MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E AI

Anul 171 (XV) - Nr. 246              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Joi, 10 aprilie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 119 din 25 martie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            97. - Ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale privind aprobarea Instructiunilor pentru decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită cu mijloacele de transport auto si fluviale, acordate în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată si modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

            450. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobândă în valută, seria VAL 1 USD 2006

 

            454. - Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea ratei dobânzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la trezoreria statului

 

            473. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Normelor pentru înregistrarea în contabilitate a operatiunilor de stingere a obligatiilor decurgând din prevederile Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

            430/2002. - Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “Bega Reparatii Vagoane”-S.A.Timisoaraprin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Mecanica” - S.A. Negresti-Oas

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 119

din 25 martie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 27/1996, exceptie ridicată de Partidul Solidaritătii Democratice pentru Sanse Egale si o Societate mai Bună, prin reprezentant Ion Antonescu, în Dosarul nr. 27/P/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal răspund autorul exceptiei, prin reprezentant Ion Antonescu, precum si părtile Viorica Stefania Oprea, Elena Lupu, Ramona Oprea, Stefan Oprea, Cătălina Coandă si Marcel Coandă.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită acordarea unui nou termen de judecată, în vederea primirii de la Senat si Camera Deputatilor a punctelor de vedere prevăzute deart. 19 din Legea nr. 47/1992, republicată.

Reprezentantul Ministerului Public se opune amânării judecării cauzei, având în vedere că dosarul se află la al patrulea termen de judecată si că, potrivit art. 19 din Legea nr. 47/1992, republicată, institutiile mentionate nu sunt obligate să trimită punctele lor de vedere asupra exceptiei ridicate.

Curtea, deliberând, respinge cererea de acordare a unui nou termen de judecată.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei ridicate, arătând că, desi textul criticat a fost abrogat prin Legea partidelor politice nr. 14/2003, solutia legislativă a fost preluată în art. 21 alin. (4) si art. 26alin. (4) din acest act normativ. Hotărârea Curtii de Apel Bucuresti, care solutionează contestatia formulată împotriva deciziei Tribunalului Bucuresti de respingere a cererii de înregistrare a unui partid politic, este definitivă, ceea ce îl privează pe autorul exceptiei, în mod neconstitutional, de calea de atac a apelului. Consideră că textul criticat contravine art. 1, 21, 24 si 128 din Constitutie si prevederilor Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale Declaratiei Universale a Drepturilor Omului.

Celelalte părti citate arată că sunt de acord cu sustinerile autorului exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată,arătândcă,potrivitart.128dinConstitutie, legiuitorul are competenta exclusivă de a reglementa numărul căilor de atac, iar conform jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale, accesul liber la justitie nu presupune accesul la toate instantele si la toate căile de atac.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 1 aprilie 2002, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 27/1996, exceptie ridicată de Partidul Solidaritătii Democratice pentru SanseEgale si o Societate mai Bună, prin reprezentant Ion Antonescu, în Dosarul nr. 27/P/2000 al acelei instante.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia a arătat că textul criticat încalcă dispozitiileart. 21, 24 si 128 din Constitutie, privind liberul acces la justitie, dreptul la apărare si folosirea căilor de atac, întrucât hotărârea definitivă a Curtii de Apel Bucuresti, care solutioneazăcontestatiaformulatăîmpotrivadeciziei Tribunalului Bucuresti de respingere a cererii de înregistrare a unui partid politic, este definitivă, neputând fi apelată. S-a sustinut, de asemenea, că imposibilitatea atacării cu apel a acesteihotărâriîncalcăsinumeroasetextedinacte internationale la care România este parte, printre care Declaratia Universală a Drepturilor Omului si Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

În sustinerea acestei exceptii s-a invocat încălcarea următoarelor texte constitutionale:

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”;

- Art. 128: “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii.”

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă apreciază că dispozitiile atacate sunt constitutionale, întrucât “rezultă cu evidentă că petentul s-a putut adresa justitiei, a beneficiat de pronuntarea unei hotărâri judecătoresti si de drepturile sigarantiil procesuale recunoscute oricărei părti în procesul civil român”. Pe de altă parte, Constitutia prevede, în art. 128, că exercitarea căilor de atac se face “în conditiile legii”, or legea partidelor politice stabileste, în conformitate cu textul constitutional, căile de atac si termenele de exercitare a acestora în materia partidelor politice. În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicat ăpresedintilor celordouă Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al acestei institutii cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

            Guvernul sustine că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În esentă, Guvernul consideră că, “în anumite cazuri, hotărârile judecătoresti, inclusiv încheierile, nu pot fi atacate sau împotriva lor pot fi  exercitate numai anumite căi de atac”. Referindu-se la Jurisprudenta constantă în acest sens a Curtii Constitutionale, Guvernul apreciază că “dreptul la folosirea căilor de atac nu presupune accesul la toate instantele

judecătoresti”.

Avocatul Poporului consideră că textul atacat este constitutional, deoarece, conform jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale, “competenta de judecată si procedura sunt stabilite de legiuitor, care poate prevedea reguli diferite, asigurând părtilor posibilitatea de a ajunge în fata instantelor judecătoresti”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

La data pronuntării Curtea constată că Legea nr. 27/1996 nu mai este în întregime în vigoare, însă dispozitiile legale criticate se regăsesc în art. 26 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 17 ianuarie 2003.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie asadar dispozitiile art. 26 alin. (4) din Legea partidelor  politice nr. 14/2003, text care are următorul cuprins:

“(4) Curtea de Apel Bucuresti se pronuntă în termen de 15 zile de la înregistrarea contestatiei, iar hotărârea sa este definitivă si irevocabilă.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 21, 24 si 128 din Constitutie, care au următorul continut:

- Art. 21 - Accesul liber la justitie:

“(1)Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 24 - Dreptul la apărare:

“(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”;

- Art. 128 - Folosirea căilor de atac:

“Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Caracterul definitiv al deciziei Curtii de Apel nu numaică nu încalcă prevederile constitutionale ale art. 128 referitoare la folosirea căilor de atac, în conditiile legii, ci este în deplină concordantă cu acestea, în sensul că reglementează tocmai calea de atac împotriva hotărârii Tribunalului Bucuresti. Or, potrivit dispozitiilor constitutionale, reglementarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti este atributul exclusiv al legiuitorului.

În ceea ce priveste pretinsa încălcare a dispozitiilor constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie, Curtea a statuat în mod constant, în jurisprudenta sa, că accesul liber la justitie nu presupune accesul la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac, deoarece, asa cum prevede art. 125 alin. (3) din Constitutie, competenta si procedura de judecată sunt stabilite exclusiv de legiuitor, care poate institui reguli deosebite, în considerarea unor situatii diferite.

În acest sens este si jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale, spre exemplu Decizia nr.129din 6 decembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 23 mai 1996, si Decizia nr. 156 din 15 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 26 iunie 2001.

În ceea ce priveste sustinerea conform căreia textul criticat contravine si art. 24 din Constitutie, care garantează dreptul la apărare, Curtea constată că textul criticat nu contine dispozitii de natură să îngrădească drepturile procesuale ale părtilor ori dreptul de a fi asistate de un avocat în tot cursul procesului, astfel că, si sub acest aspect, exceptia este neîntemeiată.

De altfel, Curtea s-a mai pronuntat asupra solutiei legislative criticate de autorul exceptiei. Prin Decizia nr. 268 din 17 octombrie 2002, exceptia de neconstitutionalitate ridicată de acelasi autor a fost respinsă. În cauza de fată nu s-au învederat elemente noi care să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, exceptie ridicată de Partidul Solidaritătii Democratice pentru Sanse Egale si o Societate mai Bună, prin reprezentant Ion Antonescu, în Dosarul nr. 27/P/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 martie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor pentru decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită cu mijloacele de transport auto si fluviale, acordate în baza prevederilor Decretului-lege

nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940  până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată si modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 258/2001 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată si modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii si solidaritătii sociale emite prezentul ordin.

Art. 1. - În vederea aplicării unitare a prevederilor art. 6 alin. (2) lit. c) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare,si ale art.5 lit.c) din Ordonanta Guvernului  nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată si modificată prin Legea  nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare,  referitoare la acordarea de călătorii gratuite cu mijloacele de transport auto sau fluviale,după caz,se aprobă Instructiunile pentru decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită cu mijloacele de transport auto si fluviale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si casele judetene de pensii si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2003.

Nr. 97.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

pentru decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită cu mijloacele de transport auto si fluviale, acordate în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată si modificată

prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

I. Prevederi generale

Sfera de aplicare

1. Prezentele instructiuni se aplică persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, precum si persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în Româniacu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, denumite în continuare beneficiari ai Legii.

Prestatii

2. Persoanele aflate în una dintre situatiile prevăzute la art. 1 si 4 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, si care nu călătoresc pe calea ferată română beneficiază anual de 12 călătorii gratuite cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, după caz, la alegere.

Biletele de călătorie gratuită pot fi folosite si de însotitori, membri de familie, în cadrul numărului de călătorii stabilite pentru titular.

3. Persoanele aflate în una dintre situatiile prevăzute la art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată si modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modi- ficările si completările ulterioare, si care nu călătoresc pe calea ferată română beneficiază anual de 6 călătorii dus-întors gratuite cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, după caz, la alegere. Aceste persoane au dreptul să călătorească cu un însotitor, în cadrul numărului de călătorii stabilite pentru titular.

Prestatori

4. Călătoriile gratuite pentru cele două categorii de beneficiari ai Legii, prevăzute la pct. 2 si 3, se pot asigura de către agentii economici autorizati pentru transportul intern cu mijloace de transport auto, în cazul transportului rutier, sau cu navele de călători, în cazul transportului fluvial, pe căi navigabile interioare, indiferent dacă sunt cu capital de stat, cu capital privat sau mixt.

Călătoriile gratuite se efectuează cu mijloace auto sau cu nave de transport fluvial intern de călători.

II.Emiterea si distribuirea taloanelor speciale de călătorie

Institutia care asigură emiterea si distribuirea taloanelor speciale de călătorie, precum si evidenta beneficiarilor Legii; modalităti de emitere si distribuire

5. Taloanele speciale de călătorie se emit si se distribuie beneficiarilor Legii prin grija Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, respectiv prin Casa Natională de Pensii siAlte Drepturi de Asigurări Sociale,denumită în  continuare CNPAS.

6. Transmiterea taloanelor speciale de călătorie la fiecare beneficiar al Legii, pentru un nou an calendaristic, se efectuează până cel mai târziu în luna februarie a anului respectiv, o dată cu plata drepturilor bănesti acordate în baza legii, prin unitătile de postă, unitătile C.E.C. sau ale altor bănci autorizate, la care beneficiarii Legii au deschis cont curent personal.

7. Pentru beneficiarii Legii care au primit taloane speciale de călătorie si ale căror date de identificare se modifică în cursul anului - modificări de stare civilă, schimbarea adresei, mutarea în altă localitate - nu se mai emit noi taloane, legitimarea făcându-se pe baza actelor doveditoare ale modificărilor respective.

8. Pentru beneficiarii Legii pusi în drepturi în cursul anului calendaristic si care nu au primit taloane speciale de călătorie pentru anul respectiv, acestea se emit si se distribuie,la cererea beneficiarilor Legii, de către casele judetene de pensii sau, după caz, de către Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, denumite în continuare CTP.

9. Taloanele speciale de călătorie returnate o dată cu mandatele neachitate se vor păstra în evidenta CTP, beneficiarii acestora putându-le ridica în baza unei solicitări scrise, în cursul anului.

În cazul ivirii unor dificultăti în tratarea acestor situatii, beneficiarii Legii se vor adresa CTP, în vederea solutionării.

Caracteristici ale talonului special de călătorie

10. Talonul special de călătorie este documentul pe baza căruia se acordă beneficiarului Legii biletede călătorie gratuită pentru mijloacele auto sau pentru navele de transport fluvial intern de călători.

11. Talonul special de călătorie este format din corpul talonului si 12, respectiv 6 cupoane-talon detasabile, corespunzătoare celor 12 călătorii simple, respectivcelor 6 călătorii dus-întors pentru transportul auto sau transportul fluvial.

12. Taloanele speciale de călătorie împreună cu cupoanele-talon detasabile (modelele sunt prevăzute în anexele  nr. 1 si 2) sunt de culoare verde, nominale, netransmisibile si anuale.

13. Talonul special de călătorie cuprinde datele de identificare a titularului călătoriilor gratuite, respectiv: numele, prenumele, domiciliul sau mentiunea “cont curent personal nr. ...”, numărul dosarului de beneficiar al Legii si codul CTP din raza de domiciliu al beneficiarului Legii. Numărul dosarului de beneficiar al Legii este înscris si pe fiecare cupon-talon detasabil.

Cuponul-talon detasabil dă dreptul la călătorie pentru un singur tip de transport.

Conditii de valabilitate a talonului special de călătorie

14. Valabilitatea talonului special de călătorie este confirmată de existenta, în rubrica “L.S.” aflată pe versoul talonului, a stampilei unitătii care a efectuat distribuirea efectivă a acestuia: oficiul postal, filiala, agentia sau  sucursala unitătii financiar-bancare sau CTP.

15. Cupoanele-talon detasabile care prezintă stersături sau corecturi nu vor fi luate în considerare.

În caz de pierdere sau deteriorare a cuponului-talon detasabil, nu i se va elibera beneficiarului Legii alt cupon-talon detasabil.

III. Efectuarea călătoriilor cu mijloacele de transport

auto si fluviale

16. Călătoriile se efectuează pe bazabiletelor de călătorie specifice mijloacelor de transport auto sau fluviale, eliberate beneficiarilor de către agentul economic transportator, în baza legitimării cu actul de identitate, a deciziei/hotărârii care să ateste calitatea de beneficiar al Legii si a prezentării cuponului-talon.

17. Pe fiecare cupon-talon detasabil, la emiterea biletelor de călătorie, se înscrie de către emitent tipul de transport pentru care a optat beneficiarul, si anume:

- auto - pentru transportul rutier;

- fluvial - pentru transportul fluvial.

18. În cupoanele-talon detasabile operatorii pentru transport public auto sau fluvial vor completa, cu pastă sau cerneală, următoarele rubrici:

De la ……………

Până la ………….

Via ……………..

Km …………….

Lei …………….

19. Biletele de călătorie specifice mijloacelor de transport sunt tipărite de operatorii autorizati pentru transport auto sau fluvial, având formatul si datele mentionate potrivit reglementărilor specifice transportatorului, si se obtin, după caz, de la casele de bilete din autogări, de la casele de bilete din statiile portuare sau direct din mijlocul de transport, în conditiile specifice de functionare a acestora.

20. Pentru fiecare călătorie simplă casierul care emite biletul de călătorie detasează si retine câte un cupon-talon detasabil, în ordine crescătoare, pe care înscrie tipul transportului, distanta în km, tariful călătoriei si certifică corectitudinea înscrierilor făcute prin aplicarea stampilei, eliberând biletul de călătorie.

21. Când beneficiarul Legii foloseste un mijloc de transport auto sau fluvial, pe navele de transport fluvial intern de călători, dintr-un punct al parcursului care nu are casierie, personalul stabilit pentru verificarea biletelor de călătorie din mijloacele auto sau de pe navele de transport fluvial intern de călători eliberează biletul, retinând cuponul-talon detasabil, cu respectarea prevederilor privind legitimarea beneficiarului.

22. Când beneficiarul unui bilet renuntă la călătorie, acesta poate solicita unitătii emitente restituirea cuponului- talon neutilizat.

Identificarea beneficiarului Legii

23. Identificarea beneficiarului Legii se face cu actul de identitate si cu decizia/hotărârea care să ateste calitatea de beneficiar al Legii, verificându-se dacă corespund numele si adresa cu cele din talonul special de călătorie.

În cazul beneficiarilor de cont curent personal la C.E.C. sau la altă bancă autorizată, se va efectua numai verificarea numelui si prenumelui. În cazul în care au apărut modificări în starea civilă, schimbări ale datelor sau documentelor de identificare, verificarea calitătii beneficiarului se va face pe baza fotografiei din actul de identitate.

24. Persoanele care nu pot justifica utilizarea biletelor de călătorie sunt considerate fără bilet de călătorie si sunt tratate în conformitate cu reglementările specifice tipului de transport.

IV. Decontarea biletelor de călătorie

Documentele necesare în vederea efectuării decontării

25. Tariful biletelor de călătorie este cel perceput de agentul economic transportator conform tarifelor în vigoare la data efectuării călătoriei, aferent distantei dintre statia de urcare si cea de coborâre, înscrise pe cuponul-talon.

26. Pe baza cupoanelor-talon detasabile ale taloanelor speciale de călătorie colectate agentii economici transportatori auto sau pe căile fluviale vor completa lunar, în 2 (două) exemplare, borderoul cupoanelor-talon detasabile pentru călătoria cu autobuze sau pe căile fluviale a beneficiarilor Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările si completările ulterioare, si ai Ordonantei Guvernului nr. 105/1999, aprobată si modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare, colectate în fiecare lună, precum si situatia centralizatoare a borderourilor rezultate din aplicarea Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările si completările ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 105/1999, aprobată si modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare, în transportul auto sau pe căile fluviale de persoane în fiecare lună, conform anexelor nr. 3 si 4.

Borderourile si situatia centralizatoare se întocmesc separat, pentru fiecare categorie de beneficiari ai Legii.

În borderourile cupoanelor-talon detasabile se cuprind numai cupoanele-talon care auînscrise toate datele prevăzute la pct. 13 si 18.

Circuitul documentelor în baza cărora se efectuează decontarea

27. Până la data de 5 a lunii pentru luna expirată agentul economic transportator depune la CTP factura  fiscală însotită de un exemplar al borderourilor si al situatiei centralizatoare, împreună cu cupoanele-talon detasabile, ca documente justificative în vederea efectuării decontării.

28. Exemplarul 2 al borderourilor si al situatiei centralizatoare rămâne la agentul economic transportator.

29. După verificarea documentelor ce însotesc factura fiscală, primite până la data de 15 a lunii curente pentru luna expirată, CTP vor întocmi documentatii separate pentru solicitarea creditelor bugetare necesare în vederea decontării acestora, pe care le vor înainta CNPAS -

Directia economică executie buget.

30. În baza situatiilor prezentate de CTP, CNPAS va întocmi documentatia pe care o înaintează Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, în vederea deschiderii  creditelor.

După primirea creditelor bugetare de la CNPAS, CTP vor efectua viramentele către agentii economici transportatori, potrivit documentatiei prezentate.

31. Biletele de călătorie eliberate în mod gratuit beneficiarilor Legii de către agentii economici autorizati pentru efectuarea transportului auto sau fluvial, până la data intrării în vigoare a prezentelor instructiuni, vor fi decontate cu respectarea prevederilor prezentelor instructiuni.

32. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele instructiuni.

 

ANEXA Nr. 1*)

la instructiuni

 

Fata talonului special de călătorie pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările si completările ulterioare Versoul talonului special de călătorie pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările si completările ulterioare

 


*) Modelele talonului special de călătorie.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobândă în valută, seria VAL 1 USD 2006

 

În baza art. 10 alin. (6) dinHotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale art. 30 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Băncii Nationale a României si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, si ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investitiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat, aprobată si modificată prin Legea nr. 792/2001,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Ministerul Finantelor Publice anuntă lansarea unei emisiuni de obligatiuni de stat cu dobândă în valută, seria VAL 1 USD 2006, în sumă de 200.000.000 dolari SUA, cu următoarele caracteristici:

 

Seria

 

Data licitatiei

Data emisiunii

(data la care începe calculul

dobânzii-inclusiv)

Numărul de zile până

la scadentă

Data scadentei (data la care

încetează calculul dobânzii-exclusiv)

VAL 1 USD 2006

9 aprilie 2003

11 aprilie 2003

1.097

12 aprilie 2006

 

 

 

Art.2. - În functie de necesitătile de finantare Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul de a majora sau de a micsora valoarea anuntată a emisiunii.

Art.3. -Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobândă în valută este de  10.000 dolari SUA, cu multiplii aferenti.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobândă în valută se pun în vânzare la valoarea nominală, în formă dematerializată si pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice rezidente  si/sau nerezidente.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data de 9 aprilie 2003, iar adjudecarea se va face după metoda pretului uniform.

Art. 6. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si vor cuprinde numărul titlurilor de stat, valoarea nominală si rata dobânzii; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Rezultatul licitatiei va fi stabilit în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 8. - Dobânzile se vor calcula si se vor plăti anual la datele de 10 aprilie 2004, 11 aprilie 2005 si 12 aprilie 2006, prin creditarea conturilor de corespondent în dolari SUA ale intermediarilor autorizati pe piata titlurilor de stat si/sau ale băncilor detinători înregistrati, comunicate oficial de către acestia Băncii Nationale a României cu cel putin două zile lucrătoare anterior datei plătii cuponului.

Dobânda se va determina conform formulei:

D = N x r x z/365 sau 366

în care:

D = valoarea dobânzii;

N = valoarea nominală totală a obligatiunilor de stat cu dobândă în valută detinute;

r = rata dobânzii (exprimată cu două zecimale);

z = număr de zile pentru care se calculează dobânda;

366 zile = an bisect.

Pentru respectarea perioadelor de detinere de către Ministerul Finantelor Publice a contravalorii obligatiunilor de stat cu dobândă în valută emise, de 1.097 de zile, în situatia în care datele decontării sau datele scadentei capitalului si dobânzii sunt zile nelucrătoare pentru ROL sau USD, plătile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare, fără obligarea la dobânzi moratorii.

Art. 9. - Plata obligatiunilor de stat cu dobândă în valută se va efectua la data emisiunii, prin transferarea de către intermediarul autorizatsi/sau de către băncile detinători înregistrati, în contul de dolari SUA al Băncii Nationale a României, deschis la Federal Reserve Bank of New York, New York, a sumei reprezentând valoarea nominală a obligatiunilor de stat cu dobândă în valută adjudecate.

În caz contrar, pentru întreaga perioadă de întârziere se va plăti o dobândă de penalizare la nivelul ratei dobânzii de licitatie adjudecate, plus 2 puncte procentuale.

Art. 10. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobândă în valută se va efectua la scadentă, conform datei prevăzute în tabelul de la art. 1, prin creditarea conturilor corespondente în dolari SUA ale intermediarilor autorizati si/sau ale băncilor detinători înregistrati, comunicate oficial Băncii Nationale a României cu cel putin două zile lucrătoare anterior datei scadentei, cu suma reprezentând valoarea nominală a obligatiunilor de stat cu dobândă în valută exprimate în dolari SUA, inclusiv dobânda aferentă acestora.

Art. 11. - Nu sunt admise răscumpărările în avans.

Art. 12. - Obligatiunile de stat cu dobândă în valută sunt negociabile pe piata secundară.

Proprietatea acestora va fi înregistrată conform reglementărilor în vigoare privind operatiunile cu titluri de stat, după caz, în registrul principal mentinut la nivelul Băncii Nationale a României sau în registrul secundar mentinut de către intermediarii pietei titlurilor de stat, înregistrări care garantează detinătorului dreptul de proprietate asupra  titlurilor de stat.

Art. 13. - Tranzactionarea obligatiunilor de stat cu dobândă în valută pe piata secundară nu va fi permisă în ultimele două zile lucrătoare anterior datei scadentei.

Art. 14. - Regimul fiscal al obligatiunilor de stat cu dobândă în valută prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 aprilie 2003.

Nr. 450.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea ratei dobânzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite

la trezoreria statului

 

În baza art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Articol unic. - Începând cu data de 7 aprilie 2003, rata dobânzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la trezoreria statului se stabileste la 14% pe an.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 aprilie 2003.

Nr. 454.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor pentru înregistrarea în contabilitate a operatiunilor de stingere a obligatiilor decurgând din prevederile Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, 

având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele pentru înregistrarea în contabilitatea operatiunilor de stingerea obligatiilor decurgând din prevederile Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizarea societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 aprilie 2003.

Nr. 473.

 

ANEXĂ

 

NORME

pentru înregistrarea în contabilitate aoperatiunilor de stingere a obligatiilor decurgând din prevederile Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentrucresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detinîn administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002

 

Înregistrarea în contabilitate aoperatiunilor de stingere a obligatiilor decurgând din prevederile Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentrucresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, denumită în continuare lege, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernuluinr.209/2002, se efectuează după cum urmează:

I. Înregistrări în contabilitatea agentilor economici

1. Înregistrarea înlesnirilor la plată, sub forma scutirilor totale, acordate pentru obligatiile restante la data de  31 decembrie 2001 si nestinse, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din lege (modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002

 

%

441 “Impozitul pe profit/venit”

4423 “T.V.A. de plată”

446 “Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate”

447 “Fonduri speciale - taxe si vărsăminte asimilate”/analitice distincte

448 “Alte datorii si creante cu bugetul statului”

431 “Asigurări sociale”

437 “Ajutor de somaj”

= 758*)“Alte venituri din exploatare”

 

si concomitent

- Debit cont 8038 “Alte valori în afara bilantului”/analitic distinct.

2. Înregistrarea înlesnirilor la plată, sub forma scutirilor totale, acordate pentru obligatiile restante la data de 31 decembrie 2001 si nestinse, potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b) din lege (modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002)

 

447 “Fonduri speciale - taxe si vărsăminte asimilate”/analitic distinct

= 758*)“Alte venituri din exploatare”

 

3. Sumele reprezentând înlesniri la plată se repartizează ca surse proprii de finantare în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (4) din lege (modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002)

 

129*) “Repartizarea profitului”

= 1068

 “Alte rezerve”/analitic distinct

 

4. În situatia îndeplinirii conditiilor care au fost avute în vedere la acordarea înlesnirilor la plată, se creditează contul 8038 “Alte valori în afara bilantului”/analitic distinct cu sumele corespunzătoare evidentiate în debitul acestuia.

5. Înregistrarea anulării înlesnirilor la plată prevăzute la art. 1 alin. (1) din lege (modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002), în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din lege (modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002)

 

658*)

.Alte cheltuieli din exploatare”

 

= %

441 “Impozitul  pe profit/venit”

4423 “T.V.A. de plată”

446 “Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate”

447 “Fonduri speciale - taxe si vărsăminte asimilate”/analitice distincte

448 “Alte datorii si creante cu bugetul statului”

431 “Asigurări sociale”

437 “Ajutor de somaj”

 

si concomitent

- Credit cont 8038 “Alte valori în afara bilantului”/analitic distinct.

6. Înregistrarea anulării înlesnirilor la plată prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) din lege (modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002), înconformitate cu prevederile art.3 alin.(1) din lege (modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002)

 

658*)“Alte cheltuieli din exploatare”

= 447 “Fonduri speciale taxe si vărsăminte asimilate”/analitic distinct

 

7. Obligatiile bugetare esalonate la plată în conformitate cu prevederile legale se vor înregistra în debitul contului de ordine si evidentă 8038 “Alte valori în afara bilantului”/analitic distinct.

Obligatiile bugetare prevăzute mai sus vor rămâne în continuare înregistrate si în conturi bilantiere.

II. Înregistrări în contabilitatea titularilor de creante bugetare

8.Încontabilitateatitularilordecreantebugetare, obligatiile bugetare amânate la plată, conform prevederilor legale, se înregistrează în debitul contului de ordine si evidentă 972 “Alte operatiuni în afara bilantului”/analitic distinct.

Creantele bugetare vor rămâne în continuare înregistrate în conturi bilantiere, respectiv în conturile 220 “Debitori”/analitic distinct si 531 “Venituri de realizat”/analitic distinct.

9. În contabilitatea titularilor de creante bugetare,  obligatiile bugetare scutite la plată în conditiile legii se înregistrează astfel:

220 “Debitori”/ analitic distinct = 531 “Venituri de realizat”/ -în rosu analitic distinct

si concomitent în creditul contului 972 “Alte operatiuni în afara bilantului”/analitic distinct.

 


*) Persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu

Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, vor utiliza contul 1173 “Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile”.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “Bega Reparatii Vagoane” - S.A. Timisoara prin dobândirea controlului unic direct  asupra Societătii Comerciale “Mecanica” - S.A. Negresti-Oas

 

Presedintele Consiliului Concurentei, în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996;

3. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei;

4. Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii părtii substantiale de piată;

6. Instructiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice;

7. Notificării concentrării economice înregistrate cu nr. RS-233 din 2 septembrie 2002 la Consiliul Concurentei;

8. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-233 din 2 septembrie 2002;

9. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată, luând în considerare următoarele:

1. Concentrarea economică s-a realizat prin preluarea controlului unic direct de către Societatea Comercială “Bega Reparatii Vagoane” - S.A. Timisoara (fostă Societatea Comercială “Marutim” - S.A.) asupra Societătii Comerciale “Mecanica” - S.A. Negresti-Oas, achizitionarea făcându-se prin cumpărarea de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului a procentului de 73,10% din capitalul social, potrivit Contractului de vânzare-cumpărare de actiuni nr. 21 din 9 august 2002.

2. Societatea achizitoare, Societatea Comercială “Bega Reparatii Vagoane” - S.A. Timisoara, are ca principal  obiect de activitate constructia si repararea materialului rulant cale ferată.

3. Societatea achizitionată, Societatea Comercială “Mecanica” - S.A. Negresti-Oas, are ca principal obiect de activitate proiectarea, producerea si comercializarea utilajelor miniere si a pieselor de schimb aferente acestora, inclusiv servicii si asistentă tehnică în tară si străinătate.

4. Pietele relevante aferente concentrării economice analizate au fost definite ca fiind:

- piata structurilor metalice pentru excavatoare, buldozere;

- piata structurilor metalice pentru automacarale, macarale, elevatoare, ca piete relevante potentiale, si

- piata pieselor de schimb pentru transportoare miniere de subteran, pe întregul teritoriu al României.

5. Desi produsele “structuri metalice pentru excavatoare, buldozere si structuri metalice pentru automacarale, macarale, elevatoare” nu au fost până în prezent comercializate pe teritoriul României, datorită faptului că cifrele de afaceri aferente acestora au o pondere ridicată în cifra de afaceri totală a Societătii Comerciale “Mecanica” - S.A. Negresti-Oas, pietele lor au fost definite ca piete relevante potentiale, întrucât în viitor aceste produse ar putea fi vândute si pe teritoriul tării.

6. Segmentele detinute de Societatea Comercială “Bega Reparatii Vagoane” - S.A. Timisoara pe pietele relevante sunt de fapt cotele de piată detinute de Societatea Comercială “Mecanica” - S.A. Negresti-Oas pe aceste piete anterior realizării concentrării economice, si anume:

- 0% pe piata structurilor metalice pentru excavatoare, buldozere din România;

- 0% pe piata structurilor metalice pentru automacarale, macarale, elevatoare din România;

- 38,70% pe piata pieselor de schimb pentru transportoare miniere de subteran din România.

7. Prin concentrarea economică realizată, segmentele de piată detinute de Societatea Comercială “Mecanica” - S.A. Negresti-Oas pe pietele relevante definite nu se modifică deoarece, anterior realizării acestei concentrări economice, nici Societatea Comercială “Bega Reparatii Vagoane” - S.A. Timisoara, nici o altă societate a Grupului Bega nu a fost prezentă pe aceste piete.

8. Pe pietele relevante, oferta este reprezentată de Societatea Comercială “Mecanica” - S.A. Negresti-Oas, alături de alti producători interni.

9. Cererea pe pietele relevante este reprezentată în primul rând de agentii economici care îsi desfăsoară activitatea în domeniul industriei miniere si al constructiilor.

10. Prin realizarea operatiunii de concentrare economică, structura pietelor nu suferă modificări cu efecte anticoncurentiale.

11. Realizarea operatiunii de concentrare economică va conduce la ridicarea calitătii produselor realizate de Societatea Comercială “Mecanica” - S.A. Negresti-Oas, ca urmare a realizării programului de investitii1).

1) Din surse proprii sau surse atrase în numele său, pe o durată de 3 ani, începând cu data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, investitii tehnologice prin aport la capitalul social în valoare totală de 808.063 USD.

12. Operatiunea de concentrare economică realizată de Societatea Comercială “Bega Reparatii Vagoane” - S.A. Timisoara prin dobândirea controlului asupra Societătii Comerciale “Mecanica” - S.A. Negresti-Oas nu creează si nu consolidează o pozitie dominantă si nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei. Anterior dobândirii controlului, nici Societatea Comercială “Bega Reparatii Vagoane” - S.A. Timisoara, nici o altă societate apartinând Grupului Bega nu a fost prezentă pe pietele relevante definite.

13. Analizând această concentrare economică se constată că nu se întrevăd posibile efecte cu caracter anticoncurential pe piată,

DECIDE:

Art. 1. - Se autorizează concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului de către Societatea Comercială “Bega Reparatii Vagoane” - S.A. Timisoara asupra Societătii Comerciale “Mecanica” - S.A. Negresti-Oas, în conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 si ale pct. 124 lit. b) din partea a II-a, cap. II din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Taxa de autorizare, prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea nr. 21/1996, este de 2.227.394 lei si se va plăti, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării acestei decizii, prin ordin de plată tip trezorerie la bugetul de stat, în contul nr. 361280036300, deschis la Banca Natională a României - Sucursala judetului Timis, beneficiar: Trezoreria judetului Timis, cu mentiunea: “pentru autorizare concentrare”. Ordinul de plată va avea mentionat pe verso: “cod cont 20.17.01.03”. O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale “Bega Reparatii Vagoane” - S.A. Timisoara.

Art. 4. - Prezenta decizie a Consiliului Concurentei poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ.

Art. 5. - Prezenta decizie se aplică de la data comunicării ei părtii implicate.

Art. 6. - Departamentul bunuri industriale si Secretariatul general vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Secretariatul general va comunica neîntârziat prezenta decizie:

SOCIETĂTII ACHIZITOARE

Denumirea: Societatea Comercială “Bega Reparatii Vagoane” - S.A.

Sediul legal: Timisoara, Str. Gării nr. 2, judetul Timis

Telefon/fax: 0256-193.383

Persoana de contact: Director general ing. Luminosu Dorel

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,

THEODOR VALENTIN PURCĂREA

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2002.

Nr. 430.