MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 567         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 august 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            875. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. II/3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            497. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 139/1999 privind atributiile Oficiului de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii si înfiintarea Registrului national al asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii

 

            1.212. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-21 - Reguli de certificare a produselor aeronautice civile

 

            2.605. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind declasarea imobilului situat în municipiul Bucuresti,  str. Mircea Vulcănescu nr. 8, sectorul 1

 

            2.606. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind clasarea imobilului situat în municipiul Bucuresti, bd. Ferdinand nr. 3, sectorul 2

 

            2.607. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind clasarea Centrului de plasament nr. 1 “Sfânta Ecaterina”, situat în municipiul Bucuresti, bd. Maresal Averescu nr. 17, sectorul 1

 

            2.608. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind declasarea imobilului situat în orasul Slănic, Str. 23 August nr. 35, judetul Prahova

 

            2.609. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind declasarea locuintei din municipiul Bacău, str. I. S. Sturza nr. 63 A, judetul Bacău

 

            2.610. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind declasarea locuintei sătesti Gosnea Dobrita din satul Colceag, comuna Colceag, judetul Prahova

 

            2.611. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind declasarea locuintei din orasul Vălenii de Munte, str. Berevoiesti nr. 30, judetul Prahova

 

            2.612. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind declasarea imobilului “Casa Orman”, situat în municipiul Craiova, str. Fratii Buzesti nr. 27,  judetul Dolj

 

            2.613. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind declasarea imobilului situat în municipiul Brasov, Str. Pe Tocile nr. 124, judetul Brasov

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. II/3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. I. - Anexa nr. II/3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 7 ianuarie 2003, se modifică pentru trimestrul I al anului 2003 si se înlocuieste cu anexa nr. II/3*) la prezenta hotărâre, în vederea asigurării sumelor pentru acordarea veniturilor de completare necesare plătilor compensatorii pentru personalul ce urmează a fi disponibilizat.

            Art. II. - Până la aprobarea bugetului rectificat pe anul 2003, subventia pe produse si activităti se va elibera în baza deconturilor justificative în care se vor utiliza cele două subventii unitare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2003.

Nr. 875.


*) Anexa nr. II/3 se comunică Ministerului Economiei si Comertului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 139/1999 privind atributiile Oficiului de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii si înfiintarea Registrului national al asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii

 

            Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/1999 privind asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 573/2001,

            văzând Nota nr. 108.648 din 18 iulie 2003 a Directiei generale de implementare si reglementare privind extinderea atributiilor si întărirea structurii organizatorice a Oficiului de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

            ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

            Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 139 din 12 noiembrie 1999 privind atributiile Oficiului de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii si înfiintarea Registrului national al asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 19 decembrie 1999, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. După alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

            “Oficiul de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii se organizează la nivel de compartiment în cadrul Serviciului de fond funciar, îmbunătătiri funciare si antigrindină aflat în subordinea secretarului de stat care răspunde de domeniul îmbunătătirilor funciare.”

            2. Alineatul (2) al articolului 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Oficiul de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii are în structura organizatorică un număr de 5 posturi încadrate de specialisti cu experientă în domeniul îmbunătătirilor funciare.”

3. După alineatul (2) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Numărul de posturi prevăzut la alin. (2) se asigură din numărul total de posturi aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.”

4. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“a) să tină, să completeze si să actualizeze Registrul national al asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii;

b) să acorde consultantă si asistentă la înfiintarea si reorganizarea asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii;

c) să avizeze înfiintarea asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, inclusiv teritoriile propuse ale acestora;

d) să solicite informatii si rapoarte din partea asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii privind exploatarea si întretinerea infrastructurii de îmbunătătirii funciare ce le-a fost transmisă în folosintă, administrare sau proprietate;

e) să întocmească proiectele de hotărâri ale Guvernului privind transferul infrastructurii de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului în domeniul privat al statului; să avizeze transmiterea dreptului de proprietate sau de administrare asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare din domeniul public sau privat al statului către asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii;

f) să monitorizeze îndeplinirea conditiilor legale si a modului de acordare a subventiilor de la bugetul de stat către asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii;

g) să efectueze controale la asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii, cuprinzând atât controale tehnice, cât si financiare, conform legii;

h) să avizeze transferul, vânzarea sau ipotecarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare de către o asociatie a utilizatorilor de apă pentru irigatii si încheierea de acte de transfer al proprietătii, administrării sau folosintei ori de dispozitie în alt mod a infrastructurii de îmbunătătiri funciare ca urmare a dizolvării sau reorganizării unei asociatii a utilizatorilor de apă pentru irigatii;

i) să avizeze dizolvarea, lichidarea, reorganizarea si modificarea statutului asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii;

j) să acorde asistentă tehnică asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii;

k) să medieze solutionarea divergentelor dintre asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii;

l) să îndeplinească alte atributii prevăzute de lege si de ordinele si instructiunile emise de ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

Art. II. - Până la data de 31 august 2003 Serviciul de fond funciar, îmbunătătiri funciare, antigrindină va lua măsurile necesare pentru organizarea si functionarea Oficiului de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii.

Art. III. - Directia generală buget finante, Directia resurse umane, salarizare, învătământ si Serviciul de fond funciar, îmbunătătiri funciare, antigrindină vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 31 iulie 2003.

Nr. 497.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-21 - Reguli de certificare a produselor aeronautice civile

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. m) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 lit. l) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 130/2000, republicată, ale art. 4 pct. 4.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Aeronautice Civile Române, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-21 - Reguli de certificare a produselor aeronautice civile, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Procedurile specifice de aplicare a Reglementării aeronautice civile române RACR-21 – Reguli de certificare a produselor aeronautice civile se stabilesc de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” si vor fi emise în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare după 30 de zile de la data publicării.

Art. 4. - Directia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

 

p. Ministrul transportului, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 iulie 2003.

Nr. 1.212.


*) Anexa se pune la dispozitie celor interesati de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind declasarea imobilului situat în municipiul Bucuresti, str. Mircea Vulcănescu nr. 8, sectorul 1

 

            În temeiul prevederilor art. 12. alin. (3) si ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, în baza art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

            având în vedere Dosarul de declasare nr. 71.755 din 26 aprilie 2002, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 243 din 24 septembrie 2002,

            ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Imobilul situat în municipiul Bucuresti, str. Mircea Vulcănescu (fostă Stefan Furtună) nr. 8, sectorul 1 si având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric se declasează.

            Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2003.

Nr. 2.605.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind clasarea imobilului situat în municipiul Bucuresti, bd. Ferdinand nr. 3, sectorul 2

 

            În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,

            în baza art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

            având în vedere Dosarul de clasare nr. 71.561 din 27 martie 2003, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 159 din 16 mai 2002,

            ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Imobilul situat în municipiul Bucuresti, bd. Ferdinand nr. 3, sectorul 2 se clasează în grupa B. Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2003.

Nr. 2.606.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind clasarea Centrului de plasament nr. 1 “Sfânta Ecaterina”, situat în municipiul Bucuresti, bd. Maresal Averescu nr. 17, sectorul 1

 

            În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,

            în baza art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

            având în vedere Dosarul de clasare nr. 2.699 din 11 decembrie 2001, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 191 din 16 mai 2002,

            ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Centrul de plasament nr. 1 “Sfânta Ecaterina”, situat în municipiul Bucuresti, bd. Maresal Averescu nr. 17, sectorul 1, format din pavilioanele P1, P2, P3, P4, P5, P6, capelă, corpul administrativ central, galeriile de legătură, pavilioanele de poartă Pp1 si Pp2, se clasează în grupa B.

            Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2003.

Nr. 2.607.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind declasarea imobilului situat în orasul Slănic, Str. 23 August nr. 35, judetul Prahova

 

            În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) si ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,

            în baza art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

            având în vedere Dosarul de declasare nr. 71.736 din 23 aprilie 2002, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 250 din 24 septembrie 2002,

            ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Imobilul situat în orasul Slănic, Str. 23 August nr. 35, judetul Prahova, si având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric, la pozitia 81 I 11 în lista monumentelor istorice a judetului Prahova, se declasează.

            Art. 2. - Directia Judeteană pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Prahova va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2003.

Nr. 2.608.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind declasarea locuintei din municipiul Bacău, str. I. S. Sturza nr. 63 A, judetul Bacău

 

            În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) si ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,

            în baza art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

            având în vedere Dosarul de declasare nr. 71.327 din 21 februarie 2002, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 26 din 22 februarie 2002,

            ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Imobilul situat în municipiul Bacău, str. I. S. Sturza nr. 63 A, judetul Bacău, si având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric, la pozitia 04 B 034 în lista monumentelor istorice a judetului Bacău, se declasează.

            Art. 2. - Directia Judeteană pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Bacău va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2003.

Nr. 2.609.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind declasarea locuintei sătesti Gosnea Dobrita din satul Colceag, comuna Colceag, judetul Prahova

 

            În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) si ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,

            în baza art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

            având în vedere Dosarul de declasare nr. 1.790 din 6 august 2001, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 24 din 11 decembrie 2001,

            ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Locuinta sătească Gosnea Dobrita, situată în satul Colceag, comuna Colceag, judetul Prahova, si având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric, la pozitia L 32 I 1/30 B 0165 în lista monumentelor istorice a judetului Prahova, se declasează.

            Art. 2. - Directia Judeteană pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Prahova va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2003.

Nr. 2.610.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind declasarea locuintei din orasul Vălenii de Munte, str. Berevoiesti nr. 30, judetul Prahova

 

            În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) si ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,

            în baza art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

            având în vedere Dosarul de declasare nr. 2.447 din 7 noiembrie 2001, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 161 din 16 mai 2002,

            ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Imobilul situat în orasul Vălenii de Munte, str. Berevoiesti nr. 30, judetul Prahova, si având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric, la pozitia 98 I 14/30 B 0642 în lista monumentelor istorice a judetului Prahova, se declasează.

            Art. 2. - Directia Judeteană pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Prahova va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2003.

Nr. 2.611.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind declasarea imobilului “Casa Orman”, situat în municipiul Craiova, str. Fratii Buzesti nr. 27, judetul Dolj

 

            În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) si ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, în baza art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

            având în vedere Dosarul de declasare nr. 73.302 din 29 noiembrie 2002, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 40 din 10 februarie 2003,

            ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Imobilul “Casa Orman”, situat în municipiul Craiova, str. Fratii Buzesti (fostă Karl Marx) nr. 27, judetul Dolj, si având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric, la pozitia 17 B 063 în lista monumentelor istorice a judetului Dolj, se declasează.

            Art. 2. - Directia Judeteană pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Dolj va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2003.

Nr. 2.612.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind declasarea imobilului situat în municipiul Brasov, Str. Pe Tocile nr. 124, judetul Brasov

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) si ale art. 18 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,

în baza art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Dosarul de declasare nr. 72.668 din 11 septembrie 2002, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 15 din 28 noiembrie 2002,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Imobilul situat în Municipiul Brasov, Str. Pe Tocile nr. 124, judetul Brasov, si având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric, la pozitia 08 B 0221 în lista monumentelor istorice a judetului Brasov, se declasează.

Art. 2. - Directia Judeteană pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Brasov va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2003.

Nr. 2.613.