MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 269         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 17 aprilie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

132. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free

 

206. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 123 din 25 martie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 166 alin. (3) teza finală din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

378/2002. - Ordin al ministrului administratiei publice pentru desemnarea persoanelor împuternicite să constate contraventiile si să aplice sanctiunile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 21/2002

 

158. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea autorizatiei de înfiintare pentru retehnologizarea Grupului nr. 4 de 150 MW din CET Paroseni Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.

 

182. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea autorizatiei de înfiintare pentru modificarea obiectivului energetic “Statia electrică 400/220/110 kV Portile de Fier” Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

 

344/185. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind criteriile de selectie a pacientilor si schema terapeutică pentru tratamentul antiviral în hepatita cronică cu virus B si C

 

350. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 87/2003 pentru aprobarea listei afectiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie si a listei substantelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule si tramvaie (produse sau substante stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora)

 

542. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

13. - Circulară pentru abrogarea Circularei nr. 11/2002 privind efectuarea de plasamente cu valori mobiliare necotate pe pietele organizate, inclusiv garantarea unor operatiuni cu acest tip de valori mobiliare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 11 septembrie 2002, cu următoarea modificare:

Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Termenul de valabilitate a autorizatiei de functionare a magazinelor duty-free situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre si navale, duty-free diplomatice si de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor este de 5 ani.

(2) Termenul de plată a taxei de autorizare/magazin si, respectiv, de comercializare în regim duty-free a mărfurilor la bordul aeronavelor se stabileste astfel:

a) pentru primul an, înainte de eliberarea autorizatiei de functionare;

b) pentru următorii ani, cu 10 zile calendaristice înainte de expirarea anului de functionare precedent.

(3) Neplata taxei de autorizare la termenul stabilit conform alin. (2) lit. b) atrage anularea definitivă a autorizatiei pentru magazinul în cauză, respectiv pentru comercializarea mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor.

(4) În cazul autorizatiilor emise înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, pentru desfăsurarea activitătilor de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, indiferent de locul de amplasare a magazinelor, se va proceda la restituirea proportională a taxei de autorizare aferentă perioadei de nefunctionare.

(5) Perioada de nefunctionare, în sensul prezentei ordonante de urgentă, reprezintă pentru magazinele duty-free din aeroporturile internationale perioada de la data publicării ordonantei de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, si până la data la care expiră anul de functionare pentru care s-a făcut plata taxei de autorizare anuală.

Pentru magazinele duty-free situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre si navale, duty-free diplomatice si de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor, perioada de nefunctionare reprezintă perioada de la data de 10 noiembrie 2002 si până la data la care expiră de drept anul de functionare pentru care s-a făcut plata taxei de autorizare anuală.

(6) Restituirea diferentelor de taxă de autorizare se va face de către unitătile trezoreriei statului în lei. Valoarea în lei se determină prin transformarea sumei în dolari S.U.A. la cursul de schimb stabilit si comunicat de Banca Natională a României în fiecare zi de joi. Acest curs se utilizează pe toată durata săptămânii următoare pentru sumele de restituit în cursul acelei săptămâni.

(7) Procedura de restituire se va stabili prin ordin al ministrului finantelor publice.

(8) Autorizatiile emise pentru magazinele situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat aeriene îsi încetează valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 11 aprilie 2003.

Nr. 132.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 206.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 123

din 25 martie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 166 alin. (3) teza finală din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 166 alin. (3) teza finală din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Servicii Informatice” - S.A. din Botosani în Dosarul nr. 5.211/2002 al Curtii de Apel Suceava - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal răspund autorul exceptiei, prin avocat Camelia Ignătescu, si partea Inspectoratul Scolar Botosani, prin consilier juridic Stefania Simanschi, lipsind partea Ministerul Educatiei si Cercetării, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. Textul de lege criticat dispune reintegrarea fără plată în patrimoniul Ministerului Educatiei si Cercetării a bunurilor imobile care, conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990, au trecut în patrimoniul unor societăti comerciale, indiferent de statutul capitalului social al acestora, ceea ce constituie, în opinia sa, o încălcare a dreptului de proprietate ocrotit prin art. 41 si 135 din Constitutie. Arată că această lipsire de proprietate echivalează cu o diminuare a capitalului social, pe care numai adunarea generală a actionarilor societătii comerciale o putea hotărî, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societătile comerciale.

Reprezentantul părtii Inspectoratul Scolar Botosani solicită respingerea exceptiei ridicate ca fiind inadmisibilă, arătând că textul criticat a mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate si a fost deja constatat ca fiind partial neconstitutional. Depune concluzii scrise în sustinerea afirmatiilor sale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, invocând în acest sens, Decizia nr. 121/1996, prin care Curtea Constitutională a admis în parte exceptia ridicată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 decembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 5.211/2002, Curtea de Apel Suceava – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 166 alin. (3) teza finală din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Servicii Informatice” - S.A. din Botosani în cadrul judecării în recurs a unei actiuni de constatare a dreptului de proprietate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia a arătat că dispozitiile art. 166 alin. (3) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, încalcă prevederile art. 41 si 135 din Constitutie, referitoare la garantarea si ocrotirea proprietătii private, întrucât, “prin reintegrarea în baza materială a învătământului de stat a imobilelor ce au apartinut Ministerului Învătământului si care, conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990, au trecut în patrimoniul unor societăti comerciale, s-a realizat o veritabilă nationalizare, practică definitiv inadmisibilă prin prisma articolelor din Constitutie invocate”. Mai arată că singurul organism competent să decidă reducerea capitalului social al unei societăti comerciale este adunarea generală extraordinară a actionarilor acesteia, procedură care nu poate fi suprimată nici în cazul în care statul este actionar majoritar.

Curtea de Apel Suceava - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că “exceptia de neconstitutionalitate invocată este întemeiată în raport de prevederile constitutionale ale art. 41 alin. (2), referitoare la protectia proprietătii private, precum si ale art. 135 alin. (1) si (6), referitoare la proprietate, în măsura în care se referă la societăti comerciale cu capital integral privat”. Invocă în acest sens si Decizia Curtii Constitutionale nr. 121 din 16 octombrie 1996, rămasă definitivă prin Decizia nr. 64 din 8 aprilie 1997.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este inadmisibilă, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, deoarece neconstitutionalitatea dispozitiilor legale criticate a fost constatată printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale. De asemenea, arată că instanta judecătorească este exclusiv competentă să stabilească dacă imobilul din litigiu a intrat sau nu în mod legal în proprietatea societătii comerciale de drept privat.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992 retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 166 alin. (3) teza finală din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999. Textul criticat are următoarea redactare: “În aceleasi conditii se reintegrează fără plată si imobilele care, conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990, au trecut în patrimoniul unor societăti comerciale, indiferent de statutul capitalului social al acestora. Reintegrarea se face pe bază de protocol de predare-preluare.”

Din motivarea exceptiei rezultă că autorul acesteia consideră ca fiind încălcate prevederile constitutionale ale art. 41 alin. (1), (2) si (3) si ale art. 135 alin. (6), care au următorul continut:

- Art. 41 alin. (1), (2) si (3): “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.”;

- Art. 135 alin. (1) si (6): “(1) Statul ocroteste proprietatea.”

“(6) Proprietatea privată este, în conditiile legii, inviolabilă.”

Curtea Constitutională a mai fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 166 alin. (3) teza finală din Legea nr. 84/1995, republicată, cu aceeasi motivare referitoare la încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) si (2) si ale art. 135 alin. (1) si (6) din Constitutie, privind garantarea si apărarea proprietătii private. Prin Decizia nr. 121 din 16 octombrie 1996, rămasă definitivă prin Decizia nr. 64 din 8 aprilie 1997, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 27 mai 1997, Curtea a statuat că “prevederile art. 166 alin. (3) din Legea învătământului nr. 84/1995 sunt constitutionale numai în măsura în care reintegrarea, fără plată, a bazei materiale aferente procesului de instructie si educatie se referă la imobilele din patrimoniul societătilor comerciale la care statul detine majoritatea capitalului social, nu si la imobilele apartinând societătilor comerciale care s-au privatizat în conditiile legii.”

Prin Decizia nr. 145 din 8 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 14 iunie 2001, Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate cu acelasi obiect, ca fiind inadmisibilă, potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată. Invocând deciziile nr. 121/1996 si nr. 64/1997, Curtea a retinut că “sensul acestor decizii este acela că prevederile art. 166 alin. (3) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, nu pot dispune trecerea fără plată în proprietatea publică a statului a unor imobile intrate legal, pe calea privatizării, în proprietatea exclusivă a unor persoane juridice de drept privat. O asemenea modalitate de transfer de proprietate se poate face numai în conditiile art. 41 alin. (3) din Constitutie”. În acelasi sens Curtea s-a pronuntat si prin Decizia nr. 245 din 18 septembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 12 noiembrie 2001.

Potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 47/1992, republicată, “Nu pot face obiectul exceptiei [...] prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale”. Exceptia ce formează obiectul prezentei cauze, fiind inadmisibilă, potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, instanta trebuia să o respingă “printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constitutională”.

Întrucât instanta nu s-a conformat acestor dispozitii legale, urmează ca exceptia să fie respinsă de Curtea Constitutională ca fiind inadmisibilă.

Cercetarea si stabilirea conditiilor si a legalitătii intrării imobilului din litigiu în patrimoniul societătii comerciale, autor al exceptiei de neconstitutionalitate, a statutului acestei societăti comerciale, precum si a conditiilor privatizării sale intră în competenta exclusivă a instantei judecătoresti, întrucât, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională “se pronuntă numai asupra problemelor de drept”, neputându-se pronunta asupra “modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei”.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 166 alin. (3) teza finală din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Servicii Informatice” - S.A. din Botosani în Dosarul nr. 5.211/2002 al Curtii de Apel Suceava - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 martie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru desemnarea persoanelor împuternicite să constate contraventiile si să aplice sanctiunile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 21/2002

 

Având în vedere prevederile art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localitătilor urbane si rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002,

în temeiul art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice,

ministrul administratiei publice emite prezentul ordin.

Articol unic. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localitătilor urbane si rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002, se fac de către persoanele care detin următoarele functii:

1. personalul cu atributii de control din cadrul Corpului de control al ministrului administratiei publice;

2. prefectul, subprefectul, secretarul general de prefectură si personalul cu atributii de control din aparatul propriu al prefectului.

 

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 378.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL ENERGIEI – ANRE

 

DECIZIE

privind acordarea autorizatiei de înfiintare pentru retehnologizarea Grupului nr. 4 de 150 MW din CET Paroseni Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica”-S.A.

 

În temeiul art. 5 pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, al art. 70 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 567/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si termice, ca urmare a solicitării Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica”-S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, înregistrată sub nr. 424 din 11 februarie 2003, si având în vedere Raportul prezentat de Departamentul acces la retea si autorizare si procesul-verbal al sedintei

Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 28 martie 2003,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se acordă Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica”-S.A. din Bucuresti Autorizatia de înfiintare nr. 161 din 28 martie 2003 pentru retehnologizarea Grupului nr. 4 de 150 MW din CET Paroseni.

Art. 2. - Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala titularului autorizatiei.

Art. 3. - Departamentul acces la retea si autorizare va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii si va urmări respectarea de către titular a conditiilor din autorizatie.

 

Presedintele Autoritătii de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 28 martie 2003.

Nr. 158.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL ENERGIEI – ANRE

 

DECIZIE

privind acordarea autorizatiei de înfiintare pentru modificarea obiectivului energetic “Statia electrică 400/220/110 kV Portile de Fier” Companiei Nationale de Transport  al Energiei Electrice “Transelectrica”-S.A.

 

În temeiul art. 5 pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, al art. 70 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, al Hotărârii Guvernului nr. 567/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si termice, ca urmare a solicitării Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”-S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, înregistrată sub nr. 300 din 31 ianuarie 2003,

având în vedere Raportul prezentat de Departamentul acces la retea si autorizare si în conformitate cu procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Agentiei Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 10 aprilie 2003,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se acordă Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”-S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Autorizatia de înfiintare nr. 167 din 10 aprilie 2003 pentru modificarea obiectivului energetic “Statia electrică 400/220/110 kV Portile de Fier”.

Art. 2. - Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala titularului autorizatiei.

Art. 3. - Departamentul acces la retea si autorizare va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii si va urmări respectarea de către titular a conditiilor autorizatiei.

 

Presedintele Autoritătii de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 182.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 344 din 12 aprilie 2003

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 185 din 7 aprilie 2003

 

ORDIN

privind criteriile de selectie a pacientilor si schema terapeutică pentru tratamentul antiviral în hepatita cronică cu virus B si C

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale asistentă medicală si programe si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 16.596/777 din 7 aprilie 2003,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001,

ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă criteriile de selectie a pacientilor si schema terapeutică pentru tratamentul antiviral în hepatita cronică cu virus B si C, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile implicate din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei si Casei Nationale de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugen Turlea

 

ANEXĂ

 

CRITERIILE

de selectie a pacientilor si schema terapeutică pentru tratamentul antiviral în hepatita cronică cu virus B si C Hepatită cronică cu virus B

 

1. Tratamentul cu interferon

1.1. Criteriile de selectie a pacientilor:

- biochimice: ALT >2 ori valoarea normală

- virusologice: AgHBs pozitiv; AgHBe sau anticorpi anti Hbe pozitiv; încărcătura virală pozitivă (optional) (ADM VHB peste 100.000 copii/ml);

- morfologice: leziuni histologice de hepatită cronică cu indice necroinflamator 6 (scor Knodell)

- vârsta: până la 65 de ani

- glomerulonefrita membrano-proliferativă AgHBs pozitivă

1.2. Scheme terapeutice

Se administrează 4,5-5 MU zilnic sau 9-10 MU de 3 ori pe săptămână timp de 4 luni.

În cazul hepatitei cronice cu virus B + D, se utilizează aceeasi schemă terapeutică pe o perioadă de 12 luni.

Pentru diagnosticul de hepatită cronică cu virus B + D este necesară (pe lângă criteriile de mai sus) prezenta anticorpilor anti-VHD.

2. Tratamentul de lamivudină

2.1. Criterii de selectie a pacientilor:

- hepatita cronică cu virus B cu AgHBs pozitiv, AgHBe pozitiv sau anticorpi anti-Hbe pozitivi;

- ciroză hepatică cu virus B compensată;

- pacienti cu recăderi după tratamentul cu interferon;

- pacienti care nu au răspuns la tratamentul cu interferon;

- pacienti cu ciroză hepatică cu virus B pre-transplant, prevenirea reinfectiei ficatului transplantat, hepatită recurentă după transplantul hepatic;

- purtători de virus B care se află sub tratament chimio-terapic sau imunosupresiv pentru prevenirea reactivării infectiei;

- glomerulonefrită membrano-proliferativă AgHbs pozitivă.

2.2. Schema de tratament

100 mg de lamivudină/zi pe o durată de 2 ani

Hepatită cronică cu virus C

1. Criterii de selectie a pacientilor si categoriile de pacienti care pot beneficia de terapie antivirală:

1.1. Hepatita cronică cu virus C:

- biochimice: ALT >1,5 ori valoarea normală;

- virusologice: anticorpi anti-VHC pozitivi; încărcătura virală pozitivă (ARN VHC cantitativ pozitiv);

- morfologice: fibroză F3 (scor Knodell), indiferent de indicele necroinflamator; fibroză F2/F3 (scor Metavir), indiferent de indicele necroinflamator; fibroză Fo/F1 cu indice necroinflamator 6 (scor Knodell); fibroză F4 fără semne clinice, ultrasonografice sau endoscopice de hipertensiune portală; fără leucopenie, anemie sau trombocitorenie.

1.2. Manifestările extrahepatice ale infectiei cu virus C:

- crioglobulinemia mixtă cu vasculită sau glomerulonefrită

1.3. Infectia primară cu virus C

1.4. Situatii particulare:

- pacientii cu ALT normale, dar cu ARN VHC pozitiv si cu modificări morfologice care se încadrează în criteriile de selectie;

- pacienti cu ciroză compensată (de la caz la caz);

- coinfectia VHC - VHB;

- coinfectia VHC - HIV;

- pacienti cu talasemie;

- pacienti cu hemofilie;

- pacienti dializati.

1.5. Vârsta pacientului:

- pacienti până la 65 de ani

1.6. Pacienti cu recăderi după terapie

Recădere înseamnă cresterea ALT si pozitivarea ARN VHC după un răspuns complet la un tratament de 12 luni.

2. Scheme terapeutice

2.1. Monoterapia cu interferon

Este indicată la pacienti cu:

- contraindicatii la ribavirină;

- reactii adverse severe la ribavirină;

- infectie primară cu virus C.

Se utilizează interferon α 2a sau α 2b în doze de 3 MU de 3 ori/săptămână.

2.2. Terapia combinată cu interferon si ribavirină

Se utilizează interferon α   2a sau α  2b în doze de 3 MU de 3 ori/săptămână, asociat cu ribavirină în doză de:

1.000 mg/zi la o greutate corporală sub 75 kg si

1.200 mg/zi la o greutate corporală peste 75 kg.

2.3. Terapia combinată cu interferon pegilat si ribavirină

Se utilizează interferon pegilat α  2a în doze de 180 mcg/săptămână sau interferon pegilat a 2b în doză de 1,5 mcg/kg corp/săptămână, asociat cu ribavirină administrată în functie de greutatea corporală a pacientului:

- 800 mg/zi la o greutate corporală sub 65 kg;

- 1.000 mg/zi la o greutate corporală între 65-85 kg;

- 1.200 mg/zi la o greutate corporală peste 85 kg.

3. Durata terapiei

Se stabileste în functie de răspunsul la tratament.

Pentru aprecierea răspunsului la tratament se vor urmări:

- răspunsul biochimic - ALT (lunar);

- răspunsul virusologic - ARN VHC.

Răspunsul biochimic este definit prin normalizarea ALT.

Răspunsul virusologic este definit prin scăderea încărcăturii virale (ARN-VHC) cu 2 log sau prin scăderea sub limita detectabilă.

ARN VHC cantitativ se va efectua:

- la începutul tratamentului;

- la 3 sau 6 luni (în functie de schema terapeutică adoptată);

- la sfârsitul tratamentului (12 luni);

- la 6 luni de la sfârsitul tratamentului.

Evolutia sub tratament se va aprecia după următorii algoritmi:

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

3.1. Terapia cu interferon 3 MU de 3 ori/săptămână asociat cu ribavirină

Dacă la 3 luni ALT sunt normale se continuă terapia până la 6 luni, când se efectuează ARN VHC cantitativ. În functie de rezultatul acestuia (negativ sau pozitiv) terapia continuă până la 12 luni sau se opreste terapia.

Dacă la 3 luni ALT sunt modificate, se efectuează ARN VHC cantitativ.

Dacă acesta este negativ, terapia continuă până la 12 luni.

Dacă acesta este pozitiv, se administrează încă 3 luni interferon pegilat asociat cu Ribavirină după care se efectuează din nou ARN VHC cantitativ.

Dacă acesta este negativ, terapia continuă cu interferon pegilat si ribavirină până la 12 luni.

Dacă acesta este pozitiv, se opreste terapia.

3.2. Terapia cu interferon pegilat asociat cu ribavirină

Se efectuează ARN VHC cantitativ la 3 luni de la initierea terapiei.

Dacă ARN VHC este negativ, terapia continuă până la 12 luni.

Dacă ARN VHC este pozitiv, se opreste terapia.

3.3. Terapia infectiei primare cu VHC

Schemele terapeutice indicate sunt:

- interferon 5 MU/zi o lună si apoi 5 MU de 3 ori/săptămână următoarele 5 luni;

- interferon 10 MU/zi 3-6 săptămâni (până la normalizarea transaminazelor).

3.4. Terapia pacientilor cu recăderi

Se va efectua tratament combinat cu interferon pegilat si ribavirină, conform algoritmului utilizat la pacientii “naivi”.

Dacă la 3 luni de terapie nu se obtine răspuns virusologic, se opreste terapia.

* În situatii speciale comisia de experti va decide oportunitatea continuării sau a opririi terapiei.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 87/2003 pentru aprobarea listei afectiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie si a listei substantelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule si tramvaie (produse sau substante stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora)

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2), ale art. 21 alin. (2) si ale art. 22 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale asistentă medicală si programe nr. DB 3.459 din 12 aprilie 2003,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 87/2003 pentru aprobarea listei afectiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie si a listei substantelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule si tramvaie (produse sau substante stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 7 martie 2003, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 12 aprilie 2003.

Nr. 350.

 

ANEXĂ

 

LISTA

afectiunilor incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule si de tramvaie.

Standarde minime de sănătate fizică si psihică necesare pentru obtinerea sau reînnoirea permisului de conducere

 

1. Definitii

1.1. În acceptiunea prezentei anexe, conducătorii de autovehicule si tramvaie se clasifică în două grupe:

- grupa A (conducători amatori);

- grupa B (conducători cu atestat profesional).

1.2. În mod similar, persoanele care solicită pentru prima dată permis de conducere auto sau reînnoirea acestuia se clasifică în aceleasi grupe, o dată cu obtinerea sau reînnoirea permisului de conducere auto.

1.3. Prin autoritate medicală competentă se întelege unitatea medicală autorizată conform legii să efectueze verificarea medicală a conducătorilor de autovehicule sau de tramvaie, să rezolve contestatiile sau să efectueze expertize în domeniu.

1.4. Prin opinie medicală autorizată sau apreciere medicală autorizată se întelege referatul medical argumentat de medicul examinator.

1.5. Prin control medical regulat se întelege examinarea medicală periodică, după un ritm stabilit de către medicul examinator.

2. Standarde minime de sănătate si incompatibilităti legate de patologia cardiovasculară

2.1. Se consideră incompatibilitate orice boală care îl expune pe solicitantul obtinerii sau reînnoirii permisului de conducere auto la o deteriorare bruscă a functionării aparatului cardiovascular sau a functiilor cerebrale, constituind un pericol pentru siguranta rutieră.

Grupa A:

2.2. Se consideră incompatibilitate aritmia severă.

2.3. Purtătorilor de pacemaker le vor fi eliberate sau reînnoite permisele de conducere auto pe baza aprecierilor medicale autorizate si a controalelor medicale regulate.

2.4. Bolnavilor cu tensiune arterială anormală le vor fi eliberate sau reînnoite permisele de conducere auto pe baza unei opinii medicale autorizate, după analiza posibilelor complicatii si a riscului aparitiei acestora pentru siguranta rutieră.

2.5. Angina de repaus sau prezenta unui infarct miocardic în antecedente necesită opinia medicală autorizată înainte de eliberarea sau de reînnoirea permisului de conducere. Dacă este necesar, solicitantul va efectua controale medicale regulate, în functie de recomandările medicale.

Grupa B:

2.6. Autoritatea medicală competentă va lua în considerare riscurile aditionale si pericolele implicate de conducerea vehiculelor în conditiile definite de această grupă.

3. Standarde minime de sănătate si incompatibilităti legate de bolile aparatului renal

Grupa A;

3.1. Permisele de conducere pot fi eliberate sau pot fi reînnoite solicitantilor ori soferilor care suferă de insuficientă renală severă pe baza unei opinii medicale autorizate si a controalelor medicale regulate.

Grupa B:

3.2. Insuficienta renală severă ireversibilă constituie incompatibilitate. Doar cazurile exceptionale, justificate de o opinie medicală autorizată si de controale medicale regulate, pot beneficia de eliberarea sau de reînnoirea permiselor de conducere auto.

4. Standarde minime de sănătate si incompatibilităti legate de diabetul zaharat

Grupa A:

4.1. Permisele de conducere auto pot fi eliberate sau pot fi reînnoite pentru solicitantii ori soferii cu diabet zaharat pe baza unei opinii medicale autorizate si a controalelor medicale adecvate fiecărui caz.

Grupa B:

4.2. Permisele de conducere auto pot fi eliberate sau pot fi reînnoite solicitantilor ori soferilor din această grupă, suferinzi de diabet zaharat, care necesită tratament cu insulină, numai în cazuri exceptionale si numai atunci când există o opinie medicală autorizată motivată corect, cu obligativitatea efectuării de controale medicale regulate.

5. Standarde minime de sănătate si incompatibilităti legate de patologia oftalmologică

5.1. Toate persoanele care solicită permis de conducere trebuie să fie supuse unor investigatii care să certifice că au o acuitate vizuală corespunzătoare pentru conducerea vehiculelor. La această examinare trebuie acordată o atentie specială următoarelor repere: acuitate vizuală, câmp vizual, vedere în crepuscul, boli progresive ale ochiului.

5.2. În acceptiunea acestei anexe, lentilele intraoculare nu vor fi considerate lentile corectoare.

Grupa A:

5.3. Persoana care solicită permis de conducere auto sau reînnoirea acestuia trebuie să aibă o acuitate vizuală binoculară, cu lentile corectoare dacă este necesar, de cel putin 0,5 atunci când sunt folositi simultan ambii ochi.

Permisul de conducere auto nu se va elibera sau nu se va reînnoi dacă, în timpul examinării medicale, se constată un câmp vizual orizontal mai mic de 120Ľ, în afara unor cazuri exceptionale, justificate de o opinie medicală favorabilă si de un test practic pozitiv. De asemenea, permisul de conducere auto nu se va elibera sau nu se va reînnoi persoanelor care suferă de orice afectiune oftalmologică care compromite siguranta condusului. Atunci când este declarată sau detectată o boală de ochi progresivă, eliberarea ori reînnoirea permisului de conducere auto se obtine numai după opinia medicală autorizată.

Solicitantii cu pierderea functională totală a vederii unui ochi sau care folosesc doar un singur ochi (de exemplu în cazul diplopiei) trebuie să aibă o acuitate vizuală de cel putin 0,6 cu lentile de corectie, dacă este necesar.

Autoritatea medicală competentă trebuie să certifice dacă această conditie de vedere monoculară există de suficient timp ca să permită adaptarea si că este normal câmpul vizual în acest ochi.

Grupa B:

Solicitantii de permis de conducere auto sau de reînnoire a acestuia trebuie să aibă o acuitate vizuală, cu lentile de corectie, dacă este necesar, de cel putin 0,8 în ochiul cel mai bun si de cel putin 0,5 în ochiul mai putin bun. Dacă sunt folosite lentile de corectie pentru obtinerea unor valori de 0,8 si 0,5, acuitatea necorectată din fiecare ochi trebuie să fie de 0,05 sau altfel acuitatea minimă (0,8 si 0,5) trebuie obtinută fie prin corectarea cu ajutorul unor ochelari cu o putere care să nu depăsească plus sau minus 4 dioptrii, fie cu ajutorul unor lentile de contact (vedere necorectată = 0,05). Corectarea trebuie să fie bine tolerată. Nu se vor elibera si nu se vor reînnoi permisele de conducere auto pentru solicitantii sau soferii fără un câmp vizual binocular normal sau care suferă de diplopie.

6. Standarde minime de sănătate si incompatibilităti legate de afectarea auzului

Grupele A si B:

6.1. Permisele de conducere auto se pot elibera sau se pot reînnoi solicitantilor ori soferilor din grupele A sau B conform opiniei unei autorităti medicale competente.

Examinarea va lua în considerare posibilitătile de echipare specială a vehiculelor.

7. Standarde minime de sănătate si incompatibilităti legate de bolile neurologice

7.1. Permisele de conducere auto nu se vor elibera sau nu se vor reînnoi solicitantilor ori soferilor care suferă de o boală neurologică severă numai în cazul existentei unei opinii medicale autorizate.

7.2. Tulburările neurologice asociate cu boli sau cu interventii chirurgicale care afectează sistemul nervos central sau periferic, care conduc la deficiente motorii sau senzoriale si afectează echilibrul si coordonarea, trebuie luate în considerare în functie de manifestările lor functionale si de riscurile evolutiei. În acest caz, eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere auto poate face obiectul evaluării periodice în eventualitatea riscului decompensării.

7.3. Atacurile de epilepsie sau alte tulburări subite ale stării de constientă constituie un pericol pentru siguranta rutieră.

Grupa A:

7.4. Un permis de conducere auto poate fi eliberat sau poate fi reînnoit pe baza unei examinări făcute de o autoritate medicală competentă si a controalelor medicale regulate. Autoritatea medicală va decide asupra stadiului epilepsiei sau a altor tulburări ale constientei, asupra formelor clinice, a evolutiei (de exemplu, nici un atac în ultimii 2 ani), a tratamentului primit si a rezultatelor acestuia.

Grupa B:

7.5. Permisele de conducere nu vor fi eliberate sau nu vor fi reînnoite pentru solicitantii ori soferii care suferă de atacuri epileptice sau de alte tulburări subite ale stării de constientă.

8. Standarde minime de sănătate si incompatibilităti legate de bolile psihice

Grupa A:

8.1. Permisele de conducere auto nu vor fi eliberate sau nu vor fi reînnoite solicitantilor ori soferilor care suferă de:

- tulburări psihice severe, fie congenitale, fie datorate unei boli, traume sau unor operatii neurochirurgicale;

- retard psihic sever;

- probleme comportamentale severe datorate îmbătrânirii; tulburări de personalitate care afectează serios discernământul, comportamentul sau adaptabilitatea.

8.2. Fac exceptie cazurile în care solicitarea este sprijinită de aprecierea unei autorităti medicale competente si, dacă este necesar, de controale medicale regulate.

Grupa B:

8.3. Autoritatea medicală competentă va lua în considerare riscurile aditionale si pericolele implicate de conducerea vehiculelor în conditiile definite de această grupă.

9. Standarde minime de sănătate si incompatibilităti legate de alcoolism

9.1. Consumul de alcool constituie un pericol major pentru siguranta rutieră. Având în vedere importanta problemei, personalul medical trebuie să îi acorde o atentie deosebită.

Grupa A:

9.2. Permisele de conducere nu vor fi eliberate sau nu vor fi reînnoite solicitantilor ori soferilor care sunt dependenti de alcool sau sunt incapabili să se retină de la consumul de alcool în timp ce conduc.

9.3. După o perioadă dovedită de abstinentă si existând o opinie medicală autorizată si controale medicale, permisele de conducere auto pot fi eliberate sau reînnoite solicitantilor ori soferilor care au fost în trecut dependenti de alcool, în conditiile legii.

Grupa B:

9.4. Autoritatea medicală competentă va lua în considerare riscurile aditionale si pericolele implicate de conducerea vehiculelor în conditiile definite de această grupă.

10. Standarde minime de sănătate si incompatibilităti legate de consumul de droguri si produse medicamentoase

10.1. Permisele de conducere auto nu vor fi eliberate sau nu vor fi reînnoite solicitantilor ori soferilor care sunt dependenti de substante psihotrope sau care nu sunt dependenti de astfel de substante, dar abuzează regulat de ele, indiferent de categoria de permis care este solicitată.

Grupa A:

10.2. Permisele de conducere auto nu vor fi eliberate sau nu vor fi reînnoite solicitantilor ori soferilor care folosesc regulat substante psihotrope, indiferent sub ce formă, care pot limita abilitatea de a conduce în sigurantă, când cantitătile absorbite au efecte adverse asupra conducerii auto. Această prevedere se va aplica oricăror alte produse medicamentoase sau combinatii de produse medicamentoase care afectează abilitatea de a conduce.

Grupa B:

10.3. Autoritatea medicală competentă va lua în considerare riscurile aditionale si pericolele implicate de conducerea vehiculelor în conditiile definite de această grupă.

11. Standarde minime de sănătate si incompatibilităti legate de persoanele cu incapacitate locomotorie

11.1. Permisele de conducere auto nu se eliberează sau nu se reînnoiesc solicitantilor ori soferilor care suferă de boli sau anomalii ale sistemului locomotor, care pun în pericol siguranta conducerii unui vehicul cu actionare mecanică.

Grupa A:

11.2. Permisele de conducere auto pot fi emise sau pot fi reînnoite solicitantilor ori soferilor cu handicap locomotor pe baza aprecierii unei autorităti medicale competente.

Această apreciere trebuie să se bazeze pe o evaluare medicală a bolnavilor respectivi si, atunci când este necesar, pe un test practic. Trebuie, de asemenea, să se indice ce tip de modificare a vehiculului este necesară si dacă soferul are nevoie de un dispozitiv ortopedic, în măsura în care testările de comportament si abilităti demonstrează că un astfel de dispozitiv de conducere nu este periculos.

11.3. Permisele de conducere auto se pot elibera sau se pot reînnoi solicitantilor ori soferilor care suferă de o boală progresivă, cu conditia ca persoana invalidă să fie reexaminată cu o regularitate indicată de autoritatea medicală competentă pentru a se verifica păstrarea capacitătii de a conduce în sigurantă un vehicul.

11.4. Când handicapul este stationar, permisele de conducere auto se pot elibera sau se pot reînnoi fără ca solicitantul să fie examinat medical cu regularitate.

Grupa B:

11.5. Autoritatea medicală competentă va lua în considerare riscurile aditionale si pericolele implicate de conducerea vehiculelor în conditiile definite de această grupă.

12. Dispozitii finale

Grupa A:

12.1. Pe baza unei opinii medicale autorizate si, dacă este necesar, a unor controale medicale regulate, permisele de conducere auto pot fi eliberate sau pot fi reînnoite solicitantilor ori soferilor care au transplant de organe sau un implant artificial care afectează abilitatea de a conduce.

Grupa B:

12.2. Autoritatea medicală competentă va lua în considerare riscurile aditionale si pericolele implicate de conducerea vehiculelor în conditiile definite de această grupă.

12.3. Ca regulă generală, în cazul în care solicitantii sau soferii care suferă de orice fel de tulburare nementionată în această anexă, dar care poate determina o incapacitate functională care să afecteze siguranta la volan, permisele de conducere auto nu vor fi eliberate sau nu vor fi reînnoite decât dacă solicitarea este însotită de o opinie medicală autorizată si, dacă este necesar, de controale medicale regulate.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.133/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea reglementărilor tehnice în constructii, amenajarea teritoriului si urbanism si procedura de achizitie, publicat în Buletinul constructiilor, vol. 9/2001, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. - Directia generală tehnică în constructii si Directia generală economică si relatii bugetare vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 aprilie 2003.

Nr. 542.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice

si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Activitatea de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, denumită în continuare activitate de reglementare, potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, precum si ale Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, denumit în continuare Regulament, cuprinde:

- elaborarea de reglementări tehnice în domeniul constructiilor, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, denumite în continuare reglementări tehnice;

- efectuarea/realizarea unor activităti specifice de reglementare în domeniile mentionate - cercetări, testări, documentatii, studii, audit, bănci de date, precum si realizarea prototipurilor necesare fundamentării reglementărilor specifice domeniului, denumite în continuare activităti specifice de reglementare, asa cum sunt definite în Regulament.

Art. 2. - (1) Reglementările tehnice se redactează structurat pe titluri, capitole, sectiuni si articole, după caz, în termeni clari si precisi, fără posibilităti de interpretare.

(2) În cazul în care în cadrul reglementării tehnice se fac referiri la alte acte normative, inclusiv reglementări tehnice în vigoare, se va evita reproducerea de articole ori preluarea de texte din acestea, indicându-se numai actul, capitolul si/sau articolul de referintă.

(3) Explicitarea prevederilor se face prin comentarii, exemple de aplicare, pachete de programe de calcul si materiale ilustrative - figuri, desene, planse, scheme -, după caz.

(4) La finalul reglementării tehnice se mentionează lista actelor normative si standardelor conexe si glosarul de termeni specifici domeniului reglementat.

Art. 3. - (1) Dreptul de proprietate asupra reglementărilor tehnice, pe toată durata elaborării acestora, se exercită de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, denumit în continuare M.L.P.T.L.

(2) Reglementările tehnice intră în proprietatea publică a statului si devin texte oficiale de natură normativă la data intrării în vigoare a ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei prin care au fost aprobate.

(3) Dreptul de proprietate asupra rezultatelor activitătilor specifice de reglementare - cercetări, testări, documentatii, studii, audit, bănci de date si realizarea prototipurilor necesare fundamentării reglementărilor specifice domeniului - se exercită de M.L.P.T.L.

Art. 4. - (1) Sub autoritatea M.L.P.T.L. functionează Comitetul tehnic de coordonare generală, denumit în continuare CTCG, si comitetele tehnice de specialitate, denumite în continuare CTS, organisme consultative si de avizare în activitatea de reglementare.

(2) Modul de organizare si functionare a CTCG si CTS se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

 

CAPITOLUL II

Atributii si responsabilităti privind activitatea de reglementare

SECTIUNEA 1

Autoritatea contractantă

 

Art. 5. - Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 203/2003, M.L.P.T.L. are atributii privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice de reglementare.

Art. 6. - (1) Directia generală tehnică în constructii, denumită în continuare D.G.T.C., coordonează activitatea de reglementare.

(2) D.G.T.C. administrează fondurile necesare activitătii de reglementare, împreună cu Directia generală economică si relatii bugetare, scop în care:

a) întocmeste bugetul de venituri si cheltuieli al activitătii de reglementare;

b) propune componenta nominală a CTCG si CTS, care se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei;

c) elaborează împreună Directia generală economică si relatii bugetare si cu consultarea CTCG, CTS si/sau a autoritătilor publice proiecte de programe privind activitatea de reglementare, pe care le înaintează spre aprobare ordonatorului de credit, la propunerea secretarului de stat coordonator;

d) promovează proiectul ordinului de aprobare al fiecărei reglementări tehnice, însotit de reglementarea tehnică respectivă si, acolo unde este cazul, de eventualele avize ale autoritătilor împuternicite prin lege să desfăsoare activitate în domeniul reglementării tehnice respective;

e) organizează programarea, contractarea, avizarea si valorificarea activitătii de reglementare;

f) tine registrul de evidentă a reglementărilor tehnice prin care se alocă fiecărei noi reglementări câte un indicativ (vezi anexa nr. I.5);

g) verifică din punct de vedere tehnic contractele privind elaborarea reglementărilor tehnice si activitătilor specifice de reglementare;

h) organizează achizitiile publice de prestări de servicii pentru elaborarea reglementărilor tehnice/activitătilor specifice de reglementare;

i) întocmeste anual lista reglementărilor tehnice în vigoare, pe care o transmite spre publicare în Buletinul constructiilor.

Art. 7. - Directia generală economică si relatii bugetare, denumită în continuare D.G.E.R.B.:

a) verifică, avizează si urmăreste executia bugetului de venituri si cheltuieli al activitătii de reglementare, din fondul constituit din venituri proprii la M.L.P.T.L. în baza prevederilor art. 40 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare;

b) verifică utilizarea, în conditiile legii, a fondurilor pentru activitatea de reglementare;

c) verifică partea financiară a contractelor de elaborare a reglementărilor tehnice si activitătilor specifice de reglementare si solicită elaboratorului, după caz, introducerea corectiilor necesare;

d) acordă viza de control financiar preventiv intern, semnează si tine evidenta contractelor aferente activitătii de reglementare;

e) asigură decontarea lucrărilor contractate, conform prevederilor contractuale.

Art. 8. - Directia generală juridică si contecios, denumită în continuare D.G.J.C.:

a) verifică legalitatea si conformitatea proiectelor de contract prezentate cu contractul-cadru prevăzut în anexa nr. II;

b) vizează contractele aferente activitătii de reglementare;

c) asigură transmiterea ordinelor de aprobare a reglementărilor tehnice spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - (1) Responsabilul de temă este un specialist din cadrul M.L.P.T.L., care are responsabilitatea urmăririi elaborării reglementării tehnice, respectiv a efectuării/realizării activitătilor specifice de reglementare, începând de la faza de pregătire a achizitiei până la valorificarea acesteia.

(2) Responsabilul de temă este nominalizat din cadrul directiei generale în al cărei profil de activitate se regăseste reglementarea tehnică respectivă, o dată cu elaborarea programului privind activitătile de reglementare.

(3) Responsabilul de temă are următoarele atributii:

a) întocmeste caietul de sarcini pentru elaborarea reglementărilor tehnice si a activitătilor specifice de reglementare;

b) răspunde la clarificările privind elementele cuprinse în acesta, solicitate de potentialii ofertanti la D.G.T.C.;

c) asigură pregătirea documentelor necesare contractării lucrărilor de elaborare a reglementării tehnice sau, după caz, a realizării activitătii specifice de reglementare si verifică conformitatea proiectului de contract cu prevederile actelor normative în vigoare;

d) îndrumă si coordonează din punct de vedere tehnic, în toate fazele, elaborarea reglementării tehnice sau, după caz, a realizării activitătii specifice de reglementare;

e) aduce la cunostintă D.G.T.C. eventualele neconcordante cu prevederi ale altor reglementări tehnice - semnalate de elaborator - si face propuneri privind armonizarea acestora;

f) analizează lucrarea predată/activitatea realizată si întocmeste referatul de analiză prin care propune, după caz, avizarea favorabilă - fără conditii/cu conditii pentru faza următoare - sau reavizarea ca urmare a necesitătii refacerii/revizuirii;

g) stabileste, împreună cu secretarul CTS, data sedintei de avizare, participă la avizarea lucrării si sustine în fata comitetului referatul de analiză;

h) întocmeste referatul de aprobare a proiectului de ordin privind aprobarea reglementării tehnice de care răspunde;

i) participă în comisia de receptie în calitate de membru;

j) verifică si răspunde de îndeplinirea obligatiei elaboratorului de a prezenta pe suport magnetic - CD-ROM -, în 3 exemplare, textul reglementării tehnice/activitătii specifice de reglementare, precum si materialele grafice, după caz, în redactarea finală pentru care s-a obtinut viza “Bun de tipar”.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organismele consultative si de avizare

 

Art. 10. - (1) CTCG prevăzut la art. 4 este format din specialisti din cadrul M.L.P.T.L., din institute de profil aflate sub autoritatea sau în subordinea M.L.P.T.L., cadre didactice din învătământul superior, alti specialisti cu activităti recunoscute în domeniu.

(2) CTCG are următoarele atributii:

a) avizează - cu mentiunea “Bun de tipar” - si propune spre aprobare prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei reglementările tehnice elaborate în redactarea a II-a, avizate în prealabil – fără

conditii - de CTS, potrivit prevederilor prezentei metodologii;

b) mediază si/sau, după caz, arbitrează divergentele care pot apărea în procesul de avizare a reglementărilor tehnice si/sau de realizare a activitătilor specifice de reglementare, în toate fazele de elaborare a acestora.

Art. 11. - (1) CTS prevăzute la art. 4 sunt formate din specialisti din cadrul M.L.P.T.L., din institute de profil aflate sub autoritatea sau în subordinea M.L.P.T.L., cadre didactice din învătământul superior, alti specialisti cu activităti recunoscute în domeniu.

(2) CTS au următoarele atributii:

a) întocmesc, prin grija secretarilor acestora, propuneri de elaborare sau actualizare a reglementărilor tehnice si/sau realizarea de activităti specifice de reglementare;

b) analizează si avizează, în toate fazele, reglementările tehnice si/sau rezultatele activitătilor specifice de reglementare prezentate, în concordantă cu reglementările tehnice si cu celelalte acte normative în vigoare;

c) propun avizarea finală în CTCG a reglementărilor tehnice, în vederea promovării acestora spre aprobare prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

(3) În cazul reglementărilor tehnice si/sau activitătilor specifice de reglementare cu caracter multidisciplinar, în vederea analizării si avizării pe faze de elaborare, a asigurării continutului tehnic, precum si a formei de prezentare corespunzător domeniilor respective, functionează comitete tehnice de specialitate reunite - formate din membri ai comitetelor tehnice al căror profil se regăseste în lucrările respective.

 

SECTIUNEA a 3-a

Entitatea contractantă

 

Art. 12. - (1) Entitatea contractantă este institutia publică sau agentul economic care elaborează, pe bază de contract încheiat cu M.L.P.T.L., reglementări tehnice si/sau realizează activităti specifice de reglementare.

(2) Entitatea contractantă mentionată la alin. (1) are următoarele obligatii:

a) elaborează reglementările tehnice si/sau realizează activitătile specifice de reglementare în toate fazele, la termele si în conditiile de calitate, tehnice si financiare, potrivit contractului;

b) sesizează responsabilului de temă în coordonarea căruia se află orice neconcordante cu prevederi ale altor reglementări tehnice ori cu acte normative în vigoare si face propuneri privind armonizarea acestora;

c) răspunde de prevederile reglementărilor tehnice elaborate, respectiv de rezultatele obtinute ca urmare a efectuării/realizării activitătilor specifice de reglementare, în ceea ce priveste asigurarea cerintelor de calitate prevăzute în Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Organizarea activitătii de reglementare tehnică

SECTIUNEA 1

Programarea

 

Art. 13. - (1) Reglementările tehnice, precum si activitătile specifice de reglementare se contractează în baza programelor aprobate de conducerea M.L.P.T.L.

(2) Programele se întocmesc de D.G.T.C. împreună cu D.G.E.R.B., conform anexei nr. I.1, se vizează de presedintii CTS si se aprobă de ordonatorul de credit, la propunerea secretarului de stat coordonator.

(3) Programele pot fi completate sau modificate, în conditiile alin. (2), în functie de disponibilitătile financiare si/sau de prioritătile ce apar ca urmare a unor necesităti ulterioare elaborării si aprobării lui.

Art. 14. - La elaborarea programelor se au în vedere:

a) strategia M.L.P.T.L. în domeniul activitătii de reglementare;

b) prioritătile integrării europene;

c) programele-pilot, cercetările, testările, documentatiile, studiile care pot fundamenta elaborarea unor noi reglementări tehnice sau revizuirea celor existente;

d) propunerile făcute de CTS, CTCG, autorităti ale administratiei publice centrale/locale, institute de cercetare-dezvoltare, institute de proiectare, institutii de învătământ superior, agenti economici, asociatii profesionale sau persoane fizice;

e) constatările Inspectoratului de Stat în Constructii ca urmare a controalelor efectuate în teritoriu, precum si sesizările primite din partea autoritătilor administratiei publice centrale si/sau locale referitor la activităti în domeniul constructiilor, amenajării teritoriului, urbanism si habitat.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cerintele activitătilor de reglementare

 

Art. 15. - La elaborarea reglementărilor tehnice, precum si la realizarea activitătilor specifice de reglementare se are în vedere asigurarea cerintelor de calitate stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, care să conducă la:

a) armonizarea cu prevederile reglementărilor tehnice din Uniunea Europeană;

b) valorificarea rezultatelor obtinute în urma cercetărilor, programelor-pilot, testărilor si studiilor;

c) asigurarea unui nivel corespunzător al calitătii constructiilor si, după caz, al activitătilor de amenajare a teritoriului, urbanism si habitat, în vederea satisfacerii cerintelor utilizatorilor, ale societătii, precum si pentru protectia mediului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Fazele elaborării reglementărilor tehnice, efectuării/realizării activitătilor specifice de reglementare

 

Art. 16. - (1) Elaborarea reglementărilor tehnice cuprinde, de regulă, următoarele faze:

a) redactarea I, anchetă si sinteza observatiilor la anchetă;

b) redactarea a II-a - finală (bun de tipar).

(2) În cazuri bine justificate reglementările tehnice se pot elabora într-o singură fază sau în mai multe faze, în functie de complexitatea materialului documentar existent, cu avizul comun al CTS, CTCG, precum si de existenta unui consens al specialistilor cu activităti recunoscute în domeniu.

Art. 17. - (1) Faza “redactarea I, anchetă si sinteza observatiilor la anchetă” constă în parcurgerea următoarelor etape:

a) elaborarea textului reglementării tehnice într-o primă formă, în baza lucrărilor de fundamentare, a rezultatelor cercetărilor stiintifice utilizate, a analizei comparative a prevederilor din reglementările tehnice internationale sau nationale din care s-au preluat unele prevederi, precum si a materialelor dezbătute în cadrul unor întâlniri nationale sau internationale, după caz. Fiecare relatie de calcul sau formulă prezentată si retinută va fi comentată, indicându-se explicit sursa;

b) ancheta, care constă în transmiterea lucrării elaborate în conformitate cu prevederile lit. a) tuturor factorilor potential interesati în domeniul reglementat si, în mod obligatoriu, autoritătilor publice centrale si/sau locale si altor institutii publice cu atributii în domeniu, pentru a fi analizată si a se formula eventuale observatii;

c) sinteza observatiilor la anchetă, care constă în redactarea sintetică a observatiilor primite, cu mentionarea celui care le-a formulat, precum si rezultatul analizei fiecărei observatii, precizându-se, după caz, însusirea acestora sau motivatiile pentru care acestea nu au fost însusite;

d) redactarea I, care constă în amendarea textului elaborat conform prevederilor lit. a), cu acele observatii primite în urma anchetei si însusite de elaborator.

(2) Faza “redactarea I, anchetă si sinteza observatiilor la anchetă” se predă la beneficiar în minimum 12 exemplare.

Art. 18. - (1) La faza “redactarea a II-a - finală” se revizuieste continutul lucrării în conformitate cu dispozitiile din avizul CTS, formulate la avizarea fazei “redactarea I, anchetă si sinteza observatiilor la anchetă”, realizându-se forma finală a textului.

(2) Redactarea a II-a finală va fi însotită, acolo unde este cazul, de avizele favorabile ale autoritătilor publice cu activitate în domeniu, altele decât M.L.P.T.L., interesate de elaborarea reglementării tehnice respective, obtinute anterior prin grija elaboratorului.

(3) Redactarea a II-a - finală se predă la beneficiar în minimum 12 exemplare.

(4) După avizarea fără conditii în CTCG, elaboratorul va preda la beneficiar, înregistrat pe suport magnetic - CD-ROM - (formatul cerut de beneficiar prin contract), în 3 exemplare, textul redactării a II-a - finale pentru care s-a obtinut viza “Bun de tipar” însotit, după caz, de materialul ilustrativ în original (pe folii transparente, cliseele fotografiilor etc.); programele de calcul se vor prezenta pe suport magnetic - CD-ROM -, însotit de manualul de utilizare.

Art. 19. - (1) Efectuarea/realizarea activitătilor specifice de reglementare se face, de regulă, într-una sau mai multe faze, după caz.

(2) Lucrarea se predă la beneficiar în minimum 12 exemplare.

(3) În cazul realizării de testări si/sau în prototipuri în conditii reale de exploatare, lucrările efectuate se receptionează in situ, pe baza documentatiilor specifice si cu respectarea prevederilor legale.

 

SECTIUNEA a 4-a

Avizarea lucrărilor privind activitatea de reglementare

 

Art. 20. - (1) Reglementările tehnice, precum si rezultatele activitătilor specifice de reglementare se avizează după cum urmează:

a) de către CTS în domeniu, pentru toate fazele contractuale;

b) de către CTS reunite în situatiile în care, ca urmare a complexitătii reglementării tehnice, aceasta este de competenta de analiză si avizare a două sau mai multe CTS;

c) de către CTCG pentru viza finală “Bun de tipar” a redactării a II-a a reglementărilor tehnice avizate favorabil fără conditii în CTS.

(2) Se supun avizării toate fazele de elaborare prevăzute prin contract, numai dacă acestea sunt însotite de referatul de analiză întocmit de responsabilul de temă din cadrul M.L.P.T.L.

(3) La avizarea fazelor beneficiarul asigură participarea reprezentantilor autoritătilor publice cu activitate în domeniul reglementărilor tehnice respective, altele decât M.L.P.T.L., interesate în elaborarea reglementărilor tehnice.

(4) Formularele pentru procesele-verbale de avizare sunt prezentate în anexele nr. I.2 si I.3.

Art. 21. - (1) Avizarea în CTS, respectiv în CTCG, se poate desfăsura numai în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor respectivului comitet, în care nu pot fi inclusi membrii comitetului care au participat direct la elaborarea reglementării tehnice si/sau la efectuarea activitătii specifice de reglementare care se avizează.

(2) Concluziile avizării se consemnează în procesul-verbal al sedintei de avizare.

(3) Ca urmare a analizei pe faze a reglementărilor tehnice/activitătilor specifice de reglementare, în cazul unor modificări ale textului, noua formulare adoptată se consemnează în procesul-verbal al sedintei de avizare si se înscrie în aviz la rubrica “Conditii”.

(4) Divergentele care pot apărea pe parcursul avizării se consemnează în procesul-verbal - însotite de motivarea scrisă a celui care le-a formulat - si se solutionează de CTCG în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data comunicării.

 

SECTIUNEA a 5-a

Aprobarea reglementărilor tehnice

 

Art. 22. - (1) Reglementările tehnice se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, la propunerea D.G.T.C., cu avizul favorabil al secretarului de stat coordonator.

(2) Reglementările tehnice care au aplicabilitate si în domeniile de activitate ale altor ministere sau organisme ale administratiei publice centrale se aprobă prin ordin comun al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al conducătorilor respectivelor organisme.

(3) Ordinul de aprobare al fiecărei reglementări tehnice contine si precizări privind publicarea acestuia.

 

SECTIUNEA a 6-a

Valorificarea activitătii de reglementare

 

Art. 23. - (1) Valorificarea reglementărilor tehnice se face prin publicarea acestora, în conformitate cu prevederile ordinului de aprobare.

(2) Valorificarea activitătilor specifice de reglementare se face prin constituirea fondului national de documentare-informare, în cadrul autoritătii cu atributii în domeniu din subordinea/autoritatea M.L.P.T.L. si, după caz, prin punerea la dispozitie autoritătilor administratiei publice centrale si/sau locale si celorlalte institutii interesate.

(3) Lucrările ce fac obiectul activitătilor specifice de reglementare si care sunt legate de programele prioritare ale M.L.P.T.L. pot fi tipărite si difuzate prin grija autoritătilor cu atributii în domeniu din subordinea/autoritatea M.L.P.T.L.

 

CAPITOLUL IV

Finantarea activitătii de reglementare

 

Art. 24. - (1) Din fondurile constituite din venituri proprii la M.L.P.T.L., în baza prevederilor art. 40 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, se efectuează cheltuieli curente - cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii - si cheltuieli de capital privind:

a) plata contravalorii contractelor de elaborare a reglementărilor tehnice/activitătilor specifice de reglementare;

b) retribuirea, în conditiile legii, a membrilor CTCG si ai CTS, altii decât salariatii M.L.P.T.L.;

c) achizitionarea de documentatii, cărti, reviste, publicatii de specialitate etc. din tară si din străinătate;

d) realizarea de traduceri necesare activitătilor specifice domeniului;

e) cheltuieli generate de diseminarea reglementărilor tehnice, precum si culegerea de informatii privind modul de implementare a acestora, inclusiv publicarea lucrărilor;

f) participarea la simpozioane si întâlniri stiintifice din tară si din străinătate, în conditiile legii;

g) achizitionarea de materiale, consumabile, echipamente, piese de schimb si software;

h) alte dotări necesare bunei desfăsurări a activitătii de reglementare;

i) cheltuieli pentru întretinerea si repararea echipamentelor;

j) cheltuieli pentru actiuni de reprezentare si protocol, în conformitate cu prevederile legale;

k) orice alte cheltuieli necesare pentru realizarea activitătii de reglementare.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se fac în limita fondurilor constituite si prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli.

 

CAPITOLUL V

Decontarea lucrărilor de elaborare a reglementărilor tehnice si a activitătilor specifice de reglementare

 

Art. 25. - (1) Decontarea lucrărilor de elaborare a reglementărilor tehnice, precum si a rezultatelor activitătilor specifice de reglementare se face pe faze, în baza facturii emise de executant si însotite de procesul-verbal de receptie, redactat conform anexei nr. I.4, cu mentiunea SE RECEPTIONEAZĂ si vizat de conducerile celor două părti în contract.

(2) Procesul-verbal de receptie a fazei “redactarea a II-a - finală” se întocmeste numai după obtinerea avizului “Bun de tipar” de la CTCG.

(3) Elaboratorul va emite factura numai după comunicarea procesului-verbal de receptie a fazei.

 

CAPITOLUL VI

Achizitia

 

Art. 26. - (1) Activitatea de elaborare a reglementărilor tehnice si activitătilor specifice de reglementare este de natura serviciilor de cercetare-dezvoltare remunerate integral de către autoritatea contractantă si ale căror rezultate nu sunt necesare autoritătii contractante în propriul beneficiu.

(2) În conditiile dezvoltării sistemului concurential, contractele de prestări de servicii pentru elaborarea de reglementări tehnice si activităti specifice de reglementare se atribuie în conformitate cu procedurile din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată si modificată prin Legea nr. 212/2002, si cu actele normative emise în aplicarea acesteia, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice si Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului finantelor

publice nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publică de servicii.

Art. 27. - Contractele pentru elaborarea reglementărilor tehnice/activitătilor specifice de reglementare se întocmesc în conformitate cu prevederile contractului-cadru prevăzut în anexa nr. II.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 28. - Prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei se stabilesc conditiile de remunerare, potrivit legii, a membrilor CTCG si CTS, altii decât angajatii M.L.P.T.L.

Art. 29. - Reglementările tehnice/activitătile specifice de reglementare aflate în curs de elaborare la data intrării în vigoare a prezentei metodologii se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data contractării.

Art. 30. - Anexele nr. I si II fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a


Precizări privind redactarea filei de capăt

La redactarea filei de capăt a lucrării, corespunzător fiecărei faze de elaborare, se vor completa, după caz, spatiile marcate de la 1) la 6), având în vedere următoarele:

1) Titlul lucrării (conform pozitiei din lista de lucrări componentă a Programului de activităti de reglementare)

2) Indicativul (numai în cazul reglementărilor tehnice)

Exemplu: GP-027-95 semnifică:

GP - ghid de proiectare

027 - numărul de ordine în ansamblul reglementărilor

95 - anul aprobării prin ordin

3) Tipul lucrării (conform Hotărârii Guvernului nr. 203/2003)

4) Aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. ...................../.............................. (numai în cazul reglementărilor tehnice)

5) Structura lucrării Se vor înscrie date de identificare: volum nr., titlul acestuia etc.

6) Data elaborării

NOTĂ:

Nu se va inscriptiona “Anexa nr. I.5”.

 

ANEXA Nr. II

la metodologie

 

M.L.P.T.L.

Nr. iesire  din data …

EXECUTANT

Nr. intrare  din data …

 

CONTRACT - CADRU

pentru elaborarea reglementărilor tehnice/realizarea activitătilor specifice de reglementare

Nr.*) .. din …

 

I. Părtile contractante

Art. 1. - Între: a) .........................................................................., cu sediul în .................................., str. .................... nr. ......., judetul ..............................., cod postal ........................, telefon ........................, fax ..................., e-mail ............., cont virament nr. .............................., deschis la ..............................., sucursala ...................................., reprezentată prin:

Director general ...................................

Director economic ...............................,

în calitate de executant; si

b) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, cod postal 77113, tel. 314.15.06, fax 224.90.09, e-mail: dtc6@mt.ro, cont virament nr. ......................, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat prin:

Secretar de stat ......................................................................................................

Directia generală tehnică în constructii - director general................................

Directia generală economică si relatii bugetare - director general ................, în calitate de beneficiar, a intervenit următorul contract.

II. Obiectul, valoarea si valabilitatea contractului

Art. 2. - Obiectul contractului

Elaborarea lucrării: ............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................,

în conformitate cu Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003.

Art. 3. - Valoarea totală fermă a contractului este de ...................... lei, din care taxa pe valoarea adăugată de .......................... lei.

Pentru anul în curs valoarea contractului este de ........................... lei, din care taxa pe valoarea adăugată de .......................... lei, conform devizelor anexate.

Art. 4. - Executantul se obligă să elaboreze lucrarea astfel cum este prevăzut în graficul de realizare a lucrării, în decurs de... zile de la data intrării în vigoare a contractului.

Art. 5. - Contractul îsi încetează valabilitatea o dată cu efectuarea de către beneficiar a ultimei plăti.

Art. 6. - Programul de elaborare a reglementării tehnice/activitătii specifice de reglementare contine următoarele faze:

a) redactarea I, anchetă, sinteza observatiilor la anchetă/faza…cu predare la data de: ;

c) redactarea a II-a, finală/faza ..

cu predare la data de:

Art. 7. - Modificările de program (termene, valori, grup de lucru, colaboratori) pot fi efectuate prin acte aditionale la prezentul contract, care se depun pentru semnare la beneficiar cu minimum 15 zile calendaristice înaintea termenului de predare a fazei respective si care vor fi avizate de comitetul tehnic de specialitate.

Art. 8. - Îndeplinirea conditiilor rezultate din avizări si/sau a recomandărilor din anchetele la factorii interesati se va face prin grija executantului, în cadrul valorii totale a contractului.

Art. 9. - Decontarea se face pentru fiecare fază, pe baza facturii emise de executant, însotită de procesul-verbal de receptie fără obiectiuni.

III. Documentele contractului

Art. 10. - Fac parte integrantă din prezentul contract următoarele anexe:

Anexa nr. 1 - Fisa reglementării tehnice/activitătii specifice de reglementare

Anexa nr. 2 - Devizul de cheltuieli

Anexa nr. 2.a - Detaliere art. Materiale

Anexa nr. 2.b - Detaliere art. Manoperă

Anexa nr. 2.c - Detaliere art. Alte cheltuieli directe (pe faze)

Anexa nr. 3 - Tema reglementării tehnice/activitătii specifice de reglementare.

IV. Obligatiile părtilor contractante

IV.a) Obligatii ale ambelor părti

Art. 11. - Predarea fiecărei faze la beneficiar - Directia generală tehnică în constructii - se face pe baza dresei de înaintare emise de executant, vizată de primire de către responsabilul de temă si înregistrată la registratura generală a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

IV.b) Obligatiile executantului

Art. 12. - Executantul declară pe propria răspundere că nu a mai contractat alte lucrări finantate din fonduri publice si având acelasi continut cu cel al prezentului contract.

Art. 13. - În situatiile în care specificul reglementării tehnice/activitătii specifice de reglementare o impune, după avizarea favorabilă a ultimei faze, executantul va obtine avizele organelor administratiei publice centrale/locale în al căror domeniu de autoritate reglementarea tehnică poate produce efecte.

Art. 14. - Executantul va preda fazele la termenele stabilite prin prezentul contract si în conditii bune de grafică si redactare.

Art. 15. - Lucrarea se predă la beneficiar într-un număr de 12 (douăsprezece) exemplare, pentru fiecare fază.

Elaboratorul va preda la beneficiar, înregistrat pe CD-ROM - 3 exemplare -, în formatul cerut de beneficiar, textul redactării a II-a - finale pentru care a obtinut de la beneficiar viza “Bun de tipar”, însotit, după caz, de materialul ilustrativ în original (pe folii transparente, cliseele fotografiilor etc.).

În cazul reglementărilor tehnice elaborate sau însotite de programe de calcul, o dată cu redactarea a II-a se vor preda la M.L.P.T.L. programul sursă, programul de calcul si manualul de utilizare, înregistrate pe CD-ROM.

Art. 16. - Întârzierile de predare a fazelor de contract se penalizează cu 0,3% din valoarea totală a contractului, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decât valoarea fazei asupra căreia este aplicată penalizarea.

Art. 17. - Executantul va introduce observatiile rezultate în urma sedintelor de avizare în termenul stabilit prin procesul-verbal de avizare - de regulă fără afectarea termenelor de predare a fazelor următoare - si în cadrul valorii fazei prevăzute în contract.

Art. 18. - Executantul răspunde, în calitate de autor, de prevederile reglementării tehnice, respectiv de calitatea si/sau rezultatele lucrării care face obiectul prezentului contract, inclusiv pentru părtile elaborate de colaboratori, pe care si le-a însusit prin avizarea internă.

IV.c) Obligatiile beneficiarului

Art. 19. - Beneficiarul va asigura avizarea fiecărei faze în comitetul tehnic de specialitate, în termen de cel mult 30 de zile de la data predării acestora.

Art. 20. - În situatia în care, ca urmare a formulării unor conditii necesare a fi introduse în faza analizată, prin procesul-verbal de avizare se face recomandarea de a nu se receptiona faza, executantul are obligatia de a prezenta lucrarea la reavizare în termenul prevăzut prin procesul-verbal de avizare.

V. Dispozitii finale

Art. 21. - În cazul în care predarea primei faze nu are loc în cel mult 15 zile lucrătoare de la termenul prevăzut, inclusiv termenul prevăzut în procesul-verbal de avizare pentru refacerea lucrării, prezentul contract se consideră reziliat de drept.

Art. 22. - În cazul în care la avizare lucrarea primei faze este respinsă de comitetul tehnic de specialitate fără mentiuni de refacere, beneficiarul îsi rezervă dreptul ca, în termen de 10 zile de la data avizării, să notifice executantului rezilierea unilaterală a contractului.

Art. 23. - Reglementarea tehnică/activitatea specifică de reglementare care face obiectul prezentului contract este în proprietatea beneficiarului - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei - începând cu decontarea primei faze.

La data publicării ordinului de aprobare a reglementării tehnice în Monitorul Oficial al României, Partea I, reglementarea tehnică devine bun public.

Art. 24. - Contractul se consideră stins o dată cu receptia ultimei faze contractuale si cu decontarea acesteia de către beneficiar.

Art. 25. - Situatiile de fortă majoră - calamităti naturale sau antropice, stare de război - se comunică în maximum 5 zile calendaristice de la producerea lor, dovada cazului de fortă majoră urmând a fi făcută în termen de 15 zile calendaristice de la data declansării stării de fortă majoră. În aceste situatii termenele contractuale se vor pelungi cu perioada de întrerupere efectivă datorată motivelor mentionate, părtile având obligatia de a încheia un proces-verbal în care se vor consemna perioada de întrerupere si cauza care a determinat-o.

Art. 26. - Eventualele neîntelegeri dintre părti, ivite pe parcursul derulării contractului, se vor solutiona pe cale amiabilă, iar în caz de litigii părtile se vor adresa organelor de justitie competente.

Art. 27. - Prezentul contract s-a încheiat în 5 (cinci) exemplare, din care 2 (două) exemplare pentru executant si 3 (trei) exemplare pentru beneficiar, si intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părti.

 

EXECUTANT

Director general,

.........................................

Director economic,

.........................................

Vizat

Oficiul juridic

Control financiar preventiv

 

BENEFICIAR

Secretar de stat,

.........................................

Secretar general,

.........................................

Vizat

Directia generală juridică si contencios

Director general,

Directia generală economică si relatii bugetare

Director general,

Control financiar preventiv

Directia generală tehnică în constructii

Director general,

Serviciul programe cercetare si reglementări tehnice

Sef serviciu,

 


*) Numărul contractului este alocat de M.L.P.T.L.-D.G.T.C.; data înscrisă este data de intrare în vigoare a contractului, corespunzând datei semnării acestuia de către ambele părti.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

TEMA

reglementării tehnice/activitătii specifice de reglementare

 

1. Titlul lucrării

2.a) Stadiul tratării subiectului supus reglementării tehnice/activitătii specifice de reglementare pe plan international

2.b) Stadiul tratării subiectului supus reglementării tehnice/activitătii specifice de reglementare pe plan national

3. Alinierea la normele Uniunii Europene

4. Necesitatea si oportunitatea elaborării lucrării. Obiective propuse

5. Continutul lucrării (titluri, capitole, subcapitole, sectiuni, cu prezentarea scurtă a acestora)

6. Bibliografie

7. Glosar de termeni

 

EXECUTANT

Sef de proiect,

BENEFICIAR-M.L.P.T.L.

Responsabil temă,

 

NOTĂ:

Pct. 1-5 se vor completa cu date succinte si definitorii în vederea elaborării si aprecierii unitare a lucrării.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru abrogarea Circularei nr. 11/2002 privind efectuarea de plasamente cu valori mobiliare necotate pe pietele organizate, inclusiv garantarea unor operatiuni cu acest tip de valori mobiliare

 

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 38 alin. 1 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare faptul că prevederile Circularei nr. 11/2002 privind efectuarea de plasamente cu valori mobiliare necotate pe pietele organizate, inclusiv garantarea unor operatiuni cu acest tip de valori mobiliare, au fost preluate în mod corespunzător în cadrul Circularei nr. 47/2002 privind modificarea si completarea Planului de conturi pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. 1. - Se abrogă Circulara nr. 11/2002 privind efectuarea de plasamente cu valori mobiliare necotate pe pietele organizate, inclusiv garantarea unor operatiuni cu acest tip de valori mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 4 aprilie 2002.

Art. 2. - Prevederile prezentei circulare intră în vigoare de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MIHAI BOGZA

 

Bucuresti, 9 aprilie 2003.

Nr. 13.