MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 618         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 30 august 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

523. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler Centrului 89 Principal de Transmisiuni

 

524. - Decret pentru trecerea în rezervă a unui general de brigadă din Ministerul Apărării Nationale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

64. - Ordonantă pentru ratificarea Conventiei dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind conditiile de functionare a cursului international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 11 iulie 2003, si a Conventiei de finantare dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părtii franceze la finantarea întretinerii stagiarilor de la cursul international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 11 iulie 2003

 

Conventie între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind conditiile de functionare a cursului international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române

 

Conventie de finantare între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părtii franceze la finantarea întretinerii stagiarilor de la cursul international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române

 

65. - Ordonantă pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001

 

67. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

 

69. - Ordonantă pentru completarea art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

982. - Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în domeniul public al judetelor si în administrarea consiliilor judetene respective

 

983. - Hotărâre pentru aprobarea finantării proiectului “Turneul «Rădăcini - omagiu Mariei Tănase»” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

984. - Hotărâre privind instituirea unei măsuri de salvgardare la importul de zahăr rafinat originar din Republica Moldova

 

1.006. - Hotărâre privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei începând cu luna septembrie 2003

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler Centrului 89 Principal de Transmisiuni

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 8 lit. A, art. 11 alin. (1) pct. III.1 lit. d) si ale art. 39 alin. (4) din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului apărării nationale, pentru devotamentul si competenta prin care a asigurat legăturile la nivel strategic ale tuturor structurilor centrale de conducere ale Ministerului Apărării Nationale, pentru rezultatele remarcabile obtinute în îndeplinirea unor misiuni de mare complexitate si amploare, pentru locul si rolul important pe care le are în cadrul sistemului national de apărare,

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler Centrului 89 Principal de Transmisiuni.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 27 august 2003.

Nr. 523.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru trecerea în rezervă a unui general de brigadă din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a) si ale art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Pe data de 30 septembrie 2003, domnul general de brigadă Stan Ion Petrescu se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 27 august 2003.

Nr. 524.

 

ORDONANTE S I HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru ratificarea Conventiei dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind conditiile de functionare a cursului international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 11 iulie 2003, si a Conventiei de finantare dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părtii franceze la finantarea întretinerii stagiarilor de la cursul international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 11 iulie 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. I din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Se ratifică Conventia dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind conditiile de functionare a cursului international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 11 iulie 2003.

Art. 2. - Se ratifică Conventia de finantare dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părtii franceze la finantarea întretinerii stagiarilor de la cursul international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 11 iulie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 64.

 

CONVENTIE

între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind conditiile de functionare a cursului international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române

 

Ministerul Administratiei si Internelor din România, denumit în continuare partea română, si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză, denumit în continuare partea franceză, ambele denumite în continuare părti,

având în vedere prevederile Memorandumului dintre ministrul de interne al României si ministrul afacerilor externe al Republicii Franceze referitor la cooperarea în domeniul pregătirii ofiterilor de jandarmi, semnat la Paris la 28 septembrie 1999,

ca urmare a Conventiei generale dintre Ministerul de Interne din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză referitoare la conditiile de functionare a Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 6 noiembrie 2002, denumită în continuare conventie generală, exprimându-si vointa comună de a continua si de a dezvolta cooperarea în acest domeniu, pe baza încrederii reciproce si a raporturilor traditionale de prietenie existente între statele lor si în scopul valorificării bunelor rezultate obtinute prin aplicarea conventiei generale, au convenit cele ce urmează:

Art. 1. - (1) Părtile constată existenta si recunosc capabilitatea operatională (didactică, administrativă si logistică) a Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, situată la Bucuresti, pe teritoriul României. Aceasta va fi denumită în continuare, în text, Scoala.

(2) Scoala este destinată să pregătească ofiteri români de jandarmi care au absolvit Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza”. Limbile de predare vor fi româna si franceza.

(3) În limita capacitătii didactice si a spatiului disponibil, Scoala asigură si desfăsurarea altor cursuri prevăzute în Graficul anual de perfectionare a pregătirii ofiterilor în activitate si în rezervă.

(4) Adresându-se pentru început ofiterilor români, Scoala are, de asemenea, ca obiectiv deschiderea pe plan international, prin desfăsurarea activitătilor de pregătire în cadrul unui curs international.

(5) Cursul international este destinat satisfacerii nevoilor proprii ale României si ale acelor state legate de România si de Franta prin acorduri de cooperare sau printr-o conventie specială referitoare la pregătirea stagiarilor.

(6) Capacitatea anuală de primire a cursului international este de maximum 20 de stagiari. În afara celor 20 de locuri, eventuala participare a stagiarilor francezi va face obiectul unei întelegeri directe între comandantul Jandarmeriei Române si directorul general al Jandarmeriei Nationale Franceze si nu va fi asigurată financiar prin prezenta conventie.

(7) Pentru buna desfăsurare a procesului de învătământ în cadrul cursului international, părtile convin că instructori din tări terte pot fi, de asemenea, invitati pentru interventii de specialitate.

Art. 2. - (1) Scoala face parte integrantă din structura Jandarmeriei Române, fiind în subordinea directă a comandantului acesteia.

(2) Comandantul Scolii este un ofiter român de jandarmi cu grad superior.

Art. 3. - (1) Pentru scopurile conventiei generale si cele ale prezentei Conventii dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind conditiile de functionare a cursului international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, denumită în continuare conventia, partea franceză se angajează să trimită, iar partea română este de acord să primească următoarele categorii de personal:

a) ofiterul superior al Jandarmeriei Nationale Franceze, numit în calitate de consilier al comandantului Scolii, va avea ca principale sarcini urmărirea desfăsurării cursului international pentru partea franceză si sprijinirea activitătii pedagogice si de instruire, precum si gestionarea sprijinului material furnizat de către Franta. Acest ofiter este pus la dispozitia părtii române pe durata prezentei conventii;

b) un ofiter subaltern, responsabil al cursului international. Acest ofiter este pus la dispozitia părtii române pe durata desfăsurării cursului international;

c) instructori specializati, a căror prezentă este considerată necesară, pe durate limitate, pentru satisfacerea nevoilor de învătământ.

(2) Retributia si celelalte drepturi, fie ele bănesti, materiale sau de orice altă natură, cuvenite personalului francez prevăzut la alin. (1), se asigură de către partea franceză.

(3) Statutul, drepturile si obligatiile personalului francez prevăzut la alin. (1), pe teritoriul României, sunt cele prevăzute pentru personalul militar si civil si pentru membrii lor de familie în Acordul dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995 si ratificat de România prin Legea nr. 23/1996.

(4) În aplicarea dispozitiilor prezentei conventii, în timpul activitătilor desfăsurate în cadrul Scolii si în relatiile cu personalul Jandarmeriei Române, personalul francez va respecta următoarele reguli:

a) activitatea se desfăsoară potrivit programului de lucru al Scolii, pe baza unui plan de muncă aprobat de comandantul Scolii sau, după caz, de comandantul Jandarmeriei Române, la propunerea consilierului francez;

b) în activitatea profesională personalul francez este supus, nemijlocit sau, după caz, prin intermediul sefului ierarhic, autoritătii comandantului Scolii si comandantului Jandarmeriei Române, cu care comunică prin canalele stabilite de comun acord si pe care are obligatia de a-I informa permanent cu privire la rezultatele activitătii si eventualele dificultăti întâmpinate, în limitele misiunii încredintate;

c) personalul francez se va obliga, prin angajament scris, să asigure păstrarea secretului profesional si a confidentialitătii documentelor, datelor si informatiilor la care are acces în exercitarea atributiilor sale stabilite în baza prezentei conventii, potrivit nivelului de clasificare stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare în România, atât pe durata de valabilitate a prezentei conventii, cât si după scurgerea acestei perioade.

Art. 4. - (1) În aplicarea dispozitiilor prezentei conventii, partea franceză îsi asumă următoarele responsabilităti si obligatii:

a) să sprijine activitătile de instruire, prin punerea la dispozitie a personalului specializat prevăzut la art. 3;

b) să participe, împreună cu partea română, la elaborarea, executarea si controlul programelor de instruire pentru cursul international;

c) să participe la întretinerea materialelor pedagogice si furnizarea consumabilelor de birotică, pe durata de valabilitate a prezentei conventii si în limita alocatiei sale bugetare anuale;

d) să asigure gestionarea si controlul mijloacelor financiare pe care le furnizează;

e) să asigure acordarea de sprijin pentru personalul pe care îl pune la dispozitia părtii române;

f) prin intermediul personalului său desemnat, să mentină o legătură privilegiată între Scoală si Scoala de Ofiteri a Jandarmeriei Nationale Franceze (SOJN) din Melun;

g) să participe la întretinerea stagiarilor de la cursul international, potrivit unor modalităti care vor face obiectul unei conventii de finantare;

h) să organizeze anual selectia stagiarilor care trebuie să participe la cursul international, precum si acreditarea instructorilor străini, în conlucrare cu atasatii de securitate internă sau, după caz, cu atasatii apărării din tările implicate, si să propună autoritătilor române repartitia cantitativă, pe tări, a viitorilor candidati si a instructorilor străini care pot fi propusi;

i) să organizeze anual, împreună cu partea română, examenele, să procedeze la verificarea cunostintelor si să stabilească rezultatele scolarizării de la cursul international.

(2) În aplicarea dispozitiilor prezentei conventii, partea română îsi asumă următoarele responsabilităti si obligatii:

a) să desemneze un ofiter de jandarmi cu grad superior în calitate de comandant al Scolii si să asigure încadrarea corespunzătoare a acesteia cu toate categoriile de personal necesar (didactic, logistic, administrativ etc.);

b) să pună la dispozitie, pentru scopurile prezentei conventii, clădirile si terenurile necesare pentru instruirea, cazarea si hrănirea personalului Scolii, a stagiarilor si a instructorilor străini;

c) să realizeze anual programe de instruire pentru cursul international în colaborare si de comun acord cu ofiterul superior francez, consilier al comandantului Scolii;

d) să asigure, cu contributia financiară a părtii franceze, întretinerea materialelor pedagogice puse la dispozitie de către aceasta si să participe la furnizarea consumabilelor de birotică;

e) să asigure întretinerea tuturor celorlalte materiale, inclusiv a mobilierului de cazare, puse la dispozitie de către partea franceză;

f) să asigure, în conformitate cu legislatia în vigoare, întretinerea generală a stagiarilor români care participă la cursul international si să suporte, de asemenea, cheltuielile pe care partea franceză nu le finantează pentru acestia, în conformitate cu conventia de finantare prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. g);

g) să acorde sprijin pentru instalarea, rezolvarea formalitătilor administrative si asigurarea conditiilor de viată si de muncă ale personalului francez care cooperează în cadrul acestui proiect, în conformitate cu prevederile art. 3;

h) să pună la dispozitia consilierului francez o linie telefonică internatională si să asigure finantarea acesteia;

i) să stabilească anual, împreună cu partea franceză, repartitia cantitativă, pe tări, a candidatilor admisi si a instructorilor străini selectionati pentru cursul international;

j) să asigure, cu contributia financiară a Frantei, întretinerea completă, în materie de hrănire si cazare, a stagiarilor de la cursul international;

k) să asigure acordarea de asistentă medicală stagiarilor străini. Suma fixă lunară prin care se va acoperi asistenta medicală a acestora va fi asigurată de către Franta, potrivit dispozitiilor conventiei de finantare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. g);

l) să asigure securitatea tuturor stagiarilor străini si a instructorilor, pe timpul activitătilor de pregătire, în conditii similare celor ale jandarmilor români;

m) să asigure eliberarea vizelor corespunzătoare de sedere pentru stagiarii admisi si instructorii străini selectionati pentru cursul international.

Art. 5. - Partea română are prioritate la repartitia locurilor la cursul international. Partea română beneficiază, de drept, de 25% din locurile cursului international. Locurile neonorate vor fi redistribuite de comun acord între cele două părti.

Art. 6. - (1) Invitarea si selectia instructorilor din tările terte, susceptibili să sustină prelegeri în cadrul cursului international, vor fi realizate de către părti, pe baza analizei nevoilor procesului de învătământ, în functie de ofertele exprimate.

(2) Finantarea activitătilor rezultate din prezenta la cursul international a instructorilor din tările terte va fi asigurată fie de tara de origine, fie din alte surse identificate de părti.

(3) Activitătile, statutul, drepturile si obligatiile instructorilor din tările terte la cursul international vor fi similare celor ale personalului pus la dispozitie de partea franceză.

(4) Evaluarea acestor instructori va face obiectul unui capitol special al raportului final.

Art. 7. - Pe durata stagiului la Scoală, stagiarii si instructorii care participă la cursul international se supun legilor statului român si regulamentelor Ministerului Administratiei si Internelor din România.

Art. 8. - Partea franceză nu va interveni în litigiile care ar putea să apară între statul român si stagiarii si instructorii străini de la cursul international.copyrightdsc.net

Art. 9. - (1) În aplicarea dispozitiilor prezentei conventii, stagiarii străini si instructorii din tările terte care participă la cursul international vor primi soldă si vor fi echipati individual de către tările lor de origine. În vederea asigurării uniformitătii, partea română se angajează să furnizeze fiecărui stagiar străin, cu titlu de împrumut, o tinută de vară si una de iarnă de instructie.

(2) Stagiarii străini si instructorii din tările terte care participă la cursul international, proveniti din state cu care România nu are încheiate acorduri privind reciprocitatea în materia asistentei medicale, vor fi acceptati la curs numai sub rezerva prezentării unei polite de asigurare care să acopere riscurile de accident si/sau de deces, potrivit specificului activitătilor cursului international.

Art. 10. - (1) Activitătile de pregătire ale fiecărei promotii a cursului international vor face obiectul unui raport final, care se redactează de către comandantul Scolii, în colaborare cu consilierul său francez, si care va cuprinde, detaliat:

(i) modul de organizare si derulare a procesului de învătământ;

i(ii) continutul si rezultatele instruirii;

(iii) concluziile importante rezultate si propunerile pentru îmbunătătirea activitătii.

(2) Raportul va fi transmis reprezentantilor desemnati în acest scop de cele două părti, în termen de 45 de zile de la încheierea activitătilor cursului international, si va constitui documentul oficial în baza căruia părtile evaluează performantele cursului international.

Art. 11. - La încheierea fiecărei promotii a cursului international, tuturor absolventilor care vor promova verificările si examenele le va fi înmânată o diplomă din partea Scolii, pe care va fi aplicată dubla semnătură a părtii române si a părtii franceze, prin intermediul căreia le va fi atestată calificarea.

Art. 12. - (1) Angajamentele celor două părti enuntate în prezenta conventie se exercită în limita bugetelor anuale care le sunt alocate.

(2) Nerespectarea de către oricare dintre părti a angajamentelor prevăzute la art. 4, care nu fac obiectul alin. (1), va antrena imediat încetarea efectelor prezentei conventii.

(3) Orice diferend în legătură cu interpretarea si aplicarea prezentei conventii se solutionează prin consultări între comandantul Scolii si consilierul său francez. Legislatia aplicabilă este cea în vigoare pe teritoriul României.

Art. 13. - (1) Prezenta conventie va intra în vigoare la data la care partea română va notifica părtii franceze îndeplinirea procedurilor interne legale cerute pentru intrarea sa în vigoare si va rămâne valabilă până la data de 31 decembrie care urmează datei semnării sale de către cele două părti. Ea se va reînnoi apoi prin tacită reconductiune pentru noi perioade de un an, începând de la 1 ianuarie, sub rezerva deschiderii, prin legea finantării anuale, a unor credite care să permită părtii franceze asigurarea finantării angajamentelor asumate prin dispozitiile prezentei conventii, ce vor fi materializate printr-o conventie de finantare.

(2) De comun acord, părtile pot aduce modificări prezentei conventii, acestea urmând să intre în vigoare potrivit dispozitiilor alin. (1).

(3) Oricare dintre părti poate denunta, în orice moment, prezenta conventie, notificând în scris celeilalte părti intentia sa si motivele care justifică o asemenea decizie.

Denuntarea produce efecte după 6 luni de la data primirii unei asemenea notificări.

(4) Dacă părtile nu convin în alt fel, în cazul punerii în aplicare a dispozitiilor alin. (3) sau ale art. 12 alin. (2), orice angajament al uneia dintre părti fată de un tert, în legătură cu aplicarea prezentei conventii, precum si activitătile comune deja începute vor continua până la stingerea obligatiilor asumate fată de terti.

Semnată la Bucuresti la 11 iulie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si franceză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Administratiei si Internelor din România,

Ioan Rus,

ministrul administratiei si internelor

Pentru Ministerul Afacerilor Externe din Republica Fraceză,

Philippe Etienne,

ambasadorul Frantei în România

 

CONVENTIE DE FINANTARE

între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părtii franceze la finantarea întretinerii stagiarilor de la cursul international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române

 

Ministerul Administratiei si Internelor din România, denumit în continuare partea română, si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză, denumit în continuare partea franceză, ambele denumite în continuare părti, în aplicarea dispozitiilor Conventiei dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind conditiile de functionare a cursului international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 11 iulie 2003, denumită în continuare conventie, au convenit următoarele:

Art. 1. - (1) Partea română asigură functionarea generală a Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, situată în Bucuresti, pe teritoriul României, denumită în continuare Scoala.

(2) Prezenta conventie de finantare are ca obiect stabilirea modalitătilor de participare a părtii franceze la finantarea întretinerii stagiarilor de la cursul international al Scolii, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. g) din conventie, căreia îi este complementară.

Art. 2. - Pentru a participa la functionarea cursului international al Scolii, partea franceză pune la dispozitia ambasadorului Frantei în România o contributie financiară calculată în functie de o sumă fixă lunară pentru fiecare stagiar, a cărei valoare este indicată în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta conventie de finantare.

Art. 3. - Suma fixă mentionată la art. 2 cuprinde 4 părti:

- o parte principală “Întretinere si suport general” care acoperă cheltuielile de functionare generală;

- o parte “Hrănire-Cazare” care acoperă cheltuielile de functionare si întretinere a serviciului de hrănire si cazare a stagiarilor;

- o parte specifică “Instruire” pentru cheltuielile de documentare si pentru rechizitele stagiarilor;

- o parte “Bursă stagiar sau primă de scolarizare” pentru cheltuielile ce rezultă din activitatea cotidiană a stagiarilor care nu sunt români.

Art. 4. - Suma fixă mentionată la art. 3 va fi vărsată direct părtii române, în contul Scolii, si nu direct stagiarilor, cu exceptia “Bursei stagiar”, care va fi înmânată direct beneficiarilor, lunar, la termenul stabilit, de către partea franceză.

Art. 5. - Punerea la dispozitie a creditelor corespunzătoare cheltuielilor de functionare va fi asigurată semestrial de către partea franceză prin Ambasada Frantei în România.

Art. 6. - Consilierul comandantului Scolii va asigura, sub autoritatea părtii franceze, gestionarea creditelor de functionare în conformitate cu reglementarea financiară franceză în vigoare.

Art. 7. - Pentru a tine cont de costurile reale ale instruirii, în fiecare an, dacă este nevoie, valoarea sumei fixe lunare pentru fiecare stagiar, precizată în anexele la prezenta conventie de finantare, va fi eventual reevaluată.

Această valoare va fi reactualizată printr-un act aditional, concretizat printr-un schimb de note.

Art. 8. - (1) Prezenta conventie de finantare va intra în vigoare la data la care partea română va notifica părtii franceze îndeplinirea procedurilor interne legale cerute pentru intrarea sa în vigoare si va fi valabilă pe toată durata valabilitătii conventiei, căreia îi este complementară.

(2) De comun acord, părtile pot aduce modificări prezentei conventii de finantare, acestea urmând să intre în vigoare potrivit dispozitiilor alin. (1), cu exceptia actualizărilor prevăzute la art. 7, care se vor face prin schimb de note.

(3) Oricare dintre părti poate denunta, în orice moment, prezenta conventie de finantare, notificând în scris celeilalte părti intentia sa si motivele care justifică o asemenea decizie. Denuntarea produce efecte după 6 luni de la data primirii unei asemenea notificări.

Semnată la Bucuresti la 11 iulie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si franceză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Administratiei si Internelor din România,

Ioan Rus,

ministrul administratiei si internelor

Pentru Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză,

Philippe Etienne,

ambasadorul Frantei în România

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III.6 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Alineatele (1), (2) si (6) ale articolului 23 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 4 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Se înfiintează Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, care îsi exercită competentele si atributiile fată de toti operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, cu exceptia operatorilor de servicii de administrare a domeniului public si privat al unitătilor administrativ-teritoriale.

(2) Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală este institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea primului-ministru. Autoritatea este finantată din venituri proprii obtinute din acordarea licentelor si autorizatiilor, din contributia operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, precum si din alte surse, în conditiile legii. Cuantumul contributiei se va stabili prin hotărâre a Guvernului.

.………………………………..

(6) Modul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală se va stabili prin hotărâre a Guvernului.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 65.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 6 se introduc articolele 61-64 cu următorul cuprins:

“Art. 61. - Institutul National de Statistică, în calitate de coordonator al statisticii oficiale, angajează, cu avizul prealabil al Ministerului Integrării Europene si al Ministerului Finantelor Publice, fonduri externe nerambursabile, altele decât cele prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 62. - Se împuterniceste Institutul National de Statistică să gestioneze fondurile externe nerambursabile acordate potrivit art. 61 si să realizeze lucrările aferente acestora, în conformitate cu cerintele donatorului.

Art. 63. - Fondurile externe nerambursabile prevăzute la art. 61 si fondurile reprezentând contributia părtii române aferentă acestora, în vederea realizării obiectivelor pentru care s-au acordat fondurile nerambursabile, se cuprind în bugetul Institutului National de Statistică.

Art. 64. - Pentru realizarea lucrărilor finantate din fondurile externe nerambursabile, Institutul National de Statistică si directiile teritoriale de statistică vor putea utiliza, în conditiile legii, personal suplimentar de specialitate, în limita fondurilor prevăzute la art. 61, pe perioada derulării proiectelor.”

2. Articolul 7 se completează cu două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

“(5) Cercetările statistice mentionate în directive, regulamente si decizii ale Uniunii Europene vor fi incluse în Programul anual de cercetări statistice.

(6) Serviciile de statistică oficială promovează si realizează culegerea, prelucrarea, diseminarea si stocarea datelor statistice în conformitate cu prevederile incluse în programele cercetărilor statistice.”

3. Alineatele (6) si (7) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:

“(6) În exercitarea atributiilor si activitătilor, serviciile de statistică oficială sunt autorizate să utilizeze, în afara numărului de personal aprobat, agenti statistici pentru culegerea datelor si să contracteze servicii pentru culegerea datelor din gospodăriile populatiei si de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice; în categoria agentilor statistici intră anchetatorii, precum si gospodăriile populatiei, în cazul în care acestea constituie unităti de observare statistică.

(7) Pentru activitatea desfăsurată agentii statistici primesc o indemnizatie lunară al cărei cuantum brut se aprobă prin hotărâre a Guvernului si nu va depăsi nivelul salariului de bază minim brut pe tară.”

4. Alineatele (8) si (9) ale articolului 11 se abrogă.

5. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

“Art. 191. - La solicitarea organismelor internationale si a cercetătorilor români, Institutul National de Statistică poate transmite, pentru anumite lucrări, date individuale depersonalizate, în conditii stabilite de comun acord sau prevăzute de acte internationale aprobate ori ratificate de România. Prin depersonalizare se întelege asigurarea protectiei tehnice a datelor individuale în scopul evitării riscului recunoasterii informatiilor despre indivizii sau întreprinderile care au făcut obiectul cercetării statistice.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie 2002, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea de către Parlament a prezentei ordonante, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Presedintele Institutului National de Statistică,

Clementina Ivan Ungureanu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 67.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru completarea art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de

a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - După alineatul (1) al articolului 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se aplică si persoanelor care la data de 1 ianuarie 2003 îsi desfăsurau activitatea în sectorul feroviar la unitătile prezentate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 839/2003, cărora li s-au desfăcut contractele de muncă după această dată, în temeiul art. 55 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, si care au fost reîncadrate în unitătile prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 839/2003 si se disponibilizează prin concedieri colective.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Mitrea

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea

Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 69.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în domeniul public al judetelor si în administrarea consiliilor judetene respective

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în domeniul public al judetelor si în administrarea consiliilor judetene respective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 5 septembrie 2002, se completează după cum urmează:

1. La judetul Prahova se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 4, cu următorul cuprins:

“4. Spitalul Municipal nr. 2 Ploiesti Ploiesti 1131.”

2. După anexa nr. 113 se introduce anexa nr. 1131, cuprinzând datele de identificare a imobilului în care îsi desfăsoară activitatea Spitalul Municipal nr. 2 Ploiesti si care va avea continutul anexei nr. 219 la Hotărârea Guvernului nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în domeniul public al municipiilor, oraselor si comunelor si în administrarea consiliilor locale respective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 29 august 2002.

Art. II. - Pozitia nr. 2 de la judetul Prahova, din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în domeniul public al municipiilor, oraselor si comunelor si în administrarea consiliilor locale respective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 29 august 2002, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 982.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării proiectului “Turneul «Rădăcini - omagiu Mariei Tănase»” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “Turneul «Rădăcini - omagiu Mariei Tănase»”.

Art. 2. - (1) Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 27 din 14 august 2003, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 1 miliard lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

(2) Finantarea se face pe bază de contract de finantare încheiat între Ministerul Culturii si Cultelor si Fundatia socioculturală “Societa Club UNESCO”, cu plata în avans de până la 30%.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 25 noiembrie 2003.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General

al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 983.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea unei măsuri de salvgardare la importul de zahăr rafinat originar din Republica Moldova

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si având în vedere prevederile art. 25 paragraful 3 lit. b) din Acordul de comert liber dintre România si Republica Moldova, semnat la Bucuresti la 15 februarie 1994, ratificat prin Legea nr. 94/1994,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se instituie, ca măsură de salvgardare, în cadrul Acordului de comert liber dintre România si Republica Moldova, semnat la Bucuresti la 15 februarie 1994, ratificat prin Legea nr. 94/1994, suspendarea exceptării de taxe vamale la importul în România de zahăr rafinat originar din Republica Moldova si aplicarea unei taxe vamale de import conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică până la data de 31 decembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministru delegat pentru comert,

Eugen Dijmărescu

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 984.

 

ANEXĂ

 

TAXELE VAMALE

aplicabile la importul de zahăr rafinat originar din Republica Moldova

 

Codul tarifar

Denumirea produselor

Taxa vamală(%)

ex. 1701.91.00

Zahăr rafinat la care s-au adăugat arome sau coloranti (până la 30 septembrie 2003)

45%

ex. 1701.91.00

Zahăr rafinat la care s-au adăugat arome sau coloranti (de la 1 octombrie până la 31 decembrie 2003)

90%

ex. 1701.99.10

Zahăr alb (până la 30 septembrie 2003)

45%

ex. 1701.99.10

Zahăr alb (de la 1 octombrie până la 31 decembrie 2003)

90%

ex. 1701.99.90

Altele, care contin zahăr rafinat (până la 30 septembrie 2003)

45%

ex. 1701.99.90

Altele, care contin zahăr rafinat (de la 1 octombrie până la 31 decembrie 2003)

90%

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei începând cu luna septembrie 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 81 alin. (2) si al art. 168 alin. (3) si (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, al art. 15 alin. (3) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 632/2002, precum si al art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu luna septembrie 2003 pensionarii din sistemul public de pensii, ale căror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate în plată, sunt mai mici sau egale cu suma de 12.041.585 lei, reprezentând echivalentul în lei, la data de 31 august 2003, al unui punctaj mediu anual de 5 puncte, beneficiază de indexarea pensiilor în conditiile prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Valoarea unui punct de pensie se actualizează prin indexare cu 2,65%.

(2) Valoarea actualizată a punctului de pensie este de 2.472.138 lei.

Art. 3. - (1) În cazul persoanelor al căror punctaj mediu anual a fost stabilit conform prevederilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, si corectat conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.474/2002 privind aplicarea în luna ianuarie 2003 a celei de-a treia etape de recorelare a pensiilor din sistemul public, pensia indexată rezultă prin aplicarea valorii actualizate a punctului de pensie asupra punctajului mediu anual.

(2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptate persoanele prevăzute la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale căror drepturi s-au deschis în perioada 1 ianuarie 1998-31 decembrie 2000, care beneficiază de un cuantum al pensiei, cuvenit sau aflat în plată, indexat cu 2,65%.

(3) De la prevederile alin. (1) sunt exceptate persoanele prevăzute la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale căror drepturi s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2001-31 martie 2001, care beneficiază de un cuantum al pensiei, cuvenit sau aflat în plată, indexat cu 1%.

(4) Cuantumul pensiei indexate potrivit prevederilor alin. (3) nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat corespunzător punctajului mediu estimat, pentru fiecare categorie de pensie.

(5) Punctajul mediu estimat, pe categorii de pensii, este cel prevăzut la art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 523/2001 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii si a unor venituri ale populatiei pentru trimestrul II al anului 2001.

(6) Cuantumul pensiei cuvenite sau aflate în plată, pentru persoanele ale căror drepturi s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2001 si al căror punctaj mediu anual este mai mare de 5 puncte, nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat aferent punctajului mediu anual de 5 puncte, respectiv 12.360.690 lei.

Art. 4. - În situatia în care din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se mentine cuantumul avantajos.

Art. 5. - (1) Pentru drepturile de pensie deschise în baza Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, cuantumurile se stabilesc conform prevederilor art. 76 alin. (1) si (3), luându-se în considerare valoarea punctului de pensie în sumă de 2.472.138 lei, stabilită conform prevederilor art. 81 din aceeasi lege.

(2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptate persoanele ale căror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate în plată în luna august 2003, sunt mai mari decât suma de 12.041.585 lei, reprezentând echivalentul în lei, la data de 31 august 2003, al unui punctaj mediu anual de 5 puncte.

(3) Cuantumul pensiei cuvenite sau aflate în plată, calculat conform prevederilor alin. (1) si (2), pentru pensionarii al căror punctaj mediu anual este mai mare de 5 puncte, nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat aferent punctajului mediu anual de 5 puncte, în sumă de 12.360.690 lei.

Art. 6. - (1) Pensiile militare, cuvenite sau aflate în plată în luna august 2003, stabilite în baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, se indexează începând cu luna septembrie 2003 cu 2,65%.

(2) Pensiile militare, cuvenite sau aflate în plată în luna august 2003, stabilite în baza Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, pentru cadrele militare trecute în rezervă sau în retragere până la data de 31 decembrie 2002, se indexează începând cu luna septembrie 2003 cu 1%.

Art. 7. - Sumele rezultate din indexarea pensiilor în sistemul public, conform prevederilor prezentei hotărâri, se evidentiază distinct pe talonul de pensie.

Art. 8. - (1) Începând cu luna septembrie 2003 se indexează cu 2,65% următoarele venituri ale populatiei:

a) pensiile I.O.V.R.;

b) indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă, din a 91-a zi de concediu medical;

c) indemnizatia de maternitate, precum si indemnizatia pentru îngrijirea copilului bolnav, din a 91-a zi de concediu de maternitate, respectiv de concediu medical;

d) indemnizatia pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani, din a 91-a zi de concediu pentru cresterea copilului;

e) indemnizatiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare;

f) indemnizatiile si sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor si văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si văduvelor de război, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată.

(2) Măsura de protectie socială prevăzută la alin. (1) se aplică indemnizatiilor mentionate la lit. b) si c), care au îndeplinit anterior lunii septembrie 2003 sau în cursul acestei luni conditia prevăzută de lege pentru acordarea indexării si ale căror cuantumuri nu depăsesc plafonul de 3 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat pe anul 2003, respectiv 20.886.000 lei.

(3) Măsura de protectie socială prevăzută la alin. (1) se aplică indemnizatiilor mentionate la lit. d), care au îndeplinit anterior lunii septembrie 2003 sau în cursul acestei luni conditia prevăzută de lege pentru acordarea indexării si ale căror cuantumuri nu depăsesc valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, respectiv 6.962.000 lei.

Art. 9. - Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protectie socială prevăzute de prezenta hotărâre se suportă din aceleasi fonduri ca si drepturile de bază.

Art. 10. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna septembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 1.006.