MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 606         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 26 august 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

71. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

 

924. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei de privatizare si suplimentarea serviciilor de consultantă pentru privatizarea Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti

 

947. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului din Federatia Rusă privind colaborarea si schimburile în domeniul învătământului pentru anii de învătământ 2002-2003 si 2003-2004, semnat la Bucuresti la 27 martie 2003

 

Protocol între Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului din Federatia Rusă privind colaborarea si schimburile în domeniul învătământului pentru anii de învătământ 2002-2003 si 2003-2004

 

949. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 8 aprilie 2003 si la Zagreb la 21 aprilie 2003 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 7 iulie 2000

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            184. - Ordin privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar S.C. “Terra Exchange” - S.R.L.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

            101. - Decizie privind autorizarea concentrării economice realizate prin achizitionarea de către Societatea Comercială “Editura Sportrom” - S.R.L. a unor elemente de patrimoniu ale Societătii Comerciale “Pro Sport” - S.A. si ale Societătii Comerciale “Pro Sport Grup” - S.A.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

 

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

            Art. I. - Articolul 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

            “Art. 40. - (1) Veniturile proprii ale Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune provin, după caz, din:

            a) taxe pentru serviciul public de radiodifuziune;

            b) taxe pentru serviciul public de televiziune;

            c) penalităti de întârziere pentru neachitarea la termen a taxelor datorate;

d) sume încasate din amenzi si despăgubiri civile;

e) sume încasate din realizarea obiectului de activitate;

f) donatii si sponsorizări;

g) alte venituri.

(2) Persoanele fizice cu domiciliul în România au obligatia să plătească o taxă pentru serviciul public de radiodifuziune si o taxă pentru serviciul public de televiziune, în calitate de beneficiari ai acestor servicii, cu exceptia celor care declară pe propria răspundere că nu detin receptoare radio si/sau receptoare TV si a celor care, potrivit legii, beneficiază de scutire la plata acestor taxe.

(3) Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele, sucursalele si subunitătile fără personalitate juridică ale acestora, precum si reprezentantele din România ale persoanelor juridice străine au obligatia să plătească o taxă pentru serviciul public de radiodifuziune si o taxă pentru serviciul public de televiziune, în calitate de beneficiari ai acestor servicii.

(4) Cuantumul taxelor prevăzute la alin. (1) lit. a) si b), pe categorii de plătitori, modalitatea de încasare si scutire de la plata acestora, penalitătile de întârziere, precum si sanctiunile care se aplică în cazul completării în mod eronat a declaratiei de exceptare de la plata taxelor de către detinătorii de receptoare radio si/sau receptoare TV care, potrivit legii, sunt plătitori ai taxei pentru serviciul public de radiodifuziune si ai taxei pentru serviciul public de televiziune se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(5) Procedura privind efectuarea controlului, constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor si penalitătilor de întârziere în cazul sustragerii de la plata taxelor prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) de către detinătorii de receptoare radio si/sau receptoare TV se stabileste prin hotărâre a Guvernului.”

Art. II. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 1 februarie 2003.

Art. III. - Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modificările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Directorul general al Societătii Române de Radiodifuziune,

Dragos Seuleanu

Directorul general al Societătii Române de Televiziune,

Valentin Nicolau

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 71.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei de privatizare si suplimentarea serviciilor de consultantă pentru privatizarea Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 41 alin. (2) lit. b) si d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se aprobă Strategia de privatizare a Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, prevăzută în anexa nr. 1.

            (2) Privatizarea Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti se face prin dobândirea de către un investitor strategic sau de către un consortiu de investitori a unui pachet de actiuni de 51% din capitalul social al Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, printr-o metodă combinată între vânzarea de actiuni prin negociere pe bază de oferte preliminare si neangajante si majorare de capital social prin aport de capital.

            Art. 2. - (1) Se mandatează Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, să întreprindă măsurile necesare pentru implementarea Strategiei de privatizare a Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, aprobată în conformitate cu prevederile art. 1.

            (2) Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, va colabora cu celelalte organe ale administratiei publice centrale silocale implicate în procesul de privatizare a Societătii  Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, care sunt obligate să răspundă cu operativitate solicitărilor Ministerului Economiei si Comertului prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie.

            (3) Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile administratiei publice locale si alti creditori bugetari vor emite, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării de către Ministerul Economiei si Comertului prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, certificate de obligatii bugetare pentru Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti.

            (4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prin organele sale competente, va întreprinde măsurile necesare pentru emiterea avizului de mediu pentru privatizare, în termen de 10 zile de la depunerea documentatiei necesare, si pentru stabilirea obligatiilor de mediu si a programului complet si irevocabil de conformare corespunzător acestor obligatii din punct de vedere al protectiei mediului.

            Art. 3. - (1) Se aprobă suplimentarea serviciilor de consultantă financiară pentru privatizarea Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, care vor fi realizate de un subconsultant agreat de consortiul format din Credit Suisse First Boston (Europe) Limited si ING Bank NV London Branch, în conditiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.450/2002 pentru aprobarea prevederilor contractului de servicii financiare dintre Ministerul Industriei si Resurselor, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, si consortiul format din Credit Suisse First Boston (Europe) Limited si ING Bank NV London Branch, în vederea privatizării Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A.

            (2) Se aprobă principalele prevederi, prevăzute în anexa nr. 2, care vor face obiectul unui act aditional la contractul de servicii financiare încheiat de către Ministerul Industriei si Resurselor, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, si consortiul format din Credit Suisse First Boston (Europe) Limited si ING Bank NV London Branch în vederea privatizării Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti.

            Art. 4. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.450/2002 pentru aprobarea prevederilor contractului de servicii financiare dintre Ministerul Industriei si Resurselor, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, si consortiul format din Credit Suisse First Boston (Europe) Limited si ING Bank NV London Branch, în vederea privatizării Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 19 decembrie 2002, se modifică în mod corespunzător.

            Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre si se comunică Ministerului Economiei si Comertului si Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Mihai Berinde,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 924.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului din Federatia Rusă privind colaborarea si schimburile în domeniul învătământului pentru anii de învătământ 2002-2003 si 2003-2004, semnat la Bucuresti la 27 martie 2003

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă Protocolul dintre Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului din Federatia Rusă privind colaborarea si schimburile în domeniul învătământului pentru anii de învătământ 2002-2003 si 2003-2004, semnat la Bucuresti la 27 martie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 august 2003.copyrightdsc.net

Nr. 947.

 

PROTOCOL

între Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului din Federatia Rusă privind colaborarea si schimburile în domeniul învătământului pentru anii de învătământ 2002-2003 si 2003-2004

 

            Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului din Federatia Rusă, denumite în continuare părti,

            în conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse cu privire la colaborarea în domeniile culturii, stiintei si învătământului, semnat la Moscova la 27 septembrie 1993,

            în scopul dezvoltării colaborării în domeniul învătământului,

            au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

            Părtile vor crea conditiile necesare dezvoltării relatiilor constructive si de lungă durată în domeniul învătământului si, în acest scop, vor realiza, în perioada valabilitătii prezentului protocol, colaborarea în următoarele domenii:

            - schimburi de elevi, studenti, doctoranzi (în varianta rusă - aspiranti) si cadre didactice, cu scopul realizării diferitelor programe de educatie, inclusiv pentru stagii de specializare;

            - stabilirea si dezvoltarea contactelor directe dintre institutiile de învătământ;

            - studierea si predarea limbilor română si rusă în institutiile de învătământ din cele două state;

            - participarea la programe si proiecte comune, care să contribuie la dezvoltarea învătământului umanist, real si tehnic;

            - crearea unor retele de bănci de date si schimburi de informatii privind sistemul de învătământ, schimburi de materiale didactice si de alt tip, în scopul perfectionării instruirii.

 

ARTICOLUL 2

 

            Părtile vor asigura continuarea studiilor în institutiile de învătământ superior din România si din Federatia Rusă pentru studentii, doctoranzii (aspirantii) si persoanele venite la stagii de specializare, în conditiile prevăzute în documentele semnate anterior.

 

ARTICOLUL 3

 

            Părtile vor continua colaborarea privind schimbul de studenti, doctoranzi (aspiranti) si specialisti, pe bază de reciprocitate, si vor trimite, anual, la studii, în institutiile de învătământ superior ale statului partener:

            - până la 10 persoane la studii complete (cu durata de până la 6 ani) sau la studii partiale;

            - până la 8 persoane la studii postuniversitare;

            - până la 5 persoane la stagii de specializare pe termen de până la 6 luni (în total 30 de luni de bursă).

            Părtile pot oferi suplimentar, de comun acord, un număr de burse pentru studii, specializare si perfectionare în institutiile de învătământ din România si, respectiv, din Federatia Rusă.

            Părtile vor oferi participantilor la schimburile pentru studii complete si postuniversitare posibilitatea de a studia limba statului primitor pe o perioadă de până la 1 an, dacă este necesar.

 

ARTICOLUL 4

 

            Părtile îsi acordă reciproc câte 15 locuri pentru participarea la cursurile de vară de limbă, literatură, cultură si civilizatie.

 

ARTICOLUL 5

 

            Părtile vor trimite si vor primi profesori de limba română si, respectiv, limba rusă pentru a preda în institutiile de învătământ din cele două state partenere.

            Părtile vor sprijini înfiintarea de lectorate în institutiile de învătământ superior pentru studiul limbii, literaturii si civilizatiei române, respectiv al limbii, literaturii si civilizatiei ruse.

 

ARTICOLUL 6

 

            Personalul misiunilor diplomatice si al altor reprezentante de stat, precum si membrii familiilor acestuia - sot, sotie si copii - pot studia în statul primitor, la toate formele de învătământ, fără plata taxelor scolare, în institutii de învătământ de stat (peste cota stabilită de schimburi de

studenti).

            Părtile îsi vor acorda un număr convenit de burse pentru finalizarea studiilor după încheierea misiunii acestor categorii de persoane, în limita cotei stabilite prin art. 3 din prezentul protocol.

 

ARTICOLUL 7

 

            Părtile încurajează stabilirea contactelor si dezvoltarea colaborării directe dintre institutiile de învătământ superior din cele două state, în domeniul activitătii didactice si cercetării stiintifice, precum si cu privire la schimbul de studenti, specialisti si cercetători stiintifici.

 

ARTICOLUL 8

 

            Părtile vor sprijini participarea cadrelor didactice si a cercetătorilor la manifestările internationale din domeniul învătământului, organizate în cele două state.

 

ARTICOLUL 9

 

            Pentru sprijinirea învătământului în limba rusă si perfectionarea calitătii predării limbii ruse în institutiile de învătământ din România, partea română trimite, iar partea rusă primeste, anual, la Institutul de Stat de Limba Rusă “A. S. Pushkin”:

            - până la 40 de studenti filologi, care studiază limba rusă, la studii partiale, si un profesor însotitor, pe o perioadă de până la 4 luni;

            - până la 30 de studenti de la Academia de Studii Economice din Bucuresti, care studiază limba rusă, la studii partiale, pe o perioadă de până la 3 luni;

            - până la 40 de profesori de limba si literatură rusă si specialisti, dintre care până la 10 profesori din învătământul superior si 30 de profesori din învătământul preuniversitar, pentru specializare, pe o perioadă de până la 4 săptămâni.

            Conditiile si perioadele concrete de stagiu vor fi convenite ulterior de către părti.

 

ARTICOLUL 10

 

            Ministerul Învătământului din Federatia Rusă va acorda o atentie sporită persoanelor de nationalitate rusă (rusi lipoveni), cetăteni români. În acest scop:

            1. va primi, anual, până la 10 cadre didactice din România, din învătământul preuniversitar, din unitătile de învătământ în care se studiază limba rusă ca limbă maternă, pentru o perioadă de 14 zile, la cursuri de specialitate si metodică;

            2. va acorda, anual, până la 10 burse candidatilor de nationalitate rusă (rusi lipoveni), cetăteni români, pentru studii superioare complete în Federatia Rusă;

            3. la cererea părtii române, va trimite 1-2 cadre didactice de limba si literatură rusă la unitătile de învătământ în care se studiază limba rusă ca limbă maternă.

 

ARTICOLUL 11

 

            Părtile vor facilita înscrierea la studii a cetătenilor din statul celeilalte părti, la toate formele de învătământ, cu suportarea de către acestia, în totalitate, a cheltuielilor de scolarizare si întretinere.

 

ARTICOLUL 12

 

            Părtile vor face schimb de materiale informative în scopul asigurării prezentării obiective a istoriei, geografiei, dezvoltării economice si sociale a statului respectiv în manualele scolare, cursurile universitare si editiile enciclopedice publicate în celălalt stat.

            Părtile vor studia posibilitatea reluării activitătii Comisiei mixte pentru manuale scolare si universitare.

 

ARTICOLUL 13

 

            Părtile vor sprijini, pe bază de reciprocitate, participarea elevilor si studentilor din institutiile de învătământ de stat, inclusiv a persoanelor însotitoare, la olimpiadele, concursurile, festivalurile si alte manifestări internationale, care au loc pe teritoriul statelor lor.

            De asemenea, părtile vor primi, pe bază de reciprocitate, în măsura posibilitătilor, grupe de elevi si studenti, inclusiv persoanele însotitoare, în taberele de odihnă organizate pe perioada vacantei din cele două state. Conditiile de realizare a schimbului vor fi stabilite ulterior, pe canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 14

 

            Părtile vor face schimb de experti în domeniul managementului învătământului si în domeniul evaluării stadiului, precum si al perspectivelor colaborării. Volumul acestor schimburi va fi de până la 10 persoane anual, pe o durată de până la 7 zile-om de fiecare parte.

 

ARTICOLUL 15

 

            Conditiile privind schimburile de bursieri, prevăzute la art. 3, 4, 9 si 10, vor respecta legislatia internă în vigoare a celor două state, după cum urmează:

            1. partea trimitătoare va acoperi cheltuielile de transport până la destinatie si retur, o dată pe an;

            2. partea primitoare va acorda bursă lunară si, contra cost, cazare în cămine studentesti si transport intern;

            3. pentru locurile prevăzute la art. 4, partea română va suporta cheltuielile zilnice de masă, cazare si transportul intern impus de programul sejurului;

            4. părtile vor asigura îngrijire medicală în conformitate cu legislatia în vigoare a fiecărui stat.

 

ARTICOLUL 16

 

            Schimbul de lectori, prevăzut la art. 5, se va desfăsura în conformitate cu reglementările interne în vigoare din cele două state, după cum urmează:

            1. partea trimtătoare (pentru Federatia Rusă, institutiile de învătământ) va acoperi cheltuielile de transport până la locul de destinatie si retur;

            2. partea primitoare (pentru Federatia Rusă, institutiile de învătământ) va oferi salariu corespunzător vechimii si gradului didactic, cazare corespunzătoare în locuintă de serviciu si îngrijire medicală, cu respectarea legislatiei interne în vigoare, fără însă a acoperi cheltuielile de întretinere, telefon, TV etc.

 

ARTICOLUL 17

 

            Cheltuielile privind schimbul de delegatii, conform art. 14, vor fi suportate de fiecare parte, cu respectarea legislatiei interne, după cum urmează:

            1. partea trimitătoare va suporta cheltuielile de transport până la destinatie si retur;

            2. partea primitoare va suporta cheltuielile zilnice de masă, cazare si transportul intern impus de programul vizitei;

            3. partea primitoare va asigura îngrijire medicală în caz de urgentă.

 

ARTICOLUL 18

 

            Listele nominale ale candidatilor, împreună cu documentele corespunzătoare pentru sederi de lungă durată, vor fi trimise celeilalte părti până la data de 15 mai.

            Documentele candidatilor pentru studii partiale, doctorat si specializare vor fi prezentate în limba statului părtii primitoare sau în limba engleză.

            După obtinerea acceptului de primire, partea trimitătoare va comunica data sosirii persoanei cu două săptămâni în avans.

 

ARTICOLUL 19

 

            Părtile pot aduce, de comun acord, completări si modificări la prezentul protocol.

            Prezentul protocol intră în vigoare începând cu data ultimei notificări scrise, prin care părtile se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne corespunzătoare, necesare pentru intrarea sa în vigoare, si poate fi prelungit cu acordul scris al celor două părti.

            Semnat la Bucuresti la 27 martie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si rusă, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru

Ministerul Educatiei si Cercetării din România,

Ecaterina Andronescu

Pentru

Ministerul Învătământului din Federatia Rusă,

Vladimir Filipov

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 8 aprilie 2003 si la Zagreb la 21 aprilie 2003 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 7 iulie 2000

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 68/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 7 iulie 2000, aprobată prin Legea nr. 222/2000,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 8 aprilie 2003 si la Zagreb la 21 aprilie 2003 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 7 iulie 2000, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 68/2000, aprobată prin Legea nr. 222/2000, după cum urmează:

            1. Data limită de tragere a sumelor împrumutului, specificată la sectiunea 2.03 a articolului II “Împrumutul” din acordul de împrumut, se înlocuieste cu data de 30 iunie 2004.

            2. Paragraful 1 al părtii A “Generalităti” a anexei nr. 1 “Tragerea sumelor împrumutului” la acordul de împrumut se modifică si va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 949.

 

ANEXĂ

(anexa nr. 1 la acordul de împrumut)

 

TRAGEREA SUMELOR ÎMPRUMUTULUI

 

            A. Generalităti

            1. Tabelul de mai jos stabileste categoriile de pozitii care vor fi finantate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie si procentul cheltuielilor pentru pozitiile care vor fi astfel finantate din fiecare categorie:

 

 

Categoria

Suma alocată din împrumut

(exprimată în dolari S.U.A.)

Procent din cheltuieli care va fi finantat

(1) Bunuri

37.951.000

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale (costuri franco uzină) si 84% din cheltuieli  locale  pentru alte articole procurate pe plan local

(2) Asistentă tehnică si pregătire

1.789.000

100%

 

(3) Servicii tehnice specializate în cadrul părtii E.2 e) a Proiectului

260.000

 

(4) Nealocate

0

 

TOTAL:

40.000.000

 

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar S.C. “Terra Exchange” - S.R.L.

 

            Având în vedere încălcarea prevederilor pct. 44 din Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V. 2, anexă la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare, în baza art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

            viceguvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se sanctionează Casa de Schimb Valutar S.C. “Terra Exchange” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Popa Tatu nr. 24, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J 40/2932/2000, cu retragerea autorizatiei de functionare nr. VI/3/3.090/DI din 22 mai 2000.

            Art. 2. - Casa de Schimb Valutar S.C. “Terra Exchange” - S.R.L. are drept de contestatie, în termen de 15 zile de la data comunicării sanctiunii, la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare.

           

VICEGUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MIHAI BOGZA

 

Bucuresti, 15 august 2003.

Nr. 184.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

privind autorizarea concentrării economice realizate prin achizitionarea de către Societatea Comercială “Editura Sportrom” - S.R.L. a unor elemente de patrimoniu ale Societătii Comerciale “Pro Sport” - S.A. si ale Societătii Comerciale “Pro Sport Group” - S.A.

 

            Presedintele Consiliului Concurentei,

            în baza:

            - Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

            - Legii concurentei nr. 21/1996;

            - Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei, cu modificările ulterioare;copyrightdsc.net

            - Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

            - materialelor din dosarul cauzei (RS-11 din 22 ianuarie 2003; notificarea a devenit efectivă la data de 19 februarie 2003);

            - notei Departamentului servicii (V2-435 din 11 martie 2003), luând în considerare că:

 

            1. Societatea Civilă Profesională de Avocati “Dănescu, Dănescu & Asociatii”, în baza Procurii autentificate cu nr. 2.700 din 23 decembrie 2002, a depus la Consiliul Concurentei notificarea concentrării economice cu privire la achizitionarea de către Societatea Comercială “Editura Sportrom” - S.R.L. a unor elemente de patrimoniu ale Societătii Comerciale “Pro Sport” - S.A. si ale Societătii Comerciale “Pro Sport Goup” - S.A., pe scurt, achizitionarea cotidianului “Pro Sport” cu suplimentele anuale “Pro Sport Magazin” si “Pro Sport Anul Sportiv XXXX”, împreună cu fondul de comert aferent acestor publicatii;

            2. în data de 23 decembrie 2002 a fost semnat Contractul de vânzare-cumpărare si notificarea a fost înaintată la Consiliul Concurentei în data de 22 ianuarie 2003, respectând astfel termenul de notificare de 30 de zile de la data semnării actului juridic în baza căruia s-a realizat dobândirea controlului;

            3. achizitionarea unor mărci precum “Pro Sport Divizia Fantastică”, “Pro Sport Group”, “Pro Sport Management” etc., desi aceste mărci nu reprezintă produse, a fost fortată de Legea nr. 84/1998 privind mărcile si indicatiile geografice, care prevede la art. 40 alin. 4, sub sanctiunea nulitătii actului de transmitere, obligativitatea cesionării totalitătii mărcilor identice sau similare, apartinând aceluiasi titular si înregistrate pentru clase identice sau similare de produse sau servicii către o singură persoană; pentru a nu fi aplicabilă sanctiunea nulitătii, Societatea Comercială “Editura Sportrom” - S.R.L. a fost nevoită să achizitioneze toate mărcile indicate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci ca fiind similare cu mărcile înregistrate pentru publicatii si jocuri - concursuri, detinute de vânzători;

4. pornind de la precizarea făcută în notificare, potrivit căreia o particularitate a activitătilor legate de editarea publicatiilor este faptul că societătile care desfăsoară această activitate au în vedere doi cumpărători, si anume: cumpărătorul de spatiu publicitar si cumpărătorul final (persoana care cumpără publicatia respectivă), piata relevantă pe care are loc operatiunea notificată a fost definită astfel:

- din punct de vedere al cumpărătorului de publicitate - piata relevantă contine media tipărită (publicatii);

- din punct de vedere al cumpărătorului final – piata relevantă este formată din ziarele de sport, revistele sportive si cotidienele care au pagina dedicată furnizării informatiilor sportive sau suplimente sportive;

5. în conditiile în care pietele relevante ar fi definite mai restrâns, respectiv piata publicitătii realizate prin cotidienele sportive si piata cumpărătorului de cotidiene sportive, pe piata românească rămân tot două cotidiene de sport - Pro Sport si Gazeta Sporturilor -, cotidiene care vor apartine si în continuare de două grupuri de presă diferite si care vor continua să se concureze între ele ca si până în prezent, în vederea atragerii unui segment de cititori/cumpărători cât mai mare;

6. în conditiile în care pietele relevante sunt definite larg, prin operatiunea notificată se achizitionează o cotă totală de 2,51% din piata de publicitate prin intermediul media tipărită, respectiv o cotă totală de 8,52% din piata cotidienelor sportive, a publicatiilor sportive si a cotidienelor care contin pagina de sport sau supliment sportiv si 14,40% din piata restrânsă a cititorului;

7. în conditiile în care pietele relevante sunt definite mai restrâns, structura pietei este dată de cele două cotidiene de sport care vor detine următoarele cote de piată: pe piata cumpărătorului de cotidiene sportive: Pro Sport - circa 73% si Gazeta Sporturilor - circa 27% si pe piata publicitătii realizate prin cotidiene sportive: Pro Sport - circa 55% si Gazeta Sporturilor - circa 45%;

8. din punct de vedere geografic, piata relevantă este constituită din întreg teritoriul României, fără a exista diferentieri pe judete, regiuni istorice sau de altă natură; definirea pietei geografice ca fiind întreg teritoriul României se explică prin localizarea agentilor economici implicati în distributia produselor de presă (în principal RODIPET) si a retelelor acestora care se întind pe întreg teritoriul tării;

9. indiferent cât de restrictive ar fi definite pietele relevante pe care are loc operatiunea notificată, concentrarea economică analizată nu creează si nici nu consolidează o pozitie dominantă, nu conduce la restrângerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurentei pe piata românească sau pe o parte a acesteia.

DECIDE:

Art. 1. - În temeiul dispozitiilor art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 se autorizează concentrarea economică analizată, constatând că, desi operatiunea de concentrare economică notificată cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Societatea Comercială “Editura Sportrom” - S.R.L. este obligată, conform prevederilor art. 33 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996, să plătească taxa de autorizare a concentrării economice notificate, în cuantum de 615.376.681 (sase sute cincisprezece milioane trei sute saptezeci si sase de mii sase sute optzeci si unu) lei, calculată pe baza cifrelor de afaceri provizorii transmise pen- tru pietele relevante definite.

Taxa se va achita în termen de 30 de zile de la comunicare, prin ordin de plată, în contul 361280052302, deschis la Banca Natională a României, Sucursala Municipiului Bucuresti, beneficiar Trezoreria Sectorului 2. Pe versoul ordinului de plată, în rubrica Cod cont, se va înscrie “20.17.01.03 - venituri din taxe pentru autorizare de functionare”. O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - În termen de 5 zile de la depunerea, la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, a Situatiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2002, Societatea Comercială “Editura Sportrom” - S.R.L. va transmite la Consiliul Concurentei copii de pe acestea, pentru societătile prezente pe pietele relevante definite în notificare (Societatea Comercială “Editura Sportrom” - S.R.L., Societatea Comercială “Ringier Romania” - S.R.L., Societatea Comercială “Editura Bauer Ringier” - S.R.L., Societatea Comercială “Pro Sport” - S.A., Societatea Comercială “Pro Sport Group” - S.A., si Societatea Comercială “Publimedia International” - S.A.) si nota pentru reactualizarea calculului taxei de autorizare a concentrării economice respective.

Consiliul Concurentei îsi rezervă dreptul de a recalcula cuantumul taxei de autorizare în situatia în care cifrele de afaceri calculate pe baza datelor definitive diferă semnificativ fată de cele provizorii avute în vedere la calculul taxei prevăzute la art. 2 din prezenta decizie.

Art. 4. - Nerespectarea dispozitiilor prezentei decizii atrage sanctionarea conform art. 56 lit. d) din Legea nr. 21/1996.

Art. 5. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale “Editura Sportrom” - S.R.L., în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 6. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată, conform prevederilor art. 52 alin. (3), în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ.

Art. 7. - Departamentul servicii si Secretariatul General din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 8. - Secretariatul General va transmite prezenta decizie la:

Societatea Comercială “Editura Sportrom” - S.R.L.

Sediul: Bucuresti, str. Fabrica de Glucoză nr. 5, sectorul 2

Nr. de înmatriculare la Registrul comertului: J40/4483/1991

Cod unic de înregistrare: R 36136

Nr. de telefon: 203.08.21

Nr. de fax: 203.56.21

prin împuternicit:

Av. Cezar Dragomirescu

Societatea Civilă Profesională de Avocati “Dănescu, Dănescu & Asociatii”

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 35, ap. 10, sectorul 1, Bucuresti

Nr. de telefon: 313.13.16

            Nr. de fax: 315.19.22

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,

THEODOR VALENTIN PURCĂREA

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 101.