MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 565         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 august 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 275 din 26 iunie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 si ale art. 329 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală

 

            Decizia nr. 278 din 1 iulie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 7 si 10 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată

 

            Decizia nr. 279 din 1 iulie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

            Decizia nr. 280 din 1 iulie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), ale art. 4 alin. (1) si (2) si ale art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

            Decizia nr. 281 din 1 iulie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea finantării învătământului superior

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            869. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Institutul European pentru Cooperare în Aplicarea Legii referitor la colaborarea în domeniul justitiei si afacerilor interne, semnat la Bucuresti la 19 martie 2003

 

            Memorandum de întelegere între Guvernul României si Institutul European pentru Cooperare în Aplicarea Legii referitor la colaborarea în domeniul justitiei si afacerilor interne

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            484. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 344/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind documentele necesare trecerii frontierei pentru animale vii importate în România

 

            485. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 343/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea procedurilor controalelor veterinare la punctele de inspectie de frontieră din România asupra produselor provenite din tări terte

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 275

din 26 iunie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 si ale art. 329 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Cristina Nicoară - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 si ale art. 329 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Victoria Bădrăgan (Cojocaru) în Dosarul nr. 6.278/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia I penală.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, asistat de avocat Gheorghe Nichita, precum si Societatea Comercială “Construct S&E” - S.R.L. din Bucuresti, reprezentată de avocat Angela Grecu, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul autorului exceptiei pune concluzii de admitere, sustinând oral motivele de neconstitutionalitate a textelor de lege criticate, expuse în notele scrise depuse la dosar.

Reprezentantul Societătii Comerciale “Construct S&E” - S.R.L. din Bucuresti, apreciind că dispozitiile art. 327 alin. 3 si ale art. 329 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală nu contravin prevederilor constitutionale invocate, solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind nefondată, invocând art. 63 alin. 2 din Codul de procedură penală, potrivit căruia “Probele nu au valoare mai dinainte stabilită […]”, precum si art. 6 alin. 2 din acelasi cod, care prevede că, “În cursul procesului penal, organele judiciare sunt obligate să asigure părtilor deplina exercitare a drepturilor procesuale în conditiile prevăzute de lege si să administreze probele necesare în apărare”. Se apreciază că art. 24 din Constitutie nu este încălcat, întrucât inculpatul a avut posibilitatea audierii martorilor în timpul urmăririi penale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 28 februarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 6.278/2002, Tribunalul Bucuresti - Sectia I penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 si ale art. 329 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Victoria Bădrăgan (Cojocaru), inculpată apelantă în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autoarea exceptiei sustine că aceste dispozitii sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 11 referitoare la dreptul international si dreptul intern, ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului si ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare. De asemenea, sustine că aceleasi dispozitii sunt contrare si prevederilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si celor ale art. 14 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, ambele referitoare la dreptul la un proces echitabil. În ceea ce priveste dispozitiile art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală, care permit instantei să ia în considerare, la pronuntarea hotărârii, depozitia dată de un martor în cursul urmăririi penale, autoarea exceptiei sustine că acestea sunt neconstitutionale în măsura în care declaratia martorului nu a fost luată în prezenta învinuitului, a inculpatului sau a avocatului acestora ori, în lipsa lor nejustificată, dacă există dovada că au fost încunostintati de data si ora audierii. Textul criticat încalcă dreptul la apărare consacrat în art. 24 din Constitutie, precum si dreptul la un proces echitabil, garantat prin art. 6 pct. 3 lit. d) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

La rândul lor, dispozitiile art. 329 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală sunt apreciate ca fiind neconstitutionale în măsura în care permit instantei să ia act de declaratia procurorului că renuntă la martorii pe care i-a propus si să dispună ca martorii să nu mai fie ascultati.

O asemenea renuntare - arată autoarea exceptiei – nu s-ar putea face fără consimtământul inculpatului, întrucât, fiind vorba de martori ai acuzării, acesta este în drept să solicite, pentru a se apăra, audierea lor.

Tribunalul Bucuresti - Sectia I penală, exprimându-si opinia, apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin dreptului constitutional la apărare, prevăzut în art. 24. În acest sens, arată că aceste dispozitii se aplică în situatii obiective exceptionale, în care martorul audiat în faza de urmărire penală nu se mai poate prezenta pentru a fi audiat în fata instantei de judecată. Ele nu contravin dreptului constitutional la apărare, întrucât inculpatul a avut posibilitatea de a se confrunta cu martorul în faza urmăririi penale. Potrivit art. 172 alin. 1 din Codul de procedură penală, în cursul urmăririi penale apărătorul învinuitului sau inculpatului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală, inclusiv la audierea martorilor. În situatia în care martorul nu a fost audiat în prezenta sa, apărătorul are dreptul de a solicita reaudierea acestuia, inclusiv cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală. Dacă inculpatul este nemultumit de dispozitia instantei în aplicarea art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală, poate ataca hotărârea prin căile de atac, asa cum s-a făcut în cauza în care s-a ridicat exceptia, astfel că nu se poate retine încălcarea dreptului la apărare si nici dreptul la un proces echitabil prevăzut în art. 24 din Constitutie si, respectiv, în art. 6 pct. 3 lit. d) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Nici dispozitiile art. 329 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală nu contravin prevederilor mentionate. Dispozitia instantei de judecată de a nu mai audia un martor, dacă nu mai consideră necesar, nu constituie o încălcare a dreptului la apărare al inculpatului si nu contravine normelor constitutionale, fiind un atribut al instantei de a aprecia asupra utilitătii, concludentei si pertinentei unei probe. Si în această situatie inculpatul poate contesta măsura luată de instantă, prin folosirea căilor de atac legale, astfel că dreptul fundamental la apărare nu este încălcat.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că dispozitiile art. 327 alin. 3 si ale art. 329 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală sunt constitutionale, nefiind încălcate prevederile constitutionale si nici cele ale documentelor internationale invocate. Se arată că dreptul la apărare al inculpatului, care se află în imposibilitate de a pune întrebări martorului, nu este încălcat, deoarece, pe de o parte, inculpatul a avut posibilitatea de a face aceasta în cursul urmăririi penale, când martorul a fost audiat cu respectarea dispozitiilor art. 172 alin. 1 din Codul de procedură penală, iar pe de altă parte, ar fi nejustificată neluarea în seamă a declaratiilor martorilor luate în faza urmăririi penale, inculpatul nemultumit putând exercita căile de atac împotriva hotărârilor judecătoresti. În ceea ce priveste art. 329 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală, care permite instantei de a renunta la audierea unor martori, se arată că acesta nu încalcă prevederile art. 11, 20 si 24 din Constitutie si nici pe cele ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece părtile au garantat dreptul la apărare, prin posibilitatea de a propune probe si de a renunta la ele, prin aceasta asigurându-se desfăsurarea unui proces echitabil. Optiunea instantei de a renunta la audierea unui martor, dacă aceasta este inutilă, reprezintă un atribut al instantei de a aprecia pertinenta, concludenta si utilitatea probelor. Inculpatul însă are, si în această situatie, dreptul de a folosi căile de atac prevăzute de lege.

Guvernul consideră, de asemenea, că exceptia este neîntemeiată în raport cu toate prevederile constitutionale si ale pactelor si conventiilor internationale invocate de autorul exceptiei. Se invocă, în acest sens, Decizia Curtii Constitutionale nr. 151/2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală, precum si Decizia Curtii Constitutionale nr. 30/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură penală, decizii prin care s-a statuat că dispozitiile criticate sunt constitutionale. Guvernul mentionează totodată că, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, legiuitorul are competenta exclusivă de a stabili regulile de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti. În acelasi sens sunt invocate si prevederile art. 128 din Constitutie, referitoare la căile de atac.

În acelasi sens s-a pronuntat si Avocatul Poporului, care a invocat, de asemenea, Decizia Curtii Constitutionale nr. 151/2002. Referitor la dispozitiile art. 329 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală, arată că acestea nu contravin art. 24 din Constitutie, deoarece ele transpun în norme procedurale, pentru părtile din procesul penal, principiul constitutional al dreptului la apărare. Renuntarea la martorii propusi, ca si propunerea de noi martori constituie un drept al părtilor si al procurorului, de care acestia dispun după cum cred de cuviintă, cu obligatia ca renuntarea să fie pusă în discutie si instanta să fie de acord cu aceasta. La rândul ei, instanta poate renunta la audierea unor martori, dacă constată că probele sunt complete si audierea lor ar fi inutilă. Utilitatea probelor în cadrul cercetării judecătoresti este apreciată de instantă, iar fată de măsura renuntării partea nemultumită poate folosi căile de atac. În acest sens s-a pronuntat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 30/2001.

În ceea ce priveste neconstitutionalitatea dispozitiilor legale criticate, în raport cu prevederile art. 11 si ale art. 20 din Constitutie, în corelatie cu cele ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, se arată că dispozitiile legale criticate nu opresc părtile interesate de a apela la instantele judecătoresti, de a fi apărate si de a se prevala de toate garantiile procesuale care conditionează procesul echitabil.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 327 alin. 3 si ale art. 329 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală, care au următorul continut:

- Art. 327 alin. 3: “Dacă ascultarea vreunuia dintre martori nu mai este posibilă, instanta dispune citirea depozitiei date de acesta în cursul urmăririi penale si va tine seama de ea la judecarea cauzei.”;

- Art. 329 alin. 1 si 2: “Procurorul si părtile pot renunta la martorii pe care i-au propus.

După punerea în discutie a renuntării, instanta poate dispune ca martorii să nu fie ascultati, dacă audierea nu mai este necesară.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală sunt neconstitutionale în măsura în care declaratia martorului nu a fost luată în prezenta învinuitului sau inculpatului ori a avocatului acestora sau, în lipsa lor nejustificată, dacă există dovada că au fost încunostintati de data si ora audierii. Cu privire la dispozitiile art. 329 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală, autorul exceptiei arată că acestea sunt neconstitutionale, deoarece renuntarea la martori nu s-ar putea face fără consimtământul inculpatului, întrucât, fiind vorba de martori ai acuzării, el este în drept să solicite, pentru a se apăra, audierea lor. Totodată se sustine că dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor art. 24 din Constitutie, referitoare la dreptul la apărare, precum si celor ale art. 20 din Constitutie, cu raportare la prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, si celor ale art. 14 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Dispozitiile art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală, referitoare la procedura de urmat în situatia în care ascultarea martorului nu este posibilă, ca si cele ale art. 329 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală, referitoare la posibilitatea renuntării la martori, nu sunt contrare nici prevederilor constitutionale referitoare la dreptul la apărare si nici celor din pacte si conventii internationale, referitoare la dreptul la un proces echitabil. În situatia în care martorul nu se mai poate prezenta pentru a fi audiat în instantă, punerea în discutie si valorificarea declaratiei date de acesta în cursul urmăririi penale, cu respectarea dispozitiilor legale, nu poate afecta dreptul la apărare al inculpatului, deoarece acesta a avut posibilitatea să cunoască această declaratie în cursul urmăririi penale, iar dacă se consideră prejudiciat, poate folosi împotriva hotărârii judecătoresti căile de atac prevăzute de lege. Nu constituie o încălcare a acestui drept nici renuntarea la martori atunci când audierea acestora nu mai este necesară, instanta de judecată fiind suverană în a aprecia asupra utilitătii, concludentei si pertinentei unei probe. Inculpatul are dreptul, si în acest caz, de a ataca, potrivit legii, hotărârea instantei, atunci când se consideră prejudiciat. Legea prevede, asadar, toate garantiile procesuale pentru realizarea dreptului la apărare al inculpatului, iar dispozitiile legale criticate nu numai că nu contravin, dar contribuie la realizarea acestui drept.

Criticile de neconstitutionalitate fiind neîntemeiate, exceptia urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si (6) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. (3) si ale art. 329 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Victoria Bădrăgan (Cojocaru) în Dosarul nr. 6.278/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia I penală.

            Definitivă si obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 26 iunie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 278

din 1 iulie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 7 si 10 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 7 si 10 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Transilvania” - S.A. Ghimbav în Dosarul nr. 13.829/2002 al Judecătoriei Brasov.

La apelul nominal este prezentă Societatea Comercială “Transilvania” - S.A. Ghimbav, prin avocat Florea Maican si consilier juridic Viorel Opris, lipsind Valerica Savin, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Avocatul autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei pentru aceleasi motive pe care le-a invocat în fata instantei de judecată. Depune note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, făcând referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale prin care s-a statuat că textele ce fac obiectul exceptiei sunt constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 23 ianuarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 13.829/2002, Judecătoria Brasov a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 7 si 10 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Transilvania” - S.A. Ghimbav.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 1, 7 si 10 din Legea nr. 85/1992, republicată, contravin prevederilor art. 16, 41, 134 si 135 din Constitutie.

În opinia autorului exceptiei, bunurile dobândite în procesul de privatizare au devenit obiect al proprietătii private, statul neavând un drept de dispozitie asupra lor, acestuia din urmă revenindu-i obligatia de a ocroti proprietatea în od egal, indiferent de titular. Posibilitatea recunoscută statului de a dispune înstrăinarea unor bunuri care nu-I apartin echivalează cu interventia statului în raporturile de drept privat, ceea ce are ca efect o inadmisibilă restrângere a domeniului libertătii si sigurantei contractelor, incompatibilă cu conceptul de economie de piată.

Se mai sustine că dispozitiile criticate contravin art. 16, 41 si 135 din Constitutie, prin aceea că, desi proprietatea este ocrotită în mod egal, indiferent de titular, egalitatea este înfrântă, deoarece se acordă un regim de favoare chiriasilor cumpărători în dauna proprietătii private a societătilor comerciale.

Instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Guvernul apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale. Este invocată în acest sens jurisprudenta Curtii, care, prin Decizia nr. 40 din 14 martie 2000 si prin Decizia nr. 164 din 22 mai 2001, a statuat că dispozitiile art. 7 din Legea nr. 85/1992, republicată, sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Exceptia are ca obiect dispozitiile art. 1, 7 si 10 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, al căror continut este următorul:

- Art. 1: “Locuintele construite din fondurile statului pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere, cu plata integrală sau în rate a pretului, în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinte construite din fondurile statului către populatie si ale prezentei legi.

Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 locuintele care depăsesc suprafetele maxime prevăzute în actele normative în baza cărora s-au executat locuintele din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice si bugetare de stat, precum si cele care prezintă, la data vânzării, finisaje superioare, echivalente unor lucrări de artă sau ornamentale deosebite, sau care beneficiază de dotări speciale, cum ar fi: piscină, saună, seră, cramă, bar-vinotecă, cameră frigorifică sau altele asemenea.

De asemenea, sunt exceptate locuintele de protocol care au servit sau servesc demnitarilor sau altor persoane alese sau numite în functii drept locuinte pe durata exercitării functiei, chiar dacă acestea sunt scoase ulterior din evidenta locuintelor de protocol.”;

- Art. 7: “Locuintele construite din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, altele decât locuintele de interventie, vor fi vândute titularilor contractelor de închiriere, la cererea acestora, cu plata integrală sau în rate a pretului, în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi.

De asemenea, vor fi vândute la cerere, în conditiile prevederilor alin. 1 si cu respectarea dispozitiilor art. 1 alin. 3, titularilor de contracte de închiriere si locuintele care înainte de 6 martie 1945 au apartinut regiilor autonome, institutiilor si societătilor cu capital de stat, mixt sau privat, care si-au încetat existenta după această dată sau, după caz, au devenit, prin reorganizare, unităti economice sau bugetare de stat.

Locuintele care înainte de 6 martie 1945 au apartinut societătilor cu capital privat sau mixt vor fi vândute în conditiile de evaluare, de achitare integrală sau în rate a pretului si de exceptare de la vânzare, prevăzute în Legea nr. 112/1995.

Evaluarea si vânzarea locuintelor prevăzute la alin. 1 si 2 si la art. 1 alin. 1, pentru care nu s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor face în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi, completate cu prevederile referitoare la coeficientii de uzură din Decretul nr. 93/1997, la un pret indexat în functie de cresterea salariului minim brut pe tară la data cumpărării, fată de cel existent la data intrării în vigoare a Legii nr. 85/1992.

Art. 1 alin. 2 se aplică în mod corespunzător. Beneficiază de prevederile alin. 1 si chiriasii care nu sunt angajatii unitătilor proprietare.

Locuintele de interventie, în sensul prezentei legi, sunt cele destinate cazării personalului unitătilor economice sau bugetare care, prin contractul de muncă, îndeplineste activităti sau functii ce necesită prezenta, permanentă sau în caz de urgentă, în cadrul unitătilor. Aceste locuinte nu se vând.

Unitătile economice sau bugetare pot să detină si să construiască din fonduri proprii locuinte de serviciu, destinate închirierii salariatilor acestora, cu contract de închiriere accesoriu la contractul de muncă. Modul de administrare si eventuala înstrăinare a acestor locuinte se vor stabili de consiliile de administratie, respectiv de conducerile unitătilor.

Locuintele de serviciu din mediul rural, destinate personalului medical, didactic, altor specialisti sau personalului Ministerului de Interne, nu se vând.”;

- Art. 10: “În cazul în care într-o clădire sunt mai multe locuinte si spatii cu altă destinatie, o dată cu dreptul de proprietate asupra acestora se dobândeste si dreptul de proprietate pe cote-părti de constructii si instalatii, precum si asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun.

Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1 se dobândeste indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care sunt situate locuinta si spatiul cu altă destinatie.

Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1 se dobândeste si asupra terenului aferent clădirii, asa cum a fost determinat prin autorizatia de construire sau prin fisele tehnice de măsurători ale terenului aferent clădirii.

Pentru persoanele care dobândesc locuintele în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi, atribuirea terenului se face în conditiile art. 36 alin. 2 din Legea nr. 18/1991.

Persoanele care nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în România vor primi, sub formă de concesiune, cotele de terenuri aferente, pe toată durata existentei clădirii. Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1, 3 si 4 se determină pe cote, proportional cu suprafata construită a locuintelor si a spatiilor cu altă destinatie.”

Asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 85/1992, republicată, Curtea s-a mai pronuntat prin numeroase decizii, cum ar fi, de exemplu: Decizia nr. 10 din 8 martie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 5 mai 1994, Decizia nr. 46 din 23 martie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 29 aprilie 1999, Decizia nr. 40 din 14 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 1 iunie 2000.

S-a apreciat în solutia dată de Curte, în sensul constitutionalitătii textului art. 7 din legea mentionată, că prin aceste prevederi a fost consacrată “o normă de justitie socială, întrucât s-a dat posibilitatea chiriasilor să cumpere locuintele la construirea cărora au participat direct sau indirect în vechiul sistem statal-juridic”. În cazul privatizării unitătilor din ale căror fonduri a fost construită locuinta ce a făcut obiectul vânzării, obligatia de vânzare către chiriasi, prevăzută de dispozitiile Legii nr. 85/1992, este – astfel cum a statuat Curtea Constitutională - o obligatie in rem, deci în considerarea obiectului (locuinta construită din fondurile unitătii economice sau bugetare), iar nu o obligatie in personam, care ar fi avut în considerare societatea comercială ce a luat nastere pe calea privatizării.

Atât solutiile, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, neintervenind elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 10 din Legea nr. 85/1992, republicată, Curtea constată, de asemenea, că acestea nu contravin prevederilor constitutionale invocate. Aceste texte nu prevăd o expropriere, ci o trecere în proprietatea detinătorilor de locuinte, fosti chiriasi ai acestora, a locuintelor si a terenurilor aferente acestor locuinte dobândite prin cumpărare de la unitătile economice sau bugetare de stat, atribuirea terenurilor făcându-se integral sau proportional cu cota-parte din dreptul de proprietate asupra constructiei respective.

De altfel, si asupra constitutionalitătii alin. 4 al art. 10 Curtea s-a pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 164 din 22 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 23 august 2001, Decizia nr. 324 din 27 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 5 februarie 2002, si Decizia nr. 270 din 22 octombrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 6 decembrie 2002, statuând că dispozitiile art. 10 alin. 4 din Legea nr. 85/1992, republicată, sunt constitutionale.

Atât solutiile, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, neintervenind elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 7 si 10 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Transilvania” - S.A. Ghimbav în Dosarul nr. 13.829/2002 al Judecătoriei Brasov.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 iulie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 279

din 1 iulie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Primăria Comunei Mănăstirea Casin în Dosarul nr. 01/2003 al Tribunalului Bacău - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, întrucât apreciază că prevederile de lege criticate nu contravin textelor constitutionale invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 12 februarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 01/2003, Tribunalul Bacău - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de intimata Primăria Comunei Mănăstirea Casin într-o cauză civilă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că din prevederile de lege criticate rezultă că primăria este detinătoarea imobilelor ce fac obiectul retrocedării în natură sau prin echivalent, iar primarii dispun restituirea lor. Se consideră că prin această reglementare se încalcă prevederile constitutionale ale art. 120, referitoare la autoritătile comunale si orăsenesti, si ale art. 135 alin. (5), potrivit cărora bunurile proprietate publică sunt inalienabile. De asemenea, se sustine că textele de lege criticate sunt în contradictie cu art. 91 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, din care rezultă că primăria este o structură functională cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local si dispozitiile primarului; prin urmare, primăria nu este nici autoritate publică si nici persoană juridică, nu are buget propriu, nu are calitate procesuală activă sau pasivă, primarul reprezentând comuna, nu primăria. Mai mult, se arată că, potrivit art. 125 din Legea nr. 215/2001, doar consiliile locale pot hotărî cu privire la înstrăinarea bunurilor ce apartin domeniului public sau privat al comunei, orasului, municipiului, primarul neputând emite dispozitie în acest sens.

Tribunalul Bacău - Sectia civilă apreciază că exceptia ridicată este întemeiată. În acest sens se arată că din redactarea art. 20 alin. (3) al Legii nr. 10/2001 rezultă că primarul are atributii de autoritate publică exclusivă, si anume hotărăste singur asupra modalitătii de restituire a imobilelor ce fac obiectul acestui act normativ, respectiv dacă sunt îndeplinite conditiile pentru acordarea măsurilor reparatorii. Or, potrivit dispozitiilor art. 125 din Legea nr. 215/2001, doar consiliile locale pot hotărî cu privire la înstrăinarea bunurilor ce apartin domeniului public si privat al comunei. De altfel, potrivit art. 91 din Legea nr. 215/2001, primăria este o structură functională ce duce la îndeplinire hotărârile consiliului local, emise în exercitarea atributiilor prevăzute de lege, atributii printre care se numără si cele prevăzute în art. 38 lit. f), g) si h) din Legea nr. 215/2001: “administrează domeniul public si privat al comunei”, “hotărăste darea în administrare, concesionare sau închiriere a bunurilor proprietate publică a comunei sau orasului, precum si a serviciilor de interes local” si “hotărăste vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei sau orasului, după caz, în conditiile legii”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, arătând că nu este vorba despre restituirea unor imobile aflate în proprietatea primăriilor, ci despre imobile situate în raza teritorială a acestora. Totodată arată că atributia acordată primarului prin prevederea legală criticată reprezintă o aplicare a dispozitiilor art. 68 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, potrivit căreia primarul îndeplineste si alte atributii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum si însărcinările date de consiliul local, iar potrivit alin. (1) lit. v) al aceluiasi articol, primarul răspunde si de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului si în vederea exercitării acestor atributii emite dispozitii motivate de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor detinute de unitătile administratiei publice locale.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. În acest sens arată că primarul emite dispozitia de retrocedare a imobilelor în calitatea sa de reprezentant al statului, calitate ce decurge dintr-o lege specială, si nu în calitate de reprezentant al administratiei publice locale. Consideră că nici critica referitoare la încălcarea art. 135 alin. (5) din Constitutie nu este fundamentată, deoarece Legea nr. 10/2001 este o lege organică, căreia însăsi Legea fundamentală îi atribuie competenta de a reglementa acest domeniu al proprietătii; mai mult, se arată că posibilitatea de a revendica imobilele apartinând domeniului public sau privat al statului este determinată de conditiile în care acestea au intrat în proprietatea statului, adică în mod abuziv, iar problema determinării concrete a bunurilor ce fac obiectul retrocedării este de competenta exclusivă a legiuitorului.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si cel al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 20 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, prevederi care au următorul cuprins: “În cazul primăriilor restituirea în natură sau prin echivalent către persoana îndreptătită se face prin dispozitia motivată a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii de lege contravin prevederilor art. 120 si ale art. 135 alin. (5) din Constitutie, potrivit cărora:

- Art. 120: “(1) Autoritătile administratiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune si în orase, sunt consiliile locale alese si primarii alesi, în conditiile legii.

(2) Consiliile locale si primarii functionează, în conditiile legii, ca autorităti administrative autonome si rezolvă treburile publice din comune si din orase.

(3) Autoritătile prevăzute la alineatul (1) se pot constitui si în subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor.”;

- Art. 135 alin. (5): “Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În conditiile legii, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele: în esentă, se critică modul în care Legea nr. 10/2001 enumeră limitativ, în art. 16, categoriile de imobile ce nu se retrocedează, fără a include si imobilele din domeniul public al statului, încălcându-se în acest fel art. 135 alin. (5) din Constitutie. Sub acest aspect, prin Decizia nr. 43 din 7 februarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, cu prilejul solutionării sesizării de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, Curtea, pronuntându-se asupra dispozitiilor art. 20 alin. (1), prin raportare la art. 135 din Constitutie, a statuat că acestea nu contin nici o prevedere expresă care să vină în contradictie cu textul constitutional invocat ca fiind încălcat. Prin acea decizie s-a mai retinut că “nedeterminarea concretă a bunurilor ce pot constitui obiect al reparatiilor, prin restituirea în natură sau în echivalent, nu poate face obiectul controlului de neconstitutionalitate, fiind o problemă de legiferare ce cade în competenta exclusivă a legiuitorului. În orice caz, dispozitiile art. 20 si ale art. 24 din lege nu vor putea fi aplicate decât în concordantă cu prevederile art. 135 si ale art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie, precum si cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998”. Cele statuate în decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, deoarece nu au intervenit elemente noi care să justifice reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale. Mai mult, având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (3) teza întâi din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea a statuat, în mod constant, că nu se poate substitui legiuitorului pentru completarea sau modificarea reglementărilor adoptate, întrucât, conform dispozitiilor art. 58 alin. (1) din Constitutie, Parlamentul este “(...) unica autoritate legiuitoare a tării”. În acest sens este, de exemplu, Decizia Curtii Constitutionale nr. 130 din 13 octombrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 9 decembrie 1998.

Curtea nu poate retine nici sustinerile referitoare la încălcarea art. 120 din Constitutie, privind autoritătile comunale si orăsenesti. Art. 20 alin. (3) din lege stabileste că imobilele aflate în raza teritorială a primăriilor se restituie în natură sau prin echivalent, prin dispozitia motivată a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, iar textul constitutional invocat dispune cu privire la autonomia locală în comune si orase, care se realizează, în conditiile legii, prin două autorităti, consiliul local si primarul, si consacră notiunea de subdiviziune administrativ-teritorială pentru orasele care fac parte din categoria municipiilor.

În sfârsit, în ceea ce priveste critica referitoare la neconcordanta dintre textul de lege ce face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate si prevederile art. 19, 91, art. 38 lit. f) si ale art. 125 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, Curtea constată că nu este competentă să se pronunte. În jurisprudenta sa constantă, de exemplu prin Decizia nr. 156 din 12 octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din  12 ianuarie 2000, Curtea a statuat că, având în vedere dispozitiile art. 58 alin. (1) din Constitutie, numai autoritatea legiuitoare are competenta de a asigura coordonarea legislatiei si de a elimina eventualele necorelări existente în sistemul legislativ.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Primăria Comunei Mănăstirea Casin în Dosarul nr. 01/2003 al Tribunalului Bacău - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 iulie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 280

din 1 iulie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), ale art. 4 alin. (1) si (2) si ale art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), ale art. 4 alin. (1) si (2) si ale art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “European Cargo România” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 18.478/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială. 

La apelul nominal răspunde partea Societatea Comercială “Bravalis Transport” - S.R.L. din Brasov, prin avocat, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 194C/2003. La apelul nominal în acest dosar răspunde partea Societatea Comercială “Carom” - S.A. din Onesti, prin consilier juridic, fiind lipsă autorul exceptiei, Societatea Comercială “Baril” - S.A. din Craiova, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Din oficiu, Curtea pune în discutie problema conexării celor două dosare, având în vedere identitatea de obiect a acestora.

Reprezentantii Societătii Comerciale “Bravalis Transport” - S.R.L. din Brasov si Societătii Comerciale “Carom” - S.A. din Onesti, precum si reprezentantul Ministerului Public arată că sunt de acord cu conexarea. 

Curtea, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborat cu art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 194C/2003 la Dosarul nr. 192C/2003, care a fost primul înregistrat.

Având cuvântul, reprezentantul părtii Societatea Comercială “Bravalis Transport” - S.R.L. din Brasov pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând în acest sens că scopul Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 este acela de a da eficientă procesului de recuperare a creditului printr-o procedură de urgentă, lipsită de formalism si care respectă principiile celeritătii si sigurantei creditului.

Reprezentantul părtii Societatea Comercială “Carom” - S.A. din Onesti solicită, de asemenea, respingerea exceptiei ridicate, arătând că există o bogată jurisprudentă a Curtii Constitutionale, prin care s-a constatat că procedura somatiei de plată este în deplină conformitate cu dispozitiile Legii fundamentale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 317/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 19 decembrie 2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierile din 26 februarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 18.478/2002, respectiv din 4 decembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 1.082/2002, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială, respectiv Tribunalul Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), ale art. 4 alin. (1) si (2) si ale art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială “European Cargo România” - S.R.L. din Bucuresti într-o cauză având ca obiect o cerere în anulare, respectiv de Societatea Comercială “Baril” - S.A. din Craiova într-o cauză având ca obiect o cerere pentru emiterea ordonantei cu somatia de plată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că dispozitiile din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, criticate prin exceptie, sunt contrare prevederilor art. 16 si 24 din Constitutie, deoarece “permit instantei de judecată să solutioneze o cauză fără a-si exercita obligatia de aflare a adevărului, doar pe baza sustinerilor subiective ale creditoarei, fără ca debitoarea să poată administra probe în apărare”. Se apreciază că apărarea exercitată pe calea actiunii în anulare, o cale de atac în realitate, nu poate fi destul de eficientă. De asemenea, ordonanta încalcă prevederile art. 20 alin. (2) din Constitutie, fiind în neconcordantă cu art. 6 alin. (1) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, întrucât nu asigură un proces echitabil pentru toate părtile. 

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată, întrucât procedura somatiei de plată este instituită în vederea recuperării cu celeritate a creantelor care îndeplinesc cumulativ conditiile privind caracterul cert, lichid si exigibil, potrivit art. 379 din Codul de procedură civilă. În cadrul acestei proceduri speciale este respectat dreptul la apărare al ambelor părti, iar cererea în anulare este o cale specială, instituită doar în favoarea debitorului, în cadrul căreia el îsi poate exercita fără îngrădiri dreptul la apărare, inclusiv calea de atac a recursului.

Tribunalul Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ consideră că dispozitiile legale criticate “nu sunt constitutionale, deoarece judecata între părti se asigură pe baza înscrisurilor depuse la dosar, care trebuie să îndeplinească conditiile cumulativ prevăzute de art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, în caz contrar urmând ca speta să fie solutionată pe calea dreptului comun”.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că dispozitiile legale criticate prin exceptia de neconstitutionalitate sunt constitutionale. “Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 oferă debitorului suficiente căi de a se apăra, în toate fazele judecătii, în deplină concordantă cu prevederile art. 24 din Constitutie.” În acelasi sens s-a pronuntat în mod constant si Curtea Constitutională, spre exemplu prin deciziile nr. 72/2002 si nr. 317/2002.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată în acest sens că reglementarea criticată a fost elaborată pentru a oferi creditorilor o procedură rapidă si mai putin costisitoare în vederea obtinerii titlurilor executorii, iar scopul acestei reglementări “este de a simplifica demersul jurisdictional si de a asigura celeritatea solutionării litigiilor si nicidecum acela de a complica procedura sau de a încălca anumite drepturi consacrate constitutional”. Constitutionalitatea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 a fost constatată si prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 317/2002. De altfel, alin. (1) al art. 4 din ordonantă a fost abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2002.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor si cel al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (1), ale art. 4 alin. (1) si (2) si ale art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002. Aceste dispozitii au următorul continut:

- Art. 1 alin. (1): “Procedura somatiei de plată se desfăsoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de părti prin semnătură ori în alt mod admis de lege si care atestă drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestatii.”;

- Art. 4 alin. (1): abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002;

- Art. 4 alin. (2): “În toate cazurile, pentru solutionarea cererii, judecătorul dispune citarea părtilor, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii si lămuriri, precum si pentru a stărui în efectuarea plătii sumei datorate de debitor ori pentru întelegerea părtilor asupra modalitătilor de plată.”;

-         Art. 8 alin. (3): “Cererea în anulare se depune la instanta unde functionează judecătorul care a dat ordonanta.

-         Aceasta, dacă nu constată propria competentă, va trimite dosarul instantei competente potrivit alin. (2).”

Potrivit sustinerilor autorilor exceptiei, dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 16 si ale art. 24 din Constitutie, conform cărora:

- Art. 16 alin. (2): “Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”

De asemenea, s-a invocat de către partea Societatea Comercială “Baril” - S.A. din Craiova si încălcarea art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ratificată de România prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, potrivit cu care “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. […]”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, cu raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea constată următoarele:

Curtea Constitutională a fost sesizată cu numeroase exceptii privind neconstitutionalitatea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001, dar a respins toate acele exceptii, constatând că atât ordonanta criticată, în ansamblul ei, cât si diferitele dispozitii ale sale sunt constitutionale (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 317 din 19 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 19 decembrie 2002).

Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 reglementează o procedură specială, simplificată si accelerată pentru recuperarea creantelor al căror caracter cert, lichid si exigibil rezultă din înscrisuri, singurele dovezi care se administrează în cadrul acestei proceduri, în afară de lămuririle si explicatiile date de către părti. Ordonanta privind somatia de plată nu are autoritate de lucru judecat, cu privire la fondul raporturilor juridice dintre părti.

Abrogarea alin. (1) al art. 4, care prevedea posibilitatea solutionării cererii pentru emiterea ordonantei cu somatia de plată si fără citarea părtilor, si reglementarea în alin. (2) al aceluiasi articol a obligativitătii citării au drept scop asigurarea pentru ambele părti a exercitiului dreptului la apărare în conditii identice.

Mijloacele procedurale puse la îndemâna părtilor diferă tocmai datorită caracterului special al procedurii, fără ca prin aceasta să se instituie vreo discriminare, fără ca una dintre părti să fie privilegiată, iar cealaltă dezavantajată. Exercitarea dreptului la apărare de către debitor este asigurat si prin reglementarea în art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 a posibilitătii de a formula cerere în anulare împotriva ordonantei prin care judecătorul a admis, integral sau în parte, cererea creditorului.

De altfel, toate reglementările cuprinse în Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 sunt norme de procedură, iar, potrivit dispozitiilor art. 125 alin. (3) din Constitutie, “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (3) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), ale art. 4 alin. (1) si (2) si ale art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “European Cargo România” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 18.478/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială, respectiv de Societatea Comercială “Baril” - S.A. din Craiova în Dosarul nr. 1.082/2002 al Tribunalului Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 iulie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 281

din 1 iulie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea finantării învătământului superior

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea finantării învătământului superior, exceptie ridicată de Fundatia Universitară pentru Integrare Europeană a Universitătii Româno-Germane din Sibiu în Dosarul nr. 482/2003 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cererii de amânare a judecării cauzei, în vederea pregătirii apărării, depusă de partea Ministerul Finantelor Publice la data de 17 iunie 2003.

Presedintele pune în discutie cererea înregistrată la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public se opune acordării unui termen, deoarece de la data depunerii cererii de amânare până la termen a trecut suficient timp în care partea îsi putea pregăti apărarea.

Curtea, deliberând, respinge cererea de amânare a judecării cauzei.

Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă. Arată că exceptia de neconstitutionalitate a art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2001 a fost deja admisă de Curtea Constitutională prin Decizia nr. 176 din 6 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 9 iunie 2003, iar critica referitoare la art. 4 din acelasi act normativ a rămas, în consecintă, fără obiect.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 26 martie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 482/2003, Curtea de Apel Alba Iulia – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2001, exceptie ridicată de Fundatia Universitară pentru Integrare Europeană a Universitătii Româno-Germane din Sibiu într-o cauză de contencios administrativ, în contradictoriu cu Ministerul Educatiei si Cercetării si cu Ministerul Finantelor Publice.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 1 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2001, prin obligarea institutiilor de învătământ particulare să verse la bugetul de stat o taxă în cuantum de 10% din veniturile realizate din toate taxele percepute în procesul de învătământ de la studenti, urmând ca sumele vărsate să fie utilizate pentru sustinerea investitiilor si a activitătilor de întretinere si de reparare a căminelor studentesti, sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1), art. 32 alin. (5) si (6), art. 41 alin. (1) si (2), art. 53 alin. (2) si ale art. 134 alin. (2) lit. a) si c) din Constitutie.

Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată, întrucât prin dispozitiile legale criticate “s-a stabilit cadrul legal pentru asigurarea egalitătii de sanse studentilor din învătământul particular, stiut fiind că pentru oricare dintre studenti locul de cazare reprezintă o problemă majoră”, iar dispozitiile ordonantei de urgentă se încadrează în reglementările generale din Legea învătământului nr. 84/1995.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că stabilirea, pentru institutiile de învătământ superior particulare, a obligatiei prevăzute de dispozitiile criticate nu poate fi considerată ca un transfer de proprietate sau ca o confiscare, cum sustine autorul exceptiei, ci ca o sarcină fiscală, având ca temei constitutional dispozitiile art. 136 alin. (1) din Constitutie. În ceea ce priveste sustinerea potrivit căreia dispozitiile criticate încalcă prevederile art. 32 alin. (6) din Constitutie, consideră că autonomia universitară trebuie să functioneze în cadrul legal instituit, conform art. 32 alin. (5) din Legea fundamentală, potrivit căruia sinstitutiile de învătământ, inclusiv cele particulare, se înfiintează si îsi desfăsoară activitatea în conditiile legii”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea finantării învătământului superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 21 decembrie 2001, dispozitii care au următorul continut:

- Art. 1: “Institutiile de învătământ superior particulare au obligatia să verse la bugetul de stat o taxă în cuantum de 10% din veniturile realizate din încasarea taxelor de scolarizare, admiteri, înmatriculări, repetarea examenelor si a altor forme de verificare, precum si a celorlalte taxe percepute în procesul de învătământ de la studenti.”;

- Art. 4: “Sumele prevăzute la art. 1-3 se utilizează pentru sustinerea investitiilor, activitătilor de întretinere si de reparare a căminelor studentesti.”

Curtea Constitutională constată că a mai fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2001, cu o motivare similară, iar prin Decizia nr. 176 din 6 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 9 iunie 2003, a admis exceptia si a constatat neconstitutionalitatea textului de lege criticat.

În acea decizie Curtea a retinut că “dispozitiile criticate, prin instituirea obligatiei de plată a taxei de 10% exclusiv de către universitătile particulare, creează premisa unui dezechilibru în stabilirea sistemului de impuneri [...]. Taxa în discutie este stabilită în afara cadrului general al impozitelor si taxelor, întrucât nu este justificată prin nici un fel de prestatie a unei autorităti publice, contravenind principiului constitutional al justei asezări a sarcinilor fiscale, consacrat de dispozitiile art. 53 alin. (2) din Legea fundamentală.

Totodată, prin dispozitiile criticate se restrânge si dreptul de proprietate al institutiilor de învătământ superior particulare, ceea ce contravine prevederilor art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie referitoare la protectia proprietătii private, precum si ale art. 49 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti”.

Curtea constată că art. 1 din ordonantă, fiind declarat neconstitutional, critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din aceeasi ordonantă a rămas fără obiect.

În consecintă, exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibilă, întrucât, potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, “Nu pot face obiectul exceptiei prevederile legale [...] constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale”.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (3) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea finantării învătământului superior, exceptie ridicată de Fundatia Universitară pentru Integrare Europeană a Universitătii Româno-Germane din Sibiu în Dosarul nr. 482/2003 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 iulie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Institutul European pentru Cooperare în Aplicarea Legii referitor la colaborarea în domeniul justitiei si afacerilor interne, semnat la Bucuresti la 19 martie 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Institutul European pentru Cooperare în Aplicarea Legii referitor la colaborarea în domeniul justitiei si afacerilor interne, semnat la Bucuresti la 19 martie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 iulie 2003.

Nr. 869.

 

 

MEMORANDUM DE ÎNTELGERE

între Guvernul României si Institutul European pentru Cooperare în Aplicarea Legii referitor la colaborarea în domeniul justitiei si afacerilor interne

 

Guvernul României si Institutul European pentru Cooperare în Aplicarea Legii, denumite în continuare părti,

constiente de importanta cooperării internationale în domeniul justitiei si afacerilor interne,

având în vedere angajamentele asumate de Guvernul României în contextul aderării la Uniunea Europeană, acquisul comunitar în domeniul justitiei si afacerilor interne, conform prevederilor art. 9 din Statutul modificat al Institutului European pentru Cooperare în Aplicarea Legii,

dorind să contribuie la dezvoltarea spatiului de libertate, securitate si justitie în Europa,

convin următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile înteleg să actioneze împreună si în mod concertat pentru a sprijini integrarea europeană a României, dezvoltarea cooperării si a practicilor de aplicare a legii în regiune, în conformitate cu legislatia română în vigoare.

 

ARTICOLUL 2

 

Principalele obiective ale cooperării bilaterale sunt:

a) constructia institutională - reforma în domeniul aplicării legii si organizarea judiciară;

b) managementul integrat al frontierelor;

c) aplicarea acquisului în domeniul justitiei si afacerilor interne, în special a acquisului Schengen;

d) politica comunitară privind modul de abordare multidisciplinar, precum si noile forme de politică socială.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile se angajează să depună toate eforturile pentru a dentifica resursele necesare realizării scopurilor prezentului memorandum de întelegere si pentru a promova rezultatele sale.

Institutul European pentru Cooperare în Aplicarea Legii va asigura:

a) punerea la dispozitie a documentatiei, consultantei, publicatiilor si rezultatelor cercetării aplicate în materie;

b) sprijin pentru organizarea de seminarii, ateliere si alte actiuni similare;

c) sprijin pentru asigurarea participării personalului desemnat de Guvernul României la cursuri de specialitate în Uniunea Europeană;

d) acordarea de asistentă pentru realizarea proiectelor convenite de către părti.

Guvernul României va asigura:

a) sprijin pentru organizarea de seminarii, ateliere si alte actiuni similare;

b) punerea la dispozitie a personalului calificat pentru executarea proiectelor convenite;

c) punerea în practică si valorificarea rezultatelor proiectelor realizate în comun.

 

ARTICOLUL 4

 

Pentru punerea în aplicare a prezentului memorandum de întelegere, părtile vor coopera nemijlocit, cu respectarea legislatiei nationale aplicabile, si, în functie de necesităti, vor putea coopta si alte institutii de specialitate.

 

ARTICOLUL 5

 

Activitătile pentru aplicarea prezentului memorandum de întelegere se convin de către părti, prin adoptarea unui plan comun anual, si se realizează în limita alocatiilor bugetare disponibile pentru fiecare dintre ele.

 

ARTICOLUL 6

 

Repartizarea si suportarea cheltuielilor aferente aplicării prezentului memorandum de întelegere se realizează pe principiul reciprocitătii, dacă nu se convine altfel.

 

ARTICOLUL 7

 

Prezentul memorandum de întelegere se încheie pentru o perioadă de un an de la data semnării. Valabilitatea sa se prelungeste în mod automat pentru o nouă perioadă de un an, dacă nici una dintre părti nu îsi face cunoscută, în scris, intentia de a-l denunta, cu 30 de zile înainte de expirarea acestei perioade.

 

ARTICOLUL 8

 

Prezentul memorandum de întelegere poate fi modificat si completat prin acordul scris al părtilor.

 

ARTICOLUL 9

 

Orice divergentă privind aplicarea si interpretarea acestui memorandum de întelegere se solutionează prin consultări între părti.

Semnat la Bucuresti la 19 martie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si engleză, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Alexandru Fărcas,

secretar de stat

Pentru Institutul European pentru Cooperare în Aplicarea Legii,

Otto von der Gablentz,

presedintele Consiliului Administrativ

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 344/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind documentele necesare trecerii frontierei pentru animale vii importate în România

 

Având în vedere prevederile art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

văzând Referatul de aprobare nr. 154.578/2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 4 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 344/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind documentele necesare trecerii frontierei pentru animale vii importate în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 19 septembrie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

“Art. 4. - (1) Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

(2) De la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin Agentia Natională Sanitară Veterinară, prin decizii, va lua măsuri de implementare graduală, astfel ca la data intrării în vigoare a prezentului ordin, conform prevederilor alin. (1), dispozitiile acestuia să fie aplicabile.”

Art. II. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si punctele de inspectie de frontieră vor lua măsuri pentru aplicarea si respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Agentia Natională Sanitară Veterinară si institutele centrale de specialitate vor controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 24 iulie 2003.

Nr. 484.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 343/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea procedurilor controalelor veterinare la punctele de inspectie de frontieră din România asupra produselor provenite din tări terte

 

Având în vedere prevederile art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

văzând Referatul de aprobare nr. 154.579/2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 4 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 343/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea procedurilor controalelor veterinare la punctele de inspectie de frontieră din România asupra produselor provenite din tări terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 22 noiembrie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

“Art. 4. - (1) Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

(2) De la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin Agentia Natională Sanitară Veterinară, prin decizii, va lua măsuri de implementare graduală, astfel ca la data intrării în vigoare a prezentului ordin, conform prevederilor alin. (1), dispozitiile acestuia să fie aplicabile.”

Art. II. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si punctele de inspectie de frontieră vor lua măsuri pentru aplicarea si respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Agentia Natională Sanitară Veterinară si institutele centrale de specialitate vor controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 24 iulie 2003.

Nr. 485.