MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 609         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 27 august 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

963. - Hotărâre privind trecerea unei părti dintr-un imobil din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului si în administrarea Curtii de Conturi a României

 

965. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.578/2002 privind conditiile în baza cărora politistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii si învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament si recuperare

 

966. - Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Rami-Dacia” din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor

 

971. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

972. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

973. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei părti dintr-un imobil din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului si în administrarea Curtii de Conturi a României

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă trecerea unei părti dintr-un imobil, situat în municipiul Sibiu, judetul Sibiu, din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului si în administrarea Curtii de Conturi a României.

            Art. 2. - Partea de imobil transferată potrivit art. 1 are datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre si va avea destinatia de sediu al Camerei de Conturi a Judetului Sibiu.

            Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 963.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii dintr-un imobil care trece din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului si în administrarea Curtii de Conturi a României

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Sibiu, str. Octavian Goga FN, judetul Sibiu

Consiliul Judetean Sibiu

Curtea de Conturi a României, pentru Camera de Conturi a Judetului Sibiu

Clădire:

Suprafata = 410,2 m2

Teren:

Suprafata = 2.083,0 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.578/2002 privind conditiile în baza cărora politistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii si învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament si recuperare

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.578/2002 privind conditiile în baza cărora politistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii si învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament si recuperare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 20 ianuarie 2003, se completează prin introducerea după articolul 16 a articolului 161 cu următorul cuprins:

“Art. 161. - (1) Politistii care participă în afara granitelor tării, potrivit legii, acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte, la actiuni specifice, pentru combaterea terorismului international, în sprijinul păcii sau în scopuri umanitare, au dreptul la un concediu de odihnă suplimentar de 2,5 zile pentru fiecare lună de prezentă în zona de actiune internatională, care se cumulează cu concediul de odihnă prevăzut la art. 1.

(2) Politistii pot efectua integral sau o parte din concediul de odihnă suplimentar prevăzut la alin. (1), gratuit, la centrele de refacere a capacitătii de muncă si întărire a sănătătii sau în statiuni balneoclimaterice din tară ori din străinătate, pe baza protocoalelor sau acordurilor bilaterale, cu aprobarea ministrului administratiei si internelor.

(3) Dacă, din motive întemeiate, concediul de odihnă suplimentar prevăzut la alin. (1) nu a putut fi efectuat în cursul anului calendaristic pentru care se cuvine, la revenirea din actiunea internatională, acesta va fi acordat în anul următor, cu toate drepturile aferente.

(4) Cheltuielile necesare efectuării concediului de odihnă suplimentar prevăzut la alin. (1) se suportă din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 965.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Rami-Dacia” din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Rami-Dacia”, din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limită maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

            (2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă “Rami-Dacia” poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Fondul de salarii se poate utiliza proportional cu gradul de realizare a productivitătii muncii în anul 2003 fată de anul 2002, calculată valoric în preturi comparabile sau, după caz, în unităti fizice, prevăzută în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.copyrightdsc.net

Art. 5. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea dispozitiilor art. 2.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor pubice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 966.


*) Anexa se comunică Ministerului Administratiei si Internelor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în valoare totală de 2.600 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2003, familiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru refacerea locuintelor distruse de incendii, inundatii si alunecări de teren.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 971.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, si având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 23.935 euro, pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate, domnului Gherghina Răzvan Mihai, în vârstă de 20 de ani, domiciliat în municipiul Pitesti, str. Tudor Vladimirescu bl. P13, sc. C, et. 2, ap. 9.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi suportată din bugetul de stat după cum urmează:

- Ministerul Sănătătii va aloca suma de 4.785 euro;

- Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va aloca suma de 19.150 euro.

(3) Ajutorul se va acorda în lei si va fi suportat atât din bugetul Ministerului Sănătătii, prin Directia de sănătate publică a judetului Arges, cât si din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Directia pentru dialog, familie si solidaritate socială a judetului Arges, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate va fi transferată de către Directia pentru dialog, familie si solidaritate socială a judetului Arges Directiei de sănătate publică a judetului Arges, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea transplantului medular si a tratamentului medical în străinătate revin Ministerului Sănătătii, prin Directia de sănătate publică a judetului Arges, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003

Nr. 972.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare financiare

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 3.672 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2003, familiilor si persoanelor singure din judetele: Alba, Arges, Bacău, Bihor, Bistrita-Năsăud, Botosani, Brăila, Buzău, Caras-Severin, Călărasi, Dâmbovita, Galati, Giurgiu, Harghita, Iasi, Ilfov, Maramures, Neamt, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea si municipiul Bucuresti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003

Nr. 973.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a