MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 604         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 26 august 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            50. - Ordonantă pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2002 (2002/000-586.01 - 2002/000-586.06), semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002

 

            Memorandum de finantare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            21. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Procedurii de urgentă pentru disfunctionalitatea pietei interne de energie electrică în cazul neacoperirii curbei de sarcină prognozate si/sau rezervelor solicitate de operatorul de sistem prin ofertele producătorilor

 

            147. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind stabilirea dilutiei si a pierderilor în cazul minereurilor aurifere, neferoase si feroase

 

            537. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea documentelor privind plantarea si/sau defrisarea vitei de vie si inventarul plantatiilor viticole

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2002 (2002/000-586.01 - 2002/000-586.06), semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. I din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

            Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2002 (2002/000-586.01 - 2002/000-586.06), semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002.

            Art. 2. - În cadrul contractelor pentru executarea de lucrări, precum si pentru furnizarea de bunuri si servicii, încheiate cu contractorii locali în temeiul memorandumului de finantare, plătile pot fi efectuate si în moneda euro.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2003.

Nr. 50

 

MEMORANDUM DE FINANTARE*)

 


*) Traducere.

 

Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Europene, denumită în continuare Comunitatea, pe de o parte, si Guvernul României, denumit în continuare Beneficiarul, pe de altă parte, au convenit următoarele:

Măsura la care se face referire la art. 1 va fi executată si finantată din resursele bugetare ale Comunitătii, conform prevederilor cuprinse în prezentul memorandum. Cadrul tehnic, juridic si administrativ în care va fi pusă în aplicare măsura la care se face referire la art. 1 este stabilit în Conditiile generale anexate la Acordul-cadru din 12 martie 1991, încheiat între Comisie si Beneficiar, si completate cu prevederile prezentului memorandum si ale Dispozitiilor speciale anexate la acesta.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

            Ca parte a programului său de asistentă, Comunitatea va contribui, prin fonduri nerambursabile, la finantarea următoarei măsuri:

            Numărul programului: 2002/000-586.01 - 2002/000-586.06

            Titlul: Programul national PHARE 2002 pentru România

            Durata: până la 30 noiembrie 2004 pentru contractare

 

ARTICOLUL 2

Angajamentul Comunitătii

 

            Contributia financiară din partea Comunitătii este fixată la nivelul maxim de 265,500 milioane euro, denumită în continuare finantarea nerambursabilă CE.

 

ARTICOLUL 3

Durata si data de expirare

 

Pentru prezenta măsură finantarea nerambursabilă CE este disponibilă pentru contractare până la 30 noiembrie 2004, făcând obiectul prevederilor prezentului memorandum.

Toate contractele trebuie semnate până la această dată. Orice fonduri rămase din finantarea nerambursabilă CE, care nu au fost contractate până la această dată vor fi anulate. Termenul limită pentru efectuarea plătilor din finantarea nerambursabilă CE este 30 noiembrie 2005, cu exceptia proiectelor de investitii în infrastructură în cadrul programului Coeziune economică si socială (2002/000-586.05), pentru care este permisă o perioadă suplimentară de un an până la 30 noiembrie 2006. Astfel, termenul limită pentru efectuarea plătilor este 30 noiembrie 2006 pentru următoarele proiecte de investitii: 2002/000-586.05.02 subcomponenta A: Educatie si instruire tehnică si profesională (TVET) si 2002/000-586.05.02 subcomponenta C:

Infrastructură regională si locală. Toate plătie trebuie să fie efectuate până la expirarea termenului limită pentru efectuarea plătilor. Comisia poate totusi, în cazuri exceptionale, să fie de acord cu o prelungire corespunzătoare a perioadei de contractare sau a perioadei de efectuare a plătilor, dacă aceasta este cerută în timp util si justificată în mod corespunzător de către beneficiar. Prezentul memorandum va expira la data la care expiră perioada de efectuare a plătilor din finantarea nerambursabilă CE. Toate fondurile care nu au fost utilizate vor fi returnate Comisiei.

 

ARTICOLUL 4

Adrese

 

Corespondenta privitoare la executarea măsurii, având mentionate numărul si titlul măsurii, va fi adresată la:

Pentru Comunitate:

Delegatia Comisiei Europene în Bucuresti

Bd. Primăverii nr. 48

71297 Bucuresti

România

Fax: 00 40 1 230 24 53

Pentru Beneficiar:

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene

Guvernul României

Str. Apolodor nr. 17

Bucuresti

România

Fax: 00 40 1 336 85 09

 

ARTICOLUL 5

Numărul de exemplare

 

            Prezentul memorandum este redactat în două exemplare în limba engleză.

 

ARTICOLUL 6

Intrarea în vigoare

 

            Prezentul memorandum va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti. Nici o cheltuială care se face înaintea acestei date nu este eligibilă pentru finantarea nerambursabilă CE.

            Anexele sunt parte integrantă a prezentului memorandum.

            Semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002.

 

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene,

coordonator national al asistentei în România

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene

 

Anexa nr. 1: Acord-cadru (anexele A si B)

Anexa nr. 2: Dispozitii speciale (anexa C)

Anexa nr. 3: Informare si publicitate pentru programele PHARE, ISPA si SAPARD ale Comunitătilor Europene (anexa D)

 

ANEXA Nr. 1 (A si B)

ACORD – CADRU

 

            Comisia Comunitătilor Europene, denumită în cele ce urmează Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Economice Europene, denumită în cele ce urmează Comunitatea, pe de o parte, si România, de cealaltă parte, si împreună denumite părti contractante,

            având în vedere faptul că România este eligibilă de a beneficia de Programul de asistentă PHARE din partea Comunitătii, prevăzut în Regulamentul nr. 3.906/89 din 18 decembrie 1989 al Consiliului Comunitătii Europene, modificat prin Regulamentul nr. 2.698/90 din 17 septembrie 1990,

            având în vedere faptul că este convenabilă mentionarea în cele de mai jos a cadrului tehnic, legal si administrativ pentru executarea măsurilor finantate în România în cadrul programului de asistentă al Comunitătii,

            au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

            Pentru a promova cooperarea dintre părtile contractante în scopul sprijinirii procesului reformei economice si sociale din România, părtile contractante sunt de acord să implementeze măsuri în domeniul cooperării financiare, tehnice si al altor forme de cooperare, asa cum s-a specificat în regulamentul mentionat mai sus, care vor fi finantate si implementate în cadrul tehnic, legal si administrativ stabilit în acest acord. Detaliile specifice ale fiecărei măsuri (sau set de măsuri) vor fi introduse într-un memorandum ce va fi convenit între părtile contractante (denumit în continuare memorandum de finantare), pentru care este oferit un model în anexa nr. 2(C).

            România întreprinde toate actiunile necesare pentru a asigura executarea corespunzătoare a tuturor măsurilor.

 

ARTICOLUL 2

 

            Fiecare măsură finantată în cadrul acestui acord va fi implementată în conformitate cu Conditiile generale din anexa A, care vor fi considerate ca fiind incluse în fiecare memorandum de finantare.

            Memorandumul de finantare poate schimba sau suplimenta Conditiile generale, după cum va fi necesar pentru implementarea măsurii în discutie.

 

ARTICOLUL 3

 

            Pentru problemele legate de măsurile finantate în cadrul acestui acord Comisia va fi reprezentată de delegatia sa, imediat ce aceasta este înfiintată în Bucuresti, care se va asigura, din partea Comisiei, că măsura este executată în conformitate cu practicile financiare si tehnice legale.

 

ARTICOLUL 4

 

            Când părtile contractante convin astfel, Comisia poate delega responsabilitatea sa integrală sau partială privind implementarea unei măsuri către o tertă parte, stat sau agentie.

            În acest caz termenii si conditiile unei asemenea delegări vor fi mentionati în acordul ce urmează să fie încheiat între Comisie si terta parte, stat sau agentie, cu acordul Guvernului României.

 

ARTICOLUL 5

 

            Orice dispută legată de acest acord, care nu poate fi rezolvată prin consultare, va fi solutionată în conformitate cu procedura de arbitraj mentionată în anexa B.

 

ARTICOLUL 6

 

            Acest acord este întocmit în două exemplare în limba engleză.

 

ARTICOLUL 7

 

            Acest acord va intra în vigoare la data la care părtile contractante se vor informa reciproc despre aprobarea sa în conformitate cu legislatia sau procedura internă a fiecărei părti. Acordul va continua să fie în vigoare pentru o perioadă nedefinită, dacă nu îsi încetează valabilitatea prin notificarea scrisă a uneia dintre părtile contractante către cealaltă.

            La încheierea duratei de valabilitate a acestui acord orice măsură aflată încă în curs de executie va fi dusă la îndeplinire conform termenilor memorandumului de finantare aferent si Conditiilor generale stabilite prin prezentul acord.

 

ARTICOLUL 8

 

Prevederile acestui acord se vor aplica si cooperării tehnice si altor tipuri de cooperare convenite între părtile contractante, care prin natura lor nu sunt cuprinse într-un memorandum specific finantat în baza Programului de asis/tentă PHARE, la cererea Guvernului României.

Anexele vor fi considerate parte integrantă a acestui acord.

Întocmit la Bucuresti la 12 martie 1991.

 

Eugen Dijmărescu,

ministru de stat

ROMÂNIA

Frans Andriessen,

vicepresedinte al Comisiei Europene

COMUNITATEA

 

ANEXA A

 

CONDITII GENERALE

privind memorandumurile de finantare

 

            În aceste Conditii generale termenul Beneficiar va fi înteles ca referitor la Guvernul României.

 

TITLUL I

Finantarea proiectelor

ARTICOLUL 1

Obligatia Comunitătii

 

            Angajamentul Comunitătii, denumit în cele ce urmează finantarea gratuită a CEE, a cărei valoare este mentionată în memorandumul de finantare, va determina limita în cadrul căreia se vor desfăsura angajarea si executia plătilor prin contracte si devize aprobate corespunzător.

            Orice cheltuieli ce depăsesc finantarea gratuită a CEE vor fi suportate de Beneficiar.

 

ARTICOLUL 2

Disponibilitatea finantării gratuite a CEE

 

            Acolo unde executia unei măsuri depinde de angajamentele financiare asupra resurselor proprii ale beneficiarilor sau asupra altor surse de fonduri, finantarea gratuită a CEE va deveni disponibilă în momentul în care devin disponibile si sumele angajate de Beneficiar si/sau celelalte surse de fonduri, conform celor prevăzute în memorandumul de finantare.

 

ARTICOLUL 3

Cheltuirea

 

            Contractele sunt eligibile pentru plăti în baza acestui memorandum de finantare numai dacă sunt încheiate înainte de data de expirare a memorandumului de finantare. Plătile în cadrul unor asemenea contracte pot avea loc în timpul unei perioade de maximum 12 luni de la data de expirare a memorandumului de finantare. Orice prelungire exceptională a acestei perioade trebuie să fie aprobată de Comisie.

În cadrul limitei stabilite pentru finantarea gratuită a CEE cererile pentru fonduri sub forma unui program de lucru vor fi prezentate Delegatiei Comisiei de către Beneficiar, conform agendei stabilite în memorandumul de finantare.

Documentele justificative referitoare la plătile făcute pentru realizarea unei anumite măsuri vor fi puse la dispozitie în sprijinul cererii de fonduri, atunci când Comisia o solicită.

Oricum, în cadrul anumitor contracte din cadrul măsurii poate fi prevăzută plata direct de către Comisie către contractanti. Fiecare contract va indica proportia si momentul efectuării plătii, împreună cu documentele justificative necesare.

Pentru partea de program implementată de Beneficiar autoritatea de implementare va înainta într-un program de lucru, cu cel putin 9 luni înainte de data de expirare a memorandumului de finantare, pentru aprobarea de către

Comisie, contractele ce mai trebuie încheiate pentru implementarea programului. Programul de lucru trebuie să cuprindă propuneri pentru utilizarea dobânzilor nete provenite din conturile deschise în cursul implementării programului, cu conditia ca întreaga finantare gratuită a CEE să fi fost angajată anterior.

În ceea ce priveste măsurile executate pe baza unor devize estimative, în conditiile în care memorandumul de finantare nu poate prevedea altfel, o primă transă de plată, care nu va depăsi 20% din totalul devizului aprobat de Comisie, poate fi efectuată în favoarea Beneficiarului, în aceleasi conditii mentionate la paragraful 2 de mai sus.

 

TITLUL II

Achizitionarea

ARTICOLUL 4

Generalităti

 

            Procedura ce trebuie urmată pentru încheierea contractelor de lucrări, livrări si de cooperare tehnică va fi mentionată în memorandumul de finantare, urmând principiile de mai jos.

 

ARTICOLUL 5

Conditii de participare

 

            1. Cu exceptia prevederilor art. 6, Comisia si Beneficiarul vor lua măsurile necesare pentru a asigura egalitatea conditiilor de participare la astfel de contracte, în special prin publicarea în timp util a invitatiilor la licitatie.

Anunturile urmează să fie făcute pentru Comunitate cel putin în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene si pentru statele beneficiare, în jurnalul oficial corespunzător.

            2. Conditiile generale ale contractelor trebuie să fie întocmite în conformitate cu modelele din uzanta internatională, cum ar fi reglementările generale si conditiile pentru contractele de livrări finantate din fondurile PHARE.

 

ARTICOLUL 6

Derogarea de la procedurile standard

 

            Acolo unde este recunoscută urgenta situatiei sau unde aceasta este justificată pe baza naturii, importantei reduse sau a unor caracteristici particulare ale anumitor măsuri (de exemplu: operatii de finantare în două etape, operatii multifazate, specificatii tehnice particulare etc.) si ale contractelor respective, Beneficiarul poate, de acord cu Comisia, să autorizeze în mod exceptional:

            - acordarea contractelor în urma unor invitatii restrânse la licitatie;

            - încheierea contractelor prin acord direct;

            - realizarea contractelor prin departamente de lucrări publice.

            O astfel de derogare trebuie să fie mentionată în memorandumul de finantare.

 

ARTICOLUL 7

Acordarea contractelor de lucrări si livrări

 

            Comisia si Beneficiarul se vor asigura că pentru fiecare operatie oferta selectată este cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, în special din punct de vedere al calificărilor si garantiilor oferite de licitatori, al costului si al calitătii serviciilor, al naturii si al conditiilor de executie a lucrărilor sau a livrărilor, al costului lor de utilizare si al valorii tehnice.

            Rezultatele invitatiilor la licitatie vor trebui publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene cât mai repede posibil.

 

ARTICOLUL 8

Contractele de cooperare tehnică

 

1. Contractele de cooperare tehnică, care pot lua forma studiilor sau a contractelor de supraveghere a lucrărilor ori de asistentă tehnică, vor fi încheiate după negocierea directă cu consultantul sau, dacă se justifică din punct de vedere tehnic, economic ori financiar, ca urmare a invitatiei la licitatie.

2. Contractele vor trebuie să fie întocmite, negociate si încheiate fie de Beneficiar, fie de Comisie, atunci când se prevede astfel în memorandumul de finantare.

3. În situatia în care contractele urmează să fie întocmite, negociate si încheiate de Beneficiar, Comisia va propune o listă scurtă cu unul sau mai multi candidati, pe baza criteriilor de garantare a calificărilor, experientei si independentei lor si tinând seama de disponibilitatea acestora pentru proiectul în discutie.

4. În cazul unei proceduri directe de negociere, când Comisia a propus mai multi candidati, Beneficiarul este liber să aleagă dintre cei propusi candidatul cu care intentionează să încheie contractul.

5. Când există recurs la o procedură de licitare contractul va fi acordat candidatului care a înaintat oferta confirmată de Beneficiar si de Comisie ca fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

 

TITLUL III

Acordarea de facilităti

ARTICOLUL 9

Privilegii generale

 

            Personalului care participă la măsurile finantate de Comunitate, precum si membrilor de familie ai acestuia li se pot acorda avantaje, privilegii si scutiri nu mai putin favorabile decât cele acordate în mod obisnuit altor străini angajati în statul Beneficiarului, în cadrul oricăror alte acorduri bilaterale sau multinationale ori aranjamente pentru programe de asistentă economică si de cooperare tehnică.

 

ARTICOLUL 10

Facilităti de stabilire, instalare, intrare si rezidentă

 

            În cazul contractelor de lucrări, de livrări sau de servicii persoanele fizice ori juridice eligibile pentru participarea la procedurile de licitatie vor avea drept de instalare temporară si de rezidentă în cazurile în care importanta contractului justifică aceasta. Acest drept va fi obtinut numai după emiterea invitatiei de participare la licitatie, va servi personalului necesar efectuării studiilor preparatorii pentru redactarea ofertelor si va expira la o lună după desemnarea contractului.

            Beneficiarul va permite personalului care ia parte la contractele de lucrări, livrări sau de servicii finantate de Comunitate si membrilor de familie apropiati ai acestuia să intre în statul Beneficiarului, să se stabilească în stat, să lucreze acolo si să părăsească statul respectiv, asa cum o justifică natura contractului.

 

ARTICOLUL 11

Importul si reexportul de echipament

 

            Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru importul de echipament profesional cerut pentru executarea măsurii, în conformitate cu legile, regulile si reglementările în vigoare ale Beneficiarului.

            Beneficiarul va acorda în plus persoanelor fizice si juridice care au executat contracte de lucrări, livrări sau de servicii permisele necesare pentru reexportul echipamentului mentionat.

 

ARTICOLUL 12

Controlul importurilor si schimburilor valutare

 

            Pentru executarea măsurilor Beneficiarul se obligă să acorde autorizatii de import, precum si autorizatii pentru achizitionarea valutei necesare si să aplice reglementările nationale privind controlul asupra schimburilor valutare, fără discriminare între statele membre ale Comunitătii, Albania, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia si Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

            Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru repatrierea fondurilor primite pentru executarea măsurii, conform reglementărilor de control al schimburilor valutare în vigoare în statul Beneficiarului.

 

ARTICOLUL 13

Impozitare si vamă

 

1. Plata impozitelor, taxelor vamale si a taxelor de import nu va fi finantată din finantarea gratuită a CEE.

2. Importurile în baza contractelor de livrări, încheiate de autoritătile Beneficiarului si finantate din finantarea gratuită a CEE, vor putea intra în statul Beneficiarului fără a fi supuse taxelor vamale, altor taxe de import, impozitelor sau unui regim fiscal cu efect echivalent.

Beneficiarul va asigura ca importurile respective să fie eliberate din punctul de intrare pentru a fi livrate către contractant, asa cum se prevede în contract, si pentru folosinta imediată conform cerintelor pentru implementarea normală a contractului, fără a tine seama de întârzieri sau de dispute în ceea ce priveste stabilirea taxelor vamale, plătilor ori a impozitelor mentionate mai sus.

3. Contractele pentru livrări sau servicii oferite de firme externe ori românesti, finantate din finantarea gratuită a CEE, nu vor fi supuse în statul Beneficiarului plătii T.V.A., timbrului fiscal sau taxelor de înregistrare ori altor impuneri fiscale având efect similar, indiferent dacă aceste taxe există sau urmează să fie instituite.

4. Persoanele fizice si juridice, inclusiv personalul expatriat din statele membre ale Comunitătii Europene, care execută contracte de cooperare tehnică finantate din finantarea gratuită a CEE, vor fi scutite de plata impozitului pe profit si pe venit în statul Beneficiarului.

5. Efectele personale si gospodăresti importate pentru uz personal de către persoanele fizice (si membrii familiilor lor), altele decât cele achizitionate local, angajate în îndeplinirea sarcinilor definite în contractele de cooperare tehnică, vor fi scutite de taxe vamale, de import, de alte taxe si impozite fiscale cu acelasi efect, efectele personale si gospodăresti respective urmând să fie reexportate sau să se dispună de ele în tară conform reglementărilor în vigoare în statul Beneficiarului, după terminarea contractului.

6. Persoanele fizice si juridice care importă echipament profesional, asa cum se prevede la art. 11, dacă solicită astfel, vor beneficia de sistemul de admitere temporară, asa cum este definit prin legislatia natională a Beneficiarului în ceea ce priveste echipamentul respectiv.

 

TITLUL IV

Executarea contractelor

ARTICOLUL 14

Originea livrărilor

 

            Beneficiarul se declară de acord că, atunci când Comisia nu autorizează altfel, materialele si livrările necesare pentru executarea contractelor trebuie să fie originare din Comunitate, Albania, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia si Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

 

ARTICOLUL 15

Proceduri de efectuare a plătilor

 

            1. Pentru contractele finantate din finantarea gratuită a CEE documentele de licitatie vor fi întocmite si plătile vor fi efectuate fie în unităti europene de cont (ECU) sau, conform legilor si reglementărilor privind schimbul valutar ale Beneficiarului, în valuta Beneficiarului ori în valuta statului în care ofertantul îsi are înregistrat sediul de afaceri sau în valuta statului în care sunt produse livrările.

            2. Când documentele de licitatie sunt întocmite în ECU, plătile în cauză vor fi efectuate în mod corespunzător în valuta prevăzută în contract, pe baza ratei de schimb a ECU în ziua precedentă efectuării plătii.

            3. Beneficiarul si Comisia vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura executia plătilor în cel mai scurt timp posibil.

 

TITLUL V

Colaborarea dintre Comisie si Beneficiar

ARTICOLUL 16

Inspectie si evaluare

 

            1. Comisia va avea dreptul să-si trimită propriii agenti sau reprezentantii corespunzător autorizati pentru a duce la îndeplinire orice misiune tehnică, financiară sau de audit pe care o consideră necesară pentru a urmări executia măsurii. În orice caz, Comisia va comunica în avans autoritătilor Beneficiarului trimiterea unor astfel de misiuni.

            Beneficiarul va pune la dispozitie toate informatiile si documentele care vor fi solicitate de aceasta si va lua toate măsurile pentru a facilita munca persoanelor împuternicite să ducă la îndeplinire evaluările sau inspectiile.

            2. Beneficiarul:

            a) va păstra înregistrări si documente contabile adecvate pentru identificarea lucrărilor, livrărilor sau serviciilor finantate în baza memorandumului de finantare, conform procedurilor legale de contabilitate;

            b) va asigura ca agentii sau reprezentantii susmentionati ai Comisiei să aibă dreptul de a inspecta toată documentatia si înregistrările contabile relevante privitoare la cele finantate în baza memorandumului de finantare si va asista Curtea de Conturi a Comunitătii Europene în executarea evaluării contabile privind utilizarea finantării gratuite a CEE.

            Comisia va putea, de asemenea, să execute o evaluare ulterioară si o evaluare contabilă finală a programului.

            Evaluarea ulterioară va analiza realizarea obiectivelor/scopurilor programelor, precum si impactul asupra dezvoltării si restructurării sectorului implicat.

            Evaluarea contabilă finală va examina datele financiare la nivel local ale programului, oferind o părere independentă asupra corectitudinii si compatibilitătii contractelor si plătilor, precum si asupra conformitătii lor cu prevederile memorandumului de finantare. Evaluarea contabilă va stabili balanta fondurilor neangajate si/sau necheltuite care vor fi rambursate Comisiei.

 

ARTICOLUL 17

Urmărirea măsurilor

 

            Ca urmare a executării măsurii, Comisia poate solicita orice explicatie si, atunci când este necesar, poate cădea de acord cu Beneficiarul asupra unei noi orientări în ceea ce priveste măsura care să fie considerată mai bine adaptată obiectivelor avute în vedere.

            Beneficiarul va face rapoarte către Comisie, conform planului mentionat în memorandumul de finantare, pe toată perioada de executie a măsurii si după încheierea acesteia.

            Comisia, pe baza rapoartelor si, după caz, a evaluării ulterioare, va proceda la închiderea oficială a programului si va informa tara beneficiară despre data închiderii oficiale a programului.

 

TITLUL VI

Prevederi generale si finale

ARTICOLUL 18

Consultări - dispute

 

            1. Orice problemă legată de executarea sau de interpretarea memorandumului de finantare ori a acestor Conditii generale va fi subiect de consultare între Beneficiar si Comisie, conducând, în cazul în care este necesar, la un amendament la memorandumul de finantare.

            2. În situatia în care se constată neîndeplinirea unei obligatii stabilite în memorandumul de finantare si în aceste Conditii generale, care nu au făcut obiectul unor măsuri de remediere luate în timp util, Comisia va putea suspenda finantarea măsurii după consultarea cu Beneficiarul.

            3. Beneficiarul poate renunta total sau partial la executarea măsurii. Părtile contractante vor stabili detaliile respectivei renuntări printr-un schimb de scrisori.

 

ARTICOLUL 19

Anunt – Adrese

 

            Orice anunt si orice acord între părti, prevăzute aici, trebuie să aibă forma unei comunicări scrise, cu referire explicită la numărul si la titlul măsurii. Astfel de anunturi sau de acorduri vor fi făcute prin scrisoare adresată părtii autorizate să primească cele mentionate si vor fi trimise la adresa anuntată de partea respectivă. În caz de urgentă sunt permise comunicări prin telefax, comunicări telegrafice sau prin telex, care vor fi considerate valabile, cu conditia confirmării imediate prin scrisoare. Adresele sunt mentionate în memorandumul de finantare.

 

ANEXA B

 

ARBITRAJ

 

Orice dispută între părtile contractante, rezultând din acordul-cadru sau din memorandumul de finantare, care nu este rezolvată prin aplicarea procedurilor mentionate la art. 18 din Conditiile generale, referitoare la memorandumul de finantare, va fi supusă arbitrării de către un tribunal de arbitraj, după cum urmează:

Părtile la arbitraj vor fi Beneficiarul, pe de o parte, si Comisia, pe de altă parte.

Tribunalul de arbitraj va fi compus din 3 arbitri, numiti după cum urmează:

- un arbitru va fi numit de Beneficiar;

- un al doilea arbitru va fi numit de Comisie;

- al treilea arbitru, denumit în continuare si conducător, va fi numit prin acordul părtilor sau, în cazul unui deza- cord, de secretarul general al O.N.U.

Dacă oricare dintre părti nu reuseste să numească un arbitru, acesta va fi numit de conducător.

Dacă un arbitru numit conform acestei proceduri demisionează, decedează sau devine incapabil să îsi desfăsoare activitatea, un alt arbitru va fi numit în acelasi mod ca si arbitrul căruia îi ia locul; un astfel de succesor va avea toate puterile si îndatoririle arbitrului initial.

 

ANEXA Nr. 2 (C)

 

DISPOZITII SPECIALE

 

            1. OBIECTIVE SI DESCRIERE

Subprogramul 1-2002/000-586.01 (total: 19,00 milioane euro)

Criterii politice

Acest subprogram include două proiecte.

2002/000-586.01.01 Continuarea sprijinului pentru programul “Copiii mai întâi” (13,00 milioane euro)

Ca o continuare a activitătilor initiate în cadrul Programului PHARE 1999 si continuate în cadrul Programului PHARE 2001, proiectul PHARE 2002 va sprijini programul Guvernului român “Copiii mai întâi”, care

asistă autoritătile locale în eforturile lor de a institutionaliza copiii prin închiderea centrelor de ocrotire mari, în stil vechi, dezvoltând în acelasi timp o gamă diversificată de servicii de protectie a copilului. Proiectele PHARE 1999 si 2001 oferă sprijin care va duce la închiderea a aproximativ 50 de asemenea institutii (centre). Circa 160 de asemenea institutii urmează să fie închise. Este de asteptat ca proiectul PHARE 2002 să sprijine închiderea a aproximativ alte 30 de centre.

Proiectele pregătite de directiile judetene de protectie a copilului si propuse de consiliile judetene vor fi selectate pentru finantare în cadrul proiectului PHARE 2002 pe baza criteriilor rezultate din Strategia natională privind protectia copilului, adoptată de Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie (ANPCA). Pot fi sprijinite parteneriate între autorităti de la nivel municipal/comunal si organizatii neguvernamentale. Obiectivul principal al schemei de finantare nerambursabilă (grant) va fi închiderea centrelor mari, în stil vechi, prin dezvoltarea si punerea în aplicare a unor servicii moderne integrate de protectie a copilului, cum ar fi case de tip familial, centre de îngrijire zilnică, centre de recuperare, retele de plasament familial si centre maternale. Se va da prioritate proiectelor care vor duce la închiderea centrelor pentru copii până la vârsta de 3 ani, caselor pentru copii cu handicap (cămine-spital) si a oricăror alte centre mari, în stil vechi, cu mai mult de 100 de copii.

Ca si în cazul programelor din anii trecuti, finantarea PHARE 2002 pentru proiecte ale consiliilor judetene va fi acordată în contextul strategiilor la nivel de judet pentru dezvoltarea serviciilor de protectie a copilului si pe baza faptului că activitătile desfăsurate vor fi sprijinite prin asigurarea de la bugetele locale a costurilor operationale pentru serviciile ce vor fi dezvoltate. Este responsabilitatea autoritătilor nationale, în special a ANPCA si a Ministerului Finantelor Publice, să asigure crearea unui mecanism compensator eficient pentru a permite autoritătilor locale aflate într-o situatie financiară relativ dificilă să suporte costurile sustinerii serviciilor dezvoltate prin programul “Copiii mai întâi”. Sprijinul PHARE va acoperi, de asemenea, costurile permanente ale asistentei tehnice pentru autoritătile la nivel national în vederea evaluării propunerilor de proiecte din partea autoritătilor locale si pentru a urmări implementarea proiectelor locale. Asistenta tehnică va oferi, de asemenea, instruire în scopul de a îmbunătăti calitatea propunerilor de proiecte înaintate de autoritătile locale. Această asistentă va fi îndreptată în special către autoritătile locale, care nu au beneficiat de finantări nerambursabile (granturi) din fondurile PHARE 1999 sau PHARE 2001, unde un mare număr

de copii rămân în institutii în stil vechi.

Va fi finantată, de asemenea, o continuare a activitătilor de constientizare, lansate în cadrul programelor PHARE 1999 si PHARE 2001, pe baza unei evaluări a impactului celei de-a doua campanii. Campania va avea drept scop prevenirea institutionalizării, prin informarea publicului larg despre alternativele existente privind protectia copilului.

Continuarea asistentei pentru programul “Copiii mai întâi” în cadrul Proiectului PHARE 2002 depinde de mentinerea angajamentului Guvernului României pentru prevenirea abandonării copiilor si punerea în aplicare a reformelor care să ducă la închiderea centrelor rezidentiale de îngrijire mari, în stil vechi, prin dezvoltarea unei game largi de servicii diversificate de protectie a copilului.

ANPCA este autoritatea de implementare pentru acest program. Oficiul de Plăti si Contractare PHARE (OPCP) este agentia de implementare responsabilă în cadrul Sistemului PHARE de implementare descentralizată. Ca si în cazul programelor PHARE 1999 si 2001, componenta de granturi a acestui program va fi implementată pe baza acordurilor de finantare nerambursabilă (grant) dintre OPCP si autoritătile locale.

Dată fiind nevoia specifică de continuitate în sprijinirea managementului activitătilor finantate prin PHARE în contextul programului “Copiii mai întâi”, se propune ca, în cazurile în care există o continuitate clară în serviciile ce vor fi furnizate prin PHARE 2002, să poată fi incheiate contracte de asistentă tehnică prin acord direct cu acei contractori care au furnizat servicii similare în programele PHARE 1999 si PHARE 2001. Orice asemenea contracte de acord direct vor face obiectul unei întelegeri între autoritătile române si serviciile Comisiei, privind performanta satisfăcătoare a acestor contractori în cadrul programelor anterioare.

 

2002/000-586.01.02 Sprijin pentru strategia natională de îmbunătătire a situatiei romilor (6,00 milioane euro)

Obiectivul general al proiectului constă în intensificarea si înlesnirea participării active a comunitătilor de romi la viata economică, socială, educatională, culturală si politică a societătii românesti si în îmbunătătirea accesului la serviciile de sănătate. Proiectul va sprijini dezvoltarea unui parteneriat echitabil si durabil între comunitătile de romi si institutiile publice la nivel local si judetean în domeniul dezvoltării comunitare si economice si va asigura un acces îmbunătătit la serviciile de sănătate.

Sprijinul PHARE se va acorda sub formă de asistentă tehnică la nivel national, acoperind toate cele 42 de judete, si sub formă de finantări nerambursabile (grant) pentru autoritătile locale. Se va furniza, de asemenea, asistentă tehnică pentru a se sprijini dezvoltarea proiectelor locale.

Se va oferi un program de instruire pentru 5 grupuritintă în fiecare dintre cele 42 de judete, înainte de stadiul de investitii al proiectului. Principalele subiecte ale instruirii vor fi: principii de stabilire a parteneriatelor la nivel local;

procese de dezvoltare participativă de proiecte si metode de identificare a necesitătilor si stabilirea de priorităti;

pregătirea proiectelor, în conformitate cu necesitătile prioritare ale comunitătilor si liniile directoare ale programului;

legislatie antidiscriminare, tinându-se cont de cerintele acquisului în acest domeniu; drepturile omului; starea de sănătate a populatiei rome.

Cele 5 grupuri-tintă vor fi: 1. personalul organizatiilor neguvernamentale pentru romi care functionează la nivel local; 2. experti în problematica populatiei rome la nivel de judet, care vor instrui expertii în problematica populatiei rome, aflati la nivel local (primărie); 3. angajati ai directiilor judetene de sănătate; 4. medici de familie, medici de medicină generală, care oferă servicii de sănătate în cadrul sau în apropierea comunitătilor de romi (în judete cu o mare densitate a populatiei rome); si 5. mediatori sanitari care lucrează, în cadrul administratiilor locale, pe probleme legate de accesul populatiei rome la serviciile de sănătate.

Instruirea mediatorului sanitar va fi furnizată de Departamentul de sănătate publică. Mediatorii sanitari vor primi o diplomă pentru atestarea calificării lor si directia judeteană de sănătate publică îi va angaja.

Schema de grant oferită pentru sprijinul de investitii va finanta proiecte locale care sunt elaborate în parteneriat între autoritătile locale si reprezentanti ai comunitătii de romi. Vor fi luate în considerare investitiile în următoarele domenii: formarea profesională; activităti generatoare de venituri; infrastructură mică; găzduire si îngrijire medicală.

Proiectele locale vor fi în conformitate cu Strategia natională pentru îmbunătătirea conditiilor populatiei rome si cu politicile nationale privind intensificarea accesului populatiei rome la serviciile de sănătate.

Autoritatea de implementare pentru proiect este Oficiul National pentru Romi din cadrul Ministerului Informatiilor Publice. OPCP este agentia de implementare responsabilă în cadrul Sistemului PHARE de Implementare Descentralizată. Componenta de granturi a acestui program va fi implementată pe baza unei licitatii de propuneri de proiecte, adresată autoritătilor locale, si a selectiei competitive a celor mai bune proiecte, conducând la acorduri de grant între OPCP si autoritătile locale. Autoritatea de implementare va stabili un comitet de coordonare care să fie responsabil cu selectia proiectelor, a cărui componentă va fi stabilită de comun acord cu Comisia Europeană.

Ca urmare a întelegerii dintre autoritătile române si Comisie, un contract pe bază de negociere directă va fi acordat Centrului de Resurse pentru Comunitătile de Romi pentru a sprijini managementul componentei de granturi a programului, în continuarea acordului existent.

Va fi creat un comitet de coordonare a programului, format din reprezentanti ai organismelor implicate în implementarea proiectului (Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerul Informatiilor Publice prin Oficiul National pentru Romi).

Subprogramul 2-2002/000-586.02 (total: 2,50 milioane euro)

Criterii economice

Acest subprogram include un proiect.

2002/000-586.02.01 Implementarea restructurării băncii de economii CEC (2,50 milioane euro)

Guvernul României s-a angajat într-un proces de restructurare a băncii de economii CEC, având ca obiective eliminarea treptată a garantiei statului asupra depozitelor, până la sfârsitul anului 2004, si, în final, pregătirea băncii pentru privatizare.

Proiectul de fată, care sprijină obiectivul general de restructurare a sectorului financiar din România si îmbunătătirea calitătii si gamei de servicii financiare disponibile pe piată, are scopul de a sprijini implementarea planului de restructurare a CEC, care a fost pregătit în contextul unui proiect PHARE anterior (RO9805.02.02). El corespunde prioritătilor din Parteneriatul pentru aderare în ceea ce priveste implementarea reformelor economice structurale.

Rezultatele proiectului PHARE 1998 au constat într-o analiză completă si detaliată a aspectelor actuale juridice, operationale si organizatorice ale băncii, o evaluare a activelor băncii si în elaborarea unor scenarii diferite de restructurare si privatizare a băncii, evaluându-se impactul potential al acestora asupra valorii si viitorului băncii. Au fost identificate sarcini specifice de întreprins pentru a asigura durabilitatea viitoare a băncii, în domenii cum ar fi:

concentrarea spre afaceri, contabilitate, managementul riscului, audit intern, trezorerie, organizarea internă si resurse umane, tehnologia informatiei, managementul activelor fixe si probleme juridice.

În cadrul proiectului de fată se va acorda asistentă tehnică pentru a sprijini pregătirea unui program operational pentru implementarea sarcinilor identificate în cadrul proiectului PHARE 1998 si indicatori clari si măsurabili ai progreselor înregistrate pentru fiecare sarcină. Va fi acordat sprijin direct pentru implementarea programului.

Va fi apoi acordat sprijin pentru implementarea acestor sarcini, care este de asteptat să includă elaborarea unor planuri pentru introducerea unor noi produse si servicii, în conformitate cu evolutia sectorului serviciilor financiare în România, elaborarea unor strategii în ceea ce priveste reteaua de sucursale CEC, rationalizarea structurii organizatorice a Centralei, dezvoltarea unor politici de resurse umane, proiectarea si implementarea unor programe de instruire a personalului, modernizarea managementului trezoreriei si proiectarea unor sisteme de tehnologie a informatiei, îmbunătătite în conformitate cu strategia de afaceri a băncii.

CEC va actiona ca autoritate de implementare pentru toate componentele, OPCP este agentia de implementare responsabilă pentru contractare si managementul financiar.

Subprogramul 3-2002/000-586.03 (total: 33,55 milioane euro)

Consolidarea capacitătii administrative

Acest subprogram include 5 proiecte:

2002/000-586.03.01 Consolidarea capacitătii administrative a României de a gestiona, monitoriza si evalua programele finantate de UE (10,05 milioane euro)

Obiectivul general al acestui proiect este de a sprijini si de a accelera pregătirile României pentru aderarea la Uniunea Europeană, printr-o mai bună pregătire si un management îmbunătătit al programelor finantate prin instrumentele financiare de aderare ale UE si pe baza prioritătilor identificate în Parteneriatul pentru aderare, Programul national de preluare a acquisului, Raportul periodic al CE privind progresele înregistrate de România în pregătirea pentru aderare sau rezultate în cursul negocierilor de aderare.

Proiectul sprijină, de asemenea, obiectivele Planului de actiune privind capacitatea de implementare a programelor PHARE, elaborat de Guvernul României în conformitate cu conditionalitătile Programului PHARE 2001.

Sunt avute în vedere 6 domenii de activitate:

1. Facilitatea de pregătire a proiectelor (PPF) În conformitate cu asistenta oferită deja în cadrul pro- gramelor PHARE 2000 si 2001, facilitatea de pregătire a proiectelor va oferi asistentă tehnică pentru pregătirea unor

studii de fezabilitate, proiecte detaliate de investitii, pregătirea unor proiecte de constructie institutională si pregătirea unor specificatii tehnice, planuri de achizitie si dosare de licitatie.

Deciziile asupra eligibilitătii pentru sprijinul în cadrul facilitătii de pregătire a proiectelor vor fi luate de comun acord de serviciile Comisiei si coordonatorul national al asistentei din România, pe baza faptului că activitătile de dezvoltare de proiect propuse trebuie să corespundă cu prioritătile din Parteneriatul pentru aderare si cu cele din Programul national de preluare a acquisului.

2. Facilitatea pentru proiecte de înfrătire institutională pe termen scurt si mediu (.twinning light”)

O facilitate de “twinning light” a fost creată în anul 2001 în administrarea coordonatorului national al asistentei, pentru realizarea unor proiecte de înfrătire pe termen scurt si mediu. Este oferită în continuare finantare în cadrul Programului PHARE 2002, permitând continuarea unor activităti de aceeasi natură. Activitătile finantate în cadrul facilitătii vor corespunde prioritătilor din Parteneriatul pentru aderare si din Programul national de preluare a acquisului.

Alte nevoi specifice identificate în Raportul periodic sau apărute în contextul negocierilor de aderare pot fi, de asemenea, avute în vedere.

Deciziile privind finantarea proiectelor în cadrul facilitătii vor fi luate de comun acord de coordonatorul national al asistentei si de serviciile Comisiei. Mărimea proiectelor este de asteptat să nu depăsească suma de 150.000 euro.

Pentru fiecare proiect agreat statele membre vor fi invitate să răspundă cererilor pentru oferire de expertiză, pe baza unei descrieri detaliate de proiect distribuite către punctele nationale de contact pentru twinning în statele membre ale UE. Institutia beneficiară va selecta oferta statului membru, care corespunde cel mai bine necesitătilor ei. Aspectele financiare si contractuale ale facilitătii de “twinning light” vor fi tratate de OPCP.

Un contract de “twinning light” între statul membru selectat si OPCP va fi întocmit, pe baza ofertei statului membru selectat, definind aspectele tehnice si financiare ale activitătii planificate.

3. Instruire pentru functionari în managementul de proiect Proiectul răspunde necesitătii de a consolida capacitătile atât ale structurilor coordonatorului national pentru asistenta de preaderare, cât si ale unitătilor de implementare a proiectelor (PIU) din cadrul ministerelor si altor institutii românesti, de a pregăti, implementa si monitoriza programele de preaderare într-un mod sistematic si adecvat.

Instruirea în cadrul acestui proiect va fi compatibilă cu eforturile generale de a întări activitatea de furnizare de instruire în contextul reformei administratiei publice. În instruirea în cadrul acestui proiect accentul special va fi pus pe realizarea unei îmbunătătiri rapide a eficientei operationale a organismelor responsabile cu asistenta de preaderare.

Instruirea, care va fi furnizată prin unul sau mai multe contracte de asistentă tehnică, va fi legată îndeaproape de ciclul de programare si implementare si va consolida capacitatea de a elabora studii de fezabilitate si proiecte, de a pregăti documentatii de proiect (fise de proiect, termeni de referintă, dosare de licitatie) conform cerintelor instrumentelor de preaderare, de a supraveghea si monitoriza implementarea programelor si de a conduce evaluări.

Proiectarea activitătilor de instruire în cadrul acestui contract va tine cont de sprijinul similar oferit în cadrul programelor PHARE 2000 si 2001 si va oferi, de asemenea, în continuare o instruire mai avansată acelor functionari publici care au beneficiat deja de pe urma primei runde de instruire.

Instruirea în managementul de proiect pentru cerintele specifice ale programului ISPA va fi oferită prin asistentă tehnică în cadrul programului ISPA, mai curând decât în cadrul acestui proiect.

4. Institutul European din România Institutul European din România (IER) a fost creat în anul 1998 ca o institutie publică sub autoritatea Guvernului român si a Parlamentului, având rolul de a oferi analize si informatii de fond administratiei centrale si locale, cu scopul de a le consolida capacitatea de a elabora politici si mecanisme de preaderare.

Asa cum este prevăzut în Memorandumul de finantare PHARE din 1997, IER va primi atât asistentă pentru înfiintare, cât si sprijin suplimentar pentru a finanta costurile sale operationale. În primii 3 ani de existentă, o rată de 100% din costuri trebuia să fie acoperită de PHARE, urmată de o rată de 66% din costurile operationale pentru anul 2003 si 33% pentru anul 2004. Se intentionează ca alocarea curentă să acopere cheltuieli pentru anii 2003 si 2004.

Pe lângă costurile operationale, finantarea PHARE va fi oferită pentru:

- studii si cercetări de fond, cu scopul de a accelera procesul de integrare si de a familiariza institutiile românesti cu Uniunea Europeană;

- elaborarea si implementarea unui program de instruire în afaceri europene pentru functionarii publici din administratia publică centrală, ca o continuare a proiectului PHARE 1997.

Tinând seama de statutul Institutului European din România ca un organism public nonprofit si urmând procedura creată în cadrul sprijinului PHARE precedent, nu se cere o garantie bancară referitoare la plătile de la OPCP la institut.

5. Burse la Colegiul Europei pentru functionarii publici În scopul de a îmbunătăti eficienta procesului de aderare, scopul Ministerului Integrării Europene este de a întări capacitatea resurselor umane din administratia românească.

Proiectul de fată va permite continuarea activitătilor sprijinite în cadrul programelor PHARE precedente care permiteau tinerilor functionari publici români si tinerilor absolventi să participe la programe de masterat si de instruire pe termen scurt în cadrul unor institutii universitare europene, inclusiv Colegiul Europei. Proiectul de fată va sprijini 10 candidati să participe la studii de masterat la Colegiul Europei pentru anul universitar 2003-2004 si 15 functionari publici să participe la cursurile de vară organizate de aceeasi institutie.

6. Sistemul de management al informatiei (MIS)

În vederea îmbunătătirii monitorizării proiectelor finantate prin asistenta UE si a altor programe cu finantare internatională si pentru a oferi administratiei românesti un flux de informatii corect si oportun, este necesar să fie creat un sistem coordonat de management al informatiei.

Un asemenea sistem va lega Ministerul Integrării Europene, în calitate de coordonator tehnic, de Fondul National din cadrul Ministerului Finantelor Publice si de agentiile de implementare implicate în managementul fondurilor UE.

Sistemul va oferi informatii privind progresul tehnic al proiectelor, precum si date financiare si de audit. Sistemul va fi elaborat pentru a sprijini introducerea descentralizării extinse (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare PHARE si ISPA si va avea în vedere compatibilitatea cu cerintele viitoarelor conditii de management si raportare pentru fondurile structurale. El va tine cont de conditiile institutionale viitoare care sunt de asteptat în ceea ce priveste managementul fondurilor structurale si va trebui să fie perfect compatibil cu sistemele utilizate pentru managementul fondurilor publice bugetare românesti.

Un studiu de fezabilitate pentru crearea sistemului a fost finantat prin facilitatea de pregătire a proiectelor din Programul PHARE 2000.

Proiectul MIS în sine este planificat într-o abordare pe etape, care este de asteptat să fie sprijinite din programul PHARE succesive pe perioada 2002-2004.

În prima etapă, care va fi sprijinită prin PHARE 2002, va fi realizat un studiu detaliat analitic privind cerintele de informatii ale utilizatorilor potentiali în cadrul administratiei.

Studiul urmăreste să identifice functiile si să evalueze mărimea sistemului în ceea ce priveste necesarul de hardware si software de achizitionat si să pregătească dosarele tehnice necesare pentru achizitionare.

Etapele următoare vor avea în vedere cu prioritate achizitionarea, instalarea si testarea hardware-ului necesar, precum si elaborarea, dezvoltarea si instalarea software-ului de aplicatie. Personalul administrativ responsabil cu operarea sistemului va primi, de asemenea, instruire. Autoritatea de implementare pentru proiect este Ministerul Integrării Europene. Va fi mentinută îndeaproape coordonarea cu Fondul National din cadrul Ministerului Finantelor Publice. OPCP este agentia de implementare responsabilă pentru contractare si managementul financiar.

 

2002/000-586.03.02 Descentralizarea si dezvoltarea administratiei publice locale din România (4,00 milioane euro)

Adoptarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificările ulterioare, a dus la cresterea semnificativă a autonomiei institutiilor administrative locale în România. Totusi, capacitatea si cunostintele limitate de management în domeniul administratiei publice, precum si lipsa cunostintelor si a experientei celor care ocupă functii la nivel local sunt bariere în calea implementării complete si efective a reformelor în acest domeniu.

Proiectul de fată răspunde acestor probleme si are drept obiectiv sprijinirea procesului de modernizare prin care administratia publică se adaptează ea însăsi la realitătile economice si sociale ale societătii românesti,

pregătind totodată structurile administrative pentru aderarea la Uniunea Europeană. Scopul proiectului este sprijinirea dezvoltării politicilor în domeniul descentralizării anumitor functii si responsabilităti de la nivelul administratiei publice centrale la cel al autoritătilor publice locale. În plus proiectul va sprijini îmbunătătirea capacitătii administratiei publice în vederea administrării resurselor bugetare locale.

Activitătile vor fi îndreptate către administratiile la nivel de judet.

Proiectul corespunde prioritătii din Parteneriatul pentru aderare privind adoptarea si implementarea unui pachet cuprinzător privind reforma administratiei publice.

Proiectul va fi implementat prin twinning (înfrătire institutională) si prin sprijin financiar acordat unui fond de modernizare si dezvoltare a autoritătilor locale. De asemenea, va fi acordată asistentă tehnică în vederea sprijinirii managementului fondului.

Administratia unui stat membru cu competente în domeniul managementului bugetului autoritătilor locale va furniza sprijin prin intermediul unui program de twinning în domeniul politicii si autonomiei financiare a autoritătilor locale. În cadrul proiectului de twinning se vor elabora propuneri privind cadrul pentru stabilirea resurselor financiare pentru comunitătile locale de la bugetul de stat prin transferul de fonduri de la autoritătile centrale la cele locale, si se vor face recomandări pentru îmbunătătirea sistemului de colectare a veniturilor locale. Va fi acordat sprijin pentru proiectarea unui sistem electronic integrat pentru colectarea si controlul taxelor locale. Vor fi oferite consiliere si sprijin tehnic pentru redactarea noii legi a finantelor si bugetelor locale, care vor reflecta propunerile de politici de mai sus.

Pentru autoritătile publice locale va fi furnizată pregătire, atât la nivel decizional, cât si la nivel executiv, pe baza unor metode moderne, transparente si participative, în vederea pregătirii bugetelor locale. Vor fi elaborate un cadru si o metodologie pentru analize economice si evaluarea impactului capitalului local si al investitiilor în infrastructură asupra dezvoltării economice si sociale.

Pentru politicienii alesi la nivel local si pentru functionarii publici se va oferi instruire cu privire la implicatiile descentralizării responsabilitătilor bugetare către nivelul autoritătilor locale. De asemenea, twinningul va furniza consultantă privind punerea în functiune a fondului de dezvoltare si modernizare a autoritătilor locale sprijinit în cadrul componentei de asistentă tehnică a proiectului, în special în ceea ce priveste elaborarea unor criterii de selectie a proiectelor care să fie sprijinite de către fond si prioritătile pentru posibila dezvoltare în viitor a activitătilor fondului într-un cadru multianual. Ministerul Administratiei Publice, în strânsă colaborare cu Ministerul Finantelor Publice, va selecta partenerul de twinning si va elabora conventia de twinning.

Proiectul va furniza sprijin financiar fondului de dezvoltare si modernizare a autoritătilor locale, ca un instrument ce sprijină prioritătile de dezvoltare ale autoritătilor locale într-o perspectivă multianuală.

Vor fi elaborate criterii pentru selectarea proiectelor mici, în vederea implementării lor de către autoritătile locale, bazate pe necesitatea unor sisteme îmbunătătite de management al bugetului în cadrul autoritătilor locale în conformitate cu responsabilitătile lor crescute în acest domeniu. Criteriile care vor fi agreate între Ministerul Administratiei Publice si Comisia Europeană vor lua în considerare experienta câstigată în cadrul proiectului PHARE 1997 destinat autoritătilor locale. Fondul de dezvoltare si modernizare a autoritătilor locale creat cu sprijin PHARE 2002 va permite finantarea de proiecte mici în domeniul pregătirii, managementului personalului, consultantei specializate, dezvoltării sistemelor informatice etc. Contracte de grant vor fi încheiate între OPCP si autoritătile locale beneficiare, pe baza evaluării competitive a propunerilor înaintate de către autorităti locale. Investitiile finantate prin intermediul fondului vor fi cofinantate conform regulilor PHARE. Pe baza unui progres satisfăcător înregistrat în implementarea programului curent, se are în vedere faptul că PHARE ar putea refinanta fondul în cadrul programelor din anii următori.

Componenta de asistentă tehnică va sprijini elaborarea proiectului si managementul operational pentru Fondul de dezvoltare si modernizare a autoritătilor locale. Asistenta tehnică va pregăti procedurile operationale pentru managementul Fondului si criteriile detaliate pentru selectarea proiectelor. Proiectul va furniza autoritătilor locale informatii despre Fond si va oferi asistentă în organizarea licitatiilor publice de propuneri si în evaluarea propunerilor. Proiectul va pregăti acordurile de grant ce vor fi încheiate între OPCP si autoritătile locale, pentru finantarea de către Fond. Proiectul va sprijini, de asemenea, stabilirea procedurilor de raportare, contabilizare si modernizare pentru Fond.

Autoritatea de implementare pentru proiect este Ministerul Administratiei Publice, în strânsă colaborare cu Ministerul Finantelor Publice, în ceea ce priveste componenta de twinning. Agentia de implementare este OPCP, care este responsabilă cu contractarea si managementul tehnic al tuturor componentelor proiectului.

 

            2002/000-586.03.03 Continuarea consolidării institutionale a Curtii de Conturi (2,10 milioane euro)

            Proiectul are drept scop continuarea si consolidarea dezvoltării Curtii de Conturi a României, ca auditor extern independent, profesional si de încredere al fondurilor publice, pe baza realizărilor proiectului de twinning aflat în derulare în cadrul Programului PHARE 2000. Proiectul de

fată va da Curtii de Conturi capacitatea de a-si extinde mandatul actual în noi domenii de activitate si de a răspunde schimbărilor în modul în care administratia publică controlează si contabilizează cheltuirea fondurilor bugetare si ale UE.

            Aceste activităti corespund prioritătii din Parteneriatul pentru aderare privind consolidarea capacitătilor institutionale ale Curtii de Conturi, ca fiind necesare pentru introducerea procedurilor moderne de audit, în conformitate cu standardele internationale si cea mai bună practică.

Proiectul va fi implementat printr-un twinning, împreună cu asistenta tehnică specializată pe termen scurt si achizitionare de echipamente.

            În cadrul twinningului va fi organizată instruirea personalului de audit si juridic al Curtii de Conturi, în metodologii de audit, în conformitate cu standardele internationale relevante. O atentie specială va fi acordată instruirii în domeniul auditului fondurilor UE, inclusiv în dezvoltarea ulterioară a capacitătii de a audita si certifica conturile SAPARD. Instruirea va duce la dobândirea competentelor de audit în anumite domenii specializate si în detectarea activitătilor ilegale. Se va face, de asemenea, instruirea cerută de auditul asistat de calculator. Twinningul va dezvolta în continuare sistemele de control al calitătii auditului si manualele de audit utilizate de către Curte, în conformitate cu standardele internationale, si va identifica orice modificări ulterioare necesare în cadrul legislativ si de reglementare, în vederea asigurării consecventei cu necesitătile de modernizare continuă ale Curtii.

            În cadrul unui contract de asistentă tehnică se vor asigura instruire specifică si pachete de certificare pentru o calificare de auditor, recunoscută international.

            În plus, proiectul va finanta achizitionarea de echipamente cerute pentru înfiintarea centrelor teritoriale de pregătire pentru personalul Curtii de Conturi din teritoriu, pentru sistemele de management al informatiei si pentru sprijin în domeniul tehnologiei informatiei pentru personalul Curtii. Va fi furnizat software pentru personalul din departamentele juridic si de audit si va fi elaborat un sistem IT integrat pentru activitătile financiare, de contabilitate si resurse umane ale Curtii.

            Curtea de Conturi a României este autoritatea de implementare a proiectului. OPCP va actiona ca agentie de implementare responsabilă cu contractarea si managementul financiar al tuturor componentelor proiectului.

 

            2002/000-586.03.04 Sprijin pentru Planul strategic al Ministerului Finantelor Publice (15,30 milioane euro)

            Ministerul Finantelor Publice a pregătit un document de strategie pentru perioada 2002-2006, care defineste obiectivele si actiunile prioritare în domeniile politicii bugetare si fiscale, coordonării politicii bugetare si fiscale cu politica socială si economică, administrării veniturilor statului si a datoriei publice, controlului financiar si auditului intern si contabilitătii publice. Obiectivul proiectului de fată este de a sprijini actiunile prioritare în domenii din cadrul acestui plan în perioada 2003-2005.

            Sunt avute în vedere 4 domenii de activitate:

            A. constructia institutională privind elaborarea si implementarea politicii bugetare si administrarea datoriei publice;

            B. constructia institutională privind elaborarea si implementarea politicilor fiscale si administrarea veniturilor;

            C. constructia institutională privind elaborarea si implementarea controlului financiar public si auditului intern;

            D. dezvoltarea si consolidarea serviciilor auxiliare (resurse umane, comunicare si infrastructură IT), în cadrul Ministerului Finantelor Publice.

            Componenta A: Politica bugetară si administrarea datoriei publice

            În cadrul componentei A, programul PHARE va sprijini două proiecte de twinning, precum si un număr de activităti de asistentă tehnică.

            Primul twinning, în domeniul contabilitătii publice, va pregăti un studiu diagnostic al normelor existente si va furniza sprijin pentru revizuirea cadrului si procedurilor Planului general de conturi al institutiilor publice. Vor fi pregătite propuneri specifice privind orice modificări necesare ale normelor/regulamentelor. Va fi furnizată instruire pentru contabilii din institutii publice, în domeniul aplicării noilor reglementări contabile, si vor fi pregătite îndreptare/ghiduri metodologice.

            Va fi efectuată o evaluare a necesitătilor multianuale de investitii pentru echipamente IT care să sprijine implementarea Planului general de conturi.

            Un al doilea twinning în acest domeniu va sprijini elaborarea unui model care să sprijine calcularea viitoarei contributii a României la bugetul UE, va îmbunătăti colectarea si analiza datelor în acest domeniu si va stabili structura bazei de date, necesară pentru calcularea “resurselor

proprii”. Se va furniza instruire privind utilizarea bazei de date pentru specialistii români.

            Se va asigura asistentă tehnică pentru a pregăti un studiu diagnostic al reglementărilor existente în domeniile trezorerie si managementul datoriei publice, cu scopul de a identifica discrepantele (decalajele) dintre sistemul românesc de trezorerie si cea mai bună practică în cadrul

UE si pe plan international, ducând la recomandări privind modificările necesare în regulamente si proceduri.

            Activitatea va acoperi si o evaluare pregătitoare pentru introducerea unui sistem de plăti electronice la nivel de trezorerie. Se va desfăsura un proiect-pilot pentru a testa implementarea noilor reglementări în cadrul unui esantion de ordonatori de credite. Se va desfăsura instruirea personalului în domeniul trezoreriei si al managementului datoriei publice.

            Va fi furnizat sprijin constând în asistentă tehnică, pentru a se desfăsura un studiu privind nevoile de dezvoltare si îmbunătătire a capacitătii Ministerului Finantelor Publiceîn domeniul modelării si prognozei macroeconomice.

            Activitatea se va referi la dezvoltarea de modele si submodele macroeconomice nationale standard, în diferite categorii de buget care sprijină formularea politicii macroeconomice, si la oferirea instruirii necesare privind utilizarea modelelor. Atentie specială va fi acordată asigurării coordonării cu activitătile de prognoză economică desfăsurate de către Ministerul Dezvoltării si Prognozei. De asemenea, va fi acordată asistentă tehnică Fondului National pentru implementarea, testarea si acreditarea sistemelor de contabilitate la standardele internationale de contabilitate, precum si pentru instruire profesională continuă în domeniul contabilitătii, pentru personalul Fondului National. Vor fi făcute un studiu diagnostic si un studiu de fezabilitate privind sistemele IT necesare pentru Fondul National, ce vor duce la proiectarea, dezvoltarea, testarea si alegerea unor sisteme efective. Asistenta tehnică va conduce, de asemenea, la pregătirea unei strategii pe termen lung în domeniul resurselor umane pentru Fondul

National, acoperind managementul pre- si postaderare al tuturor programelor cofinantate de UE.

            Asistentă tehnică va fi furnizată Oficiului de Plăti si Contractare PHARE (OPCP) pentru a pregăti manuale de contabilitate si proceduri interne, a dezvolta sisteme IT în contextul strategiei generale a ministerului în domeniul IT, a dezvolta o strategie a resurselor umane pentru OPCP si

pentru a furniza instruire specializată. Aceste activităti vor tine cont de cerintele specifice legate de introducerea descentralizării extinse (EDIS) pentru programul PHARE.

            Pregătirea unui manual de proceduri operationale pentru ISPA va fi realizată cu asistentă tehnică finantată de ISPA; o strânsă coordonare va fi mentinută între sprijinul PHARE si ISPA în acest domeniu.

            Componenta B: Politici fiscale si administrarea veniturilor

            Sunt planificate 3 aranjamente de twinning cu scopul de a consolida capacitatea Ministerului Finantelor Publice de a elabora si de a implementa politici fiscale si de a administra veniturile statului.

            Sunt avute în vedere si contracte de asistentă tehnică.

            În primul rând, în domeniul managementului datoriilor bugetare, un twinning va examina prevederile legale existente legate de datoriile întreprinderilor si băncilor la bugetul de stat, în caz de insolvabilitate, va face propuneri pentru îmbunătătiri în cadrul legislativ si în structurile orga-

nizationale, tinându-se cont de cea mai bună practică existentă în UE si pe plan international, si va formula proceduri care să fie urmate pentru reducerea si anularea datoriilor. De asemenea, personalul va fi pregătit în mod corespunzător.

            Un al doilea twinning în cadrul acestei componente va examina prevederile legale existente, metodele si procedurile din domeniul controlului fiscal. Vor fi făcute propuneri pentru îmbunătătiri în cadrul legislativ, în organizarea si procedurile structurilor de control fiscal, tinându-se cont de cea mai bună practică în UE si pe plan international. Vor fi revizuite respectivele roluri ale Directiei generale de control fiscal si îndrumare si ale Gărzii Financiare. Vor fi pregătite manuale si ghiduri procedurale si se vor elabora si aplica programe de pregătire. Va fi făcută o evaluare

privind nevoile si prioritătile pentru dezvoltarea sistemelor IT si a bazelor de date care sustin functia de control fiscal, vor fi pregătite specificatii tehnice pentru sistemele necesare si va fi acordată asistentă pentru achizitionarea echipamentului si software-ului.

            Al treilea twinning va sprijini dezvoltarea structurilor organizatorice în domeniul administrării veniturilor. Vor fi evaluate organizarea si performanta sistemului de administrare a taxelor existente, tinându-se cont de cea mai bună practică în UE si pe plan international, cu o referire specială la nevoile si prioritătile de modernizare a sistemelor informatice. Vor fi pregătite recomandări pentru îmbunătătiri ale structurilor organizatorice, în special în ceea ce priveste unificarea administrării taxelor, contributiilor sociale si de sănătate, precum si pentru punerea în lucru a unei raportări adecvate, a unei evaluări a performantelor si a unor proceduri standardizate pentru toate activitătile în cadrul sistemului de administrare a veniturilor. Vor fi realizate si implementate programe de pregătire pentru personal. Twinningul se va concentra în

special pe consolidarea biroului marilor plătitori de taxe din Bucuresti si pe una sau două unităti teritoriale.

            În plus, pe lângă activitătile de twinning de mai sus va fi furnizată asistentă tehnică în cadrul componentei B, în domeniile taxei pe valoarea adăugată, functionării Gărzii Financiare si al unei campanii de informare care să sprijine unitătile de asistentă a plătitorilor de taxe din cadrul

Ministerului Finantelor Publice.

            Asistenta tehnică în domeniul taxei pe valoarea adăugată va revizui legislatia T.V.A. existentă, pentru a identifica modificări necesare în vederea asigurării compatibilitătii depline cu acquisul. Vor fi elaborate prevederi speciale pentru asigurarea conformitătii categoriilor specifice de

întreprinderi cu cerintele T.V.A. Va fi pregătit un ghid T.V.A. si va fi furnizată pregătire oficialilor din domeniul taxelor. Va fi făcută o evaluare a nevoilor si prioritătilor pentru modernizarea sistemelor IT în domeniul T.V.A.

            Va fi făcută o evaluare a rolului si organizării Gărzii Financiare în combaterea evaziunii fiscale, coruptiei si crimei organizate. Cadrul legal al activitătilor Gărzii Financiare va fi evaluat tinându-se cont de modele relevante în cadrul tărilor membre UE, acordându-se o atentie deosebită definirii clare a competentelor respective ale Gărzii Financiare si altor servicii din cadrul administratiei nationale a taxelor.

            Vor fi făcute recomandări specifice pentru modificări în cadrul legislativ, organizarea internă a Gărzii Financiare si în mecanismele pentru coordonarea cu alte servicii din cadrul administratiei taxelor. Vor fi elaborate măsuri pentru asigurarea uniformitătii în tratarea cazurilor pe întregul teritoriu national. Vor fi evaluate cerintele pentru stabilirea unor mecanisme interne efective pentru prevenirea coruptiei si asigurarea responsabilitătii. Va fi elaborat un studiu pentru sisteme informatice cerute pentru combaterea evaziunii fiscale si vor putea fi pregătite specificatii tehnice pentru achizitionarea echipamentelor/software-ului, tinându-se cont de alte sisteme informatice care au fost dezvoltate în cadrul administratiei nationale a taxelor. Vor fi proiectate si puse în practică programe adecvate de pregătire privind combaterea evaziunii fiscale, acordându-se atentie asigurării coordonării cu alte activităti de instruire pregătite si implementate în domeniul administrării taxelor. Vor fi planificate si implementate la nivelul unitătilor locale ale Gărzii Financiare activităti-pilot pentru îmbunătătirea eficientei măsurilor de combatere a evaziunii fiscale. Se va asigura o coordonare strânsă între aceste activităti legate de Garda Financiară si twinningul privind controlul fiscal, descris mai sus.

            Va fi furnizată asistentă tehnică pentru elaborarea si implementarea unei campanii de informare a plătitorilor de taxe, cu scopul de a îmbunătăti colectarea veniturilor, prin educatia fiscală a publicului si dezvoltarea capacitătii unitătilor de asistentă a plătitorilor de taxe din cadrul

Ministerului Finantelor Publice de a furniza publicului informatii adecvate privind sistemul de taxe si responsabilitătile fiscale.

            Componenta C: Control financiar public si audit intern Activitătile propuse în cadrul acestei componente sunt definite în contextul Strategiei de dezvoltare a controlului financiar public intern în România, adoptată de Guvernul României în octombrie 2001.

            Va fi furnizată asistentă tehnică Ministerului Finantelor Publice în domeniul controlului financiar public intern si auditului intern. Proiectul de twinning din Programul PHARE 2000 privind procedurile de audit si control intern sprijină adaptarea cadrului legislativ, elaborează un plan de actiune pentru înfiintarea structurilor institutionale necesare si furnizează instruire pentru controlorii financiari si auditori. Proiectul de fată va lua în considerare rezultatele twinningului prin elaborarea unei strategii generale în domeniul resurselor umane, pentru dezvoltarea capacitătilor în acest domeniu pe termen mediu. Strategia va acoperi: (i) elaborarea unui sistem de pregătire permanentă în domeniul auditului intern în cadrul Scolii de Finante Publice, cu estimări detaliate de investitii si necesităti ale bugetului operational si (ii) elaborarea unor sisteme pentru recrutarea

si dezvoltarea personalului. Asistenta tehnică va acoperi, de asemenea, pregătirea manualelor si îndreptarelor privind procedurile de audit de sistem si

de performantă.

            Componenta D: Functii de sprijin

            Această componentă va include twinning si asistentă tehnică pentru dezvoltarea si consolidarea functiilor de sprijin (resurse umane, comunicatii si infrastructură IT) în cadrul Ministerului Finantelor Publice.

            Se va asigura twinning pentru a sprijini dezvoltarea ulterioară a Scolii de Finante Publice. Acest twinning va dirija un studiu diagnostic pentru nevoile de pregătire, în sprijinul strategiei Ministerului Finantelor Publice pentru perioada 2002-2006. Vor fi dezvoltate proceduri operationale pentru sprijinirea si coordonarea activitătilor de pregătire în toate domeniile prioritare si dezvoltarea curiculei si a programelor de pregătire în cadrul ministerului. Coordonarea ar trebui să se refere în special la instruire în cadrul tuturor activitătilor care primesc sprijin PHARE, pentru a asigura dezvoltarea unei capacităti durabile de instruire. O atentie deosebită se va acorda creării facilitătilor de pregătire la nivel local, în legătură cu cerintele functiilor descentralizate ale finantelor publice. Twinningul va sprijini, de asemenea, extinderea proiectului pilot “e-learning” la

nivel national si va pregăti achizitionarea echipamentului IT necesar.

            Twinningul va sprijini, de asemenea, Scoala de Finante Publice pentru a organiza ateliere de lucru si cursuri de pregătire pentru personalul Scolii de Finante Publice, pentru a elabora materiale de instruire si pentru a pune în lucru un sistem de asigurare a calitătii instruirii.

            Va fi furnizată asistentă tehnică în domeniul tehnologiei informatiei, pentru a proiecta, dezvolta, testa si implementa aplicatii IT care să sprijine fluxul principal de documente în cadrul Ministerului Finantelor Publice si pentru a pregăti recomandări detaliate privind politica de securitate si politica de remediere a dezastrelor pentru sistemul IT. Va fi desfăsurată o identificare a nevoilor de achizitii de hardware si software, în conformitate cu recomandările de mai sus, si vor fi pregătite specificatii tehnice detaliate pentru sistemele solicitate.

            Sunt anticipate investitii semnificative în echipamente IT si dezvoltare de software, legate de activitătile din cadrul Programului PHARE 2002 pentru următoarele subcomponente ale programului: sistem de contabilitate publică, simularea bugetului CE, sistemul trezoreriei, politici economice, Fondul National, OPCP, control fiscal, Garda Financiară, campania de informare, administrarea veniturilor, Scoala de Finante Publice si tehnologia informatiei. Pe baza progresului în pregătirea specificatiilor tehnice, este de asteptat ca această investitie să fie finantată în cadrul

Programului PHARE 2003. Totusi, cu scopul de a permite cumpărarea imediată a unei cantităti limitate de echipament IT care sprijină obiectivele proiectului în ansamblu, un buget general IT este prevăzut pentru a fi folosit de către Fondul National si OPCP, precum si în sprijinul altor componente ale proiectului, după cum este solicitat. Alocarea bugetului pentru echipamentele IT va fi agreată cu Comisia înainte de lansarea oricărei achizitii.

            Asistenta tehnică în cadrul acestui program va sprijini, după cum este necesar, studii pregătitoare si dezvoltarea unor specificatii tehnice si documente de licitatie, referitoare la necesitătile de investitii si achizitie a echipamentelor în toate sau în unele dintre următoarele domenii: simularea

contributiei României la bugetul UE, trezorerie si managementul datoriei publice, politici macroeconomice, managementul fondurilor UE, control fiscal, Garda Financiară, informatii publice, administrarea veniturilor, Scoala de Finante Publice si sistemele IT ale Ministerului Finantelor

Publice.

 

            2002/000-586.03.05 Consolidarea si extinderea sistemului de implementare a programului SAPARD (2,10 milioane euro)

            Autoritătile românesti au dezvoltat o metodologie secventială a acreditării sistemului de implementare pentru managementul fondurilor EU-SAPARD. Acreditarea initială a sistemului din anul 2002 este partială, se referă la 3 dintre măsurile programului SAPARD si are la bază un sistem

manual de plăti si management financiar. Obiectivul acestui proiect este realizarea progresului în stabilirea sistemului de implementare în perioada 2003-2004, permitând acreditarea altor măsuri si acreditarea sistemului electronic de management si plăti.

            Proiectul corespunde prioritătii din Parteneriatul pentru aderare privind cresterea eforturilor în vederea asigurării folosirii corecte, controlului, monitorizării si evaluării fondurilor UE de preaderare în contextul acquisului comunitar si controlului financiar. Aceste activităti corespund prioritătii de constructie institutională din cadrul programului PHARE si nu sunt eligibile pentru finantare din fonduri SAPARD.

Tinând cont de toate datele introduse pentru stabilirea sistemelor IT pentru managementul fondurilor SAPARD, proiectul va duce la stabilirea unei baze de date centrale computerizate, care să sprijine planificarea si implementarea tuturor proiectelor SAPARD si a unui registru digital al tutu-

ror activitătilor îndeplinite de către Agentia SAPARD si de celelalte institutii delegate pentru implementarea programului. Va fi dezvoltat un sistem software pentru a sprijini activitătile operationale legate de toate măsurile programului SAPARD în România, inclusiv de administrarea si controlul

plătilor. Va fi pusă în functiune o retea, incluzând infrastructură hardware si software, care să aibă capacitatea de a sprijini activitătile operationale legate de administrarea programului si care să aibă legături cu infrastructura IT a altor institutii implicate.

            Va fi furnizată asistentă tehnică pentru dezvoltarea manualelor de proceduri pentru măsurile aditionale ale programului SAPARD, pentru care acreditarea nu a fost obtinută în anul 2002. Asistentă tehnică va fi, de aseme- nea, acordată pentru structurile de control intern si plăti ale

Agentiei SAPARD, în vederea îmbunătătirii capacitătii acestora în îndeplinirea sarcinilor ce le revin. Va fi furnizată pregătire Agentiei SAPARD si institutiilor delegate pentru a sprijini operatiunile corecte ale sistemului de management financiar. Asistenta tehnică va sprijini, de asemenea,

întărirea capacitătii institutiilor publice competente în vederea furnizării informatiei specifice si a sprijinului consultativ privind programul SAPARD, pentru a sprijini aplicantii să pregătească proiecte pentru finantări în cadrul SAPARD.

            Autoritatea de implementare a proiectului este Agentia SAPARD. Beneficiarii asistentei sunt Agentia SAPARD si alte ministere care au atributii specifice în implementarea programului SAPARD (Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei). Agentia de implementare este OPCP, care este responsabilă pentru contractarea si managementul financiar al tuturor componentelor proiectului.

 

            Subprogramul 4-2002/000-586.04 (total: 83,737 milioane euro)

            Îndeplinirea obligatiilor acquisului

            Acest subprogram include 18 proiecte în 7 domenii ale acquisului comunitar. Piată internă 2002/000-586.04.01 Consolidarea supravegherii asigurărilor (2,00 milioane euro)

            Obiectivul acestui proiect este consolidarea supravegherii asigurărilor, în conformitate cu prevederile directivelor UE si cu cele mai bune practici ale pietei internationale de asigurări, în vederea asigurării protectiei reale a detinătorilor de polite de asigurare si a potentialilor detinători de polite si dezvoltării unei piete a asigurărilor competitive si sănătoase.

            Proiectul corespunde prioritătii Parteneriatului pentru aderare de întărire a supravegherii serviciilor financiare.

            Proiectul va fi implementat printr-un twinning si prin sprijin pentru achizitionarea de echipamente pentru autoritatea de reglementare din domeniu.

            Proiectul va fi implementat pe baza rezultatelor proiectului PHARE anterior din domeniu, care a sprijinit înfiintarea Consiliului de Supraveghere a Asigurărilor, furnizând pregătire si echipamente si sprijinind pregătirea normelor necesare pentru aplicarea legii asigurărilor. Twinningul va asista Consiliul de Supraveghere a Asigurărilor în redactarea unei strategii care să identifice măsurile necesare pentru asigurarea performantei efective a functiei de supraveghere a asigurărilor, în conformitate cu cele mai bune practici internationale. Va fi examinată concordanta

cadrului legal existent cu acquisul comunitar si vor fi definite cerintele Consiliului de Supraveghere a Asigurărilor pentru implementarea efectivă a cadrului legal, referitoare la organizarea sa internă si la personal. Va fi dezvoltat un program de pregătire a personalului pentru a crea capaci-

tatea de a îndeplini aceste cerinte si vor fi realizate materiale de pregătire. Sistemul informatic necesar pentru asigurarea supravegherii efective a asigurărilor va fi evaluat si va fi furnizată asistentă pentru achizitionarea echipamentelor necesare.

            Proiectul va sprijini achizitionarea unui număr limitat de echipamente tehnice, pe baza evaluării necesitătilor de către partenerul de twinning. Vor fi furnizate resurse de documentare pentru sprijinirea activitătilor Consiliului de Supraveghere a Asigurărilor.

            Autoritatea de implementare este Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. OPCP este agentia de implementare responsabilă cu contractarea si managementul financiar al proiectului.

            Concurentă

            2002/000-586.04.02 Continuarea sprijinului pentru implementarea acquisului privind politica în domeniul concurentei si ajutoarelor de stat (2,00 milioane euro)

            Proiectul are ca scop furnizarea sprijinului în vederea alinierii legislatiei românesti la acquisul comunitar în domeniul concurentei si ajutoarelor de stat si dezvoltarea capacitătii autoritătilor care activează în domeniul concurentei, pentru deplina implementare a acquisului.

            Proiectul va fi implementat printr-un twinning care va viza atât Consiliul Concurentei, cât si Oficiul Concurentei, va revizui cadrul legislativ al concurentei si politicii ajutoarelor de stat si va propune unele amendamente necesare, tinând cont de ultimele dezvoltări în cadrul legislatiei UE.

În particular, va fi furnizat sprijin pentru reglementările cadrului multisectorial pentru ajutoarele de stat regionale, exceptând următoarele sectoare: otel, automobile si fibre sintetice. Va fi realizată o evaluare privind introducerea sistemului analizei de impact cu caracter de reglementare, potrivit căruia proiecte de legislatie vor fi supuse unei analize preventive, în vederea evaluării consecintelor privind concurenta. Va fi efectuată o analiză a procedurilor UE privind investigarea si sanctionarea cartelurilor industriale, în vederea alinierii legislatiei românesti la cea europeană în această materie. Va fi furnizată asistentă pentru redactarea regulilor procedurale pentru aplicarea legii privind concurenta neloială.

            Twinningul va acoperi, de asemenea, activităti de pregătire a personalului din institutiile nationale si din inspectoratele judetene, care activează în domeniul ajutoarelor de stat si concurentei si care este implicat în procesul de luare a deciziilor, în conformitate cu noua legislatie secundară transpusă si tinându-se cont de relatia cu legislatia privind concurenta în alte sectoare, cum ar fi: impozitarea, politica industrială, politica regională si agricultura. Vor fi sprijinite vizite de studii sau stagii la autoritătile care reglementează concurenta din statele membre sau la

institutiile implicate în aspectele practice sau legale ale politicii privind concurenta.

            Twinningul va furniza sprijin Consiliului Concurentei si Oficiului Concurentei, prin intermediul expertilor pe termen mediu, pentru examinarea cazurilor privind sectoarele industriale si companiile. Sprijinul va asigura inventarierea corectă, monitorizarea si raportarea ajutoarelor de stat, în conformitate cu principiile politicii UE, si se va extinde prin consilierea asupra investigării ajutoarelor de stat nelegale si stabilirii măsurilor necesare de remediere. Vor fi făcute propuneri privind măsurile necesare în privinta ajutoarelor de stat existente, care ar putea fi incompatibile cu legislatia românească si cu principiile politicii UE.

            Twinningul va promova îmbunătătirea constientizării problemelor privind politicile în domeniul concurentei la nivelul actorilor importanti din domeniul judiciar, operatorilor de piată, autoritătilor publice, în special din institutiile care acordă ajutoare de stat, prin conferinte, seminarii si ateliere de lucru.

            Consiliul Concurentei si Oficiul Concurentei formează împreună autoritatea de implementare a proiectului. OPCP este agentia de implementare responsabilă cu contractarea si managementul financiar al proiectului.

            Uniune vamală

            2002/000-586.04.03 Conectarea la sistemele vamale ale UE (4,55 milioane euro)

            Sprijinul PHARE are ca obiectiv consolidarea în continuare a capacitătii administrative, operationale si tehnice a Directiei Generale a Vămilor (DGV) din România, în vederea realizării deplinei compatibilităti si interoperabilităti a sistemului vamal românesc cu sistemele UE, permitând schimbul de date computerizate între Sistemul informatic integrat vamal (ICIS) din România si sistemele Comisiei Europene si ale statelor membre.

            Proiectul asigură continuarea sprijinului, în contextul Strategiei de preaderare a Comisiei pentru administratiile vămilor si impozitării din tările Europei Centrale si de Est si al Strategiei privind dezvoltarea sistemului vamal din România pentru perioada 2000-2005.

            Programul national PHARE 2001 (RO 0107.03) sprijină prima fază a interoperabilitătii sistemelor vamale românesti cu noul sistem comun de tranzit al UE (NCTS), cât si implementarea tarifului vamal integrat românesc (TARIR), deplin compatibil cu tariful vamal integrat comunitar (TARIC).

            Programul PHARE 2002 va sprijini 5 domenii de activitate:

            1. Conectarea sistemelor DGV cu sistemul CCN/CSI

            Reteaua comună de comunicatii (CCN) si interfata comună de sistem (CSI) reprezintă un produs informatic (portal informatic) realizat de serviciile Comisiei pentru a standardiza accesul la aplicatiile privind procedurile vamale ale UE. Proiectul va sprijini achizitionarea infrastructurii tehnice necesare (echipamente, software) pentru conectarea DGV cu sistemul CCN/CSI si va asigura asistentă tehnică pentru instalarea fizică a produsului informatic si sprijinul operational necesar. Doar un singur furnizor, deja contractat de serviciile Comisiei, îndeplineste cerintele pentru furnizarea acestui sistem. În consecintă, această componentă va fi implementată de către acest contractor, în conditiile standard stabilite de Comisie.

            Această componentă va fi corelată cu cerintele si prevederile stipulate în programul PHARE privind retelele de comunicare, adoptat de Comisie în noiembrie 2001, care include activităti privind CCN/CSI.

            2. Încheierea pregătirii pentru aderarea la Conventia comună de tranzit si implementarea NCTS

            Această componentă oferă în continuare sprijin pentru eforturile României de a asigura deplina compatibilitate între sistemul national de tranzit si NCTS, cu cel putin un an înainte de aderare. Activitatea prevăzută în cadrul Programului PHARE 2001 în acest domeniu sprijină dezvoltarea cadrului legal si organizatoric pentru NCTS, proiectarea si ghidarea sistemului si crearea interfetelor cu alte sisteme vamale.

            Proiectul PHARE 2002 va asista DGV pentru a termina implementarea functională a sistemului national de tranzit prin:

            a) dezvoltarea noilor functionalităti: managementul garantării, analiza riscului la nivel national, statistici, interogare si interfetele cu domeniile externe;

            b) integrarea deplină în sistemul informatic integrat vamal (ICIS), în conformitate cu liniile directoare din Strategia pentru dezvoltarea sistemului informatic vamal si interoperabilitatea cu sistemele UE.

            3. Încheierea implementării tarifului vamal integrat românesc (TARIR), compatibil deplin cu tariful vamal integrat comunitar (TARIC)

            Implementarea TARIR, în conformitate cu strategia în domeniul tehnologiei informatiei pentru sistemul vamal românesc, va fi realizată în trei faze. Primele două faze acoperă proiectarea sistemului si pregătirea metodologiilor si procedurilor pentru întretinerea TARIR, precum si instrumentele automatizate pentru a asista acest proces.

            În cadrul Programului PHARE 2002, a treia fază de activităti va asista DGV în finalizarea implementării unui sistem complet compatibil cu TARIC în România, asigurând integrarea sa în ICIS si în mediul vamal operational, prin:

            - adaptarea structurală a ICIS la nivelul national pentru utilizarea TARIR si, de asemenea, compatibilitatea ICIS cu sistemul Comisiei;

            - integrarea sistemului de gestiune a TARIR în cadrul ICIS;

            - implementarea deplină a TARIR în mediul operational vamal, atât din punct de vedere functional, cât si tehnic.

            4. Pregătirea sistemelor DGV pentru conectarea cu bazele de date ale Comisiei

            Această componentă va asista DGV în dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de gestionare a tarifului (ITMS), care va asigura interoperabilitatea consecventă a componentelor ICIS cu sistemele UE, în conformitate cu strategia de interoperabilitate a Comisiei.

            5. Consolidarea interoperabilitătii cu sistemele UE Va fi oferit sprijin de tip twinning (înfrătire institutională) din partea unei administratii a unui stat membru pentru a oferi asistentă în definirea si implementarea unui program pentru a realiza interoperabilitatea sistemelor vamale românesti cu sistemele UE.

            DGV este autoritatea de implementare pentru proiect.

            OPCP este agentia de implementare responsabilă pentru contractarea si managementul financiar al proiectului.

           

            2002/000-586.04.04 Consolidarea supravegherii pietei si protectia consumatorului - sprijin pentru Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor (2,00 milioane euro)

            Proiectul va sprijini autoritătile românesti pentru stabilirea unui sistem efectiv si transparent de management si implementare a reglementărilor tehnice ale UE în domeniul supravegherii pietei. Va fi dezvoltată capacitatea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) si va fi consolidată cooperarea sa cu societatea civilă pentru furnizarea de informatii si desfăsurarea activitătilor de consiliere în domeniul protectiei consumatorului. Sprijinul PHARE are la bază prioritătile Parteneriatului pentru aderare, care specifică necesitatea dezvoltării capacitătii de implementare a cadrului legislativ ce va intra în vigoare. Personalul va fi pregătit, vor fi realizate baze de date si vor fi modernizate laboratoarele pentru a sprijini implementarea cadrului legislativ si cresterea nivelului de informare si consultare publică.

            PHARE va sprijini îmbunătătiri ale mecanismelor de supraveghere a pietei prin dezvoltarea în continuare a sistemelor informatice existente la nivel central si local. Vor fi elaborate un plan national si un program de pregătire si se va realiza pregătirea instructorilor. Aceste activităti se vor concentra pe îmbunătătirea aptitudinilor personalului ANPC în vederea aplicării legislatiei din domeniul protectiei consumatorului, inclusiv a principiilor UE privind securitatea alimentară. Vor fi realizate scurte vizite de studii pentru oficialii ANPC în agentiile de supraveghere a pietei din statele membre. De asemenea, asistenta va contribui la crearea mecanismelor pentru asigurarea formării publice si consiliere pe probleme legate de protectia consumatorului.

            Proiectul va sprijini achizitionarea echipamentului necesar laboratoarelor judetene pentru analiza referitoare la identificarea produselor cu risc pentru viata si sănătatea consumatorilor, în conformitate cu cerintele acquisului comunitar si cu alte angajamente la care România este

parte. Vor fi furnizate echipamente si software pentru bazele de date de la nivel central si local.

            Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor este autoritatea de implementare a proiectului. OPCP este agentia de implementare, responsabilă cu contractarea si managementul financiar al proiectului.

           

            Ocuparea fortei de muncă

            2002/000-586.04.05 Sprijin pentru implementarea acquisului în domeniul social si al ocupării fortei de muncă (7,20 milioane euro)

            Obiectivul general al proiectului este sprijinirea Guvernului României în vederea îmbunătătirii mediului de muncă, concentrându-se pe 3 obiective specifice: a) egalitatea de sanse, b) sistemul de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale si c) securitate socială pentru lucrătorii migranti.

            Proiectul are ca scop crearea unui mecanism pentru promovarea egalitătii de gen la nivel national, coordonat de Agentia Natională pentru Promovarea Egalitătii de Sanse dintre Femei si Bărbati; initierea si implementarea unui sistem de asigurări pentru accidentele de muncă si bolile profesionale si stabilirea unui sistem functional de securitate socială pentru lucrătorii migranti si a unui centru de documentare pentru lucrătorii migranti. Sprijinul PHARE va fi furnizat prin intermediul a două proiecte de twinning, asistentă tehnică si investitii.

            a) Egalitatea de sanse: Statele membre vor furniza expertiză pentru înfiintarea Agentiei Nationale pentru Promovarea Egalitătii de Sanse dintre Femei si Bărbati si pregătire pentru functionarii publici la nivel central si local, juristilor, magistratilor, angajatilor si angajatorilor în domeniul implementării practice a acquisului privind egalitatea de gen. Va fi elaborat un ghid practic si va fi lansată o campanie publică de informare. Vor fi realizate investitii în echipamente IT si de birou pentru agentia natională si pentru unitătile sale locale.

            b) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale: Elaborarea si implementarea sistemului de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale se va realiza prin intermediul unui contract de asistentă tehnică si prin investitii. Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale constituie o componentă a reformei asigurărilor sociale. Sistemul are ca scop protectia angajatilor si încurajarea angajatorilor să îmbunătătească conditiile de lucru ale angajatilor si să reducă numărul accidentelor de muncă. Contributia angajatorilor la sistemul de asigurări va fi legată de eforturile făcute pentru reducerea nivelului de risc în întreprindere.

            Principalele activităti ale asistentei tehnice vor fi:

            - îmbunătătirea si dezvoltarea cadrului legislativ si furnizarea unor cursuri de pregătire, în vederea construirii unui sistem solid si eficient pentru prevenirea accidentelor si pentru utilizarea serviciilor de asigurare;

            - identificarea si implementarea initiativelor economice pentru reducerea nivelului de risc în întreprinderi (indicatori pentru evaluarea contributiei angajatorilor, stabilirea categoriilor de risc pentru întreprindere etc.);

            - pregătirea personalului în managementul sănătătii si sigurantei la locul de muncă, auditului si evaluării riscului, metodelor de prevenire.

Investitia în echipamente IT este necesară pentru îmbunătătirea bazelor de date privind accidentele de muncă, bolile profesionale, costurile si beneficiile, precum si pentru realizarea bazelor de date cu datele profesionale ale angajatilor si angajatorilor.

            c) Securitate socială pentru lucrătorii migranti: Sprijinul va fi realizat prin intermediul unui proiect de twinning, care va duce la stabilirea unui sistem de securitate socială pentru lucrătorii migranti si a unui centru de informare si documentare pentru acestia. Principalele activităti ale twinningului vor fi: un studiu de impact pentru evaluarea obligatiilor ce rezultă din aplicarea reglementărilor UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială; studii comparative si propuneri pentru adaptarea institutiilor si structurilor existente în România în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială; pregătire profesională; seminarii si asistentă pentru înfiintarea Centrului de Informare si Documentare pentru Lucrătorii Migranti.

            Vor fi realizate o pregătire a formatorilor si pachete de pregătire pentru personal (Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul Educatiei si Cercetării, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi Sociale, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si unitătile sale teritoriale), în domeniul implementării acquisului comunitar.

            Vor fi organizate seminarii pentru cresterea nivelului de constientizare a personalului din institutiile implicate în domeniul liberei circulatii a lucrătorilor si în coordonarea schemelor de securitate socială.

            Centrul de Documentare si Informare pentru Lucrătorii Migranti va furniza informatii lucrătorilor români si străini, institutiilor si angajatilor despre cadrul general în care acestia îsi desfăsoară activitătile, drepturile si obligatiile lor privind securitatea socială, procedurile administrative etc.          Expertii din statele membre sunt asteptati să realizeze o bază de date, să creeze si să mentină o pagină de Internet, să colecteze datele privind informatiile si documentatia necesară pentru aplicarea reglementărilor europene în domeniul liberei circulatii a lucrătorilor si coordonării sistemelor de securitate socială si să realizeze o campanie de informare publică.

            Vor fi realizate investitii în echipamente IT si de birou pentru institutiile implicate.

            Autoritatea de implementare a proiectului este Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale (MMSS). OPCP este agentia de implementare responsabilă conform procedurilor Sistemului de implementare descentralizată PHARE. În cadrul twinningului privind egalitatea de sanse, Directia

pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati, din cadrul MMSS va constitui partea românească a twinningului, iar pentru twinningul privind securitatea socială a lucrătorilor migranti, Directia relatii internationale din cadrul aceluiasi minister.

 

            Agricultură

            2002/000-586.04.06 Supravegherea, prevenirea, diagnosticarea si controlul bolilor la animale si alinierea cu acquisul în domeniul nutritiei animalelor (7 milioane euro)

            Obiectivul general al acestui proiect este alinierea procedurilor administrative românesti, a capacitătilor tehnice pentru supraveghere, prevenire, diagnoză si control al bolilor la animale, precum si a structurilor pentru controlul veterinar de frontieră din România cu cele din Uniunea

Europeană. Proiectul va dezvolta, de asemenea, resursele aflate la dispozitia Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor în ceea ce priveste adoptarea si implementarea acquisului UE în domeniul nutritiei animalelor.

            Proiectul cuprinde următoarele 4 componente:

            A. Control TSE

            Această componentă sprijină protejarea sănătătii populatiei si a animalelor prin dezvoltarea capacitătilor tehnice si administrative pentru monitorizarea si prevenirea encefalitei spongiforme transmisibile (TSE). PHARE va finanta achizitionarea kiturilor de diagnosticare în scopul

realizării de teste rapide pentru depistarea TSE. Aceste kituri trebuie să fie aprobate de laboratorul comunitar de referintă si de Comisie, luându-se în considerare indicatiile Comisiei referitoare la costurile si achizitia acestora. În strânsă corelatie cu kiturile ce urmează a fi achizitionate

din acest proiect si în conformitate cu Reglementarea nr. 3.906/89 (OJ L375 din 23 decembrie 1989) si cu deciziile relevante ale Comisiei, serviciile Comisiei pot autoriza exceptii de la regulile de origine si nationalitate, în urma unei analize caz cu caz si pe baza unei cereri justificate a

autoritătilor nationale. Echipamentele de laborator cerute pentru efectuarea de teste rapide TSE, supraveghere si diagnoză vor fi, de asemenea, finantate. Pregătirea în supravegherea si diagnoza TSE, utilizând teste rapide, va fi realizată pentru specialistii români în laboratoarele de referintă ale Comunitătii. Sprijinul tehnic va fi pus la dispozitia proiectului pentru intierea celui de-al doilea nivel de biosecuritate pentru laboratoarele TSE în cadrul Institutului National pentru Diagnoză si Sănătate Animală.

            Sprijinul PHARE pentru achizitionarea kiturilor de testare TSE este acordat pe baza considerentului că costurile operationale ale laboratoarelor, inclusiv completarea/reaprovizionarea disponibilului de kituri de testare, vor fi acoperite în mod adecvat din resursele bugetului national.

            B. Standarde si teste de diagnoză veterinară

            Proiectul va sprijini introducerea tehnicilor de biologie moleculară în concordantă cu manualul UE pentru teste standard în procedurile curente de diagnoză veterinară folosite de Institutul pentru Diagnoză si Sănătate Animală (laboratorul national de referintă) si în 8 laboratoare de

diagnostic la nivel de judet. PHARE va sprijini achizitionarea necesarului de echipamente de laborator si va pregăti personalul de laborator în laboratoare ce folosesc tehnică si metodologie modernă. Această pregătire se va efectua pe cât posibil în cadrul laboratoarelor veterinare nationale

din cadrul statelor membre.

            Un program de monitorizare a bolilor animaliere va fi pus în aplicare în concordantă cu acquisul relevant.

            C. Inspectia veterinară la frontieră

            Proiectul va sprijini pregătirea personalului atât din laboratoarele veterinare de stat, cât si din posturile de inspectie la frontieră, în domeniul tehnicilor analitice ce se vor aplica animalelor vii importate si produselor animaliere din tări terte.

            D. Nutritia animalelor

            Sprijinul sub formă de twinning va fi acordat în scopul asistării sectorului de reproducere animală pentru a adopta si a implementa acquisul comunitar în domeniul furajării animalelor, prin elaborarea si implementarea politicilor sectoriale în concordantă cu cerintele UE.

            Twinningul va oferi consiliere autoritătilor nationale pentru stabilirea unui cadru legal în conformitate cu legislatia UE, definind conditiile pentru pregătirea, marketingul si utilizarea furajelor animaliere. Se vor realiza un inventar si o evaluare a capacitătilor de productie a furajelor. Se vor elabora planuri si calendare de lucru pentru implementarea cadrului legal modificat. Se vor realiza sesiuni de pregătire si informare pentru a asigura că sectorul de productie a furajelor este informat asupra implicatiilor adoptării legislatiei relevante a UE si a politicilor sectoriale, în particular privind organizarea inspectării oficiale în sectorul nutritiei animalelor.

            Se va asigura sprijinul pentru ca autoritătile române să poată lua parte la cooperarea regională si internatională privind îmbunătătirea sănătătii, securitătii si bunăstării animalelor.

            Autoritatea de implementare este Agentia Natională Sanitară Veterinară din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor. Agentia de implementare responsabilă pentru contractarea si managementul financiar este OPCP.

 

            2002/000-586.04.07 Evacuarea pesticidelor (3,75 milioane euro)

            Proiectul are ca obiectiv reducerea riscurilor poluării mediului legate de managementul stocurilor de pesticide agricole prin redepozitare, colectare si eliminare a pesticidelor de pe teritoriul României în conformitate cu cerintele politicilor UE în domeniul agricol si de protectie a mediului.

            Proiectul se va ocupa în mod special de stocurile si depozitele de pesticide dintr-un număr mare de locatii, care s-au acumulat începând cu anul 1985, ca rezultat al reglementărilor ce interzic utilizarea insecticidelor clorate organic si al reducerii aplicării dozelor prescrise din alte pesticide. De asemenea, va asista autoritătile competente pentru prevenirea unor astfel de acumulări de produse toxice în viitor, prin consolidarea cadrului legal national, armonizarea cu legislatia UE în domeniu si elaborarea programelor nationale cu privire la managementul temeinic al pesticidelor.

            Acest obiectiv este în concordantă cu prioritatea cuprinsă în Parteneriatul pentru aderare 2001 cu privire la integrarea cerintelor de protectie a mediului în definirea si implementarea tuturor celorlalte politici sectoriale cu scopul promovării dezvoltării durabile.

            Proiectul include două componente: 1. evacuarea pesticidelor si 2. supraveghere si asistentă tehnică.

            Prima componentă acoperă redepozitarea, curătarea locurilor de depozitare, transportul în România, depozitarea temporară în România, expedierea peste frontieră si înlăturarea reziduurilor pesticide. Manipularea reziduurilor pesticide va fi realizată în conditii de strictă protectie a

personalului. Toate containerele folosite la redepozitare vor fi certificate de Natiunile Unite si vor fi conforme cu standardele CE în vigoare. Materialul original de depozitare va fi, de asemenea, redepozitat pentru expediere cu reziduurile pesticide. Expedierea peste frontieră a reziduurilor

va fi realizată în conformitate cu Conventia Natiunilor Unite de la Basel si cu legislatia UE, în particular cu Directiva 94/774/UE si cu Regulamentul 259/93.

            A doua componentă oferă supraveghere independentă pentru a asigura că întreaga legislatie aplicabilă în domeniul mediului, al transportului substantelor riscante si al sănătătii este pusă în aplicare pentru activitătile ce se desfăsoară în prima componentă a proiectului. Proiectul va

oferi, de asemenea, consiliere pe politici în managementul pesticidelor pentru Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, va revizui întreaga legislatie românească relevantă (inclusiv din alte sectoare decât agricultura), va audita institutiile românesti si alti agenti implicati si va propune un plan concret de actiune sau măsuri corective, astfel încât România să nu fie confruntată cu o problemă similară în viitor.

            Autoritatea de implementare pentru acest proiect este Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor (Directia pentru protectia plantelor si carantină fitosanitară), care va coopera strâns cu Ministerul Apelor si Protectiei Mediului (Directia pentru reziduuri si substante chimice dăunătoare).

 

            Energie

            2002/000-586.04.08 Asistentă pentru sectorul energetic  (7,25 milioane euro)

            Proiectul are ca obiectiv continuarea progreselor privind armonizarea cu acquisul în sectorul energetic, inclusiv îmbunătătirea eficientei energetice si a eficacitătii pietelor de energie, precum si dezvoltarea retelelor transeuropene de energie.

            În domeniul promovării eficientei energetice, conformitatea cu acquisul relevant va fi sprijinită prin constructie institutională în scopul întăririi agentiilor locale pentru eficienta energetică. Se va furniza instruire pentru aceste agentii si pentru reprezentantele regionale ale agentiei

nationale pentru eficienta energetică ARCE, în: a) audit energetic si tehnologii pentru eficienta energetică; b) diseminarea informatiei si cresterea constientizării; c) dezvoltarea de proiecte pentru eficienta energetică. În plus, un sprijin limitat va fi acordat pentru achizitionarea echipamentului necesar pentru agentiile locale pentru eficienta energetică. Sprijin suplimentar pentru promovarea eficientei energetice va fi acordat sub forma echipării unui laborator de testare cu boiler cu apă fierbinte la Autoritatea Natională pentru Control si Aprobarea Boilerelor (ISCIR) pentru a putea pune la dispozitie facilităti de testare conforme cu cerintele acquisului privind eficienta energetică. În plus, asistenta tehnică va fi acordată ISCIR în dezvoltarea functiilor sale de inspectie si supraveghere a pietei pentru boilerele casnice.

            În domeniul dezvoltării si consolidării viitoare a pietei electricitătii, proiectul va asigura investitii pentru aparatura si programele informatice necesare, precum si asistenta tehnică si pregătirea corelative, pe baza cerintelor identificate în contextul asistentei PHARE în derulare, în scopul consolidării operatorului comercial pe piata de electricitate.

            Sprijinul PHARE va acoperi achizitionarea de echipamente si programe informatice pentru sistemul de comunicatii în vederea introducerii unui transformator de putere eficient financiar, împreună cu un sistem de simulare a pietei financiare energetice, în scop de instruire. Sunt necesare,

de asemenea, investitii pentru achizitionarea unui modul de previzionare a cererii de electricitate pe termen mediu si lung. Va fi oferit, de asemenea, sprijin pentru instruire si asistentă tehnică aferente.

            Dezvoltarea retelelor transeuropene de energie va fi înlesnită prin studii pregătitoare pentru un proiect de constructie a unei conducte de tranzit al petrolului de la Constanta (România) la Omisalj (Croatia). Studiile finantate din Programul national PHARE pentru România vor fi coordonate cu studiile paralele întreprinse de către Republica Federală Iugoslavia si Croatia.

            Ministerul Industriei si Resurselor este autoritatea de implementare pentru toate componentele acestui proiect si i se va asigura asistentă financiară limitată pentru implementarea acestora. OPCP va avea rolul de agentie de implementare, fiind responsabilă pentru contractare si

managementul financiar.

           

            Transport

            2002/000-586.04.09 Asistentă pentru implementarea aspectelor financiare si de sigurantă ale legislatiei si politicii UE în domeniul transportului pe căi fluviale interne si transportului rutier (6,70 milioane euro)

            Proiectul are ca obiectiv întărirea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si a organizatiilor care răspund de siguranta rutieră si fluvială, astfel încât să fie capabile să îndeplinească cerintele relevante ale acquisu-lui, precum si armonizarea politicilor fiscale ale României în sectorul de transport cu cele ale UE.

            Va fi încurajată restructurarea flotei de transport fluvial intern. Vor fi puse la punct instrumentele necesare pentru aplicarea unui sistem fiscal transparent atât pentru transportul rutier, cât si pentru cel fluvial intern. Capacitatea de punere în aplicare a legislatiei privind siguranta traficului va

fi întărită prin punerea la dispozitie a echipamentului necesar pentru inspectia tehnică rutieră si a greutătii, precum si a echipamentului de măsurare a alcoolemiei si a vitezei.

            Proiectul corespunde prioritătilor Parteneriatului pentru aderare legate atât de întărirea capacitătii administrative în transportul rutier si continuarea alinierii legislatiei, în particular eliminarea practicilor discriminatorii în taxarea-impozitarea transportului rutier, dar si de restructurarea si modernizarea flotei fluviale dunărene în scopul sporirii competitivitătii acesteia si pregătirii sale în vederea conformării cu cerintele tehnice CE.

            Proiectul este împărtit în următoarele 6 componente:

            1. Twinning privind securitatea căilor fluviale interne Un consilier de preaderare va asista Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si alte organisme relevante, implicate în siguranta căilor fluviale interne, în principal Autoritatea Navală Română (ANR), în revizuirea legislatiei, elaborarea noii legislatii necesare pentru a continua armonizarea cu acquisul comunitar, precum si pentru întărirea capacitătii administrative a organelor responsabile cu siguranta căilor fluviale interne. Twinningul va avea ca rezultat o definire a responsabilitătilor ANR în conformitate cu cele ale unor autorităti similare din statele membre si în concordantă cu legislatia CE. Vor fi, de asemenea, definite responsabilitătile autoritătilor portuare si ale administratiilor fluviale pentru asigurarea conditiilor optime de sigurantă a traficului fluvial intern în conformitate cu principiile legislatiei CE. Vor fi clar definite rolurile Directiei generale pentru transport maritim, dunărean si fluvial intern, ale ANR si administratiei portuare. Vor fi organizate structuri de instruire pentru personalul care lucrează pe rutele navigabile interne. Vor fi pregătite recomandări pentru modificări necesare ale cadrului legislativ pentru alinierea cu legislatia CE în domeniul calificărilor si licentelor pentru navigatia pe căile fluviale interne.

            2. Dezvoltarea flotei fluviale

            Proiectul va produce un studiu de politică asupra măsurilor cerute pentru revitalizarea flotei de transport fluvial intern, tinând cont de situatia si de capacitatea curentă ale flotei si de perspectivele pentru dezvoltarea sa viitoare, având în vedere cererea globală pentru transportul de

produse si rolul altor modalităti de transport. Vor fi, de asemenea, analizate nevoile privind structurile de management ale sectorului. Se vor evalua si diferentele dintre normele tehnice europene si cele românesti pentru santiere navale si utilizarea vaselor pentru navigatia internă. Studiul va identifica necesarul de investitii si mecanismele posibile de finantare pentru revitalizarea flotei. Vor fi pregătite recomandări tehnice pentru implementarea în legislatia românească a regulilor tehnice privind navele fluviale din cadrul UE (Directiva CE 82/714). Consultări asupra studiului de politică vor fi elaborate cu ajutorul partenerilor, inclusiv cu reprezentanti ai operatorului din sector si ai institutiilor UE.

            3. Evaluarea financiară si politica fiscală în sectorul transportului naval intern

            Strâns legat de studiul privind dezvoltarea sectorului ce urmează a fi elaborat în cadrul componentei 2 a proiectului, un studiu de politică privind regimul fiscal va fi pus la punct pentru sectorul transportului fluvial intern, în scopul dezvoltării de propuneri pentru asigurarea unei corelatii adecvate între regimul de taxe si costurile de infrastructură.

            Costurile suportate de sector pentru modernizarea în vederea îndeplinirii cerintelor tehnice ale CE vor fi, de asemenea, luate în calcul. Consultările asupra studiului de politică vor avea loc cu parteneri relevanti, inclusiv cu reprezentanti ai operatorilor din sector si ai institutiilor UE.

            4. Regimul de taxe si politica fiscală în sectorul transportului rutier

            Un studiu privind politica financiară si fiscală va fi pregătit pentru sectorul transportului rutier, analizând situatia curentă si propunând aranjamente pentru un regim fiscal corect în sector, care să asigure o corelatie între regimul de taxare si costurile de infrastructură. Consultările asupra studiului de politică vor avea loc cu parteneri relevanti, inclusiv cu reprezentanti ai operatorilor din sector si ai institutiilor UE.

            5. Echipament pentru siguranta traficului rutier

            Proiectul va sprijini investitiile în sisteme portabile de monitorizare pentru controlul conformitătii cu limitele maxime de greutate si dimensiune ale vehiculelor de transport ce utilizează reteaua rutieră, în concordantă cu cerintele Recomandării 76 a Organizatiei Internationale a Metrologiei Legale.

            Echipamentul va fi pus la dispozitie tuturor sectiunilor de drumuri nationale si directiilor regionale pentru drumuri si poduri din cadrul Administratiei Nationale a Drumurilor.

            După perioada de garantie, Administratia Natională a Drumurilor va suporta costurile de întretinere. Cofinantarea României pentru această investitie, ce reprezintă cel putin 25% din costurile totale ale proiectului, va fi asigurată prin cumpărarea din fondurile nationale publice a vehiculelor necesare pentru transportul sistemelor de monitorizare portabile.

            Vor fi finantate inclusiv echipamentele pentru laboratoarele mobile ale Registrului Auto Român. Laboratoarele vor face inspectii tehnice ale drumurilor în conformitate cu directivele CE relevante, vizând emisiile vehiculelor, sisteme de frânare si lumini. Sprijinul acordat prin intermediul programului curent va completa investitiile initiate cu fondurile din bugetul national si finantate prin Programul PHARE 2000.

            De asemenea, se va achizitiona echipament pentru Politia Rutieră Română pentru efectuarea măsurătorilor de viteză si alcoolemie (echipament de supraveghere video a traficului si radare; echipament pentru testarea alcoolemiei). Dotarea de acest gen va permite controlul si testarea pe întregul teritoriu national.

            6. Asistentă pentru implementare

            Va fi furnizată asistentă tehnică limitată pentru a asista Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în elaborarea termenilor de referintă si a documentatiei de licitatie pentru componentele 2, 3 si 4.

            Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va avea rolul de autoritate de implementare pentru toate aceste componente. OPCP este agentia de implementare responsabilă pentru contractare si managementul financiar.

           

            2002/000-586.04.10 Management si instruire profesională pentru sectoarele de transport rutier, pe căi fluviale interne si aerian (1,20 milioane euro)

            roiectul sprijină capacitatea României de a se conforma acquisului comunitar în domeniul transportului, prin îmbunătătirea instruirii managerilor în sectorul de transport (transport rutier, fluvial intern si aerian), concentrată în principal asupra implicatiilor alinierii la acquisul comunitar.

            Proiectul va fi implementat prin unul sau mai multe contracte de asistentă tehnică, oferind servicii institutiilor specializate de pregătire, acreditate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei. Trei institutii specializate ce oferă pregătire profesională si de management în domeniul activitătii de transport rutier vor beneficia de asistentă PHARE. În ceea ce priveste transportul aerian, beneficiarii vor fi Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) si Academia de Aviatie din România (AAR). Pentru sectorul fluvial intern sprijinul PHARE va fi furnizat Centrului de instruire privind sectorul căilor fluviale interne din Galati.

            Pentru sectorul rutier sprijinul PHARE va conduce la pregătirea unor planuri de afaceri îmbunătătite pentru fiecare dintre institutiile vizate, întărind capacitatea lor de a genera venituri pentru a-si sustine activitătile pe baza serviciilor oferite sectorului. Programele de pregătire în cadrul acestor centre vor fi dezvoltate cu scopul asigurării recunoasterii internationale a calificărilor profesionale. Vor fi dezvoltate materiale de pregătire relevante, precum si sesiuni de formare a formatorilor. Domeniile acoperite de stagiile de pregătire vor include managementul firmelor de transport, respectarea legislatiei Comunitătii Europene (CE) si a acordurilor internationale referitoare la transportul rutier de mărfuri periculoase, pregătirea profesională a soferilor implicati în transportul de mărfuri periculoase si pregătirea profesională si programe de perfectionare a instructorilor si profesorilor de legislatie rutieră.

            Pentru sectorul de transport aerian asistenta tehnică se va concentra pe activităti care să permită AAR să obtină statutul de organizatie recunoscută pentru instructie de zbor, în concordantă cu reglementările aviatice comune aplicate în Europa, precum si să devină un centru regional

de pregătire în aviatia civilă. Sustinând acest efort, sprijinul PHARE va conduce la dezvoltarea unui plan de afaceri îmbunătătit pentru AAR si la implementarea unor standarde relevante. Se va furniza, de asemenea, pregătire inspectorilor AACR în domeniul certificării aeroportuare, bazată în special pe experienta UE în domeniul sigurantei aeroportuare.

            Pentru sectorul de căi fluviale interne, asistenta tehnică PHARE va reanaliza planul de afaceri al Centrului de instruire privind sectorul căilor fluviale interne din Galati, va realiza formarea formatorilor si va elabora materiale de pregătire pentru a îmbunătăti calitatea pregătirii profesionale

la centru. Sprijinul se va concentra pe pregătirea în domeniul legislatiei si politicilor de transport relevante ale CE, în special în ceea ce priveste transportul fluvial intern.

            Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va actiona ca autoritate de implementare a proiectului. OPCP este agentia de implementare responsabilă pentru contractare si managementul financiar.

 

            Sănătate

            2002/000-586.04.11 Managementul informatiei, controlul si prevenirea HIV/SIDA si bolilor netransmisibile (5,82 milioane euro)

            Proiectul sustine reforma sectorului sănătătii în domeniile prioritare ale sănătătii publice identificate în Strategia natională HIV/SIDA si Programul national pentru prevenirea si controlul bolilor netransmisibile.

            Proiectul corespunde prioritătilor înscrise în Parteneriatul pentru aderare legate de: a) transpunerea si implementarea legislatiei privind sănătatea publică si dezvoltarea unui sistem national de supraveghere si control al bolilor transmisibile si un sistem de monitorizare a informatiilor privind sănătatea si b) întărirea capacitătii de realizare a reformei în sectorul sanitar de o manieră amplă prin îmbunătătirea planificării strategice a resurselor financiare si umane pentru a face uz într-un mod eficient de fondurile publice concomitent cu asigurarea unui acces egal la asistentă

medicală.

            Proiectul are două componente principale:

            1. perfectionarea retelei centrelor regionale HIV/SIDA pentru supraveghere, asistentă medicală preventivă si curativă în conformitate cu Programul de actiune HIV/SIDA al CE;

            2. stabilirea unui sistem functional de monitorizare a informatiilor pentru bolile netransmisibile, inclusiv cancerul, în scopul de a sprijini procesul de elaborare de politici privind sănătatea publică.

Prima componentă ce va fi implementată de Comisia Natională SIDA va furniza asistentă tehnică pentru analiza si îmbunătătirea cadrului legal în vederea alinierii strategiei nationale HIV/SIDA la legislatia CE în acest domeniu. Ea va sprijini, de asemenea, perfectionarea supravegherii nationale HIV/SIDA si a sistemului de analiză a datelor în conformitate cu prevederile strategiei nationale si în contextul sistemului românesc pentru supraveghere si control epidemiologic al bolilor transmisibile. Proiectul va sprijini punerea la punct a infrastructurii necesare pentru supravegherea HIV/SIDA într-un număr de regiuni pilot selectate în acord cu criteriul prevalentei cunoscute a HIV. Programele de pregătire pentru personalul din sistemul sanitar vor fi dezvoltate conform cerintelor strategiei nationale HIV/SIDA.

Echipamentele vor fi furnizate laboratoarelor centrelor regionale HIV/SIDA în concordantă cu nevoile identificate în componenta IB.

A doua componentă a proiectului, ce va fi implementată de Directia de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, va acorda sprijin pentru dezvoltarea sistemului national de monitorizare a informatiilor pentru boli netransmisibile, inclusiv cancerul. Activitătile din cadrul acestei componente includ evaluarea sistemului curent de monitorizare si evaluare a informatiilor privind bolile netransmisibile, ale programului national de prevenire a cancerului, precum si proiectarea si implementarea unui nou sistem pe baza revizuirii cadrului legislativ în conformitate cu liniile directoare ale UE privind evaluarea si monitorizarea sănătătii si monitorizarea cancerului. Vor fi sprijinite constructia institutională si activitătile de pregătire pentru perfectionarea monitorizării si evaluării bolilornetransmisibile si pentru monitorizarea si prevenirea cancerului, inclusiv elaborarea si implementarea unui plan de instruire a personalului din directiile judetene de sănătate publică, institutele de sănătate publică si Centrul National pentru Statistici de Sănătate. Va fi realizată o planificare pentru o retea natională IT de monitorizare a bolilor netransmisibile si a cancerului, iar sistemul va fi implementat într-un număr de judete-pilot.

Echipamente pentru depistarea din timp a cancerului vor fi furnizate pentru 42 de judete.

Ministerul Sănătătii si Familiei este autoritatea de implementare responsabilă pentru implementarea tehnică a proiectului. OPCP este agentia de implementare responsabilă pentru contractare si managementul financiar.copyrightdsc.net

 

Protectia mediului

2002/000-586.04.12 Asistentă în transpunerea si implementarea acquisului de mediu, în domeniul produselor chimice, al controlului poluării industriale simanagementului de risc, al aerului si al apei (5,10 milioane euro)

O asistentă PHARE aditională va fi furnizată Ministerului Apelor si Protectiei Mediului pentru adoptarea si implementarea acquisului de mediu prin oferirea de înfrătire institutională (twinning) în două domenii, precum si prin investitii si activităti de asistentă tehnică. Acest proiect se va ghida după planuri de implementare convenite în timpul procesului de negociere pentru aderare, când acestea sunt disponibile.

Proiectul are 4 componente:

1. Twinning pentru sprijinirea finalizării cadrului legislativ în domeniul produselor chimice si întărirea capacitătii de punere a lui în aplicare. Această componentă va sprijini redactarea legislatiei pentru evaluarea si controlul riscului. Vor fi puse la punct propuneri pentru constructia capacitătilor necesare în vederea implementării cadrului legal. Vor fi stabilite procedurile care reglementează importul si exportul anumitor substante periculoase, precum si procedurile de evaluare a riscului pe care îl prezintă produsele chimice folosite în prezent. Se vor elabora liste si planuri în legătură cu substantele ce trebuie restrictionate sau interzise atât de pe piată, cât si din uz. Va fi dezvoltat un sistem de schimb al informatiilor între autoritătile publice si institutiile implicate în managementul substantelor periculoase. Se vor realiza evaluări financiare privind restrictionarea vânzării si utilizării anumitor substante chimice periculoase. Vor fi organizate programe de pregătire pentru persoanele implicate în managementul substantelor chimice la nivel central si local.

2. Twinning pentru sprijinirea pregătirii pentru implementarea directivelor CE legate de compusii organici volatili (VOC), mari uzine de incinerare (LCP) si controlul riscurilor majore de accident ce implică substante periculoase (SEVESO II). Această componentă reprezintă o continuare a subproiectului 4 al PHARE 2001, proiect intitulat “Asistentă pentru implementarea Directivei IPPC”.

Propunerea pentru un nou twinning are ca obiectiv sustinerea României în implementarea directivelor relevante în domeniu. Proiectul va sprijini stabilirea structurii de management, a sistemelor de raportare, a sistemului de autorizare integrată, mecanismul de control integrat si un plan de reducere a emisiilor conform specificatiilor acestor directive. Se vor realiza un inventar al instalatiilor industriale ce intră sub incidenta acestor directive si un registru al poluantilor transferati si emisi. În 6 zone-pilot selectate se vor realiza planuri de actiune pentru situatiile urgente de poluare industrială. Personalul implicat în implementarea acestor directive va fi instruit corespunzător.

3. Sprijin pentru investitii pentru îmbunătătirea retelei nationale de monitorizare a calitătii aerului. Proiectul va sprijini achizitia echipamentului necesar pentru inspectoratele de protectie a mediului (IPM) în 3 aglomeratii selectate, pentru laboratorul national de referintă si pentru reteaua natională de monitorizare a calitătii aerului, în scopul obtinerii acreditării în conformitate cu specificatiile ISO 17025/2000. Echipamentele pentru IPM le vor permite monitorizarea anumitor tipuri de poluanti (SO2, NO2, NOx, particule de substantă, plumb, CO, benzenul si ozonul din aer) conform cerintelor legislatiei UE. Echipamentul pentru laboratorul national de referintă va face posibilă asigurarea calitătii analizelor, testelor si măsurătorilor realizate de IPM si sprijinirea auditării activitătilor de monitorizare a calitătii aerului.

4. Stabilirea unui sistem de informatii si baze de date pentru managementul apei în acord cu specificatiile Directivei-cadru privind apa.

Această componentă va sprijini stabilirea structurilor de management, a sistemelor de informatii si a bazelor de date necesare pentru implementarea Directivei-cadru privind apa si alte directive relevante ale CE. Componenta se bazează pe concluziile unui proiect de twinning PHARE 1998 care a identificat lipsa unei structuri organizatorice de coordonare a informatiilor la nivel national, international, local si de bazin.

Activitătile planificate vor conduce la o evaluare a situatiei existente asupra resurselor de apă si la pregătirea unui plan de actiune pentru dezvoltarea unui sistem national de raportare si informare pentru înregistrarea si localizarea resurselor de apă, ce urmează a fi folosit de autoritătile nationale la diferite niveluri pentru managementul apei, si oferirea de informatii publice privind resursele de apă. O atentie deosebită va fi acordată pentru finantarea sustinută a sistemului de informatii. O unitate tehnică pentru implementarea planului de actiune va fi creată în cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului. O aplicatie-pilot va fi realizată la nivel local (nivel de subbazin) pentru a sprijini sistemul national de informare, inclusiv achizitionarea de echipament si software.

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului este autoritatea de implementare responsabilă cu implementarea tehnică a proiectului. OPCP este agentia de implementare responsabilă pentru contractare si managementul financiar.

 

2002/000-586.04.13 Consolidarea Ministerului Sănătătii si Familiei  în vederea armonizării si implementării legislatiei în domeniul apei potabile (5,00 milioane euro)

Obiectivul proiectului este de a proteja sănătatea publică prin transpunerea si implementarea efectivă în România a directivelor CE privind calitatea apei potabile si a celei de scăldat si prin sprijinirea pregătirilor pentru implementarea Directivei-cadru privind apa. Prioritatea în cadrul proiectului este acordată domeniului apei potabile.

Proiectul răspunde problemelor presante de sănătate cauzate de contaminarea rezervelor de apă potabilă. De asemenea, el corespunde prioritătilor cuprinse în Parteneriatul pentru aderare referitoare la transpunerea si punerea în aplicare a legislatiei orizontale de mediu, în special a legislatiei privind calitatea apei, si la întărirea autoritătilor locale de protectie a mediului si de sănătate publică în privinta responsabilitătilor lor în acest domeniu.

Autoritatea natională competentă pentru implementarea si punerea în aplicare a directivelor anterior mentionate este Ministerul Sănătătii si Familiei (MSF) care este responsabil pentru stabilirea standardelor de calitate a apei, monitorizarea calitătii apei potabile si a celei de scăldat, supravegherea bolilor legate de calitatea necorespunzătoare a apei si punerea în aplicare a regulilor sanitare si a celor ce privesc apa.

Sprijinul PHARE acordat MSF în aceste domenii va permite laboratoarelor din cadrul Departamentului de Medicină a Mediului al Institutului de Sănătate Publică din Bucuresti să joace rolul de laborator national de referintă pentru apa potabilă si de scăldat, sustinută la nivel local de 3-5 laboratoare apartinând directiilor de sănătate publică. Proiectul PHARE va furniza echipament si sprijin în constructia institutională, astfel încât aceste laboratoare să-si poată îndeplini functiile. Proiectul va fi implementat printr-un contract de servicii pentru asistentă tehnică acoperind activitătile de pregătire si constructie institutională si printr-un contract de achizitie de bunuri. Contractul de asistentă tehnică va sprijini operarea si organizarea laboratorului, prin introducerea unui sistem de control al calitătii, modernizarea tehnicilor de analiză si proiectarea unui sistem de management al informatiilor de laborator. Se va realiza o evaluare a posibilitătilor de asigurare a unui sprijin financiar durabil al laboratoarelor.

Asistenta tehnică va sprijini, de asemenea, crearea unui sistem de monitorizare atât pentru apa potabilă, cât si pentru apa de scăldat, pe baza procedurilor corecte de prelevare a esantioanelor, si va pune la punct proceduri pentru raportări asupra calitătii apei pentru specialisti si public. Se vor realiza proceduri îmbunătătite pentru asigurarea calitătii tratamentului apei si un plan de actiune pentru remediere pentru a se putea reglementa cazurile de nerespectare a standardelor. Cerintele de modificare a cadrului legal si de reglementare vor fi identificate. Structura organizatională si cerintele de personal ale laboratoarelor vor fi, de asemenea, revizuite. Se va realiza pregătirea personalului laboratoarelor pentru implementarea directivelor privind calitatea apei.

Achizitionarea echipamentului de laborator si a sistemului si echipamentului IT va fi acoperită, satisfăcând astfel o parte din necesarul laboratorului national de referintă si al laboratoarelor de sector pentru analize calitative si cantitative ale substantelor chimice si identificarea si măsurarea cantitătii de microorganisme prezente în apa destinată consumului uman si pentru scăldat. Necesarul de cofinantare pentru investitia PHARE va fi suportat prin finantarea de la bugetul national a unui contract separat pentru furnizarea de echipament de laborator, pentru cel putin 25% din valoarea totală a proiectului, în plus contribuind la satisfacerea necesarului general al laboratoarelor. Achizitiile se vor face pe baza prioritătilor si a specificatiilor tehnice elaborate prin Facilitatea PHARE de pregătire a proiectului (PPF).

Autoritatea de implementare pentru toate componentele va fi Ministerul Sănătătii si Familiei. Va fi mentinută o cooperare strânsă privind implementarea cu Ministerul Apelor si Protectiei Mediului. OPCP va fi agentia de implementare responsabilă pentru contractare si managementul financiar.

 

Justitie si afaceri interne

2002/000-586.04.14 Întărirea suplimentară a controlului la frontieră si îmbunătătirea managementului migratiei (14,50 milioane euro)

Proiectul are ca obiectiv mărirea suplimentară a capabilitătii României de a furniza un control adecvat al viitoarei granite de est a UE, în concordantă cu standardele, procedurile, echipamentul si cele mai bune practici pentru managementul si controlul la frontieră, în cadrul statelor membre ale UE. Proiectul va îmbunătăti managementul migratiei prin asistentă în alinierea României la acquisul CE privind cazurile precizate de Conventia de la Dublin si minorii neînsotiti ca persoane vulnerabile, în conformitate cu standardele si practicile CE în domeniu. Va fi oferit sprijin pentru alinierea României la reglementările si practicile Schengen, incluzând pregătirea pentru conectarea viitoare la Sistemul de informatii Schengen. Sistemul României de procesare a vizelor va fi îmbunătătit în continuare.

Activitătile corespund unui număr de priorităti prezente în Parteneriatul pentru aderare: implementarea legii frontierelor de stat românesti, combaterea migratiei ilegale si a traficului de fiinte umane, în special al femeilor si copiilor, dezvoltarea si prezentarea unui plan de actiune Schengen, elaborarea si începerea implementării unei strategii integrate pentru lupta împotriva coruptiei si a crimei organizate, dezvoltarea si implementarea unei strategii nationale pe probleme de droguri si continuarea alinierii progresive a practicii si legislatiei privind vizele.

Proiectul include 4 componente distincte:

1. Capabilitate sporită a Politiei Române de Frontieră (PRF)

Proiectul va furniza Politiei Române de Frontieră o gamă de diferite tipuri de echipament pentru controlul, detectia si identificarea drogurilor la punctele de trecere a frontierei, în principal a frontierei cu Moldova, Ucraina si Iugoslavia. Mobilitatea politiei de frontieră la frontiera cu Ucraina si Moldova, inclusiv Delta Dunării, râul Prut, Marea Neagră si frontiera cu Iugoslavia, va fi îmbunătătită prin dotarea cu vehicule, motociclete si bărci. Dotarea cu astfel de echipament ia în considerare sprijinul PHARE anterior pentru achizitionarea de echipamente prin programele din 1999 si 2000 si nevoile de înlocuire a vechiului echipament. Sprijinul PHARE este furnizat pe baza considerentului că bugetul national al României va furniza resurse adecvate pentru costurile de întretinere (inclusiv combustibil si întretinere).

Sprijinul de înfrătire institutională (twinning) din cadrul acestei componente va fi furnizat Politiei Române de Frontieră pentru modernizarea capacitătii sale de luptă împotriva traficului transfrontalier cu droguri si fiinte umane.

Twinningul va avea ca rezultat dezvoltarea unei retele adecvate pentru cooperarea natională si internatională, pentru schimbul de informatii între PRF si agentiile nationale si internationale relevante în domeniu, pregătirea reglementărilor interne pentru facilitarea luptei împotriva traficului cu droguri si fiinte umane, întocmite în acord cu legislatia si politicile CE, si va furniza pregătirea necesară pentru ofiterii PRF în concordantă cu cele mai bune practici ale statelor membre ale UE.

În plus, se va realiza o evaluare a nevoilor legate de pregătirea în management.

2. Dezvoltarea suplimentară a cadrului legislativ si institutional în domeniul azilului si al refugiatilor Această componentă a proiectului va fi implementată printr-un twinning care va sustine introducerea sistemului Eurodac în scopul îmbunătătirii procedurilor de determinare a statutului refugiatilor în conformitate cu cerintele Conventiei de la Dublin si cu legislatia relevantă a UE, precum si cu Conventia de la Viena privind refugiatii si cu Protocolul de la New York. Oficiul National pentru Refugiati va fi asistat pentru dezvoltarea capacitătii sale de a se ocupa de problema minorilor neînsotiti. Twinningul va revizui legislatia românească în vigoare în aceste domenii si va propune noua legislatie necesară sau amendamentele legislative. Se va sprijini, de asemenea, stabilirea unui departament de implementare a Conventiei de la Dublin în cadrul Oficiului National pentru Refugiati, printr-o evaluare a necesitătilor legislative si institutionale si a celor de pregătire. În mod similar twinningul va sustine stabilirea unui departament ce va avea în vedere problema minorilor neînsotiti în cadrul Oficiului National pentru Refugiati, în particular pentru asigurarea structurilor de cooperare între departamentele nou-create si organele nationale si internationale relevante.

3. Pregătirile pentru alinierea la regulamentele si practicile Schengen

Se va furniza twinning pentru a sprijini implementarea Planului de actiune Schengen pentru România.

Consultantul de preaderare va realiza o evaluare a legislatiei în domeniu si a conceptului prevăzut pentru integrarea României în Sistemul de informatii Schengen (SIS).

Vor fi pregătite recomandări pentru orice modificări necesare în concept pentru a asigura compatibilitatea acestuia cu cerintele UE si cele mai bune practici ale statelor membre. Proiectul de twinning se va concentra în special pe faptul de a face operational sistemul de partajare a informatiilor între departamentele din cadrul diverselor agentii de implementare a legii si pe conectarea României la alte sisteme internationale. În plus ar trebui să conducă la pregătirea unei interfete între România si SIS II.

Twinningul va sprijini elaborarea programelor necesare de armonizare legală, împreună cu un buget estimativ pentru implementarea sa. Se vor elabora recomandări pentru armonizarea bazei de date nationale relevante cu cerintele SIS. Un program de pregătire a personalului va fi creat si implementat, bazându-se pe cerintele de resurse umane cerute de implementarea acquisului Schengen. Se va asigura, de asemenea, sprijin pentru finalizarea protocoalelor/acordurilor de cooperare cu autoritătile relevante din cadrul statelor Schengen.

4. Cresterea suplimentară a sistemului României de procesare a vizelor

Această componentă va furniza suport viitor pentru implementarea sistemului on-line de procesare a cererilor de viză, venind ca o continuare a sprijinului furnizat prin intermediul Programului PHARE 2000. Sistemul are ca scop asigurarea unei mai bune capacităti pentru combaterea migratiei ilegale.

Achizitionarea echipamentului prin finantarea PHARE va permite integrarea Directiei pentru problemele legate de migratie si străini din cadrul Ministerului de Interne, precum si a unitătilor sale teritoriale în sistemul national on-line pentru vize dezvoltat în cadrul Centrului national pentru vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Proiectul va sprijini, de asemenea, dezvoltarea ulterioară a infrastructurii IT a Ministerului Afacerilor Externe prin procurarea de hardware (statii de lucru, modemuri, imprimante si scanere) pentru consulatele si ambasadele care nu sunt conectate în prezent la sistem si pentru care această conectare reprezintă o prioritate.

Autoritatea de implementare pentru toate componentele va fi Ministerul de Interne, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe în ceea ce priveste componenta de procesare a vizelor. OPCP este agentia de implementare responsabilă pentru contractare si managementul financiar.

 

2002/000-586.04.15 Modernizarea si reforma agentiilor de aplicare a legilor si întărirea structurilor anticoruptie (4,317 milioane euro)

Acest proiect va sprijini programul cuprinzător de reformă si modernizare initiat de Ministerul de Interne pe baza strategiei puse la punct si aprobate în anul 1999, cuprinzând ministerul si celelalte institutii subordonate, în particular politia si jandarmeria. Un accent special se va pune pe dezvoltarea structurilor de instruire cerute de procesul de reformă si modernizare, pe dezvoltarea unor structuri efective anticoruptie si pe crearea mecanismelor ce favorizează cooperarea cu societatea civilă.

Activitătile corespund următoarelor priorităti din Parteneriatul pentru aderare: intensificarea luptei împotriva coruptiei; asigurarea unei coordonări îmbunătătite între organele implicate în activitătile anticoruptie si întărirea capacitătilor lor de implementare; continuarea reformei politiei.

Proiectul va fi implementat prin 4 twinning-uri cu institutii corespunzătoare din statele membre, împreună cu o achizitionare limitată de echipamente care să sprijine activitătile ce se vor derula prin twinning. Continutul fiecărui twinning este prezentat mai jos.

1. Dezvoltarea institutiilor de pregătire ale Ministerului de Interne

Un twinning desfăsurat cu un stat membru competent va realiza o evaluare globală a politicilor de pregătire si management al resurselor umane pentru politia natională, luând în considerare noua legislatie (legea ofiterilor de politie), precum si cerintele viitorului serviciu reformat si modernizat al politiei. Vor fi evaluate implicatiile bugetare ale schimbărilor necesare în politica de pregătire si cea de resurse umane. Twinningul va asista în principal nevoile de evaluare a schimbărilor în sistemul actual de recrutare si pregătire initială a politiei, făcând propuneri de schimbări, în lumina noii legislatii si a celor mai bune practici ale statelor membre ale UE. Se va face o pregătire a evaluatorilor implicati în procedurile de recrutare. De asemenea se va acorda sprijin pentru a se îmbunătăti proiectarea programelor de instruire pentru persoanele recrutate si formarea formatorilor în acest scop.

În mod similar, se vor realiza evaluări ale sistemelor pentru instruire în cadrul serviciului pentru politie si instruire pentru personalul de conducere din politie si Ministerul de Interne, luându-se în considerare cele mai bune practici ale statelor membre ale UE. Vor fi dezvoltate propuneri privind schimbările în sistem, se vor pregăti curricula de instruire în conformitate cu aceste propuneri si va fi asigurată formarea formatorilor.

Va fi sprijinită achizitionarea limitată de echipamente IT si alte articole de echipament pentru instruire si echipament de laborator de medicină legală pentru institutiile responsabile cu implementarea programelor de instruire în contextul modernizării si reformei politiei.

2. Continuarea demilitarizării si descentralizării functiilor politiei

Twinningul din cadrul celei de-a doua componente a proiectului va contribui la dezvoltarea unui sistem politienesc modern, descentralizat si demilitarizat, inspirat din experienta statelor membre ale UE. Twinningul va sprijini redactarea legislatiei secundare cerute în contextul legii ofiterilor de politie si a programului de demilitarizare/descentralizare, bazându-se pe rapoartele expertilor, produse în cadrul programului de twinning pentru politie din anul 1998. Se va redacta, de asemenea, legislatia secundară asupra procedurilor de rezolvare a plângerilor împotriva politistilor. Se va dezvolta o strategie pentru implementarea legii ofiterilor de politie, concentrată pe aspectele bugetare si organizationale ale implementării legii. Vor fi puse la punct mecanisme îmbunătătite de cooperare cu societatea civilă si se vor dezvolta si implementa programe de pregătire pentru familiarizarea ofiterilor cu principiile supravegherii ordinii în comunitate.

3. Modernizarea structurilor si practicilor Jandarmeriei române

Va fi furnizat twinning de un organism potrivit al unui stat membru, ce va realiza o revizuire generală a structurii organizatorice si a planurilor de dezvoltare a Jandarmeriei române, făcând recomandări pentru îmbunătătirea situatiei, luându-se în considerare experienta si cele mai bune practici ale statelor membre ale UE. Se va realiza o evaluare a cadrului legal al Jandarmeriei si se vor face recomandări în vederea amendării legislatiei primare si secundare. O atentie specială se va acorda clauzelor privind drepturile omului. Recomandările privind organizarea si legislatia vor include o demarcare clară a competentelor în relatie cu politia natională. Se va elabora o apreciere a participării Jandarmeriei în cadrul instrumentelor de cooperare internatională. Va fi realizată o evaluare a organizării actuale a instruirii din cadrul Jandarmeriei si se vor face recomandări pentru îmbunătătirea si cresterea raportului cost-eficientă în cadrul sistemelor de instruire. Vor fi puse la punct o schemă de pregătire, curricula si o schemă de dezvoltare a carierei în conformitate cu obiectivele si cerintele organizatorice ale Jandarmeriei si vor fi oferite, de asemenea, programe de pregătire concentrate pe procedurile de actiune legate de mentinerea ordinii publice si alte subiecte relevante.

De asemenea, în sprijinul îmbunătătirii capacitătii de pregătire în cadrul Jandarmeriei, această componentă va furniza echipament IT si materiale de instructie pentru crearea unui centru de informare-documentare localizat în cadrul Scolii de Aplicatii a Jandarmeriei.

4. Dezvoltarea suplimentară a mecanismelor anticoruptie din Ministerul de Interne

Va fi furnizat twinning de o institutie potrivită a unui stat membru, care va revizui si va actualiza codul deontologic pentru personalul Ministerului de Interne, în conformitate cu standardele si cele mai bune practici ale UE, cu prevederile legale privind functionarii publici si în lumina procesului de demilitarizare. Legislatia secundară privind aspectele anticoruptie (norme, metode, proceduri de investigare si documentare etc.) va fi, de asemenea pregătită, luându-se în calcul rezultatele twinningului pe probleme de anticoruptie din anul 1999, si va fi furnizată instruire în utilizarea procedurilor legate de investigarea si cotrolul coruptiei. Se va face o evaluare a structurilor anticoruptie actuale din cadrul Ministerului de Interne si se vor furniza propuneri de optimizare a acestora. Vor fi luate în considerare recomandările făcute prin twinningul anticoruptie din anul 1998 si cel din anul 1999 privind reforma structurilor. Tinându-se seama de experienta relevantă din UE, vor fi dezvoltate programe de cooperare cu societatea civilă în scopul prevenirii si combaterii coruptiei în rândul personalului Ministerului de Interne si în organismele subordonate.

Twinningul va furniza, de asemenea, recomandări privind investitiile necesare pentru a întări capacitătile structurilor anticoruptie.

Autoritatea de implementare pentru toate componentele va fi Ministerul de Interne. OPCP va fi agentia de implementare responsabilă pentru contractare si managementul financiar.

 

2002/000-586.04.16 Asistentă pentru consolidarea independentei si functionării sistemului judiciar român (1,80 milioane euro)

Proiectul va sprijini îmbunătătirea functionării sistemului judiciar român în conformitate cu prioritătile Parteneriatului pentru aderare referitoare la independenta justitiei si recrutarea, instruirea personalului si dezvoltarea carierei în sistemul juridic.

Sprijinul PHARE va conduce la întărirea capacitătii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) privind rolul acestuia de a asigura independenta judecătorilor si a instantelor si garantarea autonomiei acestora într-un cadru institutional adecvat. Proiectul va asista în dezvoltarea strategiei nationale pentru formarea la locul de muncă a magistratilor si va furniza sprijin continuu pentru capacitatea de formare a Institutului National al Magistraturii (INM) si, de asemenea, va furniza sprijin în continuare pentru dezvoltarea sistemelor de formare pentru personalul auxiliar al instantelor. Va întări analiza conflictului si a capacitătilor de rezolutie prin introducerea mijloacelor alternative la sistemul judiciar pentru rezolvarea cauzelor civile si comerciale.

Proiectul va fi implementat prin două proiecte de înfrătire institutională (twinning) si un proiect de înfrătire institutională pe termen scurt (twinning light), acoperind următoarele 3 domenii de activitate:

1. Capacitatea institutională si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM)

Va fi initiată evaluarea propunerilor Ministerului Justitiei asupra amendării Legii organizării justitiei si a oricărei legislatii relevante în ceea ce priveste competentele CSM în numirea si promovarea magistratilor si evaluarea activitătii profesionale a acestora, procedurile disciplinare si procedurile pentru alocarea bugetului pentru justitie.

Proiectul de înfrătire institutională va dezvolta propuneri pentru amendarea legii, definind clar responsabilitătile respective ale CSM si ale Ministerului Justitiei, pentru a garanta protectia adecvată a independentei judecătoresti în conformitate cu cea mai bună practică internatională si în UE. Va fi elaborat un plan de actiune pentru îmbunătătirea structurii organizationale si a functionării CSM, împreună cu legislatia secundară necesară în acest domeniu. Vor fi dezvoltate aspectele administrative si bugetare care să asigure permanenta CSM ca institutie autonomă. Vor fi dezvoltate sisteme pentru monitorizarea punerii în aplicare a Codului deontologic al magistratilor. Vor fi clar definite functiile CSM privind activitătile Institutului National al Magistraturii, în special în ceea ce priveste organizarea examinărilor.

2. Sprijin suplimentar pentru dezvoltarea Institutului National al Magistraturii si a Centrului de Instruire pentru Grefieri

Va fi elaborată o strategie natională pentru formare (instruire) la locul de muncă a magistratilor, luându-se în considerare recomandările pentru o astfel de strategie, pregătite în cadrul Programului orizontal PHARE 1998 “Construirea capacitătii pentru pregătirea judecătorilor în dreptul CE”. În conformitate cu această strategie va fi revizuită si îmbunătătită curricula INM pentru instruire si vor fi dezvoltate în continuare materiale pentru instruire. Vor fi întreprinse instruirea suplimentară pentru instructorii INM, precum si instruirea suplimentară a judecătorilor în dreptul CE specializat si în domeniile legislatiei nationale referitoare la dreptul CE. Va fi acordată o atentie deosebită pentru dezvoltarea cooperării judiciare în probleme penale.

Vor fi dezvoltate, de asemenea, o strategie natională pentru formare la locul de muncă a personalului auxiliar al instantelor prin Centrul de Instruire pentru Grefieri (CIG), precum si recomandări pentru îmbunătătirea organizării si functionării CIG. Va fi desfăsurată o instruire suplimentară pentru formatori (instructori) pentru a construi capacitatea CIG si va fi furnizată instruire în domenii ca: procedura civilă si penală, elaborarea documentelor procedurale, utilizarea calculatoarelor, deontologie si etică, independenta judiciară si răspunderea judiciară, administrarea justitiei, organizarea instantelor si evaluarea calitătii actului de justitie.

3. Crearea si întărirea capacitătilor de analiză a conflictului si de rezolutie prin introducerea mijloacelor alternative la sistemul judiciar pentru rezolvarea cauzelor civile si comerciale

Proiectul va evalua legislatia existentă privind solutionarea conflictului si va pregăti un studiu detaliat asupra medierii si arbitrării în disputele civile, familiale si comerciale, pe baza comparatiei dintre practicile din diferitele state membre. Va fi dezvoltat un program pentru a testa introducerea de mecanisme adecvate de solutionare a conflictelor, vor fi dezvoltate proiecte legislative si vor fi organizate activităti pentru constientizarea avantajelor mijloacelor alternative pentru solutionarea conflictelor.

Ministerul Justitiei este autoritatea de implementare responsabilă pentru executia tehnică a proiectului. OPCP este agentia de implementare responsabilă pentru contractarea si administrarea financiară a proiectului.

 

2002/000-586.04.17 Sprijin pentru îmbunătătirea si aplicarea legislatiei si a deciziilor juridice privind falimentul (1,55 milioane euro)

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăti disciplina financiară în economia românească prin dezvoltarea legislatiei falimentului si a procedurilor pentru aplicarea acesteia.

Proiectul corespunde prioritătilor Parteneriatului pentru aderare referitoare la implementarea unor măsuri noi privind falimentul.

Proiectul va fi implementat prin asistentă tehnică. Luând ca punct de plecare rezultatele unui studiu BIRD, acest proiect va revizui cadrul românesc legislativ si institutional privind falimentul, cu referinte la standardele UE si la cea mai bună practică, si va propune modificări legislative si procedurale vizând eficienta, consistenta si uniformitatea crescute în gestionarea cazurilor. Vor fi dezvoltate un manual privind cea mai bună practică, forme standardizate si o aplicatie informatică, care vor fi utilizate de tribunalele si avocatii practicanti implicati în măsurile de insolvabilitate.

Aplicatia informatică va fi pe deplin compatibilă cu sistemele informatice în curs de dezvoltare ale tribunalelor românesti.

Va fi înfiintată o retea natională a judecătorilor, lichidatorilor, economistilor, expertilor financiari si contabililor implicati în procedurile privind falimentul si vor fi elaborate si implementate programe de formare relevante. Va fi furnizată pregătire pentru grefierii care lucrează în sectiile comerciale ale instantelor judecătoresti asupra aspectelor procedurale ale cazurilor de faliment. Proiectul va fi coordonat strâns cu programele PHARE curente sau planificate privind reîntărirea capacitătilor de formare ale Institutului National al Magistraturii si ale Centrului de Instruire pentru Grefieri.

Va fi stabilit un grup de lucru, cuprinzând specialisti români din cadrul Ministerului Justitiei, Institutului Român pentru Faliment, Ligii Nationale a Practicantilor în Reorganizare si Lichidare si Institutului National al Magistraturii. Expertii UE care acordă asistentă în cadrul acestui proiect vor colecta si vor analiza informatiile relevante, vor elabora manualul si vor pregăti programele de formare în strânsă colaborare cu acest grup de lucru.

Ministerul Justitiei este autoritatea de implementare responsabilă pentru executia tehnică a proiectului. OPCP este agentia de implementare responsabilă pentru contractare si managementul financiar al proiectului.

 

2002/000-586.04.18 Program integrat pentru întărirea capacitătii institutiilor românesti implicate în lupta împo- triva spălării banilor, împotriva finantării terorismului si crimei organizate aferente (2,00 milioane euro)

Obiectivul general este de a întări capacitatea sistemului institutional împotriva spălării banilor, în conformitate cu cea de-a doua directivă a UE privind spălarea banilor si cu recomandările speciale împotriva finantării terorismului ale Grupului de actiune pentru probleme financiare înfiintat de membrii OECD. Acesta va conduce la îmbunătătirea capacitătii si eficientei tuturor institutiilor care cooperează pentru identificarea, investigarea, acuzarea si judecarea activitătilor de spălare a banilor si va sprijini crearea bazelor de date specializate interconectate în toate institutiile implicate în lupta împotriva spălării banilor.

Proiectul reprezintă o continuare a activitătilor initiate în cadrul proiectului de înfrătire institutională (twinning) PHARE 1999, cu un accent special asupra prevenirii finantării activitătilor de terorism, si corespunde prioritătii Parteneriatului pentru aderare privind finalizarea alinierii legislatiei românesti la cea de-a doua directivă a UE împotriva spălării banilor. Proiectul va fi implementat printr-o înfrătire institutională pe termen scurt cu o institutie competentă dintr-un stat membru, prin asistentă tehnică si un contract de furnizare de echipament.

Principalul beneficiar al proiectului este Oficiul National pentru Prevenirea si Controlul Spălării Banilor (ONPCSB) care va fi, de asemenea, autoritate de implementare a proiectului. Alte institutii care beneficiază de acest proiect sunt Ministerul Justitiei, Ministerul Public, Ministerul de Interne si Ministerul Finantelor Publice (Garda Financiară si Directia de control fiscal), precum si Directia Generală a Vămilor.

Va fi creat un grup de actiune interministerial care cuprinde reprezentanti ai tuturor beneficiarilor proiectului, care vor lucra în strânsă colaborare cu echipa de twinning.

Componenta de twinning va avea ca rezultat identificarea măsurilor specifice necesare în România în conformitate cu amendamentele la Directiva CE privind spălarea banilor si cu alte decizii politice recente ale UE asupra prevenirii finantării activitătilor teroriste. Sistemul institutional si organizational românesc va fi revizuit si, unde va fi necesar, vor fi pregătite recomandări pentru modificări. Vor fi propuse amendamente legislative necesare în acest context. Vor fi elaborate legislatia secundară necesară si procedurile interne, inclusiv proceduri standardizate ale investigatiei. Înfrătirea va sprijini, de asemenea, elaborarea si implementarea de către ONPCSB a sistemelor informatice specializate pentru investigatii financiare. Va fi dezvoltată cooperarea interinstitutională dintre toate autoritătile competente în domeniul prevenirii si combaterii spălării banilor, prin măsuri incluzând interconectarea bazelor de date ale institutiilor implicate si dezvoltarea unui plan de actiune general care corelează activitătile diferitelor institutii.

Vor fi urmărite eforturile de a îmbunătăti raportarea de către organismele implicate, în special sectorul nebancar.

Va fi furnizată consultantă ONPCSB asupra întăririi participării acestuia în cooperarea internatională în domeniu.

Vor fi pregătite recomandări asupra unui program de investitii care sprijină activitătile institutiilor implicate în lupta împotriva spălării banilor. Proiectul de înfrătire institutională va oferi, de asemenea, consiliere pentru ONPCSB privind elaborarea si implementarea unor programe de instruire specializată pentru a fi furnizate în cadrul componentei de asistentă tehnică a proiectului.

Componenta proiectului privind instruirea profesională poate fi furnizată printr-un contract de asistentă tehnică sau inclusă în cadrul sferei de activitate a proiectului de înfrătire institutională sus-mentionată. Va fi furnizată instruire specializată pentru personalul ONPCSB si alte institutii relevante, luându-se în considerare recentele evolutii internationale în domeniul spălării banilor. Domeniile care vor fi acoperite de cursurile de instruire includ tehnici moderne de investigatie si instruire interdisciplinară pentru personalul selectat din cadrul institutiilor mentionate mai sus. De asemenea, prin asistenta tehnică ar putea fi realizate studii de fezabilitate referitoare la necesitătile de investitii pentru sistemele informatice si de comunicare.

Asistenta PHARE în cadrul acestui proiect este furnizată cu conditia ca progresul să fie mentinut în ceea ce priveste angajamentul asumat în negocierile de aderare privind spălarea banilor, lupta împotriva terorismului, a crimei organizate aferente si a drogurilor.

Va fi finantată achizitionarea de echipament informatic si de comunicatii pentru a sprijini necesitătile imediate ale ONPCSB.

OPCP va fi agentia de implementare responsabilă pentru contractare si managementul financiar al proiectului.

 

Subprogramul 5 - 2002/000-586.05 (total: 106,564 milioane euro) Coeziune economică si socială

Programul pentru coeziune economică si socială 2002 reprezintă o continuare a Programului PHARE 2001 si urmează aceeasi abordare, cu câteva adaptări si simplificări. Principiile pe baza cărora această abordare a fost adoptată sunt următoarele:

1. Sprijinul pentru constructia institutională este furnizat alături de sprijinul pentru investitii în vederea pregătirii autoritătilor românesti să adopte o viziune interministerială a programelor de coeziune economică si socială.

Constructia institutională este extinsă asupra organismelor responsabile pentru programare si managementul programului la nivel national si regional. Acesta include, de asemenea, sprijin strategic la nivel national pentru dezvoltarea în continuare a politicilor sectoriale în domeniile care se înscriu în cadrul programelor de dezvoltare regională. În consecintă, sunt furnizate asistentă tehnică si sprijin prin înfrătire autoritătilor nationale si regionale în vederea dezvoltării cadrului politic si institutional necesar pentru implementarea investitiilor PHARE într-o manieră conformă cu cerintele pentru managementul în viitor al fondurilor structurale. În anul 2002 va fi furnizat sprijin pentru constructie institutională Ministerului Dezvoltării si Prognozei, Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, Ministerului Administratiei Publice si Ministerului Educatiei si Cercetării.

2. Sprijinul pentru investitii este definit printr-un număr limitat de măsuri selectate în cadrul Planului national de dezvoltare, eforturi speciale fiind întreprinse pentru adoptarea unei perspective multianuale. Este mentinut accentul asupra a 11 zone care se confruntă cu dificultăti legate de restructurarea industrială. Aceste zone cuprind aproximativ 25% din populatia natională. Vor fi sprijinite două măsuri relevante cu focalizare pe cele 11 zone, si anume reabilitarea sistemului de învătământ tehnic si profesional (TVET) si dezvoltarea resurselor umane pentru a îmbunătăti abilitătile fortei de muncă si pentru a facilita accesul la muncă pentru cei aflati în căutarea unui loc de muncă. Cea de-a treia componentă a programului, infrastructura regională, nu este concentrată în zonele de restructurare industrială, deoarece îsi propune să continue dezvoltarea capacitătilor de la nivel local si regional de a identifica, prioritiza, dezvolta si implementa proiecte de infrastructură corespunzătoare prioritătilor dezvoltării regionale. O subcomponentă a componentei de infrastructură regională urmăreste să dezvolte coordonarea între nivelul local si cel regional pentru dezvoltarea îmbunătătită a serviciilor municipale.

3. Organizarea implementării: Ministerul Dezvoltării si Prognozei, în calitate de agentie de implementare si agentie de plată, este responsabil pentru managementul general al componentei PHARE economice si sociale si prezidează comitetele de coordonare natională în cadrul cărora sunt reprezentate toate ministerele si Delegatia Comisiei pentru a asigura coerenta si schimbul de informatii asupra implementării programului. În cele mai multe cazuri agentiile de dezvoltare regională sunt autorităti de implementare.

 

2002/000-586.05.01 Constructie institutională pentru coeziunea economică si socială (20,00 milioane euro)

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta si de a implementa programe si politici sectoriale si nationale, în conformitate cu prevederile Planului national de dezvoltare (PND) si ale Regulamentului Consiliului nr. 1.266/99 privind Sistemul extins de implementare descentralizată (EDIS) în tările candidate. De asemenea, acesta priveste sprijinirea eforturilor autoritătilor românesti pentru construirea structurii administrative si institutionale necesare pentru a administra eficient fondurile structurale ale UE după aderare si, în consecintă, pentru a realiza un progres semnificativ în negocierile asupra cap. 21 al acquisului comunitar.

Programul PHARE 2002 va sprijini întărirea capacitătii institutionale a ministerelor centrale (Ministerul Dezvoltării si Prognozei, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Administratiei Publice) si a organismelor regionale relevante, precum si a autoritătilor locale în vederea pregătirii pentru implementarea sprijinului de investitii care va fi furnizat pe bază multianuală în cadrul programelor PHARE 2002-2006.

Proiectul este împărtit în 4 subcomponente:

Subcomponenta A (4,4 milioane euro) Constructie institutională pentru sprijinirea implementării politicii de dezvoltare regională

Aceasta implică două tipuri de activităti: asistentă tehnică referitoare la managementul programelor de coeziune economică si socială (A1, A4) si înfrătire (A2 si A3) pentru pregătirea managementului fondurilor structurale ale UE. În faza de implementare va fi evitată cu atentie suprapunerea cu proiectele ISPA similare, în special cele ce privesc măsurile de pregătire, crearea unui sistem de management informational si pregătirea pentru EDIS.

1. Asistentă tehnică pentru îmbunătătirea programării PHARE în perspectiva Sistemului extins de implementare descentralizată (EDIS) (A1), incluzând:

- asistentă tehnică pentru Ministerul Dezvoltării si Prognozei (MDP) în vederea întăririi rolului acestuia si a profesionalismului în coordonarea generală a elaborării si implementării politicii pentru coeziunea economică si socială la nivel national. Aceasta cuprinde dezvoltarea de capacităti pe deplin functionale pentru implementarea descentralizată în conformitate cu cerintele pentru EDIS;

- asistentă pentru MDP si agentiile de dezvoltare regională (ADR) pentru îmbunătătirea PND si a planurilor regionale de dezvoltare (evaluarea ex ante, consultarea în parteneriat, identificarea indicatorilor cantitativi, sistemele de management informational etc.);

- asistentă pentru MDP si ADR pentru îmbunătătirea programării PHARE (cercetare a aspectelor-cheie regionale si sectoriale, elaborarea unei programări multianuale, pregătirea de proiecte mature si adecvate si organizarea unei implementări eficiente);

- pregătirea si elaborarea structurilor si sistemelor de implementare regională în conformitate cu cerintele EDIS;

- asistentă pentru MDP si ADR în vederea dezvoltării si furnizării de module de instruire adecvată pentru actorii implicati în managementul proiectelor regionale.

Asistenta consilierilor de preaderare de la nivel regional si national existenti în cadrul Programului PHARE 2000 va fi implicată strâns în elaborarea, pregătirea si implementarea acestei asistente tehnice.

2. Înfrătire institutională (twinning) pentru MDP în vederea construirii capacitătii administrative si a organizării institutionale în perspectiva managementului fondurilor structurale ale UE după aderare (A2)

Această înfrătire este o continuare a înfrătirii în curs în cadrul MDP (RO) si va fi focalizată pe pregătirea institutională pentru managementul fondurilor structurale, inclusiv îmbunătătirea PND. În consecintă, va fi necesară o strânsă cooperare cu Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale pentru a se evita suprapunerea si pentru a se asigura corelarea între activitătile care vor fi initiate în cadrul celor două înfrătiri (a se vedea înfrătirea pentru Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale).

Principalul obiectiv al acestei înfrătiri este de a sprijini MDP în construirea unui parteneriat interinstitutional eficient si transparent, de a dezvolta, în strânsă cooperare cu Ministerul Finantelor Publice, o prognoză de buget national multianual, de a defini si de a pregăti instrumente legislative necesare implementării fondurilor structurale, inclusiv mecanisme si proceduri de verificare a corelării cu politicile UE (competitie, mediu, oportunităti egale, achizitii publice), de a defini si de a stabili organizarea institutională solicitată de reglementările privind fondurile structurale si de a furniza cursuri de pregătire profesională pentru personalul MDP si al institutiilor partenere.

3. Înfrătire pentru Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale (A3) Principalul obiectiv al acestei înfrătiri este de a întări capacitatea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă în vederea analizării si evaluării evolutiilor pe piata muncii, definirii si stabilirii organizării administrative si institutionale adecvate pentru managementul Fondului Social European, inclusiv parteneriatul necesar cu partenerii sociali, furnizării de instruire adecvată la nivel national si local pentru consolidarea capacitătii de a evalua nevoile pietei fortei de muncă si de a defini si administra programele si proiectele de tip FSE, dezvoltării procedurilor, liniilor directoare si manualelor practice pentru programarea, managementul si evaluarea proiectelor si programelor de tip FSE.

4. Asistentă tehnică pentru unitătile de implementare a proiectului de la nivel local care administrează proiectele de infrastructură regională (A4) Beneficiarii de la nivel local ai proiectelor de infrastructură regională finantate în cadrul Programului PHARE “Coeziune economică si socială” (investitii) sunt responsabili, în colaborare cu MDP si ADR, pentru monitorizarea implementării proiectelor prin unitătile de implementare a proiectelor (UIP) si comitetele locale de coordonare.

Asistenta tehnică va fi furnizată pentru aceste UIP, precum si pentru membrii locali ai comitetelor locale de coordonare, cărora le pot lipsi abilitătile si experienta necesare pentru realizarea adecvată a acestor activităti.

Pe baza evaluării eficientei UIP si a comitetelor locale de coordonare, asistenta tehnică va formula recomandări si va sprijini autoritătile locale pentru îmbunătătirea structurilor existente. Va fi organizat transferul de cunostinte între regiuni.

Subcomponenta B (4,35 milioane euro) Sprijin pentru constructie institutională pentru reforma instruirii profesionale continue si initiale

Această subcomponentă cuprinde două tipuri de proiecte: primul (B1) este continuarea Programului PHARE 2001, asistentă tehnică furnizată către Ministerul Educatiei si Cercetării pentru implementarea reformei TVET, iar celălalt (B2) este o înfrătire pentru Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale.

1. Educatie si instruire tehnică si profesională (B1)

Activitătile au fost definite dintr-o perspectivă ultianuală, în corelatie cu programul de investitii, si au ost adaptate la perspectiva de planificare revizuită, care va acoperi acum cel putin 3 ani din programarea PHARE 2001-2003). În anul 2002 asistenta tehnică va realiza următoarele obiective principale:

- introducerea Sistemului national de acreditare si a Planului de actiune pentru parteneriat între scoli;

- revizuirea strategică a rezultatelor atinse în cadrul Programului PHARE 2001;

- dezvoltarea si adoptarea planurilor revizuite de actiune pentru educatie la nivel regional;

- dezvoltarea componentei din curricula privind scolile la nivel local;

- dezvoltarea modulelor si materialelor de instruire (metodologii de predare, material de studiu pentru studentii cu nevoi speciale, instruire pe parcursul vietii etc.);

- dezvoltarea participării scolii în retele locale si participarea si dezvoltarea de retele scolare.

2. Instruire profesională continuă (B2)

Înfrătirea propusă vizează sprijinirea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale în dezvoltarea unei politici nationale de instruire profesională continuă. Aceasta presupune, printre altele, un sistem partenerial adecvat care asigură implicarea eficientă a partenerilor sociali, o clarificare a rolului diferitelor organisme implicate în instruirea profesională continuă, elaborarea de metodologii pentru evaluarea permanentă a nevoilor pietei fortei de muncă, definirea si implementarea programelor de instruire.

 

Subcomponenta C (1,25 milioane euro) Constructie institutională în vederea sprijinirii Programului de dezvoltare a infrastructurii oraselor mici si mijlocii (SAMTID)

Pregătirea si implementarea programului SAMTID, în cadrul căruia, într-o primă fază, se va primi sprijin pentru investitii în cadrul Programului PHARE 2002 “Coeziune economică si socială”, vor solicita sprijin prin asistentă tehnică sustinută (pentru o descriere completă a proiectului, a se vedea mai jos RO-02xx.02). Facilitatea de pregătire a proiectelor PHARE 2001 este în curs de utilizare în vederea dezvoltării cadrului general institutional si operational pentru program, sprijinirii selectării proiectelor pentru implementare în faza-pilot si revizuirii si dezvoltării documentatiei tehnice necesare pentru licitarea si contractarea proiectelor selectate.

Asistenta tehnică în cadrul Programului PHARE 2002 va fi furnizată comitetului de coordonare a proiectului pentru sprijinirea managementului, precum si pentru sprijinirea dezvoltării în continuare a politicii generale, institutionale si a cadrului de reglementare în contextul căruia este implementat SAMTID.

Programul PHARE 2002 va sprijini, de asemenea, implementarea Programului pentru îmbunătătirea performantei operationale si financiare (FOPIP), directionat ca o primă prioritate la 4 sau 5 asociatii de orase selectionate pentru faza-pilot a sprijinului pentru investitii SAMTID.

Conceptul SAMTID, elaborat în functie de experienta în România a programelor precedente de investitii în infrastructura municipală (în special MUDP II), acordă o importantă deosebită dezvoltării capacitătilor necesare privind managementul financiar si operational. Aceste aspecte au pentru SAMTID o importantă deosebită, având în vedere obiectivul programului de a crea furnizori de servicii regionale integrate, eficiente, viabile financiar si autonome în contextul unui proces de consolidare în sector. FOPIP va furniza asistentă tehnică pentru îmbunătătirea capacitătii asociatiilor de orase selectate în vederea monitorizării performantei operatorilor de servicii ale acestora, accentuând eficienta, controlul costului si reducerea pierderilor, în acest mod consolidând capacitatea asociatiilor oraselor de a planifica programe de investitii si de a asuma si analiza debitele. Va fi furnizată către operatorii de servicii formare profesională adecvată privind managementul si aspecte operationale.

FOPIP va face uz pe deplin de capacitatea de formare existentă în România, va promova utilizarea de abordări participative moderne si va contribui la asigurarea durabilitătii structurilor nationale de formare, capabile să răspundă nevoilor sectorului serviciilor municipale.

Asociatiile oraselor care beneficiează de investitii SAMTID îsi asumă obligatia de a realiza o monitorizare atentă si vor căuta să îmbunătătească performanta operatorilor lor de servicii, în conformitate cu obiectivele FOPIP. În consecintă, se consideră adecvat ca, în conformitate cu abordarea dezvoltată în cadrul proiectului “Întărirea capacitătii în dezvoltarea proiectelor de mediu” în curs de implementare de către Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, să fie introdus un element de autofinantare în formarea si dezvoltarea resurselor umane pentru orase si companiile operatoare. Prin urmare, FOPIP va solicita o contributie partială pentru costurile de formare din partea beneficiarilor.

Subcomponenta D (10 milioane euro) Facilitatea de pregătire a proiectelor de coeziune economică si socială

Dezvoltarea unei abordări de a administra programele PHARE “Coeziune economică si socială” într-un mod mai apropiat de modelul fondurilor structurale solicită ca dezvoltării de programe într-un aspect multianual să-i fie acordată o importantă mai mare. În consecintă, programele trebuie să fie pregătite adecvat, într-o manieră care urmăreste principiile fondurilor structurale, în particular:

- definirea obiectivelor cuantificabile;

- măsuri bazate pe o linie de proiecte mature bine identificate si tehnice;

- organizare clară, simplă si eficientă în implementare.

Ca problemă de principiu, prin urmare, din 2003 resursele PHARE de investitii în cadrul Coeziunii economice si sociale vor fi furnizate pentru măsuri pentru care a fost initiată pregătire adecvată folosind Facilitatea de pregătire a proiectului.

Facilitatea de pregătire a proiectului va sprijini activităti după cum urmează:

- pregătirea proiectelor mari cu impact regional, inclusiv elaborarea tuturor analizelor necesare, tehnice, financiare si de mediu si a documentelor de implementare, inclusiv asistentă de la experti;

- implementarea unei campanii de promovare la scară natională, inclusiv diseminarea bunelor practici de dezvoltare regională;

- evaluarea ex post a proiectelor mari de dezvoltare regională si a schemelor de finantare în cadrul proiectelor regionale PHARE precedente pentru a fundamenta exercitiile de programare PHARE 2003-2006;

- identificarea si elaborarea unor proiecte de dezvoltare strategică cu impact regional si interregional care urmează să fie finantate în cadrul unor scheme diferite, inclusiv analiza nevoilor, identificarea resurselor disponibile, construirea de parteneriate interinstitutionale;

- formare si asistentă tehnică în evaluarea proiectelor mari de infrastructură la scară regională, a facilitătilor si a schemelor de finantare ce urmează a fi sprijinite;

- pregătirea programelor si proiectelor de dezvoltare regională mature si valide, inclusiv studii de fezabilitate si elaborarea detaliată în conformitate cu strategiile sectoriale si de dezvoltare regională, în vederea finantării prin programul PHARE, prin bugetele regionale si national si din alte surse externe de investitii;

- SAMTID: identificare, studii de fezabilitate si pregătire a viitoarelor proiecte de investitii.

Consilierii de preaderare la nivel national si regional care activează deja în cadrul Programului PHARE 2000 “Coeziune economică si socială” vor fi implicati strâns în elaborarea, pregătirea si implementarea acestei subcomponente.

 

2002/000-586.05.02 Investitii în coeziunea economică si socială (86,564 milioane euro)

Programul de coeziune economică si socială din anul 2002 reprezintă o continuare a Programului PHARE 2001, cu câteva adaptări si simplificări. Recomandările raportului de evaluare pentru Proiectul PHARE 1998 “Coeziune si politică regională”, care a fost solicitat de către Directia generală extindere si discutat într-un atelier de lucru între serviciile Comisiei, autoritătile române si agentiile de dezvoltare regională, în ceea ce priveste cadrul institutional pentru implementarea programelor de coeziune economică si socială, au fost luate în considerare în conceperea Programului PHARE 2002. Principalele recomandări ale acestui raport sunt următoarele:

- îmbunătătirea functiilor de instruire din cadrul MDP;

- asigurarea durabilitătii financiare a agentiilor de dezvoltare regională (ADR) si a instruirii personalului acestora, în calitate de autorităti de implementare;

- îmbunătătirea schimbului de informatii între ADR si MDP;

- intensificarea parteneriatului în cadrul consiliilor pentru dezvoltare regională, clarificarea si consolidarea rolului acestora în procesul de selectie a proiectelor. Aceasta va contribui la abordarea problemei politizării procesului de selectie a proiectelor;

- îmbunătătirea criteriilor de selectie a proiectelor si a calitătii proiectelor selectate;

- implicarea institutiilor financiare în implementarea proiectelor;

- reducerea posibilelor conflicte de interese;

- îmbunătătirea procedurilor interne.

În continuarea Programului PHARE 2001, măsurile din sectoarele prioritare identificate - care au fost limitate la 3 - în conformitate cu prevederile Planului national de dezvoltare vor fi implementate în strânsă corelare cu sprijinul pentru constructie institutională furnizat pentru elaborarea politicilor nationale de coeziune economică si socială.

În cele 11 zone-tintă identificate în anul 2001, care reprezintă aproximativ 25% din populatia României, vor fi implementate două tipuri de măsuri:

- Educare si instruire tehnică si profesională (TVET).

Proiectul este o continuare a subcomponentei TVET PHARE 2001 si se bazează pe realizările acestei prime faze (subcomponenta A).

- Dezvoltarea resurselor umane. Pe baza învătămintelor trase din Programul PHARE 2000 (componenta de coeziune economică si socială), acest proiect vizează dezvoltarea aptitudinilor fortei de muncă si înlesnirea accesului la angajare pentru solicitantii de locuri de muncă în zonele-tintă (subcomponenta B).

În continuarea Programului PHARE 2001, cele 8 regiuni de planificare au fost invitate să propună si să pregătească, cu sprijinul asistentei tehnice, proiecte de infrastructură regională si locală, care să răspundă prioritătilor identificate în planurile lor de dezvoltare regională si incluse în Planul national de dezvoltare (subcomponenta C).

Această subcomponentă a fost reformulată si împărtită în două elemente. Se pune accent pe infrastructuri legate de afaceri (C1) si va fi testat un concept nou care vizează sprijinirea autoritătilor locale în reabilitarea/modernizarea infrastructurilor de apă si canal, precum si îmbunătătirea calitătii serviciilor si a managementului acestor infrastructuri (C2 - SAMTID).

Sprijinul pentru asigurarea unei bune implementări a acestor măsuri va fi furnizat prin asistentă tehnică pentru campania de constientizare, pregătirea si supravegherea proiectelor, instruirea beneficiarilor (subcomponenta D).

 

Subcomponenta A (18 milioane euro) Educatie si instruire tehnică si profesională (TVET)

Obiectivele specifice ale acestei subcomponente sunt:

- întărirea si consolidarea realizărilor reformei lansate în cadrul Programului PHARE 1994 si sprijinirea modernizării sistemului actual de învătământ tehnic si profesional;

- contributia la revizuirea responsabilitătilor, mecanismelor de administrare si răspundere în oferirea educatiei si instruirii initiale prin învătământul tehnic si profesional;

- contributia la promovarea sanselor pentru tineri de a obtine o calificare profesională în conformitate cu standardele europene.

Reforma TVET sprijinită de proiectul PHARE acoperă o perspectivă pe termen lung integrată în PND si contributia totală asteptată de la PHARE a fost estimată la 48,4 milioane euro. Planificarea initială trebuia să acopere două programe PHARE consecutive (2001 si 2002), însă planul initial de investitii a fost modificat si va acoperi 3 ani consecutivi (2001-2003). Această decizie va permite o utilizare eficientă a fondurilor, o mai bună absorbtie si timp suficient pentru implementarea rezultatelor din Proiectul PHARE 2001 (pregătirea sistemului TVET pentru investitii ulterioare prin modernizarea infrastructurii).

În anul 2002 sprijinul PHARE va fi acordat următoarelor activităti:

- Reabilitarea scolilor (contract de lucrări). Scolile selectate - ce beneficiază de Proiectul PHARE 2001 pentru reabilitare de bază - si 11 centre de resurse vor beneficia în anul 2002 de asistentă pentru îmbunătătirea atelierelor profesionale, astfel încât echipamentul ce va fi achizitionat să fie instalat adecvat în spatiul existent. În cazul în care spatiul disponibil nu este suficient, asistenta va acoperi, de asemenea, extinderea capacitătii atelierului astfel încât echipamentul procurat să fie instalat în mod corespunzător.

Specificatia tehnică pentru reabilitarea atelierului va fi pregătită de către asistenta tehnică pe termen scurt, finantată prin Proiectul PHARE 2001.

- Livrarea de echipament didactic si tehnologic modern si software didactic pentru instruire de bază (primii 2 ani de studii) în scolile selectate si centrele de resurse.

Scolile TVET, ca principali beneficiari, împreună cu partenerii sociali la nivel local, judetean si regional, vor fi responsabile pentru activitătile operationale. Aproximativ 100 de scoli si 11 centre de resurse, localizate în zonele-tintă, vor fi sprijinite. 11 centre de resurse aditionale localizate în afara zonelor-tintă, dar care asistă scolile din zonele-tintă la implementarea reformei TVET, vor beneficia, de asemenea, de granturi PHARE.

Contractele de investitii se bazează pe selectiile precedente ale unitătilor scolare în fiecare dintre zonele-tintă. Fundatia Europeană de Instruire va asista Ministerul

Educatiei si Cercetării în managementul programului TVET si va participa la comitetul de coordonare a programului. Toate institutiile implicate în Programul PHARE 2001 vor continua să fie implicate în acelasi mod.

 

Subcomponenta B (12 milioane euro) Dezvoltarea resurselor umane (HRD)

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt următoarele:

- dezvoltarea calificării fortei de muncă pentru a deveni mai adaptabilă la schimbările structurale în conformitate cu deficitul de calificare identificat pe piata fortei de muncă, cu o concentrare specială pe abilitătile de management al afacerilor si pe dezvoltarea antreprenorială;

- înlesnirea accesului la angajare pentru solicitantii de locuri de muncă prin îmbunătătirea măsurilor active de angajare si dezvoltarea de noi calificări în conformitate cu necesitătile în dezvoltare ale pietei fortei de muncă, promovarea sanselor egale pentru persoanele vulnerabile (someri pe termen lung, someri cu vârstă peste 45 de ani, tineri care părăsesc sistemul de învătământ, mame necăsătorite etc.).

Vor fi sprijinite două tipuri de proiecte:

Calificarea si recalificarea fortei de muncă. Actiunile eligibile se vor concentra pe următoarele teme:

- îmbunătătirea calitătii pachetelor de instruire profesională continuă în conformitate cu necesitătile identificate pentru piata fortei de muncă;

- instruirea personalului din întreprinderi mici si mijlocii (IMM) pentru a utiliza la maximum noile tehnologii de productie, pentru a dezvolta noi produse si a creste capacitatea de a folosi tehnologiile de informare si comunicare;

- instruirea în dobândirea unor aptitudini de management care să includă managementul mediului, inovării, controlului calitătii si resurselor umane;

- instruire pentru întreprinzători pentru sprijinirea dezvoltării afacerilor, cu atentie specială pe promovarea femeilor;

- intensificarea dezvoltării resurselor umane în contextul restructurării industriale: vor fi încurajate si sprijinite bunele practici la IMM în domenii ca: strategii de dezvoltare a fortei de muncă, planuri de instruire, dezvoltarea unei culturi a învătării pe tot parcursul vietii, retelele de bune practici.

Măsuri active de angajare. Actiunile eligibile trebuie să se oncentreze pe următoarele teme:

- programe de instruire pentru someri, care au în vedere să ofere sanse de completare a deficientei de pregătire;

- analiza necesitătilor de instruire, identificarea nevoilor de calificări actuale/viitoare pentru a fi utilizate ca instrumente de către oficiile locale de ocupare a fortei de muncă;

- programe specifice de instruire si scheme de plasare pentru persoanele vulnerabile (someri pe termen lung, femei necăsătorite, femei ce revin pe piata fortei de muncă, someri cu vârstă peste 45 de ani etc.);

- orientare profesională si instruire în servicii de afaceri pentru potentialii întreprinzători identificati;

- consultantă si îndrumare pentru începerea afacerilor;

- gamă de măsuri de sprijin pentru someri, inclusiv consiliere profesională, căutări de servicii, cluburi de servicii, planificarea actiunilor individuale de instruire/dezvoltare, plasamente de serviciu, instruire preprofesională, sprijinul unui mentor si servicii de mediere.

În scopul asigurării coerentei dintre necesitătile întreprinderilor si instruire, proiectele trebuie să se bazeze pe studii ale pietei fortei de muncă sau pe evidente clare ale necesitătilor pentru programele de instruire propuse.

Potentialii solicitanti pot fi institutii publice sau private, individuale ori în asociere, agentii de instruire profesională, furnizori de instruire si educatie, camere de comert, sindicate, administratii publice locale, universităti, organizatii ale angajatorilor, centre de cercetare, intermediari de angajare a fortei de muncă.

Licitatiile publice de propuneri vor fi organizate la nivel regional de către agentiile pentru dezvoltare regională.

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă vor fi strâns implicate în elaborarea criteriilor de selectie în scopul asigurării coerentei si complementaritătii cu alte programe similare. Rolul consortiilor regionale existente va fi extins de la TVET la dezvoltarea resurselor umane. Consortiile regionale vor identifica prioritătile regionale de resurse umane si vor numi membrii în comitetele de selectie regionale.

Experti independenti vor fi membri cu drept de vot în comitetele de selectie regionale. Comitetele de selectie regionale vor evalua, printre altele, relevanta candidaturilor fată de necesitătile locale, capacitatea solicitantilor de a desfăsura programele (calificarea personalului, facilităti de instruire, viabilitate financiară), capacitatea asigurării unei rate minime de plasare a fortei de muncă pentru someri si solicitanti de locuri de muncă.

 

Subcomponenta C (50,864 milioane euro) Infrastructură regională si locală

C1 (35,864 milioane euro) Infrastructură regională (infrastructură de afaceri)

Această măsură este o continuare a mecanismului “pipeline” initiat în anii 2000 si 2001. Identificarea, evaluarea, selectia si implementarea proiectelor vor urma aceleasi reguli si priorităti decise în anii 2000 si 2001. O listă lungă de proiecte eligibile este anexată la fisa de proiect.

Pregătirea proiectelor va beneficia de asistentă tehnică finantată prin Proiectul PHARE 2001 (facilitatea de pregătire a proiectelor).

Cele mai multe proiecte se află într-un stadiu incipient de pregătire si jumătate din ele sunt “parcuri industriale” sau “centre de afaceri”. De aceea, asistenta tehnică va trebui să asigure coerentă si profesionalism în realizarea unor astfel de proiecte complexe. Printre altele, următoarele sarcini trebuie realizate de asistenta tehnică: evaluarea/finalizarea studiilor de fezabilitate, evaluarea complementaritătii si a viabilitătii proiectelor din punct de vedere regional, identificarea parteneriatelor private si a cofinantării private, definirea clară a conditiilor în care sunt organizate mana- gementul si promovarea acestor infrastructuri, aspecte de protectie a mediului. Suprapunerea cu măsurile eligibile prin ISPA si SAPARD va fi evitată. Se va acorda prioritate proiectelor localizate în cele 11 zone-tintă.

Asistenta tehnică va evalua toate proiectele listate, va pregăti/completa studiile de fezabilitate si va stabili o listă de proiecte eligibile si proiecte valabile clasificate după prioritate, inclusiv o listă de rezervă. Proiectele eligibile si valabile care nu pot fi finantate prin Proiectul PHARE 2002 (lista de rezervă) vor fi propuse primele pentru Proiectul PHARE 2003. Analiza cost-beneficiu si toate proiectele tehnice, inclusiv evaluarea impactului asupra mediului, vor fi pregătite pentru proiectele eligibile. Lista finală va fi stabilită de către consiliile pentru dezvoltare regională, aprobate de către Consiliul National pentru Dezvoltare Regională si avi- zate de către Delegatia Comisiei Europene.

Criteriile pentru selectia finală vor fi maturitatea si pregătirea proiectelor. Pentru a se asigura transparenta procesului, orice schimbare în lista pregătită de către asistenta tehnică va trebui să fie deplin justificată.

C2 (15 milioane euro) Sprijin de investitii pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii oraselor mici si mijlocii (SAMTID) Din cele 263 de localităti urbane din România, aproximativ 230 de orase mici si mijlocii nu au fost capabile să atragă în ultimii ani o finantare adecvată pentru investitii în remedierea conditiilor foarte slabe ale sistemelor lor de apă si apă uzată. Ministerul Administratiei Publice este în curs de a dezvolta programul SAMTID pentru aceste orase în scopul reabilitării, modernizării si îmbunătătirii infrastructurii locale de apă si apă uzată, pentru a se conforma cu standardele de mediu si a asigura furnizarea continuă de apă, încurajându-le să caute căi pentru a valorifica experienta pozitivă pe care marii operatori din România au câstigat-o deja.

SAMTID este proiectat ca un cadru multianual pentru coordonarea finantării din diferite surse, incluzând resurse de la bugetul public local si bugetul de stat, institutii financiare internationale (IFI) si finantare UE de preaderare. El are următoarele obiective generale:

- comercializarea furnizării serviciilor de apă si apă uzată pentru orasele mici si mijlocii, pe bază de voluntariat, prin consolidarea furnizorilor de servicii de apă si crearea unor furnizori de servicii regionale integrate autonome, eficiente si viabile din punct de vedere financiar;

- cresterea performantei operatorilor si ridicarea standardelor pentru serviciile de apă si apă uzată prin investitii de capital pentru reabilitare si modernizare si prin programe de asistentă, promovând în acelasi timp aplicarea principiilor de recuperare a costurilor.

Structurile fragmentate actuale pentru furnizarea de servicii municipale nu sunt favorabile pentru un management eficient al resurselor de investitii si al furnizării de servicii.

SAMTID va avea în vedere să motiveze grupurile de orase să înceapă să lucreze împreună, tinând cont de experienta din statele membre UE si din alte părti în ceea ce priveste consolidarea sectorului de apă, să beneficieze de economicitate de scară si să asigure cea mai ratională utilizare a resurselor de apă.

Sprijinul de investitii PHARE din prezentul program este pentru o fază-pilot ce urmează a fi implementată pe perioada 2003/2004, pregătind pentru o extindere ulterioară a gamei de activităti. Contractele de investitii din faza-pilot vor întruni cerintele PHARE uzuale pentru cofinantarea bugetară publică. Guvernul României intentionează să găsească în plus cofinantarea fazei-pilot de la institutii financiare internationale. Contractele de investitii sprijinite prin PHARE vor face parte din programe de investitii coerente generale dezvoltate de grupuri de municipalităti. Este un principiu al abordării SAMTID ca pe parcursul fazei-pilot, pentru fiecare dintre grupurile de municipalităti participante, finantarea PHARE si cea publică românească să fie egalate de un volum aproximativ egal de împrumut finantat de una dintre institutiile financiare internationale. Procedurile de selectie pentru proiectele de investitii ce beneficiază de sprijin PHARE vor face obiectul controlului Comisiei, în special în ceea ce priveste necesitatea de a evita suprapunerea cu sfera programului ISPA si pentru a asigura coordonarea efectivă cu procedurile ISPA de selectie a proiectelor.

Orice posibilă suprapunere a investitiilor SAMTID cu ISPA va fi evitată în măsura în care: a) SAMTID se concentrează pe zone urbane aflate sub limitele de mărime pentru ISPA; b) proiectele individuale vor avea o valoare mai mică decât limita minimă pentru ISPA; si c) proiectele SAMTID vor fi identificate în contextul unor strategii integrate de dezvoltare regională, care sunt eligibile pentru sprijin PHARE, mai curând decât prioritătile nationale pentru investitii de mediu care formează baza sprijinului ISPA. 

Se intentionează ca în cadrul fazei-pilot 4 sau 5 grupuri de municipalităti, fiecare beneficiind atât de finantare PHARE, cât si de finantare IFI, să fie selectate din diferite zone ale tării. Orasele individuale eligibile pentru sprijin SAPARD sau ISPA de investitii pentru furnizarea apei/apei uzate nu vor beneficia de finantare PHARE. Totusi aceasta nu ar trebui să împiedice alte instrumente ale CE să fie utilizate de acelasi promotor pentru alte scheme în cadrul programului său general de investitii.

Contractarea sprijinului de investitii PHARE va depinde de încheierea cu succes a activitătilor pregătitoare, proiectate pentru a asigura robustetea modelului SAMTID.

Asistenta tehnică furnizată prin facilitatea PHARE de pregătire a proiectelor pentru coeziune economică si socială va permite autoritătilor române să examineze o gamă de abordări ale următoarelor probleme: a) modelul adecvat de consolidare (asociatii bazate pe resurse de apă partajate, receptarea comună a apei, acelasi bazin de râu, acelasi judet); b) aspectele juridice ale asocierii voluntare între municipalităti, în particular în ceea ce priveste capacitatea asociatiilor de a contracta o companie operatoare si de a-si asuma datoriile; c) formarea unor companii operatoare consolidate; si d) forma unui contract de operare între asociatiile municipale si companiile operatoare. Se va mentine o consultare strânsă cu institutiile financiare internationale pe aceste probleme pentru a se asigura că este definit un cadru solid si durabil care să permită finantarea prin împrumut către orasele-tintă. Asistenta tehnică va dezvolta o descriere completă a procedurii de selectie pentru faza-pilot, pe baza unei proceduri de “licitatie publică de propuneri”, adresată municipalitătilor eligibile, si va sprijini organizarea licitatiei publice de propuneri si evaluarea propunerilor. Propunerile vor fi înaintate de grupuri de municipalităti, cu o municipalitate identificată actionând în calitate de “conducere”. Procedurile normale pentru licitatii publice de propuneri pentru granturile PHARE vor fi modificate prin introducerea unui proces de preselectare realizat de către agentiile pentru dezvoltare regională (ADR) si de oficiile regionale ale organismului national de reglementare.

După faza de preselectare, asistenta tehnică va sprijini grupurile preselectate de orase să-si pregătească propunerile detaliate, incluzând un studiu detaliat de fezabilitate pentru investitiile în infrastructură, o analiză financiară care să arate viabilitatea investitiei, capacitatea serviciului de împrumut pentru elementele finantate de IFI si o analiză completă cost-beneficiu. Propunerile vor furniza detalii despre relatiile contractuale între municipalităti si companiile operatoare, tinând cont de orice îndrumări relevante privind cea mai bună practică în acest domeniu, elaborate decătre Autoritatea Natională de Reglementare pentru Servicii Comunale care a fost înfiintată de către Ministerul Administratiei Publice.

Identificarea, selectia si pregătirea tehnică pentru proiectele de investitii nu vor fi limitate la cele care urmează a fi finantate din PHARE 2002. Investitiile care se asteaptă să fie finantate din împrumuturi IFI în grupurile de orase selectate vor fi, de asemenea, pregătite. În limita posibilu- lui, asistenta tehnică poate pregăti, de asemenea, viitoare investitii SAMTID.

Un comitet de selectie a proiectelor stabilit de către Comitetul de coordonare al SAMTID va face selectia finală a proiectelor ce urmează a fi incluse în faza-pilot.

Ministerul Administratiei Publice (MAP) este organismul coordonator pentru întregul program SAMTID si actionează ca autoritate de implementare pentru componentele de asistentă tehnică finantate din PHARE. MAP va crea si va conduce un comitet de coordonare format din reprezentanti ai Ministerului Dezvoltării si Prognozei, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, Ministerului Integrării Europene, agentiilor pentru dezvoltare regională si ai Delegatiei CE în vederea oferirii unei coordonări si a unei politici de ansamblu.

Ministerul Finantelor Publice va sfătui Comitetul de coordonare al SAMTID asupra cerintelor în ceea ce priveste arhitectura institutională si financiară a programului, conform experientei anterioare relevante din România, pentru a asigura cofinantarea paralelă PHARE si IFI a contractelor în cadrul programelor selectate de investitii generale propuse de grupările de municipalităti.

Cofinantarea paralelă a investitiilor în întregul cadru general SAMTID va permite ca aranjamentele de achizitionare, contractare si management financiar pentru contractele specifice de investitii să corespundă cerintelor specifice ale fiecărei surse de finantare.

Ministerul Dezvoltării si Prognozei este agentia de implementare pentru componentele de investitii finantate din PHARE. Conform structurilor create pentru implementarea programelor de dezvoltare regională din România, agentiile pentru dezvoltare regională din cele 8 macroregiuni ale României vor lua parte la identificarea necesitătilor privind crearea de asociatii de orase în scopul furnizării de servicii municipale si la preselectarea propunerilor de proiecte.

Beneficiarii finali ai proiectelor de investitii vor fi autoritătile locale ca proprietari de active.

 

Subcomponenta D (5,7 milioane euro) Campania de constientizare, selectarea, monitorizarea si evaluarea

Învătămintele trase din implementarea precedentelor programe PHARE de coeziune economică si socială, confirmate de raportul de evaluare pentru Proiectul PHARE 1998 (“Politică regională si coeziune”) arată clar necesitatea de a asigura un sprijin durabil agentiilor pentru dezvoltare regională, de a pune în practică campanii mai eficiente de informare si promovare, de a îmbunătăti proiectarea criteriilor de selectie si eligibilitate si de a monitoriza îndeaproape implementarea proiectelor, inclusiv controlul financiar si supravegherea si inspectia pe teren pentru proiectele de infrastructură.

Pentru a îndeplini aceste sarcini vor fi implementate următoarele măsuri:

- O campanie de sensibilizare, sprijin pentru pregătirea aplicatiilor, evaluarea si selectarea proiectelor (D1).

Informatiile vor fi diseminate printr-o diversitate de canale în scopul de a ajunge la cât mai multi potentiali beneficiari.

Sprijinul în cadrul acestei activităti va include acoperirea costurilor pentru publicitate prin presă, seminarii si conferinte, pentru editarea, publicarea si diseminarea materialelor de informare, brosurilor si ghidurilor. Un birou de sprijin va fi înfiintat în fiecare ADR si asistenta externă va sprijini personalul relevant al ADR în furnizarea informatiilor si sfătuirea solicitantilor potentiali. La sfârsitul programului publicitatea va fi organizată pentru a pune la dispozitie publicului din regiuni informatii despre rezultatele programului si proiectele implementate.

În ceea ce priveste evaluarea si selectarea proiectelor, experti independenti externi vor asista si instrui personalul ADR. Expertii independenti vor fi responsabili cu evaluarea aplicatiilor, cu participarea la procedura de selectie ca membri cu drept de vot în comitetele regionale de selectie si cu evaluarea întregului proces de selectie.

- Asistentă tehnică pentru sprijinirea implementării proiectelor de investitii (D2). În scopul sprijinirii ADR în realizarea sarcinilor lor ca autorităti de implementare, un contract de servicii va fi încheiat între MDP si fiecare ADR. Acest contract va descrie sarcinile specifice si responsabilitătile ADR si va identifica mijloacele corespunzătoare (financiare, de personal, echipament). Vor fi stabiliti indicatori de realizare conveniti de comun acord ca obligatii precise de raportare.

Ca o derogare de la aranjamentele generale de cofinantare, aceste contracte vor fi finantate în întregime din fondurile bugetare publice românesti. Contractarea sprijinului PHARE de investitii pentru coeziune economică si socială va fi conditionată de semnarea acestor contracte si de notificarea lor Comisiei.

În baza acestor contracte, MDP va furniza fonduri ADR în valoarea totală indicată în fisa de proiect drept cofinantare pentru componenta D2. Activitătile finantate în cadrul contractelor de servicii sunt: a) pregătirea strategiilor, planurilor si proiectelor regionale; b) evaluarea ex ante a proiectelor, inclusiv vizite pe teren si raportarea către MDP;

c) monitorizarea si controlul incluzând evaluarea impactului si vizita de teren; d) evaluarea pe parcurs a proiectelor.

MDP va avea sarcina de: a) definire a cadrului în care strategiile regionale si planurile regionale trebuie să fie pregătite, în concordantă cu Planul national de dezvoltare;

b) pregătire si definire a modelelor si ghidurilor pentru evaluarea ex ante, monitorizarea si evaluarea ex post a proiectelor; si c) asigurarea transparentei, claritătii si întelegerii comune a criteriilor de eligibilitate si selectie.

- Supravegherea pe santier a proiectelor de infrastructură (D3)

(D31) Autoritătile române responsabile pentru implementarea proiectelor de infrastructură regională si a activitătilor de “lucrări” contractate în componenta TVET vor trebui să asigure supravegherea tehnică de santier a lucrării contractorilor. Experti independenti agreati de Delegatia CE vor supraveghea, de asemenea, implementarea acestor proiecte la nivel regional si national.

(D32) SAMTID: Sprijinul în cadrul acestei componente va acoperi asistenta pentru ADR si pentru beneficiarii proiectelor la nivel local pentru supravegherea de santier, precum si monitorizarea si evaluarea activitătilor programului SAMTID.

Cadrul institutional

Responsabilitătile diferitelor institutii române în cadrul programului sunt rezumate într-un tabel anexat.

În ceea ce priveste partea de investitii a programului, diferitele responsabilităti si sarcini sunt definite după cum urmează:

1. Principalele sarcini ale agentiei de implementare vor include:

- responsabilitatea generală pentru implementarea tehnică si financiară a programului, asigurându-se că obiectivele sunt îndeplinite si că procedurile de selectie sunt eficiente, clare si transparente;

- responsabilitatea generală pentru monitorizarea si evaluarea programului si a subcomponentelor;

- coordonarea si prezidarea Comitetului national de coordonare (vezi pct. 4) si raportarea către Consiliul National pentru Dezvoltare Regională si Delegatia CE a stadiului implementării programului;

- elaborarea procedurilor de selectie si implementare în conformitate cu ghidurile stabilite de către Uniunea Europeană;

- contractarea granturilor cu solicitantii selectati, împreună cu ADR respective, actionând ca agentie de plată si asigurând legătura cu Fondul National, ADR si contractorii/beneficiarii de grant;

- furnizarea sprijinului adecvat pentru autoritătile de implementare pentru a asigura faptul că acestea îsi îndeplinesc sarcinile cum se cuvine (modele si ghiduri pentru evaluarea ex ante, monitorizarea si evaluarea ex post, întelegerea comună a criteriilor de selectie si a criteriilor de eligibilitate etc.).

2. Selectarea proiectelor si aprobarea proiectelor:

a) În ceea ce priveste subcomponenta A (TVET) si B (HR - resurse umane), mecanismul de selectie a proiectelor va implica consortiile regionale prezidate de ADR si reunind comitete judetene pentru dezvoltarea parteneriatu- lui social, inspectorate scolare judetene si alte organisme relevante. Acestea vor actiona ca structură consultativă.

Sarcinile principale ale consortiilor regionale vor fi: identificarea dezvoltării resurselor umane; identificarea echipamentului didactic specializat pentru a permite instruirea relevantă pentru dezvoltarea regională si numirea reprezen- tantilor ca membri ai comitetelor regionale de selectie pentru TVET si HRD (dezvoltarea resurselor umane).

Comitetele regionale de selectie vor fi înfiintate la nivel regional cu scopul de a evalua aplicatiile de grant si propunerile de proiecte. Comitetele regionale de selectie vor cuprinde membri ai ADR reprezentanti numiti de consortiile regionale si experti independenti agreati de Delegatia CE, ca membri cu drept de vot. Serviciile descentralizate ale ministerelor relevante, acolo unde există, pot participa la întâlniri ca observatori. Orice alte entităti relevante, interesate, care vor fi identificate la nivel regional, pot fi invitate dacă se consideră necesar. Pentru a asigura coerenta cu orientarea si politicile nationale, Ministerul Dezvoltării si Prognozei va fi membru al Comitetului regional de coordonare, ca observator. Reprezentanti ai Ministerului Integrării Europene, reprezentanti ai ministerelor de sector relevante si reprezentanti ai Delegatiei CE pot participa ca observatori.

b) În ceea ce priveste infrastructurile regionale (subcomponenta C1), asistenta tehnică va evalua proiectele propuse de ADR si anexate la fisa de proiect si va stabili lista proiectelor celor mai mature si viabile. Lista finală a proiectelor de infrastructură regională selectate, avizată de consiliile pentru dezvoltare regională, va fi aprobată de către Consiliul National pentru Dezvoltare Regională si avizată de către Delegatia CE. Proiectele de servicii municipale identificate de către asistenta tehnică în cadrul SAMTID (subcomponenta C2) vor fi avizate de consiliile pentru dezvoltare regională si transmise Comitetului national de coordonare al SAMTID pentru aprobarea finală.

c) Consiliile pentru dezvoltare regională vor avea următoarele responsabilităti si sarcini:

- să aprobe obiectivele specifice si prioritătile în zonele-tintă;

- să aprobe proiectele de dezvoltare a resurselor umane, scolile TVET si centrele de resurse selectate la nivel regional, precum si proiectele de infrastructură ce urmează a fi finantate din programul de coeziune econo- mică si socială.

Consiliile pentru dezvoltare regională pot invita la întâlnirile lor partenerii relevanti, inclusiv reprezentanti ai consortiilor regionale, serviciilor descentralizate ale ministerelor de linie si ai altor organisme relevante, cu scopul de a asigura un parteneriat mai larg si un angajament la nivel regional. În scopul întăririi rolului consiliilor pentru dezvoltare regională, comitetele regionale de coordonare vor fi înfiintate sub responsabilitatea consiliilor. Aceste comitete de coordonare vor fi responsabile pentru asigurarea faptului că diferitele subcomponente sunt implementate în regiune într-un mod consecvent, în conformitate cu prioritătile planurilor de dezvoltare regională. În aceste comitete parteneriatul regional va fi reprezentat de ADR, reprezentanti ai serviciilor descentralizate ale ministerelor, reprezentanti ai autoritătilor locale, parteneri sociali si alte organisme relevante identificate la nivel regional.

3. ADR vor fi autorităti de implementare, cu următoarele 3 exceptii:

- Autoritatea Natională a Drumurilor este autoritate de implementare pentru drumurile nationale finantate în cadrul subcomponentei de infrastructură regională (C1);

- Ministerul Educatiei si Cercetării este autoritate de implementare pentru contractele de servicii pentru furnizarea de echipamente din componenta TVET; si

- Ministerul Administratiei Publice actionează ca autoritate de implementare pentru infrastructurile municipale de apă (C2 SAMTID).

Principalele sarcini ale ADR vor include:

- responsabilitatea generală pentru monitorizarea si implementarea proiectelor;

- pregătirea contractelor de grant si încheierea acestora cu solicitantii selectati;

- monitorizarea si evaluarea implementării proiectelor si asigurarea legăturilor cu MDP;

- raportarea către consiliile pentru dezvoltare regională si către Ministerul Dezvoltării si Prognozei.

4. Comitetul national de coordonare este prezidat de către Ministerul Dezvoltării si Prognozei si este compus din Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Integrării Europene, toate ministerele sau agentiile implicate în implementarea celor 3 subcomponente si Delegatia CE.

El va asigura ca actiunile implementate în cadrul celor 3 subcomponente ale programului să fie în conformitate cu Planul national de dezvoltare si cu alte strategii relevante.

Comitetul national de coordonare va juca un rol activ, oferind consiliere pentru selectarea si implementarea proiectelor, si va juca un rol în fiecare fază a procesului. Membrii Comitetului de coordonare vor participa la monitorizare si la evaluarea ex post a programului. Un regulament intern de functionare va fi pregătit pentru a formaliza regulile si procedurile sale de lucru.

Tabelul de la paginile următoare recapitulează responsabilitătile institutionale pentru implementarea programului de coeziune economică si socială din anul 2002 pentru România.

 

Componenta

programului

 

 

Agentia

de implementare,

autoritatea

de contractare

si agentia de plată

Autoritatea de aprobare a proiectelor selectate (mecanism de selectie a proiectelor)

 

Autoritatea de

implementare

 

Ministere de linie competente din punct de vedere tehnic

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

Programe

de coeziune

economică

si socială

(investitii)

Ministerul

Dezvoltării si

Prognozei

(MDP)

 

 

 

Comitetul de coordonare PHARE CES  (Ministerul  Finantelor Publice, Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Muncii si Solidaritătii  Sociale,  Agentia Natională de Ocupare a Fortei de Muncă, Ministerul Lucrărilor Publice,  Transporturilor si Locuintei, Administratia Natională a Drumurilor, Ministerul Apelor si Protectiei  Mediului,  Ministerul Administratiei Publice, Centrul National pentru Pregătire Tehnică si Profesională, Ministerul Integrării Europene, alte administratii relevante, Delegatia CE si alte institutii relevante identificate la nivel national pentru fiecare măsură)

Modernizarea scolilor

profesionale (lucrări si servicii) (A)

 

 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CDR) (Consortiile regionale conduse de ADR vor identifica nevoile, vor evalua aplicatiile si vor nominaliza membrii în comitetul regional de selectie.)

MDP (lucrări)

Ministerul

Educatiei si

Cercetării (achizitii)

Ministerul Educatiei si Cercetării

 

Resurse umane (B)

 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CDR) (Consortiile regionale conduse de ADR vor

identifica nevoile, vor evalua aplicatiile si vor nominaliza membrii în comitetul regional de selectie.)

ADR

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Agentia Natională de Ocupare a Fortei de Muncă

Infrastructuri regionale

(C1)

 

Consiliul National pentru Dezvoltare Regională (CNDR) (maturitatea si impactul proiectelor evaluate la nivel regional; lista proiectelor aprobată de CDR; aprobarea finală de către CNDR, având la bază aprobarea CDR)

ADR

Administratia

Natională a Drumurilor pentru drumurile nationale

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Administratia Natională a Drumurilor, Ministerul Turismului, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului (MDP, ADR, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Ministerul Turismului)

SAMTID (C2)

 

Comitetul de coordonare SAMTID

Ministerul  Administratiei

Publice

Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

Asistentă tehnică

(D)

 

 

 

MDP si ADR

 

 

Dezvoltare institutională

 

MDP

Ministerul

Finantelor

Publice

 

Ministerele interesate si agentiile de dezvoltare

regională

 

Asistentă tehnică

Înfrătire institutională

 

 

Ministerele interesate

(beneficiari)

 

 

Subprogramul 6 - 2002/000-586.06 (Total: 20,149 milioane euro)

Programe comunitare

2002/000-586.06.01 Participarea la programele comunitare (17,149 milioane euro)

Pe baza deciziilor Consiliului de asociere si a acordurilor, tările candidate pot participa la unele programe si agentii ale Comunitătii Europene.

În cadrul Programului PHARE national 2001 pentru România se asigură o alocare pentru a cofinanta contributia financiară care trebuie să fie plătită de România pentru a participa la aceste programe si agentii în următorul an calendaristic (2003).

Alocarea totală pentru programele Comunitătii respectă principiul general că un maximum de 10% din Programul national PHARE poate fi utilizat pentru o asemenea cofinantare. Participarea la programul de cercetare-dezvoltare nu se ia în calcul la stabilirea limitei de 10%.

Alocatiile individuale estimate pentru programe specifice sunt detaliate într-o fisă separată de informare.

Coordonarea participării României la programele comunitare si agentiile europene este responsabilitatea Ministerului Integrării Europene.

 

2002/000-586.06.02 Sprijin PHARE pentru participantii la schemele de mobilitate Erasmus si Comenius din Programul comunitar “Socrates II” (3,00 milioane euro)

Schema finantată în cadrul acestui proiect va înlesni accesul studentilor si profesorilor preuniversitari români laresurse educationale si de instruire în Europa prin asigurarea finantării suplimentare pentru toti studentii si profesorii români care participă la schemele de mobilitate (actiunile

2.2 Erasmus si Comenius) ale Programului comunitar “Socrates II”. PHARE 2002 reprezintă o continuare a mecanismului si activitătilor stabilite în PHARE 2001 pentru studentii din învătământul superior si o extindere a schemei de sprijin de care beneficiază profesorii preuniversitari, în vederea cresterii posibilitătilor de participare la cursurile europene de instruire a profesorilor.

Proiectul va sprijini:

a) mobilitatea studentilor din învătământul superior în cadrul programului Socrates, concentrându-se pe sprijinirea mobilitătii pentru Actiunea 2 Erasmus;

b) mobilitatea profesorilor preuniversitari în cadrul Actiunii 2.2 Comenius, pentru cursurile de instruire a profesorilor.

Dat fiind nivelul ridicat al cererii de a participa la “Socrates II”, proiectul va asigura accesul egal al tuturor participantilor, indiferent de posibilitătile lor financiare.

Schema va fi gestionată de Agentia Natională Socrates (ANS), care actionează ca agentie de implementare în baza acordului de finantare ce va fi semnat cu Fondul National din cadrul Ministerului Finantelor Publice. Acest acord stabileste conditiile pentru transferul către Agentia Natională Socrates al fondurilor în întregime, criteriile pentru acordarea sprijinului participantilor, prioritătile, nivelul de finantare, precum si procedurile pentru luarea deciziilor si raportare.

ANS este responsabilă pentru publicarea detaliilor proiectului si verificarea transparentei informării la nivel de universitate. Schema va fi implementată în conformitate cu regulile stabilite de ANS si aprobate de delegatia Comisiei Europene.

În ceea ce priveste Erasmus, ANS va semna acordurile de grant cu universitătile participante în schemă. Granturile pentru beneficiarii finali vor fi alocate pe baza unui contract individual între universitate si fiecare student. Pentru Comenius vor fi acordate granturi profesorilor în aza acordurilor de grant încheiate direct între ANS si beneficiari.


            BUGET

 

Subprogram

Investitii

(indicativ)

Constructie

institutională

(indicativ)

Total PHARE

 

Cofinantare

(bugetul

national)*)

2002/000-586.01 Criterii politice

Continuarea asistentei pentru programul “Copiii mai întâi”; Sprijin pentru strategia natională de îmbunătătire a situatiei romilor

14,80

4,20

19,00

4,90

2002/000-586.02 Criterii economice

Implementarea restructurării băncii de economii CEC

 

2,5

2,5

 

2002/000-586.03 Întărirea capacitătii administrative

Întărirea capacitătii administrative de administrare a programelor finantate de la UE; Descentralizarea sI dezvoltarea administratiei publice locale din România; Continuarea procesului de dezvoltare institutională a Curtii de Conturi; Sprijin pentru Planul strategic al Ministerului Finantelor Publice; Întărirea si extinderea sistemului de implementare a programului SAPARD

4,925

28,625

33,55

1,712

2002/000-586.04 Îndeplinirea obligatiilor acquisului

Întărirea procesului de supraveghere a asigurărilor; Continuarea sprijinului pentru implementarea acquisului în domeniul concurentei si ajutorului de stat; Conectarea la sistemele DG TAXUD; Supravegherea pietei si protectia consumatorului; Implementarea prioritătilor acquisului social si în domeniul ocupării fortei de muncă; Supravegherea si diagnosticarea bolilor la animale si nutritia animală; Evacuarea pesticidelor; Asistentă pentru sectorul energetic; Aspecte financiare si de sigurantă ale legislatiei UE privind transportul pe căi fluviale si rutier; Instruire profesională pentru sectoarele rutier, de căi fluviale interne si aerian; Managementul informatiei, controlul si prevenirea HIV/SIDA si bolilor netransmisibile; Transpunerea acquisului de mediu (preparate chimice, poluare industrială si management de risc, aer si apă); Constructie institutională pentru Ministerul Sănătătii si Familiei pentru adoptarea acquisului în domeniul apei; Întărirea suplimentară a controlului la frontiere si îmbunătătirea managementului migratiei; Modernizarea si reforma agentiilor de aplicare a legilor si întărirea structurilor anticoruptie; Asistentă pentru întărirea independentei si functionării sistemului judiciar; Îmbunătătirea si aplicarea deciziilor si legislatiei privind falimentul; Întărirea capacitătii ONPCSB

41,147

42,590

83,737

17,173

2002/000-586.05 Coeziune economică si socială

Constructie institutională pentru coeziunea economică si socială; Investitii în coeziunea economică si socială

 

 

 

 

2002/000-586.06 Programe comunitare

Participarea la programe comunitare si agentii europene; Sprijin pentru participantii la programul “Socrates II”

 

 

 

 

TOTAL:

147,436

118,064

265,500

70,423

 


*) Toate cofinantările din bugetul public national aferente investitiilor (de exemplu: scheme financiare, achizitii de echipamente si contracte de lucrări) sunt furnizate pe baza cofinantării comune (.joint co-financing”) a contractelor din fonduri PHARE si din fonduri de la bugetul public national, respectând regulile si procedurile PHARE, cu exceptia cazurilor în care vor fi prevăzute în memorandumul de finantare alte aranjamente specifice cu crivire la anumite proiecte.

Asistenta tehnică pentru proiectare si supraveghere poate fi finantată exclusiv de PHARE.

1) Luându-se în considerare regulile stabilite în anexa la Reglementarea Consiliului nr. 1.266/1999.

2) Ghidul a înlocuit sectiunea F (.Achizitii”) a Manualului SID.

 

3. ARANJAMENTE DE IMPLEMENTARE

a) Managementul financiar si de proiect de către tara candidată

Programul va fi administrat în conformitate cu procedurile Sistemului de implementare descentralizată PHARE (SID)1)

Coordonatorul national al asistentei (CNA) va avea responsabilitatea de ansamblu în ceea ce priveste programarea, monitorizarea si implementarea programelor PHARE.

Responsabilul national cu autorizarea finantării (RNAF) si responsabilii cu autorizarea programului (RAP) vor asigura implementarea programelor în conformitate cu procedurilestipulate în Manualul SID si în alte instructiuni ale Comisiei si pregătirea tuturor contractelor în conformitate cu Ghidul practic pentru PHARE, ISPA si SAPARD2).

Coordonatorul national al asistentei si responsabilul national cu autorizarea plătilor vor fi împreună responsabili pentru coordonarea între PHARE (inclusiv programele PHARE de cooperare transfrontalieră - CBC), ISPA si SAPARD.

Fondul National (FN) din cadrul Ministerului Finantelor Publice, condus de responsabilul national cu autorizarea finantării (RNAF), va superviza managementul financiar al programului si va fi responsabil pentru raportarea către Comisia Europeană. Responsabilul national cu autorizarea finantării va avea responsabilitatea totală pentru managementul financiar al fondurilor PHARE. El trebuie să asigure respectarea regulilor, reglementărilor si procedurilor PHARE referitoare la achizitii, raportare si management financiar si a regulilor Comunitătii privind  jutorul de stat, precum si functionarea unui sistem corespunzător de raportare si informare privind proiectele. Aceasta include responsabilitatea pentru raportarea cazurilor existente sau suspecte de fraudă si neregularităti. Responsabilul national cu autorizarea finantării va avea răspunderea completă totală pentru fondurile PHARE ale unui program până la încheierea acestuia.

b) Mărimea proiectelor

Toate proiectele vor fi mai mari de 2 milioane euro, cu exceptia următoarelor:

2002/000-586.04.10 - Management si instruire profesională pentru sectoarele de transport rutier, pe căi fluviale interne si aerian (1,20 milioane euro): întărirea institutiilor de instruire implicate în aplicarea acquisului în domeniul transportului. Proiectul este util din punctul de vedere al impactului asupra capacitătii institutionale, dar nu necesită o alocare financiară mai mare;

2002/000-586.04.16 - Asistentă pentru consolidarea independentei si functionării sistemului judiciar român (1,80 milioane euro): proiect de înfrătire institutională (twinning);

2002/000-586.04.17 - Sprijin pentru îmbunătătirea si aplicarea legislatiei si a deciziilor juridice privind falimentul (1,55 milioane euro): proiect de înfrătire institutională (twinning).

c) Termene de contractare si efectuare a plătilor

Contractele trebuie să fie încheiate până la 30 noiembrie 2004. Plătile trebuie efectuate până la 30 noiembrie 2005, cu exceptia proiectelor de investitii în infrastructură din cadrul programului de coeziune economică si socială, pentru care este permisă o perioadă suplimentară de un an. Astfel, data de expirare pentru efectuarea plătilor pentru următoarele proiecte de investitii este stabilită la 30 noiembrie 2006:

2002/000-586.05.02 - Subcomponenta A: Educatie si instruire tehnică si profesională (TVET);

2002/000-586.05.02 - Subcomponenta C: Infrastructură regională si locală.

d) Recuperarea fondurilor

Orice neregularitate sau fraudă dovedită, descoperită în orice moment pe parcursul implementării programului, va conduce la recuperarea fondurilor de către Comisie.

Dacă implementarea unei măsuri nu justifică o parte sau toată suma alocată, Comisia va organiza o examinare corespunzătoare a cazului, solicitând în special tării beneficiare să transmită comentariile sale într-o anumită perioadă de timp si să ia măsuri pentru corectarea oricărei neregularităti.

După examinarea la care se face referire în paragraful anterior, Comisia poate reduce, suspenda sau anula fondurile alocate măsurilor respective dacă examinarea dezvăluie neregularităti, o combinare necorespunzătoare a fondurilor sau nerespectarea uneia dintre conditiile stipulate în memorandumul de finantare si, în special, orice schimbare semnificativă care afectează natura conditiilor implementării măsurii, pentru care nu s-a solicitat aprobarea Comisiei.

În cazul în care Comisia consideră că o neregularitate nu a fost corectată sau că o parte a actiunii ori întreaga actiune nu justifică o parte sau întreaga sumă alocată acesteia, Comisia va organiza o examinare corespunzătoare a cazului si va solicita tării beneficiare să transmită comentariile sale într-o anumită perioadă de timp.

După examinare, dacă tara beneficiară nu a întreprins nici o măsură corectivă, Comisia:

a) poate reduce sau anula orice avans;

b) poate anula toată sau o parte din asistenta acordată pentru măsură.

Comisia este cea care va determina mărimea unei corectii, tinând cont de natura neregularitătii si de dimensiunea oricăror deficiente în sistemele de management si control.

Fondurile neutilizate până la data expirării programului vor fi recuperate de către Comisie. RNAF va transmite la finalul perioadei de efectuare a plătilor prevăzute în memorandumul de finantare o declaratie finală, în scris, însotită de documente justificative, arătând suma totală contractată si plătită. Trebuie, de asemenea, să fie inclusă o reconciliere bancară finală care să arate soldurile existente în FN/AI/OPCP.

Desi după expirarea memorandumului de finantare se recuperează fondurile neutilizate sau neeligibile, poate fi emis un ordin complementar de recuperare după efectuarea unei auditări finale a credibilitătii si consistentei contractelor si plătilor făcute, precum si a respectării prevederilor memorandumului de finantare, tinându-se cont de caracterul independent al auditului final.

Responsabilul national cu autorizarea finantării (RNAF) va asigura rambursarea oricăror fonduri neutilizate sau a oricăror sume plătite eronat, în 60 de zile calendaristice de la data notificării. În cazul în care RNAF nu restituie sumele datorate Comunitătii, tara beneficiară va trebui să restituie Comisiei sumele respective. Dobânzile calculate pentru plătile întârziate vor fi cumulate cu sumele nerestituite, respectându-se prevederile specificate în Regulamentul financiar care reglementează bugetul Comunitătii.

e) Fluxurile financiare

Comisia va transfera fonduri către Fondul National în conformitate cu Memorandumul de întelegere semnat între Comisie si România în decembrie 1998. Fondurile vor fi transferate după solicitarea de către responsabilul national cu autorizarea finantării (RNAF), într-un cont bancar separat, denominat în euro, ce va fi deschis si gestionat de FN la o bancă stabilită în prealabil de comun acord cu Comisia.

a) Transferul fondurilor către Fondul National

O plată de până la 20% din fondurile gestionate local*) va fi transferată către FN după semnarea memorandumului de finantare si a acordurilor de finantare (AF) între FN si agentiile de implementare (AI)/Oficiul de Plăti si Contractare PHARE (OPCP). Prevederile art. 2 si 13 din Memorandumul de întelegere privind Fondul National trebuie, de asemenea, să fie respectate. Mai mult, RNAF trebuie să înainteze Comisiei desemnarea responsabililor cu autorizarea programelor (RAP) si o descriere a sistemului pus în functiune, arătând fluxul de informatii între FN si AI/OPCP si modul în care se va îndeplini functia de plată.

Se vor face două recompletări de fonduri, egale cu până la 30% din fondurile gestionate local*), si plata finală de până la 20% sau soldul bugetului, depinzând care dintre ele este mai mic. Prima recompletare de fonduri va fi activată când 5% din buget*) au fost cheltuite de căte AI si OPCP. A doua recompletare poate fi cerută când 35% din bugetul*) total în vigoare au fost cheltuite. A treia recompletare va fi plătită când 70% din bugetul*) total în vigoare au fost cheltuite. În mod exceptional RNAF poate cere un avans de plată mai mare decât procentele mentionate mai sus, conform cu procedurile stabilite în sus-mentionatul memorandum de întelegere. În afară de autorizarea prealabilă expresă din partea Comisiei, nici o cerere de recompletare nu poate fi făcută dacă punctele de deblocare mentionate mai sus nu au fost respectate.

b) Transferul fondurilor către agentiile de implementare Fondul National va transfera fondurile către agentiile de implementare, inclusiv către Oficiul de Plăti si Contractare PHARE (OPCP), în conformitate cu acordurile de finantare (AF) semnate între FN si AI/OPCP, când este cazul. Se vor deschide conturi bancare pentru subprograme în numele AI/OPCP, responsabile cu administrarea financiară a subprogramului, în conformitate cu art. 13 din Memorandumul de întelegere privind Fondul National.


*) Excluzând suma prevăzută pentru participarea la programele comunitare.

 

Fiecare AF individual va fi contrasemnat în avans de Comisie. În cazurile în care FN este el însusi agent plătitor pentru OPCP/AI, nu va exista nici un transfer de fonduri de la FN la OPCP/AI. OPCP si fiecare agentie de implementare trebuie să fie conduse de un responsabil cu autorizarea programului (RAP), numit de RNAF după consultare cu CNA. RAP va avea responsabilitatea pentru toate operatiunile desfăsurate de OPCP/AI respectivă.

Pentru acele contracte cu fonduri retinute pentru o perioadă de garantie care se extinde dincolo de sfârsitul perioadei de efectuare a plătilor pentru program, totalul general al fondurilor legate de acele contracte, asa cumeste calculat de RNAF si stabilit de Comisie, se va plăti agentiei de implementare înainte de închiderea oficială a programului. Agentia de implementare îsi asumă întreaga responsabilitate pentru depozitarea fondurilor până când plata finală este scadentă si pentru asigurarea că fondurile în cauză vor fi utilizate numai pentru a face plăti legate de clauzele de retentie.

Agentia de implementare îsi asumă pe mai departe întreaga responsabilitate fată de contractori pentru îndeplinirea obligatiilor legate de clauzele de retentie. Dobânda acumulată pentru fondurile depozitate va fi plătită Comisiei după plata finală către contractori. Fondurile neplătite contractorilor după ce s-au stabilit plătile finale vor trebui rambursate Comisiei. O situatie de ansamblu a utilizării fondurilor depozitate în conturile de garantie - si mai ales a plătilor făcute din acestea - si a dobânzilor acumulate va fi înaintată anual Comisiei de către RNAF.

c) Transferul fondurilor către Fondul National pentru participarea la programe comunitare si agentii

Un singur avans va fi dat Fondului National pentru a acoperi suma totală a părtii PHARE din contributia financiară pentru participarea la programele si agentiile comunitare. Acest avans va fi făcut după semnarea memorandumului de finantare si la cererea Fondului National.

Acest avans este separat de avansurile făcute pentru restul programului. Totusi, trebuie mentionat că contributia PHARE pentru fiecare program se va transfera numai după intrarea în vigoare a deciziei Consiliului de asociere sau a Memorandumului de întelegere privind stabilirea termenilor si conditiilor pentru participarea la acel program. Dacă există o întârziere în intrarea în vigoare a memorandumurilor de întelegere, plata către Fondul National poate fi împărtită în două sau mai multe transe, astfel încât 100% din fon- durile necesare pentru programele în vigoare să poată fi transferate imediat.

Fondul National va avea responsabilitatea transferării fondurilor înapoi la Comisie, ca urmare a cererii de fonduri de către Directia generală a Comisiei responsabilă pentru programele respective, si în cadrul termenelor finale stabilite.

d) Dobânda

În principiu, toate conturile bancare3) vor fi purtătoare de dobândă. Dobânda se va raporta Comisiei. Dacă Comisia decide astfel, pe baza unei propuneri a RNAF, dobânda poate fi reinvestită în program.

f) Agentiile de implementare vor fi responsabile pe subprograme după cum urmează:

Agentia de implementare pentru întregul program, cu exceptia subprogramului 5 2002/000-586.05 “Coeziune economică si socială” si a subprogramului 6 2002/000-586.06 “Participarea la programe comunitare si agentii si sprijin pentru participantii la programul ÇSocrates IIČ”, va fi OPCP din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Agentia de implementare pentru coeziune economică si socială va fi Ministerul Dezvoltării si Prognozei. Totusi, în cadrul componentei de constructie institutională a subprogramului 5 2002/000-586.05.01 “Constructie institutională pentru coeziunea economică si socială”, OPCP se va ocupa de conventiile de înfrătire institutională (twinning), si nu Ministerul Dezvoltării si Prognozei, având în vedere experienta OPCP în ceea ce priveste aspectele specifice ale procedurilor de înfrătire institutională. În cadrul subprogramului 6, pentru proiectul 2002/000-586.06.01 “Participarea la programele comunitare si agentii” fondurile PHARE vor fi administrate de către Fondul National. Pentru proiectul 2002/000-586.06.02 “Sprijin PHARE pentru participantii la schemele de mobilitate Erasmus si Comenius din Programul comunitar «Socrates II»”, Agentia Natională Socrates va actiona ca agentie de implementare.

g) Evaluarea impactului asupra mediului si conservarea naturii

Procedurile pentru evaluarea impactului asupra mediului, asa cum sunt stabilite prin directiva EIM4), sunt aplicabile în totalitate pentru toate proiectele de investitii în cadrul Programului PHARE. Dacă directiva EIM nu a fost încă transpusă în totalitate, procedurile trebuie să fie similare cu cele stabilite prin directiva mentionată mai sus. Dacă un proiect se încadrează în anexa nr. I sau în anexa nr. II la directiva EIM, trebuie să se facă dovada executării procedurii EIM5).

Dacă un proiect ar putea afecta locuri importante pentru conservarea naturii, trebuie să se facă dovada6) executării unei evaluări corespunzătoare, în conformitate cu art. 6 din Directiva privind habitaturile7).


3) În special, dar nu exclusiv, conturi utilizate de FN, OPCP si AI.

4) Directiva 85/337/CEE, OJ L 175/40, 5 iulie 1985, modificată prin Directiva 97/11/CEE, OJ L 73/5, 14 martie 1997.

5) În anexa EIA la fisa de proiect pentru investitiile respective.

6) În anexa “Conservarea naturii” la fisa de proiect pentru investitiile respective.

7) Directiva 92/43/CEE, OJ 206/7, 22 iulie 1992.

 

Toate proiectele de investitii vor fi realizate în conformitate cu legislatia comunitară pentru protectia mediului.

Fisele de proiect vor contine clauze specifice referitoare la conformitatea cu legislatia relevantă din UE în domeniul protectiei mediului, potrivit tipului de activitate desfăsurat în cadrul fiecărui proiect de investitii.

h) Reguli speciale pentru anumite componente ale programului

Înfrătire institutională (twinning)

Sumele alocate pentru proiectele de twinning vor acoperi costurile eligibile (asa cum sunt stabilite în Manualul SID) pentru implementarea planului de lucru stabilit de către statul membru si statul candidat. Cheltuielile eligibile pot include cheltuieli ale statului membru selectat, apărute în timpul pregătirii conventiei de înfrătire institutională în perioada dintre semnarea memorandumului de finantare si notificarea finală privind aprobarea din punct de vedere financiar a conventiei.

 

 

Scheme de grant

Pentru schemele de grant ale căror proceduri si formate nu sunt acoperite de regulile SID curente, aranjamentele precise de implementare vor fi prezentate în fisele de proiect relevante, în conformitate cu următoarele principii:

- Procedurile si formatele utilizate în implementarea schemelor si acordarea granturilor vor urma prevederile Ghidului practic. În particular, o atentie specială se va acorda procesului de selectie a proiectelor beneficiare, care trebuie să se realizeze la nivel tehnic prin comitete de selectie formate din experti numiti de autoritătile ce cofinantează schemele, precum si de administratiile relevante si grupurile de interese implicate în scheme.

- Responsabilul cu autorizarea programului (RAP) competent pentru programul în cadrul căruia se finantează schema de granturi trebuie să-si asume responsabilitătile financiare si contractuale pentru implementarea schemelor.

În particular, RAP trebuie să aprobe formal anuntul pentru depunerea de propuneri de proiecte, cererile de finantare, criteriile de evaluare, precum si procesul de selectie si rezultatele acestuia. RAP trebuie, de asemenea, să semneze contractele de grant încheiate cu beneficiarii si să asigure un proces de monitorizare si control financiar adecvat organizat sub autoritatea si responsabilitatea sa. Sub această rezervă, managementul schemelor poate fi descentralizat de la RAP la institutiile corespunzătoare la nivel sectorial sau regional.

- Aprobarea ex ante (prealabilă) a Comisiei, prin Delegatia CE din Bucuresti, va fi necesară pentru anuntul pentru depunerea de propuneri de proiecte, cererile de finantare, criteriile de evaluare, procedurile de selectie (inclusiv componenta comitetelor) si rezultatele (lista proiectelor ce urmează a fi finantate). Contractele de grant semnate de RAP vor face subiectul unui control ex ante al delegatiei CE.

Implementarea proiectelor selectate prin furnizarea de lucrări, achizitii si servicii subcontractate de către beneficiarii finali ai granturilor individuale va trebui să respecte regulamentele privind achizitiile din Ghidul practic. Sistemul descentralizat creat pentru proiectele mici CBC (cooperare transfrontalieră) trebuie să fie aplicat pentru toate contractele de acest gen mai mici de 300.000 euro (sau orice prag crescut fixat de serviciile centrale ale Comisiei pentru fondurile pentru proiecte mici în cadrul programelor CBC).

Licitatiile si contractele peste acest prag vor fi prezentate delegatiei CE pentru aprobare ex ante. Angajamentele financiare în conditiile procedurii PHARE vor fi efective la data semnării contractelor de grant de către RAP competent. Implementarea proiectului si toate plătile PHARE trebuie să se facă înainte de data expirării prezentului memorandum de finantare.

Facilitatea pentru proiecte mici nu va include investitii fizice, altele decât infrastructura mică ce nu generează venituri nete substantiale.

Pentru Facilitatea pentru proiecte mici CBC, o sumă de până la 7% din contributia PHARE poate fi folosită pentru cheltuieli legate de pregătirea, selectarea, evaluarea si monitorizarea asistentei.

4. MONITORIZARE SI EVALUARE

Implementarea proiectelor din cadrul acestui program va fi monitorizată prin intermediul Comitetului comun de monitorizare (CCM). Acesta include responsabilul national cu autorizarea finantării (RNAF), coordonatorul national al asistentei (CNA) si serviciile Comisiei. CCM se va întruni cel putin o dată pe an pentru a trece în revistă toate programele finantate din fonduri PHARE, în scopul evaluării progresului în îndeplinirea obiectivelor stabilite în memorandumurile de finantare si în Parteneriatul pentru aderare. CCM poate recomanda o schimbare de priorităti si/sau realocarea de fonduri PHARE. Mai mult, o dată pe an CCM va trece în revistă progresul tuturor programelor finantate din asistenta pentru preaderare a UE (PHARE, ISPA si SAPARD).

Pentru Programul PHARE, CCM va fi sprijinit de subcomitete sectoriale de monitorizare (SSM), care vor include CNA, responsabilul cu autorizarea programului (RAP) de la fiecare agentie de implementare (si de la OPCP, unde este cazul), precum si serviciile Comisiei. SSM va trece în revistă în detaliu progresul fiecărui program, inclusiv componentele si contractele acestuia, grupate de CCM în sectoare potrivite de monitorizare. Fiecare sector va fi supravegheat de un SSM pe baza rapoartelor periodice de monitorizare elaborate de agentiile de implementare, precum si pe baza evaluărilor intermediare efectuate de evaluatori independenti. SSM va înainta recomandări privind aspecte de management si proiectare, asigurându-se faptul că acestea sunt duse la îndeplinire. SSM va raporta către CCM, căruia îi va înainta opinii detaliate globale asupra tuturor programelor finantate din PHARE din sectorul respectiv.

5. AUDIT SI MĂSURI ANTIFRAUDĂ

a) de către tările candidate

În fiecare an se vor transmite Comisiei un plan de audit si un rezumat al concluziilor auditurilor desfăsurate. Rapoartele de audit vor fi puse la dispozitia Comisiei. Un control financiar adecvat cu privire la implementarea programului va fi desfăsurat de autoritatea natională de control financiar competentă.

Tările beneficiare vor asigura investigarea si rezolvarea corespunzătoare a cazurilor suspecte si efective de fraudă si neregulă constatate de controalele nationale sau comunitare.

Neregulă înseamnă orice încălcare a unei prevederi din legislatia Comunitătii, ce rezultă dintr-o actiune sau o omisiune a unui operator economic, care are sau ar putea să aibă ca efect prejudicierea bugetului general al Comunitătilor Europene sau a bugetelor gestionate de acestea, fie prin diminuarea sau pierderea veniturilor rezultând din resurse proprii colectate direct în beneficiul Comunitătilor Europene ori printr-o cheltuială nejustificată.

Fraudă înseamnă orice act sau omisiune intentionată cu privire la:

(i) folosirea sau prezentarea de declaratii ori documente false, incorecte sau incomplete, care au ca efect deturnarea ori retinerea nelegală de fonduri din bugetul general al Comunitătilor Europene sau din bugetele gestionate de sau în numele Comunitătilor Europene;

(ii) nedezvăluirea de date, cu încălcarea unei obligatii specifice, având acelasi efect;

(iii) utilizarea necorespunzătoare de astfel de fonduri în alte scopuri decât cele pentru care au fost initial acordate.

Autoritătile nationale vor asigura functionarea unui mecanism de control si raportare echivalent celui prevăzut în Regulamentul Comisiei nr. 1.681/94 15).


15) OJ L 178, 12 iulie 1994, p. 43-46.

 

În mod special, toate cazurile suspectate sau reale de fraudă ori de încălcare a legii, precum si toate măsurile cu privire la acestea, luate de autoritatea natională, trebuie raportate serviciilor Comisiei fără întârziere. În situatia în care nu există cazuri suspectate sau efective de fraudă ori încălcări pentru a fi raportate, statul beneficiar va informa Comisia despre acest fapt la sfârsitul fiecărui trimestru.

b) de către Comisie

Toate memorandumurile de finantare, precum si contractele care rezultă din acestea fac obiectul supravegherii si controlului financiar din partea Comisiei (inclusiv a Oficiului European Antifraudă) si al auditurilor din partea Curtii de Audit. Acestea includ măsuri precum verificarea ex ante a licitatiei si contractării desfăsurate de delegatia CE din statul candidat implicat si verificări la fata locului.

Pentru a asigura protectie eficientă intereselor financiare ale Comunitătii, Comisia poate efectua verificări la fata locului si inspectii în conformitate cu procedurile prevăzute în Reglementarea Consiliului (Euratom, EC) nr. 2.185/9614).


14) OJ L 292, 15 noiembrie 1996, p. 2-5.

 

Conturile si operatiunile Fondului National si, unde este cazul, ale OPCP si ale tuturor agentiilor de implementare pot fi verificate din dispozitia Comisiei de un auditor extern contractat de Comisie, fără a aduce atingere responsabilitătilor Comisiei si ale Curtii de Audit a Uniunii Europene, asa cum se mentionează în “Conditiile generale referitoare la memorandumurile de finantare”, anexate la acordul-cadru.

6. TRANSPARENTĂ SI PUBLICITATE

Responsabilul cu autorizarea programului va fi răspunzător de luarea măsurilor necesare pentru asigurarea unei publicităti adecvate tuturor activitătilor finantate din program. Aceasta se va realiza în strânsă colaborare cu delegatia Comisiei. Detalii suplimentare se găsesc în anexa

“Informare si publicitate”.

7. CONDITII SPECIALE

Programul national PHARE 2001 pentru România continea o conditie specială care cerea pregătirea unui plan de actiune guvernamental care să specifice actiunile necesare pentru întărirea agentiilor si autoritătilor de implementare, astfel încât să asigure ca toate să aibă o dotare corespunzătoare si personal calificat angajat cu normă întreagă, precum si bugete operative si alte conditii necesare pentru implementarea efectivă a programelor.

Ca o conditie a implementării Programului PHARE 2002, Guvernul României va prezenta Comisiei până la 31 martie 2003 un raport detaliat privind progresele în implementarea planului de actiune mentionat mai sus, care să descrie pentru fiecare agentie si autoritate de implementare măsurile specifice ce au fost luate conform prevederilor planului de actiune. Împreună cu acest raport, Guvernul va prezenta, de asemenea, o actualizare a planului, tinând seama de experienta câstigată în implementarea planului pe parcursul celor 12 luni anterioare, împreună cu orice alte măsuri suplimentare de întărire institutională necesare pentru a asigura o capacitate corespunzătoare pentru implementarea Programului PHARE 2002.

Contractarea fondurilor PHARE pentru investitii în cadrul Coeziunii economice si sociale este conditionată de semnarea contractelor de servicii între MDP si ADR (asa cum este descris mai sus în cadrul proiectului 2002/000-586.05.02) si notificarea lor Comisiei.

În situatia în care angajamentele convenite nu sunt îndeplinite din motive aflate sub controlul Guvernului României, Comisia poate să reconsidere programul în scopul, aflat la latitudinea Comisiei, de a-l anula integral sau partial si/sau de a realoca fondurile neutilizate pentru alte scopuri compatibile cu obiectivele Programului PHARE.

 

ANEXA Nr. 3 (D)

 

INFORMARE SI PUBLICITATE

pentru programele PHARE, ISPA si SAPARD ale Comunitătilor Europene

 

1. Obiectiv si sferă de actiune

Măsurile de informare si publicitate privind asistenta din partea Comunitătii Europene prin Programul PHARE sunt destinate cresterii gradului de constientizare a publicului si transparentei actiunilor UE, precum si creării unei imagini consistente privind măsurile respective în toate tările beneficiare. Informarea si publicitatea privesc măsurile care primesc o contributie de la Programul PHARE.

2. Principii generale

Fiecare responsabil cu autorizarea programului care răspunde de implementarea memorandumurilor de finantare si a altor forme de asistentă va răspunde pentru publicitatea la fata locului. Această actiune se va desfăsura în cooperare cu delegatiile Comisiei Europene, care vor fi informate asupra demersurilor făcute în acest scop.

Autoritătile nationale si regionale competente vor desfăsura activitătile necesare pentru a asigura aplicarea efectivă a acestor aranjamente si pentru a colabora cu delegatia Comisiei Europene din tara respectivă.

Măsurile de informare si publicitate descrise mai jos se bazează pe prevederile reglementărilor si deciziilor ce se aplică fondurilor structurale. Acestea sunt:

- Reglementarea (CEE) 1.159/2000, Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 130/30 din 31 mai 2000;

- Decizia Comisiei din 31 mai 1994, Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 152/39 din 18 iunie 1994. Prevederi specifice privind ISPA sunt incluse în:

- Decizia Comisiei din 22 iunie 2001, Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 182/58.

Măsurile de informare si publicitate trebuie să fie conforme cu prevederile reglementărilor si deciziilor mentionate mai sus. Un manual de conformitate poate fi pus la dispozitie autoritătilor nationale, regionale si locale de către delegatia Comisiei Europene din tara respectivă.

3. Informarea si publicitatea privind programele PHARE

Informarea si publicitatea vor face subiectul unui set de măsuri coerente, definite de autoritătile nationale, regionale si locale competente, în colaborare cu delegatiile Comisiei Europene, pentru durata memorandumului de finantare, si vor privi atât programele, cât si alte forme de asistentă.copyrightdsc.net

Costul informării si publicitătii referitoare la proiectele individuale va fi suportat din bugetul alocat proiectelor respective.

Când programele PHARE sunt implementate, se vor aplica măsurile mentionate mai jos la lit. a) si b):

a) Autoritătile competente din tările beneficiare trebuie să publice continutul programelor si al altor forme de asistentă în forma cea mai potrivită. Ele trebuie să se asigure că asemenea documente sunt distribuite în mod corespunzător si trebuie să le pună la dispozitie părtilor interesate.  Ele trebuie să asigure prezentarea consecventă pe tot teritoriul tării beneficiare a materialelor de informare si publicitate produse.

b) Măsurile de informare si publicitate la fata locului trebuie să cuprindă următoarele:

(i) în cazul investitiilor de infrastructură cu un cost ce depăseste 1 milion euro:

- panouri ridicate pe locurile respective, care să fie instalate în concordantă cu prevederile reglementărilor si deciziilor mentionate în paragraful 2 de mai sus si cu specificatiile tehnice din manual, care să fie furnizate de către delegatia Comisiei Europene în tara respectivă;

- plăcute permanente pentru lucrările de infrastructură accesibile publicului larg, care să fie instalate conform prevederilor reglementărilor si deciziilor mentionate în paragraful 2 de mai sus si specificatiilor tehnice din manual, care să fie furnizate de către delegatia Comisiei Europene din tara respectivă;

(ii) în cazul investitiilor productive, măsuri pentru dezvoltarea potentialului local si orice alte măsuri beneficiind de finantare PHARE, ISPA sau SAPARD:

- măsuri care să constientizeze beneficiarii potentiali si publicul larg cu privire la asistenta PHARE, ISPA sau SAPARD, în concordantă cu reglementările mentionate la paragraful 3 b) (i) de mai sus;

- măsuri adresate solicitantilor de ajutoare de stat, partial finantate de PHARE, ISPA sau SAPARD, sub forma unei indicatii în formularele care trebuie să fie completate de asemenea solicitanti, care să indice faptul că o parte a ajutorului vine din partea UE si, în mod special, de la pro- gramele PHARE, ISPA sau SAPARD, în concordantă cu reglementările de mai sus.

4. Vizibilitatea asistentei UE în cercurile de afaceri si printre potentialii beneficiari si pentru publicul larg

4.1. Cercurile de afaceri

Cercurile de afaceri trebuie implicate cât mai mult posibil în asistenta care le priveste în modul cel mai direct.

Autoritătile responsabile cu implementarea asistentei vor asigura existenta canalelor potrivite pentru diseminarea informatiilor către potentialii beneficiari, în special către întreprinderile mici si mijlocii. Acestea trebuie să cuprindă si o indicatie privind procedurile administrative care trebuie urmate.

4.2. Alti beneficiari potentiali

Autoritătile responsabile cu implementarea asistentei vor asigura existenta canalelor potrivite pentru diseminarea informatiilor către toate persoanele care beneficiază sau care ar putea beneficia de măsuri privind instruirea, ocuparea fortei de muncă sau dezvoltarea resurselor umane. În acest sens se va asigura cooperarea dintre organismele de învătământ profesional implicate în ocuparea fortei de muncă, firme si grupuri de firme, centrele de instruire si organizatiile neguvernamentale.

Formulare

Formularele emise de autoritătile nationale, regionale sau locale privind anuntarea, solicitarea si acordarea de fonduri nerambursabile de asistentă destinate beneficiarilor finali sau oricărei alte entităti eligibile pentru asemenea asistentă vor trebui să indice faptul că UE si în mod special programele PHARE, ISPA sau SAPARD furnizează sprijinul financiar. Notificarea de asistentă transmisă beneficiarilor va mentiona volumul sau procentul de asistentă finantat de programul în cauză. Dacă asemenea documente poartă stema natională sau regională, ele vor purta, de asemenea, si însemnul UE de aceeasi mărime.

4.3. Publicul general

Mass-media

Autoritătile competente vor informa mass-media, în maniera cea mai potrivită, despre actiunile cofinantate de UE si în special de PHARE, ISPA sau SAPARD. O asemenea participare va fi reflectată în mod corect în această informare.

În acest scop, lansarea operatiunilor (după ce au fost adoptate de Comisie) si fazele importante ale implementării lor vor face subiectul unor măsuri de informare, cu precădere în mass-media regională (presă, radio si televiziune). Trebuie asigurată o colaborare corespunzătoare cu delegatia Comisiei Europene din tara beneficiară.

Principiile mentionate în cele două paragrafe precedente se vor aplica anunturilor, cum ar fi comunicate de presă sau comunicate de publicitate.

Actiuni informative

Organizarea de actiuni informative, cum ar fi: conferinte, seminarii, târguri si expozitii în legătură cu implementarea operatiunilor partial finantate de programele PHARE, ISPA sau SAPARD, va urmări să facă explicită participarea UE.

Poate fi folosită ocazia pentru a se expune steagurile europene în camerele unde au loc întâlniri si se va pune sigla UE pe documente, în functie de situatie. Delegatia Comisiei Europene din tara beneficiară va ajuta, după necesităti, la pregătirea si realizarea acestor evenimente.

Materiale informative

Publicatiile (cum ar fi brosuri si pliante) despre programe si măsuri similare finantate sau cofinantate de PHARE, ISPA sau SAPARD trebuie să contină pe pagina de titlu o indicatie clară a participării UE, precum si simbolul UE, în cazul în care stema natională sau regională este folosită.

În cazul în care asemenea publicatii includ o prefată, aceasta trebuie semnată atât de persoana responsabilă în tara beneficiară, cât si de delegatul Comisiei, în numele acesteia, pentru a asigura că participarea UE este clară. Aceste publicatii se vor referi la organismele nationale si regionale responsabile cu informarea părtilor interesate. Principiile mentionate mai sus se vor aplica, de asemenea, si materialelor audiovizuale.

5. Aranjamente speciale privind panouri, plăcute permanente si postere

Pentru a asigura vizibilitatea măsurilor finantate partial de programele PHARE, ISPA sau SAPARD, tările beneficiare se vor asigura că următoarele măsuri de informare si publicitate se supun cerintelor de mai jos:

Panouri

Panourile care furnizează informatii privind participarea UE la finantarea investitiei ar trebui ridicate la locul tuturor proiectelor în care participarea UE ajunge până la suma de 1 milion euro sau mai mult. Chiar în cazul în care autoritătile nationale sau regionale competente nu ridică un panou care să anunte propria lor implicare în finantare, asistenta UE trebuie mentionată oricum pe un panou special. Panourile trebuie să fie de o mărime corespunzătoare anvergurii operatiunii (tinându-se seama de mărimea cofinantării din partea UE) si trebuie să fie pregătite conform instructiunilor prevăzute în manualul tehnic ce se poate obtine de la delegatiile Comisiei Europene, la care se face referire mai sus.

Panourile vor fi mutate din loc nu mai devreme de 6 luni după terminarea lucrărilor si înlocuite, în cazurile în care este posibil, de o plăcută permanentă, în conformitate cu specificatiile descrise în manualul tehnic la care se face referire mai sus.

Plăcute permanente

Plăcute permanente vor trebui amplasate în zonele accesibile publicului larg (centre de congrese, aeroporturi, statii etc.). În plus fată de însemnul UE, asemenea plăcute trebuie să specifice partea finantată de UE, alături de o mentiune a programului în cauză (PHARE, ISPA sau SAPARD).

În cazul în care o autoritate natională, regională sau locală ori un alt beneficiar decide să ridice un panou, să plaseze o plăcută permanentă, să afiseze un poster sau să ia orice altă măsură pentru a da informatii despre proiecte cu un cost mai mic de 1 milion euro, participarea UE trebuie de asemenea să fie indicată.

6. Prevederi finale

Autoritătile nationale, regionale sau locale implicate pot lua, în orice situatie, măsuri suplimentare, dacă le consideră a fi necesare. Ele vor consulta delegatia Comisiei Europene si o vor informa despre initiativele pe care le au în vedere, astfel încât delegatia să poată participa în mod corespunzător în realizarea acestora.

Pentru a înlesni implementarea acestor prevederi, Comisia, prin intermediul delegatiilor sale din tările respective, va asigura asistentă tehnică sub forma îndrumării asupra cerintelor de design, în cazul în care este necesar. Se va realiza un manual, scris în limba tării respective, care va contine indicatii detaliate în formă electronică si va fi disponibil la cerere.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de urgentă pentru disfunctionalitatea pietei interne de energie electrică în cazul neacoperirii curbei de sarcină prognozate si/sau rezervelor solicitate de operatorul de sistem prin ofertele producătorilor

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul dezvoltarea pietei de energie,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 8 august 2003,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de urgentă pentru disfunctionalitatea pietei interne de energie electrică în cazul neacoperirii curbei de sarcină prognozate si/sau rezervelor solicitate de operatorul de sistem prin ofertele producătorilor, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Compania Natională “Transelectrica” - S.A. va elabora si va transmite spre avizare la Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei Procedura de pregătire a dispecerizării în situatii de disfunctionalitate a pietei interne de energie electrică datorită neacoperirii curbei de sarcină prognozate si/sau rezervelor solicitate de operatorul de sistem prin ofertele producătorilor, prevăzută la art. 13 alin. (1) din anexa la prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Societatea Comercială “Opcom” - S.A., Compania Natională “Transelectrica” - S.A., precum si agentii economici participanti la piata de energie electrică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin de către entitătile implicate.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Bogdan Horia

 

Bucuresti, 18 august 2003.

Nr. 21.


*) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei va pune anexa la dispozitia agentilor economici interesati, la cererea acestora.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind stabilirea dilutiei si a pierderilor în cazul minereurilor aurifere, neferoase si feroase

 

Având în vedere prevederile art. 55 alin. (1) lit. l) din Legea minelor nr. 85/2003,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se aprobă Instructiunile tehnice privind stabilirea dilutiei si a pierderilor în cazul minereurilor aurifere, neferoase si feroase, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 18 august 2003.

Nr. 147.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI TEHNICE

privind stabilirea dilutiei si a pierderilor în cazul minereurilor aurifere, neferoase si feroase

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prin resursă minerală se întelege substanta minerală naturală din scoarta terestră, formată în urma proceselor geologice, utilizabilă ca atare sau prin prelucrare în activitatea economico-socială.

Art. 2. - Prin rezerve exploatabile - codurile 111, 121 si 122 - (rezerve dovedite si probabile sau rezerve de bilant Tb) se întelege partea din zăcământ, măsurată si determinată cantitativ si calitativ prin lucrări de explorare sau exploatare, având stabilite conditiile tehnice si economice de valorificare, pentru care studiile de fezabilitate sau prefezabilitate demonstrează posibilitătile de exploatare.

Art. 3. - Resursele minerale valorificabile conjunctural - cod 211 - (rezerve în afară de bilant) cuprind acea parte din rezervele măsurate complet, cunoscute în ceea ce priveste conditiile geologice si tehnico-economice de valori- ficare, pentru care studiul de fezabilitate demonstrează că la momentul dat nu se justifică exploatarea, în conditii economice sau tehnice. Tot aici se includ si rezervele imobilizate în pilierii de protectie de lungă durată pentru protejarea constructiilor industriale, căilor ferate, soselelor, apelor curgătoare sau stătătoare de la suprafată, asezărilor omenesti etc., pentru protectia constructiilor miniere subterane, pentru prevenirea unor avarii, precum si pentru protejarea altor obiective prevăzute în proiectele tehnice.

Art. 4. - Resursele minerale valorificabile potential - codurile 221 si 222 - (rezerve în afară de bilant) cuprind acea parte a rezervelor minerale probabile si/sau resursele indicate pentru care studiul de prefezabilitate demonstrează posibilitatea exploatării în conditii economice si tehnice specifice ale momentului, numai ca urmare a completării cunoasterii tehnice si/sau a conditiilor de zăcământ analizate într-un studiu de fezabilitate.

Art. 5. - Prin rezerve industriale se întelege rezervele calculate din rezervele exploatabile - codurile 111, 121 si 122 - (rezerve dovedite si probabile sau rezerve de bilant) prin aplicarea unor coeficienti care includ aportul de steril si pierderea de substantă minerală utilă în procesul de exploatare, denumiti coeficienti de transformare cantitativă si calitativă. Acesti coeficienti se stabilesc prin documentatiile tehnico-economice de exploatare aprobate.

Art. 6. - Prin rezervă excavată (Tz1) se întelege partea din rezerva exploatabilă - codurile 111, 121 si 122 - (rezerve dovedite si probabile sau rezervă de bilant) exploatată din zăcământ. Ea se calculează pe baza parametrilor cantitativi si calitativi obtinuti în procesul de exploatare, prin utilizarea acelorasi criterii de stabilire a parametrilor medii (grosime, lungime, lătime, continuturi, greutate volumetrică etc.) si prin aplicarea acelorasi metode de calcul care s-au utilizat la calculul rezervelor exploatabile.

Art. 7. - Prin rezerva exploatată (Tz) se întelege rezerva excavată din rezerva exploatabilă - codurile 111, 121 si 122 - (rezerve dovedite si probabile sau rezervă de bilant) plus rezervele din pilierii de sigurantă care rămân definitiv si sunt prevăzuti în documentatiile tehnico-economice aprobate, conform metodelor de exploatare. Art. 8. - Prin minereu extras (Te) se întelege partea din rezervele industriale scoase din mină, determinate cantitativ si calitativ la locurile de receptie.

Art. 9. - Prin dilutie se întelege procesul fizic care se produce în timpul exploatării prin amestecul rezervei excavate cu steril, având ca efect reducerea continuturilor componentilor utili.

Principalele surse ale dilutiei sunt:

- materialul din rocile sterile înconjurătoare (culcus si acoperis);

- materialul provenit din intercalatiile sterile care nu au fost luate în considerare la calculul rezervelor exploatabile - codurile 111, 121 si 122 - (rezerve de bilant);

- rambleul din vatră sau tavanul abatajelor;

- materialul steril introdus pe traseele de transport si la manipulări etc.

Materialul de diluare (sterilul) în general nu contine metale sau are continuturi de metal inferioare continutului minim limită stabilit prin documentatiile tehnico-economice de conditii industriale.

Art. 10. - Prin pierderi se întelege acea parte din rezerva exploatată care nu se valorifică.

Principalele surse ale pierderilor sunt:

- rezervele din pilierii de sigurantă ai galeriilor si suitorilor din panoul (blocul) de exploatare, care au fost stabilite prin documentatiile tehnico-economice să rămână definitiv în zăcământ;

- rezervele cuprinse în zonele puternic tectonizate, diferite de cele care fac obiectul documentatiilor de scoatere din evidentă;

- pierderile specifice metodei de exploatare aplicate;

- pierderile în vatra abatajelor la metodele de exploatare ascendente, cu rambleierea spatiului excavat;

- pierderile cauzate de avarii;

- pierderile datorită geometriei complicate a corpurilor de minereu (contur neregulat, ramificatii, înclinări variabile, efilări etc.);

- pierderile în zona surpată la metodele de exploatare cu surpare;

- pierderile survenite în timpul transportului.

 

CAPITOLUL II

Determinarea indicatorilor care definesc fenomene de

dilutie si pierderi

 

Art. 11. - Coeficientii care definesc fenomenele de dilutie si pierderi sunt următorii:

- coeficient de transformare cantitativ - Kq;

- coeficient de transformare calitativ - Kc;

- coeficient de recuperare în metal - Km;

- coeficient de confirmare a rezervelor - Kr;

- coeficient de valorificare a rezervelor - Kv.

Art. 12. - Prin coeficient de transformare cantitativ (Kq) se întelege raportul dintre minereul extras (Te) si rezerva exploatată (Tz). Acest coeficient se calculează cu formula:

Kq = Te/Tz

Art. 13. - Prin coeficient de transformare calitativ (Kc) se întelege raportul dintre continutul mediu în componenti utili al minereului extras (Ce) si continutul mediu în componenti utili al rezervei exploatate (Cz). Acest coeficient se calculează, pentru fiecare component util, cu formula:

Kc = Ce/Cz

Art. 14. - Prin coeficient de recuperare în metal (Km) se întelege raportul dintre cantitatea de metal din minereul extras (Me) si cantitatea de metal din rezerva exploatată (Mz). Acest coeficient se calculează, pentru fiecare component util valorificabil, cu formula:

Km = Me/Mz

În cazul în care sterilul care diluează minereul are si un continut de metal Ms (mai mare decât continutul sterilului de evacuare de la flotatie) care se determină prin probare, este necesar să se tină seama si de aceasta, calculul coeficientului de recuperare în metal exprimându-se prin  formula:

Km1 = Me – Ms/Mz

În această formulă Ms (metalul din steril) este egal cu produsul dintre Ts (sterilul care diluează minereul) si Cs (continutul în metal al sterilului), ceea ce impune si evidentierea lui Cs.

Art. 15. - Prin coeficient de confirmare a rezervelor se întelege raportul dintre rezervele exploatate (Tz) si rezervele exploatabile - codurile 111, 121 si 122 - (rezervele de bilant - Tb), calculate pe aceeasi unitate de calcul. Acest coeficient se determină, atât pentru cantitatea (Kr1), cât si pentru calitatea (Kr2) rezervelor, după formula:

 

Kr1 = Tz/Tb; Kr2 = Cz /Cb,

în care:

Cz = continutul rezervelor exploatate;

Cb = continutul rezervelor exploatabile - codurile 111,

121 si 122 - (rezervele de bilant).

Art. 16. - Prin coeficient de valorificare (Kv) se întelege raportul dintre cantitatea de metal din concentrat (Mc) si cantitatea de metal din rezerva exploatată (Mz). Acest coeficient se calculează cu formula:

Kv = Mc/Mz

Art. 17. - Prin coeficient de excavare (Ke) se întelege raportul dintre volumul total abatat (util + steril) si volumul rezervei excavate.

Acest coeficient se determină cu formula:

Ke = Ve/Vz1,

în care:

Ve = volumul total abatat (util + steril);

Vz1 = volumul rezervei excavate.

 

CAPITOLUL III

Urmărirea si evidenta indicatorilor care definesc dilutia

si pierderile

 

Art. 18. - Pentru urmărirea, înregistrarea si determinarea indicatorilor care definesc dilutia si pierderile tehnologice unitătile miniere vor tine evidenta următoarelor elemente:

- volumul total abatat (Ve), în m3;

- volumul rezervei excavate (Vz1), în m3;

- cantitatea de minereu extras (Te), în tone;

- cantitatea de rezerve exploatate (Tz), în tone;

- continutul în elemente utile al minereului extras (Ce), în g/t sau %;

- continutul în elemente utile al rezervei exploatate (Cz), în g/t sau %;

- continutul în elemente utile al rezervei excavate (Cz1), în g/t sau %;

- cantitatea de metal în minereu extras (Me), în kg;

- cantitatea de metal în rezerva exploatată (Mz), în kg sau tone;

- cantitatea de metal în concentrat (Mc), în kg sau tone.

Art. 19. - Volumul total abatat (Ve) se determină direct, prin măsurători topografice, cu ocazia receptiilor lunare sau ori de câte ori este necesar, pentru fiecare lucrare ce se execută în cadrul aceluiasi panou (bloc). În cazul abatării selective, volumul total abatat este echivalent cu volumul rezervei excavate.

Art. 20. - Volumul rezervei excavate (Vz1) se determină o dată cu volumul total abatat (Ve), prin măsurători directe.

Art. 21. - Cantitatea minereului extras (Te) se determină direct prin cântărire la locul de receptie si se repartizează pe fiecare loc de muncă. Repartizarea pe locuri de muncă se face proportional cu numărul de vagonete extrase de la fiecare loc de muncă.

Art. 22. - Rezerva exploatată (Tz) se determină pe baza parametrilor de calcul obtinuti din lucrările de exploatare pentru fiecare panou (bloc), corp si zăcământ.

Art. 23. - Rezerva excavată (Tz1) se determină prin produsul volumului rezervei excavate (Vz1) cu greutatea volumetrică, pentru fiecare abataj si pe total zăcământ.

Art. 24. - Evidenta minereului extras (Te) se va tine zilnic pe baza productiei raportate, a rezervei excavate (Tz1) lunar, iar a rezervei exploatate (Tz) pe fiecare panou (bloc), corp, la terminarea exploatării acestuia.

Art. 25. - În cazul zăcămintelor unde se aplică metoda de exploatare cu înmagazinare, cantitatea rezervei excavate (Tz1) se va deduce din cantitatea de minereu extras (Te) prin aplicarea coeficientului de excavare determinat corespunzător nivelului de evacuare din abataje, după formula:

Tz1 = Te/Ke

Mărimea acestui coeficient (Ke) fiind orientativă, cantitatea rezervei excavate (Tz1) se va determina numai pentru perioade scurte, reconsiderându-se după terminarea evacuării complete a abatajului (magazinului), pe baza datelor obtinute în timpul exploatării.

Art. 26. - Continutul mediu în elemente utile al minereului extras (Ce) se determină prin analizarea probelor recoltate la locurile de receptie.

Art. 27. - Continutul mediu în elemente utile al rezervei exploatate (Cz) se determină prin luarea în considerare a tuturor probelor recoltate din lucrările de exploatare, pentru fiecare panou (bloc), corp si zăcământ.

Art. 28. - Continutul mediu în elemente utile al rezervei excavate (Cz1) se va determina prin ponderea rezervei excavate din fiecare panou sau bloc cu media continuturilor rezultate din probele luate la lucrările de pregătire si de abataj.

În functie de tipul si de caracteristicile zăcământului se vor recolta probe din abataj cel putin la a patra felie, în aceleasi conditii ca si la conturare.

Art. 29. - Cantitatea de metal în minereul extras (Me) este produsul dintre minereul extras (Te) si continutul mediu în elemente utile al acestuia (Ce).

Art. 30. - Cantitatea de metal în rezerva exploatată (Mz) este produsul dintre rezerva exploatată (Tz) si continutul mediu în elemente utile al acesteia (Cz).

Art. 31. - Cantitatea de metal în concentrate (Mc) este produsul dintre cantitatea de concentrate obtinute la uzina de preparare si continutul lor mediu în elemente utile.

Art. 32. - Evidenta continutului mediu în elemente utile al minereului extras (Ce) se va tine zilnic, al rezervei excavate (Cz1) lunar, iar al rezervei exploatate (Cz) pe panou (bloc), corp, la terminarea exploatării acestuia.

Art. 33. - Pentru fiecare panou (bloc) se va tine o fisă care va cuprinde:

- planul de abataj al panoului sau blocului, cu sectiuni orizontale si verticale;

- rezervele exploatabile - codurile 111, 121 si 122 - (rezerve dovedite si probabile sau rezervele de bilant), calculate si confirmate, lucrările care au stat la baza acestora, parametrii de calcul si documentarea geologică;

- lucrările miniere executate în panou, documentarea geologică, rezultatele analizelor probelor recoltate si continutul mediu;

- calculul semestrial si anual al rezervelor pe baza datelor de exploatare;

- pilierii de protectie ai galeriilor si suitorilor de panou (cantitativ si calitativ);

- rezultatele analizelor probelor rezoltate din vatra abatajelor;

- metoda de exploatare aplicată;

- situatia golurilor create si rambleierea acestora;

- elementele care determină indicatorii de la art. 12, 13, 14, 15, 16 si 17;

- datele privind volumul excavat pe ramificatiile filonului respectiv, pentru determinarea raportului acestora fată de volumul total excavat;

- elementele cu ajutorul cărora se determină coeficientii care definesc diluarea rezervei excavate si pierderile de exploatare.

Art. 34. - Minerul extras si rezerva excavată ce rezultă din lucrările de cercetare sau deschidere executate în zăcământ în afara panourilor nominalizate se vor tine în evidentă separată.

Art. 35. - Pentru fiecare zăcământ, prin documentatii tehnico-economice, trebuie să se stabilească:

- metodele de exploatare;

- dimensionarea pilierilor de protectie temporari;

- gradul de recuperare a rezervelor cuprinse în pilierii temporari;

- dimensionarea pilierilor de protectie, specifici metodei de exploatare, care rămân în zăcământ ca pierderi.

Documentatiile tehnico-economice, studiile de fezabilitate privind punerea în exploatare a zăcămintelor de minereuri aurifere, neferoase si feroase, ce se vor elabora după data aprobării prezentelor instructiuni tehnice, vor cuprinde în mod obligatoriu elementele mai sus mentionate.

Pentru zăcămintele în exploatare unitătile miniere se vor încadra în prevederile de mai sus o dată cu intrarea în vigoare a prezentelor instructiuni tehnice.

Art. 36. - Unitătile miniere vor tine evidenta separată a rezervelor cuprinse în pilierii de protectie temporari, precum si miscarea lor.

Art. 37. - Pe planurile miniere, anexate la programul de exploatare (planul general al minei si planurile corpurilor de minereu), vor fi evidentiate toate rezervele exploatabile - codurile 111, 121 si 122 - (rezerve dovedite si probabile sau rezerve de bilant) si resursele minerale valorificabile conjunctural si potential valorificabile - codurile 211, 221 si 222 (rezerve în afară de bilant), cantitativ si calitativ, precum si pilierii de protectie si sigurantă temporari si definitivi.

Art. 38. - Studiile de fezabilitate si cele de modernizare sau de retehnologizare a exploatării vor trata separat si coeficientii de transformare a rezervelor exploatabile - codurile 111, 121 si 122 - (rezerve dovedite si probabile sau rezerve de bilant) în rezerve industriale, precum si pierderile în procesul de preparare si elementele care le definesc.

De asemenea, în aceste studii se va arăta cuantumul rezervelor din pilierii de protectie temporari care se vor exploata în perioada la care se referă.

Art. 39. - Programele anuale de exploatare (preliminariile) vor cuprinde în mod obligatoriu, la capitolul care tratează coeficientii ce definesc dilutia si pierderile, si măsurile ce trebuie luate de agentii economici în scopul micsorării efectelor negative ale acestora în procesul de exploatare.

Semestrial si ori de câte ori este necesar, conducerile agentilor economici vor analiza modul cum au fost duse la îndeplinire măsurile stabilite si cauzele care au determinat efectele negative ale dilutiei si ale pierderilor, luând în continuare măsurile corespunzătoare.

Art. 40. - Raportarea coeficientilor care definesc dilutia si pierderile se întocmeste semestrial si anual, având la bază realizările obtinute, în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei.

Explicatii privind fundamentarea parametrilor introdusi în calculul indicatorilor care definesc dilutia si pierderile, cauzele si măsurile preconizate pentru perioada care urmează vor fi cuprinse într-un memoriu justificativ însusit de conducerea agentului economic.

Art. 41. - Coeficientii care caracterizează dilutia si pierderile se vor evidentia, centralizat, la unul dintre serviciile stabilite de conducerile agentilor economici.

Art. 42. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului industriei miniere si geologiei nr. 994 din 28 noiembrie 1970.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea documentelor privind plantarea si/sau defrisarea vitei de vie si inventarul plantatiilor viticole

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 127.662 din 8 august 2003 al Directiei generale de implementare si reglementare,

având în vedere prevederile art. 111 lit. k) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă documentele privind plantarea si/sau defrisarea vitei de vie si inventarul plantatiilor viticole.

(2) Plantarea si/sau defrisarea vitei de vie se realizează prin folosirea următoarelor documente:

- cerere pentru eliberarea unui drept de plantare a vitei de vie (anexa nr. 1);

- autorizatie de plantare a vitei de vie, pe baza unui drept de plantare sau de replantare (anexa nr. 2);

- formular de notificare pentru defrisarea vitei de vie (anexa nr. 3).

(3) Inventarul plantatiilor viticole se realizează prin folosirea următoarelor documente:

- evidenta plantatiilor viticole înfiintate pe baza dreptului de plantare nouă sau de replantare (anexa nr. 4);

- inventarul plantatiilor viticole pe directii de productie (anexa nr. 5);

- inventarul plantatiilor viticole pe directii de productie si pe soiuri (anexa nr. 6).

(4) Conditiile tehnice de acordare a dreptului de plantare nouă sau de replantare a vitei de vie sunt prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002.

Art. 2. - (1) Cererea pentru eliberarea unui drept de plantare a vitei de vie se depune si se înregistrează la centrul agricol zonal în a cărui rază se află terenul supus plantării, cu maximum 30 de zile înainte de începerea lucrării.

(2) Cererea pentru eliberarea unui drept de plantare a vitei de vie având avizul specialistului de la centrul agricol zonal este transmisă la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, în vederea aprobării si eliberării autorizatiei de plantare.

Art. 3. - (1) În vederea executării defrisării vitei de vie se depune si se înregistrează la centrul agricol zonal în a cărui rază se află plantatia de vită de vie propusă pentru defrisare formularul de notificare pentru defrisarea vitei de vie.

(2) Formularul de notificare pentru defrisarea vitei de vie este transmis pentru luare în evidentă la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti.

Art. 4. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 117/2000 privind aprobarea formularelor-tip pentru evidenta patrimoniului viticol, a productiei vitivinicole si a băuturilor alcoolice naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 22 august 2000.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 19 august 2003.

Nr. 537.

 

ANEXA Nr. 1

 

- model -

Centrul agricol zonal ………………….

Semnătura

Stampila

 

CERERE

pentru eliberarea unui drept de plantare a vitei de vie

Nr. ................/.............................

 

 

Persoana fizică ................................................................, codul numeric personal .........................., sau persoana juridică ..................................., codul unic de înregistrare ..........................., în calitate de proprietar sau cultivator de vită de vie, cu domiciliul/sediul în localitatea .............................................., str. ................................. nr. ......, judetul ..................., telefon ......................., fax ......................, reprezentată prin ............................................, având functia de .........................., solicit un drept de plantare (nouă/replantare) în podgoria ..................................................., centrul viticol .........................., comuna ................................., satul ................................., tarlaua nr. ......, parcela cadastrală nr. ......, în punctul denumit local .............................., pe suprafata totală de ...... ha, pe o perioadă de ...... ani, din care în:

- anul ..................................... ha cu soiul (soiurile): ..........................................................................

- anul ..................................... ha cu soiul (soiurile): ..........................................................................

- anul ..................................... ha cu soiul (soiurile): ..........................................................................

- anul ..................................... ha cu soiul (soiurile): ..........................................................................

- anul ..................................... ha cu soiul (soiurile): ..........................................................................

Distantele de plantare utilizate sunt ..................................... m între rânduri si ..................................... m pe rând.

 

............................

(data)

. ...........................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 2

- model -

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală

Judetul ...............................

 

AUTORIZATIE

de plantare a vitei de vie

Nr. ................../..................

 

În baza cererii pentru eliberarea unui drept de plantare a vitei de vie, înregistrată cu nr. ............ din ...................., avizată de centrul agricol zonal, se eliberează autorizatia de plantare a vitei de vie prin acordarea dreptului de plantare (nouă/replantare) persoanei fizice/juridice ........................... în podgoria ..............................., centrul viticol ......................., comuna ........................................., satul ....................................., tarlaua nr. ..................., parcela cadastrală nr. ................., parcela viticolă nr. .................., în punctul denumit local ..........................................., pe suprafata totală de ............... ha, pe o perioadă de .............. ani, din care în:

- anul ..................................... ha cu soiul (soiurile): ..........................................................................

- anul ..................................... ha cu soiul (soiurile): ..........................................................................

- anul ..................................... ha cu soiul (soiurile): ..........................................................................

- anul ..................................... ha cu soiul (soiurile): ..........................................................................

- anul ..................................... ha cu soiul (soiurile): ..........................................................................

Distantele de plantare sunt ........... m între rânduri si ............. m pe rând.

Prezenta autorizatie este valabilă pentru suprafata totală de plantare solicitată în cerere, esalonată pe o perioadă de ........... ani.

Data eliberării ....................

 

Director executiv,

....................................

(semnătura si stampila)

 

 

ANEXA Nr. 3

- model -

 

FORMULARUL DE NOTIFICARE

pentru defrisarea vitei de vie

Nr. ................./.....................

 

Persoana fizică .................................................., codul numeric personal ........................................., sau persoana juridică ........................................., codul unic de înregistrare .............................., în calitate de proprietar sau cultivator de vită de vie, cu domiciliul/sediul în localitatea .............................., str. .................................... nr. ........, judetul ......................., telefon .................., fax ......................, reprezentată prin ..............................., având functia de ............................, solicit defrisarea suprafetei totale de ........ ha cu vită de vie în podgoria ..........................., centrul viticol ..........................., comuna ........................., satul ................................, tarlaua nr. ........, parcela cadastrală nr. ........., parcela viticolă nr. ......, în punctul denumit local .........................................., începând cu data de ....................., pe o perioadă de ....... ani, din care în:

- anul ..................................... ha, în luna ..........., cu soiul (soiurile): ..........................................................................

- anul ..................................... ha, în luna ..........., cu soiul (soiurile): ..........................................................................

- anul ..................................... ha, în luna ..........., cu soiul (soiurile): ..........................................................................

- anul ..................................... ha, în luna ..........., cu soiul (soiurile): ..........................................................................

- anul ..................................... ha, în luna ..........., cu soiul (soiurile): ..........................................................................

Vârsta plantatiei de vită de vie, pe parcele viticole, propusă pentru defrisare este de ...... ani si are .......% goluri.

Solicit defrisarea plantatiei de vită de vie pentru următoarele motive: ........................................................

................................................................................................................................................................................................... .

            După defrisare terenul va avea/nu va avea aceeasi categorie de folosintă, fiind utilizat pentru cultura de ........ .

 

.............................

(data)

...........................................

(semnătura si stampila)

 

 

 

ANEXA Nr. 4

 

- model -

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală

Judetul ...............................

 

EVIDENTA PLANTATIILOR VITICOLE ÎNFIINTATE

pe baza dreptului de plantare nouă sau de replantare în anul ......

 

Specificare

 

U.M.

Total

 

din care:

Vinuri DOC

Vinuri cu

indicatie geografică

Vinuri de

masă

Struguri

de masă

Suprafata plantată cu vită de vie din care:

ha

 

 

 

 

 

 

- drept de plantare nouă

ha

 

 

 

 

 

- drept de replantare

ha

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

.........................................

(semnătura si stampila)

 

NOTĂ:

Se completează anual, până la data de 1 august.

 

ANEXA Nr. 5

 

- model -

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală

Judetul ...............................

 

 

 

Specificare

 

U.M.

Total

 

din care:

Vinuri DOC

Vinuri cu

indicatie geografică

Vinuri de masă

Vinuri de hibrizi

Struguri

de masă

1. Plantatii de vită de vie cu soiuri nobile, din care:

ha

 

 

 

 

 

 

1.1. - vii tinere

ha

 

 

 

 

 

 

1.2. - vii pe rod

 

ha

 

 

 

 

 

 

 

2. Plantatii de vită de vie hibridă, din care:

ha

 

 

 

 

 

 

2.1. - vii tinere

ha

 

 

 

 

 

 

2.2. - vii pe rod, din care:

ha

 

 

 

 

 

 

2.2.1. - vii hibrizi producători directi, din care:

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1. - intravilan

ha

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2. - extravilan

ha

 

 

 

 

 

 

2.2.2. - vii hibrizi interspecifici, din care:

ha

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1. - intravilan

ha

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2. - extravilan

ha

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

.........................................

(semnătura si stampila)

 

NOTĂ:

Se completează anual, până la data de 15 decembrie.

 

ANEXA Nr. 6

 

- model -

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală

Judetul ...............................

 

INVENTARUL  PLANTATIILOR VITICOLE PE DIRECTII DE PRODUCTIE SI PE SOIURI

 

Specificare

U.M.

Suprafata

%

Total vii pe rod, din care pentru:

ha

 

100

I. Struguri de masă, din care:

pe soiuri:

----

ha

 

 

II. Struguri de vin, din care:

pe soiuri:

----

ha

 

 

III. Struguri de vite hibride, din care:

pe soiuri:

----

ha

 

 

 

Director executiv,

.........................................

(semnătura si stampila)

 

NOTĂ:

Se completează anual, până la data de 15 decembrie.