MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 577               LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE               Marti, 12 august 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 296 din 8 iulie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 

            Decizia nr. 304 din 10 iulie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 ultimul alineat din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului

 

            Decizia nr. 309 din 10 iulie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 

            Decizia nr. 311 din 10 iulie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 si 968 din Codul civil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            479. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 400/2001 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii personalului sanitar veterinar în unitătile prevăzute la art. 30 alin. 3 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si privind aprobarea tarifelor care se percep pentru activitatea de asistentă, inspectie si control sanitar veterinar de stat în unitătile de tăiere a animalelor, inclusiv a păsărilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare si valorificare a produselor de origine animală, cu modificările si completările ulterioare

 

            1.170. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere – Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetristilor

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

            29. – Ordin pentru aprobarea Instructiunilor nr. 4/2003 de modificare a Instructiunilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2003 privind autorizarea societătilor de valori mobiliare ca societăti de servicii de investitii financiare

 

            30. – Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2003 de modificare a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2003 privind autorizarea si functionarea societătilor de administrare a investitiilor, a fondurilor deschise de investitii, a societătilor de investitii si a depozitarilor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIE nr. 296

din 8 iulie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

Încărcare text...

 

Nicolae Popa – presedinte

Costică Bulai- judecător

Nicolae Cochinescu – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Lucian Stângu- judecător

Ioan Vida – judecător

Aurelia Popa – procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, exceptie ridicată de Bartok Ana în Dosarul nr. 6.975/2002 al Judecătoriei Târgu Mures.

La apelul nominal se prezintă partea Eugeniu Jantoan, lipsind autoarea exceptiei, precum si celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Partea prezentă sustine că a dobândit imobilul în litigiu cu respectarea conditiilor prevăzute de Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, astfel încât, în prezent, este titularul dreptului de proprietate, drept ce este protejat constitutional.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, sustinând că dispozitiile art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 nu încalcă prevederile constitutionale invocate de autoarea exceptiei, termenul mai scurt prevăzut pentru exercitarea dreptului la actiunea în constatarea nulitătii absolute a actelor juridice de înstrăinare având ca obiect imobile care cad sub incidenta prevederilor legii fiind justificat de necesitatea asigurării stabilitătii si certitudinii raporturilor juridice.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 31 ianuarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 6.975/2002, Judecătoria Târgu Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Bartok Ana.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că prin instituirea termenului special de prescriptie, prevăzut de art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, s-a creat premisa restrângerii dreptului de petitionare, în conditiile în care procedura de restituire a imobilelor este oricum destul de greoaie si îndelungată, si s-a limitat posibilitatea persoanelor îndreptătite în temeiul Legii nr. 10/2001 de a se adresa instantelor judecătoresti pentru stabilirea legalitătii.

În opinia autoarei exceptiei, de vreme ce dreptul comun stabileste termenul de prescriptie de 3 ani pentru dreptul la actiunea în anulare, respectiv imprescriptibilitatea dreptului la actiunea în constatarea nulitătii absolute, dispozitiile art. 46 alin. (5), care nu corespund ratiunilor de ordin juridic si social instituite de aceste norme, nu îsi găsesc justificarea.

Judecătoria Târgu Mures apreciază că dreptul constitutional de petitionare nu este încălcat prin instituirea unor termene, deoarece persoana interesată nu este împiedicată să se adreseze autoritătilor publice în termenele prevăzute în actele normative.

Derogarea de la dreptul comun în materia prescriptiei extinctive, prin instituirea termenului de un an si sase luni (prin prelungirea termenului initial de un an prin ordonantele de urgentă ale Guvernului nr. 109/2001 si nr. 145/2001, nu reprezintă o încălcare a art. 47 din Constitutie, ci constituie o normă juridică specială fată de reglementarea generală, necesară pentru clarificarea situatiei juridice a unor imobile.

În concluzie, instanta apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată si solicită respingerea acesteia.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul arată că dispozitiile art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 sunt menite să grăbească clarificarea situatiei juridice a imobilelor ce cad sub incidenta acestei legi si să curme pentru viitor orice contestatii sau procese privind titlul juridic în temeiul căruia sunt stăpânite si folosite asemenea imobile.

Derogarea de la dreptul comun în materia prescriptiei extinctive, prin instituirea unui termen special în care persoanele interesate se pot adresa autoritătilor publice, nu reprezintă o încălcare a art. 47 din Constitutie, ci o normă juridică specială fată de reglementarea generală, impusă de necesitatea clarificării situatiei juridice a unor imobile.

Prin urmare, se apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că textul legal criticat nu reglementează posibilitatea persoanelor de a adresa petitii autoritătilor publice, ci se referă la prescriptia dreptului la actiunea în anulare a actelor juridice de înstrăinare. Se apreciază că textul de lege criticat este conform principiului accesului liber la justitie, invocarea art. 47 din Constitutie fiind nerelevantă în cauză.

Accesul liber la justitie se realizează printr-o actiune prescriptibilă într-un termen de 18 luni, finalitatea acestei reglementări fiind aceea de a facilita aplicarea în conditii optime a principiului constitutional mentionat, prin asigurarea unui climat de ordine, prevenindu-se eventualele abuzuri si limitându-se efectele perturbatoare asupra stabilitătii si securitătii raporturilor juridice civile.

Termenul prevăzut de Legea nr. 10/2001 garantează accesul efectiv la justitie, asigurând stabilitatea si certitudinea necesare în raporturile juridice, mobilizarea titularilor de drepturi pentru realizarea lor într-un timp mai scurt, cu posibilităti mai mari de probare a drepturilor subiective, precum si cu consecinte pozitive pentru asigurarea unei mai bune administrări a justitiei.

Se consideră astfel că prevederile art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

 Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001. Textul legal criticat are următorul continut:

- Art. 46 alin. (5): "Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune se prescrie în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi."

 Termenul de un an prevăzut de textul de lege criticat a fost prelungit succesiv, cu câte 3 luni, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 13 august 2001, si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 12 noiembrie 2001.

 Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 21: "(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime. (2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.";

- Art. 47: "(1) Cetătenii au dreptul să se adreseze autoritătilor publice prin petitii formulate numai în numele semnatarilor. (2) Organizatiile legal constituite au dreptul să adreseze petitii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă. (3) Exercitarea dreptului de petitionare este scutită de taxă. (4) Autoritătile publice au obligatia să răspundă la petitii în termenele si în conditiile stabilite potrivit legii."

 Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, în privinta criticii referitoare la liberul acces la justitie, Plenul Curtii Constitutionale a statuat, prin Decizia nr. 1/1994, că liberul acces la justitie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care se înfăptuieste actul de justitie. S-a considerat că legiuitorul are competenta exclusivă de a stabili regulile de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti, solutie ce rezultă din dispozitiile constitutionale ale art. 125 alin. (3), potrivit cărora "Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege". În considerentele aceleiasi decizii se retine că, pentru situatii deosebite, legiuitorul poate stabili reguli speciale de procedură, precum si modalităti de exercitare a drepturilor procesuale, astfel încât liberul acces la justitie să nu fie afectat.

 Asa fiind, Curtea constată că institutia prescriptiei, în general, si termenele în raport cu care îsi produce efectele aceasta nu pot fi considerate de natură să îngrădească accesul liber la justitie, finalitatea lor fiind, dimpotrivă, de a-l facilita, prin asigurarea unui climat de ordine, indispensabil exercitării în conditii optime a acestui drept constitutional, prevenindu-se eventualele abuzuri si limitându-se efectele perturbatoare asupra stabilitătii si securitătii raporturilor juridice civile.

 Exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigente, cărora li se subsumează si instituirea unor termene, după a căror expirare valorificarea respectivului drept nu mai este posibilă. Departe de a constitui o negare a dreptului în sine, asemenea exigente dau expresie ordinii de drept, absolutizarea exercitiului unui anume drept având consecintă fie negarea, fie amputarea drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane, cărora statul este tinut să le acorde ocrotire, în egală măsură.

 În conditiile în care, potrivit principiului că nimeni nu se poate apăra invocând necunoasterea legii ("nemo ignorare legem censetur"), titularul unui drept este prezumat că a avut cunostintă de reglementarea care prevedea că valorificarea dreptului său se circumscrie unui anumit termen - pe care, de altfel, în această materie, legiuitorul l-a prelungit în două rânduri -, fără a întelege să îl respecte, acesta nu are decât a-si imputa propriei lipse de diligentă consecintele negative pe care este tinut să le suporte si câtusi de putin textului de lege criticat. Art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 recunoaste dreptul titularului la exercitarea actiunii în constatarea nulitătii absolute a actelor juridice de înstrăinare a imobilelor preluate în mod abuziv si asigură posibilitatea de valorificare a acestuia în cadrul unui termen, impus de ratiuni sociale majore, respectiv de evitarea unor stări de incertitudine prelungite în ceea ce priveste raporturile juridice civile, precum si de asigurarea stabilitătii si securitătii acestora, cu atât mai importante cu cât au ca obiect dreptul de proprietate.

Prin urmare, Curtea constată că textul dedus controlului de constitutionalitate nu relevă nici o contradictie cu prevederile art. 21din Constitutie.

Pe de altă parte, Curtea retine că, potrivit art. 47 din Constitutie, cetătenii au dreptul să se adreseze autoritătilor publice prin petitii care sunt scutite de taxe de timbru. Dreptul de petitionare se concretizează în cereri, reclamatii, sesizări si propuneri în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup, care nu presupun calea justitiei, la care autoritătile au obligatia de a răspunde în termenele si conditiile stabilite potrivit legii. În aceste conditii sesizarea instantelor judecătoresti pentru valorificarea unui drept subiectiv nesocotit ori încălcat sau pentru realizarea unui interes care se poate obtine numai pe calea justitiei nu este un aspect al dreptului de petitionare, ci se circumscrie unor reguli specifice, proprii activitătii de judecată. În acest sens s-a pronuntat Curtea Constitutională prin mai multe decizii, de exemplu Decizia nr. 39/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 27 iulie 1993.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Bartok Ana în Dosarul nr. 6.975/2002 al Judecătoriei Târgu Mures.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iulie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIE Nr. 304

din 10 iulie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 ultimul alineat din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statuluiBunuri şi valori imobiliare

Naţionalizare

Transfer de proprietate

Exproprieri

Constituţionalitate

 

Încărcare text...

 

Nicolae Popa – presedinte
Costică Bulai- judecător
Nicolae Cochinescu - judecător
Constantin Doldur - judecător
Kozsokár Gábor - judecător
Petre Ninosu - judecător
serban Viorel Stănoiu - judecător
Lucian Stângu- judecător
Ioan Vida - judecător
Aurelia Popa - procuror
Doina Suliman- magistrat-asistent sef
 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 ultimul alineat din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, exceptie ridicată de Paraschiva Badici în Dosarul nr. 13.913/2002 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti.

La apelul nominal, pentru autorul exceptiei, răspunde avocatul Ileana Frigioiu. Lipseste Floarea Petculescu, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, avocatul părtii prezente solicită admiterea exceptiei pentru motivele invocate în fata instantei judecătoresti.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 noiembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 13.913/2002, Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 ultimul alineat din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului. Exceptia a fost ridicată de Paraschiva Badici într-o cauză civilă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum reiese aceasta din încheierea de sedintă prin care Curtea Constitutională a fost sesizată, deoarece nu au fost depuse note scrise la dosar, se sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale care privesc dreptul de proprietate.

 Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, sens în care sunt invocate prevederile art. 41 alin. (1) teza a doua din Constitutie, ce lasă legiuitorului posibilitatea de a stabili continutul si limitele dreptului de proprietate. Astfel, în acest caz, inalienabilitatea temporară instituită asupra bunurilor prevăzute de lege este justificată de împrejurarea că aceste bunuri sunt dobândite în conditii specifice si nu aduce atingere caracterului de drept absolut al dreptului de proprietate.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar în conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul, invocând dispozitiile constitutionale ale art. 41 alin. (1) teza a doua, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece legea este cea care stabileste continutul si limitele dreptului de proprietate. De altfel se observă că, în jurisprudenta sa, prin Decizia nr. 169/1999 si Decizia nr. 238/2000, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii textului art. 9 ultimul alineat din Legea nr. 112/1995 în raport cu dispozitiile art. 41 alin. (1) din Constitutie, prilej cu care s-a constatat că aceste dispozitii legale sunt constitutionale.

Avocatul Poporului apreciază, în lumina acelorasi prevederi constitutionale ale art. 41 alin. (1) teza a doua, că art. 9 ultimul alineat din Legea nr. 112/1995 este constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si cel al institutiei Avocatul Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, sustinerile avocatului autorului exceptiei, notele scrise depuse de parte, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 9 ultimul alineat din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie 1995, dispozitii ce au următoarea redactare:

- Art. 9 ultimul alineat: "Apartamentele dobândite în conditiile alin. 1 nu pot fi înstrăinate 10 ani de la data cumpărării."

Asa cum reiese din încheierea de sedintă prin care Curtea Constitutională a fost sesizată, autorul exceptiei nu indică prevederile constitutionale ce sunt încălcate de textul legal criticat, arătând doar că acesta contravine normelor constitutionale care privesc dreptul de proprietate.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile art. 9 ultimul alineat din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie. Astfel, prin Decizia nr. 169 din 2 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 12 aprilie 2000, Curtea Constitutională, respingând exceptia de neconstitutionalitate a art. 9 ultimul alineat din Legea nr. 112/1995, a statuat că aceste dispozitii nu contravin prevederilor art. 41 alin. (1) din Constitutie. Într-adevăr, asa cum s-a arătat cu acel prilej, prevederile tezei întâi din textul constitutional mentionat nu pot fi disociate de prevederile imediat următoare ale tezei a doua, potrivit cărora continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege. Asa fiind, intră în puterea Parlamentului, ca "unică autoritate legiuitoare a tării", conform art. 58 alin. (1) din Constitutie, dreptul de a decide instituirea unei asemenea interdictii temporare de înstrăinare, interdictie care, de altfel, era cunoscută de autorul exceptiei încă din momentul în care acesta a optat pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra locuintei detinute până în acel moment în calitate de chirias.

Deoarece nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, cele statuate prin decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 ultimul alineat din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, exceptie ridicată de Paraschiva Badici în Dosarul nr. 13.913/2002 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 iulie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,
Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIE Nr. 309

din 10 iulie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

Încărcare text...

 

 

Nicolae Popa – presedinte
Costică Bulai- judecător
Nicolae Cochinescu - judecător
Constantin Doldur - judecător
Kozsokár Gábor - judecător
Petre Ninosu - judecător
serban Viorel Stănoiu - judecător
Lucian Stângu- judecător
Ioan Vida - judecător
Aurelia Popa - procuror
Doina Suliman- magistrat-asistent sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială "DI ER Gamma Services" - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 17.853/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, apreciind că dispozitiile criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei, în acest sens fiind si jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 20 februarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 17.853/2002, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 581 din Codul de procedură civilă. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială "DI ER Gamma Services" - S.R.L. din Bucuresti într-o cauză comercială având ca obiect evacuarea autoarei exceptiei, solicitată de către Societatea Comercială "Princiar 90" - S.A., pe cale de ordonantă presedintială.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine că aplicarea dispozitiilor legale criticate poate conduce la încălcarea dreptului de proprietate, din moment ce pe calea ordonantei presedintiale doar "se pipăie" fondul si se ia măsura provizorie, luându-se în considerare doar aparenta unui drept. Pe de altă parte, consideră că dispozitiile criticate "sunt constitutionale doar în măsura în care se tine seama, în procesul de înfăptuire a justitiei, de principiile Legii fundamentale referitoare la ocrotirea proprietătii private, egalitatea în drepturi a cetătenilor si ocrotirea bunei-credinte".

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât măsurile dispuse pe calea ordonantei presedintiale au caracter vremelnic, iar urgenta acestora este justificată de însusi scopul acestei proceduri ce constă în necesitatea evitării prejudicierii unor drepturi si interese legitime. Având în vedere acestea, legiuitorul a instituit o serie de reguli speciale în solutionarea unei cauze pe calea ordonantei presedintiale, reguli care se circumscriu competentei si procedurii de judecată, care, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, sunt stabilite exclusiv de legiuitor. Totodată invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, si anume Decizia nr. 281/2002, prin care s-a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 din Codul de procedură civilă.

Pe de altă parte, consideră că sesizarea autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, în ansamblu, priveste o problemă de aplicare a legii, iar nu una de constitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile criticate nu contravin prevederilor art. 4 si nici celor ale art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât acestea sunt aplicabile oricărei părti din proces care doreste să facă uz de procedura ordonantei presedintiale, neavând caracter discriminatoriu. Nici necitarea părtilor de către instantă, potrivit art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă, nu contravine principiului egalitătii în fata legii, deoarece instanta fie va cita ambele părti, fie nu va cita nici o parte.

Referitor la sustinerile autoarei exceptiei privind încălcarea dreptului de proprietate, consideră că dispozitiile prin care se instituie o procedură specială, potrivit căreia instanta de judecată poate dispune luarea unor măsuri cu caracter vremelnic, a căror urgentă este justificată de evitarea prejudicierii unor drepturi, nu contravin dreptului de proprietate, ci, dimpotrivă, reprezintă o modalitate de garantare a acestuia, prin aceea că se pune astfel la dispozitia justitiabililor o modalitate de a preveni eventualele prejudicii. Totodată, dispozitiile art. 582 oferă părtilor si posibilitatea atacării cu recurs a ordonantei presedintiale.

În final, arată că prin dispozitiile criticate nu se încalcă nici prevederile art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie, iar fată de solicitarea autoarei exceptiei de a se emite o decizie interpretativă de către Curtea Constitutională, apreciază că, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, nu intră în competenta Curtii Constitutionale problemele de aplicare si interpretare a legii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 581 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut:

"Instanta va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.
Cererea de ordonantă presedintială se va introduce la instanta competentă să se pronunte asupra fondului dreptului.
Ordonanta va putea fi dată si fără citarea părtilor si chiar atunci când există judecată asupra fondului. Judecata se face de urgentă si cu precădere.
Pronuntarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonantei se face în cel mult 48 de ore de la pronuntare.
Ordonanta este vremelnică si executorie. Instanta va putea hotărî ca executarea să se facă fără somatie sau fără trecerea unui termen."

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia apreciază că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 4 alin. (2): "România este patria comună si indivizibilă a tuturor cetătenilor săi, fără deosebire de rasă, de nationalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenentă politică, de avere sau de origine socială.";

- Art. 16 alin. (1): "Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.";

- Art. 41 alin. (1) si (2): "(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. (2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.";

- Art. 54: "Cetătenii români, cetătenii străini si apatrizii trebuie să-si exercite drepturile si libertătile constitutionale cu bună-credintă, fără să încalce drepturile si libertătile celorlalti.";

- Art. 134 alin. (2) lit. a): "Statul trebuie să asigure:

 a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;";

- Art. 135 alin. (1) si (6): "(1) Statul ocroteste proprietatea. [...]

(6) Proprietatea privată este, în conditiile legii, inviolabilă."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că procedura ordonantei presedintiale, în cadrul căreia se dispun măsuri vremelnice justificate de urgenta cazurilor supuse judecătii în scopul evitării prejudicierii unor drepturi si interese legitime, nu încalcă prevederile constitutionale referitoare la dreptul de proprietate si nici alte dispozitii din Legea fundamentală. Hotărârea, definitivă si irevocabilă, privind drepturile părtilor urmează a se da în cadrul procesului obisnuit, o dată cu judecarea fondului.

Cu privire la dispozitiile legale criticate, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 281 din 29 octombrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 13 decembrie 2002, constatând că aceste dispozitii sunt constitutionale. Neexistând elemente noi de natură a reconsidera jurisprudenta Curtii în această materie, considerentele si solutia din această decizie rămân valabile si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste modul în care instantele judecătoresti îsi exercită rolul activ, ca si temeinicia hotărârilor pronuntate de acestea, reprezintă aspecte care nu pot face obiectul controlului de neconstitutionalitate, eventualele erori sau nereguli ce s-ar produce în activitatea de judecată urmând a fi examinate si remediate pe calea controlului judiciar prevăzut de lege.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială "DI ER Gamma Services" - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 17.853/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 iulie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiva

 

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIE nr. 311

din 10 iulie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 si 968 din Codul civil

 

Încărcare text...

 

Nicolae Popa – presedinte

Costică Bulai- judecător
Nicolae Cochinescu - judecător
Constantin Doldur - judecător
Kozsokár Gábor - judecător
Petre Ninosu - judecător
serban Viorel Stănoiu - judecător
Lucian Stângu- judecător
Ioan Vida - judecător
Aurelia Popa - procuror
Maria Bratu - magistrat-asistent
 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 si 968 din Codul civil, exceptie ridicată de Societatea Comercială "RODATA" - S.A. în Dosarul nr. 18.480/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal este prezent autorul exceptiei, prin avocat Nicolae Chirilă, lipsind Societatea Comercială "CONECT" - S.A., fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Avocatul autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei, sustinând oral aceleasi motive de neconstitutionalitate pe care le-a invocat în notele scrise depuse la dosarul instantei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca inadmisibilă, întrucât autorul acesteia solicită de fapt interpretarea notiunii de lege, or această solicitare excedează contenciosului constitutional.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 5 februarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 18.480/2002, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 si 968 din Codul civil, exceptie ridicată de Societatea Comercială "RODATA" - S.A.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul criticat este neconstitutional, contravenind art. 58 din Constitutie, în măsura în care termenul de "legi" continut în aceste texte se referă si la deciziile presedintelui Consiliului de administratie al FPS, la circularele emise de FPS sau de alte organe.

Instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că normele cu caracter imperativ pot fi cuprinse în orice tip de act cu caracter normativ. Se arată că este o problemă de interpretare dacă decizia presedintelui Consiliului de administratie al fostului FPS are sau nu caracter normativ. Cele două texte din Codul civil au în vedere notiunea de "lege" în sens larg, incluzând în acest sens orice tip de act normativ. Sfera izvoarelor de drept nu poate fi restrânsă la actele adoptate de Parlament si Guvern, actele administrative cu caracter general fiind tot acte cu caracter normativ, date în baza si în aplicarea legilor; existenta acestora nu încalcă Legea fundamentală.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Exceptia are ca obiect dispozitiile art. 5 si 968 din Codul civil, dispozitii al căror continut este următorul:

- Art. 5: "Nu se poate deroga prin conventii sau dispozitii particulare, la legile care interesează ordinea publică si bunele moravuri.";

- Art. 968: "Cauza este nelicită când este prohibită de legi, când este contrarie bunelor moravuri si ordinii publice."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este inadmisibilă si, în consecintă, urmează a fi respinsă.

Curtea observă că, în realitate, sustinerile autorului exceptiei nu reprezintă critici de neconstitutionalitate, ci aspecte referitoare la modul de interpretare a prevederilor legale criticate.

Solicitarea de a se emite o decizie interpretativă, prin care să se statueze dacă notiunea de "lege" include si deciziile presedintelui Consiliului de administratie al FPS, circularele emise de FPS sau de alte organe, nu poate fi primită, deoarece, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, "În exercitarea controlului, Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra problemelor de drept, fără a putea modifica sau completa prevederea legală supusă controlului. De asemenea, Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei".

În jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a statuat că aspectele privind situatia de fapt si justificarea drepturilor subiective ale părtilor, precum si modul de interpretare si de aplicare a legii sunt de competenta instantelor de judecată. În acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 300 din 1 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 22 octombrie 1997.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 si 968 din Codul civil, exceptie ridicată de Societatea Comercială "RODATA" - S.A. în Dosarul nr. 18.480/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 iulie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,
Maria Bratu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 400/2001 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii personalului sanitar veterinar în unitătile prevăzute la art. 30 alin. 3 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare

Încărcare text...

 

În temeiul prevederilor art. 30 alin. 4 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

văzând Referatul de aprobare nr. 154.723 din 1 iulie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 400/2001 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii personalului sanitar veterinar în unitătile prevăzute la art. 30 alin. 3 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si privind aprobarea tarifelor care se percep pentru activitatea de asistentă, inspectie si control sanitar veterinar de stat în unitătile de tăiere a animalelor, inclusiv a păsărilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare si valorificare a produselor de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 21 noiembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,
Ilie Sârbu


Bucuresti, 23 iulie 2003.

Nr. 479.

 

ANEXĂ

 

TARIFELE
 pentru activitatea de asistentă, inspectie si control sanitar veterinar de stat în unitătile prevăzute la art. 30 alin. 3 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Specificatie

Tarife

I. a) carne de bovine, bubaline adulte

3 euro/animal

carne de bovine, bubaline tineret

1,5 euro/animal

b) carne de solipede, ecvine - examinare pentru trichină inclusă în activitatea de asistentă

3 euro/animal

c) carne de porcine - examinare pentru trichinăinclusă în activitatea de asistentă

0,8 euro/animal

d) carne de ovine, caprine

 

- tineret < 18 kg

0,2 euro/animal

- animale > 18 kg

0,3 euro/animal

e) carne de pasăre

0,01 euro/animal

f) carne de vânat mic în pene si vânat mic în blană

0,03 euro/animal

g) carne de vânat mare în blană - mistret - examinare pentru trichină conform prevederilor legale în vigoare

1,3 euro/animal

- rumegător (cerb, căprior etc.)

4,4 euro/animal

II. transarea si/sau prelucrarea cărnii în unităti independente

3 euro/tonă carne si/sau alte materii prime de origine animală receptionate

Dacă operatiunile de transare si/sau de prelucrare se efectuează în unitătile în care s-a obtinut carnea (abatoare), la tarifele prevăzute la pct. I se adaugă 0,5 euro/tonă carne intrată la transare si/sau prelucrare. Dacă în unitătile cu abatorizare se receptionează pentru transare si/sau prelucrare carne din alte surse decât abatorizarea proprie, pentru această carne se percep tarifele precizate la pct. II.

III. unităti independente de prelucrare a membranelor de origine naturale

3 euro/tonă produs materie primă animală receptionat

IV. - depozite/antrepozite frigorifice - depozite alimentare receptionate

2 euro/tonă produs de origine animală receptionat/10.000 ouă

 

2 euro/tonă produs de origine animală receptionat

V. antrepozite frigorifice cu sală de pentru depozitare si transare

2 euro/tonă produs de origine animală receptionat

 

 

3 euro/tonă materie primă de origine animală introdusă la transare

VI. unităti de prelucrare a laptelui/produselor lactate

0,05 euro/hl lapte crud receptionat

 

1,5 euro/tonă alte materii prime de origine animală receptionate

VII. unităti de prelucrare a produselor din pescuit, molustelor, gasteropodelor, batracienilor

1,5 euro/tonă produs receptionat

VIII.unităti de prelucrare a ouălor/produselor din ouă

3 euro/10.000 buc. ouă/tonă produs receptionat

IX. unităti de comercializare incluzând si activitatea de depozitare, transare a cărnii si/sau de prelucrare a produselor de origine animalăsi/sau prelucrare

2 euro/tonă produs de origine animală depozitat

 

3 euro/tonă produs finit rezultat din transare

X. hală de desfacere a produselor de origine animală

2 euro/tonă produs/10.000 buc. ouă receptionate

 

NOTĂ:

a) Sumele care se încasează de la unitătile care prelucrează lapte si peste se calculează în functie de volumul productiei realizate, tinând cont de tariful stabilit pentru fiecare categorie de unitate.

b) Tariful pentru unitătile care taie animale si păsări, precum si pentru cele care prelucrează alte produse de origine animală nu poate fi mai mic de 150 euro/lună si nu poate depăsi 5.000 euro/lună.

c) Pentru abatoarele de păsări se aplică numai tariful prevăzut la pct. I lit. e).

d) Produsele de origine animală depozitate în depozite integrate în unitătile producătoare, în alte depozite autorizate apartinând aceleiasi unităti, aflate în aceeasi localitate sau în alte localităti, precum si produsele de origine animală livrate de unitatea producătoare altei unităti în baza unui contract de franciză si produsele de origine animală livrate de unitatea producătoare altei unităti în care structura actionariatului este aceeasi nu se tarifează.

e) În unitătile de tăiere de capacitate mică si care nu detin echipă proprie, examenul trichineloscopic se efectuează de către personalul sanitar veterinar de stat, fiind inclus în activitatea de asistentă, inspectie si control sanitar veterinar de stat desfăsurată în unitate.

f) În unitătile de comercializare incluzând si activitatea de depozitare, transare a cărnii si/sau de prelucrare a produselor de origine animală, pentru produsele depozitate intrate la transare sau prelucrare se percepe numai tariful de 3 euro/tonă produs finit rezultat din transare si/sau prelucrare.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi

 

Încărcare text...

În temeiul prevederilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetristilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. si Regia Autonomă "Registrul Auto Român" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
Miron Tudor MitreaBucuresti, 24 iulie 2003.

Nr. 1.170.

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetristilor

 

Încărcare text...

PARTEA I

Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi ori a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice reglementează metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetristilor.

Art. 2. - Licenta de transport rutier public în regim de taxi, licenta taxi, licenta de executie pentru activitătile de dispecerat taxi, precum si licenta de executie pentru vehicul sunt documente cu regim special nominale si netransmisibile, eliberate operatorilor de transport taxi, taximetristilor independenti sau operatorilor pentru activitatea de dispecerat taxi de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în conditiile prezentelor norme metodologice.

Art. 3. - Modelele licentei de transport rutier public în regim de taxi, licentei taxi, licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi, precum si licentei de executie pentru vehicul sunt prezentate în anexele nr. 1a)-1e)*) la prezentele norme metodologice.

Art. 4. - (1) Licenta de transport rutier public în regim de taxi, licenta taxi, precum si licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi se eliberează însotite de caietele de sarcini specifice.

(2) Caietele de sarcini sunt documente obligatorii care contin conditiile ce trebuie respectate de operatorul de transport rutier public sau taximetristul independent în desfăsurarea activitătilor de transport rutier în regim de taxi, precum si de către operator în activitătile de dispecerat taxi.

(3) Caietele de sarcini se elaborează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., care le actualizează ori de câte ori este necesar, cu consultarea camerelor taximetristilor ca filiale judetene sau a asociatiilor profesionale reprezentative la nivel national prin filialele judetene.

(4) Modelele caietelor de sarcini aferente licentei de transport rutier public în regim de taxi, licentei taxi si licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi sunt prevăzute în anexele nr. 2-4 la prezentele norme metodologice.

 

CAPITOLUL II
Licentierea operatorilor de transport taxi, a taximetristilor independenti si a operatorilor pentru activităti de dispecerat taxi

 

Art. 5. - (1) Operatorul de transport taxi, precum si taximetristii independenti pot desfăsura activitate de transport rutier public dacă au primit un număr de registru din Registrul operatorilor de transport rutier în regim de taxi sau al taximetristilor independenti, deschis la fiecare agentie teritorială a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.;

(2) Numărul de registru se acordă dacă operatorul de transport taxi sau taximetristul independent îndeplineste conditiile pentru dobândirea licentei de transport rutier public în regim de taxi sau a licentei taxi.

(3) Numărul de registru se înscrie pe licenta de transport rutier public în regim de taxi sau pe licenta taxi.

(4) Operatorul pentru activitatea de dispecerat taxi este autorizat să efectueze această activitate prin eliberarea licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi.

Art. 6. - Operatorii de transport care desfăsoară activitate de transport de persoane în regim de închiriere se vor autoriza de către agentiile teritoriale ale Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. în conditiile în care sunt autorizati operatorii de transport public de persoane prin servicii ocazionale în trafic national.

A. Licenta de transport rutier public în regim de taxi

Art. 7. - (1) Licenta de transport rutier public în regim de taxi se eliberează de către agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. operatorilor de transport taxi, persoane juridice, care urmează să desfăsoare activităti de transport rutier în regim de taxi, care detin în proprietate sau cu orice alt titlu (cu exceptia comodatului) autovehicule si care îndeplinesc conditiile privind baza tehnico-materială, competenta profesională, capacitatea financiară si onorabilitatea.

(2) Operatorul de transport taxi va obtine câte un exemplar de serviciu al licentei de transport rutier public în regim de taxi pentru fiecare filială înregistrată la Oficiul registrului comertului, deschisă în alte judete sau în municipiul Bucuresti, în care efectuează activităti de transport rutier în regim de taxi.

(3) Operatorul de transport taxi va notifica, spre luare în evidentă, agentiei teritoriale a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. obtinerea autorizatiei pentru desfăsurarea activitătii de transport rutier în regim de taxi.

(4) Exemplarul de serviciu se eliberează si se vizează gratuit de către agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. emitentă a licentei de transport rutier public în regim de taxi.

(5) Licenta de transport rutier public în regim de taxi se atribuie pentru o perioadă de 5 ani de la data eliberării si este valabilă numai în conditiile vizării anuale de către emitent, cu plata tarifelor aferente.

(6) Licenta de transport rutier public în regim de taxi împreună cu caietul de sarcini aferent se păstrează în original de către operatorul de transport taxi, la sediul acestuia, iar exemplarul de serviciu se păstrează la filiala pentru care a fost eliberat.

Art. 8. - (1) Operatorul de transport taxi care urmează să desfăsoare activitate de transport în regim de taxi va solicita agentiei teritoriale a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., în a cărei rază îsi are sediul, eliberarea licentei de transport rutier public în regim de taxi, indicând, atunci când este cazul, eventualele filiale înregistrate la oficiul registrului comertului, pentru care doreste eliberarea de exemplare de serviciu.

(2) În vederea eliberării licentei de transport rutier public în regim de taxi solicitantul prezintă un dosar care trebuie să cuprindă:

a) certificatul de înmatriculare la Oficiul registrului comertului, codul fiscal si statutul din care trebuie să reiasă că acesta are ca obiect de activitate transportul rutier în regim de taxi;

b) certificatul de înmatriculare la Oficiul registrului comertului pentru filiala pentru care solicită exemplarul de serviciu al licentei de transport rutier public în regim de taxi;

c) dovada că îndeplineste pentru sediu si filială conditia privind baza tehnico-materială corespunzătoare, respectiv dovada că detine în proprietate sau cu orice alt titlu (cu exceptia comodatului) autovehicule cu care poate efectua activităti de transport rutier în regim de taxi, precum si spatiul, în suprafată suficientă, pentru parcarea si întretinerea acestora (act de proprietate, contract de închiriere cu detinătorul spatiului, adeverintă de la consiliul local etc.). Dovada întretinerii autovehiculelor se poate face si prin încheierea unui contract de prestări de servicii cu o unitate autorizată;

d) documentele persoanei desemnate să conducă permanent si efectiv activitatea de transport rutier în regim de taxi la sediu si filială:

- dovada că aceasta are calitatea de angajat, confirmată prin înregistrarea la camera de muncă teritorială, cu exceptia cazului în care aceasta este chiar administratorul agentului economic;

- decizia de numire;

- certificat valabil de pregătire profesională, eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Persoana desemnată să conducă permanent si efectiv activitatea de transport rutier poate îndeplini această functie la un singur operator de transport taxi si răspunde de respectarea reglementărilor legale si a caietelor de sarcini aferente în fata Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. si a altor autorităti;

e) dovada că îndeplineste conditiile privind capacitatea financiară, dovedită prin raportul unui auditor autorizat, întocmit pe baza bilantului contabil vizat de directia finantelor publice, respectiv că societatea prezintă indicatori de solvabilitate prin care asigură un nivel de 500 euro pentru fiecare licentă de executie pentru vehicul eliberată. Raportul auditorului va fi însotit de o copie de pe bilantul contabil;

f) dovada că îndeplineste conditia privind onorabilitatea, respectiv:

- cazierul judiciar al administratorului agentului economic;

- cazierul judiciar al persoanei desemnate să conducă permanent si efectiv activitatea de transport rutier;

- recomandarea gratuită din partea camerelor taximetristilor ca filiale judetene sau din partea unei asociatii profesionale reprezentative la nivel national prin filialele judetene.

Art. 9. - Licenta de transport rutier public în regim de taxi se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport rutier a documentului de plată a tarifului de eliberare (ordin de plată, foaie de vărsământ etc.).

Art. 10. - Vizarea anuală a licentei de transport rutier public în regim de taxi, precum si, după caz, a exemplarelor de serviciu ale acesteia este conditionată de mentinerea valabilitătii documentelor care au stat la baza eliberării acesteia, precum si de verificarea activitătii operatorului de transport taxi.

Art. 11. - (1) Operatorului de transport taxi i se suspendă licenta de transport rutier public în regim de taxi în unul dintre următoarele cazuri:

a) când operatorul de transport taxi nu mai îndeplineste una dintre conditiile care au stat la baza dobândirii licentei de transport rutier public în regim de taxi;

b) necomunicarea în scris la agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. a modificărilor fată de datele existente la data obtinerii licentei de transport rutier public în regim de taxi, în termen de 15 zile de la aparitia acestora;

c) când reclamatiile privind calitatea prestatiilor realizate, adresate în scris agentiei teritoriale a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. din partea beneficiarilor sau a altor organisme îndreptătite, se confirmă, iar detinătorul de licentă de transport rutier public în regim de taxi, la comunicarea în scris a agentiei teritoriale a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., nu a remediat în termenul stabilit aspectele sesizate în reclamatii;

d) neprezentarea pentru vizarea anuală a licentei de transport rutier public în regim de taxi în termen de 10 zile de la data expirării vizei precedente;

e) când nu sunt respectate prevederile caietului de sarcini.

(2) Licenta de transport rutier public în regim de taxi se suspendă de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin agentiile teritoriale.

(3) Licenta de transport rutier public în regim de taxi suspendată se reacordă, cu plata tarifelor aferente, la cererea operatorului de transport rutier, după expirarea termenului de suspendare.

(4) Licenta de transport rutier public în regim de taxi se suspendă pe o perioadă cuprinsă între 1-3 luni.

Art. 12. - (1) Anularea licentei de transport rutier public în regim de taxi se efectuează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin agentiile teritoriale, în următoarele cazuri:

a) după a treia suspendare în decurs de 2 ani consecutivi;

b) când vehiculele din administrarea operatorului de transport taxi sunt utilizate la transportul de produse de contrabandă, droguri, arme si munitii, materiale radioactive, treceri ilegale de persoane peste frontieră, răpiri, sechestrări din vina dovedită a administratorului acestuia sau a persoanei desemnate să conducă permanent si efectiv activitatea de transport rutier public în regim de taxi;

c) în cazurile de accidente rutiere grave, soldate cu victime omenesti sau cu deteriorarea gravă a mediului înconjurător, datorate nerespectării de către administratorul sau persoana desemnată să conducă permanent si efectiv activitatea de transport rutier în regim de taxi a normelor legale de organizare si desfăsurare a activitătii sau a normelor tehnice de întretinere a vehiculelor din administrarea sa;

d) când se constată falsificarea documentelor de transport de către administratorul operatorului de transport taxi sau de către persoana desemnată să conducă permanent si efectiv activitatea de transport rutier în regim de taxi si utilizarea lor la efectuarea transporturilor;

e) când se constată că operatorul de transport taxi a obtinut licenta de transport rutier public în regim de taxi în baza unor documente falsificate sau ca urmare a prezentării unor date eronate;

f) când operatorul de transport taxi îsi încetează activitatea de transport rutier în regim de taxi.

(2) După anularea licentei de transport rutier public în regim de taxi pozitia din Registrul operatorilor de transport rutier în regim de taxi se radiază.

(3) Suspendarea sau anularea licentei de transport rutier public în regim de taxi produce aceleasi efecte si pentru exemplarele de serviciu ale acesteia.

Art. 13. - Operatorul de transport care desfăsoară activitate de transport de persoane în regim de închiriere trebuie să obtină licenta de transport rutier public în conditiile prevăzute de Normele metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.842/2001, cu modificările si completările ulterioare.

B. Licenta taxi

Art. 14. - Licenta taxi se eliberează taximetristilor independenti, persoane fizice autorizate să execute o activitate economică în conformitate cu prevederile Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice, cu autovehicule detinute în proprietate ori care îndeplinesc conditiile de onorabilitate sau competentă profesională.

Art. 15. - (1) Prevederile art. 7 alin. (5), ale art. 9 si 10 se aplică în mod corespunzător taximetristilor independenti cărora li se eliberează licenta taxi.

(2) Licenta taxi împreună cu caietul de sarcini aferent se păstrează în original la domiciliul taximetristului independent.

Art. 16. - (1) Taximetristul independent va solicita eliberarea licentei taxi agentiei teritoriale a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. din judetul unde acesta are domiciliul.

(2) În vederea eliberării licentei taxi solicitantul prezintă un dosar care trebuie să cuprindă:

- autorizatie pentru executarea unei activităti economice în conformitate cu prevederile legale, eliberată de Oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul localitătii unde acesta îsi are domiciliul, din care să reiasă că are dreptul să desfăsoare activitate de transport rutier în regim de taxi;

- copie de pe actul de proprietate al autovehiculului detinut;

- cazierul judiciar;

- recomandarea gratuită din partea camerelor taximetristilor ca filiale judetene sau din partea unei asociatii profesionale reprezentative la nivel national prin filialele judetene;

- copie de pe certificatul de atestare a pregătirii profesionale.

Art. 17. - (1) Taximetristului independent i se suspendă licenta taxi în unul dintre următoarele cazuri:

a) când taximetristul independent nu mai îndeplineste una dintre conditiile care au stat la baza dobândirii licentei taxi;

b) necomunicarea în scris la agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. a modificărilor fată de datele existente la data obtinerii licentei taxi, în termen de 15 zile de la aparitia acestora;

c) când reclamatiile privind calitatea prestatiilor realizate, adresate în scris agentiei teritoriale a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. din partea beneficiarilor sau a altor organisme îndreptătite, se confirmă, iar detinătorul licentei taxi, la comunicarea în scris a agentiei teritoriale a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., nu le-a remediat în termenul stabilit;

d) când se constată că taximetristul independent desfăsoară alte categorii si tipuri de transport rutier sau la a doua sanctiune privind neutilizarea aparatului de taxat;

e) neprezentarea pentru vizarea anuală a licentei taxi în termen de 10 zile de la data expirării vizei precedente;

f) când nu sunt respectate prevederile caietului de sarcini al licentei taxi.

(2) Licenta taxi se suspendă de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin agentiile teritoriale.

(3) Licenta taxi suspendată se reacordă, cu plata tarifelor aferente, la cererea taximetristului independent, după expirarea termenului de suspendare.

(4) Licenta taxi se suspendă pe o perioadă cuprinsă între 1-3 luni.

Art. 18. - (1) Anularea licentei taxi se efectuează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin agentiile teritoriale, în următoarele cazuri:

a) după a treia suspendare în decurs de 2 ani consecutivi;

b) când autovehiculul folosit de taximetristul independent este utilizat la transportul de produse de contrabandă sau furate, droguri, arme si munitii ori materiale radioactive, din vina dovedită a acestuia;

c) în cazurile de accidente rutiere grave, soldate cu victime omenesti sau cu deteriorarea gravă a mediului înconjurător, datorate nerespectării de către taximetristul independent a normelor legale de organizare si desfăsurare a activitătii sau a normelor tehnice de întretinere a vehiculului;

d) când se constată falsificarea documentelor de transport de către taximetristul independent si utilizarea lor la efectuarea transporturilor;

e) când se constată că taximetristul independent a obtinut licenta taxi în baza unor documente falsificate sau ca urmare a prezentării unor date eronate;

f) când taximetristul independent îsi încetează activitatea de transport rutier în regim de taxi.

(2) După anularea licentei taxi pozitia din Registrul taximetristilor independenti se radiază.

C. Licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi

Art. 19. - (1) Licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi se atribuie de către agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., în a cărei rază îsi are sediul operatorul, pentru activitatea de dispecerat taxi, pentru o perioadă de 5 ani de la data eliberării, si este valabilă numai în conditiile vizării anuale de către emitent, cu plata tarifelor aferente.

(2) Dotările necesare si conditiile în care au obligatia să îsi desfăsoare activitatea operatorii pentru activitatea de dispecerat taxi sunt prevăzute în caietul de sarcini prezentat în anexa nr. 4.

Art. 20. - (1) Documentele care se depun în vederea eliberării licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi sunt:

a) acte doveditoare din care să rezulte că agentul economic detine în proprietate sau cu contract de închiriere spatii special amenajate pentru desfăsurarea activitătii respective, că detine în proprietate aparatura si dotarea necesare, precum si acte justificative pentru utilizarea frecventei radio protejate pentru operatorii de transport taxi si taximetristii independenti deserviti;

b) copia autorizatiei pentru reteaua de comunicatii independente, eliberată de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, sau dovada accesului la reteaua de comunicatii printr-o persoană juridică autorizată;

c) copii ale contractelor privind serviciul de dispecerat taxi, realizate cu operatorii de transport taxi si/sau taximetristii independenti pentru întreaga durată de valabilitate a licentei de executie, precum si lista statiilor radio deservite, cu seriile si codul de apel ale acestora;

d) certificatul de înmatriculare la Oficiul registrului comertului, codul fiscal si statutul, din care trebuie să reiasă că solicitantul are ca obiect de activitate efectuarea de activităti de dispecerat taxi;

e) decizia de numire, copia de pe contractul de angajare si cazierul judiciar pentru persoana desemnată să conducă permanent si efectiv activitatea care îl reprezintă în relatia cu agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. si celelalte autorităti;

f) recomandarea gratuită din partea camerelor taximetristilor ca filiale judetene sau din partea unei asociatii profesionale reprezentative la nivel national prin filialele judetene;

g) lista cu operatorii de emisie-receptie autorizati de Inspectoratul General de Comunicatii, precum si carnetele de muncă si contractele de muncă ale acestora.

(2) Licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi împreună cu caietul de sarcini aferent se păstrează în original de către operatorul pentru activitatea de dispecerat taxi, la sediul acestuia.

(3) Licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi se eliberează după prezentarea de către operatorul pentru activitatea de dispecerat taxi a documentului de plată a tarifului de eliberare (ordin de plată, foaie de vărsământ etc.).

(4) Vizarea anuală a licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi este conditionată de mentinerea valabilitătii documentelor care au stat la baza eliberării acesteia si prezentarea acestor documente cu modificările survenite.

(5) În cazul în care se constată de către organele de control abilitate abateri repetate în activitatea desfăsurată de operatorul pentru activitatea de dispecerat taxi în perioada dintre eliberarea licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi si vizarea acesteia sau dintre două vizări succesive, abateri care ar conduce la suspendarea licentei în cauză, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate refuza acordarea vizei pentru o perioadă de 1-3 luni.

Art. 21. - (1) Suspendarea licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi se hotărăste de către emitent în unul dintre următoarele cazuri:

a) când operatorul pentru activitatea de dispecerat taxi nu mai îndeplineste una dintre conditiile care au stat la baza dobândirii licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi;

b) necomunicarea în scris la agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. a modificărilor fată de datele existente la data obtinerii licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi, în termen de 30 de zile de la aparitia acestora;

c) când reclamatiile privind prestatiile realizate, adresate în scris agentiei teritoriale a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. din partea beneficiarilor si a altor organe îndreptătite, se confirmă, iar detinătorul de licentă de executie pentru activitatea de dispecerat taxi, la comunicarea în scris a agentiei teritoriale a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., nu a remediat în termenul stabilit aspectele sesizate în reclamatie;

d) când nu sunt respectate prevederile caietului de sarcini al licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi.

(2) Anularea licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi se hotărăste de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin agentiile teritoriale, în următoarele cazuri:

a) dispeceratul deserveste taxiuri dotate cu statii radio a căror provenientă legală nu poate fi dovedită;

b) dispeceratul deserveste operatori de transport în regim de taxi sau taximetristi independenti, neautorizati;

c) dispeceratul deserveste autoturisme care realizează transporturi în regim de închiriere, cărora le este interzisă folosirea statiilor radio de emisie-receptie;

d) la a treia suspendare în decurs de 2 ani consecutivi.

Art. 22. - Licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi suspendată se reacordă după ce detinătorul acesteia face dovada că au fost înlăturate cauzele care au condus la suspendarea acesteia, cu plata tarifelor aferente.

 

CAPITOLUL III
Efectuarea operatiunilor de transport rutier

 

A. Licenta de executie pentru vehicul

Art. 23. - (1) Efectuarea de transporturi rutiere în regim de taxi sau în regim de închiriere este permisă numai cu vehicule cărora li s-au eliberat de către agentiile teritoriale ale Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. licente de executie pentru vehicul, corespunzătoare categoriei si tipului de transport rutier respectiv.

(2) Licenta de executie pentru vehicul se eliberează sub formă de cartelă magnetică, personalizată.

(3) La eliberarea licentei de executie pentru vehicul sub formă de cartelă magnetică operatorul de transport taxi sau taximetristul independent primeste un document-tip care atestă termenul de valabilitate a acesteia, categoria si tipul de transport rutier pentru care a fost eliberată, duplicatul documentului păstrându-se la emitent. Documentul-tip se preschimbă ori de câte ori intervin modificări referitoare la termenul de valabilitate, la categoria sau tipul de transport rutier pentru care a fost eliberat, fără a fi necesară înlocuirea cartelei magnetice.

(4) Licentele de executie pentru vehicul se eliberează de către agentiile teritoriale ale Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. operatorilor de transport taxi detinători de licentă de transport rutier public în regim de taxi sau de exemplare de serviciu ale licentei de transport rutier public în regim de taxi, precum si taximetristilor independenti detinători de licentă taxi, pentru parcul detinut în conditiile legii.

(5) Licentele de executie pentru vehicul se eliberează pentru transportul rutier în regim de taxi în trafic national si/sau transportul rutier în regim de taxi în trafic international. Licenta de executie pentru vehicul se eliberează numai pentru autovehicule agreate, înmatriculate în judetul pentru care este valabilă licenta de transport rutier public în regim de taxi, exemplarul de serviciu al acesteia sau licenta taxi. Restrictia privind înmatricularea se exceptează în cazul detinerii autovehiculelor prin contracte de leasing.

(6) Până la introducerea în totalitate a cartelelor magnetice licentele de executie pentru vehicul se eliberează pe formularele-tip.

Art. 24. - Documentele care stau la baza eliberării licentei de executie pentru vehicul în cazul transporturilor în regim de taxi sunt:

a) copia certificatului de înmatriculare si cartea de identitate ale vehiculului;

b) talonul-anexă la certificatul de înmatriculare, cu inspectia tehnică valabilă;

c) certificatul de agreare pentru utilizarea autovehiculului în regim de taxi, eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", denumit în continuare RAR;

d) dovada detinerii autovehiculului în cazul în care acesta este detinut cu contract de leasing sau de închiriere;

e) asigurarea pasagerilor si bagajelor pentru riscurile ce cad în sarcina operatorilor de transport si a taximetristilor independenti;

f) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.

Art. 25. - (1) În cazul transporturilor rutiere în regim de închiriere licenta de executie pentru vehicul se eliberează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind transporturile rutiere.

(2) Concomitent cu eliberarea licentei de executie pentru vehicul în cazul transportului în regim de închiriere Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va asigura contra cost un ecuson cu textul "RENT A CAR" care se va aplica pe parbriz la loc vizibil.

(3) Este interzis a se executa transport rutier în regim de taxi cu autoturisme destinate transportului în regim de închiriere; acestora le este interzis să aibă în dotare aparate de taxat sau statii radio de emisie-receptie.

Art. 26. - Pentru executarea unui transport rutier în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie să existe:

a) licenta de executie pe vehicul;

b) documentul fiscal cu regim special valabil privind modul de plată a întregului transport;

c) contractul încheiat între operator si client;

d) asigurarea pentru vehicul si pentru client;

e) certificatul de înmatriculare cu talonul-anexă având inspectia tehnică periodică valabilă.

Art. 27. - (1) Licenta de executie pentru vehicul se suspendă în cazul în care nu mai sunt îndeplinite conditiile care au stat la baza eliberării ei.

(2) Licenta de executie pentru vehicul se reacordă după ce detinătorul face dovada că au fost înlăturate cauzele care au condus la suspendarea acesteia, cu plata tarifelor aferente.

Art. 28. - Anularea licentei de executie pentru vehicul se face în următoarele cazuri:

a) după a doua suspendare;

b) neremedierea în termen de 3 luni a cauzelor care au dus la suspendarea acesteia;

c) în cazul anulării certificatului de înmatriculare sau a certificatului de agreare al autovehiculului, după caz;

d) în cazul suspendării licentei de transport rutier public în regim de taxi.


PARTEA a II-a

Conditii privind agrearea si inspectia tehnică periodică a autovehiculelor de transport în regim de taxi

 

Art. 29. - (1) Eliberarea certificatului de agreare pentru autovehiculele destinate transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi se face de către RAR.

(2) Eliberarea la cerere a certificatului de agreare a unui autoturism, pentru transportul de persoane în regim de taxi, se face cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

a) autoturismul are inspectia tehnică periodică în termenul de valabilitate, conform prevederilor legale;

b) autoturismul corespunde constructiv categoriei de folosintă, conform prevederilor legale;

c) autoturismul are dotările stabilite, conform legii, în stare de functionare, respectiv:

- este dotat cu aparat de taxat, detinut legal, pentru care se face dovada că distribuitorul, autorizat de Ministerul Finantelor Publice, are aprobare de model din partea Biroului Român de Metrologie Legală care atestă că aparatul corespunde prevederilor Legii nr. 38/2003 si normelor în vigoare;

- este dotat cu statie radio de emisie-receptie, pe baza unui act de detinere legal, cu exceptia localitătilor unde consiliile locale emit un număr maxim de 20 de autorizatii taxi, caz în care dispecerizarea se realizează prin telefonie mobilă redirectionată. În cazul în care solicitantul declară că autoturismul va fi utilizat ca taxi numai în perioada sezonieră, dotarea cu statie radio este optională, situatie care se va mentiona în certificatul de agreare, după caz;

- este dotat cu un dispozitiv de alarmă la dispozitia soferului, pentru protectia sa. Dispozitivul trebuie să poată transmite, prin actionare discretă, semnale de alarmă prin sistem de radio sau GPS; dispozitivul de alarmare poate fi încorporat în statia radio de emisie-receptie;

- este dotat cu lampă taxi certificată de RAR, care functionează în concordantă cu pozitiile de operare în care lucrează aparatul de taxat, respectiv "Liber" si "Ocupat";

- pozitiile de lucru ale lămpii taxi, "Liber" si "Ocupat", trebuie să aibă corespondent vizibil în afisajul client al aparatului de taxat;

d) autoturismul are însemnele stabilite conform legii:

- are aplicată pe părtile laterale bandă dublă de carouri tip sah, pe o lungime egală cel putin cu lătimea portierelor, sub nivelul geamurilor acestora;

e) autoturismul are înscrisurile stabilite conform legii:

- are înscrisul "TAXI" pe suprafetele părtii galbene a lămpii taxi, după caz;

f) are elementele de caroserie de culoarea stabilită prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz.

 În cazul în care consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti a stabilit culoarea taxiului obligatorie numai pentru partea de deasupra benzii duble tip sah, aceasta va fi aplicată cel putin pe stâlpii si pe cupola caroseriei, de la nivelul benzii în sus.

 În cazul în care solicitantul declară că autoturismul va fi utilizat ca taxi numai în perioada sezonieră, culoarea stabilită este optională. Această situatie se va mentiona în certificatul de agreare, după caz;

g) autoturismul dispune de un spatiu destinat exclusiv bagajelor, cu un volum de minimum 100 dm3, exclusiv, eventual, volumul ocupat de o instalatie de alimentare GPL.

(3) Eliberarea la cerere a certificatului de agreare a unui autovehicul, pentru transportul de bunuri în regim de taxi, se face cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

a) autovehiculul are inspectia tehnică periodică în termenul de valabilitate, conform prevederilor legale;

b) autovehiculul corespunde constructiv categoriei de folosintă, conform prevederilor legii;

c) autovehiculul are dotările stabilite conform legii, în stare de functionare, respectiv:

- este dotat cu aparat de taxat, detinut legal, pentru care se face dovada că distribuitorul, autorizat de Ministerul Finantelor Publice, are aprobare de model din partea Biroului Român de Metrologie Legală, conform căreia aparatul corespunde prevederilor Legii nr. 38/2003 si normelor în vigoare;

- este dotat cu lampă taxi certificată de RAR, care functionează în concordantă cu pozitiile de operare în care lucrează aparatul de taxat, respectiv "Liber" si "Ocupat";

- pozitiile de lucru ale lămpii taxi, "Liber" si "Ocupat", trebuie să aibă corespondent vizibil în afisajul client al aparatului de taxat;

d) are însemnele stabilite conform legii:

- are aplicată pe părtile laterale si în fată, dacă este posibil, bandă dublă de carouri tip sah, plasată imediat sub nivelul geamurilor portierelor si parbrizului cabinei;

e) are înscrisuri stabilite conform legii:

- are înscrisul "TAXI" pe fetele fată si spate ale părtii galbene a lămpii taxi, după caz;

f) are elementele de caroserie de culoarea stabilită prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz.

 În cazul în care consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti a stabilit culoarea taxiului obligatorie numai pentru partea de deasupra benzii duble tip sah, aceasta va fi aplicată cel putin pe stâlpii si pe cupola caroseriei, de la nivelul benzii în sus.

 În cazul în care solicitantul declară că autovehiculul va fi utilizat ca taxi numai în perioada sezonieră, culoarea stabilită este optională. Această situatie se va mentiona în certificatul de agreare, după caz.

Art. 30. - (1) Începând cu 1 ianuarie 2004, inspectia tehnică periodică a autovehiculelor agreate, licentiate si autorizate pentru transportul rutier în regim de taxi se face de către RAR, în reprezentantele sale, sau cu personal propriu RAR, în anumite statii de inspectie tehnică autorizate, din alte municipii sau orase, altele decât municipiile resedintă de judet si unde se constată existenta unui număr semnificativ de taxiuri.

(2) RAR poate stabili centre de arondare pentru efectuarea inspectiei tehnice periodice a autovehiculelor prevăzute la alin. (1), după consultarea cu camerele taximetristilor ca filiale judetene sau cu asociatiile profesionale reprezentative la nivel national prin filialele judetene.

(3) Inspectia tehnică periodică a autovehiculelor agreate, licentiate si autorizate pentru transportul rutier în regim de taxi cuprinde cumulativ următoarele operatii:

a) inspectia tehnică periodică efectuată conform reglementărilor privind încadrarea vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei - RNTR 1;

b) verificarea mentinerii conditiilor de agreare stabilite la art. 29;

c) verificarea dotărilor suplimentare cerute prin Legea nr. 38/2003, ulterioare agreării.

(4) Autovehiculul prezentat pentru verificarea dotărilor prevăzute la art. 30 alin. (3) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) are aplicate pe cele două portiere spate, iar în cazul transportului de bunuri în regim de taxi, pe părtile laterale ale cabinei sau caroseriei cele două indicatoare marcate, care trebuie să contină:

- numărul autorizatiei taxi;

- localitatea de autorizare;

- data expirării autorizatiei taxi;

b) indicatorul marcat stabilit ca model unic la nivelul localitătii, prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, îndeplineste următoarele conditii:

- are forma, dimensiunile, iar dimensiunile înscrisurilor si culorile astfel încât să poată fi lizibile la o distantă de 100 m;

- are înscrisurile în relief, pentru a nu putea fi falsificate;

- are un sistem de prindere pe portieră, care să îl asigure contra desprinderii cu usurintă. Sistemul de prindere va fi convenit cu camerele taximetristilor si cu asociatiile profesionale reprezentative;

- nu poate fi îndepărtat de pe portieră decât de persoana desemnată de primărie;

c) are aplicată pe cele două portiere fată valoarea tarifului pe kilometru, a tarifului pe oră si a tarifului de pornire;

d) nu are pe geamuri aplicate înscrisuri, colante sau altele asemenea, care ar putea afecta vizibilitatea din si înspre interior.

Art. 31. - (1) Începând cu 1 ianuarie 2004 nu vor mai fi agreate pentru transportul public în regim de taxi autoturismele care nu îndeplinesc prevederile art. 29 alin. (2) lit. g).

(2) De la prevederile alin. (1) se exceptează autoturismele care au detinut agreare RAR până la 31 decembrie 2003.

(3) Lampa taxi, de culoare galbenă, împreună cu lămpile suplimentare, de culoare rosie si verde, vor fi executate compact.

(4) Nu vor fi omologate/certificate si nu vor fi utilizate pe vehicule lămpile taxi ale căror raze de racordare a părtilor exterioare sunt mai mici de 2,5 mm.

(5) Lătimea literelor înscrisului "TAXI", aplicate pe lampa taxi, va fi cuprinsă între 10-15 mm.

(6) Toate aparatele de taxat si statiile radio existente pe taxiuri vor putea fi utilizate până la înlocuirea lor conform legii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2003.

(7) Certificatele de agreare existente la data de 28 aprilie 2002 vor fi valabile până la 31 decembrie 2003.

(8) Până la 31 decembrie 2003 se vor realiza următoarele:

a) operatorii de transport taxi, taximetristii independenti si operatorii pentru activitatea de dispecerat taxi vor solicita de la agentia Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. eliberarea licentelor de transport rutier public în regim de taxi, a licentelor taxi si a licentelor de executie pentru activitatea de dispecerat taxi, în conditiile stabilite de lege;

b) RAR si agentia Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. vor elibera certificate de agreare si, respectiv, licente de executie pentru vehicul, temporare, în conditiile în care nu au avut loc dotarea si amenajarea taxiurilor, conform legii, până la 31 decembrie 2003, acestea urmând să fie declarate definitive după reverificarea agreării de către RAR. Pe baza certificatelor de agreare temporare se pot elibera licente de executie temporare pentru vehicul si pe baza acestora se pot elibera autorizatiile taxi temporare de către primărie;

c) până la 31 decembrie 2003 RAR va agrea temporar autoturismele prezentate pentru activitate de taxi dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele conditii minimale:

- au inspectia tehnică periodică în termenul de valabilitate;

- sunt dotate cu aparate de taxat si statie radio de emisie-receptie în stare de functionare;

- au în dotare caseta taxi;

- au cel putin două usi pe partea dreaptă, numai pentru autoturismele destinate efectuării de transport de persoane în regim de taxi;

d) în conditiile existentei unei hotărâri a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, privind limitarea numărului de autorizatii taxi, agrearea temporară se va acorda numai pentru autovehiculele detinătoare de autorizatii taxi valabile, începând cu data distribuirii acestora de către autoritatea locală respectivă. După finalizarea dotării si pregătirii taxiurilor conform prevederilor legii, până la 31 decembrie 2003, RAR va modifica termenul temporar în permanent, după caz;

e) operatiunea de pregătire a parcului de autoturisme pentru agreare ca taxiuri de către RAR începe cu data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice si se finalizează la 31 decembrie 2003, urmând ca procedura de agreare să se efectueze pe baza unor programări stabilite de comun acord între RAR si camera taximetristilor ca filială judeteană si asociatiile profesionale reprezentative prin filialele judetene.

Art. 32. - Planul de operatii privind desfăsurarea procedurii de agreare, procedura de omologare/certificare a lămpilor taxi, planul de operatii privind inspectia tehnică periodică pentru autovehiculele taxi, precum si modelul certificatului de agreare se stabilesc de RAR si pot fi puse la dispozitie celor interesati la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.


PARTEA a III-a
Metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetristilor

 

Art. 33. - Conducătorii de autovehicule care efectuează transport rutier în regim de taxi trebuie să detină un certificat de atestare a pregătirii profesionale, care să confirme dobândirea cunostintelor profesionale în calitate de conducător de autovehicul de transport în regim de taxi.

Art. 34. - Pentru a putea practica activitatea de taximetrist în transportul rutier în regim de taxi, conducătorul auto trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă 21 de ani împliniti;

b) să aibă permis de conducere categoria B valabil si o vechime de cel putin 3 ani sau permis de conducere categoria C valabil si o vechime de cel putin 2 ani;

c) să detină certificat de atestare a pregătirii profesionale valabil;

d) să facă dovada că este angajat al operatorului de transport taxi care detine autovehiculul pe care îl conduce sau că este proprietarul acestuia, în cazul taximetristului independent;

e) să fie apt din punct de vedere medical si psihologic.

Art. 35. - (1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. după prezentarea dovezii achitării contravalorii acestuia. Modelul si continutul certificatului profesional sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se obtine în urma promovării unui examen pe bază de test-grilă organizat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., care va desemna comisia de examinare. Directia generală transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului va putea desemna un reprezentant în comisie.

Art. 36. - Pentru sustinerea testului-grilă candidatii trebuie să prezinte la agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. următoarele documente:

a) dovada absolvirii unui curs de pregătire profesională pentru practicarea taximetriei;

b) dovada plătii în contul agentiei teritoriale a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. a taxei privind examinarea.

Art. 37. - (1) Pregătirea profesională va fi asigurată de către scolile de conducători auto autorizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. si centrele de pregătire profesională autorizate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin Directia generală transport rutier, în baza reglementărilor specifice.

(2) Cursurile de pregătire profesională prevăzute la art. 36 trebuie să asigure candidatilor cunostintele necesare referitoare la reglementările specifice în vigoare si la practicarea taximetriei conform standardului ocupational.

(3) Programele cursurilor vor fi astfel întocmite încât să poată răspunde tematicii prevăzute în anexa nr. 6 si vor fi avizate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

(4) Cursurile de pregătire profesională în vederea atestării conducătorilor auto vor avea durata de 30 de ore.

(5) Pentru înscrierea la cursurile de pregătire profesională conducătorii auto solicitanti vor prezenta următoarele documente:

a) cerere-tip;

b) copia permisului de conducere valabil;

c) cazier judiciar;

d) copia cărtii de muncă, dacă există;

e) copia actului de identitate;

f) dovada că este apt medical si psihologic pentru transportul de persoane;

g) adeverintă eliberată de serviciul politiei rutiere judetene, din care să rezulte că în ultimul an nu a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul si nu a produs accidente rutiere grave soldate cu victime omenesti sau importante pagube materiale;

h) dovada absolvirii unei forme de învătământ obligatoriu.

Art. 38. - (1) Testul pentru obtinerea certificatului de pregătire profesională constă într-o probă scrisă tip grilă cu 20 de întrebări. copyrightdsc.net

(2) Pentru promovarea examenului este necesar să se răspundă corect la 70% din totalul întrebărilor.

(3) Rezultatul testării va fi comunicat candidatilor în aceeasi zi, iar eventualele contestatii vor fi depuse în termen de 3 zile de la comunicare la sediul Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. care are obligatia să le solutioneze în termen de 10 zile.

(4) Candidatii respinsi vor sustine o nouă testare după maximum 15 zile. Candidatii respinsi si la cel de-al doilea test se pot prezenta la o nouă testare numai după ce au urmat un nou curs de pregătire profesională.

(5) Actele prevăzute la art. 37 alin. (5) împreună cu catalogul cursului si situatia taximetristilor examinati, verificate de comisia de examinare, se păstrează de scoala de conducători auto sau centrul de pregătire profesională unde s-a desfăsurat cursul de pregătire profesională, o perioadă de 10 ani.

(6) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin Directia generală transport rutier si Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. au dreptul de a controla modul de efectuare a cursurilor de pregătire profesională.

Art. 39. - (1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale, în cazul transportului rutier în regim de taxi, se eliberează pentru 5 ani si poate fi prelungit pentru încă 3 ani, conform legii.

(2) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil în conditiile vizării anuale gratuite si sustinerii testului tip grilă o dată la 2 ani la agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., precum si ale prezentării dovezii că taximetristul este apt din punct de vedere medical si psihologic.

(3) Neacordarea vizei anuale în termen poate fi contestată de către taximetrist la sediul central al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. Contestatia se rezolvă în maximum 15 zile.

(4) Certificatele de atestare a pregătirii profesionale eliberate taximetristilor până la data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi mentin valabilitatea până la data de 31 decembrie 2003.

Art. 40. - (1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale poate fi retinut de către reprezentantii organelor de control autorizate si predat agentiei teritoriale a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., o dată cu copia documentului de constatare, care va lua măsuri de suspendare sau anulare, după caz.

(2) Suspendarea certificatului de atestare a pregătirii profesionale se realizează pe o perioadă de 1-3 luni în următoarele cazuri:

a) taximetristul a realizat transport fără ca aparatul de taxat să fie în functiune;

b) taximetristul nu poate justifica provenienta aparatului de taxat sau a statiei radio de pe taxi;

c) taximetristul a fost implicat cu vinovătie în activităti cu caracter infractional sau acte antisociale grave;

d) taximetristul a fost implicat cu vinovătie în accidente de circulatie grave, soldate cu victime omenesti si pagube materiale însemnate;

e) taximetristul a avut un comportament evident agresiv în raporturile sale cu organele de control autorizate sau cu clientii;

f) taximetristul are cazier judiciar;

g) taximetristul este inapt din punct de vedere medical si/sau psihologic;

h) taximetristul îsi desfăsoară activitatea cu sigiliul de la aparatul de taxat rupt sau fără valabilitate;

i) taximetristului i-a fost suspendat permisul de conducere;

j) taximetristului i-a fost retinut certificatul de atestare profesională, iar motivul retinerii, care rezultă din documentul de constatare, se dovedeste a fi real;

k) agentia Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. primeste sesizare din partea camerelor taximetristilor prin filialele judetene sau asociatiile profesionale reprezentative la nivel national prin filialele judetene asupra unor activităti sau comportamente neconforme cu prevederile legale ori cu standardul ocupational existent conform legii, care se confirmă.

(3) Anularea certificatului de atestare a pregătirii profesionale se realizează în următoarele cazuri:

a) taximetristului i-a fost anulat permisul de conducere;

b) taximetristul este privat de libertate printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

c) taximetristului i se suspendă a doua oară în 2 ani consecutivi certificatul de atestare a pregătirii profesionale.


CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

 

Art. 41. - Detinătorii de licente de transport rutier public în regim de taxi, licente taxi sau licente de executie pentru activitătile de dispecerat taxi îsi desfăsoară activitatea pentru care au fost autorizati în baza regulamentelor proprii, cu respectarea prezentelor norme metodologice, a legislatiei interne si internationale în vigoare si a prevederilor caietelor de sarcini aferente.

Art. 42. - Documentele solicitate la eliberarea licentei de transport rutier public în regim de taxi, a licentei taxi si a licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi se prezintă la sediul agentiei teritoriale a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. în original si în copie pentru certificarea autenticitătii.

Art. 43. - Agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. analizează dosarul depus de solicitant si, în functie de îndeplinirea conditiilor necesare, în termen de 15 zile eliberează licenta de transport rutier public în regim de taxi, licenta taxi si licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi ori comunică în scris refuzul motivat al eliberării acestora, după caz.

Art. 44. - (1) Contestatia împotriva refuzului de eliberare a licentei de transport rutier public în regim de taxi, a licentei taxi, a licentei de executie pentru vehicul si a licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi, precum si împotriva măsurii de suspendare sau de anulare a acestora se depune în termen de 15 zile de la comunicare la sediul Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

(2) În cazul în care măsura aplicată este reconfirmată de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., solicitantul se poate adresa cu plângere instantelor de contencios administrativ conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

Art. 45. - Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licentei de transport rutier public în regim de taxi, a exemplarelor de serviciu ale acesteia, a licentei taxi si/sau a licentelor de executie pentru activitatea de dispecerat taxi, după caz, se comunică, în termen de 15 zile de la data constatării, de către operatorul de transport taxi, taximetristul independent sau de către operatorul pentru activităti de dispecerat taxi, agentiei teritoriale a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. care a emis licenta respectivă, care procedează la anularea acesteia. Înlocuirea acestora se efectuează în mod similar procedurii de obtinere a unui document nou, cu plata tarifelor aferente. Pierderea sau sustragerea licentei de transport rutier public în regim de taxi, a licentei taxi si a licentelor de executie pentru activitatea de dispecerat taxi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. 46. - La nivelul fiecărei agentii teritoriale Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va desemna o persoană care se va ocupa de activitatea de taximetrie, precum si de relatia cu consiliul local, camerele taximetristilor sau asociatiile profesionale reprezentative.

Art. 47. - Administratia publică locală va comunica reprezentantelor RAR si agentiilor teritoriale ale Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. numărul de autorizatii taxi eliberate, precum si numele operatorilor de transport taxi si ale taximetristilor independenti cărora le-au fost eliberate.

Art. 48. - Tarifele percepute de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru prestatiile specifice efectuate sunt aceleasi cu cele prevăzute în anexa nr. 12 la Normele metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.842/2001, cu modificările si completările ulterioare, si se aplică în mod corespunzător.

 

ANEXA Nr. 1a)

 

(RO) ROMÂNIA

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

LICENTĂ DE TRANSPORT RUTIER PUBLIC ÎN REGIM DE TAXI

 

Operatorul de transport taxi ........................ Cod fiscal ........................ Este abilitat să efectueze transport rutier public în regim de taxi în conformitate cu caietul de sarcini.

Valabilă de la data de .......... până la data de .......... numai cu viza anuală. Emitent Autoritatea Rutieră Română-ARR Agentia ARR ............................ Semnătura si stampila R.O.T.R. ........../........../.......... Seria ........…… nr. ....................

 

Vize anuale

 

Nr.crt.

Nr. înregistrare

Valabil până la

Semnătura

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

Mentiuni speciale: Falsificarea acestei licente se pedepseste conform legilor.

 

ANEXA Nr. 1b)

 

(RO) ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

LICENTĂ DE TRANSPORT RUTIER PUBLIC ÎN REGIM DE TAXI

 

Persoana fizică autorizată........................ Cod numeric personal .................... Este abilitat să efectueze transport rutier public în regim de taxi în conformitate cu caietul de sarcini.

Valabilă de la data de .......... până la data de .......... numai cu viza anuală. Emitent Autoritatea Rutieră Română-ARR Agentia ARR ............................

 

Semnătura si stampila R.O.T.R. ........../........../.......... Seria ......... nr. ....................

Vize anuale

Nr.crt.

Nr. înregistrare

Valabil până la

Semnătura

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

Mentiuni speciale: Falsificarea acestei licente se pedepseste conform legilor.

 

ANEXA Nr. 1c)

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

LICENTĂ DE EXECUTIE PENTRU ACTIVITATEA DE DISPECERAT TAXI

 

Operatorul ...................................... Cod fiscal .................... Valabilă de la data de .......... până la data de .......... numai cu viza anuală. Emitent Autoritatea Rutieră Română-ARR Agentia ARR ............................

 

Semnătura si stampila

 

Agentul economic mai sus mentionat este autorizat să execute în conformitate cu prevederile caietului de sarcini activităti de dispecerat taxi în spatiul special amenajat situat în localitatea ........................, str. .................... nr. ........... Seria .......... nr. ....................

 

Nr.crt.

Nr. înregistrare

Valabil până la

Semnătura

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Mentiuni speciale: Falsificarea acestei licente se pedepseste conform legilor Seria ......... nr. ....................

 

ANEXA Nr. 1d)

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR sI TURISMULUI

 

LICENTA DE EXECUTIE PENTRU VEHICUL PENTRU TRANSPORTUL RUTIER PUBLIC ÎN REGIM DE TAXI

 

Operatorul de transport taxi ................................................ Categorie vehicul .................... Nr. circulatie ........................ Nr. identificare ............................ Valabilă de la .......... până la .......... Seria .......... nr. ....................

Eliberată în baza licentei de transport rutier public în regim de taxi Seria .......... nr. .................... Emitent Autoritatea Rutieră Română-ARR Agentia ARR ............................

 

Semnătura si stampila

 

ANEXA Nr. 1e)

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

LICENTĂ DE EXECUTIE PENTRU VEHICUL PENTRU TRANSPORTUL RUTIER PUBLIC ÎN REGIM DE TAXI

 

Persoană fizică autorizată ............................................................... Categorie vehicul ..................... Nr. circulatie ...................…… Nr. identificare .......................................... Valabilă de …………………… până la ………………… Eliberată în baza licentei de taxi Seria ………………. nr. ...................… Emitent

Autoritatea Rutieră Română-ARR Agentia ARR ....................

 

Semnătura si stampila

 

Seria ………………….. nr. .....................

 

ANEXA Nr. 2
 

CAIET DE SARCINI
al licentei de transport rutier în regim de taxi


1. Operatorul de transport taxi are obligatia de a respecta reglementările si normativele legale în vigoare.

2. Administratorul operatorului de transport taxi împreună cu persoana desemnată să conducă permanent si efectiv activitatea de transport rutier în regim de taxi răspund de asigurarea stării tehnice corespunzătoare a vehiculelor aflate în administrarea societătii.

3. Persoana desemnată să conducă permanent si efectiv activitatea de transport rutier în regim de taxi răspunde de instruirea personalului în vederea efectuării operatiunilor de transport rutier în regim de taxi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu caietul de sarcini specific.

4. Operatorul de transport taxi are obligatia:

- să păstreze licenta de transport rutier în regim de taxi la sediu si să transmită câte un exemplar de serviciu al acesteia la fiecare filială, care va înstiinta pentru luare în evidentă agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. pe raza căreia îsi desfăsoară activitatea;

- să comunice agentiei teritoriale a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. care a eliberat licenta de transport rutier în regim de taxi orice modificare fată de documentele care au stat la baza atribuirii licentei, în termen de 30 de zile de la aparitia acesteia;

- să comunice în scris, în termen de 15 zile, agentiei teritoriale a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. care a eliberat licenta de transport rutier în regim de taxi încetarea activitătii din initiativa operatorului de transport taxi;

- să comunice în scris, în termen de 15 zile, agentiei teritoriale a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. care a eliberat licenta de transport rutier în regim de taxi pierderea, sustragerea sau deteriorarea acesteia;

- să reînnoiască licenta de transport rutier în regim de taxi la expirarea perioadei de valabilitate si să solicite cu cel putin 10 zile înainte aplicarea vizelor anuale.

5. Operatorul de transport taxi care îsi schimbă sediul în alt judet va depune licenta de transport rutier în regim de taxi la agentia Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. care a eliberat-o, în termen de 60 de zile de la data schimbării sediului, interval de timp în care va obtine licenta de transport rutier în regim de taxi de la agentia Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. pe raza căreia se află noul sediu. În această perioadă activitatea se desfăsoară în baza licentei de transport rutier în regim de taxi, detinută anterior, care îsi păstrează valabilitatea.

6. La solicitarea organelor de control abilitate, personalul operatorului de transport taxi - administrator sau persoana desemnată să conducă permanent si efectiv activitatea de transport rutier în regim de taxi etc. - este obligat să pună la dispozitia acestora toate documentele care atestă dreptul de a desfăsura activitatea de transport rutier în regim de taxi, documentele prevăzute în prezentul caiet de sarcini sau în alte reglementări în vigoare, precum si actele de identitate personale. copyrightdsc.net

7. Documentele pe care operatorul de transport taxi trebuie să le detină la sediu sau la sediul filialei sunt:

- documentele din care să rezulte calitatea de angajat a conducătorilor auto si a persoanei desemnate să conducă permanent si efectiv activitatea de transport rutier în regim de taxi;

- fisele cu instruirea personalului privind protectia muncii si PSI (în original);

- evidenta examenelor medicale si psihologice ale conducătorilor auto;

- evidenta privind instruirea personalului pe linia sigurantei rutiere;

- evidenta accidentelor grave de circulatie si modul de tratare a acestora;

- documente din care să rezulte că detine vehiculele din administrare în proprietate, în leasing sau cu chirie (în copie);

- cărtile de identitate ale vehiculelor;

- talonul-anexă la certificatul de înmatriculare cu viza inspectiei tehnice periodice pentru fiecare vehicul (în copie);

- licentele de executie pentru vehiculele din administrare sau documentul-tip care atestă valabilitatea cartelei magnetice (în copie);

- documente din care să rezulte provenienta legală a aparatelor de taxat aprobate si verificate de către Biroul Român de Metrologie Legală;

- documente din care să rezulte provenienta legală a statiilor radio de emisie-receptie;

- polita de asigurare a călătorilor si bagajelor acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorilor de transport taxi (în copie);

- documente din care să rezulte că are asigurată activitatea de dispecerat (licenta de executie pentru activitatea de dispecerat sau contract de prestări de servicii cu detinătorii de licentă de executie pentru activitatea de dispecerat).

8. Documentele valabile care trebuie să se găsească la bordul autovehiculelor care efectuează transport rutier în regim de taxi sunt:

- licenta de executie pentru vehicul (în original);

- autorizatia taxi (în copie);

- certificatul de înmatriculare al vehiculului si talonul-anexă cu inspectia tehnică periodică efectuată la termen (în original);

- asigurarea de răspundere civilă auto RCA (în copie);

- permisul de conducere al conducătorului auto;

- atestatul profesional al conducătorului auto cu viza valabilă;

- buletinul metrologic pentru aparatul de taxat (în original).

9. Obligatiile operatorului de transport taxi privind conducătorii auto:

- să utilizeze numai conducători auto apti din punct de vedere medical si psihologic;

- să utilizeze numai conducători auto detinători ai atestatului profesional valabil si care corespund standardului ocupational al taximetristului;

- să asigure instruirea conducătorilor auto pe linia respectării normelor de protectia muncii si PSI, precum si pe linia sigurantei rutiere;

- să asigure instruirea conducătorilor auto în privinta obligatiilor ce le revin la efectuarea transportului rutier în regim de taxi.

 

ANEXA Nr. 3
 

CAIET DE SARCINI
al licentei de taxi


1. Taximetristul independent are obligatia de a respecta reglementările si normativele legale în vigoare.

2. Taximetristul independent răspunde de asigurarea stării tehnice corespunzătoare a vehiculului propriu.

3. Taximetristul independent are obligatia de a se instrui în vederea efectuării operatiunilor de transport rutier în regim de taxi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu caietul de sarcini specific.

4. Taximetristul independent are obligatia:

- să păstreze licenta taxi la sediu;

- să comunice agentiei teritoriale a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. care a eliberat licenta taxi orice modificare fată de documentele care au stat la baza atribuirii licentei, în termen de 30 de zile de la aparitia acesteia;

- să comunice în scris, în termen de 15 zile, agentiei teritoriale a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. care a eliberat licenta taxi încetarea activitătii din initiativa acestuia;

- să comunice în scris, în termen de 15 zile, agentiei teritoriale a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. care a eliberat licenta taxi pierderea, sustragerea sau deteriorarea acesteia;

- să reînnoiască licenta taxi la expirarea perioadei de valabilitate si să solicite cu cel putin 10 zile înainte aplicarea vizelor anuale.

5. Taximetristul independent care îsi schimbă domiciliul în alt judet va depune licenta taxi la agentia Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. care a eliberat-o, în termen de 60 de zile de la data schimbării domiciliului, interval de timp în care va obtine licenta taxi de la agentia Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. pe raza căreia se află noul sediu. În această perioadă activitatea se desfăsoară în baza licentei taxi detinute anterior, care îsi păstrează valabilitatea.

6. La solicitarea organelor de control abilitate, taximetristul independent este obligat să pună la dispozitia acestora toate documentele care atestă dreptul de a desfăsura activitatea de transport rutier în regim de taxi, documentele prevăzute în prezentul caiet de sarcini sau în alte reglementări în vigoare, precum si actele de identitate personale.

7. Documentele pe care taximetristul independent trebuie să le detină la domiciliu sunt:

- fisa de instruire privind protectia muncii si PSI (în original);

- evidenta examenului medical si psihologic al acestuia;

- evidenta instruirii pe linia sigurantei rutiere;

- evidenta accidentelor grave de circulatie si modul de tratare a acestora;

- documente din care să rezulte că detine vehiculul în proprietate (în copie);

- cartea de identitate a autovehiculului;

- talonul-anexă la certificatul de înmatriculare cu viza inspectiei tehnice periodice pentru vehicul (în copie);

- licenta de executie pentru vehiculul din administrare sau documentul-tip care atestă valabilitatea cartelei magnetice (în copie);

- documente din care să rezulte provenienta legală a aparatului de taxat aprobat si verificat de către Biroul Român de Metrologie Legală;

- documente din care să rezulte provenienta legală a statiei radio de emisie-receptie;

- polita de asigurare a călătorilor si bagajelor acestora pentru riscurile care cad în sarcina acestuia (în copie);

- documente din care să rezulte că are asigurată activitatea de dispecerat (contract de prestări de servicii cu detinătorii de licentă de executie pentru activitatea de dispecerat).

8. Documentele valabile care trebuie să se găsească la bordul autovehiculului care efectuează transport rutier în regim de taxi sunt:

- licenta de executie pentru vehicul (în original);

- autorizatia taxi (în copie);

- certificatul de înmatriculare al vehiculului si talonul-anexă cu inspectia tehnică periodică efectuată la termen (în original);

- asigurarea de răspundere civilă auto RCA (în copie);

- permisul de conducere al conducătorului auto;

- atestatul profesional al conducătorului auto, cu viza valabilă;

- buletinul metrologic pentru aparatul de taxat (în original).

 

ANEXA Nr. 4
 

CAIET DE SARCINI
al licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi


Activitatea de dispecerat la transporturile efectuate în regim de taxi este activitatea de preluare telefonică a comenzilor de la clienti si de transmitere a acestora către taximetristi prin intermediul statiei radio de emisie-receptie.

1. Detinătorul de licentă de executie pentru activitatea de dispecerat taxi are obligatia de a desfăsura activitatea pentru care a fost autorizat cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

2. Obligatiile detinătorului de licentă de executie pentru activitatea de dispecerat taxi sunt următoarele:

- să anunte, în termen de 15 zile de la constatarea evenimentului, la agentia Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. care a eliberat licenta pierderea, sustragerea sau deteriorarea acesteia;

- să comunice agentiei teritoriale a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. care a eliberat licenta orice modificare fată de documentele care au stat la baza atribuirii acesteia, în termen de 30 de zile de la aparitia modificării;

- să comunice în scris, în termen de 15 zile, agentiei teritoriale a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. care a eliberat licenta încetarea activitătii din initiativa sa;

- să reînnoiască licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi la expirarea perioadei de valabilitate si să solicite cu cel putin 10 zile înainte aplicarea vizelor anuale;

- să respecte obligatiile contractuale ale tuturor beneficiarilor serviciului de dispecerizare;

- să tină la zi evidentele solicitate de reglementările în vigoare.

3. Detinătorul de licentă de executie pentru activitatea de dispecerat taxi va angaja în functia de dispecer numai personal atestat conform legii si va asigura instruirea acestuia asupra obligatiilor ce-i revin în desfăsurarea activitătii.

4. Documentele pe care detinătorul de licentă de executie pentru activitatea de dispecerat taxi trebuie să le păstreze la sediu sunt:

- licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi;

- documente din care să reiasă că detine în proprietate sau cu chirie spatiul în care îsi desfăsoară activitatea;

- documente din care să reiasă că detine în folosintă reteaua de comunicatii independente, eliberate de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, sau dovada accesului la reteaua de comunicatii printr-o persoană juridică autorizată;

- lista statiilor radio din dotarea taxiurilor pe care le deserveste;

- contractele cu operatorii de transport taxi sau cu taximetristii independenti pe care îi deserveste.

 

ANEXA Nr. 5*)

 

ROMÂNIA

MINISTERULUI TRANSPORTURILOR CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ-ARR

 
CERTIFICAT PROFESIONAL

pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier în regim de taxi

Numele .................................. Prenumele ............................... Data si locul nasterii .................. CNP .....................................

Se certifică prin prezentul certificat că titularul a făcut dovada pregătirii sale profesionale, potrivit prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere.

Data eliberării ........... Valabil până la ........... Seria CPTx nr. ..... Prelungit până la .........

 

Semnătura ..............

DIRECTOR GENERAL

VIZE ANUALE

Valabil până la: ...................

Valabil până la: ...................

Valabil până la: ...................

Valabil până la: ...................

Valabil până la: ...................

Valabil până la: ...................

Seria CPTx nr. ...............

 

 

ANEXA Nr. 6
 

TEMATICA
de pregătire profesională a conducătorilor de autovehicule care efectuează transport rutier în regim de taxi


Plan de învătământ
pentru cursul de pregătire profesională a conducătorilor de autovehicule care efectuează transport rutier în regim de taxi

 

Nr.

crt.

Continutul tematic

Nr. de ore

1.

Legislatia profesională, socială si fiscală

5

2.

Servirea clientilor

3

3.

Practica serviciilor de taximetrie

10

4.

Conducerea autovehiculului si siguranta rutieră

7

5.

Securitatea autovehiculului si a pasagerilor

5

6.

Limbă străină (optional)

4

 

A. Programa analitică pentru disciplina: Legislatia profesională, socială si fiscală


Durată: ore

I. Legislatia specifică (Legea nr. 38/2003)

1. Notă introductivă

2. Transportul în regim de taxi si în regim de închiriere:

a) autorizarea si efectuarea transportului;

b) atestarea profesională a taximetristilor;

c) autovehiculele taxi;

d) aparatul de taxat;

e) tarife privind transportul în regim de taxi;

f) obligatiile operatorului de transport, ale taximetristului si ale clientului;

g) sanctiuni si contraventii;

h) atributiile autoritătilor cu privire la desfăsurarea transportului în regim de taxi

3. Legislatia în vigoare referitoare la utilizarea statiilor de emisie-receptie (Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 591/2002, si Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora)

II. Legislatia socială

1. Notă introductivă

2. Contractul individual de muncă:

a) clauze generale si specifice;

b) drepturile si obligatiile angajatului;

c) suspendarea si încetarea contractului;

d) concedierea si demisia;

e) variante de contract individual de muncă;

f) timpul de lucru si munca suplimentară;

g) concediul de odihnă si concediul de formare profesională;

h) salarizarea;

i) sanctiuni disciplinare

3. Contractul colectiv de muncă. Clauzele acestuia

4. Standardul ocupational (Cartea taximetristului). Principalele prevederi

III. Legislatia fiscală

1. Notă introductivă

2. Taxe si impozite, reglementări în activitatea de taximetrie:

a) aplicarea T.V.A.;

b) taxa pe autovehicul;

c) taxe de trecere si de utilizare a infrastructurii;

d) impozitele pe venit;

e) regimul asigurărilor;

f) stabilirea tarifului în taximetrie, cheltuieli fixe si variabile;

g) contract de închiriere a autovehiculelor.


B. Programa analitică pentru disciplina: Servirea clientilor


Durată: ore

I. Cerintele operatorului de transport taxi

1. Politica firmei privind relatiile cu clientii:

a) regulamentul de ordine interioară;

b) tinuta vestimentară si igiena corporală;

c) profilul moral si codul bunelor maniere;

d) tipuri de nevoi speciale ale clientului;

e) rezolvarea situatiilor conflictuale si a reclamatiilor;

f) avantajele oferite clientului

2. Comportamentul fată de clienti:

a) obligatii ale conducătorului auto;

b) obligatii ale clientilor.

 

C. Programa analitică pentru disciplina: Practica serviciilor de taximetrie

 

Durată: ore

I. Aspecte specifice

1. Functionarea si utilizarea aparatului de taxat si a statiei radio de emisie-receptie

2. Întocmirea si păstrarea documentelor:

a) documentele care trebuie să se găsească obligatoriu la bordul vehiculului;

b) completarea foii de parcurs;

c) asigurarea cu accesorii;

d) documentele cu care se încheie ziua de lucru

II. Topografia locală

1. Arterele principale

2. Drumuri cu sens unic si intersectii de circulatie dirijate

3. Împărtirea zonală

4. Principalele localităti limitrofe

5. Amplasarea institutiilor importante

6. Citirea hărtilor si a ghidurilor

III. Informatii turistice

1. Cunostinte referitoare la tipurile de informatii solicitate de clienti:

a) informatii generale;

b) istoria orasului;

c) edificii istorice si moderne importante;

d) divertisment

IV. Aspecte practice

1. Comunicarea cu firma

2. Abilităti de conversatie cu clientii

3. Studii de caz privind comportamentul (profesionist sau neadecvat) al taximetristului:

a) simularea unei curse;

b) simularea unui control.


D. Programa analitică pentru disciplina: Conducerea autovehiculului si siguranta rutieră

Durată: ore

I. Cunostinte despre vehicul

1. Cunostinte despre exploatarea autovehiculului

2. Verificarea tehnică zilnică

3. Primirea si predarea zilnică a autovehiculului

II. Îndrumări privind conducerea vehiculului

1. Conducerea defensivă specifică activitătii de taximetrie:

a) notiuni introductive;

b) factorii conducerii defensive;

c) măsuri pentru conducerea în sigurantă;

d) măsuri pentru evitarea unui accident

2. Factorii care influentează starea fizică si psihică a conducătorului auto

3. Conducerea defensivă în diverse situatii:

a) pe timp de noapte;

b) pe timp de ceată;

c) pe timp de ploaie;

d) pe timp de iarnă;

e) pe timp de vară;

f) pe timp de primăvară si toamnă;

g) în mediul urban;

h) în mediul rural;

i) pe poduri, sub poduri, tunele si pasaje rutiere;

j) la depăsire;

k) la acordarea prioritătii;

l) în coliziuni

4. Controlul derapajului:

a) în linie dreaptă;

b) în viraje

5. Frânarea uniformă

6. Incendiul la autovehicul

III. Accidentul rutier

1. Formularul de consemnare a datelor

2. Utilizarea diverselor date:

a) completarea constatării de accident;

b) cauzele accidentului;

c) implicarea soferului/vehiculului

3. Obligatiile soferului implicat într-un eveniment rutier

4. Obligatiile soferului care ajunge la locul unui accident

5. Evenimentul rutier fără persoane accidentate

6. Măsuri în cazul unui accident:

a) primul ajutor:

• măsuri generale;

• măsuri conforme cu instructajul special efectuat în firmă

IV. Siguranta rutieră

1. Circulatia rutieră: principalele reguli si abateri

2. Aspecte generale si specifice

3. Infractiuni care atrag anularea permisului de conducere

4. Breviarul sanctiunilor contraventionale si punctele de penalizare stabilite prin Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

 

E. Programa analitică pentru disciplina: Securitatea autovehiculului si a pasagerilor

 

Durată: ore

1. Statistici referitoare la violenta în taximetrie

2. Riscuri diverse:

a) clientul dificil;

b) clientul neplătitor;

c) hărtuirea sexuală;

d) furtul de obiecte din vehicul;

e) furtul vehiculului

3. Furtul cu violentă si amenintări:

a) consecinte posibile;

b) profilul autorului;

c) armele folosite;

d) măsuri adoptate pentru evitarea atacului;

e) cauzele care influentează riscul unui atac;

f) desfăsurarea unui furt armat

4. Prevenirea unui furt armat:

a) scopul prevenirii;

b) recunoasterea furtului armat;

c) observarea si vigilenta;

d) limitarea informatiilor

5. Măsuri preventive generale de securitate

6. Măsuri preventive specifice de securitate:

a) înainte de plecarea în cursă;

b) în timpul cursei;

c) după cursă

7. Măsuri preventive specifice de securitate în cazul unui furt armat:

a) în timpul atacului;

b) după atac

8. Consecintele psihice ale agresiunii

9. Consideratii generale.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor nr. 4/2003 de modificare a Instructiunilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2003 privind autorizarea societătilor de valori mobiliare ca societăti de servicii de investitii financiare

 

Încărcare text...

În conformitate cu prevederile art. 1, 2, art. 7 alin. (3) si (15) si ale art. 8 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002,

în baza prevederilor art. 185 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobată si modificată prin Legea nr. 525/2002,

în conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2002 privind autorizarea si functionarea societătilor de servicii de investitii financiare,

în baza hotărârii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din sedinta din data de 29 iulie 2003,

presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile nr. 4/2003 de modificare a Instructiunilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2003 privind autorizarea societătilor de valori mobiliare ca societăti de servicii de investitii financiare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Instructiunile mentionate la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Secretariatul general si Directia generală piată de capital - Directia intermediari vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache


Bucuresti, 4 august 2003.

Nr. 29.

 

INSTRUCTIUNI nr. 4

de modificare a Instructiunilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2003 privind autorizarea societătilor de valori mobiliare ca societăti de servicii de investitii financiare

 

Încărcare text...

Articol unic. - Prezentele instructiuni modifică Instructiunile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2003 privind autorizarea societătilor de valori mobiliare ca societăti de servicii de investitii financiare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 7/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 21 martie 2003, după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

 "(2) Societătile de servicii de investitii financiare au obligatia să solicite până la data de 28 noiembrie 2003 reautorizarea agentilor de valori mobiliare ca agenti pentru servicii de investitii financiare si autorizarea persoanei/persoanelor din cadrul compartimentului de control intern, în conformitate cu prevederile titlului II cap. IV, respectiv cap. V din Regulamentul nr. 3/2002."

2. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Directorii executivi, agentii pentru servicii de investitii financiare autorizati în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) si cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie au obligatia ca, până la data de 28 noiembrie 2003, să urmeze cursul de pregătire pe piata de capital, recunoscut de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, si să solicite Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare eliberarea atestatului profesional."

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2003 de modificare a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2003 privind autorizarea si functionarea societătilor de administrare a investitiilor, a fondurilor deschise de investitii, a societătilor de investitii si a depozitarilor

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2, art. 7 alin. (3) si (15) si ale art. 8 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002,

în baza hotărârii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din sedinta din data de 31 iulie 2003,

presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 6/2003 de modificare a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2003 privind autorizarea si functionarea societătilor de administrare a investitiilor, a fondurilor deschise de investitii, a societătilor de investitii si a depozitarilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Regulamentul mentionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Secretariatul general si Directia generală piată de capital - Directia organisme de plasament colectiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache


Bucuresti, 4 august 2003.

Nr. 30.

 

REGULAMENT NR. 6

de modificare a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2003 privind autorizarea si functionarea societătilor de administrare a investitiilor, a fondurilor deschise de investitii, a societătilor de investitii si a depozitarilor

 

Încărcare text...

Art. I. - Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2003 privind autorizarea si functionarea societătilor de administrare a investitiilor, a fondurilor deschise de investitii, a societătilor de investitii si a depozitarilor, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 si nr. 437 bis din 19 iunie 2003, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 26 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:

"f) contractul încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, înregistrat în Registrul C.N.V.M.;"

2. La articolul 27 litera a), punctul 3 va avea următorul cuprins:

"3. ultimul bilant contabil, înregistrat la administratia financiară - pentru persoanele juridice române - sau la autoritatea competentă din tara de origine - pentru persoanele juridice străine -, certificat de auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, înregistrati în Registrul C.N.V.M.;"

3. La articolul 50, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Persoanele din cadrul compartimentului de control intern vor raporta direct C.N.V.M. si membrilor consiliului de administratie al societătii de administrare a investitiilor, precum si auditorului financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, înregistrat în Registrul C.N.V.M., cu care societatea de administrare a investitiilor a încheiat contract conform prevederilor prezentului regulament."

4. La articolul 51, litera d) va avea următorul cuprins:

"d) să nu facă parte din consiliul de administratie, conducerea executivă si să nu detină calitatea de cenzor/auditor financiar al unei societăti de administrare a investitiilor, depozitar, societăti de servicii de investitii financiare sau al unei piete reglementate;"

5. La articolul 54, litera j) va avea următorul cuprins:

"j) să verifice eficienta sistemului informational si procedurile interne;"

6. La articolul 68, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Raportul va avea continutul si anexele prevăzute pentru raportul anual al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare avute în administrare, precum si pentru conturile individuale administrate, auditat de un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România si înregistrat în Registrul C.N.V.M."

7. La articolul 78, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 78. - (1) Societătile de administrare a investitiilor vor transmite la C.N.V.M. un raport semestrial si unul anual privind propria activitate, certificat de auditorul financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, înregistrat în Registrul C.N.V.M., în termenul de raportare prevăzut în instructiunile specifice ale Ministerului Finantelor Publice, în forma prezentată în anexa nr. 6 la prezentul regulament."

8. Articolul 132 va avea următorul cuprins:

"Art. 132. - Caracterul adecvat si rezonabil al criteriilor de evaluare folosite si al ratei de conversie a unitătilor de fond ale fondurilor implicate în fuziune trebuie evaluat de către auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, înregistrati în Registrul C.N.V.M."

9. La articolul 133, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 133. - (1) În situatiile prevăzute la art. 96, 97 si 98 cu privire la lichidarea fondurilor deschise de investitii, în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere a autorizatiei de functionare a fondului deschis de investitii, societatea de administrare a investitiilor va încheia un contract cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, înregistrat în Registrul C.N.V.M., care poate fi si altul decât cel cu care are încheiat contract societatea de administrare a investitiilor în conformitate cu dispozitiile prezentului regulament, desemnând auditorul ca administrator al lichidării."

10. La articolul 141, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 141. - (1) Societatea de administrare a investitiilor va întocmi, va publica si va transmite C.N.V.M. rapoarte pentru primul si al treilea trimestru, raportul pentru primul semestru si raportul anual privind fondurile avute în administrare. Raportul anual va fi auditat de auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, înregistrati în Registrul C.N.V.M."

11. Articolul 162 va avea următorul cuprins:

"Art. 162. - Societatea de administrare a fondului deschis de investitii ale cărui unităti de fond vor fi distribuite pe teritoriul României va comunica C.N.V.M. si va publica în toate mediile de publicitate specificate în documentul informativ orice modificare a documentelor în baza cărora a fost autorizată oferirea de unităti de fond."

12. La articolul 167, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Până la data de 31 decembrie 2006 societătile de investitii care se autoadministrează vor avea obligatia de a-si majora capitalul social până la nivelul minim al echivalentului în lei a 300.000 euro, calculat la cursul de referintă comunicat de B.N.R."

13. La articolul 186 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:

"f) contractul încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România si înregistrat în Registrul C.N.V.M.;"

14. La articolul 199, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Înaintea înregistrării la oficiul registrului comertului a modificărilor prevăzute la alin. (1), societatea de investitii va solicita C.N.V.M. autorizarea prealabilă de modificare/completare a documentelor care au stat la baza emiterii autorizatiei de functionare."

15. Articolul 200 va avea următorul cuprins:

"Art. 200. - C.N.V.M. va decide cu privire la emiterea autorizatiei prealabile a modificărilor în modul de organizare si functionare a societătii de investitii în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor justificative corespunzătoare, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 180 alin. (2)."

16. La articolul 210, litera a) va avea următorul cuprins:

"a) să dispună de un spatiu destinat exclusiv sediului filialei, care să asigure buna desfăsurare a activitătii si a cărui suprafată să nu fie mai mică de 50 m2. Spatiul destinat sediului secundar nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor;"

17. La articolul 211, litera c) va avea următorul cuprins:

"c) copie legalizată a actului care atestă detinerea cu titlu legal a spatiului destinat sediului secundar. Acesta va fi reînnoit si depus la C.N.V.M., în maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de asociere în participatie ca dovadă a detinerii spatiului destinat sediului secundar. În cazul contractului de subînchiriere se va prezenta declaratia în formă scrisă a proprietarului care consimte cu privire la destinatia spatiului subînchiriat, însotită de copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală;"

18. Articolul 223 va avea următorul cuprins:

"Art. 223. - Caracterul adecvat si rezonabil al criteriilor de evaluare folosite si al ratei de conversie a actiunilor societătilor de investitii implicate în fuziune trebuie evaluat de către auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, înregistrati în Registrul C.N.V.M."

19. Articolul 233 va avea următorul cuprins:

"Art. 233. - În conformitate cu art. 61 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 513/2002, hotărârile adunărilor generale ale actionarilor pot fi adoptate si prin exercitarea dreptului la vot prin corespondentă, cu confirmare de primire."

20. Articolul 243 va avea următorul cuprins:

"Art. 243. - Prezentele dispozitii se referă la oferirea în România de actiuni ale societătilor de investitii străine si se aplică societătilor de investitii armonizate cu Directiva europeană 85/611/EEC, cu modificările si completările ulterioare."

21. La articolul 263 alineatul (4), litera c) va avea următorul cuprins:

"c) certificatul de înregistrare de mentiuni cu privire la modificarea obiectului de activitate în conformitate cu lit. b) din prezentul alineat, dacă este cazul;"

22. Articolul 267 va avea următorul cuprins:

 "Art. 267. - Orice modificare adusă documentelor mentionate la art. 263 alin. (4) lit. f), referitoare la structura si functiile departamentului/serviciului care desfăsoară operatiuni legate de activitatea de depozitare, modalitatea de luare si transmitere a deciziilor si modalitătile interne de control, procedurile de securitate, control si cele aplicabile în cazul aparitiei unor evenimente de fortă majoră, precum si la art. 263 alin. (4) lit. g) va fi supusă autorizării C.N.V.M."

23. La articolul 271, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"(4) Depozitarul constituie conturi bancare separate în numele fiecărui organism depozitat, în care va păstra tot numerarul primit pentru fiecare astfel de organism. Aceste conturi vor fi debitate/creditate de depozitar numai în baza functiilor sale de depozitare, în strictă conformitate cu instructiunile corespunzătoare ale societătii de administrare a investitiilor."

24. Articolul 284 va avea următorul cuprins:

"Art. 284. - (1) Depozitarii vor transmite la C.N.V.M., în formă materială, raportări săptămânale întocmite în forma prezentată în anexa nr. 12.

(2) Depozitarii vor transmite la C.N.V.M. un raport semestrial si unul anual privind activitatea de depozitare, în termenul de raportare prevăzut în instructiunile specifice ale Ministerului Finantelor Publice. Raportul anual va
fi certificat de auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, înregistrati în Registrul C.N.V.M."

25. La anexa nr. 1 "Forma si continutul minim al contractului de administrare de investitii pentru fondurile deschise de investitii", formularea: "Reprezentată prin ... (numele, prenumele, domiciliul, functia, B.I. seria ... nr. ...,)" va fi înlocuită cu formularea: "Reprezentată prin ... (numele, prenumele, domiciliul, functia, B.I./C.I. seria ... nr. ...,)".

26. La anexa nr. 2 "Forma si continutul minim al contractului de administrare de investitii pentru societătile de investitii", formularea: "Reprezentată prin ... (numele, prenumele, domiciliul, functia, B.I. seria ... nr. ...,)" va fi înlocuită cu formularea: "Reprezentată prin ... (numele, prenumele, domiciliul, functia, B.I./C.I. seria ... nr. ...,)".

27. La anexa nr. 3 "Cerere pentru autorizarea prealabilă (1)/ definitivă (2) a societătii de administrare a investitiilor" punctul 1 litera e), subpunctul 5 din pagina intitulată "OPIS" va avea următorul cuprins:

"5. declaratie pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, în formă autentică, ce trebuie să cuprindă toate detinerile directe sau indirecte, individuale si/sau în legătură cu alte persoane implicate, depăsind 5% din capitalul social al oricărei societăti comerciale;"

28. La anexa nr. 3 "Cerere pentru autorizarea prealabilă (1)/ definitivă (2) a societătii de administrare a investitiilor" punctul 2, litera f) din pagina intitulată "OPIS" va avea următorul cuprins:

"f) contractul încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, înregistrat în Registrul C.N.V.M.;"

29. La anexa nr. 3 "Cerere pentru autorizarea prealabilă (1)/definitivă (2) a societătii de administrare a investitiilor", pagina "Rude si afini ai membrilor consiliului de administratie, ai comitetului de directie si ai conducerii executive", formularea: "Persoanele mentionate în pagina 77" va fi înlocuită cu formularea: "Persoanele mentionate în pagina 76".

30. La anexa nr. 3 "Cerere pentru autorizarea prealabilă (1)/definitivă (2) a societătii de administrare a investitiilor", pagina "Actionari persoane juridice", formularea: "Persoanele mentionate în pagina 77(1)" va fi înlocuită cu formularea: "Persoanele mentionate în pagina 76(1)".

Art. II. - Formularea: "Legea nr. 31/1990" din cuprinsul Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2003 privind autorizarea si functionarea societătilor de administrare a investitiilor, a fondurilor deschise de investitii, a societătilor de investitii si a depozitarilor va fi înlocuită cu formularea: "Legea nr. 31/1990, republicată".

Art. III. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.