MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 616         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 29 august 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            60. - Ordonantă privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficientilor de ierarhizare ai soldelor unor functii din structurile Ministerului Apărării Nationale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României

 

            61. - Ordonantă pentru modificarea alin. (2) al art. 9 din Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european

 

            62. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

 

            63. - Ordonantă pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

            951. - Hotărâre pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Procesul-verbal al celei de-a XXXIII-a sesiuni a Comisiei mixte pentru reconstituirea si marcarea frontierei de stat dintre România si Serbia si Muntenegru, desfăsurată în perioada 10-13 martie 2003, semnat la Belgrad la 13 martie 2003

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficientilor de ierarhizare ai soldelor unor functii din structurile Ministerului Apărării Nationale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

            Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficientilor de ierarhizare ai soldelor unor functii din structurile Ministerului Apărării Nationale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 24 ianuarie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru stabilirea coeficientilor de ierarhizare ai soldelor unor functii din structurile Ministerului Apărării Nationale, ale căror state de organizare intră în vigoare până la data de 31 decembrie 2007 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României”

            2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

            “Art. 1. - În structurile Ministerului Apărării Nationale, supuse procesului de reorganizare, pentru unele functii de maistri militari si subofiteri se pot utiliza, pe lângă prevederile cuprinse în anexa nr. 1 lit. A la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificările si completările ulterioare, si următoarele functii, niveluri de studii si coeficienti de ierarhizare:

 

Nr. crt.

Functia

Gradul militar

Nivelul studiilor

Coeficient de ierarhizare

Tip (nivel)

I

II

III

1.

Functii corespunzătoare gradului de maistru militar principal si plutonier adjutant principal

Maistru militar principal/plutonier adjutant principal

S

3,20

3,15

3,10

2.

Functii corespunzătoare gradului de maistru militar clasa I si plutonier adjutant

Maistru militar clasa I/plutonier adjutant

S

2,90

2,85

2,80

3.

Functii corespunzătoare gradului de maistru militar clasa a II-a si plutonier major

Maistru militar clasa a II-a/plutonier major

S

2,70

2,65

2,60

4.

Functii corespunzătoare gradului de maistru militar clasa a V-a si sergent

Maistru militar clasa a V-a/sergent

M sau învătământ profesional

1,50

-

-”

 

            3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

            “Art. 2. - (1) Cadrelor militare în activitate numite în functii prevăzute cu coeficienti de ierarhizare inferiori ca urmare a reorganizării structurilor Ministerului Apărării Nationale li se mentin coeficientii de ierarhizare corespunzători functiilor din care au provenit la momentul primei diminuări a prevederilor din statul de organizare, indiferent de numirile succesive în functii.

            (2) Coeficientul de ierarhizare mentinut în conditiile alin. (1) se acordă până la data numirii cadrelor militare în activitate într-o functie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare cel putin egal cu cel avut la momentul primei diminuări a functiei.”

            4. După articolul 2 se introduce un nou articol, aricolul 21, cu următorul cuprins:

            “Art. 21. - (1) Cadrele militare în activitate numite după data de 1 iunie 2001 în functii cu coeficient de ierarhizare mai mare decât cel avut si  cărora li s-a diminuat temporar functia corespunzător gradului detinut beneficiază de coeficientul de ierarhizare initial al soldei de functie prevăzut în statul de organizare.

            (2) Cadrele militare pot fi numite în functii prevăzute în statele de organizare cu grade mai mari decât cele pe care le detin, prin diminuarea temporară a functiilor corespunzător gradelor detinute, si beneficiază de coeficientul de ierarhizare initial al soldei de functie prevăzut în statul de organizare.

            (3) Coeficientul de ierarhizare mentinut în conditiile alin. (1) si (2) se acordă până la data numirii cadrelor militare în activitate într-o functie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare cel putin egal cu cel avut la momentul primei diminuări a functiei.”

            5. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 4, cu următorul cuprins:

            “Art. 4. - Solda de functie corespunzătoare coeficientilor de ierarhizare stabiliti în conditiile art. 2 si 21 se ia în calcul la stabilirea drepturilor salariale si sociale, acordate potrivit legii.”

            Art. II - Prevederile art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2002, introduse prin prezenta ordonantă, se aplică de la data intrării în vigoare a acestei ordonante.

            Art. III. - Aplicarea prevederilor prezentei ordonante în anul 2003 se realizează din fondurile aprobate Ministerului Apărării Nationale cu această destinatie prin Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 60.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea alin. (2) al art. 9 din Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

            Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 9 din Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 27 mai 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

            “(2) Până la data de 1 ianuarie 2007, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va elabora si va supune spre aprobare Guvernului norme adecvate de analiză a retelei în ansamblul său, având în vedere documentele europene prin care au fost convenite coridoarele paneuropene de transport, astfel cum au fost redefinite la cea de-a treia Conferintă Paneuropeană a Transporturilor de la Helsinki din 23-25 iunie 1997, si tinând cont de necesitatea integrării României, alături de celelalte state interesate, într-o retea transeuropeană de transport, precum si de necesitatea asigurării legăturilor între regiunile izolate si periferice ale tării cu regiunile sale centrale.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 61.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.16 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

            Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. După alineatul (1) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

            “(11) Clădirile mentionate la alin. (1) prezintă pericol public în situatiile în care, după caz:

            a) cuprind spatii publice cu altă destinatie decât aceea de locuintă, ocupate temporar/permanent de un număr mare de persoane;

            b) sunt amplasate în zone dens circulate si/sau cu aglomerări de persoane;

            c) adăpostesc valori materiale si/sau de patrimoniu cultural.”

            2. La articolul 7 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

            “a) din transferuri de la bugetul de stat si/sau din credite, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinatie în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru locuintele proprietate privată a persoanelor fizice, prin exceptie de la prevederile art. 5 alin. (2) lit. b);”

            3. La articolul 7 alineatul (1), după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:

            “e) din sursele proprii ale proprietarilor, persoane fizice si/sau juridice, după caz, ai spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă.”

            4. La articolul 8 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) existenta hotărârii asociatiei de proprietari, adoptată cu acordul majoritătii proprietarilor clădirilor prevăzute la art. 6 alin. (1), privind aprobarea deciziei de interventie pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare, precum si a documentatiilor cadastrale în vederea stabilirii cotei-părti indivize din proprietatea comună care revine fiecărei proprietăti individuale;”

5. La articolul 10 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

“e) verificarea si decontarea documentatiei de proiectare, precum si a situatiilor de lucrări executate, conform solutiei de interventie din documentatia aprobată care cuprinde, după caz:

(i) consolidarea sistemului structural al clădirii existente sau a unor elemente structurale ale acesteia;

(ii) introducerea unor elemente structurale suplimentare si/sau repararea elementelor nestructurale ale clădirii existente;

(iii) îmbunătătirea terenului de fundare, termoizolarea si/sau hidroizolarea clădirii si/sau a instalatiilor aferente în zona de interventie;

(iv) desfacerea si refacerea finisajelor în zona de interventie;

(v) desfacerea si refacerea instalatiilor si/sau a echipamentelor în zona de interventie si, după caz, înlocuirea acestora sau a unor elemente componente;

(vi) alte lucrări strict necesare în zona de interventie, justificate din punct de vedere tehnic prin solutia de interventie adoptată si reglementările tehnice în vigoare;”

6. La articolul 10 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), care va avea următorul cuprins:

“i) actionarea în justitie a proprietarilor care obstructionează desfăsurarea activitătilor de proiectare si/sau de executie a lucrărilor de consolidare a clădirilor nominalizate în programele anuale, la judecătoria în raza căreia este situată clădirea, în procedură de urgentă si cu scutirea taxei de timbru.”

7. După alineatul (2) al articolului 10 se introduc două alineate noi, alineatele (3) si (4), care vor avea următorul cuprins:

“(3) Pentru realizarea în conditii de sigurantă a lucrărilor de consolidare si asigurarea continuitătii acestora, activitătile comerciale si nonprofit desfăsurate în spatiile existente din clădirile nominalizate în programele anuale se suspendă de drept pe durata executiei lucrărilor de consolidare.copyrightdsc.net

(4) Furnizorii de utilităti sunt obligati să realizeze în regim de urgentă, pe baza contractelor încheiate în conditiile legii, lucrările de specialitate determinate de solutiile de consolidare adoptate si cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare, care să asigure functionalitatea clădirii.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 62.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.10 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

           

            Articol unic. - Articolul 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu alineatele (5), (6), (7) si (8) cu următorul cuprins:

            “(5) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului poate acorda împrumuturi în conditiile alin. (2) si (3) si pentru plata unei părti din consumul de energie electrică si gaze naturale aferent perioadei 1 iulie30 septembrie 2003, pentru societătile comerciale «Siderurgica» - S.A. Hunedoara, «Roman» - S.A. Brasov si «ARO» - S.A. Câmpulung.

            (6) Sumele încasate de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, în conditiile alin. (5), vor fi virate integral în contul datoriilor către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice «Termoelectrica» - S.A.

            (7) Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice «Termoelectrica» - S.A. va utiliza sumele pentru achitarea datoriilor către Compania Natională a Lignitului Oltenia - S.A. în limita obligatiilor acesteia la Fondul de risc pentru garantii de stat aferente împrumuturilor externe. Sumele astfel încasate de către Compania Natională a Lignitului Oltenia - S.A., precum si diferenta rămasă fată de suma încasată de la Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice «Termoelectrica» - S.A. vor fi utilizate integral pentru plata datoriilor proprii către Fondul de risc pentru garantii de stat aferente împrumuturilor externe.

            (8) Primirea si utilizarea sumelor prevăzute la alin. (6) si (7) de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei «Electrica» - S.A., Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice «Termoelectrica» - S.A. si Compania Natională a Lignitului Oltenia - S.A. se efectuează prin conturi distincte deschise în acest scop la Trezoreria Statului de către societătile comerciale.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 63.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Procesul-verbal al celei de-a XXXIII-a sesiuni a Comisiei mixte pentru reconstituirea si marcarea frontierei de stat dintre România si Serbia si Muntenegru, desfăsurată în perioada 10-13 martie 2003, semnat la Belgrad la 13 martie 2003

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările

ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă hotărârile cuprinse în Procesul-verbal al celei de-a XXXIII-a sesiuni a Comisiei mixte pentru reconstituirea si marcarea frontierei de stat dintre România si Serbia si Muntenegru, desfăsurată în perioada 10-13 martie 2003, semnat la Belgrad la 13 martie 2003.

            Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor va asigura punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 951.

 

PROCES - VERBAL

al celei de-a XXXIII-a sesiuni a Comisiei mixte pentru reconstituirea si marcarea frontierei de stat dintre România si Serbia si Muntenegru, desfăsurată în perioada 10-13 martie 2003

 

            În baza art. 11 si 13 din Conventia dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind reconstituirea, marcarea si întretinerea liniei de frontieră si a semnelor de frontieră la frontiera de stat româno-iugoslavă, semnată la 15 decembrie 1976 (denumită în continuare Conventia), Comisia mixtă pentru reconstituirea si marcarea frontierei de stat româno-iugoslave (denumită în continuare Comisia mixtă) a desfăsurat cea de-a XXXIII-a sesiune pe teritoriul Serbiei si Muntenegrului, la Belgrad în perioada 10-13 martie 2003.

La sesiune au participat:

Din partea delegatiei României:

- comisar de politie Constantin Daminescu, presedintele delegatiei;

- inspector de politie Gheorghe Rîcu, membru;

- atasat Liviu Dumitru, expert;

- comisar-sef de politie Pavel Brebu, expert;

- comisar de politie Iancu Lesu, expert;

- subcomisar de politie Zoran Giurcovici, translator.

Din partea delegatiei Serbiei si Muntenegrului:

- colonel Rade Cucak, presedintele delegatiei;

- locotenent-colonel Sava Stankovic, membru;

- colonel Slavoljub Tomic, expert;

- căpitan Vladan Tadic, expert;

- locotenent Zlatan Milonjic, expert;

- Jelena Sitic, translator.

Comisia mixtă a adoptat următoarea ordine de zi:

1. Introducerea în documentele tehnice oficiale a modificărilor survenite în perioada întretinerii semnelor de frontieră în sectiunea de frontieră C, în cursul anului 2001

2. Adoptarea proceselor-verbale privind plantarea semnelor de frontieră în sectiunea de frontieră D, în anul 2002

3. Adoptarea documentului “Completări si modificări ale datelor topogeodezice ale liniei de frontieră româno-iugoslave, 2001- 2002” - volumul III

4. Adoptarea procesului-verbal final al Comisiei mixte pentru reconstituirea si marcarea frontierei de stat româno-iugoslave privind lucrările de reconstituire, marcare si întretinere a liniei de frontieră si a semnelor de frontieră în sectiunile de frontieră A, B, C si D, efectuate în anii 2001-2002

5. Diverse

Înainte de a se trece la analiza ordinii de zi, presedintele delegatiei Serbiei si Muntenegrului a informat că la data adoptării Cartei constitutionale si a Legii privind aplicarea acesteia (4 februarie 2003), Republica Federală Iugoslavia s-a transformat în uniunea de state Serbia si Muntenegru. Toate drepturile si obligatiile Republicii Federale Iugoslavia, în conformitate cu Carta constitutională, au fost transmise Serbiei si Muntenegrului. În conformitate cu aceasta, delegatia Republicii Federale Iugoslavia (delegatia iugoslavă) îsi schimbă numele în delegatia Serbiei si Muntenegrului din Comisia mixtă pentru reconstituirea si marcarea frontierei de stat dintre Serbia si Muntenegru si România.

După schimbul de păreri în legătură cu ordinea de zi, Comisia mixtă a constatat si a concluzionat următoarele:

La punctul 1 al ordinii de zi:

Comisia mixtă a analizat, a adoptat si a introdus în documentele tehnice oficiale modificările survenite în perioada întretinerii semnelor de frontieră în sectiunea de frontieră C, în cursul anului 2001.

A fost schimbată pozitia 17 - semne de frontieră: C62R, C84J, C111aR, C146bJ, C150R, C153J, C154R, C173J, C188R, C189R, C214J, C231J, C251R, C252R, C259J, C260J.

Au fost completate plansele: V, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV si XVI.

Completările au fost efectuate cu culoarea maron.

Presedintii delegatiilor au semnat si au stampilat completările introduse.

La punctul 2 al ordinii de zi:

Comisia mixtă a analizat si a adoptat procesele-verbale privind plantarea semnelor de frontieră în sectiunea de frontieră D, în anul 2002.

A fost schimbată pozitia 40 de semne de frontieră:

- pe teritoriul României 35 de semne:

- 10 stâlpi de frontieră principali: D32R, D45R, D46R, D75R, D77R, D19R, D159R, D167R, D172R, D173R;

- 25 de stâlpi de frontieră ajutători: D30/1R, D30/2R, D30/3R, D31/1R, D31/3R, D32/1R, D32/2R, D32/3R, D33/3R, D38/1R, D38/2R, D46/1R, D73/1R, D74/2R, D79/1R, D104/1R, D115/2R, D115/3R, D127/2R, D135/1R, D158/1R, D158/2R, D159/1R, D166/2R, D176/2R;

- pe teritoriul Serbiei si Muntenegrului 5 semne:

- 3 stâlpi de frontieră principali: D56J, D108J, D167J;

- 2 stâlpi de frontieră ajutători: D33/2J, D108/4J.

Procesele-verbale au fost semnate de către conducătorii grupelor mixte de lucru, iar presedintii delegatiilor le-au semnat si le-au stampilat. Prin semnare procesele-verbale devin parte componentă a documentatiei oficiale, iar precedentele procese-verbale privind plantarea acestor semne de frontieră ies din vigoare.

La punctul 3 al ordinii de zi:

Comisia mixtă a analizat si a adoptat documentul “Completări si modificări ale datelor topogeodezice ale liniei de frontieră româno-iugoslave, 2001-2002” - volumul III.

“Completări si modificări ale datelor topogeodezice ale liniei de frontieră româno-iugoslave, 2001-2002” - volumul III a fost semnat de conducătorii grupelor mixte de lucru si de expertii Comisiei mixte, iar presedintii delegatiilor le-au semnat si le-au stampilat. Prin semnare documentul devine parte integrantă a documentatiei oficiale.

La punctul 4 al ordinii de zi:

Comisia mixtă a analizat si a adoptat procesul-verbal final al Comisiei mixte pentru reconstituirea si marcarea frontierei de stat româno-iugoslave privind lucrările de reconstituire, marcare si întretinere a liniei de frontieră si a semnelor de frontieră în sectiunile de frontieră A, B, C si D, efectuate în anii 2001-2002.

Presedintii delegatiilor au semnat si au stampilat procesul-verbal final.

La punctul 5 al ordinii de zi:

În conformitate cu rezultatele controlului documentatiei de frontieră pentru sectiunea de frontieră C efectuat si la propunerea expertilor, Comisia mixtă a hotărât ca, pe baza zborului aerofotogrammetric si a măsurătorilor GPS ale liniei de frontieră si a semnelor de frontieră din sectiunea de frontieră C a frontierei de stat româno-iugoslave, realizate în anul 2001, să întocmească o documentatie de frontieră modernă (ortofotoplanuri), care va înlocui documentatia de frontieră în vigoare. Comisia mixtă a hotărât ca partea sârbo-muntenegreană, până la finele anului 2003, să realizeze ortofotoplanurile. Partea română va pune la dispozitie în timp util propunerile cu solutiile de redactare pentru realizarea ortofotoplanurilor si datele necesare.

Următoarea sesiune ordinară a Comisiei mixte, la care se vor organiza lucrările privind controlul periodic, reconstituirea, marcarea si întretinerea liniei de frontieră si a semnelor de frontieră, prevăzute la art. 11 din Conventie, se va desfăsura în luna noiembrie 2005 pe teritoriul României. Data exactă si locul desfăsurării sesiunii se vor stabili prin schimb de scrisori, de către presedintii celor două delegatii.

Pentru problemele referitoare la realizarea documentatiei de frontieră, modificarea Conventiei si alte probleme curente, Comisia mixtă va desfăsura sesiuni extraordinare.

Activitatea Comisiei mixte s-a desfăsurat într-o atmosferă de întelegere reciprocă si în spiritul colaborării depline.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare originale, fiecare în limba română si în limba sârbă. Ambele texte sunt egal autentice.

Prezentul proces-verbal va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări, prin care părtile, pe cale diplomatică, îsi comunică reciproc îndeplinirea conditiilor prevăzute de reglementările interne pentru adoptarea lui.

Semnat la Belgrad la 13 martie 2003.

 

Presedintele Delegatiei Române din Comisia mixtă,

Constantin Daminescu,

comisar de politie

Presedintele Delegatiei Serbiei si Muntenegrului

din Comisia mixtă,

Rade Cucak,

colonel

 

PROCES - VERBAL FINAL

al Comisiei mixte pentru reconstituirea si marcarea frontierei de stat româno-iugoslave privind lucrările de reconstituire, marcare si întretinere a liniei de frontieră si semnelor de frontieră în sectiunile de frontieră A, B, C si D, efectuate în cursul anilor 2001 si 2002

 

I

1. Comisia mixtă pentru reconstituirea si marcarea frontierei de stat româno-iugoslave (denumită în continuare Comisia mixtă), constituită în baza art. 13 din Conventia dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind reconstituirea, marcarea si întretinerea liniei de frontieră si a semnelor de frontieră la frontiera de stat româno-iugoslavă, semnată la Belgrad la 15 decembrie 1976 (denumită în continuare Conventia).

2. În scopul îndeplinirii sarcinilor prevăzute la art. 11 din Conventie, în cursul anilor 2001 si 2002 Comisia mixtă a organizat lucrări pentru reconstituirea, marcarea si întretinerea liniei de frontieră si a semnelor de frontieră în sectiunile de frontieră A, B, C si D ale frontierei de stat româno-iugoslave.

3. La cea de-a XXXIII-a sesiune a Comisiei mixte, care s-a desfăsurat la Belgrad în perioada 10-13 martie 2003, a fost întocmit Procesul-verbal final al Comisiei mixte pentru reconstituirea si marcarea frontierei de stat româno-iugoslave privind lucrările de reconstituire, marcare si întretinere a liniei de frontieră si a semnelor de frontieră în sectiunile de frontieră A, B, C si D, efectuate în cursul anilor 2001 si 2002.

La sesiune au participat:

Din partea română:

- comisar de politie Constantin Daminescu, presedintele delegatiei;

- inspector de politie Gheorghe Rîcu, membru;

- atasat Liviu Dumitru, expert;

- comisar-sef de politie Pavel Brebu, expert;

- comisar de politie Iancu Lesu, expert;

- subcomisar de politie Zoran Giurcovici, translator.

Din partea iugoslavă:

- colonel Rade Cucak, presedintele delegatiei;

- locotenet-colonel Sava Stankovic, membru;

- colonel Slavoljub Tomic, expert;

- căpitan Vladan Tadic, expert;

- locotenent Zlatan Milonjic, expert;

- Jelena Sitic, translator.

II

1. În scopul planificării, organizării, îndrumării si verificării lucrărilor, Comisia mixtă a desfăsurat două sesiuni.

La sesiuni Comisia mixtă a planificat lucrările de teren, activitatea expertilor si a grupelor mixte de lucru, a stabilit termene pentru realizarea anumitor lucrări, a întocmit instructiunea pentru efectuarea lucrărilor la frontieră, a analizat problemele referitoare la marcarea unor portiuni ale frontierei, a întocmit documentele de frontieră cu completări si a rezolvat alte obligatii în legătură cu organizarea efectuării si controlului lucrărilor mentionate.

2. Pentru realizarea lucrărilor privind controlul periodic, reconstituirea, marcarea si întretinerea liniei de frontieră si a semnelor de frontieră, Comisia mixtă a constituit grupe mixte de lucru, a îndrumat activitatea acestora, a controlat si a aprobat lucrările efectuate la frontieră, a rezolvat si alte probleme care nu au fost solutionate de către conducătorii grupelor mixte de lucru si de experti.

3. În cursul anilor 2001 si 2002 Comisia mixtă a efectuat câte două verificări si controale ale lucrărilor care au fost executate de grupele mixte de lucru.

4. La fiecare sesiune, întâlnire, verificare si control al lucrărilor Comisia mixtă a întocmit procese-verbale care au fost înaintate spre aprobare autoritătilor competente ale ambelor state.

III

Lucrările privind controlul periodic, reconstituirea, marcarea si întretinerea liniei de frontieră si a semnelor de frontieră au fost efectuate pe baza următoarelor documente:

- Tratatul între principalele Puteri aliate si asociate si Polonia, România, Statul Sârb, Croat si Sloven si Statul Ceho-Slovac privitor la anumite fruntarii ale acestor state (art. 3), semnat la Sevres la 10 august 1920;

- Protocolul relativ privind delimitarea finală a frontierei între Regatul României si Regatul Sârb, Croat si Sloven, semnat la Belgrad la 24 noiembrie 1923;

- Protocolul între guvernele Regatului României de o parte si Regatul Sârb, Croat si Sloven, privind triplexul, semnat la Bucuresti la 4 iunie 1927;

- Tratatul de pace cu România, semnat la Paris la 10 februarie 1947;

- Acordul între Republica Populară Română si Republica Socialistă Federativă Iugoslavia privind realizarea si exploatarea Sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier, pe fluviul Dunărea, semnat la Belgrad la 30 noiembrie 1963;

- Protocolul între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind rectificarea frontierei de stat româno-iugoslave în zona obiectivului principal al sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier, pe fluviul Dunărea, semnat la Belgrad la 8 februarie 1975;

- Conventia între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind reconstituirea, marcarea si întretinerea liniei de frontieră si a semnelor de frontieră, la frontiera de stat româno-iugoslavă, semnat la Belgrad la 15 decembrie 1976;

- Acordul între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind conditiile extinderii colaborării pentru utilizarea potentialului hidroenergetic al Dunării, semnat la Bucuresti la 19 februarie 1977;

- Protocolul între Guvernul României si Consiliul Executiv Federal al Adunării Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind rectificarea liniei frontierei de stat româno-iugoslave în zona obiectului principal al sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier II, pe fluviul Dunărea, semnat la Timisoara la 25 septembrie 1990;

- Hărtile, planurile si Descrierea detaliată a liniei de frontieră, întocmite pe baza Tratatului de la Sevres privind trasarea frontierei, 1920-1923;

- Albumul cu hărtile liniei de frontieră, Descrierea detaliată si Catalogul cu datele topogeodezice ale liniei de frontieră pe fluviul Dunărea - sectiunea de frontieră D (partea I), semnate la Timisoara la 12 decembrie 1975;

- Albumul cu hărtile liniei de frontieră pe râul Nera, semnat la Belgrad la 16 decembrie 1976;

- Albumul cu hărtile liniei de frontieră, Descrierea detaliată si Catalogul cu datele topogeodezice ale liniei de frontieră pe fluviul Dunărea - sectiunea de frontieră D (partea a II-a), semnat la Kladovo la 19 octombrie 1990;

- Albumul cu hărtile liniei de frontieră, Descrierea detaliată si Catalogul cu datele topogeodezice ale liniei de frontieră pentru sectiunea de frontieră A, semnat la Timisoara la 15 decembrie 2000;

- Albumul cu hărtile liniei de frontieră, Descrierea detaliată si Catalogul cu datele topogeodezice ale liniei de frontieră pentru sectiunea de frontieră B, semnat la Timisoara la 15 decembrie 2000;

- Procesele-verbale privind lucrările efectuate la întretinerile periodice ale liniei de frontieră în cursul anilor 1976, 1981 si 1986;

- Completări si modificări ale datelor topogeodezice I, din 1990-1991, semnate la Drobeta-Turnu Severin la 23 noiembrie 1994;

- Completări si modificări ale datelor topogeodezice II, din 1995-1996, semnate la Vrsac la 16 iulie 1997;

- Instructiunea tehnică privind efectuarea lucrărilor la frontiera de stat româno-iugoslavă si a altor hotărâri si concluzii adoptate de către Comisia mixtă.

IV

1. Lucrările de reconstituire, marcare si întretinere a liniei de frontieră si a semnelor de frontieră au fost efectuate în conformitate cu art. 7 din Conventie.

Partea română este responsabilă pentru întretinerea semnelor de frontieră pe un singur rând în sectiunea de frontieră A, pentru semnele de marcare indirectă ale frontierei (duble si alternative), care se găsesc pe teritoriul român în sectiunile de frontieră A, B si D, pentru stâlpii de frontieră ajutători (pilotii) în zona sectiunii de frontieră A, de la A.1 până la A.3/4 (inclusiv), în timp ce sectiunea de frontieră C răspunde de întretinerea tuturor semnelor de frontieră si a stâlpilor de frontieră ajutători (pilotii) care se găsesc pe malul stâng al râului Nera, independent de apartenenta acestora.

Partea iugoslavă este responsabilă pentru întretinerea semnelor de frontieră pe un singur rând din sectiunea de frontieră B, pentru semnele de frontieră pentru marcarea indirectă a frontierei (duble si alternative), care se află pe teritoriul iugoslav în sectiunile de frontieră A, B si D, pentru stâlpii de frontieră ajutători (pilotii) în zona sectiunii de frontieră A, de la A.3/5 până la A.6 (inclusiv), în timp ce în sectiunea de frontieră C răspunde de întretinerea tuturor semnelor de frontieră si a stâlpilor de frontieră ajutători (pilotii), care se află pe malul drept al râului Nera, independent de apartenentă.

2. Comisia mixtă, în conformitate cu obligatiile fiecărei părti mentionate, a format grupe mixte de lucru care au efectuat lucrările de teren:

- în sectiunea de frontieră A partea română din grupa mixtă de lucru a început lucrările la data de 1 mai 2002 si le-a finalizat la data de 4 octombrie 2002. Partea iugoslavă din grupa mixtă de lucru a început lucrările la data de 13 mai 2002 si le-a finalizat la data de 4 octombrie 2002;

- în sectiunea de frontieră B partea română din grupa mixtă de lucru a început lucrările la data de 4 iunie 2001 si le-a finalizat la data de 20 octombrie 2001. Partea iugoslavă din grupa mixtă de lucru a început lucrările la data de 3 septembrie 2001 si le-a finalizat la data de 5 octombrie 2001;

- în sectiunea de frontieră C partea română din grupa mixtă de lucru a început lucrările la data de 4 mai 2001 si le-a finalizat la data de 12 iulie 2001. Partea iugoslavă din grupa mixtă de lucru a început lucrările la data de 4 mai 2001 si le-a finalizat la data de 12 iulie 2001;

- în sectiunea de frontieră D partea română din grupa mixtă de lucru a început lucrările la data de 24 aprilie 2002 si le-a finalizat la data de 24 septembrie 2002. Partea iugoslavă din grupa mixtă de lucru a început lucrările la data de 14 mai 2002 si le-a finalizat la data de 4 octombrie 2002.

3. La finalizarea lucrărilor de teren expertii Comisiei mixte si conducătorii grupelor mixte de lucru au calculat coordonatele semnelor de frontieră si au pregătit datele care sunt necesare pentru completarea documentatiei de frontieră.

Pentru semnele de frontieră nou-plantate, cele mutate si cele care si-au schimbat pozitia si cota, în sectiunea de frontieră D, partea română a întocmit 35 de procese-verbale privind plantarea semnelor de frontieră, iar partea iugoslavă 5 procese-verbale privind plantarea semnelor de frontieră.

Expertii Comisiei mixte au întocmit documentul “Completări si modificări ale datelor topogeodezice” - volumul III, din 2001- 2002, în care sunt cuprinse datele numerice, grafice si textuale despre schimbările survenite în cursul lucrărilor privind reconstituirea, marcarea si întretinerea liniei de frontieră si a semnelor de frontieră în sectiunea de frontieră A, B, C si D ale frontierei de stat româno-iugoslave, în cursul anilor 2001-2002.

V

1. Comisia mixtă a constatat că la lucrările de reconstituire, marcare si întretinere a liniei de frontieră si a semnelor de frontieră în sectiunile de frontieră A, B, C si D, din anii 2001-2002, s-au realizat următoarele:

- a fost verificată pozitia semnelor de frontieră 5.225 buc.

- a fost verificată instrumental pozitia semnelor de frontieră 513 buc.

- s-au plantat pe locuri noi semne de frontieră pentru care s-au realizat măsurători geodezice  si calculul coordonatelor si cotelor 57 buc.

- s-au plantat noi semne de frontieră în locul celor dispărute sau distruse 17 buc.

- s-au plantat noi stâlpi de frontieră ajutători (piloti) în locul celor dispăruti sau distrusi 77 buc.

- au fost reparate semne de frontieră distruse 994 buc.

- au fost aduse în pozitie verticală (ridicare, îndreptare si săpare) semne de frontieră 480 buc.

- au fost vopsite semne de frontieră si înscrise initialele si înscrisurile numerice de pe semnele de frontieră 6.073 buc.

În toate portiunile frontierei, unde linia de frontieră este marcată printr-un singur rând de borne de frontieră, a fost curătat un culoar cu lătimea de 3 m de arbori, arbusti si vegetatie, de o parte si de alta a liniei de frontieră.

În portiunile unde linia de frontieră este marcată prin semne de frontieră duble sau alternative a fost curătat terenul pe o rază de 1 m în jurul fiecărei borne de frontieră.

Grupa mixtă nr. 1, în cursul anului 2001, a adus în starea corectă piramida triplex de la triplexul frontierei româno-iugoslave-maghiare (triplex confinium), iar partea română din grupa mixtă de lucru a efectuat aceleasi lucrări asupra semnului de frontieră (triplex confinium) la triplexul frontierei româno-iugoslave-bulgare, aceste activităti fiind controlate si aprobate de Comisia mixtă.

Conducătorii grupelor mixte de lucru au întocmit procese-verbale ale lucrărilor de teren efectuate pentru fiecare sectiune de frontieră separat si le-au trimis Comisiei mixte spre aprobare.

2. Comisia mixtă a constatat că, în urma cresterii nivelului din lacul de acumulare a sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier, semnele de frontieră de la vărsarea râului Nera (în sectiunea de frontieră C) se găsesc sub apă si nu mai este posibilă întretinerea lor. Semnele de frontieră care se găsesc sub apă sunt:

- pe teritoriul român 9 semne de frontieră: C301R, C302R, C303R, C304R, C305R, C306R, C307R, C308R si C309R;

- pe teritoriul iugoslav 16 semne de frontieră: C295J, C296J, C297J, C298J, C299J, C300J, C301J, C302J, C303J, C304aJ, C304bJ, C304cJ, C305J, C306J, C307J si C308J.

Comisia mixtă a aprobat planul privind noua marcare a frontierei de stat la vărsarea râului Nera, prin care semnele de frontieră mentionate vor fi înlocuite.

3. În sectiunea de frontieră D, pe teritoriul român, ca urmare a lucrărilor de constructie a drumurilor, îndiguire si taluzare a malurilor, nu s-au putut planta 21 de stâlpi de frontieră: D31R, D31/2R, D33R, D33/1R, D33/2R, D39/1R, D39/2R, D39/3R, D40R, D40/1R, D40/2R, D41R, D41/1R, D47R, D47/1R, D47/2R, D57/2R, D141/1R, D142/1R, D168R si D168/1R.

Semnele de frontieră mentionate vor fi plantate pe locurile corespunzătoare la finalizarea lucrărilor de constructie.

VI

Conform hotărârii Comisiei mixte a fost formată o grupă mixtă de lucru specială, care a efectuat în perioada 22-26 iulie 2002 marcarea liniei de frontieră la vărsarea râului Nera în Dunăre.

Ca urmare a nivelului ridicat al apei în lacul de acumulare al sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier, la vărsarea râului Nera au fost plantati stâlpi de frontieră ajutători din metal (piloti) pe profilurile nr. 300, 301, 302, 303, 304a si 305, precum si două geamanduri pe profilurile nr. 307 si 309.

A fost verificată si pozitia pilotilor pe profilurile nr. 296b si 297 si s-a stabilit că acestia nu se găsesc la locul lor. Comisia mixtă a hotărât ca acesti piloti să fie replantati cu prilejul următoarei întretineri periodice.

Echipa română a pregătit si a efectuat plantarea stâlpilor de frontieră ajutători din metal (pilotilor). Toti pilotii nou-plantati au dungi vopsite cu culoare rosie si albă, iar pentru o mai bună vizibilitate au dispuse în vârf aripi duble, conform modelului semna- lelor geodezice. La actualul nivel al apei fluviului Dunărea, înăltimea tuturor pilotilor nou-plantati are o medie de aproximativ 2,5 m deasupra apei. Lungimea lantului prin care sunt fixate geamandurile asigură pozitia lor stabilă la o eventuală crestere a nivelului apei fluviului Dunărea la 2 m.

VII

Conform hotărârii Comisiei mixte, o grupă mixtă de lucru constituită special a efectuat măsurători geodezice cu GPS în sectiunea de frontieră C a frontierei de stat româno-iugoslave, pentru controlul calitătii documentatiei în vigoare. Ca urmare a erorilor importante ale coordonatelor semnelor de frontieră obtinute pe baza măsurătorilor din teren, fată de coordonatele acestora din documentatia în vigoare din anul 1976 si a schimbărilor survenite în pozitia elementelor de planimetrie si relief, Comisia mixtă a hotărât ca pentru sectiunea de frontieră C a frontierei de stat româno-iugoslave să se întocmească în anul 2003 o nouă documentatie.

VIII

1. Comisia mixtă constată că lucrările privind reconstituirea, marcarea si întretinerea liniei de frontieră si a semnelor de frontieră au fost efectuate în conformitate cu documentele de frontieră oficiale, hotărârile si recomandările Comisiei mixte.

2. La finalizarea lucrărilor de pe frontieră, mentionate în acest proces-verbal final, frontiera de stat româno-iugoslavă stabilită în documentele de frontieră a rămas neschimbată.

3. Activitatea Comisiei mixte, a grupelor mixte de experti si a grupelor mixte de lucru s-a desfăsurat în spiritul deplinei colaborări si întelegeri reciproce, fapt ce a contribuit la îndeplinirea cu succes a obligatiilor prevăzute în Conventie.

IX

Prezentul proces-verbal final va fi înaintat spre adoptare autoritătilor competente ale ambelor părti. Acesta va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări, prin care părtile, pe cale diplomatică, îsi comunică reciproc îndeplinirea conditiilor prevăzute de reglementările interne pentru adoptarea lui.

Prezentul proces-verbal final a fost întocmit în două exemplare originale, fiecare în limba română si în limba sârbă, ambele texte fiind egal autentice.

Câte unul dintre exemplarele procesului-verbal final a fost schimbat reciproc.

            Semnat la Belgrad la 13 martie 2003.

 

Presedintele Delegatiei Române din Comisia mixtă,

Constantin Daminescu,

comisar de politie

Presedintele Delegatiei Iugoslave din Comisia mixtă,

Rade Cucak,

colonel