MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 556         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 1 august 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 266 din 24 iunie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2, 3 si 8 si ale anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 205 din 19 aprilie 2002

 

Decizia nr. 272 din 26 iunie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2002

 

Decizia nr. 276 din 26 iunie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 79/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

655. - Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 20 si 26 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare

 

868. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

296. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind aprobarea constituirii Comisiei pentru coordonarea, constituirea, mentinerea, controlul si supravegherea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere

 

679. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Reglementărilor privind clasificarea pentru eliberarea produselor medicamentoase de uz uman

 

946. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.772/2002 pentru reglementarea datei plătii salariilor la institutiile publice

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 266

din 24 iunie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2, 3 si 8 si ale anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 205 din 19 aprilie 2002

 

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2, 3 si 8 si ale anexei (liniutele 14 si 15) la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 205 din 19 aprilie 2002, exceptie ridicată de contestatoarea Societatea Comercială “Dimar” - S.R.L. în Dosarul nr. 16.422/2002 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde, pentru Societatea Comercială “Dimar” - S.R.L., avocatul Ion Bunescu, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Avocatul autorului exceptiei depune la dosar concluzii scrise si solicită admiterea exceptiei asa cum a fost formulată, arătând că textele criticate sunt neconstitutionale întrucât prevăd posibilitatea stabilirii si ajustării preturilor pentru nisipuri si pietrisuri după vânzarea acestora către agentii economici privati, adică după ce aceste produse si-au pierdut caracterul de monopol natural, contravenindu-se astfel dispozitiilor art. 134 alin. (1) si (2) din Constitutia României. Expresia monopol natural, întrebuintată în art. 1 din ordonanta de urgentă, se referă doar la bogătiile naturale în stare de zăcământ, în carieră sau în albia râurilor, adică in situ, iar nu si la produsele obtinute din  exploatarea acestor zăcăminte. Extinderea sferei notiunii de monopol natural al acestor produse dincolo de momentul în care acestea se găsesc în stare de zăcământ permite transformarea oricărei unităti de desfacere cu amănuntul într-o entitate care intră sub incidenta dispozitiilor de avizare a preturilor si tarifelor de către Oficiul Concurentei, ceea ce înfrânge normele constitutionale privind libertatea comertului.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sustinând că dispozitiile criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, având în vedere că, asa cum se prevede la art. 134 alin. (2) lit. b) din Constitutie, reglementarea unui regim distinct pentru anumite produse si servicii satisface obligatia statului de a proteja interesele nationale în activitatea economică.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 31 ianuarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 16.422/2002, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, 2, 3 si 8 si ale anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 205 din 19 aprilie 2002.

Exceptia a fost ridicată de contestatoarea Societatea Comercială “Dimar” - S.R.L. în dosarul cu numărul de mai sus, având drept obiect solutionarea unei plângeri formulate împotriva unui proces-verbal de contraventie întocmit de inspectorii Oficiului Concurentei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate sunt

neconstitutionale, întrucât prevăd posibilitatea stabilirii si ajustării preturilor pentru nisipuri si pietrisuri după vânzarea acestora către agentii economici privati, adică după ce aceste produse si-au pierdut caracterul de monopol natural, contravenindu-se astfel dispozitiilor art. 134 alin. (1) si (2) din Constitutia României.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti opinează în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată,

întrucât textele criticate nu înfrâng prevederile constitutionale invocate, având în vedere că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 a fost adoptată în ideea creării unui cadru favorabil exploatării resurselor naturale.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că dispozitiile legale criticate de autorul exceptiei trebuie analizate în corelatie cu prevederile art. 134 alin. (2) lit. d) din Constitutie, potrivit cărora statul trebuie să asigure exploatarea resurselor naturale în concordantă cu interesul national.

În aplicarea acestui principiu constitutional, prin adoptarea ordonantei de urgentă s-a avut în vedere asigurarea

concordantei cadrului de reglementare a preturilor din sfera neconcurentială cu stadiul si directiile procesului de restructurare a activitătilor care au caracter de monopol natural sau care sunt supuse prin lege unui regim special, având în vedere interesul national.

Astfel, având în vedere importanta pe care o reprezintă resursele naturale în economia natională, stabilirea si ajustarea preturilor pentru servicii specifice de gospodărire a nisipurilor si pietrisurilor, precum si pentru nisipuri si pietrisuri, cu avizul Oficiului Concurentei, se înscriu pe deplin în obligatia statului de a asigura protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară si exploatarea resurselor naturale în concordantă cu interesul national, prevăzute la art. 134 alin. (2) lit. b) si d) din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii

nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1, 2, 3 si 8 si ale anexei (liniutele 14 si 15) la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 205/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 24 aprilie 2002. Dispozitiile legale vizate de autorul exceptiei au următorul continut:

- Art. 1: “Produsele si serviciile care se realizează sau, respectiv, se prestează în tară în cadrul activitătilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special, precum si al celor care se execută de regiile autonome, companiile si societătile nationale, ale căror preturi si tarife se stabilesc si se ajustează cu avizul Oficiului Concurentei, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.”;

- Art. 2: “(1) Preturile produselor si tarifelor serviciilor prevăzute la art. 1 se pot ajusta, de regulă, la un interval de 3 luni, cu avizul Oficiului Concurentei, pe baza cererilor de ajustare primite de la producători, prestatori sau autorităti de reglementare, după caz, dacă parametrul de ajustare se modifică cu cel putin 5% fată de nivelul existent la data precedentei ajustări.

(2) După informarea prealabilă a Guvernului si pe baza acordului acestuia Oficiul Concurentei avizează preturile sau tarifele produselor si serviciilor prevăzute la art. 1, în limitele pretului nominal rezultat din aplicarea, la pretul initial, a modificării parametrului de ajustare, tinându-se seama de criteriile, modalitătile de ajustare, precum si de un coeficient de corectie care reflectă avantajul consumatorului, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), în cazul serviciilor de distributie a apei potabile, respectiv al serviciilor de canalizare, cererile de ajustare transmise de prestatorii de servicii publice respective către Oficiul Concurentei trebuie să fie însotite de acordul consiliului local sau judetean sub autoritatea căruia functionează.”;

- Art. 3: “(1) Nivelurile de pret sau de tarif cuprinse în avize se determină de Oficiul Concurentei pe baza analizei situatiei economico-financiare a producătorilor sau a prestatorilor, precum si a influentelor reale în costuri. În avizul Oficiului Concurentei se va mentiona, pe lângă pretul sau tariful ajustat, si nivelul parametrului existent la data ajustării, fată de care se va determina modificarea parametrului respectiv la ajustarea ulterioară.

(2) Criteriile, modalitătile concrete de ajustare a preturilor si tarifelor pentru produsele si serviciile prevăzute în anexă, precum si coeficientul de corectie se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Oficiului Concurentei, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Pentru transportul prin conducte magistrale al titeiului si produselor petroliere din tară si din import, pentru servicii telefonice de bază internationale, servicii postale de bază internationale, apă grea si medicamente de uz uman ajustarea preturilor si tarifelor se va face pe baza cursului mediu de schimb al leului fată de dolarul S.U.A. pe primele 20 de zile ale lunii în care se solicită ajustarea, calculat pe baza datelor comunicate de Banca Natională a României.

(4) Pentru celelalte produse si servicii prevăzute în anexă preturile si tarifele se ajustează pe baza ultimului indice al preturilor de consum publicat de Institutul National de Statistică si Studii Economice.”;

- Art. 8: “(1) Constituie contraventii, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni, următoarele fapte:

a) practicarea de către producători, prestatori si importatori a unor preturi sau tarife fără avizul Oficiului Concurentei sau a unor preturi si tarife mai mari decât cele avizate;

b) prezentarea de către producători, prestatori si importatori de date eronate la fundamentarea cererii de stabilire sau de ajustare a preturilor si tarifelor;

c) refuzul producătorilor, prestatorilor si importatorilor de a se supune controlului prevăzut la art. 7.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei.

(3) Preturile si tarifele stabilite si practicate gresit se corectează, iar sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârsirii contraventiei prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) se confiscă.

(4) Aplicarea sanctiunilor pentru contraventiile prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârsirii faptei.

(5) Contraventiile se constată si se sanctionează de persoanele împuternicite în acest scop de Oficiul Concurentei, care vor aplica amenda si vor dispune vărsarea la bugetul de stat a sumelor confiscate.

(6) Împotriva procesului-verbal de constatare si de aplicare a sanctiunilor dispuse se poate face plângere în conditiile prevăzute la art. 31 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.”;

- Liniutele 14 si 15 din anexă:

“- Servicii specifice - indicele preturilor de gospodărire a nisipurilor de consum si pietrisurilor

- Nisipuri si pietrisuri - indicele preturilor  de consum”.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutia României, al căror continut este următorul:

- Art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a): “(1) Economia României este economie de piată.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de protectie;”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prin dispozitiile legale criticate s-a reglementat regimul preturilor si tarifelor în sectorul neconcurential, tinându-se seama de rigorile economiei de piată si, totodată, de protejarea interesului national în valorificarea serviciilor si produselor cu caracter de monopol natural, precum si al celor supuse prin lege unui regim special.

Astfel, optiunea legiuitorului de a recunoaste caracterul de monopol natural si produselor scoase din zăcământ si vândute agentilor economici privati - cu consecinta ajustării preturilor acestora în conditiile prevăzute de actul normativ contestat - nu contravine principiilor consacrate prin art. 134 din Constitutie, ci se conformează acestor principii, asigurând si pe această cale cadrul normativ necesar exploatării resurselor naturale în concordantă cu interesul national.

Pe de altă parte, stabilirea naturii activitătii desfăsurate de autorul exceptiei, si anume dacă aceasta intră sau nu în sfera de reglementare a produselor care au caracter de monopol natural, nu constituie o problemă de constitutionalitate, ci una de interpretare si de aplicare a legii, de competenta instantei de judecată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c), al art. 145 alin. (2), al art. 134 alin. (1) si (2) lit. a) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2, 3 si 8 si ale anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 205 din 19 aprilie 2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Dimar” - S.R.L. în Dosarul nr. 16.422/2002 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 iunie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 272

din 26 iunie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2002, exceptie ridicată de Anton Sommert într-o cauză civilă, în Dosarul nr. 7.014/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca fiind neîntemeiată, întrucât apreciază că prevederile de lege criticate nu contravin textelor constitutionale invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 11 noiembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 7.014/2002, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2002, exceptie ridicată de Anton Sommert într-o cauză civilă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile criticate contravin prevederilor art. 1 alin. (3), art. 11, 20, 21, 22 si 125 din Constitutie, întrucât constatarea si aplicarea sanctiunilor contraventionale prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 “revin în sarcina exclusivă a unei comisii subordonate functional Guvernului”, nefiind lăsate la aprecierea instantelor judecătoresti, prin aceasta aducându-se atingere demnitătii omului, drepturilor si libertătilor cetătenilor.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă consideră că exceptia ridicată este neîntemeiată. În acest sens se arată că instituirea unei proceduri nejudiciare si a unor organe specializate de constatare a contraventiilor privind o anumită categorie de fapte si de valori sociale nu aduce atingere valorilor constitutionale prevăzute în art. 1 alin. (3), art. 21 si 22 din Constitutie, cu atât mai mult cu cât dispozitiile legale criticate nu exclud posibilitatea ca persoana interesată să conteste măsura Consiliului National pentru Combaterea Discriminării în justitie.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, arătând că nici un text constitutional nu prevede ca sanctiunea amenzii contraventionale să fie aplicată de instanta judecătorească.

Apreciază astfel că nu este încălcat principiul liberului acces la justitie si nici al egalitătii în fata legii si a autoritătilor publice, deoarece dispozitiile legale criticate nu îngrădesc dreptul contravenientului de a se adresa justitiei.

De asemenea, arată că “prevederile art. 20 alin. (3) din ordonantă sunt aplicabile în egală măsură tuturor celor care au săvârsit contraventii ce intră sub incidenta acesteia, asa încât nici principiul egalitătii în fata legii si a autoritătilor publice nu este încălcat”.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 20 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 sunt constitutionale. În acest sens, arată că Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 se completează cu prevederile din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată si modificată prin Legea nr. 180/2002. Astfel, art. 31-36 din ordonantă cuprind reguli procedurale ce garantează accesul liber la justitie al persoanelor care se consideră lezate prin modul în care au fost constatate contraventiile si aplicate sanctiunile.

Activitatea agentilor constatatori, în spetă Consiliului National pentru Combaterea Discriminării, fiind cenzurată de instanta judecătorească, inclusiv prin asigurarea dublului grad de jurisdictie, fond si recurs. Prin garantarea accesului liber la justitie se asigură si respectarea demnitătii omului, a drepturilor si libertătilor cetătenilor, consacrate ca valori supreme prin art. 1 alin. (3) din Constitutie. În sfârsit, consideră că nu este încălcat nici art. 125 din Constitutie, întrucât “agentii constatatori nu înfăptuiesc justitie, în sensul textului constitutional, atunci când constată contraventii si aplică sanctiuni”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2002, prevederi care au următorul cuprins:

“Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevăzute la cap. II de prezenta ordonantă se fac de către membrii Consiliului National pentru Combaterea Discriminării.

Dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii de lege contravin prevederilor art. 1 alin. (3), art. 11, 20, 21, 22 si 125 din Constitutie, care dispun:

- Art. 1 alin. (3): “România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme si sunt garantate.”;

- Art. 11: “(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai si cu bună-credintă obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte.

(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.”;

- Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 22: “(1) Dreptul la viată, precum si dreptul la integritate fizică si psihică ale persoanei sunt garantate.

(2) Nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.

(3) Pedeapsa cu moartea este interzisă.”;

- Art. 125: “(1) Justitia se realizează prin Curtea Supremă de Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.

(2) Este interzisă înfiintarea de instante extraordinare.

(3) Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională retine următoarele: art. 20 alin. (3) din ordonanta criticată, cu modificările ulterioare, stabileste în competenta Consiliului National pentru Combaterea Discriminării constatarea si sanctionarea contraventiilor prevăzute la cap. II din ordonantă, cu aplicarea corespunzătoare a dispozitiilor Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

În esentă, autorul exceptiei consideră că stabilirea acestei competente “în sarcina exclusivă a unei comisii subordonate functional Guvernului”, iar nu în competenta instantelor judecătoresti, contravine prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3), art. 11, 20, 21, 22 si 125, fără însă a arăta în ce constă această contrarietate.

Curtea observă că invocarea încălcării art. 21 din Constitutie privind accesul liber la justitie este neîntemeiată.

Însusi textul de lege criticat stabileste că, în legătură cu constatarea si sanctionarea contraventiilor prevăzute în cap. II al ordonantei, se aplică, în mod corespunzător, dispozitiile Legii nr. 32/1968, cu modificările si completările ulterioare. Desi Legea nr. 32/1968 a fost abrogată expres prin art. 51 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, cap. IV din ordonantă, intitulat “Căile de atac”, reiterează reglementările acesteia cu privire la posibilitatea contestării în justitie a procesului-verbal de constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunii de către Consiliul National pentru Combaterea Discriminării, cu privire la procedura în fata instantei de judecată, precum si cu privire la exercitarea căilor de atac împotriva hotărârii judecătoresti prin care s-a solutionat plângerea. Asa fiind, rezultă că textul de lege criticat asigură accesul liber la justitie si nu îngrădeste dreptul contravenientului de a se adresa justitiei.

Pentru argumentele expuse, Curtea nu poate retine nici încălcarea prevederilor art. 125 din Constitutie referitoare la “Instantele judecătoresti”.

În sfârsit, Curtea constată că prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3) si ale art. 22, invocate, de asemenea, ca fiind încălcate, nu sunt incidente în cauză, iar în legătură cu art. 11 si 20 din Constitutie, autorul exceptiei nu mentionează nici un pact sau tratat international privind drepturile omului care ar fi încălcat. Asa fiind, Curtea nu se poate substitui autorului exceptiei în ceea ce priveste invocarea unor motive de neconstitutionalitate, întrucât astfel ar exercita din oficiu un control de constitutionalitate, ceea ce este inadmisibil.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2002, exceptie ridicată de Anton Sommert într-o cauză civilă, în Dosarul nr. 7.014/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 iunie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 276

din 26 iunie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 79/2003

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Ioana Marilena Chiva - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 79/2003, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Foraj Sonde” - S.A. din Târgu Cărbunesti în Dosarul nr. 816/2003 al Judecătoriei Târgu Cărbunesti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 150C/2003, care are ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Societatea Comercială “Tubal Com” - S.A. si Societatea Comercială “Tubal Metalica” - S.A. în Dosarul nr. 72/2003 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

La apelul nominal, în Dosarul nr. 150C/2003, răspund autoarele exceptiei, reprezentate de avocat Nicolae Ivan, cu delegatie la dosar, lipsă fiind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie chestiunea conexării dosarelor sus-mentionate, având în vedere continutul identic al exceptiilor ridicate. Reprezentantul autoarelor exceptiei, precum si cel al Ministerului Public arată că sunt de acord cu conexarea.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, si ale art. 164 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 150C/2003 la Dosarul nr. 147C/2003, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, avocatul Nicolae Ivan pune concluzii de admitere a exceptiei astfel cum a fost formulată în fata instantei de judecată care a sesizat Curtea Constitutională, sustinând că dispozitiile criticate, prin  conditionarea introducerii contestatiei la executare de plata unei cautiuni de 20% din cuantumul sumei datorate, încalcă prevederile art. 16 si 21 din Constitutie. De asemenea, sustine că dispozitiile legale criticate se aplică numai debitorilor, nu si intervenientilor, iar în spetă au fost obligate la plata cautiunii si intervenientele.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, apreciind că dispozitiile criticate care instituie plata unei cautiuni pentru introducerea contestatiei la executare nu contravin principiului egalitătii în fata legii, care se referă la egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, si, de asemenea, nu contravin nici accesului liber la justitie, consacrat de prevederile constitutionale ale art. 21, întrucât acestea prevăd tocmai posibilitatea introducerii unei contestatii la executare, în anumite conditii. În acest sens invocă jurisprudenta recentă a Curtii Constitutionale, care, prin Decizia nr. 229/2003, a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor criticate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 26 februarie 2003 si din 6 martie 2003, pronuntate în dosarele nr. 816/2003 si nr. 72/2003, Judecătoria Târgu Cărbunesti, respectiv Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 79/2003, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Foraj Sonde” - S.A. din Târgu Cărbunesti, respectiv de Societatea Comercială “Tubal Com” - S.A. si Societatea Comercială “Tubal Metalica” - S.A. în cadrul unor cauze comerciale având ca obiect solutionarea unor contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autoarele acesteia sustin că dispozitiile criticate, prin conditionarea introducerii contestatiei la executare, formulată de persoanele juridice, de plata unei cautiuni de 20% din cuantumul sumei datorate, contravin principiului egalitătii în fata legii si încalcă accesul liber la justitie. Introducerea obligativitătii consemnării unei cautiuni pentru formularea unei cereri în justitie, indiferent de cuantumul cautiunii, nu are nici o fundamentare juridică, reprezentând o evidentă îngrădire a accesului liber la justitie. Totodată dispozitiile criticate contravin si principiului egalitătii în fata legii, deoarece obligatia depunerii unei cautiuni pentru introducerea contestatiei la executare nu este prevăzută si în dreptul comun care reglementează contestatia la executare promovată împotriva executării silite începute de un creditor nebugetar.

De asemenea, conditionarea introducerii contestatiei la executare de achitarea unei cautiuni contravine prevederilor constitutionale ale art. 48, care nu conditionează în nici un fel dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică de a obtine recunoasterea dreptului pretins.

Judecătoria Târgu Cărbunesti opinează în sensul că exceptia este neîntemeiată, întrucât prevederile Ordonantei Guvernului nr. 61/2002, având caracterul unei legi speciale, preiau dispozitiile Codului de procedură civilă, prevăzând pentru creantele bugetare un cuantum al cautiunii pentru introducerea unei contestatii la executare de 20% din suma datorată. Asadar, dispozitiile criticate nu creează un regim privilegiat pentru institutiile publice si nici nu îngrădesc accesul contestatoarei la justitie. Referitor la pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 48 din Constitutie, apreciază că prevederile criticate “nu aduc nici o vătămare intereselor contestatoarei”, debitorul având deschisă calea actiunii în justitie, în baza Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti opinează că exceptia este întemeiată, întrucât dispozitiile legale criticate contravin principiului egalitătii în fata legii, consacrat de art. 16 din Constitutie, prin instituirea unui tratament juridic diferit, aplicat creditorilor (autoritătile administratiei publice centrale sau locale) în raport de debitori (doar persoane juridice), în situatii identice - contestatii la executare imobiliară, mobiliară sau prin poprire. De asemenea, prevederile  art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 îngrădesc accesul liber la justitie. “Cautiunea, spre deosebire de taxa judiciară de timbru, care reprezintă o modalitate de acoperire, în parte, a cheltuielilor pe care le implică serviciul public al justitiei, urmăreste protejarea intereselor creditorului (spre exemplu, art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă) sau debitorului (art. 591 alin. 2 din Codul de procedură civilă), atunci când aparenta de drept este în favoarea acestuia. În ipoteza în care, însă, pe calea contestatiei la executare nu se solicită si suspendarea executării silite, ratiunea instituirii obligatiei de plată a cautiunii nu poate fi ocrotirea intereselor creditorului”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor a transmis Curtii Constitutionale punctul său de vedere, considerând nefondată exceptia de neconstitutionalitate, întrucât Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 instituie o procedură specială pentru colectarea creantelor bugetare. Dispozitiile criticate nu creează discriminări între anumite categorii de persoane, ci reglementează o situatie specială care justifică existenta unui tratament juridic diferit. Obligatia depunerii cautiunii de către persoanele juridice care formulează o contestatie la executarea silită nu conduce la crearea unui regim juridic preferential pentru institutiile publice, asa cum sustin autoarele exceptiei, deoarece situatiile în care se găsesc acestea sunt diferite: pe de o parte, sunt autoritătile administratiei publice centrale sau locale “abilitate să administreze veniturile bugetare”, iar pe de altă parte, este debitorul care are obligatia de a plăti impozite si taxe. De asemenea, nu se poate sustine că dispozitiile criticate încalcă accesul liber la justitie, deoarece, conform prevederilor ordonantei, cei interesati pot face contestatie la executarea silită, care va fi judecată de o instantă judecătorească. Totodată consideră că nu se încalcă nici dispozitiile art. 48 din Constitutie, întrucât contestatorul care se consideră vătămat în drepturile sale beneficiază de prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

Guvernul apreciază că dispozitiile criticate nu aduc vreo atingere principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor, care se referă la egalitatea în drepturi a acestora în raport cu prevederile legii, siar nu la faptul că toti ar beneficia de aceleasi drepturi”. S-a avut în vedere ca depunerea cautiunii să se facă numai de către persoanele juridice, atât în considerarea numărului sporit de cauze având ca obiect executarea creantelor bugetare, cât si din motive de natură economică.

Dispozitiile criticate nu îngrădesc accesul liber la justitie, întrucât ele au ca scop descurajarea abuzului de drept care se manifestă în procedurile de executare silită si care conduce la tergiversarea realizării drepturilor stabilite pe baza unor titluri, în dauna intereselor creditorilor, acest aspect fiind avut în vedere si de prevederile art. 130 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, potrivit cărora, în cazul respingerii contestatiei, contestatorul poate fi obligat la plata unor despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării.

Procedura instituită de dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 reprezintă o procedură specială, care a fost instituită în realizarea interesului general, privind recuperarea banilor publici, care se cuvin bugetului de stat, iar în acest sens se dă eficientă si prevederilor constitutionale ale art. 53 alin. (1) privind obligativitatea cetătenilor de a plăti taxe si impozite, precum si ale art. 134 alin. (2) lit. b) referitoare la obligatia statului de a proteja interesele nationale în activitatea economică, financiară si valutară.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile criticate nu instituie discriminări între persoanele juridice de drept public si cele de drept privat. Diferentele existente între procedura de drept comun a solutionării contestatiei la executare (prevăzută de Codul de procedură civilă) si procedura specială a contestatiei la executarea creantelor bugetare (prevăzută de Ordonanta Guvernului nr. 61/2002) sunt justificate de exigenta protejării intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară, potrivit prevederilor art. 134 alin. (2) lit. b) din Constitutie. În acelasi sens sunt si dispozitiile art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care prevăd dreptul statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii sau amenzi. Având în vedere că cele două situatii prevăzute pentru introducerea contestatiei la executare nu sunt identice, dispozitiile criticate nu încalcă principiul egalitătii în drepturi. În acest sens este si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materia principiului egalitătii, si anume Decizia nr. 135/1996.

Pe de altă parte, dispozitiile criticate, fiind de natură procedurală, sunt în concordantă si cu prevederile constitutionale ale art. 125 alin. (3), conform cărora procedura de judecată este stabilită de lege.

În ceea ce priveste critica referitoare la accesul liber la justitie, aceasta este neîntemeiată, întrucât prin dispozitiile titlului V - “Contestatia la executarea silită” se recunoaste tocmai dreptul persoanelor interesate de a face contestatie la executare în cazurile si conditiile prevăzute de acestea.

Conditionarea introducerii contestatiei la executare de depunerea unei cautiuni reprezintă o garantie a desfăsurării cu celeritate a procedurii de executare si a evitării tergiversării cauzelor.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002), aprobată cu modificări prin Legea nr. 79/2003 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 26 martie 2003), care au următorul continut:

- Art. 127: “(1) Contestatia la executare se face cu conditia depunerii numai de către persoanele juridice a unei cautiuni egale cu 20% din cuantumul sumei datorate, la unitatea teritorială a trezoreriei statului.

(2) Dovada privind plata cautiunii prevăzute la alin. (1) va însoti în mod obligatoriu contestatia debitorului, fără de care aceasta nu va putea fi înregistrată.

(3) Verificarea cuantumului cautiunii se va efectua de judecătorul de serviciu la data înregistrării cererii.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autoarele acesteia apreciază că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 48 alin. (1): “Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptătită să obtină recunoasterea dreptului pretins, anularea actului si repararea pagubei.”

De asemenea, se sustine că prin dispozitiile criticate sunt încălcate si prevederile art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care au următorul cuprins: “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedintă poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine, în ceea ce priveste pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 16 din Constitutie, că această critică este neîntemeiată, întrucât situatia juridică a persoanelor colective este diferită de cea a persoanelor fizice, astfel încât tratamentul juridic diferit aplicabil - si anume obligatia persoanelor juridice, în cazul contestatiei la executare, de a plăti o cautiune egală cu 20% din cuantumul sumei datorate, spre deosebire de persoanele fizice care nu au asemenea obligatie - este justificat în mod obiectiv si rational. Pentru aceleasi considerente nu poate fi primită nici critica potrivit căreia textele legale criticate ar institui o discriminare între persoanele juridice si institutiile publice.

Referitor la invocarea prevederilor constitutionale ale art. 21 si la cele privind dreptul la un “proces echitabil”, Curtea retine că prin reglementarea generică din care fac parte dispozitiile criticate, si anume titlul V - “Contestatia la executarea silită”, se asigură accesul la justitie al persoanelor interesate, iar conditionarea introducerii contestatiei la executare, în anumite împrejurări, de plata unei cautiuni reprezintă - alături de termenul de exercitare si celelalte conditii prevăzute de lege - o măsură de asigurare a celeritătii procedurii si de descurajare a abuzului de drept, conditionare admisibilă si rezonabilă.

Pe de altă parte, conditiile si termenele introducerii unei căi de atac se circumscriu domeniului procedural, care, potrivit dispozitiilor art. 125 alin. (3) din Legea fundamentală, este de competenta exclusivă a legiuitorului.

De asemenea, critica de neconstitutionalitate raportată la prevederile art. 48 alin. (1) din Constitutie nu poate fi primită, întrucât acest text constitutional instituie răspunderea autoritătilor publice pentru vătămările produse cetătenilor prin încălcarea sau nesocotirea drepturilor si libertătilor acestora si, ca atare, nu are incidentă în cauza de fată.

Cu privire la sustinerile unora dintre autoarele exceptiei, conform cărora dispozitiile criticate s-ar referi numai la debitorii persoane juridice, nu si la intervenientii persoane juridice, Curtea retine că acestea constituie chestiuni de  interpretare si de aplicare a legii, care, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, nu intră în competenta Curtii Constitutionale, ci în cea a instantelor judecătoresti.

Dispozitiile art. 127 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutională. Astfel, prin Decizia nr. 229 din 3 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 26 iunie 2003, Curtea a respins ca nefondată o exceptie de neconstitutionalitate având acelasi obiect. Neexistând elemente noi de natură a reconsidera jurisprudenta Curtii în această materie, considerentele si solutia acestei decizii rămân valabile si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 79/2003, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Foraj Sonde” - S.A. din Târgu Cărbunesti în Dosarul nr. 816/2003 al Judecătoriei Târgu Cărbunesti, respectiv de Societatea Comercială “Tubal Com” - S.A. si Societatea Comercială “Tubal Metalica” - S.A. în Dosarul nr. 72/2003 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 iunie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiva

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexelor nr. 20 si 26 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Reprezentarea intereselor statului român în procedurile jurisdictionale, în procedurile de rezolvare pe cale amiabilă, în procedurile de aviz consultativ si în alte proceduri în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, precum si în procedurile executionale în fata Comitetului Ministrilor se face potrivit Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, amendată prin protocoalele aditionale la aceasta, ratificate de România prin Legea nr. 30/1994 si prin Legea nr. 79/1995.

(2) Prerogativele de Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului în procedurile în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor se exercită, în numele Guvernului României, de Ministerul Afacerilor Externe.

(3) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe functionează Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, denumit în continuare Agent guvernamental.

Art. 2. - (1) Agentul guvernamental este numit si eliberat din functie prin decizie a primului-ministru, la  propunerea ministrului afacerilor externe, cu avizul ministrului justitiei.

(2) Numirea si eliberarea din functie a Agentului guvernamental se comunică Grefei Curtii Europene a Drepturilor Omului de către Misiunea Permanentă a României pe lângă Consiliul Europei.

Articol unic. - Anexa nr. 20 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Căuas” si anexa nr. 26 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Doba” la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 si 685 bis din 17 septembrie 2002, se completează cu pozitiile 1-20 si, respectiv, cu pozitiile 1-48, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 iunie 2003.

Nr. 655.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabilă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2001, cu modificările aduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe îl informează constant pe primul-ministru cu privire la activitatea Agentului guvernamental si formulează propuneri de actiune.

Art. 4. - (1) În activitatea sa Agentul guvernamental va acorda prioritatea corespunzătoare reglementării pe cale amiabilă a litigiilor în care statul român are calitatea de pârât în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului.

(2) În activitatea sa Agentul guvernamental va asigura, inclusiv în colaborare cu Ministerul Justitiei, informarea corespunzătoare a instantelor si parchetelor din România cu privire la jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului.

(3) Agentul guvernamental va coopera cu structurile cu misiune de serviciu public prevăzute la art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 94/1999, cu modificările ulterioare, precum si cu alte autorităti si institutii publice, prin încheierea de protocoale de cooperare cu institutiile respective, prin desemnarea unor persoane de legătură, în cadrul acestor institutii, pentru relatia cu Agentul guvernamental si prin ordine comune cu Ministerul Afacerilor Externe, după caz.

Art. 5. - (1) Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Agentul guvernamental este subordonat nemijlocit ministrului afacerilor externe.

(3) Perioada exercitării functiei de agent guvernamental se consideră vechime în magistratură sau în activitatea diplomatică, după caz, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 6. - (1) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe functionează o directie pentru activitatea Agentului guvernamental, cu 15 posturi de executie.

(2) Directia prevăzută la alin. (1) se încadrează cu personal de specialitate juridică. În cadrul directiei pot fi detasati, în conditiile legii, cu precădere magistrati.

(3) Perioada încadrării personalului de specialitate juridică în directia prevăzută la alin. (1) se consideră vechime în magistratură sau, după caz, în activitatea diplomatică, pentru persoanele care au promovat examenul de admitere în Corpul Diplomatic si Consular, în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

(4) Pe perioada încadrării în directia prevăzută la alin. (1), magistratii si personalul de specialitate juridică asimilat magistratilor, detasati în Directia Agentului guvernamental din Ministerul Afacerilor Externe, beneficiază, potrivit legii, de toate drepturile cuvenite magistratilor.

(5) Raporturile Ministerului Afacerilor Externe, pentru activitatea Agentului guvernamental, cu Ministerul Justitiei, precum si cu structurile subordonate sau aflate în coordonarea acestuia se pot stabili inclusiv prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si al ministrului justitiei, la propunerea Agentului guvernamental.

(6) Raporturile Ministerului Afacerilor Externe, pentru activitatea Agentului guvernamental, cu Ministerul Administratiei si Internelor, precum si cu structurile subordonate sau aflate în coordonarea acestuia se pot stabili inclusiv prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si al ministrului administratiei si internelor, la propunerea Agentului guvernamental.

(7) Raporturile Ministerului Afacerilor Externe, pentru activitatea Agentului guvernamental, cu Ministerul Finantelor Publice, în vederea gestionării sumelor înscrise în bugetul acestuia pentru executarea hotărârilor Curtii Europene a Drepturilor Omului, respectiv pentru plata sumelor stabilite prin conventiile de rezolvare pe cale amiabilă, în baza art. 10 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 94/1999, cu modificările ulterioare, se pot stabili inclusiv prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si al ministrului finantelor publice, la propunerea Agentului guvernamental.

(8) În temeiul art. 17 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003, toate bunurile mobile aflate în administrarea Directiei Agentului guvernamental din Ministerul Justitiei si afectate folosintei acesteia vor fi transferate Ministerului Afacerilor Externe în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă mentionate.

(9) Personalul de specialitate juridică din cadrul Directiei Agentului guvernamental de la Ministerul Justitiei se detasează la Ministerul Afacerilor Externe, cu mentinerea drepturilor corespunzătoare statutului asimilat magistratilor, inclusiv a celor de natură salarială, conform legii.

Art. 7. - (1) Agentul guvernamental este asistat de 2 coagenti guvernamentali care colaborează cu acesta si îi acordă sprijinul necesar pentru îndeplinirea functiilor sale.

(2) În cadrul Misiunii Permanente a României pe lângă Consiliul Europei functionează un oficiu cu două posturi diplomatice, format dintr-un coagent guvernamental si un diplomat cu pregătire juridică.

(3) Directorul Directiei Agentului guvernamental îndeplineste, de asemenea, functia de coagent guvernamental.

(4) Coagentii guvernamentali îndeplinesc această functie pentru toate cazurile si procedurile în care statul român este parte sau tert intervenient în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei.

(5) Coagentii guvernamentali actionează conform instructiunilor date de Agentul guvernamental.

(6) Numirea coagentilor guvernamentali se comunică de îndată Grefei Curtii Europene a Drepturilor Omului de către Misiunea Permanentă a României pe lângă Consiliul Europei.

Art. 8. - (1) Agentul guvernamental poate delega dreptul de semnătură, pentru raporturile cu autoritătile române si cu persoanele fizice si juridice, române si străine, membrilor personalului de specialitate juridică din directia prevăzută la art. 6 alin. (1).

(2) Agentul guvernamental poate delega dreptul de semnătură, pentru raporturile cu organele Consiliului Europei, cu statele si cu organizatiile internationale interguvernamentale, directorului Directiei Agentului guvernamental prevăzute la art. 6 alin. (1).

(3) Agentul guvernamental poate delega dreptul de semnătură, pentru raporturile cu organele Consiliului Europei, coagentului prevăzut la art. 7 alin. (2).

Art. 9. - (1) Agentul guvernamental sau coagentul guvernamental poate fi asistat, în procedurile din fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, de unul sau mai multi asistenti. Acestia pot însoti Agentul/coagentul guvernamental la pledoariile sustinute în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului.

(2) Desemnarea ca asistent se face de către Agentul guvernamental. Pot fi desemnati ca asistenti membrii personalului de specialitate juridică din directia prevăzută la art. 6 alin. (1), alti diplomati din Ministerul Afacerilor Externe sau, în cazul în care există o motivare corespunzătoare, persoane din afara Ministerului Afacerilor Externe.

(3) Desemnarea ca asistent se face pentru anumite cauze sau pentru o anumită procedură dintr-o cauză.

Art. 10. - (1) Agentul guvernamental poate desemna în calitate de consultanti, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, personalităti recunoscute în domeniul care formează obiectul cauzei, din afara Ministerului Afacerilor Externe.

(2) La initiativa Agentului guvernamental se poate constitui un registru al consultantilor Agentului guvernamental, care pot folosi public această titulatură.

Art. 11. - Agentul guvernamental poate utiliza traducători-interpreti atestati.

Art. 12. - Agentul guvernamental poate solicita, în functie de necesităti, realizarea de expertize.

Art. 13. - În aplicarea art. 9-12, Ministerul Afacerilor Externe încheie contracte de prestări de servicii.

Art. 14. - Pe lângă Agentul guvernamental functionează un consiliu consultativ, prezidat de Agentul guvernamental si compus din fostii agenti guvernamentali.

La lucrările Consiliului consultativ participă seful directiei prevăzute la art. 6 alin. (1) si alte persoane invitate de Agentul guvernamental.

Art. 15. - Pe perioada misiunii oficiale temporare în străinătate, Agentul guvernamental, coagentul guvernamental, asistentii, celelalte persoane care îl însotesc pe Agentul guvernamental sau pe coagentul guvernamental beneficiază de drepturile prevăzute de actele normative în vigoare.

Art. 16. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 440/1999 privind Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 18 iunie 1999, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul justitiei,

Alexe Costache Ivanov,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 iulie 2003.

Nr. 868.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind aprobarea constituirii Comisiei pentru coordonarea, constituirea, mentinerea, controlul si supravegherea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere

 

În baza prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 677/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările ulterioare,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - În cadrul Directiei generale politici industriale din Ministerul Industriei si Resurselor se constituie Comisia pentru coordonarea, constituirea, mentinerea, controlul si supravegherea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere, în componenta redată în anexa nr. 1.

Art. 2. - Regulamentul de organizare si functionare a comisiei prevăzute la art. 1 este prezentat în anexa nr. 2.

Art. 3. - Metodologia pentru identificarea, monitorizarea si verificarea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere este prezentată în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2003.

Nr. 296.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA

Comisiei pentru coordonarea, constituirea, mentinerea, controlul si supravegherea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere, constituită în cadrul Directiei generale politici industriale

 

Nr. crt.

Directia

Calitatea

1.

Director - Directia elaborare si implementare politică industrială

Presedinte

2.

Sef serviciu - Directia strategii de dezvoltare sectorială

Vicepresedinte

3.

Consilier - Directia strategii de dezvoltare sectorială

Membru

4.

Consilier - Directia promovare parteneriat

Membru

5.

Consilier - Directia strategii de dezvoltare sectorială

Membru

6.

Consilier - Directia elaborare si implementare politică industrială

Secretar

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei pentru coordonarea, constituirea, mentinerea, controlul si supravegherea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere

 

Art. 1. - Comisia pentru coordonarea, constituirea, mentinerea, controlul si supravegherea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere, denumită în continuare Comisia, functionează în cadrul Ministerului Industriei si Resurselor, având atributii în constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă.

Art. 2. - Comisia are următoarele atributii principale:

a) elaborează propuneri privind nivelul anual al stocurilor minime de sigurantă până la 31 martie, pe care le înaintează conducerii Ministerului Industriei si Resurselor, pentru trimiterea la Guvern în vederea aprobării;

b) propune structura stocurilor minime de sigurantă si repartizarea cantitătilor obligatorii de titei si produse petroliere pe agenti economici;

c) tine evidenta trimestrială a stocurilor minime de sigurantă la Administratia Natională a Rezervelor de Stat si a agentilor economici desemnati prin hotărâre a Guvernului;

d) propune modul de utilizare a stocurilor minime de sigurantă în cazul aparitiei unei disfunctionalităti în aprovizionarea cu produse petroliere a pietei interne;

e) controlează utilizarea stocurilor minime de sigurantă în cazul aparitiei unei disfunctionalităti în aprovizionarea cu produse petroliere a pietei interne;

f) întocmeste rapoarte anuale asupra activitătii desfăsurate pentru asigurarea stocurilor minime de sigurantă si informează conducerea Ministerului Industriei si Resurselor în vederea raportării la Guvern;

g) propune un grafic de deplasări trimestrial pentru verificarea constituirii stocurilor minime de sigurantă, prin sondaj, la agentii economici desemnati;

h) aplică sanctiunile prevăzute în art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 677/2002.

Art. 3. - Convocarea Comisiei se face ori de câte ori este necesar de către presedinte sau, în lipsa acestuia, de către vicepresedinte.

 

ANEXA Nr. 3

 

METODOLOGIA

pentru identificarea, monitorizarea si verificarea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere

 

Art. 1. - Stabilirea nivelului anual al stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere se face avându-se în vedere consumurile realizate la produsele petroliere în anul precedent.

Art. 2. - Structura sortimentală a stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere se stabileste în functie de stocurile de produse petroliere existente în anul precedent si de proportia dintre stocurile de produse albe (benzină si motorină) si produse negre (păcură) ce va trebui să fie realizată în final.

Art. 3. - Identificarea stocurilor minime de sigurantă se face prin constatarea constituirii la agentii economici a stocurilor de titei si produse petroliere care au fost stabilite anual prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - Monitorizarea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere se realizează prin verificarea periodică a inventarierii lunare a acestora, realizată de agentii economici în conditiile legii.

Art. 5. - Verificarea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere se face prin controlul prin sondaj al existentei fizice a stocurilor raportate lunar de către agentii economici.

Art. 6. - Administratia Natională a Rezervelor de Stat si agentii economici desemnati anual prin hotărâre a Guvernului au obligatia ca până pe data de 10 a fiecărei luni să raporteze situatia stocurilor minime de sigurantă inventariate, precizând sortimentele, cantitătile si depozitele unde se află acestea.

Art. 7. - Informarea Guvernului se va face prin rapoarte anuale, avizate de conducerea Ministerului Industriei si Resurselor, privind activitatea desfăsurată de Comisia pentru coordonarea, constituirea, mentinerea, controlul si supravegherea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere, până la data de 31 ianuarie a anului în curs pentru anul precedent.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementărilor privind clasificarea pentru eliberarea produselor medicamentoase de uz uman

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată si modificată prin Legea nr. 594/2002,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatură medicală nr. MB 1.071 din 16 iulie 2003,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementările privind clasificarea pentru eliberarea produselor medicamentoase de uz uman, prezentate în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data publicării prezentului ordin se abrogă orice dispozitie contrară.

Art. 3. - Reglementările prezentate în anexă fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii, Agentia Natională a Medicamentului, precum si persoanele fizice si juridice interesate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

 

Bucuresti, 16 iulie 2003.

Nr. 679.

 

ANEXĂ

 

REGLEMENTĂRI

privind clasificarea pentru eliberarea produselor medicamentoase de uz uman

 

Prezentele reglementări descriu modul de clasificare pentru eliberarea produselor medicamentoase de uz uman si sunt elaborate în concordantă cu titlul VI “Clasificarea produselor medicamentoase” din Directiva 2001/83/CE.

Art. 1. - (1) Cu ocazia emiterii autorizatiei de punere pe piată Agentia Natională a Medicamentului va preciza clasificarea produsului medicamentos în următoarele categorii:

- grupa A: produse medicamentoase care se eliberează pe bază de prescriptie medicală;

- grupa B: produse medicamentoase care se pot elibera fără prescriptie medicală în farmacii si drogherii (denumite produse OTC).

(2) Pentru a stabili componenta celor două grupe, A si B, se vor aplica criteriile prevăzute la art. 3 si 8.

Art. 2. - Grupa A de produse medicamentoase cuprinde următoarele subgrupe:

a) produse medicamentoase care se eliberează în farmacie pe bază de prescriptii medicale valabile 6 luni, care pot să rămână la pacienti, notate P-6L (prescriptii medicale care pot fi refolosite);

b) produse medicamentoase care se eliberează pe bază de prescriptii medicale care se retin la farmacie, notate  P-RF (prescriptii medicale care nu pot fi refolosite);

c) produse medicamentoase care se eliberează în farmacie pe bază de prescriptii medicale speciale (cu timbru sec, notate P-TS, pentru stupefiante sau care se retin la farmacie, notate P-RF) pentru celelalte categorii de produse medicamentoase prevăzute la art. 4;

d) produse medicamentoase care se eliberează pe bază de prescriptii medicale în conditii restrictive, pentru a fi utilizate în spatii cu destinatii speciale, notate S.

Art. 3. - Produsele medicamentoase care se eliberează pe bază de prescriptii medicale (grupa A) sunt cele care:

a) pot prezenta un pericol direct sau indirect chiar dacă sunt administrate corect, în cazul în care sunt folosite fără supraveghere medicală;

b) sunt folosite frecvent si pe scară foarte largă în mod incorect si ar putea prezenta un pericol direct sau indirect pentru sănătatea omului;

c) contin substante sau preparate din aceste substante, ale căror activitate si/sau reactii adverse necesită continuarea investigatiilor; sau

d) sunt prescrise de către un medic pentru administrarea parenterală.

Art. 4. - Produsele medicamentoase care se eliberează pe bază de prescriptii medicale speciale (cu timbru sec, notate P-TS, sau care se retin la farmacii, notate P-RF) sunt cele care:

a) contin substante clasificate ca stupefiante în concordantă cu legislatia aprobată si conventiile internationale în vigoare (notate P-TS);

b) contin substante clasificate ca psihotrope în concordantă cu conventiile internationale (notate P-RF);

c) sunt susceptibile, în caz de utilizare incorectă, să prezinte un risc mare de abuz medicamentos, să ducă la dependentă sau să fie utilizate incorect în scopuri ilegale (notate P-RF);

d) contin substante care datorită proprietătilor sau noutătii lor pot fi considerate că apartin acestui grup ca măsură de precautie (notate P-RF).

Art. 5. - Produsele medicamentoase care se eliberează pe bază de prescriptii medicale în conditii restrictive, pentru a fi utilizate în spatii cu destinatii speciale, notate S, sunt cele care:

a) sunt destinate unor tratamente care nu pot fi efectuate decât într-un mediu spitalicesc, datorită caracteristicilor farmaceutice, noutătii sau în interesul sănătătii publice;

b) sunt utilizate în tratamentul cazurilor care trebuie diagnosticate într-un mediu spitalicesc sau în institutii cu posibilităti adecvate de diagnosticare, desi administrarea si continuarea tratamentului pot avea loc în altă parte; sau

c) sunt destinate pacientilor în ambulatoriu, dar utilizarea lor poate produce reactii adverse foarte grave necesitând o prescriptie medicală făcută corespunzător de către un specialist si supraveghere specială în cursul tratamentului.

Art. 6. - Celelalte produse medicamentoase din grupa A se prescriu pe bază de prescriptie medicală valabilă 6 luni si sunt notate P-6L.

Art. 7. - Încadrarea produselor medicamentoase în una dintre categoriile prevăzute se va face tinându-se seama de doza unică maximă, doza zilnică maximă, de concentratie, formă farmaceutică, anumite tipuri de ambalaj si/sau de alte circumstante de utilizare.

Art. 8. - Produsele medicamentoase care nu corespund criteriilor prevăzute la art. 3 sunt încadrate în grupa B, notate OTC.

Art. 9. - Agentia Natională a Medicamentului trebuie să emită o listă, sub forma Nomenclatorului produselor medicamentoase de uz uman, cuprinzând produsele medicamentoase, cu precizarea categoriei în care sunt clasificate din punct de vedere al modului de eliberare; lista trebuie actualizată anual.

Art. 10. - Cu ocazia reînnoirii autorizatiei de punere pe piată a produsului medicamentos (la fiecare 5 ani) sau dacă sunt raportate informatii noi, Agentia Natională a Medicamentului va evalua informatiile pe care le detine si, dacă este necesar, va modifica clasificarea produsului medicamentos respectiv în conformitate cu art. 1 si 2.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.772/2002

pentru reglementarea datei plătii salariilor la institutiile publice

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Articol unic. - Data plătii salariilor prevăzută la codul 39 “Serviciul de Telecomunicatii Speciale” din Lista esalonării pe zile a plătii salariilor ordonatorilor principali de credite a căror plată se face o dată pe lună, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.772/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 27 decembrie 2002, se modifică din “12” în “14”.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 iulie 2003.

Nr. 946.