MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 615              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Vineri, 29 august 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            59. - Ordonantă privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - Prezenta ordonantă stabileste cazurile în care, datorită unor circumstante speciale, se acordă scutirea de la plata drepturilor de import sau a drepturilor de export pentru unele bunuri introduse ori scoase din tară.

            Art. 2. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonante, prin termenii de mai jos de întelege:

            a) drepturi de import - taxele vamale si taxele cu efect echivalent acestora, taxa pe valoarea adăugată, accizele si orice alte sume care se cuvin statului la importul de bunuri;

            b) drepturi de export - impozite care se cuvin statului la exportul de bunuri;

            c) datorie vamală - obligatia unei persoane de a plăti drepturile de import sau de export;

            d) bunuri personale - bunuri destinate uzului personal sau pentru necesitătile gospodăresti.

            Constituie bunuri personale, în întelesul celor de mai sus, efectele gospodăresti, precum si bicicletele si motocicletele, autovehiculele pentru folosintă privată si remorcile acestora, rulotele pentru camping, ambarcatiunile pentru agrement si avioanele pentru agrement.

            De asemenea, sunt bunuri personale proviziile pentru gospodărie corespunzătoare unei aprovizionări familiale normale, animalele de casă si cele de tractiune, precum si instrumentele portabile pentru exercitarea profesiunilor libere.

            Bunurile personale nu trebuie să permită, prin natura sau prin cantitatea lor, desfăsurarea unei activităti cu caracter comercial.

            Prin profesiuni libere se întelege acele profesii independente, cu organizare si functionare autonomă, recunoscute ca atare de legislatia natională;

            e) efecte gospodăresti - sunt efecte personale, lenjerie de pat si articole de mobilier sau de dotare, destinate utilizării personale ori necesitătilor gospodăresti;

            f) produse alcoolice - produse care se regăsesc la pozitiile tarifare 2203-2208 din Tariful vamal de import al României.

 

CAPITOLUL II

Scutiri de la plata drepturilor de import

SECTIUNEA 1

Bunuri personale introduse de către persoanele fizice care îsi schimbă domiciliul sau resedinta, după caz, dintr-o tară tertă în România

 

Art. 3. - Sunt scutite de la plata drepturilor de import bunurile personale introduse de către persoanele fizice care îsi mută domiciliul sau resedinta, după caz, dintr-o tară tertă pe teritoriul României.

Art. 4. - Scutirea este limitată la bunurile personale care:

a) au fost în posesia persoanei interesate si, fiind vorba de bunuri neconsumptibile, au fost utilizate de aceasta la locul vechiului domiciliu sau vechii resedinte, după caz, cel putin 6 luni înainte de data la care a încetat să aibă domiciliul ori resedinta, după caz, în tara tertă de provenientă.

Exceptie de la această regulă fac cazurile particulare justificate de circumstante, aprobate de autoritatea vamală sau de Ministerul Afacerilor Externe, după caz;

b) la noul domiciliu sau resedintă, după caz, sunt afectate aceleiasi destinatii.

Art. 5. - (1) Pot beneficia de scutire de la plata drepturilor de import doar persoanele fizice care au avut domiciliul sau resedinta, după caz, în afara României cel putin 12 luni consecutive.

(2) Ministerul Administratiei si Internelor sau Ministerul Afacerilor Externe, după caz, poate acorda derogări de la prevederile alin. (1) în baza unei declaratii pe propria răspundere din care să rezulte că intentia de a avea domiciliul sau resedinta, după caz, în afara României pentru o perioadă de cel putin 12 luni consecutive a fost reală.

Art. 6. - Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă pentru:

a) produse alcoolice;

b) tutun si produse din tutun;

c) mijloace de transport cu destinatie comercială;

d) bunuri folosite pentru exercitarea meseriei sau profesiei, altele decât instrumentele portabile pentru exercitarea unor profesiuni libere.

Art. 7. - (1) Cu exceptia unor cazuri particulare reglementate prin prezenta ordonantă, precum cel prevăzut la art. 9 alin. (1), scutirea nu este acordată decât pentru bunurile personale introduse pe o perioadă de 12 luni începând cu data stabilirii domiciliului sau resedintei, după caz, pe teritoriul României.

(2) Introducerea bunurilor poate fi făcută de mai multe ori în termenul prevăzut la alin. (1).

Art. 8. - (1) Până la expirarea termenului de 12 luni de la data introducerii lor, bunurile personale admise în scutire nu pot face obiectul unui împrumut, gajări/garantii reale mobiliare, locatiuni sau al unei cesiuni cu titlu oneros ori cu titlu gratuit fără ca autoritătile vamale să fie în prealabil informate.

(2) Împrumutul, gajarea/garantia reală mobiliară, locatiunea sau cesiunea realizată înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage plata drepturilor de import aferente bunurilor respective, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinatiei, la valoarea în vamă admisă de autoritătile vamale la momentul introducerii bunurilor în cauză.

Art. 9. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 7 alin. (1), scutirea poate fi acordată pentru bunurile personale introduse înainte de stabilirea domiciliului sau resedintei, după caz, pe teritoriul României, pe baza angajamentului scris privind intentia persoanei interesate de a se stabili efectiv într-un termen de 6 luni pe teritoriul României si a acordului autoritătii vamale sau al Ministerului Afacerilor Externe, după caz. Acest angajament este însotit de o garantie ale cărei formă si cuantum sunt stabilite de autoritătile vamale.

(2) În situatia mentionată la alin. (1) termenul de 6 luni prevăzut la art. 4 lit. a) se calculează de la data introducerii bunurilor personale pe teritoriul României.

Art. 10. - (1) În situatia în care, motivat de obligatiile profesionale, persoana interesată părăseste tara tertă unde aceasta avea vechiul domiciliu sau vechea resedintă, după caz, fără să-si stabilească simultan domiciliul sau resedinta, după caz, pe teritoriul României, dar cu intentia de a se stabili ulterior, în baza unui angajament scris al acesteia, autoritătile vamale sau Ministerul Afacerilor Externe, după caz, permit introducerea cu scutire de la plata drepturilor de import a bunurilor personale care sunt transferate cu acest scop în teritoriul României.

(2) Introducerea cu scutire a bunurilor personale prevăzute la alin. (1) se supune conditiilor prevăzute la art. 3-8, în sensul că:

a) termenele prevăzute la art. 4 lit. a) si la art. 7 alin. (1) sunt calculate începând de la data introducerii bunurilor personale pe teritoriul României;

b) termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) este calculat începând de la data efectivă a stabilirii domiciliului sau resedintei, după caz, a persoanei interesate pe teritoriul României.

(3) Admiterea în scutire este acordată în baza angajamentului scris al persoanei interesate să-si stabilească domiciliul sau resedinta, după caz, pe teritoriul României într-un termen stabilit de autoritătile vamale sau de Ministerul Afacerilor Externe, după caz. Autoritătile vamale pot cere ca angajamentul să fie însotit de o garantie ale cărei formă si sumă o vor stabili.

Art. 11. - Autoritătile vamale sau Ministerul Afacerilor Externe, după caz, pot să acorde derogări de la prevederile art. 4 lit. a) si b), de la art. 6 lit. c) si d) si de la art. 8 în cazul în care, ca urmare a circumstantelor politice exceptionale, o persoană fizică este determinată să-si schimbe vechiul domiciliu sau vechea resedintă, după caz, dintr-o tară tertă pe teritoriul României.

 

SECTIUNEA a 2-a

Bunuri introduse cu ocazia căsătoriei

 

Art. 12. - (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, în conditiile art. 13-16, trusourile si efectele gospodăresti, fie că sunt noi sau nu, apartinând unei persoane care îsi schimbă domiciliul sau resedinta, după caz, dintr-o tară tertă pe teritoriul României, cu ocazia căsătoriei sale.

(2) De asemenea, sunt scutite de la plata drepturilor de import, în conditiile art. 13-16, cadourile care se oferă în mod obisnuit cu ocazia căsătoriei, destinate unei persoane care se încadrează în conditiile prevăzute la alin. (1), de către persoanele care au domiciliul sau resedinta, după caz, într-o tară tertă. Valoarea fiecărui cadou admis în scutire nu poate depăsi 1.000 euro.

Art. 13. - Scutirea de la plata drepturilor de import prevăzută la art. 12 se acordă doar persoanelor care:

a) au domiciliul sau resedinta, după caz, în afara teritoriului român de cel putin 12 luni consecutive. Derogări de la această regulă pot fi acordate de către Ministerul Administratiei si Internelor pe baza declaratiei pe propria răspundere a persoanei fizice în cauză, din care să rezulte că intentia de a avea domiciliul sau resedinta, după caz, în afara României pentru o perioadă de cel putin 12 luni consecutive a fost reală;

b) fac dovada căsătoriei lor.

Art. 14. - Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă pentru produse alcoolice, tutun si produse din tutun.

Art. 15. - (1) Cu exceptia circumstantelor exceptionale stabilite de autoritătile vamale, scutirea se acordă doar pentru bunurile care îndeplinesc următoarele conditii:

a) au fost introduse pe teritoriul României cu cel mult două luni înainte de data stabilită pentru căsătorie. În acest caz, scutirea este acordată numai în baza unei garantii corespunzătoare, ale cărei formă si cuantum se stabilesc de către autoritătile vamale;

b) au fost introduse pe teritoriul României nu mai târziu de 4 luni de la data căsătoriei.

(2) Introducerea bunurilor prevăzute la art. 12 poate fi făcută de mai multe ori în termenul prevăzut la alin. (1).

Art. 16. - (1) Până la expirarea termenului de 12 luni calculat de la data introducerii, bunurile admise în scutire în conditiile prevăzute la art. 12 nu pot face obiectul unui împrumut, gajări/garantii reale mobiliare, locatiuni sau cesiuni cu titlu oneros sau cu titlu gratuit fără ca autoritătile vamale să fie în prealabil informate.

(2) Împrumutul, gajarea/garantia reală mobiliară, locatiunea sau cesiunea realizată înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage plata drepturilor de import aferente bunurilor respective, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinatiei, la valoarea în vamă admisă de autoritătile vamale la momentul introducerii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Bunuri obtinute prin mostenire

 

Art. 17. - (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, în conditiile art. 18-20, bunurile obtinute prin mostenire legală sau testamentară de o persoană fizică având domiciliul sau resedinta, după caz, pe teritoriul României.

(2) În sensul alin. (1) se înteleg toate bunurile prevăzute la art. 2 lit. d) care intră în masa succesorală.

Art. 18. - Scutirea de la plata drepturilor de import nu se aplică pentru:

a) produse alcoolice;

b) tutun si produse din tutun;

c) mijloace de transport cu destinatie comercială;

d) bunuri folosite pentru exercitarea meseriei sau profesiei, altele decât instrumentele portabile necesare pentru exercitarea meseriei sau profesiei defunctului;

e) stocurile de materii prime si de produse finite sau semifabricate;

f) septelul viu si stocurile de produse agricole ce depăsesc cantitătile corespunzătoare unei aprovizionări familiale normale.

Art. 19. - (1) Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă decât bunurilor introduse cel mai târziu la expirarea termenului de 2 ani începând cu data punerii în posesie a bunurilor. Prelungirea termenului mentionat poate fi acordată de autoritătile vamale în anumite cazuri particulare justificate de anumite circumstante.

(2) Introducerea bunurilor poate fi efectuată de mai multe ori în termenul prevăzut la alin. (1).

Art. 20. - Dispozitiile art. 17-19 sunt aplicabile în mod corespunzător bunurilor dobândite prin mostenire de persoane juridice angajate în activităti nonprofit, cu sediul pe teritoriul României.

 

SECTIUNEA a 4-a

Efecte gospodăresti destinate mobilării unei resedinte secundare

 

Art. 21. - Sunt scutite de la plata drepturilor de import, în conditiile art. 22-25, efectele gospodăresti introduse de o persoană fizică având domiciliul sau resedinta, după caz, în afara României, în vederea mobilării unei resedinte secundare situate pe teritoriul României.

Art. 22. - Scutirea este limitată la efectele gospodăresti care:

a) au fost detinute si utilizate de către persoana interesată timp de cel putin 6 luni înainte de data scoaterii efectelor gospodăresti în cauză din tara de domiciliu. Exceptie fac cazurile particulare justificate de circumstante aprobate de autoritătile vamale;

b) corespund ca natură si cantitate mobilării normale a resedintei secundare în cauză.

Art. 23. - (1) Scutirea de la plata drepturilor de import se acordă doar persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au avut domiciliul sau resedinta, după caz, în afara României pentru o perioadă de cel putin 12 luni consecutive;

b) sunt proprietari ai resedintei secundare în cauză sau au dobândit dreptul de folosintă, prin închiriere, pentru o perioadă de minimum 2 ani; si

c) se angajează, în baza unei declaratii pe propria răspundere, să nu închirieze această resedintă secundară unei terte persoane în timpul absentei lor sau a familiei lor.

(2) Scutirea se acordă o singură dată pentru aceeasi resedintă secundară.

(3) Scutirea se acordă doar pentru o resedintă secundară.

Art. 24. - Acordarea scutirii poate fi conditionată de constituirea unei garantii care să asigure plata eventualei datorii vamale, în aplicarea art. 25.

Art. 25. - (1) Închirierea către o persoană tertă a resedintei secundare sau cesiunea înainte de expirarea unui termen de 2 ani începând cu data introducerii efectelor gospodăresti atrage plata drepturilor de import aferente acestora, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data închirierii sau cesiunii, la valoarea în vamă admisă de autoritătile vamale la momentul introducerii. Scutirea rămâne acordată dacă efectele gospodăresti în cauză sunt folosite pentru mobilarea unei noi resedinte secundare, în conditiile respectării dispozitiilor art. 23 alin. (1) lit. b) si c).

(2) Împrumutul, gajarea/garantia mobiliară reală, locatiunea sau cesiunea cu titlu oneros sau cu titlu gratuit a efectelor gospodăresti înainte de expirarea unui termen de 2 ani începând cu data introducerii lor atrage plata drepturilor de import aferente, în aceleasi conditii cu cele de la alin. (1). Acest termen poate fi prelungit până la 10 ani prin ordin al ministrului finantelor publice pentru efectele gospodăresti de valoare mare.

 

SECTIUNEA a 5-a

Echipamente, materiale scolare si efecte gospodăresti introduse de elevi sau studenti

 

Art. 26. - (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import echipamentele, materialele scolare si efectele gospodăresti scolare apartinând elevilor sau studentilor care vin să locuiască pe teritoriul României în vederea efectuării studiilor si destinate folosirii personale pe timpul duratei studiilor lor.

(2) În sensul alin. (1), prin termenii de mai jos se întelege:

a) elev sau student - orice persoană înscrisă într-o institutie de învătământ pentru a urma cursuri de zi;

b) echipament - lenjeria de corp sau de casă, precum si îmbrăcămintea, chiar dacă sunt noi sau nu;

c) materiale scolare - obiectele si instrumentele, inclusiv calculatoarele si masinile de scris, folosite în mod obisnuit de elevi si studenti pentru efectuarea studiilor lor;

d) efecte gospodăresti scolare - bunuri necesare pentru dotarea normală a unei camere de elev sau student.

Art. 27. - Numărul de introduceri de bunuri care beneficiază de scutire nu este limitat.

 

SECTIUNEA a 6-a

Scrisori si colete de valoare neglijabilă

 

Art. 28. - Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispozitiilor art. 29, scrisorile si coletele expediate, prin serviciile postale, direct dintr-o tară tertă unui destinatar aflat pe teritoriul României, care contin bunuri a căror valoare nu depăseste 22 euro.

Art. 29. - Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă pentru:

a) produse alcoolice;

b) parfumuri si ape de toaletă;

c) tutun si produse din tutun.

 

SECTIUNEA a 7-a

Colete expediate de la o persoană fizică la alta, fără scop comercial

 

Art. 30. - (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispozitiilor art. 31, bunurile expediate prin colete de o persoană fizică dintr-o tară tertă la o altă persoană fizică care se află pe teritoriul României, cu conditia ca acestea să nu fie de natură comercială.

(2) În aplicarea alin. (1) nu sunt de natură comercială coletele care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) prezintă un caracter ocazional;

b) contin bunuri destinate exclusiv uzului personal al destinatarului sau familiei sale;

c) contin bunuri care prin natura sau cantitatea lor nu sunt destinate comercializării;

d) sunt trimise de către expeditor către destinatar fără nici o obligatie de plată;

e) sunt constituite din bunuri a căror valoare totală nu depăseste 45 euro/colet, inclusiv bunurile mentionate la art. 31.

(3) Dacă valoarea globală a bunurilor din colet depăseste suma prevăzută la alin. (2) lit. e), scutirea va fi acordată doar până la concurenta acestei sume pentru acele bunuri care, importate separat, ar fi putut beneficia de scutire, tinându-se seama de faptul că valoarea unui bun nu poate fi fractionată.

Art. 31. - Pentru bunurile enumerate mai jos scutirea prevăzută la art. 30 alin. (1) este limitată, pe colet, la următoarele cantităti:

1. produse din tutun: 50 de tigări sau 25 de tigarete (tigări de foi cu o greutate maximă de 3 gr/bucată) ori 10 tigări de foi sau 50 gr tutun pentru fumat ori o combinatie proportională a acestor produse;

2. alcool si băuturi alcoolice:

a) băuturi distilate si spirtoase cu un continut de alcool ce depăseste 22% din volum; alcool etilic netratat de 80% din volum si peste: 1 litru; sau

b) băuturi distilate si spirtoase si aperitive pe bază de vin sau alcool, tafia, sake sau băuturi similare cu un continut alcoolic ce nu depăseste 22% din volum; vinuri spumoase, lichioruri: 1 litru sau o combinatie proportională a acestor produse; si

c) vinuri usoare: 2 litri;

3. parfumuri: 50 ml sau apă de toaletă: 250 ml.

 

SECTIUNEA a 8-a

Bunuri de capital si alte echipamente importate la transferul activitătii dintr-o tară tertă în România

 

Art. 32. - (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, în conditiile art. 33-37, bunurile de capital si alte echipamente apartinând întreprinderilor care si-au încetat activitatea într-o tară tertă, pentru a desfăsura o activitate similară pe teritoriul României. În întelesul prezentei ordonante, prin bunuri de capital se întelege bunurile care constituie aport la capitalul întreprinderilor. În cazul în care întreprinderea transferată este o exploatare agricolă, septelul viu este, de asemenea, scutit de la plata drepturilor de import.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin întreprindere se întelege o unitate economică privată de productie sau de servicii.

Art. 33. - Scutirea prevăzută la art. 32 este limitată la bunurile de capital si alte echipamente care:

a) au fost efectiv folosite în cadrul întreprinderii cel putin 12 luni înainte de încetarea activitătii acesteia în tara tertă de unde si-a transferat activitatea. Exceptie fac cazurile particulare justificate în anumite circumstante aprobate de autoritătile vamale;

b) după transfer, sunt afectate aceleiasi destinatii;

c) prin natura si mărimea lor sunt potrivite pentru întreprinderea în cauză.

Art. 34. - Nu beneficiază de scutire de la plata drepturilor de import întreprinderile al căror transfer pe teritoriul României se face în scopul fuziunii prin absorbire de către o întreprindere cu sediul pe teritoriul României, fără crearea unei întreprinderi noi.

Art. 35. - Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă pentru:

a) mijloacele de transport care nu sunt folosite pentru productie sau servicii;

b) proviziile de bunuri de tot felul, destinate consumului uman sau pentru hrana animalelor;

c) combustibilii si stocurile de materii prime sau de produse finite ori semifabricate;

d) septel în proprietatea comerciantilor de animale.

Art. 36. - Scutirea prevăzută la art. 32 este acordată numai pentru bunurile de capital si alte echipamente importate înainte de expirarea unui termen de 12 luni începând de la data încetării activitătii întreprinderii în tara tertă de provenientă, cu exceptia cazurilor particulare justificate de anumite circumstante, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 37. - (1) Pe o perioadă de 12 luni de la data efectuării importului, bunurile de capital si alte echipamente ce beneficiază de scutire de la plata drepturilor de import nu pot face obiectul unui împrumut, gajări/garantii reale mobiliare, locatiuni sau cesiuni cu titlu oneros sau cu titlu gratuit fără ca autoritătile vamale să fie în prealabil informate. Acest termen poate fi prelungit, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, până la 36 de luni în ceea ce priveste locatiunea sau cesiunea în caz de risc de abuz.

(2) Împrumutul, gajarea/garantia reală mobiliară, locatiunea sau cesiunea realizată înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage plata drepturilor de import aferente bunurilor în cauză, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinatiei, la valoarea în vamă admisă de autoritătile vamale la momentul importului.

Art. 38. - Dispozitiile art. 32-37 sunt aplicabile în mod corespunzător bunurilor de capital si altor echipamente apartinând persoanelor care exercită o profesiune liberă, precum si persoanelor juridice care exercită o activitate nonprofit si care transferă această activitate dintr-o tară tertă pe teritoriul României.

 

SECTIUNEA a 9-a

Produse obtinute de producătorii agricoli români pe proprietătile dintr-o tară tertă

 

Art. 39. - (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispozitiilor art. 40 si 41, produsele agricole, cele obtinute din cresterea animalelor, din apicultură, horticultură si silvicultură, provenind de pe proprietătile situate în tările terte aflate în imediata vecinătate a teritoriului României si exploatate de producătorii agricoli al căror sediu se află în teritoriul român, în imediata vecinătate a tărilor terte în cauză.

(2) Pentru a beneficia de dispozitiile alin. (1) produsele crescătorilor de animale trebuie să provină de la animale originare din România sau de la animale importate în teritoriul României.

Art. 40. - Scutirea de la plata drepturilor de import se aplică doar pentru produsele care nu au fost supuse altor tratamente decât cele normale după recoltare sau productie.

Art. 41. - Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă decât pentru produsele introduse pe teritoriul României de către producătorul agricol sau în numele lui.

Art. 42. - Dispozitiile art. 39-41 se aplică în mod corespunzător produselor de pescuit sau de piscicultură obtinute în lacurile si cursurile de apă limitrofe României si unui stat tert de pescari rom âni si produselor rezultate din vânătoarea practicată de vânătorii români pe aceleasi lacurisau cursuri de apă.

 

SECTIUNEA a 10-a

Seminte, îngrăsăminte si produse pentru tratamentul solului si al recoltelor, importate de producătorii agricoli din tări terte pentru a fi utilizate pe proprietătile din teritoriul României învecinate acelor tări

 

Art. 43. - Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispozitiilor art. 44, semintele, îngrăsămintele si produsele pentru tratamentul solului si recoltelor destinate folosirii pe teritoriul României, în vecinătatea imediată a unei tări terte, si exploatate de producătorii agricoli care îsi au principala activitate pe teritoriul tării terte în imediata vecinătate a teritoriului român.

Art. 44. - (1) Scutirea de la plata drepturilor de import se acordă semintelor, îngrăsămintelor sau altor produse importate în cantităti necesare desfăsurării activitătii de exploatare a proprietătii în cauză.

(2) Scutirea de la plata drepturilor de import se acordă semintelor, îngrăsămintelor sau altor produse introduse direct pe teritoriul României de către producătorul agricol sau în numele lui.

(3) Scutirea poate fi conditionată de reciprocitate.

 

SECTIUNEA a 11-a

Bunurile continute în bagajele personale ale călătorilor

 

Art. 45. - (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva art. 46-49, bunurile continute în bagajele personale ale călătorilor provenind dintr-o tară tertă, cu conditia ca acestea să nu fie introduse în scopuri comerciale.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), se întelege prin:

a) bagaj personal - ansamblul de bagaje pe care călătorul este în măsură să le prezinte la vamă la sosirea în tară, la fel ca si orice bagaj prezentat aceleiasi autorităti la o dată ulterioară, cu conditia ca acesta să dovedească că bagajul a fost înregistrat, la momentul plecării sale, ca bagaj însotit la compania care l-a transportat în România dintr-o tară tertă.

Fără a se încălca dispozitiile art. 115 alin. (1) lit. b), rezervoarele portabile ce contin combustibil nu vor constitui bagaj personal;

b) bunuri care nu sunt introduse în scopuri comerciale - bunurile introduse în bagaje care sunt de natură ocazională si sunt bunuri destinate exclusiv uzului personal al călătorului sau familiei sale ori bunuri destinate a fi oferite drept cadou si care, prin natura ori cantitatea lor, nu au caracter comercial.

Art. 46. - Scutirea prevăzută la art. 45 alin. (1), pentru bunurile enumerate mai jos, va fi aplicată în următoarele limite cantitative pe călător:

1. produse din tutun: 200 de tigări sau 100 de tigarete (tigări de foi cu o greutate maximă de 3 gr/bucată) ori 50 de tigări de foi sau 250 gr tutun pentru fumat ori o combinatie proportională a acestor produse;

2. alcool si băuturi alcoolice:

a) băuturi distilate si spirtoase cu un continut de alcool ce depăseste 22% din volum; alcool etilic netratat de 80% din volum si peste: 1 litru; sau

b) băuturi distilate si spirtoase si aperitive pe bază de vin sau alcool, tafia, sake sau băuturi similare cu un continut alcoolic ce nu depăseste 22% din volum; vinuri spumoase, lichioruri: 2 litri sau o combinatie proportională a acestor produse; si

c) vinuri usoare: 2 litri;

3. parfumuri: 50 ml si apă de toaletă 250 ml;

4. medicamente: cantitatea necesară pentru a satisface nevoile personale ale călătorilor.

Călătorii care au sub 18 ani nu beneficiază de nici o scutire pentru bunurile prevăzute la pct. 1-2.

Art. 47. - Scutirea mentionată la art. 45 alin. (1) va fi acordată până la o valoare totală de 175 euro/călător pentru alte bunuri decât cele enumerate la art. 46. Pentru călătorii sub 15 ani scutirea va fi acordată până la o valoare de 90 euro/călător.

Art. 48. - Atunci când valoarea totală pe călător a mai multor bunuri depăseste suma prevăzută la art. 47, scutirea va fi acordată doar până la concurenta acestei sume pentru acele bunuri care, importate separat, ar fi putut beneficia de scutire, tinându-se seama de faptul că valoarea unui bun nu poate fi fractionată.

Art. 49. - (1) Ministerul Finantelor Publice este competent să reducă valoarea si/sau cantitatea bunurilor admise în scutire atunci când ele sunt importate:

a) de persoanele având resedinta în zonele de frontieră;

b) de lucrătorii din zonele de frontieră;

c) de personalul mijloacelor de transport utilizate în traficul dintre tările terte si România.

Aceste reduceri nu sunt aplicabile atunci când persoanele care au resedinta în zonele de frontieră dovedesc că bunurile nu revin în zona de frontieră a unei tări terte limitrofe. Aceste reduceri sunt totusi aplicabile lucrătorilor din zonele de frontieră si personalului mijloacelor de transport utilizate în traficul dintre tările terte si România atunci când ei importă bunuri cu ocazia unei deplasări efectuate în cadrul activitătii lor profesionale.

(2) Pentru aplicarea dispozitiilor alin. (1), prin zonă de frontieră se întelege o zonă care nu poate depăsi lungimea de 15 km, în interiorul teritoriului, calculată de la frontiera  stabilită în baza acordurilor si conventiilor de frontieră încheiate de România cu statele vecine. Prin lucrător în zona de frontieră se întelege orice persoană obligată, în virtutea activitătii profesionale normale pe care o desfăsoară, să se afle în zilele de lucru de cealaltă parte a frontierei.

 

SECTIUNEA a 12-a

Materiale educationale, stiintifice sau culturale; instrumente si aparate stiintifice

 

Art. 50. - Sunt scutite de la plata drepturilor de import materialele educationale, stiintifice sau culturale mentionate în anexa nr. 1, indiferent de destinatar sau de modul de utilizare.

Art. 51. - Sunt scutite de la plata drepturilor de import materialele educationale, stiintifice sau culturale mentionate în anexa nr. 2, care sunt destinate:

a) institutiilor publice sau serviciilor publice ori de utilitate publică cu caracter educativ, stiintific sau cultural;

b) institutiilor sau organizatiilor care sunt desemnate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului să primească astfel de materiale în regim de scutire de la plata drepturilor de import.

Art. 52. - (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispozitiilor art. 53-57, instrumentele si aparatele stiintifice care nu se regăsesc la art. 51 si care sunt importate exclusiv în scopuri necomerciale.

(2) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică pentru instrumentele si aparatele stiintifice care sunt destinate:

a) institutiilor publice sau de utilitate publică care au ca activitate principală învătământul sau cercetarea stiintifică, precum si serviciilor publice descentralizate ale acestora;

b) institutiilor private care au ca activitate principală învătământul sau cercetarea stiintifică, desemnate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului să primească aceste bunuri în scutire de la plata drepturilor de import.

Art. 53. - Scutirea de la plata drepturilor de import se aplică, de asemenea:

a) pieselor de schimb, componentelor sau accesoriilor pentru instrumentele sau aparatele stiintifice, importate în acelasi timp cu instrumentele sau aparatele stiintifice în cauză;

b) pieselor de schimb, componentelor sau accesoriilor pentru instrumentele sau aparatele stiintifice, importate ulterior, cu conditia ca acestea să fie recunoscute ca destinate instrumentelor sau aparatelor care: au fost admise anterior în scutire de la plata drepturilor de import si prezintă, la momentul solicitării scutirii de la plata drepturilor de import pentru piesele de schimb, componente sau accesorii, un caracter stiintific sau ar fi susceptibile să beneficieze de scutire la momentul la care aceasta a fost solicitată pentru piesele de schimb, componente sau accesorii;

c) uneltelor destinate întretinerii, controlului, calibrării sau reparării instrumentelor sau aparatelor stiintifice, care sunt importate în acelasi timp cu aceste instrumente sau aparate;

d) uneltelor destinate întretinerii, controlului, calibrării sau reparării instrumentelor sau aparatelor stiintifice, importate ulterior, cu conditia ca acestea să fie recunoscute ca destinate instrumentelor sau aparatelor care: au fost admise anterior în scutire de la plata drepturilor de import pentru unelte sau ar fi susceptibile să beneficieze de scutire, la momentul la care aceasta a fost solicitată pentru unelte.

Art. 54. - În aplicarea prevederilor art. 52 si 53 prin termenii de mai jos se întelege:

a) instrument sau aparat stiintific - orice instrument sau aparat care, datorită caracteristicilor tehnice obiective si rezultatelor pe care le poate obtine, este în mod exclusiv sau în principal destinat activitătilor stiintifice;

b) importate exclusiv în scopuri necomerciale - instrumentele sau aparatele stiintifice definite la lit. a), destinate a fi utilizate în activităti fără scop lucrativ de învătământ sau de cercetare stiintifică.

Art. 55. - În situatia în care importul unor astfel de bunuri în scutire de la plata drepturilor de import aduce atingere intereselor industriei românesti în sectorul de productie în cauză, Ministerul Finantelor Publice, cu avizul Ministerului Economiei si Comertului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, poate decide să nu acorde scutire instrumentelor sau aparatelor stiintifice, precum si uneltelor mentionate mai sus.

Art. 56. - (1) Materialele mentionate la art. 51, precum si instrumentele sau aparatele stiintifice care au fost importate în regim de scutire de la plata drepturilor de import în conditiile prevăzute la art. 53 nu pot face obiectul unui împrumut, locatiuni sau cesiuni cu titlu oneros sau cu titlu gratuit fără ca autoritătile vamale să fie în prealabil informate.

(2) În caz de împrumut, locatiune sau cesiune către o institutie sau organism îndreptătit să beneficieze de scutirea prevăzută la art. 51 sau 52, scutirea rămâne dobândită cu conditia ca institutia sau organizatia să utilizeze materialele, instrumentele sau aparatele în scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea împrumutului, locatiunii sau cesiunii în alte situatii decât cele mentionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinatiei, la valoarea în vamă admisă de autoritătile vamale la momentul importului.

Art. 57. - (1) Institutiile sau organizatiile mentionate la art. 51 si art. 52 alin. (2) care nu mai îndeplinesc conditiile cerute pentru a beneficia de scutire sau care intentionează să utilizeze un bun admis în scutire în alte conditii decât cele prevăzute mai sus sunt obligate să informeze autoritătile vamale.

(2) Bunurile rămase în posesia institutiilor sau organizatiilor, care încetează să îndeplinească conditiile cerute pentru a beneficia de scutire, sunt supuse drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data la care conditiile încetează a fi îndeplinite si la valoarea în vamă admisă de autoritătile vamale la momentul importului. Institutiile sau organizatiile care au beneficiat de scutire în baza art. 51 si 52, dar care au utilizat bunurile în cauză în alte scopuri, sunt obligate la plata drepturilor de import, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinatiei, la valoarea în vamă admisă de autoritătile vamale la momentul importului.

Art. 58. - Prevederile art. 55-57 sunt aplicabile în mod corespunzător bunurilor la care se referă art. 53.

Art. 59. - (1) Echipamentele introduse în scopuri necomerciale de către o institutie sau organizatie de cercetare stiintifică care îsi are sediul în afara teritoriului român sunt scutite de la plata drepturilor de import.

(2) Scutirea va fi acordată cu conditia ca:

a) echipamentele să fie destinate a fi utilizate de membrii sau reprezentantii institutiilor ori organizatiilor mentionate la alin. (1) sau cu acordul acestora, în cadrul si în limitele acordurilor de cooperare stiintifică al căror obiect îl constituie realizarea programelor internationale de cercetare stiintifică, în cadrul institutiilor cu sediul pe teritoriul României, si care sunt desemnate în acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;

b) echipamentele să rămână în proprietatea persoanei fizice sau juridice stabilite în afara teritoriului român, pe toată perioada folosirii acestora pe teritoriul României.

(3) În întelesul acestui articol:

a) prin echipamente se întelege instrumentele, aparatele, masinile, accesoriile lor, piesele de schimb, instrumentele special concepute pentru întretinerea, inspectia, calibrarea sau repararea acestora, folosite în scopul cercetării stiintifice;

b) introduse în scopuri necomerciale – echipamentele destinate a fi utilizate pentru cercetarea stiintifică realizată fără scop lucrativ.

Art. 60. - (1) Echipamentele care au beneficiat de scutire în baza art. 59 pot face obiectul împrumutului, locatiunii sau cesiunii fără plata drepturilor de import, în conditiile notificării prealabile la autoritătile vamale.

(2) La efectuarea împrumutului, locatiunii sau cesiunii către o institutie sau organizatie îndreptătită să beneficieze de scutirea prevăzută la art. 59, scutirea va continua să se aplice cu conditia ca institutia sau organizatia respectivă să folosească echipamentul în scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Fără a se încălca dispozitiile art. 52 si 53, efectuarea împrumutului, locatiunii sau cesiunii în alte conditii decât cele mentionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinatiei, la valoarea în vamă admisă de autoritătile vamale la momentul introducerii bunurilor.

(3) Institutiile sau organizatiile mentionate la art. 59 alin. (1) care nu mai îndeplinesc conditiile care le dau dreptul la scutire sau care intentionează să folosească echipamentele scutite în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 59 au obligatia de a informa autoritătile vamale.

(4) Echipamentele folosite de către institutiile sau organizatiile care au încetat să îndeplinească conditiile care le dau dreptul la scutire sunt supuse drepturilor de import  aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data la care conditiile încetează a fi îndeplinite si la valoarea în vamă admisă de autoritătile vamale la momentul importului.

Fără a se încălca dispozitiile art. 52 si 53, utilizarea echipamentului de către institutia sau organizatia ce beneficiază de scutire în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 59 atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinatiei, la valoarea în vamă admisă de autoritătile vamale la momentul importului.

 

SECTIUNEA a 13-a

Animale de laborator si substante biologice sau chimice destinate cercetării

 

Art. 61. - (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import:

a) animalele special pregătite pentru folosirea în laboratoare;

b) substantele biologice sau chimice stabilite de autoritătile competente care sunt importate exclusiv pentru scopuri necomerciale.

(2) Scutirea prevăzută la alin. (1) este limitată la animalele si substantele biologice sau chimice care sunt destinate pentru:

a) institutiile publice, serviciile publice ori de utilitate publică care au ca activitate principală învătământul sau cercetarea stiintifică ori serviciile publice descentralizate ale acestora care au ca activitate principală învătământul sau cercetarea stiintifică;

b) institutiile private care au ca activitate principală activitatea de învătământ si cercetare stiintifică si care sunt desemnate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului să primească asemenea bunuri în regim de scutire.

(3) Scutirea prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi acordată doar substantelor biologice sau chimice în cazul cărora în tară nu se obtin produse echivalente si care, datorită specificitătii sau gradului de puritate, sunt exclusiv sau în principal destinate cercetării stiintifice.

Produsele echivalente sunt acelea care se încadrează la aceeasi subpozitie din nomenclatura Tarifului vamal de import al României, prezintă aceeasi calitate comercială si au aceleasi caracteristici tehnice.

 

SECTIUNEA a 14-a

Substante terapeutice de origine umană si reactivi pentru determinarea grupelor sanguine si a tipurilor de tesuturi

 

Art. 62. - (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispozitiilor art. 63, următoarele:

a) substante terapeutice de origine umană;

b) reactivi pentru determinarea grupelor sanguine;

c) reactivi pentru determinarea tipurilor de tesuturi.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin termenii de mai jos se întelege:

a) substante terapeutice de origine umană – sânge uman si derivatele sale (sânge uman total, plasmă umană uscată, albumină umană si solutii de fixare a proteinelor plasmatice umane, imunoglobulină umană si fibrinogenă umană);

b) reactivi pentru determinarea grupelor sanguine – toti reactivii de origine umană, animală, vegetală sau de altă natură/origine, folositi pentru determinarea grupelor sanguine si pentru depistarea incompatibilitătii de sânge;

c) reactivi pentru determinarea tipurilor de tesuturi – toti reactivii de origine umană, animală, vegetală sau de altă natură/origine, folositi pentru determinarea tipurilor de tesut uman.

Art. 63. - Scutirea de la plata drepturilor de import se aplică exclusiv produselor care:

a) sunt destinate institutiilor sau laboratoarelor aprobate de Ministerul Sănătătii, în vederea folosirii lor numai în scopuri medicale sau stiintifice, necomerciale;

b) sunt însotite de un certificat de conformitate emis de un organism abilitat stabilit de Ministerul Sănătătii în acest scop în tara tertă de provenientă;

c) sunt continute în containere ce poartă o etichetă specială de identificare a lor.

Art. 64. - Scutirea se va aplica si pentru ambalajele speciale indispensabile transportului substantelor terapeutice de origine umană sau reactivilor pentru determinarea grupelor sanguine si a tipurilor de tesuturi, precum si solventilor si accesoriilor necesare pentru utilizare, care sunt incluse în ambalaje.

 

SECTIUNEA a 15-a

Instrumente si aparate destinate cercetării medicale, stabilirii de diagnostice medicale sau pentru realizarea tratamentului medical

 

Art. 65. - (1) Instrumentele si aparatele destinate pentru cercetare medicală, stabilirea de diagnostice medicale sau pentru realizarea tratamentului medical, care sunt donate de către o organizatie caritabilă sau filantropică ori de către o persoană privată unei autorităti, unui spital sau unei institutii de cercetare medicală desemnate de Ministerul Sănătătii să primească astfel de bunuri în scutire ori care sunt achizitionate de asemenea autorităti din domeniul sănătătii, de spitale sau de institutii de cercetare medicală, în întregime din fonduri primite de la o organizatie caritabilă sau din contributii voluntare, sunt scutite de la plata drepturilor de import în următoarele conditii:

a) donatia instrumentelor sau aparatelor în cauză să nu fie însotită de nici un fel de obligatie de plată;

b) donatorul să nu fie în nici un fel legat de producătorul instrumentului sau aparatului pentru care este solicitată scutirea.

(2) Scutirea se va aplica de asemenea, în aceleasi conditii, pentru:

a) piese de schimb, componente sau accesorii specifice destinate instrumentelor si aparatelor mentionate la alin. (1), importate în acelasi timp cu aceste instrumente sau aparate;

b) piese de schimb, componente sau accesorii specifice destinate instrumentelor si aparatelor mentionate la alin. (1), importate ulterior, cu conditia ca acestea să poată fi identificate ca fiind destinate instrumentelor si aparatelor anterior admise în scutire de la plata drepturilor de import;

c) dispozitive care se folosesc pentru întretinerea, verificarea, calibrarea sau repararea instrumentelor ori aparatelor mentionate la alin. (1), cu conditia ca aceste dispozitive să fie importate în acelasi timp cu aceste instrumente sau aparate;

d) dispozitive care se folosesc pentru întretinerea, verificarea, calibrarea sau repararea instrumentelor ori aparatelor mentionate la alin. (1), importate ulterior, cu conditia ca acestea să poată fi identificate ca fiind necesare pentru instrumentele si aparatele admise anterior în scutire de la plata drepturilor de import.

Art. 66. - Pentru realizarea scopurilor art. 65, prevederile art. 55-57 se vor aplica în mod corespunzător.

 

SECTIUNEA a 16-a

Substante de referintă pentru controlul calitătii medicamentelor

 

Art. 67. - Coletele/containerele care contin mostre de substante de referintă aprobate de Organizatia Mondială a Sănătătii pentru controlul calitătii materialelor utilizate în fabricarea de medicamente si care sunt trimise unor destinatari agreati de către Ministerul Sănătătii din România să primească asemenea colete/containere fără taxe sunt scutite de la plata drepturilor de import.

 

SECTIUNEA a 17-a

Produse farmaceutice utilizate cu ocazia manifestărilor sportive internationale

 

Art. 68. - Sunt scutite de la plata drepturilor de import produsele farmaceutice pentru uz medical uman sau veterinar destinate a fi folosite de persoanele sau de animalele provenite din tări terte, pentru participare la manifestările sportive internationale organizate pe teritoriul României, în limitele necesare pentru acoperirea necesitătilor pe durata sejurului pe teritoriul României, acceptate de autoritatea vamală.

 

SECTIUNEA a 18-a

Bunuri destinate organizatiilor caritabile si filantropice; bunuri destinate persoanelor nevăzătoare si altor persoane cu handicap

 

1. Dispozitii generale

Art. 69. - (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, atât timp cât nu dau ocazia unor abuzuri sau distorsiuni majore ale concurentei, sub rezerva dispozitiilor art. 71 si 72:

a) bunurile de primă necesitate importate de organizatiile de stat sau de alte organizatii cu caracter caritabil sau filantropic desemnate de Ministerul Finantelor Publice, cu scopul de a fi distribuite gratuit persoanelor nevoiase;

b) bunurile de orice natură trimise cu titlu gratuit de o persoană sau de o organizatie stabilită în afara României si fără scop comercial din partea expeditorului, către organizatii de stat sau alte organizatii cu caracter caritabil sau filantropic desemnate de Ministerul Finantelor Publice, în vederea cresterii fondurilor colectate în cursul manifestărilor caritabile ocazionale, organizate în beneficiul persoanelor nevoiase;

c) echipamentele si materialele de birou trimise cu titlu gratuit de o persoană sau de o organizatie stabilită în afara României si fără scop comercial din partea expeditorului, către organizatii cu caracter caritabil sau filantropic desemnate de Ministerul Finantelor Publice, în vederea utilizării exclusiv pentru nevoile lor de functionare si realizare a obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmăresc.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) se întelege prin bunuri de primă necesitate bunuri indispensabile satisfacerii nevoilor imediate ale persoanelor, cum ar fi produsele alimentare, medicamentele, îmbrăcămintea si lenjeria de pat.

Art. 70. - Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă pentru:

a) produse alcoolice;

b) tutun sau produse din tutun;

c) cafea si ceai;

d) autovehicule, altele decât ambulante.

Art. 71. - Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă decât organizatiilor a căror evidentă contabilă permite autoritătilor competente să controleze actiunile lor si care oferă toate garantiile considerate necesare.

Art. 72. - (1) Organizatiile care beneficiază de scutire de la plata drepturilor de import nu pot să împrumute, să dea în locatie sau să cesioneze bunurile, echipamentele si materialele mentionate la art. 69 în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. a) si b), fără ca autoritătile vamale să fie informate în prealabil.

(2) În caz de împrumut, locatie sau cesiune către o organizatie îndreptătită să beneficieze de scutire în baza art. 69-71, scutirea va continua să se aplice cu conditia ca organizatia să utilizeze bunurile, echipamentele si materialele pentru scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea împrumutului, locatiunii sau cesiunii în alte situatii decât cele mentionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinatiei, la valoarea în vamă admisă de autoritătile vamale la momentul importului.

Art. 73. - (1) Organizatiile mentionate la art. 69, care nu mai îndeplinesc conditiile care le dau dreptul la scutire sau care intentionează să folosească bunurile, echipamentele si materialele scutite în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 69, sunt obligate să informeze autoritătile vamale.

(2) Bunurile, echipamentele si materialele utilizate de organizatiile care au încetat să îndeplinească conditiile care le dau dreptul la scutire sunt supuse drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data la care conditiile încetează a fi îndeplinite si la valoarea în vamă admisă de autoritătile vamale la momentul importului.

(3) Utilizarea bunurilor, echipamentelor si materialelor de către organizatiile care beneficiază de scutire, în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 69, atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinatiei, la valoarea în vamă admisă de autoritătile vamale la momentul importului.

2. Pentru persoanele cu handicap

2.1. Bunuri destinate persoanelor nevăzătoare

Art. 74. - Bunurile special destinate pentru pregătirea educatională, stiintifică sau culturală a persoanelor nevăzătoare, prevăzute în anexa nr. 3, sunt scutite de la plata drepturilor de import.

Art. 75. - (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import bunurile prevăzute în anexa nr. 4, special destinate pentru pregătirea educatională, stiintifică sau culturală a persoanelor nevăzătoare, care sunt importate:

a) de persoane nevăzătoare pentru uz personal;

b) de institutii sau organizatii care se ocupă cu educatia persoanelor nevăzătoare sau cu asistenta acestora, desemnate de Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap pentru primirea acestor bunuri în regim de scutire.

(2) Scutirea mentionată la alin. (1) se aplică si pieselor de schimb, componentelor sau accesoriilor specifice bunurilor mentionate la alin. (1), precum si instrumentelor folosite pentru întretinerea, controlul, calibrarea sau repararea acestor bunuri, cu conditia ca aceste piese de schimb, componente, accesorii sau instrumente să fie importate în acelasi timp cu bunurile mentionate ori, în cazul în care acestea sunt importate ulterior, să se poată dovedi că sunt destinate bunurilor anterior admise în scutire sau că sunt îndreptătite să beneficieze de scutire la momentul importului.

2.2. Bunuri destinate altor persoane cu handicap

Art. 76. - (1) Sunt admise în scutire de la plata drepturilor de import bunurile special destinate pentru pregătirea educatională, angajarea sau adaptarea socială a persoanelor cu handicap fizic sau mental, altele decât persoanele nevăzătoare, dacă acestea sunt importate:

a) de persoane cu handicap în nume propriu, pentru uzul personal;

b) de institutii sau organizatii care au ca activitate principală educatia persoanelor cu handicap sau asistenta acestor persoane, desemnate de Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap pentru primirea acestor bunuri în scutire.

(2) Scutirea mentionată la alin. (1) se aplică si pieselor de schimb, componentelor sau accesoriilor specifice bunurilor prevăzute la alin. (1), precum si instrumentelor folosite pentru întretinerea, controlul, calibrarea sau repararea acestor bunuri mentionate, cu conditia ca aceste piese de schimb, componente, accesorii sau instrumente să fie importate în acelasi timp cu bunurile mentionate ori, în cazul în care acestea sunt importate ulterior, să se poată dovedi că sunt destinate bunurilor anterior admise în scutire sau că sunt îndreptătite să beneficieze de scutire la momentul importului.

Art. 77. - În situatia în care scutirea de la plata drepturilor de import a unor astfel de bunuri este în detrimentul intereselor industriei în sectorul de productie în cauză, Ministerul Economiei si Comertului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, poate decide, prin derogare de la

art. 76, să excludă anumite bunuri de la scutire.

2.3. Dispozitii comune

Art. 78. - Acordarea directă a scutirii pentru bunurile destinate uzului personal al persoanelor nevăzătoare sau al altor categorii de persoane cu handicap, care este prevăzută la art. 75 alin. (1) lit. a) si art. 76 alin. (1) lit. a), este conditionată de posibilitatea pe care o au aceste persoane, potrivit dispozitiilor legale în vigoare în România, de a face dovada statutului lor de persoană cu handicap îndreptătită să beneficieze de scutire.

Art. 79. - (1) Bunurile importate în scutire de la plata drepturilor de import de către persoanele mentionate la art. 75 si art. 76 alin. (1) nu pot face obiectul unui împrumut, unei locatiuni sau cesiuni cu titlu oneros ori cu titlu gratuit fără ca autoritătile vamale să fie în prealabil informate.

(2) În caz de împrumut, locatiune sau cesiune către o persoană, institutie sau organizatie îndreptătită să beneficieze de scutire în baza art. 75 si 76, scutirea va continua să se aplice pentru cel ce utilizează bunul, dacă îl foloseste pentru scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea împrumutului, locatiunii sau cesiunii în alte situatii decât cele mentionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinatiei, la valoarea în vamă admisă de autoritătile vamale la momentul importului.

Art. 80. - (1) Bunurile importate de institutiile sau organizatiile îndreptătite să beneficieze de scutire în conditiile art. 75 si 76 pot fi împrumutate, date în locatie sau cesionate de către aceste institutii ori organizatii persoanelor nevăzătoare sau altor persoane cu handicap de care se ocupă, fără plata drepturilor de import corespunzătoare, în conditiile în care acestea nu sunt utilizate pentru o activitate comercială.

(2) Împrumutul, locatiunea sau cesiunea în alte conditii decât cele prevăzute la alin. (1) nu pot fi efectuate fără ca autoritătile vamale să fie în prealabil informate. În caz de împrumut, locatiune sau cesiune către o institutie sau organizatie îndreptătită să beneficieze de scutire în baza art. 75 si art. 76 alin. (1), scutirea va continua să se aplice dacă bunurile sunt utilizate pentru scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea împrumutului, locatiunii sau cesiunii în alte situatii decât cele mentionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinatiei, la valoarea în vamă admisă de autoritătile vamale la momentul importului.

Art. 81. - (1) Institutiile sau organizatiile mentionate la art. 75 si 76, care nu mai îndeplinesc conditiile care le dau dreptul la scutire sau care folosesc bunurile scutite în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 80, sunt obligate să informeze autoritătile vamale.

(2) Bunurile utilizate de institutiile sau organizatiile care nu mai îndeplinesc conditiile care le dau dreptul la scutire sunt supuse drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data la care conditiile încetează a fi îndeplinite si la valoarea în vamă admisă de autoritătile vamale la momentul importului.

(3) Utilizarea bunurilor de către institutiile sau organizatiile care beneficiază de scutire, în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 75 si 76, atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinatiei, la valoarea în vamă admisă de autoritătile vamale la momentul importului.

3. Pentru victimele unor dezastre

Art. 82. - (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva art. 83-88, bunurile importate de către institutii publice, alte organizatii cu caracter caritabil sau  filantropic desemnate de Ministerul Finantelor Publice, învederea:

a) distribuirii gratuite către victimele dezastrelor care afectează teritoriul României; sau

b) punerii, cu titlu gratuit, la dispozitia victimelor catastrofelor, rămânând în proprietatea organizatiilor în cauză.

(2) De asemenea, sunt scutite de la plata drepturilor de import, în aceleasi conditii, bunurile importate destinate pentru folosinta unitătilor de interventie, în vederea acoperirii necesitătilor lor pe perioada de interventie.

Art. 83. - Nu sunt scutite de la plata drepturilor de import materialele si echipamentul destinate pentru reconstructia zonelor sinistrate.

Art. 84. - Acordarea scutirii se face prin hotărâre a Guvernului, adoptată în procedură de urgentă, hotărâre care va stabili modalitătile si conditiile aplicării scutirii.

Art. 85. - Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă decât institutiilor publice si organizatiilor a căror evidentă contabilă permite autoritătilor competente să controleze actiunile lor si care oferă toate garantiile considerate necesare.

Art. 86. - (1) Institutiile publice si organizatiile care beneficiază de scutire de la plata drepturilor de import nu pot să împrumute, să dea în locatie sau să cesioneze bunurile mentionate la art. 82 alin. (1) în alte scopuri decât cele prevăzute în respectivul alineat, fără ca autoritătile vamale să fie informate în prealabil.

(2) În caz de împrumut, locatiune sau cesiune către o institutie publică sau organizatie îndreptătită să beneficieze de scutire în baza art. 82, scutirea va continua să se aplice dacă bunurile sunt utilizate pentru scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea împrumutului, locatiunii sau cesiunii în alte situatii decât cele mentionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinatiei, la valoarea în vamă admisă de autoritătile vamale la momentul importului.

Art. 87. - (1) Bunurile mentionate la art. 82 alin. (1) lit. b), după ce au încetat să fie folosite de către victimele dezastrelor, nu pot fi împrumutate, date în locatie sau cesionate fără înstiintarea prealabilă a autoritătilor vamale.

(2) În caz de împrumut, locatiune sau cesiune către o organizatie îndreptătită să beneficieze de scutire în baza art. 82 sau a art. 69 alin. (1) lit. a), scutirea va continua să se aplice dacă bunurile sunt utilizate pentru scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea împrumutului, locatiunii sau cesiunii în alte situatii decât cele mentionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinatiei, la valoarea în vamă admisă de autoritătile vamale la momentul importului.

Art. 88. - (1) Institutiile publice sau organizatiile mentionate la art. 82, care nu mai îndeplinesc conditiile care le dau dreptul la scutire sau care intentionează să folosească bunurile scutite în alte scopuri decât cele prevăzute de acel articol, sunt obligate să informeze autoritătile vamale.

(2) În caz de împrumut, locatiune sau cesiune către o institutie publică sau o organizatie îndreptătită să beneficieze de scutire în baza art. 82 sau a art. 69 alin. (1) lit. a), scutirea va continua să se aplice dacă bunurile sunt utilizate pentru scopurile pentru care a fost acordată scutirea.

Efectuarea împrumutului, locatiunii sau cesiunii în alte situatii decât cele mentionate mai sus strage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinatiei, la valoarea în vamă admisă de autoritătile vamale la momentul importului.

(3) Utilizarea bunurilor de către institutiile publice sau organizatiile care beneficiază de scutire, în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 82, atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinatiei, la valoarea în vamă admisă de autoritătile vamale la momentul importului.

 

SECTIUNEA a 19-a

Premii si decoratii onorifice

 

Art. 89. - (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import următoarele bunuri, care nu au o destinatie cu caracter comercial:

a) decoratiile acordate de către guvernele unor tări terte unor persoane a căror resedintă normală este pe teritoriul României;

b) cupele, medaliile si alte articole similare, cu caracter preponderent simbolic, care au fost acordate într-o tară tertă unor persoane care îsi au resedinta normală pe teritoriul României, drept recompensă adusă activitătii lor în domenii cum ar fi artă, stiintă, sport sau servicii publice ori ca recunoastere a unui merit la un eveniment anume, si care sunt importate în România de către aceste persoane în nume propriu;

c) cupele, medaliile si alte articole similare, cu caracter preponderent simbolic, care sunt oferite fără obligatii de plată de autorităti sau persoane stabilite într-o tară tertă, care să fie acordate pe teritoriul României pentru aceleasi scopuri ca cele mentionate la lit. b);

d) premiile, trofeele si suvenirurile cu caracter preponderent simbolic si cu o valoare neglijabilă, destinate a fi distribuite gratuit, cu ocazia conferintelor de afaceri sau evenimentelor internationale similare, unor persoane care au resedinta normală în alte tări. Natura lor, valoarea unitară sau alte caracteristici trebuie să indice că nu au fost importate în scopuri comerciale.

(2) Scutirea mentionată la alin. (1) se acordă cu conditia ca la import să se prezinte o dovadă privind dobândirea unor astfel de premii si decoratii onorifice.

 

SECTIUNEA a 20-a

Cadouri primite în contextul unor relatii internationale

 

Art. 90. - Prin derogare de la prevederile art. 45-49 si ale art. 91 si 92, sunt scutite de la plata drepturilor de import bunurile:

a) importate pe teritoriul României de către persoane care au efectuat o vizită oficială într-o tară tertă si primite cu această ocazie ca daruri de la autoritătile gazdă;

b) importate pe teritoriul României de către persoane care vin să efectueze o vizită oficială în România si care intentionează să le ofere cu această ocazie ca daruri autoritătilor gazdă;

c) trimise ca daruri în semn de prietenie sau bunăvointă de către o autoritate oficială, colectivitate publică sau un grup care exercită activităti de interes public, care sunt stabilite într-o tară tertă, către o autoritate oficială, colectivitate publică sau un grup care exercită activităti de interes public, care sunt stabilite pe teritoriul României si desemnate de Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Finantelor Publice să primească asemenea bunuri în regim de scutire.

Art. 91. - Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă pentru produse alcoolice, tutun si produse din tutun.

Art. 92. - Scutirea de la plata drepturilor de import se acordă doar atunci când:

a) bunurile sunt destinate ca daruri ce sunt oferite în mod ocazional;

b) bunurile, prin natura, valoarea si cantitatea lor, nu au un caracter comercial;

c) bunurile nu sunt folosite în scopuri comerciale.

 

SECTIUNEA a 21-a

Bunuri destinate monarhilor sau sefilor de stat

 

Art. 93. - (1) În cadrul limitelor si conditiilor stabilite de Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Finantelor Publice, sunt scutite de la plata drepturilor de import următoarele bunuri:

a) donatii oferite monarhilor si sefilor de stat;

b) bunuri pentru folosinta sau consumul monarhilor si sefilor de stat din tări terte sau persoanelor oficiale care îi reprezintă în timpul sederii lor oficiale pe teritoriul României.

Acordarea scutirii pentru bunurile prevăzute la lit. a) si b) poate fi conditionată de către statul român de principiul reciprocitătii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică, de asemenea, persoanelor care se bucură de prerogative similare la nivel international cu acelea de care se bucură monarhii si sefii de stat.

 

SECTIUNEA a 22-a

Bunuri importate în scopuri de promovare comercială

 

1. Mostre de bunuri fără valoare comercială

Art. 94. - (1) Fără a se încălca prevederile art. 98 alin. (1) lit. a), mostrele de bunuri fără valoare comercială si care pot fi folosite doar pentru a solicita comenzi pentru bunurile de tipul pe care îl reprezintă, cu scopul ca acestea să fie importate pe teritoriul României, sunt scutite de la plata drepturilor de import.

(2) Autoritătile vamale pot solicita ca anumite mostre de bunuri, pentru a beneficia de scutire, să fie făcute neutilizabile prin rupere, perforare sau marcare clară care nu poate fi stearsă, cu conditia ca astfel de operatii să nu distrugă caracterul de mostră.

(3) În sensul alin. (1), prin mostre de bunuri se întelege orice articol reprezentând un tip de bun al cărui mod de prezentare si cantitate, pentru bunuri de acelasi fel sau calitate, îl face de nefolosit pentru orice alt scop decât acela de a da comenzi.

2. Materiale publicitare

Art. 95. - Cu respectarea prevederilor art. 96, materialele publicitare, cum ar fi cataloage, liste de preturi, indicatii de utilizare sau brosuri, sunt scutite de la plata drepturilor de import cu conditia ca acestea să se refere la bunuri pentru vânzare sau de închiriat, la servicii de transport, asigurări comerciale, servicii bancare, precum si cele din domeniul tehnologiei informatiei, de tipul hardware si software oferite de către o persoană stabilită în afara teritoriului român.

Art. 96. - Scutirea de la plata drepturilor de import mentionată la art. 95 se acordă doar materialelor publicitare care îndeplinesc următoarele conditii:

a) afisează în mod clar denumirea societătii care produce, vinde sau închiriază bunurile ori care prestează serviciile la care se referă materialele publicitare;

b) fiecare expediere trebuie să contină nu mai mult de un document sau un exemplar al fiecărui document dacă acesta este alcătuit din mai multe documente.

Expedierile ce contin mai multe copii ale aceluiasi document beneficiază de scutire cu conditia ca greutatea totală brută a copiilor să nu depăsească 1 kg;

c) nu pot face obiectul unor expedieri grupate ale aceluiasi expeditor către acelasi destinatar.

Art. 97. - Sunt scutite de la plata drepturilor de import materialele cu caracter publicitar care sunt destinate exclusiv reclamei si care nu au valoare comercială, trimise fără nici o obligatie de plată de către furnizor clientilor săi.

3. Produse utilizate sau consumate la târguri comerciale sau la evenimente similare

Art. 98. - (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, cu respectarea prevederilor art. 99-102, următoarele bunuri:

a) mici mostre reprezentative de bunuri fabricate în afara teritoriului român, destinate pentru târguri comerciale sau evenimente similare;

b) bunuri importate doar cu scopul de a face obiectul unor demonstratii sau de a fi utilizate în cadrul unor demonstratii pentru masinile si aparatele fabricate în afara României si prezentate la târguri comerciale sau evenimente similare;

c) materiale variate de o valoare mică, cum ar fi vopseluri, lacuri, tapete etc., folosite în construirea, mobilarea si decorarea standurilor, temporar ocupate de către reprezentantele tărilor terte la un târg comercial sau la un eveniment similar, care sunt distruse prin folosire;

d) materiale editate, cataloage, prospecte, liste de preturi, afise pentru reclamă, calendare, ilustrate sau neilustrate, fotografii neînrămate si alte articole furnizate, fără nici o obligatie de plată, cu scopul de a face reclamă bunurilor fabricate în afara teritoriului român si prezentate la târguri comerciale sau evenimente similare.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin târg comercial sau eveniment similar se întelege:

a) expozitii, târguri, saloane si evenimente similare legate de comert, industrie, agricultură sau mestesugărit;

b) expozitii si evenimente tinute în principal pentru motive caritabile;

c) expozitii sau evenimente tinute în principal în scopuri stiintifice, tehnice, mestesugăresti, artistice, educationale, culturale, sportive, religioase, de cult, sindicale, turistice sau în scop de promovare a cooperării internationale;

d) întâlniri ale reprezentantilor organizatiilor sau organismelor internationale;

e) ceremonii si manifestări cu caracter oficial sau comemorativ.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru expozitiile organizate în scopuri private în magazine sau clădiri comerciale cu scopul de a vinde bunuri din tări terte.

Art. 99. - Scutirea de la plata drepturilor de import prevăzută la art. 98 alin. (1) se va limita la mostrele care:

a) sunt importate fără nici o obligatie de plată sau sunt obtinute din bunuri importate vrac cu prilejul demonstratiilor organizate în cadrul târgurilor comerciale;

b) sunt destinate exclusiv distribuirii gratuite, cu ocazia expozitiei, în scopul utilizării sau consumării de către persoanele cărora le-au fost distribuite;

c) sunt identificate ca mostre publicitare de o valoare unitară redusă;

d) nu sunt susceptibile a fi comercializate si sunt ambalate, acolo unde este cazul, în asa fel încât cantitatea oferită să fie mai mică decât cea mai mică cantitate care este vândută pe piată;

e) în cazul alimentelor si băuturilor neambalate, în conditiile prevăzute la lit. d), sunt consumate pe loc, cu ocazia manifestării respective;

f) în valoarea si cantitatea lor totală, sunt potrivite pentru natura expozitiei, numărul vizitatorilor si importanta participării expozantilor.

Art. 100. - Scutirea de la plata drepturilor de import prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. b) se va limita la bunurile care:

a) sunt consumate sau distruse la locul expozitiei; si

b) în valoarea si cantitatea lor totală, sunt potrivite pentru natura expozitiei, numărul vizitatorilor si importanta participării expozantilor.

Art. 101. - Scutirea de la plata drepturilor de import prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. d) se va limita la materialele editate si articolele pentru reclamă care:

a) sunt destinate în mod exclusiv să fie distribuite gratuit publicului în locul în care expozitia este tinută;

b) în valoarea si cantitatea lor totală, sunt potrivite pentru natura expozitiei, numărul vizitatorilor si importanta participării expozantilor.

Art. 102. - Scutirea de la plata drepturilor de import prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. a) si b) nu va fi acordată pentru:

a) produse alcoolice;

b) tutun si produse din tutun;

c) combustibili, indiferent dacă sunt solizi, lichizi sau gazosi.

 

SECTIUNEA a 23-a

Bunuri importate în scopul de a fi analizate, examinate sau testate

 

Art. 103. - Cu respectarea prevederilor art. 104-109, bunurile destinate a fi supuse examinării, analizei si testării pentru determinarea compozitiei, calitătii lor sau a altor caracteristici tehnice în scopuri de informare sau cercetare industrială ori comercială sunt scutite de la plata drepturilor de import.

Art. 104. - Fără a încălca prevederile art. 107, scutirea prevăzută la art. 103 se acordă doar cu conditia ca bunurile ce trebuie analizate, examinate sau testate să fie complet utilizate orti distruse în cursul analizării, examinării sau testării.

Art. 105. - Bunurile care servesc analizei, examinării sau testării, care ele în sine constituie operatiuni de promovare comercială, nu beneficiază de scutire de la plata drepturilor de import.

Art. 106. - Scutirea se va acorda doar pentru cantitătile de bunuri strict necesare pentru scopurile pentru care au fost importate. Aceste cantităti vor fi, în fiecare caz, determinate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, tinând cont de scopul mentionat.

Art. 107. - (1) Scutirea de la plata drepturilor de import prevăzută la art. 103 cuprinde bunurile care nu sunt în întregime utilizate sau distruse în timpul analizei, examinării sau testării, cu conditia ca produsele care rămân, sub supravegherea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si cu acordul acestuia:

a) să fie complet distruse sau făcute fără valoare comercială, la încheierea analizării, examinării ori testării; sau

b) să fie predate statului, fără să cauzeze acestuia nici un fel de cheltuială, acolo unde este posibil, în baza legislatiei nationale; sau

c) în situatii pe deplin justificate, să fie exportate în afara teritoriului român.

(2) Prin produse care rămân se întelege produse care rezultă din analiză, examinare sau testare ori bunuri care nu au fost folosite efectiv.

Art. 108. - Produsele care rămân la sfârsitul analizelor, examinărilor sau testărilor la care se face referire la art. 103 si care nu respectă prevederile art. 107 alin. (1) sunt supuse drepturilor de import, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data încheierii analizelor, examinărilor sau testărilor, în functie de tipul bunurilor si valoarea în vamă admisă de autoritătile vamale la momentul importului.

Cu acordul si sub supravegherea autoritătilor vamale, partea interesată poate să transforme produsele rămase în deseuri sau rebuturi. În acest caz, taxele datorate vor fi cele aplicabile unor astfel de deseuri sau rebuturi, la momentul transformării.

Art. 109. - Perioada în cadrul căreia analizele, examinările sau testările trebuie efectuate si formalitătile ce trebuie încheiate pentru a se asigura utilizarea bunurilor în scopurile prevăzute vor fi stabilite de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu avizul autoritătilor vamale.

 

SECTIUNEA a 24-a

Bunuri trimise organizatiilor de protectie a drepturilor de autor ori a drepturilor de proprietate industrială sau comercială

 

Art. 110. - Mărcile, desenele, modelele ori dosarele depuse în legătură cu acestea, dosarele depuse pentru eliberarea brevetelor de inventie sau altele asemenea, destinate organizatiilor pentru protectia dreptului de autor ori a dreptului de proprietate industrială ori comercială, sunt scutite de la plata drepturilor de import.

 

SECTIUNEA a 25-a

Materiale de informare turistică

 

Art. 111. - Fără a încălca prevederile art. 50-58, sunt scutite de la plata drepturilor de import următoarele bunuri:

a) documentatia (pliante, brosuri, cărti, reviste, ghiduri, afise înrămate sau neînrămate, fotografii normale sau mărite, neînrămate, cărti ilustrate sau neilustrate, panouri rotative de reclamă si calendare ilustrate) destinată a fi distribuită gratuit cu scopul principal de a încuraja publicul să viziteze tări străine si să participe la întâlniri sau evenimente culturale, turistice, sportive, religioase ori profesionale, cu conditia ca asemenea materiale să nu contină mai mult de 25% reclamă comercială privată, cu exceptia reclamelor comerciale private pentru firme românesti si cu scop evident de promovare turistică;

b) listele si anuarele hotelurilor străine, publicate de către agentiile oficiale de turism sau sub auspiciile lor, si orarele pentru serviciile de transport străine, care se distribuie gratuit si care nu contin mai mult de 25% reclamă comercială privată, cu exceptia reclamelor comerciale private pentru firme românesti;

c) materialul de referintă furnizat reprezentantilor acreditati sau corespondentilor numiti de către agentiile oficiale de turism nationale, care nu este destinat pentru distributie, precum: anuare, liste de telefon sau numere de fax, liste hoteliere, cataloagele târgurilor, esantioanele bunurilor de artizanat având o valoare neglijabilă si materiale privind muzee, universităti sau alte institutii similare.

 

SECTIUNEA a 26-acopyrightdsc.net

Diverse bunuri

 

Art. 112. - Sunt scutite de la plata drepturilor de import următoarele bunuri:

a) documentele trimise fără taxe serviciilor publice ale României;

b) publicatiile guvernelor străine si publicatiile organismelor oficiale internationale destinate pentru distribuire gratuită;

c) buletine de vot pentru alegeri organizate de organisme stabilite în tări terte;

d) obiecte destinate să servească ca dovezi sau în scopuri similare instantelor judecătoresti sau altor agentii oficiale ale României;

e) specimene de semnături si circulare privind semnăturile trimise ca parte a schimburilor de informatii între serviciile publice sau institutiile de credit;

f) materiale oficiale editate, trimise Băncii Nationale a României;

g) rapoarte, declaratii, note, prospecte, formulare de cerere si alte documente întocmite de către societăti având sediul într-o tară tertă si destinate titularilor sau detinătorilor titlurilor emise de aceste societăti;

h) mijloace de înregistrare (cartele perforate, înregistrări sonore, microfilme etc.) folosite pentru transmiterea informatiilor trimise fără plată destinatarilor atât timp cât admiterea lor în scutire nu dă nastere unor abuzuri sau unor distorsiuni majore ale concurentei;

i) dosare, arhive, formulare sau alte documente de folosit la întâlniri, sedinte, conferinte sau congrese internationale si rapoartele asupra unor astfel de adunări;

j) planuri, schite tehnice, desene, descrieri sau alte documente similare importate în vederea obtinerii ori întocmirii comenzilor în tări terte sau a participării la o competitie tinută pe teritoriul României;

k) documente ce vor fi folosite la examinările tinute pe teritoriul României de către institutii stabilite în tări terte;

l) formulare folosite ca documente oficiale în traficul international de vehicule sau bunuri, în cadrul conventiilor internationale;

m) formulare, etichete, bilete si documente similare trimise de transportatori sau de către întreprinzători din industria hotelieră dintr-o tară tertă către agentiile de turism stabilite pe teritoriul României;

n) formulare, facturi de transport, conosamente, scrisori de trăsură si alte documente comerciale sau documente de birou care au fost folosite;

o) formulare oficiale emise de autoritătile unor tări terte sau de către autorităti internationale si materiale editate în conformitate cu standardele internationale, trimise pentru distributie de către asociatii din tări terte către asociatiile corespunzătoare stabilite pe teritoriul României;

p) fotografii, diapozitive si clisee pentru fotografii cu sau fără titlu, trimise agentiilor de presă sau editurilor de ziare ori reviste;

q) timbre fiscale sau altele similare ce dovedesc plata taxelor în tări terte.

 

SECTIUNEA a 27-a

Materiale auxiliare folosite pentru stivuirea si protectia bunurilor în timpul transportului

 

Art. 113. - Materialele diverse, cum ar fi frânghii, paie, textile, hârtie si carton, lemn sau plastic, ce sunt folosite pentru stivuirea si protectia, inclusiv protectia termică, a bunurilor în timpul transportului lor dintr-o tară tertă pe teritoriul României, ce nu sunt în mod normal reutilizabile, sunt scutite de la plata drepturilor de import.

 

SECTIUNEA a 28-a

Îngrăsăminte, nutreturi si alimente pentru hrana animalelor în timpul transportului lor

 

Art. 114. - Îngrăsămintele, nutreturile si alimentele de orice fel încărcate în mijloacele de transport folosite pentru expedierea animalelor dintr-o tară tertă pe teritoriul României, în scopul hrănirii animalelor în cauză în timpul călătoriei, sunt scutite de la plata drepturilor de import.

 

SECTIUNEA a 29-a

Combustibili si lubrifianti existenti în rezervorul autovehiculelor si în containere speciale

 

Art. 115. - (1) Cu respectarea prevederilor art. 116-118, sunt scutite de la plata drepturilor de import următoarele:

a) combustibilul continut în rezervoarele standard ale autovehiculelor pentru turism, autovehiculelor utilitare si motocicletelor ce intră pe teritoriul României;

b) combustibilul continut în rezervoarele standard ale containerelor ce intră pe teritoriul României;

c) combustibilul continut în rezervoarele portabile transportate de către autovehicule private si motociclete, de maximum 10 litri/autovehicul, si fără a aduce un prejudiciu prevederilor nationale privind detinerea si transportul de combustibil.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin termenii de mai jos se întelege:

A. autovehicule utilitare - orice autovehicul rutier, inclusiv tractoare cu sau fără remorci, care prin modalitatea lor de constructie si dotare sunt create pentru si sunt capabile să transporte, cu plată sau fără plată:

a) mai mult de 9 persoane, inclusiv soferul;

b) mărfuri; si

c) orice autovehicule rutiere cu destinatie specială, alta decât transportul propriu-zis;

B. autovehicule pentru turism - orice autovehicul care nu este cuprins în definitia de la lit. a);

C. rezervoare standard:

a) rezervoare fixate permanent de către producător tuturor autovehiculelor de acelasi fel cu autovehiculul ce intră pe teritoriul României si a căror adaptare permanentă permite combustibilului să fie folosit direct, atât în scopul propulsiei, cât si pentru operarea, în timpul transportului, a sistemelor de înghetare sau a altor sisteme, acolo unde este cazul.

Rezervoarele de benzină adaptate autovehiculelor create pentru utilizarea directă a benzinei drept combustibil si rezervoarele adaptate altor sisteme cu care autovehiculele pot fi echipate vor fi, de asemenea, considerate a fi rezervoare standard;

b) rezervoare fixate permanent de către producător tuturor containerelor de acelasi fel cu containerul care este introdus pe teritoriul României si a căror adaptare permanentă permite combustibilului să fie folosit direct pentru operarea, în timpul transportului, a sistemelor de înghetare si a altor sisteme cu care containerele speciale sunt echipate;

D. containere speciale - orice container adaptat cu aparate special produse pentru sistemele de înghetare, sistemele de aerisire, sistemele de izolare termică sau alte sisteme.

Art. 116. - În ceea ce priveste combustibilul continut în rezervoarele standard ale autovehiculelor utilitare si containerelor speciale, Ministerul Finantelor Publice poate limita aplicarea scutirii la 200 litri/autovehicul, pe container special, pe călătorie.

Art. 117. - Ministerul Finantelor Publice poate limita cantitatea combustibilului admis în scutire de la plata drepturilor de import, în cazul:

a) autovehiculelor utilitare angajate în transport international în zona lor de frontieră până la maximum 25 km, cu conditia ca călătoriile să fie făcute de persoane rezidente în zona de frontieră;

b) autovehiculelor pentru turism apartinând persoanelor rezidente în zona de frontieră mentionate la art. 49 alin. (2).

Art. 118. - Combustibilul scutit de la plata drepturilor de import în baza art. 115-117 nu poate fi folosit într-un alt autovehicul decât acela în care a fost importat si nici să fie mutat din acel autovehicul si depozitat, cu exceptia perioadei de reparatii necesare acelui autovehicul, si nici să fie transferat, indiferent de motiv, cu sau fără plată, de către persoana care beneficiază de scutire. Nerespectarea prevederilor alineatului precedent atrage plata drepturilor de import aferente produselor în cauză, taxele aplicabile fiind cele de la data la care s-a produs fapta, în functie de tipul de bun si la valoarea în vamă admisă de autoritătile vamale la momentul importului.

Art. 119. - Scutirea prevăzută la art. 115 se aplică de asemenea si lubrifiantilor existenti în autovehicule si necesari pentru operarea lor normală în timpul călătoriei în cauză.

 

SECTIUNEA a 30-a

Materiale pentru constructia, întretinerea si decorarea monumentelor sau cimitirelor pentru victime de război

 

Art. 120. - Bunurile de orice fel, importate de către organizatii desemnate în acest scop de către Guvernul României, folosite pentru constructia, întretinerea sau decorarea cimitirelor sau cavourilor victimelor războiului si a monumentelor victimelor războiului din tări terte, care sunt înmormântate pe teritoriul României, sunt scutite de la plata drepturilor de import.

 

SECTIUNEA a 31-a

Sicrie, urne funerare si articole funerare ornamentale

 

Art. 121. - Sunt scutite de la plata drepturilor de import următoarele bunuri:

a) sicrie continând corpuri si urne continând cenusa persoanelor decedate, ca si florile, ghirlandele funerare si alte obiecte ornamentale obisnuite care le însotesc;

b) flori, ghirlande si alte obiecte ornamentale aduse de persoane domiciliate în tări terte ce participă la funerarii sau care vin să decoreze mormintele aflate pe teritoriul României, cu conditia ca aceste importuri, prin natura si cantitatea lor, să nu aibă scop comercial.

 

CAPITOLUL III

Scutiri de la plata drepturilor de export

SECTIUNEA 1

Scrisori si colete de valoare neglijabilă

 

Art. 122. - Sunt scutite de la plata drepturilor de export scrisorile si coletele expediate la destinatar prin servicii postale, care contin bunuri a căror valoare totală nu depăseste 10 euro.

 

SECTIUNEA a 2-a

Animale domestice exportate la transferul activitătilor agricole din România către o tară tertă

 

Art. 123. - (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de export animalele domestice ce formează septelul unui întreprinzător agricol care si-a încetat activitatea pe teritoriul României si îsi transferă activitătile într-o tară tertă.

(2) Scutirea prevăzută la alin. (1) este limitată la un număr de animale potrivit cu natura si mărimea activitătii agricole în cauză.

 

SECTIUNEA a 3-a

Produse obtinute de către producătorii agricoli pe proprietăti situate în România

 

Art. 124. - (1) Produsele agricole sau cele rezultate din cresterea animalelor domestice, obtinute pe teritoriul României pe proprietăti învecinate unei tări terte de către producătorii agricoli, în calitate de proprietari sau locatari, ce au activitatea principală într-o tară tertă învecinată cu teritoriul României, pot fi exportate în limita capacitătii de productie a proprietarilor sau locatarilor, fără plata drepturilor de export.

(2) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1) produsele obtinute de la animalele domestice trebuie să provină de la animale originare din tara tertă în cauză sau să satisfacă cerintele pentru introducerea în acea tară.

Art. 125. - Scutirea prevăzută la art. 124 alin. (1) va fi limitată la produsele care nu au suferit nici un tratament, altul decât acela care în mod obisnuit priveste recolta sau productia lor.

Scutirea se acordă doar pentru produsele exportate în tara tertă în cauză de către producătorul agricol sau în numele acestuia.

 

SECTIUNEA a 4-a

Seminte exportate de către producătorii agricoli pentru a fi folosite pe proprietăti situate în tări terte

 

Art. 126. - Semintele destinate folosirii pe terenurile situate într-o tară tertă, în imediata vecinătate a teritoriului român, si exploatate, în calitate de proprietari sau locatari, de către producătorii agricoli ce au activitatea principală în teritoriul român în imediata vecinătate a tării terte în cauză pot fi exportate în limita capacitătii de productie a proprietarului sau locatarului, fără plata drepturilor de export.

Art. 127. - Scutirea prevăzută la art. 126 va fi limitată la cantitătile de seminte necesare pentru folosirea pe proprietate. Scutirea va fi acordată pentru semintele exportate direct din teritoriul României de către producătorul agricol sau în numele acestuia.

 

SECTIUNEA a 5-a

Nutreturi si alimente pentru hrana animalelor în timpul transportului lor

 

Art. 128. - Nutretul si alimentele de orice fel ce sunt aduse la bordul mijloacelor de transport folosite pentru a transporta animalele din teritoriul României către o tară tertă, în scopul hrănirii animalelor mentionate în timpul călătoriei, sunt scutite de la plata drepturilor de export.

 

SECTIUNEA a 6-a

 

Art. 129. - Categoriile de bunuri prevăzute la cap. II sunt scutite de la plata drepturilor de export în aceleasi conditii cu cele prevăzute pentru import.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 130. - (1) Prevederile cap. II se aplică atât bunurilor importate direct din tări terte, cât si bunurilor importate care au fost supuse altei proceduri vamale.

(2) Cazurile în care scutirea de la plata drepturilor de import nu poate fi acordată pentru bunurile introduse pe teritoriul României, după ce ele au fost supuse altei proceduri vamale, vor fi determinate în conformitate cu procedura prevăzută în Codul vamal al României.

Art. 131. - Autoritătile competente vor lua măsuri potrivite pentru a se asigura că bunurile introduse pe teritoriul României vor fi scutite de la plata drepturilor de import, cu conditia ca bunurile să fie folosite în scopurile pentru care au fost importate de către destinatar si să nu poată fi folosite în alte scopuri, fără ca drepturile de import să fie plătite, doar dacă asemenea utilizare alternativă este în conformitate cu conditiile prevăzute în această ordonantă.

Art. 132. - În situatia în care aceeasi persoană îndeplineste simultan conditiile cerute pentru acordarea scutirii de la plata drepturilor de import sau de export în baza unor prevederi diferite ale prezentei ordonante, prevederile se vor aplica simultan.

Art. 133. - Dacă prezenta ordonantă prevede că acordarea scutirii va face obiectul îndeplinirii anumitor conditii, persoana în cauză va furniza dovada că aceste conditii au fost îndeplinite.

Art. 134. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. 135. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. 28-31 si a art. 45-49, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

Art. 136. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă:

a) art. 5 lit. a) si b), art. 7 lit. e), f) si g) din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 31 august 1993, aprobată cu modificări prin Legea nr. 102/1994, cu modificările si ompletările ulterioare;

b) pct. 1 lit. d), pct. 8, scutirea de la plata taxelor vamale acordată persoanelor care îsi stabilesc domiciliul definitiv în România, prevăzută la pct. 9, pct. 16 paragraful 2 din anexa nr. 6 la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare;

c) art. 19 alin. (1) lit. d) si art. 38 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2006 se abrogă:

a) art. 173 alin. (3) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare;

b) art. 70 alin. (7) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 18 iunie 2002;

c) art. 88-90 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările ulterioare;

d) anexa nr. 6 la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 59.

 

ANEXA Nr. 1

 

  1. Cărti, publicatii si documente

 

Codul tarifar

Descrierea

ex. 3705 20 00

 

-- Microfilme (microfilme care contin: cărti, cărti ilustrate pentru copii si cărti de desenat sau de colorat, cărti si caiete de exercitii pentru scoală, ziare si periodice, documente editate sau rapoarte cu caracter necomercial, si de ilustrate, pagini tipărite si probe reproduse pentru productia de cărti)

ex. 3705 90 00

-- Altele (filme care contin cărti pentru productia de cărti)

4903 00 00

Albume sau cărti cu ilustratii si cărti de desenat sau colorat pentru copii

ex. 4905 99 00

--- Altele (hărti, hărti maritime, diagrame de interes în domeniul stiintific cum ar fi geologie, zoologie, botanică, mineralogie, paleontologie, arheologie, etnologie, meteorologie, climatologie si geo-fizică)

ex. 4906 00 00

- Planuri si desene de arhitectură, de inginerie si alte planuri si desene industriale, comerciale, topografice sau similare originale, executate manual; texte manuscrise; reproduceri fotografice pe hârtie sensibilizată si copii carbon obtinute după planurile, desenele sau textele enumerate mai sus (planuri si desene de arhitectură sau industriale si reproduceri ale acestora)

ex. 4911 10 90

--- Altele (cataloage de cărti si publicatii, reprezentând cărti si publicatii oferite spre vânzare de către editori si vânzători de cărti stabiliti în afara teritoriului României; cataloage de film, înregistrări sau alte materiale vizuale si audio cu caracter educational, stiintific sau cultural; afise pentru promovarea turismului si publicatii turistice, brosuri, ghiduri, orare, pamflete si publicatii similare, ilustrate sau nu, inclusiv acelea publicate în domeniul privat, destinate să încurajeze publicul să călătorească în afara României, incluzând microcopii ale unor asemenea articole; materiale de informare bibliografică destinate a fi distribuite gratuit.)

ex. 4911 99 00

--- Altele (ilustratii izolate, pagini imprimate si probe reproduse pentru productia de cărti si microcopii ale unor asemenea articole1); microreproduceri de cărti, albume de pictură, cărti de desen sau de colorat pentru copii, cărti scolare de exercitii, caiete de exercitii, ziare si periodice, documente editate sau rapoarte cu caracter necomercial1); diagrame meteorologice si geofizice; publicatii invitatii pentru a face studii în afara teritoriului României si microreproduceri ale lor)

ex. 9023 00 80

-- Altele (hărti si diagrame în relief de interes în domeniul stiintific cum ar fi geologie, zoologie, botanică, mineralogie, paleontologie, arheologie, etnologie, meteorologie, climatologie si geofizică)

 


1) Scutirea nu se va aplica articolelor în care reclama/publicitatea acoperă mai mult de 25% din suprafată. În cazul publicatiilor si afiselor de promovare a turismului acest procentaj se aplică doar materialelor publicitare comerciale private.

 

            B. Materiale vizuale si audio cu caracter educational, stiintific sau cultural

 

            Articolele mentionate la lit. A din anexa nr. 2, produse de către Organizatia Natiunilor Unite sau oricare dintre institutiile sale specializate

 

ANEXA Nr. 2

 

            A. Materiale vizuale si audio cu caracter educational, stiintific si cultural

 

Codul tarifar

Descrierea

Institutiile sau organizatiile beneficiare

 

 

Toate organizatiile (incluzând  organizatii de radio si

televiziune), institutii sau asociatii aprobate de către

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului în scopul admiterii în regim de scutire de la plata  drepturilor de import a acestor bunuri

ex. 3705

- Plăci si pelicule fotografice, impresionate si developate, altele decât filmele (cu caracter educational, stiintific si cultural)

 

ex. 3706 10 99

---- Alte pozitive (filme de actualităti, cu sau fără sunet, ce descriu evenimente curente la momentul importului, si importate până la o limită de două copii pentru fiecare subiect în scopul copierii; filme de arhivă, cu sau fără sunet, destinate pentru utilizarea în legătură cu filmele de actualitate; filme recreative în special potrivite pentru copii si tineri; alte filme cu caracter educational, stiintific sau cultural)

 

ex. 3706 90 51

----- Filme de actualităti (filme de actualităti, cu sau fără sunet, ce descriu de scutire de la evenimente curente la momentul importului, si importate până la o limită plata drepturilor de două copii pentru fiecare subiect în scopul copierii; filme de arhivă, de import a aces- cu sau fără sunet, destinate pentru utilizarea în legătură cu filmele de actualitate; filme recreative în special potrivite pentru copii si tineri; alte filme cu caracter educational, stiintific sau cultural)

 

ex. 3706 90 91

------ Sub 10 mm (filme de actualităti, cu sau fără sunet, ce descriu evenimente curente la momentul importului, si importate până la o limită de două copii pentru fiecare subiect în scopul copierii; filme de arhivă, cu sau fără sunet, destinate pentru utilizarea în legătură cu filmele de actualitate; filme recreative în special potrivite pentru copii si tineri; alte filme cu caracter educational, stiintific sau cultural)

 

ex. 3706 90 99

------ De minimum 10 mm (filme de actualităti, cu sau fără sunet, ce descriu evenimente curente la momentul importului, si importate până la o limită de două copii pentru fiecare subiect în scopul copierii; filme de arhivă, cu sau fără sunet, destinate pentru utilizarea în legătură cu filmele de actualitate; filme recreative în special potrivite pentru copii si tineri; alte filme cu caracter educational, stiintific sau cultural)

 

ex. 4911 99 00

--- Altele (microcartele sau alte suporturi utilizate de serviciile de informare si de documentare cu caracter educational, stiintific sau cultural; tabele de perete destinate doar pentru demonstratii si educatie)

 

ex. 8524

- Discuri, benzi si alte suporturi pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări similare, înregistrate, inclusiv matrite si formele galvanice pentru fabricarea discurilor, cu exceptia produselor de la cap. 37(cu caracter educativ, stiintific sau cultural)

 

ex. 9023 00

- Instrumente, aparate si modele destinate demonstratiilor (de ex., în învătământ sau la expozitii) improprii altor utilizări (modele, machete si tabele de perete cu caracter educational, stiintific si cultural destinate doar pentru demonstratii si educatie; machete sau module vizuale pentru vizualizarea conceptelor abstracte cum ar fi structurile moleculare sau formule matematice; holograme diverse pentru proiectie laser; materiale pentru instructiuni programate, incluzând materialele sub formă de prezentare, însotite de materiale imprimate corespondente)

 

 

 

            B. Piese de colectie si opere de artă cu caracter educational, stiintific si cultural

 

Codul tarifar

Descrierea

Institutiile sau organizatiile beneficiare

*)

Piese de colectie si opere de artă, care nu sunt destinate vânzării

Galerii, muzee si alte institutii aprobate de către autoritătile competente în scopul admiterii în regim de scutire de la plata drepturilor de import a acestor bunuri


*)Încadrarea în functie de natura bunului, în conformitate cu nomenclatura pentru Tariful vamal de import al României.

 

ANEXA Nr. 3

 

Codul tarifar

Descrierea

ex. 4911 10 90

--- Altele (în relief pentru orbi sau pentru cei nevăzători partial)

ex. 4911 91 80

---- Altele (imagini si desene în relief pentru orbi sau pentru cei nevăzători partial)

ex. 4911 99 00

--- Altele (în relief pentru orbi sau pentru cei nevăzători partial)

 

ANEXA Nr. 4

 

Codul tarifar

Descrierea

ex. 4802 57 00

--- Altele, cu o greutate de minimum 40 g/m2, dar nu mai mult de 150 g/m2 (tip Braille)

ex. 4802 58 90

---- Altele (tip Braille)

ex. 4802 61 50

---- Altele, cu o greutate pe m2 de sub 72 g/m2 si la care peste 50% din greutatea totală a compozitiei fibroase este constituită din fibre obtinute printr-un procedeu mecanic: (tip Braille)

ex. 4802 61 90

---- Altele (tip Braille)

ex. 4805 24 00

--- Cu o greutate pe m2 de maximum 150 g (tip Braille)

ex. 4805 92 99

----- Altele (tip Braille)

ex. 4805 93 99

----- Altele (tip Braille)

ex. 4823 90 14

----- Altele (tip Braille)

ex. 6602 00 00

- Bastoane, bastoane-scaun, bice, cravase si alte articole similare (bastoane albe pentru nevăzători sau nevăzători partial)

ex. 8469

- Masini de scris, altele decât imprimantele de la pozitia 84.71; masini pentru prelucrarea textelor (adaptate pentru uzul nevăzătorilor sau nevăzătorilor partial)

ex. 8471

- Masini automate de prelucrare a datelor si unităti ale acestora; cititori magnetici sau optici, masini pentru transpunerea informatiilor pe suport sub formă codificată si masini de prelucrare a acestor date, nedenumite si necuprinse în altă parte (adaptate pentru uzul nevăzătorilor sau nevăzătorilor partial)

ex. 8519

- Patefoane si gramofoane, picupuri, cititoare de casete si alte aparate de reproducere a sunetului, care nu încorporează un dispozitiv de înregistrare a sunetului (cititoare de casete sau discuri special concepute sau adaptate pentru uzul nevăzătorilor sau nevăzătorilor partial)

ex. 8524

- Discuri, benzi si alte suporturi pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări similare, înregistrate, inclusiv matritele si formele galvanice pentru fabricarea discurilor, cu exceptia produselor de la cap. 37 (cărtile vorbitoare si benzile magnetice si casetele destinate fabricatiei cărtilor tip Braille si cărtilor vorbitoare)

ex. 9013 80 90

--- Altele (dispozitiv de mărit pentru uzul nevăzătorilor sau nevăzătorilor partial)

ex. 9021 90 90

--- Altele (dispozitiv de mărit si masini electronice de citit pentru uzul nevăzătorilor sau nevăzătorilor partial)

ex. 9023 00 80

-- Altele (auxiliare pedagogice si aparate specifice pentru uzul nevăzătorilor sau nevăzătorilor partial)

ex. 9102

- Ceasurile de mână, ceasurile de buzunar si ceasurile asemănătoare (inclusiv contoarele de timp de acelasi tip), altele decât cele de la pozitia 91.01 (ceasuri tip Braille realizate din materiale obisnuite)

ex. 9504 90 90

--- Altele (table de joc si accesorii adaptate uzului nevăzătorilor sau nevăzătorilor partial)