MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 290         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 aprilie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 151 din 17 aprilie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată si modificată prin Legea nr. 323/2001

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

448. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 567/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si termice

 

454. - Hotărâre privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a recipientelor simple sub presiune

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 151

din 17 aprilie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată si modificată prin Legea nr. 323/2001

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată si modificată prin Legea nr. 323/2001, exceptie ridicată de Gamal Eldin Hassan Ibrahim Mohamed din Sudan în Dosarul nr. 9.186/2002 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, considerând că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale invocate, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 22 august 2002, pronuntată în Dosarul nr. 9.186/2002, Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată si modificată prin Legea nr. 323/2001, exceptie ridicată de Gamal Eldin Hassan Ibrahim Mohamed din Sudan.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 18, 22, 33, 41, 45 si 47. În acest sens, arată că “art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 contravine drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului, străinul căruia nu i s-a acordat drept de sedere în România fiind fortat să se despartă de familie si bunurile proprietatea sa, fără a avea nici un fel de protectie umanitară pentru persoana si familia sa [...]”.

Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti apreciază că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale invocate. Astfel, sinterpretează dispozitiile art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 ca un beneficiu acordat solicitantilor care, desi nu pot fi recunoscuti ca refugiati în conditiile legii (Ordonanta Guvernului nr. 102/2000) sau ale tratatelor internationale (Conventia de la Geneva din 1951), se pot bucura de o formă de protectie restrânsă, respectiv protectia umanitară conditionată”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar în conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că textul de lege criticat este în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat nu încalcă prevederile constitutionale invocate.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor, al Guvernului si al institutiei Avocatul Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată si modificată prin Legea nr. 323/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 27 iunie 2001, dispozitii care au următoarea redactare: “Protectia umanitară conditionată se poate acorda străinului care nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 2 alin. (1) si care dovedeste că în tara sa de origine:

a) a săvârsit fapte pentru care riscă o condamnare la pedeapsa cu moartea, cu conditia ca legea tării sale să prevadă pedeapsa cu moartea pentru acele fapte si pedeapsa să îi fie aplicabilă;

b) riscă să fie supus la tortură sau tratamente inumane ori degradante;

c) din cauza apartenentei sale la o categorie defavorizată de persoane poate fi expus unor pericole de natură să îi aducă atingere vietii, integritătii corporale ori libertătii sale.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege, se invocă încălcarea următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 18: “(1) Cetătenii străini si apatrizii care locuiesc în România se bucură de protectia generală a persoanelor si a averilor, garantată de Constitutie si de alte legi.

(2) Dreptul de azil se acordă si se retrage în conditiile legii, cu respectarea tratatelor si a conventiilor internationale la care România este parte.”;

- Art. 22: “(1) Dreptul la viată, precum si dreptul la integritate fizică si psihică ale persoanei sunt garantate.

(2) Nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.

(3) Pedeapsa cu moartea este interzisă.”;

- Art. 33: “(1) Dreptul la ocrotirea sănătătii este garantat.

(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei si a sănătătii publice.

(3) Organizarea asistentei medicale si a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate si recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale si a activitătilor paramedicale, precum si alte măsuri de protectie a sănătătii fizice si mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.”;

- Art. 41: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.

(4) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii.

(5) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) si (4) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergentă, prin justitie.

(6) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinătăti, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

(7) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(8) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.”;

- Art. 45: “(1) Copiii si tinerii se bucură de un regim special de protectie si de asistentă în realizarea drepturilor lor.

(2) Statul acordă alocatii de stat pentru copii si ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori handicapat. Alte forme de protectie socială a copiilor si a tinerilor se stabilesc prin lege.

(3) Exploatarea minorilor, folosirea lor în activităti care le-ar dăuna sănătătii, moralitătii sau care le-ar pune în primejdie viata ori dezvoltarea normală sunt interzise.

(4) Minorii sub vârsta de 15 ani nu pot fi angajati ca salariati.

(5) Autoritătile publice au obligatia să contribuie la asigurarea conditiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viata politică, socială, economică, culturală si sportivă a tării.”;

- Art. 47: “(1) Cetătenii au dreptul să se adreseze autoritătilor publice prin petitii formulate numai în numele semnatarilor.

(2) Organizatiile legal constituite au dreptul să adreseze petitii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă.

(3) Exercitarea dreptului de petitionare este scutită de taxă.

(4) Autoritătile publice au obligatia să răspundă la petitii în termenele si în conditiile stabilite potrivit legii.”

Examinând exceptia, Curtea constată, în legătură cu sustinerea privind încălcarea art. 18 alin. (1) din Constitutie, că legiuitorul, prin textul de lege criticat, a reglementat, ca formă de protectie pentru străinul care nu îndeplineste conditiile acordării statutului de refugiat, posibilitatea acordării protectiei umanitare conditionate. Acest beneficiu acordat de statul român nu contravine prevederilor constitutionale mentionate, fiind în deplină concordantă si cu reglementările internationale referitoare la statutul si regimul refugiatilor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia a invocat si încălcarea art. 22 din Constitutie.

Examinând această sustinere, Curtea constată că textele de lege criticate, reglementând conditiile în care se poate acorda protectia umanitară conditionată, sunt în deplină concordantă cu aceste prevederi constitutionale prin care se consfinteste dreptul la viată si la integritate fizică si psihică.

Art. 33 din Constitutie reglementează dreptul la ocrotirea sănătătii. Dispozitiile legale din ordonantă, criticate ca fiind neconstitutionale, nu contin restrângeri speciale ale exercitiului acestui drept pentru străinii cărora statul român le-a acordat protectie umanitară conditionată.

De asemenea, autorul exceptiei critică textul de lege mentionat si cu referire la prevederile constitutionale cuprinse în art. 41 si 45. Instituirea unei protectii speciale pentru străini nu contravine, sub nici un aspect, acestor norme constitutionale.

În sfârsit, referitor la critica ce vizează înfrângerea art. 47 din Constitutie, care reglementează dreptul de petitionare, Curtea constată că prevederea constitutională mentionată nu este aplicabilă în cauză, deoarece are în vedere persoane care au calitatea de cetătean român.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6), precum si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată si modificată prin Legea nr. 323/2001, exceptie ridicată de Gamal Eldin Hassan Ibrahim Mohamed din Sudan în Dosarul nr. 9.186/2002 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 aprilie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 567/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si termice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 567/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 2 august 1999, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezentul regulament este emis în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 2 si ale art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 45-57 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (2) si ale art. 15 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produse centralizat.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Prezentul regulament stabileste conditiile generale si procedura pentru solicitarea si acordarea autorizatiilor si licentelor pentru activitătile de producere, transport, stocare, dispecerizare, distributie si furnizare a energiei electrice si/sau termice pentru agentii economici a căror activitate, potrivit legii, se află în competenta ANRE.”

3. Pozitia nr. 18 a articolului 3 va avea următorul cuprins:

- sectorul energiei electrice si termice - ansamblul activitătilor de planificare, dezvoltare, construire, exploatare si de întretinere a instalatiilor de producere, transport, distributie si de furnizare a energiei electrice si termice, inclusiv importul si exportul energiei electrice, precum si schimburile de energie electrică cu sistemele electroenergetice ale tărilor vecine;”

4. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Prezentul regulament se aplică persoanelor juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competenta ANRE si care solicită acordarea unei autorizatii pentru înfiintarea, punerea în functiune si functionarea unor capacităti energetice de producere, transport, stocare, dispecerizare si distributie a energiei electrice si termice sau a unei licente pentru a desfăsura activităti comerciale de producere, transport, dispecerizare, stocare, distributie si furnizare a energiei electrice si termice, precum si a licentei de administrare a pietei angro de energie electrică, cu îndeplinirea cerintelor stabilite în prezentul regulament.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - ANRE emite autorizatii si permise pentru capacitătile energetice, respectiv licente pentru activitătile de producere, transport, stocare, dispecerizare, distributie si furnizare a energiei electrice si termice si de administrare a pietei agro de energie electrică.”

6. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(2) Nu fac obiectul acordării de autorizatii si permise de punere în functiune capacitătile energetice:

a) de producere de energie electrică cu puterea instalată mai mică de 10 MWe;

b) de producere de energie electrică si termică în cogenerare, cu puterea electrică instalată mai mică de 10 MWe;

c) de distributie de energie electrică de joasă tensiune;

d) de transport de energie termică destinate transmiterii unei puteri termice sub 30 MWt;

e) de distributie de energie termică.”

7. După punctul 6 al articolului 9 se introduce punctul 7 cu următorul cuprins:

.7. licentă de administrare a pietei angro de energie electrică.”

8. După alineatul (1) al articolului 9 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Nu fac obiectul acordării de licente:

a) producerea de energie electrică sau producerea de energie termică în cogenerare, de către agentii economici care comercializează mai putin de 10% din productia anuală de energie electrică si/sau termică;

b) distributia/revânzarea energiei electrice, pentru puteri care totalizează, cumulat, cel mult 3 MW.”

9. Punctul 6 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“6. dovada achitării contributiei anuale către ANRE pe anul în curs, conform prevederilor art. 14;”

10. După punctul 6 al articolului 11 se introduce punctul 7 cu următorul cuprins:

“7. certificatul constatator cu privire la situatia si înregistrarea societătii comerciale sau a regiei autonome, eliberat de Oficiului registrului comertului cu cel mult 30 de zile înainte de a fi depus la ANRE.”

11. După litera g) a punctului 1 al articolului 12 se introduce litera h) cu următorul cuprins:

“h) identificarea drepturilor de uz si de servitute asupra proprietătii unor alte persoane, solicitate potrivit art. 53 si 54 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998, cu modificările ulterioare.”

12. Litera c) a punctului 3 al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“c) procesul-verbal de receptie a punerii în functiune/receptie definitivă, semnat de comisia de receptie constituită conform Hotărârii Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii în functiune a capacitătilor de productie; acest proces-verbal atestă trecerea cu succes a probelor de punere în functiune, atingerea indicatorilor de performantă prevăzuti în proiect, îndeplinirea cerintelor tehnice specificate în codurile retelelor de transport si de distributie, respectarea normelor de protectie si securitate a muncii, conform legislatiei în vigoare;”

13. După litera e) a punctului 3 al articolului 12 se introduc literele f) si g) cu următorul cuprins:

“f) documente si hărti privind delimitarea zonelor de protectie si de sigurantă ale capacitătilor/instalatiilor, instituite conform normelor în vigoare;

g) identificarea drepturilor de uz si de servitute asupra proprietătii unor alte persoane, situată în zonele de protectie ale capacitătilor/instalatiilor, solicitate potrivit art. 53 si 54 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998, cu modificările ulterioare.”

14. Litera d) a punctului 5 al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“d) liste cuprinzând instalatiile de transport aferente fiecărui sediu secundar.”

15. După litera c) a punctului 9 al articolului 12 se introduce litera d) cu următorul cuprins:

“d) scrisoare de bonitate sau o scrisoare de garantie bancară, pentru o sumă, în lei, echivalentă a 100.000 euro, emisă de o bancă autorizată în conformitate cu prevederile Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, pentru solicitarea licentei de furnizare a energiei electrice.”

16. După punctul 9 al articolului 12 se introduce punctul 10 cu următorul cuprins:

“10. Pentru licentele de administrare a pietei angro de energie electrică:

a) fisa cu privire la personal (structura personalului pe specialităti), care atestă calificarea personalului;

b) lista cuprinzând principalele produse software aflate în exploatarea curentă a societătii, în scopul asigurării serviciilor de operator comercial, cu precizări privind detinerea drepturilor de utilizare a acestora.”

17. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru a se asigura impartialitatea în tranzactiile cu energie electrică, licenta de furnizare a energiei electrice nu se acordă agentilor economici care au rol de operator de transport, de sistem sau de administrare a pietei angro de energie electrică.”

18. Denumirea sintetică a articolului 14 va avea următorul cuprins:

“Achitarea tarifului de acordare a autorizatiei/licentei si a contributiei anuale”

19. După alineatul (1) al articolului 14 se introduc alineatele (2)-(5) cu următorul cuprins:

“(2) Titularii de licente vor achita către ANRE o contributie anuală în cuantum de 0,035% din cifra de afaceri realizată din activitătile desfăsurate în sectorul energiei electrice si termice în anul anterior pe toată durata de valabilitate a licentelor.

(3) Pentru anul în care se acordă licenta, contributia se calculează pe baza estimării cifrei de afaceri prezentate de către titularii de licentă.

(4) Contributia anuală se achită în rate trimestriale egale, achitarea fiecărei rate urmând a se face până la sfârsitul primei luni a trimestrului respectiv.

(5) Valoarea minimă a contributiei anuale, valoarea tarifelor pentru acordarea/modificarea de autorizatii si licente si valoarea tarifelor care sunt valabile pentru acreditarea, respectiv pe durata de acreditare a consumatorilor eligibili, prevăzute în anexa nr. 2, se actualizează anual în functie de nivelul inflatiei, prin ordin al presedintelui ANRE.”

20. Literele c) si d) ale alineatului (3) al articolului 16 vor avea următorul cuprins:

“c) durata maximă de valabilitate a unei licente prevăzute la art. 9 alin. (1) pct. 1-5 si 7 este de 25 de ani;

d) durata maximă de valabilitate a unei licente prevăzute la art. 9 alin. (1) pct. 6 este de 8 ani.”

21. Alineatele (4) si (5) ale articolului 16 vor avea următorul cuprins:

“(4) Raportul este prezentat comitetului de reglementare al ANRE, într-un interval cuprins între 30 si 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete de către solicitant. Sedinta comitetului de reglementare este publică. Discutiile din cadrul sedintei vor fi înregistrate, iar suportul hard se va păstra pe o durată de minimum 5 ani.

(5) Comitetul de reglementare al ANRE decide prin votul majoritătii asupra acordării autorizatiei/licentei.”

22. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - Pentru modificarea autorizatiilor/licentelor acordate, agentii economici vor achita un tarif de modificare conform prevederilor anexei nr. 2.”

23. În cuprinsul regulamentului, denumirea Departamentul de licente, autorizări si reglementări tehnice se înlocuieste cu denumirea Departamentul acces la retea si autorizare.

24. Anexa nr. 2 la regulament se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 448.

 

ANEXĂ*)

 

TARIFE PENTRU ACORDAREA DE AUTORIZATII SI LICENTE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

NOTĂ:

- Tariful minim pentru acordarea de licente sau autorizatii, precum si tariful de modificare a licentelor sau autorizatiilor acordate agentilor economici care desfăsoară activităti în sectorul energiei electrice si termice este de 10.000.000 lei.

- Contributia anuală a unui agent economic (având activităti în sectorul energiei electrice si termice) către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei nu poate fi inferioară sumei de 10.000.000 lei.

- Tarifele si contributiile anuale datorate Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei se vor achita în contul acesteia, având nr. 500311514848, deschis la Trezoreria sectorului 2.

- Tariful anual pentru licenta de consumator eligibil si contributia anuală a unui agent economic (având activităti în sectorul energiei electrice si termice) se achită esalonat, în transe trimestriale egale, până cel mai târziu la sfârsitul primei luni a trimestrului în curs.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a recipientelor simple sub presiune

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor si având în vedere prevederile art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Domeniu de aplicare

 

Art. 1. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică recipientelor simple sub presiune executate în serie în tară sau importate, reglementând cerintele esentiale de securitate impuse acestora pentru a fi introduse pe piată si puse în functiune.

(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:

a) recipientelor simple sub presiune special destinate folosirii în domenii nucleare, care prin avariere ar cauza emisii radioactive;

b) recipientelor simple sub presiune special folosite pentru instalare în interiorul navelor maritime sau aeriene ori pentru propulsarea acestora;

c) stingătoarelor de foc.

 

SECTIUNEA a 2-a

Definirea unor termeni

 

Art. 2. - În întelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) recipient simplu sub presiune - orice recipient sudat, supus unei presiuni interioare relative mai mari de 0,5 bari, care este destinat umplerii cu aer sau azot si care nu va fi expus la foc, denumit în continuare recipient;

b) introducere pe piată - actiunea de a face disponibil un produs pentru prima dată, contra cost sau gratuit, în vederea distribuirii si/sau utilizării;

c) practici ingineresti - ansamblu de activităti, de la proiectarea recipientelor până la receptia produsului finit, incluzând activităti de control si verificare, desfăsurate si consemnate în documentele firmei producătoare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conditii tehnice impuse la constructia recipientelor

 

Art. 3. - (1) Recipientele se execută:

a) fie dintr-o parte cilindrică de sectiune circulară, închisă la capete, cu funduri bombate spre exterior si/sau plane, având aceeasi axă de revolutie cu partea cilindrică;

b) fie din două funduri bombate spre exterior, care au aceeasi axă de revolutie.

(2) Piesele componente si ansamblurile care contribuie la rezistenta recipientelor se execută fie din otel de calitate nealiat, fie din aluminiu nealiat sau aliaje din aluminiu rezistente în timp.

(3) Presiunea maximă de lucru a recipientului nu trebuie să depăsească 30 bari, iar produsul PS x V (presiunea x capacitatea recipientului) nu trebuie să depăsească 10.000 bari x litru.

(4) Temperatura minimă de lucru nu trebuie să fie inferioară valorii de -50şC.

(5) Temperatura maximă de lucru nu trebuie să fie superioară valorii de 300şC pentru recipientele din otel si valorii de 100şC pentru recipientele din aluminiu si aliaj de aluminiu.

Art. 4. - (1) Recipientele la care produsul PS x V este mai mare de 50 bari x litru trebuie să satisfacă cerintele esentiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Recipientele la care produsul PS x V este mai mic sau egal cu 50 bari x litru trebuie fabricate conform practicilor ingineresti si trebuie să poarte marcajele prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 2, cu exceptia marcajului european de conformitate CE, prevăzut la art. 15.

 

SECTIUNEA a 4-a

Conditii de introducere pe piată a recipientelor

 

Art. 5. - (1) Se admit introducerea pe piată si punerea în functiune a recipientelor dacă, atunci când sunt corect instalate si întretinute, nu pun în pericol siguranta persoanelor, a animalelor domestice si a proprietătii, în conditiile în care sunt utilizate conform scopului prevăzut.

(2) Se consideră că sunt respectate cerintele prezentei hotărâri si se admit introducerea pe piată si punerea în functiune a recipientelor dacă acestea poartă marcajul european de conformitate CE, aplicat de un producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene. Elementele de identificare a marcajului european de conformitate CE sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor.

(3) Autoritătile publice pot reglementa cerinte specifice de protectie pentru lucrătorii care utilizează recipiente.

Respectivele reglementări nu pot aduce modificări care contravin prevederilor prezentei hotărâri.

(4) Introducerea pe piată si punerea în functiune a recipientelor care satisfac cerintele prezentei hotărâri nu pot fi restrictionate.

Art. 6. - (1) Se consideră că recipientele care poartă marcajul CE corespund tuturor prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv procedurilor pentru evaluarea conformitătii prevăzute în cap. II. Conformitatea recipientelor cu standardele române si/sau cu standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adoptă standardele europene armonizate, ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conduce la prezumtia de conformitate cu cerintele prevăzute la art. 4.

(2) Pentru recipientele la care producătorul nu a aplicat sau a aplicat doar partial standardele prevăzute la alin. (1) ori pentru care nu există asemenea standarde conformitatea cu cerintele esentiale prevăzute la art. 4 alin. (1) trebuie dovedită printr-o examinare CE de tip, stabilită în conditiile prezentei hotărâri, urmată de emiterea certificatului de examinare CE de tip. Conformitatea acestor recipiente cu prototipul aprobat este certificată prin aplicarea marcajului CE.

(3) a) În cazul în care recipientului i se aplică si alte reglementări care acoperă si alte cerinte si care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului CE, acest marcaj indică conformitatea cu prevederile tuturor reglementărilor aplicabile.

b) Atunci când una sau mai multe dintre reglementările prevăzute la lit. a) permit producătorului, într-o perioadă de tranzitie, să aleagă ce reglementări să aplice, marcajul de conformitate CE indică conformitatea numai cu reglementările aplicate de producător. În acest caz trebuie specificate în documentele, notele sau instructiunile care însotesc aceste recipiente, conform cerintelor reglementărilor, elementele de identificare particulare ale reglementărilor aplicate, asa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4) În situatia în care se constată că un standard prevăzut la alin. (1) nu răspunde în totalitate cerintelor esentiale de conformitate prevăzute la art. 4, Ministerul Industriei si Resurselor sesizează Comisia Europeană sau statul membru al Uniunii Europene, oferind si motivatiile pentru această sesizare. În baza deciziei adoptate, din care rezultă necesitatea retragerii standardului armonizat, Ministerul Industriei si Resurselor retrage standardul în cauză din lista standardelor armonizate, aprobată prin ordin al ministrului industriei si resurselor, si actualizează corespunzător lista standardelor armonizate, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7. - (1) Atunci când organismul de control constată că recipientele care poartă marcajul CE, folosite corespunzător destinatiei lor, ar putea pune în pericol siguranta persoanelor, a animalelor domestice si a proprietătii, ia măsuri corespunzătoare de retragere a acelor recipiente de pe piată sau interzice ori limitează introducerea acestora pe piată.

(2) Organismul de control informează imediat, în scris, Ministerul Industriei si Resurselor cu privire la deciziile luate, indicând motivele care au stat la baza deciziei sale si, în special, dacă neconformitatea se datorează:

a) nerespectării cerintelor esentiale prevăzute la art. 4, în cazul în care recipientele nu respectă standardele prevăzute la art. 6 alin. (1);

b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1);

c) deficientelor din cuprinsul standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1).

(3) Atunci când organismul de control constată că un recipient care nu este conform poartă marcajul CE, ia măsuri corespunzătoare împotriva celui care a aplicat marcajul si informează Ministerul Industriei si Resurselor, într-un interval de 72 de ore, cu privire la orice decizie adoptată.

(4) Ministerul Industriei si Resurselor va informa imediat Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene asupra oricărei decizii adoptate conform prevederilor alin. (1) si (3).

 

CAPITOLUL II

Proceduri pentru evaluarea conformitătii

SECTIUNEA 1

Proceduri de certificare

 

Art. 8. - (1) Înaintea introducerii în fabricatie a recipientului la care produsul PS x V este mai mare de 50 bari x litru si care este realizat:

a) în conformitate cu standardele prevăzute la art. 6 alin. (1), producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, actionează la libera sa alegere, după cum urmează:

1. informează un organism notificat, care, în urma examinării dosarului tehnic de fabricatie prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2, emite un atestat prin care se certifică faptul că dosarul tehnic de fabricatie este adecvat cerintelor tehnice; sau

2. supune un prototip de recipient examinării CE de tip, în conditiile prezentei hotărâri;

b) fără a fi în conformitate, total sau partial, cu standardele prevăzute la art. 6 alin. (1), producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, supune un prototip de recipient examinării CE de tip, în conditiile prezentei hotărâri.

(2) Înainte de a fi introduse pe piată recipientele realizate în conformitate cu standardele prevăzute la art. 6 alin. (1) sau cu prototipul aprobat se supun:

a) dacă produsul PS x V este mai mare de 3.000 bari x litru, verificării CE, în conditiile prezentei hotărâri;

b) dacă produsul PS x V nu este mai mare de 3.000 bari x litru, dar este mai mare de 50 bari x litru, la libera alegere a producătorului:

1. declarării conformitătii CE; sau

2. verificării CE, în conditiile prezentei hotărâri.

(3) Documentele si corespondenta realizate în legătură cu procedurile de evaluare prevăzute la alin. (1) si (2) se efectuează în limba română sau într-o limbă acceptată de organismul notificat.

 

SECTIUNEA a 2-a

Examinarea CE de tip

 

Art. 9. - (1) Examinarea CE de tip este procedura prin care un organism notificat constată si certifică faptul că prototipul de recipient satisface prevederile aplicabile din prezenta hotărâre.

(2) Cererea pentru examinarea CE de tip cu privire la prototipul de recipient sau un prototip reprezentând o clasă de recipiente se încredintează de către producător sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, unui singur organism notificat, ales de el. Cererea, la care se atasează dosarul tehnic de fabricatie prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2, include denumirea si adresa producătorului sau ale reprezentantului său autorizat, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, indicându-se si locul de fabricatie a recipientelor.

O dată cu cererea se prezintă un recipient reprezentativ pentru productia avută în vedere.

(3) Organismul notificat examinează dosarul tehnic de fabricatie pentru a verifica conformitatea sa, precum si recipientul transmis. La examinarea recipientului organismul notificat:

a) verifică dacă recipientul a fost fabricat conform dosarului tehnic de fabricatie si poate fi utilizat în sigurantă conform destinatiei sale;

b) execută examinări si teste pentru a verifica dacă recipientul respectă cerintele esentiale de securitate aplicabile, prevăzute în anexa nr. 1.

(4) Dacă prototipul este conform prevederilor aplicabile, organismul notificat emite un certificat de examinare CE de tip, care se înaintează solicitantului. Certificatul cuprinde concluziile examinării, indică orice conditie care a stat la baza emiterii acestuia si este însotit de descrierile si desenele necesare pentru identificarea prototipului aprobat.

Comisia Europeană, alte organisme notificate si autoritătile din statele membre ale Uniunii Europene pot primi o copie de pe certificat si, în baza unei cereri justificate, o copie de pe dosarul tehnic de fabricatie si de pe rapoartele de examinare si testare executate.

(5) Dacă un organism notificat refuză să emită un certificat de examinare CE de tip, informează fără întârziere nejustificată solicitantul si celelalte organisme notificate. Un organism notificat care retrage un certificat de examinare CE de tip în conditiile prezentei hotărâri informează Ministerul Industriei si Resurselor si statul membru al Uniunii Europene în care certificatul a fost acordat. Statul membru în cauză, la rândul său, informează Comisia Europeană, motivând în scris decizia adoptată.

 

SECTIUNEA a 3-a

Verificarea CE

 

Art. 10. - (1) Verificarea CE este procedura prin care un producător sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, asigură si declară că recipientele care au fost verificate potrivit prevederilor alin. (3) sunt conforme cu prototipul descris în certificatul de examinare CE de tip sau cu dosarul tehnic de fabricatie prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2 si pentru care s-a primit deja un atestat, conform prevederilor art. 8 alin. (1).

(2) Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca în procesul de fabricatie să se asigure că recipientele se conformează prototipului descris în certificatul de examinare CE de tip sau dosarului tehnic de fabricatie prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, aplică marcajul CE pe fiecare recipient si emite o declaratie de conformitate.

(3) Organismul notificat efectuează examinările si testele adecvate pentru a verifica conformitatea recipientelor cu cerintele prezentei hotărâri, prin examinarea si testarea recipientelor, după cum urmează:

a) Producătorul prezintă recipientele sale în formă de loturi uniforme si ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricatie să asigure uniformitatea fiecărui lot fabricat.

b) Aceste loturi sunt însotite de certificatul de examinare CE de tip emis conform prevederilor art. 9 sau, în cazul în care recipientele nu sunt fabricate în conformitate cu un prototip aprobat, de dosarul tehnic de fabricatie prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2. În cea de-a doua situatie enuntată organismul notificat examinează dosarul tehnic de fabricatie pentru a certifica conformitatea acestuia, înainte de verificarea CE.

c) Când un lot este examinat, organismul notificat se asigură că recipientele au fost fabricate si examinate în concordantă cu dosarul tehnic de fabricatie si efectuează pe fiecare recipient din lot un test hidrostatic sau un test pneumatic cu efect echivalent, la o presiune Ph egală cu de 1,5 ori presiunea de proiectare, pentru a verifica rezistenta recipientului. Testul pneumatic se execută respectându-se conditiile de sigurantă a testării din România. Pe lângă aceasta, organismul notificat efectuează probe pe piese-test luate dintr-o productie reprezentativă de piese-test sau dintr-un recipient, la alegerea producătorului, pentru a examina calitatea sudurii. Testele se efectuează pe suduri longitudinale. Atunci când sunt folosite diferite tehnici de sudură pentru suduri longitudinale si circulare, se repetă testele pe sudurile circulare.

Pentru recipientele la care grosimea peretelui se stabileste conform prevederilor pct. 2.1.2. din anexa nr. 1 aceste probe pe piese-test se înlocuiesc cu un test hidrostatic pe 5 recipiente luate la întâmplare din fiecare lot, pentru a se verifica conformitatea acestora cu cerintele prevăzute la pct. 2.1.2 din anexa nr. 1.

d) În cazul loturilor acceptate, organismul notificat aplică sau impune aplicarea numărului său de identificare pe fiecare recipient si întocmeste un certificat scris de conformitate referitor la testele efectuate. Toate recipientele din lot pot fi introduse pe piată, cu exceptia acelora care nu au trecut cu succes un test hidrostatic sau pneumatic.

Dacă un lot este respins, organismul notificat ia măsurile necesare de prevenire a introducerii pe piată a acelui lot. În cazul respingerilor frecvente de loturi, organismul notificat poate suspenda verificarea statistică.

Producătorul are posibilitatea ca, în baza responsabilitătii organismului notificat, să aplice numărul de identificare a acestuia în timpul procesului de fabricatie.

e) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, are obligatia să pună la dispozitie, la cererea organismului de control, certificatele de conformitate prevăzute la lit. d), emise de organismul notificat.

 

SECTIUNEA a 4-a

Declararea conformitătii CE

 

Art. 11. - (1) Producătorul care si-a îndeplinit obligatiile ce îi revin conform prevederilor art. 12 aplică marcajul CE, prevăzut în conditiile prezentei hotărâri, pe recipientele pe care le declară conforme cu:

a) dosarul tehnic de fabricatie prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2, pentru care a fost emis un atestat conform prevederilor art. 8 alin. (1); sau

b) un prototip aprobat.

(2) Prin aceasta procedură de declarare a conformitătii CE producătorul se supune supravegherii CE în cazurile în care produsul PS x V depăseste 200 bari x litru.

Art. 12. - (1) Dacă un producător face uz de procedura prevăzută la art. 11, înainte de a începe fabricatia, acesta trebuie să înainteze organismului notificat care a emis certificatul de examinare CE de tip sau atestatul, conform prevederilor art. 8 alin. (1), un document care descrie procesul de fabricatie si ansamblul de măsuri prestabilite si sistematice care se aplică pentru a asigura conformitatea recipientelor cu standardele prevăzute la art. 6 alin. (1) sau cu prototipul aprobat. Acest document cuprinde:

a) descrierea mijloacelor de fabricatie si verificare adecvate constructiei recipientelor;

b) dosarul de control, care descrie examinările si testele adecvate care trebuie executate în procesul de fabricatie, precum si procedurile respective si frecventa lor de executie;

c) angajamentul scris privind executarea examinărilor si testelor, în acord cu dosarul de control prevăzut la lit. b), si privind executarea testului hidrostatic sau a testului pneumatic făcut pe fiecare recipient fabricat, la o presiune de testare de 1,5 ori mai mare decât cea de proiectare.

Aceste examinări si teste vor fi executate de un personal calificat, care este independent de personalul de productie, si vor fi incluse într-un raport;

d) adresele locurilor de fabricatie si de depozitare si data la care începe fabricatia.

(2) În plus, dacă produsul PS x V este mai mare de 200 bari x litru, producătorii trebuie să autorizeze accesul organismului notificat responsabil cu supravegherea CE, pentru a inspecta la locurile de productie si depozitare, si trebuie să permită acestui organism să selecteze mostre de recipiente, furnizându-i toate informatiile necesare, în special cele legate de:

a) dosarul tehnic de fabricatie;

b) dosarul de control;

c) certificatul de examinare CE de tip sau atestatul conform art. 8 alin. (1), după caz;

d) rapoartele examinărilor si testelor executate.

Art. 13. - (1) În situatia în care recipientele nu sunt fabricate în conformitate cu un prototip aprobat, organismul notificat care a emis certificatul de examinare CE de tip sau atestatul conform prevederilor art. 8 alin. (1), înaintea datei de începere a oricărei fabricatii, trebuie să examineze documentul prevăzut la art. 12 alin. (1), precum si dosarul tehnic de fabricatie prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2, în scopul de a certifica conformitatea acestor recipiente.

(2) În plus, dacă produsul PS x V este mai mare de 200 bari x litru în cursul fabricatiei, acel organism notificat trebuie:

a) să asigure că producătorul verifică în fapt recipientele produse în serie, conform prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c);

b) să preleveze mostre, în mod aleatoriu, de la locurile de fabricatie sau de depozitare, pentru a fi inspectate.

Organismul notificat înaintează o copie de pe raportul de inspectie Ministerului Industriei si Resurselor si, la cerere, altor organisme notificate ale statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene.

Art. 14. - Scopul supravegherii CE este să asigure, conform cerintelor art. 13 alin. (2), că producătorul si-a îndeplinit complet obligatiile ce derivă din art. 12 alin. (2).

Supravegherea se exercită de către organismul notificat în conditiile prezentei hotărâri, care emite certificatul de examinare CE de tip prevăzut la art. 9, dacă recipientele au fost fabricate conform prototipului aprobat sau, dacă nu este cazul, de către organismul notificat căruia i s-a transmis dosarul tehnic de fabricatie, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a).

 

CAPITOLUL III

Marcaje

 

Art. 15. - (1) Marcajul de conformitate CE si inscriptionările prevăzute în anexa nr. 2 trebuie aplicate în mod vizibil, usor lizibil si durabil direct pe recipient sau pe o placă de marcaj montată pe recipient astfel încât să nu poată fi detasată. Marcajul CE este urmat de numărul de identificare a organismului notificat, atribuit conform prevederilor art. 16 alin. (2), desemnat pentru verificarea CE sau supravegherea CE.

(2) Este interzisă aplicarea pe recipiente a marcajelor asemănătoare cu marcajul CE, care pot fi confundate cu acest marcaj de conformitate. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe recipiente sau pe placa de marcaj, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE să nu fie reduse.

(3) Când organismul de control constată că marcajul CE a fost incorect aplicat, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, este obligat să aducă recipientul în stare de conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului CE si să înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri. Atunci când organismul de control constată că neconformitatea continuă, trebuie să ia măsurile necesare de limitare sau interzicere de la introducerea pe piată a recipientului în cauză sau să asigure retragerea de pe piată, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

 

CAPITOLUL IV

Organisme notificate si organisme de control

SECTIUNEA 1

Organisme notificate

 

Art. 16. - (1) Ministerul Industriei si Resurselor evaluează competenta organismelor din România pe baza unor norme metodologice elaborate, având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 3, aprobate prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Ministerul Industriei si Resurselor va notifica Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene organismele recunoscute pe care le-a desemnat pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitătii prevăzute la art. 8 alin. (1) si (2), împreună cu atributiile specifice pe care aceste organisme au fost desemnate să le îndeplinească si numărul de identificare alocat acestora anterior de către Comisia Europeană.

(3) Lista organismelor notificate si numărul alocat acestora, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică si se actualizează în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4) În conditiile în care constată că un organism notificat nu mai întruneste criteriile minime prevăzute în anexa nr. 3, Ministerul Industriei si Resurselor retrage recunoasterea unui astfel de organism.

(5) Ministerul Industriei si Resurselor informează Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene asupra deciziei adoptate conform prevederilor alin. (4), în scopul retragerii notificării la nivel european.

 

SECTIUNEA a 2-a

Supravegherea pietei

 

Art. 17. - Organismul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri este Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piată - ISCIR - SP, organ de specialitate care functionează în subordinea Ministerului Industriei si Resurselor.

 

CAPITOLUL V

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 18. - (1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea materială, civilă, contraventională sau penală, după caz, a celor vinovati, în conditiile legii.

(2) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) referitoare la cerintele esentiale si a prevederilor art. 6 alin. (1) referitoare la aplicarea standardelor armonizate, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piată si/sau interzicerea utilizării si introducerii pe piată a produselor neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) referitoare la dosarul tehnic de fabricatie, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializării, până la o data stabilită de organismul de control de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, după caz, pentru eliminarea neconformitătilor;

c) nerespectarea prevederilor art. 15 referitoare la aplicarea marcajului de conformitate, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piată si/sau interzicerea introducerii pe piată a produselor nemarcate sau marcate incorect, până la eliminarea neconformitătilor.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (2) se realizează de persoane împuternicite de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piată - ISCIR-SP.

(4) Contraventiilor prevăzute la alin. (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(5) Orice decizie luată în baza acestei hotărâri de ISCIR-SP, din care rezultă sanctiuni si restrictii de introducere pe piată sau punere în functiune a recipientelor, trebuie să mentioneze temeiul legal al deciziei, în conditiile prezentei hotărâri, si se aduce la cunostintă Ministerului Industriei si Resurselor.

(6) Decizia se aduce la cunostintă într-un interval de 72 de ore celui sanctionat, informându-l cu privire la posibilitatea de exercitare a căilor de atac potrivit legislatiei în vigoare în România.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 19. - Ministerul Industriei si Resurselor elaborează si actualizează periodic lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune, prevăzute la art. 6 alin. (1), aprobată prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 20. - (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale - PECA se admit introducerea pe piată si punerea în functiune si a recipientelor

care poartă marcaj national de conformitate CS, aplicat conform prevederilor art. 22 alin. (1). Elementele de identificare a marcajului national de conformitate CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor.

(2) Se interzice aplicarea pe recipiente a marcajului national de conformitate CS concomitent cu marcajul CE, în conditiile prezentei hotărâri.

Art. 21. - (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale - PECA, pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitătii prevăzute de

prezenta hotărâre, Ministerul Industriei si Resurselor recunoaste si desemnează organisme la nivel national.

(2) Recunoasterea si desemnarea prevăzute la alin. (1) se realizează conform unor norme metodologice, elaborate având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 3, aprobate prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Lista cuprinzând organismele prevăzute la alin. (1), sarcinile specifice pentru care acestea au fost desemnate si numerele lor de identificare se aprobă si se actualizează prin ordin al ministrului industriei si resurselor, ori de câte ori este necesar, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 22. - (1) În situatia în care evaluarea conformitătii recipientelor destinate pietei nationale se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre de către organisme recunoscute si desemnate la nivel national, în conditiile prezentei hotărâri, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, trebuie să aplice marcajul national de conformitate CS.

(2) Prevederile art. 6 alin. (3) se aplică si pentru produsele care poartă marcaj national de conformitate CS.

Art. 23. - (1) Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, după caz, care introduce pe piată recipiente cu marcaj CS, are aceleasi responsabilităti cu cele prevăzute pentru recipientele introduse pe piată cu marcaj CE.

(2) Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale - PECA prevederile referitoare la marcajul CE sunt aplicabile si pentru marcajul national de conformitate CS.

(3) Sanctiunile si măsurile prevăzute în cap. V se aplică si în cazul recipientelor introduse pe piată cu marcajul national de conformitate CS.

Art. 24. - Începând cu data de 1 ianuarie 2007 vor fi admise la comercializare numai recipientele simple sub presiune care poartă marcajul CE.

Art. 25. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 26. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 6 alin. (4) si ale art. 7 alin. (4), care intră în vigoare la data de

1 ianuarie 2007, precum si ale art. 9 alin. (5) si ale art. 16 alin. (2) si (5), care se aplică de la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale - PECA.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 571/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a recipientelor simple sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 11 iulie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 454.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERINTELE ESENTIALE

de securitate impuse recipientelor

 

1. Materiale

Materialele trebuie să fie selectate în conformitate cu destinatia recipientelor si în conformitate cu cerintele mentionate la pct. 1.1-1.4.

1.1. Părti sub presiune

Materialele la care se referă pct. 1, utilizate în fabricatie pentru părtile sub presiune, trebuie:

- să poată fi sudate;

- să fie ductile si rezistente astfel încât o rupere la o temperatură minimă de lucru să nu permită fragmentarea sau o rupere de tip fragil;

- să nu fie afectate intens de procesul de îmbătrânire.

În plus, pentru recipientele din otel materialele trebuie să respecte cerintele formulate la pct. 1.1.1, iar pentru recipientele din aluminiu sau din aliaj de aluminiu, cerintele mentionate la pct. 1.1.2.

Materialele trebuie să fie însotite de un certificat de inspectie elaborat de producătorul materialelor, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 2.

1.1.1. Recipiente din otel

Otelurile nealiate de calitate trebuie să satisfacă următoarele cerinte:

a) să fie calmate si să fie livrate după un tratament de normalizare sau într-o stare echivalentă;

b) continutul de carbon pe produs să fie mai mic de 0,25%, iar continutul de sulf si cel de fosfor să fie fiecare mai mic de 0,05%;

c) fiecare produs să aibă următoarele calităti mecanice:

(i) rezistenta maximă la tractiune Rm, max trebuie să fie mai mică de 580 N/mm2;

(ii) alungirea la rupere trebuie să fie:

- dacă epruvetele sunt prelevate paralel cu directia de laminare:

- grosimea 3 mm; A 22%;

- grosimea < 3 mm; A80mm 17%;

- dacă epruvetele sunt prelevate perpendicular pe directia de laminare:

- grosimea 3 mm; A 20%;

- grosimea < 3 mm; A80 mm 15%;

(iii) rezilienta KCV, pentru 3 epruvete testate longitudinal, la temperatura minimă de lucru nu trebuie să fie mai mică de 35 J/cm2. Cel mult una dintre cele 3 valori măsurate la testare poate fi mai mică de 35 J/cm2, cu un minim de 25 J/cm2.

Această proprietate trebuie verificată în cazul otelurilor utilizate la fabricarea recipientelor a căror temperatură de lucru este mai mică de -10şC si care au grosimea peretilor mai mare de 5 mm.

1.1.2. Recipiente din aluminiu

Recipientele din aluminiu nealiat trebuie să aibă continutul de aluminiu de cel putin 99,5% si acele aliaje descrise în art. 3 alin. (2) din hotărâre trebuie să aibă o rezistentă adecvată la coroziunea intercristalină, la temperatura maximă de lucru.

În plus aceste materiale trebuie să satisfacă următoarele cerinte:

a) să fie livrate în stare recoaptă;

b) să aibă următoarele caracteristici mecanice pe produs:

- rezistenta maximă la tractiune, Rm, max să nu fie mai mare de 350 N/mm2;

- alungirea la rupere să fie:

- A ł 16% dacă epruveta este prelevată paralel cu directia de laminare;

- A ł 14% dacă epruveta este prelevată perpendicular pe directia de laminare.

1.2. Materiale de sudură

Materialele de sudură utilizate în executia recipientelor sau la sudarea unor accesorii pe recipiente trebuie să fie adecvate si compatibile cu materialele care se sudează.

1.3. Accesorii care contribuie la rezistenta recipientului

Aceste accesorii (de exemplu: suruburi si piulite) trebuie să fie executate dintr-un material specificat la pct. 1.1. sau din alte tipuri de otel ori din aluminiu sau aliaj adecvat de aluminiu, compatibile cu materialele utilizate în fabricarea părtilor sub presiune.

Aceste materiale trebuie să aibă la temperatura minimă de lucru alungire la rupere si rezilientă adecvate.

1.4. Părtile care nu sunt sub presiune

Toate părtile nepresurizate ale recipientelor sudate trebuie să fie din materiale care sunt compatibile cu materialele componentelor pe care sunt sudate.

2. Proiectarea recipientului

La proiectarea recipientului producătorul trebuie să definească destinatia utilizării acestuia si să selecteze:

a) temperatura minimă de lucru;

b) temperatura maximă de lucru;

c) presiunea maximă de lucru.

În orice caz, chiar dacă temperatura minimă de lucru este mai mare de -10şC, calitătile cerute materialelor trebuie să fie satisfăcute pentru temperatura de -10şC.

De asemenea, producătorul trebuie să tină seama de următoarele prevederi:

a) să poată fi inspectat interiorul recipientului;

b) să poată fi drenat recipientul;

c) calitătile mecanice să fie mentinute de-a lungul perioadei de utilizare a recipientului în scopul pentru care a fost destinat;

d) luându-se în considerare destinatia lor, recipientele vor fi protejate corespunzător împotriva coroziunii, si de faptul că în conditiile de utilizare avute în vedere:

e) recipientele nu trebuie să fie supuse la solicitări care să le afecteze siguranta în functionare;

f) presiunea interioară nu va depăsi în mod permanent presiunea maximă de lucru PS; se pot admite cresteri momentane de presiune cu până la 10%.

Cordoanele de sudură circulare si longitudinale trebuie făcute utilizându-se suduri cu pătrundere totală sau suduri cu efect echivalent.

Fundurile convexe, altele decât cele emisferice, trebuie să fie prevăzute cu o margine cilindrică.

2.1. Grosimea peretelui

Dacă PS x V < 3.000 bari x litru, producătorul trebuie să aleagă una dintre metodele descrise la pct. 2.1.1 si 2.1.2 pentru determinarea grosimii peretelui recipientului.

Dacă PS x V > 3.000 bari x litru sau dacă temperatura maximă de lucru este mai mare de 100şC, grosimea peretelui trebuie determinată prin metoda de lucru descrisă la pct. 2.1.1.

Grosimea reală a peretelui sectiunii cilindrice si a capacelor nu poate fi mai mică de 2 mm la recipientele din otel si mai mică de 3 mm la recipientele din aluminiu sau aliaj de aluminiu.

2.1.1. Metoda de calcul

Grosimea minimă a părtilor sub presiune trebuie calculată avându-se în vedere intensitatea solicitărilor si următoarele prevederi:

a) presiunea de calcul adoptată nu trebuie să fie mai mică decât presiunea maximă de lucru aleasă;

b) efortul unitar de membrană admisibil nu trebuie să fie mai mare decât cea mai mică dintre valorile 0,6 RET si 0,3 Rm.

Producătorul trebuie să folosească valorile minime ale RET si Rm garantate de producătorul materialului pentru a determina solicitarea admisibilă.

În orice caz, dacă portiunea cilindrică a recipientului are una sau mai multe suduri longitudinale executate printr-un procedeu de sudură neautomat, grosimea calculată prin metoda descrisă mai sus trebuie multiplicată cu un coeficient de 1,15.

2.1.2. Metoda experimentală

Grosimea peretelui trebuie determinată astfel încât recipientele să reziste la temperatura ambiantă la o presiune egală cu de cel putin 5 ori presiunea maximă de lucru, cu un factor permanent de deformare pe circumferinta nu mai mare de 1%.

3. Procesul de fabricatie

Recipientele vor fi construite si verificate în procesul de fabricatie, în conformitate cu dosarul tehnic de fabricatie descris la pct. 3 din anexa nr. 2.

3.1. Pregătirea părtilor componente

Pregătirea părtilor componente (de exemplu: formare si sanfrenare) nu trebuie să conducă la defecte de suprafată, fisuri sau modificări ale caracteristicilor mecanice, care să afecteze siguranta recipientelor.

3.2. Suduri pe părtile sub presiune

Caracteristicile sudurilor si zonelor adiacente trebuie să fie similare cu cele ale materialelor sudate si să nu prezinte nici un defect intern sau de suprafată care poate periclita siguranta recipientelor.

Sudurile trebuie executate de sudori sau operatori având un nivel de competentă corespunzător, conform procedurilor de sudare aprobate. Aceste aprobări ale procedurilor si testarea gradului de calificare a personalului trebuie efectuate de un organism notificat.

În timpul fabricatiei producătorul trebuie, de asemenea, să asigure o calitate constantă a sudurii prin teste specifice, folosind proceduri adecvate. Rezultatele acestor teste trebuie să fie consemnate într-un raport.

4. Punerea în functiune a recipientelor

Recipientele trebuie să fie însotite de instructiuni elaborate de producător, astfel cum este prevăzut la pct. 2 din anexa nr. 2.

 

ANEXA Nr. 2

 

1. Inscriptionări

Recipientul sau placa de marcaj trebuie să cuprindă cel putin următoarele informatii:

a) presiunea maximă de lucru (PS în bar);

b) temperatura maximă de lucru (Tmax în şC);

c) temperatura minimă de lucru (Tmin în şC);

d) capacitatea recipientului (V în I);

e) numele sau sigla producătorului;

f) tipul si seria sau lotul de identificare a recipientului;

g) ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat marcajul de conformitate.

Atunci când se foloseste placa de marcaj, aceasta trebuie proiectată în asa fel încât să nu poată fi refolosită si trebuie să cuprindă un spatiu liber în care să se poată plasa o altă informatie.

2. Instructiuni

Instructiunile vor cuprinde următoarele informatii:

- caracteristicile inserate la pct. 1, cu exceptia seriei de identificare a recipientului;

- destinatia recipientului;

- conditiile de întretinere si instalare pentru securitatea recipientului.

Instructiunile vor fi redactate în limba română sau în limbile oficiale ale tărilor de destinatie.

3. Dosarul tehnic de fabricatie

Dosarul tehnic de fabricatie trebuie să cuprindă o descriere a tehnicilor si operatiunilor utilizate în scopul îndeplinirii cerintelor esentiale cuprinse în art. 3 sau în standardele prevăzute la art. 6 alin. (1) din hotărâre, si

anume:

a) un proiect de executie detaliat al tipului de recipient;

b) instructiunile;

c) un document care descrie:

- materialele alese;

- procedeele de sudură alese;

- verificările alese;

- orice detaliu pertinent referitor la proiectarea recipientului.

Dacă se utilizează procedurile descrise la art. 8-12 din hotărâre, documentatia va include, de asemenea:

ii(i) certificatele cu privire la alegerea potrivită a procedeelor de sudură si a sudorilor sau a operatorilor;

(ii) certificatul de inspectie pentru materialele utilizate în fabricatia părtilor si ansamblurilor care contribuie la rezistenta recipientului sub presiune;

(iii) raportul examinărilor si al testelor executate sau

o descriere a verificărilor propuse.

4. Definitii si simboluri

4.1. Definitii

a) Presiunea de proiectare (P) este presiunea aleasă de producător si folosită pentru determinarea grosimii părtilor sub presiune.

b) Presiunea maximă de lucru (PS) este presiunea maximă care poate fi exercitată în conditii normale de lucru.

c) Temperatura minimă de lucru (Tmin ) este temperatura stabilizată cea mai mică în peretele recipientului, în conditii normale de lucru.

d) Temperatura maximă de lucru (Tmax ) este temperatura stabilizată cea mai mare în peretele recipientului, în conditii normale de lucru.

e) Limita de curgere (RET) este valoarea la temperatura maximă de lucru Tmax:

- a limitei de curgere în punctul superior ReH pentru un material care are atât punct de curgere superior, cât si inferior; sau

- a limitei de curgere Rp 0,2;

- a limitei de curgere Rp I,0 în cazul aluminiului nealiat.

f) Familii de recipiente:

Recipientele formează o parte din aceeasi familie, dacă diferă de prototip doar prin diametru, cu conditia ca cerintele specificate la pct. 2.1.1 sau 2.1.2 din anexa nr. 1 să fie respectate si/sau, pe lungimea portiunii lor cilindrice,

- variantele din cadrul familiei trebuie să aibă minimum o virolă dacă un prototip are unul sau mai multe virole suplimentare la capete;

- variantele din cadrul familiei nu trebuie să aibă o virolă dacă un prototip are doar două capete elipsoidale.

Pentru fiecare variantă trebuie indicate în desen variatiile în lungime care pot duce la crăpături si/sau penetrări care trebuie modificate.

g) Un lot de recipiente este alcătuit din cel mult 3.000 de recipiente din acelasi tip de model.

h) Se consideră fabricatie în serie, în sensul prezentei hotărâri, dacă cel putin un recipient de acelasi tip este fabricat într-o perioadă dată printr-un proces continuu de fabricatie, conform unui proiect comun si utilizându-se acelasi proces de fabricatie.

i) Certificatul de inspectie este documentul prin care producătorul certifică faptul că produsele livrate îndeplinesc cerintele comenzii si în care el prezintă rezultatele verificării curente de fabricatie, în special compozitia chimică si caracteristicile mecanice, executat pe produsele fabricate prin acelasi proces de fabricatie cu cel al comenzii, dar nu în mod special pe produsele livrate.

4.2. Simboluri

A - alungirea la rupere (Lo = 5,65 ÖSo) %

(unde Lo este lungimea calculată, exprimată în mm, iar So este aria sectiunii transversale a sectiunii testate, exprimată în mmp);

A80 mm - alungirea la rupere (Lo = 80mm) %;

KCV - rezilienta J/cm2;

P - presiunea de proiectare bar;

PS - presiunea de lucru bar;

Ph - presiunea de probă hidraulică sau pneuma-

tică bar;

Rp0,2 - limita de curgere la 0,2% N/mm2;

RET - limita de curgere la temperatura maximă de

lucru N/mm2

ReH - limita de curgere în punctul superior N/mm2;

Rm - rezistenta la tractiune N/mm2;

Tmax - temperatura maximă de lucru şC;

Tmin - temperatura minimă de lucru şC;

V - volumul recipientului I;

Rm, max - rezistentă maximă la tractiune N/mm2;

Rp1,0 - limita de curgere la 1,0% N/mm2.

 

ANEXA Nr. 3

 

CRITERIILE MINIME

care trebuie avute în vedere la desemnarea organismelor pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitătii

 

1. Organismul, directorul sau/si personalul responsabil pentru executarea testelor de verificare trebuie să fie altii decât proiectantul, producătorul, furnizorul sau instalatorul de recipiente, pe care acestia le inspectează, si decât reprezentantii autorizati ai acestuia. Ei nu se vor implica direct în proiectarea, constructia, comercializarea sau întretinerea acestor recipiente si nici nu vor reprezenta părtile angajate în aceste activităti. Aceasta nu exclude posibilitatea schimburilor de informatii tehnice dintre producător si organismul de inspectie.

2. Organismul si personalul său trebuie să execute testele de verificare cu cel mai înalt grad de integritate profesională si competentă tehnică si trebuie să fie independenti de orice presiuni si stimulente, îndeosebi financiare, din partea unor persoane sau grupuri de persoane care au interes în rezultatul verificării si care ar putea influenta decizia lor sau rezultatele verificărilor.

3. Organismul trebuie să aibă la dispozitie personalul necesar si să dispună de dotările necesare care să îi permită îndeplinirea în bune conditii a sarcinilor sale administrative si tehnice legate de verificare; de asemenea, trebuie să aibă acces la echipamentul necesar pentru verificări speciale.

4. Personalul organismului trebuie să aibă:

- pregătire tehnică si profesională temeinică;

- cunostinte satisfăcătoare în ceea ce priveste cerintele testelor ce trebuie executate si experientă adecvată pentru aceste teste;

- abilitatea de a emite certificate, înregistrări si rapoarte de autentificare a performantelor testelor.

5. Trebuie garantată impartialitatea personalului.

Remunerarea personalului nu trebuie să fie dependentă de numărul de teste executate si nici de rezultatul acestora.

6. Organismul trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă dacă răspunderea pentru teste nu este asumată de către stat prin lege sau statul însusi este responsabil pentru efectuarea testelor.

7. Personalul este obligat să păstreze secretul profesional cu privire la informatiile dobândite în exercitarea sarcinilor sale ce decurg din respectarea prevederilor prezentei hotărâri sau a altor reglementări, cu exceptia situatiei în care informatiile sunt solicitate de Ministerul Industriei si Resurselor în calitate de autoritate de stat în domeniu.