MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 620         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 30 august 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            88. - Ordonantă cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2003, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 632/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 871 din 3 decembrie 2002, se modifică si se completează potrivit prevederilor prezentei ordonante.

Art. 2. - Modificările bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 si anexele subsidiare la acesta sunt prevăzute în anexa nr. I.

Art. 3. - Excedentul în sumă de 1.675,0 miliarde lei, aferent încasărilor din contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale si care este destinat exclusiv finantării activitătii Fondului National de Asigurare pentru Accidente de Muncă si Boli Profesionale si constituirii fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare cu această destinatie, se diminuează cu 218,8 miliarde lei.

Art. 4. - Alineatul (6) al articolului 12 din Legea nr. 632/2002 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(6) Biletele de odihnă finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat sunt destinate salariatilor din institutiile publice, asigurati în sistemul public de pensii, iar contravaloarea acestor bilete, după deducerea sumelor încasate de la beneficiari, se recuperează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, de la capitolul «Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii», titlul «Transferuri».”

Art. 5. - În anul 2003, bugetul asigurărilor sociale de stat primeste de la bugetul de stat subventii în sumă de 6.901,5 miliarde lei, din care 6.801,5 miliarde lei pentru echilibrare si 100,0 miliarde lei pentru contributiile aferente biletelor de odihnă, destinate salariatilor din institutiile publice, asigurati în sistemul public de pensii.

Art. 6. - Modificările bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2003 si anexele subsidiare la acesta sunt prevăzute în anexa nr. II.

Art. 7. - (1) Ordonatorii principali de credite trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal, în numărul maxim de posturi si în structura acestora, prevăzute pentru fiecare în anexă, prin stabilirea si comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizatiilor de conducere si a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar acestia ordonatorilor tertiari de credite bugetare.

(2) În aplicarea prevederilor art. 9 din Legea nr. 632/2002, influentele aprobate la titlul “Cheltuieli de personal” se repartizează pe luni de către ordonatorul principal de credite bugetare si se comunică Ministerului Finantelor Publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 8. - Taxele postale percepute de Compania Natională “Posta Română” - S.A. pentru prestatiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurări sociale de stat în anul 2003 se diminuează cu suma de 33,7 miliarde lei.

Art. 9. - Cheltuielile pentru plata dobânzii datorate Trezoreriei Statului prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat se diminuează cu suma de 1.500,0 miliarde lei.

Art. 10. - Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, se majorează cu 40,0 miliarde lei.

Art. 11. - În bugetul asigurărilor pentru somaj, în creditele bugetare prevăzute la capitolul 73.06 “Cheltuieli de administrare a fondului”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, este cuprinsă si suma de 5.018.308,0 mii lei, reprezentând majorări de întârziere pentru nerambursarea la scadentă a împrumutului acordat Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă din disponibilitătile contului curent general al Trezoreriei Statului, în baza Hotărârii Guvernului nr. 358/2000 privind acordarea unui împrumut de la trezoreria generală a statului Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesională.copyrightdsc.net

Art. 12. - Concomitent cu introducerea în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj si în bugetele ordonatorilor principali de credite a modificărilor aprobate potrivit prevederilor prezentei ordonante, se repartizează si sumele retinute în proportie de 10% potrivit dispozitiilor legale.

Art. 13. - Anexele nr. I si II*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 88.

 

*) Anexele nr. I si II sunt reproduse în facsimil.