MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 264         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 aprilie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

396. - Hotărâre privind asigurarea securitătii utilizatorilor de jucării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

229. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 282/2002 privind desemnarea organismelor de inspectie a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

538. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei privind aprobarea Sistemului de inspectii obligatorii pentru operarea în sigurantă a navelor de tip Ro-Ro ferry care transportă si pasageri, precum si a navelor de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind asigurarea securitătii utilizatorilor de jucării

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor si al art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre se aplică jucăriilor.

(2) Prin jucărie se întelege orice produs sau material creat sau destinat în mod clar utilizării în jocul copiilor mai mici de 14 ani.

(3) În întelesul prezentei hotărâri nu sunt considerate jucării produsele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Jucăriile pot fi introduse pe piată numai dacă nu pun în pericol sănătatea si/sau securitatea utilizatorilor sau a unei terte persoane, atunci când sunt utilizate conform destinatiei sau într-un alt mod previzibil, avându-se în vedere comportamentul normal al copiilor.

(2) În situatia în care sunt introduse pe piată tinându-se seama de perioada de utilizare normală si previzibilă, jucăriile trebuie să respecte conditiile de securitate si sănătate stabilite de prezenta hotărâre.

Art. 3. - Prin introducere pe piată se întelege vânzarea sau orice altă formă de distribuire a jucăriei, inclusiv cu titlu gratuit, pentru prima dată.

Art. 4. - Se admite introducerea pe piată a jucăriilor care îndeplinesc cerintele esentiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2 si au aplicat marcajul european de conformitate CE, denumit în continuare marcaj CE.

Art. 5. - Introducerea pe piată a jucăriei care îndeplineste conditiile prevăzute de prezenta hotărâre nu poate fi interzisă, restrictionată sau împiedicată.

Art. 6. - (1) Se consideră că jucăriile care poartă marcajul CE, prevăzut la art. 12 alin. (4), sunt conforme cu toate prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cu procedurile de evaluare a conformitătii prevăzute la art. 8-11.

(2) Conformitatea jucăriilor cu standardele române si/sau standardele nationale ale statelor membre care adoptă standardele europene armonizate, ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, din domeniul securitătii utilizatorilor de jucării, conduce la prezumtia că cerintele esentiale de securitate prevăzute la art. 4 sunt respectate.

(3) Lista cuprinzând standardele române din domeniul securitătii utilizatorilor de jucării, prevăzute la alin. (2), se aprobă si se actualizează prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Se consideră că jucăriile la care producătorul nu a aplicat prevederile standardelor prevăzute la alin. (2) sau a aplicat aceste prevederi numai partial ori jucăriile pentru care nu există asemenea standarde respectă cerintele esentiale de securitate prevăzute la art. 4, dacă, după obtinerea unui certificat de examinare CE de tip, conformitatea lor cu modelul aprobat este atestată prin aplicarea marcajului CE.

(5) În cazul în care jucăriei îi sunt aplicabile si alte reglementări care prevăd aplicarea marcajului CE, marcajul va trebui să ateste conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementări.

(6) În cazul în care una sau mai multe dintre aceste reglementări permit producătorului, pentru o perioadă de tranzitie, să aleagă reglementările aplicabile, marcajul CE va indica conformitatea numai cu reglementările aplicate de producător. În acest caz datele de identificare ale reglementărilor aplicate, asa cum au fost ele publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, trebuie să fie mentionate în documentele, observatiile sau instructiunile prevăzute de reglementări si care însotesc astfel de jucării sau, în lipsa acestora, pe ambalajul jucăriilor.

(7) În cazul în care se consideră că standardele europene armonizate prevăzute la alin. (2) nu respectă în totalitate cerintele esentiale de securitate prevăzute la art. 4, Ministerul Industriei si Resurselor informează Comisia Europeană si Comitetul Permanent din cadrul Comisiei Europene, denumit în continuare Comitet, prezentându-si motivele. După primirea deciziei Comitetului Comisia Europeană informează Ministerul Industriei si Resurselor dacă standardele avute în vedere trebuie retrase total sau partial din publicatiile prevăzute la alin. (2) si (3).

Art. 7. - (1) În cazul în care se constată că jucăria introdusă pe piată, care poartă marcajul CE si este utilizată conform destinatiei sau într-un mod previzibil, avându-se în vedere comportamentul normal al copiilor, pune în pericol viata, sănătatea si/sau securitatea utilizatorilor ori a unor terte persoane, autoritătile responsabile cu supravegherea pietei vor lua toate măsurile necesare pentru retragerea jucăriei de pe piată, interzicerea sau limitarea distribuirii sub orice formă a acesteia pe piată. Autoritătile responsabile cu supravegherea pietei informează imediat Ministerul Industriei si Resurselor cu privire la măsurile luate, indicând motivele care au stat la baza acestor decizii si, în special, dacă neconformitatea se datorează:

a) nerespectării cerintelor esentiale de securitate prevăzute la art. 4, dacă jucăria nu respectă prevederile standardelor prevăzute la art. 6 alin. (2);

b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 6 alin. (2);

c) deficientelor standardelor prevăzute la art. 6 alin. (2).

(2) Ministerul Industriei si Resurselor informează Comisia Europeană asupra măsurilor luate, prevăzute la alin. (1), indicând motivele acestor decizii.

(3) În cazul în care jucăria nu respectă cerintele esentiale si poartă marcajul CE, Ministerul Industriei si Resurselor va lua toate măsurile necesare si va informa celelalte state membre.

Art. 8. - (1) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, are obligatia ca, înainte de introducerea pe piată a jucăriei, să întocmească si să detină documentele ce atestă conformitatea, care vor fi puse la dispozitie, la cerere, organelor de supraveghere a pietei, pentru examinare; acestea pot solicita traducerea în limba română a unora dintre documente, pentru întelegerea continutului acestora.

(2) Documentele ce atestă conformitatea se păstrează timp de 10 ani de la data fabricării ultimei jucării din seria sau modelul respectiv de fabricatie. Documentele ce atestă conformitatea sunt:

a) documentatia tehnică cu privire la proiectare, productie si functionare, care să demonstreze conformitatea jucăriei cu cerintele esentiale de securitate;

b) adresele spatiilor de productie si/sau de depozitare;

c) o descriere a elementelor ca rapoarte de încercări, specificatii tehnice prin care producătorul asigură conformitatea productiei cu standardele prevăzute la art. 6 alin. (2) si, dacă este cazul, certificatul de examinare CE de tip emis de un organism notificat, inclusiv copiile documentelor furnizate de producător organismului notificat, împreună cu o descriere a elementelor prin care producătorul asigură

conformitatea cu modelul aprobat pentru cazul prevăzut la art. 6 alin. (2);

d) certificatul de examinare CE de tip a modelului sau o copie de pe acesta, emis de un organism notificat, inclusiv copiile documentelor furnizate de producător organismului notificat, o descriere a elementelor ca rapoarte de încercări, specificatii tehnice, prin care producătorul asigură conformitatea cu modelul aprobat pentru cazul prevăzut la art. 6 alin. (4).

(3) În situatia în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu este persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a detine si de a pune la dispozitie organelor de supraveghere a pietei documentele ce atestă conformitatea revine persoanei responsabile cu introducerea pe piată a jucăriei.

Art. 9. - În cazul în care nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 8 este evidentă, autoritatea de supraveghere a pietei va solicita producătorului sau, după caz, reprezentantului autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, să efectueze din surse proprii încercările necesare la un laborator de încercări sau la un organism desemnat, într-un termen stabilit de comun acord, în vederea verificării conformitătii cu standardele prevăzute la art. 6 alin. (2) si cu cerintele esentiale de securitate.

Art. 10. - (1) În România, în domeniul jucăriilor, competenta organismelor de certificare si a laboratoarelor de încercări, prevăzută la art. 8 si 9, este recunoscută de Ministerul Industriei si Resurselor pe baza unei metodologii de evaluare, aprobată prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Conditiile minime ce trebuie îndeplinite de laboratoarele de încercări si organismele de certificare pentru a fi recunoscute sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Listele cuprinzând laboratoarele de încercări si organismele desemnate pentru efectuarea verificărilor conform prevederilor art. 9 se aprobă si se actualizează periodic prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

(4) Ministerul Industriei si Resurselor va notifica Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene organismele recunoscute pentru efectuarea examinării CE de tip prevăzute la art. 11, sarcinile specifice pentru care aceste organisme au fost recunoscute să le îndeplinească, precum si numerele de identificare acordate de Comisia Europeană.

(5) Lista organismelor notificate de statele membre, sarcinile specifice pe care acestea le îndeplinesc si numărul de identificare ale acestora sunt publicate si se actualizează periodic în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

(6) În cazul în care Ministerul Industriei si Resurselor constată sau este sesizat că un organism de certificare ori un laborator de încercări, recunoscut conform prevederilor alin. (1), nu mai respectă conditiile minime prevăzute în anexa nr. 4, va retrage recunoasterea, respectiv notificarea, dacă este cazul.

(7) Ministerul Industriei si Resurselor va informa imediat Comisia Europeană despre decizia prevăzută la alin. (6).

Art. 11. - (1) Examinarea CE de tip este procedura prin care un organism notificat constată si certifică faptul că un exemplar reprezentativ de jucărie, denumit în continuare model, respectă cerintele esentiale de securitate prevăzute la art. 4.

(2) Solicitarea unei examinări CE de tip va fi depusă de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, la un singur organism notificat, ales de către acesta. Solicitarea trebuie să contină minimum următoarele informatii:

a) denumirea completă si sediul producătorului sau ale reprezentantului autorizat, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, si locul unde se fabrică jucăria;

b) descrierea jucăriei;

c) date detaliate privind proiectarea, productia si functionarea jucăriei;

d) modelul jucăriei;

e) declaratia potrivit căreia aceeasi solicitare nu a fost înaintată nici unui alt organism notificat.

(3) Pentru efectuarea încercărilor organismul notificat poate solicita mai multe exemplare ale jucăriei, dacă acestea sunt necesare pentru realizarea programului de încercări.

(4) Examinarea CE de tip se efectuează de către organismul notificat în următorul mod:

a) se examinează documentele care îi sunt puse la dispozitie de către solicitant si se stabileste dacă acestea sunt complete;

b) se verifică dacă jucăria este conformă cu prevederile art. 2 alin. (1);

c) se efectuează examinările si încercările corespunzătoare, utilizându-se pe cât posibil standardele prevăzute la art. 6 alin. (2), pentru a se verifica dacă modelul jucăriei respectă cerintele esentiale de securitate prevăzute la art. 4.

(5) În cazul în care modelul jucăriei corespunde cerintelor esentiale de securitate prevăzute la art. 4, organismul notificat emite un certificat de examinare CE de tip, care se transmite solicitantului si care va cuprinde:

a) denumirea completă si sediul producătorului;

b) concluziile examinării;

c) conditiile pentru valabilitatea acestuia;

d) datele necesare identificării, descrierea si desenul modelului aprobat.

(6) Ministerul Industriei si Resurselor, Comisia Europeană, celelalte organisme notificate si statele membre ale Uniunii Europene pot obtine, la cerere, o copie a certificatului de examinare CE de tip si, pe baza unei cereri motivate, o copie a datelor privind proiectarea, productia si functionarea jucăriei, a rapoartelor examinării si testelor efectuate.

(7) Ministerul Industriei si Resurselor trebuie să ia măsurile necesare pentru garantarea confidentialitătii transmiterii copiilor referitoare la examinarea CE de tip, prevăzute la alin. (6).

(8) În cazul în care solicitantul aduce modificări modelului aprobat, acesta va informa organismul notificat care a emis certificatul de examinare CE de tip si care detine documentatia tehnică referitoare la acesta. Dacă aceste modificări afectează conformitatea cu cerintele esentiale de securitate sau cu conditiile prevăzute pentru utilizarea jucăriei, aceasta trebuie să fie reevaluată pentru a primi o certificare suplimentară. Certificarea suplimentară este dată sub forma unei completări la certificatul de examinare CE de tip emis anterior sau se emite un nou certificat de examinare CE de tip.

(9) Organismul notificat informează celelalte organisme notificate cu privire la certificatele de examinare CE de tip eliberate sau retrase.

(10) În cazul în care modelul jucăriei nu corespunde cerintelor esentiale de securitate prevăzute la art. 4, organismul notificat va informa solicitantul si Ministerul Industriei si Resurselor că refuză să elibereze un certificat de examinare CE de tip, motivându-si refuzul.

(11) Ministerul Industriei si Resurselor trebuie să informeze Comisia Europeană despre refuzul prevăzut la alin. (10) si motivele acestuia.

Art. 12. - (1) Jucăriile sau ambalajul acestora vor avea imprimate la loc vizibil, lizibil si durabil denumirea si sediul producătorului, ale reprezentantului autorizat sau, după caz, ale importatorului si marcajul CE. În cazul jucăriilor mici sau al celor formate din părti componente mici, aceste specificatii pot fi aplicate în acelasi mod pe ambalaj, pe o etichetă sau pe o foaie volantă care însoteste produsul.

Atunci când aceste precizări nu sunt aplicate pe jucărie, consumatorul va fi atentionat pentru păstrarea acestora.

(2) Elementele de identificare prevăzute la alin. (1) pot fi prescurtate, cu conditia ca prescurtarea să facă posibilă identificarea producătorului, a reprezentantului său autorizat cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene ori a importatorului.

(3) Se interzice aplicarea pe jucării a inscriptiilor care pot induce în eroare terte părti cu privire la sensul si la forma marcajului CE. Orice alt marcaj care poate fi aplicat pe jucării, pe ambalajul lor sau pe o etichetă nu trebuie să reducă vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE.

(4) Elementele de identificare ale marcajului de conformitate CE sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor.

Art. 13. - Jucăriile pentru care sunt necesare indicatii de utilizare sau avertismente vor fi însotite de precizările prevăzute în anexa nr. 3. Atunci când aceste precizări nu sunt aplicate pe jucărie, utilizatorul va fi atentionat pentru păstrarea acestora.

Art. 14. - Specificatiile, avertismentele si indicatiile de utilizare prevăzute la art. 12 si 13 se redactează în limba română.

Art. 15. - Încălcarea dispozitiilor prezentei hotărâri atrage răspunderea patrimonială, civilă, disciplinară, contraventională sau penală, după caz, a celor vinovati, în conditiile legii.

Art. 16. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 si ale art. 6 alin. (4) si (5), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si retragerea de pe piată si/sau interzicerea introducerii pe piată si utilizării jucăriilor neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 8 si 9, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializării până la data stabilită de organul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitătilor;

c) nerespectarea prevederilor art. 12, 13 si 14, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piată si/sau interzicerea introducerii pe piată a jucăriilor nemarcate sau marcate incorect.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale se fac de reprezentantii Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplica- bile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 17. - (1) În cazul în care se constată că pentru jucăria introdusă pe piată nu se respectă prevederile prezentei hotărâri, autoritătile de supraveghere a pietei vor restrictiona temporar distribuirea sub orice formă a jucăriei, perioadă în care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, ori, după caz, importatorul va lua măsurile necesare pentru eliminarea neconformitătilor constatate. În situatia neeliminării neconformitătilor, se va interzice distribuirea sub orice formă a jucăriei si se va dispune retragerea de pe piată a acesteia.

(2) Orice măsură luată în baza prezentei hotărâri si care implică restrictii la introducerea pe piată a jucăriei trebuie să prezinte exact elementele pe care se bazează.

Această măsură va fi adusă imediat la cunostintă părtii implicate, informând-o si despre remediile aflate la dispozitia ei, în baza legislatiei în vigoare, precum si despre perioada aferentă efectuării remedierilor.

Art. 18. - (1) Prevederile art. 6 alin. (7) si ale art. 7 alin. (2) si (3) se aplică de la data de 1 ianuarie 2007.

(2) Prevederile art. 10 alin. (4) si (7) si ale art. 11 alin. (6) si (11) se aplică de la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale, denumit în continuare PECA.

Art. 19. - (1) Până la data prevăzută la art. 18 alin. (2) se admite introducerea pe piată a jucăriilor cu marcajul national de conformitate CS, aplicat conform prevederilor art. 21 alin. (1). Elementele de identificare ale marcajului de conformitate CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001.

(2) Se interzice, în conditiile prevăzute de prezenta hotărâre, aplicarea concomitentă atât a marcajului CE, cât si a marcajului CS.

(3) Prevederile prezentei hotărâri, referitoare la marcajul CE, se aplică si pentru marcajul CS.

Art. 20. - (1) Până la data prevăzută la art. 18 alin. (2), Ministerul Industriei si Resurselor recunoaste si desemnează organismele care realizează evaluarea conformitătii potrivit procedurii prevăzute la art. 11 alin. (1)-(5) si (8)-(10).

(2) Recunoasterea si desemnarea organismelor prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea conditiilor minime prevăzute în anexa nr. 4, conform normelor metodologice care se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Lista organismelor prevăzute la alin. (1) care realizează evaluarea conformitătii jucăriilor, sarcinile specifice pe care acestea le îndeplinesc si numerele lor de identificare se aprobă si se actualizează, ori de câte ori este necesar, prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 21. - (1) În situatia în care evaluarea conformitătii jucăriilor destinate pietei nationale se realizează de către organismele prevăzute la art. 20 alin. (1), producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, trebuie să aplice marcajul CS.

(2) Se admite aplicarea marcajului CS în cazul evaluării conformitătii jucăriilor prin procedura prevăzută la art. 8 alin. (1) si alin. (2) lit. a), b) si c) numai în conditiile respectării prevederilor art. 22.

Art. 22. - În situatia în care jucăriilor le sunt aplicabile si alte reglementări care prevăd aplicarea marcajului CS, marcajul trebuie să ateste conformitatea jucăriilor cu prevederile tuturor acestor reglementări.

Art. 23. - (1) Responsabilitătile producătorului, reprezentantului său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, si ale persoanei responsabile cu introducerea pe piată, în legătură cu introducerea pe piată a jucăriilor cu marcaj CS, sunt aceleasi cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru jucăriile cu marcaj CE.

(2) În situatia nerespectării prevederilor prezentei hotărâri, sanctiunile si măsurile prevăzute la art. 15, 16 si 17 se aplică si în cazul jucăriilor introduse pe piată cu marcaj CS.

Art. 24. - Începând cu 1 ianaurie 2007 vor fi admise pe piată numai jucăriile care poartă marcajul CE.

Art. 25. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 26. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 710/1999 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de jucării, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 28 octombrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 396.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând produsele care nu sunt considerate jucării

 

1. podoabe pentru pomul de Crăciun;

2. modele detaliate la scară pentru colectionari adulti;

3. echipamente destinate utilizării în colectiv, pe terenurile de joacă;

4. echipament sportiv;

5. echipament acvatic destinat utilizării în apă cu adâncime mare;

6. păpusi îmbrăcate în costume populare, păpusi decorative si alte articole similare pentru colectionari adulti;

7. jucării profesionale, instalate în locuri publice (centre comerciale, statii etc.);

8. jocuri tip puzzle, cu mai mult de 500 de piese sau fără desen, pentru specialisti;

9. pusti si pistoale cu aer comprimat;

10. jocuri de artificii, inclusiv capse, în afara celor proiectate special pentru jucării;

11. prastii si catapulte;

12. seturi de săgeti cu vârf metalic;

13. cuptoare, fiare de călcat si alte articole electrice care functionează la o tensiune nominală mai mare de 24 V;

14. articole continând elemente de încălzire destinate utilizării de către copii, sub supravegherea adultilor, într-un context educativ;

15. vehicule cu motor cu combustie;

16. locomotivă cu abur (jucărie);

17. biciclete destinate sportului sau circulatiei pe drumurile publice;

18. jucării video, care pot fi conectate la un ecran video, functionând la o tensiune nominală mai mare de 24 V;

19. suzete;

20. reproduceri fidele ale armelor de foc, pentru colectionari adulti;

21. bijuterii pentru copii, cu exceptia celor care sunt considerate jucării sau pentru jucării.

 

ANEXA Nr. 2

 

CERINTE ESENTIALE

de securitate pentru jucării

 

I. Principii generale

1. În conformitate cu prevederile art. 2 din hotărâre, utilizatorii jucăriilor, precum si tertele persoane trebuie să fie protejate pentru a nu îsi pune în pericol viata, sănătatea si/sau securitatea atunci când folosesc jucăriile conform destinatiei lor sau într-un alt mod previzibil, avându-se în vedere comportamentul normal al copiilor.

Astfel de pericole sunt:

a) pericole care sunt datorate conceptiei, constructiei sau compozitiei materialelor jucăriei;

b) pericole inerente care apar în timpul folosirii unei jucării si care nu pot fi eliminate în totalitate prin modificarea constructiei si a compozitiei jucăriei fără a-i altera functionarea sau a o priva de proprietătile esentiale.

2. a) Gradul de pericol pe care îl prezintă o jucărie trebuie determinat în functie de capacitatea utilizatorului sau, unde este cazul, a supraveghetorilor acestora de a face fată pericolului. Această conditie trebuie aplicată în special jucăriilor care, prin conceptie, dimensiuni si caracteristici, sunt destinate folosirii de către copiii mai mici de 36 de luni.

b) Pentru respectarea conditiilor prevăzute la lit. a), pe jucărie trebuie specificate vârsta minimă a utilizatorilor si/sau, atunci când este cazul, avertismentul de a fi utilizată numai sub supravegherea unei persoane adulte.

3. Etichetele de pe jucărie si/sau de pe ambalajul acesteia, precum si instructiunile de utilizare trebuie să avertizeze utilizatorii si supraveghetorii acestora, în mod complet si eficient, asupra pericolelor inerente în timpul folosirii jucăriei si modului de evitare a acestor pericole.

II. Pericole specifice

1. Proprietăti fizice si mecanice

a) Jucăriile trebuie concepute si realizate astfel încât pericolul rănirii fizice cauzat de miscarea unor părti componente să fie redus la minimum.

b) Jucăriile si părtile lor componente, precum si elementele de fixare în cazul jucăriilor fixe trebuie să aibă rezistenta mecanică si, dacă este cazul, stabilitatea necesară solicitărilor la care sunt supuse în timpul utilizării, fără a se distruge sau a se deforma si a provoca răniri fizice.

c) Muchiile accesibile, proeminentele, snururile, cablurile si elementele de fixare trebuie concepute si realizate în asa fel încât pericolul rănirii fizice să fie redus la minimum.

d) Jucăriile, părtile lor componente si orice reper detasabil al jucăriilor care sunt destinate în mod clar copiilor mai mici de 36 de luni trebuie să aibă dimensiunile în asa fel încât să nu permită înghitirea si/sau inhalarea lor.

e) Jucăriile, părtile lor componente si ambalajul lor, pentru vânzarea cu amănuntul, nu trebuie să prezinte pericolul de strangulare sau sufocare.

f) Jucăriile destinate utilizării în apă de adâncime mică, capabile să ducă sau să sustină copilul, trebuie să fie concepute si realizate în asa fel încât să fie redus la minimum pericolul de a-si pierde starea de plutire si de scufundare a copilului, atunci când sunt folosite conform instructiunilor de utilizare.

g) Jucăriile în care copilul poate pătrunde într-un spatiu închis trebuie să poată fi deschise cu usurintă de către copil, actionând din interior spre exterior.

h) Jucăriile cu care copilul se poate deplasa trebuie să fie dotate, pe cât este posibil, cu un dispozitiv de frânare adecvat tipului de jucărie si energiei cinetice a acesteia.

Dispozitivul de frânare trebuie să fie usor de actionat, fără a produce căderi sau răniri fizice utilizatorilor sau unei terte persoane.

i) Forma, compozitia si energia cinetică a proiectilelor folosite la jucării trebuie să fie în asa fel încât, tinându-se seama de tipul jucăriei, să nu existe riscul de rănire fizică a utilizatorului sau a unei terte persoane.

j) Jucăriile care contin o sursă de căldură trebuie să fie în asa fel concepute si realizate, încât:

- temperatura maximă a oricărei suprafete accesibile să nu provoace pericolul de arsură la atingere;

- lichidele sau gazele continute în jucării să nu atingă temperaturi ori presiuni periculoase atunci când sunt declansate la utilizare sau din alte cauze, putând cauza arsuri, opăreli ori alte răniri fizice.

2. Inflamabilitate

a) Jucăriile nu trebuie să constituie un material inflamabil periculos pentru mediul înconjurător al copilului. Jucăriile trebuie să fie realizate din materiale care să îndeplinească cel putin una dintre următoarele conditii:

- să nu ardă sub actiunea directă a unei flăcări, scântei sau a altui potential focar de incendiu;

- să nu fie usor inflamabile (facăra să se stingă imediat ce dispare cauza focului);

- dacă se aprind, trebuie să ardă încet si să prezinte o viteză mică de răspândire a flăcării;

- indiferent de compozitia materialelor, jucăriile să fie tratate în asa fel încât să întârzie procesul de ardere.

Materialele inflamabile din jucărie nu trebuie să producă aprinderea altor materiale folosite la realizarea acesteia.

b) Jucăriile care, în scopul functionării lor, contin substante sau preparate chimice periculoase, în sensul definit de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobată si modificată prin Legea nr. 451/2001, ca de exemplu: materialele si echipamentele pentru experiente chimice, turnare în forme de material plastic sau ceramic, pentru fotografiere ori pentru alte activităti similare, nu trebuie să contină substante sau preparate care pot deveni inflamabile datorită pierderii componentelor volatile.

c) Jucăriile nu trebuie să explodeze sau să contină elemente ori substante explozive atunci când sunt folosite conform art. 2 alin. (1) din hotărâre.

Această conditie nu se aplică capselor pentru jucării, la care s-a făcut referire la pct. 10 din anexa nr. 1.

d) Jucăriile, în particular, jocurile si jucăriile tip truse chimice, nu trebuie să contină substante sau preparate:

- care pot exploda prin reactie chimică, încălzire sau în amestec cu substante oxidante;

- care contin componente volatile inflamabile în aer si sunt capabile să formeze vapori inflamabili sau explozibili.

3. Proprietăti chimice

a) Jucăriile trebuie să fie astfel concepute si realizate încât, atunci când sunt folosite conform art. 2 alin. (1) din hotărâre, să nu reprezinte un pericol pentru sănătate sau de răniri prin ingerare, inhalare ori în contact cu pielea, mucoasele sau ochii.

În toate cazurile ele trebuie să respecte reglementările în vigoare referitoare la anumite categorii de produse sau prevederile de interzicere, de limitare în utilizare ori de etichetare a anumitor substante si preparate periculoase.

b) Pentru protectia sănătătii copiilor biodisponibilitatea rezultată din utilizarea jucăriilor nu trebuie să depăsească următoarele niveluri zilnice:

- 0,2 µg pentru stibiu (antimoniu);

- 0,1 µg pentru arsen;

- 25,0 µg pentru bariu;

- 0,6 µg pentru cadmiu;

- 0,3 µg pentru crom;

- 0,7 µg pentru plumb;

- 0,5 µg pentru mercur;

- 5,0 µg pentru seleniu

sau alte asemenea valori, care au fost stabilite pentru acestea sau alte substante în legislatia comunitară pe baza dovezilor stiintifice.

Biodisponibilitatea acestor substante reprezintă extractul solubil cu influentă toxicologică.

c) Jucăriile nu trebuie să contină preparate sau substante chimice periculoase, în sensul definit de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 451/2001, într-o cantitate care ar putea pune în pericol sănătatea copiilor care le utilizează.

În toate cazurile este strict interzis ca o jucărie să contină substante sau preparate chimice periculoase, dacă se intentionează să fie folosite ca atare în timpul utilizării jucăriei.

În caz particular, la jucăriile la care este necesar un număr limitat de preparate si substante pentru functionarea lor, de exemplu: materialele si echipamentele pentru experiente chimice, asamblare după model, turnare în forme din materiale plastice si ceramice, emailări, fotografieri sau alte activităti similare, acestea sunt admise în anumite niveluri maxime de concentratie, cu conditia să fie etichetate conform prevederilor pct. 4 din anexa nr. 3.

4. Proprietăti electrice

a) Jucăriile electrice, precum si reperele acestora trebuie alimentate de la o sursă de energie a cărei tensiune nominală să nu depăsească 24 V.

b) Părtile jucăriilor care sunt în contact sau care pot să intre în contact cu o sursă de energie capabilă să producă socuri electrice, împreună cu cablurile sau cu alte fire conductoare prin care trece curentul electric către aceste piese, trebuie să fie bine izolate si protejate mecanic, astfel încât să prevină pericolul unor socuri electrice.

c) Jucăriile electrice trebuie să fie astfel concepute si realizate încât temperatura maximă atinsă de toate suprafetele accesibile să nu producă arsuri prin atingerea lor.

5. Igienă

Jucăriile trebuie să fie astfel concepute si realizate încât să respecte cerintele de igienă si de curătenie pentru a se evita orice pericol de infectare, îmbolnăvire sau contaminare.

6. Radioactivitate

a) Jucăriile nu trebuie să contină elemente sau substante radioactive în forme sau proportii care să pună în pericol sănătatea copiilor.

b) În vederea respectării prevederilor alin. (1) sunt aplicabile următoarele reglementări nationale:

- Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 14/2000, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 29 august 2000;

- Normele privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 944/2001 si avizate de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

 

ANEXA Nr. 3

 

AVERTISMENTE SI INDICATII

de utilizare a jucăriilor

 

Jucăriile trebuie să fie însotite de avertismente vizibile, lizibile si durabile, imprimate pentru reducerea pericolelor inerente în folosirea lor, asa cum este prezentat în cerintele esentiale si, în special:

1. Jucării care nu sunt destinate copiilor mai mici de 36 de luni

Jucăriile care pot fi periculoase pentru copiii mai mici de 36 de luni vor fi însotite de avertismentul:

“Nerecomandat copiilor sub 36 de luni” sau “Nerecomandat copiilor sub 3 ani”, împreună cu avertizarea care apare, de asemenea, în instructiunile de utilizare, asupra pericolelor care determină această restrictie.

Acest avertisment nu se aplică jucăriilor care, prin functii, dimensiuni, caracteristici, proprietăti sau prin alte elemente incontestabile, sunt în mod evident necorespunzătoare pentru copiii sub 36 de luni.

2. Tobogane, leagăne, inele suspendate, trapeze, corzi si alte jucării similare fixate pe o traversă

Aceste jucării trebuie să fie însotite de instructiuni de utilizare, prin care să se atragă atentia asupra necesitătii verificării si întretinerii periodice a părtilor principale (elemente de sustinere, fixare, ancorare etc.) si să se sublinieze faptul că, dacă aceste verificări nu sunt efectuate, jucăria poate cauza căderea sau răsturnarea involuntară a copilului.

De asemenea, acest tip de jucării trebuie să fie însotit de instructiuni de montaj pentru a se asigura o asamblare corectă, indicându-se acele părti care pot prezenta pericole, dacă sunt incorect asamblate.

3. Jucării functionale Jucăriile functionale sau ambalajul lor vor purta avertismentul:

“Atentie! A se folosi sub directa supraveghere a unei persoane adulte!”

În plus, acest tip de jucării trebuie să fie însotit de instructiuni de utilizare, precum si de măsurile de precautie pe care trebuie să le ia utilizatorul si care, dacă nu sunt respectate, reprezintă pericole ce vor fi specificate în special pentru jucăriile care reprezintă un model la scară redusă sau imitatia unui aparat.

Se va recomanda ca acest tip de jucărie să nu fie lăsat la îndemâna copiilor foarte mici.

 

NOTĂ:

 

Jucării functionale sunt jucăriile care reproduc la scară redusă produse, aparate sau instalatii destinate adultilor.

4. Jucării care contin substante sau preparate chimice periculoase. Jucării chimice

a) Pe lângă respectarea prevederilor legale privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice periculoase, instructiunile de utilizare a jucăriilor care contin substante sau preparate chimice periculoase vor avea înscris un avertisment asupra pericolelor pe care le reprezintă substantele sau preparatele chimice din jucării si indicatii asupra precautiilor ce trebuie luate de utilizator pentru a se evita pericolele asociate cu acestea, care trebuie să fie mentionat concis, în conformitate cu tipul jucăriei. În plus, instructiunile trebuie să cuprindă informatii generale de prim ajutor în eventualitatea unor accidente rezultate din folosirea acestui tip de jucărie. Se va indica faptul ca acest tip de jucărie să nu fie lăsat la îndemâna copiilor foarte mici.

b) În plus fată de instructiunile prevăzute la lit. a), jucăriile chimice vor purta următorul avertisment: “Atentie! A se utiliza numai de către copii peste (x) ani. A se utiliza numai sub supravegherea unei persoane adulte.”

 

NOTA 1: (x) - vârsta copiilor stabilită de fabricant.

 

NOTA 2: Jucării chimice sunt considerate următoarele tipuri de jucării:

- truse pentru experiente chimice;

- seturi pentru mulaj pe bază de ipsos;

- materiale ceramice si emailuri pentru vitrifiere;

- seturi de pastă pentru modelat, pe bază de PVC plastifiat, cu întărire în cuptor;

- seturi pentru developare de fotografii.

 

5. Patine si skateboarduri pentru copii Dacă aceste produse sunt destinate utilizării de către copii, ele trebuie să fie însotite de avertismentul:

“Atentie! A se purta echipament de protectie.”

Instructiunile de utilizare trebuie să contină mentiuni asupra faptului că jucăria necesită îndemânare în utilizare în vederea evitării căderii sau a coliziunilor, care pot cauza rănirea utilizatorului ori a unei terte persoane. De asemenea, trebuie să existe recomandări referitoare la echipamentul de protectie necesar (cască, mănusi, apărătoare pentru genunchi, apărătoare pentru umăr etc.).

6. Jucării acvatice

Jucăriile destinate utilizării în apă de adâncime mică vor contine avertismentul: “Atentie! A se utiliza numai în apă de adâncime mică si sub supravegherea unei persoane adulte.”

 

ANEXA Nr. 4

 

CONDITII MINIME

care trebuie îndeplinite de către organismele recunoscute

 

Pentru a fi recunoscute, organismele de certificare, laboratoarele de încercări si organismele de control trebuie să îndeplinească următoarele conditii minime:

1. să aibă personal, mijloacele si aparatura necesare;

2. să dovedească competenta tehnică si integritatea profesională a personalului;

3. să aibă independentă în efectuarea testelor, pregătirea rapoartelor si în emiterea certificatelor si independenta conducerii si a personalului tehnic în relatia cu toate cercurile, grupurile sau persoanele interesate direct ori indirect de domeniul jucăriilor;

4. să păstreze secretul profesional;

5. să aibă încheiată o asigurare de răspundere civilă, cuexceptia cazului în care această răspundere este asigurată de stat prin lege.

Ministerul Industriei si Resurselor va verifica periodic respectarea conditiilor prevăzute la pct. 1 si 2.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 282/2002 privind desemnarea organismelor de inspectie a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, precum si ale Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnică a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

 

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 282/2002 privind desemnarea organismelor de inspectie a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 15 iulie 2002, se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile:

a) Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 432/2002 privind modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 282/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 11 octombrie 2002;

b) Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 21/2003 pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 432/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 18 februarie 2003.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2003.

Nr. 229.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând organismele de inspectie desemnate pentru efectuarea inspectiilor tehnice ale instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

Nr. crt.

Organism de inspectie

Adresa

Activităti pentru care au fost desemnate

1.

Societatea Comercială

IPROCHIM - S.A. - Departamentul

utilaje

Nr. de înregistrare la registrul

comertului J 40/6485/1991

Bucuresti, Calea Plevnei nr. 137, sectorul 6

 

Avizarea tehnică a proiectelor si inspectie tehnică în exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea,  încărcarea,  descărcarea  sI distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

2.

Societatea Comercială

PETRODEDSIGN - S.A. – Colectivul tehnic autonom de expertizare, autorizare si inspectare - COV

Nr. de înregistrare la registrul

comertului J 40/4079/1992

Bucuresti, str. Căderea Bastiliei nr. 56-58, sectorul 1

 

Avizarea tehnică a proiectelor si inspectie tehnică în exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea,  încărcarea,  descărcarea  sI distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

3.

Societatea Comercială

DEAL IMPEX - S.R.L.

Nr. de înregistrare la registrul

comertului J 40/17505/1992

Bucuresti, calea Floreasca nr. 90-111,

bl. F1, sc. 2, ap. 17, sectorul 1

Avizarea tehnică a proiectelor instalatiilor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

4.

Societatea Comercială

LAJEDO - S.R.L.

Nr. de înregistrare la registrul

comertului J 29/2036/1993

Ploiesti, Sos. Vestului nr. 24B,

bl. 10E, ap. 11, et. 3

Avizarea tehnică a proiectului si inspectia tehnică  în  exploatare  pentru  instalatiile  de încărcare si depozitare la statiile de distributie si la terminalele la care se realizează stocarea intermediară a vaporilor

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind aprobarea Sistemului de inspectii obligatorii pentru operarea în sigurantă a navelor de tip Ro-Ro ferry care transportă si pasageri, precum si a navelor de pasageri

de mare viteză care operează în serviciu regulat

 

Având în vedere prevederile art. 69 si ale art. 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, prevederile Directivei Consiliului nr. 1.999/35/CE din 29 aprilie 1999 referitoare la un sistem obligatoriu de inspectii pentru operarea în sigurantă a serviciilor regulate ale navelor Ro-Ro ferry si ale navelor de pasageri de mare viteză, precum si prevederile Directivei Parlamentului European si a Consiliului nr. 2.002/84/CE din 5 noiembrie 2002, care amendează directivele privind siguranta maritimă si prevenirea poluării de către nave,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Sistemul de inspectii obligatorii pentru operarea în sigurantă a navelor de tip Ro-Ro ferry care transportă si pasageri, precum si a navelor de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat


Bucurest, 7 aprilie 2003.

Nr. 538.

 

ANEXĂ

 

SISTEMUL DE INSPECTII OBLIGATORII

pentru operarea în sigurantă a navelor de tip Ro-Ro ferry care transportă si pasageri, precum si a navelor de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Scop

 

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste Sistemul de inspectii obligatorii pentru operarea în sigurantă a navelor Ro-Ro ferry care transportă si pasageri si a navelor de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat între porturile românesti sau între porturile românesti si porturile statelor membre ale Uniunii Europene, denumite în continuare state membre, si asigură dreptul autoritătilor competente din statele implicate în aceste transporturi, ca state gazdă sau state de pavilion al navelor utilizate, de a conduce, de a participa sau de a coopera în investigarea accidentelor ori incidentelor maritime în care sunt implicate respectivele nave.

SECTIUNEA a 2-a

Definitii

 

Art. 2. - În cuprinsul prezentei anexe termenii utilizati se definesc după cum urmează:

a) Autoritatea Navală Română - organ tehnic de specialitate

din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, căruia i se deleagă competentele privind aplicarea prevederilor prezentului ordin, denumită în continuare ANR;

b) navă de tip Ro-Ro ferry care transportă si pasageri – navă maritimă de pasageri cu facilităti privind îmbarcarea si debarcarea vehiculelor rutiere sau feroviare pe propriile roti si care poate transporta mai mult de 12 pasageri, denumită în continuare navă Ro-Ro ferry;

c) navă de pasageri de mare viteză - navă de mare viteză conform definitiei date în Regula 1 din cap. X al Conventiei SOLAS din 1974, asa cum a fost amendată, care transportă mai mult de 12 pasageri;

d) pasager - orice persoană, alta decât:

ii(i) comandantul navei si membrii echipajului sau alte persoane angajate în orice calitate la bordul unei nave,

legată de activitatea navei respective; si i(ii) un copil cu vârsta mai mică de un an;

e) Conventia SOLAS 1974 - Conventia internatională pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, împreună cu protocoalele si amendamentele ulterioare la aceasta;

f) Codul pentru navele de mare viteză - Codul international pentru siguranta navelor de mare viteză, adoptat de Comitetul Securitătii Maritime al Organizatiei Maritime Internationale (OMI) prin Rezolutia MSC.36(63) din 20 mai 1994, cu amendamentele ulterioare;

g) serviciu regulat - o serie de voiajuri efectuate de nave Ro-Ro ferry sau de nave de pasageri de mare viteză pentru deservirea traficului între porturile românesti, între porturile românesti si porturile statelor membre, între porturile statelor membre sau o serie de voiajuri dinspre si spre acelasi port fără escale intermediare sau:

(i) voiajurile conform unui orar publicat; sau i(ii) voiajurile efectuate cu o asemenea frecventă care poate fi recunoscută ca serviciu regulat;

h) zonă maritimă - orice zonă stabilită în conformitate cu prevederile cap. I pct. 3 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 306/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind clasificarea si constructia navelor de navigatie interioară – cod MT.RNR-NI-99;

i) certificate:

(i) pentru navele Ro-Ro ferry si pentru navele de pasageri de mare viteză angajate în voiajuri internationale, certificatele de sigurantă emise în conformitate cu cerintele Conventiei SOLAS 1974, împreună cu înregistrările relevante ale echipamentului si, dacă este cazul, cu certificatele de scutire si permisele de operare;

i(ii) pentru navele Ro-Ro ferry si pentru navele de pasageri de mare viteză angajate în voiajuri interne, certificatele de sigurantă emise în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 306/1999;

j) certificat de scutire - orice certificat emis în conformitate cu prevederile Regulamentului I B/12 (a) (vi) al Conventiei SOLAS 1974;

k) administratia statului pavilionului - ANR pentru navele care arborează pavilionul român si autoritatea competentă a statului care acordă navelor Ro-Ro ferry si navelor de pasageri de mare viteză dreptul de a arbora pavilionul acestuia;

l) stat gazdă - România sau statul membru spre si dinspre porturile căruia sunt angajate în servicii regulate navele Ro-Ro ferry si navele de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat;

m) voiaj international - voiaj pe mare dintr-un port românesc spre/dinspre portul unui stat membru;

n) voiaj intern - voiaj între două porturi românesti;

o) organizatie recunoscută - societate de clasificare recunoscută conform criteriilor stabilite de legislatia Uniunii Europene;

p) companie - companie care operează una sau mai multe nave Ro-Ro ferry, pentru care s-a emis un document de conformitate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (2)-(5) din Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 331/2003 pentru aprobarea măsurilor privind întărirea managementului sigurantei navelor de tip Ro-Ro ferry care transportă si pasageri si care operează în serviciu regulat, sau companie care operează nave de pasageri de mare viteză, pentru care s-a emis un document de conformitate potrivit art. 4 din Regulamentul IX al Conventiei SOLAS 1974;

q) Codul pentru investigarea accidentelor maritime – Codul pentru investigarea accidentelor si incidentelor maritime, adoptat de către OMI prin Rezolutia Adunării  .849(20) din 27 noiembrie 1997;

r) inspectie specifică - inspectie a statului gazdă în conformitate cu prevederile art. 6 si 8 din prezenta anexă;

s) inspector calificat - angajat din sectorul public sau altă persoană pe deplin autorizată de către ANR ori autoritatea competentă a unui stat membru să efectueze supravegheri si inspectii referitoare la emiterea certificatelor si care îndeplineste criteriile de calificare si independentă prevăzute în anexa nr. 1;

s) deficientă - situatie constatată ca neîndeplinind cerintele cerute de prevederile prezentului ordin;

t) stat profund interesat, stat care conduce investigatia si accidentmaritim - au aceeasi semnificatie ca definitiile cuprinse în Rezolutia Adunării OMI A.849(20) din 27 noiembrie 1997 pentru adoptarea Codului pentru investigarea accidentelor maritime.

 

CAPITOLUL II

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare

 

Art. 3. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică tuturor navelor Ro-Ro ferry si navelor de pasageri de mare viteză, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, care operează în servicii regulate si care sunt angajate în voiajuri internationale sau în voiajuri interne în zonele maritime prevăzute de clasa A.

(2) Prevederile prezentului ordin se aplică tuturor navelor Ro-Ro ferry si navelor de pasageri de mare viteză angajate în voiajuri interne în alte zone maritime decât cele prevăzute la alin. (1). În aceste situatii regulile din domeniu se aplică tuturor navelor Ro-Ro ferry si navelor de pasageri de mare viteză care operează în aceleasi conditii, fără discriminare în privinta pavilionului, a nationalitătii sau a locului de stabilire a companiei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Verificările initiale cerute în cazul navelor Ro-Ro ferry si navelor de pasageri de mare viteză

 

Art. 4. - Înainte de a începe să opereze o navă Ro-Ro ferry sau o navă de pasageri de mare viteză, angajată să desfăsoare un serviciu regulat sau care desfăsoară deja un serviciu regulat, ANR trebuie să verifice dacă navele Ro-Ro ferry si navele de pasageri de mare viteză îndeplinesc următoarele conditii:

a) posedă certificate valabile, emise de către administratia statului pavilionului sau de către o organizatie recunoscută, care functionează în numele său;

b) au fost inspectate, pentru eliberarea certificatelor, în conformitate cu procedurile relevante si cu liniile directoare anexate la Rezolutia Adunării OMI A.746(18) privind sistemul armonizat de inspectie si certificare;

c) respectă standardele specifice de clasificare după regulile administratiei statului pavilionului sau ale unei organizatii recunoscute de aceasta sau după regulile acceptate ca echivalente de către administratia statului pavilionului privind constructia si întretinerea corpului navei, masinilor si a instalatiei electrice si de control;

d) sunt dotate cu înregistrator al parametrilor de navigatie (VDR) în scopul oferirii de informatii pentru investigarea accidentelor maritime. VDR trebuie să corespundă standardelor de performantă cuprinse în Rezolutia Adunării OMI A.861(20) si să respecte standardele de testare elaborate de către Comisia Internatională de Electrotehnică (IEC), respectiv Standardul nr. 61996. Totusi, în cazul VDR-urilor montate la bordul navelor Ro-Ro ferry si navelor de pasageri de mare viteză înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, pot fi acordate scutiri de la respectarea anumitor cerinte. Scutirile respective si conditiile în care pot fi acordate acestea trebuie să fie în conformitate cu procedurile stabilite de către ANR;

e) respectă cerintele specifice de stabilitate în conformitate cu legislatia natională în vigoare si cu conventiile internationale la care România este parte.

 

SECTIUNEA a 3-a

Verificările initiale cerute în cazul companiilor si statelor pavilionului

 

Art. 5. - Înainte de a începe să opereze o navă Ro-Ro ferry sau o navă de pasageri de mare viteză, angajată să desfăsoare un serviciu regulat sau care desfăsoară deja un serviciu regulat, ANR trebuie:

a) să verifice dacă acele companii care desfăsoară sau intentionează să desfăsoare servicii regulate cu nave Ro-Ro ferry sau cu nave de mare viteză:

(i) iau măsurile necesare pentru a asigura aplicarea cerintelor specifice stabilite în anexa nr. 2 si pentru a dovedi statelor gazdă implicate în servicii regulate respectarea dispozitiilor prezentului articol si ale art. 4 din prezenta anexă;

i(ii) agreează anticipat că statele gazdă si oricare alt stat profund interesat pot conduce, participa sau coopera în cazul oricărei investigatii a unui accident sau incident

maritim, în conformitate cu prevederile art. 16-18 din prezenta anexă, si pot permite accesul acestora la informatiile obtinute de la VDR-ul navei Ro-Ro ferry sau navei de pasageri de mare viteză implicată în accidentul sau incidentul respectiv;

b) să verifice dacă, în cazul navei Ro-Ro ferry sau navei de pasageri de mare viteză respective, care arborează alt pavilion decât cel românesc ori cel al unui stat membru, există acordul statului pavilionului respectiv privind angajamentul companiei de a respecta cerintele prezentului ordin.

 

SECTIUNEA a 4-a

Inspectii specifice initiale

 

Art. 6. - (1) Înainte de a începe să opereze o navă Ro-Ro ferry sau o navă de pasageri de mare viteză, angajată să desfăsoare un serviciu regulat sau care desfăsoară deja un serviciu regulat, ANR împreună cu autoritătile competente din celelalte state gazdă trebuie să efectueze o inspectie specifică initială, în conformitate cu anexele nr. 2 si 3, pentru a se convinge că navele Ro-Ro ferry si navele de pasageri de mare viteză îndeplinesc în totalitate cerintele necesare pentru operarea în sigurantă a unui serviciu regulat.

(2) În cazul în care prevederile alin. (1) se aplică înaintea începerii operării, ANR împreună cu autoritătile competente din celelalte state gazdă vor stabili o dată pentru inspectia specifică initială, care să nu fie mai târziu de o lună de la primirea probelor necesare pentru finalizarea verificării, în conformitate cu prevederile art. 4 si 5 din prezenta anexă.

 

SECTIUNEA a 5-a

Dispozitii speciale

 

Art. 7. - (1) Când o navă Ro-Ro ferry sau o navă de pasageri de mare viteză urmează să fie angajată într-un alt serviciu regulat, care include un port românesc, ANR va tine cont în cel mai înalt grad de verificările si de inspectiile efectuate anterior la nava Ro-Ro ferry sau la nava de mare viteză respectivă pentru operarea unui serviciu regulat anterior, reglementat prin prezentul ordin. În cazul în care ANR este satisfăcută de verificările si inspectiile anterioare respective si acestea sunt relevante pentru noile conditii de navigatie, prevederile art. 4, 5 si 6 din prezenta anexă nu se aplică navei Ro-Ro ferry sau navei de pasageri de mare viteză care începe să opereze în noul serviciu regulat.

(2) Dacă o navă Ro-Ro ferry sau o navă de pasageri de mare viteză, care respectă dispozitiile prezentului ordin si operează deja un serviciu regulat, atunci când începe să opereze un alt serviciu regulat pe o rută considerată ca fiind similară si aprobată în acest sens de statele gazdă, ANR împreună cu autoritătile competente din celelalte state gazdă pot stabili că respectivei nave nu i se aplică prevederile art. 4, 5 si 6 din prezenta anexă. La solicitarea unei companii, ANR si autoritătile competente ale celorlalte state gazdă pot confirma anticipat acordul său privind caracteristicile similare ale unei noi rute.

(3) În cazul în care, ca urmare a unor împrejurări neprevăzute, trebuie să se introducă rapid o navă Ro-Ro ferry sau o navă de pasageri de mare viteză pentru a asigura continuitatea serviciului si prevederile alin. (1) si (2) nu sunt aplicabile, ANR poate permite navei Ro-Ro ferry sau navei de pasageri de mare viteză să înceapă operarea, cu conditia ca:

a) o inspectie vizuală si verificarea documentelor să nu ridice probleme legate de îndeplinirea cerintelor necesare pentru operarea în sigurantă a navei Ro-Ro ferry sau navei de pasageri de mare viteză; si

b) ANR să finalizeze verificările si inspectiile, conform art. 4, 5 si 6 din prezenta anexă, în termen de o lună.

 

SECTIUNEA a 6-a

Inspectii specifice regulate si alte inspectii

 

Art. 8. - (1) ANR si autoritătile competente din celelalte state gazdă trebuie să efectueze o dată la 12 luni următoarele inspectii:

a) o inspectie specifică, în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa nr. 3; si

b) o inspectie în timpul serviciului regulat, care să cuprindă suficiente cerinte prevăzute în anexele nr. 2, 3 si 4, pentru ca ANR să fie convinsă că nava Ro-Ro ferry sau nava de pasageri de mare viteză îndeplineste toate conditiile de operare în sigurantă. O inspectie specifică initială, desfăsurată în conformitate cu prevederile art. 6 din prezenta anexă, este considerată inspectie specifică în sensul prezentului articol.

(2) ANR trebuie să efectueze o inspectie specifică, în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa nr. 3, de fiecare dată când nava Ro-Ro ferry sau nava de pasageri de mare viteză suferă reparatii, defectiuni sau modificări importante sau dacă se schimbă managementul ori pavilionul navei sau trece în altă clasă. În cazul în care se schimbă managementul sau pavilionul navei ori trece în altă clasă, ANR poate să scutească nava Ro-Ro ferry sau nava de pasageri de mare viteză de inspectia specifică, conform prevederilor prezentului alineat, după ce ia în considerare verificările si inspectiile efectuate anterior la nava Ro-Ro ferry sau la nava de pasageri de mare viteză, cu conditia ca schimbarea respectivă sau transferul respectiv să nu afecteze operarea în sigurantă a navei Ro-Ro ferry ori a navei de pasageri de mare viteză.

(3) Dacă inspectiile mentionate la alin. (1) confirmă sau dezvăluie deficiente legate de respectarea prevederilor prezentului ordin, care să justifice interzicerea operării, toate costurile legate de inspectii vor fi suportate de către companie.

 

SECTIUNEA a 7-a

Notificarea

 

Art. 9. - ANR si autoritătile competente din celelalte state gazdă vor informa prompt companiile, în scris, despre rezultatele verificărilor si inspectiilor, conform art. 4, 5, 6 si 8 din prezenta anexă.

 

SECTIUNEA a 8-a

Interzicerea operării

 

Art. 10. - (1) ANR va interzice operarea unei nave Ro-Ro ferry sau a unei nave de pasageri de mare viteză într-un serviciu regulat:

a) dacă aceasta nu confirmă respectarea prevederilor art. 4 si 5 din prezenta anexă;

b) ori de câte ori se găsesc deficiente în timpul inspectiilor mentionate la art. 6 si 8 din prezenta anexă, care pun în pericol imediat siguranta navei Ro-Ro ferry sau navei de pasageri de mare viteză ori viata echipajului si pasagerilor acesteia;

c) dacă se constată că nu sunt respectate prevederile actelor normative aplicabile, prevăzute în anexa nr. 5, si constituie un pericol imediat pentru siguranta navei Ro-Ro ferry sau a navei de pasageri de mare viteză ori pentru viata echipajului si a pasagerilor acesteia;

d) ori de câte ori nu a fost consultată de către autoritătile competente ale statului pavilionului, în ceea ce priveste respectarea prevederilor art. 19 alin. (1) sau (5) din prezenta anexă.

Interzicerea operării va fi mentinută până ce ANR stabileste că pericolul este eliminat si că sunt îndeplinite prevederile prezentului ordin. ANR va informa în scris compania cu privire la decizia de interzicere a operării navei Ro-Ro ferry sau navei de pasageri de mare viteză, expunând detaliat motivele.

(2) Dacă nava Ro-Ro ferry sau nava de pasageri de mare viteză operează deja un serviciu regulat si se descoperă deficiente, ANR si autoritătile competente din celelalte state gazdă trebuie să solicite companiei să ia măsurile necesare pentru remedierea lor promptă sau într-o perioadă bine definită si rezonabilă, cu conditia ca aceste deficiente să nu prezinte un pericol imediat pentru siguranta navei Ro-Ro ferry sau navei de pasageri de mare viteză, a echipajului sau pasagerilor acesteia. După remedierea deficientelor, ANR si autoritătile competente din celelalte state gazdă vor verifica dacă aceste corectări le satisfac în întregime. În caz contrar, ANR si autoritătile competente din celelalte state gazdă vor interzice operarea navelor respective.

(3) În cazul în care s-a luat decizia interzicerii operării de către ANR, în conformitate cu prevederile alin. (2), compania are dreptul de a contesta această decizie în conformitate cu legislatia română în vigoare. ANR este obligată să aducă la cunostintă companiei decizia de interzicere a operării. Contestatia nu determină suspendarea deciziei de interzicere a operării.

(4) În cazurile în care prevederile art. 4, 5 si 6 din prezenta anexă sunt aplicabile înainte ca nava Ro-Ro ferry sau nava de pasageri de mare viteză să înceapă operarea în serviciu regulat, o decizie de a interzice operarea navei trebuie să fie luată în perioada de o lună de la inspectia specifică initială si aceasta trebuie comunicată imediat companiei.

 

SECTIUNEA a 9-a

Proceduri referitoare la inspectiile specifice initiale si regulate

 

Art. 11. - Navele Ro-Ro ferry si navele de pasageri de mare viteză care au fost supuse inspectiilor specifice si care au îndeplinit cerintele celorlalte state gazdă sunt scutite de inspectiile extinse impuse de prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.414/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internationale pentru siguranta navelor, prevenirea poluării si asigurarea conditiilor de muncă si viată la bordul navelor maritime care utilizează porturile românesti sau care navighează în apele nationale si de inspectiile extinse, bazate pe motivele de retinere, justificate prin faptul că acestea apartin categoriei de nave de pasageri.

Art. 12. - ANR va coopera cu autoritătile competente din celelalte state gazdă pentru efectuarea unei inspectii specifice a unei nave Ro-Ro ferry sau a unei nave de pasageri de mare viteză. Inspectiile specifice se efectuează de către o echipă compusă din inspectorii calificati ai ANR si ai celorlalte state gazde. Dacă este necesară o evaluare calitativă a îndeplinirii dispozitiilor referitoare la clasă, în echipa de inspectie va fi inclus si un inspector dintr-o organizatie recunoscută. Echipa de inspectie va comunica aceste informatii statului pavilionului, dacă statul respectiv nu este un stat gazdă implicat în inspectie.

Art. 13. - (1) ANR poate aproba efectuarea unei inspectii la solicitarea unui alt stat gazdă implicat.

(2) La cererea companiilor, ANR va invita administratia statului pavilionului care nu este un stat gazdă să fie reprezentată în orice inspectie specifică, conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 14. - În planificarea unei inspectii în conformitate cu prevederile art. 6 si 8 din prezenta anexă, ANR trebuie să acorde atentia cuvenită programului de navigatie si de întretinere a navei Ro-Ro ferry sau a navei de pasageri de mare viteză.

Art. 15. - (1) Constatările inspectiilor specifice se trec într-un raport ale cărui formă si continut se stabilesc de către ANR.

(2) În cazul unui dezacord existent între ANR si autoritătile competente din statele gazdă cu privire la îndeplinirea cerintelor prevăzute la art. 4 si la art. 5 lit. a) din prezenta anexă, ANR va informa Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei cu privire la motivele dezacordului.

SECTIUNEA a 10-a

Investigarea accidentelor

 

Art. 16. - ANR va permite autoritătilor competente ale celorlalte state gazdă să participe, să coopereze sau să conducă orice cercetare a accidentului ori a incidentului maritim în care este implicată o navă Ro-Ro ferry sau o navă de pasageri de mare viteză, în conformitate cu Codul pentru investigatia accidentelor maritime, dacă aceste state au calitatea de stat profund interesat sau de stat care conduce investigatia.

Art. 17. - (1) Când o navă Ro-Ro ferry sau o navă de pasageri de mare viteză este implicată într-un accident maritim, care a avut loc în apele nationale ale României sau în apele nationale ale statelor membre, investigatia va fi începută de autoritatea competentă a statului în ale cărui ape nationale a avut loc acest accident.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) statul respectiv răspunde de investigatie si de conlucrarea cu alte state profund interesate până în momentul în care se stabileste, de comun acord, care va fi autoritatea competentă a statului care va conduce investigatia.

(3) În cazul în care accidentul are loc în apele nationale ale altor state decât cele prevăzute la alin. (1) sau în marea liberă, investigatia se va desfăsura conform prevederilor conventiilor internationale în vigoare.

Art. 18. - (1) ANR si autoritătile competente din statele membre care conduc, participă sau cooperează la investigatiile respective trebuie să garanteze definitivarea cercetărilor în modul cel mai eficient si în cel mai scurt timp posibil, în conformitate cu prevederile Codului pentru investigarea accidentelor maritime.

(2) ANR si autoritătile competente din statele membre trebuie să garanteze că rapoartele rezultate din investigarea respectivă sunt făcute publice în conformitate cu pct. 12.3 din Codul pentru investigarea accidentelor maritime si sunt comunicate autoritătilor competente din statele profund interesate.

 

SECTIUNEA a 11-a

Măsuri însotitoare

 

Art. 19. - (1) În cazul în care ANR emite, respectiv recunoaste un certificat de scutire, trebuie să colaboreze împreună cu autoritatea competentă a statului gazdă implicat, respectiv cu administratia statului pavilionului, pentru a rezolva orice dezacord privind oportunitatea scutirilor înaintea inspectiei specifice initiale.

(2) ANR trebuie să aibă permanent în functiune sistemul pentru dirijarea navigatiei, precum si alte sisteme informative în conformitate cu Rezolutia Adunării OMI A.795(19) pentru a asista nava Ro-Ro ferry si nava de pasageri de mare viteză în operarea în sigurantă a serviciilor regulate sau acea parte pentru care ANR poartă responsabilitatea.

(3) ANR va furniza autoritătilor competente din statele profund interesate copii ale rapoartelor de inspectie prevăzute la art. 15 alin. (1) din prezenta anexă, cu numărul de identificare IMO, după caz.

(4) ANR trebuie să se asigure că acele companii care operează nave Ro-Ro ferry sau nave de pasageri de mare viteză în servicii regulate sunt capabile să mentină si să implementeze un sistem integrat de planificare a situatiilor neprevăzute, în cazul avariilor la bordul navei, în conformitate cu prevederile Rezolutiei Adunării OMI A.852(20) privind liniile directoare pentru o structură a unui sistem integrat de contingentă. ANR împreună cu autoritătile competente din celelalte state gazdă, care sunt implicate într-un serviciu regulat, vor stabili de comun acord un plan pentru rute diferite.

(5) În cazul în care o navă urmează să efectueze un serviciu regulat, ANR va solicita autoritătii competente a statului pavilionului navei ca în timpul evaluării respectivei nave, pentru emiterea permisului de operare prevăzut la pct. (1.9.3) din Codul pentru navele de mare viteză, să tină cont de restrictiile din porturile românesti privind protejarea vietii, a resurselor naturale si a activitătilor de coastă si să ia măsuri pentru a asigura punerea în aplicare a acestor restrictii.

 

SECTIUNEA a 12-a

Cooperarea între statele gazdă

 

Art. 20. - ANR împreună cu autoritătile competente din celelalte state gazdă implicate în acelasi serviciu regulat trebuie să stabilească o legătură permanentă între ele când aplică prevederile prezentului ordin.

Art. 21. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul sistem de inspectii obligatorii.

 

ANEXA Nr. 1

la sistemul de inspectii

 

CRITERII

privind calificarea si independenta pentru inspectorii calificati

[mentionate la art. 2 lit. s)]

 

Art. 1. - Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească inspectorii calificati să efectueze supravegheri si inspectii sunt:

a) să fie o persoană autorizată de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu experientă, având calificarea de inspector pentru verificarea implementării conventiilor internationale aplicabile;

b) să fie capabil să comunice în limba engleză cu membrii echipajului cu functii-cheie la bordul navei;

c) să fie posesorul unui brevet de comandant, care îi dă dreptul să preia comanda unei nave de 1.600 GT sau mai mult (Regula II/2, Conventia STCW); sau

d) să fie posesorul unui brevet de sef mecanic, care îi dă dreptul să detină functia la bordul unei nave al cărui motor principal are o putere egală sau mai mare de 3.000 kW (Regula III/2, Conventia STCW); sau

e) să fie posesorul unei diplome de arhitect naval, inginer mecanic sau de inginer în domeniul maritim si să aibă o experientă adecvată la bordul navelor de cel putin 5 ani în una dintre aceste functii; sau

f) să fie un functionar calificat al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei cu un nivel echivalent de experientă si pregătire pentru efectuarea inspectiilor PSC; sau

g) să fie detinătorul unei diplome universitare de profil sau să fi urmat o formă de învătământ echivalentă, să fi absolvit cursurile unei scoli de pregătire a inspectorilor PSC si să fi detinut cel putin 2 ani functia de inspector al statului de pavilion, având atributia de inspectie si certificare în concordantă cu conventiile aplicabile.

Art. 2. - Inspectorii calificati trebuie să aibă cunostinte despre prevederile Conventiei SOLAS 1974 si despre prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Inspectorii calificati care efectuează inspectii specifice nu trebuie să aibă nici un interes comercial în compania respectivă sau în orice altă companie care operează servicii regulate spre si dinspre statul gazdă implicat, nici la nava Ro-Ro ferry si nici la nava de pasageri de mare viteză inspectată.

(2) Inspectorii calificati nu trebuie să fie angajati de organizatiile nonguvernamentale si să nu desfăsoare activităti în numele organizatiilor nonguvernamentale care efectuează inspectii statutare sau inspectii de clasificare ori care eliberează certificate pentru navele Ro-Ro ferry sau pentru navele de pasageri de mare viteză.

 

ANEXA Nr. 2

la sistemul de inspectii

 

CERINTE SPECIFICE

care trebuie să fie îndeplinite de către companii

[mentionate la art. 5 lit. a) si la art. 6 si 8]

 

Articol unic. - Companiile trebuie să se asigure că la bordul navelor lor Ro-Ro ferry si de pasageri de mare viteză:

1. comandantul dispune de informatiile corespunzătoare, stabilite de către autoritătile competente, privind disponibilitatea sistemelor de coastă pentru dirijarea navigatiei si de alte sisteme de informatii care să îl sprijine în manevrarea în conditii de sigurantă înainte ca nava Ro-Ro ferry sau nava de pasageri de mare viteză să plece în voiaj si pe care le utilizează în navigatie;

2. sunt respectate prevederile relevante ale alin. 2-6 din MSC/Circulara 699, privind liniile directoare revizuite pentru transportul în sigurantă al pasagerilor;

3. tabelul cu programul de lucru la bordul navei este plasat într-un loc usor accesibil si contine:

a) programul de serviciu pe mare si serviciu în port; si

b) numărul maxim de ore de lucru sau numărul minim de ore de odihnă necesare pentru ofiterii de cart;

4. comandantul nu este împiedicat să ia orice decizie pe care o consideră necesară din punct de vedere profesional pentru navigarea si operarea în sigurantă a navelor, în special în conditii meteorologice grele si mare foarte agitată;

5. comandantul tine evidenta activitătilor si incidentelor de navigatie care sunt importante pentru siguranta navigatiei;

6. orice defectiune la sau abatere permanentă a portilor de operare si la bordajul metalic exterior, care poate afecta integritatea navei Ro-Ro ferry sau a navei de pasageri de mare viteză, precum si orice deficiente în sistemele de comandă si control pentru închiderea acestor porti sunt aduse prompt la cunostintă atât administratiei statului pavilionului, cât si statului gazdă si sunt reparate prompt;

7. se poate procura un orar actualizat al curselor înaintea plecării în cursă a navei Ro-Ro ferry sau a navei de pasageri de mare viteză. La elaborarea orarului curselor trebuie să se tină seama de liniile directoare privind planificarea voiajurilor stabilite de Comitetul de Sigurantă Maritimă al OMI;

8. sunt aduse la cunostintă pasagerilor informatii generale referitoare la asistenta pentru persoanele în vârstă si infirme aflate la bord si care pot fi procurate în formate potrivite si pentru persoanele cu deficiente de vedere.

 

ANEXA Nr. 3

la sistemul de inspectii

 

PROCEDURI PENTRU INSPECTIILE SPECIFICE

[mentionate la art. 6 si 8]

 

Art. 1. - Prin inspectiile specifice trebuie să se asigure că cerintele statutare, în special pentru constructie, compartimentare si stabilitate, masini si instalatii electrice, încărcare, protectie contra incendiilor, numărul maxim de pasageri, mijloace de salvare a vietii si transportul mărfurilor periculoase, radiocomunicatii si navigatie, sunt îndeplinite în totalitate si corespund scopului si că includ, după caz, cel putin următoarele:

a) pornirea generatorului de avarie;

b) inspectia iluminatului de avarie;

c) inspectia sursei de alimentare de avarie pentru statiile radio;

d) încărcarea instalatiei de radioficare;

e) rolul de incendiu, care să includă o demonstratie de mânuire a costumului de protectie pentru stingerea incendiilor;

f) punerea în functiune a pompei de incendiu de avarie cu două furtunuri de incendiu conectate la conducta principală de stins incendiu;

g) testarea închiderii de la distantă a alimentării cu combustibil la caldarine, motoarele principale si auxiliare si a obturatoarelor de la ventilatoare;

h) testarea comenzilor de la distantă si locale privind închiderea obturatoarelor;

i) testarea detectorului de incendii si a sistemului de alarmă;

j) testarea închiderii corespunzătoare a portilor etanse;

k) functionarea pompelor de santină;

l) închiderea usilor portilor etanse atât prin comandă locală, cât si de la distantă;

m) o demonstratie care să arate că membrii-cheie ai echipajului sunt familiarizati cu planul de vitalitate al navei;

n) coborârea a cel putin unei bărci de salvare de urgentă si a unei bărci de salvare la apă, pornirea si verificarea sistemului lor de propulsie si de cârmă, recuperarea lor din apă si stivuirea lor în pozitia normală de la bord;

o) verificarea inventarului bărcilor de salvare si plutelor de salvare;

p) testarea instalatiei de guvernare a navei sau si a sistemului auxiliar de guvernare.

Art. 2. - Inspectiile specifice trebuie să includă verificarea sistemului de întretinere planificată de la bord.

Art. 3. - Inspectiile specifice trebuie să se concentreze asupra familiarizării membrilor echipajului cu procedurile de sigurantă, procedurile în caz de urgentă, tehnicile de întretinere si de lucru, siguranta pasagerilor, procedurile pe comanda navei si operatiunile legate de transportul mărfurilor si vehiculelor, precum si asupra eficientei acestora. Trebuie să se verifice abilitatea navigatorilor de a întelege sau, după caz, de a da ordine si instructiuni si de a raporta într-un limbaj comun de lucru, asa cum sunt înscrise în jurnalul de bord. Se va verifica evidenta documentelor care atestă că membrii echipajului au urmat cu succes o pregătire specială, în mod deosebit cele referitoare la:

a) cursuri în conducerea maselor;

b) cursuri de familiarizare;

c) cursuri de pregătire pentru personalul implicat direct în acordarea asistentei pasagerilor în spatiile destinate acestora, în special pasagerilor în vârstă si infirmi; si

d) cursuri de management al comportamentului uman în situatii de criză.

Inspectia specifică trebuie să includă o evaluare pentru a se stabili dacă nu cumva programul de lucru si de odihnă nu provoacă o oboseală nejustificată, în special în rândul personalului de cart.

Art. 4. - Brevetele membrilor echipajului emise de statele terte vor fi recunoscute numai când acestea sunt în conformitate cu Regulamentul I/10 din Conventia internatională privind standardele de pregătire, certificare si efectuarea serviciului de cart pentru navigatori (Conventia STCW), 1978, astfel cum a fost amendată.

 

ANEXA Nr. 4

la sistemul de inspectii

 

LINII DIRECTOARE

pentru inspectorii calificati când efectuează inspectii neplanificate în timpul unui serviciu regulat

[mentionate la art. 8 alin. (1)]

 

Articol unic. - În timpul inspectiilor neplanificate inspectorii calificati vor verifica respectarea conditiilor minime privind următoarele aspecte:

1. Informatii cu privire la pasageri

Să se verifice:

a) că numărul de pasageri îmbarcati la bordul navelor nu este mai mare decât numărul de pasageri pentru care este certificată nava Ro-Ro ferry sau nava de pasageri de mare viteză;

b) dacă sistemul de înregistrare a informatiilor referitoare la pasageri este efectiv implementat si este în conformitate cu prevederile aplicabile;

c) modalitatea în care informatiile referitoare la numărul total de pasageri sunt transmise comandantului si, dacă este cazul, modalitatea prin care pasagerii care efectuează o traversare dublă, fără a debarca, sunt inclusi în numărul total la cursa de întoarcere.

2. Informatii cu privire la încărcare si stabilitate

Să se verifice:

a) acolo unde este cazul, dacă sunt instalate indicatoare de pescaj sigure si dacă acestea sunt utilizate;

b) dacă se iau măsuri pentru a se asigura că nava nu este supraîncărcată si că linia de încărcare a compartimentelor nu se află sub nivelul apei;

c) dacă determinarea încărcării si a stabilitătii se efectuează corespunzător;

d) dacă vehiculele cu mărfuri si alte încărcături se cântăresc unde trebuie si cifrele privind greutatea sunt transmise navei pentru a fi utilizate la determinarea încărcării si stabilitătii;

e) dacă planurile pentru controlul avariilor sunt expuse în permanentă si dacă sunt prevăzute brosuri cu informatii despre controlul avariilor pentru ofiterii de pe navă.

3. Securitatea pe mare

Să se verifice:

a) procedura prin care se garantează că nava întruneste toate conditiile de securitate pentru a naviga, înainte să părăsească dana, care ar trebui să includă o procedură de raportare pozitivă privind faptul că toate portile de operare laterală etanse la apă si intemperii sunt închise;

b) dacă toate portile puntilor cu vehicule sunt închise înainte ca nava să părăsească dana sau rămân deschise doar atâta timp cât să permită închiderea vizorului provei;

c) dacă sistemele de închidere a portilor de la provă, pupă si laterale sunt dotate cu indicatoare luminoase si supraveghere TV, care să indice situatia acestora pe puntea de comandă. Orice dificultăti legate de functionarea indicatoarelor luminoase, în special a întrerupătoarelor de la porti, trebuie să fie verificate si raportate.

4. Anunturile pentru măsuri de sigurantă

Să se verifice:

a) forma anunturilor curente privind măsuri de protectie si afisarea instructiunilor si a traselor în cazul procedurilor de urgentă în limba/limbile corespunzătoare;

b) dacă anunturile traselor de sigurantă sunt efectuate la începutul voiajului si pot fi auzite în toate spatiile publice, inclusiv pe puntile deschise, la care pasagerii au acces.

5. Înregistrările în jurnalul de bord

Să se verifice:

a) jurnalul de bord pentru a se asigura că s-au efectuat înregistrări referitoare la închiderea portilor de la provă, pupă si a altor porti etanse la apă si la intemperii, testarea portilor de la compartimentele etanse la apă si a instalatiei de guvernare etc.;

b) dacă se înregistrează pescajele, bordul liber si stabilitatea, precum si limba de lucru comună pentru echipaj.

6. Mărfuri periculoase

Să se verifice:

a) dacă orice încărcătură de mărfuri periculoase sau poluante este transportată în conformitate cu legislatia relevantă, în special dacă există o declaratie privind mărfurile periculoase sau poluante, împreună cu un cargomanifest ori un cargoplan, care să indice localizarea acestora la bord;

b) dacă orice marfă periculoasă sau poluantă este permisă să fie transportată pe nave de pasageri si dacă mărfurile periculoase si poluante sunt marcate, etichetate, stivuite, fixate si separate;

c) dacă vehiculele care transportă mărfurile periculoase si poluante sunt placate si asigurate;

d) dacă, atunci când se transportă mărfuri periculoase si poluante, există la tărm o copie a cargomanifestului sau a cargoplanului;

e) dacă comandantul este avertizat cu privire la cerintele privind raportarea incidentelor în care sunt implicate nave maritime care transportă mărfuri periculoase, substante dăunătoare si/sau poluanti marini (Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.730/2001) si toate instructiunile privind procedurile de urgentă ce trebuie urmate si cele de acordare a primului ajutor în cazul unui incident care implică mărfuri periculoase sau poluanti marini;

f) dacă dispozitivele de ventilatie a puntilor pentru vehicule functionează tot timpul, dacă functionează mai intens atunci când motoarele vehiculelor sunt în functiune si dacă există un indicator pe punte care să arate că ventilatia puntilor pentru vehicule este în functiune.

7. Fixarea vehiculelor de marfă

Să se verifice:

a) modul în care sunt fixate vehiculele de marfă, de exemplu dacă sunt stivuite în bloc sau sunt legate individual;

b) dacă sunt disponibile puncte de fixare suficient de puternice;

c) dacă există sisteme de fixare a vehiculelor de marfă, în cazul în care are loc sau se preconizează vreme rea;

d) dacă există metode pentru fixarea autocarelor sau motocicletelor;

e) dacă nava posedă un manual pentru fixarea încărcăturii.

8. Puntile pentru vehicule

Să se verifice:

a) dacă spatiile pentru încărcătură de categorie specială si RO-RO sunt patrulate si supravegheate continuu printr-un sistem de supraveghere TV, astfel încât să se poată observa deplasarea vehiculelor în caz de vreme nefavorabilă si intrarea neautorizată a pasagerilor;

b) dacă portile de evacuare în caz de incendiu si intrările se mentin închise si dacă sunt afisate anunturi prin care să se interzică accesul pasagerilor la puntile cu vehicule în timp ce nava se află pe mare.

9. Închiderea portilor etanse la apă

Să se verifice:

a) dacă este respectată politica stabilită în instructiunile de functionare a navei pentru portile etanse la apă;

b) dacă se efectuează instruirile necesare;

c) dacă controlul portilor etanse la apă, de pe comanda de navigatie, este mentinut, când este posibil, pe controlul “local”;

d) dacă portile sunt tinute închise în caz de vizibilitate redusă si orice situatie primejdioasă;

e) dacă echipajele sunt instruite în mod corect pentru operarea portilor si cunosc pericolele utilizării gresite a acestora.

10. Patrulele contra incendiilor

Trebuie să fie confirmat că se mentine o patrulare eficientă astfel încât să se poată detecta imediat orice izbucnire de foc.

Aceasta trebuie să includă spatiile speciale care nu sunt prevăzute cu un sistem fix de detectare a focului si de alarmă, consemnând că aceste spatii pot fi patrulate conform celor mentionate la alin. (8).

11. Comunicatiile în caz de avarie

Să se verifice dacă există suficienti membri ai echipajului, conform listei de responsabilităti, care să ajute pasagerii în caz de avarie si dacă acestia pot fi identificati repede si pot să comunice cu pasagerii în caz de avarie, luând în considerare o combinatie corespunzătoare si adecvată de oricare dintre următorii factori:

a) limba sau limbile corespunzătoare principalelor nationalităti de pasageri transportati pe o anumită rută;

b) probabilitatea ca o abilitate în folosirea vocabularului elementar al limbii engleze pentru instructiunile de bază să poată oferi un mijloc de comunicare cu un pasager care are nevoie de ajutor, indiferent dacă pasagerul si membrii echipajului folosesc o limbă comună sau nu;

c) necesitatea posibilă de a comunica în timpul unei avarii prin alte mijloace (de exemplu, atentionarea prin demonstratii, gesturi sau atentionarea asupra locului instructiunilor, a posturilor de apel, dispozitivelor de salvare a vietilor omenesti sau a căilor de evacuare, atunci când comunicarea verbală este impracticabilă);

d) măsura în care le sunt oferite pasagerilor instructiuni complete de protectie în limba sau în limbile materne ale acestora;

e) limbile în care pot fi difuzate anunturile prin radio în timpul unei avarii sau exercitiu, pentru a transmite o orientare esentială pasagerilor si a facilita sprijinul acordat pasagerilor de către membrii echipajului.

12. Limba de lucru comună între membrii echipajului

Se verifică dacă s-a stabilit o limbă de lucru pentru a asigura o reactie eficientă a echipajului în probleme de sigurantă si dacă această limbă de lucru este trecută în jurnalul de bord al navei.

13. Echipamentul de protectie

Să se verifice:

a) dacă sunt mentinute dispozitive pentru salvarea de vieti si contra incendiilor, incluzând usile contra incendiului si alte articole de protectie structurală contra incendiilor, care pot fi repede inspectate;

b) dacă sunt expuse în permanentă planuri pentru stingerea incendiilor sau sunt prevăzute brosuri cu informatii echivalente pentru informarea ofiterilor echipajului;

c) dacă vestele de salvare sunt stocate corespunzător si dacă stocul de veste de salvare pentru copii se poate identifica repede;

d) dacă încărcătura vehiculelor nu împiedică actionarea dispozitivelor de localizare a incendiilor, întrerupătoarelor de urgentă, dispozitivelor de control pentru clapetele de furtună etc., care se pot afla pe puntile cu vehicule.

14. Echipamentul de navigatie si radio

Se verifică dacă echipamentul de navigatie si de comunicatii radio, incluzând radiofarurile (EPIRBs) pentru localizarea avariilor, sunt operationale.

15. Indicatoarele luminoase suplimentare pentru avarii

Se verifică dacă sunt prevăzute indicatoare luminoase suplimentare pentru avarii, conform regulamentelor, si dacă se tine o evidentă a deficientelor.

16. Mijloacele de salvare

Să se verifice:

a) dacă marcajul mijloacelor de salvare este în concordantă cu cerintele aplicabile si dacă indicatoarele luminoase sunt alimentate atât de la generatorul principal, cât si de la cel de avarie;

b) dacă s-au luat măsuri pentru ca vehiculele să nu încurce căile de salvare, în cazul în care căile de salvare traversează sau trec pe puntile pentru vehicule;

c) dacă iesirile, în special cele de la magazinele scutite de taxe vamale, care au fost găsite blocate de mărfuri în exces, sunt mentinute libere.

17. Registrul de operatii

Se verifică dacă există copii ale registrului de operatii pentru comandant si pentru fiecare ofiter de grad superior si dacă există copii disponibile pentru toti membrii echipajului. De asemenea, se verifică dacă există liste de verificare care să cuprindă pregătirea pentru mare si alte operatii.

18. Curătenia în compartimentul masinilor

Se verifică dacă în compartimentul masinilor este păstrată curătenia legată de procedurile de întretinere.

19. Evacuarea gunoiului

Se verifică dacă amenajările pentru manipularea si evacuarea gunoiului sunt satisfăcătoare.

20. Planificarea întretinerii

Să se verifice:

a) dacă toate companiile au ordine permanente specifice, cu un sistem de întretinere planificată, pentru toate locurile legate de protectie, incluzând usile de la prova si pupa si portile laterale, împreună cu sistemele lor de închidere, dar care să includă si întretinerea compartimentului masinilor si a echipamentului de protectie;

b) dacă există planuri pentru verificarea periodică a tuturor articolelor, astfel încât normele de protectie să fie mentinute la cel mai înalt nivel;

c) dacă există proceduri pentru evidenta deficientelor si confirmarea rectificării lor corespunzătoare, astfel încât comandantul si persoana desemnată de pe uscat din structura administratiei companiei să aibă cunostintă de deficiente si să fie înstiintată despre rectificarea acestora într-un timp determinat;

d) dacă verificările periodice ale sistemelor de comandă si control pentru închiderea portilor interioare si exterioare de la prova includ indicatoarele, echipamentul de supraveghere si toate orificiile de scurgere a apei de pe punte din spatiile dintre vizorul provei si poarta interioară, în special mecanismele de închidere si sistemele hidraulice ale acestora.

21. Efectuarea unui voiaj

Atunci când se efectuează un voiaj trebuie să se profite de ocazie pentru a se verifica supraaglomerarea, inclusiv disponibilitatea locurilor si blocarea culoarelor, scărilor si evacuărilor, în caz de avarii, cu bagaje si pasageri care nu îsi găsesc locurile. De asemenea, trebuie să se verifice dacă pasagerii sunt evacuati de pe puntea cu vehicule înaintea iesirii navei în larg si să se asigure că acestia nu revin decât după acostarea navei.

 

ANEXA Nr. 5

la sistemul de inspectii

 

LISTA

actelor normative aplicabile

[mentionată la art. 10 alin. (1) lit. c)]

 

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 581/1999 privind cerintele minime pentru navele maritime care transportă mărfuri periculoase sau poluante;

- Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.730/2001 privind aprobarea sistemelor de raportare a incidentelor în care sunt implicate nave maritime care transportă mărfuri periculoase, substante dăunătoare si/sau poluanti marini;

- Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 947/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmarea competentei si eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim (când este cazul);

- Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 331/2003 pentru aprobarea măsurilor privind întărirea managementului sigurantei navelor de tip Ro-Ro ferry care transportă si pasageri si care operează în serviciu regulat.