MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 598         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 august 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            52. - Ordonantă pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România si Bulgaria, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002

 

            Memorandum de finantare

 

            919. - Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

REPUBLICĂRI

 

            Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România si Bulgaria, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. I din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

            Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România si Bulgaria, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002.

            Art. 2. - În cadrul contractelor pentru executarea de lucrări, precum si pentru furnizarea de bunuri si servicii, încheiate cu contractorii locali în temeiul memorandumului de finantare, plătile pot fi efectuate si în euro.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2003.

Nr. 52.

 

MEMORANDUM DE FINANTARE*)


*) Traducere.

 

            Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Europene, denumită în continuare Comunitatea, pe de o parte, si Guvernul României, denumit în cele ce urmează Beneficiarul, pe de altă parte,

            au convenit următoarele:

            măsura la care se face referire în art. 1 va fi executată si finantată din resursele bugetare ale Comunitătii, conform prevederilor cuprinse în prezentul memorandum. Cadrul tehnic, juridic si administrativ în care va fi pusă în aplicare măsura la care se face referire în art. 1 este stabilit în Conditiile generale anexate la Acordul-cadru încheiat între Comisie si Beneficiar si completate cu prevederile prezentului memorandum si cu Prevederile speciale anexate la acesta.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

            Ca parte a programului său de asistentă, Comunitatea va contribui, sub forma finantării nerambursabile, la finantarea următoarei măsuri:

            Numărul programului: 2002/000-625 Titlul: Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România si Bulgaria

            Perioada: până la 30 noiembrie 2004 pentru Contractarecopyrightdsc.net

 

ARTICOLUL 2

Angajamentul Comunitătii

 

            Contributia financiară a Comunitătii este fixată la nivelul maxim de 8 milioane euro, fiind denumită în cele ce urmează finantarea nerambursabilă a CE.

 

ARTICOLUL 3

Durata si data de expirare

 

            Pentru prezenta măsură, finantarea nerambursabilă a CE este disponibilă pentru contractare pînă la 30 noiembrie 2004, făcând obiectul prezentului memorandum. Toate contractele trebuie semnate până la această dată. Orice fonduri ale finantării nerambursabile a CE care nu au fost contractate până la această dată vor fi anulate. Data limită pentru efectuarea plătilor din finantarea nerambursabilă a CE este 30 noiembrie 2005, cu exceptia proiectelor 2002/000-625-01 - “Punct de control la trecerea frontierei si feribot la Turnu Măgurele (România) - Nicopole (Bulgaria)” si 2002/000 625-02 - “Reabilitarea drumului national DN 3B între intersectia cu DN 3 si Călărasi, de la km 0+000 la km 3+020”, în cazul cărora data limită de efectuare a plătilor este 30 noiembrie 2006. Toate plătile trebuie efectuate până la expirarea termenului limită. Totusi, în cazuri exceptionale, Comisia poate aproba o extindere a perioadei de contractare sau a celei de efectuare a plătilor, dacă acest lucru este cerut în termenele prevăzute si dacă este justificată corespunzător de către Beneficiar. Acest memorandum expiră la data la care expiră perioada de efectuare a plătilor din finantarea nerambursabilă a CE. Toate fondurile care nu au fost utilizate trebuie returnate Comisiei.

 

ARTICOLUL 4

Adrese

 

            Corespondenta referitoare la executarea măsurii, având mentionate numărul si titlul acesteia, trebuie transmisă la următoarele adrese:

            Pentru Comunitate:

            Delegatia Comisiei Europene în România

            Bd. Primăverii nr. 48

            71297 Bucuresti

            România

Telefon: 40 21 203 54 00

Fax: 40 21 230 24 53

Pentru Beneficiar:

Hildegard Carola Puwak

Ministerul Integrării Europene

Guvernul României

Str. Apolodor nr. 17

Bucuresti

România

Fax: 00 40 1 336 85 09

 

ARTICOLUL 5

Numărul exemplarelor originale

 

            Prezentul memorandum este redactat în două exemplare, în limba engleză.

 

ARTICOLUL 6

Intrarea în vigoare

 

            Prezentul memorandum intră în vigoare la data semnării de către ambele părti. Nici o cheltuială efectuată înainte de această dată nu este eligibilă pentru finantarea nerambursabilă a CE.

            Anexele sunt parte integrantă a prezentului memorandum.

            Întocmit la Bucuresti la 11 decembrie 2002.

 

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene, coordonator national al asistentei

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

            Anexe:

Anexa nr. 1: Acord-cadru (anexele A si B)

Anexa nr. 2: Prevederi speciale (anexa C)

Anexa nr. 3: Informare si publicitate pentru programele PHARE, ISPA si SAPARD ale Comunitătilor Europene

(anexa D)

 

ANEXA Nr. 1 (A si B)

 

ACORD-C A D R U

 

            Comisia Comunitătilor Europene, denumită în cele ce urmează Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Economice Europene, denumită în cele ce urmează Comunitatea, pe de o parte, si România, pe de altă parte, si împreună denumite părti contractante,

            având în vedere faptul că România este eligibilă de a beneficia de Programul de asistentă PHARE din partea Comunitătii, prevăzut în Regulamentul nr. 3.906/89 din 18 decembrie 1989 al Consiliului Comunitătii Europene, modificat prin Regulamentul nr. 2.698/90 din 17 septembrie 1990,

            având în vedere faptul că este convenabilă mentionarea în cele de mai jos a cadrului tehnic, legal si administrativ pentru executarea măsurilor finantate în România în cadrul programului de asistentă al Comunitătii,

            au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

            Pentru a promova cooperarea dintre părtile contractante în scopul sprijinirii procesului reformei economice si sociale din România, părtile contractante sunt de acord să implementeze măsuri în domeniul cooperării financiare, tehnice si al altor forme de cooperare, asa cum s-a specificat în

regulamentul mentionat mai sus, care vor fi finantate si implementate în cadrul tehnic, legal si administrativ stabilit în acest acord. Detaliile specifice ale fiecărei măsuri (sau set de măsuri) vor fi introduse într-un memorandum ce va fi convenit între părtile contractante (denumit în continuare memorandum de finantare), pentru care este oferit un model în anexa nr. 2 (C).

            România întreprinde toate actiunile necesare pentru a asigura executarea corespunzătoare a tuturor măsurilor.

 

ARTICOLUL 2

 

            Fiecare măsură finantată în cadrul acestui acord va fi implementată în conformitate cu Conditiile generale din anexa A, care vor fi considerate ca fiind incluse în fiecare memorandum de finantare.

            Memorandumul de finantare poate schimba sau suplimenta Conditiile generale, după cum va fi necesar pentru implementarea măsurii în discutie.

 

ARTICOLUL 3

 

            Pentru problemele legate de măsurile finantate în cadrul acestui acord, Comisia va fi reprezentată de delegatia sa, imediat ce aceasta este înfiintată în Bucuresti, care se va asigura, din partea Comisiei, că măsura este executată în conformitate cu practicile financiare si tehnice legale.

 

ARTICOLUL 4

 

            Când părtile contractante convin astfel, Comisia poate delega responsabilitatea sa integrală sau partială privind implementarea unei măsuri către o tertă parte, stat sau agentie.

            În acest caz termenii si conditiile unei asemenea delegări vor fi mentionati în acordul ce urmează să fie încheiat între Comisie si terta parte, stat sau agentie, cu acordul Guvernului României.

 

ARTICOLUL 5

 

            Orice dispută legată de acest acord care nu poate fi rezolvată prin consultare va fi solutionată în conformitate cu procedura de arbitraj mentionată în anexa B.

 

ARTICOLUL 6

 

            Acest acord este întocmit în două exemplare, în limba engleză.

 

ARTICOLUL 7

 

            Acest acord va intra în vigoare la data la care părtile contractante se vor informa reciproc despre aprobarea sa în conformitate cu legislatia sau procedura internă a fiecărei părti. Acordul va continua să fie în vigoare pentru  o perioadă nedefinită, dacă nu îsi încetează valabilitatea

prin notificarea scrisă a uneia dintre părtile contractante către cealaltă.

            La încheierea duratei de valabilitate a acestui acord orice măsură aflată încă în curs de executie va fi dusă la îndeplinire conform termenilor memorandumului de finantare aferent si Conditiilor generale stabilite prin prezentul acord.

 

ARTICOLUL 8

 

            Prevederile acestui acord se vor aplica si cooperării tehnice si altor tipuri de cooperare convenite între părtile contractante, care prin natura lor nu sunt cuprinse într-un memorandum specific finantat în baza Programului de asistentă PHARE, la cererea Guvernului României.

            Anexele vor fi considerate parte integrantă a acestui acord.

            Întocmit la Bucuresti la 12 martie 1991.

 

 

Eugen Dijmărescu,

ministru de stat

ROMÂNIA

Frans Andriessen,

vicepresedinte al Comisiei Europene

COMUNITATEA

 

ANEXA A

 

CONDITII GENERALE

privind memorandumurile de finantare

 

            În aceste Conditii generale termenul Beneficiar va fi înteles ca referitor la Guvernul României.

 

TITLUL I

Finantarea proiectelor

ARTICOLUL 1

Obligatia Comunitătii

 

            Angajamentul Comunitătii, denumit în cele ce urmează finantarea gratuită a CEE, a cărui valoare este mentionată în memorandumul de finantare, va determina limita în cadrul căreia se vor desfăsura angajarea si executia plătilor prin contracte si devize aprobate corespunzător.

Orice cheltuieli ce depăsesc finantarea gratuită a CEE vor fi suportate de Beneficiar.

 

ARTICOLUL 2

Disponibilitatea finantării gratuite a CEE

 

            Acolo unde executia unei măsuri depinde de angajamentele financiare asupra resurselor proprii ale beneficiarilor sau asupra altor surse de fonduri, finantarea gratuită a CEE va deveni disponibilă în momentul în care devin disponibile si sumele angajate de Beneficiar si/sau celelalte surse de fonduri, conform celor prevăzute în memorandumul de finantare.

 

ARTICOLUL 3

Cheltuirea

 

            Contractele sunt eligibile pentru plăti în baza acestui memorandum de finantare numai dacă sunt încheiate înainte de data de expirare a memorandumului de finantare. Plătile în cadrul unor asemenea contracte pot avea loc în timpul unei perioade de maximum 12 luni de la data de expirare a memorandumului de finantare. Orice prelungire exceptională a acestei perioade trebuie să fie aprobată de Comisie.

În cadrul limitei stabilite pentru finantarea gratuită a CEE, cererile pentru fonduri sub forma unui program de lucru vor fi prezentate delegatiei Comisiei de către Beneficiar, conform agendei stabilite în memorandumul de finantare. Documentele justificative referitoare la plătile făcute pentru realizarea unei anumite măsuri vor fi puse la dispozitie în sprijinul cererii de fonduri, atunci când Comisia o solicită.

            Oricum, în cadrul anumitor contracte din cadrul măsurii poate fi prevăzută plata direct de către Comisie către contractanti. Fiecare contract va indica proportia si momentul efectuării plătii, împreună cu documentele justificative necesare.

            Pentru partea de program implementată de Beneficiar, autoritatea de implementare va înainta un program de lucru cu cel putin 9 luni înainte de data de expirare a memorandumului de finantare, pentru aprobarea de către Comisie a contractelor ce mai trebuie încheiate pentru implementarea

programului. Programul de lucru trebuie să cuprindă propuneri pentru utilizarea dobânzilor nete provenite din conturile deschise în cursul implementării programului, cu conditia ca întreaga finantare gratuită a CEE să fi fost angajată anterior.

            În ceea ce priveste măsurile executate pe baza unor devize estimative, în conditiile în care memorandumul de finantare nu poate prevedea altfel, o primă transă de plată, care nu va depăsi 20% din totalul devizului aprobat de Comisie, poate fi efectuată în favoarea Beneficiarului, în

aceleasi conditii mentionate la paragraful 2 de mai sus.

 

TITLUL II

Achizitionarea

ARTICOLUL 4

Generalităti

 

Procedura ce trebuie urmată pentru încheierea contractelor de lucrări, de livrări si de cooperare tehnică va fi mentionată în memorandumul de finantare, urmând principiile de mai jos.

 

ARTICOLUL 5

Conditii de participare

 

1. Cu exceptia prevederilor art. 6, Comisia si Beneficiarul vor lua măsurile necesare pentru a asigura egalitatea conditiilor de participare la astfel de contracte, în special prin publicarea în timp util a invitatiilor la licitatie. Anunturile urmează să fie făcute pentru Comunitate cel putin în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene si pentru statele beneficiare în jurnalul oficial corespunzător.

2. Conditiile generale ale contractelor trebuie să fie întocmite în conformitate cu modelele din uzanta internatională, cum ar fi reglementările generale si conditiile pentru contractele de livrări finantate din fondurile PHARE.

 

ARTICOLUL 6

Derogarea de la procedurile standard

 

Acolo unde este recunoscută urgenta situatiei sau unde aceasta este justificată pe baza naturii, importantei reduse sau a unor caracteristici particulare ale anumitor măsuri (de exemplu: operatii de finantare în două etape, operatii multifazate, specificatii tehnice particulare etc.) si ale contractelor respective, Beneficiarul poate, de acord cu Comisia, să autorizeze în mod exceptional:

- acordarea contractelor în urma unor invitatii restrânse la licitatie;

- încheierea contractelor prin acord direct;

- realizarea contractelor prin departamente de lucrări publice.

O astfel de derogare trebuie să fie mentionată în memorandumul de finantare.

 

ARTICOLUL 7

Acordarea contractelor de lucrări si de livrări

 

Comisia si Beneficiarul se vor asigura că pentru fiecare operatie oferta selectată este cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, în special din punct de vedere al calificărilor si garantiilor oferite de licitatori, al costului si al calitătii serviciilor, al naturii si al conditiilor de executie a lucrărilor sau a livrărilor, al costului lor de utilizare si al valorii tehnice.

Rezultatele invitatiilor la licitatie vor trebui publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene cât mai repede posibil.

 

ARTICOLUL 8

Contractele de cooperare tehnică

 

1. Contractele de cooperare tehnică, care pot lua forma contractelor pentru studii, supravegherea lucrărilor sau de asistentă tehnică, vor fi încheiate după negocierea directă cu consultantul sau, dacă se justifică din punct de vedere tehnic, economic sau financiar, ca urmare a invitatiei la licitatie.

2. Contractele vor trebui să fie întocmite, negociate si încheiate fie de Beneficiar, fie de Comisie, atunci când se prevede astfel în memorandumul de finantare.

3. În situatia în care contractele urmează să fie întocmite, negociate si încheiate de Beneficiar, Comisia va propune o listă scurtă cu unul sau mai multi candidati, pe baza criteriilor de garantare a calificărilor, experientei si independentei lor si tinând seama de disponibilitatea acestora pentru proiectul în discutie.

4. În cazul unei proceduri directe de negociere, când Comisia a propus mai multi candidati, Beneficiarul este liber să aleagă dintre cei propusi candidatul cu care intentionează să încheie contractul.

5. Când există recurs la o procedură de licitare contractul va fi acordat candidatului care a înaintat oferta confirmată de Beneficiar si de Comisie ca fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

 

TITLUL III

Acordarea de facilităti

ARTICOLUL 9

Privilegii generale

 

Personalului care participă la măsurile finantate de Comunitate, precum si membrilor de familie ai acestuia li se pot acorda avantaje, privilegii si scutiri nu mai putin  favorabile decât cele acordate în mod obisnuit altor străiniangajati în statul Beneficiarului, în cadrul oricăror alte acorduri bilaterale sau multinationale ori aranjamente pentru programe de asistentă economică si de cooperare tehnică.

 

ARTICOLUL 10

Facilităti de stabilire, instalare, intrare si rezidentă

 

În cazul contractelor de lucrări, de livrări sau de servicii, persoanele fizice sau juridice eligibile pentru participarea la procedurile de licitatie vor avea drept de instalare temporară si de rezidentă în cazurile în care importanta contractului justifică aceasta. Acest drept va fi obtinut numai după emiterea invitatiei de participare la licitatie, va servi personalului necesar efectuării studiilor preparatorii pentru redactarea ofertelor si va expira la o lună după desemnarea contractantului.

Beneficiarul va permite personalului care ia parte la contractele de lucrări, de livrări sau de servicii finantate de Comunitate si membrilor de familie apropiati ai acestuia să intre în statul Beneficiarului, să se stabilească în stat, să lucreze acolo si să părăsească statul respectiv, asa cum o justifică natura contractului.

 

ARTICOLUL 11

Importul si reexportul de echipament

 

Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru importul de echipament profesional cerut pentru executarea măsurii, în conformitate cu legile, regulile si reglementările în vigoare ale Beneficiarului.

Beneficiarul va acorda în plus persoanelor fizice si juridice care au executat contracte de lucrări, de livrări sau de servicii permisele necesare pentru reexportul echipamentului mentionat.

 

ARTICOLUL 12

Controlul importurilor si schimburilor valutare

 

Pentru executarea măsurilor Beneficiarul se obligă să acorde autorizatii de import, precum si autorizatii pentru achizitionarea valutei necesare si să aplice reglementările nationale privind controlul asupra schimburilor valutare, fără discriminare între statele membre ale Comunitătii, Albania, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia si Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru repatrierea fondurilor primite pentru executarea măsurii, conform reglementărilor de control al schimburilor valutare în vigoare în statul Beneficiarului.

 

ARTICOLUL 13

Impozitare si vamă

 

1. Plata impozitelor, taxelor vamale si a taxelor de import nu va fi finantată din finantarea gratuită a CEE.

2. Importurile în baza contractelor de livrări încheiate de autoritătile Beneficiarului si finantate din finantarea gratuită a CEE vor putea intra în statul Beneficiarului fără a fi supuse taxelor vamale, altor taxe de import, impozitelor sau unui regim fiscal cu efect echivalent.

Beneficiarul se va asigura ca importurile respective să fie eliberate din punctul de intrare pentru a fi livrate către contractant, asa cum se prevede în contract, si pentru folosinta imediată conform cerintelor pentru implementarea normală a contractului, fără a tine seama de întârzieri sau de dispute în ceea ce priveste stabilirea taxelor vamale, plătilor ori a impozitelor mentionate mai sus.

3. Contractele pentru livrări sau servicii oferite de firme externe sau românesti, finantate din finantarea gratuită a CEE, nu vor fi supuse în statul Beneficiarului plătii T.V.A., timbrului fiscal sau taxelor de înregistrare ori altor impuneri fiscale având efect similar, indiferent dacă aceste taxe există sau urmează să fie instituite.

4. Persoanele fizice si juridice, inclusiv personalul expatriat din statele membre ale Comunitătii Europene, care execută contracte de cooperare tehnică finantate din finantarea gratuită a CEE, vor fi scutite de la plata impozitului pe profit si pe venit în statul Beneficiarului.

5. Efectele personale si gospodăresti importate pentru uz personal de către persoanele fizice (si membrii familiilor lor), altele decât cele achizitionate local, angajate în îndeplinirea sarcinilor definite în contractele de cooperare tehnică, vor fi scutite de taxe vamale, de import, de alte taxe si impozite fiscale cu acelasi efect, efectele personale si gospodăresti respective urmând să fie reexportate sau să se dispună de ele în tară conform reglementărilor în vigoare în statul Beneficiarului, după terminarea contractului.

6. Persoanele fizice si juridice care importă echipament profesional, asa cum se prevede la art. 11, dacă solicită astfel, vor beneficia de sistemul de admitere temporară, asa cum este definit prin legislatia natională a Beneficiarului, în ceea ce priveste echipamentul respectiv.

 

TITLUL IV

Executarea contractelor

ARTICOLUL 14

Originea livrărilor

 

Beneficiarul se declară de acord ca, atunci când Comisia nu autorizează altfel, materialele si livrările necesare pentru executarea contractelor trebuie să fie originare din Comunitate, Albania, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia si Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

 

ARTICOLUL 15

Proceduri de efectuare a plătilor

 

1. Pentru contractele finantate din finantarea gratuită a CEE documentele de licitatie vor fi întocmite si plătile vor fi efectuate fie în unităti europene de cont (ECU) sau, conform legilor si reglementărilor privind schimbul valutar ale Beneficiarului, în valuta Beneficiarului ori în valuta statului în care ofertantul îsi are înregistrat sediul de afaceri sau în valuta statului în care sunt produse livrările.

2. Când documentele de licitatie sunt întocmite în ECU, plătile în cauză vor fi efectuate, în mod corespunzător, în valuta prevăzută în contract, pe baza ratei de schimb a ECU în ziua precedentă efectuării plătii.

3. Beneficiarul si Comisia vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura executia plătilor în cel mai scurt timp posibil.

 

TITLUL V

Colaborarea dintre Comisie si Beneficiar

ARTICOLUL 16

Inspectie si evaluare

 

1. Comisia va avea dreptul să îsi trimită propriii agenti sau reprezentantii corespunzător autorizati pentru a duce la îndeplinire orice misiune tehnică sau financiară ori de audit pe care o consideră necesară pentru a urmări executia măsurii. În orice caz, Comisia va comunica în avans autoritătilor Beneficiarului trimiterea unor astfel de misiuni.

Beneficiarul va pune la dispozitie toate informatiile si documentele care vor fi solicitate de aceasta si va lua toate măsurile pentru a facilita munca persoanelor împuternicite să ducă la îndeplinire evaluările sau inspectiile.

2. Beneficiarul:

a) va păstra înregistrări si documente contabile adecvate pentru identificarea lucrărilor, livrărilor sau a serviciilor finantate în baza memorandumului de finantare, conform procedurilor legale de contabilitate;

b) se va asigura ca agentii sau reprezentantii sus-mentionati ai Comisiei să aibă dreptul de a inspecta toată documentatia si înregistrările contabile relevante privitoare la cele finantate în baza memorandumului de finantare si va asista Curtea de Conturi a Comunitătii Europene în executarea evaluării contabile privind utilizarea finantării gratuite a CEE.

Comisia va putea, de asemenea, să execute o evaluare ulterioară si o evaluare contabilă finală a programului.

Evaluarea ulterioară va analiza realizarea obiectivelor/scopurilor programelor, precum si impactul asupra dezvoltării si restructurării sectorului implicat.

Evaluarea contabilă finală va examina datele financiare la nivel local ale programului, oferind o părere independentă asupra corectitudinii si compatibilitătii contractelor si plătilor, precum si asupra conformitătii lor cu prevederile memorandumului de finantare. Evaluarea contabilă va stabili balanta fondurilor neangajate si/sau necheltuite care vor fi rambursate Comisiei.

 

ARTICOLUL 17

Urmărirea măsurilor

 

Ca urmare a executării măsurii, Comisia poate solicita orice explicatie si, atunci când este necesar, poate cădea de acord cu Beneficiarul asupra unei noi orientări în ceea ce priveste măsura, care să fie considerată mai bine adaptată obiectivelor avute în vedere.

Beneficiarul va face rapoarte către Comisie, conform planului mentionat în memorandumul de finantare, pe toată perioada de executie a măsurii si după încheierea acesteia.

Comisia, pe baza rapoartelor si, după caz, a evaluării ulterioare, va proceda la închiderea oficială a programului si va informa tara beneficiară despre data închiderii oficiale a programului.


TITLUL VI

Prevederi generale si finale

ARTICOLUL 18

Consultări – dispute

 

1. Orice problemă legată de executarea sau de interpretarea memorandumului de finantare sau a acestor Conditii generale va fi subiect de consultare între Beneficiar si Comisie, conducând, în cazul în care este necesar, la un amendament la memorandumul de finantare.

2. În situatia în care se constată neîndeplinirea unei obligatii stabilite în memorandumul de finantare si în aceste Conditii generale, care nu a fost subiect al unor măsuri de  remediere luate în timp util, Comisia va putea suspenda finantarea măsurii după consultarea cu Beneficiarul.

3. Beneficiarul poate renunta total sau partial la executia măsurii. Părtile contractante vor stabili detaliile respectivei renuntări printr-un schimb de scrisori.

 

ARTICOLUL 19

Anunt – adrese

 

Orice anunt si orice acord între părti, prevăzute aici, trebuie să aibă forma unei comunicări scrise, cu referire explicită la numărul si la titlul măsurii. Astfel de anunturi sau de acorduri vor fi făcute prin scrisoare adresată părtii autorizate să primească cele mentionate si vor fi trimise la adresa anuntată de partea respectivă. În caz de urgentă sunt permise comunicări prin telefax, comunicări telegrafice sau prin telex, care vor fi considerate valabile cu conditia confirmării imediate prin scrisoare. Adresele sunt mentionate în memorandumul de finantare.

 

ANEXA B

 

ARBITRAJ

 

Orice dispută între părtile contractante rezultând din acordul-cadru sau din memorandumul de finantare, care nu este rezolvată prin aplicarea procedurilor mentionate la art. 18 din Conditiile generale, referitoare la memorandumul de finantare, va fi supusă arbitrării de către un tribunal de arbitraj, după cum urmează:

Părtile la arbitraj vor fi Beneficiarul, pe de o parte, si Comisia, pe de altă parte.

Tribunalul de arbitraj va fi compus din 3 arbitri, numiti după cum urmează:

- un arbitru va fi numit de Beneficiar;

- un al doilea arbitru va fi numit de Comisie;

- al treilea arbitru (numit în continuare si conducător) va fi numit prin acordul părtilor sau, în cazul unui dez- acord, de secretarul general al O.N.U.

Dacă oricare dintre părti nu reuseste să numească un arbitru, acesta va fi numit de conducător.

Dacă un arbitru numit conform acestei proceduri demisionează, decedează sau devine incapabil să îsi desfăsoare activitatea, un alt arbitru va fi numit în acelasi mod ca si arbitrul căruia îi ia locul; un astfel de succesor va avea toate puterile si îndatoririle arbitrului initial.

 

ANEXA Nr. 2 (C)

 

PREVEDERI SPECIALE

 

1. Strategie

1.1. Obiectivele generale ale cooperării bulgaro-române sunt:

- întărirea cooperării si stimularea integrării dintre cele două tări si Uniunea Europeană si sprijinirea stabilitătii si securitătii în regiune;

- promovarea bunelor relatii de vecinătate si a stabilitătii în regiunile de granită ale tărilor din Europa Centrală si de Est (si în particular în zona de frontieră bulgaro-română) prin finantarea unor proiecte capabile să aducă beneficii concrete regiunilor si comunitătilor de ambele părti ale frontierei;

- promovarea cooperării dintre regiunile de frontieră din ambele tări, ajutând astfel aceste regiuni să depăsească problemele specifice de dezvoltare ce rezultă din pozitia lor în cadrul economiilor nationale, în interesul comunitătilor locale si într-un mod compatibil cu protectia mediului;

- promovarea creării si dezvoltării în continuare a retelelor de cooperare de ambele părti ale frontierei si stabilirea legăturilor între acestea si retelele mai cuprinzătoare ale Comunitătii.

1.2. Orientarea si prioritătile programelor PHARE de cooperare transfrontalieră dintre Bulgaria si România sunt detaliate în Documentul de programare comună (JPD), care constituie cadrul general pentru cooperarea dintre cele două tări. JPD a fost convenit între cele două tări în prima parte a anului 2000. Un scurt rezumat al acestui document este redat mai jos.

I. Caracteristicile regiunii de frontieră

Regiunea de frontieră dintre Bulgaria si România constă din 15 regiuni de nivel NUTS III, cu o populatie totală de 5,33 milioane de locuitori si o suprafată totală de 69,250 km2. Regiunea transfrontalieră se caracterizează prin:

- o scădere considerabilă a populatiei, însotită de o crestere pronuntată a vârstei medii a acesteia. Densitatea populatiei este mai scăzută decât media natională din ambele tări, iar cauza principală o constituie rata ridicată a mortalitătii, care este mult peste rata natalitătii. Un alt factor major este balanta migratorie negativă care se datorează în principal slabei infrastructuri sociale si de transport;

- ritm scăzut al activitătii si rata crescută a somajului. O serie de factori contribuie la cresterea continuă a nivelului somajului:

- multi muncitori au fost concediati ca urmare a rationalizării proceselor de productie industrială;

- nivelul educational scăzut al fortei de muncă;

- lipsa unor noi oportunităti de locuri de muncă.

Numărul somerilor în rândul bărbatilor este mai mare decât în rândul femeilor si prezintă o tendintă de crestere;

- infrastructură de transport ineficientă. Caracteristica principală a regiunii transfrontaliere este aceea de a fi separată de fluviul Dunărea, ce formează o frontieră naturală de aproape 650 km. Până acum, desi există trei puncte de trecere a frontierei pe uscat, de-a lungul frontierei formate de Dunăre există doar un singur pod la Giurgiu-Ruse si doar trei linii de feribot ce traversează fluviul Dunărea. Recent, în urma unui acord bilateral, s-a hotărât construirea unui al doilea pod peste Dunăre, la Vidin-Calafat. Acest pod va deschide noi oportunităti de cooperare între cele două tări si va promova dezvoltarea socioeconomică a regiunii de frontieră;

- probleme de mediu în regiunea transfrontalieră pe fluviul Dunărea si la Marea Neagră. Deteriorarea mediului reprezintă una dintre problemele majore cu care se confruntă regiunea de frontieră, ca urmare a poluării aerului si apei pe ambele părti ale frontierei, de-a lungul Dunării si la Marea Neagră. Concentrarea industriei chimice în regiune agravează poluarea aerului, iar fluviile care se varsă în Marea Neagră măresc gradul de poluare. În special în regiunea frontierei de est echilibrul  ecologic a fost deteriorat prin dezvoltarea intensivă a sectorulu ituristic. Mai mult, din cauza pescuitului intensiv, numărul pestilor a scăzut considerabil în ultimii ani;

- structura economică este dominată în mod traditional de agricultură, datorită mediului geografic favorabil (câmpii vaste, climat favorabil, soluri fertile). Specializarea productiei este variată si se bazează pe folosirea potentialului teritoriului (cereale, vită de vie si cresterea legumelor). Zonele mai înalte sunt specializate în exploatări forestiere;

- dezvoltarea industrială constituie functia principală a unor mari aglomerări urbane, ca Ruse, Plevna, Vidin, Veliko Târnovo si Silistra - pe malul bulgăresc al Dunării – si Craiova, Constanta, Giurgiu si Călărasi - pe cel românesc.

Potentialul industrial al regiunii de frontieră este divers, de la industria metalurgică la cherestea si hârtie, textile, tricotaje si industria alimentară. Cel mai mare potential, aflat în prezent într-o criză puternică, este legat de distributia si generarea de energie, distributia de gaze si apă, produse chimice (produse chimice si fibre sintetice, cauciuc si mase plastice), fiind urmat de topirea, turnarea si procesarea metalelor, inginerie si productia de echipamente, fabrici de hârtie si celuloză, industria alimentară.

II. Activitătile de cooperare transfrontalieră existente

Relatiile de vecinătate traditional bune dintre Bulgaria si România caracterizează si dezvoltarea unor anumite forme de cooperare transfrontalieră dintre autoritătile regionale si locale.

Municipalitătile de pe ambele părti ale frontierei au stabilit deja contacte. Până acum, contactele si activitătile s-au realizat în principal în următoarele domenii:

- transport - construirea liniilor de feribot;

- comert - contacte regulate si activităti în cadrul camerelor de comert;

- cultură - schimb de activităti culturale si sportive si de delegatii;

- ecologie - implementarea unor proiecte comune etc.

Cu toate acestea, potentialul si interesul pentru cooperare sunt considerabil crescute si nu au fost epuizate prin contactele si activitătile desfăsurate până acum.

III. Prezentarea prioritătilor identificate

Pentru realizarea obiectivelor principale ale cooperării transfrontaliere, regiunea de frontieră a stabilit următoarele priorităti asupra cărora trebuie concentrate eforturile:

Prioritatea 1 - Îmbunătătirea infrastructurilor locale

transnationale

Scopul este de a îmbunătăti infrastructurile: infrastructura de transport, inclusiv traversarea frontierei, dar si alimentarea cu apă, gaze si electricitate care aduc beneficii de ambele părti ale frontierei. Pentru a se realiza dezvoltarea economico-socială a regiunilor, sunt importante nu numai modernizarea si îmbunătătirea structurilor existente, ci si stabilirea bazelor pentru introducerea noilor tehnologii. Aceasta va duce la îmbunătătirea potentialului economic al regiunii de frontieră si va contribui la stabilirea legăturilor internationale. Datorită caracterului lor local, ele trebuie planificate si implementate în completarea altor actiuni cu caracter general.

Prioritatea 2 - Protectia mediului

Regiunile si municipalitătile de pe ambele părti ale frontierei beneficiază de un capital natural indubitabil (Dunărea, Marea Neagră) si doresc protejarea acestui capital si dezvoltarea sa.

În acelasi timp, dezvoltarea industrială si energetică a cauzat în diferite locuri o serie de daune aerului, apei si solului. În consecintă, în cadrul programelor PHARE CBC dintre România si Bulgaria s-a acordat o prioritate absolută măsurilor de îmbunătătire a mediului. Există un potential considerabil de initiere a unor proiecte comune în domeniul resurselor naturale în regiunile respective, mai ales în zona Dunării. Ambele tări consideră a fi de importantă majoră, în primul rând, problema poluării aerului, în al doilea rând, problema apei reziduale, precum si consolidarea solului si protejarea contra eroziunii de-a lungul bazinului Dunării.

Prioritatea 3 - Îndepărtarea obstacolelor administrative si institutionale pentru libera circulatie a persoanelor, produselor si serviciilor de-a lungul frontierei.

Aceste actiuni au ca scop îndepărtarea obstacolelor administrative si institutionale pentru libera circulatie a persoanelor, produselor si serviciilor peste granită, tinând cont de aspectele legate de securitatea acestor fluxuri, precum si promovarea actiunilor legate de justitie si de politica comunitară în privinta afacerilor interne. Datorită semnificatiei majore pe care aceste probleme o au pentru perioada de preaderare în cazul ambelor tări, acestea consideră actiunile în cauză ca fiind de mare importantă, mai ales pentru standardizarea procedurilor de control ale politiei de frontieră, ale directiilor vamale si ale directiilor veterinare si fitosanitare, care să conducă la un control comun si integrat între administratiile similare din ambele tări.

Prioritatea 4 - Dezvoltarea economică

Pierderea pietelor traditionale si lipsa materiilor prime importate au afectat puternic aproape toate industriile principale. Multe întreprinderi din aceste regiuni lucrează în pierdere si nu au găsit noi piete din cauza lipsei avantajelor competitive.

Sunt necesare măsuri specifice pentru a îmbunătăti dezvoltarea economică în regiunile de frontieră si a tine sub control somajul în crestere, lipsa locurilor de muncă, deficitul de structuri de instruire si slaba dezvoltare din domeniul întreprinderilor mici si mijlocii. În acest scop sunt necesare promovarea cooperării în afaceri, dezvoltarea întreprinderilor si cooperarea financiară dintre institutiile reprezentând sectorul de afaceri.

Trebuie luată în considerare si cooperarea în domeniul sănătătii, schimburilor culturale, ocupării fortei de muncă locale, initiativelor de instruire si educatie. În acest scop trebuie înfiintat un fond comun pentru proiecte mici.

1.3. O detaliere a alocării PHARE CBC 2002

România/Bulgaria pe prioritătile JPD este redată mai jos:

- prioritatea 1 - Îmbunătătirea infrastructurilor locale transnationale: 68,75%;

- prioritatea 2 - Protectia mediului: 21,25%;

- prioritatea 3 - Îndepărtarea obstacolelor administrative si institutionale pentru libera circulatie a persoanelor, produselor si serviciilor de-a lungul frontierei: 0,0%;

- prioritatea 4 - Dezvoltarea economică: 6,25%;

- prioritatea 5 - Altele - Asistentă tehnică pentru

Facilitatea de pregătire a proiectelor: 3,75%.

1.4. Proiectele care vor fi finantate în cadrul Programului PHARE CBC 2002 respectă în întregime Reglementarea Consiliului nr. 1.266/1999 privind coordonarea asistentei de preaderare. S-a asigurat o coordonare strânsă cu autoritătile care răspund de ISPA si SAPARD pentru a se evita orice suprapunere.

1.5. De asemenea, proiectele respectă dimensiunea minimă de 2 milioane euro, cu exceptia proiectelor 2002/000-623-03 si 2002/000-625-03 “Dezvoltarea unui sistem de control pentru emisiile în aer provenite din trafic si surse stationare în regiunea de frontieră Bulgaria - România” (1,9 milioane euro în România si 1,5 milioane euro în Bulgaria), 2002/000-625-05 si 2002/000-623-05 “Facilitatea de pregătire a proiectelor” (0,3 milioane euro pentru fiecare tară) si a proiectelor privind Fondul comun pentru proiecte mici (2002/000-625-04 si 2002/000-623-04), care sunt limitate, de regulă, la 10% din alocarea PHARE totală.

2. Obiective, descriere si conditionalităti

2.1. Obiectivele generale ale programului sunt:

- promovarea bunei vecinătăti si a stabilitătii în regiunile de frontieră ale tărilor din Europa Centrală si de Est (în particular, cea bulgaro-română) prin finantarea unor proiecte care vor aduce beneficii regiunilor si comunitătilor de ambele părti ale frontierei;

- promovarea cooperării dintre regiunile de frontieră din ambele tări, ajutând aceste regiuni să depăsească problemele specifice de dezvoltare care pot apărea, între altele, datorită pozitiei pe care o ocupă aceste regiuni în economiile nationale, în interesul comunitătilor locale si într-un mod compatibil cu protectia mediului;

- promovarea creării si dezvoltării continue a retelelor de cooperare de ambele părti ale frontierei si stabilirea legăturilor între acestea si retelele extinse ale Comunitătii;

- promovarea coeziunii economice si sociale în regiunile de frontieră.

2.2. Obiectivele specifice si rezultatele sunt reflectate în următoarele

domenii prioritare:

- îmbunătătirea infrastructurii locale si transnationale, în special în domeniul transportului, prin construirea unei noi căi de acces între cele două tări: proiectele 2002/000-623-01 “Punct de control la trecerea frontierei si feribot la Turnu Măgurele (România) - Nicopole (Bulgaria)” si 2002/000-625-01 “Punct de control la trecerea frontierei si feribot la Turnu Măgurele (România) - Nicopole (Bulgaria)” si prin îmbunătătirea drumului de acces către frontieră: proiectele 2002/000-623-02 “Reabilitarea si reconstructia partială a drumului II-15, sectiunea Mizia-Oriahovo (punct de trecere a frontierei Bulgaria/România)” si 2002/000-625-02 “Reabilitarea drumului national DN 3B între intersectia cu DN 3 si Călărasi, de la km 0+000 la km 3+020”;

- promovarea protectiei mediului prin dezvoltarea unui sistem pentru controlul poluării aerului în regiunea de frontieră între cele două tări, pentru a permite acestora să elaboreze programe pentru evaluarea calitătii aerului, controlul si reducerea poluării aerului, îmbunătătirea calitătii aerului, inclusiv respectarea cerintelor legislatiei UE: proiectele 2002/000-625-03 “Dezvoltarea unui sistem de control pentru emisiile în aer provenite din trafic si surse stationare în regiunea de frontieră Bulgaria-România” si 2002/000-623-03 “Dezvoltarea unui sistem de control (monitorizare) pentru emisiile de compusi organici volatili (VOC), PAH si metale grele din surse stationare în regiunile de frontieră dintre Bulgaria si România, de-a lungul Dunării inferioare”;

- promovarea dezvoltării socioeconomice regionale în regiunea de frontieră prin continuarea unui fond comun de proiecte mici: proiectele 2002/000-623-04 si 2002/000-625-04;

- asigurarea asistentei tehnice prin Facilitatea de pregătire a proiectelor: proiectele 2002/000-623-05 si 2002/000-625-05.

2.3. Descrierea programului

Programul a fost conceput în urma contactelor bilaterale dintre Bulgaria si România, a unei serii de consultări între delegatiile CE din ambele tări si a recomandărilor Directiei Generale Extindere, reflectând de fapt Regulamentul Comisiei nr. 2.760/98 referitor la implementarea programelor CBC din cadrul programelor PHARE. Proiectele selectate pentru a fi finantate în cadrul Programului PHARE 2002 România-Bulgaria au fost aprobate în cadrul reuniunii Comitetului de cooperare comună (JCC), care a avut loc pe 21 mai 2002 la Ruse, în Bulgaria, si sunt în concordantă cu JPD.

Ca dovadă a cresterii cooperării dintre cele două tări, majoritatea proiectelor aprobate pentru Programul PHARE CBC 2002 sunt proiecte “în oglindă”.

2.3.1. Prioritatea JPD: Îmbunătătirea infrastructurilor locale si transnationale

Fluviul Dunărea formează o frontieră naturală între Bulgaria si România si a constituit multă vreme un obstacol în calea relatiilor comerciale extinse si a cooperării dintre regiunile de granită. În acest context, punctele de acces si de trecere a frontierei nu sunt foarte numeroase. Este necesar să se creeze puncte noi si să se îmbunătătească cele existente, astfel ca ele să nu constituie o piedică în calea dezvoltării oricărei forme de cooperare transfrontalieră.

Proiectul 2002/000-623-01 - Punct de control la trecerea frontierei si feribot la Turnu Măgurele (România) - Nicopole (Bulgaria)

Proiectul 2002/000-625-01 - Punct de control la trecerea frontierei si feribot la Turnu Măgurele (România) - Nicopole (Bulgaria)

Proiectele propuse constau în construirea unui nou punct de trecere a frontierei la Turnu Măgurele (România) si Nicopole (Bulgaria) si achizitionarea a două feriboturi noi pentru traversarea Dunării. Aceste două proiecte “în oglindă” au drept scop îmbunătătirea cooperării de frontieră dintre Bulgaria si România prin crearea unui nou punct de trecere a frontierei. Aceste noi puncte de trecere a frontierei vor facilita trecerea peste granită a călătorilor si a vehiculelor prin reducerea timpului de asteptare si îmbunătătirea formalitătilor vamale si de control ale politiei de frontieră.

În ceea ce priveste impactul în domeniul trecerii frontierei, aceste proiecte vor contribui la dezvoltarea cooperării la nivel local si national, promovând schimburile culturale si integrarea celor două regiuni de frontieră. De asemenea, va fi încurajată dezvoltarea economică de ambele părti ale frontierei, într-o regiune defavorizată economic.

Pentru partea bulgară activitătile prevăzute sunt următoarele:

- Asistenta tehnică pentru pregătirea documentelor de licitatie va fi furnizată de o firmă specializată, contractată conform regulilor PHARE, si va cuprinde proiectarea si planificarea detaliată pentru construirea punctului de control, dosar de licitatie cuprinzând specificatiile tehnice pentr procurarea echipamentului si elaborarea termenilor de referintă pentru supravegherea lucrărilor. Consultantul va pregăti documentatia cu sprijinul beneficiarilor: municipalitatea/municipalitătile de la Oriahovo/Mizia, în strânsă coordonare cu autoritătile române. Această componentă va fi realizată sub forma unui contract-cadru si va fi finantată prin Programul PHARE.

- Construirea punctului de control la trecerea frontierei se va face de către o firmă specializată, contractată conform regulilor PHARE, si va include: construirea utilitătilor de infrastructură, ca de pildă alimentările cu apă, energie, sistemele de furnizare a energiei termice, retelele de canalizare, de telecomunicatii, construirea tuturor clădirilor necesare legate de activitătile specifice de trecere a frontierei, precum si alte facilităti, ca de exemplu: construirea platformelor de încărcare-descărcare a vehiculelor, reabilitarea si consolidarea malurilor, constructia retelelor de drumuri interne, a parcărilor si a depozitelor. Această componentă se va realiza în cadrul unor contracte de lucrări si va fi finantată din fonduri PHARE.

- Supravegherea lucrărilor va fi asigurată de către o companie specializată, contractată conform regulilor PHARE, sub forma unui contract-cadru, si va fi finantată din fonduri PHARE.

- Achizitionarea echipamentelor necesare se va face printr-o firmă specializată, contractată conform regulilor PHARE, si va include achizitionarea de echipamente pentru infrastructură, ca de pildă pentru: retele energetice, sisteme de încălzire, retele de alimentare cu apă, de canalizare si de telecomunicatii. Această componentă se va realiza în cadrul unui contract de achizitii si va fi finantată din fonduri PHARE.

- Furnizarea de echipamente de transport: se prevede ca autoritătile bulgare (Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor si/sau alte autorităti locale/centrale) să achizitioneze un vas de transport (feribot), ca parte a cofinantării proiectului.

Beneficiarul bulgar: Ministerul Dezvoltării Regionale si al Lucrărilor Publice

Costul total al proiectului: 4,45 milioane euro

Fonduri PHARE: 3,20 miloane euro

Cofinantare: 1,25 milioane euro (bugetul de stat)

Datorită coordonării complexe necesare implementării proiectelor “în oglindă” (în cadrul fiecărei tări si între România si Bulgaria) si structurării complexe pe faze a  lucrărilor, se asteaptă ca durata contractelor de lucrări să fie de aproximativ 28 de luni. Prin urmare, data de expirare pentru plata fondurilor, în cazul ambelor proiecte, va fi 30 noiembrie 2006.

Pentru partea română activitătile prevăzute sunt următoarele:

- Asistenta tehnică pentru pregătirea documentelor de licitatie va fi furnizată de o companie specializată, contractată conform regulilor PHARE, si va cuprinde: proiectarea si planificarea detaliată pentru constructia punctului de control, dosar de licitatie incluzând specificatiile tehnice pentru cumpărarea echipamentelor si elaborarea termenilor de referintă pentru supravegherea lucrărilor. Consultantul va pregăti documentatia cu ajutorul beneficiarilor: Consiliul Judetean Teleorman si Consiliul Local al Municipiului Turnu Măgurele, în strânsă coordonare cu autoritătile bulgare.

Această componentă va fi realizată sub forma unui contract-cadru si va fi finantată din fonduri PHARE.

- Construirea punctului de control la trecerea frontierei va fi asigurată de o companie specializată, contractată conform regulilor PHARE, si va include: construirea infrastructurii pentru alimentarea cu apă, energie, sistemele de furnizare a căldurii, retelele de canalizare, telecomunicatii, constructia tuturor clădirilor necesare legate de activitătile specifice de trecere a frontierei, precum si construirea platformelor de încărcare-descărcare a vehiculelor, reabilitarea si consolidarea malurilor, retele rutiere interne, zone de parcare si depozite. Această componentă va fi realizată în cadrul unui contract de lucrări si va fi finantată din fonduri PHARE.

- Supravegherea lucrărilor va fi asigurată de o companie specializată, contractată conform regulilor PHARE, în cadrul unui contract-cadru, si va fi finantată din fonduri PHARE.

- Cumpărarea echipamentelor necesare se va face de către o firmă specializată, contractată conform regulilor PHARE, si va cuprinde achizitionarea echipamentului pentru infrastructură si anume pentru: retelele de energie, sistemele de încălzire, retelele de alimentare cu apă, de canalizare si telecomunicatii. Această componentă va fi realizată în cadrul unui contract de achizitii si va fi finantată din fonduri PHARE.

- Beneficiarii români (Consiliul Judetean Teleorman si Consiliul Local al Municipiului Turnu Măgurele) vor asigura achizitionarea unui vas de transport pentru traversarea Dunării si echipamentul de transport, ca parte a cofinantării proiectului.

Beneficiarul român: Consiliul Judetean Teleorman, Consiliul Local al Municipiului

Turnu Măgurele

Costul total al proiectului: 4,50 milioane euro Fonduri PHARE: 3,30 miloane euro

Cofinantare: 1,20 milioane euro (0,72 milioane euro de la Consiliul Judetean Teleorman si 0,48 milioane euro de la Consiliul Local al Municipiului Turnu Măgurele)

Datorită coordonării complexe necesare în timpul implementării proiectelor “în oglindă” (în cadrul fiecărei tări si între România si Bulgaria) si structurării complexe pe faze a lucrărilor, se asteaptă ca durata lucrărilor contractate să fie de aproximativ 28 de luni. Prin urmare, data limită de plată a fondurilor în cazul ambelor proiecte este 30 noiembrie 2006.

Sunt programate întâlniri tehnice bilaterale comune cu omologii bulgari în cursul desfăsurării proiectului, pentru a se permite abordarea diferentelor apărute (dacă există), a se schimba informatii si date si a se asigura implementarea corespunzătoare a proiectului.

Proiectul 2002/000-625-02 - Reabilitarea drumului national DN 3B între intersectia cu DN 3 si Călărasi, de la km 0+000 la km 3+020

Realizarea proiectului va îmbunătăti si va intensifica traficul de frontieră dintre România si Bulgaria. Pentru a deschide punctul de frontieră Călărasi/Silistra traficului international, este necesară asigurarea unor conditii mai bune pentru traficul de tranzit. Proiectul propus reabilitează drumul de acces la punctul de trecere a frontierei de la Ostrov.

Actualul drum are o platformă cu o lătime de 10 m, cu margini de 1 m si partea carosabilă de 8 m, din beton.

Acest drum va fi clasificat ca drum deschis traficului international, fiind o extensie către granita cu Bulgaria (Silistra) si drumul national DN 3. Din păcate, actualul drum nu satisface standardele UE care să permită clasificarea sa ca drum deschis traficului international.

Drumul începe de la intersectia dintre DN 3 si DN 3B, care este limita proiectului PHARE CBC România-Bulgaria 2001 “Trecerea frontierei între Călărasi (România) si Silistra (Bulgaria) pentru traficul international de călători si mărfuri”, si se termină în orasul Călărasi. Orasul Călărasi reprezintă limita proiectului finantat în cadrul Programului de coeziune economică si socială PHARE 2000 “Îmbunătătirea accesului la Coridorul paneuropean 4 - Reabilitarea DN 21 între Drajna si Călărasi, de la km 107+500 la km 129+602”.

Activitătile avute în vedere sunt următoarele:

- Asistenta tehnică pentru pregătirea documentatiei de licitatie, inclusiv planificarea si proiectarea, va fi asigurată de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei prin Administratia Natională a Drumurilor (AND) care va asigura cofinantarea proiectului. Pe baza proiectării detaliate si conform cerintelor si procedurilor PHARE, AND va pregăti dosarul de licitatie, care va cuprinde specificatiile tehnice si termenii de referintă pentru următoarele componente: Lucrări de constructie a drumului, Lucrări de constructie a podului si Supravegherea lucrărilor.

- Lucrările de constructie a drumului vor fi efectuate de o firmă specializată cu care se încheie un contract conform regulilor PHARE si vor cuprinde reabilitarea drumului conform standardelor UE. Sectorul DN 3B, cuprins între km 0+000 si km 0+480 (începutul podului), va fi reabilitat  conform normelor tehnice aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 45/1998, cuprinzând: platforma cu lătimea de 17 m, carosabil cu lătimea de 14 m, fiecare cu margini de 1,50 m. Aceste lucrări cuprind si abilitarea intersectiei dintre DN 3 si DN 3B, conform standardelor românesti si ale UE. Aceste activităti se vor realiza în cadrul unui contract de lucrări si vor fi finantate din fonduri PHARE.

- Componenta “Lucrări de constructie a podului” va fi asigurată de o firmă specializată, pe bază de contract conform regulilor PHARE, si va avea drept rezultat podul proiectat pentru clasa de greutate E, cu o lătime de carosabil de 14 m, încadrat de margini pietonale de 1 m lătime în afara localitătilor. Această activitate se va realiza printr-un contract de lucrări si va fi finantată din fonduri PHARE.

 - Supravegherea lucrărilor. AND va furniza termenii de referintă pentru supravegherea lucrărilor. Se va încheia un contract cu un consultant pentru supravegherea lucrărilor, pentru a se asigura respectarea cerintelor nationale si ale UE. Această componentă va fi realizată printr-un contractcadru si va fi finantată din fonduri PHARE.

- Publicitate - această componentă va fi finantată de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei prin AND, ca parte a cofinantării proiectului.

Beneficiarul român: Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei prin Administratia Natională a Drumurilor (AND)

Costul total al proiectului: 3,05 milioane euro

Fonduri PHARE: 2,00 milioane euro

Cofinantare: 1,05 milioane euro (AND)

Datorită perioadei de garantie si duratei lucrărilor, acest proiect de investitii va necesita o perioadă de efectuare a plătilor de 2 ani, până în noiembrie 2006.

2002/000-623-02 - Reabilitarea si reconstructia partială a drumului II-15, sectiunea Mizia-Oriahovo (punct de trecere a frontierei Bulgaria/România)

Realizarea proiectului va duce la îmbunătătirea si intensificarea traficului de frontieră dintre România si Bulgaria.

Pentru a putea deschide traficului international punctul de trecere a frontierei Călărasi/Silistra, trebuie asigurate conditii mai bune pentru traficul de tranzit. Proiectul propus reabilitează drumul de acces către punctul de frontieră Ostrov.

Acest proiect este în concordantă cu prioritătile indicate în cadrul general de cooperare dintre cele două tări si a fost convenit între autoritătile române si bulgare. În cadrul prioritătii 1 “Îmbunătătirea infrastructurilor locale transnationale”, una dintre măsurile propuse este “reabilitarea infrastructurilor de comunicatii în regiunea transfrontalieră, inclusiv rea- bilitarea retelei de drumuri”.

Pavajul drumului II-15 de la Mizia la frontiera bulgaro-română (Oriahovo) este într-o conditie relativ proastă, având caracteristici operationale scăzute. Sectiunea are parametrii verticali si orizontali optimi, dar nu este omogenă în anumite sectiuni. Lătimea drumului este extrem de variabilă, iar în portiunile cele mai largi, în afara zonelor populate, are 6/8 m, incluzând o margine de 1,50 m (1,25 m), pavaj de asfalt - 6 până la 6,20 m de la partea liniei de măsurare si de la partea de pantă la aproximativ 3 m, asa-numita “transee de pământ” inclusiv marginea. Panta prezintă procese de alunecări evidente si este împânzită de tufisuri.

Proiectul propus constă din reabilitarea si îmbunătătirea a aproximativ 16 km din drumul II-15 (de la km 61+300 la km 77+872,36). Cea mai mare parte a lucrărilor de reabilitare implică consolidarea pavajului existent prin straturi de asfalt de grosimi diferite, în functie de conditia structurii pavajului. Reabilitarea drumului presupune si lucrări de drenare a apei de suprafată, reconditionarea suprafetei marginii, marcaje rutiere, înlocuirea, refacerea sau amplasarea de noi semne de circulatie, sine de sigurantă si margini de pavaj.

Pentru partea bulgară activitătile prevăzute sunt următoarele:

- Servicii de supraveghere a constructiei – Agentia Administrativă a Drumurilor (AAD) va pregăti dosarul de licitatie pentru contractul de servicii, precum si procedura de licitatie. Nu sunt necesare fonduri suplimentare. Acest contract se încheie conform Ghidului practic asupra procedurilor contractuale PHARE, IPSA si SAPARD, prin procedura de licitatie restrânsă. Buget estimativ: 0,300 milioane euro.

- Lucrările de constructie - AAD va răspunde de pregătirea dosarului de licitatie pentru contractul de lucrări si de procedura de licitatie. Nu sunt necesare fonduri suplimentare. Lucrările constau din reabilitarea unei sectiuni de 16 km a drumului existent. Sectiunea modernizată va respecta standardele UE prin mărirea în structura pavajului a capacitătii de încărcare a drumului si în conformitate cu Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 privind dimensiunea si greutatea maximă a vehiculelor. Contractul va fi acordat prin licitatie deschisă, conform regulilor FIDIC.

- Supravegherea lucrărilor - AAD va furniza termenii de referintă pentru supravegherea lucrărilor. Pentru supravegherea lucrărilor se va încheia un contract cu un consultant, pentru a se asigura respectarea cerintelor nationale si ale UE. Această componentă va fi realizată în cadrul unui contract-cadru si va fi finantată din fonduri PHARE.

- Publicitate - această componentă va fi finantată de Ministerul Dezvoltării Regionale si al Lucrărilor Publice prin AAD, sub formă de cofinantare a proiectului.

Beneficiarul bulgar: Ministerul Dezvoltării Regionale si al Lucrărilor Publice prin Agentia Administrativă a Drumurilor (AAD)

Costul total al proiectului: 3,334 milioane euro

Fonduri PHARE: 2,500 milioane euro

Cofinantare: 0,834 milioane euro (AAD)

Datorită perioadei de garantie si duratei lucrărilor, acest proiect de investitii va necesita o perioadă de plată de 2 ani, până în martie 2006.

2.3.2. Prioritatea JPD: Protectia mediului

Regiunile si municipalitătile de ambele părti ale frontierei sunt bine înzestrate din punct de vedere al capitalului natural si doresc protejarea si păstrarea acestui capital. În acelasi timp, dezvoltarea industrială si energetică a cauzat în mai multe localităti deteriorări ale mediului, atât în cazul apei, aerului, cât si al solului. Prin urmare, măsurile de monitorizare, de prevenire a poluării si de protejare a mediului au deveni o prioritate.

2002/000-623-03 - Dezvoltarea unui sistem de control (monitorizare) pentru emisiile de compusi organici volatili (VOC), PAH si metale grele din surse stationare în regiunile de frontieră dintre Bulgaria si România, de-a lungul Dunării inferioare

2002/000-625-03 - Dezvoltarea unui sistem de control pentru emisiile în aer provenite din trafic si surse stationare în regiunea de frontieră Bulgaria-România

Aceste proiecte “în oglindă” vor contribui la îmbunătătirea cooperării dintre cele două tări în domeniul reducerii poluării aerului si la respectarea cerintelor legislatiei UE si vor îmbunătăti si dezvolta cooperarea dintre regiunile de frontieră din ambele tări, ajutând astfel aceste regiuni să depăsească eventualele probleme specifice de dezvoltare apărute, între altele, din cauza pozitiei pe care o ocupă în cadrul economiilor nationale respective, si toate acestea în interesul populatiei autohtone si într-un mod compatibil cu protectia mediului.

Scopul proiectului este dezvoltarea unui sistem de control al poluării aerului în regiunea de frontieră dintre cele două tări, pentru a permite acestora să respecte prevederile următoarei legislatii UE: Directiva-cadru 96/62/CE privind gestionarea si evaluarea aerului ambiental, Directiva 88/609/CE, amendată prin Directiva 94/66/CE privind poluarea provenită de la uzinele cu combustie mare, Directiva94/63/CE asupra controlului  emisiilor VOC, Directiva IPPC 96/61/CE, Directiva 99/13/CE privind controlul emisiilor VOC datorate folosirii solventilor organici în anumite activităti si instalatii, precum si altă legislatie UE legată de această problemă.

Acest sistem va furniza informatii si date specifice pentru rezolvarea problemelor care pot apărea între cele două tări, legate de originea poluantilor. Pe baza acestor date si informatii, primite sub formă de rapoarte zilnice, trimestriale si anuale, inspectoratele de mediu bulgar si român (Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărasi - de partea română - si cele corespunzătoare de partea bulgară), municipalitătile si ambele ministere ale mediului vor elabora programe de evaluare a calitătii aerului, de control si reducere a poluării aerului din surse bazate pe dispersia specifică a poluantilor de pe ambele maluri ale Dunării, cu scopul de a îmbunătăti calitatea aerului.

Din partea română vor fi asigurate următoarele activităti:

- Procurarea echipamentelor necesare inspectoratelor române de protectie a mediului (Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărasi) pentru a se putea efectua controlul emisiilor în aer provenind din toate sursele de trafic si stationare localizate în regiunea de granită dintre România si Bulgaria. Mai mult, echipamentul va fi folosit pentrucon trolul calitătii aerului. Dosarul de licitatie, inclusiv specificatiile tehnice pentru procurarea echipamentelor, va fi furnizat de asistenta tehnică printr-un contract-cadru (FWC) încheiat în cadrul proiectului BG0107.04.01 “Pregătirea viitoarelor proiecte de mediu”. Echipamentul va fi procurat printr-un contract de achizitii, încheiat conform procedurilor PHARE pentru licitatiile internationale deschise. Furnizorul va asigura instruirea necesară a personalului responsabil cu folosirea acestor echipamente. Această componentă va fi realizată sub forma unui contract de achizitii si va fi finantată din fonduri PHARE si prin cofinantare natională, asigurată de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.

- Elaborarea unui studiu privind localizarea Sistemului de analiză optică diferentială (SAOD) pentru măsurarea emisiilor din trafic. Localizarea sistemelor SAOD va fi astfel stabilită încât să permită măsurarea celui mai mare efect al emisiilor poluante din trafic. În acest scop, în cadrul acestei componente, se va încheia un contract cu un institut de cercetări de mediu specializat care să efectueze un studiu în zona proiectului. În plus, se vor organiza întâlniri bilaterale comune cu omologii bulgari pentru a se rezolva dife- rentele apărute, a se schimba informatii si date si a se asigura implementarea corespunzătoare a proiectului. Această componentă va fi finantată de către Ministerul Apelor si Protectiei Mediului ca parte a cofinantării proiectului.

Beneficiarul român: Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, prin inspectoratele de protectie a mediului din judetele: Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu si Călărasi

Costul total al proiectului: 2,53 milioane euro

Fonduri PHARE: 1,90 milioane euro

Cofinantare: 0,63 milioane euro (Ministerul Apelor si Protectiei Mediului)

Din partea bulgară se vor avea în vedere următoarele activităti:

- Procurarea echipamentului necesar pentru inspectoratele regionale bulgare de mediu si ape (Montana, Vrasta, Pleven, Veliko Târnovo si Ruse), pentru a se putea controla emisiile în aer provenind din toate sursele de trafic si stationare localizate în regiunea de granită dintre România si Bulgaria. În plus, echipamentul va fi folosit pentru controlul calitătii aerului. Dosarul de licitatie, incluzând specificatiile tehnice pentru achizitionarea echipamentelor, va fi furnizat de asistenta tehnică printr-un contract-cadru (FWC) încheiat în cadrul proiectului BG0107.04.01 “Pregătirea viitoarelor proiecte de mediu”. Echipamentul va fi procurat în cadrul unui contract de achizitii, încheiat conform procedurilor PHARE pentru licitatiile internationale deschise.

Furnizorul va asigura instruirea adecvată a personalului responsabil cu folosirea acestui echipament. Această componentă se va realiza în cadrul unui contract de achizitii si va fi finantată din fonduri PHARE si prin cofinantare natională, asigurată de Ministerul Mediului si Apelor.

- Elaborarea unui studiu privind localizarea Sistemului de analiză optică diferentială (SAOD) pentru măsurarea emisiilor din trafic. Localizarea sistemelor SAOD va fi astfel stabilită încât să permită măsurarea celui mai mare efect al emisiilor poluante din trafic. În acest scop, în cadrul acestei componente, se va încheia un contract cu un institut de cercetări de mediu specializat care să efectueze un studiu în zona proiectului. În plus, se vor organiza întâlniri bilaterale comune pentru a se putea rezolva diferentele apărute, a se schimba informatii si date si a se asigura implementarea corespunzătoare a proiectului. Această componentă va fi finantată de Ministerul Mediului si Apelor.

Beneficiarul bulgar: Ministerul Mediului si Apelor

Costul total al proiectului: 2,0 milioane euro

Fonduri PHARE: 1,5 milioane euro

Cofinantare: 0,5 milioane euro (buget de stat)

2.3.3. Prioritatea JPD: Dezvoltarea socioeconomică

În ciuda problemelor economice curente, regiunea de frontieră oferă un potential evident de dezvoltare a resurselor economice indigene. În acest scop trebuie dezvoltate initiativa individuală si proiectele locale cu impact transfrontalier. Aceste proiecte mici urmează să contribuie la asigurarea unui model de dezvoltare sustenabilă, incluzând aspectele de mediu, economice si sociale ale acestui tip de dezvoltare.

Proiectele 2002/000-623-04 si 2002/000-625-04 - Fondul comun pentru proiecte mici (proiecte “în oglindă”) Fondul comun pentru proiecte mici (JSPF) va fi stabilit ca un mecanism flexibil care finantează proiectele “pe scară restrânsă si de la om la om”, cu impact transfrontalier si care se referă la: cooperare de afaceri, dezvoltarea întreprinderilor, transferul de tehnologie si marketing pentru întreprinderile mici si mijlocii, instruire, ocuparea fortei de muncă, măsuri legate de sănătate si schimburi culturale, îmbunătătirea fluxului informational si al comunicatiilor între regiunile de frontieră etc.; pentru a avea un impact suficient, aceste planuri trebuie să fie implementate într-o perspectivă multianuală. Se propune deci continuarea acestei initiative.

JSPF va functiona conform directivelor specifice stabilite pentru exercitiul 2000 si aprobate de serviciile Comisiei (delegatiile CE) si Ghidului practic pentru procedurile PHARE, ISPA si SAPARD. Cele două tări vor elabora directive comune si precise care vor trebui să fie aprobate de delegatiile CE, atât din Bulgaria, cât si din România.

Institutiile-cheie ale JSPF sunt agentiile de implementare bulgară si română (Ministerul Dezvoltării Regionale si al Lucrărilor Publice/Ministerul Dezvoltării si Prognozei), care vor lansa o cerere de propuneri ce trebuie să fie deschisă si egală pentru toate institutiile eligibile, Comitetul comun de cooperare (JCC), Comitetul comun de evaluare (CCE), secretariatele (oficiile regionale pentru JSPF) si echipa de evaluatori pentru evaluarea tuturor aplicatiilor. Deciziile finale se iau pe baza recomandărilor CCE.

Secretariatul român a fost înfiintat în regiunea de frontieră, la Giurgiu, pentru a asigura contactul permanent si cooperarea cu beneficiarii proiectului. Acest birou are sarcini specifice, stabilite în directivele pentru JSPF.

Secretariatul bulgar a fost înfiintat în regiunea de fronieră, la Ruse, pentru a asigura contactul permanent si cooperarea cu beneficiarii proiectului. Acest birou are sarcini specifice, stabilite în directivele pentru JSPF.

Aplicantii vor avea nevoie, în multe cazuri, de asistentă substantială. Se pot organiza ateliere de instruire si informare pentru sustinerea si informarea eventualilor participanti, astfel încât să se asigure o transparentă crescută si să fie încurajate propunerile de calitate. Secretariatul va numi si experti care să îi viziteze pe posibilii aplicanti, oferindu-le asistentă, în special în probleme cum ar fi evaluarea costului proiectului.

JSPF are scopul de a pune la dispozitie o contributie totală PHARE de 800.000 euro/regiune de frontieră (până la 10% din fondurile totale PHARE disponibile/tară pentru acest program). Conform deciziei JCC, în acest an s-a pus la dispozitie o contributie PHARE de 500.000 euro/regiune frontalieră. Până la 7% din această contributie (maximum 35.000 euro pentru fiecare tară) pot fi folosite pentru cheltuieli legate de pregătirea, selectarea, evaluarea si monitorizarea asistentei.

Este necesară cofinantarea, care va reprezenta unul dintre criteriile de eligibilitate a proiectelor. Cofinantarea minimă este de 10% din costul proiectelor soft (în numerar sau în natură).

Costul total al proiectului: 1,1 milioane euro (0,55 milioane euro pentru fiecare tară)

Contributia PHARE: 1,0 milioane euro (0,5 milioane euro pentru fiecare tară)

Cofinantare: 0,1 milioane euro (0,05 milioane euro pentru fiecare tară)

2.3.4. Prioritatea JPD: Altele - Asistentă tehnică

Proiectele 2002/000-623-05 si 2002/000-625-05 - Facilitatea de pregătire a proiectelor (proiecte “în oglindă”) Facilitatea de pregătire a proiectelor (PPF) va sprijini pregătirea proiectelor în cadrul programelor viitoare PHARE CBC si drept consecintă va promova obiectivele-cheie ale Programului PHARE CBC dintre România si Bulgaria. Se va acorda o atentie deosebită pregătirii proiectelor comune si celor care au un caracter predominant de cooperare transfrontalieră, lucru ce va fi realizat în cooperare cu autoritătile locale si regionale din zonele de frontieră.

Pentru partea română acest proiect are ca scop:

- întărirea capacitătii agentiei de implementare CBC din cadrul Ministerului Dezvoltării si Prognozei pentru a pregăti programe si proiecte adecvate în contextul Programului PHARE de cooperare transfrontalieră dintre România si Bulgaria, în scopul obtinerii sprijinului financiar în cadrul unor programe PHARE CBC viitoare;

- sprijinirea autoritătilor relevante în pregătirea unui flux de proiecte bine concepute, care vor fi propuse pentru programele PHARE CBC viitoare în următoarele domenii:

- infrastructură si mediu;

- coeziune economică si socială;

- înlăturarea obstacolelor administrative si institutionale aflate în calea liberei circulatii transfrontaliere a persoanelor, produselor si serviciilor.

Activitătile prevăzute în cadrul acestui proiect sunt:

- Stabilirea unei facilităti de pregătire a proiectelor care va asigura asistenta tehnică pe termen scurt, în cursul a 2 ani calendaristici, pentru a sprijini agentia de implementare PHARE CBC (CBC IA) din cadrul Ministerului Dezvoltării si Prognozei în pregătirea programelor PHARE CBC România-Bulgaria. Această asistentă se referă la toate activitătile legate de ciclul de desfăsurare a proiectelor PHARE CBC (identificare, programare, contractare, implementare etc.), inclusiv revizuirea documentelor JSPF.

- Autoritătilor române implicate în fazele de programare li se va acorda sprijin sub formă de expertiză pe termen scurt, pentru a se obtine o mai bună elaborare a documentatiei de bază, a studiilor de fezabilitate, dezvoltarea proiectelor tehnice, a termenilor de referintă, a specificatiilor tehnice si a dosarelor de licitatie etc.

Beneficiarul român: Ministerul Dezvoltării si Prognozei prin Directia de cooperare transfrontalieră

Pentru partea bulgară proiectul are drept scop următoarele:

- întărirea capacitătii agentiei de implementare CBC (CBC IA) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si al Lucrărilor Publice, în scopul pregătirii programelor si proiectelor adecvate în contextul Programului PHARE de cooperare transfrontalieră dintre România si Bulgaria si al obtinerii de ajutor financiar în viitoarele programe PHARE transfrontaliere;

- sprijinirea autoritătilor relevante în pregătirea unui flux de proiecte bine concepute, care vor fi propuse pentru viitoarele programe PHARE transfrontaliere în următoarele domenii:

- infrastructură si mediu;

- coeziune economică si socială;

- înlăturarea obstacolelor administrative si institutionale aflate în calea liberei circulatii transfrontaliere a persoanelor, produselor si serviciilor.

Activitătile prevăzute în cadrul acestui proiect sunt următoarele:

- Stabilirea unei facilităti de pregătire a proiectelor care va asigura asistenta tehnică pe termen scurt, în cursul a 2 ani calendaristici, pentru a sprijini agentia de implementare PHARE CBC din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si al Lucrărilor Publice în pregătirea programelor PHARE CBC Bulgaria-România. Această asistentă se referă la toate activitătile legate de ciclul de desfăsurare a proiectelor PHARE CBC (identificare, programare, contractare, implementare etc.), inclusiv revizuirea documentelor JSPF.

- Autoritătilor bulgare implicate în fazele de programare li se va acorda sprijin sub forma expertizei pe termen scurt, în scopul de a produce documentatia de bază relevantă, studii de fezabilitate, dezvoltarea de proiecte tehnice, termeni de referintă, specificatii tehnice si dosare de licitatie etc.

Beneficiarul bulgar: Ministerul Dezvoltării Regionale si al Lucrărilor Publice

Costul total al proiectului: 0,6 milioane euro (0,3 milioane euro pentru fiecare tară)

Contributia PHARE: 0,6 milioane euro (0,3 milioane euro pentru fiecare tară)

2.4. Conditionalităti

Sprijinul PHARE se acordă pentru toate proiectele în functie de disponibilitatea cofinantării nationale, după cum este definit în tabelul de buget de mai jos.

Toate proiectele de investitii, după regulile stipulate în Directiva 85/337/CEE, amendată prin Directiva 97/11, necesită o evaluare a impactului de mediu. Dacă directiva nu a fost încă transpusă, procedura trebuie să fie similară cu cea stabilită de directiva sus-mentionată.

Toate proiectele de investitii trebuie puse în aplicare respectându-se legislatia de mediu în vigoare în cadrul Comunitătii. Fisele de proiecte vor contine clauze specifice, conform cu legislatia relevantă UE din domeniul mediului, potrivit tipului de activitate îndeplinită în cadrul fiecărui proiect de investitii.

Regulile finale de implementare a JSPF vor fi verificate si aprobate de către cele două delegatii CE.

3. Buget

4. Aranjamente de implementare

4.1. Aranjamente de implementare în Bulgaria

a) Management financiar si de proiect de către tara candidată

Programul va fi gestionat în conformitate cu procedurile Sistemului de implementare descentralizată PHARE (DIS)1).

Coordonatorul national al asistentei (NAC) va detine responsabilitatea generală pentru programarea, monitorizarea si implementarea programelor PHARE. Responsabilul national cu autorizarea finantării (NAO) si responsabilii cu autorizarea programului (PAO) vor asigura implementarea proiectelor în conformitate cu procedurile stabilite în Manualul DIS si în alte instructiuni ale Comisiei, astfel încât toate contractele să fie pregătite conform Ghidului practic pentru PHARE, ISPA si SAPARD2).


1) Tinând cont de reglementările stabilite în anexa la Regulamentul Consiliului nr. 1.266/1999.

2) Ghidul practic a înlocuit sectiunea F (.Achizitionare”) din Manualul DIS.

 

NAC si NAO vor împărti responsabilitatea de coordonare între PHARE (inclusiv PHARE CBC), ISPA si SAPARD.

Fondul National (FN) din cadrul Ministerului Finantelor Publice, condus de NAO, va supraveghea managementul financiar al programului si va răspunde de raportarea către Comisia Europeană. NAO va detine responsabilitatea generală de gestionare financiară a fondurilor PHARE. Acesta va asigura respectarea regulilor PHARE, reglementărilor si procedurilor referitoare la procurarea, raportarea si managementul financiar, precum si a regulilor comunitare de acordare de fonduri către o tară. De asemenea, va asigura functionarea sistemului de raportare si informare asupra proiectului. Aceasta include responsabilitatea raportării tuturor cazurilor de fraudă suspecte sau dovedite si a neregularitătilor. NAO va avea responsabilitatea totală si deplină asupra fondurilor PHARE ale unui program, până la încetarea acestuia.

b) Dimensiunea proiectului

Toate proiectele trebuie să fie mai mari de 2 milioane euro, cu exceptia celor din următoarele domenii:

a) mediu, în cazul proiectului pentru dezvoltarea sistemului de control (monitorizare) pentru emisiile de VOC, PAH si metale grele din surse stationare în regiunile de frontieră dintre Bulgaria-România, de-a lungul Dunării inferioare;

b) Fondul comun pentru proiecte mici;

c) Facilitatea de pregătire a proiectelor, în care ministerele bulgare interesate au o capacitate de absorbtie limitată si nu pot utiliza sume atât de mari ca 2 milioane euro.

c) Termene de contractare si plată

Toate contractele trebuie încheiate până la 30 noiembrie 2004. Toate plătile trebuie făcute până la 30 noiembrie 2005.

Totusi, în cazul următoarelor proiecte, acestea trebuie efectuate până la 30 noiembrie 2006. Justificarea este dată în fisele de proiect:

- 2002/000-623-01 - Punct de control la trecerea frontierei si feribot la Turnu Măgurele (România) - Nicopole (Bulgaria);

- 2002/000-623-02 - Reabilitarea si reconstructia partială a drumului II-15, sectiunea Mizia-Oriahovo (punct de trecere a frontierei Bulgaria/România).

Aceste extinderi ale perioadei de plată sunt necesare dacă se tine cont de durata lucrărilor (imposibilitatea de a se lucra iarna, pe parcursul a mai multe luni) si de termenul de garantie de un an după încheierea lucrărilor.

d) Recuperarea fondurilor

Orice nereguli dovedite sau fraude descoperite în orice moment în cursul implementării programului duc la recuperarea fondurilor de către Comisie.

Dacă implementarea unei măsuri pare să nu justifice fie o parte, fie totalitatea sumei alocate, Comisia va realiza o analiză atentă a cazului, cerând tării beneficiare să înainteze comentariile sale într-o perioadă determinată de timp si să corecteze orice neregularitate.

În urma analizei la care se face referire în paragraful anterior, Comisia poate reduce, suspenda sau anula fondurile acordate, legate de măsurile respective, în cazul în care rezultă nereguli, o combinare nepotrivită a fondurilor sau nerespectarea uneia dintre conditiile mentionate în memorandumul de finantare si, în special, orice schimbare semnificativă care afectează natura sau conditiile implementării măsurii, pentru care nu s-a cerut aprobarea Comisiei. Orice reducere sau anulare a fondurilor acordate duce la recuperarea sumelor plătite.

Acolo unde Comisia consideră că nu a fost corectată o neregularitate sau că toată operatiunea ori o parte a ei nu justifică toate fondurile acordate sau o parte din acestea, Comisia va trece la o analiză a cazului si va cere tării beneficiare să îi înainteze comentariile sale într-un interval de timp prestabilit. După efectuarea investigatiei, dacă tara beneficiară nu a luat măsuri de corectare a neregulilor, Comisia poate:

a) reduce sau anula orice avans;

b) anula în totalitate sau partial fondurile acordate pentru măsura respectivă.

Comisia urmează să determine dimensiunea măsurii corective necesare, tinând cont de natura neregulii constatate si de gravitatea oricăror deficiente în sistemele de control si de management.

Orice fonduri neutilizate până la data expirării programului vor fi recuperate de Comisie. O declaratie scrisă finală ce arată suma totală contractată si plătită, însotită de documentatia aferentă, trebuie furnizată de către NAO imediat după terminarea perioadei de efectuare a plătilor conform memorandumului de finantare. Trebuie inclusă si o balantă finală din partea băncii ce arată soldurile existente la FN/agentia de implementare (AI) si la Oficiul de Plăti si Contractare (CFCU).

Neluând în considerare recuperarea fondurilor nefolosite si neeligibile după expirarea memorandumului de finantare, se poate emite un ordin de recuperare complementar, după efectuarea auditului final privind corectitudinea si concordanta contractelor si plătilor, precum si conformitatea acestora cu prevederile memorandumului de finantare, tinând seama de opinia independentă a auditului final.

NAO va asigura rambursarea oricăror fonduri neutilizate sau a oricărei sume plătite gresit, într-un interval de 60 de zile calendaristice de la data notificării. Dacă NAO nu returnează suma pe care o datorează Comunitătii, tara beneficiară trebuie să plătească această sumă Comisiei.

Dobânzile calculate pentru plătile întârziate vor fi cumulate cu sumele nerestituite, respectându-se prevederile Regulamentului financiar care reglementează bugetul Comunitătii.

e) Fluxuri financiare

Comisia va transfera fondurile FN în conformitate cu Memorandumul de întelegere semnat de Comisie si de Guvernul Bulgariei în decembrie 1998. La cererea NAO, fondurile vor fi transferate într-un cont bancar separat, în euro, care va fi deschis si gestionat de către FN, la o bancă stabilită în prealabil si de comun acord cu Comisia.

a.a) Transferul de fonduri către Fondul National

O sumă egală cu până la 20% din fondurile ce urmează a fi gestionate local3) va fi transferată la FN în urma semnării memorandumului de finantare si a acordurilor de finantare (AF) între FN si agentiile de implementare (AI)/CFCU. Prevederile stipulate în art. 2 si 13 din Memorandumul de întelegere privind înfiintarea Fondului National trebuie, de asemenea, să fie respectate. În continuare, NAO trebuie să înainteze Comisiei desemnarea responsabililor cu autorizarea programului si o descriere a sistemului implementat, subliniind fluxul informational dintreFN si agentiile de implementare/CFCU si modul în care vor decurge plătile.

Se vor efectua două realimentări de fonduri egale cu până la 30% din fondurile gestionate local*), precum si plata finală de până la 20% sau soldul bugetar, în functie  de care dintre ele este mai mic. Prima realimentare se va opera atunci când 5% din buget*) vor fi plătite de către agentiile de implementare si de CFCU. A doua realimentare poate fi cerută atunci când 35% din bugetul*) total în vigoare au fost plătite. A treia realimentare finală se va plăti când 70% din bugetul*) total în vigoare au fost achitate. În mod exceptional, NAO poate cere plata în avans a unor procente mai mari decât cele mentionate mai sus, conform procedurilor stipulate în memorandumul de întelegere deja mentionat. Nu se poate face nici o realimentare  dacă nu au fost respectate etapele mentionate mai sus, în afară de cazul în care există o autorizare expresă prealabilă a Comisiei în acest sens.

b.b) Transferul de fonduri către agentiile de implementare

FN va transfera fonduri agentiilor de implementare, inclusiv CFCU, în conformitate cu acordurile de finantare (AF) semnate de FN si de AI/CFCU, acolo unde acest lucru este valabil. Se vor deschide conturi bancare pentru subprograme în numele agentiei de implementare/CFCU responsabile/responsabil cu administrarea financiară a subprogramelor, conform art. 13 din Memorandumul de întele- gere privind înfiintarea Fondului National.

Fiecare acord de finantare va fi aprobat în prealabil de către Comisia Europeană. În cazul în care FN este agentul plătitor pentru CFCU/agentia de implementare (AI), nu se vor efectua transferuri de fonduri de la FN la CFCU/AI. CFCU si agentiile de implementare trebuie să fie fiecare conduse de către un responsabil cu autorizarea programului (PAO) numit de NAO după consultarea NAC. PAO va răspunde de toate operatiunile efectuate de către CFCU/AI.

Pentru contractele cu fonduri retinute pentru o perioadă de garantie care depăseste sfârsitul perioadei de efectuare a plătilor programului, totalul general al fondurilor legat de aceste contracte, asa cum a fost calculat de NAO si stabilit de către Comisie, va fi plătit agentiei de implementare înainte de încheierea oficială a programului. Agentia de implementare îsi asumă responsabilitatea deplină de a depozita fondurile până la plata finală si pentru a asigura că fondurile mentionate vor fi folosite numai pentru a face plăti legate de clauzele de retinere.

Agentia de implementare îsi asumă în continuare responsabilitatea deplină fată de contractori, în sensul îndeplinirii obligatiilor legate de clauzele de retinere. Dobânzile calculate asupra fondurilor depozitate vor fi plătite Comisiei după plata finală către contractanti. Fondurile care nu au fost folosite pentru plata contractantilor după ce s-au reglat plătile finale vor fi returnate Comisiei. Anual, Comisia va primi de la NAO o situatie generală a folosirii fondurilor depozitate în conturi cu garantie si în special a plătilor efectuate din aceste fonduri, precum si a dobânzilor calculate.

c.c) Dobânda

În principiu, toate conturile bancare vor fi purtătoare de dobândă4). Dobânda va fi raportată Comisiei Europene.

Dacă Comisia decide în acest sens, pe baza propunerii NAO, dobânda poate fi reinvestită în program.

f) Agentiile de implementare vor răspunde de subprograme după cum urmează:

Agentia de implementare a programului PHARE CBC din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Lucrărilor Publice pentru partea bulgară va răspunde de toate programele si subprogramele.

g) Evaluarea impactului asupra mediului si ocrotirea naturii

Procedurile de evaluare a impactului asupra mediului, astfel cum sunt stipulate în Directiva Agentiei de Implementare Europeană (EIA), se aplică în totalitate pentru toate proiectele de investitii PHARE. Dacă directiva5) EIA nu a fost transpusă în totalitate, procedurile trebuie să fie similare celor stabilite în directiva sus-mentionată. Dacă un proiect se află sub incidenta anexei 1 sau anexei 2 la Directiva EIA, îndeplinirea procedurii EIA trebuie să fie corespunzător documentată6).

 


3) Excluzând suma prevăzută pentru programele comunitare.

4) În special, dar nu exclusiv, conturi gestionate de Fondul National, CFCU si agentiile de implementare.

5) Directiva 85/337/CEE, OJ L 175/40, 5 iulie 1985, amendată prin Directiva 97/11/CEE, OJ L 73/5, 14 martie 1997.

*) Excluzând suma prevăzută pentru programele comunitare.

 

Dacă este posibil ca proiectul să afecteze zone importante pentru ocrotirea naturii, trebuie realizată o documentatie corespunzătoare pentru efectuarea unei7) evaluări adecvate, potrivit art. 6 din Directiva privind habitatele8). Toate proiectele de investitii trebuie îndeplinite cu respectarea legislatiei de mediu a Comunitătii. Fisele de proiect vor contine clauze specifice în conformitate cu legislatia relevantă UE în domeniul mediului, în functie de tipul de activitate îndeplinită în cadrul fiecărui proiect de investitii.

h) Reguli speciale pentru anumite componente ale programului

Fondul comun pentru proiecte mici nu va include investitii fizice altele decât proiecte mici de infrastructură care nu generează venit substantial net.

În cazul Fondului comun pentru proiecte mici CBC, până la 7% din contributia PHARE pot fi folosite pentru cheltuieli legate de pregătirea, selectarea, evaluarea si monitorizarea asistentei.

4.2. Aranjamente de implementare în România

a) Management financiar si de proiect de către tara candidată

Programul va fi gestionat în conformitate cu procedurile Sistemului de implementare descentralizată PHARE (DIS)9). Coordonatorul national al asistentei (NAC) va detine responsabilitatea generală pentru programarea, monitorizarea si implementarea programelor PHARE. Responsabilul national cu autorizarea finantării (NAO) si responsabilii cu autorizarea programului (PAO) vor asigura implementarea proiectelor în conformitate cu procedurile stabilite în Manualul DIS si în alte instructiuni ale Comisiei, astfel încât toate contractele să fie pregătite conform Ghidului practic pentru PHARE, ISPA si SAPARD10).

NAC si NAO vor împărti responsabilitatea de coordonare între PHARE (inclusiv PHARE CBC), ISPA si SAPARD.

Fondul National (FN) din cadrul Ministerului Finantelor Publice, condus de NAO, va supraveghea managementul financiar al programului si va răspunde de raportarea către Comisia Europeană. NAO va detine responsabilitatea generală pentru gestionarea financiară a fondurilor PHARE.

Acesta va asigura respectarea regulilor PHARE, reglementărilor si procedurilor referitoare la procurarea, raportarea si managementul financiar, precum si a regulilor comunitare de acordare de fonduri către o tară. De asemenea, va asigura functionarea sistemului de raportare si informare asupra proiectului. Aceasta include responsabilitatea raportării tuturor cazurilor suspecte sau dovedite de fraudă si neregularităti. NAO va avea responsabilitatea totală si deplină asupra fondurilor PHARE ale unui program, până la încetarea acestuia.

b) Dimensiunea proiectului

Toate proiectele trebuie să fie mai mari de 2 milioane euro, cu exceptia celor din următoarele domenii:

a) mediu, în cazul proiectului pentru dezvoltarea sistemului de control (monitorizare) pentru emisiile de VOC, PAH si metale grele din surse stationare în regiunile de frontieră dintre Bulgaria-România, de-a lungul Dunării inferioare;

b) Fondul comun pentru proiecte mici;

c) Facilitatea de pregătire a proiectelor,

în care ministerele române interesate au o capacitate de absorbtie limitată si nu pot utiliza sume în valoare de 2 milioane euro.

c) Termene de contractare si plată

Toate contractele trebuie încheiate până la 30 noiembrie 2004. Toate plătile trebuie efectuate până la 30 noiembrie 2005.

Totusi, în cazul următoarelor proiecte, plătile trebuie efectuate până la 30 noiembrie 2006. Justificarea este dată în fisele de proiect:

- 2002/000-625-01 Punct de control la trecerea frontierei si feribot la Turnu

Măgurele (România) – Nicopole (Bulgaria);

- 2002/000-625-02 Reabilitarea drumului national DN 3B între intersectia cu DN 3 si Călărasi, de la km 0+000 la km 3+020.

Aceste extinderi ale perioadei de plată sunt necesare dacă se tine cont de durata lucrărilor (imposibilitatea de a se lucra iarna, pe parcursul a mai multe luni) si de termenul de garantie de un an după încheierea lucrărilor.

d) Recuperarea fondurilor

Orice nereguli dovedite sau fraudă descoperită în orice moment în cursul implementării programului duc la recuperarea fondurilor de către Comisie.

Dacă implementarea unei măsuri pare să nu justifice fie o parte, fie totalitatea sumei alocate, Comisia va realiza o analiză atentă a cazului, cerând tării beneficiare să înainteze comentariile sale într-o perioadă determinată de timp si să corecteze orice neregularitate.

În urma analizei la care se face referire în paragraful anterior, Comisia poate reduce, suspenda sau anula fondurile acordate, legate de măsurile respective, în cazul în care rezultă nereguli, o combinare nepotrivită a fondurilor sau nerespectarea uneia dintre conditiile mentionate în memorandumul de finantare si, în special, orice schimbare semnificativă care afectează natura sau conditiile implementării măsurii, pentru care nu s-a cerut aprobarea Comisiei. Orice reducere sau anulare a fondurilor acordate duce la recuperarea sumelor plătite.

Acolo unde Comisia consideră că nu a fost corectată o neregularitate sau că toată operatiunea ori o parte a ei nu justifică toate fondurile acordate sau o parte din acestea, Comisia va trece la o analiză a cazului si va cere tării beneficiare să îi înainteze comentariile sale într-un interval de timp determinat. După efectuarea investigatiei, dacă tara beneficiară nu a luat măsuri de corectare a neregulilor, Comisia poate:

a) reduce sau anula orice avans;

b) anula în totalitate sau partial fondurile acordate pentru măsura respectivă.

Comisia urmează să determine dimensiunea măsurii corective necesare, tinând cont de natura neregulii constatate si de gravitatea oricăror deficiente în sistemele de control si de management.


6) În anexa EIA la fisa de proiect de investitii corespunzătoare.

7) În anexa “Ocrotirea naturii” la fisa proiectului de investitii corespunzător.

8) Directiva 92/43/CEE, OJ L 206/7, 22 iulie 1992.

9) Tinând cont de reglementările stabilite în anexa la Regulamentul Consiliului nr. 1.266/1999.

10) Ghidul practic a înlocuit sectiunea F (.Achizitionare”) din Manualul DIS.

 

Orice fel de fonduri neutilizate până la data expirării programului vor fi recuperate de Comisie. O declaratie finală scrisă, însotită de documentatia aferentă, trebuie furnizată de către NAO imediat după terminarea perioadei de plăti a memorandumului de finantare, declaratie ce arată suma totală contractată si achitată. Trebuie inclusă si o balantă finală a băncii arătând soldurile existente la Fondul National (FN)/agentia de implementare (AI) si la Oficiul de Plăti si Contractare (CFCU).

Neluând în considerare recuperarea fondurilor neutilizate si neeligibile după expirarea memorandumului de finantare, se poate emite un ordin complementar de recuperare, după auditul final privind corectitudinea si concordanta contractelor si plătilor, precum si conformitatea acestora cu prevederile memorandumului de finantare, luând în considerare opinia independentă a auditului final.

NAO va asigura rambursarea oricăror fonduri nefolosite sau a oricărei sume plătite gresit, într-un interval de 60 de zile calendaristice de la data notificării. Dacă NAO nu returnează suma pe care o datorează Comunitătii, tara beneficiară trebuie să plătească această sumă Comisiei.

Dobânzile calculate pentru plătile întârziate vor fi cumulate cu sumele nerestituite, respectându-se prevederile Regulamentului financiar care reglementează bugetul Comunitătii.

e) Fluxuri financiare

Comisia va transfera fonduri FN în conformitate cu Memorandumul de întelegere semnat de Comisie si de Guvernul Bulgariei în decembrie 1998. La cererea NAO, fondurile vor fi transferate într-un cont bancar separat, în euro, care va fi deschis si gestionat de către FN, la o bancă stabilită în prealabil si de comun acord cu Comisia.

a.a) Transferul de fonduri către Fondul National

O sumă egală cu până la 20% din fondurile ce urmează a fi gestionate local*) va fi transferată către FN în urma semnării memorandumului de finantare si a acordurilor de finantare (AF) între FN si agentiile de implementare (AI)/CFCU. Prevederile stipulate în art. 2 si 13 din Memorandumul de întelegere privind înfiintarea Fondului National trebuie, de asemenea, să fie respectate. În continuare, NAO trebuie să înainteze Comisiei desemnarea responsabililor cu autorizarea programului si o descriere a proiectului, scotând în evidentă fluxul informational dintre FN si agentiile de implementare/CFCU si modul în care vor decurge plătile.

Se vor face două realimentări de fonduri egale cu până la 30% din fondurile gestionate local*) si plata finală de până la 20% sau soldul bugetar, în functie de care dintre ele este mai mic. Prima realimentare va opera atunci când 5% din buget*) vor fi cheltuite de către agentiile de implementare si de CFCU. A doua realimentare poate fi cerută atunci când 35% din bugetul*) total în vigoare au fost plătite. A treia realimentare finală se va plăti când 70% din bugetul*) total în vigoare au fost plătite. În mod exceptional, NAO poate cere o plată în avans a unor procente mai mari decât cele mentionate mai sus, conform procedurilor stipulate în memorandumul de întelegere deja mentionat.

Nu se poate face nici o realimentare dacă nu au fost respectate etapele mentionate mai sus, în afară de cazul în care există o autorizare expresă prealabilă a Comisiei în acest sens.

b.b) Transferul de fonduri către agentiile de implementare

FN va transfera fonduri agentiilor de implementare, inclusiv CFCU, în conformitate cu acordurile de finantare (AF) semnate de FN si de AI/CFCU, acolo unde acest lucru este valabil. Se vor deschide conturi în bancă pentru subprograme în numele agentiei de implementare/CFCU responsabile/responsabil cu administrarea financiară a subprogramelor, conform art. 13 din Memorandumul de întelegere privind înfiintarea Fondului National.

Fiecare acord de finantare va fi aprobat în prealabil de către Comisia Europeană. În cazul în care FN este el însusi agentul plătitor pentru CFCU/agentia de implementare (AI), nu se vor face transferuri de fonduri de la FN la CFCU/AI. CFCU si agentiile de implementare trebuie să fie fiecare conduse de către un PAO numit de NAO după consultare cu NAC. PAO va răspunde de toate operatiunile relevante îndeplinite de către CFCU/AI.

Pentru contractele cu fonduri retinute pentru o perioadă de garantie care depăseste sfârsitul perioadei de efectuare a plătilor, totalul general de fonduri legat de acele contracte, asa cum a fost calculat de PAO si stabilit de către Comisie, va fi plătit agentiei de implementare înainte de încheierea oficială a programului. Agentia de implementare îsi asumă responsabilitatea deplină de a depozita fondurile până la plata finală si pentru a se asigura că fondurile mentionate vor fi folosite numai pentru a face plăti legate de clauzele de retinere.

Agentia de implementare îsi asumă în continuare responsabilitatea deplină fată de contractanti, în sensul îndeplinirii obligatiilor legate de clauzele de retinere. Dobânzile calculate asupra fondurilor depozitate vor fi plătite Comisiei după plata finală către contractori. Fondurile care nu au fost achitate contractorilor în urma efectuării plătilor finale vor fi returnate Comisiei. Anual, Comisia va primi de la NAO o situatie generală a utilizării fondurilor depuse în conturile de garantie si, în special, asupra plătilor efectuate din aceste fonduri, precum si asupra dobânzii acumulate.

c.c) Dobânda

În principiu, toate conturile bancare vor fi purtătoare de dobândă11). Dobânda va fi raportată Comisiei Europene.

Dacă Comisia decide în acest sens, pe baza propunerii NAO, dobânda poate fi reinvestită în program.

f) Agentiile de implementare vor răspunde de subprograme după cum urmează:

Agentia de implementare a programului PHARE CBC din cadrul Ministerului Dezvoltării si Prognozei, prin Directia de cooperare transfrontalieră, pentru partea română, va răspunde de toate programele si subprogramele.

g) Evaluarea impactului asupra mediului si ocrotirea naturii

Procedurile de evaluare a impactului asupra mediului, după cum sunt stipulate în Directiva Agentiei de Implementare Europeană (EIA), se aplică în totalitate pentru toate proiectele de investitii PHARE. Dacă Directiva12)

EIA nu a fost total transpusă, procedurile trebuie să fie similare celor stabilite în directiva sus-mentionată.

Dacă un proiect intră sub incidenta anexei 1 sau anexei 2 la Directiva EIA, îndeplinirea procedurii EIA trebuie să fie documentată13).

Dacă este posibil ca proiectul să afecteze zone importante pentru ocrotirea naturii, trebuie realizată o documentatie corespunzătoare pentru efectuarea unei14) evaluări adecvate, potrivit art. 6 din Directiva privind habitatele15).


*) Excluzând suma prevăzută pentru programele comunitare.

11) În special, dar nu exclusiv, conturi gestionate de FN, CFCU si agentiile de implementare.

12) Directiva 85/337/CEE, OJ L 175/40, 5 iulie 1985, amendată prin Directiva 97/11/CEE, OJ L 73/5, 14 martie 1997.

13) În anexa EIA la fisa de proiect de investitii corespunzătoare.

14) În anexa “Ocrotirea naturii” la fisa proiectului de investitii corespunzător.

15) Directiva 92/43/CEE, OJ L 206/7, 22 iulie 1992.

 

Toate programele de investitii trebuie îndeplinite cu respectarea legislatiei de mediu a Comunitătii. Fisele de proiect vor contine clauze specifice în conformitate cu legislatia relevantă UE în domeniul mediului, în functie de tipul de activitate îndeplinită în cadrul fiecărui proiect de investitii.

h) Reguli speciale pentru anumite componente ale programului

 Fondul comun pentru proiecte mici nu va include investitii fizice altele decât proiecte mici de infrastructură care nu generează venit substantial net.

În cazul Fondului comun pentru proiecte mici CBC, până la 7% din contributia PHARE pot fi folosite pentru cheltuieli legate de pregătirea, selectarea, evaluarea si monitorizarea asistentei.

4.3. Comitetul comun de cooperare

Un comitet comun de cooperare (JCC) a fost stabilit pe baza cerintelor prevăzute în art. 7(1) din Reglementarea Comisiei nr. 2.760/98.

Copresedintii acestui comitet comun de cooperare sunt la nivel de:

- ministru adjunct/Ministerul Dezvoltării Regionale si Lucrărilor Publice din Bulgaria;

- secretar de stat/Ministerul Dezvoltării si Prognozei din România.

Copresedintii stabilesc alcătuirea delegatiilor respective la acest JCC, la nivel administrativ central si local, si pot înfiinta grupuri de lucru pe teren, constând din reprezentanti ai autoritătilor locale, ai ministerelor de resort si ai altor institutii implicate, la nivel de experti. Aceste grupuri de lucru vor revizui în detaliu progresul făcut în cadrul fiecărui proiect, făcând recomandări asupra unor aspecte de selectare, management si evaluare, pe care le raportează către JCC.

Reprezentantii Comisiei Europene iau parte la întâlnirile JCC în calitate de membri plini. Ei examinează conformitatea cu regulile UE, cerintele măsurilor si proiectelor propuse si ale aranjamentelor de implementare, analizând complementaritatea propunerilor de proiect fată de componenta corespunzătoare PHARE CBC.

Întâlnirile ordinare ale JCC vor avea loc la fiecare 6 luni în scopul trecerii în revistă a implementării programului, în fiecare dintre tările implicate, pentru a se putea evalua progresul în îndeplinirea obiectivelor propuse. În decursul perioadei de pregătire a programelor si a propunerilor anuale de finantare comună, pot fi necesare întâlniri extraordinare, ca si în cazul oricărei probleme speciale de implementare ce poate apărea. Astfel de întâlniri pot fi convocate în orice moment, în urma acordului copresedintilor sau al Comisiei Europene. Întâlnirile extraordinare organizate la cererea Comisiei Europene pot avea loc la Bruxelles.

Elaborarea rapoartelor, a ordinii de zi si a proceselor-verbale pentru sedintele JCC sunt dispuse de către copresedinti si de serviciile subordonate acestora.

JCC decide printr-o aprobare unanimă si trebuie:

- să îsi expună părerea asupra prioritătilor, obiectivelor si măsurilor de cooperare transfrontalieră propuse care să fie incluse în Documentul de programare comună;

- să aprobe selectia anuală finală a propunerilor de proiecte;

- să primească rapoarte de activitate, studii si evaluări ale programelor deja aprobate si ale părtilor componente ale acestora;

- să initieze si să sustină activitătile care ar putea promova măsurile de cooperare transfrontalieră si să eficientizeze programele CBC prezente si viitoare.

5. Monitorizare si evaluare

Implementarea proiectelor din acest program va fi monitorizată prin Comitetul comun de monitorizare (JMC).

Acesta include responsabilul national cu autorizarea finantării (NAO), coordonatorul national al asistentei (NAC) si serviciile Comisiei. JMC se va întruni cel putin o dată pe an pentru a examina toate programele cu finantare PHARE, în scopul evaluării progresului acestora legat de îndeplinirea obiectivelor stabilite în memorandurile de finantare si în Parteneriatul de aderare. JMC poate recomanda o schimbare a prioritătilor si/sau realocarea fondurilor PHARE. În plus, o dată pe an, JMC va trece în revistă progresul înregistrat în toate programele de asistentă de preaderare finantate de UE (PHARE, ISPA si SAPARD).

Pentru programul PHARE JMC va fi ajutat de subcomitetele de monitorizare sectoriale (SMSC), care includ NAC, responsabilul cu autorizarea proiectului de la fiecare  agentie de implementare (si de la CFCU, unde este cazul) si serviciile Comisiei. SMSC va examina în detaliu progresul înregistrat în fiecare program, inclusiv componentele si contractele acestuia, grupate de către JMC în sectoare de monitorizare adecvate. Fiecare sector va fi condus de către un SMSC pe baza unor rapoarte de monitorizare periodice elaborate de agentia de implementare si pe baza evaluărilor intermediare realizate de evaluatori independenti.

SMSC va prezenta recomandări asupra unor aspecte de management si proiectare, asigurându-se că acestea sunt puse în aplicare. SMSC va raporta JMC căruia îi va prezenta concluzii detaliate asupra tuturor programelor finantate de PHARE din sectorul respectiv.

Serviciile Comisiei trebuie să asigure realizarea unei evaluări ex post după încheierea programului.

6. Măsuri antifraudă

a) De către tările candidate

În fiecare an vor fi trimise Comisiei un plan de audit si un rezumat al rezultatelor controalelor (audit) efectuate.

Rapoartele de audit vor fi puse la dispozitia Comisiei.

Autoritatea natională de control financiar competentă trebuie să efectueze un control financiar adecvat referitor la implementarea programului.

Tările beneficiare trebuie să asigure investigarea si tratamentul corespunzător al cazurilor de fraudă si neregularităti rezultate din controalele nationale si cele la nivelul Comunitătii.

Neregularitătile implică orice încălcare a prevederilor legilor comunitare rezultând dintr-o actiune sau omisiune a unui partener economic, care are sau poate avea efectul de a prejudicia bugetul general al Comunitătilor Europene sau bugetele gestionate de acestea, fie prin reducerea sau pierderea venitului ce revine din propriile resurse colectate direct în numele Comunitătilor Europene, fie printr-o altă cheltuială nejustificată.

Prin fraudă se întelege orice actiune intentionată sau omisiune legată de:

ii(i) folosirea sau prezentarea de documente ori de declaratii false, incorecte sau incomplete, care are ca efect însusirea fără drept ori retinerea ilegală de fonduri din bugetul general al Comunitătilor Europene sau din bugetele gestionate de ori în numele acestora;

i(ii) nedeclararea informatiei reprezentând o violare a unei obligatii specifice, cu acelasi efect;

(iii) deturnarea unor fonduri si folosirea lor în alte scopuri decât cele pentru care au fost initial acordate.

Autoritătile nationale trebuie să asigure functionarea unui mecanism de control si raportare echivalent cu cel prevăzut în Reglementarea Comisiei nr. 1.681/9416).

 


16) OJ L 178, 12 iulie 1994, p. 43-46.

 

În particular, toate cazurile reale sau suspecte de fraudă si neregularităti, precum si toate măsurile legate de acestea, luate de autoritatea natională, trebuie raportate fără întârziere serviciilor Comisiei. Dacă nu există nici un caz real sau suspect de fraudă si nici o neregularitate de raportat, tara beneficiară trebuie să înstiinteze Comisia despre acest lucru la sfârsitul fiecărui trimestru.

b) De către Comisie

Toate memorandumurile de finantare, precum si contractele încheiate ca urmare a acestora sunt supuse supravegherii si controlului financiar de către Comisie (inclusiv Biroul European Antifraudă) si controalelor de către Curtea de Conturi Europeană. Acestea includ măsuri cum ar fi verificarea ex ante a procedurilor de licitatie si contractare, efectuate de delegatia tării candidate implicate, precum si controale inopinate la fata locului.

Pentru a asigura o protectie eficientă a intereselor financiare ale Comunitătii, Comisia poate face controale la fata locului si inspectii conform prevederilor Regulamentului Consiliului (Euratom, CE) nr. 2.185/9617).

Conturile si operatiunile Fondului National si, acolo unde este cazul, ale CFCU si ale tuturor agentiilor de implemen- tare relevante pot fi controlate după cum consideră Comisia, de către un auditor extern angajat de Comisie, fără a aduce atingere responsabilitătilor Comisiei si ale Curtii  de Conturi Europene, după cum se mentionează în Conditiile generale privind memorandumurile de finantare, anexate la Acordul-cadru.

7. Transparentă/publicitate

Fiecare responsabil cu autorizarea programului va răspunde de asigurarea măsurilor necesare pentru o publicitate adecvată a tuturor activitătilor finantate prin programe. Acest lucru se va realiza în strânsă legătură cu delegatia Comisiei Europene. Detalii suplimentare se regăsesc în anexa nr. 3 privind informarea si publicitatea.

8. Conditii speciale

În cazul în care angajamentele convenite nu sunt îndeplinite din motive care intră în limitele competentei Guvernului Bulgariei sau a Guvernului României, Comisia Europeană poate să revizuiască programul cu scopul ca, la discretia Comisiei Europene, aceasta să poată anula tot programul sau o parte din acesta si/sau să realoce fondurile nefolosite în alte scopuri, în concordantă cu obiectivele Programului PHARE.

Toate structurile adecvate pentru implementare si management au fost deja înfiintate în timpul desfăsurării unor programe similare anterioare, demonstrând că părtile implicate pot să coopereze pentru îndeplinirea obiectivelor pro- puse. O scrisoare de angajament va însoti fiecare proiect aprobat de Comitetul comun de cooperare (JCC), prin care se va mentiona faptul că beneficiarii vor asigura o cofinantare locală.

a) În cazul celor două proiecte referitoare la protectia mediului [Dezvoltarea unui sistem de control (monitorizare) pentru emisiile de VOC, PAH si metale grele din surse stationare în regiunile de frontieră dintre România si Bulgaria, de-a lungul Dunării inferioare], implementarea lor va lua în considerare si va fi compatibilă cu orice angajamente prezentate de oricare dintre cele două tări în timpul procesului de negociere a capitolului 22.


17) OJ L 292, 15 noiembrie 1996, p. 2-5.

 

ANEXA Nr. 3 (D)

 

INFORMAREA SI PUBLICITATEA

pentru programele PHARE, ISPA si SAPARD ale Comunitătilor Europene

 

1. Obiectiv si scop

Măsurile de informare si publicitate referitoare la asistenta din partea Comunitătii Europene prin Programul PHARE au ca scop cresterea gradului de constientizare a publicului si transparentei actiunilor UE si crearea unei imagini consistente privind măsurile respective în toate tările beneficiare. Informarea si publicitatea privesc măsurile care primesc o contributie prin Programul PHARE.

2. Principii generale

Fiecare responsabil cu autorizarea programului care răspunde de implementarea memorandumurilor de finantare si a altor forme de asistentă va răspunde pentru publicitatea la fata locului. Această actiune se va desfăsura în cooperare cu delegatiile Comisiei Europene, care vor fi informate despre demersurile făcute în acest scop.

Autoritătile regionale si nationale competente trebuie să ia toate măsurile administrative adecvate pentru a asigura aplicarea eficientă a acestor aranjamente si pentru a colabora cu delegatiile Comisiei Europene la fata locului.

Măsurile de informare si publicitate descrise mai jos se bazează pe prevederile reglementărilor si deciziilor aplicabile fondurilor structurale. Acestea sunt următoarele:

- Reglementarea (CEE) nr. 1.159/2000, Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 130/30, 31 mai 2000;

- Decizia Comisiei din 31 mai 1994, Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 152/39, 18 iunie 1994.

Prevederi specifice privitoare la ISPA sunt incluse în:

- Decizia Comisiei din 22 iunie 2001, Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 182/58.

Măsurile de informare si publicitate trebuie să fie conforme cu prevederile reglementărilor si deciziilor sus-mentionate. Un manual de conformitate poate fi pus la dispozitie autoritătilor nationale, regionale si locale de către delegatia CE din tara respectivă.

3. Informarea si publicitatea referitoare la programele PHARE

Informarea si publicitatea vor face obiectul unui set de măsuri coerente, definite de autoritătile competente nationale, regionale si locale în colaborare cu delegatiile Comisiei Europene, pe durata memorandumului de finantare, si vor privi atât programele, cât si alte forme de asistentă.

Costurile de informare si publicitate referitoare la proiecte individuale vor fi suportate din bugetul alocat proiectelor respective.

Când se implementează programe PHARE, se vor aplica măsurile mentionate la lit. a) si b) de mai jos:

a) Autoritătile competente din tările beneficiare trebuie să publice continutul programelor si al altor forme de asistentă în forma cea mai potrivită. Ele trebuie să se asigure că aceste documente sunt distribuite în mod corespunzător si trebuie să le pună la dispozitia părtilor interesate. Ele trebuie să asigure prezentarea consecventă pe întregul teritoriu al tării beneficiare a materialelor de informare si publicitate produse.

b) Măsurile de informare si publicitate la fata locului trebuie să cuprindă următoarele:

i(i) în cazul investitiilor de infrastructură având un cost ce depăseste 1 milion euro:

- panouri ridicate pe locurile respective, care să fie instalate în conformitate cu prevederile reglementării si deciziei mentionate în paragraful 2 de mai sus, si specificatiile tehnice din manual, care să fie furnizate de către delegatia Comisiei Europene din tara respectivă;

- plăcute permanente pentru lucrările de infrastructură accesibile publicului, care să fie instalate în conformitate cu prevederile reglementării si deciziei mentionate în paragraful 2 de mai sus, si specificatiile tehnice din manual, care să fie furnizate de către delegatia Comisiei Europene din tara respectivă;

(ii) în cazul investitiilor productive, măsurile pentru dezvoltarea potentialului local si orice alte măsuri beneficiind de asistenta financiară PHARE, ISPA sau SAPARD:

- măsuri care să constientizeze beneficiarii potentiali si publicul larg cu privire la asistenta PHARE, ISPA sau SAPARD, în conformitate cu prevederile citate la paragraful (i) de mai sus;

- măsuri adresate solicitantilor de ajutoare de stat, partial finantate de PHARE, ISPA sau SAPARD, sub forma unei indicatii în formularele de completat de către astfel de solicitanti, conform căreia o parte a ajutorului vine din partea UE si, în mod special, prin programe PHARE, ISPA sau SAPARD, în conformitate cu prevederile mentionate mai sus.

4. Transparenta asistentei UE în cercurile de afaceri si printre potentialii beneficiari si pentru publicul larg

4.1. Cercurile de afaceri

Cercurile de afaceri trebuie să fie implicate cât mai mult posibil în asistenta care le priveste în mod direct.

Autoritătile responsabile cu implementarea asistentei vor asigura existenta canalelor adecvate pentru diseminarea informatiei către beneficiarii potentiali, în special către întreprinderile mici si mijlocii (IMM). Acestea trebuie să includă si o indicatie privind procedurile administrative care trebuie urmate.

4.2. Alti beneficiari potentiali

Autoritătile responsabile cu implementarea asistentei vor asigura existenta unor canale adecvate pentru diseminarea informatiei către toate persoanele care beneficiază sau care ar putea beneficia de măsurile privind instruirea, ocuparea fortei de muncă ori dezvoltarea resurselor umane. În acest sens, se va asigura cooperarea dintre organismele de instruire profesională implicate în ocuparea fortei de muncă, afaceri si grupuri de afaceri, centre de pregătire si organizatii neguvernamentale.

Formulare

Formularele emise de către autoritătile nationale, regionale sau locale privind anuntarea, solicitarea si acordarea de asistentă beneficiarilor finali sau oricărei alte entităti eligibile pentru asemenea asistentă trebuie să indice clar că UE - si, în mod particular, prin programele PHARE, ISPA sau SAPARD - este aceea care furnizează sprijinul financiar. Notificarea de asistentă transmisă beneficiarilor va mentiona suma sau procentul de asistentă finantată prin programul în cauză. Dacă astfel de documente poartă emblema natională sau regională, ele trebuie să poarte de asemenea si însemnele UE, de aceeasi dimensiune cu celelalte.

4.3. Publicul larg

Mass-media

Autoritătile competente vor informa mass-media în cel mai adecvat mod despre actiunile cofinantate de UE, în particular PHARE, ISPA sau SAPARD. Participarea acestor organisme va fi reflectată corect în această informare. În acest scop, lansarea operatiunilor (după ce au fost adoptate de Comisie) si fazele importante ale implementării lor vor face obiectul unor măsuri de informare, în special când este vorba de mass-media regională (presă, radio si televiziune). Trebuie asigurată o colaborare corespunzătoare cu delegatia Comisiei Europene din tara beneficiară.

Principiile mentionate în cele două paragrafe precedente se vor aplica anunturilor, cum ar fi comunicate de presă sau de publicitate.

Actiuni informative

Organizatorii actiunilor informative, cum ar fi: conferinte, seminarii, târguri si expozitii legate de implementarea operatiunilor partial finantate prin programe PHARE, ISPA sau SAPARD, vor urmări să facă explicită participarea UE în cadrul acestor actiuni. Poate fi folosită ocazia pentru a se expune steagurile UE în sălile de conferinte si însemnul UE pe documente, în functie de situatie. Delegatia Comisiei Europene din tara beneficiară trebuie să îsi dea concursul si să acorde ajutor, dacă este necesar, în pregătirea si implementarea unor astfel de actiuni.

Materiale informative

Publicatiile (ca de exemplu brosuri si pliante) referitoare la programe sau măsuri similare finantate sau cofinantate de PHARE, ISPA sau SAPARD trebuie să contină pe prima pagină o indicatie clară a participării UE, precum si  însemnul UE alături de stema regională sau natională.

Acolo unde astfel de publicatii includ o prefată, ea trebuie semnată atât de persoana răspunzătoare din tara beneficiară, cât si din partea Comisiei, de către delegatul acesteia, astfel ca participarea UE să fie cât se poate de clară.

Astfel de publicatii se vor referi la organismele nationale si regionale răspunzătoare cu informarea părtilor interesate.

Principiile mentionate mai sus se aplică si materialului audiovizual.

5. Măsuri speciale privind panourile de afisaj, plăcutele permanente si afisele

Pentru a asigura vizibilitatea măsurilor finantate partial prin programele PHARE, ISPA sau SAPARD, tările beneficiare se vor asigura că următoarele măsuri de informare si publicitate sunt respectate:

Panouri de afisaj

Panourile de afisaj furnizând informatii asupra participării UE la finantarea investitiei trebuie amplasate la locatia fiecărui proiect în care participarea UE atinge 1 milion euro sau mai mult. Chiar în cazul în care autoritătile nationale sau regionale competente nu ridică un panou indicând propria lor implicare în finantarea proiectului respectiv, asistenta UE trebuie totusi mentionată pe un panou special.

Panourile de afisaj trebuie dimensionate în concordantă cu mărimea operatiunii (luând în considerare suma cofinantată de UE) si trebuie să fie pregătite în conformitate cu instructiunile ce se găsesc în manualul tehnic care se poate obtine de la delegatiile Comisiei Europene, la care se face referire mai sus.

Panourile de afisaj nu trebuie demontate mai devreme de 6 luni după terminarea respectivei lucrări, ele fiind înlocuite, acolo unde este posibil, printr-o plăcută permanentă, conform specificatiilor din manualul tehnic la care se face referire mai sus.

Plăcute permanente

În locurile accesibile publicului larg trebuie plasate plăcute permanente (ca de pildă în sălile de congrese, aeroporturi, gări etc.). Pe lângă sigla UE, astfel de plăcute trebuie să mentioneze partea de finantare UE, precum si programul respectiv (PHARE, ISPA sau SAPARD).

Acolo unde autoritatea natională, regională sau locală ori un alt beneficiar final decide să plaseze un panou de afisaj, o plăcută permanentă, să pună un afis sau să ia orice altă măsură pentru a furniza informatii despre proiecte cu un cost mai mic de 1 milion euro, participarea UE trebuie de asemenea indicată.

6. Prevederi finale

Autoritătile nationale, regionale sau locale implicate pot, în orice împrejurare, să ia măsuri suplimentare, dacă le consideră necesare. Ele trebuie să se consulte cu delegatia Comisiei Europene si o vor informa despre initiativele pe care le au în vedere, astfel ca delegatia să poată participa în mod corespunzător la realizarea lor.

Pentru a facilita implementarea acestor prevederi, Comisia, prin intermediul delegatiilor sale la fata locului, va acorda asistentă tehnică sub forma îndrumării privind cerintele proiectelor, acolo unde este necesar. Se va realiza un manual, scris în limba tării respective, care va contine indicatii detaliate de proiectare în format electronic si care va fi disponibil la cerere.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor  prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Alexe Costache Ivanov,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 919.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat renuntarea la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările ulterioare

 

1. Anca Ana, fiica lui Cicortas Petru si Tigan Floare, născută la 11 aprilie 1964 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 7122 Gols, Neubaugasse 60, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Nicolae Bălcescu nr. 4, bl. PB 70, ap. 17, judetul Bihor.

2. Anca Marian, fiul lui Anca Ioan si Rozalia, născut la 7 iulie 1956 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, 7122 Gols, Neubaugasse 60, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Nicolae Bălcescu nr. 4, bl. PB 70, ap. 17, judetul Bihor.

3. Ardelean Daniela, fiica lui Luis Arleen Nicer si Lidia, născută la 1 iulie 1978 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 1120 Viena, Seumegasse 3/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Abrud bl. 220, ap. 9, judetul Arad.

4. Babici Ioana, fiica lui Iordache Ion si Gheorghita, născută la 18 martie 1974 în localitatea Găesti, judetul Dâmbovita, România, cu domiciliul actual în Austria, 2700 Wiener Neustadt, Brunnerstr. 18/1/13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Găesti, Str. Unirii bl. 14, sc. B, ap. 17, judetul Dâmbovita.

5. Bartos-Paul Eugen, fiul lui Bartos Gheorghe si Domnica, născut la 1 ianuarie 1958 în localitatea Ardud, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 1210 Viena, Schillgasse 15-17/2/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ardud, str. Closca nr. 23, judetul Satu Mare.

6. Bartos-Paul Mariana, fiica lui Paul Ioan si Maria, născută la 7 martie 1964 în localitatea Batăr, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 1210 Viena, Schillgasse 15-17/2/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Costache Negruzzi nr. 13, bl. PB60, ap. 13, judetul Bihor.

7. Benec Adrian-Vasile, fiul lui Bulete Vasile si Ana, născut la 5 ianuarie 1972 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 1030 Viena, Marxergasse 27/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, Str. Zlagnei nr. 2, judetul Caras-Severin.

8. Bilan Lenuta-Tatiana, fiica lui Drelciuc Ioan si Silvia, născută la 24 ianuarie 1975 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Austria, 1160 Viena, Wilhelminenstr. 11-17/2/22, cu ultimul domiciliu din România în satul Bucsoaia, comuna Frasin, judetul Suceava.

9. Bilan Radu-Ioan, fiul lui Bilan Ioan si Leontina, născută la 10 martie 1970 în localitatea Gura Humorului, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Austria, 1160 Viena, Wilhelminenstr. 11-17/2/22, cu ultimul domiciliu din România în satul Bucsoaia, comuna Frasin, judetul Suceava.

10. Biro Ibolya, fiica lui Pal Tiberiu si Clara, născută la 22 iunie 1973 în localitatea Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 7201 Neudorfl, Ufevstr. V/5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Dârjiu nr. 393, judetul Harghita.

11. Biro Laszlo, fiul lui Biro Andreiu si Iuliana, născut la 24 ianuarie 1964 în localitatea Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 7201 Neudorfl Ufevstr. V/5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Zetea, Str. Principală nr. 809, judetul Harghita.

12. Bîrte Dorel, fiul lui Bîrte Dorel si Maria, născut la 10 septembrie 1961 în localitatea Rebra, judetul Bistrita- Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 2471 Pachfurth-Rohrau, Hauptstr. 27, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, Str. Ghinzii nr. 6, judetul Bistrita-Năsăud.

13. Bîrte Marioara, fiica lui Seretan Precup si Leontina, născută la 13 iunie 1964 în localitatea Lesu, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 2471 Pachfurth-Rohrau, Hauptstr. 27, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, Str. Ghinzii nr. 6, judetul Bistrita-Năsăud.

14. Bodis Andrei-Alexandru, fiul lui Bodis Doru-Marius si Sanda-Miruna, născut la 27 decembrie 1980 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 2000 Stockerau, Donaustr. 6/5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Str. Tarcului bl. 5, sc. 2, ap. 8, judetul Caras-Severin.

15. Bugărin Cristina, fiica lui Bugărin Ion si Quikel Charlote, născută la 11 octombrie 1970 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 83435 Bad Reichenhall, Asternweg 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Bd. Republicii nr. 22, sc. D, ap. 25, judetul Caras-Severin.

16. Bura Ana, fiica lui Kălin Simion si Iren, născută la 29 octombrie 1967 în localitatea Cămărzana, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 8421 Wolfsberg im Schwarzautal, Marchtring 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cămărzana, Str. Principală nr. 187/A, judetul Satu Mare.

17. Bura Vasile, fiul lui Bura Toader si Maria, născut la 17 septembrie 1964 în localitatea Cămărzana, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 8421 Wolfsberg im Schwarzautal, Marchtring 3, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Cămărzana, Str. Principală nr. 187/A, judetul Satu Mare.

18. Calinovschi Maria-Magdalena, fiica lui Ilie Simion si Maria, născută la 13 august 1935 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 93049 Regensburg, Clermont-Ferrand-Allee 27 IV, cu ultimul domiciliu din România în municipiul Bucuresti, str. Masina de Pâine nr. 69, bl. OD23, sc. D, ap. 154, sectorul 2.

19. Chereches Emanuel-Vasile, fiul lui Nicolae si Ana, născut la 5 iunie 1968 în localitatea Dej, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, 6020 Innsbruck, Perthalerstr. 17/22, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Câmpia Turzii, Str. Ciocârliei nr. 32, judetul Cluj.

20. Cighi Ovidiu, fiul lui Cighi Ioan si Doina-Ileana, născut la 19 aprilie 1963 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 9500 Villach, Fabriksteig 12/5/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Regele Carol nr. 2, ap. 2, judetul Timis.

21. Cighi Rodica-Daniela, fiica lui Morariu Manoilă si Virica, născută la 11 august 1965 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 9500 Villach, Fabriksteig 12/5/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Actorilor nr. 1, ap. 7, judetul Timis.

22. Ciobanu Gheorghe-Alin, fiul lui Ciobanu Gheorghe si Elena, născut la 26 iulie 1970 în localitatea Mihail Kogălniceanu, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Austria, 4820 Bad Ischl, Rettenbachwaldstr. 37/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Hateg nr. 1, bl. 5/2, sc. B, ap. 36, judetul Arad.

23. Ciobanu Luminita-Brândusa, fiica lui Becheanu Lazăr si Munteanu Valeria, născută la 1 iulie 1976 în localitatea Semlac, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 4820 Bad Ischl, Rettenbachwaldstr. 37/26, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Semlac nr. 1.312, judetul Arad.

24. Cîrpaci Stefan, fiul lui Cîrpaci Stefan si Covaci Constanta, născut la 19 septembrie 1962 în localitatea Gurahont, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 32045 Herford, Amselstr. 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sebis, Str. Oltului nr. 91, judetul Arad.

25. Coritar Ioan, fiul lui Coritar Laurentiu si Margareta, născut la 13 iunie 1972 în localitatea Sinteu, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Slovacia, 96001 Zvolen, Lieskovskacesta 4004/10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sinteu nr. 36, judetul Bihor.

26. Covaliu Dorin, fiul lui Covaliu Ioan si Maria, născut la 7 aprilie 1976 în localitatea Calafindesti, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Austria, 1170 Viena, Wurlitzergasse 94/26, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Calafindesti, judetul Suceava.

27. Cristescu Diana-Anastasia, fiica lui Cristescu Martin si Matica Iosefina-Mihaela, născută la 2 decembrie 1979 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 3644 Emmersdorf an der Donau, Gossam 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, Str. Plopului nr. 17, judetul Caras-Severin.

28. Cristescu Ileana-Marcela, fiica lui Cristescu Martin si Iosefina-Mihaela, născută la 7 mai 1981 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 3644 Emmersdorf an der Donau, Gossam 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, Str. Plopului nr. 17, judetul Caras-Severin.

29. Czegedi Cristina-Amalia, fiica lui Czegedi Dănut si Alexandra, născută la 16 decembrie 1981 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Austria, 8344 Bad Gleichenberg 353, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Valea Aurie nr. 57, bl. A, ap. 17, judetul Sibiu.

30. Dărău Dana-Cătălina, fiica lui Dărău Constantin si Liana-Delia-Maria, născută la 23 septembrie 1977 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 93051 Regensburg, Klenzenstr. 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Învătătorului nr. 6, sc. A, ap. 7, judetul Timis.

31. Deak-Konig Emanuela-Laura, fiica lui Constantinescu Gheorghe si Elena, născută la 18 septembrie 1953 în localitatea Călărasi, judetul Călărasi, România, cu domiciliul actual în Germania, 78120 Furtwagen, Ahornweg 3, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Sos. Viilor nr. 78-88, bl. 3, sc. 5, ap. 157, sectorul 5.

32. Decebal Daniel, fiul lui Decebal Vasile si Vioara, născut la 22 mai 1974 în localitatea Fărcasa, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 3871 Alt-Nagelberg, Hinterpocherstr. 34/9, cu ultimul domiciliu din România în satul Sârbi nr. 162, comuna Fărcasa, judetul Maramures.

33. Decker Damian, fiul lui Niculită Gheorghe si Ecaterina-Edita, născut la 5 noiembrie 1961 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 81927 München, Freischutzstr. 51/5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Str. Sportului nr. 5A, sc. 1, ap. 30, judetul Caras-Severin.

34. Despu Gabriel, fiul lui Despu Gheorghe si Maria, născut la 25 iunie 1970 în localitatea Prejmer, judetul  Brasov, România, cu domiciliul actual în Austria, 1160 Viena, Brusslgasse 28/3, cu ultimul domiciliu din România, în satul Stupini nr. 49, comuna Prejmer, judetul Brasov.

35. Dib Daniel, fiul lui Dib Grigore si Maria, născut la 26 octombrie 1967 în localitatea Feldru, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 8670 Krieglach, Werkstr. 25/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Feldru nr. 596, judetul Bistrita-Năsăud.

36. Dib Gabriela, fiica lui Pop Ioan si Maria, născută la 17 noiembrie 1968 în localitatea Cosbuc, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 8670 Krieglach, Werkstr. 25/1, cu ultimul domiciliu din România în satul Bichigiu nr. 316, comuna Cosbuc, judetul Bistrita-Năsăud.

37. Dobos Diana, fiica lui Cuedan Petru si Elena, născută la 15 septembrie 1972 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 84178 Kroning, Haken 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Str. Molidului nr. 24, judetul Arad.

38. Duchoslavova Veronica, fiica lui Svoboda Iosif si Vochot Ana, născută la 18 mai 1972 în localitatea Orsova, judetul Mehedinti, România, cu domiciliul actual în Cehia,  418 01 Bilina, Tylova 303, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Orsova, Str. Marinarilor nr. 1, sc. D, ap. 8, judetul Mehedinti.

39. Dusch Mariana, fiica lui Conta Petru si Ana, născută la 6 ianuarie 1980 în localitatea Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 5342 Abersee, Bahnstr. 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sighetu Marmatiei, Str. Mioritei nr. 13, judetul Maramures.

40. Engler Alexandrina-Adriana, fiica lui Stoica Alexandru si Floarea, născută la 14 aprilie 1969 în localitatea Spineni, judetul Olt, România, cu domiciliul actual în Germania, 77933 Lahr/Schwarzwald, Kolpingstr. 40, cu ultimul domiciliu din România în satul Făgetelu, comuna Scornicesti, judetul Olt.

41. Fabian Ioan-Beniamin, fiul lui Fabian Ioan si Maria, născut la 26 august 1965 în localitatea Cehu Silvaniei, judetul Sălaj, România, cu domiciliul actual în Austria, 1120 Viena, Mandelgasse 28/14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satulung, Str. Principală nr. 330, judetul Maramures.

42. Faur Maria-Emilia, fiica lui Olah Ioan si Farcas Silvia, născută la 9 februarie 1967 în localitatea Sălard, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 1010 Viena, Postgasse 2/3/47, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Traian Lalescu nr. 22, bl. PB29, ap. 12, judetul Bihor.

43. Faur Stefan, fiul lui Faur Aurel si Maria, născut la 6 aprilie 1957 în localitatea Cefa, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 1010 Viena, Postgasse 2/3/47, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Traian Lalescu nr. 22, bl. PB29, ap. 12, judetul Bihor.

44. Fenyvesi-Tudor Melinda, fiica lui Turos Gheorghe si Rozalia, născută la 12 septembrie 1976 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 71334 Waiblingen, Luise-Duttenhoferweg 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Gheorghe Ranetti nr. 2, sc. A, ap. 4, judetul Timis.

45. Gavrilă Claudina, fiica lui Mihăes Maricel si Cecilia, născută la 1 mai 1971 în localitatea Hălăucesti, judetul Iasi, România, cu domiciliul actual în Austria, 9821 Spittal/Drau, Martennockstr. 27 a/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bălan, Str. Florilor bl. 42, sc. 2, ap. 3, judetul Harghita.

46. Gavrilă Costel, fiul lui Gavrilă Constantin si Anica, născut la 2 iunie 1970 în localitatea Câmpuri, judetul Vrancea, România, cu domiciliul actual în Austria, 9821 Spittal/Drau, Martennockstr. 27 a/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bălan, Str. Florilor bl. 56, sc. 4, ap. 19, judetul Harghita.

47. Geletu Andreea, fiica lui Geletu Lucian si Daniela-Elvira, născută la 3 iulie 1984 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 71364 Winnenden, Burgeracker 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, str. Saturn nr. 50, judetul Brasov.

48. Gheorghe Cristinel, fiul lui Gheorghe Mihail si Maria, născut la 2 octombrie 1965 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Cehia, 417 41 Krupka, Hamry 577,  cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bucuresti, Str. Vidului nr. 6, sectorul 5.

49. Gheorghe Emilian-Stefănită, fiul lui Gheorghe Vergiliu si Liliana, născut la 28 aprilie 1982 în localitatea Buzău, judetul Buzău, România, cu domiciliul actual în Austria, 4600 Wels, Straubingerstr. 12/2/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Urziceni, Str. Grădinitei nr. 24, judetul Ialomita.

50. Gheorghe Liliana, fiica lui Ungureanu Elena, născută la 8 august 1956 în localitatea Buzău, judetul Buzău, România, cu domiciliul actual în Austria, 4600 Wels, Straubingerstr. 12/2/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Urziceni, Str. Grădinitei nr. 24, judetul Ialomita.

51. Gheorghe Vergiliu, fiul lui Gheorghe Petre si Maria, născut la 25 iunie 1948 în localitatea Căzănesti, judetul Ialomita, România, cu domiciliul actual în Austria, 4600 Wels, Straubingerstr. 12/2/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Urziceni, Str. Grădinitei nr. 24, judetul Ialomita.

52. Grozav Elena-Iuliana, fiica lui Grozav Gheorghe si Rozalia, născută la 23 mai 1964 în localitatea Salonta, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 3100 St. Polten, Muhlweg 62 a/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. G. Byron bl. 104, ap. 14, judetul Arad.

53. Gurită-Jansweid Liliana-Felicia, fiica lui Radu Gheorghe si Felicia, născută la 29 iunie 1965 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 41239 Monchengladbach, Buchenstr. 15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Lomonosov nr. 2 A, ap. 30, judetul Sibiu.

54. Handschuhmacher Angela-Elisabeta, fiica lui Vasil Augustin si Anna, născută la 14 octombrie 1967 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 4073 Wilhering, Donauweg 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, Str. Toamnei nr. 57, judetul Satu Mare.

55. Hasias Călin-Anton, fiul lui Hasias Silvius-Coriolan si Rodica-Silvia-Elena, născut la 8 iulie 1960 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Luxemburg, 8440 Steinfort, 85 C Route de Luxemburg, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 53, bl. 22A, ap. 7, sectorul 6.

56. Hasias Dorina, fiica lui Danciu Iftemie si Cornelia, născută la 8 octombrie 1961 în localitatea Cavnic, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Luxemburg, 8440 Steinfort, 85 C Route de Luxemburg, cu ultimul  domiciliu din România în Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 53, bl. 22A, ap. 7, sectorul 6.

57. Heinzl Carmen, fiica lui Lupo Demeter si Marioara-Ana, născută la 6 iulie 1971 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 71229 Leonberg, Freiligrathstr. 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Str. Scărisoarei nr. 58, judetul Arad.

58. Herden Gianina-Aida, fiica lui Sarman Traian si Maria, născută la 28 aprilie 1976 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 2291 Schonfeld, Oberweidnerstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, str. George Enescu bl. 7, ap. 14, judetul Maramures.

59. Holerga Axente, fiul lui Crăciunean Ioan si Samfira, născut la 24 aprilie 1960 în localitatea Secăsel, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Germania, 71364 Winnenden, Kornle 24, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, str. Călugăreni nr. 6, judetul Sibiu.

60. Holzhacker Maria, fiica lui Ionită Constantin si Stefana, născută la 20 iunie 1941 în localitatea Mereni, judetul Teleorman, România, cu domiciliul actual în Germania, 70374 Stuttgart, Nurnbergerstr. 36, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Dumitrescu Vasile nr. 2, bl. 66 C, ap. 11, sectorul 5.

61. Iancu Ioan, fiul lui Iancu Teodor si Sofia, născut la 20 martie 1966 în localitatea Alba Iulia, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Austria, 3372 St. Georgen am Ybbsfelde, Marktstr. 1/5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri nr. 51 C, judetul Alba.

62. Iancu Mihaela-Iuliana, fiica lui Iancu Florea si Elena, născută la 27 februarie 1980 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 9312 Meiselding 26, cu ultimul domiciliu din România  în localitatea Timisoara, Calea Aradului nr. 36, ap. 8, judetul Timis.

63. Ianosteac Ana, fiica lui Iurec Francisc si Antonia, născută la 22 martie 1971 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Slovacia, 985 56 Tomasovce, Druzstevna 440/23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, aleea Dezna bl. X16, ap. 31, judetul Arad.

64. Ianosteac Iosif, fiul lui Ianosteac Iosif si Antonia, născut la 24 noiembrie 1969 în localitatea Alesd, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Slovacia, 985 56 Tomasovce, Druzstevna 440/23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, aleea Dezna bl. X16, ap. 31, judetul Arad.

65. Ionescu-Cartas Andrei, fiul lui Ionescu-Cartas Marian si Letitia, născut la 19 aprilie 1974 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 53119 Bonn, Westpreussenstr. 10, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Sibiu nr. 12, bl. Z32, ap. 65, sectorul 6.

66. Ivan Adrian, fiul lui Luis Ivan Gabriel si Elena, născut la 16 ianuarie 1978 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Kremplstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Nicolae Bălcescu, judetul Constanta.

67. Jogan Steliana, fiica lui Souca Ioan si Elvira, născută la 13 ianuarie 1963 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Slovenia, 6276, Pobegi, Koper, Cikuti 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Bd. Grivitei nr. 81, bl. B1, sc. C, ap. 18, judetul Brasov.

68. Keller Lia-Adriana, fiica lui Trif Nicolae si Otilia, născută la 13 martie 1969 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 90522 Oberasbach, Tulpenstr. 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Bizusa nr. 4, ap. 29, judetul Cluj.

69. Kempf Luminita, fiica lui Vava Marin si Gheorghita, născută la 29 august 1961 în localitatea Obârsia, judetul Olt, România, cu domiciliul actual în Germania, 76185 Karlsruhe, Bachstr. 59, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Obârsia, judetul Olt.

70. Kohonicz Agnes-Eva, fiica lui Dioszegi Agnes, născută la 17 iulie 1968 în localitatea Salonta, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 1100 Viena, Laaerbergstr. 26/1/208, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Stefan Plăvăt nr. 148, sc. D, ap. 8, judetul Timis.

71. Kovacic Simion, fiul lui Kovacic Rudolf si Maria, născut la 6 iulie 1971 în localitatea Popesti, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Slovacia, 99001 Velky Krtis, B. Nemcova 872/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Popesti, judetul Bihor.

72. Krafft Elena, fiica lui Farcas Gavril si Elena, născută la 14 martie 1980 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 91126 Schwabach, Freiherr-vom-Steinstr. 25, cu ultimul domiciliu din România în satul Mălâncrăv, Str. Morii nr. 70, comuna Laslea, judetul Sibiu.

73. Krchnavy Maria, fiica lui Sivoc Stefan si Antonia, născută la 19 ianuarie 1974 în localitatea Marca, judetul Sălaj, România, cu domiciliul actual în Slovacia, Kopcany, Hurbanova 727, cu ultimul domiciliu din România în satul  Marca Huta nr. 10, comuna Marca, judetul Sălaj.

74. Kuk Sanda, fiica lui Cotolan Simion si Maria, născută la 18 iulie 1963 în localitatea Hateg, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 2751 Steinabruckl, Haupstr. 13/3/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Hateg, str. Grăniceri nr. 2, judetul Hunedoara.

75. Lang Elena-Nicoleta, fiica lui Vlădescu Lucia, născută la 21 decembrie 1974 în localitatea Giurgiu, judetulGiurgiu, România, cu domiciliul actual în Austria, 9523 Villach-Landskron, Steinbruchstr. 63, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Năsăud, str. Lt. Nicolae Prahase nr. 5, judetul Bistrita-Năsăud.

76. Martinuzzi Niculina-Cristina, fiica lui Ciornei Ioan si Elena, născută la 29 noiembrie 1975 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Slovenia, 9000 Murska Sobota, Cankarjeva 48, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Avrig, Str. Bisericii nr. 25,  judetul Sibiu.

77. Miron Gheorghe, fiul lui Miron Dumitru si Maria, născut la 21 octombrie 1956 în localitatea Jidvei, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Austria, 3300, Amstetten, Wasseringstr. 6/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Căpâlna de Jos nr. 193, judetul Alba.

78. Muller Cristina-Nicoleta, fiica lui Cojocariu Nicolae si Maria, născută la 12 decembrie 1972 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 87437 Kempten, Breslauerstr. 61, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, Str. Stadionului nr. 113, judetul Sibiu.

79. Nicoloiu Sorin-Ioan, fiul lui Nicoloiu Costea si Elena, născut la 6 ianuarie 1963 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 86567 Hilgertshausen-Tandern, Mannried 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 20, bl. 20, sc. D, ap. 22, judetul Brasov.copyrightdsc.net

80. Pavel Cornel, fiul lui Pavel Dumitru si Rafila, născut la 30 august 1952 în localitatea Bocsa, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 9710 Feistritz/Drau, Hermann-Scheidenbergerstr. 363/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bocsa, Str. Nucilor bl. 10, sc. 1, ap. 6, judetul Caras-Severin.

81. Pavel Elena, fiica lui Zabulic Constantin si Maria, născută la 29 octombrie 1954 în localitatea Brestovăt, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 9710 Feistritz/Drau, Hermann-Scheidenbergerstr. 363/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bocsa, Str. Nucilor bl. 10, sc. 1, ap. 6, judetul Caras-Severin.

82. Petla Lenuta-Viorica, fiica lui Ionescu Lucian si Ileana, născută la 26 septembrie 1975 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 84028 Landshut, Reithoferstr. 12, cu ultimul domiciliu din România în satul Hisias nr. 30, comuna Recas, judetul Timis.

83. Pop Cosmin-Teodor, fiul lui Pop Teodor si Ana, născut la 20 iunie 1984 în localitatea Oradea, judetul  Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 7122 Gols, Neubaugasse 60, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Nicolae Bălcescu nr. 4, bl. PB 70, ap. 17, judetul Bihor.

84. Popa Daniela, fiica lui Gherasim Teodor si Aurelia, născută la 3 februarie 1974 în localitatea Ocna Mures, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Austria, 3300 Amstetten, Reichsstr. 76/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Pop de Băsesti nr. 19, judetul Timis.

85. Popa Gheorghe, fiul lui Popa Traian si Floare, născut la 2 decembrie 1972 în localitatea Vinga, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 3300 Amstetten, Reichsstr. 76/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Vladimirescu, str. Ion Vodă nr. 15, judetul Arad.

86. Postasu Alexandru, fiul lui Postasu Constantin si Lucica, născut la 27 martie 1984 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 09244 Lichtenau, Pappelweg 10, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Aleea Circului nr. 2, bl. 2, sc. D, ap. 40, sectorul 2.

87. Postasu Lucia-Andreea, fiica lui Postasu Constantin si Lucica, născută la 24 februarie 1977 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 09244 Lichtenau, Pappelweg 10, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Aleea Circului nr. 2, bl. 2, sc. D, ap. 40, sectorul 2.

88. Purcică-Gîrlan Florin-Marian, fiul lui Purcică-Gîrlan Mitache si Gabriela, născut la 16 aprilie 1979 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Austria, 3454 Reidling, Sitzenbergstr. 27, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, str. Alexandru cel Bun nr. 14, bl. F2, sc. A, ap. 35, judetul Brasov.

89. Rotaru Petrică, fiul lui Rotaru Ion si Voica, născut la 20 mai 1956 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 83471 Berchtesgaden, Ludwig-Ganghoferstr. 25, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Sapte Drumuri nr. 18, bl. PM 40A, sc. 4, ap. 35, sectorul 3.

90. Ruxanda Magdalena-Maria, fiica lui Ruxanda Dumitru si Floarea, născută la 26 august 1975 în localitatea Alexandria, judetul Teleorman, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 2200 Copenhaga N, Haraldsgade 23, 3 th, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Bd. Grivitei nr. 42, bl. 20, ap. 1, judetul Brasov.

91. Schiesser Viorica, fiica lui Grad Vasile si Ilisca, născută la 26 august 1971 în localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Germania, 78224 Singen, Konstanzerstr. 75, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Viseu de Sus, Str. 22 Decembrie bl. 23, sc. A, ap. 2, judetul Maramures.

92. Scridonesi Andreas-Alexandru, fiul lui Scridonesi Ioan si Marina, născut la 9 august 1982 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 9020 Klagenfurt, F. G. Waldmuller Gasse 27,  cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, Aleea Iasomiei nr. 4, sc. C, ap. 38, judetul Bistrita-Năsăud.

93. Silvăsan Augustin-Doru-Ieronim, fiul lui Silvăsan Trandafir si Doina, născut la 1 august 1958 în localitatea Clopotiva, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 3512 Mautern an der Donau, Schlossgasse 1/2, cu ultimul domiciliu din România în satul Bucova nr. 64, comuna Băutar, judetul Caras-Severin.

94. Spieser Carmen-Mariana, fiica lui Weber Dieter si Botărel Maria, născută la 22 iulie 1967 în localitatea Cisnădie, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 73525 Schwab. Gmund, Barnsleyerstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cisnădie, str. Piata Nouă bl. V, ap. 41, judetul Sibiu.

95. Streng Bernadette-Rexona, fiica lui Borbely Janos si Eva, născută la 28 septembrie 1977 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 88212 Ravensburg, Hegaustr. 25, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, str. Gheorghe Doja nr. 3, judetul Satu Mare.

96. Suditu-Meichsner Stela, fiica lui Suditu Grigore si Aurelia, născută la 17 iulie 1949 în localitatea Corugea, judetul Tulcea, România, cu domiciliul actual în Germania, 14471 Potsdam, Feuerbachstr. 15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Constanta, str. Gheorghe. Duca nr. 81 D, bl. L45, sc. A, ap. 3, judetul Constanta.

97. Svoboda Maria, fiica lui Svoboda Iosif si Ana, născută la 9 septembrie 1975 în localitatea Orsova, judetul Mehedinti, România, cu domiciliul actual în Cehia, 418 01 Bilina, M. Svabinskeho 660/10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Orsova, Str. Marinarilor nr. 1, sc. D, ap. 8, judetul Mehedinti.

98. Szabo Rozalia-Agneta, fiica lui Veres Stefan si Ecaterina, născută la 7 august 1951 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 2500 Baden, Antonsgasse 21-23/3/28, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sfântu Gheorghe, str. Tancsis Mihaly nr. 6A, bl. 10, ap. 14, judetul Covasna.

99. Szocs Zita, fiica lui Szocs Geza si Piroska, născută la 19 septembrie 1973 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 1020 Viena, Perinetgasse 4/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Miercurea-Ciuc, Str. Inimii nr. 9, ap. 31, judetul Harghita.

100. Sova Cristinel, fiul lui Sova Gheorghe si Niculina, născut la 3 decembrie 1967 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Austria, 8103 Eisbach, Greith 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Apateu nr. 394/A, judetul Arad.

101. Sova Maria, fiica lui Brânduse Ioan si Andronica, născută la 24 martie 1969 în localitatea Apateu, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 8103 Eisbach, Greith 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Apateu, nr. 394/A, judetul Arad.

102. Teissl Elena, fiica lui Merlescu Vasile si Tudora, născută la 1 mai 1969 în localitatea Vânători-Neamt, judetul Neamt, România, cu domiciliul actual în Austria, 8160 Weiz, Ludwig-Schlacher-Gasse 26/1/14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Silagiu nr. 12, judetul Timis.

103. Toma Elena, fiica lui Bucur Marin si Ioana, născută la 13 noiembrie 1965 în localitatea Mănesti, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Viena, Geiselbergstr. 35-37/30, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Mănesti, judetul Prahova.

104. Toma Gabriel, fiul lui Toma Gheorghe si Elisabeta, născut la 15 martie 1954 în localitatea Păulesti, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Viena, Geiselbergstr. 35-37/30, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Păulesti, judetul Prahova.

105. Trandafir Gheorghe, fiul lui Trandafir Nicolae si Ana, născut la 23 august 1949 în localitatea Pitesti, judetul Arges, România, cu domiciliul actual în Austria, 1130 Viena, Bossigasse 21/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Pitesti, Str. 1 Decembrie 1918 bl. C7, sc. F, ap. 5, judetul Arges.

106. Tudic Valeria, fiica lui Tudic Mihai si Maria, născută la 15 februarie 1979 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 1210 Viena, Oswald Redlichstr. 23/24/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Micula nr. 431, judetul Satu Mare.

107. Ungur Lavinia-Sorina, fiica lui Iliescu Traian si Virginia, născută la 28 august 1968 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Austria, 3100 St. P.lten, Ernst Mach Gasse 7/3/16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Zona Bucovina bl. C30, ap. 12, judetul Timis.

108. Varga Ladislau, fiul lui Varga Bela si Iuliana, născut la 22 octombrie 1968 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 7423 Grafenschachen 60, Pinkafeld, cu ultimul domiciliu din România în satul Fughiu nr. 137, comuna Osorhei, judetul Bihor.

109. Varga Marta, fiica lui Silaghi Gheorghe si Magdolna, născută la 21 septembrie 1972 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 7423 Grafenschachen 60, Pinkafeld, cu ultimul domiciliu din România în satul Fughiu nr. 137, comuna Osorhei, judetul Bihor.

110. Verzea Elena, fiica lui Popescu Victor si Ana, născută la 17 martie 1950 în localitatea Colceag, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Austria, 1100 Viena, Triesterstr. 73/36, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ploiesti, str. Podul Înalt nr. 3, bl. 138, ap. 1, judetul Prahova.

 

REPUBLICĂRI

ORDONANTA DE URGENTĂ A GUVERNULUI Nr. 75/1999

privind activitatea de audit financiar*)

 

            *) Republicată în temeiul art. III din Ordonanta Guvernului nr. 67/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 4 iunie 1999, a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 133/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 5 aprilie 2002, lege rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 3 iunie 2003. Ulterior a mai fost modificată si completată prin rdonanta Guvernului nr. 67/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 12/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 23 ianuarie 2003.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă constituie cadrul juridic pentru organizarea activitătii de audit financiar si reglementarea exercitării independente a profesiei de auditor financiar de către persoanele care au dobândit această calitate în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. - Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situatiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera.

Art. 3. - (1) Auditorul financiar este persoana fizică sau persoana juridică ce dobândeste această calitate în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(2) Auditorii financiari persoane fizice sau persoane juridice, care au dobândit această calitate si sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, în exercitarea independentă a profesiei pot desfăsura:

a) activitatea de audit financiar;

b) activitatea de audit intern;

c) activităti de consultantă financiar-contabilă si fiscală;

d) activităti de asigurare a managementului financiar-contabil;

e) activităti de pregătire profesională de specialitate în domeniu;

f) activităti de expertiză contabilă;

g) activităti de evaluare;

h) activităti de reorganizare judiciară si lichidare.

(3) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de auditor financiar pot practica activitătile economico-financiare prevăzute la alin. (2), cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activitătile respective, după caz, si a principiului independentei.

Art. 4. - Auditorii financiari, în exercitarea independentă a profesiei, trebuie să fie liberi si perceputi a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independentă, obiectivitate si integritate profesională.

 

CAPITOLUL II

Înfiintarea, organizarea si atributiile Camerei Auditorilor Financiari din România

 

Art. 5. - (1) Se înfiintează Camera Auditorilor Financiari din România, persoană juridică autonomă, ca organizatie profesională de utilitate publică fără scop lucrativ.

(2) Camera, în numele statului, organizează, coordonează si autorizează desfăsurarea activitătii de audit financiar în România.

(3) Camera are următoarele atributii:

a) elaborează următoarele documente:

a1) Regulamentul de organizare si functionare a Camerei, în vederea supunerii lui spre aprobare Guvernului. Regulamentul va cuprinde prevederi referitoare la:

- organele de conducere ale Camerei si modul de desemnare a acestora;

- atributiile si răspunderile Camerei;

- regulile de atribuire si atragere a calitătii de auditor financiar;

- cerintele privind asigurarea pentru riscul profesional în exercitarea activitătii de audit financiar;

- abaterile disciplinare, sanctiunile disciplinare si procedura de disciplină;

a2) Codul privind conduita etică si profesională în domeniul auditului financiar;

a3) standardele de audit;

a4) programa analitică pentru examenul de aptitudini profesionale;

a5) Normele privind procedurile de control al calitătii auditului financiar;

a6) Regulile privind pregătirea continuă a auditorilor financiari;

a7) Normele privind procedurile minimale de audit;

Reglementările prevăzute la lit. a2)-a7) se aprobă prin hotărâri ale Consiliului Camerei;

b) atribuie calitatea de auditor financiar si emite autorizatii pentru exercitarea acestei profesii;

c) organizează si urmăreste programul de pregătire continuă a auditorilor financiari;

d) controlează calitatea activitătii de audit financiar;

e) promovează actualizarea legislatiei prin institutiile abilitate, precum si a normelor de audit financiar, în concordantă cu reglementările institutiilor profesionale europene si internationale;

f) elaborează normele interne privind activitatea Camerei;

g) retrage temporar sau definitiv dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în conditiile prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Camerei;

h) asigură reprezentarea internatională a profesiei de auditor financiar din România;

i) emite reguli si proceduri în limitele si competentele stabilite în regulamentul de organizare si functionare, prin care să se asigure respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 6. - (1) Camera are sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 12, etajul 5, sectorul 5. Guvernul acordă în folosintă gratuită pe 10 ani spatiul necesar desfăsurării activitătii la adresa mentionată mai sus.

(2) Camera poate înfiinta reprezentante în tară si în străinătate.

(3) Organele de conducere ale Camerei sunt:

Conferinta, Consiliul si Biroul permanent al Consiliului Camerei.

(4) Membrii Consiliului Camerei sunt alesi în cadrul Conferintei ordinare, putând îndeplini cel mult două mandate. Consiliul alege, pentru aceeasi perioadă, Biroul permanent, precum si persoanele care îndeplinesc functiile de conducere prevăzute de regulamentul de organizare si functionare.

(5) Hotărârile Conferintei si ale Consiliului Camerei pot fi publicate, conform hotărârii Consiliului, în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Membrii Consiliului Camerei, care în perioada mandatului devin, potrivit legii, incompatibili cu această calitate, sunt obligati să solicite suspendarea lor din functia pe care o detin în Consiliu, pe durata incompatibilitătii.

Art. 8. - (1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice si juridice care, din punct de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi.

(2) Sunt auditori financiari nonactivi membrii care sunt incompatibili pentru exercitarea activitătii de audit financiar. Situatiile de incompatibilitate se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.

(3) Auditorii financiari, membri ai Camerei, se înscriu în Registrul auditorilor financiari pe cele două categorii, activi sau nonactivi, în baza declaratiei date pe propria răspundere.

(4) Refuzul Camerei de a înscrie ca membri persoane care consideră că întrunesc cerintele prezentei ordonante de urgentă poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ.

Art. 9. - Nu pot fi auditori financiari activi într-o entitate economică sau, dacă au fost desemnati de adunarea generală a entitătii economice respective, decad din această calitate:

a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ori sotii administratorilor;

b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte functii decât aceea de auditor financiar activ un salariu sau o remuneratie de la administratori ori de la entitatea economică auditată;

c) persoanele cărora le este interzisă functia de administrator, potrivit legii;

d) persoanele care pe durata exercitării profesiei de auditor financiar activ au atributii de control financiar în cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii publice, cu exceptia situatiilor prevăzute expres de lege.

Art. 10. - (1) Sunt stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) sunt licentiate ale unei facultăti cu profil economic si au o vechime în activitatea financiar-contabilă de minimum 4 ani sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;

b) au promovat testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;

c) au satisfăcut pe parcursul stagiului cerintele Codului privind conduita etică si profesională în domeniul auditului financiar.

(2) Camera stabileste normele pentru desfăsurarea programului de pregătire a stagiarului în activitatea de audit financiar.

(3) Stagiarii în activitatea de audit financiar pot efectua programul de pregătire practică prin participarea la activitatea de audit financiar, în cadrul unor cabinete individuale sau societăti de profil, cu forme legale de încadrare sau fără remuneratie, potrivit normelor elaborate de Cameră, pentru care entitătile economice mentionate mai sus vor elibera adeverinta de efectuare a stagiului.

 

CAPITOLUL III

Reguli de atribuire a calitătii de auditor financiar

 

Art. 11. - Pentru atribuirea calitătii de auditor financiar, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, candidatii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

A. Persoanele fizice:

a) să îndeplinească cumulativ conditiile prevăzute la art. 10 alin. (1);

b) să fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar, stagiul putând începe numai după îndeplinirea cumulativă a conditiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) si b);

c) să promoveze examenul de aptitudini profesionale prevăzut la art. 13.

B. Persoanele juridice:

a) persoanele care efectuează auditul financiar al situatiilor financiare în numele societătilor de audit trebuie să satisfacă conditiile prevăzute la lit. A sau la art. 12;

b) majoritatea drepturilor de vot trebuie detinută direct sau indirect de persoane fizice ori societăti de audit care satisfac conditiile prevăzute la lit. A sau la art. 12;

c) majoritatea membrilor consiliului de administratie al unei societăti de audit trebuie să fie persoane fizice sau societăti de audit care satisfac conditiile prevăzute la lit. A ori la art. 12.

Art. 12. - Camera, la cerere, poate să atribuie calitatea si să acorde dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar si persoanelor care îndeplinesc următoarele conditii:

A. Persoanele fizice trebuie:

a) să posede o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat;

b) să fi fost pentru cel putin 3 ani auditor independent sau angajatul, asociatul, actionarul unei societăti ori grup de societăti care are în obiectul de activitate auditul financiar;

c) să satisfacă cerintele Codului de etică profesională al Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC);

d) să facă dovada că posedă cunostintele necesare pentru desfăsurarea activitătii de audit financiar în România.

B. Persoanele juridice care au dobândit calitatea de auditor financiar într-un stat străin sau care fac parte dintr-un grup de societăti în care majoritatea actionarilor sau/si a angajatilor detine calitatea de auditor financiar în statul respectiv.

C. Atribuirea calitătii de membru al Camerei si acordarea dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor care îndeplinesc cumulativ conditiile prevăzute în prezentul articol se vor face potrivit normelor elaborate de Consiliul Camerei.

Art. 13. - (1) Calitatea de auditor financiar se atribuie pe bază de examen de aptitudini profesionale, prin care trebuie să se certifice un nivel corespunzător de cunostinte teoretice, precum si capacitatea de a le aplica.

(2) Examenele pentru atribuirea calitătii de auditor financiar se organizează de Cameră, conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Camerei. 

(3) Examenul constă în sustinerea de probe scrise la următoarele discipline:

a) a1) audit financiar;

a2) contabilitate generală: reglementări nationale, europene si internationale; aspecte teoretice, metodologice si practice privind tratamentele contabile potrivit standardelor de contabilitate internatională; evaluarea elementelor bilantiere; determinarea profitului si pierderii;

a3) analiza si evaluarea critică a situatiilor financiare;

a4) reguli de consolidare a conturilor;

a5) contabilitatea costurilor si contabilitatea managerială; relatia dintre contabilitate si management;

a6) audit intern;

a7) standardele privind întocmirea situatiilor financiare si a bilanturilor consolidate si metodele de evaluare a elementelor bilantiere si de determinare a profitului si pierderii;

a8) normele legale si profesionale privind auditul financiar al situatiilor financiare si al celorlalte documente contabile si persoanele care efectuează audit financiar;

b) alte discipline corelate cu auditul financiar:

b1) drept comercial;

b2) drept fiscal;

b3) drept civil;

b4) dreptul muncii si protectiei sociale;

b5) sisteme informationale si sisteme informatice;

b6) economia întreprinderii, economie generală si financiară;

b7) matematică si statistică;

b8) principii de bază privind managementul financiar al întreprinderii.

 

CAPITOLUL IV

Exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar

 

Art. 14. - Auditorul financiar poate exercita independent profesia de auditor financiar numai dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) este membru persoană activă a Camerei;

b) îndeplineste conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.

Art. 15. - (1) O persoană nu poate exercita independent profesia de auditor financiar al unei entităti economice dacă este angajată a acesteia ori dacă are relatii cu aceasta sau cu orice persoană cu care entitatea economică respectivă are relatii care conduc la situatia de incompatibilitate sau conflict de interese.

(2) În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin incompatibilitate sau conflict de interese se întelege toate situatiile care conduc la stirbirea cerintei fundamentale de independentă în exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar.

Art. 16. - Dacă pe durata exercitării independente a profesiei de auditor financiar nu se mai îndeplinesc conditiile pentru exercitarea acesteia, auditorul financiar are obligatia să renunte imediat la contractul său si să notifice clientului încetarea acestuia, precum si motivul renuntării.

Art. 17. - (1) În cazul în care Camera ia cunostintă de situatia în care un auditor financiar, în timpul exercitării independente a profesiei, nu a îndeplinit cerintele profesionale conform normelor de audit emise de Cameră, aceasta va sesiza autoritatea statului la care se depun situatiile financiare ale entitătii economice respective si va lua măsuri disciplinare împotriva auditorului financiar respectiv.

(2) În situatia în care autoritatea de stat prevăzută la alin. (1) solicită efectuarea unui al doilea audit, entitatea economică va lua măsurile necesare pentru a se conforma în cel mai scurt timp, dar înlăuntrul unui termen ce nu va depăsi 6 luni de la data primirii de către entitatea economică a comunicării scrise.

 

CAPITOLUL V

Independentă si integritate profesională

 

Art. 18. - Profesia de auditor financiar poate fi exercitată numai de persoanele care îndeplinesc conditiile de independentă prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.

Art. 19. - (1) Persoanele cărora li s-a atribuit calitatea de membru persoană activă a Camerei nu pot angaja sau desfăsura activităti care prejudiciază ori care pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenta sau reputatia profesională, astfel cum acestea sunt definite în Codul privind conduita etică si profesională în domeniul auditului financiar.

(2) Integritatea, obiectivitatea sau independenta profesională nu este afectată dacă auditorul financiar îsi exercită profesia la două sau mai multe entităti economice în acelasi timp, în conditiile în care sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgentă si ale codului mentionat la alin. (1).

 

CAPITOLUL VI

Auditul intern

 

Art. 20. - Începând cu exercitiul financiar al anului 2001 entitătile economice ale căror situatii financiare sunt supuse auditului financiar sunt obligate să organizeze si să asigure exercitarea activitătii profesionale de audit intern, potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 21. - Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activitătilor entitătii economice în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acestuia.

Art. 22. - Auditul intern are drept obiective:

a) verificarea conformitătii activitătilor din entitatea economică auditată cu politicile, programele si managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale;

b) evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de către conducerea unitătii în scopul cresterii eficientei activitătii entitătii economice;

c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitătii din entitatea economică;

d) protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel.

Art. 23. - Responsabilii pentru organizarea activitătii de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor si semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar.

Art. 24. - Auditorii financiari efectuează, cu ocazia planificării si exercitării independente a profesiei de auditor financiar, evaluarea functiei de audit intern atât sub aspectul gradului de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate, cât si a performantelor acestuia, pentru a determina măsura în care se pot baza pe rezultatele auditului intern în desfăsurarea activitătii lor de audit financiar.

Art. 25. - Camera elaborează norme de audit intern aliniate la standardele internationale în domeniu.

 

CAPITOLUL VII

Rolul, atributiile si drepturile autoritătii de stat

 

Art. 26. - Activitatea Camerei se desfăsoară sub supravegherea autoritătii de stat, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 27. - Autoritatea de stat va urmări permanent ca reglementările emise de Cameră si deciziile luate de organele de conducere ale acesteia să nu contravină reglementărilor legale.

Art. 28. - În cazul în care autoritatea de stat constată că nu sunt respectate conditiile si obligatiile prevăzute de lege, aceasta va lua măsurile legale ce se impun.

Art. 29. - (1) Categoriile de entităti economice ale căror situatii financiare vor fi auditate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă se stabilesc de către Ministerul Finantelor Publice în acord cu Programul de implementare a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

(2) La entitătile economice care aplică reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate auditul financiar se efectuează potrivit prezentei ordonante de urgentă.

(3) Entitătile economice care nu au obligatia, potrivit legii, să aplice Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate pot opta pentru auditarea situatiilor financiare în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

Art. 30. - Ministerul Finantelor Publice va elabora, cu consultarea prealabilă a Camerei, si va promova spre adoptare proiecte de acte normative pentru completarea si/sau modificarea prezentei ordonante de urgentă, în functie de modificarea si/sau de completarea Directivei a VIII-a 84/653 CEE.

 

CAPITOLUL VIII

Registrul auditorilor financiari

 

Art. 31. - (1) Auditorii financiari activi si nonactivi, persoane fizice si juridice, vor fi înscrisi în Registrul auditorilor financiari, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi actualizat anual cu modificările intervenite.

(2) În Registrul auditorilor financiari vor fi mentionate cel putin următoarele informatii:

a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, numărul de telefon si numărul carnetului de auditor financiar;

b) pentru persoanele juridice: denumirea societătii, adresa sediului social, numărul de telefon si numărul autorizatiei de functionare.

(3) Pentru fiecare societate de audit financiar se vor mentiona în plus următoarele:

a) numele, prenumele, adresa si numărul de telefon ale persoanelor fizice care efectuează auditul financiar în numele si în contul societătilor de audit financiar;

b) numele, prenumele, adresa si numărul de telefon ale asociatilor sau ale actionarilor;

c) numele, prenumele, adresa si numărul de telefon ale membrilor consiliului de administratie.

 

CAPITOLUL IX

Sanctiuni

 

Art. 32. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă atrage, după caz, răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau penală.

Art. 33. - (1) Auditorii financiari persoane juridice răspund, potrivit legii, în calitatea lor de membri ai Camerei, dacă unul dintre asociati, administratori sau angajati, care nu are calitatea de auditor, va interveni în exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar astfel încât să prejudicieze independenta persoanelor fizice care desfăsoară această activitate în numele persoanei juridice.

(2) Prevederile prezentului capitol se aplică si persoanelor fizice care sunt membre ale Camerei si care desfăsoară activitatea de auditor financiar în numele unor auditori financiari persoane juridice.

(3) În măsura în care nu sunt infractiuni, faptele prevăzute la alin. (1) si (2) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă între 10 si 25 milioane lei.

Constatarea contraventiei se face de persoane anume împuternicite de Consiliul Camerei.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 34. - (1) Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabileste un comitet provizoriu format din 9 membri.

(2) Pe parcursul perioadei tranzitorii, care se întinde până la primele alegeri ale conducerii Camerei, Comitetul provizoriu îndeplineste atributiile Camerei prevăzute la art. 5 alin. (3). Regulamentul de organizare si functionare a Camerei prevăzut la art. 5 alin. (3) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Comitetul provizoriu va functiona până la primele alegeri ale conducerii Camerei.

(4) Primele alegeri ale conducerii Camerei se organizează în termen de 3 luni de la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei, potrivit regulilor prevăzute de acesta.

Art. 35. - (1) La constituire Camera va fi alcătuită din persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii si care vor dobândi calitatea de membru provizoriu:

a) detin calitatea de expert contabil de cel putin 4 ani si au studii superioare economice;

b) sunt cenzori la societăti comerciale în baza Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, la bănci, societăti de asigurare si reasigurare, în baza unor legi speciale, dacă au exercitat această calitate o perioadă de 3 ani din ultimii 5 ani;

c) se bucură de o reputatie profesională nestirbită.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), la constituire pot fi acceptate în Cameră si persoane cu studii economice superioare de specialitate, care au exercitat timp de 15 ani activităti profesionale si stiintifice ce le-au permis acumularea unei experiente deosebit de valoroase în domeniu.

Art. 36. - În vederea sustinerii examenului de aptitudini profesionale de către membrii provizorii, Comitetul pro- vizoriu va organiza si va asigura desfăsurarea corespunzătoare a acestuia.

Art. 37. - În corelare cu Programul national de pregătire a auditorilor financiari, cu cel de elaborare a normelor, regulilor si procedurilor nationale armonizate cu cele europene si internationale în domeniu, precum si cu implementarea programului de dezvoltare a sistemului contabil românesc, Comitetul provizoriu poate aproba, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, exercitarea temporară a calitătii de auditor financiar anumitor persoane fizice sau juridice, pe baza criteriilor si a cerintelor stabilite în Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.

 

CAPITOLUL XI

Dispozitii finale

 

Art. 38. - Auditarea societătilor cotate pe pietele secundare de valori mobiliare se efectuează numai de auditori financiari.

Art. 39. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă prevederile art. 6 lit. c), referitoare la auditul financiar contabil, din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările ulterioare.

(2) Prevederile art. 154-161 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la cenzori, nu sunt aplicabile societătilor comerciale care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

NOTĂ:

Reproducem mai jos textul art. II din Ordonanta Guvernului nr. 67/2002, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 12/2003, care nu a fost inclus în forma republicabilă:

“Art. II. - Responabilii pentru organizarea activitătii de audit intern care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, nu au calitatea de auditor financiar pot îndeplini n continuare aceste atributii, timp de cel mult 4 ani, perioadă în care pot obtine calitatea de auditor financiar, în conditiile legii.”