MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 254         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 12 aprilie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

384. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu

 

394. - Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002, rectificate, ale unor agenti economici care functionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

397. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. I (13) la Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale

 

398. - Hotărâre privind înfiintarea Casei de Cultură Studentească din Resita, judetul Caras-Severin

 

399. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film”, aflată sub autoritatea Centrului National al Cinematografiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            22. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizarea si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A. Bucuresti

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. III din Legea nr. 528/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si serviciilor în porturi,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 520/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 4 septembrie 1998, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu se organizează si functionează în conformitate cu legislatia în vigoare si cu statutul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre si îndeplineste functia de autoritate portuară în porturile si punctele de lucru Cernavodă, Călărasi, Oltenita, Giurgiu, Corabia, Bechet, Calafat, Drobeta-Turnu Severin, Orsova, Moldova Veche, Chiciu, Ostrov, Rast, Cetate, Gruia, Tisovita, Dubova, Svinita, Drencova, Bazias aflate în zona de activitate a companiei si ale căror limite sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.”

2. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(3) Actiunile Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu sunt detinute initial în totalitate de către statul român care îsi exercită drepturile si obligatiile prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei. Compania poate fi privatizată în conditiile legii, statul păstrând pachetul de actiuni care îi va asigura o pozitie majoritară.”

3. Alineatul (2) al articolului 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) În cadrul activitătilor de interes public national pe care le desfăsoară, Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu va centraliza de la toti agentii economici care desfăsoară activităti de transport naval în porturi si pe căile navigabile din zona sa de activitate datele referitoare la volumul de marfă operat, portul de încărcare/descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate si normele de operare din zona sa de activitate, necesare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, si va asigura publicarea anuală a acestora.”

4. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(3) Agentii economici care desfăsoară activităti de transport naval în porturi si pe căile navigabile din zona de activitate a companiei sunt obligati să pună la dispozitie Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu aceste date.”

5. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Infrastructura de transport naval din zona de activitate a Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu este proprietate publică a statului si se concesionează acesteia, conform prevederilor legale în vigoare.”

6. După alineatul (1) al articolului 5 se introduc două alineate noi, (11) - (16), cu următorul cuprins:

“(11) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei stabileste infrastructura de transport naval din zona de activitate a Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu, care se concesionează acesteia pe baza unui contract de concesiune încheiat în conditiile legii.

(12) În cazul infrastructurii de transport naval din zona de activitate a Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu concesionate altor persoane juridice, Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu poate fi desemnată de concedent ca reprezentant al său în raporturile cu concesionarii.

(13) Reprezentarea concedentului de către Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu în raporturile cu concesionarii se face pe bază de contract.

(14) În calitatea sa de reprezentant al concedentului în raporturile cu concesionarii, Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu are următoarele obligatii:

a) verifică respectarea de către concesionari a prevederilor contractului de concesiune, cum ar fi: modul de derulare a lucrărilor de investitii prevăzute în contractul de concesiune si calitatea acestor lucrări, întretinerea si repararea de către concesionari a bunurilor concesionate;

b) avizează documentele de plată a redeventei.

(15) Pentru efectuarea activitătilor prevăzute la alin. (14) Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu are dreptul la plata unei sume în cuantum de 25% din redeventa încasată.

(16) Modul de plată se stabileste prin contractul de reprezentare încheiat între concedent si Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu.”

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu va asigura utilizarea de către terti, în mod liber si nediscriminatoriu, a infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu va exploata infrastructura portuară concesionată conform art. 5, pe baza unor contracte de asociere, închiriere. Sumele rezultate din exploatarea bunurilor concesionate companiei se constituie ca venituri proprii ale acesteia.

(3) Pentru punerea la dispozitie utilizatorilor a infrastructurii de transport naval si pentru serviciile prestate în conformitate cu obiectul de activitate, Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu percepe tarife stabilite în conformitate cu legislatia în vigoare.

(4) Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu are obligatia să facă publice tarifele prevăzute la alin. (3), precum si facilitătile care se acordă privind plata acestor tarife.

(5) Facilitătile prevăzute la alin. (4) se acordă în mod nediscriminatoriu.”

8. După articolul 6 se introduc două articole noi, 61 si 62, cu următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) Serviciile de sigurantă pentru care Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a instituit obligativitatea prestării acestora, conform prevederilor legale, sunt servicii publice de interes national, care pot fi concesionate de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în conditiile legii, persoanelor juridice române care îndeplinesc conditiile stabilite prin caietul de sarcini al concesiunii.

(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei poate desemna Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu ca reprezentant al său în raporturile cu concesionarii serviciilor de sigurantă din zona de activitate a acesteia.

(3) Reprezentarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei de către Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu în raporturile cu concesionarii serviciilor de sigurantă se face pe bază de contract.

(4) În calitate de reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu are următoarele obligatii:

a) urmăreste respectarea de către concesionari a prevederilor din contractul de concesiune;

b) urmăreste efectuarea serviciilor de sigurantă în conditii de continuitate si securitate;

c) avizează documentele de plată a redeventei;

d) urmăreste respectarea tarifelor stabilite prin contract si modul de aplicare a acestora.

(5) Pentru efectuarea, în numele Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a activitătilor prevăzute la alin. (4), Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu are dreptul la plata unei sume în cuantum de 25% din redeventa încasată.

(6) În cazul în care într-un port situat în zona de activitate a Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu nu există persoane juridice autorizate să efectueze serviciile de sigurantă prevăzute la alin. (1) sau în situatia imposibilitătii derulării contractelor de concesiune încheiate, furnizarea acestor servicii va fi asigurată de către Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu.

(7) În situatiile prevăzute la alin. (6) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei concesionează temporar Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu, prin încredintare directă, serviciile publice respective.

(8) În zona sa de activitate furnizarea serviciilor de sigurantă, altele decât serviciile publice de interes national prevăzute la alin. (1), se asigură de către Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu.

Art. 62. - (1) Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu are obligatia de a tine evidenta muncitorilor portuari care participă la operatiile de încărcare/descărcare a mărfurilor si/sau a containerelor în si din nave, de manipulare în si din magaziile portuare sau în si/sau din alte mijloace de transport, de depozitare, stivuire, amarare, sortare, paletizare, pachetizare, containerizare, slinguire, însăcuire a mărfurilor, precum si la operatiunile de curătare a hambarelor si a magaziilor navelor si altele asemenea.

(2) Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu eliberează carnetele de lucru în port pentru fiecare muncitor portuar, pe baza cărora îi înregistrează si îi percepe pentru efectuarea acestei activităti tarife stabilite conform prevederilor legale.

(3) Preschimbarea carnetelor eliberate de căpităniile de port se va face fără perceperea de tarife.”

9. Alineatul (4) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(4) Bunurile proprietate publică a statului, rezultate în urma finalizării obiectivelor de investitii aprobate de Guvern până la data înfiintării Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu, precum si alte bunuri de natura proprietătii publice nou-create ori rezultate în urma dezvoltării sau/si modernizării celor existente se concesionează Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

10. După alineatul (6) al articolului 7 se introduc două alineate noi, (7) si (8), cu următorul cuprins:

“(7) Prin delegare de competentă Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu poate duce la îndeplinire si unele obligatii ce revin statului din acordurile si conventiile internationale la care România este parte.

(8) Pentru desfăsurarea activitătilor având ca scop aducerea la îndeplinire a obligatiilor prevăzute la alin. (7), Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - Giurgiu primeste fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.”

Art. II. - Statutul Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu, prevăzut în anexa care devine anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 520/1998, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 5

Scopul companiei

(1) Compania îndeplineste functia de autoritate portuară în cadrul zonei sale de activitate, în limitele terenurilor portuare, limitele radelor portuare si pentru infrastructura de transport naval, stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în conditiile legii.

(2) În calitate de autoritate portuară, compania aplică politicile portuare si programele de dezvoltare a infrastructurilor portuare si a căilor navigabile, elaborate de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, asigură functionalitatea porturilor si a infrastructurii de transport naval, administrarea acestora si urmărirea si/sau furnizarea serviciilor de sigurantă în baza contractelor de concesiune si/sau reprezentare încheiate cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, desfăsurarea activitătilor auxiliare activitătilor de transport naval si a celorlalte activităti prevăzute în obiectul de activitate, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(3) Asigură aducerea la îndeplinire, în zona sa de activitate, a obligatiilor care revin statului din acordurile si conventiile internationale la care România este parte.”

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al companiei este:

1. Desfăsurarea activitătilor auxiliare activitătilor de transport naval, care cuprind:

a) asigurarea reparării, întretinerii si mentinerii caracteristicilor tehnice minime ale infrastructurii de transport naval care i-a fost concesionată;

b) punerea la dispozitie utilizatorilor a infrastructurii de transport naval prevăzute la lit. a), în mod nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

c) semnalizarea terestră si plutitoare pentru navigatie;

d) dragajul de întretinere pentru asigurarea adâncimilor în porturi si pe căi navigabile;

e) asistenta navelor la operarea mărfurilor periculoase;

f) preluarea reziduurilor si a apelor uzate de la nave;

g) preluarea gunoiului si a resturilor menajere de la nave;

h) servicii pentru nave de agrement si turism;

i) refurnizarea de apă, energie electrică si termică;

j) salvarea si ranfluarea navelor.

2. Desfăsurarea activitătilor conexe activitătilor de transport naval, care cuprind serviciile de sigurantă, în conditiile legii.

3. Desfăsurarea activitătilor de control, care cuprind:

a) stabilirea ordinii de intrare a navelor în port, alocarea danelor în care navele urmează să opereze si eliberarea permisului de acostare la aceste dane pe baza acceptului de intrare în port eliberat de căpităniile de port;

b) urmărirea traficului de mărfuri în port, centralizarea datelor privind volumul de marfă operat, portul de încărcare/descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate si normele de operare, precum si publicarea anuală a acestor date;

c) supravegherea agentilor economici care transportă sau operează mărfuri periculoase în apele nationale navigabile sau în porturile aflate în zona sa de activitate;

d) tinerea evidentei muncitorilor portuari si eliberarea carnetelor de lucru în port.

4. asigurarea utilizării de către terti a infrastructurii de transport naval prin contracte de închiriere sau asociere;

5. asigurarea serviciilor de telecomunicatii radiofonice, telex si transmisiuni de date;

6. eliberarea avizelor în vederea autorizării agentilor economici care desfăsoară activităti de transport naval în perimetrul porturilor;

7. aprobarea desfăsurării de activităti în porturile si punctele de lucru aflate în administrarea companiei, altele decât cele supuse autorizării, eliberând permise de lucru;

8. avizarea studiilor si proiectelor privind dezvoltarea infrastructurii de transport naval;

9. elaborarea tarifelor pentru toate facilitătile si serviciile cuprinse în obiectul de activitate;

10. prestarea de servicii cu masini, utilaje, nave si instalatii proprii;

11. punerea la dispozitie agentilor economici, pe bază de contract, a constructiilor hidrotehnice pentru acostarea navelor;

12. elaborarea programelor anuale si de perspectivă pentru lucrări de întretinere, reparare si modernizare a bunurilor proprietate publică a statului si a bunurilor proprietate a companiei;

13. urmărirea aplicării normelor tehnice pentru constructia, modernizarea si exploatarea infrastructurii si suprastructurii portuare;

14. avizarea proiectelor de constructii si instalatii în apropierea zonelor portuare, care ar putea afecta activitatea porturilor;

15. întocmirea sau avizarea documentatiilor privind realizarea de noi infrastructuri portuare;

16. contractarea de credite la bănci sau la alte institutii financiare pentru realizarea de constructii portuare;

17. încheierea de contracte de vânzare-cumpărare cu agenti economici români si străini pentru echipamente, instalatii, materiale, piese de schimb, combustibil etc., în vederea desfăsurării activitătii proprii;

18. promovarea porturilor maritime si fluviale pe plan intern si international, prin actiuni publicitare, studii de piată, editare si tipărire de materiale informative si înregistrări pe suporturi informatice;

19. participarea la târguri, expozitii si la alte manifestări interne si internationale cu specific portuar;

20. derularea de activităti directe de comert exterior;

21. participarea în asociere cu agenti economici, organizatii economice, patronale si profesionale, din tară si din străinătate, la activităti specifice obiectului de activitate al companiei;

22. realizarea informatizării porturilor maritime si fluviale si a legăturilor cu alte sisteme informatice, nationale sau internationale, si asigurarea serviciilor informatice legate de activitatea portuară;

23. coordonarea traficului portuar în perioade aglomerate sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale si, în aceste situatii, stabilirea cu operatorii portuari a programelor de încărcare-descărcare a mărfurilor în/din nave si prioritătile la intrarea navelor la danele de operare;

24. elaborarea, supunerea spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si urmărirea respectării regulamentului de exploatare portuară;

25. reprezentarea concedentului în raporturile cu concesionarii infrastructurii de transport naval si ai serviciilor de sigurantă de interes national, în conditiile legii;

26. desfăsurarea activitătilor de transport de mărfuri si de persoane cu nave;

27. prin delegare de competentă asigură aducerea la îndeplinire în zona sa de activitate a obligatiilor ce revin statului român din acordurile si conventiile la care România este parte;

28. orice alte operatiuni în legătură cu realizarea obiectului său de activitate.

3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 7

Domeniul public

(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei stabileste elementele de infrastructură de transport naval ce se concesionează companiei pe bază de contract de concesiune încheiat în conditiile legii.

(2) Contractul de concesiune se încheie pe o perioadă de până la 49 de ani.”

4. Litera b) a alineatului 1 al articolului 20 se abrogă.

5. Litera c) a alineatului 1 al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“c) numeste si revocă directorii executivi ai companiei si le stabileste drepturile salariale;”

6. Alineatul 1 al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 25

Personalul companiei

(1) Directorul general se numeste prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.”

Art. III. - Limitele porturilor aflate în zona de jurisdictie a Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, care devine anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 520/1998.

Art. IV. - Contractele de concesiune încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îsi păstrează valabilitatea, în conditiile legii.

Art. V. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte dispozitii contrare se abrogă.

Art. VI. - Hotărârea Guvernului nr. 520/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 4 septembrie 1998, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 384.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 520/1998)

 

LIMITELE PORTURILOR SI PUNCTELOR DE LUCRU

aflate în zona de activitate a Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu km 294 - km 374 pe Dunăre - ambele maluri si km 377 - km 1.073 pe Dunăre - mal stâng, km 91 - km 99 Bratul Borcea mal stâng

 

Nr.

crt.

Localitatea

Rada portuară

 

Lungimea cheurilor

pereate si verticale

Suprafata incintei portuare

 

1.

Cernavodă

km 294+500 - km 300+000 - mal drept

1.469 m

13,20 ha

 

2.

Ostrov

km 365+000 - km 366+500 - mal drept

256 m

2,80 ha

3.

Complex Portuar Călărasi (Bratul Borcea)

km 91+000 - km 99+000 - Bratul Borcea mal stâng

828 m

Călărasi Comercial 8,155 ha; Călărasi Industrial 6,25 ha

4.

Călărasi (Dunăre)

km 370+000-km 377+000 pe Dunăre - mal drept;

-

-

5.

Călărasi-Chiciu

km 374+000 pe Dunăre

57 m

0,58 ha

6.

Oltenita

km 428+000-km 431+000

900 m

8,80 ha

7.

Giurgiu

km 489+000-km 497+000

1.742 m

39,40 ha

8.

Corabia

km 627+000-km 633+000

1.490 m

22,70 ha

9.

Bechet

km 678+000-km 681+000

713 m

7,65 ha

10.

Rast

km 737+500-km 738+500

159 m

0,30 ha

11.

Calafat

km 793+000-km 796

700 m

5,48 ha

12.

Cetate

km 810+000-km 813+000

1.000 m

10,50 ha

13.

Gruia

km 850+000-km 852+000

135 m

1,00 ha

14.

Drobeta-Turnu Severin

km 927+000-km 933+150

1.920 m

14,11 ha

15.

Orsova

km 953+000-km 957+000

1.060 m

5,04 ha

16.

Dubova

km 960+000-km 970+000

50 m

0,05 ha

17.

Tisovita

km 981+600-km 984+000

169 m

0,43 ha

18.

Svinita

km 994+000-km 996+000

170 m

0,66 ha

19.

Drencova

km 1.015+000-km 1.017+000

270 m

5,04 ha

20.

Moldova Veche

km 1.047+000-km 1.050+500

720 m

3,22 ha

21.

Bazias

km 1.071+000-km 1.073+000

880 m

mal natural

1,94 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002, rectificate, ale unor agenti economici care functionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României si al art. 40 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2002, rectificate, ale unor agenti economici care functionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*).

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli rectificate reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, agentii economici pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 394.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. I (13) la Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. I (13) la Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 7 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexele nr. I (13A, 13B, 13C si 13D)*) la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 397.


*) Anexele nr. I (13A, 13B, 13C si 13D) se comunică Ministerului Industriei si Resurselor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Casei de Cultură Studentească din Resita, judetul Caras-Severin

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Casa de Cultură Studentească din Resita, judetul Caras-Severin, institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării.

(2) Casa de Cultură Studentească din Resita are sediul în municipiul Resita, str. Petru Maior - cartier Moroasa, zona III, imobil pus la dispozitie de către Universitatea “Eftimie Murgu” din Resita.

Art. 2. - Mijloacele fixe si obiectele de inventar disponibilizate se transferă de la Universitatea “Eftimie Murgu” din Resita la Casa de Cultură Studentească din Resita, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părti, la valoarea de inventar din evidentele contabile, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) În anul 2003 finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Casei de Cultură Studentesti din Resita se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, capitolul 57.01 “Învătământ”, în limita prevederilor bugetare aprobate acestui minister în anul 2003.

(2) Începând cu anul 2004, finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Casei de Cultură Studentesti din Resita se asigură din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării.

(3) Veniturile proprii se dobândesc în conditiile legii din sponsorizări, donatii, activităti artistice, alte activităti prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a Casei de Cultură Studentesti din Resita.

Art. 4. - Casa de Cultură Studentească din Resita are un număr maxim de 8 posturi care se încadrează în numărul total de posturi aprobat Ministerului Educatiei si Cercetării pentru casele de cultură studentesti.

Art. 5. - (1) Casa de Cultură Studentească din Resita este condusă de consiliul de administratie si de un director numit pe bază de concurs, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, în conditiile legii.

(2) Statele de functii, componenta consiliului de administratie si Regulamentul de organizare si functionare a Casei de Cultură Studentesti din Resita se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - (1) Angajarea personalului se face prin concurs sau examen, în conditiile legii.

(2) Salarizarea personalului se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din unitătile bugetare de subordonare centrală.

Art. 7. - După punctul 13 din cap. I al anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se introduce punctul 14 cu următorul cuprins:

“14. Casa de Cultură Studentească din Resita - Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 398.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film”, aflată sub autoritatea Centrului National al Cinematografiei

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, precum si al art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film”, aflată sub autoritatea Centrului National al Cinematografiei, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” se aprobă de Centrul National al Cinematografiei.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film”, mentionat la art. 1, reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Centrului National al Cinematografiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” va putea efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Fondul de salarii se poate utiliza proportional cu gradul de realizare în anul 2003, fată de anul 2002, a productivitătii muncii, calculată valoric sau, după caz, în unităti fizice, prevăzută în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Centrului National al Cinematografiei,

Decebal Mitulescu

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 399.


*) Anexa se comunică Centrului National al Cinematografiei.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, modificat si completat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A. Bucuresti,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în Bucuresti, Bd. Regiei nr. 2, sectorul 6, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J 40/1663/1998, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 11 aprilie 2003.

Nr. 22.