MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 586         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 august 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            594/141. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

 

            1.078. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societătilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societătilor comerciale

 

            1.103. - Ordin al ministrului finantelor publice privind Procedura de completare a vectorului fiscal si de notificare a contribuabililor privind datele înregistrate în vectorul fiscal

 

            Lista depozitelor speciale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale (completare)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

Nr. 594 din 7 august 2003

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Nr. 141 din 7 august 2003

 

ORDIN

privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

 

            În temeiul prevederilor art. 53 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001, precum si ale art. 8 alin. (3) din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare,

            având în vedere prevederile art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

            presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă preturile reglementate, aferente furnizării gazelor naturale pentru consumatorii captivi, după cum urmează:

a) consumatori conectati direct în Sistemul national de transport al gazelor naturale - 3.118.684 lei/1.000 m3

b) consumatori conectati în sistemele de distributie a gazelor naturale:

b1) consumatori rezidentiali - 3.939.600 lei/1.000 m3

b2) celelalte categorii de consumatori - 3.611.300 lei/1.000 m3

Art. 2. - Se stabilesc tarifele reglementate în sectorul gazelor naturale, după cum urmează:

a) tariful pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, aferent exploatării Sistemului national de transport al gazelor naturale - 247.384 lei/1.000 m3 transportati;

b) tarifele pentru serviciile de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane operate de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias, pentru un ciclu complet de injectie si extractie a gazelor naturale - conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin;

c) tariful pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru consumatorii captivi conectati direct în Sistemul national de transport al gazelor naturale - 189.224 lei/1.000 m3 furnizati;

d) tariful pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru consumatorii captivi conectati în sistemul de distributie - 681.840 lei/1.000 m3 furnizati;

e) tariful pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili conectati în sistemul de distributie - 492.616 lei/1.000 m3 distribuiti.

Art. 3. - Preturile si tarifele prevăzute la art. 1 si 2 nu contin T.V.A.

Art. 4. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Agentia Natională pentru Resurse Minerale si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile calendaristice de la data publicării.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 498/76/2003 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 17 iunie 2003.

 

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Gazelor Naturale,

Mihail Ciocodeică

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

ANEXĂ

 

TARIFELE REGLEMENTATE

pentru serviciile de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane operate de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias, pentru un ciclu complet de injectie si extractie

 

Denumirea depozitului

Tarifele pentru serviciile de înmagazinare a gazelor naturale, pentru un ciclu complet subteran de injectie si extractie

Cetatea de Baltă

638.057 lei/1.000 m3

Sărmăsel

968.333 lei/1.000 m3

Târgu Mures

845.471 lei/1.000 m3

Urziceni

522.788 lei/1.000 m3

Bilciuresti

441.025 lei/1.000 m3

Bălăceanca

845.972 lei.1.000 m3

Ghercesti

433.287 lei/1.000 m3

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societătilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societătilor comerciale

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, privind elaborarea si emiterea normelor si reglementărilor în domeniul contabilitătii,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societătilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societătilor comerciale, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor nr. 1.223/1998 pentru aprobarea Precizărilor privind reflectarea în contabilitate a principalelor operatiuni privind fuziunea, dizolvarea si lichidarea societătilor comerciale, precum si retragerea si/sau excluderea unor asociati din cadrul societătilor comerciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998.

Art. 3. - Directia de reglementări contabile din cadrul Ministerului Finantelor Publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 august 2003.

Nr. 1.078.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societătilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societătilor comerciale

 

CAPITOLUL I

Fuziunea si divizarea societătilor comerciale

 

Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare (art. 233-245).

Fuziunea este operatiunea prin care două sau mai multe societăti comerciale hotărăsc separat transmiterea elementelor de activ si de pasiv la una dintre societăti sau înfiintarea unei noi societăti comerciale în scopul desfăsurării comune a activitătii.

Divizarea se face prin împărtirea integrală a elementelor de activ si de pasiv ale unei societăti comerciale care îsi încetează existenta, între două sau mai multe societăti comerciale existente ori care iau astfel fiintă.

Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fără lichidarea societătii comerciale care îsi încetează existenta, si transmiterea universală a elementelor sale de activ si de pasiv către societatea sau societătile comerciale beneficiare, în starea în care se află la data fuziunii sau a divizării.

Data fuziunii sau a divizării reprezintă data transmiterii efective a elementelor de activ si de pasiv si a înregistrării la registrul comertului.

Societatea comercială nu îsi încetează existenta în cazul în care o parte din elementele de natura activelor si pasivelor ei se desprind si se transmit către una sau mai multe societăti comerciale existente ori care iau astfel fiintă.

Aportul unei părti din elementele de activ ale unei societăti comerciale la una sau mai multe societăti comerciale existente ori care iau astfel fiintă, în schimbul actiunilor sau părtilor sociale ce se atribuie asociatilor acelei societăti la societătile comerciale beneficiare, este supus în mod corespunzător dispozitiilor legale privind divizarea, dacă are loc prin desprindere potrivit alineatului precedent.

Fuziunea societătilor comerciale se realizează prin două modalităti:

1. fuziunea prin absorbirea uneia sau mai multor societăti comerciale de către o altă societate comercială.

Societatea comercială care absoarbe dobândeste drepturile si este tinută de obligatiile societătii comerciale pe care o absoarbe;

2. fuziunea prin contopirea a două sau mai multe societăti comerciale pentru a alcătui o societate comercială nouă.

În cazul fuziunii prin contopire, drepturile si obligatiile societătilor comerciale care îsi încetează existenta trec asupra noii societăti astfel înfiintate.

În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, fiecare societate comercială are obligatia să întocmească situatii financiare cu ocazia fuziunii sau divizării, în conditiile legii.

Societătile comerciale care fuzionează sau se divizează au obligatia, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, să efectueze inventarierea elementelor de activ si de pasiv. Potrivit prevederilor art. 9 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii si prezentarea acestora în situatiile financiare se fac conform normelor si reglementărilor contabile.

A. Operatiunile care se efectuează cu ocazia fuziunii prin absorbtie:

1. inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societătilor comerciale care fuzionează, potrivit Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, normelor si reglementărilor contabile, înregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluării, efectuate cu această ocazie;

2. a) întocmirea situatiilor financiare de către societătile comerciale care urmează să fuzioneze si care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, pe formatul prevăzut la cap. III din reglementările respective;

b) întocmirea situatiilor financiare de către societătile comerciale care urmează să fuzioneze si care aplică Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, pe formatul prevăzut la cap. IV din reglementările respective;

3. determinarea capitalului propriu1) (activului net) pe baza bilantului de fuziune;

            4. determinarea raportului de schimb al actiunilor sau al părtilor sociale, pentru a acoperi capitalul societătilor comerciale absorbite.


1) Capitalul propriu (activul net) reprezintă dreptul actionarilor în activele întreprinderii, după deducerea tuturor datoriilor acesteia.

 

În cadrul acestei operatiuni se efectuează:

a) determinarea valorii contabile a actiunilor sau a părtilor sociale ale societătilor comerciale care fuzionează, prin raportarea capitalului propriu (activului net) la numărul de actiuni sau de părti sociale emise;

b) stabilirea raportului de schimb al actiunilor sau al părtilor sociale, prin raportarea valorii contabile a unei actiuni ori părti sociale a societătii absorbite la valoarea contabilă a unei actiuni sau părti sociale a societătii absorbante, aprobat de experti conform prevederilor art. 239 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) determinarea numărului de actiuni sau de părti sociale ce trebuie emise de societatea comercială care absoarbe, fie prin raportarea capitalului propriu (activului net) al societătilor comerciale absorbite la valoarea contabilă a unei actiuni sau părti sociale a societătii comerciale absorbante, fie prin înmultirea numărului de actiuni ale societătii comerciale absorbite cu raportul de schimb;

d) determinarea majorării capitalului social la societatea comercială care absoarbe, prin înmultirea numărului de actiuni care trebuie emise de societatea comercială care absoarbe cu valoarea nominală a unei actiuni sau a unei părti sociale de la această societate comercială;

e) calcularea primei de fuziune, ca diferentă între valoarea contabilă a actiunilor sau a părtilor sociale si valoarea nominală a acestora.

Societătile comerciale care sunt absorbite se dizolvă si îsi pierd personalitatea juridică.

B. Operatiunile care se efectuează cu ocazia fuziunii prin contopire:

1. inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv, întocmirea situatiilor financiare de fuziune si determinarea capitalului propriu (activului net), efectuate în conformitate cu precizările de la lit. A pct. 1-3;

2. constituirea noii societăti comerciale pe baza capitalului propriu (activului net) al societătilor comerciale care fuzionează si determinarea numărului de actiuni, prin raportarea capitalului propriu (activului net) la valoarea nominală a unei actiuni sau a unei părti sociale;

3. reflectarea în contabilitatea societătii comerciale nouînfiintate a capitalurilor aportate, a drepturilor si obligatiilor societătilor comerciale care îsi încetează existenta;

4. reflectarea în contabilitatea societătilor comerciale care s-au dizolvat a elementelor de activ si de pasiv transmise noii societăti comerciale.

            C. Operatiunile care se efectuează cu ocazia divizării:

1. inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv, înregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluării, efectuate cu această ocazie;

2. împărtirea elementelor de activ si de pasiv ale societătii comerciale care se divizează, care se transmit societătilor beneficiare pe baza protocolului de predare-primire;

3. stabilirea realitătii creantelor, obligatiilor, provizioanelor si a altor elemente de activ si de pasiv;

4. calcularea primei de divizare, ca diferentă între valoarea contabilă a actiunilor sau părtilor sociale si valoarea nominală a acestora;

5. reflectarea în contabilitatea societătilor comerciale a elementelor de activ si de pasiv primite de la societatea comercială care s-a divizat;

6. reflectarea în contabilitatea societătii comerciale care s-a divizat a transmiterii elementelor de activ si de pasiv ca urmare a divizării.

Societătile comerciale care au aplicat Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, iar în urma divizării nu mai îndeplinesc criteriile de mărime stabilite prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 au obligatia să continue aplicarea acestor reglementări pentru asigurarea comparabilitătii situatiilor financiare.

De asemenea, societătile comerciale absorbante si cele rezultate în urma divizării, care intră sub incidenta Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, au obligatia să aplice aceste reglementări.

 

CAPITOLUL II

Dizolvarea si lichidarea societătilor comerciale

 

Din punct de vedere juridic, dizolvarea societătilor comerciale este reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare (art. 222-232).

Operatiunile de lichidare a societătilor comerciale sunt reglementate de art. 246-264 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare. La dizolvarea si lichidarea societătilor comerciale cu capital de stat se vor avea în vedere si precizările elaborate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

Încetarea existentei societătilor comerciale ca persoane juridice presupune parcurgerea a două etape: dizolvarea si lichidarea.

A. Operatiunile care se efectuează în situatia dizolvării societătii comerciale, în cazurile prevăzute la art. 222 alin. (1) [cu exceptia modului de dizolvare prevăzut la lit. f)] si la art. 223-232 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru lichidarea societătii comerciale:

1. inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societătilor comerciale care urmează să se lichideze, potrivit Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, normelor si reglementărilor contabile, înregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluării, efectuate cu această ocazie;

2. a) întocmirea situatiilor financiare de către societătile comerciale care urmează să se lichideze si care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, pe formatul prevăzut la cap. III din reglementările respective;

b) întocmirea situatiilor financiare de către societătile comerciale care urmează să se lichideze si care aplică Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, pe formatul prevăzut la cap. IV din reglementările respective;

3. stabilirea de către adunarea generală a actionarilor sau a asociatilor a operatiunilor care urmează să fie efectuate de către lichidator în numele societătii comerciale;

4. valorificarea elementelor de activ (vânzarea imobilizărilor si a stocurilor, încasarea creantelor, a investitiilor financiare pe termen scurt etc.);

5. achitarea datoriilor societătii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum si a celorlalte obligatii sociale către alte fonduri, salariati si alti terti;

6. stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere);

7. calcularea, retinerea si virarea impozitului pe profit/venit si a impozitului pe dividende în urma actiunii de dizolvare/lichidare:

7.1. Calcularea si virarea impozitului pe profit/venit Profitul impozabil în cazul dizolvării/lichidării se calculează ca diferentă între veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, calculate cumulat de la începutul anului fiscal, potrivit dispozitiilor Legii nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, cu modificările si completările ulterioare, luându-se în calcul: profitul din lichidarea patrimoniului, sumele din anularea provizioanelor, sumele înregistrate în conturi de capitaluri proprii constituite din profitul brut si care nu au fost impozitate la data constituirii.

În cazul microîntreprinderilor plătitoare de impozit pe venit, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 24/2001, cu modificările si completările ulterioare, la momentul începerii actiunii de dizolvare/lichidare, impozitul pe venit se calculează luându-se în calcul: veniturile evidentiate în creditul conturilor din clasa a 7-a “Conturi de venituri”, cu exceptia celor înregistrate în grupa 78 “Venituri din provizioane”, si veniturile rezultate din anularea datoriilor si majorărilor la bugetul de stat, luându-se în calcul si veniturile din lichidarea patrimoniului.

La calculul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care îsi încetează existenta în urma operatiunilor de dizolvare sau lichidare nu sunt impozitate rezervele constituite din profitul net, inclusiv sumele aferente unor reduceri ale cotei de impozit, repartizate ca surse proprii de finantare pe parcursul perioadei de functionare, potrivit legii, acestea fiind tratate în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, aprobată si modificată prin Legea nr. 101/1995, cu modificările ulterioare. Acelasi tratament se aplică si rezervelor constituite din diferente de curs favorabile capitalului social în devize sau din evaluarea, în conformitate cu actele normative în vigoare, a disponibilului în devize, dacă legea nu prevede altfel.

În cazul divizării si fuziunii societătilor comerciale, precum si al dizolvării unei societăti comerciale cu asociat unic ce atrage transmiterea universală a elementelor de activ si de pasiv ale societătii către asociatul unic, fără lichidare, nu sunt impozitate rezervele constituite din profitul brut, dacă sunt înregistrate în aceleasi conturi la societatea care preia elementele respective.

7.2. Calcularea, retinerea si virarea impozitului pe dividende Se determină, se retine si se virează impozit pe dividende după ce a fost calculat impozitul pe profit/venit, pentru următoarele elemente:

- profit obtinut în urma operatiunii de lichidare a societătilor comerciale;

- capital social majorat prin utilizarea unor elemente de capitaluri proprii (diferente provenite din reevaluarea imobilizărilor si a stocurilor, potrivit legii, sume înregistrate la rezerve din diferente de curs valutar etc.);

- capitaluri proprii (activ net), constituite din profitul brut, potrivit prevederilor legale (rezerve legale, reduceri sau scutiri de impozit pe profit pentru profitul reinvestit etc.);

- capitaluri proprii (activ net), constituite în conformitate cu prevederile legale, fără ca sumele cuprinse în capitaluri să fie evidentiate în prealabil la venituri (diferente provenite din reevaluarea imobilizărilor, diferente de curs valutar din evaluarea disponibilitătilor în valută, diferente din aplicarea cotei reduse pentru activitatea de export, subventii pentru investitii etc.).

Pentru elementele de capital propriu (activ net), constituite din profitul net (rezerva statutară, alte rezerve, profitul net realizat în exercitiile precedente a cărui repartizare a fost amânată etc.), se calculează si se virează numai impozit pe dividende.

Înainte de încheierea lichidării societătii comerciale, repartizarea capitalului propriu (activului net) între asociati/actionari reprezintă livrare de bunuri pentru activele în natură si este supusă taxei pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 598/2002, iar din punct de vedere al impozitului pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor este asimilată cu o valorificare a elementelor de activ;

8. întocmirea bilantului de partaj, în conformitate cu situatiile prevăzute la pct. 2;

9. efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societătii comerciale, rezultat din lichidarea societătii comerciale, în functie de:

a) prevederile statutului si/sau ale contractului de societate;

b) hotărârea adunării generale a actionarilor/asociatilor, consemnată în registrul sedintelor adunării generale;

c) cota de participare la capitalul social.

Partajul constă în împărtirea capitalului propriu (activului net), rezultat din lichidare, între actionarii sau asociatii societătii comerciale.

Societătile comerciale pe actiuni, care intră sub incidenta Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societăti comerciale, cu modificările si completările ulterioare, au obligativitatea numirii lichidatorilor în conformitate cu prevederile art. 258 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

B. Operatiunile care se efectuează în cazul în care societatea comercială intră în faliment. Aceste operatiuni, care se efectuează în conformitate cu art. 77-123 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare, sunt:

1. sigilarea si conservarea bunurilor care fac parte din averea societătii comerciale;

2. inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societătii comerciale, potrivit Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, normelor si reglementărilor contabile, înregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluării, efectuate cu această ocazie;

3. a) întocmirea situatiilor financiare de către societătile comerciale care urmează să se lichideze si care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, pe formatul prevăzut la cap. III din reglementările respective;

b) întocmirea situatiilor financiare de către societătile comerciale care urmează să se lichideze si care aplică Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, pe formatul prevăzut la cap. IV din reglementările respective;

4. vânzarea bunurilor perisabile sau supuse deprecierii iminente;

5. vânzarea bunurilor importante din averea debitorului (terenuri, fabrici, instalatii) cât mai avantajos si cât mai repede, cu acordul prealabil al creditorilor;

6. depunerea la bancă, în contul debitorului, a sumelor realizate din vânzarea bunurilor;

7. stabilirea, potrivit legii, a masei pasive;

8. trecerea distinctă pe documentele fiscale a obligatiilor născute în timpul procedurii de faliment, fată de cele născute anterior declarării procedurii de faliment;

9. distribuirea sumelor realizate din lichidare, potrivit planului de distribuire între creditori, în ordinea prevăzută de lege;

10. întocmirea si aprobarea raportului final;

11. întocmirea situatiilor financiare finale.

Dacă lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorii sunt obligati să întocmească situatiile financiare anuale ale societătilor comerciale aflate în proces de lichidare conform reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 sau Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, după caz, si să le depună la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice la care este înregistrată persoana juridică.

 

CAPITOLUL III

Retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societătilor comerciale

 

Din punct de vedere juridic, retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societătilor comerciale este reglementată de art. 217-221 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Operatiunile care se efectuează cu ocazia retragerii sau excluderii unor asociati:

1. evaluarea elementelor de activ si de pasiv;

2. determinarea capitalului propriu (activului net) pe baza bilantului sau pe baza balantei de verificare;

3. efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societătii comerciale, în vederea stabilirii părtii ce se cuvine asociatilor care se retrag, potrivit dispozitiilor legale în vigoare, în functie de:

a) prevederile statutului sau ale contractului de societate;

b) hotărârea adunării generale a asociatilor, consemnată în registrul sedintelor adunării generale;

c) cota de participare la capitalul social, după caz.

În conformitate cu prevederile art. 219 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se achită asociatului exclus suma de bani care reprezintă partea proportională din capitalul propriu (activul net)/patrimoniul social.

*

* *

Situatiile financiare întocmite cu ocazia fuziunii, divizării sau încetării activitătii societătilor comerciale care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, sunt supuse auditului financiar, care se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii.

Situatiile financiare întocmite de societătile comerciale cu ocazia fuziunii, divizării sau lichidării nu se depun la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, nu se consideră livrare de bunuri transferul total sau partial al activelor si pasivelor unei persoane impozabile, cu plată sau cu titlu gratuit, efectuat cu ocazia operatiunilor de fuziune si divizare a societătilor comerciale.

Cu ocazia operatiunilor de fuziune sau divizare, elementele de activ primite de persoanele juridice implicate în astfel de operatiuni vor fi recunoscute sau amortizate fiscal la valoarea acceptată ca deducere fiscală pentru acel activ la persoana care a cedat activul, înaintea evaluării acestuia. Societătile comerciale absorbante sau absorbite care detin titluri de participare la societătile comerciale absorbite sau absorbante vor anula titlurile respective, la valoarea contabilă, prin diminuarea altor rezerve, a primei de fuziune sau a capitalului social, cuantumuri care vor fi aprobate de adunarea generală a actionarilor.

La data întocmirii bilantului de fuziune, divizare sau încetare a activitătii, diferentele de curs valutar dintre cursul de schimb de la această dată si cursul de schimb de la data înregistrării în contabilitate, rezultate din evaluarea disponibilitătilor în valută si a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditive si depozite pe termen scurt în valută, se înregistrează în conturile de venituri si cheltuieli din diferente de curs valutar, după caz.

Creantele si datoriile în valută se evaluează pe baza cursului de schimb în vigoare la data întocmirii bilantului de fuziune, divizare sau încetare a activitătii. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creantelor sau datoriilor în valută ori fată de cursul la care au fost raportate în situatiile financiare anterioare si cursul de schimb de la data întocmirii bilantului se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, după caz.

Operatiunile care au loc după data întocmirii bilantului de fuziune sau divizare se efectuează numai cu aprobarea acestora de către societatea absorbantă sau de către societătile care primesc prin divizare elementele de activ si de pasiv. Activitătile respective vor fi evidentiate în contabilitatea societătii absorbite sau care se divizează si vor fi avute în vedere la întocmirea documentelor privind protocolul de predare-primire si balanta de verificare.

Înregistrarea preluării elementelor de activ si de pasiv ale societătii absorbite la societatea absorbantă se face înainte de radierea societătii absorbite de la registrul comertului.

Societătile comerciale care fuzionează ori care se divizează si care au înregistrat pierdere contabilă vor stipula în documentele de fuziune sau divizare încheiate între părti modalitătile de acoperire a pierderii.

În situatia în care societatea comercială care se lichidează are pierdere contabilă care nu poate fi acoperită cu ocazia lichidării, modalitatea de acoperire a acesteia va fi cea prevăzută în hotărârea judecătorească definitivă si irevocabilă, în vederea întocmirii situatiilor financiare finale.

Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care îsi încetează existenta prin divizare sau fuziune nu se recuperează de către contribuabilii nou-înfiintati sau de către cei care preiau activele societătii absorbite, după caz.

Societătilor comerciale care îsi încetează existenta prin fuziune sau divizare si care au activ net si capitaluri proprii negative li se preiau elementele de activ si de pasiv fără emisiune de actiuni, iar societătilor comerciale care se lichidează si se găsesc în aceeasi situatie li se aplică prevederile legale.

Societătile comerciale care se află în lichidare vor depune în mod obligatoriu declaratiile (de impozit, asigurări de sănătate, fond de somaj etc.), precum si decontul de T.V.A., la termenele stabilite de reglementările legale.

Acestea se semnează de lichidator.

Potrivit prevederilor art. 247 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, lichidatorii îsi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor, la societătile care au obligativitatea existentei acestora.

În perioada lichidării societătii comerciale, cenzorii vor verifica toate operatiunile prevăzute în normele privind lichidarea societătilor comerciale.

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4) din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, cu modificările si completările ulterioare, persoanele juridice care încetează să existe au obligatia să depună declaratia de impunere si de a plăti impozitul pe profit cu 10 zile înainte de data înregistrării încetării existentei societătii comerciale la registrul comertului.

Prezentele norme metodologice nu au scopul de a reglementa, ci de a asigura aplicarea corectă si unitară a reglementărilor legale în vigoare referitoare la operatiunile economico-financiare privind fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societătilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societătilor comerciale.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind Procedura de completare a vectorului fiscal si de notificare a contribuabililor privind datele înregistrate în vectorul fiscal

 

            În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, având în vedere prevederile art. IV pct. 8 si ale art. XIII alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 232/2003,

            ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Procedura de completare a vectorului fiscal si de notificare a contribuabililor privind datele înregistrate în vectorul fiscal, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Directia generală de proceduri pentru gestiunea veniturilor bugetului general consolidat, Directia generală de proceduri si gestiune a colectării veniturilor bugetare, Directia generală a tehnologiei informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 august 2003.

Nr. 1.103.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de completare a vectorului fiscal si de notificare a contribuabililor privind datele înregistrate în vectorul fiscal

 

1. Vectorul fiscal al plătitorilor de impozite si taxe aflati în evidenta Ministerului Finantelor Publice la data de 31 decembrie 2002 si care nu s-au radiat până la data de 30 iunie 2003 se completează pe baza informatiilor din “Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul de stat”, completată si depusă de către plătitorii de impozite si taxe pentru luna decembrie 2002. Informatiile preluate din “Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul de stat” sunt obligatiile de declarare si plată referitoare la impozitele care se regăsesc la cap. 4 “Date privind vectorul fiscal” din declaratia de înregistrare fiscală/declaratia de mentiuni, respectiv:

- impozit pe profit;

- accize;

- impozit la titeiul si la gazele naturale din productia internă;

- impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor;

- impozit pe veniturile microîntreprinderilor;

- taxa pentru jocurile de noroc.

2. Contribuabilii pentru care vectorul fiscal se completează potrivit pct. 1 se consideră luati în evidentă cu obligatiile de declarare si plată astfel constituite începând cu data de 1 ianuarie 2003.

Pentru plătitorii de taxă pe valoarea adăugată înregistrati până la data de 31 decembrie 2002 si care au rămas în evidenta plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată până la data de 30 iunie 2003, informatiile sunt preluate din evidenta Ministerului Finantelor Publice existentă la data de 30 iunie 2003.

3. Directiile generale ale finantelor publice judetene, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv Directia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, notifică plătitorilor de impozite si taxe datele privind vectorul fiscal al obligatiilor de declarare si plată astfel rezultat.

4. Notificarea se întocmeste în două exemplare, din care un exemplar se comunică plătitorului de impozite si taxe, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al plătitorului.

Modelul si continutul formularului de notificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

5. În cazul existentei unor neconcordante între datele privind vectorul fiscal notificate si situatia reală, plătitorii de impozite si taxe comunică modificările directiilor generale ale finantelor publice judetene, administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, prin depunerea unei declaratii de mentiuni în termen de 15 zile de la data primirii notificării.

6. În cazul nedepunerii declaratiei de mentiuni prevăzute la pct. 5, datele înscrise în vectorul fiscal rămân definitive în ceea ce priveste procedura completării initiale a vectorului fiscal.

7. Modificările ulterioare intervenite în datele privind vectorul fiscal declarate de către plătitorii de impozite si taxe se comunică directiilor generale ale finantelor publice judetene, administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXĂ

la procedură

 

Nr. .../…

 

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE

A...........................

 

DIRECTIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI

DIN MUNICIPIUL BUCURESTI SI DIN JUDETUL ILFOV

Administratia Finantelor Publice a Sectorului ............

 

NOTIFICARE

privind obligatiile de plată cuprinse în vectorul fiscal, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 36/2003,

aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 232/2003

 

            Denumirea/numele ………………………... si prenumele ……………….., judetul ……………., localitatea ………………., codul postal ……………………., str………………... nr. ……., bl. …..., sc. ….., et. ..., ap. ….., sectorul ……, telefon …….., fax ……, e-mail ..., codul de înregistrare fiscală …………...

            Pentru completarea vectorului fiscal, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 232/2003, vă comunicăm că sunteti înregistrat în evidentele fiscale ale Ministerului Finantelor Publice pe baza informatiilor din “Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul de stat”, completată si depusă pentru luna decembrie 2002, ca plătitor al următoarelor impozite si taxe:

            - ………………………….

            - ………………………….

            - ………………………….

            De asemenea, vă informăm că în evidenta Ministerului Finantelor Publice sunteti/nu sunteti înregistrat ca plătitor de T.V.A.

            În cazul existentei unei neconcordante între datele privind vectorul fiscal notificate si situatia reală, aveti obligatia de a comunica modificările directiilor generale ale finantelor publice judetene, administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, prin depunerea unei declaratii de mentiuni în termen de 15 zile de la data primirii notificării.

            În cazul nedepunerii declaratiei de mentiuni în termenul prevăzut mai sus, datele înscrise în vectorul fiscal rămân definitive.

 

Conducătorul unitătii fiscale,

.………………………………

(numele si prenumele)

.……………………………..

(semnătura si stampila unitătii)

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

LISTA

depozitelor speciale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale (completare)

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

Judetul

Codul unic de înregistrare

1.

L & C OIL COMPANY S.R.L.

Arad

4199543

2.

M.H.P. & OIL S.R.L.

Bihor

9642683

3.

NORTIA SERV COM S.R.L.

Brăila

3719478

4.

MANDO S.R.L.

Brasov

13983646

5.

ANDERA COMERCIAL S.R.L.

Bucuresti

11897875

6.

ELECTRO TOTAL S.R.L.

Bucuresti

389707

7.

MEGA INVEST GROUP S.R.L. copyrightdsc.net

Bucuresti

15425999

8.

N.A.C. INDUSTRII S.R.L.

Bucuresti

15594696

9.

TRIEMY & DORIAND COMPANY S.R.L.

Bucuresti

15487860

10.

L & C COMUNICATION S.R.L. copyrightdsc.net

Buzău

6278252

11.

UNIC STAR IMPEX S.R.L.

Buzău

14967657

12.

DEMATIP S.R.L.

Covasna

8896055

13.

ALGINIA PRODSERV S.R.L.

Dolj

8092018

14.

DOIMAT B.V. S.R.L.

Dolj

15507606

15.

SENACO S.A.

Gorj

6375597

16.

TRANSAL S.R.L.

Harghita

7326854

17.

AGROFAM HOLDING S.R.L.

Ialomita

6900281

18.

I.G.E.M.P. S.R.L.

Maramures

5875520

19.

ALFA OMEGA TRADING S.A.

Mures

3675959

20.

RAF INVEST S.R.L.

Olt

14870637

21.

CASVEX COM S.R.L.

Prahova

8429475

22.

DESEN COM CONSTRUCT S.R.L.

Prahova

12749320

23.

LIRAMEX S.R.L.

Prahova

1360113

24.

LUBCOM S.A.

Prahova

13438615

25.

MODENA S.R.L.

Prahova

15505710

26.

PRYMUS CONSTR S.R.L.

Prahova

5878380

27.

CORDOSEL COMPANY S.R.L.

Satu Mare

15137350

28.

DAMISTRAL S.R.L.

Sibiu

15568808

29.

WELA S.R.L.

Tulcea

7571772

 

NOTĂ:

Ca urmare a verificărilor efectuate se fac următoarele rectificări:

1. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 24 iulie 2003 se face următoarea rectificare la Lista agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale:

- la poz. 1, în loc de “VALTAR COM - S.R.L. Bacău, Codul unic de înregistrare 4895521” se va citi “VALTAR COM - S.R.L. Bacău, Codul unic de înregistrare 10862763”.

2. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 16 iulie 2003 se face următoarea rectificare la Lista agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale:

- la poz. 9, în loc de “ATRERI & MR - S.R.L. Iasi, Codul unic de înregistrare 15228598” se va citi “ASTERI M&R - S.R.L. Iasi, Codul unic de înregistrare 15228598”.

3. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 22 mai 2003 se face următoarea rectificare la Lista agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale:

- la poz. 8, în loc de “RAD-OIL-GROUP - S.R.L. Bacău, Codul unic de înregistrare 14657877”, radiat la cerere, se va citi “RAD-OIL-GROUP - S.R.L., judetul Bistrita-Năsăud, Codul unic de înregistrare 14657877”.

 

NOTĂ DE RADIERE

 

            Ca urmare a adreselor emise de Ministerul Economiei si Comertului se radiază calitatea de detinător de depozite speciale a următoarelor societăti comerciale:

            1. “MIHOC OIL” - S.R.L. Leghin, comuna Pipirig, judetul Neamt, codul unic de înregistrare 8137551, adresa depozitului special fiind în comuna Pipirig, judetul Neamt, care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 19 mai 2003, la pozitia 36;

            2. “BEST TRADE” - S.R.L. Baia Mare, judetul Maramures, codul unic de înregistrare 14787702, adresa depozitului special fiind în Oradea, Str. Chimiei nr. 3-5 (incinta Societătii Comerciale “Chimprod” - S.A. Oradea), care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 16 iunie 2003, la pozitia 2.