MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 287         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 aprilie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            446. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 238/1997 privind organizarea si functionarea unor institutii din subordinea Ministerului Culturii, precum si modul de finantare a programelor culturale care se realizează pe bază de comenzi de stat

 

            455. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a judetului Caras-Severin si în administrarea Consiliului Judetean Caras-Severin

 

            456. - Hotărâre privind înfiintarea Institutului de Cercetări în Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca prin reorganizarea Institutului de Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            109. - Ordin al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R8-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane - telegondole”

 

            287. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei privind autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de transport naval

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 238/1997 privind organizarea si functionarea unor institutii din subordinea Ministerului Culturii, precum si modul de finantare a programelor culturale care se realizează pe bază de comenzi de stat

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. I. - Articolul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 238/1997 privind organizarea si functionarea unor institutii din subordinea Ministerului Culturii, precum si modul de finantare a programelor culturale care se realizează pe bază de comenzi de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 30 mai 1997, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

            “Art. 6. - (1) Fondurile necesare sustinerii aparitiei cărtilor si publicatiilor culturale, realizate pe bază de comenzi de stat, se cuprind anual în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.

            (2) În limita fondurilor aprobate anual Ministerul Culturii si Cultelor elaborează programul comenzilor de stat pentru cărti si publicatii culturale.

(3) Finantarea comenzilor de stat se realizează pentru sumele reprezentând diferenta dintre cheltuielile pentru productia cărtilor si publicatiilor culturale si veniturile obtinute din vânzarea acestora si din alte surse, în conditiile legii.

(4) Ministerul Culturii si Cultelor publică anual programul comenzilor de stat, potrivit normelor metodologice elaborate de respectivul minister si aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(5) Adjudecarea comenzilor de stat se efectuează în conditiile legii.”

Art. II. - În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 238/1997 privind organizarea si functionarea unor institutii din subordinea Ministerului Culturii, precum si modul de finantare a programelor culturale care se realizează pe bază de comenzi de stat, cu modificările ulterioare, denumirea Ministerul Culturii se înlocuieste cu denumirea Ministerul Culturii si Cultelor, iar expresia ministrul culturii, prin expresia ministrul culturii si cultelor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 446.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a judetului Caras-Severin si în administrarea Consiliului Judetean Caras-Severin

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilelor situate în municipiul Caransebes, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a judetului Caras-Severin si în administrarea Consiliului Judetean Caras-Severin.

            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 455.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a judetului Caras-Severin si în administrarea Consiliului Judetean Caras-Severin

 

Locul unde sunt situate

imobilele

Persoana juridică de la care

se transmit imobilele

Persoana juridică la care

se transmit imobilele

Codul de clasificare al imobilelor din

inventarul bunurilor aflate în administrare

Caracteristicile tehnice

ale imobilelor

Municipiul Caransebes, judetul Caras-Severin

Statul român si administrarea Ministerului Apărării Nationale

Judetul Caras-Severin si administrarea Consiliului Judetean Caras-Severin

Imobil: 1003

Cod de clasificare: 8.29.09

Nr. M.F.P.: 104.159

Constructii si teren în suprafată de 203,10 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Institutului de Cercetări în Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca prin reorganizarea Institutului de Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca


            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

           

Art. 1. - (1) Se înfiintează Institutul de Cercetări în Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca prin reorganizarea Institutului de Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca, care se desfiintează.

(2) Institutul de Cercetări în Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca este institutie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Fântânele nr. 30, judetul Cluj, si functionează în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării si în coordonarea stiintifică a Universitătii “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Art. 2. - (1) Institutul de Cercetări în Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca are ca obiect principal de activitate: efectuarea de cercetări fundamentale, aplicative si de dezvoltare tehnologică în domeniul chimiei fine organice, anorganice si analitice; productia în legătură cu domeniile de cercetare abordate si valorificarea rezultatelor cercetării; elaborarea de reglementări tehnice si economice, inclusiv expertize, de interes public, national si zonal, care privesc asigurarea cerintelor fundamentale impuse de dezvoltarea chimiei ca stiintă de bază.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) se pot efectua si în cadrul unor contracte internationale.

Art. 3. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Institutului de Cercetări în Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca se asigură integral din venituri proprii realizate din executarea de contracte de cercetare-dezvoltare si din activităti specifice obiectului său de activitate.

Art. 4. - (1) Patrimoniul Institutului de Cercetări în Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Institutul de Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza situatiei financiare încheiate la data de 31 decembrie 2002, reactualizată.

(2) Institutul de Cercetări în Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile legale si contractuale ale Institutului de Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca.

Art. 5. - Bunurile proprietate publică a statului aflate în administrarea Institutului de Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre si trec în administrarea Institutului de Cercetări în Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca.

Art. 6. - Structura organizatorică, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Institutului de Cercetări în Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, la propunerea directorului unitătii.

Art. 7. - (1) Conducerea Institutului de Cercetări în Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca este asigurată de un director.

(2) Directorul este ajutat de un consiliu de conducere care se organizează si functionează în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a institutului, aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 8. - (1) Numirea si eliberarea din functie a directorului se fac prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(2) Numirea în functia de director se face în baza rezultatelor concursului organizat conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 9. - (1) Orientarea si coordonarea activitătii stiintifice din Institutul de Cercetări în Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca este asigurată de un consiliu stiintific care se organizează si functionează în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a institutului.

(2) Din consiliul stiintific fac parte, în proportie paritară, specialisti ai institutului si cadre didactice ale Universitătii “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Art. 10. - (1) Personalul Institutului de Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca, existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se preia prin concurs sau examen, organizat în conditiile legii, de către Institutul de Cercetări în Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca.

(2) Salarizarea personalului Institutului de Cercetări în Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca se face în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/1999.

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pozitia nr. 4 din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“4. Institutul de Cercetări Venituri proprii” în Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministru delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării -

pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 456.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor ce fac parte din domeniul public al statului, care se transmit în administrarea Institutului de Cercetări în Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca

 

Nr.

M.F.

 

Cod

de clasificare

Denumirea

Date de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

Situatia juridică

Situatia juridică

actuală

Tipul

bunului

 

Descrierea

tehnică

(pe scurt)

Vecinătăti

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza

legală

În

administrare/

concesiune

Concesiune/

închiriat/dat cu

titlu gratuit

6

8.29.06

Terenuri

Suprafata =

29.489 m2

 

România,

judetul Cluj,

municipiul

Cluj-Napoca,

str. Fântânele

nr. 30

1951

0

 

 

 

Decretul

nr. 33/1973

În

administrare

 

 

Imobil

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R8-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane - telegondole”

 

            În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Prescriptia tehnică PT R8-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane - telegondole”, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 109.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de transport naval

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), ale art. 19 alin. (2) si (3) si ale art. 72 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a căilor navigabile, precum si desfăsurarea activitătilor de transport naval în porturi si pe căi navigabile, republicată, în temeiul prevederilor art. 12 lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 412/2002, ale art. 74 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 22/1999, republicată, ale art. 3 pct. 6 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificările ulterioare,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabilesc activitătile de transport naval, precum si activitătile conexe si activitătile auxiliare acestora, care pot fi executate în porturi si pe căi navigabile numai de agenti economici autorizati, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Criteriile de autorizare a agentilor economici care desfăsoară activitătile prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în anexa nr. 2.

(3) Autorizarea agentilor economici care desfăsoară activitătile prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu normele metodologice cuprinse în anexa nr. 3.

Art. 2. - (1) În sensul prezentului ordin, prin agenti economici se întelege persoanele juridice care, potrivit legii, pot desfăsura activităti economice, precum si persoanele fizice sau asociatiile familiale autorizate să desfăsoare activităti economice.

(2) Administratiile portuare si/sau de căi navigabile, înfiintate prin hotărâri ale Guvernului, pot desfăsura activitătile permise acestora prin lege, cuprinse în anexa nr. 1, fără a detine autorizatia prevăzută de prezentul ordin.

Art. 3. - Se deleagă Autoritătii Navale Române atributiile Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de transport naval, activităti conexe si activităti auxiliare acestora.

Art. 4. - (1) Autorizatia este documentul care atestă capacitatea agentului economic de a executa activitatea înscrisă în aceasta si îi dă acestuia dreptul de a functiona în limitele porturilor si/sau pe căile navigabile sau, după caz, în apele internationale, cu respectarea conditiilor prevăzute în prezentul ordin si a legislatiei în vigoare.

(2) Activitătile de încărcare/descărcare a navelor si de îmbarcare/debarcare a pasagerilor în puncte izolate amplasate pe căile navigabile în afara porturilor se vor putea executa de agentii economici autorizati numai dacă au obtinut în prealabil aprobarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru înfiintarea unui punct izolat, asa cum este prevăzut în art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a căilor navigabile, precum si desfăsurarea activitătilor de transport naval în porturi si pe căi navigabile, republicată.

(3) Pentru transporturile navale cu regim special, precum transporturi agabaritice, remorcaje de corpuri de nave a căror constructie nu este finalizată sau care sunt avariate si nu dispun de instalatii de propulsie, de guvernare sau de semnalizare în stare de functiune, transporturi de materiale radioactive sau de deseuri periculoase si alte categorii de transporturi pe care Autoritatea Navală Română le consideră că au un regim special, se vor elibera de către Autoritatea Navală Română autorizatii speciale, valabile numai pentru respectiva activitate, la cererea agentilor economici care doresc să le execute si care prezintă documentatia corespunzătoare privind fezabilitatea transportului si conditiile speciale care trebuie asigurate.

Art. 5. - Activitătile de transport naval de mărfuri si/sau de persoane pot fi efectuate de persoane juridice sau fizice străine, cu nave care arborează alt pavilion decât cel român, în apele nationale sau în porturile românesti, fără a fi necesară autorizarea acestora în conditiile prezentului ordin numai în următoarele situatii:

a) navele au încărcat în afara României si transportă mărfuri si/sau persoane având ca destinatie un port românesc;

b) navele preiau la transport mărfuri si/sau persoane dintr-un port românesc si au ca destinatie porturi maritime din afara României;

c) navele tranzitează apele nationale fără a efectua operatiuni de încărcare/descărcare în porturile românesti;

d) transportul fluvial de pasageri si/sau de mărfuri se realizează în trafic direct între un port românesc si un port al statului al cărui pavilion îl arborează nava;

e) persoana juridică străină a obtinut de la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, direct sau prin intermediul expeditorilor mărfurilor si/sau pasagerilor, autorizatia prevăzută de reglementările în vigoare, pentru efectuarea transportului fluvial în trafic direct între un port românesc si un port al altui stat, cu nave care nu arborează pavilionul statului în care se află portul de destinatie;

f) navele efectuează transporturi de persoane în scop turistic de croazieră, cu escală în unul sau mai multe porturi românesti;

g) prevederi exprese ale unor acorduri si conventii internationale la care România este parte dispun astfel;

h) persoana fizică efectuează transporturi navale în interes personal cu nave de agrement.

Art. 6. - (1) Administratiile portuare si/sau de căi navigabile nu vor permite desfăsurarea activitătilor prevăzute în anexa nr. 1, în limitele portului sau pe căile navigabile administrate, decât dacă agentii economici care le execută detin autorizatii corespunzătoare emise de Autoritatea Navală Română.

(2) Contractele pe care administratiile portuare si/sau de căi navigabile le vor încheia cu agentii economici vor contine clauze care să nu permită desfăsurarea de activităti dintre cele cuprinse în lista din anexa nr. 1 decât după obtinerea autorizatiei corespunzătoare eliberate în conditiile prezentului ordin.

(3) Agentii economici care nu detin autorizatii, dar au în derulare, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, contracte care intră sub incidenta prevederilor alin. (2), au obligatia ca până cel târziu la 31 decembrie 2003 să obtină autorizatia în conformitate cu prevederile prezentului ordin, dacă termenul final al contractului depăseste această dată.

Art. 7. - (1) Autoritatea Navală Română va elibera autorizatii si agentilor economici care execută serviciile de sigurantă, prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 22/1999, republicată, în porturile, pe căile navigabile, zonele sau portiunile din acestea în care aceste servicii sunt servicii publice de interes national prin instituirea obligativitătii de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) Autorizarea agentilor economici prevăzuti la alin. (1) se face cu respectarea criteriilor prevăzute în anexa nr. 2 si a normelor metodologice cuprinse în anexa nr. 3.

(3) Autorizatiile eliberate pentru agentii economici prevăzuti la alin. (1) sunt valabile numai până la data concesionării serviciului de sigurantă respectiv.

Art. 8. - În cazul încredintării unui serviciu public de interes national prin contract de concesiune, concesionarul este singurul agent economic care poate executa acel serviciu, în baza contractului încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si cu respectarea conditiilor stabilite prin caietul de sarcini al concesiunii.

Art. 9. - Autoritatea Navală Română va efectua controlul privind respectarea îndeplinirii criteriilor si a conditiilor de functionare a agentilor economici autorizati sau concesionari, în conformitate cu prevederile prezentului ordin si ale legislatiei în vigoare.

Art. 10. - Autorizatia poate fi suspendată sau retrasă în conditiile prevăzute de normele metodologice cuprinse în anexa nr. 3.

Art. 11. - Pentru autorizarea agentilor economici care desfăsoară activitătile prevăzute la art. 1 alin. (1) Autoritatea Navală Română are dreptul să perceapă tarife care sunt aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

Art. 12. - (1) Autorizatiile emise în temeiul actelor normative anterioare pentru executarea activitătilor de transport naval cuprinse în lista din anexa nr. 1, valabile la data intrării în vigoare a prezentului ordin, îsi păstrează valabilitatea până la expirare sau, după caz, până la termenul vizei anuale, dacă acest termen nu depăseste 31 decembrie 2003, sau până la concesionare, dacă acestea sunt acordate pentru activităti care constituie un serviciu public de interes national.

(2) Pentru autorizatiile al căror termen de valabilitate depăseste această dată, agentii economici care le posedă au obligatia să le reînnoiască, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, până la data de 31 decembrie 2003.

(3) Autorizatiile emise pentru executarea unor activităti care nu se regăsesc în lista din anexa nr. 1 îsi încetează valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului ordin, activitătile putând fi desfăsurate fără ca agentii economici care le execută să fie autorizati.

Art. 13. - Agentii economici care la data intrării în vigoare a prezentului ordin detin autorizatii pentru desfăsurarea activitătilor de transport naval prevăzute la art. 1 alin. (1), acordate în temeiul actelor normative anterioare, dar care nu pot face dovada îndeplinirii tuturor criteriilor prevăzute în prezentul ordin, vor primi o autorizatie provizorie cu termen de un an, timp în care au obligatia să actioneze în sensul satisfacerii cerintelor prevăzute de criteriile neîndeplinite. Acest termen nu va putea fi prelungit decât în cazuri exceptionale, cu cel mult 6 luni, motivat de incapacitatea fizică sau legală a conducătorului activitătii pentru care se solicită autorizarea.

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 595/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a agentilor economici care prestează servicii în porturi, pe căi si canale navigabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 29 august 2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 16. - Până la intrarea în vigoare a prezentului ordin Autoritatea Navală Română va prelua de la Directia generală a transporturilor maritime, pe Dunăre si căi navigabile, pe bază de protocol, documentatia si evidentele privind autorizarea agentilor economici care au fost autorizati în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 112/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare a licentelor si a autorizatiilor privind efectuarea transporturilor navale de mărfuri si călători si de autorizare a functionării agentilor economici în perimetrul infrastructurilor portuare si de căi navigabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 6 martie 1996, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 17. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare după 30 de zile de la publicare.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 februarie 2003.

Nr. 287.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

activitătilor de transport naval, precum si a activitătilor conexe si activitătilor auxiliare acestora, care pot fi executate în porturi si pe căi navigabile numai de agenti economici autorizati

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii

Simbolul

autorizatiei

Simbolul

din Clasificarea

activitătilor

din economia

natională - CAEN

 

a) Activităti de transport de mărfuri si/sau de persoane cu nave

 

 

1.

transporturi publice maritime de mărfuri si/sau de persoane, efectuate de persoane juridice

PMMP

IA 6110

2.

transporturi publice fluviale de mărfuri si/sau de persoane, efectuate de persoane juridice

PFMP

IA 6120

3.

transporturi maritime în folos propriu de mărfuri si/sau de persoane

FPM

IA 6110

4.

transporturi fluviale în folos propriu de mărfuri si/sau de persoane

FPF

IA 6120

 

b) Activităti conexe activitătilor de transport naval

 

 

2.

Activităti în legătură cu operarea navelor

 

 

2.1.

încărcarea/descărcarea navelor

IDN

IA 6311

2.2.

stivuirea mărfurilor

SM

IA 6311

2.3.

amararea mărfurilor

AM

IA 6311

2.4.

depozitarea mărfurilor

DM

IA 6312

2.5.

agenturarea navelor

AN

IA 6322

2.6.

curătarea hambarelor si magaziilor navelor

CHMN

IA 6322

2.7.

curătarea si degazarea tancurilor navelor

CDTN

IA 6322

2.8.

buncherajul navelor

BN

IA 6322

 

c) Activităti auxiliare activitătilor de transport naval

 

 

2.

Alte activităti

 

 

2.1.

dragajul de extractie

DE

CB 1421

2.2.

asistenta, salvarea si ranfluarea navelor

ASRN

IA 6322

2.3.

lucrări de scafandrerie

LS

IA 6322

2.4.

reparatii la nave în afara santierelor navale

RN

DM 3511

 

 

NOTĂ:

1. Transporturile publice maritime sau fluviale de persoane si/sau de mărfuri sunt efectuate numai de persoane juridice.

2. Activitatea de agenturare a navelor poate fi efectuată numai de agenti economici specializati, persoane juridice române care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile legale.

 

ANEXA Nr. 2

 

CRITERIILE

de autorizare a agentilor economici care desfăsoară activităti de transport naval în porturi si pe căi navigabile, cuprinse în anexa nr. 1 la ordin

 

Art. 1. - Pentru a fi autorizati să desfăsoare activitătile de transport naval în porturi si pe căi navigabile, prevăzute în anexa nr. 1 la ordin, agentii economici organizati ca persoane juridice trebuie să îndeplinească un set de criterii generale si un set de criterii specifice.

Art. 2. - Criteriile generale pe care trebuie să le îndeplinească agentii economici organizati ca persoane juridice sunt:

a) să fie persoane juridice legal constituite, cu drept de functionare pe teritoriul României pentru activitatea pentru care solicită autorizarea;

b) să detină certificat de înregistrare la registrul comertului, care să contină si codul unic de înregistrare;

c) activitatea de transport naval pentru care solicită autorizarea să fie inclusă în obiectul de activitate prevăzut în actul constitutiv;

d) să nu fie declarati în stare de faliment;

e) conducătorul activitătii să îsi poată demonstra onorabilitatea printr-un extras de cazier judiciar fără condamnări penale pentru săvârsirea de infractiuni privind siguranta navigatiei, protectia mediului sau infractiuni contra patrimoniului, prevăzute de titlul III al părtii speciale a Codului penal al României, si pentru care să nu fi intervenit reabilitarea;

f) conducătorul activitătii să îsi poată demonstra capacitatea profesională, fie prin diplome care atestă dobândirea de cunostinte în domeniul activitătii pentru care se solicită autorizarea, fie printr-o experientă practică relevantă, de minimum 3 ani, într-o societate comercială care a desfăsurat efectiv activitatea pentru care solicită autorizarea

g) să îsi poată demonstra capacitatea financiară privind desfăsurarea activitătii, prin documente eliberate de bănci românesti, autorizate de Banca Natională a României, prin care să se ateste faptul că persoana juridică are deschise conturi si îsi derulează încasările si plătile prin respectiva bancă, precum si bonitatea persoanei juridice.

Art. 3. - Criteriile specifice pe care trebuie să le îndeplinească agentii economici organizati ca persoane juridice pentru obtinerea autorizatiei de efectuare a activitătilor de transport naval a)1. transporturi publice maritime de mărfuri si/sau de persoane (PMMP) si a)3. transporturi maritime în folos propriu de mărfuri si/sau de persoane (FPM) sunt:

a) să demonstreze că detin dotarea tehnică minimă necesară adecvată activitătii, că aceasta are caracteristicile necesare si certificatele obligatorii pentru confirmarea acceptabilitătii sub aspectul sigurantei navigatiei, al protectiei mediului si al asigurării conditiilor de muncă si de viată pentru personalul angajat si al altor conditii prevăzute de lege si că este înregistrată la autoritătile competente;

b) să facă dovada că au dreptul de folosintă asupra navelor si utilajelor din dotare, fie prin prezentarea de dovezi că sunt proprietarii acestora, fie prin prezentarea unui contract de leasing sau de închiriere, care le dă dreptul să le utilizeze pentru o perioadă de cel putin un an, iar contractul să fie înregistrat în registrele autoritătii competente;

c) să utilizeze numai personal de executie care îndeplineste conditiile necesare sub aspectul confirmării competentei si al înmatriculării lui la autoritătile competente, dacă legea prevede astfel. Dovezile privind îndeplinirea acestui criteriu nu se prezintă la solicitarea autorizatiei, dar agentul economic are obligatia să le prezinte la solicitarea organelor de control;

d) în cazul în care agentul economic desfăsoară activitatea de transport maritim în ape internationale, acesta trebuie să facă dovada că a constituit o garantie bănească pentru acoperirea riscului de neplată si de abandonare în străinătate a echipajelor navelor sale, după cum urmează:

- 60.000 dolari S.U.A. pentru agentii economici care detin în gestiune si exploatare un parc de până la 4 nave;

- 100.000 dolari S.U.A. pentru agentii economici care detin în gestiune si exploatare un parc de 5-9 nave;

- 200.000 dolari S.U.A. pentru agentii economici care detin în gestiune si exploatare un parc de peste 10 nave;

e) pentru a desfăsura activitătile de transport naval cu simbolurile PMMP, FPM cu nave care au tonajul brut mai mare de 500, agentii economici trebuie să facă dovada că

detin un document de conformitate (DOC) care atestă îndeplinirea de către acestia a cerintelor Codului international de management pentru exploatarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (Codului

international de management al sigurantei - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia A 741(18) din 4 noiembrie 1993, acceptat de România prin Legea nr. 85/1997, modificată prin Legea nr. 681/2002, pentru toate tipurile de nave maritime aflate în operarea acestora. Agentii economici trebuie să facă dovada că navele maritime cu tonajul brut mai mare de 500, aflate în operarea lor pentru a fi utilizate în cadrul acestor activităti, detin un certificat de management al sigurantei (SMC), eliberat în conformitate cu prevederile Codului I.S.M.

Art. 4. - (1) Criteriile specifice pe care trebuie să le îndeplinească agentii economici organizati ca persoane juridice pentru obtinerea autorizatiei de efectuare a activitătilor de transport naval a)2. transporturi publice fluviale de mărfuri si/sau de persoane (PFMP) si a)4. transporturi fluviale în folos propriu de mărfuri si/sau de persoane (FPF) sunt:

a) să demonstreze că detin dotarea tehnică minimă necesară desfăsurării activitătii, navele acestora respectă conditiile minime în conformitate cu reglementările în vigoare sub aspectul sigurantei navigatiei, al protectiei mediului, al asigurării conditiilor de muncă si de viată si al altor conditii prevăzute de lege si că este înregistrată la autoritătile competente;

b) să facă dovada că au dreptul de folosintă asupra navelor si utilajelor din dotare, fie prin prezentarea de dovezi că sunt proprietarii acestora, fie prin prezentarea unui contract de leasing sau de închiriere, care le dă dreptul să le utilizeze pentru o perioadă de cel putin un an, iar contractul să fie înregistrat în registrele autoritătii competente;

c) să utilizeze numai personal de executie care îndeplineste conditiile necesare sub aspectul confirmării competentei si al înmatriculării lui la autoritătile competente, dacă legea prevede astfel. Dovezile privind îndeplinirea acestui criteriu nu se prezintă la solicitarea autorizatiei, dar agentul economic are obligatia să le prezinte la solicitarea organelor de control;

d) în cazul în care agentul economic efectuează transporturi de marfă cu nave a căror capacitate de încărcare la pescaj maxim este mai mare de 200 tone, fără a include în această categorie agentii economici care au în operare bacuri de traversare a căilor navigabile interioare de orice capacitate, acesta trebuie să îndeplinească si următoarele criterii specifice:

d)1. criteriul general capacitate profesională, prevăzut la art. 2 lit. f), poate fi îndeplinit nu de conducătorul activitătii, ci de o persoană desemnată de acesta si care coordonează efectiv si în permanentă activitatea de transport naval simbol PFMP;

d)2. criteriul general capacitate profesională a conducătorului activitătii sau a persoanei desemnate de acesta este considerat îndeplinit dacă se face dovada că respectivele persoane detin cunostintele din materiile

prevăzute în anexa la prezentele criterii de autorizare sau că au acumulat o experientă practică de cel putin trei ani într-o societate comercială care a desfăsurat efectiv activităti de transport fluvial. Evaluarea îndeplinirii acestui criteriu se face în conformitate cu normele metodologice cuprinse în anexa nr. 3 la ordin.

(2) Criteriile specifice prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile referitoare la restrictiile impuse de art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 412/2002, în legătură cu utilizarea, la anumite activităti, numai de nave care arborează pavilionul român.

Art. 5. - Criteriile specifice pe care trebuie să le îndeplinească agentii economici organizati ca persoane juridice pentru obtinerea autorizatiei de efectuare a următoarelor activităti conexe activitătilor de transport naval:

b)2. activităti în legătură cu operarea navelor;

b)2.1. încărcarea/descărcarea navelor (IDN);

b)2.2. stivuirea mărfurilor (SM);

b)2.3. amararea mărfurilor (AM);

b)2.4. depozitarea mărfurilor (DM);

b)2.6. curătarea hambarelor si magaziilor navelor (CHMN);

b)2.7. curătarea si degazarea tancurilor navelor (CDTN) si a activitătii auxiliare activitătii de transport naval c)2.4. reparatii la nave în afara santierelor navale (RN) sunt:

a) să facă dovada că au acceptul administratiei portuare si/sau de căi navigabile pentru desfăsurarea activitătii pentru care au solicitat autorizarea;

b) să facă dovada că detin elemente de suprastructură portuară, cum ar fi: spatii de depozitare si spatii tehnologice adecvate, în proprietate, prin închiriere sau prin concesiune;

c) să facă dovada că detin dotarea tehnică necesară desfăsurării respectivei activităti, cum ar fi: scule, utilaje si instalatii pentru manipularea mărfurilor;

d) să utilizeze numai personal de executie, angajat pentru muncă în conditii legale, care îndeplineste conditiile necesare sub aspectul confirmării competentei profesionale si al înmatriculării lui la autoritătile competente, dacă legea prevede astfel. Dovezile privind îndeplinirea acestui criteriu nu se prezintă la solicitarea autorizatiei, dar agentul economic are obligatia să le prezinte la solicitarea organelor de control.

Art. 6. - Criteriile specifice pe care trebuie să le îndeplinească agentii economici organizati ca persoane juridice pentru obtinerea autorizatiei de efectuare a activitătii conexe activitătilor de transport naval b)2.5. agenturarea navelor (AN) sunt:

a) să fie persoane juridice române;

b) să facă dovada că au acceptul administratiei portuare si/sau de căi navigabile pentru desfăsurarea activitătii pentru care au solicitat autorizarea si că detin spatiul adecvat pentru desfăsurarea activitătii.

Art. 7. - Criteriile specifice pe care trebuie să le îndeplinească agentii economici organizati ca persoane juridice pentru obtinerea autorizatiei de efectuare a activitătii conexe activitătilor de transport naval b)2.8. buncherajul navelor (BN) si a activitătilor auxiliare activitătilor de transport naval c)2.1. dragajul de extractie (DE), c)2.2. asistentă, salvare si ranfluare a navelor (ASRN) si c)2.3. lucrări de scafandrerie (LS) sunt:

a) să demonstreze că detin dotarea tehnică minimă necesară desfăsurării activitătii si certificarea în conformitate cu reglementările în vigoare sub aspectul sigurantei navigatiei, al protectiei mediului, al asigurării conditiilor de muncă si de viată si al altor conditii prevăzute de lege;

b) să facă dovada că au dreptul de folosintă asupra navelor si utilajelor din dotare, fie prin prezentarea de dovezi că sunt proprietarii acestora, fie prin prezentarea unui contract de leasing sau de închiriere, care le dă dreptul să le utilizeze pentru o perioadă de cel putin un an, iar contractul să fie înregistrat în registrele autoritătii competente;

c) să utilizeze numai personal de executie care îndeplineste conditiile necesare sub aspectul confirmării competentei si al înmatriculării lui la autoritătile competente, dacă legea prevede astfel. Dovezile privind îndeplinirea acestui criteriu nu se prezintă la solicitarea autorizatiei, dar agentul economic are obligatia să le prezinte la solicitarea organelor de control;

d) să facă dovada că au acceptul administratiei portuare si/sau de căi navigabile pentru desfăsurarea activitătii pentru care au solicitat autorizarea si că detin spatiul adecvat pentru desfăsurarea activitătii.

Art. 8. - (1) Criteriile specifice pe care trebuie să le îndeplinească agentii economici organizati ca persoane juridice pentru obtinerea autorizatiei de efectuare a activitătilor conexe activitătilor de transport naval: servicii de sigurantă precum: pilotajul navelor maritime la intrarea si iesirea în/din porturi si între danele aceluiasi port, pilotajul navelor maritime pe căile navigabile, legarea/dezlegarea navelor maritime si remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi, care, prin declararea ca obligatorii, au devenit servicii publice de interes national si până la concesionare se pot executa în regim concurential, sunt:

a) să demonstreze că detin dotarea tehnică minimă necesară adecvată activitătii, că aceasta are caracteristicile necesare si certificatele obligatorii pentru confirmarea acceptabilitătii sub aspectul sigurantei navigatiei, al protectiei mediului si al asigurării conditiilor de muncă si de viată pentru personalul angajat si al altor conditii prevăzute de lege si că este înregistrată la autoritătile competente.

Cel putin unul dintre utilajele de bază, cum ar fi: pilotină, salupă sau remorcher portuar, trebuie să fie proprietatea agentului economic care solicită autorizarea sau să fie în contract de leasing cu clauză obligatorie de cumpărare de către acesta;

b) să facă dovada că au dreptul de folosintă asupra tuturor navelor si utilajelor din dotare, fie prin prezentarea de dovezi că sunt proprietarii acestora, fie prin prezentarea unui contract de leasing sau de închiriere, care le dă dreptul să le utilizeze pentru o perioadă de cel putin un an, iar contractul să fie înregistrat în registrele autoritătii competente;

c) să utilizeze numai personal de executie care îndeplineste conditiile necesare sub aspectul confirmării competentei si al înmatriculării lui la autoritătile competente, dacă legea prevede astfel. Să demonstreze că numărul personalului de executie este suficient de mare pentru derularea serviciului pe o bază permanentă si că acesta este angajat cu contract individual de muncă. Dovezile privind îndeplinirea acestui criteriu nu se prezintă la solicitarea autorizatiei, dar agentul economic are obligatia să le prezinte la solicitarea organelor de control;

d) să facă dovada că au acceptul administratiei portuare si/sau de căi navigabile pentru desfăsurarea activitătii pentru care a solicitat autorizarea si că detin spatiul adecvat pentru desfăsurarea activitătii.

(2) Criteriile specifice prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile referitoare la restrictiile impuse de art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 412/2002, în legătură cu utilizarea, la anumite activităti, numai de nave care arborează pavilionul român.

Art. 9. - (1) Pentru a fi autorizat să desfăsoare activitătile de transport naval în porturi si pe căi navigabile, prevăzute în anexa nr. 1 la ordin, agentul economic - persoană fizică autorizată să desfăsoare activităti economice în mod independent - trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) să fie cetătean român sau cetătean străin cu drept de rezidentă si de a desfăsura în România activitătile economice pentru care solicită autorizarea;

b) să detină autorizatia pentru desfăsurarea de către persoane fizice a unor activităti economice în mod independent, eliberată de către primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială acesta îsi are domiciliul;

c) să fie înregistrat la registrul comertului si la organele fiscale teritoriale;

d) să îsi poată demonstra onorabilitatea printr-un extras de cazier judiciar fără condamnări penale pentru săvârsirea de infractiuni privind siguranta navigatiei, protectia mediului sau infractiuni contra patrimoniului, prevăzute de titlul III al părtii speciale a Codului penal al României, si pentru care să nu fi intervenit reabilitarea;

e) să îsi poată demonstra capacitatea profesională, fie prin diplome care atestă dobândirea de cunostinte în domeniul activitătii pentru care solicită autorizarea, fie printr-o experientă practică relevantă, de minimum 3 ani, într-o societate comercială care a desfăsurat efectiv activitatea pentru care solicită autorizarea;

f) să poată demonstra că detine dotarea tehnică minimă necesară adecvată activitătii si că aceasta are caracteristicile necesare, certificatele prevăzute de reglementările aplicabile si că este, dacă este cazul, înregistrată la autoritătile competente;

g) să detină, dacă este cazul, brevetele sau certificatele care atestă competenta sa în conducerea mijloacelor de transport naval utilizate în desfăsurarea activitătii;

h) să facă dovada că are acceptul administratiei portuare si/sau de căi navigabile pentru desfăsurarea activitătii pentru care a solicitat autorizarea si că detine spatiul adecvat pentru desfăsurarea activitătii.

(2) Demonstrarea îndeplinirii criteriului prevăzut la alin. (1) lit. b) se poate face după emiterea autorizatiei în conformitate cu normele metodologice cuprinse în anexa nr. 3 la ordin, dar, în acest caz, valabilitatea autorizatiei emise este conditionată de detinerea autorizatiei pentru desfăsurarea de activităti economice, eliberată persoanei fizice în conformitate cu Legea nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice.

Art. 10. - Pentru autorizarea asociatiilor familiale, criteriile prevăzute la art. 9 alin. (1) se aplică în mod similar, cu precizarea ca criteriile prevăzute la lit. a), d) si e) să fie îndeplinite de reprezentantul asociatiei familiale, iar criteriul de la lit. g), de cel putin un membru al acesteia.

 

ANEXĂ

la criteriile de autorizare

 

MATERIILE DE STUDIU

pentru atingerea nivelului acceptat de capacitate profesională a conducătorului activitătii de transport naval

simbol PFMP, desfăsurată de un agent economic, sau a persoanei desemnate de acesta,

care dirijează efectiv si în permanentă această activitate

 

            1. Materiile a căror cunoastere este cerută pentru transportatorii care au intentia de a efectua numai transporturi nationale

            1. Drept

            Elemente de drept civil, comercial, social si fiscal, a căror cunoastere este necesară pentru exercitarea profesiunii si care vizează în special:

            - contractele în general;

            - contractele de transport, în special răspunderea transportatorului (natura si limite);

            - societăti comerciale;

            - contabilitatea societătii comerciale;

            - legislatia muncii si a asigurărilor sociale;

            - regimul fiscal.

            2. Gestiune comercială si financiară:

            - modalitătile de plată si finantare;

- calculul pretului de cost;

- regimul preturilor si al conditiilor de transport;

- contabilitatea comercială;

- asigurările;

- facturile;

- agentii de transport.

3. Accesul pe piată:

- dispozitiile referitoare la accesul la profesie si exercitarea ei;

- regimurile de navlosire;

- documentele de transport.

4. Standarde tehnice si aspecte tehnice ale operării:

- caracteristicile tehnice ale navelor;

- alegerea navei;

- înmatricularea;

- termenele de stalie si contrastaliile.

5. Siguranta:

- dispozitiile legislative, regulamentare si administrative aplicabile în materie de navigatie pe căile navigabile interioare;

- prevenirea accidentelor si măsurile ce trebuie luate în caz de accident.

B. Materii a căror cunoastere este cerută pentru transportatorii care au intentia de a efectua transporturi internationale:

- materiile enumerate la lit. A;

- dispozitiile aplicabile transporturilor pe căile navigabile internationale si ale altor state europene pentru care există legături directe cu căile navigabile ale României ce decurg din legislatia natională, din normele comunitare, din conventii si acorduri;

- practicile si formalitătile vamale;

- principalele reglementări privind traficul pe căile navigabile internationale si ale altor state europene.

NOTĂ:

1. Materiile vor fi detaliate si actualizate periodic de către Autoritatea Navală Română.

2. Volumul de cunostinte pentru fiecare materie se aprobă prin decizie de către directorul general al Autoritătii Navale Române si se publică prin afisare la centrele de primire a cererilor de autorizare.

3. Cunostintele necesare fiecărei materii stabilite de Autoritatea Navală Română trebuie să fie asimilabile si de persoane care au absolvit numai cursurile scolii obligatorii din România.

 

ANEXA Nr. 3

 

NORME METODOLOGICE

de autorizare a agentilor economici care desfăsoară activităti de transport naval în porturi si pe căi navigabile

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În sensul prezentelor norme metodologice, prin agenti economici se întelege: persoanele juridice, persoanele fizice sau asociatiile familiale autorizate să desfăsoare activităti economice.

(2) În sensul prezentelor norme metodologice, prin persoane juridice care desfăsoară activităti de transport naval se întelege: societăti comerciale, fundatii si asociatii, regii autonome care au în actul constitutiv prevăzut ca obiect de activitate cel putin una dintre activitătile cuprinse în anexa nr. 1 la ordin.

(3) În sensul prezentelor norme metodologice, prin persoane fizice care desfăsoară activităti de transport naval se întelege persoanele fizice autorizate să desfăsoare activităti economice în mod independent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice.

(4) În sensul prezentelor norme metodologice, prin asociatii familiale care desfăsoară activităti de transport naval se întelege asociatiile familiale înfiintate si autorizate să desfăsoare activităti economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice.

Art. 2. - Autorizarea agentilor economici se face în numele Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei de către Autoritatea Navală Română, cu respectarea prezentelor norme metodologice.

Art. 3. - (1) Autorizatia emisă de Autoritatea Navală Română are valabilitate de 5 ani de la data eliberării, cu conditia reconfirmării anuale.

(2) Reconfirmarea autorizatiei se face prin aplicarea vizei anuale.

(3) În situatia în care nu se efectuează reconfirmarea anuală, autorizatia se retrage din oficiu.

(4) Autorizatia poate fi suspendată pentru cel mult 30 de zile în cazurile în care se constată că agentul economic nu mai îndeplineste criteriile în baza cărora aceasta i-a fost acordată si/sau nu au fost respectate reglementările legale privind desfăsurarea activitătilor pentru care a fost autorizat.

(5) Autorizatia poate fi retrasă dacă după 30 de zile nu a încetat suspendarea.

Art. 4. - Modelul autorizatiei este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

Art. 5. - Autorizatia este documentul care atestă capacitatea agentului economic de a desfăsura activitatea înscrisă în aceasta si dă dreptul acestuia de a functiona în limitele porturilor si/sau pe căile navigabile sau, după caz, în apele internationale, cu respectarea conditiilor prevăzute în prezentele norme metodologice si a legislatiei în vigoare.

Art. 6. - (1) Autorizatiile emise pentru executarea serviciilor de sigurantă în porturile si pe căile navigabile, în zonele sau portiunile din aceste zone, în care acestea au fost declarate ca obligatorii si, prin urmare, devin servicii publice de interes national, sunt valabile până la data la care respectivul serviciu de sigurantă este concesionat.

(2) După preluarea executării serviciului public de interes national de către concesionar, toate autorizatiile emise agentilor economici pentru respectivul serviciu de sigurantă se retrag, iar concesionarul execută serviciul de sigurantă în baza contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si cu respectarea conditiilor stabilite prin caietul de sarcini al concesiunii. Obligatia de a retrage respectivele autorizatii revine Autoritătii Navale Române pe baza comunicării primite de la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, referitoare la încheierea contractului de concesiune.

Art. 7. - Autoritatea Navală Română tine evidenta autorizatiilor eliberate si efectuează, prin persoane care detin legitimatii speciale, controlul privind respectarea îndeplinirii permanente a criteriilor de autorizare si a prevederilor prezentelor norme metodologice.

Art. 8. - (1) Autoritatea Navală Română transmite trimestrial, până la data de 15 a lunilor care urmează încheierii fiecărui trimestru, Directiei generale a transporturilor maritime, pe Dunăre si căi navigabile situatia generală a autorizatiilor valabile emise pentru fiecare activitate, pentru fiecare agent economic, precum si lista agentilor economici cărora li s-a retras autorizatia în acel trimestru.

(2) Autoritatea Navală Română transmite anual, până la data de 30 iunie pentru anul anterior, Directiei generale a transporturilor maritime, pe Dunăre si căi navigabile situatia generală, pe fiecare agent economic si fiecare activitate, a indicatorilor fizici care exprimă volumul de activitate, mentionati pe fiecare autorizatie, precum si a indicatorilor economici care exprimă veniturile din exploatare.

 

CAPITOLUL II

Solicitarea autorizatiei

 

Art. 9. - (1) Pentru obtinerea unei autorizatii agentul economic trebuie să prezinte o cerere scrisă, însotită de documentele prevăzute de prezentele norme metodologice.

În cazul persoanelor juridice cererea va fi semnată de unul dintre reprezentantii legali ai acestora. În cazul asociatiei familiale cererea va fi semnată de reprezentantul acesteia.

(2) Modelul cererii este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

Art. 10. - Autoritatea Navală Română organizează si face publice centrele de primire a cererilor de autorizare.

Art. 11. - (1) Autoritatea Navală Română va afisa la centrele de primire a cererilor de autorizare lista documentelor care atestă îndeplinirea criteriilor de autorizare, ce trebuie depuse de agentul economic o dată cu cererea, pentru fiecare activitate pentru care se eliberează autorizatii, precum si, dacă este cazul, vechimea admisă pentru fiecare document.

(2) La fiecare centru de primire a cererilor de autorizare Autoritatea Navală Română va desemna o persoană care va analiza dacă cererea este corect completată si dacă sunt depuse toate documentele necesare.

(3) Copiile neautentificate ale documentelor depuse vor fi însotite de originale pentru confruntare si vor fi vizate, la prezentarea acestora, pentru conformitate cu originalul, de către personalul Autoritătii Navale Române.

(4) În cazul în care se constată neconformităti, persoana prevăzută la alin. (2) va îndruma în mod corespunzător reprezentantul agentului economic.

(5) Cererea însotită de toate documentele necesare în vederea autorizării este înregistrată la centrul de primire a cererilor de autorizare. Pe copia cererii, care se remite solicitantului, se va nota numărul de înregistrare a cererii în registrul special al cererilor de autorizare.

(6) În cazul în care obtinerea unor certificate de către agentul economic de la Autoritatea Navală Română incumbă detinerea de către acesta a unor documente care dovedesc îndeplinirea unor criterii generale sau specifice de autorizare, Autoritatea Navală Română va adapta lista documentelor prevăzută la alin. (1), astfel încât să se evite prezentarea de două ori a aceluiasi document.

(7) Lista prevăzută la alin. (1) va fi publicată si pe site-ul de retea informatică al Autoritătii Navale Române.

 

CAPITOLUL III

Acordarea autorizatiei si obligatiile agentilor economici autorizati

 

Art. 12. - (1) În termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de autorizare si a documentatiei complete, Autoritatea Navală Română va elibera autorizatia solicitată sau va comunica în scris motivele refuzului de a se acorda autorizatia.

(2) Autoritatea Navală Română va stabili în functie de specificul fiecărei activităti prevăzute în autorizatie indicatorii privind volumul de activitate, care vor fi înscrisi pe pagina verso a acesteia, care vor fi raportati anual de agentul economic.

Art. 13. - (1) Autorizatia se eliberează persoanei fizice autorizate să desfăsoare activităti economice în mod independent sau, în cazul persoanelor juridice, reprezentantului legal al acestora ori unui împuternicit al acestuia. În cazul asociatiei familiale autorizatia se eliberează reprezentantului acesteia.

(2) Evidenta autorizatiilor emise se tine într-un registru unic, denumit registrul autorizatiilor.

Art. 14. - (1) La primirea autorizatiei persoana fizică autorizată să desfăsoare activităti economice în mod independent sau, în cazul persoanelor juridice, reprezentantul legal al acestora ori împuternicitul acestuia sau, în cazul asociatiei familiale, reprezentantul acesteia semnează în registrul autorizatiilor pentru confirmarea primirii, înscriindu-se si numele în clar al persoanei.

(2) În cazul în care autorizatia se eliberează unei persoane împuternicite, documentul de împuternicire se păstrează de Autoritatea Navală Română la dosarul cu documentele care au fost depuse împreună cu cererea.

Art. 15. - (1) Cu cel putin 30 de zile înainte de data expirării vizei anuale a autorizatiei agentul economic este obligat să solicite în scris Autoritătii Navale Române reconfirmarea autorizatiei.

(2) Cererea de reconfirmare a autorizatiei va fi însotită de documentele care atestă eventualele modificări în raport cu documentele aflate deja la dosarul de autorizare, precum si, după caz, de dovada prelungirii termenelor de valabilitate a contractelor de închiriere si/sau a politelor de asigurare prin care au fost constituite garantiile bănesti.

(3) Autoritatea Navală Română va acorda viza anuală în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor însotitoare complete sau va comunica în scris agentului economic motivele refuzului de a se acorda viza anuală.

Art. 16. - În cazul în care agentul economic nu a depus cererea pentru obtinerea vizei anuale, în termenul prevăzut la art. 15 alin. (1), autorizatia se consideră retrasă din oficiu de la data expirării vizei anuale si Autoritatea Navală Română va înstiinta agentul economic, administratia portuară si/sau de căi navigabile pe teritoriul căreia îsi desfăsoară acesta activitatea, precum si căpităniile de port interesate.

Art. 17. - La expirarea datei finale de valabilitate a unei autorizatii Autoritatea Navală Română va înstiinta agentul economic, administratia portuară si/sau de căi navigabile pe teritoriul căreia îsi desfăsoară acesta activitatea, precum si căpităniile de port interesate asupra încetării valabilitătii autorizatiei, dacă agentul economic nu a obtinut o nouă autorizatie pentru respectiva activitate.

Art. 18. - Pe întreaga perioadă de valabilitate a autorizatiei agentii economici sunt obligati:

a) să îndeplinească criteriile de autorizare si conditiile prevăzute de prezentul ordin;

b) să respecte reglementările interne si, după caz, cele internationale aplicabile activitătii pentru care au obtinut autorizatia;

c) să afiseze la sediul lor si la toate punctele lor de lucru, precum si, după caz, la bordul navelor lor câte o copie a autorizatiei;

d) să transmită Autoritătii Navale Române datele statistice anuale privind indicatorii fizici care exprimă volumul de activitate, mentionati în autorizatie, si veniturile din exploatare pentru fiecare activitate pentru care au fost autorizati;

e) să permită controlul activitătilor autorizate si să prezinte membrilor echipei de control toate documentele necesare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii speciale privind agentii economici care sunt autorizati pentru desfăsurarea activitătilor de transport naval cu simbolurile PMMP si FPM

 

Art. 19. - Activitătile de transport naval cu simbolurile PMMP si FPM pot fi desfăsurate numai de persoane juridice care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 2 si 3 din anexa nr. 2 la ordin.

Art. 20. - (1) Garantiile bănesti prevăzute la art. 3 lit. d) din anexa nr. 2 la ordin se constituie fie prin depunerea sumei într-un cont deschis la o bancă din România, fie sub forma unei polite de asigurare, încheiată în acest scop cu o societate de asigurare cu sediul în România.

(2) În cazul în care garantia bănească se constituie sub forma politei de asigurare, aceasta trebuie să acopere, în orice moment, orice membru al echipajului de la bordul oricărei nave aflate în gestiunea agentului economic autorizat. Sunt admise si mai multe polite de asigurare care, împreună, trebuie să acopere aceste situatii.

(3) Sumele constituite ca garantie bănească vor putea fi disponibilizate, în conditiile prevăzute în prezentele norme metodologice, la solicitarea Autoritătii Navale Române, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de repatrierea personalului navigant care face parte din echipajul navelor gestionate de agentul economic autorizat, precum si pentru plata salariilor si/sau a diurnei cuvenite acestora, în cazul în care acestea nu au fost plătite.

Art. 21. - În situatia în care garantiile bănesti s-au diminuat ori s-au epuizat sau s-a produs o modificare a numărului de nave, care determină un alt cuantum al garantiei bănesti, agentii economici sunt obligati să procedeze, în termen de 10 zile de la aparitia acestei situatii, la reconstituirea sau majorarea garantiei financiare la nivelul corespunzător prevăzut la art. 3 lit. d) din anexa nr. 2 la ordin.

Art. 22. - (1) În cazul diminuării numărului de nave agentii economici pot solicita Autoritătii Navale Române aprobarea pentru diminuarea cuantumului garantiei bănesti.

(2) Agentii economici au obligatia să prezinte dovezile pentru constituirea noilor garantii bănesti, în termen de 10 zile de la data obtinerii aprobării.

Art. 23. - (1) Agentii economici care desfăsoară activităti de transport maritim în ape internationale, pentru a face dovada că îndeplinesc criteriul prevăzut la art. 3 lit. d) din anexa nr. 2 la ordin, vor depune pentru obtinerea autorizatiei în mod obligatoriu si documentele prin care au constituit garantia bănească în cuantumul prevăzut, în functie de numărul de nave aflate în gestiunea lor.

(2) În cazul constituirii garantiei bănesti prin depunerea unei sume într-un cont deschis la o bancă, va trebui să existe o clauză de operare a acestui cont numai la solicitarea Autoritătii Navale Române si în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.

(3) În cazul constituirii garantiei bănesti sub forma politei de asigurare, aceasta va trebui să contină o clauză de executare ca urmare a dispozitiei Autoritătii Navale Române si în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.

(4) Documentul care face dovada constituirii garantiei bănesti este copia legalizată a contractului încheiat cu banca sau a politei de asigurare.

Art. 24. - (1) Personalul navigant poate solicita Autoritătii Navale Române executarea garantiei bănesti a agentului economic autorizat cu care are încheiat contract individual de muncă, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) drepturile salariale, diurna în valută si celelalte drepturi de personal nu au fost achitate pentru o perioadă de două luni si personalul navigant abandonat si/sau sindicatul cu care s-a semnat contractul colectiv de muncă dovedesc că au depus toate diligentele pentru repatriere si plata drepturilor;

b) îndeplinirea obligatiilor prevăzute în contractul individual de muncă ale membrilor echipajului este confirmată de comandantul navei;

c) personalul navigant este la bordul navei, care se află într-un port din afara României, sau a fost debarcat în străinătate. Confirmarea acestei situatii se face printr-o scrisoare adresată Autoritătii Navale Române de către consulul României din acea tară, la solicitarea personalului navigant.

(2) În sensul prezentelor norme metodologice, prin abandonarea personalului navigant se întelege neîndeplinirea de către agentul economic autorizat a obligatiilor asumate prin contract cu privire la repatrierea la timp si la plata salariilor restante, precum si la asigurarea conditiilor de viată minime necesare, cum ar fi: alimente, cazare, asistentă medicală si altele asemenea. Se consideră abandonare si lăsarea comandantului navei fără mijloacele bănesti necesare plătii cheltuielilor pentru operarea navei.

Art. 25. - (1) Agentul economic autorizat, pentru care s-a dispus executarea garantiei bănesti, are obligatia să utilizeze sumele disponibilizate cu prioritate pentru repatrierea personalului navigant.

(2) Drepturile bănesti se achită pentru cel mult două luni de îmbarcare, în limita sumei disponibilizate, si se distribuie proportional cu drepturile restante cuvenite fiecărui navigator.

(3) În cazuri exceptionale, determinate de abandonarea navei de către agentul economic autorizat, care si-a declarat falimentul sau care este în procedura de declarare a falimentului la solicitarea creditorilor, dar pentru care încă nu a fost numit lichidatorul, Autoritatea Navală Română poate solicita băncii sau asigurătorului disponibilizarea sumei necesare repatrierii echipajului către sindicatul care a semnat contractul colectiv de muncă si a sumelor cuvenite fiecărui membru al echipajului în conturile bancare personale. În acest sens sindicatul va semna un contract cu banca sau cu asigurătorul.

Art. 26. - În cazul în care agentul economic nu efecuează repatrierea echipajului si plata diurnelor în valută în termen de 30 de zile de la data la care s-a dispus executarea garantiei bănesti, Autoritatea Navală Română va retrage autorizatia de functionare a acestuia.

Art. 27. - Atunci când agentul economic aduce dovezi că neplata echipajului este justificată de neîndeplinirea obligatiilor stabilite prin contractele individuale de muncă, Autoritatea Navală Română poate să nu ia în considerare solicitările personalului navigant.

Art. 28. - În situatia în care agentii economici care au constituit garantii bănesti îsi încetează activitatea, acestea se vor putea elibera în termen de 60 de zile de la depunerea autorizatiei detinute si numai după prezentarea la Autoritatea Navală Română a documentelor care atestă că toate persoanele din echipajele navelor au obtinut integral drepturile bănesti acoperite de garantia bănească. În acest sens Autoritatea Navală Română va emite scrisoare către bancă sau, după caz, către societatea de asigurare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii speciale privind agentii economici autorizati care desfăsoară activitatea de transport naval cu simbolul PFMP

 

Art. 29. - (1) Dispozitiile acestui capitol se aplică numai agentilor economici care efectuează transporturi de marfă cu nave a căror capacitate de încărcare la pescaj maxim este mai mare de 200 tone.

(2) Dispozitiile acestui capitol nu se aplică agentilor economici care au în operare bacuri de traversare a căilor navigabile interioare, indiferent de capacitatea acestora.

Art. 30. - Agentii economici prevăzuti la art. 29 trebuie să obtină autorizatiile corespunzătoare activitătii pe care o desfăsoară, chiar dacă aceasta este desfăsurată cu titlu ocazional sau agentul economic este subcontractant al unui agent economic autorizat pentru această activitate.

Art. 31. - Satisfacerea criteriului de capacitate profesională poate să fie îndeplinită nu de conducătorul activitătii, ci de o persoană desemnată de acesta si care dirijează efectiv si în permanentă activitatea de transport naval cu simbolul PFMP.

Art. 32. - Criteriul de capacitate profesională a conducătorului activitătii sau a persoanei desemnate de acesta este considerat îndeplinit dacă se face dovada că respectivele persoane detin cunostintele din materiile prevăzute în anexa la criteriile de autorizare (anexa nr. 2 la ordin).

Art. 33. - (1) Constatarea privind detinerea cunostintelor prevăzute la art. 31 se poate face astfel:

a) prin prezentarea la Autoritatea Navală Română a unor diplome de licentă/studii postliceale/studii medii sau altele echivalente, eliberate de institutii de învătământ din România, însotite de foile matricole din care să reiasă acoperirea materiilor prevăzute la art. 32; sau

b) prin sustinerea unui examen în fata unei comisii numite de Autoritatea Navală Română, după ce, în prealabil, conducătorul activitătii sau persoana desemnată de acesta a absolvit un curs de specializare care acoperă toate materiile prevăzute la art. 32, organizat de centrele de perfectionare aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 412/2002.

(2) În cazul în care diplomele si foile matricole prevăzute la alin. (1) lit. a) nu acoperă integral materiile prevăzute la art. 32, conducătorii activitătilor sau persoanele desemnate de acestia pot urma numai module de cursuri în completarea cursurilor acoperite de diplomele de licentă sau altele echivalente, iar examenele se vor sustine numai din aceste materii.

(3) Autoritatea Navală Română eliberează atestate persoanelor care absolvesc examenele stabilite pentru constatarea îndeplinirii capacitătii profesionale a conducătorilor activitătilor sau a persoanelor desemnate de acestia.

Art. 34. - (1) Autoritatea Navală Română poate accepta că un conducător al activitătii sau persoanadesemnată de acesta îndeplineste criteriul de capacitate profesională, fără a fi examinat, numai pe baza experientei practice acumulate, de cel putin 3 ani, într-o societate comercială care a desfăsurat efectiv activităti de transport fluvial si/sau pe alte căi navigabile interioare ori dacă a exercitat activitatea sau a condus cel putin un an activita tea agentului economic care a fost autorizat anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, cu conditia ca respectivul agent economic să desfăsoare activităti numai pe plan local ori numai în apele nationale navigabile, din care se exclud: fluviul Dunărea, Canalul Sulina, Canalul Dunăre-Marea Neagră si Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari.

(2) Acceptarea îndeplinirii criteriului de capacitate profesională prin demonstrarea experientei nu atrage eliberarea atestatelor prevăzute la art. 33 alin. (3).

Art. 35. - (1) Autoritatea Navală Română poate autoriza, cu titlu provizoriu pe o perioadă de cel mult un an, un agent economic să desfăsoare activitatea de transport naval cu simbolul PFMP, cu limitare numai la transport de marfă, fără îndeplinirea criteriului de capacitate profesională a conducătorului activitătii sau a persoanei desemnate de acesta, cu conditia ca respectiva persoană să aibă experientă practică de cel putin 3 ani într-o societate comercială autorizată să desfăsoare activitatea de transport naval cu simbolul PFMP.

(2) Perioada de un an prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu cel mult 6 luni în situatii exceptionale justificate fie de decesul persoanei si înlocuirea acesteia cu altă persoană care urmează să îsi dovedească în fata comisiei Autoritătii Navale Române capacitatea profesională, fie de incapacitatea fizică sau legală a persoanei de a-si dovedi capacitatea profesională în termenul initial.

Art. 36. - (1) În cazul în care România încheie acorduri cu alte state sau uniuni de state, prin care se acordă dreptul agentilor economici din acele state să desfăsoare pe apele nationale navigabile activităti de transport naval cu simbolul PFMP, Autoritatea Navală Română va proceda după cum urmează:

a) va recunoaste atestatele eliberate de autoritătile competente din respectivele state pentru recunoasterea capacitătii profesionale;

b) va accepta drept dovadă pentru îndeplinirea criteriului de onorabilitate a conducătorului activitătii sau a persoanei desemnate de acesta un extras de cazier judiciar ori un document echivalent eliberat de o autoritate judiciară sau administrativă competentă din statul de origine ori de rezidentă, din care să rezulte că nu a avut condamnări penale. În cazul în care astfel de documente nu se eliberează de aceste state, Autoritatea Navală Română poate accepta ca aceste documente să fie înlocuite cu o declaratie sub jurământ sau cu o declaratie solemnă făcută cu respectiva persoană în fata unei autorităti judiciare ori administrative competente sau, dacă este cazul, în fata unui notar al statului de origine ori de rezidentă, care trebuie să elibereze persoanei un atestat care să autentifice acest jurământ sau această declaratie solemnă;

c) va accepta drept dovadă a îndeplinirii criteriului de a nu fi în stare de faliment fie un document emis de autoritatea competentă din statul de origine, fie o declaratie solemnă ori un jurământ dat în fata unui notar sau a unui organism profesional calificat din statul de origine;

d) va accepta drept dovadă a îndeplinirii criteriului de capacitate financiară atestatele corespunzătoare eliberate de băncile din statul de origine sau de provenientă a agentului economic ori de alte organisme desemnate de respectivul stat.

(2) La prezentarea documentelor prevăzute la alin. (1), acestea trebuie să fi fost eliberate cu cel mult 3 luni înainte.

 

CAPITOLUL VI

Controlul agentilor economici autorizati

 

Art. 37. - (1) Autoritatea Navală Română verifică dacă agentii economici care desfăsoară activitătile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin detin autorizatie pentru acestea.

(2) Controlul agentilor economici autorizati să efectueze activităti de transport naval se face de către o echipă de control formată din personalul Autoritătii Navale Române, Controlul se poate efectua si în cooperare cu organele de control ale altor autorităti competente ale statului.

(3) Personalul din echipele de control trebuie să posede legitimatii speciale de control al căror model este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

(4) Din echipele de control nu pot face parte persoanele care au participat la analiza dosarului de autorizare a agentului economic.

(5) Prin decizie a directorului general, Autoritatea Navală Română va aproba proceduri de control si de încadrare a deficientelor constatate în deficiente minore, care vor putea fi eliminate de agentul economic în termen de cel mult 30 de zile, fără a se aplica măsura suspendării autorizatiei, sau în deficiente majore, care atrag imediat măsura suspendării autorizatiei. Listele deficientelor pentru fiecare activitate pentru care se emit autorizatii si încadrarea lor se fac publice la centrele de primire a cererilor de autorizare si se publică pe site-ul informatic al Autoritătii Navale Române.

Art. 38. - (1) Obiectivele echipei de control pot fi generale, privind modul de respectare de către agentul economic a tuturor criteriilor pe baza cărora acesta a fost autorizat, sau speciale, privind modul de îndeplinire a unuia sau mai multor criterii specifice.

(2) Obiectivele de control sunt înscrise în ordinul de control semnat de persoana din conducerea Autoritătii Navale Române care are astfel de atributii.

Art. 39. - Rezultatele fiecărui control se consemnează într-un proces-verbal care trebuie să facă referire la toate obiectivele de control cuprinse în ordin. Procesul-verbal se semnează de membrii echipei de control si de reprezentantul agentului economic controlat sau, după caz, de persoana fizică ori de reprezentantul asociatiei familiale controlate.

 

CAPITOLUL VII

Suspendarea si retragerea autorizatiilor. Constatarea si sanctionarea contraventiilor

 

Art. 40. - (1) În cazul în care în urma controlului se constată că agentul economic nu mai respectă, în ansamblul activitătii, unul sau mai multe dintre criteriile de autorizare, echipa de control va proceda după cum urmează:

a) în cazul în care a constatat numai deficiente minore, le va consemna în procesul-verbal de control si va stabili termenul maxim acordat pentru eliminarea lor de către agentul economic, acest termen neputând depăsi 30 de zile;

b) în cazul în care agentul economic nu a eliminat deficientele minore în termenul prevăzut la lit. a) sau în cazul în care echipa de control constată deficiente majore, aceasta va propune suspendarea autorizatiei;

c) în cazul în care nerespectarea unui criteriu reprezintă contraventie, va aplica sanctiunea potrivit prevederilor legislatiei în vigoare. A doua sanctionare aplicată pentru săvârsirea aceleiasi contraventii în decursul unui an atrage retragerea autorizatiei.

(2) Decizia de suspendare sau retragere a autorizatiei se ia de persoana din conducerea Autoritătii Navale Române care are astfel de atributii si se comunică agentului economic, în scris, în termen de 5 zile de la data încheierii procesului-verbal de control. În comunicare se vor preciza motivele care au condus la suspendarea sau retragerea autorizatiei.

(3) Pe perioada suspendării autorizatiei, agentului economic îi este interzisă desfăsurarea activitătii pentru care a fost autorizat.

Art. 41. - (1) În cazul deciziei de suspendare a autorizatiei, agentul economic poate solicita, în termen de 30 de zile de la comunicare, încetarea suspendării, dacă aduce dovezile corespunzătoare prin care demonstrează că îndeplineste din nou criteriile de autorizare. Decizia de încetare a suspendării se comunică agentului economic sub semnătura persoanei din conducerea Autoritătii Navale Române care are astfel de atributii, la propunerea echipei de control care a verificat si a confirmat îndeplinirea criteriilor.

(2) În cazul în care după 30 de zile de la data comunicării deciziei de suspendare a autorizatiei agentul economic nu solicită încetarea suspendării sau nu poate demonstra că îndeplineste criteriile de autorizare si, prin urmare, Autoritatea Navală Română nu emite decizia de încetare a suspendării, autorizatia respectivă se retrage din oficiu. Autoritatea Navală Română are obligatia ca în termen de 5 zile de la expirarea termenului de 30 de zile să comunice în scris agentului economic aplicarea măsurii de retragere a autorizatiei, cu motivarea luării deciziei.

Art. 42. - Controalele agentilor economici autorizati se efectuează cel putin o dată pe an sau la sesizarea căpităniilor de port care constată că agentii economici încalcă în mod repetat sau cu bună stiintă reglementările privind transporturile navale.

Art. 43. - (1) În cazul în care echipele de control constată fapte care constituie contraventii prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a căilor navigabile, precum si desfăsurarea activitătilor de transport naval în porturi si pe căi navigabile, republicată, sau prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 441/1995 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind transporturile pe apele nationale navigabile si în porturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 6 iulie 1995, fără ca acestea să con ituie si nerespectarea criteriilor de autorizare, acestea au dreptul să aplice sanctiunile prevăzute de respectivele acte normative.

(2) Constatarea si sanctionarea unei contraventii pot atrage si suspendarea autorizatiei, numai dacă echipa de control constată că respectiva contraventie reprezintă si nerespectarea criteriului de autorizare de către agentul economic.

Art. 44. - În cazul retragerii autorizatiei agentul economic poate obtine o nouă autorizatie, cu respectarea procedurilor prevăzute în prezentele norme metodologice.

Art. 45. - Deciziile de suspendare, de încetare a suspendării sau de retragere a autorizatiilor vor fi mentionate în registrul autorizatiilor.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 46. - Dispozitiile prezentelor norme metodologice Se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 22/1999, republicată, ale Ordonantei Guvernului nr. 42/1997, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 412/2002, ale Hotărârii Guvernului nr. 441/1995, ale Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României, republicată, si ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 47. - Agentii economici pot contesta decizia de neacordare, de suspendare sau de retragere a autorizatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 48. - Formatul si elementele de sigurantă ale autorizatiei si legitimatiei de control se stabilesc de către Autoritatea Navală Română.

Art. 49. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ

 

AUTORIZATIE

pentru desfăsurarea activitătilor de transport naval în porturi si pe căi navigabile

 

            În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a căilor navigabile, precum si desfăsurarea activitătilor de transport naval în porturi si pe căi navigabile, republicată, si ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 287/2003, în baza documentelor prezentate, se autorizează ........1), cu sediul/domiciliul în ........2), având Certificatul de înregistrare la Registrul comertului seria ..... nr. ......., codul unic de înregistrare nr. ......, să desfăsoare următoarele activităti de transport naval: ... ...3), cu obligativitatea respectării prevederilor legale în domeniu.

Data emiterii .......

Valabilă până la data de .........

 

Semnătura si stampila4)


1) Se înscrie denumirea agentului economic sau numele persoanei fizice ori al asociatiei familiale.

2) Se înscrie adresa completă.

3) Se vor specifica activitătile în conformitate cu anexa nr. 1 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 287/2003, pentru care a îndeplinit criteriile de autorizare.

4) Se semnează de către persoana autorizată din cadrul Autoritătii Navale Române.

 

(verso)

            În baza documentelor depuse la data de ..........., valabilitatea autorizatiei se prelungeste până la data de ........

            Data ....... locul ......

            Semnătura persoanei autorizate .....       Stampila

 

            În baza documentelor depuse la data de ..........., valabilitatea autorizatiei se prelungeste până la data de ........

            Data ....... locul ......

            Semnătura persoanei autorizate ......   Stampila

 

            În baza documentelor depuse la data de ..........., valabilitatea autorizatiei se prelungeste până la data de .........

            Data ....... locul ......

 

            Semnătura persoanei autorizate      ...... Stampila

 

            În baza documentelor depuse la data de ..........., valabilitatea autorizatiei se prelungeste până la data de ......... Data ....... locul ......

            Semnătura persoanei autorizate      ...... Stampila

 

            Indicatorii “volum de activitate” sunt:

            1.

            2.

            3.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Agentul economic …..

Nr. de înregistrare din registrul de evidentă al acestuia.

 

CERERE

pentru acordarea/reconfirmarea autorizatiei de desfăsurare a activitătilor de transport naval

 

            Agentul economic ..1), cu sediul/domiciliul în ...2), str. ... nr. ., telefon …., fax ...., e-mail ………., având Certificatul de înregistrare la Registrul comertului seria .. nr. ………. si codul unic de înregistrare nr. …………, solicit eliberarea/reconfirmarea autorizatiei pentru desfăsurarea următoarelor activităti de transport naval:

            3) Anexez documentele necesare pentru autorizarea/reconfirmarea desfăsurării activitătilor prezentate mai sus, conform listei de pe verso.

 

Semnătura conducătorului si stampila agentului economic

Autoritătii Navale Române

 

            NOTĂ:

            Persoanele fizice vor întocmi cererea respectând modelul, cu modificările corespunzătoare privind înregistrarea la primărie, la Registrul comertului si la organele fiscale teritoriale.


1) Se înscrie denumirea agentului economic sau numele persoanei fizice ori al asociatiei familiale.

2) Se înscrie adresa completă.

3) Se vor trece activitătile din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 287/2003, pentru care se soli-

cită autorizatia, cu prezentarea simbolului activitătii autorizate si a simbolului din Clasificarea activitătilor din economia natională - CAEN.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ

 

LEGITIMATIE SPECIALĂ DE CONTROL

Seria ... Nr. …………

 

Loc pentru

Fotografie

 

Domnul ………...., având functia de ………….. în cadrul …………, posesor al documentului de identitate (BI/CI) seria ……. nr. ….., în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a căilor navigabile, precum si desfăsurarea activitătilor de transport naval, în porturi si pe căi navigabile, republicată, al Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 412/2002, si al Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 287/2003 privind autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de transport naval, are dreptul de control asupra modului în care agentii economici respectă criteriile de acordare a autorizatiilor si legislatia în vigoare în domeniul desfăsurării activitătilor de transport naval pentru care au fost emise autorizatiile si de constatare si aplicare a sanctiunilor prevăzute de aceste ordonante si de legislatia în vigoare.

 

Semnătura persoanei autorizate

Stampila

 

Data eliberării ………………………..

Valabilă până la ……………………….