MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 584         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 15 august 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

49. - Ordonantă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

53. - Ordonantă privind privatizarea Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A., Brasov

 

54. - Ordonantă privind acordarea de către Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului către Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte  comerciale

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

18. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Fulgerul” Izvoarele

 

19. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Avântul” Gruia OC3

 

20. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Fulgerul” Fierbinti

 

21. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Podgoria” Drăgăsani

 

22. - Hotărâre privind prelungirea activitătii de administrare specială la Cooperativa de credit “Viitorul Săteanului” Tismana

 

23. - Hotărâre privind prelungirea activitătii de administrare specială la Cooperativa de credit “Cetătuia” Luncavita

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A., si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. I pct. III. 7 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 15 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2003, astfel cum a fost prorogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2003, se prorogă cu 60 de zile.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2003.

Nr. 49.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind privatizarea Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II. 10 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, denumită în continuare A.P.A.P.S., este mandatată să vândă prin negociere directă, fără selectie de oferte, pachetul de actiuni detinut de stat, inclusiv actiunile provenite din conversia creantelor Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare si transferate pe bază de protocol la A.P.A.P.S., precum si actiunile rezultate în urma conversiei în actiuni a creantelor prevăzute la art. 5, prin negociere directă, fără selectie de oferte, la Societatea Comercială “Tractorul UTB” - S.A. Brasov, denumită în continuare societate, către investitorul strategic, firma LANDINI SPA, cu sediul în Via Matteotti nr. 7 - Fabbrico (Re), Italia.

Art. 2. - Elementele esentiale ale contractului de vânzare-cumpărare de actiuni la societate sunt stabilite prin negociere directă si sunt supuse aprobării Guvernului.

Art. 3. - (1) Societatea beneficiază de următoarele înlesniri la plată ce vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare de actiuni:

a) scutirea de la plată a obligatiilor bugetare restante datorate si neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de stat, inclusiv a obligatiilor bugetare din luna în care se realizează transferul dreptului de proprietate, în situatia în care transferul are loc după data de 15 a lunii, si care au scadenta ulterioară acestei date, reprezentând impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, precum si cele reprezentând totalitatea creantelor proprii si cele provenite din credite bugetare gestionate de A.P.A.P.S. Perioadele pentru care obligatiile bugetare sunt scutite la plată constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru somaj, respectiv în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;

b) scutirea de la plată a dobânzilor si a penalitătilor de orice fel aferente obligatiilor restante prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora;

c) scutirea totală de la plată a tuturor obligatiilor rezultate din creditele acordate de către Banca de Export-Import a României - EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK - S.A., si garantate de către A.P.A.P.S. pentru sumele datorate si neachitate până-n prezent, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/1999 privind unele măsuri pentru sustinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2001, Hotărârii Guvernului nr. 501/1999 privind unele măsuri pentru sustinerea Programului de restructurare prin garantarea unor credite la Societatea Comercială “Roman” - S.A. Brasov, la Societatea Comercială “Tractorul UTB” - S.A. Brasov si la Societatea Comercială “Sidex” - S.A. Galati, cu modificările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului a unui credit acordat Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov, aprobată prin Legea nr. 278/2001. Se scuteste total la plată si obligatia societătii către EXIMBANK - S.A. pentru sumele rămase de plată si neexigibile, acestea urmând a fi achitate prin executarea de către EXIMBANK - S.A. a depozitului bancar colateral constituit de A.P.A.P.S.;

d) scutirea totală de la plată a obligatiei societătii către Ministerul Finantelor Publice pentru împrumutul acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 745/1997 privind alocarea, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, a sumei de 30 miliarde lei pentru finantarea productiei de tractoare fabricate de Societatea Comercială “Tractorul UTB” - S.A. Brasov. Societatea este scutită de plata obligatiilor datorate si neachitate de societate cu titlu de dobândă, penalităti si orice alte sume acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 745/1997;

e) scutirea de la plată a obligatiilor societătii către Ministerul Finantelor Publice pentru creditele acordate de către societăti comerciale bancare (EXIMBANK - S.A., Banca Română de Dezvoltare - S.A., Demir Bank - S.A., conform Ordonantei Guvernului nr. 14/1995, si BHF Bank, conform HCIGCCE nr. 9 din 26 octombrie 1992) si pentru care acestea au executat scrisorile de garantie. Se scutesc la plată obligatiile societătii reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane si comisionul la fondul de risc.

De asemenea dobânzile si penalitătile aferente, datorate de societate, se scutesc de la plată.

(2) Veniturile rezultate în urma regularizării contabile ca urmare a scutirii totale de la plată a obligatiilor datorate si neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor societătii sunt neimpozabile.

(3) Pierderea reportată, acumulată de societate în exercitiile financiare precedente, precum si cea înregistrată de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor se recuperează din profitul obtinut din scutirea totală la plată a obligatiilor restante ale societătii.

(4) Profitul obtinut din scutirea la plata obligatiilor bugetare restante, rămas după acoperirea pierderilor prevăzute la alin. (3), se utilizează ca sursă proprie de finantare.

(5) La data scutirii de la plată a obligatiilor restante către A.P.A.P.S. ale societătii, se anulează la plată si obligatia A.P.A.P.S. către bugetul consolidat al statului privind încasarea creantelor proprii, precum si a creantelor bugetare gestionate de către A.P.A.P.S., datorate si neachitate de societate.

(6) Înlesnirile prevăzute la alin. (1) nu se acordă în situatia în care nu se realizează transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de stat.

(7) În termen de 30 de zile de la data solicitării A.P.A.P.S., ministerele si celelalte institutii creditoare vor emite certificatele de obligatii bugetare si notificările prin care se atestă cuantumul sumelor care fac obiectul înlesnirilor la plată.

Art. 4. - Autoritătile administratiei publice locale pot aproba prin hotărâre înlesniri la plata obligatiilor către bugetele locale după cum urmează:copyrightdsc.net

a) scutirea totală sau partială de la plată a obligatiilor bugetare restante la data transferului dreptului de proprietate asupa actiunilor, către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri, precum si a celor reprezentând creantele proprii si a celor provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea administratiei publice locale. În cazul scutirii partiale diferenta rămasă va fi achitată esalonat conform graficului aprobat de către autoritatea administratiei publice locale;

b) scutirea totală sau partială a dobânzilor si a penalitătilor de orice fel aferente obligatiilor restante prevăzute la lit. a), datorate si neachitate de societate la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor.

Art. 5. - (1) Se aprobă stingerea prin conversia în actiuni a debitelor societătii comerciale către Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice - Electrica Transilvania Sud - S.A., precum si 5% din debitele societătii către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A., datorate si neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de stat, cu respectarea următoarelor reguli:

a) totalul debitelor, inclusiv majorările de tarif, cu exceptia taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de către Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice - Electrica Transilvania Sud - S.A. si a penalitătilor de întârziere aferente acestor debite, vor face obiectul unor conversii în actiuni la valoarea de 1.000 lei/actiune;

b) 5% din debitele societătii către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A., cu exceptia taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de către aceasta si a penalitătilor de întârziere aferente întregului debit datorat si neachitat de societate furnizorului de utilităti până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, vor face obiectul unor conversii în actiuni la valoarea de 1.000 lei/actiune;

c) taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă acestor debite si nerecuperată de către Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice - Electrica Transilvania Sud - S.A. si Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A., se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de stat, în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante, elaborate în termen de 30 de zile de ministerele si autoritătile implicate si aprobate prin hotărâre a Guvernului;

d) taxa de dezvoltare reglementată de Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu modificările si completările ulterioare, aferentă debitelor prevăzute la lit. a), se anulează la data conversiei în actiuni a acestor debite;

e) se scutesc de la plată majorările de întârziere si penalitătile de orice fel aferente debitelor prevăzute la lit. a), precum si pentru întreaga sumă datorată si neachitată de societate către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A., calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor.

(2) Se mandatează reprezentantii statului în organele de conducere ale Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice - Electrica Transilvania Sud - S.A. si Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. să actioneze pentru aprobarea conversiei în actiuni la valoarea nominală de 1.000 lei pe actiune a creantelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creantelor.

(3) Se mandatează reprezentantii statului în cadrul organelor de conducere a societătii să actioneze pentru:

a) majorarea capitalului social al societătii prin conversia în actiuni a tuturor creantelor prevăzute la alin. (1) la valoarea nominală a acestora de 1.000 lei pe actiune;

b) ridicarea dreptului de preferintă al celorlalti actionari la subscrierea de noi aporturi pentru mentinerea cotei de participare la capitalul social.

(4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conversia în actiuni a creantelor detinute de Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice - Electrica Transilvania Sud - S.A. si Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. la societate reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferintă al actionarilor existenti la subscrierea actiunilor nou-emise.

(5) Actiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate, pe bază de protocol, A.P.A.P.S., în vederea vânzării acestora într-un pachet comun si la acelasi pret pe actiune cu vânzarea pachetului de actiuni detinut de aceasta.

(6) Sumele rezultate în urma vânzării actiunilor prevăzute la alin. (5) se distribuie de A.P.A.P.S. către Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice - Electrica Transilvania Sud - S.A. si Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. proportional cu valoarea creantelor convertite în actiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora.

Art. 6. - A.P.A.P.S. poate acorda împrumuturi societătii, în conditiile art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru plata consumului de energie electrică si gaze naturale aferente perioadei 1 iulie 2003 până la data transferului dreptului de proprietate, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2003, precum si pentru plata sumei de 41.165.156.690 lei datorate si neachitate către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A., în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante, elaborate în termen de 30 de zile de ministerele si autoritătile implicate si aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. - Se prelungeste perioada de supraveghere financiară a societătii instituită în baza Legii nr. 137/2002 până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de stat la societate.

Art. 8. - Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare, A.P.A.P.S. este mandatată să notifice Consiliul Concurentei, în numele Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerului Sănătătii, precum si al celorlalte institutii furnizoare de ajutor de stat, ajutoarele de stat acordate de aceste institutii, într-un singur formular de notificare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul economiei si comertului,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2003.

Nr. 53.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind acordarea de către Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului către Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Se autorizează Ministerul Administratiei si Internelor să acorde suma de 80,3 miliarde lei cu titlu de diferentă de pret, în contul Contractului comercial nr. 110/2002 încheiat cu Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung, care are ca obiect producerea de autovehicule Aro echipate cu grupuri motopropulsoare Toyota.

(2) Se autorizează Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului să acorde suma de 39,7 miliarde lei cu titlu de diferentă de pret, în contul Contractului comercial nr. 24.312/1/2003 încheiat cu Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung si care are ca obiect producerea de autoturisme pentru transport scolari.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 vor fi virate în contul Societătii Comerciale “ARO” - S.A. Câmpulung, înainte de livrare, astfel: 20 miliarde lei de către Ministerul Administratiei si Internelor si 10 miliarde lei de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, restul de sumă până la cuantumul prevăzut pentru fiecare minister, esalonat, fiind utilizat exclusiv pentru aprovizionarea cu materii prime, materiale, componente si pentru manopera aferentă realizării produselor.

Art. 3. - Ministerele prevăzute la art. 1 suportă aceste sume în cadrul prevederilor bugetare aprobate pentru anul 2003, în cuantumul prevăzut pentru fiecare.copyrightdsc.net

Art. 4. - (1) Utilizarea acestor sume va fi aprobată de către o comisie constituită în acest scop, formată din câte un reprezentant al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(2) În termen de două zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, fiecare dintre institutiile prevăzute la alin. (1) va numi reprezentantul său în comisie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 54.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Fulgerul” Izvoarele

 

Având în vedere constatările înscrise în Raportul de administrare specială nr. 2.520 din 22 iulie 2003 cu privire la starea financiară a Cooperativei de credit “Fulgerul” Izvoarele si la posibilitatea redresării situatiei acesteia din punct de vedere al sigurantei financiare, întocmit de administratorul special numit de CREDITCOOP Casa Centrală în urma activitătii de administrare specială desfăsurată la Cooperativa de credit “Fulgerul” Izvoarele în perioada 9 iunie - 18 iulie 2003, din care a rezultat că nu există posibilitatea de redresare a situatiei financiare a cooperativei de credit,

în temeiul prevederilor art. 201 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

Banca Natională a României hotărăste:

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B nr. 0262 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei de credit “Fulgerul” Izvoarele, cu sediul în satul Chiriacu, comuna Izvoarele, judetul Giurgiu, cod unic de înregistrare 3899174, număr de ordine în registrul comertului J52/283/1993.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă Cooperativei de credit “Fulgerul” Izvoarele si CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în termen de 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 8 august 2003.

Nr. 18.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Avântul” Gruia OC3

 

Având în vedere constatările înscrise în Raportul de administrare specială nr. 2.516 din 22 iulie 2003 cu privire la starea financiară a Cooperativei de credit “Avântul” Gruia OC3 si la posibilitatea redresării situatiei acesteia din punct de vedere al sigurantei financiare, întocmit de administratorul special numit de CREDITCOOP Casa Centrală în urma activitătii de administrare specială desfăsurată la Cooperativa de credit “Avântul” Gruia OC3 în perioada 9 iunie - 18 iulie 2003, din care a rezultat că nu există posibilitatea de redresare a situatiei financiare a cooperativei de credit,

în temeiul prevederilor art. 201 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

Banca Natională a României hotărăste:

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B nr. 0363 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei de credit “Avântul” Gruia OC3, cu sediul în satul Gruia, comuna Gruia, judetul Mehedinti, cod unic de înregistrare 1608457, număr de ordine în registrul comertului J25/1.056/1992.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă Cooperativei de credit “Avântul” Gruia OC3 si CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în termen de 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 8 august 2003.

Nr. 19.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Fulgerul” Fierbinti

 

Având în vedere constatările înscrise în Raportul de administrare specială nr. 2.512 din 22 iulie 2003 cu privire la starea financiară a Cooperativei de credit “Fulgerul” Fierbinti, întocmit de administratorul special numit de CREDITCOOP Casa Centrală în urma activitătii de administrare specială desfăsurată la Cooperativa de credit “Fulgerul” Fierbinti în perioada 9 iunie - 18 iulie 2003, din care a rezultat că nu există posibilitatea de redresare a situatiei financiare a cooperativei de credit,

în temeiul prevederilor art. 201 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

Banca Natională a României hotărăste:

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B nr. 0302 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei de credit “Fulgerul” Fierbinti, cu sediul în satul Fierbinti-Târg, comuna Fierbinti, judetul Ialomita, cod unic de înregistrare 2086718, număr de ordine în registrul comertului J21/824/1992.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă Cooperativei de credit “Fulgerul” Fierbinti si CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în termen de 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 8 august 2003.

Nr. 20.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Podgoria” Drăgăsani

 

Având în vedere constatările înscrise în Raportul de administrare specială nr. 193 din 18 iulie 2003 cu privire la starea financiară a Cooperativei de credit “Podgoria” Drăgăsani si la posibilitatea redresării situatiei acesteia din punct de vedere al sigurantei financiare, întocmit de administratorul special numit de CREDITCOOP Casa Centrală în urma activitătii de administrare specială desfăsurată la Cooperativa de credit “Podgoria” Drăgăsani în perioada 9 iunie - 18 iulie 2003, din care a rezultat că nu există posibilitatea de redresare a situatiei financiare a cooperativei de credit,

în temeiul prevederilor art. 201 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

Banca Natională a României hotărăste:

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B nr. 0563 din data de 24 februarie 2003 a Cooperativei de credit “Podgoria” Drăgăsani, cu sediul în municipiul Drăgăsani, str. Decebal nr. 1, bl. G, judetul Vâlcea, cod unic de înregistrare 3241607, număr de ordine în registrul comertului J38/1.632/1992.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă Cooperativei de credit “Podgoria” Drăgăsani si CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în termen de 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 8 august 2003.

Nr. 21.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea activitătii de administrare specială la Cooperativa de credit “Viitorul Săteanului” Tismana

 

Având în vedere constatările înscrise în Raportul de administrare specială nr. 2.514 din 22 iulie 2003 cu privire la starea financiară a Cooperativei de credit “Viitorul Săteanului” Tismana si la posibilitatea redresării situatiei acesteia din punct de vedere al sigurantei financiare, întocmit de administratorul special numit de CREDITCOOP Casa Centrală în urma activitătii de administrare specială desfăsurată la Cooperativa de credit “Viitorul Săteanului” Tismana în perioada 9 iunie - 18 iulie 2003, din care a rezultat îmbunătătirea situatiei financiare a cooperativei de credit,

în temeiul prevederilor art. 201 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

Banca Natională a României hotărăste:

Art. 1. - Se prelungeste activitatea de administrare specială, pe o perioadă limitată de 45 de zile, la Cooperativa de credit “Viitorul Săteanului” Tismana, cu sediul în localitatea Tismana, bl. 6, sc. 1, ap. 1, judetul Gorj, cod unic de înregistrare 2178552, număr de ordine în registrul comertului J18/108/1991.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă Cooperativei de credit “Viitorul Săteanului” Tismana si CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în termen de 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 8 august 2003.

Nr. 22.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEIcopyrightdsc.net

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea activitătii de administrare specială la Cooperativa de credit “Cetătuia” Luncavita

 

Având în vedere constatările înscrise în Raportul de administrare specială nr. 2.511 din 22 iulie 2003 cu privire la starea financiară a Cooperativei de credit “Cetătuia” Luncavita si la posibilitatea redresării situatiei acesteia din punct de vedere al sigurantei financiare, întocmit de administratorul special numit de CREDITCOOP Casa Centrală în urma activitătii de administrare specială desfăsurată la Cooperativa de credit “Cetătuia” Luncavita în perioada 9 iunie - 18 iulie 2003, din care a rezultat îmbunătătirea situatiei financiare a cooperativei de credit,

în temeiul prevederilor art. 201 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

Banca Natională a României hotărăste:

Art. 1. - Se prelungeste activitatea de administrare specială, pe o perioadă limitată de 45 de zile, la Cooperativa de credit “Cetătuia” Luncavita, cu sediul în satul Luncavita, comuna Luncavita, judetul Tulcea, cod unic

de înregistrare 3431113, număr de ordine în registrul comertului J36/105/1993.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă Cooperativei de credit “Cetătuia” Luncavita si CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în termen de 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 8 august 2003.

Nr. 23.