MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 261         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 15 aprilie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 93 din 4 martie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

            Decizia nr. 107 din 11 martie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 si ale art. 581 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            73. - Ordin al ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie pentru modificarea Ordinului ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 36/2003 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă

 

            197. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind organizarea si functionarea comisiilor medicale de  orientare scolar-profesională

 

            7.049. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei pentru subventionarea literaturii tehnico-stiintifice si a modelului contractului de finantare pentru subventionarea literaturii tehnico-stiintifice

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 93

din 4 martie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Ioana Marilena Chiva - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Laura Francisca Găman în Dosarul nr. 25/2002 al Curtii Supreme de Justitie - Completul de 9 judecători.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. 

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, apreciind că dispozitiile criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si ale art. 21, invocând în acest sens si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie (Decizia nr. 340 din 5 decembrie 2002).

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 4 noiembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 25/2002, Curtea Supremă de Justitie - Completul de 9 judecători a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Laura Francisca Găman într-o cauză având ca obiect plângerea formulată de autoarea exceptiei împotriva refuzului Consiliului Superior al Magistraturii de a propune Presedintelui României numirea acesteia în functie ca procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamt.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea exceptiei sustine că dispozitiile criticate creează o situatie discriminatorie între cele două categorii de candidati la examenul de capacitate sustinut de judecătorii si procurorii stagiari, conform Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, deoarece textul criticat se referă numai la candidatii admisi, nu si la cei respinsi, acestia din urmă fiind în imposibilitate de a se adresa unei instante pentru apărarea drepturilor lor, ceea ce contravine dispozitiilor art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (2) si ale art. 21 din Constitutia României, precum si prevederilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Curtea Supremă de Justitie - Completul de 9 judecători apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, dispozitiile legale criticate fiind în concordantă cu prevederile constitutionale invocate de autoarea exceptiei.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că pentru magistratii respinsi de două ori la examenul de capacitate operează de drept încetarea din functie în momentul celei de-a doua respingeri, iar pentru cei admisi încetarea operează tot de drept, dar numai dacă nu au fost propusi de Consiliul Superior al Magistraturii pentru a fi numiti magistrati definitivi în termenul prevăzut de lege. Dispozitiile criticate nu contravin prevederilor constitutionale ale art. 21 referitoare la accesul liber la justitie, întrucât ele instituie tocmai posibilitatea de a ataca în justitie refuzul Consiliului Superior al Magistraturii de a propune numirea magistratilor în functie de către Presedintele României, printr-o plângere suspensivă de executare. Referitor la presupusa încălcare a art. 16 alin. (1) din Constitutie, apreciază că dispozitiile criticate nu creează discriminări între cetăteni pe criteriile stabilite de art. 4 alin. (2) din Constitutie si de art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale (de exemplu, Decizia Plenului nr. 1/1994 si Decizia nr. 135/1996).

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile criticate nu instituie un tratament discriminatoriu între candidatii admisi si candidatii respinsi la examenul de capacitate, iar, asa cum a statuat în mod constant Curtea Constitutională, principiul egalitătii nu înseamnă uniformitate, astfel încât, la situatii diferite, tratamentul juridic nu poate fi decât diferit.

Cu privire la accesul liber la justitie, apreciază că dispozitiile criticate prevăd posibilitatea candidatilor declarati admisi la examenul de capacitate de a se adresa cu plângere Curtii Supreme de Justitie împotriva refuzului Consiliului Superior al Magistraturii de a propune Presedintelui României numirea lor în functie, însă nu îngrădesc posibilitatea candidatilor respinsi de a sesiza justitia pentru apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor lor legitime.

Totodată apreciază că reglementarea procedurii de judecată apartine în exclusivitate legiuitorului, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, astfel cum a statuat în mod constant Curtea Constitutională.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 64 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, având următorul continut: “Împotriva refuzului Consiliului Superior al Magistraturii de a propune Presedintelui României numirea în functie a magistratului, acesta se poate adresa cu plângere Curtii Supreme de Justitie, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. 1. Plângerea este suspensivă de executare. Curtea Supremă de Justitie judecă plângerea în complet format din 9 judecători. Hotărârea pronuntată este irevocabilă.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia apreciază că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 20 alin. (2): “Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

De asemenea, autoarea exceptiei sustine că dispozitiile criticate contravin si prevederilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care au următorul cuprins: “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită prin lege […]”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, reglementează în art. 58-64 examenul de capacitate pe care trebuie să îl sustină magistratii stagiari - judecători si procurori - pentru a fi numiti în functie, prin decret al Presedintelui României, potrivit art. 47 din aceeasi lege, examen care se sustine în fata unei comisii în compunerea prevăzută de lege si ale cărui rezultate sunt validate de Consiliul Superior al Magistraturii.

În continutul său exceptia de neconstitutionalitate vizează omisiunea legiuitorului de a permite si candidatilor respinsi la examenul de capacitate posibilitatea de a se adresa cu plângere Curtii Supreme de Justitie.

Dispozitiile criticate nu se referă la validarea examenului de capacitate, ci la situatia în care, după validarea examenului, Consiliul Superior al Magistraturii refuză să propună Presedintelui României numirea în functie a magistratului care a fost declarat reusit la examen. Numai în acest caz expres prevăzut de lege magistratul se poate adresa cu plângere Curtii Supreme de Justitie.

Curtea constată că dispozitiile criticate nu contravin principiului constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legii, întrucât prevederile pe care le cuprind se aplică în mod egal tuturor persoanelor pe care le vizează, si anume candidatilor declarati admisi la examenul de capacitate, care însă - din motive a căror temeinicie poate fi apreciată de justitie - nu au fost propusi de Consiliul Superior al Magistraturii pentru a fi numiti de Presedintele României.

De asemenea, Curtea retine că, în cadrul procedurii prevăzute de art. 64 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, candidatii declarati nereusiti la examenul de capacitate nu se află în aceeasi situatie juridică cu cei declarati reusiti la examenul de capacitate, astfel că tratamentul diferentiat ce li se aplică - în ceea ce priveste folosirea căilor de atac în justitie – nu încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, fiind justificat în mod obiectiv si rational.

Pe de altă parte, Curtea observă că dispozitiile art. 21 din Constitutie si ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale au în vedere accesul la justitie pentru apărarea drepturilor si a intereselor legitime, adică a acelor drepturi si interese care sunt reglementate prin lege.

Or, posibilitatea de a ataca rezultatele unui examen sau ale unui concurs nu constituie un drept de sine stătător, reglementat ca atare prin lege, ci un mijloc de realizare a dreptului de a obtine functia pentru care s-a organizat examenul sau concursul, prin intermediul procedurilor de examen sau de concurs pe care legea le reglementează.

A decide altfel ar însemna să se recunoască organelor de justitie competenta de a se substitui examinatorilor, de a invalida evaluările făcute de acestia si de a le înlocui cu evaluările proprii ale judecătorilor, ceea ce ar excede în mod evident atributiilor instantelor judecătoresti.

Ca atare, Curtea constată că textul criticat nu contravine prevederilor art. 21 din Constitutie si nici ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece nu contine norme restrictive privind accesul la justitie al persoanelor la care se referă ci, dimpotrivă, stabileste dreptul acestora de a se adresa cu plângere Curtii Supreme de Justitie.

Cu privire la dispozitiile legale criticate, Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 340 din 5 decembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 4 martie 2003, respingând exceptia de neconstitutionalitate.

Neintervenind elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia acestei decizii rămân valabile si în prezenta cauză.

Fată de cele mai sus arătate, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Laura Francisca Găman în Dosarul nr. 25/2002 al Curtii Supreme de Justitie - Completul de 9 judecători.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 martie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiva

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 107

din 11 martie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 si ale art. 581 din Codul de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Ioana Marilena Chiva - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 si ale art. 581 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Horea Tudor Vuscan în Dosarul nr. 15.137/2002 al Judecătoriei Oradea.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, apreciind că dispozitiile criticate nu contravin accesului liber la justitie si invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie (de exemplu, deciziile nr. 199/2000, 124/2002 si 281/2002).

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 12 decembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 15.137/2002, Judecătoria Oradea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 si ale art. 581 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Horea Tudor Vuscan într-o cauză judecată în procedura ordonantei presedintiale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 1 alin. (3), ale art. 16 alin. (1), ale art. 24 si 49 din Constitutie, deoarece reglementează o restrângere a dreptului la apărare, discriminatorie, nejustificată si contrară principiilor statului de drept.

Judecătoria Oradea apreciază că exceptia este neîntemeiată, deoarece procedura ordonantei presedintiale, justificată de necesitatea de a preveni pagubele iminente si ireparabile ce s-ar produce prin întârzierea judecătii, nuduce la restrângerea drepturilor părtilor din litigiu, acestea având, în egală măsură, mijloace procedurale pentru apărarea drepturilor lor. Astfel, numai în situatia în care autorul exceptiei nu ar dispune de mijloacele juridice de apărare s-ar pune problema restrângerii exercitiului unor drepturi.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece procedura ordonantei presedintiale, precum si procedura de judecată, în întregul ei, se întemeiază pe dispozitiile art. 125 alin. (3) din Constitutie, care prevăd în mod expres că reglementarea competentei si a procedurii de judecată se face prin lege.

Permitând folosirea ordonantei presedintiale în situatii de urgentă, ce reclamă o interventie promptă a justitiei, legea consacră o solutie firească, în deplin acord cu principiile constitutionale invocate de autorul exceptiei, precum si cu necesitatea respectării drepturilor si obligatiilor procesuale ale părtilor.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile criticate nu instituie diferente de tratament juridic sau privilegii ori discriminări, în sensul art. 16 din Constitutie. Faptul că ordonanta presedintială poatea fi dată si fără citarea părtilor este justificat de urgenta interventiei, aceasta fiind în concordantă cu prevederile art. 125 alin. (3) din Constitutie. În acest caz dreptul constitutional la apărare este asigurat prin posibilitatea exercitării căii de atac a recursului, prevăzut de dispozitiile art. 582 din Codul de procedură civilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctul lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 403 alin. 4 si ale art. 581 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 156, respectiv art. I pct. 213 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000. Ca urmare a acestor modificări, dispozitiile criticate de autor au următorul continut:

- Art. 403 alin. 4: “În cazuri urgente, presedintele instantei poate dispune suspendarea provizorie a executării pe cale de ordonantă presedintială, până la solutionarea de către instantă a cererii de suspendare prevăzute de prezentul articol.”;

- Art. 581: “Instanta va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Cererea de ordonantă presedintială se va introduce la instanta competentă să se pronunte asupra fondului dreptului.

Ordonanta va putea fi dată si fără citarea părtilor si chiar atunci când există judecată asupra fondului. Judecata se face de urgentă si cu precădere. Pronuntarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonantei se face în cel mult 48 de ore de la pronuntare.

Ordonanta este vremelnică si executorie. Instanta va putea hotărî ca executarea să se facă fără somatie sau fără trecerea unui termen.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia apreciază că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 1. alin. (3): “România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme si sunt garantate.”;

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.” ;

- Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.” ;

- Art. 49: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertătii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate prevăd posibilitatea presedintelui instantei de a dispune suspendarea provizorie a executării silite pe cale de ordonantă presedintială, care poate fi dată chiar si fără citarea părtilor, până la solutionarea de către instantă a cererii de suspendare a executării silite. Aceste prevederi legale trebuie apreciate în raport de natura cauzelor deduse solutionării pe calea ordonantei presedintiale. Astfel, suspendarea provizorie a executării silite, reglementată de prevederile criticate, constituie o măsură cu caracter vremelnic, care se ia pe calea ordonantei presedintiale numai “în cazuri urgente” care justifică această procedură specială.

Dispozitiile criticate nu contin măsuri discriminatorii care ar contraveni principiului egalitătii cetătenilor în fata legii, consacrat de prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât măsura instituită prin acestea se ia în considerarea naturii urgente a cauzelor, iar nu a persoanelor care o solicită, acestea beneficiind de un tratament egal în fata legii.

Curtea retine, de asemenea, că prin dispozitiile legale criticate nu se încalcă prevederile art. 24 din Constitutie, deoarece partea împotriva căreia se ia măsura suspendării provizorii a executării nu este lipsită de exercitiul dreptului la apărare nici în cazul în care este citată, când are posibilitatea să îsi sustină nemijlocit interesele în fata instantei, si nici atunci când - făcându-se aplicarea art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă - nu este citată, căci, si în această situatie, se poate apăra exercitându-si dreptul de a ataca ordonanta instantei, pe căile prevăzute de lege.

În ceea ce priveste sustinerile autorului exceptiei, referitoare la încălcarea principiilor statului de drept, Curtea retine că statul de drept presupune obligativitatea respectării Constitutiei si a legilor, asa cum prevăd si dispozitiile art. 1 alin. (3) si ale art. 51 din Legea fundamentală. Procedura ordonantei presedintiale se circumscrie domeniului de reglementare a procedurii de judecată, care, potrivit dispozitiilor art. 125 alin. (3) din Constitutie, este atributul exclusiv al legiuitorului.

Cu privire la dispozitiile art. 581 din Codul de procedură civilă Curtea s-a mai pronuntat prin numeroase decizii, de exemplu prin Decizia nr. 281 din 29 octombrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 13 decembrie 2002, respingând exceptia de neconsti- tutionalitate ridicată. Neexistând elemente noi de natură a reconsidera jurisprudenta Curtii în această materie, considerentele si solutia acestei decizii rămân valabile si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 si ale art. 581 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Horea Tudor Vuscan în Dosarul nr. 15.137/2002 al Judecătoriei Oradea.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 martie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiva

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 36/2003 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă

 

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. e) si al art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările ulterioare,

ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie emite prezentul ordin.

Articol unic. - Anexa la Ordinul ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 36/2003 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 6 martie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 3 subpunctul 3.1 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

“f) desfăsoară activităti de productie de bunuri si/sau servicii.

Sunt excluse de la finantare: băncile, societătile de asigurare si reasigurare, societătile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societătile de valori mobiliare, societătile cu activitate exclusivă de comert exterior, precum si furnizorii de instruire si/sau consultantă.”

2. Punctul 5 subpunctul 5.2.1 litera b) va avea următorul cuprins:

“b) certificatul constatator emis de Oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul unde îsi are sediul societatea, în care să se mentioneze reprezentantii legali ai societătii, precum si domeniile de activitate principală si secundară ale societătii solicitante;”

3. Punctul 6 subpunctul 6.4 va avea următorul cuprins:

“6.4. Data limită de depunere a Cererii-tip de acord de principiu pentru finantare este 15 octombrie a anului bugetar în curs, în conditiile neepuizării bugetului alocat Programului pentru anul bugetar în curs până la această dată.”

4. Punctul 6 subpunctul 6.5 teza I va avea următorul cuprins:

“6.5. MIMMC va finaliza procesul de evaluare a solicitării în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de ladata înregistrării Cererii-tip de acord de principiu pentru finantare, însotită de toate documentele justificative. Pentru solicitantii selectati pentru finantare, MIMMC va transmite o notificare privind acordul de principiu pentru finantare, conform anexei nr. 3, pentru realizarea finantării în conditiile precizate în Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare.”

5. Punctul 7 subpunctul 7.2 va avea următorul cuprins:

“7.2. Acordarea alocatiei financiare nerambursabile se face pe baza unei Cereri-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile, prezentată în anexa nr. 4, pe care solicitantul selectat trebuie să o transmită la MIMMC, prin postă sau prin curier, însotită de următoarele documente:

a) Notificarea privind acordul de principiu pentru finantare, în original;

b) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 5, însotit de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1, în original si în copie, în ordinea activitătilor si documentelor justificative completate în formularul de decont;

c) copie de pe declaratia privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, înregistrată la casa teritorială de pensii, valabilă pentru luna/lunile anterioare efectuării cursului/cursurilor de instruire, însotită de o declaratie pe propria răspundere, semnată si stampilată de reprezentantul legal al societătii sau de împuternicitul agentului economic, privind evidenta nominală a salariatilor care au efectuat cursuri de instruire, respectiv functiile de decizie sau de executie detinute de acestia în cadrul societătii. În cazul asociatiilor familiale se depune o declaratie pe propria răspundere, semnată si stampilată de reprezentantul legal al acesteia, privind evidenta nominală a membrilor asociatiei familiale care au efectuat cursuri de instruire în cadrul acestui program;

d) lista tuturor documentelor depuse în vederea eliberării alocatiei financiare nerambursabile.”

6. Punctul 7 subpunctul 7.3 va avea următorul cuprins:

“7.3. Termenul limită pentru depunerea Cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile completate este 15 noiembrie a anului bugetar în curs.”

7. Punctul 7 subpunctul 7.5 va avea următorul cuprins:

“7.5. Virarea efectivă a sumei care constituie alocatie financiară nerambursabilă se face de către MIMMC, în contul beneficiarului, deschis la trezoreria statului în a cărei rază teritorială îsi are sediul sau la care este luat în evidentă fiscală, după caz, pe baza analizei setului de documente prevăzute la pct. 7.2, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea Cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile conform anexei nr. 4. Documentele originale vor fi ridicate de către beneficiari de la sediul MIMMC, după verificarea conformitătii copiilor si virarea efectivă a sumei reprezentând alocatia financiară nerambursabilă.”

8. Punctul 8 se completează cu subpunctul 8.3 cu următorul cuprins:

“8.3. Beneficiarii sunt obligati să efectueze activitătile pentru care au solicitat finantare si să depună Cererea de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile în termen de maximum 4 luni de la data emiterii Notificării de acord de principiu pentru finantare. În caz contrar solicitantul nu va mai putea beneficia de alocatii financiare nerambursabile în cadrul prezentului program multianual, pe toată durata derulării acestuia.”

9. După punctul 8 se introduce punctul 9 cu următorul cuprins:

“9. Confidentialitate

Documentele justificative depuse de către solicitanti în cadrul prezentului program sunt confidentiale, membrii UIP având obligatia de a nu dezvălui informatii mentionate în acestea către terte persoane.”

10. Punctul 2 din anexa nr. 1 - Serviciile si cheltuielile eligibile aferente care constituie obiectul finantării – se completează la rubrica “Documente justificative” cu o nouă liniută, având următorul cuprins:

“- Copie de pe materialele elaborate în cadrul contractelor încheiate cu furnizorii de servicii de consultantă”.

 

Ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

 

Bucuresti, 4 aprilie 2003.

Nr. 73.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind organizarea si functionarea comisiilor medicale de orientare scolar-profesională

 

Având în vedere prevederile art. 12 lit. a) din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică,

văzând Referatul Directiei generale de sănătate publică nr. DB 2418 din 12 martie 2003 si Referatul Comisiei de specialitate de igienă nr. 6.803 din 3 decembrie 2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă organizarea comisiilor medicale de orientare scolar-profesională, care vor functiona în cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 2. - (1) Comisiile medicale de orientare scolar-profesională vor avea următoarea componentă:

- coordonator - seful compartimentului de igienă scolară sau un medic cu specialitatea medicină scolară din cadrul directiei de sănătate publică judetene (D.S.P.J.) sau a municipiului Bucuresti;

- membri:

- seful compartimentului de medicina muncii sau un medic cu specialitatea medicina muncii din cadrul D.S.P.J. sau a municipiului Bucuresti;

- seful serviciului de asistentă familială si socială sau un medic inspector cu specialitatea pediatrie din cadrul D.S.P.J. sau a municipiului Bucuresti.

(2) Comisia medicală de orientare scolar-profesională se numeste prin dispozitie a directorului D.S.P.J. sau a municipiului Bucuresti.

Art. 3. - Atributiile si metodologia de functionare ale comisiei medicale de orientare scolar-profesională sunt cuprinse în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 12 martie 2003.

Nr. 197.

 

ANEXA Nr. 1

 

ATRIBUTIILE

comisiei medicale de orientare scolar-profesională

 

1. Coordonează activitatea medicilor scolari de medicină generală din cabinetele medicale scolare privind activitătile medicale de orientare scolar-profesională în rândul elevilor, cu precădere al celor din clasele terminale ale ciclului gimnazial si, respectiv, liceal, solutionând cazurile speciale trimise de acesti medici la comisie.

2. Recomandă, în baza actelor medicale doveditoare, elevilor cu handicap fizic din învătământul obligatoriu, nedeplasabili, cu boli cronice grave, scutirea partială sau totală de frecventă a cursurilor scolare, beneficiind de îndrumarea unitătii de învătământ (în conformitate cu art. 85 din Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.747/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2002).

3. Avizează transferurile din motive medicale de la o unitate de învătământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul si de la o specializare la alta în licee si scoli profesionale, în temeiul art. 126 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, indiferent de perioada anului scolar [în baza art. 136 lit. b) din regulamentul mai sus mentionat].

4. Rezolvă si alte situatii medico-pedagogice speciale, la solicitarea conducerilor unitătilor de învătământ din teritoriul arondat, a cabinetelor medicale scolare si a inspectoratului scolar (ca, de exemplu, avizarea înscrierii în anumite specializări din învătământul superior a unor candidati cu deficiente sau infirmităti, a precizării specializărilor din scolile profesionale permise elevilor înscrisi în anul I).

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIA

de functionare a comisiei medicale de orientare scolar-profesională

 

1. Comisia medicală de orientare scolar-profesională va fixa si va anunta data la care va primi, verificând legalitatea lor, documentele medicale (bilete de internare în spital, certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protectie specială, certificate medicale) si dacă acestea corespund cu solicitarea făcută de părintii, tutorii sau curatorii elevilor minori sau de către elevii care au împlinit vârsta de 18 ani. În caz de neconcordantă, solicitantul poate fi trimis la o unitate sanitară spitalicească pentru a fi examinat de o comisie formată din minimum 3 medici de specialitate.

De asemenea, în cazuri complexe se poate solicita si examinarea de către comisiile judetene sau a sectoarelor municipiului Bucuresti de expertiză medicală si recuperare a capacitătii de muncă sau, în situatii deosebite, de către specialistii Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă din cadrul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

2. Membrii comisiei medicale de orientare scolar-profesională au obligatia să respecte întocmai prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.747/2001, referitoare la rezolvarea unor probleme medico-pedagogice (art. 85, 125-136).

3. Documentele medico-pedagogice eliberate de comisia medicală de orientare scolar-profesională sunt următoarele:

a) referat de expertiză medico-pedagogică privind recomandarea de scutire partială sau totală de frecventă a cursurilor scolare pentru elevii nedeplasabili [anexa nr. 2a)];

b) referat de expertiză medico-pedagogică de recomandare de scolarizare mai aproape de domiciliu [anexa nr. 2b)];

c) referat de expertiză medico-pedagogică de schimbare a unitătii scolare [anexa nr. 2c)];

d) referat de expertiză medico-pedagogică de schimbare a filierei, profilului sau specializării în cadrul învătământului liceal pentru elevii din clasele X-XII (în clasa IX-a în nici un liceu, indiferent de filieră si profil, nu se efectuează instruire practică scolară) sau a domeniului ori specializării în învătământul profesional [anexa nr. 2d)];

e) referat de expertiză medico-pedagogică de egalizare a sanselor la examenele nationale de capacitate sau de bacalaureat pentru elevii cu deficiente prezentând certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, care necesită o protectie specială (în conformitate cu reglementările anuale incluse în ordinele ministrului educatiei si cercetării privind organizarea si desfăsurarea examenelor nationale de capacitate si bacalaureat) [anexa nr. 2e)];

f) alte documente medico-pedagogice, la solicitarea conducerilor unitătilor scolare, inspectoratului scolar sau a cabinetelor medicale scolare.

4. Până la definitivarea noului barem cuprinzând contraindicatiile medicale pentru diverse specializări din nvătământul liceal, profesional si universitar (în curs de laborare), pentru referatele medico-pedagogice de reprofilare sau pentru precizarea profilurilor si specializărilor liceale, respectiv a domeniilor si specializărilor profesionale permise medical elevilor cu deficiente sau infirmităti, se va utiliza baremul prevăzut în Ordinul ministrului sănătătii nr. 427/1979 (publicat în Buletinul Ministerului Sănătătii nr. 6/1979) si contraindicatiile cuprinse în anexa nr. 7 din Normele generale de protectia muncii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 508/933/2002.

5. Comisia medicală de orientare scolar-profesională se întruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie, în vederea analizării dosarelor primite si a semnării documentelor medico-pedagogice ce urmează a fi eliberate.

6. Actele medicale primite de comisia medicală de orientare scolar-profesională si datele referitoare la elevul solicitant si la tipul solicitării se înscriu într-un registru cu următoarele rubrici:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Vârsta

Clasa - anul,

unitatea scolară, orasul

si judetul/sectorul

Diagnosticul

bolilor elevului

Documentul medical

(nr., data eliberării, unitatea

sanitară care l-a eliberat)

Felul

solicitării

 

7. Copiile actelor medicale depuse de solicitanti la comisia medicală de orientare scolar-profesională se păstrează, în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la arhivistică, timp de 5 ani.

8. Activitatea comisiei medicale judetene si a municipiului Bucuresti de orientare scolar-profesională se raportează trimestrial si anual în cadrul raportului general al D.S.P. si se înaintează periodic la Institutul de Sănătate Publică Bucuresti (la coordonatorul tehnic national al subprogramului de sănătate al Ministerului Sănătătii si Familiei privind evaluarea stării de sănătate si a factorilor de risc).

 

ANEXA Nr. 2a)

 

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ...

COMISIA MEDICALĂ DE ORIENTARE SCOLAR-PROFESIONALĂ

Nr.  din ..

 

REFERAT

de expertiză medico-pedagogică a elevului/elevei

 

În baza certificatului medical*), biletului de iesire din spital nr. ..., eliberat la ..., de .., cu diagnosticul de .., atestăm că sus-numitul/sus-numita îndeplineste prevederile art. 85 din Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.747/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2002, în sensul că fiind nedeplasabil, ca urmare a bolii/infirmitătii motorii grave de care suferă, i se recomandă scutirea totală de frecventă a cursurilor scolare, beneficiind însă de îndrumarea unitătii de învătământ unde este înscris.

Întrucât afectiunea de care suferă elevul este nerecuperabilă, valabilitatea acestui referat se întinde pe întreaga durată a învătământului obligatoriu.**)

 

Medic coordonator,

……………………….

 

Membri:

dr. …………….

dr. …………….

 

NOTĂ:

Acest document va fi păstrat la dosarul elevului/elevei la secretariat.


*) sau certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protectie specială.

**) după caz.

 

ANEXA Nr. 2b)

 

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ...

COMISIA MEDICALĂ DE ORIENTARE SCOLAR-PROFESIONALĂ

Nr.  …. din ..

 

REFERAT

de expertiză medico-pedagogică a elevului/elevei .......

 

În conformitate cu prevederile art. 126 alin. (1) si ale art. 136 lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.747/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2002, si în baza*)........ nr. ...... din ....... (anexat), eliberat de ......, cu diagnosticul de ……..,

atestăm că elevul/eleva are indicatie medicală de scolarizare mai aproape de domiciliu, ca măsură de prevenire a agravării bolii de care suferă prin deplasarea cu mijloace de transport în comun aglomerate, pe distante lungi, îndeosebi în sezonul rece.

Transferul se va face obligatoriu si cu respectarea prevederilor art.**) 125, 126, 130, 134, 136 si 137 din regulamentul mentionat mai sus.

 

Medic coordonator,

……………………….

 

Membri:

dr. …………….

dr. …………….

 

NOTĂ :

Acest document va fi păstrat la dosarul elevului/elevei la secretariat.


*) certificatului medical, certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protectie specială, biletului de

iesire din spital.

**) după caz.

 

ANEXA Nr. 2c)

 

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ...

COMISIA MEDICALĂ DE ORIENTARE SCOLAR-PROFESIONALĂ

Nr. ….. din ……

 

REFERAT

de expertiză medico-pedagogică a elevului/elevei ..

 

În conformitate cu prevederile art. 126 si ale art. 136 lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.747/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2002, si în baza certificatului medical*) - biletului de iesire din spital, cu foaia de observatie nr. .. din ... (anexat), eliberat de ……………….., cu diagnosticul de ..………………., atestăm că elevul/eleva are indicatie medicală de schimbare a unitătii scolare, profilului liceal, domeniului din scoala profesională sau specializării scolare**) ca măsură de prevenire a agravării bolii de care suferă, generată de inadaptarea la mediul scolar actual.

Pentru o mai bună supraveghere parentală se recomandă si scolarizarea mai aproape de domiciliu**).

Transferul se va face obligatoriu si cu respectarea prevederilor art.**) 125, 126, 130, 134, 136 si 137 din regulamentul mentionat mai sus.

 

Medic coordonator,

……………………….

 

Membri:

dr. …………….

dr. …………….

 

N O T Ă:

Acest document va fi păstrat la dosarul elevului/elevei la secretariat.


*) sau certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protectie specială.

**) după caz.

 

ANEXA Nr. 2d)

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ...

COMISIA MEDICALĂ DE ORIENTARE SCOLAR-PROFESIONALĂ

Nr. …… din ……

 

REFERAT

de expertiză medico-pedagogică a elevului/elevei ….., clasa (anul) ..., filiera*) ……, profilul*) …..., domeniul*) …., specializarea …..

 

În conformitate cu prevederile art. 126 alin. (1) si ale art. 136 lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.747/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2002, si în baza**) nr. ……. din ... (anexat), eliberat de ….., cu diagnosticul de ..……., atestăm că elevul/eleva are indicatie medicală de schimbare a filierei si/sau profilului si/sau specializării liceale ori a domeniului si/sau specializării scolare profesionale*), deoarece îi este (sunt) contraindicat/contraindicată/contraindicate medical.

Pentru o mai bună supraveghere parentală se recomandă si scolarizarea mai aproape de domiciliu*).

Transferul se va face obligatoriu si cu respectarea prevederilor art.*) 125, 126, 130, 134, 136 si 137 din regulamentul mentionat mai sus.

Din punct de vedere medical elevul/eleva poate urma*) orice liceu din filiera teoretică, iar din filiera tehnologică numai acele specialităti din profilurile tehnic, servicii, pedagogic, resurse naturale si protectia mediului, care nu comportă următoarele conditii de muncă contraindicate medical: ..………….


*) după caz.

**) certificatului medical, biletului de iesire din spital, certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită

protectie specială.

 

Aceleasi conditii de muncă sunt contraindicate medical si în*) domeniile si/sau specializările din scolile profesionale.

Exemple de specializări permise medical: ……………………

 

Medic coordonator,

……………………….

 

Membri:

dr. …………….

dr. …………….


*) după caz.

 

ANEXA Nr. 2e)

 

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ...

COMISIA MEDICALĂ DE ORIENTARE SCOLAR-PROFESIONALĂ

Nr. …./…

 

REFERAT

de expertiză medico-pedagogică a elevului/elevei.

 

Sus-numitul/sus-numita, prezentând diagnosticul, conform*) .. nr. …... din …. (anexat), eliberat de ….., se încadrează în categoria elevilor prevăzuti în art. .../ din Metodologia de organizare si desfăsurare a examenului de capacitate - bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr.  din .., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ... din ..., să beneficieze de conditii de egalizare a sanselor. În consecintă sus-numitul/sus-numita are drept la**):

- asigurarea posibilitătii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille pentru elevii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gesticular pentru elevii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat);

- mărirea cu 1-2 ore a timpului destinat efectuării lucrării scrise pentru candidatii cu deficiente fizice (motorii manuale) sau vizuale;

- asigurarea scrisului cu caractere mărite pentru candidatii ambliopi;

- transmiterea prin dictare, pentru elevii cu anumite deficiente, a informatiilor corespunzătoare subiectelor de examen afisate/prezentate vizual;

- realizarea probei scrise, prin dictarea continutului acesteia de către candidatul cu deficiente către un profesor asistent, de altă specialitate decât cea la care se desfăsoară proba respectivă;

- copierea subiectelor scrise pe tablă de la catedră de către candidatii cu deficiente vizuale (după care acestia se vor aseza în băncile fixate de comisie);

- sustinerea probelor orale în scris;

- sustinerea probelor la locul imobilizării (la domiciliu, în spital);

- luarea unei gustări în timpul desfăsurării probei scrise***).

 

 

Medic coordonator,

……………………….

 

Membri:

dr. …………….

dr. …………….


*) certificatului medical, certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protectie specială, biletului de iesire din spital.

**) după caz.

***) pentru candidatii cu diabet zaharat insulinodependent.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei pentru subventionarea literaturii tehnico-stiintifice si a modelului contractului de finantare pentru subventionarea literaturii tehnico-stiintifice

 

În conformitate cu art. 15 alin. (4) din anexa la Ordinul ministrului delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării pentru activitatea de cercetare nr. 7.258/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare si inovare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 3.106/2001,

ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării pentru activitatea de cercetare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei pentru subventionarea literaturii tehnico-stiintifice, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul contractului de finantare pentru subventionarea literaturii tehnico-stiintifice, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării pentru activitatea de cercetare nr. 7.204/2002, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 5. - Compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, precum si membrii Comisiei pentru subventionarea literaturii tehnico-stiintifice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Comisia pentru subventionarea literaturii tehnico-stiintifice, denumită în continuare Comisie, este organ de lucru al Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare si inovare, denumit în continuare Colegiu consultativ, constituită în temeiul art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică.

Art. 2. - (1) Misiunea Comisiei este de a analiza solicitările editorilor si de a întocmi propunerile pentru alocarea fondurilor prevăzute în bugetul de stat pentru subventionarea literaturii tehnico-stiintifice.

(2) Literatura tehnico-stiintifică include cărti, publicatii periodice, alte lucrări si publicatii periodice sau cu aparitie neregulată, inclusiv pe suport magnetic sau CD-ROM, a căror tematică abordează domeniile: ecologie, protectia mediului si gospodărirea apelor, energie, minerit, petrol si gaze, geografie, geologie, constructii de masini, electrotehnică, mecanică fină, mecatronică, chimie, metalurgie, industria lemnului, celuloză si hârtie, industrie usoară, transporturi, comunicatii, informatică, agricultură, industrie alimentară, zootehnie, medicină veterinară, piscicultură, constructii, inginerie seismică, materiale de constructii, reciclare materiale, urbanism, medicină si farmacie, biotehnologie, genetică, matematică, fizică, politologie, management, marketing, istoria stiintei, istorie si arheologie, economie, protectie socială, sport, turism, filologie, lingvistică, critică si estetică literară, folcloristică, cultură românească veche, bibliologie, biblioteconomie, etnologie si etnografie, muzicologie, teorie si critică de artă, lexicoane, enciclopedii, dictionare.

(3) Propunerile Comisiei se înaintează spre aprobare ordonatorului principal de credite.

Art. 3. - (1) Comisia este alcătuită din subcomisii si are în componentă 8 membri, corespunzător sectiunilor sau profilurilor mentionate la art. 2, astfel:

a) subcomisia nr. 1 - “Stiintele vietii” - 2 membri;

b) subcomisia nr. 2 - “Tehnică” - 3 membri;

c) subcomisia nr. 3 - “Stiinte umaniste” - 2 membri.

(2) Secretariatul Comisiei este asigurat de o persoană desemnată din cadrul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 4. - Membrii Comisiei sunt specialisti sau cercetători de prestigiu, recunoscuti în domeniul respectiv si cu disponibilitate dovedită de a participa la activitatea Comisiei.

Art. 5. - Calitatea de membru al Comisiei nu este incompatibilă cu calitatea de angajat la institutia sau unitatea de la care acesta provine.

Art. 6. - Pentru a contribui la îndeplinirea atributiilor Colegiului consultativ, prevăzute în regulamentul de organizare si functionare al acestuia, Comisia va actiona din proprie initiativă, la solicitarea autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau la solicitarea Colegiului consultativ si, implicit, a Biroului executiv al acestuia.

 

CAPITOLUL II

Componenta si functionarea

 

Art. 7. - (1) Comisia are în componentă specialisti de valoare din cercetare, învătământ, reprezentanti ai Academiei Române, precum si ai altor academii de ramură.

(2) Componenta Comisiei se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea Colegiului consultativ.

Art. 8. - Comisia îsi desfăsoară activitatea pe baza prezentului regulament avizat de presedintele Colegiului consultativ, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru.

Art. 9. - Revocarea membrilor Comisiei se face din initiativa autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau la propunerea presedintelui Comisiei, cu avizul Biroului executiv al Colegiului consultativ, pentru:

a) lipsă de activitate;

b) nerespectarea principiilor de impartialitate, independentă, confidentialitate;

c) nerespectarea prevederilor legale;

d) în caz de conflict de interese;

e) la cerere.

Art. 10. - (1) Pentru activitatea desfăsurată membrii Comisiei sunt remunerati la nivelul gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitătile bugetare, în functie de orele efectiv lucrate.

(2) Plata membrilor Comisiei se asigură de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în luna următoare celei în care a desfăsurat activitatea, pe baza următoarelor documente:

a) convocator pentru întrunirea Comisiei;

b) foaie de prezentă a membrilor Comisiei pe luna ......;

c) raport de activitate al Comisiei, avizat de Biroul executiv al Colegiului consultativ.

Art. 11. - (1) Activitatea Comisiei este coordonată de un presedinte numit prin ordin al conducătorului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, dintre membrii Colegiului consultativ, la propunerea Colegiului consultativ.

(2) Revocarea presedintelui Comisiei se face în aceleasi conditii în care a fost numit.

(3) Presedintele asigură buna functionare a Comisiei si este direct răspunzător fată de Colegiul consultativ, precum si fată de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, privind aplicarea politicii stabilite de acesta în ceea ce priveste implementarea programului de activitate corespunzător.

(4) În lipsa presedintelui activitatea Comisiei este coordonată de un vicepresedinte ales dintre membrii acesteia, cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(5) Presedintele Comisiei coordonează si activitatea uneia dintre subcomisiile componente.

 

Ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării,

Serban Constantin Valeca

 

Bucuresti, 25 februarie 2003.

Nr. 7.049.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

al Comisiei pentru subventionarea literaturii tehnico-stiintifice

 

Art. 12. - Comisia se întruneste ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau, în lipsa acestuia, a vicepresedintelui.

Art. 13. - (1) Hotărârile Comisiei se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenti si se comunică celor interesati, de către secretariatul acesteia, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data adoptării lor.

(2) Comisia se convoacă în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitarea autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau la solicitarea a minimum 3 membri ai Comisiei.

Art. 14. - (1) Evaluarea solicitărilor de subventionare a literaturii tehnico-stiintifice primite de la editori se face, în cadrul subcomisiilor componente ale Comisiei, de către membrii acestora, în mod individual, pe baza criteriilor de selectie prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

(2) În urma evaluării Comisia întocmeste propunerea finală, pe care o înaintează spre aprobare autoritătii de statpentru cercetare-dezvoltare, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament.

Art. 15. - Secretariatul Comisiei organizează sistemul de evidentă a activitătii Comisiei, elaborează si tine evidenta următoarelor documente:

a) solicitările editorilor de subventionare a titlurilor de literatură tehnico-stiintifică;

b) convocator de întrunire a Comisiei;

c) foile de prezentă;

d) procesele-verbale ale sedintelor Comisiei;

e) rapoartele de activitate ale Comisiei si ale membrilor acesteia.

Art. 16. - Documentele Comisiei se emit si se transmit autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau, după caz, Colegiului consultativ, sub semnătura presedintelui sau, în lipsa acestuia, a vicepresedintelui, prin grija secretarului Comisiei.

 

CAPITOLUL III

Atributii

 

Art. 17. - În vederea îndeplinirii rolului său de organ de lucru al Colegiului consultativ, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare al acestuia, Comisia are, în principal, următoarele atributii, cu referire la domeniul său de activitate:

a) elaborează propuneri privind fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru subventionarea literaturii tehnico-stiintifice;

b) analizează solicitările editorilor de subventionare a literaturii tehnico-stiintifice, în conformitate cu criteriile de selectie prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament;

c) analizează situatia fiecărui titlu, pe baza datelor cuprinse în fisa de calcul economic prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul regulament, furnizate de editor. Comisia poate solicita editorilor si alte elemente de natură stiintifică sau economică;

d) propune sumele pentru subventionare, în limita fondurilor aprobate anual, dezbate propunerile pe titluri de lucrări sau publicatii periodice, în functie de continutul tematic, pe care le înaintează spre aprobare autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare;

e) face recomandări autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare de stimulare a editorilor în publicarea unor lucrări tehnico-stiintifice cu impact deosebit în stiintă si tehnologie.

 

CAPITOLUL IV

Cod de conduită

 

Art. 18. - Membrii Comisiei vor respecta, pe lângă principiile stabilite prin Codul de conduită pentru membrii comisiilor de specialitate ale Colegiului consultativ, si următoarele principii:

a) responsabilitatea individuală, din punct de vedere tehnic si stiintific,

b) evitarea conflictului de interese;

c) obiectivitatea opiniilor si aprecierilor exprimate;

d) confidentialitatea informatiilor si datelor acumulate în cursul diferitelor activităti în cadrul Comisiei, precum si a tuturor elementelor procesului de elaborare a hotărârilor Comisiei.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

CONDITII SI CRITERII DE SELECTIE

a titlurilor propuse de editori pentru subventionarea literaturii tehnico-stiintifice

 

1. Conditiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească editorul:

- este persoană juridică română, legal constituită, având prevăzut în obiectul de activitate editarea literaturii tehnico-stiintifice;

- nu este declarat, conform legii, în stare de incapacitate de plată, plătile/conturile nu îi sunt blocate conform unei hotărâri judecătoresti;

- nu se face vinovat de declaratii inexacte, cu rea-credintă, cu privire la informatiile solicitate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în vederea selectării titlurilor propuse pentru subventionare;

- nu a încălcat în mod grav, cu rea-credintă, prevederile unui alt contract de finantare;

- titlurile propuse nu au mai fost subventionate si nu sunt propuse pentru finantare altei autorităti de stat.

2. Criterii de selectie

2.1. Tematica titlurilor propuse pentru subventionare se încadrează în domeniile stabilite la art. 2 alin. (2) din regulament; pentru reviste de specialitate, domeniile sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2001 privind domeniile si specializările de referintă din învătământul universitar.

2.2. Propunerile de subventionare si documentele de fundamentare a acestora sunt întocmite cu respectarea conditiilor stabilite de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si au fost depuse în termenul stabilit de aceasta.

2.3. Nivelul tehnico-stiintific al lucrării propuse, tinându-se seama de:

- recunoasterea internă si/sau internatională, precum si, în cazul publicatiilor periodice, traditia si continuitatea în aparitie;

- tematica abordată reprezintă domenii noi ale cunoasterii, cu un impact economic, social si cultural deosebit;

- prestigiul stiintific al autorului/autorilor sau prestigiul institutiei în care a/au desfăsurat sau desfăsoară activitatea.

2.4. Cresterea accesibilitătii titlului propus, ca urmare a acordării subventiei, prin scăderea pretului de vânzare si cresterea numărului de cititori.

2.5. Pentru subventionarea revistelor de specialitate se tine seama si de următoarele criterii:

- vechimea;

- frecventa aparitiei;

- editarea într-o limbă de circulatie internatională;

- mărimea listei de difuzare;

- componenta colectivului editorial;

- existenta unei variante electronice;

- relevanta domeniului (numărul de cercetători din domeniu, proiecte internationale în domeniu, publicatii în domeniu în reviste internationale).

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Unitatea ..

 

FISA DE CALCUL ECONOMIC ANTECALCUL/POSTCALCUL

privind propuneri de subventionare a literaturii tehnico-stiintifice

 

Titlul lucrării ……………………………..

Autorul ……………………………………

 

Rd.

Articol de calculatie

Valoarea (lei)

Total

Contributie Ministerul Educatiei

si Cercetării

1.

Cheltuieli directe, TOTAL, din care:

 

 

1.1.

- drepturi de autor

 

 

1.2.

- alte cheltuieli redactionale

 

 

1.3.

- cheltuieli materiale (hârtie, carton etc.)

 

 

1.4.

- manoperă poligrafică

 

 

1.5.

- alte cheltuieli directe

 

 

2.

Cheltuieli de regie ale editurii/redactiei

 

 

3.

Alte cheltuieli

 

 

4.

Costuri de productie totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)

 

 

5.

Tiraj (exemplare) comandat de reteaua comercială

 

 

6.

Costul unui exemplar (rd. 4 : rd. 5)

 

 

7.

Pretul de vânzare al unui exemplar (mai putin adaosul comercial), propus de editură/redactie

 

 

8.

Venituri totale (a + b)

 

 

 

a) din vânzarea tirajului (rd. 5 x rd. 7)

 

 

 

b) din alte surse (sponsorizări, publicitate etc.)

 

 

9.

Venitul pe un exemplar (rd. 8/rd. 5)

 

 

10.

Suma solicitată pentru acoperirea cheltuielilor (rd. 6 - rd. 9) x rd. 5 = rd. 4 - rd. 8

 

 

 

TOTAL

 

 

 

Director,

……………………….

Redactor-sef,

……………………

Director economic,

………………………

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Se aprobă,

Ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării pentru activitatea de cercetare,

Propunem aprobarea,

Directia generală pentru politici, strategii de cercetare, plan national

Director general,

 

PROPUNEREA

Comisiei pentru subventionarea literaturii tehnico-stiintifice, consemnată în Procesul-verbal nr. ..

din data de ……………..

 

Nr.

crt.

 

Editura

Denumirea lucrării

Autor(i)

 

Tiraj

aprobat

(nr. exemplare)

Subventie

pe un exemplar

(lei)

 

Total

subventie

col. 4 x col. 5

(lei)

 

 

Data …………………….

 

Presedintele Comisiei,

……………………………..

Secretarul Comisiei,

………………………….

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

Nr. …../...

(Editor executant)

Nr. …../...

 

CONTRACT DE FINANTARE

pentru subventionarea literaturii tehnico-stiintifice

Nr. ...*)/din ...

 

            Între:

            Ministerul Educatiei si Cercetării (M.E.C.), cu sediul în Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1, C.P. 70168, tel. 212.85.59, http://www.mct.ro/, cont nr. 2371012013729380, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat prin ministrul delegat la M.E.C. pentru activitatea de cercetare, în calitate de ordonator principal de credite,

si**)

            .., (denumirea completă si prescurtată a editurii) cu sediul în , cod postal ., str. .. nr. ., judetul/sectorul .., tel. …., fax. .., e-mail ..., înregistrată la registrul comertului sub nr. ..., (cod unic), cont nr. …., deschis la Trezoreria ...***), reprezentată prin director general/director ….. si director economic/contabil-sef ..., în calitate de executant, ca urmare a prevederilor art. 58 alin. (3) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, s-a încheiat prezentul contract de finantare.

            I. Obiectul contractului de finantare

            Art. 1. - Obiectul prezentului contract de finantare îl constituie finantarea partială de către M.E.C. a lucrărilor tehnico-stiintifice

editate în anul .., ale căror titluri sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract si care au fost aprobate de către ordonatorul principal de credite la propunerea Comisiei de subventionare a literaturii tehnico-stiintifice a Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare si inovare.

II. Durata contractului de finantare

Art. 2. - Prezentul contract de finantare intră în vigoare la data semnării de către M.E.C. si este valabil până la data de 20 decembrie a anului în curs.

III. Valoarea contractului de finantare

Art. 3. - Valoarea contractului de finantare este de  lei, repartizată pe titluri, conform anexei nr. 1 la prezentul contract de finantare.

IV. Obligatiile părtilor

Art. 4. - Obligatiile executantului sunt:

a) să realizeze în conditii calitative corespunzătoare si la termen lucrările prevăzute în anexa nr. 1;

b) să prezinte M.E.C. la contractare fise de calcul economic antecalcul (anexa nr. 2), pentru fiecare titlu aprobat, semnate de director/director general, redactor-sef, director economic/contabil-sef si stampilate;

c) să prezinte, la solicitarea M.E.C., date referitoare la fundamentarea unor articole ale fiselor de calcul economic;

d) să păstreze pretul de vânzare stabilit în fisa de calcul economic antecalcul si în fisa de calcul economic postcalcul (anexa nr. 2);

            e) să depună, cel târziu până la 1 decembrie ..., solicitarea de plată si documentele justificative prevăzute la art. 6 alin. (2), în vederea decontării cheltuielilor;

            f) să comunice, în scris, până cel târziu la data de 1 noiembrie., titlurile prevăzute în anexa nr. 1 care nu se pot executa. Comunicarea va fi însotită de justificare;

g) să obtină avizul Comisiei de subventionare a literaturii tehnico-stiintifice a Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare si inovare, în cazul aparitiei unor modificări ale contractului de finantare;

h) să depună la M.E.C. si la Institutul National de Informare si Documentare (I.N.I.D.) câte un exemplar din fiecare lucrare executată;

i) să depună la M.E.C. dovada depunerii la Biblioteca Natională a 9 exemplare din lucrarea subventionată, pentru constituirea fondului de carte;

j) să specifice, prin tipărire, pretul de vânzare prevăzut în fisa de calcul economic, tirajul si mentiunea “Editat cu sprijinul Ministerului Educatiei si Cercetării”.

Art. 5. - Obligatiile M.E.C. sunt:

a) să efectueze plata lucrărilor executate;

b) să verifice îndeplinirea de către executant a obligatiei prevăzute la art. 4 lit. h);

c) să aprobe solicitarea de plată a executantului.

V. Plata si modalitătile de plată

Art. 6. - (1) Subventia aprobată se virează de către Ministerul Educatiei si Cercetării, după aparitia lucrării sau publicatiei, pe baza fisei de calcul economic - postcalcul, întocmită de executant conform anexei nr. 2 la prezentul contract de finantare.

(2) Pentru efectuarea plătii executantul depune la M.E.C. solicitarea de plată si fisa de calcul economic postcalcul, întocmite pentru fiecare lucrare, însotite de:

a) confirmarea de primire scrisă de la I.N.I.D. privind îndeplinirea de către executant a obligatiei prevăzute la art. 4 lit. h);

b) copii de pe documentele justificative: facturi emise de tipografie, facturi pentru materiale, contracte de cesiune a drepturilor de autor, după caz, precum si procesul-verbal de receptie a lucrărilor, în cazul în care comanda s-a executat de o tipografie, notele de intrare-receptie (NIR);

c) copii de pe documentele justificative: comanda internă, devizul de cheltuieli întocmit de sectie, contracte de cesiune a drepturilor de autor, după caz, precum si procesul-verbal de receptie internă a lucrărilor, în cazul în care comanda s-a realizat de o sectie a executantului, notele de intrare-receptie (NIR).

(3) Copiile documentelor justificative vor purta, în mod obligatoriu, mentiunea “Conform cu originalul”.

Art. 7. - Plata se va face de către Ministerul Educatiei si Cercetării, în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării solicitării de plată, în contul executantului, prin ordin de plată sau alte mijloace de decontare prevăzute de organele bancare si valabile în momentul decontării.

VI. Răspunderea contractuală

Art. 8. - Executantul răspunde de calitatea lucrărilor executate si de realitatea datelor cuprinse în documentele justificative care însotesc solicitarea de plată si fisa de calcul economic postcalcul.

VII. Cesiunea contractului de finantare

Art. 9. - Cesiunea prezentului contract de finantare este interzisă.

VIII. Forta majoră

Art. 10. - Forta majoră, asa cum este definită de lege, apără de răspundere partea care o invocă în termen.

IX. Litigii

Art. 11. - Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de finantare se solutionează pe cale amiabilă, în termen de 5 zile lucrătoare de la aparitie, iar în caz contrar sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun.

X. Alte clauze

Art. 12. - În cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 4 lit. e), M.E.C. îsi rezervă dreptul de a nu face plata, contractul fiind considerat reziliat de plin drept.

Art. 13. - (1) Orice modificare a prezentului contract de finantare se face de comun acord, prin act aditional.

(2) Modificările propuse de executant vor putea fi luate în considerare numai cu conditia obtinerii avizului de la Comisia de subventionare a literaturii tehnico-stiintifice a Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare si inovare. Propunerile de modificare a prezentului contract de finantare se depun de executant până cel târziu la data de 1 noiembrie ...

Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract de finantare:

- Anexa nr. 1 - Lista titlurilor de lucrări tehnico-stiintifice aprobate pentru subventionare în anul …..

- Anexa nr. 2 - Fisa de calcul economic antecalcul/postcalcul.

Prezentul contract de finantare s-a încheiat în 3 exemplare, toate cu valoare de original, dintre care două exemplare pentru M.E.C.


*) Se completează de către M.E.C.

**) Se vor completa toate datele necesare.

***) În cazul agentilor economici.

 

MINISTERUL EDUCATEI SI CERCETĂRII

Ministru delegat pentru activitatea de cercetare,

............................................

Directia generală buget, finante,

.............................................

Directia generală pentru politici, strategii de cercetare,

plan national,

..............................................

Serviciul juridic, contencios si legislatie,

..........................................

Responsabil de contract,

.......................................

EXECUTANT

Director general/Director,

....................................

Director economic/Contabil-sef,

....................................

Consilier juridic,

....................................

 

 

ANEXA Nr. 1

la contractul de finantare nr. .../

 

Editura

 

LISTA

titlurilor de lucrări tehnico-stiintifice aprobate pentru subventionare în anul …

 

Nr. crt.

Denumirea lucrării

Autor

Tiraj

Total costuri

Subventie aprobată

Termen de realizare

Termen de plată

 

 

Director,

……………………….

Redactor-sef,

……………………

Director economic,

………………………

 

ANEXA Nr. 2

la contractul de finantare nr. .../…

 

Unitatea ……..

 

FISA DE CALCUL ECONOMIC ANTECALCUL/POSTCALCUL

privind propuneri de subventionare a literaturii tehnico-stiintifice

 

Rd.

Articol de calculatie

Valoarea (lei)

Total

Contributie Ministerul Educatiei si Cercetării

1.

Cheltuieli directe, TOTAL, din care:

 

 

1.1.

- drepturi de autor

 

 

1.2.

- alte cheltuieli redactionale

 

 

1.3.

- cheltuieli materiale (hârtie, carton etc.)

 

 

1.4.

- manoperă poligrafică

 

 

1.5.

- alte cheltuieli directe

 

 

2.

Cheltuieli de regie ale editurii/redactiei

 

 

3.

Alte cheltuieli

 

 

4.

Costuri de productie totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)

 

 

5.

Tiraj (exemplare) comandat de reteaua comercială

 

 

6.

Costul unui exemplar (rd. 4 : rd. 5)

 

 

7.

Pretul de vânzare al unui exemplar (mai putin adaosul comercial), propus de editură/redactie

 

 

8.

Venituri totale (a + b)

 

 

 

a) din vânzarea tirajului (rd. 5 x rd. 7)

 

 

 

b) din alte surse (sponsorizări, publicitate etc.)

 

 

9.

Venitul pe un exemplar (rd. 8/rd. 5)

 

 

10.

Suma solicitată pentru acoperirea cheltuielilor (rd. 6 - rd. 9) x rd. 5 = rd. 4 - rd. 8

 

 

 

TOTAL

 

 

 

Director,

……………………….

Redactor-sef,

……………………

Director economic,

………………………