MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 280         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 aprilie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

143. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea si functionarea societătilor comerciale de turism balnear si de recuperare

 

217. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea si functionarea societătilor comerciale de turism balnear si de recuperare

 

144. - Lege pentru înfiintarea comunei Traian, judetul Ialomita, prin reorganizarea comunei Grivita

 

218. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Traian, judetul Ialomita, prin reorganizarea comunei Grivita

 

145. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2003 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finantare referitoare la Programul national PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 si Facilitatea suplimentară pentru investitii 2001

221. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2003 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finantare referitoare la Programul national PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 si Facilitatea suplimentară pentru investitii 2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            615/2002. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste modelul de certificat pentru comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu ovule si embrioni provenind de la suine

 

            145. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Regulamentului Comisiei centrale pentru epizootii si supraveghere a contaminării radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale si animale

 

195. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind preluarea de către autoritatea veterinară centrală a României a autorizării provizorii de către Comisia Europeană a planurilor pentru reziduuri trimise de tările terte în concordantă cu Norma sanitară veterinară privind măsurile de control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si produsele lor

 

199. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste certificatele zootehnice pentru material seminal, ovule si embrioni de la ecvideele înregistrate

 

205. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la reproductie a porcinelor de rasă pură

 

223. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste garantiile suplimentare în ceea ce priveste Salmonella, pentru activitătile de transport către Finlanda si Suedia al unor tipuri de ouă pentru consum uman

 

231. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile specifice de sănătate publică pentru punerea pe piată a unor tipuri de ouă

 

234. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la reproductie a porcinelor hibride de reproductie

 

235. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste criteriile ce reglementează înregistrarea porcinelor hibride de reproductie

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea si functionarea societătilor comerciale de turism balnear si de recuperare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152 din 7 noiembrie 2002 privind organizarea si functionarea societătilor comerciale de turism balnear si de recuperare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 15 noiembrie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) În sensul prezentei ordonante de urgentă, societatea de turism balnear este acea societate comercială constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulteriare, care prestează cumulat servicii de cazare, alimentatie publică, asigură asistentă medicală balneară si de recuperare, autorizată în conditiile legii, denumită în continuare societate.

(2) Societatea poate desfăsura si alte activităti, prevăzute în actul constitutiv, conexe cu activitatea de turism.

(3) Pentru prestarea serviciilor de tratament balnear si de recuperare, societatea poate să constituie propriile servicii medico-sanitare, acreditate ca baze de tratament, conform legii, cu personal medical si paramedical propriu, sau să încheie contracte de parteneriat cu următoarele structuri medicale:

a) Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti;

b) unitătile sanitare cu personalitate juridică din subordinea directiilor de sănătate publică, precum: spitalele de recuperare, sanatoriile balneare si de recuperare, sectiile de profil din spitale, centrele medicale balneare si de recuperare, ambulatoriile de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice;

c) cabinetele medicale de specialitate, în conditiile legii;

d) unitătile sanitare de profil din subordinea altor ministere sau institutii, autorizate si acreditate conform legii.”

2. Litera b) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

“b) societatea are în mod obligatoriu un director medical, de profesie medic, care va coordona activitatea bazei de tratament, în conformitate cu prevederile legale.”

3. La articolul 3 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Societătile care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1) sunt asimilate unitătilor sanitare.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Autorizarea si controlul de specialitate al bazelor de tratament balnear si de recuperare din cadrul societătilor se realizează de Ministerul Sănătătii si Familiei, în conditiile legii.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2003.

Nr. 143.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea si functionarea societătilor comerciale de turism balnear si de recuperare

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea si functionarea societătilor comerciale de turism balnear si de recuperare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 aprilie 2003.

Nr. 217.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Traian, judetul Ialomita, prin reorganizarea comunei Grivita

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Traian, judetul Ialomita, având în componentă satul Traian, prin reorganizarea comunei Grivita, judetul Ialomita.

(2) Resedinta comunei Traian se stabileste în satul Traian.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Grivita va avea în componentă satele Smirna si Grivita.

(2) Resedinta comunei Grivita este în continuare în satul Grivita.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Traian, judetul Ialomita, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Grivita.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Ialomita si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1) împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Ialomita si Consiliul Local al Comunei Grivita repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Grivita între comunele Grivita si Traian.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, veniturile si cheltuielile care revin de drept comunei Traian se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limitele prevederilor aprobate pentru anul 2003 pe ansamblul judetului Ialomita.

(3) Bugetul comunei Traian pe anul 2003 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Ialomita.

(4) Operatiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Grivita si delegatul desemnat, prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Traian.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale autoritătile administratiei publice locale din comuna Grivita, judetul Ialomita, functionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2003.

Nr. 144.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Traian, judetul Ialomita, prin reorganizarea comunei Grivita

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Traian, judetul Ialomita, prin reorganizarea comunei Grivita si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 aprilie 2003.

Nr. 218.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2003 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finantare referitoare la Programul national PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 si Facilitatea suplimentară pentru investitii 2001

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 10 din 30 ianuarie 2003 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finantare referitoare la Programul national PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 si Facilitatea suplimentară pentru investitii 2001, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.1 - I.3 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 1 februarie 2003.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2003.

Nr. 145.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2003 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finantare referitoare la Programul national PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 si Facilitatea suplimentară pentru investitii 2001

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2003 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finantare referitoare la Programul national PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 si Facilitatea suplimentară pentru investitii 2001 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 aprilie 2003.

Nr. 221.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste modelul de certificat pentru comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu ovule si embrioni provenind de la suine

 

            În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

            văzând Referatul de aprobare nr. 161.760 din 2 decembrie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

            ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileste modelul de certificat pentru comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu ovule si embrioni provenind de la suine, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 17 decembrie 2002.

Nr. 615.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului Comisiei centrale pentru epizootii si supraveghere a contaminării radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale si animale

 

            Având în vedere prevederile art. 7 lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

            văzând Referatul de aprobare nr. 160.624 din 7 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

            ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Comisiei centrale pentru epizootii si supraveghere a contaminării radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale si animale, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Comisia centrală pentru epizootii si supraveghere a contaminării radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale si animale va functiona în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

            Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară si Directia generală de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, fiecare în domeniul său de activitate, si îl vor difuza celor interesati.

            Art. 4. - La data prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

            Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 24 februarie 2003.

Nr. 145.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind preluarea de către autoritatea veterinară centrală a României a autorizării provizorii de către Comisia Europeană a planurilor  pentru reziduuri trimise de tările terte în concordantă cu Norma sanitară veterinară privind măsurile de control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si produsele lor

 

            În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

            văzând Referatul de aprobare nr. 151.293 din 17 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

            ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind preluarea de către autoritatea veterinară centrală a României a autorizării provizorii de către Comisia Europeană a planurilor pentru reziduuri trimise de tările terte în concordantă cu Norma sanitară veterinară privind măsurile de control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si produsele lor, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Agentia Natională Sanitară Veterinară, institutele centrale de profil si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

            Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice altă dispozitie contrară.

            Art. 5. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 martie 2003.

Nr. 195.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste certificatele zootehnice pentru material seminal, ovule si embrioni de la ecvideele înregistrate

 

            În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

            văzând Referatul de aprobare nr. 151.488 din 24 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

            ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste certificatele zootehnice pentru material seminal, ovule si embrioni de la ecvideele înregistrate, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.

            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 martie 2003.

Nr. 199.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la reproductie a porcinelor de rasă pură

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 151.388 din 20 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind admiterea la reproductie a porcinelor de rasă pură, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.

            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 martie 2003.

Nr. 205.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste garantiile suplimentare în ceea ce priveste Salmonella, pentru activitătile de transport către Finlanda si Suedia al unor tipuri de ouă pentru consum uman

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 151.020 din 7 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste garantiile suplimentare în ceea ce priveste Salmonella, pentru activitătile de transport către Finlanda si Suedia al unor tipuri de ouă pentru consum uman, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 martie 2003.

Nr. 223.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile specifice de sănătate publică pentru punerea pe piată a unor tipuri de ouă

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 151.588 din 27 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind conditiile specifice de sănătate publică pentru punerea pe piată a unor tipuri de ouă, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutele centrale de profil si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 26 martie 2003.

Nr. 231.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la reproductie a porcinelor hibride de reproductie

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 151.545 din 25 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind admiterea la reproductie a porcinelor hibride de reproductie, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va control modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 234.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste criteriile ce reglementează înregistrarea porcinelor hibride de reproductie

 

            În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

            văzând Referatul de aprobare nr. 151.548 din 25 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

            ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste criteriile ce reglementează înregistrarea porcinelor hibride de reproductie, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.

            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 235.


*) Anexa se publică ulterior.