MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 599         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 august 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            925. - Hotărâre privind reorganizarea Consiliului Guvernamental pentru Monitorizarea Reformei Administratiei Publice

 

            927. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spatiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1/507. - Instructiuni emise de ministrul sănătătii si ministrul administratiei si internelor de aplicare a Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitătilor de asistentă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Consiliului Guvernamental pentru Monitorizarea Reformei Administratiei Publice

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 12 alin. (2) si (3) si al art. 26 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se reorganizează Consiliul Guvernamental pentru Monitorizarea Reformei Administratiei Publice, denumit în continuare Consiliul guvernamental, organism consultativ fără personalitate juridică, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Presedintele Consiliului guvernamental este primulministru, iar coordonarea operativă a acestuia se asigură de către ministrul administratiei si internelor, care exercită functia de presedinte executiv.

(3) Ministrul administratiei si internelor este ajutat de un secretariat, condus de secretarul de stat pentru reforma administratiei publice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. Secretariatul este format din Unitatea Centrală pentru Reforma Administratiei Publice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si din reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Integrării Europene si ai Agentiei pentru Strategii Guvernamentale.

(4) Organizarea reuniunilor Consiliului guvernamental si secretariatul tehnic al lucrărilor vor fi asigurate de Ministerul Administratiei si Internelor prin Unitatea Centrală pentru Reforma Administratiei Publice.

Art. 2. - Consiliul guvernamental are următoarele atributii principale:

a) analizează strategiile sectoriale de reformă a administratiei publice si planurile de actiune, întocmite în conformitate cu metodologia privind elaborarea programelor multianuale de modernizare;

b) analizează raportul anual si propunerile elaborate, pe baza programelor multianuale de modernizare, de către Unitatea Centrală pentru Reforma Administratiei Publice, cu participarea directă a grupurilor de monitorizare a reformei administratiei publice de la nivelul ministerelor si judetelor;

c) asigură caracterul interministerial în elaborarea, integrarea, corelarea si monitorizarea strategiilor si politicilor privind reforma administratiei publice;

d) înaintează Guvernului propuneri privind actualizarea strategiei de accelerare a reformei în administratia publică; e) înaintează Guvernului propuneri de acte normative care vizează introducerea unor noi instrumente, proceduri si mecanisme privind reforma administratiei publice;

f) analizează rapoartele privind rezultatele si stadiul implementării proiectelor cu finantare externă din domeniul reformei administratiei publice.

Art. 3. - (1) Consiliul guvernamental se întruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea presedintelui sau a unuia dintre membri.

(2) La sedintele Consiliului guvernamental pot participa, de asemenea, în calitate de invitati, reprezentanti ai altor ministere sau institutii publice centrale, reprezentanti ai societătii civile, alti reprezentanti, în functie de problemele incluse pe ordinea de zi.

Art. 4. - Consiliul guvernamental înaintează Guvernului rapoarte anuale privind stadiul realizării reformei în administratia publică.

Art. 5. - Consiliul guvernamental, prin secretariat, asigură o legătură permanentă cu autoritătile administratiei publice centrale si locale, pentru a le informa asupra actelor si actiunilor pe care le initiază în domeniul reformei administratiei publice.

Art. 6. - (1) La nivelul fiecărui minister se reorganizează, prin ordin al ministrului, grupul de monitorizare a reformei administratiei publice format din 5-9 membri.

(2) Coordonarea grupului la nivelul ministerului este asigurată de secretarul general al ministerului, care este membru al grupului.

(3) La nivelul fiecărui judet se reorganizează, prin ordin al prefectului, grupul judetean de monitorizare a reformei administratiei publice, format din 5-9 membri din cadrul prefecturii, consiliului judetean si serviciilor descentralizate ale ministerelor în teritoriu.

(4) Coordonarea grupului la nivelul judetului este asigurată de secretarul general al prefecturii si secretarul general al consiliului judetean, care sunt membri ai grupului.

(5) Actiunile grupurilor de monitorizare a reformei administratiei publice, astfel reorganizate, sunt coordonate de Uniunea Centrală pentru Reforma Administratiei Publice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(6) Grupurile ministeriale si judetene formează reteaua natională pentru monitorizarea reformei administratiei publice, denumită în continuare retea natională de modernizatori.

(7) Functionarea retelei nationale de modernizatori va fi reglementată printr-un ghid de proceduri de lucru specifice, care va fi elaborat de Unitatea Centrală pentru Reforma Administratiei Publice si care va fi aprobat prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 951/2001 privind înfiintarea Consiliului guvernamental pentru monitorizarea reformei administratiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 12 octombrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 925.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului Guvernamental pentru Monitorizarea Reformei Administratiei Publice

 

1. Primul-ministru - presedinte;

2. Ministrul administratiei si internelor – presedinte executiv;

3. Ministrul delegat pentru administratia publică;

4. Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului;

5. Ministrul integrării europene;

6. Ministrul finantelor publice;

7. Presedintele Agentiei pentru Strategii Guvernamentale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spatiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spatiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a

unitătilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.copyrightdsc.net

 

            Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spatiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Alexandru Fărcas,

secretar de stat

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 927.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spatiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

 

Art. 1. - (1) În vederea cumpărării de către partidele politice a spatiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor acestora, se vor depune cereri la titularul dreptului de administrare sau de folosintă asupra spatiului respectiv.

(2) Cererea pentru cumpărarea sediului central al partidului politic va fi semnată de conducerea acestuia.

(3) În cazul sediilor organizatiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cererea va fi semnată de conducerea organizatiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(4) Cererile pentru cumpărarea sediilor organizatiilor comunale, orăsenesti, municipale si de sector al municipiului Bucuresti vor fi semnate de conducerile acestora, cu acordul conducerii organizatiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 2. - Cererile de cumpărare a sediilor partidelor politice se adresează:

a) presedintelui consiliului judetean sau primarului, pentru spatiile proprietate privată a statului sau a unitătii administrativ-teritoriale, aflate în administrarea consiliului judetean ori a consiliului local respectiv;

b) în cazul municipiului Bucuresti, cererile se adresează, după caz, primarului general sau primarilor sectoarelor, dacă spatiile solicitate se află, potrivit legii, în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a consiliilor locale ale sectoarelor;

c) managerului regiei autonome sau al societătii comerciale ori conducătorului institutiei publice, dacă spatiul solicitat se află în proprietatea privată a statului sau a unitătii administrativ-teritoriale si a fost transmis în administrarea ori în folosinta regiei autonome, societătii comerciale sau institutiei publice.

Art. 3. - (1) Pot fi cumpărate numai spatiile care se află în proprietatea privată a statului sau a unitătii administrativ-teritoriale si care figurează ca atare în inventarele si în evidentele legal întocmite.

(2) Spatiile pentru care există solicitări de restituire, legal formulate si înregistrate, pot fi cumpărate numai după clarificarea regimului lor juridic.

Art. 4. - Cererea va cuprinde, în mod obligatoriu, elementele necesare identificării spatiului, si anume:

a) adresa la care este situat spatiul;

b) data de la care este detinut spatiul de către partidul politic;

c) descrierea spatiului: număr de etaje, număr de încăperi, suprafata construită, suprafata construită desfăsurată;

d) suprafata terenului, cu precizarea suprafetei ocupate cu constructii si a suprafetei libere de constructii, si destinatia acesteia;

e) copie de pe contractul de închiriere.

Art. 5. - (1) Dacă spatiul este închiriat mai multor partide politice sau organizatii teritoriale ale acestora si este folosit ca sediu comun, acesta se poate vinde, la cererea comună a conducerilor partidelor politice respective sau a organizatiilor acestora, în coproprietate.

(2) Dacă spatiul este comod partajabil în natură, se poate vinde fiecărui partid politic sau fiecărei organizatii a acestuia suprafata folosită efectiv, prevăzută în contractul de închiriere. În astfel de situatii, părtile de folosintă comună vor fi expres mentionate atât în cerere, cât si în contractul de vânzare-cumpărare. În contractul de vânzare-cumpărare se va stabili cota-parte care se vinde fiecărui cumpărător din părtile si instalatiile de folosintă comună.

(3) În situatiile prevăzute la alin. (1) si (2), atât cererea, cât si contractul de vânzare-cumpărare vor fi însotite de planul constructiei pe care vor fi marcate în mod distinct suprafetele ce vor fi dobândite în proprietate exclusivă de către fiecare cumpărător, precum si cele care vor fi detinute si folosite în coproprietate.

Art. 6. - (1) Partidele politice pot cumpăra, în fiecare unitate administrativ-teritorială, la valoarea de inventar actualizată la data vânzării, un singur spatiu destinat sediului acestora.

(2) În municipiul Bucuresti, fiecare partid politic poate cumpăra, la valoarea de inventar actualizată la data vânzării, un spatiu pentru sediul central, un spatiu pentru sediul organizatiei municipiului Bucuresti si câte un spatiu pentru sediile organizatiilor fiecărui sector.

(3) În municipiile resedintă de judet, fiecare partid politic poate cumpăra, la valoarea de inventar actualizată la data vânzării, câte un spatiu pentru sediul organizatiei judetene si un spatiu pentru sediul organizatiei municipale respective.

Art. 7. - Pentru a putea fi cumpărate în conditiile art. 6, spatiile folosite ca sedii de către partidele politice trebuie să fi fost detinute cu chirie de către acestea cel putin 3 luni anterior intrării în vigoare a Legii nr. 90/2003.

Art. 8. - Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică numai partidelor politice care, la data cumpărării, sunt reînscrise în conditiile Legii partidelor politice nr. 14/2003 si nu au obligatii bugetare restante.

Art. 9. - (1) Cererile de cumpărare vor fi analizate de persoanele cărora le-au fost adresate si vor fi supuse aprobării Consiliului General al Municipiului Bucuresti, consiliului judetean, consiliului local, consiliului de administratie al regiei autonome sau, după caz, adunării generale a actionarilor a societătii comerciale, în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare. Dacă spatiul solicitat se află în proprietatea privată a statului sau a unitătii administrativ-teritoriale si în administrarea ori în folosinta unei institutii publice, cererea de cumpărare se aprobă de conducătorul acesteia, în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare.

(2) Valoarea de inventar a spatiului, prevăzută în evidentele financiar-contabile ale titularului dreptului de administrare, actualizată la data vânzării, reprezintă pretul de vânzare si va fi prevăzută în contractul de vânzare-

cumpărare.

(3) Pretul de vânzare stabilit potrivit alin. (2) se comunică solicitantului o dată cu aprobarea de vânzare a spatiului. Dacă solicitantul acceptă pretul, se procedează la redactarea contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 10. - Valoarea de inventar a spatiului, stabilită potrivit art. 9 alin. (2) si comunicată de vânzător, poate fi contestată potrivit dreptului comun.

Art. 11. - Contractul de vânzare-cumpărare se semnează pentru vânzător de către persoanele prevăzute la art. 2, iar din partea cumpărătorului de către presedintele partidului politic sau al organizatiei teritoriale ori de către împuternicitii acestuia.

Art. 12. - Pe baza contractului de vânzare-cumpărare semnat de părti se efectuează operatiunile corespunzătoare în evidentele contabile ale vânzătorului si ale cumpărătorului.

Art. 13. - În sensul alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 90/2003, prin persoane juridice de drept public sau de drept privat cu scop identic sau asemănător cu al partidului proprietar al spatiului care ar urma să fie închiriat se întelege:

a) un alt partid politic;

b) o organizatie a unei minorităti nationale, legal constituită, chiar dacă nu este reprezentată în Parlament;

c) altă formatiune politică legal constituită, o asociatie sau o fundatie, indiferent de denumirea acesteia, care desfăsoară o activitate politică sau este recunoscută, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică.

Art. 14. - Contractul de vânzare-cumpărare încheiat în conditiile art. 9 face dovada proprietătii fără vreo altă formalitate si va fi înscris în cartea funciară.

Art. 15. - Sumele obtinute din vânzarea spatiilor folosite ca sedii de către partidele politice se fac venit la bugetul local sau, după caz, la bugetul de stat, în functie de titularul dreptului de proprietate asupra spatiului care formează obiectul vânzării.

Art. 16. - Modelul contractului de vânzare-cumpărare este prevăzut în anexa la prezentele norme metodologice.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE

(model)1)

Nr. ............ din ........./....../......

 

I. Părtile contractante

Între statul român/municipiul Bucuresti/judetul/orasul/comuna .........................., reprezentat/reprezentată prin2) ....................................., cu sediul în ..........................., str. ..................... nr. ............, sectorul/judetul ....................., telefon ..............., fax ....................., cod unic de înregistrare nr. ..............., contul nr. .................., deschis la ........................, reprezentat legal prin3) .............................., denumit în continuare vânzător, si

Partidul ......................................., cu sediul în ....................................., str. ........................ nr. ............, înmatriculat în Registrul partidelor politice cu nr. ............/..............., cod unic de înregistrare nr. ................, contul nr. .................., deschis la Banca ........................, Sucursala .................., reprezentat legal prin4) ....................., denumit în continuare cumpărător,

s-a încheiat prezentul contract.

 

II. Obiectul contractului

 

ARTICOLUL 1

 

Vânzătorul se obligă să transmită dreptul de proprietate si să remită, iar cumpărătorul se obligă să plătească si să preia clădirea5), situată în ........................, în suprafată de ....................., având următoarele vecinătăti:

- la nord ...............;

- la sud ..................;

- la vest ..................;

- la est ................... .

Proprietatea se transmite de drept cumpărătorului în momentul semnării contractului, în conformitate cu art. 1295 alin. 1 din Codul civil.

Predarea-preluarea bunului se face prin proces-verbal anexat la prezentul contract.

 

            II. Pretul si modalitătile de plată

 

ARTICOLUL 2

 

Pretul vânzării este de .................. lei, potrivit art. 4 din Legea nr. 90/2003.

 

ARTICOLUL 3

 

Modalităti de plată

 

Părtile au convenit ca plata să se efectueze prin: ................................. .

Plata se face în termen de ............... zile6) de la perfectarea contractului, în contul vânzătorului nr. ............, deschis la ........................... .

 

IV. Garantii

 

ARTICOLUL 4

 

Cumpărătorul se obligă să nu înstrăineze sub nici o formă bunul cumpărat, timp de 10 ani de la data semnării prezentului contract, cunoscând sanctiunea prevăzută de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 90/2003.

Cumpărătorul se obligă să nu închirieze bunul cumpărat decât persoanelor juridice de drept public sau de drept privat cu scop identic sau asemănător. Orice altă formă de cedare a posesiei este interzisă.

 

V. Răspunderea contractuală

 

ARTICOLUL 5

 

Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte ori pentru executarea necorespunzătoare a obligatiilor contractuale, partea aflată în culpă datorează daune-interese, iar pentru întârzieri în executarea acestora, penalităti de întârziere. Nerespectarea dispozitiilor art. 4 atrage nulitatea prezentului contract si reintegrarea de drept a bunului în proprietatea statului sau a unitătii administrativ-teritoriale.

 

ARTICOLUL 6

 

Dacă o situatie de fortă majoră împiedică sau întârzie total/partial executarea contractului, partea afectată de cazul de fortă majoră va fi exonerată de răspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale, pentru perioada în care această îndeplinire este împiedicată sau întârziată de cazul de fortă majoră, conform art. 1082 si 1083 din Codul civil.

 

ARTICOLUL 7

 

Prevederile art. 6 nu se aplică în cazul în care partea care invocă forta majoră era în întârziere.

 

ARTICOLUL 8

 

Prin fortă majoră se întelege un eveniment neprevăzut si de neînlăturat, independent de vointa părtilor, care întârzie sau împiedică total/partial îndeplinirea obligatiilor contractuale, cum ar fi: calamitate naturală, incendiu, stare de război.

Partea care invocă forta majoră este obligată să comunice celeilalte părti, în termen de 5 zile de la aparitia cazului de fortă majoră, existenta acestuia, prin notificare scrisă însotită de acte doveditoare. Dacă notificarea nu s-a transmis în conditiile stabilite, partea aflată în culpă este responsabilă de prejudiciile celeilalte părti, întrucât nu a făcut dovada existentei cazului de fortă majoră.

 

VI. Modificarea contractului

 

ARTICOLUL 9

 

Modificarea clauzelor contractuale se face, de comun acord, prin act aditional.

Clauza prevăzută la art. 4 nu poate fi modificată.

 

VII. Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 10

 

Clauzele prezentului contract se completează de drept cu dispozitiile Codului civil.

 

ARTICOLUL 11

 

Litigiile apărute în legătură cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligatiilor contractuale se solutionează pe cale amiabilă ori se vor solutiona la instantele judecătoresti competente.

 

ARTICOLUL 12

 

            Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

Vânzător,

 ...............

Cumpărător,

...............

 


1) Contractul de vânzare-cumpărare este orientativ, părtile având dreptul să-si fixeze drepturile si obligatiile în functie de particularitatea fiecărei situatii, potrivit principiului libertătii contractuale, în conformitate cu art. 969 din Codul civil.

2) Denumirea autoritătii sau institutiei publice ori, după caz, a regiei autonome sau a societătii comerciale titulare a dreptului de administrare asupra clădirii respective, proprietate privată a statului sau a unitătii administrativ-teritoriale.

3) Conducătorul autoritătii sau institutiei publice ori, după caz, managerul regiei autonome sau al societătii comerciale titulare a dreptului de administrare asupra clădirii respective, proprietate privată a statului sau a unitătii administrativ-teritoriale.

4) Numele si prenumele, domiciliul, seria si numărul actului de identitate ale persoanei fizice din conducerea partidului, împuternicită să semneze actul.

5) Părtile vor face referire în anexă si la bunurile imobile prin destinatia lor, dacă sunt afectate clădirii ce face obiectul înstrăinării.

6) Termenul de plată nu poate depăsi 30 de zile calendaristice.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1 din 28 iulie 2003

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 507 din 7 august 2003

 

INSTRUCTIUNI

de aplicare a Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitătilor de asistentă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003

 

Având în vedere prevederile art. 5 si 51 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 din Normele privind organizarea, functionarea si finantarea unitătilor de asistentă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si ale art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor,

ministrul sănătătii si ministrul administratiei si internelor emit următoarele instructiuni:

Art. 1. - (1) Beneficiarii serviciilor acordate în unitătile de asistentă medico-sociale sunt persoane cu afectiuni cronice care necesită permanent sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire, tratament si care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îsi asigure nevoile sociale, să îsi dezvolte propriile capacităti si competente pentru integrare socială.

(2) Internarea în unitătile de asistentă medico-sociale este recomandată de către unităti sanitare cu paturi si este conditionată de evaluarea medico-socială prealabilă, efectuată în conformitate cu grila de evaluare medico-socială aprobată prin reglementările comune ale Ministerului Sănătătii si ale Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 2. - (1) Evaluarea medico-socială a persoanelor cu nevoi medico-sociale se face în unităti sanitare cu paturi de către personalul medico-sanitar al acestor unităti si, respectiv, de către serviciul public de asistentă socială din cadrul unitătilor administrativ-teritoriale în care îsi au domiciliul persoanele respective.

(2) Internarea în unitătile sanitare cu paturi în vederea evaluării medicale se efectuează în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

(3) Internarea în unităti de asistentă medico-sociale a persoanelor prevăzute la alin. (1) este efectuată cu avizul conducerilor acestor unităti, în limita locurilor disponibile si a resurselor financiare.

Art. 3. - (1) Unitătile de asistentă medico-sociale asigură servicii medicale, servicii de îngrijire si servicii sociale.

(2) Asigurarea continuitătii asistentei medicale în unitătile de asistentă medico-sociale se asigură prin linie de gardă sau prin chemări de la domiciliu, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

(3) Serviciile medicale si de îngrijire asigurate în unitătile de asistentă medico-sociale sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele instructiuni, la acestea fiind adăugate serviciile recomandate la externarea din unitătile sanitare cu paturi, cuprinse în biletele de iesire, scrisori medicale, planuri de recuperare si altele asemenea.

(4) Serviciile sociale de care pot beneficia persoanele internate în unitătile de asistentă medico-sociale sunt următoarele:

a) asigurarea unui nivel maxim posibil de autonomie si sigurantă;

b) asigurarea unor conditii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea si demnitatea;

c) asigurarea mentinerii capacitătilor fizice si intelectuale;

d) asigurarea consilierii si informării atât a asistatilor, cât si a familiilor acestora privind problematica socială (probleme familiale, psihologice si altele asemenea);

e) interventii pentru prevenirea si combaterea institutionalizării prelungite;

f) stimularea participării la viata socială;

g) facilitarea si încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile proprii;

h) organizarea de activităti psihosociale si culturale;

i) identificarea mediilor în care poate fi integrată persoana internată timp îndelungat.

(5) Serviciile sociale prevăzute la alin. (3) sunt asigurate de personal specializat, angajat al unitătilor de asistentă medico-sociale sau al serviciilor publice locale de asistentă socială.

Art. 4. - (1) Încadrarea cu personal medico-sanitar si auxiliar a unitătilor de asistentă medico-sociale va fi efectuată în conformitate cu următorul normativ:

a) un medic la 25-30 de paturi;

b) un cadru sanitar mediu la 15-20 de paturi/tură;

c) o infirmieră la 8-12 paturi/tură;

d) o îngrijitoare pentru 200 m2.

(2) În unitătile de asistentă medico-sociale care nu au medici proprii angajati, serviciile medicale necesare pot fi asigurate prin contractarea acestora cu furnizori publici sau privati.

Art. 5. - Unitătile de asistentă medico-sociale pot functiona si în regim de spitalizare de zi, furnizând atât servicii medicale, cât si servicii sociale.

Art. 6. - Atributiile medicilor angajati ai unitătilor de asistentă medico-sociale sunt următoarele:

a) organizează si răspund de activitatea de asistentă medicală acordată persoanelor internate pe care le au în îngrijire;

b) examinează la internare si, după caz, la externare fiecare persoană internată pe care o au în îngrijire;

c) întocmesc foile de observatie ale persoanelor internate pe care le au în îngrijire, asigură înscrierea tratamentului si a evolutiei bolii, precum si păstrarea documentelor medicale (foi de observatie, buletine de analize, bilete de iesire si altele asemenea);

d) instituie sau urmăresc, după caz, aplicarea tratamentelor medicale si a regimurilor dietetice, supraveghează tratamentele medicale efectuate de cadrele medii sanitare, iar la nevoie le efectuează personal;

e) asigură respectarea recomandărilor cuprinse în bilete de iesire, scrisori medicale, planuri de recuperare si altele asemenea pentru persoanele internate pe care le au în îngrijire;

f) trimit la spital cazurile care necesită îngrijire spitalicească, asigurând asistenta medicală în timpul transportului;

g) controlează calitatea alimentatiei pregătite înainte de servirea meselor principale, refuză servirea felurilor de mâncare necorespunzătoare din punct de vedere dietetic si igienico-sanitar, consemnând observatiile în condica blocului alimentar;

h) confirmă decesul, consemnează acestă situatie în foile de observatie si dispun transportarea cadavrelor la morgă după două ore de la deces;

i) participă la efectuarea de autopsii si la confruntări anatomoclinice privind persoanele internate pe care le-au avut în îngrijire;

j) asigură instruirea proprie si a personalului din subordine în probleme privind cunoasterea reglementărilor din domeniul medico-sanitar;

k) controlează zilnic prezenta la serviciu, tinuta si comportamentul personalului din subordine;

l) controlează, îndrumă si răspund de aplicarea normelor de igienă si sănătate publică si a normelor de protectia muncii;

m) selectionează persoanele care pot fi cuprinse în actiuni de imunizare activă si stabilesc contraindicatiile medicale;

n) efectuează ancheta epidemiologică preliminară în cazul aparitiei unor focare de boli transmisibile;

o) răspund de păstrarea, prescrierea si evidenta substantelor stupefiante;

p) răspund de utilizarea corectă a aparaturii medicale si a instrumentarului unitătilor;

q) participă la analizele periodice ale activitătii unitătilor de asistentă medico-sociale si la elaborarea de către conducerile acestora a raportărilor si a materialelor informative;

r) informează conducerile unitătilor asupra aspectelor deosebite privind supravegherea si îngrijirea persoanelor internate;

s) răspund de aplicarea regulamentelor de organizare si functionare si a măsurilor dispuse de conducerile unitătilor;

t) îndeplinesc orice alte atributii stabilite de conducerile unitătilor.

Art. 7. - Atributiile asistentilor medicali angajati ai unitătilor de asistentă medico-sociale sunt următoarele:

a) îsi desfăsoară activitatea în mod responsabil, în conformitate cu reglementările profesionale si cu cerintele postului;

b) preiau persoanele nou-internate si actionează pentru acomodarea acestora la conditiile de cazare si de respectare a regulamentelor de organizare si functionare a unitătilor;

c) acordă primul ajutor si cheamă medicul în situatii de urgentă;

d) participă la examinarea de către medici a persoanelor internate, informându-i asupra stării si evolutiei acestora, si execută indicatiile medicilor cu privire la efectuarea tratamentului si a analizelor medicale, la regimul alimentar si la igiena persoanelor respective;

e) identifică problemele privind îngrijirea persoanelor internate, stabilesc prioritătile, elaborează si îndeplinesc planurile de îngrijire si evaluează rezultatele obtinute;

f) recoltează produse biologice pentru analizele de laborator, în conformitate cu prescriptiile medicilor;

g) răspund de îngrijirea persoanelor supravegheate si urmăresc efectuarea de către infirmiere a toaletei acestora, schimbarea lenjeriei de corp si de pat, asigurarea conditiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarea pozitiei si altele asemenea;

h) supraveghează si asigură alimentarea persoanelor dependente si supraveghează distribuirea alimentatiei în conformitate cu prescriptiile cuprinse în foile de observatie;

i) administrează personal medicatia, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice si altele asemenea, în conformitate cu prescriptiile medicale;

j) pregătesc materialele sanitare si instrumentarul medical pentru sterilizare;

k) cunosc si aplică normele de securitate, manipulare si descărcare a substantelor stupefiante, precum si a medicamentelor cu regim special;

l) participă la acordarea îngrijirilor paliative;

m) se integrează în graficul pe ture stabilit de conducerile unitătilor si efectuează verbal si în scris preluarea si predarea fiecărei persoane internate si a serviciului în cadrul raportului de tură;

n) în caz de deces al persoanelor internate inventariază obiectele personale ale acestora si organizează transportul cadavrelor la morgă;

o) utilizează si păstrează în bune conditii echipamentele si instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor si instrumentarului de unică folosintă utilizat si urmăresc colectarea acestora în vederea distrugerii;

p) utilizează echipamentul de protectie prevăzut de regulamentele de organizare si functionare a unitătilor, schimbându-l ori de câte ori este nevoie;

r) respectă reglementările în vigoare referitoare la prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale;

s) respectă secretul profesional si codul de etică al asistentului medical;

t) supraveghează si coordonează activitătile desfăsurate de personalul din subordine;

u) colaborează cu asistentii medicali comunitari care îsi desfăsoară activitatea în teritoriul în care functionează unităti de asistentă medico-sociale;

v) îndeplinesc orice alte atributii stabilite de conducerile unitătilor.

Art. 8. - Atributiile asistentilor sociali angajati ai unitătilor de asistentă medico-sociale sunt următoarele:

a) elaborează proiecte de interventie în scopul prevenirii si combaterii institutionalizării pentru fiecare persoană internată;

b) întocmesc documentatia necesară pentru internare în cămine pentru persoane vârstnice, centre de îngrijire si asistentă si altele asemenea în cazul persoanelor care se transferă în aceste unităti;

c) acordă sprijin, după caz, persoanelor internate, în vederea obtinerii unor ajutoare bănesti, materiale si sociale, pensii si altele asemenea;

d) efectuează investigatiile necesare în cazuri de abandon pentru identificarea apartinătorilor persoanelor abandonate si pregătesc reintegrarea acestora în propria familie sau internarea în cămine pentru persoane vârstnice, centre de îngrijire si asistentă si altele asemenea;

e) participă la adoptarea deciziilor privind încadrarea în grupe de probleme a persoanelor care necesită protectie socială si la stabilirea modului de solutionare a problemelor identificate;

f) furnizează persoanelor internate sau apartinătorilor acestora informatii privind drepturile de care beneficiază în conformitate cu legislatia în vigoare, precum si asupra functionării unitătilor de asistentă medico-sociale;

g) colaborează cu organizatii neguvernamentale, fundatii, asociatii la realizarea unor programe care se adresează grupurilor tintă de populatie din care fac parte persoane internate în unităti de asistentă medico-sociale;

h) cunosc si aplică reglementările legale în vigoare referitoare la abandon, protectie socială, acordare de ajutoare si altele asemenea;

i) respectă si apără drepturile persoanelor internate;

j) respectă secretul profesional si codul de etică si deontologie profesională.

Art. 9. - Atributiile infirmierelor angajate în unitătile de asistentă medico-sociale sunt următoarele:

a) îsi desfăsoară activitatea numai sub îndrumarea si sub supravegherea asistentilor medicali;

b) pregătesc paturile si schimbă lenjeria persoanelor internate;

c) efectuează sau participă la efectuarea toaletei zilnice a persoanelor internate imobilizate, ori de câte ori este nevoie, cu respectarea normelor de igienă;

d) acordă sprijin persoanelor internate, pentru efectuarea toaletei zilnice;

e) acordă sprijin persoanelor internate, pentru satisfacerea nevoilor fiziologice (ploscă, urinar, tăvite renale si altele asemenea);

f) asigură curătenia, dezinfectia si păstrarea recipientelor utilizate;

g) ajută la pregătirea persoanelor internate în vederea examinării;

h) transportă lenjeria de pat si de corp utilizată în containere speciale la spălătorie si aduc lenjeria curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor igienice;

i) efectuează dezinfectia zilnică a mobilierului din saloane;

j) pregătesc saloanele pentru dezinfectie ori de câte ori este necesar;

k) efectuează curătenia si dezinfectia cărucioarelor, a tărgilor si a altor obiecte care servesc la deplasarea persoanelor internate;

l) colectează materialele sanitare si instrumentarul de unică folosintă utilizat în recipiente speciale si asigură transportul acestora în spatiile amenajate pentru depozitare, în vederea neutralizării;

m) ajută asistentii medicali si brancardierii la schimbarea pozitiei persoanelor imobilizate;

n) în situatia decesului persoanelor internate, pregătesc cadavrele si participă la transportul acestora la morgă;

o) utilizează echipamentul de protectie prevăzut de regulamentele de organizare si functionare a unitătilor, schimbându-l ori de câte ori este nevoie;

p) respectă normele igienico-sanitare si de protectia muncii;copyrightdsc.net

q) respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale;

r) transportă alimentele de la blocurile alimentare în sălile de mese sau în saloane, cu respectarea normelor igienico-sanitare;

s) asigură spălarea veselei si tacâmurilor, ordinea si curătenia în oficiile alimentare;

t) asigură păstrarea si utilizarea în bune conditii a inventarului pe care îl au în primire;

u) îndeplinesc orice alte atributii la solicitarea asistentilor medicali si a medicilor.

Art. 10. - (1) Conducerea unitătii de asistentă medico-sociale se asigură de către director, care este numit si eliberat din functie, după caz, prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului, sau prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la propunerea presedintelui acestuia.

(2) În realizarea atributiilor sale directorul este sprijinit de un consiliu consultativ compus din 5 membri desemnati în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitătilor de asistentă medico-sociale.

(3) Numărul de personal, structura organizatorică si statul de functii se aprobă de către consiliul local, la propunerea primarului, sau, după caz, de către consiliul judetean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la propunerea presedintelui acestuia, în functie de resursele financiare.

(4) Veniturile proprii ale unitătilor de asistentă medico-sociale se constituie din:

a) sume decontate de casele de asigurări de sănătate, pe bază de contracte încheiate cu acestea, pentru finantarea cheltuielilor de personal aferente medicilor si asistentilor medicali din aceste unităti, precum si a cheltuielilor cu medicamentele si materialele sanitare, conform prevederilor contractului-cadru;

b) contributii personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale sustinătorilor legali ai acestora, aprobate, în conditiile legii, prin hotărâre a consiliilor locale, judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz;

c) donatii, sponsorizări si alte venituri.

Art. 11. - Directorul unitătii de asistentă medico-sociale îndeplineste, în principal, următoarele atributii:

a) coordonează întreaga activitate a unitătii, cu sprijinul consiliului consultativ;

b) stabileste răspunderile si competentele si elaborează fisa postului pentru fiecare angajat;

c) asigură crearea conditiilor necesare desfăsurării activitătii unitătii;

d) stabileste măsuri pentru protejarea fondurilor gestionate si a patrimoniului si răspunde de administrarea acestora;

e) colaborează permanent cu autoritătile administratiei publice locale si centrale, precum si cu organizatii neguvernamentale cu preocupări în domeniul asigurării îngrijirilor medico-sociale.

Art. 12. - (1) Personalul unitătilor de asistentă medico-sociale se angajează, după caz, cu contract de muncă pe durată nedeterminată sau determinată ori prin cumul de functii, în conditiile legii.

(2) Încadrarea si încetarea activitătii personalului prevăzut la alin. (1) se efectuează prin dispozitie a directorului unitătii de asistentă medico-sociale.

Art. 13. - (1) În termen de 30 zile de la înfiintarea unei unităti de asistentă medico-sociale directorul acesteia elaborează regulamentul de organizare si functionare, cuprinzând prevederi privind functionarea unitătii, atributiile, competentele si răspunderile personalului.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a unitătii de asistentă medico-sociale este aprobat prin hotărârea de înfiintare adoptată de consiliul local sau, după caz, de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Art. 14. - Controlul activitătii unitătilor de asistentă medico-sociale si al calitătii serviciilor acordate este exercitat de personalul abilitat al directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, al caselor de asigurări de sănătate si al serviciilor publice de asistentă socială din cadrul structurilor administrativ-teritoriale.

Dispozitii finale

Art. 15. - Directiile implicate din cadrul Ministerului Sănătătii si Ministerului Administratiei si Internelor, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si consiliile locale vor pune în aplicare prezentele instructiuni.

Art. 16. - Prezentele instructiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

p. Ministrul delegat pentru administratia publică,

Ion Călin,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

SERVICIILE MEDICALE SI DE ÎNGRIJIRE

asigurate în unitătile de asistentă medico-sociale

 

1. Evaluarea la internarea în unitate

2. Efectuarea de măsurători antropometrice

3. Acordarea primului ajutor

4. Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiratie, puls, tensiune arterială, diureză, scaun

5. Toaleta persoanei internate: partială, totală la pat, totală la baie, cu ajutorul dispozitivelor de sustinere

6. Administrarea medicamentelor per os, intravenos, intramuscular, subcutanat, intradermic, prin perfuzie endovenoasă, pe suprafata tegumentelor si a mucoaselor, prin seringă automată

7. Efectuarea de imunizări

8. Măsurarea glicemiei cu glucometrul

9. Recoltarea de produse biologice

10. Clismă cu scop evacuator

11. Clismă cu scop terapeutic

12. Alimentare artificială pe sondă gastrică sau nazogastrică si pe gastrostomă

13. Spălătură vaginală

14. Masajul limfedemului

15. Mobilizare, masaj, aplicatii medicamentoase locale, utilizarea colacilor de cauciuc si a rulourilor pentru evitarea escarelor de decubit*)

16. Schimbarea pozitiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie pentru evitarea complicatiilor pulmonare*)

17. Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplicatii medicamentoase locale pentru evitarea complicatiilor vasculare la membrele inferioare*)

18. Îngrijirea plăgilor simple si suprainfectate

19. Îngrijirea escarelor multiple

20. Îngrijirea tubului de dren

21. Îngrijirea canulei traheale

22. Îngrijirea ochilor, mucoasei nazale si a mucoasei bucale

23. Suprimarea firelor de sutură

24. Îngrijirea stomelor si fistulelor

25. Evacuarea manuală a fecaloamelor

26. Aplicarea de pampers, ploscă, bazinet

27. Aplicarea de prisnite si cataplasme

28. Calmarea si tratarea durerii

29. Kinetoterapie individuală

30. Examinare si evaluare psihologică.


*) Se aplică pentru persoanele imobilizate la pat.