MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 585         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 august 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            518. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Uniunea Europeană cu privire la participarea României la Misiunea de Politie a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Herzegovina, semnat la Bruxelles la 16 decembrie 2002, si a Întelegerii financiare dintre Ministerul de Interne din România si Seful Misiunii/Comisarul Misiunii de Politie a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Herzegovina, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2002

 

            519. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul de Informatii Externe

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            900. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea administrării, păstrării integritătii si protejării imobilului “Palat Elisabeta”

 

            903. - Hotărâre privind instituirea burselor de studii si cercetare postuniversitară si postdoctorală “Nicolae Titulescu”, pentru formarea de specialisti în scopul integrării în Uniunea Europeană

 

            907. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pentru organizarea si desfăsurarea, în anul 2003, a Festivalului International “Cerbul de Aur”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.074. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.801/1995

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Uniunea Europeană cu privire la participarea României la Misiunea de Politie a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Herzegovina, semnat la Bruxelles la 16 decembrie 2002, si a Întelegerii financiare dintre Ministerul de Interne din România si Seful Misiunii/Comisarul Misiunii de Politie a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Herzegovina, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2002

 

            În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 216 din 10 iulie 2003,

 

            Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre România si Uniunea Europeană cu privire la participarea României la Misiunea de Politie a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Herzegovina, semnat la Bruxelles la 16 decembrie 2002, si a Întelegerii financiare dintre Ministerul de Interne din România si Seful Misiunii/Comisarul Misiunii de Politie a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Herzegovina, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2002, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 13 august 2003.

Nr. 518.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul de Informatii Externe

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, ale art. 17 din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, republicată, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a) si ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Pe data de 31 august 2003, generalul de brigadă prevăzut în anexa*) la prezentul decret se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 13 august 2003.

Nr. 519.


*) Anexa la prezentul decret se comunică numai institutiilor interesate.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea administrării, păstrării integritătii si protejării imobilului “Palat Elisabeta”

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă suportarea din veniturile proprii ale Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” a cheltuielilor privind consumul de energie electrică, gaze, apă, canal, telefon, cheltuielile privind bunurile mobile si cele de personal, precum si celelalte cheltuieli privind întretinerea imobilului “Palat Elisabeta”, împreună cu anexele, dependintele si terenul aferent.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2003.

Nr. 900.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea burselor de studii si cercetare postuniversitară si postdoctorală “Nicolae Titulescu”, pentru formarea de specialisti în scopul integrării în Uniunea Europeană

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se instituie bursele de studii si cercetare postuniversitară si postdoctorală “Nicolae Titulescu”, pentru formarea de specialisti în scopul integrării în Uniunea Europeană, începând cu anul universitar 2003-2004, pentru o durată de 4 ani consecutivi.

            Art. 2. - (1) Bursele “Nicolae Titulescu” sunt în număr de 250 anual si se acordă pentru următoarele domenii de interes ale României în vederea integrării în Uniunea Europeană:

a) administratie europeană;

b) politică regională;

c) institutii europene si legătura cu institutiile nationale;

d) drept european;

e) justitie si afaceri interne;

f) agricultură/politici agricole;

g) politică în domeniul transporturilor;

h) politică industrială si de întreprindere, dreptul societătilor comerciale;

i) politică în domeniul concurentei;

j) politici sociale si de ocupare a fortei de muncă;

k) politici în domeniul sănătătii;

l) energie;

m) politici de mediu în Uniunea Europeană;

n) bugetul Uniunii Europene;

o) managementul fondurilor de coeziune si structurale;

p) managementul proiectelor (PCM - Project Cycle Management);

q) societatea informatională în Uniunea Europeană;

r) specializări pe domenii de acquis: statistică (EUROSTAT), piată internă.

(2) Bursele prevăzute la art. 1 se acordă pentru stagii cu o durată de 3 luni.

(3) Bursele se adresează persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) sunt cetăteni români cu domiciliul stabil în România;

b) sunt absolventi de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licentă, masterat sau studii aprofundate;

c) sunt fie studenti la programele de master/cursanti la studii aprofundate, fie doctoranzi/doctori în stiinte, fie tineri încadrati în institutiile administratiei centrale sau locale.

Art. 3. - (1) Finantarea burselor se asigură integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate acestui minister.

(2) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului asigură pentru fiecare bursier o sumă lunară de 1.000 EUR pe perioada stagiului de bursă în străinătate.

(3) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului asigură fiecărui bursier cheltuielile de transport international până la locul de stagiu si retur, o singură dată pe perioada stagiului de bursă.

Art. 4. - (1) Selectionarea bursierilor se face prin concurs national organizat de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, prin Oficiul National al Burselor de Studii în Străinătate, pe baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

(2) Plecarea la studii în străinătate a beneficiarilor burselor are loc pe bază de contract, în care este stipulată, între altele, obligatia bursierului ca la întoarcerea în tară să desfăsoare o activitate de minimum 3 ani într-o institutie din administratia centrală sau locală din România, în vederea aplicării cunostintelor dobândite în perioada de stagiu de bursă în străinătate, conform legislatiei în vigoare.

Art. 5. - Nerespectarea contractului dă dreptul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului la recuperarea cheltuielilor efectuate cu stagiul de studii în străinătate al bursierului.

Art. 6. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului va elabora regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului national pentru acordarea burselor de studii si cercetare postuniversitară si postdoctorală “Nicolae Titulescu”, pentru formarea de specialisti în scopul integrării în Uniunea Europeană, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 903.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pentru organizarea si desfăsurarea, în anul 2003, a Festivalului International “Cerbul de Aur”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 8 miliarde lei, pentru finantarea unor cheltuieli aferente organizării si desfăsurării, în anul 2003, a Festivalului International “Cerbul de Aur”.

Art. 2. - Ca suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003, la titlul “Transferuri”, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat si în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003.

Art. 4. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iulie 2003.

Nr. 907.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.801/1995

 

În temeiul art. 1 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată, si al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 79/2003, cu modificările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 si 268 bis din 20 noiembrie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 32 din anexa nr. 1a) va avea următorul cuprins:

“32. Adresa de confirmare cod 14.13.17.99”

2. Formularul “Adresa de confirmare, cod 14.13.17.99” din anexa nr. 1b) se înlocuieste cu formularul cuprins în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. Punctul 43 din anexa nr. 1a) va avea următorul cuprins:

“43. Proces-verbal de constatare a contraventiilor cod 14.13.22.99”

4. Formularul “Proces-verbal de constatare a contraventiilor, cod 14.13.22.99” din anexa nr. 1b) se înlocuieste cu formularul cuprins în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

5. Formularul “Nota de plată, cod 14.13.10.99” din anexa nr. 1b) se înlocuieste cu formularul cuprins în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directia generală de proceduri pentru gestiunea veniturilor bugetului general consolidat, Directia generală de revizie fiscală si de metodologie si proceduri pentru control, Directia generală de proceduri si gestiune a colectării veniturilor bugetare si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 august 2003.

Nr. 1.074.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGIM SPECIAL Seria /Anul 200

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE Nr.

A JUDETULUI

 

Administratia finantelor publice

Str.  nr. ...

Nr. .../…

 

Către

 

ADRESA DE CONFIRMARE

 

 

            La adresa dvs. nr. ... din . 200. vă confirmăm primirea obligatiilor de plată reprezentând:

            1. ……………….. în sumă de ………… (.)

            2. ……………….. în sumă de ………… (.)

            3. ………………. în sumă de …………. (.)

            4. ………………….. în sumă de . (.) (se va scrie si în litere) privind pe ..., cod de înregistrare fiscală/CNP ..., din ., str. …… nr. .., bl. …., sc. …., et. ..., ap. ….., cu sediul principal de desfăsurare a activitătii*): …...

            Vă facem cunoscut că obligatiile sus-mentionate au fost înregistrate în fisele “Fisa plătitorului”/”Cont fiscal personal” ale contribuabilului mai sus mentionat (s-a întocmit înstiintarea de plată nr. . din ... 200..).

Conducătorul unitătii,

………………………...

Contabil,

………………………...

 


*) Se completează numai în cazul confirmării obligatiilor de plată între unitătile fiscale teritoriale.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a