MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 572         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 8 august 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 290 din 3 iulie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 si ale Hotărârii Guvernului nr. 950/2001 cu privire la înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Decizia nr. 314 din 10 iulie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 300 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 316 din 17 iulie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, text introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.067. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 210/2003

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

293. - Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “Romcif” - S.A. Fieni si Societatea Comercială “Alas International Baustoffproduktions” A.G. (Austria) prin înfiintarea Societătii Comerciale “Romcif Alas Beton” - S.R.L. Fieni

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 290

din 3 iulie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 si ale Hotărârii Guvernului nr. 950/2001 cu privire la înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 si ale Hotărârii Guvernului nr. 950/2001 cu privire la înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Ion Talău în Dosarul nr. 381/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a exceptiei de neconstitutionalitate privind dispozitiile Legii nr. 10/2001, întrucât aceasta a fost promulgată de Presedintele României prin Decretul nr. 26 din 8 februarie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001. Referitor la dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 950/2001, acesta a pus concluzii de respingere a exceptiei ca inadmisibilă, deoarece, potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie, Curtea Constitutională hotărăste asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind numai neconstitutionalitatea legilor si a ordonantelor emise de Guvern.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 28 februarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 381/2003, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 si ale Hotărârii Guvernului nr. 950/2001 cu privire la înfiintarea,

organizarea si functionarea Autoritătii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

Exceptia a fost ridicată, în dosarul de mai sus, de reclamantul Ion Talău, cu ocazia solutionării unei actiuni formulate în contradictoriu cu pârâta Prefectura Municipiului Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că actele normative mentionate încalcă art. 77 alin. (1) din Constitutie. Astfel, arată că Legea nr. 10/2001 este neconstitutională, întrucât nu a fost promulgată de Presedintele României, iar, ca urmare a acestui fapt, Hotărârea Guvernului nr. 950/2001 este ilegală. La data de 2 aprilie 2003 s-a înregistrat pe rolul Curtii Constitutionale, sub nr. 1.706, cererea formulată de autorul exceptiei, prin care solicită restituirea dosarului la instanta de fond pentru continuarea judecătii, întrucât după formularea exceptiei de neconstitutionalitate a realizat că aceasta a fost invocată din necunoastere.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a apreciat că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât Legea nr. 10/2001 a fost promulgată de Presedintele României prin Decretul nr. 26 din 8 februarie 2001, iar actul normativ a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul a considerat că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, a mentionat că actul normativ supus controlului a fost promulgat de către Presedintele României prin Decretul nr. 26 din 8 februarie 2001, emis în temeiul art. 77 alin. (1) si (3) si al art. 99 alin. (1) din Constitutie.

Referitor la Hotărârea Guvernului nr. 950/2001, a arătat că, potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie si art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra exceptiilor privind neconstitutionalitatea legilor si ordonantelor, astfel că o atare exceptie este inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, precum si cele ale Hotărârii Guvernului nr. 950/2001 cu privire la înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că dispozitiile legale contravin art. 77 alin. (1) din Constitutie, al cărui continut este următorul:

- Art. 77 alin. (1): “Legea se trimite, spre promulgare, Presedintelui României. Promulgarea legii se face în termen de cel mult 20 de zile de la primire.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că Legea nr. 10/2001 a fost adoptată de Senat în sedinta din 14 noiembrie 2000 si de Camera Deputatilor în sedinta din 16 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutie, si a fost promulgată de Presedintele României, în temeiul dispozitiilor art. 77 alin. (1) si (3) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutie, prin Decretul nr. 26 din 8 februarie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001.

Faptul că autorul exceptiei a solicitat renuntarea la judecată nu poate fi considerat un impediment legal în exercitarea controlului de neconstitutionalitate, întrucât, în conformitate cu art. 16 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, (.Procedura jurisdictională prevăzută de prezenta lege se completează cu regulile procedurii civile, în măsura în care ele sunt compatibile cu natura procedurii în fata Curtii Constitutionale. Compatibilitatea se hotărăste exclusiv de Curte.”), coroborat cu art. 25 din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale (.O dată legal sesizată, Curtea procedează la examinarea constitutionalitătii, nefiind aplicabile dispozitiile referitoare la suspendarea, întreruperea sau stingerea procesului si nici cele privind recuzarea judecătorilor”), nu se aplică principiul disponibilitătii.

În sfârsit, în legătură cu sustinerea potrivit căreia Hotărârea Guvernului nr. 950/2001 este neconstitutională, se constată că această exceptie nu se încadrează în dispozitiile art. 144 din Constitutie, care, enumerând atributiile Curtii Constitutionale, prevede la lit. c) că aceasta “hotărăste asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea legilor si a ordonantelor”, dispozitie preluată si de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată. Astfel fiind, instanta de judecată, potrivit alin. (6) al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, trebuia, printr-o încheiere motivată, să respingă această exceptie ca fiind inadmisibilă, fără a mai sesiza Curtea Constitutională.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c), al art. 145 alin. (2), al art. 77 alin. (1) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (3) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 si respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 950/2001 cu privire la înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Ion Talău în Dosarul nr. 381/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 iulie 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 314

din 10 iulie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 300 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 300 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Laurentiu Vasile Sbârcea în Dosarul nr. 1.190/2003 al Judecătoriei Sibiu.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, deoarece prin art. I pct. 171 din Legea nr. 281/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură penală si a unor legi speciale, art. 300 alin. 3 a fost abrogat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 2 aprilie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 1.190/2003, Judecătoria Sibiu a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 300 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Exceptia a fost ridicată, în dosarul de mai sus, de inculpatul Laurentiu Vasile Sbârcea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul criticat aduce atingere dispozitiilor constitutionale invocate, în măsura în care se întelege că mentinerea arestării preventive de către instanta de judecată poate fi dispusă peste limita celor 30 de zile prevăzute de Legea fundamentală, fără a se îndeplini procedura de prelungire prevăzută de art. 159 din Codul de procedură penală.

Judecătoria Sibiu a apreciat că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât verificarea din oficiu, la prima înfătisare a regularitătii arestării si a necesitătii mentinerii acestei măsuri, este o garantie legală a respectării principiului libertătii individuale prevăzute de art. 23 din Constitutie, îndeosebi a prevederilor alin. (6) din articolul invocat, potrivit cărora eliberarea celui arestat este obligatorie dacă motivele arestării au dispărut. Faptul că instanta mentine arestarea preventivă până la solutionarea definitivă a cauzei nu echivalează, în opinia sa, cu o prelungire sine die a măsurii arestării preventive în faza de judecată, din moment ce instanta are nu numai dreptul, dar si obligatia de a revoca măsura privativă de libertate în cazul în care constată că au încetat temeiurile care au stat la baza luării ei.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece obligatia instantei de a verifica din oficiu, la prima înfătisare, regularitatea luării si mentinerii măsurii arestării preventive a inculpatului este în concordantă cu dispozitiile art. 23 alin. (4) din Constitutie si constituie o garantie legală a principiului libertătii individuale. În acelasi sens, atunci când constată că măsura privativă de libertate este ilegală, instanta de judecată poate să dispună revocarea ei si punerea în libertate de îndată a inculpatului ori, după caz, revocarea măsurii obligatorii de a nu părăsi localitatea.

Guvernul, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, consideră că dispozitiile art. 300 alin. 3 din Codul de procedură penală nu contravin prevederilor art. 23 alin. (4) din Legea fundamentală. Obligatia instantei de a verifica din oficiu, la prima înfătisare, regularitatea luării si mentinerii stării de arest a inculpatului este în concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei si reprezintă o garantie legală a respectării principiului libertătii individuale prevăzut de art. 23 din Constitutie.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece obligatia instantei de judecată, de a verifica din oficiu regularitatea luării si mentinerii măsurii arestării preventive, este în deplină concordantă cu prevederile constitutionale privitoare la libertatea individuală. Prin art. 300 alin. 3 din Codul de procedură penală nu este reglementat vreun termen până la care poate fi mentinută măsura arestării preventive pentru a putea fi considerată o prevedere contrară art. 23 alin. (4) din Constitutie. În consecintă, instanta de judecată va putea mentine măsura arestării, în conditiile în care se va dispune, pentru o perioadă de maximum 30 de zile. Aceasta constituie însă o problemă de interpretare si de aplicare a dispozitiilor Codului de procedură penală, aspect care, potrivit art. 2 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, excedează competentei Curtii Constitutionale.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 300 alin. 3 din Codul de procedură penală si are următorul continut:

- Art. 300 alin. 3: “În cauzele în care inculpatul este arestat, instanta legal sesizată este, de asemenea, datoare să verifice din oficiu, la prima înfătisare, regularitatea luării si mentinerii acestei măsuri.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 23 alin. (4) din Constitutie, al căror continut este următorul:

- Art. 23 alin. (4): “Arestarea se face în temeiul unui mandat emis de magistrat, pentru o durată de cel mult 30 de zile. Asupra legalitătii mandatului, arestatul se poate plânge judecătorului, care este obligat să se pronunte prin hotărâre motivată. Prelungirea arestării se aprobă numai de instanta de judecată.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 300 alin. 3 din Codul de procedură penală au fost abrogate în mod expres prin art. I punctul 171 din Legea nr. 281/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură penală si a unor legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2003. Potrivit noii reglementări, la primirea dosarului (art. 3001), la prima înfătisare, precum si în cursul judecătii (art. 3002), instanta este datoare să verifice din oficiu regularitatea luării măsurii sau, după caz, a prelungirii arestării preventive, iar în cazul în care constată că

este justificată, să dispună prelungirea duratei arestării preventive care însă nu poate depăsi 30 de zile. Având în vedere împrejurarea că, asa cum s-a arătat, textul de lege care formează obiectul exceptiei de neconstitutionalitate a fost abrogat - după sesizarea Curtii Constitutionale - si luând în considerare dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, în conformitate cu care “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”, Curtea constată că exceptia a devenit inadmisibilă, urmând să fie respinsă în acest sens.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c), al art. 145 alin. (2) si al art. 23 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), art. 23 alin. (1) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca devenită inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 300 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Laurentiu Vasile Sbârcea în Dosarul nr. 1.190/2003 al Judecătoriei Sibiu.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 iulie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 316

din 17 iulie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, text introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exeptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, text introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002, exceptie ridicată de Facultatea de Drept Bucuresti în Dosarul nr. 227/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si în Dosarul nr. 225/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 10 iulie 2003 si au fost consemnate în încheierea din aceeasi dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronuntarea la 17 iulie 2003.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 20 martie 2003 si din 11 aprilie 2003, pronuntate în dosarele nr. 227/2003 si nr. 225/2003, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si, respectiv, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă, au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, text introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002, exceptii ridicate de Facultatea de Drept Bucuresti.

În sedinta publică din 10 iulie 2003, Curtea, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, raportat la art. 164 din Codul de procedură civilă, a dispus conexarea Dosarului nr. 222C/2003 la Dosarul nr. 166C/2003, care a fost primul înregistrat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, identică în ambele dosare, autorul acesteia sustine că dispozitia legală criticată introduce o dublă discriminare. Pe de o parte, “fată de cetătenii români care au vocatia la restituire în baza Legii nr. 10/2001, a persoanelor juridice care ar avea aceeasi vocatie, inclusiv sub aspectul calitătii de proprietar, fost proprietar ori de mostenitor al proprietarului/fostului proprietar”. Pe de altă parte, “este vorba de o discriminare a persoanelor juridice la care se referă dispozitia legală criticată fată de celelalte categorii de persoane juridice care, prin ipoteză, ar fi îndreptătite la restituirea în baza Legii nr. 10/2001”.

În acelasi timp, autorul exceptiei sustine că, în cauză, nu poate fi vorba de restrângerea unui drept fundamental, întrucât, în lipsa unei expuneri de motive, publică, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 sau, cel putin, a unor precizări în cuprinsul art. 3 alin. (2) nou-introdus, respectarea conditiilor prevăzute la art. 48-49 din Constitutie nu poate fi sub nici o formă examinată si, cu atât mai putin, constatată.

Autorul exceptiei invocă în sustinerea acesteia si încălcarea dispozitiilor art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie, privind garantarea dreptului de proprietate si ocrotirea în mod egal a proprietătii, indiferent de titular, arătând că Legea nr. 10/2001 permite restituirea, în natură ori prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, fie că au fost preluate cu titlu valabil, fie că au fost preluate în lipsa unui asemenea titlu. Or, în cazul în care se constată “o preluare fără titlu valabil (precum cea invocată si în cauza de fată), suntem în prezenta unei restituiri a posesiei bunului (cu titlu de restituire în natură) ori a plătii unei despăgubiri (cu titlu de restituire în echivalent), ce se acordă, una sau cealaltă, nu unui fost proprietar, ci actualului proprietar”. În acest sens trebuie, în opinia autorului exceptiei, “să se aibă în vedere dispozitiile art. 2 alin. (2) din lege, neabrogate de ordonantă, care, prin urmare, ÇcontinuăČ în a nu distinge după cum este vorba de persoane fizice ori persoane juridice, si dispune că Çpersoanele ale căror imobile au fost preluate fără titlu valabil îsi păstrează calitatea avută de proprietar la data preluăriiČ”. Totodată, se mai sustine că “cel putin imobilele preluate fără titlu valabil sunt susceptibile de o reparare adusă unui drept de proprietate a cărui existentă este încă actuală la data reparatiei, care, prin urmare, are, în lumina textelor constitutionale, natura unei măsuri de protectie si ocrotire a proprietătii private”.

Or, a refuza o asemenea protectie si ocrotire a unui anumit drept de proprietate, indiferent de criteriul care ar sta la baza “selectării” lor în acest sens, - “în cazul art. 1 pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului

nr. 184/2002, criteriul este acela al apartenentei titularului dreptului la restituire la categoriile respective de persoane juridice - echivalează, indiscutabil, cu încălcarea flagrantă a dreptului însusi, astfel cum este el apărat de normele constitutionale în materie”.

În conceptia autorului exceptiei, “încălcarea este cu atât mai profundă si gravă cu cât [...] cadrul legal poate fi interpretat în sensul că nu mai permite altă cale (cum se accepta anterior, fără nici un dubiu, că ar fi calea dreptului comun - actiunea în revendicare) de apărare a dreptului de proprietate al căror titulari sunt vizati de dispozitia legală atacată”. De asemenea, se arată în motivarea exceptiei, “nici măcar solutia restituirii prin echivalent, o reparatie pe care legea o recunoaste tot persoanei îndreptătite, nu mai este accesibilă persoanelor juridice enumerate în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002”.

În legătură cu “aprecierea existentei unui interes legitim” care ar putea justifica “restrângerea dreptului”, se precizează, în motivarea exceptiei, că, în realitate, nici nu se pune problema restrângerii dreptului, ci de “nimicire a acestuia”. Pe de altă parte, se relevă că “situatiile în care subiecte de drept dintre cele avute în vedere de Guvern ar fi putut să formuleze o cerere de restituire întemeiată pe dispozitiile Legii nr. 10/2001 sunt [...] destul de reduse în practică, mai ales în sfera persoanelor juridice fără scop patrimonial”.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă consideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale. Instanta a retinut în fundamentarea punctului său de vedere că “art. 16 alin. (1) din Constitutia României se referă la egalitatea în drepturi a cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, principiu aplicabil exclusiv persoanelor fizice”.

În legătură cu invocarea încălcării dispozitiilor art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie, instanta apreciază că acestea nu sunt încălcate, întrucât “nu se respinge dreptul la apărare al unor proprietari vizati de dispozitiile art. 1 pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002, care au calea dreptului comun, respectiv actiunea în revendicare”.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă, contrar prevederilor art. 23 alin. (4) teza întâi din Legea nr. 47/1992, republicată, nu îsi exprimă opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele

de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră exceptia neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se sustine, în esentă, că “art. 16 alin. (1) din Constitutie garantează egalitatea în drepturi a cetătenilor, iar nu egalitatea în drepturi a persoanelor juridice, iar aceasta priveste egalitatea în drepturi a cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, iar nu egalitatea de tratament juridic între cetăteni si autoritătile publice”. În legătură cu referirea la prevederile art. 41 alin. (1) si (2) teza întâi din Constitutie, în punctul de vedere prezentat se apreciază că aceste texte nu sunt incidente în cauză, “întrucât textul de lege supus controlului de constitutionalitate are în vedere numai proprietatea publică ce apartine statului sau unitătilor administrativ-teritoriale în temeiul prevederilor art. 135 alin. (3) din Constitutie, iar nu proprietatea privată ocrotită de prevederile art. 41 din Legea fundamentală”.

În punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor se arată că, de altfel, “constructia logică a Legii nr. 10/2001, cu modificările si completările ulterioare, relevă că legiuitorul a avut în vedere numai restituirea bunurilor preluate abuziv de la persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat”. A considera altfel “ar însemna inducerea unei contrarietăti de interese Çstatul versus statulČ”.

În continuare, se sustine că “pentru institutiile publice ale statului sau ale unitătilor administrativ-teritoriale, inclusiv cele autonome sau independente, reglementarea unor aspecte privind proprietatea sau administrarea bunurilor proprietate publică se face prin acte administrative potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, după caz”. Se consideră, potrivit acestui punct de vedere, că dispozitiile criticate sunt “în deplină concordantă cu prevederile art. 135 alin. (5) din Constitutie, precum si cu regimul proprietătii publice reglementat de Legea nr. 213/1998, cu modificările ulterioare, întrucât bunurile proprietate publică sunt inalienabile, ele putând fi date în administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate, în conditiile legii”.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se arată că, “în ceea ce priveste invocarea încălcării dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, nu se poate considera că există discriminare între persoanele care, înaintea intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2002, puteau beneficia de măsuri reparatorii, iar după acest moment, nu mai sunt considerate persoane îndreptătite. O dispozitie legală poate modifica, completa sau înlătura o situatie judiciară existentă, fără ca acest lucru să constituie o discriminare”.

În legătură cu invocarea art. 41 din Constitutie, Guvernul sustine că prin dispozitiile criticate au fost excluse de la beneficiul restituirii bunurilor anumite persoane juridice, “justificat prin personalitatea juridică de drept public a acestora, marea majoritate având si calitatea de detinători ai imobilelor preluate abuziv”. Or, sustine Guvernul, “nu se poate concepe ca statul, prin institutia publică, regia autonomă sau societatea comercială cu capital de stat, să solicite restituirea de la aceleasi persoane juridice de drept public a unor bunuri preluate în mod abuziv. Astfel, dispozitia art. 3 alin. (2) a fost introdusă avându-se în vedere calitatea subiectelor enumerate, iar nu natura bunurilor pe care acestea le au în patrimoniu”.

Avocatul Poporului consideră că exceptia este neîntemeiată, dispozitiile criticate fiind constitutionale. Se retine astfel că dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie nu sunt încălcate, întrucât textul respectiv instituie “o garantie constitutională care se referă numai la cetăteni, nu si la persoane juridice”.

De altfel, Avocatul Poporului consideră că “în spetă nu se pune problema neconstitutionalitătii prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002, ci a succesiunii legilor în timp, deci de interpretare si aplicare a legii”.

Referitor la dispozitiile art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie, Avocatul Poporului apreciază că “în spetă nu poate fi vorba despre aplicarea acestor dispozitii constitutionale, întrucât autorii exceptiei de neconstitutionali-

tate, în această fază a procesului, nu detin calitatea de proprietari”.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile părtilor prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, text introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002.

Dispozitiile criticate au următorul cuprins: “Ministerele, celelalte institutii publice ale statului sau ale unitătilor administrativ-teritoriale, inclusiv cele autonome sau independente, regiile autonome, companiile/societătile nationale, societătile comerciale cu capital de stat, precum si cele privatizate potrivit legii, nu au calitatea de persoane îndreptătite si nu fac obiectul prezentei legi.”

Critica de neconstitutionalitate a acestui text de lege, astfel cum a fost introdus prin ordonanta de urgentă, se bazează, în esentă, pe sustinerea că sunt încălcate dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, precum si ale art. 41 alin. (1) si (2) privind garantarea dreptului de proprietate si ocrotirea în mod egal a proprietătii private, indiferent de titular. Autorul exceptiei a mai sustinut, în concluziile orale în fata Curtii Constitutionale, si încălcarea dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Analizând critica privind încălcarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, care instituie principiul egalitătii cetătenilor în fata legii, Curtea retine că este neîntemeiată. În jurisprudenta sa Curtea Constitutională a stabilit, în acord cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, că acest principiu constitutional nu are semnificatia uniformitătii, existând posibilitatea instituirii unor reglementări juridice diferite pentru situatii care sunt diferite, în cazul în care aceasta se justifică în mod rational si obiectiv.

Or, este evident că instituirea prin lege a unor categorii de persoane juridice, mentionate în dispozitiile criticate, care nu sunt îndreptătite în sensul dispozitiilor Legii nr. 10/2001, cu modificările ulterioare, la măsuri reparatorii constând în restituirea în natură sau, după caz, prin echivalent a unor imobile preluate în mod abuziv de stat în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, nu contravine principiului constitutional al egalitătii. Însăsi enumerarea acestor persoane juridice în cuprinsul textului de lege criticat pune în evidentă justificarea ratională si obiectivă a diferentei de tratament juridic aplicate în raport cu celelalte persoane

juridice care rămân îndreptătite, în sensul Legii nr. 10/2001, la măsurile reparatorii prevăzute de lege. În toate cazurile prevăzute de textul criticat, persoanele juridice vizate apartin sferei autoritătilor ori institutiilor publice sau detin capital de stat ori au primit bunurile de la stat în cadrul procesului de privatizare.

Dispozitiile legale criticate pentru neconstitutionalitate în prezenta cauză au mai format obiectul controlului de constitutionalitate. Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 246 din 10 iunie 2003, prin care a fost respinsă ca nefondată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, formulată în raport cu dispozitiile constitutionale ale art. 15 alin. (2) si ale art. 41 alin. (1) si (2). Prin decizia respectivă Curtea a retinut că, de regulă, sinstitutiile publice, regiile autonome si societătile comerciale cu capital de stat au, în economia Legii nr. 10/2001, calitatea de debitori ai obligatiei de restituire, ca detinători ai imobilelor preluate în mod abuziv de stat”.

Or, prin termenul de “persoane îndreptătite”, prevăzut de art. 3 alin. (2) din lege, “sunt desemnate acele persoane care pot solicita măsuri reparatorii constând în restituirea în natură sau prin echivalent valoric, proprietare ale imobilelor la data preluării în mod abuziv a acestora de către stat. Asa fiind, rezultă că asemenea persoane nu au calitatea de proprietari în momentul solicitării restituirii, motiv pentru care modificarea categoriei persoanelor îndreptătite, prin efectul textului de lege criticat, nu contravine principiului constitutional de referintă care asigură protectia dreptului de proprietate, ca parte integrantă a patrimoniului unui

subiect de drept”. În decizie se afirmă, de asemenea, că “garantarea constitutională a proprietătii private este, în mod necesar, subsecventă existentei unui titlu de proprietate, eliberat cu respectarea dispozitiilor legale, si nu operează în situatia unui drept a cărui recunoastere are caracter aleatoriu, constituind, din punctul de vedere al viitorului titular, aflat în postura de solicitant, doar o eventualitate. Prin urmare, Curtea constată că dispozitiile consacrate de art. 41 din Constitutie nu sunt aplicabile în cauza dedusă controlului de constitutionalitate”.

În legătură cu încălcarea dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, s-a retinut, prin aceeasi decizie, că “formula redactională a textului legal dedus controlului nu oferă temei unei atare critici, întrucât nu contine în sine nici o dispozitie cu caracter retroactiv, textul urmând a-si găsi aplicarea exclusiv la data intrării în vigoare a ordonantei modificatoare. Cât priveste determinarea situatiilor juridice care rămân supuse vechii reglementări, precum si a celor care vor fi guvernate de noua reglementare, aceasta nu constituie o problemă de constitutionalitate, ci de aplicare a legii în timp, de competenta exclusivă a instantelor judecătoresti.”

Solutia pronuntată prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 246/2003 si considerentele care au stat la baza acesteia îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să justifice modificarea jurisprudentei Curtii.

Curtea observă totusi că textul de lege criticat pentru neconstitutionalitate de către autorul exceptiei priveste bunuri apartinând proprietătii publice. Asa cum retine presedintele Camerei Deputatilor în punctul său de vedere, constructia logică a Legii nr. 10/2001, cu modificările ulterioare, relevă că legiuitorul a avut în vedere restituirea bunurilor preluate abuziv de la persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat.

Evident, problema stabilirii unei eventuale îndreptătiri a autorului exceptiei, precum si posibilitatea revendicării bunului în litigiu de către acesta nu sunt de competenta instantei de control constitutional, ci a instantei ordinare.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A. c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, text introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002, exceptie ridicată de Facultatea de Drept Bucuresti în dosarele nr. 227/2003 si nr. 225/2003 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si, respectiv, Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 iulie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 210/2003

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, ale art. 10 alin. (1), ale art. 4 alin. (4) si ale art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 210/2003,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, prezentată în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia de acordare, de eliberare si de retragere a permiselor de călătorie pentru agentii economici prevăzuti la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 210/2003, precum si a biletelor de călătorie în interesul serviciului acordate societătilor respective si altor societăti care desfăsoară lucrări în interesul căii ferate, prezentată în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Metodologia de decontare a legitimatiilor de călătorie pe calea ferată română, acordate în baza Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 210/2003, a căror contravaloare se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prezentată în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. si Directia generală economică si buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare se abrogă.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 1.067.

 

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIE

privind încadrarea în categoria de tren, clasă, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 210/2003, denumită în continuare ordonantă, se stabilesc următoarele:

1. Călătoriile gratuite pe căile ferate române în interes de serviciu si în interes personal se fac în baza:

- autorizatiilor de călătorie;

- permiselor de călătorie în interes personal;

- biletelor de călătorie în interes de serviciu cu una sau mai multe călătorii;

- permiselor de călătorie în interes de serviciu cu una sau mai multe călătorii;

- permiselor de călătorie scolare.

2. Călătoriile gratuite pe căile ferate române în interes de serviciu si în interes personal se efectuează la clasa a II-a.

Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent si au dreptul să călătorească la clasa I următoarele categorii de personal:

- salariatii încadrati la Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă

“C.F.R. Marfă” - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” - S.A., la filialele acestora, precum si la subunitătile din structura organizatorică a acestora, încadrati la clasa 23 de salarizare si la clase superioare acesteia, salariatii încadrati la Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., la filialele acesteia, precum si la subunitătile din structura organizatorică a acesteia, încadrati la clasa 24 de salarizare si la clase superioare acesteia;

- salariatii cu studii superioare, care sunt încadrati pe functii pentru care se prevăd studii superioare, din unitătile prevăzute la alineatul precedent, precum si din cadrul aparatului central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la Autoritatea Feroviară Română - AFER, din unitătile medicale din reteaua proprie a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, din grupurile scolare industriale de transporturi căi ferate, din grupurile scolare de material rulant pentru transporturi feroviare, la Clubul Sportiv Rapid Bucuresti, la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., la unitătile desprinse din Societatea Natională a Căilor Ferate Române înainte de intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1999, la unitătile desprinse din fostul Departament al căilor ferate si din fosta Societate Natională a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 si reorganizarea activitătii transporturilor feroviare;

- salariatii încadrati la unitătile mentionate la alineatele precedente, distinsi cu insigna “Pentru merit ceferist”;

- salariatii care au avut dreptul să beneficieze de călătorii pe căile ferate române în interes de serviciu si în interes personal la clasa I în anul 2002, dacă schimbarea functiei sau a locului de muncă, survenită ulterior, nu reprezintă o retrogradare.

În cazul în care ambii soti sunt beneficiari de călătorii pe căile ferate române, în mod gratuit, în interes de serviciu si în interes personal, dar la clase diferite, în baza prezentelor reglementări se acordă dreptul la clasa I ambilor beneficiari.

3. Călătoriile pe bază de bilete sau permise de călătorie pe căile ferate române în interes de serviciu se efectuează la clasele stabilite în conformitate cu prevederile pct. 2.

Pentru deplasări la distante mai mari de 300 km biletele si permisele de călătorie pe căile ferate române în interes de serviciu se pot emite pentru clasa I si beneficiarilor de călătorii la clasa a II-a.

4. Pentru deplasarea persoanelor prevăzute la art. 9 din ordonantă clasele de călătorie se stabilesc prin actul de aprobare.

5. Copiii salariatilor Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A., Societătii de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” - S.A., filialelor acestora, precum si ai subunitătilor din structura organizatorică a acestora si ai pensionarilor proveniti din aceste unităti, care sunt în întretinerea acestora, a tutorilor ori aflati în plasament familial, elevi sau studenti, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învătământ mai mare de 5 ani, în unităti de învătământ de stat ori particular acreditate si care urmează cursuri si practică în alte localităti decât cea de domiciliu, beneficiază de permise de călătorie scolare în mod gratuit, conform contractelor colective de muncă.

Acestea se vor elibera pentru distantele prevăzute în contractele colective de muncă si vor fi valabile la trenuri de persoane si accelerate si la două perechi de trenuri rapide care circulă în trafic intern, cu viza regionalei de transport feroviar de călători sau a Serviciului legitimatii de călătorie, în functie de compartimentul legitimatii de călătorie care a emis permisul scolar respectiv.

Aceste legitimatii de călătorie sunt valabile numai la clasa a II-a. De asemenea, aceste legitimatii de călătorie nu se eliberează altor membri de familie ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de călătorie în interes personal pe căile ferate române, ci numai copiilor acestora. În cazul în care se căsătoresc, pierd acest drept, părintele titular al dreptului de călătorie pe căile ferate române fiind obligat să predea unitătii emitente permisul scolar respectiv; în caz contrar părintele titular va răspunde patrimonial si disciplinar.

6. Gestionarea legitimatiilor de călătorie în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române se face de Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. prin Serviciul legitimatii de călătorie la nivel central, iar la nivel teritorial prin compartimentele legitimatii de călătorie, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.

7. Modelele legitimatiilor de călătorie în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române se stabilesc de Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A.

8. În cazul în care la schimbarea functiei sau a locului de muncă al salariatului titular al dreptului de călătorie pe căile ferate române, care nu modifică drepturile de călătorie anterioare si societatea care suportă contravaloarea călătoriilor efectuate de către salariat si membrii săi de familie, autorizatiile de călătorie si permisele de călătorie în interes personal nu se retrag si nu se eliberează altele până la expirarea valabilitătii lor, atât timp cât posesorii respectivi se încadrează în prevederile prezentei metodologii.

9. La schimbarea clasei de călătorie a titularului dreptului de călătorie pe căile ferate române, în primul semestru al anului se eliberează acestuia si membrilor săi de familie numărul integral de file de permis de călătorie, iar în semestrul al doilea jumătate din numărul acestora. În acelasi mod se procedează si în cazul în care titularul dreptului de călătorie în cursul unui an calendaristic îsi schimbă locul de muncă, schimbând si societatea care suportă contravaloarea călătoriilor.

10. Pentru emiterea autorizatiilor si permiselor de călătorie în interes de serviciu si în interes personal, a biletelor de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române conform ordonantei, unitătile beneficiare vor

desemna persoanele care se vor prezenta la compartimentele legitimatii de călătorie din cadrul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A.

Aceste persoane, denumite gestionari, răspund patrimonial si disciplinar de nerespectarea prevederilor legii si a prezentei metodologii. Lista nominală a gestionarilor va fi transmisă compartimentului de legitimatii de călătorie din cadrul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., care emite legitimatiile de călătorie unitătii de care apartin gestionarii.

11. La intrarea în vigoare a prezentei metodologii îsi încetează aplicabilitatea Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, emiterea, gestionarea si folosirea legitimatiilor de călătorie gratuite pe căile ferate române, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 15 din 26 octombrie 2000 a Consiliului de administratie al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A.

 

CAPITOLUL II

Călătoria pe bază de autorizatii de călătorie

 

1. Salariatii încadrati cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la Societatea Natională de

Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A., Societatea de Administrare Active

Feroviare “S.A.A.F.” - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., la filialele acestora, precum si la subunitătile din structura organizatorică a acestora beneficiază de autorizatii de călătorie în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, în mod gratuit, denumite în continuare autorizatii.

2. Salariatii încadrati cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului (altii decât cei prevăzuti la punctul anterior) si Autoritatea Feroviară Română - AFER, care ocupă functii de conducere si control, beneficiază pentru călătoria în interes de serviciu si în interes personal de autorizatii. Functiile respective sunt prezentate în anexa nr. 1.1 la prezenta metodologie.

3. Conform art. 9 din ordonantă, Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. poate elibera autorizatii, nominale sau colective, unor persoane din afara Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., care desfăsoară activităti în interesul acesteia. Numărul, clasele si modul de acordare vor fi stabilite prin conventiile încheiate cu fiecare unitate sau prin aprobări ale Consiliului de administratie al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A.

4. Emiterea autorizatiilor se face de:

- Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., prin Serviciul legitimatii de călătorie, pentru compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, centralul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., centralul Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., centralul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A., centralul Societătii de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” - S.A. si pentru salariatii din aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Autoritatea Feroviară Română – AFER prevăzuti la pct. 2 din prezentul capitol.

- Compartimentele legitimatii de călătorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de călători, pentru personalul Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. si din unitătile din structura acesteia, pentru personalul din teritoriu al societătilor prevăzute la alineatul precedent si al filialelor acestora.

5. Autorizatiile pot fi nominale si colective. Autorizatia nominală este o legitimatie de călătorie netransmisibilă, care contine fotografia posesorului, numele si prenumele, functia, unitatea la care este angajat, codul numeric personal, clasa de valabilitate, rubrica mentiuni, anul de valabilitate, data emiterii, stampila si semnătura directorului general al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A.

Autorizatia colectivă se emite pentru grupuri de maximum 1+4 persoane si se eliberează numai de către Serviciul legitimatii de călătorie unor institutii care desfăsoară activităti comune cu personalul căii ferate.

Numărul, clasele si modul de acordare a acestor autorizatii se vor stabili prin aprobări ale Consiliului de administratie al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. Această legitimatie de călătorie este transmisibilă si este valabilă numai însotită de ordin de deplasare, delegatie de serviciu sau ordin de serviciu.

Această legitimatie de călătorie nu dă dreptul la obtinerea tichetului de rezervare a locului.

6. Autorizatiile de călătorie pe căile ferate sunt valabile la clasa pentru care au fost emise si dau dreptul posesorului la călătoria fără plata suplimentului de tren si a tichetului de rezervare a locului la trenurile accelerate si rapide.

La călătoria în interes de serviciu aceste autorizatii dau dreptul la călătoria fără plata suplimentului de tren la trenurile InterCity numai personalului încadrat la Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., la filialele acesteia, precum si la subunitătile din structura organizatorică a acestora, în cazul în care titularul prezintă ordinul de deplasare cu mentiunea “Circulă cu tren IC”, semnat de conducătorul unitătii respective.

Pentru călătoria la o clasă superioară sau cu trenuri de rang superior posesorii autorizatiilor vor achita diferentele tarifare conform reglementărilor comerciale în vigoare.

7. Autorizatiile pot contine diverse mentiuni, care să acorde facilităti de călătorie, ca de exemplu:

- mentiunea “Valabil la tren IC” dă dreptul posesorului autorizatiei respective la călătoria gratuită cu trenurile InterCity;

- mentiunea “Valabil la VD” dă dreptul posesorului autorizatiei respective la călătoria cu vagoanele de dormit si cusetă fără plata suplimentului de pat.

Mentiunile care sunt înscrise pe autorizatii se stabilesc de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. prin dispozitie a directorului general al acesteia. Beneficiarii autorizatiilor ce contin mentiunile respective se stabilesc de către conducerea fiecărei societăti pentru personalul propriu. Functiile din aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si din Autoritatea Feroviară Română - AFER, care beneficiază de autorizatii ce contin mentiuni, sunt cuprinse în anexa nr. 11 la prezenta metodologie.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. poate elibera autorizatii cu mentiunea “Valabil la VD”, gratuit, unor persoane sau institutii, cu aprobarea Adunării generale a actionarilor a

Societătii Comerciale “C.F.R. GEVARO” - S.A.

8. Modelele autorizatiilor vor fi stabilite anual de Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. în functie de necesitătile de desfăsurare a activitătii, prin dispozitie a directorului general.

9. Când în cursul anului posesorii de autorizatii nu mai justifică detinerea si folosirea autorizatiei respective (mutare, transfer, desfacere a contractului de muncă), inspectorii de personal, semnatari ai borderourilor de emitere, au obligatia de a retrage imediat autorizatiile de călătorie si de a le trimite spre anulare emitentului, purtând răspunderea disciplinară si patrimonială.

Pot face exceptie de la prevederile alineatului precedent, în cazul în care contractele colective de muncă nu contin prevederi în acest sens:

- salariatii care se pensionează si care vor beneficia de autorizatie până la sfârsitul anului;

- salariatii aflati în concediu plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, la unitătile nominalizate la pct. 1 si 2 din prezentul capitol, care îsi păstrează dreptul la autorizatii pe căile ferate române pe perioada respectivă.

10. Pierderea dreptului de călătorie pe baza de autorizatiei are loc si în următoarele cazuri:

- desfacerea disciplinară a contractului de muncă;

- înstrăinarea autorizatiei pentru a fi utilizată de altă persoană.

Pierderea dreptului de călătorie pe bază de autorizatii pentru salariati determină pierderea dreptului si pentru membrii de familie ai acestora.

11. În cazul în care unitătile mentionate la pct. 1 si 2 din prezentul capitol hotărăsc ca salariatilor care au dreptul de a beneficia de autorizatii de călătorie, în conditiile legii, să le acorde pentru călătoria în interes personal permise de călătorie, acestia vor beneficia de carnete cu maximum 24 de file de permis. Beneficiarii de autorizatii nu pot fi în acelasi timp si beneficiari de permise de călătorie în interes personal pe căile ferate române, autorizatia folosind pentru ambele situatii.

 

CAPITOLUL III

Călătoria în interes personal pe bază de permise de călătorie pe căile ferate române

 

1. Membrii de familie ai personalului din compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, din Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R.

Călători” - S.A., Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., de la filialele acestora, precum si din subunitătile din structura organizatorică a acestora beneficiază anual de 24 de file de permis de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.

2. Salariatii încadrati cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si în Autoritatea Feroviară Română - AFER, altii decât cei prevăzuti la pct. 1 si 2 din cap. II, din unitătile medicale din reteaua proprie a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în grupurile scolare industriale de transporturi căi ferate, grupurile scolare de material rulant pentru transporturi feroviare, la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la Clubul Sportiv Rapid Bucuresti beneficiază anual de 24 de file de permis de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.

Membrii de familie ai salariatilor prevăzuti la alineatul precedent beneficiază anual de 12 file de permis de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.

3. Lista grupurilor scolare industriale de transporturi căi ferate si a grupurilor scolare de material rulant pentru transporturi feroviare, ai căror salariati beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, este prezentată în anexa nr. 1.2 la prezenta metodologie.

4. Salariatii la aceste grupuri scolare cu normă partială beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, astfel:

- pentru norma de până la 50% beneficiază de 12 file de permis de călătorie pe căile ferate române, membrii de familie beneficiind de jumătate din numărul călătoriilor titularului;

- pentru norma peste 50% beneficiază de dreptul integral atât titularul, cât si membrii de familie.

Norma întreagă reprezintă numărul de ore stabilit de ministerul de specialitate (Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului) pentru functia respectivă.

În cazul în care salariatul respectiv îsi desfăsoară activitatea cu normă partială la mai multe grupuri scolare prevăzute în anexa nr. 1.2 la prezenta metodologie, la stabilirea dreptului de permise de călătorie conform alineatului precedent se cumulează normele partiale respective, numărul maxim de file de permis acordate fiind de 24 de file.

5. Salariatii încadrati cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în unitătile desprinse din Societatea Natională a Căilor Ferate Române înainte de intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1999, precum si salariatii unitătilor desprinse din fostul Departament al căilor ferate si din fosta Societate Natională a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 si reorganizarea activitătii transporturilor feroviare, beneficiază de maximum 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, pe întreaga perioadă în care unitatea îsi păstrează profilul de activitate preponderent feroviară.

Numărul de file de permis de călătorie pe căile ferate române va fi stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul acestor unităti, membrii de familie ai acestora beneficiind de jumătate din numărul de file de permis acordate titularului.

6. Metodologia de acordare, de eliberare si de retragere a permiselor pentru salariatii agentilor economici care beneficiază de prevederile pct. 5 din prezentul capitol este stabilită în anexa nr. 2.

7. Salariatii aflati în concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani si membrii de familie ai acestora beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal în aceleasi conditii ca si ceilalti salariati, dacă contractul colectiv de muncă nu contine alte prevederi în acest sens.

8. Membrii de familie sunt sotul, sotia si copiii minori, precum si persoanele care se încadrează în categoriile prevăzute în anexa nr. 1.3 la prezenta metodologie.

9. Pensionarii pentru invaliditate de orice grad, cauzată de accidente de muncă sau de evenimente de cale ferată, proveniti din salariatii unitătilor prevăzute la art. 1-3 din ordonantă, precum si membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, indiferent de vechimea avută în aceste unităti.

10. Pensionarii pentru invaliditate de gradul III, angajati cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu jumătate de normă, la unitătile beneficiare de permise, beneficiază de jumătate din numărul de file de permis acordate salariatilor unitătilor respective. Membrii de familie ai acestora vor beneficia de jumătate din numărul de călătorii acordate titularului.

11. Pensionarii si membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit, dacă la data pensionării persoana care se pensionează îndeplineste una dintre următoarele conditii:

a) este salariată la compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., la filialele acestora, precum si la subunitătile din structura organizatorică a acestora, în aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si la Autoritatea Feroviară Română – AFER si are cel putin o vechime de 10 ani în aceste unităti sau în cadrul persoanelor juridice din care aceste unităti au rezultat prin reorganizare;

b) este salariată la altă unitate decât cele prevăzute la lit. a) si are o vechime de 25 de ani bărbatii si 20 de ani femeile, în unitătile prevăzute la lit. a), precum si în unitătile desprinse din cadrul fostului Departament al căilor ferate, în unitătile desprinse din fosta Societate Natională a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 si reorganizarea activitătii transporturilor feroviare, cu modificările ulterioare;

c) vechimea în muncă se calculează prin cumularea perioadelor în care salariatul a lucrat ca angajat pe durată nedeterminată în unitătile mentionate la lit. a) si b).

12. Conditiile de vechime prevăzute la pct. 11 lit. a) si b) din prezentul capitol se aplică si persoanelor care s-au pensionat din unitătile respective anterior aparitiei Legii nr. 210/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1999, luându-se în calcul vechimea în muncă până la data pensionării persoanei în cauză.

13. Termenul de prescriptie de 3 ani se aplică, pentru stabilirea dreptului de călătorie, pentru persoanele care se pensionează începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii nr. 210/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române.

14. Pensionarii care îndeplinesc conditiile pentru a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit au dreptul anual la 24 de file de permis de călătorie, iar membrii lor de familie la 12 file de permis de călătorie.

15. Pensionarii proveniti din unitătile prevăzute la art. 1-3 din ordonantă, precum si membrii lor de familie dobândesc permise de călătorie pe căile ferate române începând cu data de 1 ianuarie a anului următor pensionării, beneficiind în anul pensionării de legitimatiile de călătorie primite ca salariati.

16. Pensionarii proveniti din unitătile prevăzute la art. 4 din ordonantă dobândesc permise de călătorie în interes personal pe căile ferate române, în mod gratuit, la data pensionării, dacă îndeplinesc conditiile din ordonantă. Numărul de file de permis de călătorie pe căile ferate române, acordate acestora, se stabileste astfel: salariatii care se pensionează în primul semestru al anului beneficiază în anul respectiv, ca pensionari, de carnete cu 24 de file de permis pentru călătoria pe calea ferată, iar cei care se pensionează în semestrul doi al anului, de carnete cu 12 file de permis, membrii de familie beneficiind de jumătate din numărul de file acordate titularului.

17. Permisele de călătorie pe căile ferate române sunt valabile la clasa pentru care au fost emise, la trenurile de persoane, la trenurile accelerate si rapide fără plata suplimentului de tren si a tichetului de rezervare.

Filele de permis de călătorie pe căile ferate române, în vederea efectuării călătoriei, pot fi vizate de orice statie sau agentie de voiaj C.F.R., cu respectarea prevederilor comerciale în vigoare.

Pentru călătoria la o clasă superioară sau cu trenuri de rang superior posesorii permiselor de călătorie vor achita diferentele tarifare conform reglementărilor comerciale în vigoare.

18. Pentru personalul disponibilizat de la Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., Societatea Natională de Transport

Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., de la filialele acestora, precum si de la subunitătile din structura organizatorică a acestora, din aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, de la Autoritatea Feroviară Română - AFER, care se pensionează după perioada de somaj, vechimea necesară pentru a beneficia de permise de călătorie în interes personal pe căile ferate române este de minimum 10 ani în unitătile mentionate anterior.

19. La stabilirea vechimii necesare acordării permiselor de călătorie pe căile ferate române pentru pensionari, anii se rotunjesc la întreg în favoarea pensionarului.

20. Pensionarii care în timpul activitătii au beneficiat de călătorii în interes personal, precum si membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie în interes personal pe căile ferate române la clasa avută la data pensionării lor sau la data încetării dreptului de a mai beneficia de permise.

21. Pensionarii care în timpul activitătii au beneficiat de călătorii în interes personal în calitate de titular, la clase diferite, au dreptul la permise de călătorie pe căile ferate române la clasa I numai dacă au beneficiat de astfel de permise cel putin 10 ani.

22. Pensionarii si membrii lor de familie, care au avut dreptul la permise de călătorie în interes personal până la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii nr. 210/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, beneficiază în continuare de acest drept, atât timp cât sunt îndeplinite conditiile în baza cărora au fost acordate.

23. Personalul angajat cu contract de muncă pe durată nedeterminată ca personal de specialitate de către casele de ajutor reciproc sau de către organizatiile sindicale din cadrul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A.,

Societătii de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F” - S.A. beneficiază de permise de călătorie în interes personal conform contractelor colective de muncă. Pentru personalul respectiv, la stabilirea vechimii pentru a beneficia de permise în interes personal, în mod gratuit, ca pensionar nu se ia în calcul perioada lucrată în aceste unităti.

24. Perioada efectuării serviciului militar obligatoriu constituie vechime pentru a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române, după pensionarea salariatului, în cazul în care contractul individual de muncă al acestuia a fost suspendat pe perioada respectivă. De această prevedere beneficiază acele persoane care, după efectuarea serviciului militar obligatoriu, au reluat activitatea în unitătile beneficiare de permise de călătorie conform prezentei metodologii.

25. Drepturile de permise de călătorie pe căile ferate române nu se pot cumula (salariat si membru de familie, pensionar si salariat), beneficiarul trebuind să opteze pentru una dintre calitătile care dau acest drept.

26. În situatia în care ambii soti sunt pensionari cu drept de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, după decesul unuia dintre soti, sotul supravietuitor poate opta pentru dreptul de permise de călătorie în calitate de urmas sau în calitate de titular al dreptului de călătorie, calitate pe care nu o pierde chiar dacă optează pentru pensie de urmas.

27. Dacă ambii soti sunt pensionari cu drept de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, unul dintre soti având dreptul de călătorie la clasa I, iar celălalt sot la clasa a II-a, după decesul sotului care beneficia de dreptul la călătorie la clasa I, sotul supravietuitor poate opta pentru 24 de file de permis de călătorie clasa a II-a sau 12 file de permis de călătorie clasa I, anual.

28. În situatia în care sotul supravietuitor nu este beneficiar de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, în calitate de titular, si optează pentru pensie de urmas după sotul fost beneficiar al dreptului de călătorie, acesta beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, în calitate de urmas, respectiv 12 file de permis anual, la clasa avută de sotul decedat si pierde acest drept dacă se recăsătoreste.

29. În situatia în care sotul supravietuitor este beneficiar de permise de călătorie pe căile ferate române si optează pentru pensie de urmas după sotul decedat nebeneficiar de astfel de permise, acesta îsi mentine dreptul de călătorie pe căile ferate române ca titular de drept.

30. În cazul în care sotul supravietuitor al titularului dreptului de călătorie pe căile ferate române nu optează pentru pensie de urmas, acesta nu mai beneficiază de permise de călătorie ca membru de familie.

31. Permisele de călătorie pe căile ferate române acordate în mod gratuit membrilor de familie se eliberează numai titularului dreptului de călătorie, cu exceptia celor care sunt titulari ai drepturilor de pensie de urmas.

32. Copiii beneficiarilor de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, care în anul calendaristic împlinesc vârsta limită stabilită prin prezenta metodologie pentru a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române, primesc drepturile complete pentru anul întreg, indiferent de data împlinirii acestei vârste, permisele fiind valabile în tot cursul anului respectiv. Copiii care se căsătoresc pierd dreptul la permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, titularul dreptului de călătorie fiind obligat să predea permisele respective gestionarului emitent pentru a fi anulate, în caz contrar părintele titular va răspunde patrimonial si disciplinar.

33. În cazul în care titularul dreptului de permise de călătorie pe căile ferate române refuză să solicite permise de călătorie pe căile ferate române pentru membrii de familie, acestia, pe baza dosarului cu acte doveditoare (inclusiv acordul unitătii care suportă contravaloarea călătoriilor efectuate de titularul dreptului de călătorie), în vederea rezolvării, pot solicita personal acordarea dreptului de călătorie adresându-se directorului regionalei de transport feroviar sau conducerii Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., în functie de emitentul dreptului de călătorie al titularului.

34. Persoanele încadrate în muncă în cursul anului si care îndeplinesc conditiile de acordare a permiselor de călătorie în interes personal beneficiază de numărul întreg de file dacă angajarea a avut loc în primul semestru si de jumătate din numărul de file dacă angajarea a avut loc în cel de-al doilea semestru al anului respectiv. În acelasi mod se procedează si la stabilirea numărului de file de permis de călătorie în interes personal pe căile ferate române pentru membrii de familie ai persoanelor încadrate în cursul anului, care beneficiază de autorizatie de călătorie ca urmare a încadrării respective.

35. În cazul căsătoriei personalului încadrat sau pensionar, se acordă membrilor de familie numărul întreg de file de permis dacă se solicită în primul semestru al anului sau jumătate din numărul de file de permis dacă se solicită în al doilea semestru al anului respectiv.

36. Când în cursul anului posesorii de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, pierd dreptul respectiv (mutare, transfer, desfacere a contractului de muncă), inspectorii de personal, semnatari ai borderourilor de emitere, au obligatia de a retrage imediat permisele de călătorie si de a le trimite spre anulare emitentului, în caz contrar urmând să răspundă disciplinar, patrimonial sau, după caz, penal.

37. Pierderea dreptului de călătorie pe bază de permise de călătorie are loc si în următoarele cazuri:

- desfacerea disciplinară a contractului de muncă;

- înstrăinarea permisului de călătorie pentru a fi utilizat de altă persoană.

Pierderea dreptului de a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române de către titular duce la pierderea acestui drept si de către membrii de familie ai acestuia.

Fac exceptie membrii de familie ai beneficiarilor de călătorii pe căile ferate române care au decedat si care îsi mentin în continuare dreptul la călătorie pe bază de permise până la finele anului.

 

CAPITOLUL IV

Călătoria pe baza biletelor de călătorie în interes de serviciu

 

1. Călătoria în interes de serviciu pe căile ferate române se poate face si în baza biletului de călătorie în interes de serviciu cu una sau mai multe călătorii.

Biletele se vor elibera:

a) salariatilor încadrati cu contract individual de muncă pe durată determinată, din unitătile prevăzute la art. 1-4 din ordonantă;

b) cursantilor de la toate formele de învătământ din reteaua unitătilor Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A., Societătii de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” - S.A. si filialelor acestora;

c) copiilor salariatilor din unitătile prevăzute la lit. b), care sunt sportivi la cluburile si asociatiile sportive feroviare sau fac parte din formatiile artistice feroviare, pentru deplasări la competitii si festivaluri;

d) salariatilor încadrati cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată din unitătile prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonantă;

e) salariatilor societătilor comerciale care execută lucrări în interesul căii ferate.

2. Modul de eliberare, de utilizare si suportarea contravalorii biletelor de călătorie în interes de serviciu pentru unitătile prevăzute la pct. 1 lit. d) si e) sunt stabilite în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL V

Călătoria pe baza permiselor de călătorie în interes de serviciu

 

1. Călătoria în interes de serviciu pe căile ferate române se face în baza permisului de călătorie în interes de serviciu cu una sau mai multe călătorii pentru salariatii prevăzuti la art. 2 alin. (1) din ordonantă, si anume pentru salariatii încadrati cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si la Autoritatea Feroviară Română - AFER, altii decât cei prevăzuti la pct. 1 si 2 din cap. II din prezenta metodologie, în unitătile medicale din reteaua proprie a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în grupurile scolare industriale de transporturi căi ferate, în grupurile scolare de material rulant pentru transporturi feroviare, la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la Clubul Sportiv Rapid Bucuresti.

2. Modul de eliberare, de utilizare si suportarea contravalorii permiselor de călătorie în interes de serviciu sunt stabilite în anexa nr. 3.

 

CAPITOLUL VI

Gestionarea autorizatiilor de călătorie, a permiselor de călătorie în interes de serviciu si în interes personal, a biletelor de călătorie în interes de serviciu

 

A. Autorizatii de călătorie

1. Autorizatiile de călătorie pe căile ferate române se tipăresc de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A.

Serviciul legitimatii de călătorie la nivel central si compartimentele legitimatii de călătorie la nivel teritorial, în baza borderourilor, iar pentru persoanele nou-angajate, si a cererilor transmise de către gestionarii nominalizati de unitătile beneficiare de autorizatii si permise de călătorie pe căile ferate române conform ordonantei, înregistrează datele ce se vor tipări pe autorizatii. Gestionarii nominalizati răspund de corectitudinea datelor înscrise în borderouri si cereri.

2. Gestionarii nominalizati de unitătile beneficiare de autorizatii de călătorie pe căile ferate române ridică autorizatiile de călătorie de la unitătile emitente (compartimentele legitimatii de călătorie teritoriale sau compartimentul central) în baza notei de comandă si a borderourilor întocmite în două exemplare, semnate de gestionar, inspectorul de personal si de conducătorul unitătii, acestia răspunzând de exactitatea si corectitudinea datelor înscrise în borderouri, purtând răspunderea patrimonială, disciplinară si penală, după caz.

3. La predarea autorizatiilor către gestionarii unitătilor beneficiare de autorizatii de călătorie pe căile ferate române, unitatea emitentă retine un exemplar al borderourilor si actele justificative, la care atasează borderoul electronic în baza căruia predă autorizatiile respective, câte un exemplar al fiecărui borderou fiind predat si gestionarilor.

4. În caz de pierdere, furt, distrugere etc. a autorizatiei, titularul va solicita emitentului anularea autorizatiei în cauză si eliberarea unei noi autorizatii. În acest scop solicitantul va prezenta următoarele acte:

- cerere scrisă;

- chitantă diverse încasări emisă de casa unei statii de cale ferată, prin care se achită taxa de publicare în Buletinul Informativ “C.F.R. Călători” - S.A.;

- dovada de la organul teritorial de politie, prin care se atestă semnalarea furtului (dacă este cazul);

- autorizatia deteriorată (dacă este cazul).

Aprobarea se dă de către directorul regionalei de transport feroviar de călători sau de către conducerea Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., cu avizul compartimentelor legitimatii de călătorie sau Serviciului legitimatii de călătorie central, în functie de emitentul autorizatiei pierdute.

În baza aprobării compartimentele legitimatii de călătorie teritoriale sau central anulează autorizatia respectivă, eliberarea noii autorizatii efectuându-se cu respectarea procedurilor aplicate la eliberarea celei anterioare.

B. Permisele de călătorie în interes personal pe căile ferate române

5. Permisele de călătorie actuale pe căile ferate române nu sunt valabile decât însotite de cartea de identitate C.F.R. 

6. Cărtile de identitate C.F.R. sunt legitimatii strict personale cu valabilitate de 5 sau 4 ani si servesc pentru identificarea posesorilor de permise individuale de călătorie pe căile ferate române. Pentru a fi valabile acestea trebuie să contină holograma personalizată a Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., aplicată pe spatele cărtii de identitate C.F.R. Pentru fiecare an de valabilitate a cărtii de identitate se aplică o hologramă.

Cărtile de identitate C.F.R. se completează cu următoarele: numele si prenumele titularului, calitatea (salariat, sotie, sot, fiu, fiică, pensionar), data emiterii si fotografie care trebuie să fie făcută recent, clară si care să corespundă dimensiunilor.

După completare, cărtile de identitate C.F.R. se înregistrează în borderourile întocmite în două exemplare de unitătile beneficiare.

7. Permisele de călătorie pe căile ferate române pentru pensionarii si membrii lor de familie, care beneficiază de aceste drepturi conform ordonantei, se emit de către compartimentele legitimatii de călătorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de călători.

8. Permisele de călătorie pe căile ferate române pentru salariati si membrii lor de familie se emit de către compartimentele legitimatii de călătorie din cadrul societătii pentru unitătile pentru care emit si autorizatii, iar pentru unitătile care nu sunt prevăzute să beneficieze de autorizatii, permisele de călătorie pe căile ferate române se emit de compartimentele legitimatii de călătorie regionale pe raza cărora au sediul unitătile beneficiare, conform legii.

9. Începând cu emiterea pentru anul 2004 permisele de călătorie pentru membrii de familie ai posesorilor de autorizatii, precum si pentru pensionari si membrii lor de familie se gestionează electronic. În baza cererilor depuse de către titulari, compartimentele legitimatii de călătorie din cadrul societătii creează câte o fisă de evidentă a fiecărui posesor de permis mentionat anterior, care contine datele de identificare a acestuia, inclusiv fotografia, codul numeric personal etc., rezultând astfel “cartea de identitate virtuală”.

După crearea acestor cărti de identitate virtuale compartimentele legitimatii de călătorie regionale si central transmit aceste informatii la Serviciul legitimatii de călătorie care le înregistrează în calculatorul central, acesta verificând să nu existe un posesor înregistrat la mai multe puncte de lucru, după care alocă fiecărui posesor de permis un număr de carte de identitate virtuală. După alocarea numerelor respective informatiile sunt preluate de compartimentele legitimatii de călătorie, care, la emiterea permiselor de călătorie în baza borderourilor de emitere sau a cererilor (pentru pensionari), selectează posesorul si numărul permisului este alocat automat de calculator. La completarea permisului respectiv de către gestionar se înscriu codul numeric personal al posesorului si numărul de control reprezentat de numărul cărtii de identitate virtuale, din borderoul electronic predat de emitent.

Ca elemente de sigurantă permisele de călătorie pe căile ferate române contin caseta oranj pe copertă si file, casetă care nu poate fi scanată sau xeroxată, iar filele permisului sunt confectionate din hârtie specială cu filigran în masă personalizat “C.F.R. Călători”.

Pentru cei care nu sunt introdusi încă în baza de date, numărul de control este reprezentat de numărul borderoului prin care se solicită permisele respective.

10. Gestionarii nominalizati de unitătile beneficiare pentru ridicarea permiselor de călătorie pe căile ferate române vor prezenta unitătilor emitente nota de comandă si borderoul întocmit în două exemplare, semnate de gestionar, inspectorul de personal si de conducătorul unitătii, la compartimentele legitimatii de călătorie din cadrul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., conform alocării prezentate în metodologie.

Borderourile vor fi întocmite citet, fără stersături si separat pe clase.

Conducătorii unitătilor, inspectorii de personal si gestionarii desemnati sunt direct răspunzători de exactitatea si corectitudinea datelor înscrise în borderouri si poartă răspunderea patrimonială, disciplinară si penală, după caz. 

11. După completarea permiselor de călătorie pe căile ferate române cu datele conform formularului, gestionarii prezintă permisele de călătorie completate, împreună cu borderourile pe care s-a trecut numărul fiecărui permis, pentru verificarea datelor dintre borderou si permise, la gestionarul de la care s-au ridicat.

12. După verificare emitentul va semna si va aplica stampila rotundă si timbrul sec si va retine un exemplar al borderourilor si actelor justificative.

Borderourile prezentate de către gestionari pentru eliberarea permiselor de călătorie vor fi întocmite curat, citet, tinându-se seama că ele se păstrează ca evidente de emiteri si ca piese justificative.

13. La prima emitere după dobândirea calitătii de pensionar, solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte doveditoare:

- cartea de muncă în original si în copie;

- adeverintă pentru vechimea în unitătile beneficiare de călătorii pe căile ferate române conform ordonantei;

- decizia de pensie, copie si original;

- ultimul talon de pensie (sau adeverinta de la oficiul de pensii în cazul în care pensia se achită prin cont bancar);

- certificat de căsătorie, copie si original;

- certificat de nastere pentru copii, copie si original, în cazul în care se regăseste la prevederile art. 8 din ordonantă, adeverintă de la unitatea de învătământ respectivă;

- câte o fotografie color pentru titular si membrii de familie, pentru crearea fiselor de evidentă electronică (cărtile de identitate virtuale).

În acest caz solicitantul se va prezenta cu actele susmentionate la:

- compartimentele legitimatii de călătorie teritoriale, în cazul în care solicitantul se pensionează de la Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R Călători” - S.A., Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” - S.A., de la filialele acestora, precum si din subunitătile din structura organizatorică a acestora;

- Oficiul de stabilire a dreptului de călătorie din cadrul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., în cazul în care solicitantul se pensionează de la alte unităti decât cele sus-mentionate prevăzute în ordonantă.

14. Pentru obtinerea permiselor pentru anii următori primei emiteri, pensionarii prezintă o dată cu cererea, ultimul cupon-mandat postal de pensie sau adeverintă eliberată de oficiul de pensii în cazul în care pensia se încasează prin cont bancar, iar pensionarii de invaliditate care nu sunt angajati cu contract de muncă pe durată nedeterminată la unitătile beneficiare de permise vor prezenta în plus cartea de muncă în original, pentru a se constata că nu s-au reîncadrat în muncă.

Dovada de încasare a pensiei se anexează la cerere si rămâne la emitent.

15. Permisele de călătorie pe căile ferate române nu sunt valabile decât însotite de actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, certificat de nastere pentru copiii membri de familie) care contine codul numeric personal.

16. Permisele de călătorie individuale sunt legitimatii de călătorie tip foaie, clasa I si clasa a II-a. Pe coperta acestor permise se completează anul de valabilitate, iar în interior, pe pagina 2, codul numeric personal, numărul de control (numărul cărtii de identitate virtuale sau numărul borderoului). Pe copertă se vor mai completa: numele si prenumele titularului, functia pe care o îndeplineste. În cazul membrilor de familie se completează calitatea de: sot, sotie, fiu, fiică si numele si functia persoanei salariate de la care derivă acest drept, unitatea la care este angajată persoana încadrată, data emiterii, semnătura emitentului si stampila rotundă a unitătii emitente.

17. Nota de comandă prin care se solicită permise de călătorie de către beneficiari nu poate să contină alte tipuri de carnete decât cele pentru care sunt stabilite tarife aprobate prin ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

18. Permisele de călătorie pe căile ferate române completate eronat se anulează si se prezintă o dată cu borderourile pentru a se constata anularea lor. Acestea se păstrează la unitatea emitentă atasate la actul pe baza căruia s-au făcut emiterile, împreună cu borderoul respectiv.

În acelasi mod se procedează si cu filele de permise de călătorie retrase din carnetele de permise, în cazul persoanelor care nu au dreptul la numărul de permise integral cuprinse în carnet.

Filele retrase si anulate din carnetele de permise de călătorie pe căile ferate române rămân atasate anulate la actul de preschimbare.

19. Schimbarea permiselor pentru o clasă superioară se face în cursul anului numai în cazul promovării într-o functie care justifică dreptul. În cazul în care beneficiarul permiselor de călătorie valabile la clasa I este retrogradat, el continuă să utilizeze permisele de călătorie primite până la sfârsitul anului.

20. Pierderea permiselor de călătorie va fi declarată în scris de către titularii lor pentru a fi publicate în Buletinul Informativ “C.F.R. Călători”. În cazul în care acestia nu vor anunta pierderea, iar legitimatiile se vor găsi în posesia altor persoane, se consideră că ele au fost înstrăinate voluntar si titularii vor suporta consecintele legale.

Cererea de anulare se adresează unitătii de care apartine titularul. La cerere se va atasa chitanta de plată a costului publicării.

Cererea se va transmite unitătii emitente pentru întocmirea formelor în vederea publicării. 

Publicarea permiselor de călătorie se face în Buletinul Informativ “C.F.R. Călători” numai de Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A.

21. În cazul pierderii sau furtului permiselor nu se mai eliberează altele pentru anul respectiv.

22. În cazul deteriorării (distrugerii) permiselor de călătorie prin spălare, incendiere, din cauza unor calamităti naturale, directorul regional sau conducerea Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R.

Călători” - S.A. poate aproba, în raport de situatia concretă, eliberarea unor noi permise pentru anul respectiv.

Numărul de file de permis de călătorie ce se vor elibera va fi în concordantă cu numărul de file neutilizate (dacă se poate constata) sau cu numărul de luni întregi rămase până la finele anului. În acest caz solicitantul va depune la sediul regionalelor de transport feroviar de călători sau al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. - Serviciul legitimatii de călătorie, în functie de compartimentul legitimatii de călătorie care a eliberat permisul de călătorie, următoarele acte:

- declaratia solicitantului;

- cererea scrisă a solicitantului pentru eliberarea unui nou permis;

- permisul deteriorat;

- confirmare din partea autoritătilor, din care să rezulte că bunurile solicitantului au fost afectate de incendii sau alte calamităti naturale.

23. Fiecare gestionar va tine o evidentă separată pe tip de legitimatie si unitate beneficiară, atât pentru salariati, cât si pentru membrii lor de familie. Pentru pensionari si membrii lor de familie evidenta va fi întocmită pe tip de legitimatie emisă.

C. Biletele de călătorie în interes de serviciu

24. Biletul de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române este o legitimatie de călătorie tip foaie care se eliberează de aceleasi unităti ca si celelalte tipuri de legitimatii de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române.

Biletul de călătorie în interes de serviciu este un imprimat strict socotit, care se tipăreste în carnete de câte 25 x 2 file si se completează prin calchiere cu indigo, în două exemplare, din care exemplarul original se dă titularului, copia rămâne la emitent, pentru control si justificare. 

Acest bilet se poate întocmi pentru orice clasă si este de două tipuri, după cum urmează:

- biletul de călătorie în interes de serviciu pentru o călătorie dus-întors pentru un anumit parcurs. Acest model de bilet este folosit si la călătoria în grup, însotit de tabel nominal;

- biletul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors pe parcursurile indicate se foloseste numai pentru călătoria individuală.

Pentru fiecare dintre cele două tipuri de bilete de călătorie în interesul serviciului există două modele, unul pe care nu este specificat rangul trenului si care este valabil la tren de persoane si unul care are specificată valabilitatea la trenurile accelerate si rapide.

Pentru utilizarea acestor bilete la o clasă superioară sau trenuri de rang superior, posesorii acestora achită diferentele tarifare conform reglementărilor comerciale în vigoare.

Numărul maxim de călătorii pentru care se poate emite biletul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors este de 15 călătorii dus-întors. Organul care a aprobat emiterea, prin actul de emitere, stabileste numărul de călătorii pentru care este valabil biletul de călătorie în interes de serviciu respectiv, număr care se înscrie pe bilet de către emitent.

Numărul maxim de persoane pentru care poate fi emis biletul de călătorie în interes de serviciu pentru o călătorie dus-întors eliberat pentru călătoria în grup este de 25, numele conducătorului de grup fiind înscris pe bilet.

25. În baza contractelor încheiate între Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. si unitătile prevăzute la art. 3 si 4 din ordonantă se autorizează ca emiterea acestor bilete să fie

făcută si de unitatea semnatară a conventiei, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii. De asemenea, se autorizează ca emiterea biletelor respective să se efectueze si de către unitătile prevăzute la art. 1 si 2 din ordonantă, conform metodologiei de decontare a contravalorii legitimatiilor de călătorie suportate din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prezentată în anexa nr. 3.

26. Emiterea oricărui bilet de călătorie în interes de serviciu se face numai pe bază de act justificativ, aprobat de organul competent, pe care se înscriu de emitent numărul si seria biletului emis, data emiterii si se semnează de primire.

Actul pe baza căruia se face emiterea, completat cu cele de mai sus, se păstrează de către unitatea emitentă ca justificare pentru emiterea efectuată.

27. Biletele de călătorie în interes de serviciu, simple sau pentru mai multe călătorii, se vor gestiona, verifica si justifica de unitătile autorizate pentru emitere.

Persoanele care gestionează si păstrează aceste imprimate poartă răspunderea patrimonială, disciplinară si penală, după caz, conform normelor legale.

28. Biletele de călătorie în interes de serviciu emise pentru o singură călătorie dus-întors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor.

Biletele de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor si se pot emite cu valabilitate pe mai multe parcursuri, indiferent de distantă, însă maximum

15 parcursuri.

Nu se pot emite bilete de călătorie în interes de serviciu cu valabilitate pe toate liniile C.F.R.

Unei persoane nu i se pot emite mai multe bilete de călătorie în interes de serviciu în aceeasi perioadă.

Eliberarea a două bilete de călătorie în interes de serviciu pentru aceeasi perioadă se sanctionează disciplinar sau penal, după caz.

Biletul de călătorie în interes de serviciu individual dă dreptul, în termenul de valabilitate, la un număr nelimitat de întreruperi, fără a fi nevoie să se aplice viza de întrerupere.

Călătoria efectuată pe bază de bilete de călătorie în interes de serviciu colective nu poate fi întreruptă.

29. Pentru a fi valabil la călătorie, biletul de călătorie în interes de serviciu trebuie să fie vizat de orice statie sau agentie de voiaj C.F.R.

Pe biletul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors, fiecare călătorie, atât la ducere, cât si la întoarcere, va fi marcată la controlul legitimatiilor de călătorie printr-o perforare în căsuta corespunzătoare zilei de efectuare a călătoriei, precum si în căsuta cu indicarea parcursului. În cazul unei călătorii dus-întors efectuate în aceeasi zi, în căsuta respectivă se vor face două perforări distincte.

Dacă biletul de călătorie în interes de serviciu este emis pentru călătoria în grup, biletul se prezintă la casa statiei sau agentiei de voiaj C.F.R. împreună cu două exemplare din tabelul nominal.

Casierii statiilor si agentiilor de voiaj C.F.R. vizează biletele de călătorie în interes de serviciu, precum si tabelele nominale si retin cuponul statistic al biletului.

Dacă biletul de călătorie în interes de serviciu este eliberat pentru călătoria în grup, casierul înmânează delegatului, o dată cu biletul, si un exemplar al tabelului nominal, vizat, retinând celălalt exemplar pe care-l atasează la cuponul statistic. De asemenea, casierii eliberează bilete de control creditate, pentru toti călătorii care figurează în tabelul nominal, cu exceptia conducătorului de grup. Numerele de ordine ale biletelor de control eliberate se trec de casieri pe versoul biletului de călătorie în interes de serviciu, pe tabelul care se înmânează delegatului, cât si pe exemplarul care este retinut.

Călătorii care folosesc bilete de călătorie în interes de serviciu sunt obligati să se legitimeze la cererea personalului de tren si de control si să prezinte delegatia de serviciu.

La călătoria în grup, conducătorul grupului păstrează asupra sa biletul de călătorie în interes de serviciu si tabelul nominal si încredintează fiecărui călător din grup câte un bilet de control.

Conducătorul grupului este obligat să înlesnească organelor de control sau de revizie identificarea călătorilor din grup.

30. Biletele de călătorie în interes de serviciu, după utilizarea lor la călătorie, se înapoiază la unitatea emitentă împreună cu tabelul nominal vizat de casierul C.F.R.

31. În cazul în care titularii biletelor de călătorie în interes de serviciu individuale sau conducătorul grupului nu vor înapoia biletele de călătorie în interes de serviciu pentru atasarea la matcă, după efectuarea călătoriei li se va putea imputa contravaloarea călătoriilor respective. Nu se vor lua măsuri de imputare în cazurile în care nedepunerea biletului se datorează unor cauze obiective sau în caz de fortă majoră, stabilite pe bază de cercetări.

Aprobarea de a nu se imputa contravaloarea călătoriilor respective se dă de către directorul regionalei de transport feroviar de călători sau de conducerea Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., în functie de unitatea emitentă, notându-se pe matca biletului de călătorie în interes de serviciu nerestituit numărul actului de aprobare respectiv.

D. Permise de călătorie în interes de serviciu

32. Permisul de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române este o legitimatie de călătorie tip foaie care se eliberează de aceleasi unităti ca si celelalte tipuri de legitimatii de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române.

Permisul de călătorie în interes de serviciu este un imprimat strict socotit, care se tipăreste în carnete de câte 25 x 2 file si se completează prin calchiere cu indigo, în două exemplare, din care exemplarul original se dă titularului, copia rămâne la emitent, pentru control si justificare.

Acest permis se poate întocmi pentru orice clasă si este de două tipuri, după cum urmează:

- permisul de călătorie în interes de serviciu pentru o călătorie dus-întors pentru un anumit parcurs. Acest model de permis este folosit si la călătoria în grup, însotit de tabel nominal;

- permisul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors pe parcursurile indicate se foloseste numai pentru călătoria individuală.

Permisul de călătorie în interes de serviciu se prezintă într-un singur model pentru fiecare tip, tipul trenului si clasa de călătorie pentru care este valabil marcându-se de către emitent prin bifarea cu “X” a căsutei corespunzătoare de pe fata biletului.

Permisele de călătorie în interes de serviciu pot fi valabile la tren de persoane, accelerat, rapid si InterCity, în functie de marcarea căsutei cu tipul trenului care dă valabilitatea permisului respectiv. Pentru călătoria la o clasă superioară sau trenuri de rang superior posesorul permisului de călătorie în interes de serviciu achită diferentele tarifare conform reglementărilor comerciale în vigoare.

Numărul maxim de călătorii pentru care se poate emite permisul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors este de 15 călătorii dus-întors.

Organul care a aprobat emiterea, prin actul de emitere, stabileste numărul de călătorii pentru care este valabil permisul de călătorie în interes de serviciu respectiv, număr care se înscrie pe permis de către emitent.

Numărul maxim de persoane pentru care poate fi emis permisul de călătorie în interes de serviciu pentru o călătorie dus-întors eliberat pentru călătoria în grup este de 25, numele conducătorului grupului fiind înscris pe permis.

33. Emiterea permiselor de călătorie în interes de serviciu se autorizează să se efectueze si de către unitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonantă, conform metodologiei de decontare a contravalorii legitimatiilor de călătorie suportate din bugetul Ministerului Transporturilor,

Constructiilor si Turismului, prezentată în anexa nr. 3. 34. Emiterea oricărui permis de călătorie în interes de serviciu se face numai pe bază de act justificativ, aprobat de organul competent, pe care se înscriu de emitent numărul si seria permisului emis, data emiterii si se semnează de primire.

Actul pe baza căruia se face emiterea, completat cu cele de mai sus, se păstrează de către unitatea emitentă ca justificare pentru emiterea efectuată.

35. Permisele de călătorie în interes de serviciu, simple sau pentru mai multe călătorii, se vor gestiona, verifica si justifica de unitătile autorizate pentru emitere.

Persoanele care gestionează si păstrează aceste imprimate poartă răspunderea patrimonială, disciplinară si penală, după caz, conform normelor legale.

36. Permisele de călătorie în interes de serviciu emise pentru o singură călătorie dus-întors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor.

Permisele de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor si se pot emite cu valabilitate pe mai multe parcursuri, indiferent de distantă, însă maximum 15 parcursuri.

Nu se pot emite permise de călătorie în interes de serviciu cu valabilitate pe toate liniile C.F.R.

Unei persoane nu i se pot emite mai multe permise de călătorie în interes de serviciu în aceeasi perioadă.

Eliberarea a două permise de călătorie în interes de serviciu pentru aceeasi perioadă se sanctionează disciplinar sau penal, după caz.

Permisul de călătorie în interes de serviciu individual dă dreptul, în termenul de valabilitate, la un număr nelimitat de întreruperi, fără a fi nevoie de viza de întrerupere.

Călătoria efectuată pe bază de permise de călătorie în interes de serviciu colective nu poate fi întreruptă.

37. Pentru a fi valabil la călătorie, permisul de călătorie în interes de serviciu trebuie să fie vizat de orice statie sau agentie de voiaj C.F.R.

Pe permisul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors, fiecare călătorie, atât la ducere, cât si la întoarcere, va fi marcată la controlul legitimatiilor de călătorie printr-o perforare în căsuta corespunzătoare zilei de efectuare a călătoriei, precum si în căsuta cu indicarea parcursului. În cazul unei călătorii dusîntors efectuate în aceeasi zi, în căsuta respectivă se vor face două perforări distincte.

Dacă permisul de călătorie în interes de serviciu este emis pentru călătoria în grup, permisul se prezintă la casa statiei sau agentiei de voiaj C.F.R. împreună cu două exemplare din tabelul nominal.

Casierii statiilor si agentiilor de voiaj C.F.R. vizează permisele de călătorie în interes de serviciu, precum si tabelele nominale si retin cuponul statistic al permisului. Dacă permisul de călătorie în interes de serviciu este eliberat pentru călătoria în grup, casierul înmânează delegatului, o dată cu permisul, si un exemplar al tabelului nominal, vizat, retinând celălalt exemplar pe care-l atasează la cuponul statistic. De asemenea, casierii eliberează bilete de control creditate, pentru toti călătorii care figurează în tabelul nominal, cu exceptia conducătorului de grup. Numerele de ordine ale biletelor de control eliberate se trec de casieri pe versoul permisului de călătorie în interes de serviciu, pe tabelul care se înmânează delegatului, cât si pe exemplarul care este retinut.

Călătorii care folosesc permise de călătorie în interes de serviciu sunt obligati să se legitimeze la cererea personalului de tren si de control si să prezinte delegatia de serviciu.

La călătoria în grup, conducătorul grupului păstrează asupra sa permisul de călătorie în interes de serviciu si tabelul nominal si încredintează fiecărui călător din grup câte un bilet de control.

Conducătorul grupului este obligat să înlesnească organelor de control sau de revizie identificarea călătorilor din grup.

38. Permisele de călătorie în interes de serviciu, după utilizarea lor la călătorie, se înapoiază la unitatea emitentă împreună cu tabelul nominal vizat de casierul C.F.R.

39. În cazul în care titularii permiselor de călătorie în interes de serviciu individuale sau conducătorul grupului nu vor înapoia permisele de călătorie în interes de serviciu pentru atasarea la matcă, după efectuarea călătoriei li se va putea imputa contravaloarea călătoriilor respective. Nu se vor lua măsuri de imputare în cazurile în care nedepunerea biletului se datorează unor cauze obiective sau în caz de fortă majoră, stabilite pe bază de cercetări.

Aprobarea de a nu se imputa contravaloarea călătoriilor respective se dă de către directorul regionalei de transport feroviar de călători sau de conducerea Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., în functie de unitatea emitentă, notându-se pe matca permisului de călătorie în interes de serviciu nerestituit numărul actului de aprobare respectiv.

E. Permisele de călătorie scolare

40. Emiterea acestor legitimatii de călătorie se efectuează prin Serviciul legitimatii de călătorie la nivel central si compartimentele legitimatii de călătorie teritoriale, respectiv de către unitatea emitentă la care este arondat titularul.

Pentru eliberarea unui astfel de permis de călătorie solicitantul trebuie să prezinte:

- cererea titularului de autorizatie sau permis de călătorie în interes personal;

- adeverinta de la unitatea de învătământ respectivă, cuprinzând si perioada anului scolar;

- actul de identitate (certificat de nastere, carte sau buletin de identitate) al beneficiarului permisului de călătorie scolar, din care să rezulte domiciliul acestuia.

41. În caz de pierdere, distrugere, furt al permisului de călătorie scolar titularul va solicita emitentului anularea permisului respectiv si eliberarea unui nou permis scolar. În acest scop solicitantul va prezenta următoarele acte:

- cerere scrisă;

- chitanta diverse încasări emisă de casa unei statii de cale ferată, prin care se achită taxa de publicare în Buletinul Informativ “C.F.R. Călători”;

- dovada de la organul teritorial de politie, prin care se atestă semnalarea furtului;

- permisul de călătorie scolar deteriorat (dacă este cazul).

Aprobarea se dă de către directorul regionalei de transport feroviar de călători sau de conducerea Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., în functie de compartimentul legitimatii de călătorie care a emis permisul de călătorie scolar.

42. Gestionarii unitătilor emitente vor tine evidenta separată pe unităti beneficiare, iar pentru copiii pensionarilor beneficiari de călătorii pe căile ferate române va fi întocmită o evidentă separată.

Evidentele respective contin datele cu privire la titular, copilul beneficiar, relatia de circulatie pentru care a fost eliberat permisul de călătorie scolar, tariful si valoarea permisului de călătorie scolar.

Permisele de călătorie scolare emise pe relatii de circulatie de pe sectiile de circulatie pe care circulă numai trenuri de persoane se tarifează conform Tarifului intern de călători - Tariful pentru abonamente lunare la trenuri personale, iar cele emise pe relatii de circulatie de pe sectiile de circulatie pe care circulă trenuri de rang superior se tarifează conform Tarifului pentru abonamente lunare la trenuri accelerate, rapide si exprese. Contravaloarea permisului de călătorie scolar emis se stabileste în functie de tariful respectiv, zona kilometrică în care se înscrie relatia de circulatie înscrisă pe permisul de călătorie scolar si perioada de valabilitate a permisului de călătorie scolar.

 

CAPITOLUL VII

Decontarea contravalorii călătoriilor gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române conform Ordonantei Guvernului nr. 112/1999, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 210/2003

 

1. Contravaloarea autorizatiilor si permiselor de călătorie pe căile ferate române emise, de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 1 si 9 din ordonantă, precum si contravaloarea biletelor de călătorie în interesul serviciului pe căile ferate române acordate salariatilor încadrati cu contract de muncă pe durată determinată la unitătile respective, în mod gratuit, se suportă de Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. si sunt deductibile fiscal.

2. Contravaloarea permiselor de călătorie scolare pe căile ferate române acordate în baza prezentei metodologii copiilor salariatilor Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. se suportă de către aceasta.

3. Contravaloarea autorizatiilor si permiselor de călătorie pe căile ferate române emise, de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 3 din ordonantă, precum si a biletelor de călătorie în interes de serviciu acordate salariatilor unitătilor respective încadrati cu contract individual de muncă pe durată determinată se suportă de unitătile respective si sunt deductibile fiscal. Contravaloarea permiselor de călătorie scolare eliberate copiilor salariatilor unitătilor respective, în conditiile prezentei metodologii, se suportă de către acestea. Modul de decontare a legitimatiilor mentionate este prevăzut în contractele încheiate între Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. si unitătile respective.

4. Contravaloarea autorizatiilor si permiselor de călătorie pe căile ferate române emise, de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 4 din ordonantă, precum si contravaloarea biletelor de călătorie în interes de serviciu acordate salariatilor unitătilor respective încadrati cu contract individual de muncă pe durată determinată si nedeterminată se suportă de unitătile respective si sunt deductibile fiscal. Modul de decontare este prevăzut în metodologia de acordare, de eliberare si de retragere a permiselor de călătorie pentru salariatii agentilor economici respectivi, prezentată în anexa nr. 2.

5. Contravaloarea autorizatiilor si permiselor de călătorie pe căile ferate române în interes personal si în interes de serviciu, precum si a biletelor de călătorie în interes de serviciu emise, de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonantă, se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Modul de decontare este stabilit în metodologia de decontare a contravalorii călătoriilor suportate din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prezentată în anexa nr. 3.

6. Contravaloarea permiselor de călătorie emise pensionarilor si membrilor lor de familie, precum si a permiselor de călătorie scolare eliberate copiilor acestora, în conditiile prezentei metodologii, se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, modul de decontare către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. este stabilit în metodologia de decontare a contravalorii călătoriilor suportate din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prezentată în anexa nr. 3.

7. Pentru legitimatiile de călătorie anulate din vina beneficiarului (completate gresit, pierdute, furate, deteriorate etc.) Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. va percepe unitătilor beneficiare si tariful de emitere pentru legitimatiile respective, conform Tarifului intern de călători.

8. Contravaloarea legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, emise în mod gratuit, nu constituie venit impozabil pentru persoanele care beneficiază de acestea.

 

ANEXA Nr. 1.1

la metodologie

 

LISTA

functiilor de conducere si control care beneficiază de autorizatii de călătorie pe căile ferate române conform art. 2 alin. (2) din ordonantă

 

1. Functiile din aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului care beneficiază de autorizatii de călătorie pe calea ferată, clasa I, cu mentiunea “Valabil la tren IC”, sunt următoarele:

- ministru;

- secretar de stat;

- secretar general;

- secretar general adjunct;

- inspector de stat sef;

- inspector de stat sef adjunct;

- director general;

- director general adjunct;

- director;

- director adjunct;

- director cabinet;

- consilier la Cabinetul demnitarului;

- consilier personal al ministrului si secretarului de stat;

- consilier, expert si referent din cadrul Directiei audit public intern;

- consilier, expert si inspector din cadrul Corpului de control al ministrului;

- consilier, consilier juridic si expert din cadrul Directiei generale juridice;

- consilier si expert din cadrul Directiei generale strategie;

- consilier si expert din cadrul Directiei generale investitii, concesiuni;

- consilier si expert din cadrul Directiei generale economică si buget;

- secretar national TRACECA;

- secretar personal al ministrului si secretarului de stat;

- sef serviciu;

- sef birou;

- asistent cabinet;

- alte functii pe baza fundamentării necesitătii, cu avizul Directiei generale transport feroviar si Directiei generale economică si buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, aprobată de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului.

2. Functiile din cadrul Autoritătii Feroviare Române - AFER care beneficiază de autorizatii de călătorie gratuită pe calea ferată cu mentiunea “Valabil la tren IC” sunt următoarele:

- inspector de stat;

- inspector de stat sef, sef adjunct, sef teritorial;

- director general;

- director general adjunct;

- director;

- consilier;

- sef serviciu;

- inspector tehnic;

- secretar stiintific;

- sef sectie;

- membrii Consiliului de conducere;

- sef laborator;

- sef birou;

- expert;

- alte functii pe baza fundamentării necesitătii, cu avizul Directiei generale transport feroviar si Directiei generale economică si buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, aprobată de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului.

3. Functiile care beneficiază de legitimatii speciale care dau dreptul la călătoria cu vagonul de dormit si cusetă fără plata suplimentului de pat:

a) Aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului:

- ministru;

- secretar de stat;

- secretar general;

- secretar general adjunct;

- inspector de stat sef transporturi;

- director general;

- director general adjunct;

- consilier, sef serviciu si expert din cadrul Directiei audit public intern;

- consilier, sef serviciu, expert si inspector de specialitate din cadrul Corpului de control al ministrului;

- sef serviciu si consilier juridic din cadrul Directiei generale juridice;

- director general din cadrul Directiei relatii cu Parlamentul, sindicatele si patronatele;

- alte functii pe baza fundamentării necesitătii, cu avizul Directiei generale transport feroviar si Directiei generale economică si buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, aprobată de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului.

b) Autoritatea Feroviară Română - AFER:

- inspector de stat;

- inspector de stat sef, sef adjunct, sef teritorial;

- director general;

- director general adjunct;

- director;

- consilier;

- sef serviciu;

- alte functii pe baza fundamentării necesitătii, cu avizul Directiei generale transport feroviar si Directiei generale economică si buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, aprobată de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului.

 

ANEXA Nr. 1.2

la metodologie

LISTA

grupurilor scolare industriale de transporturi căi ferate si a grupurilor scolare de material rulant pentru transporturi feroviare, ai căror salariati beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit

 

1. Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Bucuresti

2. Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Craiova

3. Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Timisoara

4. Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Arad

5. Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Cluj-Napoca

6. Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Oradea

7. Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Brasov

8. Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Sibiu

9. Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Iasi

10. Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Buzău

11. Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Galati

12. Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Constanta

13. Grupul scolar de material rulant pentru transporturi feroviare Bucuresti

14. Grupul scolar de material rulant pentru transporturi feroviare Cluj-Napoca

15. Grupul scolar de material rulant pentru transporturi feroviare Rosiori de Vede

16. Grupul scolar de material rulant pentru transporturi feroviare Pascani

17. Grupul scolar de material rulant pentru transporturi feroviare Simeria.

 

ANEXA Nr. 1.3

la metodologie

 

CATEGORIILE

de persoane care beneficiază de călătorii gratuite pe căile ferate în interes personal, în conditiile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 210/2003

 

a) copiii minori înfiati, aflati sub tutelă, în plasament familial ori încredintati în conditiile legii unor persoane care beneficiază de autorizatii sau permise de călătorie, precum si copiii beneficiarilor de autorizatii sau permise de călătorie aflati în aceleasi situatii la alte persoane care nu beneficiază de acest drept;

b) copiii minori ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de călătorie, proveniti dintr-o căsătorie anterioară si încredintati acestora prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă;

c) copiii minori ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de călătorie care au decedat;

d) copiii majori inapti de muncă ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de călătorie, inclusiv în cazul în care sunt înfiati, aflati sub tutelă, în plasament familial ori încredintati, în conditiile legii, unor persoane care beneficiază de autorizatii sau permise de călătorie pe calea ferată, precum si cei aflati în aceeasi situatie la persoane care nu beneficiază de autorizatii sau permise de călătorie;

e) sotul ori sotia beneficiarului de autorizatii sau permise de călătorie care a decedat si care are pensie de urmas;

f) copiii majori ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de călătorie pe căile ferate române, care sunt în întretinerea acestora, a tutorilor ori aflati în plasament familial, elevi sau studenti, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învătământ mai mare de 5 ani, în unităti de învătământ de stat sau particular acreditate.

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIE

de acordare, de eliberare si de retragere a permiselor de călătorie pentru agentii economici prevăzuti la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 210/2003, precum si a biletelor de călătorie în interesul serviciului acordate societătilor respective si altor societăti care desfăsoară lucrări în interesul căii ferate

 

1. Permisele de călătorie pe căile ferate române în interes personal si biletele de călătorie în interes de serviciu pentru salariatii agentilor economici prevăzuti la art. 4 din ordonantă se emit de către compartimentele legitimatii de călătorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de călători pe raza cărora are sediul societatea respectivă, respectându-se prevederile legii si ale Metodologiei privind încadrarea în categoria de tren, clasă, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, prevăzută în anexa nr. 1.

2. Eliberarea permiselor de călătorie pe căile ferate române în interes personal, pentru salariatii acestor unităti, se efectuează la solicitarea scrisă a agentilor economici respectivi care vor prezenta următoarele documente:

- copia legalizată a actului legal de constituire ca persoană juridică;

- copia certificatului de înmatriculare la Camera de Comert si Industrie a României;

- declaratia pe propria răspundere a conducătorului unitătii că desfăsoară activităti preponderent feroviare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1 la prezenta metodologie.

3. Eliberarea permiselor de călătorie pe căile ferate române în interes personal se efectuează în baza unui contract încheiat anual, contractul-cadru fiind parte componentă a prezentei metodologii (anexa nr. 2.2).

4. Eliberarea biletelor de călătorie în interes de serviciu pentru unitătile prevăzute la art. 4 din ordonantă, care au încheiate si contracte pentru permise de călătorie în interes personal, se efectuează, la solicitarea acestora, în baza unui contract încheiat anual, contractul-cadru fiind parte componentă a prezentei metodologii (anexa nr. 2.2).

5. Eliberarea biletelor de călătorie în interesul serviciului pentru alte societăti comerciale care desfăsoară activităti pentru calea ferată se efectuează la solicitarea scrisă a acestora. Cererea se adresează compartimentului legitimatii de călătorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de călători pe raza căruia are sediul societatea respectivă.

Cererea respectivă va cuprinde si numărul fiecărui contract încheiat pentru prestarea de activităti pentru calea ferată, precum si durata fiecăruia. Pentru a beneficia de bilete de călătorie în interes de serviciu, durata minimă a contractelor trebuie să fie de 3 luni în anul în care se solicită biletele. În acest sens contractul încheiat nu poate depăsi durata contractelor conform cărora societatea desfăsoară lucrări pentru calea ferată.

6. Contravaloarea permiselor de călătorie în interes personal, eliberate salariatilor si membrilor de familie ai acestora, precum si a biletelor de călătorie în interes de serviciu se suportă de unitătile cu care s-au încheiat aceste contracte conform art. 4 din ordonantă.

 

ANEXA Nr. 2.1

la metodologie

 

SOCIETATEA COMERCIALĂ

..

Nr.

 

DECLARATIE

 

Subsemnatii ………..., în calitate de director general/director, si ………, în calitate de director economic/contabil-sef, reprezentantii Societătii Comerciale ……..., cu sediul în ….., str. ….. nr. ….., fax nr. ……., înregistrată la Registrul comertului  cu nr. …….., cod fiscal nr. ……….., având cont în lei nr. ….., deschis la ……, declarăm pe propria răspundere că societatea desfăsoară activitate preponderent feroviară având încheiate contractele nr.  cu societătile comerciale ……., cu valoare totală de  lei, ceea ce reprezintă ...% din cifra totală de afaceri a societătii.

 

Director general/Director,

Director economic/Contabil-sef,

 

NOTĂ:

Activitate preponderent feroviară se consideră în cazul în care procentul din cifra totală de afaceri este mai mare de 50%.

 

ANEXA Nr. 2.2

la metodologie

 

REGIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI……………………….

Nr. …..

SOCIETATEA COMERCIALĂ……………………………

Nr. ….

 

CONTRACT - CADRU

pentru eliberarea permiselor de călătorie în interes personal si a biletelor de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 584/1998 privind înfiintarea Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători .C.F.R. CălătoriŇ Ń S.A. prin reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române si a art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 210/2003, denumită în continuare ordonantă, între:

Regionala de Transport Feroviar de Călători ..............................., cu sediul în ............................., str. ..................... nr. ....., fax nr. ......................, înregistrată la Registrul comertului ..................... cu nr. ................, cod fiscal nr. ............., având cont în lei nr. ............................., deschis la .........................., reprezentată de domnul ..............................., director, în calitate de prestator, si

Societatea Comercială .........................................., cu sediul în ............................., str. .................................. nr. ......., fax nr. ...................., înregistrată la Registrul comertului .................................... cu nr. .............., cod fiscal nr. ................., având cont în lei nr. ...................................., deschis la .............................., reprezentată de domnul ......................., director, în calitate de beneficiar,

se încheie următorul contract:

 

Art. 1. - Obiectul contractului îl constituie asigurarea, contra cost, de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., a călătoriilor în interes personal cu mijloace de transport feroviar, pentru salariatii Societătii Comerciale , angajati cu contract de muncă pe durată nedeterminată, a călătoriilor în interes personal pentru membrii de familie ai acestora, precum si a biletelor de călătorie în interes de serviciu (cu una sau cu mai multe călătorii), pentru salariatii Societătii Comerciale ..., care execută lucrări pentru calea ferată, în conformitate cu prevederile art. 4 si 9 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 210/2003, denumită în continuare ordonantă.

Art. 2. - Călătoriile pe căile ferate române în interes personal ale salariatilor Societătii Comerciale .., precum si ale membrilor de familie ai acestora se fac pe baza permiselor de călătorie individuală, iar călătoriile în interes de serviciu ale salariatilor respectivi, în baza biletelor de călătorie în interes de serviciu, emise de Regionala de Transport Feroviar de Călători ……………………..

Compartimentul legitimatii de călătorie. Eliberarea permiselor se va face în conformitate cu prevederile art. 4 din ordonantă, precum si cu Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, prevăzută în anexa nr. 1.

Salariatii Societătii Comerciale  si membrii lor de familie nu beneficiază de facilităti în traficul international pe baza permiselor de călătorie eliberate conform prezentului contract-cadru.

Eliberarea permiselor de călătorie în interes personal si a biletelor de călătorie în interes de serviciu se face în baza unei comenzi ferme din partea Societătii Comerciale …………….., depusă la Regionala de Transport Feroviar de Călători ... …………..

Compartimentul legitimatii de călătorie, reprezentantului societătii.

Comanda pentru bilete de călătorie în interes de serviciu nu poate fi mai mare de 40 de carnete de bilete cu o călătorie (pentru societătile prevăzute la art. 4 din ordonantă si maximum 4 carnete pentru celelalte societăti) si 40 de carnete de bilete cu mai multe călătorii (pentru societătile prevăzute la art. 4 din ordonantă si maximum 4 carnete pentru celelalte societăti).

La prezentarea următoarei comenzi numărul maxim de carnete rămase nejustificate nu poate fi mai mare de 5 (cinci) carnete pentru societătile prevăzute la art. 4 din ordonantă si maximum 1 carnet pentru celelalte societăti, pentru fiecare tip de bilet, comandă care va fi onorată după achitarea contravalorii călătoriilor justificate.

Art. 3. - Contravalorile permiselor de călătorie sunt:

- carnet cu 3 file de permis clasa I .. lei;

- carnet cu 3 file de permis clasa a II-a .. lei;

- carnet cu 6 file de permis clasa I .. lei;

- carnet cu 6 file de permis clasa a II-a .. lei;

- carnet cu 12 file de permis clasa I .. lei;

- carnet cu 12 file de permis clasa a II-a.. lei;

- carnet cu 24 file de permis clasa I .. lei;

- carnet cu 24 file de permis clasa a II-a.. lei.

Valorile prezentate mai sus sunt stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. ... din data de  si contin tariful de emitere si T.V.A.

Contravaloarea călătoriilor efectuate pe baza biletelor de călătorie în interes de serviciu se decontează Regionalei de Transport Feroviar de Călători ………………. Modul de calcul al contravalorii călătoriilor efectuate pe baza biletelor de călătorie în interes de serviciu si decontarea acestora de către Societatea Comercială . sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 4. - Facturarea contravalorii permiselor de călătorie se face de către Regionala de Transport Feroviar de Călători , după depunerea comenzii pentru eliberarea permiselor, Societatea Comercială  urmând a achita întreaga valoare a permiselor conform tarifelor prevăzute la art. 3 din prezentul contract, permisele urmând a fi eliberate după prezentarea ordinului de plată sau a procesului-verbal de compensare.

Eventualele comenzi pentru permisele de călătorie în interes personal, efectuate în cursul anului, vor fi onorate la valorile tarifelor în vigoare la data efectuării comenzilor.

Societatea Comercială ... se obligă să plătească Regionalei de Transport Feroviar de Călători  contravaloarea călătoriilor biletelor de călătorie în interes de serviciu pe baza facturii întocmite de către regională.

Art. 5. - Prezentul contract se încheie cu valabilitate pentru anul .. si va putea fi modificat cu acordul părtilor, ori de câte ori se vor modifica reglementările legale în temeiul cărora s-a încheiat sau când apar elemente noi în legătură cu aplicarea acestora. Nerespectarea prevederilor prezentului contract de către una dintre părti dă dreptul celeilalte părti să denunte contractul, partea vinovată suportând eventualele pagube cauzate.

Art. 6. - Salariatii Societătii Comerciale .. care se pensionează vor beneficia de permise de călătorie pe calea ferată în conditiile stabilite la art. 5 din ordonantă.

Regionala de Transport Feroviar de Călători .. va comunica Societătii Comerciale ... orice modificări ce vor surveni în viitor, referitoare la biletele de călătorie în interes de serviciu.

Art. 7. - Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

Regionala de Transport Feroviar

de Călători ...............................

Director,

...............................................

Contabil-sef,

...............................................

Societatea Comercială .......................................

Director,

...............................................

 

 

ANEXĂ

la contractul-cadru

 

Modul de calcul al contravalorii călătoriilor efectuate pe baza biletelor de călătorie în interes de serviciu si decontarea acestora de către Societatea Comercială …………

 

1. Societatea Comercială ………….., pe bază de comandă, ridică carnetele cu bilete de călătorie în interes de serviciu (cu una sau mai multe călătorii) valabile la tren personal sau valabile la tren accelerat si rapid (în functie de solicitare) de la Regionala de Transport Feroviar de Călători …………………. - Compartimentul legitimatii de călătorie, numai după prezentarea dovezii de plată a contravalorii călătoriilor care se pot efectua cu biletele cuprinse în nota de comandă, calculate la tariful de tren persoane (pentru carnetele cu bilete valabile la tren persoane) si la tariful de tren rapid pentru carnetele cu bilete valabile la tren accelerat, rapid, în vigoare la data prezentării comenzii, clasa I si la distanta medie de 70 km.

Contravaloarea călătoriilor încasată la ridicarea carnetelor comandate constituie un avans pentru călătoriile ce se vor efectua pe baza biletelor ridicate.

2. După efectuarea călătoriilor beneficiarul întocmeste borderourile justificative care trebuie să contină:

- tipul carnetului (de exemplu, bilete de călătorie în interes de serviciu cu o călătorie dus-întors, valabile la tren persoane), serie si număr;

- numărul curent;

- numărul biletului;

- relatia de circulatie;

- distanta kilometrică a relatiei de circulatie;

- clasa la care a fost emis biletul respectiv;

- tariful/călătorie, conform Tarifului intern de călători în vigoare la data prezentării borderourilor pentru tipul de tren pentru care a fost emis biletul respectiv la distanta kilometrică de circulatie;

- contravaloarea călătoriilor efectuate cu biletul respectiv pe relatii si total bilet;

- contravaloarea călătoriilor efectuate în baza tuturor biletelor din carnetul respectiv.

3. Borderourile justificative întocmite conform prevederilor pct. 2, împreună cu carnetele ce contin biletele utilizate, se prezintă la unitatea de unde s-au ridicat, pentru verificare.

4. După verificarea borderourilor, unitatea emitentă va factura diferenta dintre sumele rezultate din borderourile justificative si contravaloarea călătoriilor încasată la ridicarea carnetelor de bilete.

5. Unitatea emitentă va comunica în scris compartimentului financiar-contabil din cadrul Regionalei de Transport Feroviar de Călători ... sumele ce trebuie facturate către Societatea Comercială ., care în termen de 10 zile de la emitere trebuie achitate. În caz contrar, Regionala de Transport Feroviar de Călători . va sista eliberarea de bilete de călătorie în interes de serviciu către Societatea Comercială , iar pe perioada întârzierii plătii va suporta o penalizare de 0,06% pe zi de întârziere. Plata se poate efectua si prin compensare.

 

Regionala de Transport Feroviar

de Călători ...............................

Director,

...............................................

Contabil-sef,

...............................................

Societatea Comercială .......................................

Director,

...............................................

 

 

NOTĂ:

Conducerea Regionalei de Transport Feroviar de Călători, în cazuri bine justificate, poate aproba modificarea numărului maxim de carnete eliberate societătii semnatare a contractului.

 

ANEXA Nr. 3

 

METODOLOGIE

de decontare a legitimatiilor de călătorie pe calea ferată română, acordate în baza Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 210/2003, a căror contravaloare se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

1. Conform art. 4 si 10 din ordonantă, contravaloarea autorizatiilor, permiselor de călătorie în interes personal si în interes de serviciu, acordate salariatilor încadrati pe durată nedeterminată, si a biletelor de călătorie în interes de serviciu, acordate salariatilor încadrati pe perioadă determinată la unitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonantă, se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

2. Decontarea contravalorii autorizatiilor de călătorie de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. se efectuează în baza deconturilor întocmite conform situatiilor din borderourile de emitere de către regionalele de transport feroviar de călători si, respectiv, Serviciul legitimatii de călătorie din cadrul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., al căror model este prezentat în anexa nr. 3.1 la prezenta metodologie. Deconturile respective vor fi transmise la Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., care va întocmi decontul general conform modelului prezentat în anexa nr. 3.1.

3. Decontarea contravalorii permiselor de călătorie în interes personal eliberate unitătilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonantă se efectuează de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. în baza deconturilor întocmite conform situatiilor din borderourile de emitere de către regionalele de transport feroviar de călători si, respectiv, Serviciul legitimatii de călătorie din cadrul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., al căror model este prezentat în anexa nr. 3.2 la prezenta metodologie. Deconturile respective vor fi transmise la Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., care va întocmi decontul general conform modelului prezentat în anexa nr. 3.2.

4. Permisele de călătorie în interes personal pe căile ferate române pentru pensionari si membrii de familie ai acestora, acordate în baza prevederilor ordonantei, precum si permisele de călătorie scolare pentru copiii pensionarilor care se încadrează în prevederile Metodologiei privind încadrarea în categoria de tren, clasă, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, se emit de către compartimentele legitimatii de călătorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de călători pe raza cărora au domiciliul titularii dreptului de călătorie.

5. Conform art. 5 si 6 din ordonantă, contravaloarea permiselor de călătorie în interes personal emise, în mod gratuit, pentru pensionarii beneficiari de permise de călătorie pe calea ferată si pentru membrii lor de familie se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în acelasi mod suportându-se si contravaloarea permiselor de călătorie scolare prevăzute la pct. 4 din prezenta metodologie.

6. Decontarea contravalorii permiselor de călătorie în interes personal pe căile ferate române si a permiselor de călătorie scolare emise persoanelor mentionate la pct. 4 se efectuează de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., astfel:

a) regionalele de transport feroviar de călători, în baza borderourilor de emitere, vor întocmi decontul permiselor de călătorie pentru pensionari si membrii lor de familie, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.3 la prezenta metodologie, care va fi transmis la Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A.

După primirea deconturilor de la regionale, Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. va centraliza datele si va întocmi decontul general conform modelului prezentat în anexa nr. 3.3;

b) regionalele de transport feroviar de călători, în baza evidentelor întocmite pentru permisele de călătorie scolare, vor întocmi decontul acestora conform modelului prezentat în anexa nr. 3.4 la prezenta metodologie, care va fi transmis la Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. După primirea deconturilor de la regionale, Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. va centraliza datele si va întocmi decontul general conform modelului prezentat în anexa nr. 3.4.

7. Tarifele autorizatiilor de călătorie si ale permiselor de călătorie în interes personal pe calea ferată emise sunt cele aprobate prin ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, în vigoare la data eliberării acestora. 8. Deconturile pentru autorizatiile de călătorie si permisele de călătorie în interes personal si pentru permisele de călătorie scolare vor fi întocmite trimestrial. Regionalele de transport feroviar de călători vor transmite deconturile întocmite conform prezentei metodologii la Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. până la data de 10 a lunii următoare trimestrului respectiv.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. va transmite la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Directia generală economică si buget deconturile generale până la data de 20 a aceleiasi luni.

9. Carnetele cu permise de călătorie în interesul serviciului si cu bilete de călătorie în interes de serviciu pentru unitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonantă se eliberează de către Serviciul legitimatii de călătorie din cadrul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. gestionarului nominalizat de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în baza notei de comandă semnate de conducătorul directiei unde este salariat gestionarul. Nota de comandă trebuie să contină numărul carnetelor cu bilete de călătorie în interes de serviciu si numărul carnetelor cu permise de călătorie în interes de serviciu, pe tipuri (cu o călătorie dus-întors si cu mai multe călătorii dus-întors, iar pentru biletele de călătorie în interes de serviciu, si tipul de tren). Numărul de carnete pentru fiecare tip de legitimatie nu poate fi mai mare de 100.

Gestionarul respectiv efectuează distribuirea lor către unitătile beneficiare, iar după utilizare vor fi predate tot de către acesta emitentului. La prezentarea următoarei comenzi numărul de carnete nejustificate nu poate fi mai mare de 50 pentru fiecare tip, iar comanda se întocmeste astfel încât suma numărului de carnete solicitate si a numărului carnetelor nejustificate să nu depăsească numărul maxim admis (100), comanda respectivă fiind onorată după achitarea contravalorii călătoriilor efectuate în baza carnetelor cu bilete sau permise de călătorie în interesul serviciului utilizate.

La predarea carnetelor cu bilete si permise de călătorie în interesul serviciului utilizate, gestionarul va prezenta emitentului carnetele respective si borderourile justificative ale acestora.

Borderourile justificative se întocmesc pentru fiecare carnet, în două exemplare (un exemplar se predă emitentului), precizându-se următoarele:

- tipul carnetului (de exemplu, bilete de călătorie în interesul serviciului cu o călătorie dus-întors, valabile la tren persoane), seria si numărul;

- numărul curent;

- numărul biletului (numărul permisului);

- relatia de circulatie;

- distanta kilometrică a relatiei de circulatie;

- clasa la care a fost emis biletul (permisul) respectiv;

- tariful/călătorie, conform Tarifului intern de călători în vigoare la data prezentării borderourilor pentru tipul de tren pentru care a fost emis biletul sau permisul respectiv la distanta kilometrică de circulatie;

- contravaloarea călătoriilor efectuate cu biletul (permisul) respectiv pe relatii si total bilet;

- contravaloarea călătoriilor efectuate în baza tuturor biletelor (permiselor) din carnetul respectiv.

Biletele de călătorie în interes de serviciu valabile la tren accelerat si rapid se tarifează la tren rapid, iar celelalte bilete de călătorie, precum si permisele de călătorie în interesul serviciului se vor tarifa pentru trenul la care au fost emise.

După verificarea borderourilor, Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. va întocmi decontul conform anexei nr. 3.5 la prezenta metodologie.

10. Emiterea, gestionarea si utilizarea legitimatiilor de călătorie pe calea ferată, mentionate în prezenta metodologie, se efectuează conform prevederilor Metodologiei privind încadrarea în categoria de tren, clasă, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române.

11. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Directia generală economică si buget, va întocmi cererea de deschidere bugetară aferentă deconturilor primite, cu încadrarea în limita prevederilor bugetare aprobate. Sumele aferente deconturilor primite care depăsesc limita prevederilor bugetare aprobate pentru o perioadă vor fi reportate în perioada următoare.

12. Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. va asigura respectarea normelor de arhivare a documentelor primare în baza cărora se efectuează decontul si accesul organelor îndreptătite la consultarea evidentelor.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

DECIZIE

privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “Romcif” - S.A. Fieni si Societatea Comercială “Alas International Baustoffproduktions” AG (Austria) prin înfiintarea Societătii Comerciale “Romcif Alas Beton” - S.R.L. Fieni

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996;

3. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei, cu modificările si completările ulterioare;

4. Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii unei părti substantiale de piată;

6. Instructiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice;

7. Notificării concentrării economice, înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. RS-164 din 22 aprilie 2003;

8. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-164 din 22 aprilie 2003;

9. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată, având în vedere următoarele:

1. Concentrarea economică s-a realizat, în conditiile art. 11 alin. (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, prin încheierea, la data de 3 mai 2000, a Actului constitutiv al societătii comerciale cu răspundere limitată “Romcif Alas Beton”, prin care Societatea Comercială “Romcif” - S.A. Fieni si Societatea Comercială “Alas International Baustoffproduktions” AG (Austria) au hotărât înfiintarea Societătii Comerciale “Romcif Alas Beton” - S.R.L. Fieni. Fiecare dintre acesti asociati detine câte 50% din capitalul social al societătii nou-înfiintate.

Operatiunea de asociere realizată între Societatea Comercială “Romcif” - S.A. Fieni si Societatea Comercială “Alas International Baustoffproduktions” AG (Austria) îndeplineste conditiile pentru a constitui o concentrare economică în sensul art. 11 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996.

2. Societatea Comercială “Romcif Alas Beton” - S.R.L. Fieni are ca principal obiect de activitate producerea si comercializarea betoanelor. Societatea Comercială “Romcif Alas Beton” - S.R.L. Fieni îsi desfăsoară activitatea de producere a betoanelor în statiile de betoane Chiajna (judetul Ilfov) si Cătelu (judetul Ilfov).

3. Domeniul principal de activitate al Societătii Comerciale “Romcif” - S.A. Fieni constă în producerea si comercializarea materialelor de constructii, respectiv ciment si var.

La data realizării concentrării economice, Societatea Comercială “Romcif” - S.A. Fieni era controlată de Societatea Comercială “Tagrimpex” - S.R.L. Bucuresti. Ulterior realizării acestei operatiuni, prin Decizia nr. 413 din 7 noiembrie 2002 a presedintelui Consiliului Concurentei, s-a autorizat concentrarea economică realizată de societatea germană HeidelbergCement AG prin dobândirea controlului unic direct (98,41834%) la Societatea Comercială “Romcif” - S.A. Fieni. Pe piata românească Grupul HeidelbergCement este cunoscut, în principal, datorită activitătilor desfăsurate în domeniul producerii si comercializării materialelor de constructii.

4. Obiectul de activitate al Societătii Comerciale “Alas International Baustoffproduktions” AG (Austria) constă în: achizitionarea, detinerea, administrarea participatiilor la alte societăti, în special în sectorul materialelor de constructii, precum si preluarea conducerii altor întreprinderi în anumite conditii; dezvoltarea si aplicarea proiectelor de investitii în special în sectorul materialelor de constructii, inclusiv a operatiunilor în asociere etc.

5. Piata relevantă aferentă concentrării economice a fost definită ca fiind piata betoanelor în zona orasului Bucuresti si în împrejurimi.

6. HeidelbergCement AG, societatea care controlează Societatea Comercială “Romcif” - S.A. Fieni, este prezentă pe piata relevantă definită prin societătile comerciale: “TBG Tungal” - S.R.L. Bucuresti si “TBG Precup Bucharest” - S.R.L. Mogosoaia. Societatea Comercială “Alas International Baustoffproduktions” AG (Austria) nu desfăsoară activităti pe piata relevantă definită.

7. Segmentul de piată detinut de Societatea Comercială “Romcif Alas Beton” - S.R.L. Fieni pe piata relevantă definită, în anul 2002, a avut valoarea de 3,60%. În anul 2002, cota de piată a Societătii Comerciale “TBG Tungal” - S.R.L. Bucuresti a fost de circa 6%, iar cea a Societătii Comerciale “TBG Precup Bucharest” - S.R.L. Mogosoaia a fost de circa 6,70%.

8. Pe piata relevantă definită oferta este reprezentată de numeroase societăti comerciale. Pe această piată nu există produse provenite din import. Piata betoanelor în zona orasului Bucuresti si în împrejurimi este o piată puternic concurentială.

9. Pe piata relevantă definită cererea este reprezentată de agenti economici care îsi desfăsoară activitatea în domeniul constructiilor si de persoane fizice/juridice implicate în realizarea de constructii.

10. Operatiunea de concentrare economică realizată de Societatea Comercială “Romcif” - S.A. Fieni si Societatea Comercială “Alas International Baustoffproduktions” AG (Austria) prin înfiintarea Societătii Comerciale “Romcif Alas Beton” - S.R.L. Fieni nu creează si nu consolidează o pozitie dominantă si nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei,

 

DECIDE:

 

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 si ale pct. 124 cap. II partea a II-a din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, se autorizează concentrarea economică notificată, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Taxa de autorizare, prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, este de 232.486.655 lei si se va plăti cu ordin de plată în contul nr. 361280016300, deschis la Banca Natională a României - Sucursala judetului Dâmbovita, beneficiar Directia Trezorerie Dâmbovita, cu mentiunea “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare”. Pe versoul ordinului de plată, în rubrica “Cod cont”, se va înscrie contul nr. 20.17.01.03.

Taxa de autorizare se va plăti în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data comunicării prezentei decizii.

O copie a ordinului de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării acesteia către părti.

Art. 4. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată, conform dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios-administrativ.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale “Romcif” - S.A. Fieni si a Societătii Comerciale “Alas International Baustoffproduktions” AG (Austria).

Art. 6. - Departamentul bunuri industriale si Secretariatul general al Consiliului Concurentei vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Prezenta decizie se comunică de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei:

- Societătii Comerciale “Alas International Baustoffproduktions” AG (Austria); si

- Societătii Comerciale “Romcif” - S.A. Fieni

Prin împuternicit,

Avocat Dan Constantin Jalba

Telefon: 312 49 50

Fax: 312 49 51

 

p. Presedintele Consiliului Concurentei,

Nandor Jozef Nemenyi

 

Bucuresti, 27 iunie 2003.

Nr. 293.