MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 605         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 26 august 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

55. - Ordonantă privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, precum si pentru modificarea si completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societătile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei si  Comertului

 

931. - Hotărâre pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 255 din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003

 

932. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului national de admitere la programele de formare specializată în administratia publică - anul 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 615/2003

 

933. - Hotărâre privind aprobarea finantării partiale din fonduri de la bugetul de stat a cheltuielilor de organizare si functionare a reprezentantei comerciale ce va fi înfiintată de Societatea Comercială “Sicomed” - S.A. la Chisinău - Republica Moldovacopyrightdsc.net

 

934. - Hotărâre privind aprobarea finantării partiale din fonduri de la bugetul de stat a cheltuielilor de organizare si functionare a reprezentantei comerciale ce va fi înfiintată de Societatea Comercială “Sicomed” - S.A. la Moscova - Federatia Rusă

 

935. - Hotărâre pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii

 

936. - Hotărâre privind contractarea unui credit de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. în vederea extinderii sistemului informatic “Vânzare bilete si rezervare locuri la trenurile de călători” pe întreaga retea feroviară din România

 

937. - Hotărâre privind transmiterea unor bunuri imobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si mandatarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului de a initia un program prioritar de reconversie functională a amplasamentului

 

938. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea sistemului de irigatii Terasa Nicoresti-Tecuci”, judetul Galati

 

939. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea sistemului de irigatii Sadova-Corabia”, judetele Dolj si Olt

 

946. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 257/2003 pentru aprobarea încheierii Contractului de cesiune dintre Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, si firma Maxima Group Plc., în vederea recuperării creantelor României din Republica Angola

 

948. - Hotărâre privind organizarea celei de-a XIII-a editii a “Cursurilor de vară Titulescu”, destinate pregătirii tinerilor diplomati români si străini

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.041. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor tehnice privind siguranta navelor maritime de pasageri care nu efectuează voiaje internationale, cod MTCT.ANR-NPAS-2003

 

            Lista depozitelor speciale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale (completare)

 

ORDONANTE S I HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, precum si pentru modificarea si completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societătile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II poz. 6 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

            Art. I. - În derularea procesului de privatizare a Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, vânzarea de către Ministerul Economiei si Comertului a pachetului de actiuni pentru care salariatii societătii au dreptul de cumpărare, potrivit legii, se va efectua în mod direct către acestia, prin derogare de la prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare.

Art. II. - Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare are dreptul de optiune pentru a participa ca investitor financiar la capitalul social al Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti prin majorare de capital într-o cotă de până la 5% din capitalul social al societătii, prin derogare de la prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 din Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare. Majorarea de capital se va face prin emisiunea de actiuni noi care vor fi liberate prin compensarea creantei reprezentând o parte din împrumutul acordat Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti în baza Acordului de împrumut din 1 august 2002 si Acordului de sarcini încheiat de aceasta cu Ministerul Industriei si Resurselor.

Art. III. - Majorarea capitalului social al Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti cu valoarea terenurilor pentru care se eliberează certificatul de atestare a dreptului de proprietate se va realiza la termenele stabilite de Ministerul Economiei si Comertului prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, prin derogare de la termenele prevăzute la art. 12 din Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. IV. - Se autorizează Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, să stabilească procedurile, termenele si conditiile pentru vânzarea directă a pachetului de actiuni, prevăzut de lege, către salariatii Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, pentru exercitarea optiunii Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, precum si pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti.

Art. V. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/1997 privind înfiintarea Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 15 septembrie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 70/1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Statutul Societătii Nationale a Petrolului «Petrom» - S.A. Bucuresti, care este societate comercială si din domeniul utilitătilor, este cel înregistrat la Oficiul registrului comertului, iar modificarea acestuia se face de către adunarea generală extraordinară a actionarilor.”

            2. Articolul 9 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 9

Actiunile

Actiunile societătii comerciale vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Societatea comercială va tine evidenta actiunilor si actionarilor în Registrul actionarilor, deschis si operat conform prevederilor legale în vigoare. Salariatii Societătii Nationale a Petrolului ÇPetromČ - S.A. Bucuresti au dreptul să achizitioneze actiuni ale societătii până la limita de 8% din capitalul social, la acelasi pret cu care se vor vinde actiunile în cadrul procesului de privatizare. Cota procentuală ce urmează a fi achizitionată de salariati si momentele la care se va realiza achizitionarea actiunilor de către acestia vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

Art. VI. - Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După litera b) a articolului 4 se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

“b1) majorarea capitalului social prin aport de capital, în cazul societătilor comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului;”

2. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

“Art. 71. - În cazul societătilor comerciale din domeniul utilitătilor, aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului, anuntul de vânzare sau oferta de vânzare va fi valabilă cel putin 180 de zile, dar nu mai mult de 360 de zile de la data publicării. Institutia publică implicată poate decide justificat prelungirea termenului de valabilitate pentru perioade succesive ce nu pot depăsi 180 de zile fiecare si care nu pot însuma mai mult de 360 de zile.”

3. Titlul sectiunii a 2-a din capitolul II va avea următorul cuprins:

“Majorarea capitalului social prin aport de capital”

4. După alineatul (5) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

“(51) În cazul societătilor comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului, oricare dintre investitorii interesati, persoane fizice sau persoane juridice române la care statul român ori o autoritate a administratiei publice locale nu detine mai mult de 33% inclusiv din totalul actiunilor cu drept de vot în adunarea generală a actionarilor, precum si persoane fizice sau persoane juridice străine, vor putea subscrie atât actiunile aferente cotei detinute de institutia publică implicată, cât si actiunile aferente cotei actionarilor care nu îsi exercită dreptul de preferintă.”

            5. După articolul 15 se introduce o nouă sectiune, sectiunea a 4-a, intitulată “Dispozitii speciale cu privire la definitivarea si încheierea contractelor de privatizare pentru societătile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului”, continând articolul 151, cu următorul cuprins:

“SECTIUNEA a 4-a

Dispozitii speciale cu privire la definitivarea si încheierea contractelor de privatizare pentru societătile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului

Art. 151. - (1) În cazul în care ofertantul selectat pe baza grilei de punctaj, stabilită în prealabil de institutia publică implicată, revocă oferta sau dacă, în urma negocierilor purtate cu institutia publică implicată, ofertantul selectat refuză semnarea contractului de vânzare-cumpărare în conditiile stabilite în ofertă, institutia publică implicată va putea începe negocieri cu ofertantul care a întrunit numărul de puncte imediat următor punctajului ofertantului declarat initial câstigător, în măsura în care atât oferta/anuntul de vânzare, cât si oferta de cumpărare sunt în termenul de valabilitate.

(2) Procedura prevăzută la alin. (1) va putea fi aplicată de institutia publică implicată în următoarele situatii:

a) în cazul desfiintării contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni cu plata în rate, ca urmare a neplătii integrale a avansului la termenul convenit;

b) în cazul desfiintării contractelor de vânzare-cumpărare cu plata integrală, ca urmare a neplătii integrale a pretului la termenul convenit.”

6. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

Atragerea de investitii în domeniul utilitătilor”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 55.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 255 din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Punerea în aplicare a prevederilor art. 255 din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, se suspendă până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 931.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului national de admitere la programele de formare specializată în administratia publică - anul 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 615/2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului national de admitere la programele de formare specializată în administratia publică - anul 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 615/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 13 iunie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Selectia candidatilor la programul de formare specializată în administratia publică, cu durata de 2 ani, se va realiza de către o comisie de specialitate formată din reprezentantii consortiului câstigător al programului PHARE 2001 nr. 0106.03 «Crearea unui corp profesionist de manageri în administratia publică».

(2) Candidatii selectati potrivit alin. (1) vor fi înmatriculati la Institutul National de Administratie în anul I, la data de 1 octombrie 2003.”

2. Articolul 4 se abrogă.

3. Capitolul II “Admiterea la programul de formare specializată în administratia publică, cu durata de 2 ani”, cuprinzând art. 5-38, se abrogă.

4. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - Organizarea si desfăsurarea concursului national sunt de competenta comisiei de admitere, numită prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea directorului general al Institutului National de Administratie.”

5. La articolul 43 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Candidatii la concursul de admitere vor achita o taxă de înscriere de 1.500.000 lei.”

6. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - Programul de desfăsurare a concursului este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.”

7. Articolele 54-57 se abrogă.

8. Anexele nr. 1 si 2 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 932.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării partiale din fonduri de la bugetul de stat a cheltuielilor de organizare si functionare a reprezentantei comerciale ce va fi înfiintată de Societatea Comercială “Sicomed” - S.A. la Chisinău - Republica Moldova

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al cap. II pct. 1 lit. c) din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, aprobată prin Legea nr. 663/2002, precum si al art. 14 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 64/2003 privind aprobarea Mecanismelor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea Programului de promovare a exportului, administrat de către Departamentul de Comert Exterior,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă finantarea partială din fonduri de la bugetul de stat a unor categorii de cheltuieli privind organizarea si functionarea reprezentantei comerciale ce va fi înfiintată de către Societatea Comercială “Sicomed” - S.A. la Chisinău - Republica Moldova, pentru promovarea si comercializarea medicamentelor.

            Art. 2. - (1) Categoriile de cheltuieli ce vor fi suportate partial din fonduri de la bugetul de stat si valorile acestora sunt prevăzute în devizul de cheltuieli cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            (2) Finantarea din fonduri bugetare a cheltuielilor de organizare si functionare a reprezentantei comerciale se face în proportie de 45% din valoarea cheltuielilor prevăzute în deviz.

Art. 3. - (1) Perioada de finantare partială a cheltuielilor prevăzute în deviz este de un an de la data înregistrării reprezentantei comerciale.

(2) Cheltuielile aferente operatiunilor de înregistrare si cele pentru primul transport al personalului român angajat la reprezentanta comercială, care se efectuează înaintea datei de înregistrare a acesteia, sunt finantate în conformitate cu prevederile art. 2.

Art. 4. - (1) Decontarea cotei de 45% din cheltuielile efectuate de reprezentanta comercială, în limita sumelor prevăzute în deviz pe fiecare categorie de cheltuieli, se face trimestrial de către Ministerul Economiei si Comertului, pe baza cererii si a documentelor justificative prezentate de către Societatea Comercială “Sicomed” - S.A.

(2) Decontarea cheltuielilor efectuate în valută de către reprezentanta comercială se va face în echivalent lei, la cursul de schimb valutar leu-euro comunicat de Banca Natională a României, valabil la data efectuării plătii.

Art. 5. - Societatea Comercială “Sicomed” - S.A. va prezenta trimestrial la Ministerul Economiei si Comertului un raport privind activitatea desfăsurată de către reprezentanta comercială la Chisinău - Republica Moldova în domeniul promovării exportului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministru delegat pentru comert,

Eugen Dijmărescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 933.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ

privind cheltuielile de organizare si functionare pe o perioadă de un an a reprezentantei comerciale a Societătii Comerciale “Sicomed” - S.A. la Chisinău - Republica Moldova

 

Categoriile de cheltuieli

Valoarea (euro)

Valoarea cotei de 45% (euro)

a) Înregistrarea reprezentantei comerciale:

466,0

209,0

- taxa de înregistrare;

258,0

116,0

- acreditarea;

172,0

77,0

- alte taxe.

36,0

16,0

b) Dotarea cu inventar de birou:

3.580,0

1.611,0

- calculator (2 bucăti);

1.282,0

577,0

- imprimantă (cu scaner si copiator inclus) (1 bucată);

678,0

305,0

- telefon/fax (1 bucată);

248,0

112,0

- birouri (2 bucăti);

292,0

131,0

- scaune (12 bucăti);

230,0

104,0

- dulapuri pentru acte (2 bucăti);

223,0

100,0

- dulap-cuier (1 bucată);

129,0

58,0

- masă de sedintă (1 bucată);

137,0

62,0

- TV color (1 bucată);

241,0

108,0

- video (1 bucată)

120,0

54,0

c) Chirie si utilităti

1.966,0

885,0

d) Telefon, fax, Internet:

6.840,0

3.078,0

- telefon/fax;

1.900,0

855,0

- Internet.

4.940,0

2.223,0

e) Primul transport al personalului român angajat al reprezentantei comerciale (2 persoane)

215,0

97,0

f) Permise de muncă

200,0

90,0

TOTAL:

13.267,0

5.970,0

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării partiale din fonduri de la bugetul de stat a cheltuielilor de organizare si functionare a reprezentantei comerciale ce va fi înfiintată de Societatea Comercială “Sicomed” - S.A. la Moscova - Federatia Rusă

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al cap. II pct. 1 lit. c) din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, aprobată prin Legea nr. 663/2002, precum si al art. 14 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 64/2003 privind aprobarea Mecanismelor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea Programului de promovare a exportului, administrat de către Departamentul de Comert Exterior,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă finantarea partială din fonduri de la bugetul de stat a unor categorii de cheltuieli privind organizarea si functionarea reprezentantei comerciale ce va fi înfiintată de către Societatea Comercială “Sicomed” - S.A. la Moscova - Federatia Rusă, pentru promovarea si comercializarea medicamentelor.

            Art. 2. - (1) Categoriile de cheltuieli ce vor fi suportate partial din fonduri de la bugetul de stat si valorile acestora sunt prevăzute în devizul de cheltuieli cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            (2) Finantarea din fonduri bugetare a cheltuielilor de organizare si functionare a reprezentantei comerciale se face în proportie de 45% din valoarea cheltuielilor prevăzute în deviz.

            Art. 3. - (1) Perioada de finantare partială a cheltuielilor prevăzute în deviz este de un an de la data înregistrării reprezentantei comerciale.

(2) Cheltuielile aferente operatiunilor de înregistrare si cele pentru primul transport al personalului român angajat la reprezentanta comercială, care se efectuează înaintea datei de înregistrare a acesteia, sunt finantate în conformitate cu prevederile art. 2.

Art. 4. - (1) Decontarea cotei de 45% din cheltuielile efectuate de reprezentanta comercială, în limita sumelor prevăzute în deviz pe fiecare categorie de cheltuieli, se face trimestrial de către Ministerul Economiei si Comertului, pe baza cererii si a documentelor justificative prezentate de către Societatea Comercială “Sicomed” - S.A.

(2) Decontarea cheltuielilor efectuate în valută de către reprezentanta comercială se va face în echivalent lei, la cursul de schimb valutar leu-euro comunicat de Banca Natională a României, valabil la data efectuării plătii.

Art. 5. - Societatea Comercială “Sicomed” - S.A. va prezenta trimestrial la Ministerul Economiei si Comertului un raport privind activitatea desfăsurată de către reprezentanta comercială la Moscova - Federatia Rusă în domeniul promovării exportului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministru delegat pentru comert,

Eugen Dijmărescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 934.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ

privind cheltuielile de organizare si functionare pe o perioadă de un an a reprezentantei comerciale a Societătii Comerciale “Sicomed” –

S.A. de la Moscova - Federatia Rusă

 

Categoriile de cheltuieli

Valoarea (euro)

Valoarea cotei de 45% (euro)

a) Înregistrarea reprezentantei:

2.000,0

900,0

- taxe notariale/autentificare, taxe de înregistrare, taxe de avocat, taxe de timbru etc.

2.000,0

900,0

b) Dotarea cu inventar de birou:

4.261,0

1.917,0

- calculator (2 bucăti);

2.115,0

952,0

- imprimantă color (1 bucată);

289,0

130,0

- telefon/fax (1 bucată);

289,0

130,0

- scaner (1 bucată);

176,0

79,0

- birouri (2 bucăti);

254,0

114,0

- scaune (10 bucăti);

200,0

90,0

- dulapuri (2 bucăti);

267,0

120,0

- dulap-cuier (1 bucată);

113,0

51,0

- masă de sedintă (1 bucată);

147,0

66,0

- TV (1 bucată);

252,0

113,0

- video (1 bucată);

159,0

72,0

c) Chirie si utilităti:

24.000,0

10.800,0

- chirie birou (inclusiv plata utilitătilor)

24.000,0

10.800,0

d) Telefon, fax, Internet:

18.044,0

8.120,0

- telefon/fax

14.569,0

6.556,0

- Internet

3.475,0

1.564,0

e) Alte cheltuieli:

924,0

416,0

- vize si permise de muncă (2 persoane)

924,0

416,0

f) Primul transport al personalului român, angajat la Moscova (2 persoane)

445,0

200,0

TOTAL DEVIZ:

49.674,0

22.353,0

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - După litera c) a articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002, se introduce litera d) cu următorul cuprins:

            “d) pe parcursul derulării executiei, în cazul lucrărilor de interventie de natura consolidărilor.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea,

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 935.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind contractarea unui credit de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. în vederea extinderii sistemului informatic “Vânzare bilete si rezervare locuri la trenurile de călători” pe întreaga retea feroviară din România

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se autorizează Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. să contracteze, sub supravegherea si controlul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, un credit în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., în vederea asigurării resurselor financiare si derulării în bune conditii a contractului prevăzut la art. 3.

(2) Durata creditului, perioada de gratie, rata dobânzii, nivelul comisionului, spezelor si al altor sume aferente creditului vor fi negociate de Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., sub supravegherea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Finantelor Publice să semneze o scrisoare de intentie către finantatori, denumită scrisoare de confort, în care să se precizeze sprijinul Guvernului acordat Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. pentru rambursarea creditului, plata dobânzii si a altor comisioane si costuri aferente.

Art. 3. - Creditul este destinat extinderii sistemului informatic “Vânzare bilete si rezervare locuri la trenurile de călători” pe întreaga retea feroviară din România pe baza contractului încheiat între Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. si Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. prin filiala Societatea Comercială “Informatică Feroviară” - S.A., împreună cu Compania Hewlett - Packard.

Art. 4. - Extinderea sistemului informatic prevăzut la art. 3 se va efectua în conformitate cu prevederile cuprinse în cap. III “Relansarea economiei nationale”, pct. 3.3.6 “Refacerea infrastructurii si modernizarea transporturilor” din Programul de guvernare pe perioada 2001-2004.

Art. 5. - Rambursarea creditului extern prevăzut la art. 1, plata primelor de asigurare, a dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestuia, precum si alte obligatii legate de derularea contractului se vor asigura de Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. din veniturile obtinute din surse proprii, inclusiv prin alocatii de la bugetul de stat, în conditiile legii, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 936.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor bunuri imobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si mandatarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului de a initia un program prioritar de reconversie functională a amplasamentului

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transmiterea bunurilor imobile cu terenul aferent obiectivului de investitii “Centrul de creatie si cultură - Cântarea României”, denumit în continuare amplasament, proprietate privată a statului, situat în municipiul Bucuresti, Bd. Unirii, sectorul 3, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 2. - (1) Se mandatează Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în numele statului român, să initieze un program prioritar de reconversie functională a amplasamentului si de realizare de constructii pe acest amplasament. Pentru realizarea obiectivelor acestui program se vor avea în vedere si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobat cu modificări si completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Programul prioritar de reconversie functională a amplasamentului si de realizare de constructii pe acest amplasament se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3. - Predarea-primirea bunurilor imobile transmise potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Suprafata exactă a terenului se va stabili pe bază de măsurători cadastrale.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pct. 8 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 115/1990 privind aplicarea Decretului-lege nr. 30/1990 în legătură cu trecerea patrimoniului partidului comunist român în proprietatea statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 30 iunie 1992, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 937.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile, proprietate privată a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

Adresa bunurilor imobile

Persoana juridică de la care se transmit bunurile imobile

Persoana juridică la care se transmit

bunurile imobile

Caracteristicile bunurilor imobile

Municipiul Bucuresti, Bd. Unirii, sectorul 3

Ministerul Culturii si Cultelor

Ministerul Transporturilor, Turismului si Constructiilor

Constructii = fundatii nefinalizate Teren în suprafată de aproximativ

10.000 m2, delimitat astfel:

- la nord - Bd. Unirii;

- la est - str. Nerva Traian;

- la sud - bd. Octavian Goga;

- la vest - bd. Mircea Vodă

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea sistemului de irigatii Terasa Nicoresti-Tecuci”, judetul Galati

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea sistemului de irigatii Terasa Nicoresti-Tecuci”, judetul Galati, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din credite externe, contractate sau garantate de stat, si în completare din fondurile bugetului de stat, conform listelor de investitie aprobate în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 938.


*) Anexa se comunică Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea sistemului de irigatii Sadova-Corabia”, judetele Dolj si Olt

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea sistemului de irigatii Sadova-Corabia”, judetele Dolj si Olt, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din credite externe, contractate sau garantate de stat, si în completare din fondurile bugetului de stat, conform listelor de investitie aprobate în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 939.


*) Anexa se comunică Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 257/2003 pentru aprobarea încheierii Contractului de cesiune dintre Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, si firma Maxima Group Plc., în vederea recuperării creantelor României din Republica Angola

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. I. - Punctul 10 din Contractul de cesiune dintre Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, si firma Maxima Group Plc., în vederea recuperării creantelor României din Republica Angola, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 24 martie 2003, se modifică conform anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. II. - Se împuterniceste presedintele Comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalitătilor de încasare a creantelor României din activitatea de comert exterior si din alte activităti externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale si comerciale înainte de 31 decembrie 1989 - secretar de stat în Ministerul Finantelor Publice – să semneze în numele si pentru Guvernul României actul aditional la Contractul de cesiune dintre Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, si firma Maxima Group Plc., în vederea recuperării creantelor României din Republica Angola.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministru delegat pentru comert,

Eugen Dijmărescu

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 946.


*) Anexa se comunică Ministerului Finantelor Publice.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea celei de-a XIII-a editii a “Cursurilor de vară Titulescu”, destinate pregătirii tinerilor diplomati români si străini

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă organizarea, în perioada 12-21 septembrie 2003, la Poiana Brasov, a celei de-a XIII-a editii a “Cursurilor de vară Titulescu”, destinate pregătirii tinerilor diplomati români si străini.

            Art. 2. - Suma de 1.192.040.000 lei destinată organizării cursurilor prevăzute la art. 1 se suportă din fondurile aprobate prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2003, conform devizului de cheltuieli prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 948.


*) Anexa se comunică Ministerului Afacerilor Externe.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind siguranta navelor maritime de pasageri care nu efectuează voiaje internationale, cod MTCT.ANR-NPAS-2003

 

            Având în vedere prevederile art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, ale Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 98/18/CE din 17 martie 1998 referitoare la reguli si standarde de sigurantă pentru navele maritime de pasageri, astfel cum a fost amendată prin Directiva Comisiei Uniunii Europene nr. 2002/25/CE din 5 martie 2002,

            în temeiul dispozitiilor art. 22 alin. (3), art. 101 alin. (1) si ale art. 102 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 412/2002, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

            ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

 

            Se aprobă Normele tehnice privind siguranta navelor maritime de pasageri care nu efectuează voiaje internationale, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

 

ARTICOLUL 2

Scopul

 

            Scopul prezentelor norme tehnice este de a introduce un nivel uniform de sigurantă a vietii umane si a bunurilor la bordul navelor maritime noi si existente de pasageri, precum si al navelor de pasageri de mare viteză, când aceste categorii de nave efectuează numai voiaje interne sau în ape internationale, dar fără a efectua voiaje internationale.

 

ARTICOLUL 3

Definitii

 

În întelesul prezentelor norme tehnice, termenii utilizati se definesc după cum urmează:

a) conventii internationale - Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, si Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare (LL), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1971, împreună cu codurile de aplicare, protocoalele si amendamentele la acestea;

b) Codul privind stabilitatea intactă - Codul privind stabilitatea intactă pentru toate tipurile de nave care fac obiectul reglementărilor IMO - Codul IS, adoptat de Organizatia Maritimă Internatională (IMO) prin Rezolutia A.749(18) din 4 noiembrie 1993, astfel cum a fost amendat prin Rezolutia Comitetului Securitătii Maritime MSC.75(69) din 14 mai 1998;

c) Codul pentru navele de mare viteză – Codul international pentru siguranta navelor de mare viteză - Codul HSC 1994, adoptat de IMO prin Rezolutia MSC 36(63), astfel cum a fost amendat, aplicabil navelor construite până la 1 iulie 2002, precum si Codul HSC 2000, adoptat de IMO prin Rezolutia MSC 97(73), aplicabil navelor construite după 1 iulie 2002;

d) GMDSS - Sistemul mondial pentru caz de sinistru si siguranta navigatiei pe mare, asa cum este prevăzut în cap. IV al Conventiei SOLAS 1974, astfel cum a fost amendat;

e) navă de pasageri - o navă care transportă mai mult de 12 pasageri;

f) navă de pasageri de mare viteză - o navă de mare viteză, asa cum este ea definită în regula 1 din cap. X al Conventiei SOLAS 1974, astfel cum a fost amendat, navă care transportă mai mult de 12 pasageri. Navele de pasageri care efectuează voiaje interne în zone maritime de clasele B, C si D nu vor fi considerate nave de pasageri de mare viteză, când:

1. deplasamentul lor corespunzător liniei de plutire de proiectare este mai mic de 500 m3; si

2. viteza lor maximă, asa cum este ea definită în paragraful 1.4.30 din Codul HSC 1994, si, respectiv, în paragraful 1.4.37 din Codul HSC 2000, este mai mică de 20 de noduri;

g) navă nouă - o navă cu chila pusă sau care se află într-un stadiu similar de constructie la data de 1 iulie 1998.

Prin stadiu similar de constructie se întelege:

1. constructia începută are caracteristicile unui tip specific de navă; sau

2. asamblarea navei respective a început, cuprinzând cel putin 50 de tone sau 1% din greutatea totală estimată a corpului, luându-se în considerare valoarea care este mai mică;

h) navă existentă - o navă care nu este nouă;

i) pasager - orice persoană, în afară de:

1. comandantul si membrii echipajului sau alte persoane angajate în orice calitate la bordul unei nave, legată de activitatea navei respective;

2. un copil cu vârsta mai mică de un an;

j) lungimea navei - 96% din lungimea totală a liniei de plutire situată la 85% din înăltimea teoretică de constructie minimă, măsurată de deasupra chilei, sau distanta dintre muchia prova a etravei si axul penei cârmei la linia de plutire respectivă, dacă această lungime este mai mare, în cazul în care nu se prevede în mod expres altfel. La navele care au chilă înclinată, linia de plutire pe care se măsoară lungimea va fi paralelă cu linia de plutire de proiectare;

k) înăltimea etravei - asa cum este ea definită în regula 39 din Conventia LL, ca distanta verticală la perpendiculara prova între linia de plutire corespunzătoare bordului liber de vară atribuit, cu asieta de proiectare, si fata

superioară a puntii expuse în bord;

l) navă cu punte continuă - o navă prevăzută cu o punte continuă, expusă intemperiilor si apei mării, care dispune de mijloace permanente de închidere a tuturor spatiilor deschise ale sectorului expus intemperiilor si sub care toate deschiderile din bordurile navei sunt prevăzute cu mijloace permanente de închidere pentru protectie cel putin împotriva intemperiilor. O punte completă poate fi o punte etansă sau o strucutră echivalentă constând dintr-o punte neetansă complet acoperită de o structură etansă de o rezistentă corespunzătoare pentru a mentine integritatea etanseitătii si prevăzută cu mijloace de închidere împotriva intemperiilor;

m) voiaj international - un voiaj pe mare dintr-un port românesc spre/dinspre un port din alt stat;

n) voiaj intern - un voiaj dintre două porturi românesti sau dintr-un port românesc în largul mării numai în limitele mării teritoriale românesti si revenire într-un port românesc;

o) zonă maritimă - o zonă stabilită conform prevederilor art. 5 alin. (2); cu toate acestea, în scopul aplicării prevederilor referitoare la radiocomunicatii, definitiile zonelor maritime vor fi cele prevăzute în regula 2 din cap. IV al Conventiei SOLAS 1974;

p) zonă portuară - o zonă, alta decât o zonă maritimă si care se extinde până la constructiile portuare aflate cel mai departe în larg sau până la limitele geografice naturale, care protejează un estuar ori o zonă adăpostită similară;

q) zonă de refugiu - orice zonă adăpostită natural sau artificial, care poate fi utilizată de către o navă ori o ambarcatiune aflată în conditii care îi pot afecta siguranta;

r) administratia statului pavilionului – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru navele care arborează pavilion român sau autoritatea competentă a statului care acordă navei dreptul să arboreze pavilionul acestuia;

s) Autoritatea Navală Română - organ tehnic de specialitate din subordinea Ministerulul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, căruia i se deleagă competentele privind aplicarea prevederilor prezentelor norme tehnice, denumit în continuare ANR;

t) stat gazdă - România sau un stat membru al Uniunii Europene, spre sau dinspre al cărui port o navă care arborează un pavilion tert efectuează voiaje interne;

u) organizatie recunoscută - o societate de clasificare recunoscută conform criteriilor stabilite de legislatia Uniunii Europene;

v) 1 milă - 1.852 m;

w) înăltime semnificativă de val - înăltimea medie calculată prin luarea în considerare a unei treimi din valurile cu înăltimea cea mai mare, observate în cursul unei perioade date;

x) Codul privind pregătirea navigatorilor, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), acceptat de România prin Ordonanta Guvernului nr. 122/2000, aprobată prin Legea nr. 20/2001.

 

ARTICOLUL 4

Aplicabilitate

 

(1) Prezentele norme tehnice se aplică navelor care arborează pavilion român sau al unui stat membru al Uniunii Europene, care sunt implicate numai în voiaje interne sau în ape internationale, dar fără a efectua voiaje internationale, si care sunt:

a) nave maritime de pasageri noi;

b) nave maritime de pasageri existente, cu lungimea de 24 m sau mai mare;

c) nave de pasageri de mare viteză.

(2) În cazul în care o navă care arborează un pavilion tert doreste să efectueze voiaje interne, ANR trebuie să verifice dacă nava îndeplineste prezentele norme tehnice înainte de a-i acorda acesteia dreptul să efectueze voiaje interne.

(3) Sunt exceptate de la aplicarea prezentelor norme tehnice:

a) navele de pasageri care sunt:

(i) nave de război sau nave de transport trupe;

(ii) nave care nu sunt propulsate mecanic;

(iii) nave construite din alte materiale decât otelul sau similare acestuia si care nu se încadrează în standardele referitoare la nave de mare viteză [conform Rezolutiei IMO-MSC 36 (63)] sau nave cu sustentatie dinamică [Conform Rezolutiei IMO A.373 (X)];

(iv) nave din lemn de constructie simplă;

(v) nave de pasageri de epocă sau copii ale acestora, construite înainte de 1965 si în special cu materiale originale;

(vi) nave de agrement cu sau fără echipaj si care nu transportă mai mult de 12 pasageri în scopuri comerciale;

(vii) nave implicate exclusiv în operatiuni în zone portuare;

b) navele de pasageri de mare viteză, care sunt:

(i) nave de război si nave de transport trupe;

(ii) nave de agrement cu sau fără echipaj si care nu transportă mai mult de 12 pasageri în scopuri comerciale; si

(iii) nave implicate exclusiv în operatiuni în zone portuare.

 

ARTICOLUL 5

Clasele de nave de pasageri

 

(1) Navele de pasageri se împart în următoarele clase, în conformitate cu zona maritimă în care operează:

- clasa “A” înseamnă o navă de pasageri angajată în voiaje interne, altele decât voiajele acoperite de clasele B, C si D;

- clasa “B” înseamnă o navă de pasageri angajată în voiaje interne pe parcursul cărora nu se depăsesc 20 mile de la linia de coastă pe care, corespunzător înăltimii medii a mareei, persoanele aflate pe navele avariate pot debarca;

- clasa “C” înseamnă o navă de pasageri angajată în voiaje interne în zone maritime unde probabilitatea de depăsire a înăltimii semnificative a valului de 2,5 m este mai mică de 10% pe o perioadă de 1 an sau pe o perioadă restrânsă în cazul operării exclusive în acea perioadă (de exemplu, perioada de operare de vară), pe parcursul cărora nu se depăsesc 15 mile de la un loc de refugiu, nici 5 mile de la linia de coastă pe care, corespunzător înăltimii medii a mareei, persoanele de pe navele avariate pot debarca;

- clasa “D” înseamnă o navă de pasageri angajată în voiaje interne unde probabilitatea de depăsire a înăltimii semnificative a valului de 1,5 m este mai mică de 10% pe o perioadă de 1 an sau pe o perioadă restrânsă a anului pentru operare exclusiv în acea perioadă (de exemplu, perioada de operare de vară), pe parcursul cărora nu se depăsesc 6 mile de la locul de refugiu, nici mai mult de 3 mile de la linia de coastă pe care, corespunzător înăltimii medii a mareei, persoanele de pe navele avariate pot debarca.

(2) Pe baza criteriilor de definire a claselor de nave mentionate la alin. (1), ANR va delimita marea teritorială pe zone maritime, stabilind perioade de operare pentru tot cursul anului sau, după caz, cu restrictii.

(3) Navele de pasageri de mare viteză se clasifică conform categoriilor definite în cap. 1 pct. 1.4.10 si 1.4.11 din Codul HSC 1994, respectiv pct. 1.4.12 si 1.4.13 din Codul HSC 2000.

 

ARTICOLUL 6

Domeniu de aplicare

 

(1) Navele maritime de pasageri noi si existente si navele de pasageri de mare viteză, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, când efectuează voiaje interne, trebuie să îndeplinească prezentele norme tehnice.

(2) ANR nu va opri din operare navele de pasageri sau navele de pasageri de mare vitează care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene si efectuează voiaje interne, dacă aceste nave îndeplinesc cerinte suplimentare prezentelor norme tehnice, impuse de statul de pavilion.

(3) ANR va recunoaste Certificatul de sigurantă pentru navă de mare viteză si Permisul de operare eliberat de un stat membru al Uniunii Europene pentru o navă de mare viteză, când este angajată în voiaje interne, sau Certificatul de sigurantă pentru navă de pasageri, eliberat de un stat membru al Uniunii Europene pentru o navă de pasageri, când este angajată în voiaje interne si la care se face referire în art. 11.

(4) Inspectiile efectuate de ANR pentru verificarea conformitătii unei nave de pasageri sau a unei nave de pasageri de mare viteză, care arborează pavilionul unui stat tert si care efectuează voiaje interne, cu revederile prezentelor norme tehnice, nu sunt asimilate cu inspectiile controlului statului portului - PSC.

(5) Echipamentul maritim mentionat în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 582/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aprobarea de tip a echipamentelor si produselor pentru nave maritime, prevăzute de conventiile internationale la care România este parte, cod MLPTL.ANR-EM-2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 9 iunie 2003, si care corespunde cerintelor respectivului ordin, în situatia în care este amplasat la bordul unei nave de pasageri pentru îndeplinirea cerintelor prezentelor norme tehnice, va fi implicit considerat că îndeplineste prezentele norme tehnice si ANR nu va solicita aprobări sau teste suplimentare pentru respectivul echipament.

 

ARTICOLUL 7

Cerinte de sigurantă

 

(1) Referitor la navele de pasageri noi si existente din clasele A, B, C si D, se vor avea în vedere următoarele:

a) constructia si întretinerea corpului navei, a motoarelor principale si auxiliare, a echipamentelor electrice si de automatizare trebuie să fie conforme cu regulile unei organizatii recunoscute. Pentru navele cu lungimea mai mică de 24 m, se aplică prevederile Normelor tehnice privind clasificarea si constructia navelor maritime, cod MLPTL.ANR-NM-2002, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.901/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 9 decembrie 2002;

b) se aplică prevederile cap. IV, inclusiv amendamentele din 1988 referitoare la GMDSS, si ale cap. V si VI din Conventia SOLAS 1974;

c) se aplică prevederile referitoare la echipamentul de navigatie de la bordul navei, cuprinse în cap. V al Conventiei SOLAS 1974. Echipamentul maritim mentionat în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 582/2003 si care corespunde cerintelor respectivului ordin, în situatia în care este amplasat la bordul unei nave de pasageri pentru îndeplinirea cerintelor prezentelor norme tehnice, va fi implicit considerat în conformitate cu cerintele de aprobare de tip ale regulilor 18.1-18.8 [fostă 12(r)] din cap. V al Conventiei SOLAS 1974.

(2) Referitor la navele de pasageri noi se vor avea în vedere următoarele:

a) cerinte generale:

(i) navele de pasageri noi din clasa A trebuie să respecte în totalitate cerintele Conventiei SOLAS 1974 si cerintele specifice aplicabile din prezentele norme tehnice. În cazul în care interpretarea unor reglementări din Conventia SOLAS 1974 este la latitudinea administratiei statului pavilionului, ANR va aplica cerintele specifice aplicabile din prezentele norme tehnice;

(ii) navele de pasageri noi din clasele B, C si D trebuie să respecte cerintele specifice aplicabile din prezentele norme tehnice;

(iii) navele de pasageri noi din clasele B, C si D cu lungimea mai mică de 24 m trebuie să respecte prevederile regulii 1, partea B, paragrafele 2-8 si paragraful 10 din cap. II din anexa nr. 1 la prezentul ordin;

b) cerinte pentru linii de încărcare:

(i) toate navele de pasageri noi cu lungimea de 24 m sau mai mare trebuie să respecte prevederile Conventiei LL:

(ii) pentru navele de pasageri noi cu lungimea mai mică de 24 m trebuie aplicate criterii cu un nivel de sigurantă echivalent cu cele prevăzute în Conventia LL, tinându-se seama de lungime si de clasă, precum si cerintele aplicabile prevăzute în Normele tehnice privind liniile de încărcare ale navelor maritime care nu efectuează voiaje internationale, cod MLPTL.ANR-LÎ-2002, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice,  transporturilor si locuintei nr. 1.901/2002;

(iii) fără a se tine seama de paragrafele (i) si (ii), navele de pasageri noi din clasa D sunt scutite de la cerintele referitoare la înăltimea etravei, prevăzute în Conventia LL;

(iv) navele de pasageri noi din clasele A, B, C si D trebuie să aibă o punte continuă.

(3) Referitor la navele de pasageri existente:

a) navele de pasageri existente din clasa A trebuie să respecte cerintele Conventiei SOLAS 1974 si cerintele specifice aplicabile din prezentele norme tehnice. În cazul în care interpretarea unor reglementări din Conventia SOLAS 1974 este la latitudinea administratiei statului pavilionului, ANR va aplica cerintele specifice aplicabile din prezentele norme tehnice;

b) navele de pasageri existente din clasa B trebuie să respecte cerintele specifice aplicabile din prezentele norme tehnice;

c) navele de pasageri existente din clasele C si D trebuie să respecte cerintele tehnice aplicabile prevăzute în cap. III din anexa nr. 1 la prezentul ordin. Nu este obligatorie respectarea prevederilor cap. II-1 si II-2 din susmentionata anexă de către aceste nave. Totusi, ANR poate stabili cerinte aplicabile, astfel încât să se asigure un nivel echivalent de sigurantă, tinându-se cont de conditiile specifice de operare locale din zonele în care vor opera aceste nave. Înainte ca navele existente de pasageri din clasele C si D, care arborează pavilion român, să fie angajate în voiaje interne regulate într-un stat gazdă, ANR va informa autoritatea competentă a statului gazdă asupra cerintelor stabilite în vederea obtinerii acordului respectivei autorităti;

d) navele existente care se supun unor reparatii, modificări si transformări importante si dotările aferente acestora trebuie să respecte cerintele referitoare la nave noi prevăzute la alin. (2) lit. a). Transformările efectuate asupra unei nave existente, care sunt menite să asigure un grad mai mare de supravietuire a navei, nu vor fi considerate transformări importante;

e) prevederile lit. a), în cazul în care Conventia SOLAS 1974 nu prevede altfel, si prevederile lit. b) si c), în cazul în care în prezentele norme tehnice nu se prevede altfel, nu se aplică navelor în functie de data la care chila a fost pusă sau care s-au aflat într-un stadiu similar de constructie până la o dată, asa cum se prevede în tabelul următor:

 

Data la care a fost pusă chila sau nava s-a aflat într-un stadiu similar de constructie

Data până la care revederile lit. a), b) si c) nu se aplicăcopyrightdsc.net

(i) înainte de 1 ianuarie 1940

1 iulie 2006

(ii) la 1 ianuarie 1940 sau după această dată, dar înainte de 31 decembrie 1962

1 iulie 2007

(iii) la 1 ianuarie 1963 sau după această dată, dar înainte de 31 decembrie 1974

1 iulie 2008

(iv) la 1 ianuarie 1975 sau după această dată, dar înainte de 31 decembrie 1984

1 iulie 2009

i(v) la 1 ianuarie 1985 sau după această dată, dar înainte de 1 iulie 1998

1 iulie 2010

 

(4) Referitor la navele de pasageri de mare viteză:

a) navele de pasageri de mare viteză construite sau supuse unor reparatii, modificări ori transformări importante, la 1 ianuarie 1996 sau după această dată, trebuie să respecte cerintele din regula X/3 din Conventia SOLAS 1974, în afară de cazul în care:

(i) chila lor a fost pusă sau au fost într-un stadiu similar de constructie înainte de 5 iunie 1998; si

(ii) livrarea si intrarea în exploatare a avut loc înainte de 5 decembrie 1998; si

(iii) acestea respectă pe deplin cerintele Codului de sigurantă pentru navele cu sustentatie dinamică - Codul DSC, adoptat de IMO prin Rezolutia A.373(X) din 14 noiembrie 1977, astfel cum a fost amendat prin Rezolutia MSC 37(63) din 19 mai 1994;

b) navele de mare viteză construite înainte de 1 ianuarie 1996 si care nu îndeplinesc cerintele din Codul HSC 1994 nu pot fi angajate în voiaje interne decât dacă la data 5 decembrie 1998 efectuau voiaje interne, caz în care li se poate permite să-si continue operarea, cu conditia respectării cerintelor din Codul DSC, astfel cum a fost amendat;

c) constructia si întretinerea navelor de pasageri de mare viteză si a echipamentelor lor trebuie să îndeplinească regulile unei organizatii recunoscute.

 

ARTICOLUL 8

Cerinte suplimentare de sigurantă, echivalente, exceptări si măsuri de protectie

 

1. Cerinte suplimentare de sigurantă:

Prezentele norme tehnice pot fi amendate în cazul în care în anumite zone maritime, datorită unor circumstante de natură locală, ANR consideră că sunt necesare cerinte suplimentare de sigurantă fată de cele prevăzute la art. 7.

2. Echivalente:

În situatia în care prezentele norme tehnice prevăd ca un anumit tip de instalatie, material, dispozitiv sau aparat să fie instalat, ANR poate permite instalarea oricăror alte tipuri de instalatii, materiale, dispozitive sau aparate diferite fată de dispozitiile prezentelor norme tehnice, dacă se convinge, în urma probelor sau în alt mod, că solutiile adoptate sunt echivalente, fiind cel putin la fel de eficiente cu cele avute în vedere în prezentele norme tehnice.

3. Exceptări:

Cu conditia să nu existe nici o diminuare a nivelului de sigurantă, ANR poate scuti anumite nave de la unele cerinte specifice din prezentele norme tehnice când acestea efectuează voiaje interne: în zone protejate de spatiul maritim deschis, în anumite conditii de exploatare, cum ar fi: valuri semnificative cu înăltimi mici, perioade de restrictie, voiaje desfăsurate numai în timpul zile sau în conditii climatice ori meteorologice favorabile, au durate de voiaj restrânse sau operează în apropierea bazelor de sal- vare.

4. Oricare dintre cerintele suplimentare de sigurantă, echivalentele si exceptările adoptate vor fi aplicate tuturor navelor de pasageri din aceeasi clasă care operează în aceleasi conditii, numai pe perioada cât operează în conditiile date, fără discriminare în ceea ce priveste pavilionul, nationalitatea sau tara de domiciliu a operatorului.

5. Măsuri de protectie:

a) Dacă ANR consideră că o navă de pasageri sau o navă de pasageri de mare viteză, care arborează un alt pavilion decât cel român si efectuează voiaje interne, care respectă prevederile prezentelor norme tehnice, creează riscul unui grav pericol pentru siguranta vietii omenesti sau pentru navă si bunurile transportate ori pentru infrastructură sau mediul înconjurător, operarea navei poate fi interzisă sau pot fi impuse măsuri suplimentare de sigurantă, până când un astfel de pericol este înlăturat.

b) În situatia prevăzută la lit. a), ANR va informa fără întârziere administratia statului pavilionului asupra deciziei luate, prezentând si motivele care au stat la baza acesteia.

 

ARTICOLUL 9

Amendarea

 

În vederea armonizării cu cerintele adoptate la nivel international, în special de către IMO, în cazul în care sunt amendate definitiile prevăzute la art. 3 lit. a), b), c), d), si u), procedurile si principiile pentru inspectii prevăzute la art. 10, prezentul ordin va fi modificat si completat si prezentele norme tehnice vor fi amendate.

 

ARTICOLUL 10

Inspectarea de către ANR a navelor de pasageri si a navelor de pasageri de mare viteză care arborează pavilion român

 

(1) Fiecare navă de pasageri nouă se supune următoarelor inspectii:

a) unei inspectii, înainte de intrarea navei în exploatare;

b) unei inspectii periodice, la fiecare 12 luni;

c) unor inspectii suplimentare, dacă este cazul.

(2) Fiecare navă de pasageri existentă se supune inspectiilor specificate mai jos, astfel:

a) unei inspectii initiale înainte ca nava să fie dată în exploatare pentru voiaje interne;

b) unei inspectii periodice la fiecare 12 luni;

c) unor inspectii suplimentare, dacă este cazul.

(3) Navele de pasageri de mare viteză care trebuie să respecte, conform prevederilor art. 7 alin. (4), prevederile Codului HSC 1994, astfel cum a fost amendat, sau ale Codului HSC 2000, după caz, se supun inspectiilor prevăzute în aceste coduri.

(4) Navele de pasageri de mare viteză, care trebuie să respecte, conform prevederilor art. 7 alin. (4), cerintele Codului DSC, astfel cum a fost amendat, se supun inspectiilor prevăzute în acest cod.

(5) Inspectiile care se efectuează în vederea acordării Certificatului de sigurantă pentru navă de pasageri trebuie să se desfăsoare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 291/2000 pentru aprobarea Instructiunilor de inspectie privind Sistemul armonizat de inspectare si certificare, cod MT.RNR - I/SAIC – 2000 aplicabile navelor comerciale maritime sub pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 25 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Inspectiile mentionate la alin. (1), (2) si (3) pot fi efectuate si de inspectori ai unei organizatii recunoscute care actionează în numele Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu scopul de a se asigura conformitatea cu prezentele norme tehnice.

 

ARTICOLUL 11

Certificate

 

(1) Conformitatea unei nave de pasageri noi sau existente, care arborează pavilion român, cu cerintele prezentelor norme tehnice, se atestă prin Certificatul de sigurantă pentru navă de pasageri emis de către ANR în baza inspectiei initiale, mentionată la art. 10 alin. (1) lit. a) sau alin. (2) lit. a), după caz, si efectuată de inspectori ai ANR ori ai unei organizatii recunoscute. Forma si continutul acestui certificat sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(2) Certificatul de sigurantă pentru navă de pasageri trebuie să fie emis pentru o perioadă care nu va depăsi 12 luni. Perioada de valabilitate a certificatului poate fi prelungită de către ANR cu o perioadă de gratie de până la o lună de la data înscrisă pe certificat. Noua perioadă de valabilitate a certificatului nu modifică datele la care se efectuează inspectiile periodice care sunt în functie de data înscrisă pe certificat de dinainte de prelungirea sa.

(3) Reînnoirea Certificatului de sigurantă pentru navă de pasageri poate fi acordată după ce a fost efectuată o inspectie periodică, în conformitate cu art. 10 alin. (1) lit. b) sau alin. (2) lit. b), după caz.

(4) Pentru navele de pasageri de mare viteză care se supun prevederilor Codului HSC 1994, astfel cum a fost amendat, sau ale Codului HSC 2000, după caz, ANR emite Certificatul de sigurantă pentru navă de mare viteză si Permisul de operare, în conformitate cu prevederile din aceste coduri.

(5) Pentru navele de pasageri de mare viteză care se supun prevederilor Codului DSC, astfel cum a fost amendat, ANR emite Certificatul de sigurantă a constructiei pentru navă cu sustentatie dinamică si Certificatul pentru echipament, precum si Permisul de operare, în conformitate cu prevederile acestui cod.

(6) Înainte de a emite un permis de operare pentru o navă de pasageri de mare viteză în voiaje interne într-un stat gazdă, ANR va colabora cu autoritatea competentă a statului gazdă asupra oricăror conditii operationale asociate operării navei în acel stat. Oricare dintre aceste conditii vor fi mentionate de către ANR în permisul de operare.

(7) Exceptările acordate navelor de pasageri sau navelor de pasageri de mare viteză în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) vor fi mentionate în certificatul navei de pasageri sau navei de pasageri de mare viteză.

 

ARTICOLUL 12

 

ANR va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ARTICOLUL 13

 

Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

ARTICOLUL 14

 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ARTICOLUL 15

 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 305/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind siguranta navelor de pasageri - cod MT.RNR-NP-99, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 15 iulie 1999.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 1.041.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 bis în afara abonamentului, si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

LISTA

depozitelor speciale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale (completare)

 

Nr.

crt.

Denumirea societătii comerciale autorizate

Codul unic de înregistrare

 

Numărul de autorizare la

Garda Financiară Centrală

Numărul avizului pentru autorizarea depozitelor speciale – Ministerul Economiei si Comertului

Adresa

depozitului special

1.

TOFAN GRUP - S.A.

Bucuresti

12422688

 

393794 din 21 august 2003

56 din 21 august 2003

Societatea Comercială “Danubiana” - S.A., Sos. Oltenitei nr. 181, comuna Popesti-Leordeni, judetul Ilfov (închiriat de la Societatea Comercială “Danubiana” - S.A.)