MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 289         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 aprilie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 50 din 6 februarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (11) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, aprobată si modificată prin Legea nr. 400/2002

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            28. - Ordonantă de urgentă privind vânzarea unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A.

 

            29. - Ordonantă de urgentă pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăsăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafată totală de până la 2,5 ha

 

            465. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru comuna Dridu, judetul Ialomita

 

            466. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru Complexul Monahal Ortodox “Radu Vodă” din municipiul Bucuresti

 

            468. - Hotărâre privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române

 

            505. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.493/2002 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            7.086. - Ordin al ministrului delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării - pentru activitatea de cercetare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie pe anul 2002

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            194. - Decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 193/2003 privind aprobarea Normelor tehnice de constituire si utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 50

din 6 februarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (11) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, aprobată si modificată prin Legea nr. 400/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (11) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, exceptie ridicată de Mihai Gh. Nemtisor în Dosarul nr. 1.460/2001 al Judecătoriei Bicaz.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, ca neîntemeiată, arătând că asupra constitutionalitătii dispozitiilor legale criticate Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 173 din 12 iunie 2002, statuând că aceste dispozitii sunt constitutionale. Apreciază că nu există temeiuri pentru reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

CURTEA,

            avînd în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 18 aprilie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 1.460/2001, Judecătoria Bicaz a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (11) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, exceptie ridicată de Mihai Gh. Nemtisor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 41 alin. (2) din Constitutie, întrucât aceste dispozitii, stabilind că la reconstituirea dreptului de proprietate este admisă numai proba cu înscrisuri, creează o diferentă de tratament pentru acelasi obiect al proprietătii, respectiv terenurile. În opinia autorului exceptiei se creează o inegalitate între doi fosti proprietari de terenuri cu vegetatie forestieră, unul având probe scrise, iar celălalt, din motive de fortă majoră sau caz fortuit, neputând aduce acte doveditoare. Se mai sustine că Ocolul silvic Tarcău nu detine date cu privire la persoanele de la care au fost preluate terenurile împădurite, rolurile agricole pentru acea perioadă (anul 1948) nu se găsesc ori nu erau întocmite, iar regimul de publicitate reală a cărtilor funciare nu era aplicabil în zonă, astfel că este supus la “o probatio diabolica, fără a fi mai putin proprietar decât altii”.

Instanta de judecată apreciază exceptia ca fiind neîntemeiată.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază, de asemenea, că exceptia este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

            examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Autorul exceptiei invocă neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 6 alin. (11) din Legea nr. 1/2000, asa cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001. Această ordonantă a fost aprobată, cu modificări si completări, prin Legea nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 9 iulie 2002.

Cu privire la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a unei dispozitii legale modificate ulterior ridicării exceptiei, prin Decizia Plenului Curtii nr. III din 31 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 9 noiembrie 1995, Curtea a statuat că, în cazul în care, după invocarea unei exceptii de neconstitutionalitate în fata instantelor judecătoresti, prevederea legală supusă controlului a fost modificată, Curtea Constitutională se pronuntă asupra constitutionalitătii prevederii legale, în noua sa redactare, numai dacă solutia legislativă din legea sau ordonanta modificată este, în principiu, aceeasi cu cea dinaintea modificării. Curtea constată că textul legal criticat a suferit modificări, păstrându-se însă solutia legislativă de principiu. Astfel, în redactarea dată prin legea de aprobare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, acest text are următoarea redactare: “La reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere este admisă numai proba cu înscrisuri: acte de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa agricolă de productie, registrul agricol, evidentele cooperativei agricole de productie, ale amenajamentelor silvice si pastorale, precum si alte înscrisuri, cu dată certă din perioada respectivă.”

Principala critică de neconstitutionalitate se referă la faptul că aceste dispozitii, stabilind că la reconstituirea dreptului de proprietate este admisă numai proba cu înscrisuri, creează o diferentă de tratament pentru acelasi obiect al proprietătii, respectiv terenurile. În opinia autorului exceptiei se creează o inegalitate între doi fosti proprietari de terenuri cu vegetatie forestieră, unul având probe scrise, iar celălalt, din motive de fortă majoră sau caz fortuit, neputând aduce acte doveditoare.

Curtea constată că asupra constitutionalitătii acestui text s-a pronuntat prin Decizia nr. 173 din 12 iunie 2002 referitoare la constitutionalitatea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată, decizie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 9 iulie 2002, statuând că aceste dispozitii sunt constitutionale.

Cu acel prilej Curtea a stabilit că reglementarea sistemului probator, inclusiv ierarhizarea probelor si raporturilor dintre ele, este atributul exclusiv al legiuitorului. Cele două ipoteze ale reconstituirii dreptului de proprietate nu vizează situatii identice, deoarece există numeroase si importante diferente între regimul juridic al terenurilor agricole si al celor forestiere (de exemplu: modul în care au intrat în patrimoniul statului sau, după caz, în proprietatea fostelor cooperative agricole de productie, persoanele cărora le-au putut apartine anterior si, ca urmare, cu privire la beneficiarii reconstituirii, particularitătile economice si sociale ale terenurilor etc.) Astfel, terenurile agricole au intrat, cu sau fără titlu, în proprietatea statului sau a cooperativelor de productie, iar ulterior, în decursul timpului, unele dintre acestea au făcut obiectul unor schimburi impuse de acte de comasare, au fost transmise în administrarea unor unităti de stat sau în folosinta unor organizatii obstesti ori a unor unităti cooperatiste; o parte dintre aceste terenuri si-au schimbat de-a lungul timpului categoria de folosintă, de exemplu, prin includerea în perimetrul construibil al localitătilor si atribuirea lor pentru constructii civile sau industriale; altele au făcut obiectul unor importante investitii etc. Această stare de fapt, existentă la momentul adoptării Legii fondului funciar nr. 18/1991, a impus ca pentru reconstituirea dreptului de proprietate să se prevadă printre mijloacele de probă si proba cu martori, tocmai în scopul

identificării suprafetelor de teren si a fostilor proprietari. Or, dispozitia criticată vizează o altă situatie, aceea a reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere.

Curtea Constitutională a stabilit, de altfel, printr-o jurisprudentă constantă, că legiuitorul este îndreptătit să adopte solutii diferite pentru situatii ce se deosebesc între ele, în măsura în care prevederile legale se aplică, fără nici o discriminare, tuturor celor aflati în aceeasi situatie. Astfel, prin Decizia nr. 104 din 31 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 26 februarie 1996, s-a statuat că “principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor implică un tratament egal pentru situatii identice sau similare si nicidecum acelasi tratament pentru situatii diferite. Uniformitatea este, de aceea, contrară egalitătii în drepturi, care implică dreptul la diferentiere pentru situatii care, prin natura lor, nu sunt identice”.

Curtea constată că atât solutia, cât si considerentele din decizia mentionată sunt valabile si în această cauză, neexistând elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (11) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, exceptie ridicată de Mihai Gh. Nemtisor în Dosarul nr. 1.460/2001 al Judecătoriei Bicaz.

            Definitivă si obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 6 februarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind vânzarea unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A.

 

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

            Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, denumită în continuare APAPS, este mandatată să vândă, prin negociere directă, fără selectie de oferte, pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A., denumită în continuare bancă, către Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, denumită în continuare BERD, si Corporatia Financiară Internatională, denumită în continuare IFC, precum si către Asociatia Salariatilor Băncii Comerciale Române - S.A., constituită din salariati, membrii consiliului de administratie si pensionari cu ultimul loc de muncă în bancă.

(2) Elementele esentiale ale fiecărui contract de vânzare-cumpărare de pachete de actiuni ale băncii sunt stabilite prin negociere în conformitate cu strategia de privatizare a băncii, aprobată prin hotărâre a Guvernului, si sunt supuse aprobării Guvernului.

(3) Pretul de vânzare a pachetelor de actiuni prevăzute la alin. (1) se stabileste prin negociere si va fi supus aprobării Guvernului.

Art. 2. - (1) APAPS poate conveni cu BERD si IFC constituirea unor optiuni de răscumpărare totală sau partială a actiunilor vândute de stat către BERD si IFC, denumite optiuni de răscumpărare, cu scopul exclusiv de a revinde actiunile răscumpărate unui investitor strategic/grup de investitori în vederea continuării procesului de privatizare a băncii.

(2) Optiunile de răscumpărare pot fi cesionate investitorului strategic/grupului de investitori cu ocazia vânzării actiunilor detinute de stat în bancă.

(3) APAPS poate conveni cu BERD si IFC acordarea, în favoarea acestora, a unor optiuni de vânzare către stat a actiunilor cumpărate în bancă, denumite optiuni de vânzare, cu scopul de a permite acestor institutii financiare internationale respectarea practicilor de efectuare a investitiilor.

Art. 3. - Formula de determinare a pretului la care se poate exercita fiecare dintre optiunile prevăzute la art. 2, precum si termenul si conditiile în care acestea se pot exercita se stabilesc în contractul de vânzare-cumpărare de actiuni, ca elemente esentiale ale acestuia.

Art. 4. - (1) Fondurile necesare pentru plata sumelor rezultate ca urmare a exercitării optiunilor de răscumpărare, respectiv a optiunilor de vânzare, potrivit art. 2, se vor asigura din sumele încasate potrivit art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne, aprobată prin Legea nr. 315/2001, începând cu data anuntului de exercitare a optiunii respective.

(2) În situatia neconstituirii integrale a sumelor necesare potrivit alin. (1), se vor aloca sume de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale -, urmând ca pe măsura încasării sumelor potrivit art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2000, aprobată prin Legea nr. 315/2001, să se reconstituie sumele alocate de la bugetul de stat.

(3) În cazul în care sumele alocate de la bugetul de stat nu se pot reconstitui integral până la data de 31 decembrie a anului respectiv, acestea rămân cheltuieli ale acestui buget.

Art. 5. - Cheltuielile efectuate de BERD si IFC în cadrul procedurii initiate în vederea cumpărării de pachete de actiuni ale băncii sunt în sarcina băncii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 28.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăsăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafată totală de până la 2,5 ha

 

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

            Articol unic. - Termenele de 30 aprilie 2003 si 30 iunie 2003, prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăsăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafată totală de până la 2,5 ha, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 22 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 133/2003, se prorogă până la data de 31 mai 2003 si, respectiv, până la data de 31 iulie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 aprilie 2003.

Nr. 29.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru comuna Dridu, judetul Ialomita

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, cu suma de 1.800.000 mii lei, pentru judetul Ialomita, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia Consiliului Local al Comunei Dridu, judetul Ialomita, în vederea reabilitării drumurilor locale.

            Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

            Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 465.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru Complexul Monahal Ortodox “Radu Vodă” din municipiul Bucuresti

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, precum si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 3.000 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru continuarea lucrărilor de constructie la Complexul Monahal Ortodox “Radu Vodă” din municipiul Bucuresti.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si în bugetul de stat pe anul 2003.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 466.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Terenul proprietate publică a statului, în suprafată de 52.700 m2, situat în municipiul Bucuresti, Calea Serban Vodă - Parcul Carol, sectorul 4, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se transmite din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, pentru Catedrala Mântuirii Neamului.

(2) Imobilul din Parcul Carol - fost Monument al Eroilor Comunisti (dezafectat) -, situat în municipiul Bucuresti, sectorul 4, proprietate publică a statului, se transmite din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor care se transmit potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.219/2001 privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 11 decembrie 2001, precum si pozitia nr. 44 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al

Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 468.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române pentru Catedrala Mântuirii Neamului

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale

terenului

Municipiul Bucuresti, calea Serban Vodă - Parcul Carol

Statul român si din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române

Suprafată: 52.700 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.493/2002 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Începând cu data de 1 mai 2003, nivelul taxei vamale aplicate la importul de mărfuri, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.493/2002 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri, la codul tarifar 2208 30 11 si, respectiv, codul tarifar 2208 30 19 este de 35%.

            Art. 2. - Prevederile art. 1 se aplică până la data de 31 decembrie 2003 inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Departamentul de Comert Exterior

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 aprilie 2003.

Nr. 505.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie pe anul 2002

 

Având în vedere Adresa nr. 15.466 din 18 martie 2003 si Referatul de aprobare nr. 12.212 din 3 aprilie 2003 pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie pe anul 2002, în baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,

în temeiul art. 24 alin. (1) si al art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării si al Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 3.106/2001,

ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării - pentru activitatea de cercetare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie pe anul 2002, aflat în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării si prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală buget finante si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie (în prezent Departamentul de bioresurse vegetale, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.272/2002 privind reorganizarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării -

pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

 

Bucuresti, 11 aprilie 2003.

Nr. 7.086.


*) Anexa se comunică Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie (în prezent Departamentul de bioresurse vegetale, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.272/2002 privind reorganizarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie).

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 193/2003 privind aprobarea Normelor tehnice de constituire si utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

 

            Având în vedere prevederile art. 55 alin. (2) si ale art. 77 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, ale art. 159 si 160 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare si prevederile pct. 43 al articolului unic din Legea nr. 79/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare,

            văzând Referatul de aprobare nr. VII/744 din 1 aprilie 2003 al Directiei juridic si contencios, aprobat de presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. I. - Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 193/2003 privind aprobarea Normelor tehnice de constituire si utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonantei

Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 18 aprilie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

- Alineatul (1) al articolului 1 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Fondul pentru acordarea de stimulente personalului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si al Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei se constituie distinct prin retinerea unei cote de 5% din sumele încasate la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate prin executare silită, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 79/2003, inclusiv dobânzile, penalitătile si penalitătile de întârziere aferente.”

Art. II. - Directorul general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, presedintii - directorii generali ai caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. III. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

 

Bucuresti, 17 martie 2003.

Nr. 194.