MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 291         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 aprilie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

167. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică

 

246. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

9. - Hotărâre pentru alegerea unui vicepresedinte al Senatului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

27. - Ordonantă de urgentă privind procedura aprobării tacite

 

444. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici si obiectivului de investitii “Complex multifunctional”

 

461. - Hotărâre privind numirea controlorului financiar sef si a unui controlor financiar sef adjunct la Corpul controlorilor delegati din cadrul Ministerului Finantelor Publice

 

462. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru finantarea unor cheltuieli urgente ale autoritătilor administratiei publice locale din judetul Hunedoara

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 81 din 24 august 2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică, adoptată în temeiul art. 1 lit. F pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ ORDONANTĂ

privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Vehiculele rutiere înmatriculate pot circula si pot fi utilizate pe drumurile publice din România numai dacă starea lor tehnică este conformă cu reglementările nationale privind siguranta rutieră, protectia mediului si categoria de folosintă conform destinatiei.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Vehiculele rutiere înmatriculate pot fi mentinute în circulatie numai dacă se face dovada

încadrării acestora în cerintele tehnice specifice prevăzute în reglementările nationale mentionate la art. 1, prin efectuarea inspectiilor tehnice periodice.

(2) Obligatia efectuării inspectiilor tehnice periodice, precum si a respectării periodicitătii acestora, în functie de categoria de vehicul, revine detinătorului legal al autovehiculului.

(3) Categoriile de vehicule supuse inspectiei tehnice periodice si periodicitatea inspectiei tehnice sunt următoarele:

a) autovehicule destinate transportului de persoane si care efectuează transport public de persoane sau transport de persoane în folos propriu - la 6 luni;

b) autovehicule destinate transportului de persoane si care efectuează transport de persoane în interes personal,

care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune - la 2 ani;

c) autovehicule destinate transportului de persoane si care efectuează transport de persoane în interes personal, care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune - la un an;

d) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere si pentru învătarea conducerii auto - la 6 luni si cele utilizate ca autospeciale ambulante - la un an;

e) autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an;

f) remorci si semiremorci având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an;

g) autovehicule cu cel putin 4 roti, destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depăseste 3.500 kg, cu exceptia tractoarelor - la 2 ani;

h) remorci si semiremorci având o masă totală maximă autorizată care nu depăseste 3.500 kg - la 2 ani;

i) motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roti - la 2 ani;

j) tractoare agricole sau forestiere înmatriculate, având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an;

k) tractoare agricole sau forestiere înmatriculate, având o masă totală maximă autorizată care nu depăseste 3.500 kg - la 2 ani;

l) remorci si semiremorci apicole - la 3 ani.

(4) Autovehiculele destinate transportului de persoane si care efectuează transport public de persoane sau transport de persoane în folos propriu, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere si pentru învătarea conducerii auto se supun primei inspectii periodice la un an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.

(5) Inspectia tehnică periodică cuprinde, cumulativ, după caz, următoarele:

a) inspectia tehnică privind siguranta rutieră;

b) inspectia tehnică privind protectia mediului;

c) inspectia tehnică privind încadrarea în categoria de folosintă conform destinatiei.

(6) Termenul pentru efectuarea primei inspectii tehnice periodice se socoteste de la data primei înmatriculări, iar pentru următoarea inspectie tehnică, de la data celei precedente.”

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - În intervalul dintre două inspectii tehnice detinătorul vehiculului rutier are obligatia de a asigura mentinerea acestuia într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si categoria de folosintă conform destinatiei.”

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Inspectiile tehnice periodice se efectuează de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin reprezentantele sale judetene, sau de agenti economici autorizati si monitorizati de R.A.R.

(2) Activitatea de inspectie tehnică periodică se poate realiza de agenti economici autorizati, numai pe baza unui contract de franciză încheiat cu R.A.R. de către acestia, în conditiile legii.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 1 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 79/1998, republicată, institutiile publice care au dotarea tehnică necesară pentru desfăsurarea activitătii de inspectie tehnică periodică vor fi autorizate si vor încheia contracte de franciză, aceste institutii dobândind astfel si calitatea de beneficiar.

(4) În activitatea de inspectie tehnică periodică, autoritatea R.A.R. se concretizează prin folosirea mărcii înregistrate R.A.R. de către agentii economici autorizati sau institutiile publice autorizate, denumite în continuare persoane autorizate.

(5) Persoanele autorizate, definite la alin. (4), care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciză pentru inspectia tehnică periodică, nu au dreptul să cesioneze activitatea de inspectie tehnică periodică.

(6) Aparatura utilizată de persoanele autorizate în statiile de inspectie tehnică periodică trebuie să fie avizată metrologic si agreată de R.A.R.

(7) Atestarea personalului care efectuează inspectia tehnică periodică se face de R.A.R.

(8) Monitorizarea persoanelor autorizate să execute inspectia tehnică periodică cuprinde: supravegherea tehnică a statiilor de inspectie tehnică periodică, controlul executării inspectiilor tehnice periodice în aceste statii, precum si controlul tehnic în trafic.

(9) Conditiile privind autorizarea agentilor economici si a institutiilor publice în vederea efectuării inspectiilor tehnice periodice, precum si pentru atestarea personalului care efectuează inspectiile tehnice periodice se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.”

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Inspectia tehnică periodică la vehiculele rutiere certificate pentru transportul de mărfuri periculoase sau pentru transportul de mărfuri perisabile, la autospecializatele pentru transport de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente, destinate transportului de mărfuri periculoase, la autovehiculele de epocă, la autovehiculele pentru competitii sportive si la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale se efectuează de R.A.R. în statiile reprezentantelor sale.

(2) Autoritatea competentă poate stabili si alte categorii de vehicule la care inspectia tehnică periodică se efectuează de R.A.R. în statiile reprezentantelor sale.

(3) Pentru autovehiculele mentionate la alin. (1) si (2), precum si pentru vehiculele destinate transportului de persoane, cu exceptia autovehiculelor destinate transportului de persoane care efectuează transport de persoane în interes personal, nu se acordă inspectia tehnică periodică dacă nu sunt îndeplinite conditiile privind încadrarea în

categoria de folosintă conform destinatiei.”

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Inspectia tehnică periodică constă în verificarea vehiculelor rutiere fără demontare, utilizându-se dotarea corespunzătoare.

(2) În cazul în care vehiculul rutier corespunde prevederilor prezentei ordonante si reglementărilor specifice, statia de inspectie tehnică consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare data până la care trebuie efectuată următoarea inspectie tehnică periodică. Totodată statiile de inspectie tehnică periodică aplică ecusonul corespunzător pe plăcile de înmatriculare.

(3) La înmatricularea vehiculelor rutiere în România completarea anexei la certificatul de înmatriculare se face de către autoritatea competentă care efectuează înmatricularea, iar aplicarea ecusoanelor de inspectie tehnică periodică rămâne în sarcina detinătorului legal.”

8. După articolul 6 se introduc articolele 61 si 62 cu următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) R.A.R. tine evidenta informatizată a situatiei inspectiilor tehnice periodice pentru fiecare vehicul rutier înmatriculat.

(2) R.A.R. are acces la bazele de date referitoare la evidenta înmatriculării vehiculelor rutiere din România, pe bază de protocoale încheiate cu detinătorii acestor baze de date.

Art. 62. - (1) Constituie contraventii, în măsura în care, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni, următoarele fapte:

a) efectuarea de inspectii tehnice periodice de către statii de inspectie tehnică periodică neautorizate;

b) cesionarea activitătii de inspectie tehnică periodică de către statiile de inspectie tehnică autorizate;

c) utilizarea în activitatea de inspectie tehnică periodică de aparatură fără aviz metrologic sau fără agreare de  către R.A.R.;

d) efectuarea inspectiei tehnice periodice în statiile de inspectie tehnică periodică de către personal neatestat;

e) efectuarea inspectiei tehnice periodice pentru vehicule rutiere din categoria celor pentru care respectiva statie de inspectie tehnică nu este autorizată;

f) nerespectarea metodologiei de efectuare a inspectiei tehnice periodice;

g) atestarea ca bun pentru circulatie pe drumurile publice a unui vehicul rutier care nu îndeplineste conditiile reglementate;

h) neaplicarea ecusoanelor de inspectie tehnică periodică;

i) efectuarea inspectiei tehnice periodice si atestarea acelor vehicule rutiere la care schimbarea de categorie nu este mentionată în cartea de identitate a vehiculului, respectiv în certificatul de înmatriculare a acestuia, după caz.

(2) Se sanctionează cu amendă:

a) de la 800.000 lei la 1.200.000 lei faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-f), h) si i);

b) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei faptele prevăzute la alin. (1) lit. b).

(3) Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) si g) se aplică următoarele amenzi:

a) de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. g);

b) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. a).

(4) În cazul comiterii repetate a faptelor prevăzute la alin. (1) lit. c)-i), pe lângă amenzile contraventionale prevăzute la alin. (2) si (3), R.A.R. poate dispune, în raport cu gravitatea faptelor, restrângerea sau suspendarea activitătii statiei de inspectie tehnică periodică, anularea autorizatiei statiei de inspectie tehnică periodică, precum si suspendarea sau anularea atestatului profesional al personalului statiilor de inspectie tehnică periodică.

(5) În cazul comiterii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. b), pe lângă amenda contraventională prevăzută la alin. (2) lit. b), R.A.R. va dispune anularea autorizatiei statiei de inspectie tehnică periodică.

(6) Împotriva sanctiunilor prevăzute la alin. (2)-(5) contravenientii pot depune contestatii la autoritatea competentă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal de sanctionare. Autoritatea competentă este obligată să răspundă la contestatii în termen de 15 zile de la primirea acestora.

(7) Hotărârea dată în rezolvarea contestatiei poate fi atacată la instanta competentă, în termen de 15 zile de la comunicare.

(8) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se constată si se sanctionează de către personalul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, împuternicit în acest scop.”

Art. II. - (1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va actualiza reglementările si normele tehnice privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 bis din 3 august 1998, cu modificările si completările ulterioare. Pe aceeasi dată se abrogă art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2000.

(2) Reglementările si normele tehnice prevăzute la alin. (1) se vor reactualiza periodic de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în functie de evolutia legislatiei în domeniu din Uniunea Europeană.

(3) La actualizarea reglementărilor si normelor tehnice Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va solicita si punctul de vedere al asociatiilor profesionale din domeniu, constituite conform prevederilor legale.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii conditiilor tehnice de către autovehiculele si remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 13 septembrie 1991, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. IV. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. V. - Ordonanta Guvernului nr. 81/2000, astfel cum a fost modificată si completată prin prezenta lege, va   fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 27 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 aprilie 2003.

Nr. 167.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 21 aprilie 2003.

Nr. 246.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea unui vicepresedinte al Senatului

 

În temeiul art. 61 alin. (2) si (5) din Constitutia României si al art. 26 si 27 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se alege în functia de vicepresedinte al Senatului domnul senator Hanganu Romeo Octavian (Grupul parlamentar al P.D.), ca urmare a demisiei domnului senator Pană Viorel Marian, exprimată în sedinta Senatului din data de 22 aprilie 2003.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 aprilie 2003.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 aprilie 2003.

Nr. 9.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind procedura aprobării tacite

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă reglementează procedura aprobării tacite ca modalitate alternativă de emitere sau reînnoire a autorizatiilor de către autoritătile administratiei publice, având la bază următoarele obiective:

a) înlăturarea barierelor administrative din mediul de afaceri;

b) responsabilizarea autoritătilor administratiei publice în vederea respectării termenelor stabilite de lege pentru emiterea autorizatiilor;

c) impulsionarea dezvoltării economice prin oferirea unor conditii cât mai favorabile întreprinzătorilor, implicând costuri de autorizare cât mai reduse;

d) combaterea coruptiei prin diminuarea arbitrarului în decizia administratiei;

e) promovarea calitătii serviciilor publice prin simplificarea procedurilor administrative.

(2) Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se aplică, după caz:

a) procedurilor de emitere a autorizatiilor;

b) procedurilor de reînnoire a autorizatiilor;

c) procedurilor de reautorizare ca urmare a expirării termenului de suspendare a autorizatiilor sau a îndeplinirii măsurilor stabilite de organele de control competente.

Art. 2. - (1) Procedura aprobării tacite se aplică tuturor autorizatiilor emise de autoritătile administratiei publice, cu exceptia celor emise în domeniul activitătilor nucleare, a celor care privesc regimul armelor de foc, munitiilor si explozibililor, regimul drogurilor si precursorilor, precum si a autorizatiilor din domeniul sigurantei nationale.

(2) Guvernul poate stabili, prin hotărâre, la propunerea motivată a fiecărei autorităti a administratiei publice interesate, si alte exceptii de la aplicarea procedurii aprobării tacite.

Art. 3. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următorul înteles:

a) autorizatie - actul administrativ emis de autoritătile administratiei publice prin care se permite solicitantului desfăsurarea unei anumite activităti, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii; notiunea de autorizatie include si avizele, licentele, permisele, aprobările sau alte asemenea acte administrative;

b) procedura aprobării tacite - procedura prin care autorizatia este considerată acordată dacă autoritatea administratiei publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea respectivei autorizatii.

Art. 4. - (1) Autoritătile administratiei publice care au competenta de a emite autorizatii au obligatia de a afisa la sediul acestora sau pe pagina proprie de Internet, pentru fiecare tip de autorizatie, următoarele informatii:

a) formularul cererii care trebuie completată de către solicitant, precum si modul de completare a acesteia;

b) lista cu toate documentele necesare pentru eliberarea autorizatiei si modul în care acestea trebuie prezentate autoritătii administratiei publice;

c) toate informatiile privind modul de întocmire a documentelor si, dacă este cazul, indicarea autoritătilor administratiei publice care au competenta de a emite acte administrative ce fac parte din documentatia ce trebuie depusă, precum: adresa, numărul de telefon sau fax, programul de lucru cu publicul.

(2) Obligatia prevăzută la alin. (1) se aduce la îndeplinire în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Informatiile prevăzute la alin. (1) vor fi prezentate într-o formă clară, indicându-se, dacă este posibil, exemple concrete.

(4) Orice persoană interesată poate obtine o copie continând informatiile prevăzute la alin. (1), autoritătile administratiei publice putând elabora ghiduri privind procedura de autorizare si constituirea documentatiei care stă la baza emiterii unei autorizatii.

Art. 5. - În scopul simplificării procedurilor administrative, autoritătile administratiei publice efectuează o analiză a tuturor conditiilor cerute pentru emiterea autorizatiilor si identifică acele conditii care nu sunt absolut necesare, în vederea eliminării sau a înlocuirii acestora cu declaratii pe propria răspundere.

Art. 6. - (1) Autorizatia se consideră acordată sau, după caz, reînnoită dacă autoritatea administratiei publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea sau reînnoirea respectivei autorizatii.

(2) Dacă legea nu prevede un termen pentru solutionarea cererii de autorizare, autoritătile administratiei publice sunt obligate să solutioneze cererea de autorizare în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia.

(3) Solicitantul autorizatiei depune, o dată cu cererea, documentatia completă, întocmită potrivit prevederilor legale care reglementează procedura de autorizare respectivă si potrivit informatiilor furnizate de autoritatea administratiei publice în conditiile art. 4 alin. (1).

(4) În cazul în care constată o neregularitate a documentatiei depuse, autoritatea administratiei publice va notifica acest fapt solicitantului autorizatiei cu cel putin 10 zile înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru emiterea respectivei autorizatii, dacă acest termen este mai mare de 15 zile, sau cu cel putin 5 zile înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru emiterea autorizatiei, dacă acest termen este mai mic de 15 zile.

Autoritatea administratiei publice va preciza totodată si modul de remediere a neregularitătii constatate.

Art. 7. - (1) După expirarea termenului stabilit de lege pentru emiterea autorizatiei si în lipsa unei comunicări scrise din partea autoritătii administratiei publice, solicitantul poate desfăsura activitatea, presta serviciul sau exercita profesia pentru care s-a solicitat autorizarea.

(2) Pentru obtinerea documentului oficial prin care se permite desfăsurarea activitătii, prestarea serviciului sau exercitarea profesiei, solicitantul se poate adresa autoritătii în cauză sau direct instantei judecătoresti.

Art. 8. - (1) În situatia în care solicitantul s-a adresat, potrivit art. 7 alin. (2), autoritătii administratiei publice în cauză, acesta îi aduce la cunostintă existenta cazului de aprobare tacită cu privire la autorizatie si solicită eliberarea documentului oficial prin care se permite desfăsurarea unei activităti, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii.

(2) În cazul în care autoritatea administratiei publice respectivă nu răspunde sau refuză să elibereze documentul oficial prin care se permite desfăsurarea unei activităti, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, solicitantul se poate adresa instantei judecătoresti potrivit procedurii stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 9. - (1) În situatia în care solicitantul se adresează direct instantei judecătoresti, potrivit art. 7 alin. (2), parcurgerea procedurii prevăzute la art. 8 nu este obligatorie.

(2) Cererea de chemare în judecată a autoritătii administratiei publice având ca obiect constatarea aprobării tacite se introduce la instanta judecătorească de contencios administrativ competentă.

(3) Instanta va solutiona cererea în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia.

(4) Cererea este scutită de taxa de timbru.

Art. 10. - (1) Reclamantul depune la instantă, anexată la cererea de chemare în judecată, copia cererii de autorizare purtând numărul si data înregistrării la autoritatea administratiei publice pârâte.

(2) Autoritatea administratiei publice poate invoca în apărarea sa existenta unui răspuns adresat solicitantului autorizatiei în termenul prevăzut de lege sau, după caz, a notificării transmise potrivit art. 6 alin. (4).

Art. 11. - (1) Dacă instanta constată existenta răspunsului autoritătii administratiei publice sau, după caz, a notificării transmise potrivit art. 6 alin. (4), purtând data postei de la locul de expediere a corespondentei sau data la care solicitantul a luat cunostintă de răspuns, anterioare expirării termenului legal pentru emiterea autorizatiei, respinge cererea reclamantului.

(2) În cazul în care instanta constată îndeplinirea conditiilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă privind aprobarea tacită, pronuntă o hotărâre prin care obligă autoritatea administratiei publice să elibereze documentul oficial prin care se permite solicitantului să desfăsoare o anumită activitate, să presteze un serviciu sau să exercite o profesie.

(3) Hotărârile se redactează în termen de 10 zile de la pronuntare si sunt irevocabile.

Art. 12. - (1) Dacă, în urma admiterii actiunii, autoritatea administratiei publice nu îndeplineste obligatia prevăzută la art. 11 alin. (2) în termenul stabilit prin hotărârea judecătorească, la cererea reclamantului, instanta poate obliga conducătorul autoritătii administratiei publice în sarcina căreia s-a stabilit obligatia la plata unei amenzi judiciare reprezentând 20% din salariul minim net pe economie pentru fiecare zi de întârziere, precum si la plata unor despăgubiri pentru daunele cauzate prin întârziere.

(2) Cererea se judecă de urgentă si este scutită de taxa de timbru.

(3) Hotărârea poate fi atacată cu recurs, în termen de 5 zile de la pronuntare.

Art. 13. - (1) Dacă se solicită aplicarea amenzii judiciare prevăzute la art. 12 alin. (1), conducătorul autoritătii administratiei publice poate chema în garantie persoanele vinovate de neexecutarea hotărârii.

(2) Pentru recuperarea despăgubirilor acordate potrivit art. 12 alin. (1) si suportate de autoritatea administratiei publice, conducătorul acesteia poate introduce actiune, potrivit dreptului comun, împotriva celor vinovati de neexecutarea hotărârii, dacă prin lege nu se dispune altfel.

Art. 14. - (1) Constituie abatere disciplinară, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, fapta functionarului public sau a personalului contractual din vina căruia autoritatea administratiei publice nu a răspuns în termenul prevăzut de lege, aplicându-se procedura aprobării tacite pentru acordarea sau reînnoirea unei autorizatii, si se sanctionează potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, sau, după caz,potrivit legislatiei muncii.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1) poate angaja si răspunderea materială, civilă sau penală, după caz, a functionarului public.

Art. 15. - Fapta unei persoane de a invoca în fata unei autorităti sau institutii publice existenta unei autorizări ca urmare a procedurii aprobării tacite, omitând cu stiintă prezentarea răspunsului sau a notificării primite în cadrul procesului de autorizare potrivit art. 6 alin. (4), constituie infractiunea de fals în declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal.

Art. 16. - (1) În cazul în care, după obtinerea documentului oficial prin care se permite desfăsurarea unei activităti, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, autoritatea administratiei publice constată neîndeplinirea unor conditii importante prevăzute pentru eliberarea autorizatiei, nu va putea anula documentul, ci va notifica titularului, în cel mult 3 luni de la data expirării termenului legal pentru emiterea autorizatiei, neregularitătile constatate, modul de remediere a tuturor deficientelor identificate, precum si termenul în care titularul trebuie să respecte această obligatie. Acest termen nu poate fi mai mic de 30 de zile.

(2) Autoritatea administratiei publice va anula documentul oficial prin care se permite desfăsurarea unei activităti, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, acordat potrivit procedurii reglementate de prezenta ordonantă de urgentă, în cazul în care constată neîndeplinirea unor conditii care aduc o gravă atingere interesului public, sigurantei nationale, ordinii sau sănătătii publice si care nu pot fi remediate sau în cazul în care deficientele identificate nu au fost remediate în termenul stabilit potrivit alin. (1).

(3) Împotriva actului administrativ prin care se anulează documentul oficial titularul se poate adresa instantei de contencios administrativ competente.

Art. 17. - Procedura aprobării tacite se aplică cererilor de autorizare depuse după intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 18. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Cristina Tarcea,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 27.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Complex multifunctional”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Complex multifunctional”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din credit extern si, în completare, de la bugetul de stat, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Gheorghe Fulga

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 444.


*) Anexa se comunică Serviciului de Informatii Externe.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea controlorului financiar sef si a unui controlor financiar sef adjunct la Corpul controlorilor delegati din cadrul Ministerului Finantelor Publice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 23 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Dima Petre Alexandru se eliberează din functia de controlor financiar sef adjunct al Corpului controlorilor delegati din cadrul Ministerului Finantelor ublice si se numeste în functia de controlor financiar sef al Corpului controlorilor delegati din cadrul Ministerului Finantelor Publice pentru un mandat de 6 ani.

Art. 2. - Domnul Stefănescu Alexandru Florin, controlor delegat în cadrul Corpului controlorilor delegati din cadrul Ministerului Finantelor Publice, se numeste în functia de controlor financiar sef adjunct al Corpului controlorilor delegati pentru un mandat de 6 ani.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 461.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru finantarea unor cheltuieli urgente ale autoritătilor administratiei publice locale din judetul Hunedoara

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie, ale art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si ale art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se suplimentează sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru judetul Hunedoara cu suma de 10 miliarde lei pe seama Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului aprobat pe anul 2003, pentru finantarea unor cheltuieli urgente ale autoritătilor administratiei publice locale din judetul Hunedoara, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 462.

 

ANEXĂ

REPARTIZAREA

sumelor alocate pentru finantarea unor cheltuieli urgente ale autoritătilor administratiei publice locale din judetul Hunedoara

 

- milioane lei -

 

Localitatea

Suma acordată

Petrosani

2.500

Vulcan

2.000

Lupeni

2.000

Petrila

1.500

Uricani

1.200

Aninoasa

800

TOTAL:

10.000