MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 255         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 12 aprilie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 129 din 1 aprilie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            383. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 519/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale “Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

11. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii de determinare a corectiilor cantitătilor de energie electrică în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare

 

71. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea Autorizatiei de înfiintare pentru retehnologizarea Grupului nr. 3 din Centrala Termoelectrică Mintia Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Electrocentrale  Deva” - S.A.

 

105. - Ordin al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R 15-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea tehnică a ascensoarelor pentru santiere de constructii”

 

224. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind măsurile ce se impun pentru perioada ciclului de injectie 2003 în depozitele subterane de înmagazinare a gazelor naturale, pentru asigurarea cantitătilor destinate completării surselor interne din structura consumului de gaze naturale pe perioada iernii 2003-2004

 

318. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea îngrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acordă aceste servicii

 

327. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind externalizarea serviciilor de transport nemedicalizat efectuate de serviciile de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti

 

475. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiară si contabilă

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

            67. - Decizie privind abrogarea unor decizii

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 129

din 1 aprilie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, exceptie ridicată de Alexandru Lucian în Dosarul nr. 3.127/2002 al Tribunalului Arges - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca nefondată, arătând că, în conformitate cu Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1/1994, existenta unor organe  administrativ-jurisdictionale nu poate înlătura liberul acces la justitie.

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

            Prin Încheierea din 19 iunie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 3.127/2002, Tribunalul Arges - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, exceptie ridicată de Alexandru Lucian.

            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât nu prevăd posibilitatea de a se recurge la justitie pentru rezilierea contractului încheiat cu avocatul angajat, care a încasat onorariul fără să îsi îndeplinească obligatia contractuală de a-si presta munca.

            Textul constitutional invocat de autorul exceptiei în motivarea acesteia este art. 21, care consacră accesul liber la justitie.

Tribunalul Arges - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, “întrucât prevederile art. 31 din Legea nr. 51/1995 nu sunt de natură să aducă nici un fel de atingere drepturilor si libertătilor cetăteanului, cu atât mai putin accesului liber la justitie, prevăzut de art. 21 din Constitutie”. Totodată, se consideră că “onorariul este normal a fi achitat chiar si în conditiile în care clientul a pierdut în fata instantei, obligatia avocatului fiind una de diligentă si nu de rezultat, neputând fi angajată răspunderea avocatului în cazul solutionării cauzei nefavorabil clientului său”. Pe de altă parte, referitor la conditiile prevăzute de textul de lege criticat privind formularea contestatiilor si reclamatiilor având ca obiect onorariile, instanta apreciază că “este legal să fie solutionate de forurile competente din cadrul baroului, potrivit legii-cadru ce reglementează această activitate, fără să aducă vreo încălcare suprematiei Constitutiei, respectiv fără să îngrădească în nici un fel accesul liber la justitie al cetăteanului”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere, se arată, în esentă, că dispozitiile criticate nu încalcă principiul constitutional al liberului acces la justitie. Astfel, potrivit acestui punct de vedere, “existenta procedurii prealabile instituită de articolul invocat nu conduce la concluzia că hotărârea definitivă a comisiei permanente, în cazul în care contravine unor prevederi statutare sau altor dispozitii legale, nu poate fi contestată în fata instantelor judecătoresti”. În realitate, “partea interesată poate să solicite instantelor judecătoresti efectuarea controlului de legalitate asupra oricărei hotărâri a organismelor Uniunii Avocatilor si ale Comisiei permanente”.

Este evocată, în continuare, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia este neîntemeiată, întrucât “dispozitiile legale invocate sunt constitutionale”. Totodată, în acest punct de vedere, s-a precizat că “avocatul are dreptul, în schimbul prestatiei sale, la un onorariu. Acest onorariu trebuie achitat, chiar si în conditiile în care cauza nu s-a solutionat în favoarea clientului, activitatea avocatului fiind una de diligentă si nu una de rezultat”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 31 din Legea nr. 51 din 7 iunie 1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, care au următorul cuprins: “Contestatiile si reclamatiile privind onorariile se solutionează de consiliul baroului. Deciziile consiliului baroului pot fi atacate cu plângere la Comisia permanentă, a cărei solutie este definitivă.”

Critica de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, constă, în esentă, în invocarea încălcării dispozitiilor art. 21 din Constitutie, potrivit cărora “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept”.

Examinând textul de lege criticat pentru neconstitutionalitate, Curtea retine că prevederile sale reglementează modalitatea de solutionare a contestatiilor si reclamatiilor privind onorariile de avocat pe cale administrativ-jurisdictională.

Această procedură prealabilă nu contravine însă dispozitiilor art. 21 din Constitutie, cel interesat având acces liber la justitie.

Astfel, în legătură cu legitimitatea constitutională a procedurilor administrativ-jurisdictionale, Curtea Constitutională a stabilit prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, că “este de competenta exclusivă a legiuitorului de a institui asemenea proceduri destinate, în general, să asigure solutionarea mai rapidă a unor categorii de litigii, descongestionarea instantelor judecătoresti de cauzele ce pot fi rezolvate pe această cale, evitarea cheltuielilor de judecată”. Totodată, Curtea a stabilit, prin aceeasi decizie, că “existenta unor organe administrative de jurisdictie nu poate să ducă la înlăturarea interventiei instantelor judecătoresti, în conditiile stabilite de lege”.

Mai mult, Curtea a statuat în Decizia nr. 24 din 4 februarie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 20 ianuarie 1998, că, inclusiv în situatia în care legea nu prevede în mod expres calea de atac împotriva unui act administrativ, cel interesat se poate adresa instantei de contencios administrativ în temeiul Legii nr. 29/1990 si, deci, accesul la justitie nu este împiedicat.

De altfel, dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate în cadrul controlului a priori.

Astfel, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 45 din 2 mai 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 15 mai 1995, Curtea a constatat, printre altele, că dispozitiile art. 27 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 (având continut identic cu cel al actualului art. 31 din legea republicată) “sunt constitutionale în măsura în care se interpretează în sensul că cei interesati au acces la justitie în conditiile legii”.

 

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, exceptie ridicată de Alexandru Lucian în Dosarul nr.  3.127/2002 al Tribunalului Arges - Sectia civilă.

            Definitivă si obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 1 aprilie 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. Costică Bulai

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 519/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale “Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. III din Legea nr. 528/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si serviciile în porturi,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 519/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale «Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 3 septembrie 1998, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Compania Natională «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta se organizează si functionează în conformitate cu legislatia în vigoare si cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre si îndeplineste functia de autoritate portuară si de căi navigabile, după cum urmează:

a) pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, situat între Portul Constanta-Sud-Agigea, la km 0 al canalului, si Dunăre în zona km 293, km 64,410 al canalului, malurile canalului, inclusiv zonele de sigurantă ale acestuia stabilite conform reglementărilor în vigoare, precum si pe zona din albia Dunării adiacentă gurii canalului, până la limita dreaptă a senalului navigabil al Dunării, prin care se asigură accesul navelor în canal;

b) pe Canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari în lungime de 27,500 km, situat între portul Midia, km 0 al canalului, si confluenta cu Canalul Dunăre-Marea Neagră, la km 29 + 41 al acestuia, inclusiv bifurcatia în lungime de 5,5 km, parte integrantă a Canalului Poarta Albă - Midia - Năvodari, care de la km 3 al acestuia face legătura cu portul Luminita, si pe malurile canalului, inclusiv zonele de sigurantă ale acestuia stabilite conform reglementărilor în vigoare;

c) în porturile Medgidia si Basarabi, situate pe Canalul Dunăre-Marea Neagră si în porturile Ovidiu si Luminita, situate pe Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari, care fac parte integrantă din canalele navigabile.

2. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(3) Actiunile Companiei Nationale «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta sunt detinute în totalitate de către statul român, care îsi exercită drepturile si obligatiile prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei. Compania poate fi privatizată în conditiile legii, statul păstrând pachetul de actiuni care îi va asigura o pozitie majoritară.”

3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) În cadrul activitătilor de interes public national pe care le desfăsoară, Compania Natională «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta va centraliza de la toti agentii economici care desfăsoară activităti de transport naval pe căile navigabile si în porturile din zona sa de activitate datele referitoare la traficul de nave si mărfuri, volumul de marfă operat, portul de încărcare/descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate si normele de operare din zona sa de activitate, necesare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, si va asigura publicarea anuală a acestora.”

4. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(3) Agentii economici care desfăsoară activităti de transport naval pe căile navigabile si în porturile din zona de activitate a companiei sunt obligati să pună la dispozitie Companiei Nationale «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta aceste date.”

5. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Infrastructura de transport naval din zona de activitate a Companiei Nationale «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta este proprietate publică a statului si se concesionează conform prevederilor legale în vigoare.”

6. După alineatul (1) al articolului 5 se introduc sase alineate noi, alin. (11)-(16), cu următorul cuprins:

“(11) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei stabileste infrastructura de transport naval din zona de activitate a Companiei Nationale «Aministratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta, care se concesionează acesteia, pe baza unui contract de concesiune încheiat în conditiile legii.

(12) În cazul infrastructurii de transport naval din zona de activitate a Companiei Nationale «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta, concesionată altor persoane juridice, Compania Natională «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta poate fi desemnată de concedent ca reprezentant al său în raporturile cu concesionarii.

(13) Reprezentarea concedentului de către Compania Natională «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta în raporturile cu concesionarii se face pe bază de contract.

(14) În calitatea sa de reprezentant al concedentului în raporturile cu concesionarii, Compania Natională «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta are următoarele obligatii:

a) verifică respectarea de către concesionari a prevederilor contractului de concesiune, cum ar fi: modul de derulare a lucrărilor de investitii prevăzute în contractul de concesiune si calitatea acestor lucrări, întretinerea si repararea de către concesionari a bunurilor concesionate;

b) avizează documentele de plată a redeventei.

(15) Pentru efectuarea activitătilor prevăzute la alin. (14), Compania Natională «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta are dreptul la plata unei sume în cuantum de 25% din redeventa încasată.

(16) Modul de plată se stabileste prin contractul de reprezentare încheiat între concedent si Compania Natională «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta.”

7. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Compania Natională «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta va asigura utilizarea de către terti, în mod liber si nediscriminatoriu, a infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) Compania Natională «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta va exploata infrastructura portuară concesionată conform art. 5, pe baza unor contracte de asociere si/sau de închiriere încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Sumele rezultate din exploatarea bunurilor concesionate companiei se constituie ca venituri proprii ale acesteia.

(3) Pentru punerea la dispozitia utilizatorilor a infrastructurii de transport naval si pentru serviciile prestate în conformitate cu obiectul de activitate, Compania Natională «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta percepe tarife stabilite în conformitate cu legislatia în vigoare.

(4) Compania Natională «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta are obligatia să facă publice tarifele prevăzute la alin. (3), precum si facilitătile care se acordă privind plata acestor tarife.

(5) Facilitătile prevăzute la alin. (4) se acordă în mod nediscriminatoriu.”

8. După articolul 6 se introduc două noi articole, art. 61 si 62, cu următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) Serviciile de sigurantă pentru care Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a instituit obligativitatea realizării, conform prevederilor legale, sunt servicii publice de interes national si pot fi concesionate de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în conditiile legii, persoanelor juridice române care îndeplinesc conditiile stabilite prin caietul de sarcini al concesiunii.

(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei poate desemna Compania Natională «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta ca reprezentant al său în raporturile cu concesionarii serviciilor de sigurantă din zona de activitate a acesteia.

(3) Reprezentarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei de către Compania Natională «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta în raporturile cu concesionarii serviciilor de sigurantă se face pe bază de contract.

(4) În calitate de reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Compania Natională «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta are următoarele obligatii:

a) urmăreste respectarea de către concesionari a prevederilor contractului de concesiune;

b) urmăreste efectuarea serviciilor de sigurantă în conditii de continuitate si securitate;

c) avizează documentele de plată a redeventei;

d) urmăreste respectarea tarifelor stabilite prin contract si modul de aplicare a acestora.

(5) Pentru efectuarea în numele Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a activitătilor prevăzute la alin. (4), Compania Natională «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta are dreptul la plata unei sume în cuantum de 25% din redeventa încasată.

(6) În cazul în care într-un port situat în zona de activitate a Companiei Nationale «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta nu există persoane juridice autorizate să efectueze serviciile de sigurantă prevăzute la alin. (1) sau în situatia imposibilitătii derulării contractelor de concesiune încheiate, furnizarea acestor servicii va fi asigurată de către Compania Natională «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta.

(7) În situatiile prevăzute la alin. (6) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei concesionează temporar Companiei Nationale “Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta, prin încredintare directă, serviciile publice respective.

(8) În zona sa de activitate furnizarea serviciilor de sigurantă, altele decât serviciile publice de interes national prevăzute la alin. (1), se asigură de către Compania Natională «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta.

Art. 62. - (1) Compania Natională «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta are obligatia de a tine evidenta muncitorilor portuari care participă la operatiunile de încărcare/descărcare a mărfurilor si/sau a containerelor în si din nave, de manipulare în si din alte mijloace de transport, de depozitare, stivuire, amarare, sortare, paletizare, pachetizare, containerizare, slinguire, însăcuire a mărfurilor, precum si la operatiunile de curătare a hambarelor si a magaziilor navelor si altele asemenea.

(2) Compania Natională «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta eliberează carnetele de lucru în port pentru fiecare muncitor portuar, pe baza cărora îi înregistrează, si percepe pentru efectuarea acestei activităti tarife stabilite conform prevederilor legale.

(3) Preschimbarea carnetelor eliberate de căpităniile de port se va face fără perceperea de tarife.”

9. Alineatul (4) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(4) Bunurile proprietate publică a statului, rezultate în urma finalizării obiectivelor de investitii aprobate de Guvern până la data înfiintării Companiei Nationale «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta, precum si alte bunuri de natura proprietătii publice nou-create ori rezultate în urma dezvoltării sau/si modernizării celor existente se concesionează Companiei Nationale «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. onstanta în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

10. După alineatul (6) al articolului 7 se introduc două alineate noi, alin. (7) si (8), cu următorul cuprins:

“(7) Prin delegare de competentă Compania Natională «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta poate duce la îndeplinire si unele obligatii ce revin statului din acordurile si conventiile internationale la care România este parte.

(8) Pentru desfăsurarea activitătilor având ca scop ducerea la îndeplinire a obligatiilor prevăzute la alin. (7), Compania Natională «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta primeste fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.”

Art. II. - Statutul Companiei Nationale «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 519/1998, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 5

Scopul companiei

Compania Natională “Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta îndeplineste functia de autoritate portuară si de căi navigabile în cadrul zonei sale de activitate, în limitele infrastructurii de transport naval si de acces la aceasta si în limitele terenurilor portuare si radelor portuare, stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, potrivit art. 5 alin. (11) din hotărâre.

În calitate de autoritate portuară si de căi navigabile, compania aplică politicile portuare si programele de dezvoltare a infrastructurilor portuare si a căilor navigabile, elaborate de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, asigură functionalitatea infrastructurii de transport naval si a porturilor, administrarea acestora si urmărirea si/sau asigurarea furnizării serviciilor de sigurantă în baza contractelor de concesiune încheiate cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, a desfăsurării activitătilor auxiliare activitătilor de transport naval si a celorlalte activităti prevăzute în obiectul de activitate, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Asigură ducerea la îndeplinire, în zona sa de activitate, a obligatiilor care revin statului din acordurile si conventiile internationale la care România este parte.”

2. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al companiei este:

1. desfăsurarea de activităti auxiliare activitătilor de transport naval, care cuprind:

a) exploatarea, întretinerea, repararea, modernizarea canalelor navigabile si a nodurilor hidrotehnice si porturilor de pe acestea, pentru asigurarea conditiilor necesare navigatiei, derulării traficului de mărfuri si a apei pentru irigatii, industrie si pentru apa potabilă;

b) dragajul de întretinere pentru asigurarea adâncimilor de navigatie pentru intrarea/iesirea în si din canalul navigabil, pe canalele navigabile si în porturile de pe acestea;

c) repararea, întretinerea si asigurarea mentinerii caracteristicilor tehnice minime ale infrastructurii de transport naval care i-a fost concesionată;

d) punerea la dispozitie utilizatorilor a infrastructurii de transport naval prevăzute la lit. c), în mod nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

e) semnalizarea terestră si plutitoare pentru navigatie;

f) punerea la dispozitie, pentru navele care tranzitează canalele navigabile si nu au la bord o persoană care să detină brevetul de comandant pentru aceste zone, a personalului brevetat corespunzător;

g) asistenta navelor care transportă mărfuri periculoase, pe timpul tranzitării canalelor navigabile;

h) asistenta navelor la operarea mărfurilor periculoase;

i) preluarea de la nave a reziduurilor, a apelor uzate, a gunoiului si a resturilor menajere;

j) servicii pentru nave de agrement si turism;

k) refurnizarea de apă, energie electrică si termică;

l) salvarea si ranfluarea navelor;

m) servicii de transport si asistentă pe canalele navigabile, inclusiv remorcarea si manevra navelor în rade si porturi;

2. desfăsurarea de activităti conexe activitătilor de transport naval, care cuprind:

- serviciile de sigurantă, în conditiile legii;

3. desfăsurarea de activităti de control, care cuprind:

a) urmărirea, dirijarea si controlul traficului de nave si de mărfuri tranzitat pe canalele navigabile, prin ecluze si prin porturi;

b) centralizarea datelor privind traficul si volumul de marfă tranzitat, numărul de nave si volumul de marfă operat în portul de încărcare/descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate si normele de operare, precum si publicarea anuală a acestor date;

c) alocarea danelor în care navele urmează să opereze si eliberarea permisului de acostare la aceste dane, pe baza acceptului de intrare în port eliberat de căpităniile de port;

d) supravegherea agentilor economici care transportă pe canalele navigabile sau operează mărfuri periculoase în porturile aflate în zona sa de activitate;

e) tinerea evidentei muncitorilor portuari si eliberarea carnetelor de lucru în port;

4. punerea la dispozitie utilizatorilor a infrastructurilor de transport fluvial, bunuri proprietate publică, prin contracte de închiriere si/sau asociere;

5. exploatarea si întretinerea instalatiilor de dispecerizare, automatizare, semaforizare, telecomandă, telecomunicatii, radiolocatii;

6. asigurarea serviciilor de telecomunicatii radiofonice, telex si transmisiuni de date;

7. organizarea si conducerea exploatării si întretinerea navelor tehnice si de serviciu din parcul propriu;

8. prestarea de servicii cu masini, utilaje, nave si instalatii proprii, inclusiv la transportul de mărfuri si persoane;

9. organizarea exploatării si întretinerii Statiei complexe de pompare Cernavodă, precum si a statiilor de pompare, pentru apărarea împotriva inundatiilor a localitătilor Saligny, Făclia, Mircea Vodă;

10. asigurarea serviciilor tehnice de furnizare a apei pentru irigatii, industrie si pentru apă potabilă;

11. prelevarea de probe si efectuarea de analize pentru determinarea calitătii apelor, luând măsuri operative pentru depistarea surselor poluante si pentru prevenirea lor;

12. elaborarea de norme tehnice specifice domeniului său de activitate, precum si de programe anuale si de perspectivă pentru lucrări de întretinere, reparare si de modernizare a bunurilor publice atribuite si a bunurilor proprii ale companiei;

13. elaborarea programelor anuale si de perspectivă pentru lucrări de întretinere, reparare si modernizare a bunurilor proprietate publică a statului si a bunurilor proprietate a companiei;

14. urmărirea aplicării normelor tehnice pentru constructia, modernizarea si exploatarea infrastructurii si suprastructurii canalelor navigabile, nodurilor hidrotehnice si porturilor;

15. planificarea, organizarea si conducerea activitătii de reparatii capitale, curente si accidentale si revizii tehnice, în conformitate cu cartea tehnică a constructiei;

16. asigurarea planificării, finantării si proiectării investitiilor noi si a modernizării celor existente;

17. avizarea proiectelor privind realizarea de constructii si instalatii în vecinătatea canalelor navigabile sau a porturilor, care ar putea afecta desfăsurarea normală a activitătilor;

18. avizarea studiilor si proiectelor privind dezvoltarea infrastructurii de transport naval;

19. asigurarea valorificării depozitelor de pământ, piatră si alte materiale utile rezultate în urma lucrărilor de executie a canalelor navigabile;

20. realizarea importului de tehnologii si de licente pentru modernizarea capacitătilor existente; initierea actiunilor de cooperare tehnică cu firme străine;

21. fundamentarea politicii de credite si alte surse de finantare a investitiilor;

22. contractarea de credite la bănci sau la alte institutii financiare pentru realizarea constructiilor necesare pe canalele navigabile si în porturi;

23. încheierea de contracte si conventii cu alti agenti economici rezidenti sau nerezidenti;

24. participarea la activităti sau asocierea cu agenti economici, organizatii economice patronale si profesionale, din tară si din străinătate;

25. derularea de activităti directe de comert exterior;

26. realizarea informatizării canalelor si porturilor si a legăturilor cu alte sisteme informatice, nationale sau internationale, si asigurarea serviciilor informatice legate de activitatea companiei;

27. promovarea canalelor navigabile si porturilor de pe acestea, pe plan intern si international, prin actiuni publicitare, studii de piată, editare si tipărire de materiale informative si înregistrări pe suporturi informatice;

28. participarea la târguri, expozitii si alte manifestări interne si internationale, specifice domeniului său de activitate;

29. încheierea - pentru necesităti proprii - de contracte de vânzare-cumpărare, cu agenti economici români si străini, pentru echipamente, instalatii, materiale, piese de schimb, combustibil etc.;

30. coordonarea traficului pe canalele navigabile sau în porturi ca urmare a unor comenzi guvernamentale si, în alte situatii, stabilirea cu operatorii portuari a programelor de încărcare-descărcare a mărfurilor în/din nave si prioritătile la intrarea navelor la danele de operare;

31. elaborarea, supunerea spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si urmărirea respectării regulamentului de exploatare portuară;

32. eliberarea avizelor în vederea obtinerii autorizărilor agentilor economici;

33. elaborarea tarifelor pentru toate serviciile si facilitătile cuprinse în obiectul său de activitate;

34. reprezentarea concedentului în raporturile cu concesionarii infrastructurii de transport naval si ai serviciilor de sigurantă de interes national, în conditiile legii;

35. prin delegare de competentă, asigură ducerea la îndeplinire în zona sa de activitate a obligatiilor ce revin statului român din acordurile si conventiile la care România este parte;

36. alte activităti pentru realizarea, în conditii de securitate, protectia mediului, precum si de eficientizare, a activitătilor de bază, conform statutului companiei;

37. orice alte operatiuni în legătură cu realizarea obiectului său de activitate.”

3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei stabileste elementele de infrastructură de transport naval care se concesionează companiei, pe bază de contract de concesiune. Contractul de concesiune se încheie pe o perioadă de până la 49 de ani.”

4. Litera (b) a articolului 20 se abrogă.

5. Litera c) a articolului 20 va avea următorul cuprins:

“c) numeste si revocă directorii executivi ai companiei si le stabileste drepturile salariale;”

6. După litera k) a articolului 20 se introduce litera k1 care va avea următorul cuprins:

k1) aprobă deplasarea în străinătate a directorilor executivi si a personalului companiei;”

7. Alineatul 1 al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“Directorul general al companiei este numit prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.”

Art. III. - Contractele de concesiune încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îsi păstrează valabilitatea, în conditiile legii.

Art. IV. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte dispozitii contrare se abrogă.

Art. V. - Hotărârea Guvernului nr. 519/1998, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 383.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de determinare a corectiilor cantitătilor de energie electrică în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare

 

În temeiul art. 4, al art. 5 pct. 1, al art. 9 alin. (4) si (5) si al art. 91 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la retea si autorizare,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 4 aprilie 2003,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de determinare a corectiilor cantitătilor de energie electrică în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare, prezentată în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Titularii de licentă care îsi desfăsoară activitatea în sectorul energiei electrice si termice vor respecta prevederile Procedurii de determinare a corectiilor cantitătilor de energie electrică în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare.

Art. 4. - Departamentul acces la retea si autorizare din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea de către agentii economici a prevederilor cuprinse în Procedura de determinare a corectiilor cantitătilor de energie electrică în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2003.

Nr. 11.


*) Continutul anexei este disponibil în format electronic pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro).

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

privind acordarea Autorizatiei de înfiintare pentru retehnologizarea Grupului nr. 3 din Centrala Termoelectrică Mintia Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Electrocentrale Deva” - S.A.

 

În temeiul art. 5 pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, al art. 70 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 567/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si termice, ca urmare a solicitării Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Electrocentrale Deva” - S.A., cu sediul în localitatea Mintia, judetul Hunedoara, înregistrată sub nr. 246 din 28 ianuarie 2003, si având în vedere Raportul prezentat de Departamentul acces la retea si autorizare si procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 20 februarie 2003,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se acordă Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Electrocentrale Deva” - S.A. din localitatea Mintia, judetul Hunedoara, Autorizatia de înfiintare nr. 59 din 20 februarie 2003, pentru retehnologizarea Grupului nr. 3 din Centrala Termoelectrică Mintia.

Art. 2. - Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala titularului autorizatiei.

Art. 3. - Departamentul acces la retea si autorizare va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii si va urmări respectarea de către titular a conditiilor prevăzute în autorizatie.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 71.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R 15-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea tehnică a ascensoarelor pentru santiere de constructii

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,
ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescriptia tehnică PT R 15-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea tehnică a ascensoarelor pentru santiere de constructii”, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 105.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind măsurile ce se impun pentru perioada ciclului de injectie 2003 în depozitele subterane de înmagazinare a gazelor naturale, pentru asigurarea cantitătilor destinate completării surselor interne din structura consumului de gaze naturale pe perioada iernii 2003-2004

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările ulterioare, si al Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001,

ministrul industriei si resurselor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., în calitate de operator al sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, va asigura capacitatea de depozitare pentru cantitatea de 2.500 milioane m3 gaze naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2003-2004.

Art. 2. - Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures si Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti au obligatia de a asigura cantitătile de gaze naturale destinate înmagazinării subterane, conform anexei la prezentul ordin.

Art. 3. - Cantitătile de gaze naturale achizitionate si înmagazinate vor fi extrase pe baza unui grafic întocmit de către Operatorul de piată din structura Dispeceratului National de Gaze Naturale, împreună cu Dispeceratul Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., în functie de potentialul maxim de extractie al fiecărui depozit.

Art. 4. - Contravaloarea serviciilor de înmagazinare pentru gazele naturale provenind din productia internă se va factura în momentul extragerii acestora.

Art. 5. - (1) În termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., în colaborare cu Dispeceratul National de Gaze Naturale din cadrul Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias, va elabora programul zilnic/lunar/cumulat de injectie a gazelor naturale, defalcat pentru fiecare depozit de înmagazinare subterană, program care va fi comunicat fiecărui distribuitor licentiat.

(2) Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., prin dispeceratul propriu, împreună cu Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias - Dispeceratul National de Gaze Naturale vor monitoriza realizarea programului de înmagazinare.

Art. 6. - Din întreaga cantitate înmagazinată 300 milioane m3 gaze naturale (asigurate, în cote egale, de către Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. si Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti din productia internă) constituie rezerva operativă a Sistemului national de transport, la dispozitia Dispeceratului National de Gaze Naturale, si va putea fi utilizată exclusiv pentru prevenirea aparitiei unor situatii extreme, cum ar fi dezechilibre în balanta de gaze surse - consumuri, accidente etc.

Art. 7. - (1) Distribuitorii si furnizorii licentiati, precum si Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti pentru consumatorii proprii au obligatia încadrării consumurilor orare, zilnice si lunare la nivelul contractelor si, respectiv, al nominalizărilor prevăzute în contracte pe relatiile intern si import.

(2) Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias - Dispeceratul National de Gaze Naturale are obligatia monitorizării modului de încadrare a consumului la nivelul achizitiilor/nominalizărilor zilnice de gaze intern-import pentru a preîntâmpina introducerea în consum a gazelor naturale destinate înmagazinării.

Art. 8. - Operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale si Directia generală petrol si gaze din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Prevederile Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 153/2002 privind adoptarea măsurilor ce se impun pentru perioada ciclului de injectie 2002 în depozitele subterane de înmagazinare a gazelor naturale, pentru asigurarea cantitătilor destinate completării surselor interne din structura consumului de gaze naturale pe perioada iernii 2002-2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 8 iulie 2002, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 10. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2003.

Nr. 224.

 

ANEXĂ

 

PROGRAM

de depozitare subterană a gazelor naturale pentru ciclul de înmagazinare 2003-2004

- milioane m3 -

Societatea

Import

Intern

Total

Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A.

750

750

1.500

Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti

-

700

700

Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A Târgu Mures

150

-

150

Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti

150

-

 

TOTAL:

150

1.450

2.500

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea îngrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acordă aceste servicii

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. l) si ale art. 27 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, văzând Referatul de aprobare al Directiei generale asistentă medicală si programe nr. DB 3.138 din 7 aprilie 2003,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului  Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind organizarea si functionarea îngrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acordă aceste servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică si furnizorilor de servicii de îngrijiri la domiciliu, persoane juridice sau fizice, care nu au încheiat contracte de furnizare de servicii cu casele de asigurări de sănătate.

Art. 3. - Directia generală asistentă medicală si programe, celelalte directii din Ministerul Sănătătii si Familiei, unitătile sanitare si ministerele cu retea sanitară proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 7 aprilie 2003.

Nr. 318.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind organizarea si functionarea îngrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice

care acordă aceste servicii

 

Art. 1. - Prin îngrijire la domiciliu se întelege orice activitate de îngrijire medicală prestată de personal specializat, la domiciliul pacientului, care contribuie la îmbunătătirea stării de bine a acestuia din punct de vedere fizic si psihic.

Art. 2. - Îngrijirea la domiciliu se efectuează numai la indicatia medicilor.

Art. 3. - Modalitatea de plată a furnizorilor de îngrijiri la domiciliu se stabileste prin contract între părti, pe baza tarifelor stabilite si negociate.

Art. 4. - Beneficiarii îngrijirilor medicale la domiciliu sunt persoane cu afectiuni acute si/sau cronice, care prezintă un anumit nivel de dependentă si o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară în vederea asigurării îngrijirilor ambulatorii recomandate de medici.

Art. 5. - Pot fi furnizori de îngrijiri la domiciliu persoane juridice sau fizice autorizate de Ministerul Sănătătii si Familiei pentru a presta aceste servicii.

Art. 6. - (1) Asigurarea asistentei medicale si a îngrijirii la domiciliul bolnavului este efectuată în conformitate cu nivelul de pregătire profesională a furnizorilor acestor servicii.

(2) Lista serviciilor de îngrijiri la domiciliu, care pot fi asigurate de persoane juridice si fizice autorizate de Ministerul Sănătătii si Familiei, este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Furnizorii de îngrijiri la domiciliu prevăzuti la art. 5 sunt obligati să comunice medicului care a recomandat aceste servicii situatia evolutiei stării de sănătate a pacientului îngrijit.

Art. 7. - Ministerul Sănătătii si Familiei autorizează furnizorii de îngrijiri la domiciliu care se încadrează în următoarele criterii:

a) concordanta dintre obiectivele ce urmează a fi realizate de furnizorii de îngrijiri la domiciliu si necesitătile si prioritătile comunitătii;

b) existenta în statutul legal de înfiintare a mentiunilor exprese privind furnizarea de îngrijiri la domiciliu ca obiect de activitate;

c) existenta unei echipe capabile să sustină activitătile cuprinse în pachetul de servicii, formată din persoane care detin diplomă (certificat de absolvire) si autorizatie de liberă practică, obtinute în conditiile legii;

d) existenta fisei postului pentru fiecare persoană angajată, cu precizarea nivelului de pregătire, a competentelor si a atributiilor;

e) existenta unui sediu autorizat de directia de sănătate publică teritorială;

f) existenta spatiilor pentru păstrarea si accesarea documentelor medicale (bază de date, fise medicale, arhivă);

g) dotare care să permită realizarea obiectivelor propuse - mobilier corespunzător functionării ca dispecerat, mijloace de comunicare, echipamente, truse medicale, produse farmaceutice si altele asemenea.

Art. 8. - Documentele necesare în vederea autorizării persoanelor juridice sau fizice care asigură îngrijirile la domiciliu sunt, după caz, următoarele:

a) formular pentru solicitarea autorizării de către persoanele juridice si, respectiv, persoanele fizice, în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 2 si 4;

b) statutul unitătii si alte documente constitutive;

c) documente care atestă dobândirea personalitătii juridice;

d) dovada înregistrării în registrul asociatiilor si fundatiilor;

e) ultimul bilant contabil autentificat si depus la directia generală a finantelor publice teritoriale;

f) documente privind detinerea sediului (situatie juridică, schită de plan);

g) regulamentul de organizare si functionare si organigrama;

h) documente privind codul fiscal, contul în bancă, certificate de înregistrare fiscală, ultimul extras de cont;

i) autorizatia sanitară de functionare;

j) autorizatia de liberă practică pentru persoanele fizice;

k) autorizatia de liberă practică pentru personalul angajat al persoanelor juridice.

Art. 9. - (1) Modelul autorizatiei de functionare în domeniul îngrijirilor la domiciliu pentru persoanele juridice si cel al autorizatiei de liberă practică în domeniul îngrijirilor la domiciliu pentru persoanele fizice sunt prevăzute în anexele nr. 3 si 5.

(2) Autorizatia de functionare în domeniul îngrijirilor la domiciliu si, respectiv, autorizatia de liberă practică în domeniul îngrijirilor la domiciliu vor fi vizate anual si vor fi reînnoite la interval de 3 ani.

Art. 10. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

LISTA

îngrijirilor la domiciliu care pot fi asigurate de persoane juridice si fizice autorizate de Ministerul Sănătătii si Familiei

 

1. Evaluarea initială: preluarea pacientului în maximum 48 ore de la solicitare, stabilirea planului detaliat de îngrijiri la domiciliu, împreună cu medicul care le-a recomandat, consilierea si instruirea pacientului si a familiei

2. Evaluarea de etapă, la 3 luni pentru cazurile acute, la 6 luni pentru cazurile cronice si ori de câte ori este necesar dacă planul de îngrijiri la domiciliu cuprinde precizări în acest sens

3. Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiratie, puls, tensiune arterială, diureză, scaun

4. Toaleta pacientului cu probleme medicale si/sau imobilizat:

- toaletă partială;

- toaletă totală, la pat;

- toaletă totală, la baie, cu ajutorul dispozitivelor de sustinere.

5. Manevre terapeutice:

- administrarea medicamentelor per os, intravenos, intramuscular, subcutanat, intradermic, intravezical pe sondă vezicală, prin perfuzie endovenoasă, pe suprafata mucoaselor, pe seringă automată, peridural pe cateter;

- măsurarea glicemiei cu glucometrul;

- recoltarea produselor biologice (sânge, urină, materii fecale);

- clismă cu scop evacuator;

- clismă cu scop terapeutic;

- alimentarea artificială pe sondă gastrică sau nazogastrică si pe gastrostomă;

- alimentarea pasivă a bolnavilor cu tulburări de deglutitie;

- spălătură vaginală;

- masajul limfedemului;

- efectuarea de mobilizare, masaj, aplicatii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc si a rulourilor pentru evitarea escarelor de decubit*);

- schimbarea pozitiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie pentru evitarea complicatiilor pulmonare*);

- efectuarea de mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplicatii medicamentoase pentru evitarea complicatiilor vasculare la membrele inferioare*).

6. Tehnici de îngrijire chirurgicală:

- îngrijirea plăgilor simple si suprainfectate;

- îngrijirea escarelor multiple;

- îngrijirea tubului de dren;

- îngrijirea canulei traheale;

- suprimarea firelor;

- îngrijirea stomelor si fistulelor;

- evaluarea manuală a fecaloamelor;

- sondajul vezical**) cu sondă permanentă si cu scop evacuator;

- aplicarea condomului urinar.

7. Monitorizarea dializei peritoneale

8. Îngrijiri paliative furnizate numai de medici de specialitate si/sau cu competentă/supraspecializare în îngrijiri paliative:

- consiliere psihiatrică a pacientului – comunicarea diagnosticului si a prognosticului;

- consilierea pacientului în vederea pregătirii pentru deces;

- examenul fundului de ochi;

- toracocenteză cu evacuarea lichidului;

- infiltratii paravertebrale;

- blocaje de nervi periferici;

- anestezie locală de contact si prin infiltratii;

- TENS (stimulare electrică nervoasă percutană);

- tuseu rectal în scop diagnostic;

- terapia chirurgicală a abceselor de părti moi;

- controlul durerii - implică prescrierea si conducerea medicatiei.

9. Kinetoterapia individuală

10. Logopedia individuală

11. Examinare si evaluare psihologică


*) Se aplică pentru bolnavii imobilizati la pat; implică si instruirea pacientului sau a familiei.

**) Implică obligatoriu toaleta locală genitală si schimbarea sondei fixe la 6 zile.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

MODEL

de solicitare a autorizatiei de functionare, valabilă pentru persoanele juridice

 

Institutia (societatea, organizatia, fundatia, unitatea)

 

Către

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

Directia generală asistentă medicală si programe

Subsemnatul/Subsemnata, .., domiciliat/domiciliată în .., str. .. nr. .., bl. ..., sc. …, et. …, ap…. , judetul/sectorul …., posesor/posesoare al/a B.I. seria ... nr. , eliberat de . la data ..., reprezentant legal al , cu sediul în .., str. ... nr. .., bl. , sc. .., et. ., ap. .., judetul/sectorul ..., vă rog să binevoiti a aproba eliberarea autorizatiei de functionare în domeniul îngrijirilor la domiciliu, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, pentru institutia (societatea, organizatia, fundatia, unitatea) sus-mentionată.

Anexez în completarea cererii mele copii ale următoarelor documente:

a) statutul si documentele constitutive ale institutiei/societătii/organizatiei/fundatiei/unitătii pe care o reprezint;

b) documentele care atestă dobândirea personalitătii juridice;

c) dovada înregistrării în registrul asociatiilor si fundatiilor;

d) ultimul bilant contabil, autentificat si depus la directia generală a finantelor publice a judetului .../municipiului Bucuresti;

e) documente privind codul fiscal, contul în bancă, certificate de înregistrare fiscală, ultimul extras de cont;

f) documente privind detinerea sediului de la adresa sus-mentionată;

g) autorizatia sanitară de functionare, eliberată de Directia de sănătate publică a judetului ../ municipiului Bucuresti;

h) autorizatiile de liberă practică ale personalului medico-sanitar angajat pentru asigurarea îngrijirilor la domiciliu.

 

Data …………………….

 

Semnătura .…………….

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

MODEL

de autorizatie de functionare, valabilă pentru persoane juridice

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Directia generală asistentă medicală si programe

 

AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE

Nr. ….. din ..

 

Institutia (societatea, organizatia, fundatia, unitatea) ….., cu sediul în localitatea …..., str. …. nr. …., bl. …., ap. …., sectorul/judetul ….., este autorizată pentru practica în domeniul îngrijirilor la domiciliu, prin personal medical angajat, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu reglementările Ministerului Sănătătii si Familiei privind această activitate.

Prezenta autorizatie va fi vizată anual si va fi reînnoită după 3 ani.

 

Director general,

…………………..

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

MODEL

de solicitare a autorizatiei de liberă practică în domeniul îngrijirilor la domiciliu, valabilă pentru persoanele fizice

 

Către

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Directia generală asistentă medicală si programe

 

Subsemnatul/Subsemnata ……….., dr. ……., domiciliat/domiciliată în …..., str. ... nr. …., bl. …., sc. …, et. …., ap. …., judetul/sectorul ..., legitimat/legitimată cu B.I. seria ... nr. .., eliberat de ….. la .., posesor/posesoare al/a diplomei de ….., vă rog să binevoiti a-mi elibera autorizatie de liberă practică în domeniul îngrijirilor la domiciliu, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Anexez în completarea cererii mele o copie de pe autorizatia de liberă practică nr. ..., eliberată de ….. la data de …….. .

 

Data ……... Semnătura .…………….

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

MODEL

de autorizatie de liberă practică în domeniul îngrijirilor la domiciliu, valabilă pentru persoanele fizice

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Directia generală asistentă medicală si programe

 

AUTORIZATIE

de liberă practică în domeniul îngrijirilor la domiciliu

Nr. ….. din …...

 

Ministerul Sănătătii si Familiei autorizează pe domnul/doamna dr. …..., domiciliat/domiciliată în …., str. ….. nr. …., bl….. , sc. …, ap. …, judetul/sectorul .., posesor/posesoare al/a B.I. seria …. nr. …., eliberat de ... la .., să practice îngrijiri la domiciliu, îndeplinind atributiile corespunzătoare pregătirii profesionale, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu reglementările Ministerului Sănătătii si Familiei privind această activitate.

Prezenta autorizatie va fi vizată anual si va fi reînnoită după 3 ani.

 

Director general,

…………………….

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind externalizarea serviciilor de transport nemedicalizat efectuate de serviciile de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti

 

Văzând Nota nr. DB/2.014 din 27 februarie 2003 a domnului consilier personal al ministrului sănătătii si familiei pe probleme de asistentă medicală si Referatul de aprobare nr. DB/2.014 din 1 aprilie 2003 al Directiei generale asistentă medicală si programe, prin care se propune ca serviciile de transport nemedicalizat să fie externalizate din cadrul activitătii serviciilor de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Începând cu data prezentului ordin serviciile de transport nemedicalizat (fără personal medicosanitar), efectuate până în prezent de serviciile de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti, se externalizează.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) vor putea fi efectuate de furnizorii de servicii medicale prespitalicesti care au în obiectul de activitate transportul nemedicalizat (care nu necesită personal medico-sanitar) al pacientilor.

Art. 2. - Până la data de 31 decembrie 2003 serviciile de transport nemedicalizat vor fi efectuate atât de serviciile de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti, cât si de furnizorii de servicii medicale prespitalicesti care au în obiectul de activitate transportul nemedicalizat.

Art. 3. - Directiile implicate din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, serviciile de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 8 aprilie 2003.

Nr. 327.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiară si contabilă

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, conform cărora, la propunerea principalilor utilizatori, Ministerul Finantelor Publice aprobă introducerea de noi formulare tipizate cu regim special, comune si specifice, precum si modificarea sau eliminarea celor aflate în uz,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul de formular specific cu regim special privind activitatea financiară si contabilă si normele privind întocmirea si utilizarea acestuia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia de reglementări contabile va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. MInistrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 aprilie 2003.

Nr. 475.

 

BILET DE CĂLĂTORIE

(cod TRAUTO 14-4-1/b)

 

Formular cu regim special de tipărire, înseriere si numerotare.

În spatiile care apar în modelul de bilet de călătorie, respectiv “Valoare bilet: ...”, vor fi pretipărite preturile, preturi care se pot modifica periodic, în functie de evolutia inflatiei.

Spatiul liber din rubrica “BILET DE CĂLĂTORIE (DATA/RUTA)” se completează, la eliberarea biletului, de conducătorul auto.

1. Serveste ca:

- document justificativ pe baza căruia unitatea prestatoare asigură serviciile de transport interurban de călători;

- document justificativ de înregistrare în contabilitatea prestatorului si a beneficiarului, după caz;

- document care stă la baza întocmirii situatiei privind încasările.

2. Se întocmeste de prestatorul de servicii într-un exemplar constituit din matcă si parte detasabilă.

3. Circulă:

- la beneficiarul transportului interurban - partea dreaptă a biletului, care se detasează, pentru a dovedi la orice control plata transportului si pentru înregistrarea în contabilitate;

- la prestatorul de servicii - matca, pentru înregistrarea în contabilitate.

4. Se arhivează:

- la beneficiarul transportului interurban (partea dreaptă a formularului);

- la prestatorul de servicii (matca formularului).

 

ANEXĂ*)

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind abrogarea unor decizii

 

Întruniti în sedinta publică din 20 martie 2003, în temeiul art. 17 alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - Începând cu data publicării prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 21 din 24 februarie 1999 privind reglementarea modului de prezentare si de aprobare a grilelor de program, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 17 mai 1999.

Art. 2. - Începând cu aceeasi dată încetează valabilitatea următoarelor acte normative: Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 164 din 5 decembrie 1995 privind conditiile si modul de procedură pentru difuzarea de programe audiovizuale prin statii de radioemisie afiliate si Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 34 din 3 aprilie 1997 referitoare la completarea si la modificarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 164 din 5 decembrie 1995 privind conditiile si modul de procedură pentru difuzarea de programe audiovizuale prin statii de radioemisie afiliate.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 67.