MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 596         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 21 august 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            61. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică, cu modificările si completările ulterioare

 

            84. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor  publice, transporturilor si locuintei nr. 1.842/2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică, cu modificările si completările ulterioare

 

            În temeiul prevederilor art. 12 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, ale art. 4 alin. (2) lit. b) si alin. (3) lit. c) si k) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, ale art. II alin. (1) din Legea nr. 167/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea

Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

            ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

            Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnică perio

dică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 bis din 3 august 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

            1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

            “Art. 3. - Certificarea încadrării vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei se efectuează conform reglementărilor prevăzute la art. 1, pe baza inspectiei tehnice periodice.”

            2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

            “Art. 4. - (1) Inspectiile tehnice periodice se efectuează de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», denumită în continuare RAR, organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin reprezentantele sale judetene, sau de agenti economici autorizati si monitorizati de RAR.

            (2) Activitatea de inspectie tehnică periodică se poate realiza de agenti economici autorizati, numai pe baza unui contract de franciză încheiat cu RAR de către acestia, în conditiile legii.

            (3) Prin derogare de la prevederile art. 1 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 79/1998, republicată, institutiile publice care au dotarea tehnică necesară pentru desfăsurarea activitătii de inspectie tehnică

periodică vor fi autorizate si vor încheia contracte de franciză, aceste institutii dobândind astfel si calitatea de beneficiar.

            (4) În activitatea de inspectie tehnică periodică, autoritatea RAR se concretizează prin folosirea mărcii înregistrate RAR de către agentii economici autorizati sau institutiile publice autorizate, denumite în continuare persoane autorizate.

            (5) Persoanele autorizate, definite la alin. (4), care au încheiat cu RAR contracte de franciză pentru inspectia tehnică periodică, nu au dreptul să cesioneze activitatea de inspectie tehnică periodică.

            (6) Aparatura utilizată de persoanele autorizate în statiile de inspectie tehnică periodică trebuie să fie avizată metrologic si agreată de RAR.

            (7) Monitorizarea persoanelor autorizate să execute inspectia tehnică periodică cuprinde: supravegherea tehnicăa statiilor de inspectie tehnică periodică, controlul executării inspectiilor tehnice periodice în aceste statii, precum si controlul tehnic în trafic.

            (8) In spectiile tehnice periodice la anumite categorii de vehicule se efectuează numai de RAR în statiile reprezentantelor sale, conform reglementărilor anexate la prezentul ordin.”

            3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

            “Art. 8. - Vehiculele rutiere aflate în trafic vor fi supuse controalelor tehnice în trafic, prin sondaj, de cătreRAR.”

            Art. II. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează conform anexei la prezentul ordin.

            Art. III. - Regia Autonomă “Registrul Auto Român” va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 august 2003.

Nr. 61.

 

ANEXĂ

 

1. Caseta reglementărilor va avea următorul cuprins:

            “MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

RNTR-1

Reglementări privind certificarea încadrării vehiculelor Aprobate prin: rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranta Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998 circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform Modificate si completate prin: destinatiei, prin inspectia tehnică periodică Ordinul ministrului transporturilor nr. 565/2000 Ordinul ministrului transporturilor nr. 418/2001 Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 756/2002 Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului  nr. 61/2003”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezentele reglementări stabilesc cerintele, procedurile si aparatura necesare efectuării inspectiei tehnice periodice si controlului tehnic în trafic pentru aprecierea, fără demontare, a stării tehnice a vehiculelor rutiere înmatriculate în România, din punct de vedere al sigurantei circulatiei rutiere, protectiei mediului înconjurător si folosintei conform destinatiei.

Inspectia tehnică periodică cuprinde, cumulativ, după caz, următoarele:

a) inspectia tehnică privind siguranta rutieră;

b) inspectia tehnică privind protectia mediului;

c) inspectia tehnică privind încadrarea în categoria de folosintă conform destinatiei.

Controlul tehnic în trafic se efectuează conform prezentelor reglementări”.

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Inspectiile tehnice periodice se efectuează de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», denumită în continuare RAR, organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin reprezentantele sale judetene, sau de agenti economici autorizati si monitorizati de RAR.

Activitatea de inspectie tehnică periodică se poate realiza de agenti economici autorizati, numai pe baza unui contract de franciză încheiat cu RAR de către acestia, în conditiile legii.

Prin derogare de la prevederile art. 1 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 79/1998, republicată, institutiile publice care au dotarea tehnică necesară pentru desfăsurarea activitătii de inspectie tehnică periodică vor fi autorizate si vor încheia contracte de franciză, aceste institutii dobândind astfel si calitatea de beneficiar.

În activitatea de inspectie tehnică periodică, autoritatea RAR se concretizează prin folosirea mărcii înregistrate RAR de către agentii economici autorizati sau institutiile publice autorizate, denumite în continuare persoane autorizate.

Persoanele autorizate, definite la alin. (4), care au încheiat cu RAR contracte de franciză pentru inspectia tehnică periodică, nu au dreptul să cesioneze activitatea de inspectie tehnică periodică.

Aparatura utilizată de persoanele autorizate în statiile de inspectie tehnică periodică trebuie să fie avizată metrologic si agreată de RAR.

Atestarea personalului care efectuează inspectia tehnică periodică se face de RAR.

Monitorizarea persoanelor autorizate să execute inspectia tehnică periodică cuprinde: supravegherea tehnică a statiilor de inspectie tehnică periodică, controlul executării inspectiilor tehnice periodice în aceste statii, precum si controlul tehnic în trafic.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Vehiculele rutiere înmatriculate pot fi mentinute în circulatie numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerintele tehnice specifice prevăzute în prezentele reglementări, prin efectuarea inspectiilor tehnice periodice.

Obligatia efectuării inspectiilor tehnice periodice, precum si a respectării periodicitătii acestora, în functie de categoria de vehicul, revine detinătorului legal al vehiculului.

Categoriile de vehicule supuse inspectiei tehnice periodice si periodicitatea inspectiei tehnice sunt următoarele:

a) autovehicule destinate transportului de persoane si care efectuează transport public de persoane sau transport de persoane în folos propriu - la 6 luni;

b) autovehiculele destinate transportului de persoane si care efectuează transport de persoane în interes personal, care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune - la 2 ani;

c) autovehicule destinate transportului de persoane si care efectuează transport de persoane în interes personal, care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune - la un an;

d) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere si pentru învătarea conducerii auto - la 6 luni si cele utilizate ca autospeciale ambulante - la un an;

e) autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an;

f) remorci si semiremorci având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an;

g) autovehicule cu cel putin 4 roti, destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depăseste 3.500 kg, cu exceptia tractoarelor - la 2 ani;

h) remorci si semiremorci având o masă totală maximă autorizată care nu depăseste 3.500 kg - la 2 ani;

i) motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roti – la 2 ani;copyrightdsc.net

j) tractoarele agricole sau forestiere înmatriculate, având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an;

k) tractoare agricole sau forestiere înmatriculate, având o masă totală maximă autorizată care nu depăseste 3.500 kg - la 2 an;

l) remorci si semiremorci apicole - la 3 ani.

Autovehiculele destinate transportului de persoane si care efectuează transport public de persoane sau transport de persoane în folos propriu, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere si pentru învătarea conducerii auto se supun primei inspectii tehnice periodice la un an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.

Termenul pentru efectuarea primei inspectii tehnice periodice se socoteste de la data primei înmatriculări, iar pentru următoarea inspectie tehnică, de la data celei precedente.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - În intervalul dintre două inspectii tehnice periodice detinătorul vehiculului rutier are obligatia de a asigura mentinerea acestuia într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si categoria de folosintă conform destinatiei.”

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Inspectia tehnică periodică la vehiculele rutiere certificate pentru transportul de mărfuri periculoase sau pentru transportul de mărfuri perisabile, la autospecializatele pentru transport de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la autovehiculele de epocă, la autovehiculele pentru competitii sportive, la autovehiculele echipate cu instalatii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) si la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale se efectuează de RAR în statiile reprezentantelor sale.

Pentru autovehiculele mentionate la primul alineat, precum si pentru vehiculele destinate transportului de persoane, cu exceptia autovehiculelor destinate transportului de persoane care efectuează transport de persoane în interes personal, nu se acordă inspectia tehnică periodică dacă nu sunt îndeplinite conditiile privind încadrarea în categoria de folosintă conform destinatiei.”

7. Primul alineat al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Statia de inspectie tehnică este o (sub)unitate care apartine unei persoane juridice ce are prevăzut în statut ca obiect de activitate efectuarea de inspectii tehnice conform nomenclatorului CAEN, precum si autorizarea acestei activităti conform legislatiei în vigoare. Statia poate functiona numai dacă detine autorizatie tehnică de functionare eliberată conform prezentelor reglementări.

Spatiul destinat activitătii de inspectie tehnică trebuie să fie separat de spatiul destinat altor activităti ale persoanei juridice, astfel încât activitatea de inspectie tehnică să nu fie influentată de alte activităti desfăsurate de persoana juridică respectivă.”

8. Litera a) a articolului 10 se completează cu un nou alineat care va avea următorul cuprins:

“Dotarea cu platforme culisante pentru verificarea jocurilor este obligatorie pentru clasa a III-a de inspectie tehnică;”

9. Litera b) a articolului 10 va avea următorul cuprins:

“b) instalatie pentru evacuarea fortată a gazelor arse;”

10. Litera c) a articolului 10 va avea următorul cuprins:

“c) lampă portabilă de 12 V sau 24 V.”

11. La primul alineat al punctului 1 al articolului 10 se înlocuieste expresia .0-20 atm” cu .0-10 atm”.

12. Punctul 1 al articolului 10 se completează cu un nou alineat care va avea următorul cuprins:

“Programul standului de frânare cu role trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurătorii. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel putin următoarele date:

- marca, tipul si numărul de înmatriculare al vehiculului verificat (aceste date pot fi introduse de la tastatură sau completate manual de inspector pe buletinul de probă);

- data, ora si minutul la care a fost efectuată verificarea;

- masa efectivă a vehiculului, în momentul efectuării probei (în cazul standurilor de frânare ce nu sunt dotate cu cântar, trebuie asigurată posibilitatea introducerii masei din cartea de identitate a vehiculului de la o tastatură; în cazul în care statia este echipată cu cântar, indiferent de categoria autovehiculului, nu este admisă introducerea manuală a masei si se va folosi masa efectivă măsurată prin cântărire);

- sistemul de frânare verificat (serviciu sau stationare);

- axa verificată (axa 1, axa 2 etc.) si valorile fortelor de frânare măsurate;

- valorile coeficientilor de frânare (pentru frâna de serviciu si cea de stationare);

- valorile dezechilibrelor fortelor de frânare pe axe (pentru frâna de serviciu si cea de stationare);

- valoarea măsurată a fortei de apăsare la pedala de frână (după caz, calculul fortei la pedală maxim admisibile pentru autovehiculul respectiv va fi efectuat manual de către inspector pe buletinul de probă). Această cerintă se aplică numai în cazul dispozitivelor care pot asigura transmiterea semnalului. Nu este obligatorie tipărirea pe buletinul de probă a valorilor limită pentru coeficientii de frânare si dezechilibre, precum si a rezultatului verificării. Totusi, în cazul respingerii vehiculului pentru neconformităti ale sistemului de frânare, inspectorul va consemna manual pe buletinul de probă valorile limită ale parametrilor ce au condus la respingerea vehiculului;”

13. Punctul 2 al articolului 10 se completează cu un nou alineat care va avea următorul cuprins:

“Programul analizorului de gaze trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurătorii. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel putin următoarele date:

- data, ora si minutul efectuării probei;

- temperatura uleiului de motor, la momentul efectuării probei;

- turatia de mers în gol încet, la care s-a efectuat proba;

- valoarea COcor la turatia de mers în gol încet;

- turatia de mers în gol accelerat la care s-a efectuat proba (numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze);

- valoarea COcor la turatia de mers în gol accelerat (numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze);

- valoarea coeficientului lambda la turatia de mers în gol accelerat (numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze).” 

14. La alineatul al treilea al punctului 3 al articolului 10 se înlocuieste termenul sinstrumente” cu “dispozitive”.

15. Punctul 3 al articolului 10 se completează cu un nou alineat care va avea următorul cuprins:

“Programul opacimetrului trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurătorii. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel putin următoarele date:

- data, ora si minutul efectuării probei (numai pentru prima probă);

- temperatura uleiului de motor la momentul efectuării robei;

- timpul de bază;

- turatia de mers în gol încet;

- turatia de mers în gol maximă (de regulator);

- indicele de opacitate măsurat.

Opacimetrul trebuie să asigure validarea probelor pentru:

- un timp de bază mai mic decât valoarea specificată;

- o dispersie a indicelui de opacitate măsurat, mai mică de 0,5 m-1.

Pentru probele validate (minimum 3) opacimetrul trebuie să permită calculul si tipărirea valorii indicelui de opacitate mediu.”

16. Punctul 7 al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“7. cântar pentru măsurarea maselor (independent sau integrat în cadrul standului de frânare) cu o precizie de minimum ± 2% din valoarea măsurată. Cântarul trebuie să fie conectat la acelasi calculator ca si standul de frânare cu role;”

17. Punctul 8 al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“8. dispozitiv pentru verificarea suspensiei pentru clasa a II-a de inspectie tehnică;”

18. Punctul 10 al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“10. dispozitiv de simulare a fortei de împingere la protapul remorcii sau dispozitiv de ancorare dotat cu întinzător pentru statiile ce efectuează inspectia tehnică la remorcile cu sistem de frânare cu actionare prin inertie;”

19. Punctul 11 al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“11. dispozitiv de ancorare dotat cu întinzător pentru statiile ce efectuează inspectia tehnică la tractoare (cu exceptia statiilor dotate cu decelerometru);”

20. Punctul 12 al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“12. calculator pentru evidenta inspectiilor tehnice cu următoarea configuratie minimală:

- procesor: 850 MHz;

- memorie internă: Ram 128 Mb, Hdd 10 Gb;

- CD-ROM sau CD-W;

- placa video pentru rezolutie de 800x600 pixeli;

- port paralel si port USB;

- sistem de operare: Windows 98;

- modem adaptat modului de transmisie: 56 Kb.

Calculatorul trebuie folosit numai pentru activităti legate de inspectia tehnică, nefiind permisă instalarea altor programe decât cele furnizate de către RAR. Instalarea si întretinerea programelor se fac numai de către angajatii RAR abilitati pentru această activitate.

Utilizatorii aplicatiei de inspectii tehnice nu au voie să altereze baza de date (folosirea necorespunzătoare si neavizată a aplicatiei pentru această activitate sau prin alte mijloace software).

21. Articolul 10 se completează cu două noi alineate care vor avea următorul cuprins:

“Programele aparatelor de control utilizate pentru colectarea parametrilor de măsurare, prelucrarea, transmiterea si tipărirea datelor impuse trebuie să fie certificate de către RAR.

Statia de inspectie tehnică trebuie să dispună de o linie telefonică dedicată în permanentă activitătii de inspectie tehnică.”

22. Litera a) a articolului 11 va avea următorul cuprins:

“a) să aibă calificarea de inginer, subinginer, maistru sau tehnician în domeniul vehiculelor rutiere ori calificarea de inginer, subinginer sau maistru în domeniul mecanic sau electromecanic;”

23. Litera c) a articolului 11 va avea următorul cuprins:

“c) să aibă vechime de minimum 3 ani în activitatea de întretinere auto sau reparatii auto, cu exceptia inginerilor, subinginerilor sau maistrilor cu calificare în domeniul vehiculelor rutiere;”

24. Litera e) a articolului 12 va avea următorul cuprins:

“e) ecuson de inspectie tehnică periodică (conform modelului prezentat în anexa nr. 7).”

25. La prima liniută a literei i) a articolului 12 se elimină următoarele enunturi: “certificatele de conformitate pentru aparatură, emise de Registrul Auto Român (conform prevederilor art. 10)” si “contractul de franciză.”

26. La a doua liniută a literei i) a articolului 12, enuntul lista cu parcul propriu destinat transportului în interes public, dacă este cazul” se înlocuieste cu “contractul de franciză.”

27. La articolului 13, prima liniută va avea următorul cuprins:

“- certificatul de înmatriculare sau dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, eliberată de organele de politie (completată în mod corespunzător cu datele necesare identificării) sau, după caz, autorizatia provizorie de circulatie;”

28. Alineatul al doilea al articolului 15 se abrogă.

29. Primul alineat al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Pentru fiecare vehicul rutier prezentat la inspectia tehnică periodică se completează de către inspectorul tehnic un raport de inspectie tehnică, corespunzător categoriei vehiculului rutier. Raportul de inspectie tehnică se înregistrează după finalizarea inspectiei tehnice a vehiculului respectiv în calculator si în Registrul de evidentă a inspectiilor tehnice (până la data stabilită de RAR).”

30. Primul alineat al literei a) a articolului 16 va avea următorul cuprins:

“a) dacă vehiculul rutier corespunde cerintelor tehnice precizate în Planul de operatiuni corespunzător, inspectorul tehnic consemnează în Raportul de inspectie tehnică «bun tehnic», semnează, stampilează si aplică matca elementului de securizare; consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare data până la care trebuie efectuată următoarea inspectie tehnică periodică, semnează, stampilează, notează numărul de înregistrare al inspectiei tehnice periodice si aplică elementul de securizare corespunzător. În continuare, inspectorul tehnic aplică pe placa cu numărulde înmatriculare din fată ecusonul corespunzător inspectiei tehnice periodice (cu exceptia remorcilor si autovehiculelor cu două sau trei roti, în cazul cărora acesta se aplică pe placa cu numărul de înmatriculare din spate). Raportul de inspectie tehnică completat se arhivează (la el atasându-se, după caz, buletinul de probă de la operatiunea de verificare a emisiilor poluante si/sau buletinul de probă de la operatiunea de verificare a eficacitătii sistemului de frânare).”

31. Litera b) a articolului 16 va avea următorul cuprins:

“b) dacă vehiculul rutier inspectat nu corespunde cerintelor tehnice precizate, inspectorul tehnic consemnează defectiunile în Raportul de inspectie tehnică la rubrica «Observatii privind respingerea vehiculului la inspectia tehnică» (anexa nr. 4 sau 5) si marchează codurile defectelor constatate în momentul identificării acestor defecte.

Raportul de inspectie tehnică se înmânează persoanei care a prezentat vehiculul la inspectia tehnică.

Datele de identificare si rezultatele inspectiei tehnice se înregistrează după finalizarea inspectiei tehnice a vehiculului respectiv în calculator si în Registrul de evidentă a inspectiilor tehnice (până la data stabilită de RAR).”

32. La articolul 17 se elimină enuntul “si/sau la inspectia tehnică pentru poluare”.

33. Alineatul al doilea al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“Hala de inspectie tehnică trebuie să permită accesul corespunzător al tuturor categoriilor de vehicule pentru care se solicită autorizarea. Fluxul de efectuare a inspectiei tehnice poate să fie continuu sau discontinuu. Dacă fluxul este discontinuu, statia de inspectie tehnică nu va fi autorizată pentru efectuarea inspectiei tehnice pentru vehicule tractate (remorci si semiremorci).”

34. Alineatul al treilea al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“Dacă statia de inspectie tehnică este dotată cu elevator, înăltimea minimă interioară a incintei trebuie să fie corespunzătoare pentru desfăsurarea normală a activitătii.

Statiile de inspectie tehnică dotate numai cu elevator (fără canal de vizitare) nu se autorizează pentru efectuarea inspectiei tehnice periodice pentru vehicule tractate (remorci si semiremorci).”

35. Punctul 3 al alineatului al doilea al articolului 21 va avea următorul cuprins:

3. copie de pe certificatul de înmatriculare sau înregistrare de la registrul comertului, cu anexa la acesta, continând avizele de functionare pentru activitatea de inspectii tehnice periodice conform codului CAEN pentru locatia în care se desfăsoară activitatea de inspectii tehnice periodice.”

36. Punctul 7 al alineatului al doilea al articolului 21 se abrogă.

37. Litera d) a articolului 24 va avea următorul cuprins:

“d) în cazul persoanelor care conform art. 11 lit. c) trebuie să aibă o vechime de minimum 3 ani în activitatea de întretinere auto sau reparatii auto, copie de pe cartea de muncă sau registrul de muncă, care să dovedească îndeplinirea acestei conditii;”

38. La articolul 24 se abrogă literele e) si f).

39. La articolul 25 se abrogă ultimul alineat.

40. La primul alineat al articolului 26 se abrogă liniutele a patra si a cincea.

41. Alineatul al doilea al articolului 26 se completează cu o nouă liniută care va avea următorul cuprins:

“- se constată modificări sau interventii neautorizate la aparatura utilizată sau la programele utilizate.”

42. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - Cerinta privitoare la dotarea standului de frânare cu dispozitiv de măsurare a presiunii în instalatia de frânare pneumatică este obligatorie în cazul statiilor pentru clasa a III-a de inspectie tehnică, începând cu data de 1 ianuarie 2004.

Cerintele privitoare la asigurarea posibilitătii de conectare a analizorului de gaze, a opacimetrului si a standului de frânare la un calculator, precum si dotarea cu calculatorul respectiv sunt obligatorii începând cu data de 1 ianuarie 2005.

Cerinta privitoare la dotarea opacimetrului cu cameră mobilă este obligatorie începând cu data de 1 ianuarie 2005.

Cerinta privitoare la dotarea statiei de inspectie tehnică cu cântar pentru măsurarea maselor este obligatorie pentru statiile care efectuează inspectia tehnică la semiremorci si pentru statiile pentru clasa a III-a de inspectie tehnică, iar începând cu data de 1 ianuarie 2005, pentru statiile pentru clasa a II-a de inspectie tehnică.

Metoda de verificare a suspensiei, caracteristicile dispozitivului de verificare a suspensiei, precum si data introducerii obligatorii a acestui dispozitiv se vor stabili în functie de prevederile legislatiei comunitare referitoare la inspectia tehnică periodică.

Cerinta privitoare la dotarea statiei de inspectie tehnică cu decelerometru cu compensare si înregistrare a datelor pentru verificarea eficacitătii sistemului de frânare prin  probe functionale în parcurs este obligatorie începând cu data de 1 ianuarie 2004.

Cerinta privitoare la viteza periferică minimă a rolelor standului de frânare nu se aplică la standurile de frânare care rămân în dotarea statiilor de inspectie tehnică care au mai fost autorizate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor reglementări.

Cerintele pentru calculator precizate la art. 10 pct. 12 sunt obligatorii începând cu data de 1 ianuarie 2005 (până la această dată este obligatorie următoarea configuratie minimală pentru calculator: memorie Hdd 1 Gb, memorie Ram 32 Mb, viteză 100 MHz si să fie echipat cu UPS si modem).

Cerinta pentru existenta unei linii telefonice dedicate în permanentă activitătii de inspectie tehnică este obligatorie începând cu data de 1 ianuarie 2005.”

43. Articolul 28 se completează un un nou alineat care va avea următorul cuprins:

În cazul utilizării anexei la certificatul de înmatriculare (conform modelului prezentat în anexa nr. 6), inspectorul tehnic trebuie să completeze, suplimentar fată de elementele mentionate la art. 16, numărul de înmatriculare si seria certificatului de înmatriculare a vehiculului sau, după caz, numărul de identificare al vehiculului.”

44. La articolul 29 se elimină enunturile: “si de inspectie tehnică pentru poluare (ambele)”, respectiv, “sau inspectii tehnice pentru poluare”.

45. În anexa nr. 1 la reglementări, la coloana 3 a capului de tabel se elimină enuntul “care impun remedierea imediată”.

46. În anexa nr. 1 la reglementări, la coloana 4 a capului de tabel se elimină enuntul “care impun remedierea în maximum 30 de zile”.copyrightdsc.net

47. În anexa nr. 2 la reglementări, la coloana 3 a capului de tabel se elimină enuntul “care impun remedierea imediată”.

48. În anexa nr. 2 la reglementări, la coloana 4 a capului de tabel se elimină enuntul “care impun remedierea în maximum 30 de zile”.

49. În anexa nr. 2 la reglementări, la numărul curent 01, alineatul al treilea de la coloana 4 va avea următorul cuprins:

“Conducte corodate excesiv sau fixate necorespunzător.”

50. În anexa nr. 2 la reglementări, la numărul curent 02, alineatul al doilea de la coloana 3 “Catalizator neomologat” se abrogă.

51. În anexa nr. 2 la reglementări, la numărul curent 04, alineatul al patrulea de la coloana 3 va avea următorul cuprins:

“Conducte neprotejate”

52. În anexa nr. 2 la reglementări, la numărul curent 04, alineatul al cincilea de la coloana 3 va avea următorul cuprins:

“Furtunuri nemarcate sau uzate”

53. În anexa nr. 2 la reglementări, la numărul curent 04, textul de la coloana 4 “Instalatie cu revizie neefectuată sau expirată” se abrogă.

54. În anexa nr. 2 la reglementări, la numărul curent 24, coloana 1 se completează cu un nou alineat care va avea următorul cuprins:

“ETANSEITATE: accesorii hidraulice suplimentare”

55. În anexa nr. 2 la reglementări, la numărul curent 24, coloana 4 se completează un nou alineat care va avea următorul cuprins:

“Neetanseităti accesorii hidraulice suplimentare”

56. În anexa nr. 2 la reglementări, la numărul curent 30, al doilea alineat de la coloana 4 va avea următorul cuprins:

“Functionare necorespunzătoare (în cazul limitatorului de viteză se va verifica, dacă este posibil, viteza maximă reglată conform legislatiei în vigoare, precum si dacă limitatorul de viteză împiedică vehiculul respectiv să depăsească această viteză)”

57. În anexa nr. 2 la reglementări, la numărul curent 37, coloana 1 se completează cu o nouă liniută care va avea următorul cuprins:

“- sistem de refrigerare”

58. În anexa nr. 2 la reglementări, la numărul curent 37, la coloana 4 al doilea alineat va avea următorul cuprins: “Scurgeri lichid instalatie climatizare, sistem de refrigerare”

59. În anexa nr. 2 la reglementări, la numărul curent 38, alineatul de la coloana 2: “La motoarele cu alimentare duală benzină/GPL controlul va fi efectuat pentru ambele alimentări” va avea următorul cuprins:

“La autovehiculele cu alimentare duală benzină/GPL controlul va fi efectuat pentru ambele moduri de functionare.”

60. În anexa nr. 2 la reglementări, la numărul curent 38, alineatul de la coloana 4: “Nerespectarea conditiilor de măsurare impuse” va avea următorul cuprins:

“Nu se poate asigura respectarea conditiilor de măsurare impuse.”

61. În anexa nr. 2 la reglementări, la numerele curente 40, 41 si 43, la coloana 2 se elimină textul: “sau elevator”.

62. În anexa nr. 4 la reglementări la rubrica “OBSERVATII PRIVIND RESPINGEREA VEHICULULUI LA INSPECTIA TEHNICĂ” se elimină enuntul “Remediere: Imediată/În max. 30 zile”.

63. În anexa nr. 4 la reglementări, în tabelul “LISTA OPERATIUNILOR PENTRU INSPECTIA TEHNICĂ”, se elimină expresiile: “Imediat” si “În max. 30 zile” din capul de tabel.

64. În anexa nr. 4 la reglementări, la rubrica “ATENTIE” se înlocuieste enuntul “Pentru defectiuni din grupa cod 100, vehiculul nu are drept de circulatie” cu “Pentru vehiculele cu defectiuni se aplică prevederile legislatiei privind circulatia pe drumurile publice”.

65. În anexa nr. 5 la reglementări, fată, la rubrica OBSERVATII PRIVIND RESPINGEREA VEHICULULUI LA INSPECTIA TEHNICĂ” se elimină enuntul “Remediere: Imediată/În max. 30 zile”.

66. În anexa nr. 5 la reglementări, fată, la rubrica “ATENTIE” se înlocuieste enuntul “Pentru defectiuni din grupa cod 100, vehiculul nu are drept de circulatie” cu “Pentru vehiculele cu defectiuni se aplică prevederile legislatiei privind circulatia pe drumurile publice”.

67. În anexa nr. 5 la reglementări, spate, la tabelul “LISTA OPERATIUNILOR PENTRU INSPECTIA TEHNICĂ”, se elimină expresiile: “Imediat” si “În max. 30 zile” din capul de tabel.

68. În anexa nr. 9 la reglementări, punctul 2 va avea următorul cuprins:”2. copie de pe certificatul de înmatriculare sau înregistrare de la registrul comertului, cu anexa la acesta continând avizele de functionare pentru activitatea de inspectii tehnice periodice conform codului CAEN pentru locatia în care se desfăsoară activitatea de inspectii tehnice periodice;”

69. În anexa nr. 9 la reglementări, punctul 6 se abrogă.

70. Titlul anexei nr. 16 la reglementări va avea următorul cuprins:

“CONTROLUL TEHNIC ÎN TRAFIC”

71. În tot cuprinsul anexei nr. 16 la reglementări, enuntul “verificare tehnică în trafic” se înlocuieste cu

“control tehnic în trafic”.

72. În anexa nr. 16 la reglementări, la liniuta “verificări referitoare la efectuarea ultimei inspectii tehnice”, ultima liniută se abrogă.

73. În anexa nr. 16 la reglementări, liniuta “dotare” se completează cu două noi puncte:

“- aparat de control (tahograf);

- limitator de viteză”.

74. În anexa nr. 16 la reglementări, la “Raportul de verificare tehnică în trafic”, rubrica “Aplicare ecuson poluare” se abrogă.

75. În anexa nr. 16 la reglementări, la “Raportul de verificare tehnică în trafic”, la numărul curent 20, coloana a doua se completează cu enuntul “aparat de control (tahograf); limitator de viteză”.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.842/2001

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. b) si i) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. m), o) si p) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.842/2001, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 28 ianuarie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Literele a), b) si c) ale alineatului (2) al articolului 22 bvor avea următorul cuprins:

“a) până la data de 31 decembrie 2003 pentru autovehiculele utilizate la transportul rutier de persoane în trafic interjudetean, autovehiculele destinate transportului rutier de mărfuri periculoase cu mase totale maxime autorizate mai mari de 3,5 tone, precum si autovehiculele destinate transportului rutier de marfă cu mase totale maxime autorizate mai mari sau egale cu 16 tone;

b) până la data de 31 decembrie 2004 pentru autovehiculele utilizate la transportul rutier de persoane în trafic judetean si autovehiculele destinate transportului rutier de marfă cu mase totale maxime autorizate mai mari sau egale cu 7,5 tone;

c) până la data de 31 decembrie 2005 pentru toate autovehiculele destinate transportului rutier de persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, si autovehiculele destinate transportului rutier de marfă cu mase totale maxime autorizate mai mari de 3,5 tone.”

2. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Categoriile de autovehicule M2, M3, N2 si N3 se definesc în conformitate cu prevederile Reglementărilor privind conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2.

(2) Autovehiculele înmatriculate începând cu data de 1 ianuarie 1988 si care fac parte din categoria M3, având mase totale maxime autorizate mai mari de 10 tone, sau din categoria N3 vor fi dotate cu limitatoare de viteză omologate conform reglementărilor în vigoare, după cum urmează:

a) la data intrării în vigoare a prezentului ordin, autovehiculele utilizate în trafic international;

b) până la data de 1 ianuarie 2004, autovehiculele din categoria M3 având mase totale maxime autorizate mai mari de 10 tone, utilizate în trafic interjudetean, si autovehiculele din categoria N3 având mase totale maxime autorizate mai mari de 15 tone;

c) până la data de 1 ianuarie 2006, autovehiculele din categoria M3 având mase totale maxime autorizate mai mari de 10 tone, utilizate în trafic judetean, si toate autovehiculele din categoria N3.

(3) Autovehiculele ale căror emisii poluante se încadrează în limitele prevăzute în Directiva Consiliului nr. 88/77/CEE si care fac parte din categoriile N2, M2 sau M3, având mase totale maxime autorizate cuprinse între 5 si 10 tone, vor fi dotate cu limitatoare de viteză omologate conform reglementărilor în vigoare, după cum urmează:

a) de la 1 ianuarie 2005, autovehiculele înmatriculate începând cu această dată;

b) până la data de 1 ianuarie 2006, autovehiculele înmatriculate între 1 octombrie 2001 si 1 ianuarie 2005, care sunt utilizate în trafic international;

c) până la data de 1 ianuarie 2007, autovehiculele înmatriculate între 1 octombrie 2001 si 1 ianuarie 2005, care fac parte din categoria N2 având mase totale maxime autorizate cuprinse între 7,5 si 12 tone, utilizate în trafic intern;

d) până la data de 1 ianuarie 2008, autovehiculele înmatriculate între 1 octombrie 2001 si 1 ianuarie 2005, utilizate în trafic intern si care fac parte din categoria M2, precum si cele din categoria N2 având mase totale maxime autorizate cuprinse între 3,5 si 7,5 tone.

(4) Autovehiculele care apartin categoriei M3 având masa maximă mai mare de 10 tone si care sunt înmatriculate anterior datei de 1 ianuarie 2005 pot continua să fie echipate cu limitatoare de viteză la care viteza maximă este reglată la 100 km/h.

(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) si (3):

a) autovehiculele destinate fortelor armate, protectiei civile, serviciilor de luptă împotriva incendiilor si altor servicii de urgentă, precum si fortelor de apărare a ordinii publice;

b) autovehiculele din categoriile M2 si M3 care din punct de vedere constructiv nu pot depăsi viteza de 100  km/h, precum si autovehiculele din categoriile N2 si N3 care din punct de vedere constructiv nu pot depăsi viteza de 90 km/h;

c) autovehiculele utilizate pe drumurile publice pentru încercări în scopuri stiintifice;

d) autovehiculele care efectuează transport rutier public numai în localităti.

(6) Eliberarea licentei de executie pentru vehicul este conditionată de existenta si de functionarea limitatorului de viteză, reglat astfel încât viteza autovehiculelor din categoriile M2 si M3 să nu poată depăsi 100 km/h, iar viteza autovehiculelor din categoriile N2 si N3 să nu poată depăsi 90 km/h.”

Art. II. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. si Regia Autonomă “Registrul Auto Român” vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 august 2003.

Nr. 84.