MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 259            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 14 aprilie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 126 din 27 martie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (5) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

23. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si pentru modificarea art. II si III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2003

 

405. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare în domeniul sănătătii si stiintelor medicale, semnat la Alger la 13 ianuarie 2003

 

Acord de cooperare între Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare în domeniul sănătătii si stiintelor medicale

 

408. - Hotărâre privind aplicarea prevederilor art. 8 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitătile bugetare si pentru salariatii Corului National de Cameră “Madrigal”

 

409. - Hotărâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Sibarex” - S.A.

 

410. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern în favoarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., în vederea retehnologizării Statiei electrice de 400/220 kV Rosiori, judetul Satu Mare

 

413. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

414. - Hotărâre privind transmiterea Stadionului National situat în incinta Complexului Sportiv National “Lia Manoliu”, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 126

din 27 martie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (5) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (5) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, exceptie ridicată de Primăria Municipiului Onesti si de Consiliul Local Onesti în Dosarul nr. 2.583/2002 al Curtii de Apel Bacău – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, întrucât apreciază că textele de lege criticate nu sunt contrare dispozitiilor constitutionale invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 octombrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 2.583/2002, Curtea de Apel Bacău – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. d) alin. 2 liniuta a patra si alin. 3 lit. c) si d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, exceptie ridicată de Primăria Municipiului Onesti si de Consiliul Local Onesti într-o cauză privind plata taxei pe valoarea adăugată în cazul închirierii si/sau concesionării bunurilor apartinând unitătii administrativ-teritoriale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate care obligă la plata taxei pe valoarea adăugată aduc o gravă atingere principiilor constitutionale cuprinse în art. 119, art. 120 alin. (1) si (2), art. 134 alin. (2) lit. b) si în art. 138, deoarece stabilesc “o taxă la altă taxă, stiut fiind faptul că toate veniturile bugetului local sunt obtinute din impozite si taxe locale, precum si din sumele defalcate din bugetul de stat”.

Curtea de Apel Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privesc activitătile desfăsurate de institutiile publice ce nu se cuprind în sfera activitătilor cu caracter administrativ, social, educativ, cultural, sportiv, de ordine publică sau siguranta statului.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, deoarece, potrivit art. 40 lit. a) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 547/2001, a fost expres si integral abrogată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992 retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost ridicată de Primăria Municipiului Onesti si de Consiliul Local Onesti, îl constituie prevederile art. 2 lit. d) alin. 2 liniuta a patra si alin. 3 lit. c) si d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 547/2001. Potrivit art. 40 lit. a) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002, începând cu data de 1 iunie 2002, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 a fost abrogată, însă dispozitiile acesteia criticate ca fiind neconstitutionale au fost preluate prin art. 2 alin. (5) din lege, cu mentinerea solutiei legislative de principiu anterioare abrogării. Asa fiind, prin prezenta decizie Curtea urmează să se pronunte cu privire la constitutionalitatea prevederilor art. 2 alin. (5) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, prevederi al căror continut este următorul: “Institutiile publice sunt considerate persoane impozabile pentru operatiunile efectuate, inclusiv cele prevăzute la alin. (4), în cazurile în care tratarea lor ca persoane neimpozabile pentru aceste operatiuni conduce la distorsiuni concurentiale. Institutiile publice sunt considerate persoane impozabile pentru activitătile mentionate în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.” În anexa la care face referire art. 2 alin. (5) se precizează că în rândul activitătilor impozabile ale institutiilor publice figurează si .închirierea si/sau concesionarea de bunuri mobile si/sau imobile”.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate dispozitiile de lege criticate contravin art. 119, art. 120 alin. (1) si (2), art. 134 alin. (2) lit. b) si art. 138 din Constitutie, care prevăd:

- Art. 119: “Administratia publică din unitătile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei locale si pe cel al descentralizării serviciilor publice.”;

- Art. 120 alin. (1) si (2): “(1) Autoritătile administratiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune si orase, sunt consiliile locale alese si primarii alesi, în conditiile legii.

(2) Consiliile locale si primarii functionează, în conditiile legii, ca autorităti administrative autonome si rezolvă treburile publice din comune si din orase.” ;

- Art. 134 alin. (2) lit. b): “(2) Statul trebuie să asigure: ...

b) protejarea intereselor nationale în activitatea economică financiară si valutară;”;

- Art. 138: “(1) Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege.

(2) Impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene, în limitele si în conditiile legii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine că, în esentă, prin critica formulată se sustine că activitătile de închiriere si/sau concesionare desfăsurate de consiliile locale nu ar trebui supuse taxei pe valoarea adăugată, având în vedere rolul si atributiile acestor autorităti ale administratiei publice locale.

Critica de neconstitutionalitate nu este întemeiată, atâta vreme cât în spetă nu este vorba de activitătile desfăsurate de consiliile locale în calitatea lor de autorităti publice, ci de activitătile comerciale pe care acestea le desfăsoară în calitate de organe ale persoanei juridice, care este unitatea administrativ-teritorială. Ca si în celelalte cazuri, astfel de activităti comerciale nu pot fi sustrase impozitelor si taxelor prevăzute de lege. De altfel, chiar art. 2 alin. (4) din Legea nr. 345/2002 precizează acest lucru cu claritate: “Institutiile publice nu sunt considerate persoane impozabile pentru activitătile lor administrative, sociale, educative, culturale, sportive, de ordine publică, de apărare si siguranta statului, pe care le desfăsoară în calitate de autorităti publice, chiar dacă pentru desfăsurarea activitătii percep taxe, redevente, cotizatii sau onorarii.”

În aceste conditii stabilirea unui impozit indirect – taxa pe valoarea adăugată - pentru activitătile comerciale mentionate în anexa la lege se află în deplină concordantă cu dispozitiile art. 138 din Constitutie, în virtutea căruia “(1) Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege. (2) Impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene, în limitele si în conditiile legii”, precum si cu cele ale art. 119 privind principiul autonomiei locale si cel al descentralizării serviciilor publice, ale art. 120, referitoare la autoritătile administratiei publice locale, si ale art. 134 alin. (2) lit. a) si b), potrivit cărora statul trebuie să asigure libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie, protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (5) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, exceptie ridicată de Primăria Municipiului Onesti si de Consiliul Local Onesti în Dosarul nr. 2.583/2002 al Curtii de Apel Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 martie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si pentru modificarea art. II si III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2003

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (7) al articolului 21 se abrogă.

2. Alineatul (4) al articolului 98 va avea următorul cuprins:

“(4) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. d) asiguratii sistemului public care au realizat, în conditiile art. 37 si/sau în una sau mai multe dintre situatiile prevăzute la art. 38, un stagiu de cotizare de cel putin 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului.”

3. După alineatul (4) al articolului 98 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) În situatia în care nasterea se produce înainte de termen, stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului se diminuează cu perioada cuprinsă între data nasterii copilului si data prezumată a nasterii, certificată de medicul de specialitate.”

4. La articolul 99, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Dacă nasterea s-a produs înainte de termen, baza de calcul a indemnizatiei de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. d) se determină, conform prevederilor alin. (2), pe baza veniturilor lunare din perioada ce constituie, conform art. 98 alin. (41), stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului.”

5. Articolul 125 va avea următorul cuprins:

“Art. 125. - (1) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a) si b) este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 99.

(2) Pentru drepturile care se stabilesc după data de 31 decembrie 2003 cuantumul brut lunar al indemnizatiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a) este de 85% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.”

6. Articolul 133 va avea următorul cuprins:

“Art. 133. - (1) Calculul si plata indemnizatiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. a), b), c) si e) se fac pe baza certificatului medical eliberat în conditiile legii, care constituie ordin de plată, sau, după caz, pe baza cererii, însotită de documente doveditoare, în cazul indemnizatiei prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. d).

(2) Calculul si plata indemnizatiei de asigurări sociale se fac lunar de către:

a) angajator, cel mai târziu o dată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asiguratii prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II;

b) institutia care administrează bugetul asigurărilor pentru somaj, în termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical sau, după caz, a cererii pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, în cazul somerilor;

c) casa teritorială de pensii, în termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical sau a cererii pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, pentru asiguratii prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. IV, V si alin. (2).

(3) Cuantumul indemnizatiilor de asigurări sociale acordate pe o perioadă mai mare de 90 de zile se poate indexa o dată cu indexarea valorii punctului de pensie, în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 17 martie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Litera b) a articolului II se abrogă.

2. Articolul III va avea următorul cuprins:

“Art. III. - (1) Perioadele în care persoanele ale căror declaratii de asigurare socială încetează de drept conform art. II, care au fost asigurate pe baza declaratiei de asigurare în baza legislatiei în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, constituie stagiu de cotizare, în conditiile legii, dacă se face dovada achitării contributiei de asigurări sociale, iar perioadele în care s-a beneficiat de indemnizatii de asigurări sociale constituie perioade asimilate stagiului de cotizare.

(2) Veniturile asigurate pe baza cărora s-a plătit contributia de asigurări sociale si cuantumul indemnizatiilor de asigurări sociale de care au beneficiat persoanele prevăzute la alin. (1) se iau în calcul la stabilirea drepturilor de asigurări sociale, în conditiile legii.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică în mod corespunzător si persoanelor care au fost asigurate conform art. 5 alin. (1) pct. VI din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(4) Prevederile prezentei ordonante de urgentă referitoare la stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, se aplică persoanelor care devin asigurate ale sistemului public de pensii începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(5) Pentru persoanele care anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copilului se face avându-se în vedere stagiul de cotizare realizat până la data nasterii copilului, astfel cum a fost reglementat până la data prezentei ordonante de urgentă.

(6) Pentru situatiile prevăzute la alin. (5) cuantumul brut lunar al indemnizatiei este de 85% din baza de calcul stabilită ca medie a veniturilor lunare corespunzătoare perioadei ce a constituit stagiu de cotizare conform alin. (5), cu respectarea celorlalte prevederi ale art. 99 din Legea nr. 19/2000, astfel cum a fost modificată si completată prin prezenta ordonantă de urgentă.”

Art. III. - La stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. c), d) si e) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, plătitorii de drepturi prevăzuti la art. 133 alin. (2) lit. a) si b) din acelasi act normativ vor avea în vedere, după caz, si veniturile asigurate în baza contractului de asigurare socială încheiat, conform legislatiei existente până la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2003, pentru completarea venitului asigurat.

Art. IV. - Art. 1-7, 15, art. 16 lit. b), art. 18 si 20 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. V. - (1) Contractele de asigurare socială încheiate pentru completarea venitului asigurat, în derulare la data de 16 martie 2003 si care, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2003 au încetat de drept, îsi continuă aplicarea.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) perioada cuprinsă între data de 17 martie 2003 si data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă constituie, în conditiile legii, stagiu de cotizare în sistemul public. Pentru această perioadă nu se datorează dobânzi si penalităti de întârziere.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 23.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare în domeniul sănătătii si stiintelor medicale, semnat la Alger la 13 ianuarie 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare în domeniul sănătătii si stiintelor medicale, semnat la Alger la 13 ianuarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 405.

 

ACORD DE COOPERARE

între Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare în domeniul sănătătii si stiintelor medicale

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare, denumite în continuare părti, dorind să promoveze relatiile bilaterale de cooperare în domeniul sănătătii si stiintelor medicale, convinse că această cooperare va contribui la îmbunătătirea stării de sănătate a populatiilor celor două state, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Prezentul acord stabileste obligatiile si responsabilitătile fiecăreia dintre părti.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile vor dezvolta si vor extinde cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale prin promovarea schimbului reciproc de experientă pe teme prioritare pentru fiecare dintre ele.

 

ARTICOLUL 3

 

3.1. În scopul de a permite fiecărei părti o mai bună cunoastere a sistemului de sănătate a celeilalte părti si pentru a contribui în mod eficient la formarea de personal, se vor organiza vizite ale expertilor.

3.2. Aceste vizite se vor axa în special asupra:

a) sistemului sanitar al fiecărei părti;

b) strategiei de sănătate publică;

c) finantării serviciilor de sănătate;

d) politicii de pregătire a personalului medical si paramedical;

e) strategiei de cercetare medicală;

f) managementului spitalicesc.

3.3. Pentru misiunile de experti cheltuielile de călătorie dus-întors între cele două tări vor fi suportate de partea de origine. Cheltuielile de sedere si transport intern în tara gazdă vor fi suportate de aceasta din urmă.

 

ARTICOLUL 4

 

4.1. Părtile vor încuraja cooperarea directă dintre societătile de stiinte medicale din tările lor.

4.2. Părtile vor sprijini cooperarea directă dintre institutele de cercetare stiintifică si medicală din cele două tări, sub rezerva aprobării exprese a autoritătilor competente din fiecare tară.

4.3. Pentru misiunile de experti conform pct. 4.1 si 4.2, programul vizitelor si conditiile financiare vor fi stabilite prin conventii directe între respectivele institute si societăti.

4.4. Un curriculum vitae al expertului si lista temelor de dezvoltat vor fi transmise părtii gazdă cu cel putin 30 de zile înainte de data fixată pentru vizită.

Fiecare parte trebuie să-si confirme participarea cu 15 zile înainte de data stabilită pentru vizită.

4.5. Părtile se angajează să încurajeze, după caz, prin intermediul unor contracte si conventii, cooperarea dintre spitalele din cele două tări.

4.6. Schimburile de publicatii medicale vor fi încurajate de cele două părti la prezentul acord.

 

ARTICOLUL 5

 

5.1. Cele două părti se angajează să încurajeze cooperarea concretă pentru prevenirea bolilor transmisibile.

5.2. În caz de boli transmisibile cu impact epidemiologic major, cetătenii aflati în sejur temporar pe teritoriul statului uneia dintre cele două părti vor primi gratuit îngrijiri medicale adecvate până când starea acestor bolnavi va permite transportul în tara de origine fără riscuri. Partea primitoare va asigura, dacă este necesar, transportul gratuit până la frontiera sa.

 

ARTICOLUL 6

 

Părtile vor face schimb de informatii privind legislatiile lor în domeniul sănătătii, furnizând, la cererea părtii solicitante, documente cu caracter oficial pe această temă.

 

ARTICOLUL 7

 

7.1. Prezentul acord va fi aplicat prin intermediul unor programe cu o durată de 2 ani care vor fi stabilite de comun acord de părti.

7.2. Părtile vor înfiinta un comitet de evaluare a cooperării în cadrul prezentului acord.

7.3. Acest comitet va fi alcătuit, în număr egal, din reprezentanti ai ministerelor sănătătii din cele două tări.

7.4. Acest comitet se va reuni periodic pentru a evalua rezultatele înregistrate în diferite domenii de cooperare si pentru a asigura continuitatea.

 

ARTICOLUL 8

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile îsi vor comunica reciproc îndeplinirea formalitătilor interne necesare în acest scop. Prezentul acord este valabil pentru o perioadă initială de 5 ani si se prelungeste pentru perioade similare, prin reconductie tacită, dacă una dintre părti nu notifică în scris cu un preaviz de 6 luni intentia de a-l denunta. În caz de denuntare, programele de schimburi sau cooperare în curs vor rămâne valabile până la realizarea lor completă.

Semnat la Alger la 13 ianuarie 2003 în două exemplare originale, în limbile română, arabă si franceză, cele trei texte fiind egal autentice. În caz de divergentă în interpretare versiunea franceză va constitui textul de referintă.

 

Pentru Guvernul României,

Cristian Colteanu,

secretar de stat

Ministerul Afacerilor Externe

Pentru Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare

Abdelaziz Djerad,

secretar general

Ministerul Afacerilor Externe

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea prevederilor art. 8 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitătile bugetare si pentru salariatii Corului National de Cameră “Madrigal”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - De prevederile art. 8 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitătile bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 25 iunie 1993, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază si salariatii Corului National de Cameră “Madrigal”.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna aprilie 2003, cu încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 408.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Sibarex” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Sibarex” - S.A. din localitatea Câmpineanca, Str. Prundului nr. 1, judetul Vrancea, în calitate de concesionar, a zăcămintelor de nisip si pietris în perimetrele Milcov, din localitatea Câmpineanca, si Susita, din localitatea Mărăsesti, judetul Vrancea, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata redeventei miniere se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexele la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 409.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern în favoarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., în vederea retehnologizării Statiei electrice de 400/220 kV Rosiori, judetul Satu Mare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 35 si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. a unui credit extern de până la 15 milioane euro, în limita valorică a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a Sistemului energetic national prin retehnologizarea Statiei electrice de 400/220 kV Rosiori”, judetul Satu Mare, aprobati prin Hotărârea Guvernului nr. 5/2002.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să garanteze, în numele si contul statului, pentru Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. un credit extern de până la 15 milioane euro, în limita valorică a indicatorilor tehnico-economici aprobati prin Hotărârea Guvernului nr. 5/2002, acordat de Nordik Investment Bank, precum si dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente creditului extern, pentru asigurarea resurselor financiare necesare în vederea finantării proiectului de retehnologizare a Statiei electrice de 400/220 kV Rosiori, judetul Satu Mare.

Art. 3. - Rambursarea creditelor externe si plata dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente se vor efectua din resursele financiare proprii ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., precum si din venituri cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice, prevăzute în bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 410.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Claudiu Lucaci se numeste în functia de consul general, sef al Consulatului General al României la Los Angeles, S.U.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 413.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea Stadionului National situat în incinta Complexului Sportiv National “Lia Manoliu”, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea Stadionului National, împreună cu spatiile de acces si dotările aferente, situate în incinta Complexului Sportiv National “Lia Manoliu”, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Finantarea lucrărilor de modernizare a Stadionului National va fi asigurată din surse atrase în conditiile legii, din alocatii de la bugetul de stat prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Tineretului si Sportului si din fondurile alocate de Compania Natională “Loteria Română” - S.A. potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2002 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A. si Companiei Nationale “Loteria Română” - S.A., unităti economice de interes public national, aflate sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 28 decembrie 2002.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Stadionul National din Complexul Sportiv National “Lia Manoliu”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 19 decembrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul tineretului si sportului,

Nicolae Mărăsescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 414.