MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 247         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 aprilie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

                8. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

                3. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în data de 9 aprilie 2003

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

                Decizia nr. 109 din 13 martie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (4) si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

385. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru înlăturarea unor efecte ale inundatiilor produse în judetul Arges

 

386. - Hotărâre pentru aprobarea finantării contributiei României la proiectul privind amenajarea salonului românesc la Palatul FAO, Roma – Romania Visitor’s Resource Centre, din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

387. - Hotărâre privind înfiintarea pe lângă Ministerul Culturii si Cultelor si directiile pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a unor activităti finantate integral din venituri proprii

 

388. - Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.192/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare Paroseni, de modernizare si retehnologizare a exploatărilor miniere Vulcan si Paroseni si a Uzinei de preparatie Coroiesti

 

389. - Hotărâre privind normarea parcului auto pentru activitatea specifică a Agentiei Nationale de Presă “ROMPRES”

 

390. - Hotărâre privind aprobarea finantării unor cheltuieli aferente organizării si desfăsurării în România, în perioada 8-11 mai 2003, a Congresului Societătii Europene de Cultură

 

391. - Hotărâre pentru aprobarea finantării proiectului “Donarea operei de artă «Reculegere», realizată de sculptorul român Marcel Guguianu, către Organizatia Mondială pentru Proprietate Intelectuală de la Geneva” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

392. - Hotărâre pentru aprobarea finantării proiectului “Publicarea unei serii de lucrări monografice dedicate unor mari scriitori si artisti români care au trăit si au creat în capitala Frantei” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

393. - Hotărâre privind deschiderea punctelor de trecere a frontierei de stat si a birourilor vamale de control si vămuire la frontieră Săcuieni (România) - Letaverdes (Republica Ungară) si Urziceni (România) - Vallaj (Republica Ungară)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

37. - Ordin al ministrului apelor si protectiei mediului pentru aprobarea Documentului de referintă privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria celulozei si hârtiei

 

49/446. - Ordin al ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

 

247. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 640/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului pentru anul 2003, cu modificările si completările ulterioare

 

253. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliilor de disciplină prevăzute în Statutul personalului silvic, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 274/2002

 

ACTE ALE SENATULUI/

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

                În temeiul art. 41 alin. (3) din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

                Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 14 septembrie 2001, se modifică după cum urmează:

                - La anexa nr. X - Comisia pentru învătământ si stiintă, domnul senator Maghiar Teodor - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist) - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Hoha Gheorghe - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist).

                - La anexa nr. XIII - Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii, domnul senator Hoha Gheorghe - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist) - se include în componenta comisiei în locul domnului Maior Liviu, demisionat din calitatea de senator la data de 24 martie 2003.

 

                Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Costitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2003.

Nr. 8.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în data de 9 aprilie 2003

 

                În conformitate cu art. 46 din Regulamentul Senatului, republicat,

 

                Presedintele Senatului decide:

 

                Articol unic. - Pe perioada absentei din tară a presedintelui Senatului, în data de 9 aprilie 2003, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Doru Ioan Tărăcilă, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 aprilie 2003.

Nr. 3.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 109

din 13 martie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (4) si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (4) si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “MEDIA PRO” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 10.045/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public consideră textul de lege criticat ca fiind constitutional, invocând în acest sens si jurisprudenta Curtii Constitutionale (Decizia nr. 72/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 22 aprilie 2002), prin care exceptia cu acelasi obiect a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 27 iunie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 10.045/2002, Tribunalul Bucuresti - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (4) si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, aprobată prin Legea nr. 295/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “MEDIA PRO” - S.R.L. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele de lege criticate contravin art. 24 din Constitutie, întrucât, dacă este de înteles ratiunea legiuitorului pentru care a instituit procedura necontencioasă a judecării cererii de emitere a somatiei de plată si a limitat mijloacele de probă la înscrisuri, în considerarea solutionării în regim de celeritate a cauzelor comerciale, aceeasi limitare determină o flagrantă încălcare a dreptului la apărare pentru debitor în faza procesuală a actiunii în anulare a somatiei de plată, când sarcina probei îi incumbă. Se mai arată că limitarea mijloacelor de probă doar la înscrisuri nu constituie un impediment pentru creditor, care, dacă nu îsi poate valorifica dreptul de creantă pe calea procedurii somatiei de plată, are la dispozitie calea dreptului comun.

În ceea ce îl priveste pe debitor însă, acesta poate fi supus executării silite fără a-si putea formula apărările de fond, care ar fi putut dovedi, eventual, chiar o stingere a creantei. Mai mult, o solutie nefavorabilă dată debitorului în actiunea în anulare, datorată imposibilitătii de a-si proba sustinerile, nu permite invocarea art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, potrivit căruia, prin contestatia la executare debitorul poate formula apărări de fond împotriva titlului executoriu. Autorul invocă în sustinerea exceptiei prevederile art. 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, conform cărora orice persoană are dreptul, în deplină egalitate, de a fi audiată în mod echitabil si public de către un tribunal independent si impartial, precum si dispozitiile art. 6 alin. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Tribunalul Bucuresti - Sectia comercială apreciază că textele de lege criticate nu încalcă dreptul la apărare al debitorului în faza procesuală a actiunii în anulare prin limitarea mijloacelor de probă numai la înscrisuri, întrucât procedura reglementată de Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 este o procedură specială, derogatorie de la dreptul comun, caracterizată, în principal, de celeritate.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale

Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul arată că solutiile adoptate de judecător în cadrul procedurii prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 au caracter vremelnic si sunt supuse căilor de atac. Conform dispozitiilor art. 8 alin. (1) si (2),  împotriva ordonantei cu somatie de plată debitorul poate formula cerere în anulare care se solutionează de instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă, iar rezolvarea definitivă a litigiului se face după normele dreptului comun, fiind asigurate astfel toate cerintele unui proces echitabil, precum si toate conditiile pentru exercitarea lui. Se mai arată că sustinerea potrivit căreia dispozitiile legale criticate ar încălca prevederile conventiilor internationale este lipsită de temei. În concluzie, exceptia de neconstitutionalitate este considerată ca fiind neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

                examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

                Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

                Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 4 alin. (4) si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002. Ulterior sesizării Curtii cu exceptia de neconstitutionalitate, ordonanta a fost modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002, conservându-se solutia legislativă anterioară. Textele de lege au următorul continut:

                - Art. 4 alin. (4): “În citatie se va face mentiunea că până cel mai târziu în ziua fixată pentru înfătisare debitorul poate să depună întâmpinare, precum si actele ce pot contribui la solutionarea cererii.”;

                - Art. 6 alin. (1): “Dacă nu a intervenit închiderea dosarului în conditiile art. 5, judecătorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum si a explicatiilor si lămuririlor părtilor,ce i-au fost prezentate potrivit art. 4.”

                Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 24, conform cărora:

                “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”

De asemenea, sunt invocate si prevederile internationale cuprinse în:

- Art. 6 alin. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul persoanei la un proces echitabil: “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. [...]”;

- Art. 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului: “Orice persoană are dreptul, în deplină egalitate, să fie ascultată în mod echitabil si public de un tribunal independent si impartial, care va hotărî fie asupra drepturilor si obligatiilor sale, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptată împotriva ei.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine, în esentă, că limitarea probelor exclusiv la înscrisuri, în cadrul procedurii somatiei de plată, restrânge în mod neconstitutional dreptul la apărare al debitorului, cu prilejul exercitării de către acesta a cererii în anulare împotriva ordonantei care contine somatia de plată. Astfel, în motivarea criticii sale autorul exceptiei pleacă de la premisa că limitarea probelor, în sensul arătat, operează si în ceea ce priveste judecarea cererii în anulare a ordonantei prin care s-a admis cererea creditorului privind declansarea procedurii somatiei de plată. Or, sustine acesta, dacă creditorul, în cazul în care i s-ar respinge cererea, are posibilitatea de a formula o actiune în pretentii, potrivit dreptului comun, debitorul căruia i s-a respins cererea în anulare nu mai are nici o cale de a evita executarea silită, în conditiile aplicării art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001.

Potrivit acestor dispozitii, invocarea unor apărări de fond împotriva titlului executoriu, pe calea unei contestatii la executare, este prohibită dacă debitorul a atacat ordonanta de admitere a cererii creditorului cu cerere în anulare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, drept urmare a modificării Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 prin Legea nr. 295/2002, art. 4 a suferit o modificare esentială. În actuala sa formă acesta prevede că în toate cazurile judecătorul, învestit prin cererea creditorului, dispune citarea părtilor pentru oferirea de explicatii si lămuriri. Procedura dobândeste astfel un evident caracter oral si contradictoriu. Chiar dacă textul care îi conferă aceste trăsături - alin. (2) al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, astfel cum a fost modificat prin legea de aprobare - este eliptic, în sensul că omite să precizeze cum pot fi probate explicatiile si lămuririle la care face referire, el nu contine însă nici o dispozitie expresă de limitare a mijloacelor de probă exclusiv la înscrisuri. În lipsa unei asemenea dispozitii, urmează a-si găsi aplicarea dreptul comun, asa cum prevede art. 111 din aceeasi ordonantă a Guvernului.

Tot astfel, prin instituirea, în cadrul art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, a interdictiei debitorului de a invoca, pe calea contestatiei la executare, apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă, în prealabil, a atacat ordonanta de admitere a cererii creditorului cu cerere în anulare, legiuitorul a avut în vedere faptul că respectivul debitor a avut posibilitatea de a invoca asemenea apărări cu acel prilej. Asa fiind, instituirea unei atare interdictii apare justificată si de înteles, legiuitorul urmărind să înlăture posibilitatea unor eventuale abuzuri, constând în reiterarea unor apărări de fond, pe calea contestatiei la executare, după ce acestea fuseseră invocate cu prilejul cererii în anulare si fuseseră respinse.

În consecintă, Curtea consideră că, reglementând o asemenea interdictie, legiuitorul nu a înteles, asa cum apreciază autorul exceptiei, ca, pe această cale, să îl lipsească pe debitor de beneficiul unei căi de atac al cărei cadru de reglementare îi conferă posibilităti sporite de a-si proba drepturile, din cauză că a utilizat o altă cale de atac, supusă unei reglementări mai restrictive sub acest aspect. De altfel, dacă s-ar accepta o astfel de interpretare, ar trebui să se conchidă că cererea în anulare împotriva ordonantei care contine somatia de plată nu mai are nici o utilitate practică, fiind evident că nici un debitor, având a opta între cele două căi de atac, nu ar avea de ce să aleagă o cale mai defavorabilă.  Fată de cele arătate, Curtea constată că dispozitiile art. 4 alin. (4) si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 sunt în concordantă cu prevederile constitutionale privind dreptul la apărare, precum si cu reglementările internationale cuprinse în art. 6 alin. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul persoanei la un proces echitabil, si în art. 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), precum si al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

                Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (4) si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “MEDIA PRO” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 10.045/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia comercială.

                Definitivă si obligatorie.

                Pronuntată în sedinta publică din data de 13 martie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru înlăturarea unor efecte ale inundatiilor produse în judetul Arges

 

                În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

                Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

                Art. 1. - Se aprobă alocarea din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, a sumei de 2.308,5 milioane lei, în vederea sprijinirii persoanelor fizice care au avut de suferit în urma calamitătilor naturale produse în perioada de 13-14 martie 2003 în comuna Recea, judetul Arges, pentru refacerea locuintelor, anexelor gospodăresti si a altor bunuri distruse, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul local al comunei Recea, judetul Arges, pe anul 2003 la capitolul “Venituri cu destinatie specială”, subcapitolul “Venituri din fondul de interventie”, respectiv la capitolul “Cheltuieli cu destinatie specială”, subcapitolul “Cheltuieli din fondul de interventie”, iar utilizarea sumei se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor legale, din sumele puse la dispozitie prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

                Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 385.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării contributiei României la proiectul privind amenajarea salonului românesc la Palatul FAO, Roma - Romania Visitor’s Resource Centre, din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea, din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României, prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului, a contributiei României la proiectul privind amenajarea salonului românesc la Palatul FAO, Roma - Romania Visitor’s Resource Centre.

Art. 2. - Finantarea actiunii prevăzute la art. 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 17 din 27 martie 2003, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor cu suma de 1.200 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 15 decembrie 2003.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Niculescu,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al

Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 386.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea pe lângă Ministerul Culturii si Cultelor si directiile pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a unor activităti finantate integral din venituri proprii

 

                În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

 

                Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

                Art. 1. - (1) Începând cu anul 2003 se aprobă înfiintarea pe lângă Ministerul Culturii si Cultelor si directiile pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a următoarelor activităti finantate integral din venituri proprii:

a) activităti specifice de protejare a bunurilor apartinând patrimoniului cultural national mobil, desfăsurate de directiile pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în afara programelor finantate de la bugetul de stat în temeiul Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificările ulterioare;

b) activităti specifice de protejare a monumentelor istorice, desfăsurate de Ministerul Culturii si Cultelor sau de directiile pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz, în afara programelor finantate de la bugetul de stat în temeiul Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) lit. a) constau în:

a) evidenta, expertizarea, clasarea, cercetarea, depozitarea, conservarea, restaurarea, protectia si punerea în valoare a bunurilor culturale mobile clasate sau susceptibile de a fi clasate;

b) reproduceri foto, tip xerox, microfilme, imagini digitale etc.;

c) accesarea de baze de date interne si internationale;

d) elaborarea de studii, proiecte si cercetări documentare sau tematice pentru realizarea de produse informatice, produse multimedia, baze de date, produse editoriale, servicii de consultantă si asistentă de specialitate;

e) editarea si tipărirea de cărti, publicatii periodice, lucrări si materiale de specialitate si de interes general, în limba română si în limbi străine, în tară sau în cooperare cu parteneri din străinătate;

f) organizarea de prezentări si expozitii de bunuri culturale mobile clasate sau susceptibile de a fi clasate, simpozioane, seminarii si alte manifestări cultural-stiintifice;

g) obtinerea si cesionarea de drepturi de autor;

h) alte activităti specifice de protejare a bunurilor apartinând patrimoniului cultural national mobil, potrivit legii.

(3) Activitătile prevăzute la alin. (1) lit. b) constau în:

a) identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidenta, conservarea, inclusiv paza si întretinerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice si integrarea lor social-economică si culturală în viata colectivitătilor locale;

b) sustinerea activitătii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice sau a comisiilor regionale ale monumentelor istorice, după caz;

c) reproduceri foto, tip xerox, microfilme, imagini digitale etc.;

d) accesarea de baze de date interne si internationale;

e) elaborarea de studii, proiecte si cercetări documentare sau tematice pentru realizarea de produse informatice,

produse multimedia, baze de date, produse editoriale, servicii de consultantă si asistentă de specialitate;

f) editarea si tipărirea de cărti, publicatii periodice, lucrări si materiale de specialitate si de interes general, în limba română si în limbi străine, în tară sau în cooperare cu parteneri din străinătate;

g) organizarea de prezentări si expozitii tematice, simpozioane, seminarii si alte manifestări cultural-stiintifice;

h) obtinerea si cesionarea de drepturi de autor;

i) alte activităti specifice de protejare a monumentelor istorice, potrivit legii.

(4) Activitătile prevăzute la alin. (1) se încadrează la acelasi capitol bugetar la care este încadrat si ordonatorul de credite pe lângă care s-au înfiintat.

Art. 2. - (1) Finantarea activitătilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) se realizează integral din veniturile proprii ale directiilor pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, constând din:

a) tarifele percepute pentru efectuarea oricăror expertize solicitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000, cu modificările ulterioare;

b) încasările obtinute din activitătile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a);

c) donatii, legate sau sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, din tară ori din străinătate;

d) alte venituri legale.

(2) Finantarea activitătilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) se realizează integral din veniturile proprii ale Ministerului Culturii si Cultelor sau ale directiilor pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz, constând din:

a) taxele si tarifele încasate de Ministerul Culturii si Cultelor sau de directiile pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001;

b) încasările obtinute din activitătile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b);

c) donatii, legate sau sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, din tară ori din străinătate;

d) alte venituri legale.

(3) Cheltuielile curente si de capital ce se efectuează pentru realizarea activitătilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se finantează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (1) si (2), după caz.

Art. 3. - (1) Bugetele de venituri si cheltuieli pentru activitătile finantate integral din venituri proprii, prevăzute la art. 1 alin. (1), se întocmesc si se aprobă o dată cu bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice.

(2) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitătile finantate integral din venituri proprii se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

(3) Executia de casă a bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitătilor respective se realizează prin Trezoreria statului, conform normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice si prevederilor Legii nr. 500/2002.

(4) Raportarea executiei de casă a bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitătilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează în conformitate cu instructiunile emise de Ministerul Finantelor Publice, potrivit legii.

Art. 4. - Ministerul Culturii si Cultelor si directiile pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pot utiliza si personal de specialitate atras pentru realizarea activitătilor prevăzute la art. 1 alin. (1).

Art. 5. - În relatiile contractuale activitătile prevăzute la art. 1 alin. (1) pot fi reprezentate de persoanele autorizate ale Ministerului Culturii si Cultelor si ale directiilor pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe lângă care se organizează, după caz.

Art. 6. - Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care au ca obiect actiuni ce se desfăsoară în cadrul activitătilor prevăzute la art. 1 alin. (1), se vor derula în continuare în conditiile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 387.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.192/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare Paroseni, de modernizare si retehnologizare a exploatărilor miniere Vulcan si Paroseni si a Uzinei de preparatie Coroiesti

 

                În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

                Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

                Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.192/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare Paroseni, de modernizare si retehnologizare a exploatărilor miniere Vulcan si Paroseni si a Uzinei de preparatie Coroiesti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 30 noiembrie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

                “(2) Se autorizează Ministerul Industriei si Resurselor să contracteze credite externe, în scopul finantării lucrărilor, echipamentelor si utilajelor prevăzute la art. 2, în valoare de până la 12.819 milioane yeni japonezi si, respectiv, 18 milioane euro, la care se adaugă primele de asigurare si alte costuri aferente.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 388.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind normarea parcului auto pentru activitatea specifică a Agentiei Nationale de Presă “ROMPRES”

 

                În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

                Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

                Articol unic. - Pentru realizarea activitătilor specifice de culegere a informatiilor si fotografiilor de presă, desfăsurate de Agentia Natională de Presă “ROMPRES”, se aprobă un număr de 10 autoturisme cu un consum mediu normat de carburanti de 300 litri/lună/autoturism.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 389.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării unor cheltuieli aferente organizării si desfăsurării în România, în perioada 8-11 mai 2003, a Congresului Societătii Europene de Cultură

 

                În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. III alin. (11) lit. k) si alin. (111) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

                Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

                Art. 1. - Se aprobă finantarea, cu suma de 800 miliane lei, a cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării în România, în perioada 8-11 mai 2003, a Congresului Societătii Europene de Cultură.

                Art. 2. - Finantarea actiunii prevăzute la art. 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 14 din 27 martie 2003, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 800 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

                Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 1 iulie 2003.

                Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 390.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării proiectului “Donarea operei de artă «Reculegere», realizată de sculptorul român Marcel Guguianu, către Organizatia Mondială pentru Proprietate Intelectuală de la Geneva” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

                În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

                Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

                Art. 1. - Se aprobă achizitia de către Ministerul Afacerilor Externe a unei opere de artă realizate de sculptorul român Marcel Guguianu, în limita sumei de 1.000 milioane lei, conform proiectului “Donarea operei de artă «Reculegere», realizată de sculptorul român Marcel Guguianu, către Organizatia Mondială pentru Proprietate Intelectuală de la Geneva”, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 15 din 27 martie 2003.

                Art. 2. - Finantarea achizitiei operei de artă prevăzute la art. 1 se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 1.000 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

                Art. 3. - Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe ca, în numele statului român, să doneze bunul, proprietate privată a statului, achizitionat potrivit art. 1, către Organizatia Mondială pentru Proprietate Intelectuală de la Geneva.

Art. 4. - Transportul international al operei de artă si amplasarea ei la sediul Organizatiei Mondiale pentru Proprietate Intelectuală de la Geneva se asigură de Ministerul Afacerilor Externe din suma prevăzută la art. 2.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2003.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.325/2002 pentru aprobarea finantării unor proiecte din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 3 decembrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Niculescu,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 391.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării proiectului “Publicarea unei serii de lucrări monografice dedicate unor mari scriitori si artisti români care au trăit si au creat în capitala Frantei” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

                În temeiul art. 107 din Constitutie, având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

                Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

                Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “Publicarea unei serii de lucrări monografice dedicate unor mari scriitori si artisti români care au trăit si au creat în capitala Frantei”.

                Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 16 din 27 martie 2003, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 420 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

                Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 15 decembrie 2003.

                Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Niculescu,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 392.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind deschiderea punctelor de trecere a frontierei de stat si a birourilor vamale de control si vămuire la frontieră Săcuieni (România) - Letaverdes (Republica Ungară) si Urziceni (România) - Vallaj (Republica Ungară)

 

                În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările ulterioare,

 

                Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

                Art. 1. - (1) Se înfiintează punctele de trecere a frontierei de stat si birourile vamale de control si vămuire la frontieră Săcuieni, judetul Bihor, si Urziceni, judetul Satu Mare, pentru traficul international de persoane si mărfuri, cu exceptia mărfurilor supuse controlului fitosanitar si sanitar-veterinar.

                (2) Punctele de trecere a frontierei de stat si birourile vamale de control si vămuire la frontieră prevăzute la alin. (1) vor fi date în folosintă după realizarea infrastructurilor si asigurarea utilitătilor necesare în vederea desfăsurării în bune conditii a traficului de frontieră.

                Art. 2. - (1) Ministerul Finantelor Publice, Ministerul de Interne si Ministerul Sănătătii si Familiei vor întreprinde demersurile legale pentru asigurarea posturilor necesare în vederea desfăsurării activitătii în punctele de trecere a frontierei de stat prevăzute la art. 1 alin. (1).

(2) Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si consiliile locale implicate asigură elaborarea si aprobarea documentatiei tehnice si realizarea infrastructurilor prevăzute la art. 1 alin. (2).

Art. 3. - Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Finantelor Publice vor întreprinde demersurile legale pentru trecerea în domeniul public al statului si în administrarea Directiei Generale a Vămilor a terenurilor necesare punctelor de trecere a frontierei de stat prevăzute la art. 1 alin. (1).

Art. 4. - Cheltuielile pentru dotări si alte amenajări specifice se suportă de fiecare ordonator principal de credite pentru institutiile care desfăsoară activităti, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările ulterioare, în punctele de trecere a frontierei de stat, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 cuprinzând spatiile si utilitătile necesare în vederea desfăsurării activitătii în punctele de trecere a frontierei de stat prevăzute la art. 1 alin. (1) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 393.

 

ANEXA Nr. 1

 

SPATIILE SI UTILITĂTILE

necesare Politiei de frontieră pentru Punctul de trecere a frontierei de stat Săcuieni, judetul Bihor

 

1. o încăpere pentru seful punctului de trecere a frontierei de stat;

2. o încăpere pentru sefii de tură;

3. o încăpere pentru ofiterul de serviciu si dispecerat;

4. o încăpere pentru agentii operativi;

5. o încăpere pentru efectuarea cercetării penale;

6. o încăpere pentru biroul criminalistic (expertize, cercetarea falsurilor etc.);

7. două tonete cu câte două posturi pentru sensul de intrare în tară;

8. două tonete cu câte două posturi pentru sensul de iesire din tară;

9. o încăpere pentru persoanele retinute;

10. o încăpere pentru solicitantii de azil, cu amenajările corespunzătoare pentru o sedere de până la 20 de zile;

11. 5 calculatoare;

12. 3 imprimante;

13. un server;

14. un rastel pentru armament si munitie;

15. 10 fisete;

16. 20 de dulapuri tip vestiar;

17. un copiator;

18. o linie telefonică interurbană;

19. o linie telefonică pentru transmitere de date;

20. o linie telefonică inter C;

21. mobilier (mese, scaune etc.) pentru fiecare încăpere, conform destinatiei acesteia.

 

ANEXA Nr. 2

 

SPATIILE SI UTILITĂTILE

necesare Politiei de frontieră pentru Punctul de trecere a frontierei de stat Urziceni, judetul Satu Mare

 

1. o încăpere pentru seful punctului de trecere a frontierei de stat;

2. o încăpere pentru sefii de tură;

3. o încăpere pentru ofiterul de serviciu si dispecerat;

4. o încăpere pentru agentii operativi;

5. o încăpere pentru efectuarea cercetării penale;

6. o încăpere pentru biroul criminalistic (expertize, cercetarea falsurilor etc.);

7. două tonete cu câte două posturi pentru sensul de intrare în tară;

8. două tonete cu câte două posturi pentru sensul de iesire din tară;

9. o încăpere pentru persoanele retinute;

10. o încăpere pentru solicitantii de azil, cu amenajările corespunzătoare pentru o sedere de până la 20 de zile;

11. 5 calculatoare;

12. 3 imprimante;

13. un server;

14. un rastel pentru armament si munitie;

15. 10 fisete;

16. 20 de dulapuri tip vestiar;

17. un copiator;

18. o linie telefonică interurbană;

19. o linie telefonică pentru transmitere de date;

20. o linie telefonică inter C;

21. mobilier (mese, scaune etc.) pentru fiecare încăpere, conform destinatiei acesteia.

 

ANEXA Nr. 3

 

SPATIILE SI UTILITĂTILE

necesare pentru Biroul vamal de control si vămuire la frontiera Săcuieni, judetul Bihor

 

1. o încăpere pentru seful biroului vamal de control si vămuire la frontieră;

2. o încăpere pentru personalul vamal de serviciu;

3. o încăpere pentru controlul vamal corporal;

4. o încăpere pentru bunuri retinute sau confiscate;

5. o încăpere pentru personalul cu atributii privind datoria vamală (financiar-contabilitate);

6. un calculator;

7. o linie telefonică interurbană;

8. mobilier (mese, scaune etc.) pentru fiecare încăpere, conform destinatiei acesteia.

 

SPATIILE SI UTILITĂTILE

necesare pentru controlul efectuat de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”

 

1. o cabină cu dotările necesare pe sensul de intrare în tară;

2. o cabină cu dotările necesare pe sensul de iesire din tară;

3. o instalatie de cântărire din mers, inclusiv platforma din beton pe sensul de intrare în tară;

4. două calculatoare cu două imprimante;

5. o linie telefonică interurbană;

6. două case de bani si două detectoare de valută falsă; sisteme de alarmă;

7. mobilier (mese, scaune etc.) pentru fiecare cabină.

 

ANEXA Nr. 4

 

SPATIILE SI UTILITĂTILE

necesare pentru Biroul vamal de control si vămuire la frontiera Urziceni, judetul Satu Mare

 

                1. o încăpere pentru seful biroului vamal de control si vămuire la frontieră;

                2. o încăpere pentru personalul vamal de serviciu;

                3. o încăpere pentru controlul vamal corporal;

4. o încăpere pentru bunuri retinute sau confiscate;

5. o încăpere pentru personalul cu atributii privind datoria vamală (financiar-contabilitate);

6. un calculator;

7. o linie telefonică interurbană;

8. mobilier (mese, scaune etc.) pentru fiecare încăpere, conform destinatiei acesteia.

 

SPATIILE SI UTILITĂTILE

necesare pentru controlul efectuat de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”

 

                1. o cabină cu dotările necesare pe sensul de intrare în tară;

                2. o cabină cu dotările necesare pe sensul de iesire din tară;

                3. o instalatie de cântărire din mers, inclusiv platforma din beton pe sensul de intrare în tară;

                4. două calculatoare cu două imprimante;

                5. o linie telefonică interurbană;

                6. două case de bani si două detectoare de valută falsă; sisteme de alarmă;

                7. mobilier (mese, scaune etc.) pentru fiecare cabină.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ORDIN

pentru aprobarea Documentului de referintă privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria celulozei si hârtiei

 

                În temeiul prevederilor art. 3 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2002, ale art. 3 alin. (1) lit. g) si h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării, aprobată si modificată prin Legea nr. 645/2002, si ale art. 4 alin. (1) din Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1.144/2002 privind înfiintarea Registrului poluantilor emisi de activitătile care intră sub incidenta art. 3 alin. (1) lit. g) si h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării si modul de raportare a acestora,

                ministrul apelor si protectiei mediului emite prezentul ordin.

                Art. 1. - Se aprobă Documentul de referintă privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria celulozei si hârtiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

                Art. 2. - Anexa continând Documentul de referintă privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria celulozei si hârtiei se pune la dispozitie celor interesati pe pagina de web a Ministerului Apelor si Protectiei Mediului la adresa: www.mappm.ro de către Serviciul IT.

                Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia anexei.

 

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 37.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII SI PROGNOZEI

Nr. 49 din 3 martie 2003

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 446 din 2 aprilie 2003

 

ORDIN

privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

 

                Având în vedere prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 758/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei si al Hotărârii Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

                ministrul dezvoltării si prognozei si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

                Art. I. - În vederea aplicării prevederilor art. 12 din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie, se completează Lista cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al inistrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 11 septembrie 2001, cu continutul din anexa care face parte integrantă din prezenul ordin.

Art. II. - Lista suplimentară cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control,

automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale

- completare -

 

Pozitia tarifară

Denumirea mărfii

8418.50

- Alte lăzi, dulapuri, vitrine, tejghele si mobilă similară pentru producerea frigului

8418.61

-- Grupuri cu compresie al căror condensator este format dintr-un schimbător de căldură

8418.69

-- Altele

8418.91.00

-- Mobilier destinat echipamentelor pentru producerea frigului

8418.99

-- Altele

8426.99.90

-- Altele

8515.29.10

-- Pentru sudarea îmbinărilor

8515.39.13

-- Un transformator

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 640/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului pentru anul 2003, cu modificările si completările ulterioare

 

                Având în vedere prevederile art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

                văzând Referatul de aprobare nr. 152.233 din 21 martie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

                ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

                Art. I. - La litera A - Actiuni de supraveghere sanitare veterinare obligatorii, sectiunea I, litera e), capitolul IV “Parazitoze”, punctul 37 “Trichineloza”, coloanele 3 si 4 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 640/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului pentru anul 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 22 ianuarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

“1. Toate animalele din specia porcine importate sau exportate se supraveghează serologic 100% prin testul ELISA.

                2. Supravegherea serologică a efectivelor de porcine se efectuează astfel:

                a) în unitătile de selectie - 100% din efectivul matcă, o dată pe an;

                b) la livrarea materialului biologic de reproductie din exploatatii către beneficiari;

                c) în exploatatiile de porcine fără antecedente, la prima semnalare prin examen trichineloscopic a unui caz de trichineloză, se vor controla serologic 100% porcinele din efectivul matcă.”

                Art. II. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

                Art. III. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 28 martie 2003.

Nr. 247.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliilor de disciplină prevăzute în Statutul personalului silvic, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 274/2002

 

                În temeiul art. 50 si al art. 58 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 427/2001, în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare,

                ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

                Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a consiliilor de disciplină prevăzute în Statutul personalului silvic, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 274/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 16 septembrie 2002, se modifică după cum urmează:

                1. Litera c) a articolului 4 va avea următorul cuprins:

                “c) conducerile compartimentelor cu specific silvic vor desemna un membru titular si un membru supleant din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic;”

                2. La articolul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

                “d) Federatia Sindicatelor «Silva» va nominaliza un membru titular din rândul personalului silvic, cu calitatea de salariat în cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.”

                3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

                “Art. 5. - Membrii consiliului de disciplină constituit la nivelul Regiei Nationale a Pădurilor vor fi desemnati astfel:

                a) 3 din cei 5 membri titulari si unul din cei 2 membri supleanti vor fi nominalizati din rândul personalului silvic din centrala regiei;

                b) al patrulea membru titular va fi consilierul juridic-sef al regiei;

                c) al cincilea membru titular si al doilea membru supleant vor fi nominalizati de Federatia Sindicatelor «Silva».”

                4. Litera c) a articolului 6 va avea următorul cuprins:

                “c) un reprezentant nominalizat de către sindicatul din directia silvică, care îndeplineste conditiile legale de reprezentativitate, si confirmat de Federatia Sindicatelor «Silva».”

                Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 5 aprilie 2003.

Nr. 253.