la justitie (întelegând prin aceasta dreptul de a fi judecat de instanta competentă, printr-o procedură echitabilă), deoarece se ajunge la o judecată inechitabilă, fiind înlăturate criteriile prevăzute la lit. a)-c), prin simplul fapt al depunerii unei plângeri la organele de urmărire penală din raza teritorială a instantei de la locul unde locuieste persoana vătămată, întreaga urmărire si judecată fiind atrase automat la aceainstantă, fără ca învinuitul să folosească criteriile prevăzute la lit. a)-c). Se mai arată că nu se respectă regula judecătii în termen rezonabil si că se încalcă egalitatea părtilor.

Judecătoria Focsani apreciază că repartizarea spre rezolvare a unei cauze penale, în cadrul reperelor prevăzute în art. 30 alin. 1 din Codul de procedură penală, se realizează tinându-se seama de modul în care a fost făcută sesizarea organelor penale care concură la solutionarea cauzei. În cazul în care a fost sesizat un singur organ dintre cele prevăzute în art. 30 alin. 1, ca în spetă, acesta este competent să rezolve cauza penală.

Numai în situatia sesizării simultane prioritatea se stabileste în ordinea enumerării mentionate la art. 30 alin. 1, operând asa-numita preferintă legală (prima sesizare). Din analiza dispozitiilor art. 30 din Codul de procedură penală, se arată în continuare, rezultă că locurile indicate la lit. a)-d) sunt echivalente în determinarea competentei, enumerarea lor fiind făcută doar ca ordine de preferintă în cazul în care procesul penal este pornit simultan la organe judiciare penale de la două sau mai multe dintre locurile arătate. Când urmărirea penală s-a efectuat în raza teritorială a unei instante, “judecarea cauzei revine aceleia dintre instantele competente conform alin. 1” “în a cărei rază teritorială s-a efectuat urmărirea penală”, situatie prevăzută în art. 30 alin. 2 din Codul de procedură penală. Problema determinării competentei teritoriale, când sunt competente mai multe instante, s-ar putea pune numai în ipoteza în care au fost efectuate mai multe sesizări, iar nu atunci când, ca în spetă, a fost sesizat numai un singur organ dintre cele prevăzute în art. 30 alin. 1 din Codul de procedură penală. În concluzie, se apreciază că dispozitiile art. 30 din Codul de procedură penală sunt constitutionale si prin aceea că pluralitatea instantelor teritorial competente constituie o garantie că pornirea procesului penal nu va suferi întârzieri si că cercetarea faptei si adunarea probelor se vor efectua la timp. Pentru ca procesul penal să poată fi pornit este suficient să fie cunoscut unul dintre locurile prevăzute în art. 30 alin. 1 din Codul de procedură penală, care determină competenta teritorială, si deci una dintre instantele teritorial competente, organele de urmărire penală corespunzătoare acelei instante putând fi sesizate cu privire la infractiunea săvârsită. Se mai arată că toate legile procedurale penale moderne au adoptat sistemul competentei teritoriale plurale, astfel ca infractorii să nu poată găsi azil si impunitate oriunde s-ar refugia. Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor arată că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată, întrucât la stabilirea prin lege a competentei teritoriale s-a tinut seama de elementele generale de ordin teritorial sau de unele localizări speciale. De asemenea, prin împărtirea teritoriului în circumscriptii judiciare, fiecare organ judiciar a fost stabilit cu o anumită competentă în anumite limite teritoriale, pentru a se evita suprapunerile sau imixtiunile în activitatea acestora. În art. 45 alin. 1 din Codul de procedură penală se prevede că regulile competentei teritoriale se aplică în acelasi mod atât în cursul urmăririi penale, cât si în cursul judecării, iar în art. 45 alin. 3 si 4 din acelasi cod se stabileste modul în care operează criteriile prevăzute în art. 30 alin. 1. Repartizarea unei cauze spre rezolvare în cadrul reperelor prevăzute în art. 30 din Codul de procedură penală se realizează în functie de modul cum a fost făcută sesizarea organelor judiciare penale, împrejurare care nu încalcă prevederile constitutionale la care se referă autorii exceptiei. Criteriile prevăzute în art. 30 alin. 1 din Codul de procedură penală au o valoare echivalentă în determinarea competentei, enumerarea lor fiind făcută doar ca ordine de preferintă în cazul în care procesul penal este pornit simultan la organele competente de la două sau mai multe dintre locurile arătate în acest alineat. Dacă pornirea procesului penal în mai multe locuri nu este simultană, ceea ce fixează competenta teritorială este prioritatea, respectiv prima sesizare, în cazul de fată situatia incidentă fiind cea reglementată la alin. 1 lit. d) a art. 30 din Codul de procedură penală. Preferinta legală ar putea să functioneze doar în cazul sesizărilor simultane, deoarece dacă organele au fost sesizate la date diferite, competenta revine organului care a fost mai întâi sesizat, operând, în acest caz, o preferintă cronologică. Mai mult decât atât, potrivit art. 45 alin. 2 din Codul de procedură penală, când nici unul dintre locurile arătate în art. 30 alin. 1 nu este cunoscut competenta revine tot organului de urmărire penală care a fost primul sesizat. În acest sens poate fi competent teritorial organul de urmărire penală la care a fost depusă plângerea cu privire la săvârsirea unei infractiuni, desi acest organ s-ar putea să nu facă parte din organele arătate expres în art. 30 alin. 1 din Codul de procedură penală.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate a art. 30 din Codul de procedură penală, raportată la art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, este neîntemeiată. Locurile enumerate în art. 30 alin. 1 din Codul de procedură penală au o valoare egală în determinarea competentei, iar enumerarea lor indică numai ordinea de preferintă pentru situatiile în care un proces penal ar începe simultan la mai multe organe judiciare competente. Dacă pornirea procesului penal în mai multe locuri nu este simultană, ceea ce fixează competenta este prioritatea, adică prima sesizare.

De asemenea, se arată că dispozitiile art. 30 din Codul de procedură penală nu încalcă principiul egalitătii armelor prevăzut în conventie, deoarece respectarea acestui principiu se impune numai la examinarea cauzelor în fond sau când procedurile desfăsurate sunt de natură a agrava situatia inculpatului. Or, în cazul de fată stabilirea competentei organelor judiciare nu impietează asupra modului de desfăsurare a procesului penal, care este de natură a respecta principiile impuse de conventie. Totodată accesul liber la justitie nu este afectat de modul de determinare a organului judiciar competent, deoarece părtile procesului penal beneficiază de toate garantiile procesului prevăzute în Codul de procedură penală. În ceea ce priveste judecarea cauzei într-un termen rezonabil, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că aceasta este legată de natura si complexitatea fiecărei cauze.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 30 din Codul de procedură penală sunt constitutionale. Prin stabilirea unor criterii de determinare a competentei organelor judiciare nu sunt încălcate exigentele consacrate în art. 6 din conventia mentionată privind accesul liber la justitie, examinarea cauzei în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil de o instantă independentă si impartială stabilită prin lege si pronuntarea în mod public a hotărârii.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 30 din Codul de procedură penală, dispozitii care au următorul continut: “Competenta după teritoriu este determinată de:

a) locul unde a fost săvârsită infractiunea;

b) locul unde a fost prins făptuitorul;

c) locul unde locuieste făptuitorul;

d) locul unde locuieste persoana vătămată.

Judecarea cauzei revine aceleia dintre instantele competente potrivit alin. 1, în a cărei rază teritorială s-a efectuat urmărirea penală.

Când urmărirea penală se efectuează de către Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie sau de către parchetele de pe lângă curtile de apel ori de pe lângă tribunale sau de către un organ de cercetare central ori judetean, procurorul, prin rechizitoriu, stabileste căreia dintre instantele prevăzute în alin. 1 îi revine competenta de a judeca, tinând seama că, în raport cu împrejurările cauzei, să fie asigurată buna desfăsurare a procesului penal.

Prin “locul săvârsirii infractiunii” se întelege locul unde s-a desfăsurat activitatea infractională, în totul sau în parte, ori locul unde s-a produs rezultatul acesteia”.

În opinia autorilor exceptiei locurile indicate la art. 30 alin. 1 lit. a)-d) din Codul de procedură penală sunt prevăzute “în cascadă”, adică într-o ordine generală si absolută de preferintă. De aceea nu este suficient să fie sesizate organele de urmărire penală competente de la unul dintre locurile enumerate, de exemplu cele de la locul unde domiciliază persoana vătămată [art. 30 alin. 1 lit. a)-d)], ca în spetă, pentru stabilirea competentei teritoriale. În cauza dedusă judecătii autorii exceptiei sustin că a fost nelegal stabilită competenta după teritoriu a Judecătoriei Focsani, desi sesizarea instantei s-a făcut prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Focsani, după efectuarea urmăririi penale pornite la plângerea prealabilă a persoanei vătămate Societatea Comercială “Insta Electric” - S.A. din Focsani, pentru săvârsirea de către inculpatul Ilarie Holom a infractiunii de contrafacere a desenului sau modelului industrial, prevăzută la art. 42 din Legea nr. 129/1992, pentru care actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a părtii vătămate, parte civilmente responsabilă fiind Societatea Comercială “Relee” - S.A. din Medias. În această situatie, ridicând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Codul de procedură penală, cu motivarea că acestea sunt contrare prevederilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, autorii exceptiei solicită Curtii Constitutionale să statueze, printr- decizie de interpretare, că dispozitiile criticate sunt neconstitutionale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, neputându-se retine încălcarea prevederilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul oricărei persoane la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un timp rezonabil de către o instantă independentă si impartială stabilită prin lege si pronuntarea în mod public a hotărârii.

Potrivit doctrinei si practicii judiciare în materie, criteriile enumerate în art. 30 alin. 1 lit. a)-d) din Codul de procedură penală sunt egale ca valoare în stabilirea competentei teritoriale. Ordinea în care sunt prevăzute are relevantă în ipoteza în care organele judiciare competente de la locurile arătate în lege au fost simultan sesizate. Astfel, dacă sesizările s-au făcut la date diferite, competenta revine instantei în a cărei rază teritorială s-a efectuat urmărirea penală (art. 30 alin. 2 din Codul de procedură penală), iar dacă ar fi sesizate mai multe organe de urmărire penală, competenta revine organului care a fost mai întâi sesizat (art. 45 alin. 4 din Codul de procedură penală). Când au fost sesizate numai organele de urmărire penală de la unul dintre locurile prevăzute în art. 30 alin. 1 lit. a)-d), ca în spetă, si urmărirea penală a fost efectuată de aceste organe, judecarea cauzei revine instantei în a cărei rază teritorială s-a efectuat urmărirea (art. 30 alin. 2), astfel încât problema determinării competentei nu se mai pune, asa cum sustin autorii exceptiei.

De altfel exceptia de neconstitutionalitate nu poate fi primită nu numai pentru că este neîntemeiată sub toate motivele invocate, dar si pentru că, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si (6) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a art. 30 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ilarie Holom si Societatea Comercială “Relee” - S.A. din Medias în Dosarul nr. 7.464/2002 al Judecătoriei Focsani.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 martie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 120

din 25 martie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 59 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 59 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, exceptie ridicată de Octavian Manu în Dosarul nr. 1.463/2002 al Judecătoriei Medias.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de carea procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca inadmisibilă, întrucât dispozitiile art. 59 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 au fot abrogate prin art. 64 din Legea nr. 521/2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 25 septembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 1.463/2002, Judecătoria Medias a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 59 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000, privind regimul produselor supuse accizelor, exceptie ridicată de Octavian Manu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia invocă încălcarea principiului neretroactivitătii legii, reglementat de art. 15 alin. (2) din Constitutie, prin dispozitiile art. 59 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 care prevede obligatia agentilor economici care detin autorizatii de comercializare anterioare datei intrării în vigoare a ordonantei de a le depune la organul emitent pentru preschimbare, sub sanctiunea nulitătii acestora.

Judecătoria Medias consideră că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul arată că dispozitiile art. 64 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor au abrogat dispozitiile criticate pentru neconstitutionalitate. În consecintă, se apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibilă, conform dispozitiilor art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 59 din Ordonanta Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu modificările ulterioare, text având următorul cuprins:

“(1) Până la data de 1 mai 2000 toate autorizatiile de comercializare eliberate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei ordonante vor fi prezentate organului fiscal emitent pentru preschimbare cu formulare special tipărite de Regia Autonomă “Imprimeria Natională”.

(2) Pentru anul 2000 termenul maxim de obtinere a autorizatiilor anuale de comercializare în calitate de agenti economici producători interni si/sau agenti economici importatori ai produselor prevăzute la nr. crt. 1.1, 1.2 si 1.3 din anexa nr. 1 este de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, termen până la care îsi pot desfăsura activitatea în baza autorizatiilor eliberate anterior. După expirarea acestui termen aceste autorizatii îsi pierd valabilitatea.

(3) Nedepunerea în termen, în vederea preschimbării, a autorizatiilor de comercializare eliberate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei ordonante atrage anularea valabilitătii acestora.

(4) După anularea valabilitătii autorizatiilor este interzisă orice activitate de comercializare a produselor supuse autorizării.”

Analizând dispozitiile legale criticate, Curtea constată că, la data ridicării exceptiei de neconstitutionalitate (25 septembrie 2002), acestea erau abrogate, conform dispozitiilor art. 64 din Legea nr. 521 din 17 iulie 2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 2 august 2002. Ulterior Ordonanta Guvernului nr. 27/2000,cu modificările ulterioare, a fost respinsă prin Legea nr. 618 din 13 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 26 noiembrie 2002.

În consecintă, în conformitate cu dispozitiile art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională retine că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât are ca obiect o dispozitie legală care nu mai este în vigoare.

 

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispoitiilor art. 59 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, exceptie ridicată de Octavian Manu în Dosarul nr. 1.463/2002 al Judecătoriei Medias.

Definitivă si obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 25 martie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii

 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (5) si ale anexei nr. 3/26/27 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările ulterioare,

ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie emite prezentul ordin:

Articol unic. - (1) Se aprobă Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

Ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 51.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA DE IMPLEMENTARE

a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii

 

1. Obiectivul Programului

Obiectivul Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii, denumit în continuare Program, îl constituie sustinerea investitiilor realizate de întreprinderile nou-înfiintate, precum si de întreprinderile mici si mijlocii (IMM) în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezentul ordin, cresterea volumului de activitate si a competitivitătii IMM din aceste sectoare, crearea de noi locuri de muncă.

2. Bugetul Programului

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2003 este de 80 miliarde lei, defalcat astfel:

- 76,8 miliarde lei pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile (AFN) beneficiarilor eligibili;

- 3,2 miliarde lei pentru asistenta tehnică destinată Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie (MIMMC), constând în cheltuieli pentru implementarea, administrarea, monitorizarea si evaluarea Programului, inclusiv comisionul de administrare al băncii si plata activitătilor realizate de reprezentantii tehnici ai Programului (cheltuieli de personal, materiale si servicii, cheltuieli de capital).

3. Implementarea Programului

3.1. MIMMC este administratorul Programului, iar derularea Programului se realizează prin intermediul unei bănci comerciale ce urmează a fi selectată prin licitatie publică deschisă, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare.

3.2. MIMMC va încheia cu banca comercială selectată un contract de prestări de servicii în termen de maximum 30 de zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de licitatie publică deschisă.

3.3. Banca va demara implementarea Programului în termen de 20 de zile de la data încheierii contractului de prestări de servicii.

3.4. În vederea administrării corespunzătoare a Programului, în cadrul MIMMC se va constitui o unitate de implementare a Programului (UIP). Structura organizatorică, numărul de persoane, atributiile si responsabilitătile vor fi stabilite prin ordin al ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie.

4. Beneficiari eligibili

4.1. Pot beneficia de prevederile Programului întreprinderile nou-înfiintate, microîntreprinderile, precum si întreprinderile mici si mijlocii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si îsi desfăsoară activitatea în România;

b) au capital social integral privat;

c) si-au îndeplinit la termen obligatiile exigibile de plată a contributiilor, impozitelor si taxelor către bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale, prevăzute de legislatia în vigoare;

d) nu au credite restante;

e) nu sunt în stare de faliment ori de lichidare, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic, nu au activitătile comerciale suspendate sau nu se află într-o situatie similară cu cele mentionate mai sus, reglementată de lege;

f) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în una dintre situatiile prevăzute la lit. g);

g) nu au ca actionar sau asociat cu o pondere de peste 25% din capitalul social persoane juridice care nu se încadrează în categoria IMM, conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 133/1999, cu modificările si completările ulterioare.

4.2. În sensul Programului, o societate comercială este considerată întreprindere nou-înfiintată dacă:

a) a fost înfiintată cu cel mult 2 ani înaintea datei de solicitare a AFN sau nu a înregistrat venituri din exploatare în ultimul an fiscal;

b) are un număr mediu scriptic anual de salariati de maximum 49 inclusiv, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 133/1999, cu modificările si completările ulterioare;

c) are o cifră de afaceri anuală echivalentă cu până la 8 milioane euro, conform art. 4 alin. (4) din Legea nr. 133/1999, cu modificările si completările ulterioare.

4.3. În sensul Programului, o societate comercială este considerată microîntreprindere dacă:

a) are un număr mediu scriptic anual de salariati de maximum 9 inclusiv, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 133/1999, cu modificările si completările ulterioare;

b) cifra de afaceri anuală echivalentă cu până la 8 milioane euro, conform art. 4 alin. (4) din Legea nr. 133/1999, cu modificările si completările ulterioare.

4.4. În sensul Programului, o societate comercială este considerată întreprindere mică sau mijlocie dacă:

a) a fost înfiintată cu cel putin 2 ani înaintea datei de solicitare a AFN si a înregistrat venituri din exploatare în fiecare dintre ultimii 2 ani anteriori solicitării AFN;

b) are un număr mediu scriptic anual de salariati de maximum 249 inclusiv, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 133/1999, cu modificările si completările ulterioare;

c) are o cifră de afaceri anuală echivalentă cu până la 8 milioane euro.

5. Termenii si conditiile Programului

5.1. În cadrul Programului se sustin prin AFN investitiile realizate de beneficiarii eligibili în sectoarele economice/activitătile eligibile prevăzute în anexa la prezenta procedură de implementare a Programului.

5.2. Alocatia financiară nerambursabilă ce poate fi acordată unui beneficiar eligibil nu poate depăsi echivalentul în lei a 20.000 euro, în cazul întreprinderilor mici si mijlocii, conform pct. 4.4, respectiv 10.000 euro pentru întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, conform pct. 4.2, respectiv 4.3, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, si în acelasi timp nu poate acoperi mai mult de 40% din valoarea proiectului de investitii.

5.3. Banca selectată va acorda beneficiarului eligibil un credit de finantare, pe termen mediu sau lung, care va acoperi minimum 45% din valoarea proiectului de investitii.

5.4. Contributia proprie a beneficiarului eligibil trebuie să fie de minimum 15% din valoarea proiectului de investitii, în natură sau în numerar.

5.5. AFN poate fi utilizată pentru achizitionarea de active corporale si necorporale, de tipul: terenuri, clădiri, constructii, masini, utilaje si echipamente, mijloace de transport mărfuri, brevete de inventie, licente, dar si pentru reconstructia, extinderea sau modernizarea de active corporale direct legate de realizarea proiectului de investitii.

5.6. Se pot finanta numai achizitiile de masini, utilaje, echipamente, mijloace de transport mărfuri care sunt noi (nu second-hand).

5.7. Cheltuielile efectuate înaintea depunerii cererii de finantare nu sunt eligibile.

5.8. Atât AFN, cât si creditul bancar în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru rambursarea împrumuturilor existente care au fost contractate din alte surse.

5.9. O întreprindere poate beneficia o singură dată de ajutor în cadrul Programului.

6. Modalitatea de derulare a Programului

6.1. Beneficiarul potential va înainta cererea de finantare însotită de documentele justificative către banca comercială derulatoare. Modelul cererii de finantare si lista documentelor justificative vor fi stabilite în cadrul contractului dintre MIMMC si bancă.

6.2. Evaluarea cererilor de finantare va fi făcută de bancă conform procedurilor băncii, cuprinse în contractul dintre MIMMC si bancă.

6.3. Decizia cu privire la acordarea AFN si a creditului se va lua în Comitetul de evaluare al băncii.

6.4. Pentru AFN mai mari decât echivalentul în lei a 10.000 euro, din componenta Comitetului de evaluare al băncii va face parte si un reprezentant tehnic al Programului, numit de către MIMMC. Reprezentantul tehnic al Programului va avea drept de veto pentru acordarea AFN din punct de vedere al respectării conditiilor Programului.

6.5. Acordarea AFN se va face în baza unui contract încheiat între banca comercială selectată si beneficiar.

 

ANEXĂ

la procedură

 

LISTA

sectoarelor economice si a activitătilor eligibile în cadrul Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii

 

Nr. crt.

Denumirea sectoarelor eligibile

Cod CAEN

Denumirea activitătilor eligibile

1.

Industria textilă si a produselor textile

171

Pregătirea fibrelor si filarea în fire

 

 

172

Productia de tesături

 

 

173

Finisarea materialelor textile

 

 

174

Fabricarea de articole confectionate din textile, cu exceptia îmbrăcămintei si lenjeriei de corp

 

 

175

Fabricarea altor articole textile

 

 

176

Fabricarea de metraje obtinute prin tricotare sau crosetare

 

 

177

Fabricarea de articole tricotate sau crosetate

 

 

181

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

 

 

182

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte si accesorii

2.

Industria pielăriei si a produselor din piele

192

Fabricarea articolelor de voiaj si marochinărie si a articolelor de harnasament

 

 

193

Fabricarea încăltămintei

3.

Fabricarea lemnului si a produselor din lemn

202

Fabricarea de produse stratificate din lemn

 

 

203

Fabricarea de elemente de dulgherie si tâmplărie, pentru constructii

 

 

205

Fabricarea altor produse din lemn; Fabricarea articolelor din plută, paie si împletituri

4.

Fabricarea celulozei, hârtiei si a produselor

212

Fabricarea articolelor din hârtie si carton din hârtie

5.

Fabricarea substantelor, a produselor chimice

243

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipograsi a fibrelor sintetice si artificiale fice si masticurilor

 

 

244

Fabricarea de medicamente, produse farmaceutice si naturiste

 

 

245

Fabricarea săpunurilor, detergentilor si a produselor de întretinere

6.

Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice

251

Productia de articole din cauciuc

 

 

252

Fabricarea articolelor din material plastic

7.

Fabricarea altor produse din materiale nemetalice

261

Fabricarea sticlei si a articolelor din sticlă

 

 

262

Fabricarea produselor din ceramică refractară si nerefractară (exclusiv cele pentru constructii)

8.

Industria metalurgică si a produselor din metal

281

Fabricarea de constructii metalice

 

 

282

Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice; Productia de radiatoare si cazane pentru încălzire centrală

 

 

285

Tratarea si acoperirea metalelor, operatiuni de mecanică generală

9.

Industria de masini si echipamente

295

Fabricarea altor masini cu destinatie specifică

 

 

297

Fabricarea masinilor si aparatelor pentru uz casnic

10.

Industria de masini si aparate electrice

316

Productia de alte aparate, echipamente si materiale electrice

11.

Industria mijloacelor de transport

3430

Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule

 

 

351

Constructii si reparatii de nave

12.

Alte activităti industriale

361

Productia de mobilier

 

 

366

Fabricarea altor produse n.c.a.

 

 

371

Recuperarea deseurilor si a resturilor metalice reciclabile

 

 

372

Recuperarea deseurilor si a resturilor nemetalice reciclabile

13.

Industria de echipamente electrice si optice

3002

Fabricarea calculatoarelor si altor echipamente electronice

 

 

3110

Productia de motoare, generatoare si transformatoare electrice

 

 

3210

Productia tuburilor electronice si a altor componente electronice

 

 

3220

Productia de emitătoare de radioteleviziune, echipamente si aparate telefonice si telegrafice

 

 

3330

Productia de echipamente de măsură, reglare si control pentru procesele industriale

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R 16-2003, editia 1, “Cerinte tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, repararea, întretinerea, revizia, verificarea si exploatarea instalatiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale”

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, 

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescriptia tehnică PT R 16-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, întretinerea, revizia, verificarea si exploatarea instalatiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale”, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 103.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT C 3-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor - butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 86/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. I. - Se modifică Prescriptia tehnică PT C 3-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 86/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 si 161 bis din 13 martie 2003, după cum urmează:

1. Punctul 1.2.14. va avea următorul continut:

1.2.14. personalizare - operatiunea de marcare a proprietătii buteliei agentului economic care a introdus-o pe piată si care atestă asumarea responsabilitătilor ce decurg din punerea în circulatie a acesteia.”

2. Punctul 2.3 va avea următorul continut:

2.3. Personalizarea buteliilor

Agentii economici autorizati, care fac dovada proprietătii buteliilor pe baza documentelor financiar-contabile, pot să îsi personalizeze buteliile. Personalizarea buteliilor se face prin poansonarea cu un poanson propriu si se confirmă prin poansonarea de către ISCIR-INSPECT. Aceste butelii vor putea fi vopsite sau li se va putea aplica un semn de identificare al agentului economic autorizat.

Modul de personalizare se va comunica la ISCIR-INSPECT. Agentul economic va începe actiunea de personalizare efectivă numai după primirea confirmării de la ISCIR-INSPECT.

Personalizarea se va putea face numai pentru buteliile al căror constructor, număr si an de fabricatie au fost transmise la ISCIR-INSPECT.”

3. Punctul 3.1.1 va avea următorul continut:

“3.1.1. Generalităti

Verificarea tehnică periodică a buteliilor se va face numai de către agenti economici autorizati de ISCIR-INSPECT.

Buteliile pentru GPL vor fi supuse unor verificări tehnice periodice (la scadentă) la intervale de maximum 5 ani (dacă agentul economic constructor nu a prevăzut un interval mai mic).

Se poate accepta ca verificarea periodică a buteliilor nou-construite, personalizate (prima verificare), să fie efectuată la 10 ani, în următoarele conditii:

- buteliile au fost construite după un program de fabricatie care include metode de asigurare a calitătii, care a făcut parte din documentatia de omologare a buteliilor (inclusiv procedeul de vopsire garantată pentru 10 ani). Un astfel de program poate fi propus spre avizare de către ISCIR si pentru buteliile deja omologate, fabricate începând cu anul 1996;

- selectarea riguroasă a buteliilor propuse pentru prelungirea scadentei de către o comisie compusă din reprezentantii statiei de umplere, beneficiarului (distribuitorului) si ISCIR.

Data primei verificări se va stabili în functie de data fabricatiei.

Verificarea tehnică periodică (la scadentă) constă în:

- revizia exterioară;

- încercarea la presiune.

Dacă rezultatele acestor verificări tehnice periodice sunt corespunzătoare, agentul economic care a efectuat verificarea va marca prin poansonare luna si anul următoarei verificări tehnice periodice, alături de poansonul responsabilului cu supravegherea lucrărilor angajat al agentului economic autorizat.”

4. La punctul 3.1.2.1, litera h) va avea următorul continut:

“h) pe fiecare butelie există următoarele inscriptionări:

- prin poansonare (pe postament, pe piesa de gât sau pe garda de protectie nedemontabilă):

- sigla agentului economic constructor;

- numărul de fabricatie;

- anul si luna fabricatiei;

- masa buteliei cu robinet cu ventil sau supapă, fără capac de protectie, în kg;

- capacitatea buteliei, în litri;

- presiunea de încercare, în MPa (bar);

- luna si anul scadentei acordate;

- poansonul agentului economic de umplere (proprietar) al buteliei, pentru buteliile personalizate;

- poansonul ISCIR-INSPECT IT de confirmare a personalizării buteliei, pentru buteliile personalizate;

- prin vopsire (pe corpul buteliei):

- luna si anul scadentei acordate;

- fluidul pentru care a fost construită butelia.”

5. Punctul 3.1.2.2 se anulează.

6. Anexele C si D se anulează.

7. Punctul 3.2.4 va avea următorul continut:

3.2.4. Agentii economici nu vor putea umple buteliile personalizate ale altui proprietar decât cu consimtământul scris al acestuia.

Nerespectarea acestei prevederi duce la retragerea autorizatiei de functionare.”

8. Punctul 3.2.7 va avea următorul continut:

“3.2.7. Încărcarea maximă a buteliilor pentru GPL se stabileste pe baza gradului de umplere, conform prevederi- lor anexei J (tabel 1 si 2).

Gradul de umplere se determină cu următoarea relatie:

Gradul de umplere = 0,95 x (densitatea fazei lichide la +15sC) x (factorul de corectie F al volumului)

Factorul de corectie F al volumului, în functie de temperatura de încărcare, se determină cu relatia:

densitatea fazei lichide la temperatura de încărcare F =  densitatea fazei lichide la temperatura de +15sC

Masa încărcăturii maxime admise în butelie se calculează cu formula:

Masa încărcării = gradul de umplere (kg/litru) x volumul buteliei (litri)

Încărcarea maximă a buteliilor va fi calculată pe baza gradului de umplere, conform precizărilor din anexa J, dar nu va depăsi 90% procent volumetric, calculat în conditii standard (T = 288,5 K; p = 1,013 bar).”

9. Punctul 3.2.9. va avea următorul continut:

3.2.9. După umplere toate buteliile vor fi supuse unei încercări la etanseitate prin scufundarea acestora într-o baie de apă caldă la temperatura de +35sC... +40sC, timp de minimum 2 minute, sau verificării cu detectoare electro- nice de etanseitate avizate de Biroul Român de Metrologie Legală.”

10. Punctul 3.2.14 va avea următorul continut:

3.2.14. Agentii economici au obligatia de a primi numai buteliile proprietatea lor, ale altor agenti economici, dar numai cu consimtământul scris al acestora, si altele nepersonalizate, cu orice grad de uzură, coroziune sau deformatii, chiar dacă vor trebui să fie casate.

Nerespectarea acestei obligatii este un motiv de retragere a autorizatiei de functionare.”

11. Punctul 3.7.15 va avea următorul continut:

3.7.15. Agentii economici au obligatia de a primi numai buteliile proprietatea lor, ale altor agenti economici, dar numai cu consimtământul scris al acestora, si altele nepersonalizate, cu orice grad de uzură, coroziune sau deformatii, chiar dacă vor trebui să fie casate.

Nerespectarea acestei obligatii este un motiv de retragere a autorizatiei de functionare.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2003.

Nr. 210.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

privind modificarea si completarea Deciziei nr. 78/2003 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

Având în vedere:

- art. 1 alin. (1) lit. m) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenta medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.512/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 10 ianuarie 2003, si art. 1 alin. (2) lit. b) pct. 2 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenta medicală primară, publicat în Monitorul Oficial al României,  Partea I, nr. 78 bis din 6 februarie 2003;

- art. 1 alin. (1) lit. h) si art. 3 lit. b) si k) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 10 ianuarie 2003;

- art. 1 alin. (1) lit. e) si o) si art. 3 lit. b) si h) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si de transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.511/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 9 ianuarie 2003;

- Referatul Directiei generale norme contractuale si relatii cu furnizorii nr. DGA/IV/318 din 4 martie 2003, aprobat de directorul general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. I. - Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 78/2003 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 si nr. 136 bis din 3 martie 2003, se modifică si se completează astfel:

1. La anexa 1-e, punctul 1 “Numărul de puncte «per capita»” se completează cu litera d) cu următorul continut:

“În situatia unui cabinet din mediul rural cu medic angajat, dacă total rândul 3 mai mare decât 25.000 - - > până la 25.000 inclusiv se aplică procentul gradului profesional al medicului titular, iar pentru ce depăseste 25.000 se aplică procentul gradului profesional al medicului angajat.”

2. La anexa 1-e punctul 2 “Corectia numărului de puncte «per capita» în raport cu gradul profesional si cu conditiile de muncă”, titlul coloanei 2 “Majorarea/diminuarea numărului de puncte «per capita» în functie de gradul profesional (col. 1x procent de majorare/diminuare)” se completează cu un asterisc (*) având următoarea explicatie prezentată în subsolul tabelului:

“*) Se aplică numai în alte situatii decât cele ale medicilor titulari din mediul rural care au medici angajati.”

3. Se adaugă anexa 2-b bis prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta decizie.

4. La anexa 2-i tabelul “Sume pentru servicii medicale spitalicesti efectuate în ambulatorii autorizate/avizate de MSF să efectueze aceste servicii” se numerotează cu “1” si se completează cu următorul tabel, numerotat cu “2”:

2. DESFĂSURĂTORUL PE CNP AL SERVICIILOR MEDICALE SPITALICESTI EFECTUATE ÎN AMBULATORII  AUTORIZATE/AVIZATE DE MSF SĂ EFECTUEZE ACESTE SERVICII LUNA/TRIM. …

 

Denumirea serviciului medical conform cap. I

pct. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului

M.S.F. si al presedintelui C.N.A.S nr. 22/14/2003

Nr./dată fisă sau registru de consultatie

CNP

asigurat

beneficiar

Total servicii medicale spitalicesti/sedinte

realizate

 

0

1

2

3

 

 

 

 

 

TOTAL:

x

x

 

Total col. 3 = total col. 2 din tabelul 1.

 

 

 

5. La anexa 3-a, punctul 1, tabelul “Sume pentru servicii medicale spitalicesti LUNA/TRIM...” se numerotează cu “1.1” si se completează cu următorul tabel, numerotat cu “1.2”:

“1.2 EVIDENTA DUPĂ COD NUMERIC PERSONAL A CAZURILOR REALIZATE SI A ZILELOR DE SPITALIZARE EFECTIV REALIZATE LUNA/TRIM. …

 

Sectia

Nr. foaie de

observatie

CNP asigurat Ń persoană

externată*)

Total zile spitalizare

aferente fiecărui CNP

0

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

x

 

 

 

*) În situatia în care un CNP apare evidentiat la mai multe sectii sau dacă nu este externat în luna/trim. respectiv(ă), la total se va număra o singură dată, respectiv nu se va lua în calcul, astfel încât totalul col. 2 din tabelul 1.2 să fie egal cu totalul col. 2 din tabelul 1.1.

Se va marca distinct CNP corespunzător sectiei din care s-a efectuat externarea.”

6. La anexa 3-a, punctul 2, tabelul “Sume pentru servicii medicale spitalicesti efectuate în regim ambulatoriu” se numerotează cu “2.1” si se completează cu următorul tabel, numerotat cu “2.2”:

“2.2 EVIDENTA DUPĂ CNP A BENEFICIARILOR DE SERVICII MEDICALE SPITALICESTI EFECTUATE ÎN REGIM AMBULATORIU LUNA/TRIM. …

 

Denumirea serviciului medical spitalicesc efectuat în regim ambulatoriu*)

Număr/numere din Registrul**)

pentru evidenta acestor servicii

CNP

asigurat beneficiar

Total servicii medicale spitalicesti/sedinte

realizate

 

0

1

2

3

 

 

 

 

 

T O T A L:

x

x

*) Conform cap. I pct. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003.

**) În situatia în care se va introduce o altă evidentă pentru aceste servicii, se va trece numărul acelui document.

***) Total col. 3 = total col. 3 din tabelul 2.1.”

7. După anexa 3-a se introduce anexa 3-a bis prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta decizie.

Art. II. - Pentru spitalele participante la programul national de finantare bazată pe caz se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ desfăsurătoarele activitătilor realizate de medicii din asistenta medicală spitalicească, necesare facturării lunare în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale specificate si metodologia privind decontarea si regularizarea, specificate în anexa 3-a bis la Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 78/2003.

Art. III. - (1) Spitalele participante la programul national de finantare bazată pe caz vor raporta serviciile medicale prestate începând cu luna ianuarie 2003, în vederea decontării acestor servicii de către casele de asigurări de sănătate, potrivit formularelor aprobate prin Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 78/2003 si prin prezenta decizie.

(2) Spitalele vor raporta în format electronic datele despre pacientii externati, conform Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 29/2003 privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, însotite de formularul 1.1 din anexa 3-a bis la Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 78/2003, care înlocuieste  formularele 1.1 si 1.2 din anexa 3-a la Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 78/2003.

(3) Trimestrial, până la data de 17 a lunii următoare trimestrului încheiat, spitalele vor transmite în format electronic cazurile solicitate spre revalidare si cele neraportate din lunile anterioare, însotite de formularul 1.2 din anexa  3-a bis la Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 78/2003. Cazurile solicitate spre revalidare si cele neraportate până la sfârsitul anului pot fi raportate până la data de 17 aprilie a anului următor.

(4) Lunar, respectiv trimestrial, spitalele vor primi rapoarte de validare a activitătii până la data de 12 si, respectiv, 22 a lunii curente pentru luna, respectiv trimestrul, expirată/expirat, potrivit formularelor 2.1 si 2.2 din  anexa 3-a bis la Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 78/2003.

(5) Pentru decontarea activitătii lunare, respectiv trimestriale, formularele 1.1 si 1.2 din anexa 3-a la Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 78/2003 vor fi înlocuite cu formularele 3.1 si 3.2 din anexa 3-a bis la aceeasi decizie. Cazurile externate, validate si nedecontate până la sfârsitul anului, pot fi incluse în prima regularizare a anului următor.

Art. IV. - (1) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Formularele cuprinse în Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 78/2003, precum si formularele cuprinse în anexele la prezenta decizie constituie modele-tip.

Art. V. - Directia generală norme contractuale si relatii cu furnizorii, directiile de specialitate din Casa Natională de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. VI. - (1) Prevederile prezentei decizii sunt valabile pentru anul 2003.

(2) Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

 

Bucuresti, 14 martie 2003.

Nr. 144.