MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 621         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă,  august 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            71. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor

 

            72. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman

 

            85. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezenta lege stabileste cadrul legal unitar pentru elaborarea reglementărilor tehnice, evaluarea conformitătii si supravegherea pietei pentru produsele introduse pe piată si/sau puse în functiune în România, din domeniile reglementate, prevăzute în anexa nr. 1.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Produsele din domeniile reglementate se introduc pe piată si/sau se pun în functiune numai dacă satisfac cerintele esentiale, dacă conformitatea lor a fost evaluată conform procedurii de evaluare aplicabile si dacă poartă marcajul de conformitate potrivit prevederilor prezentei legi si ale reglementărilor tehnice aplicabile, în vigoare.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Se exceptează de la prevederile prezentei legi grupele de produse din categoria tehnicii militare, armamentului si echipamentelor speciale care implică apărarea si siguranta natională, cărora, din motive întemeiate, nu le sunt aplicabile principiile stabilite prin prezenta lege.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) În sensul prezentei legi, termenii de specialitate se definesc după cum urmează:

a) acreditare - procedura prin care organismul national de acreditare, recunoscut conform legii, atestă că un organism sau un laborator este competent să efectueze sarcini specifice;

b) autoritate competentă - organ al administratiei publice centrale responsabil cu reglementarea unui domeniu;

c) cerintă esentială - cerintă care are în vedere protectia sănătătii, securitatea utilizatorilor, protectia animalelor domestice, a proprietătii si a mediului, asa cum este prevăzută în actele normative în vigoare;

d) certificare a conformitătii - actiune a unui organism care este independent fată de clientii lui si alte părti interesate si care dovedeste existenta încrederii adecvate că un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;

e) certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare si care indică existenta încrederii adecvate că un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;

f) certificat de recunoastere - document emis de o autoritate competentă, prin care se atestă că un laborator sau un organism de certificare ori de inspectie este capabil si competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformitătii si demonstrează independenta, impartialitatea si integritatea conform prevederilor unei reglementări tehnice;

g) declaratia de conformitate EC - parte a procedurii de evaluare a conformitătii, prin care un producător sau un reprezentant autorizat al acestuia dă o asigurare scrisă că un produs satisface cerintele esentiale din reglementările tehnice aplicabile sau este în conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip si satisface cerintele esentiale din reglementările tehnice aplicabile;

h) document normativ - document care prevede reguli, linii directoare ori caracteristici pentru activităti sau pentru rezultatele acestora; termenul este generic si include standarde, specificatii tehnice, coduri de bună practică si reglementări;

i) domeniu reglementat - ansamblul activitătilor economice si produselor asociate acestora, pentru care se emit reglementări tehnice specifice privind conditiile de introducere pe piată si/sau de punere în functiune;

j) desemnare - procedura prin care o autoritate competentă aprobă prin ordin al conducătorului său un laborator, un organism de certificare sau de inspectie recunoscut, pentru a realiza sarcini specifice în legătură cu o procedură de evaluare a conformitătii, prevăzută de o reglementare tehnică;

k) evaluare a conformitătii - activitate al cărei obiect este determinarea faptului că un produs satisface cerintele esentiale din reglementările tehnice aplicabile sau că un produs este în confomitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip si satisface cerintele esentiale din reglementările tehnice aplicabile produsului;

l) inspectie - examinare a proiectului unui produs, a unui produs, a unui serviciu, a unui proces sau a unei instalatii si determinarea conformitătii lor cu conditiile specifice sau, pe baza unei aprecieri profesionale, cu conditiile generale;

m) importator - orice persoană fizică sau juridică, stabilită în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care introduce pe piata românească sau pe piata Comunitătilor Europene un produs provenit dintr-o altă tară;

n) introducere pe piată a unui produs - actiunea de a face disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs din domeniul reglementat, în vederea distribuirii si/sau utilizării;

o) încercare - operatiune tehnică ce constă în determinarea uneia sau mai multor caracteristici ale unui produs, în concordantă cu o procedură specificată;

p) marcaj de conformitate - simbol care se aplică de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piată si/sau de punerea în functiune, pe un produs, pe o placă de marcaj atasată, pe ambalajul si/sau pe documentele însotitoare si care are semnificatia conformitătii produsului cu toate cerintele esentiale, prevăzute în reglementările tehnice aplicabile;

CS - marcaj national de conformitate, denumit în continuare marcaj CS, prevăzut în anexa nr. 2;

CE - marcaj european de conformitate, denumit în continuare marcaj CE, prevăzut în anexa nr. 3;

q) notificare - procedura prin care o autoritate competentă informează Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene cu privire la laboratorul sau organismul de certificare ori de inspectie, aflat sub jurisdictia română, desemnat pentru a îndeplini sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformitătii si pentru care Comisia Europeană a alocat anterior un număr, conform prevederilor reglementării

tehnice specifice;

r) organism de certificare - organism independent fată de clientul lui si alte părti interesate, care aplică regulile unui sistem de certificare în scopul evaluării, certificării si supravegherii conformitătii;

s) organism de inspectie - organism independent fată de clientul lui si alte părti interesate, care efectuează inspectia;

t) organism notificat - laborator de încercări, organism de certificare sau de inspectie, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care a fost desemnat si notificat de către o autoritate competentă ori, respectiv, de către un stat membru, pentru a realiza evaluarea conformitătii într-un domeniu reglementat si care este cuprins în lista organismelor notificate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

u) organism recunoscut - laborator de încercări, organism de certificare sau de inspectie, persoană juridică cu sediul în România, care este capabil si competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformitătii si care demonstrează independentă, impartialitate si integritate, conform prevederilor unei reglementări tehnice si pentru care s-a emis un certificat de recunoastere;

v) producător - persoană fizică sau juridică responsabilă pentru proiectarea si realizarea unui produs, în scopul introducerii pe piată si/sau punerii în functiune, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, în numele său; responsabilitătile producătorului se aplică oricărei persoane fizice sau juridice care asamblează, ambalează sau etichetează produse în vederea introducerii pe piată si/sau punerii în functiune, sub nume propriu;

w) Protocol la Acordul european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale, denumit în continuare PECA - protocol încheiat între Uniunea Europeană si statele sale membre, pe de o parte, si

România, pe de altă parte, pentru anumite domenii reglementate, privind recunoasterea mutuală a rezultatelor evaluării conformitătii si acceptarea produselor industriale;

x) punere în functiune - actiune a utilizatorului final, ce are loc în momentul primei utilizări a unui produs, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene;

y) recunoastere - actiune în responsabilitatea autoritătii competente, prin care se stabileste dacă un laborator sau un organism de certificare ori de inspectie este capabil si competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformitătii si demonstrează independentă, impartialitate si integritate, conform prevederilor unei reglementări tehnice, în vederea desemnării

si, după caz, a notificării;

z) reprezentant autorizat al producătorului – persoana fizică sau juridică stabilită în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, împuternicită de producător să actioneze în numele acestuia;

z1) standard european armonizat - standard european, elaborat în baza unui mandat al Comisiei Europene si adoptat de către o organizatie europeană de standardizare, care conferă prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale dintr-o reglementare tehnică, acoperită de un astfel de standard; lista standardelor europene armonizate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

z2) supravegherea pietei - ansamblul măsurilor, resurselor si structurilor institutionale adecvate, prin care autoritătile competente asigură si garantează, în mod impartial, că produsele introduse pe piată si/sau puse în functiune îndeplinesc prevederile reglementărilor tehnice aplicabile, indiferent de originea lor, cu respectarea principiului liberei concurente.

(2) Termenii standard, specificatie tehnică si reglementare tehnică se definesc conform prevederilor reglementărilor în vigoare privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană.”

5. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) În scopul asigurării securitătii vietii si sănătătii populatiei, precum si al protejării mediului, animalelor domestice si proprietătii, autoritătile competente elaborează reglementări tehnice, cu respectarea principiilor internationale si comunitare privind libera circulatie a mărfurilor în comertul intern si international.”

6. Litera b) a articolului 6 va avea următorul cuprins, iar litera c) se abrogă:

“b) grupele de produse care fac obiectul prevederilor reglementării tehnice, precum si grupele de produse exceptate de la aceste prevederi, dacă este cazul;”

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Se admit introducerea pe piată si/sau punerea în functiune a produselor din domeniile reglementate, cu marcaj CE, aplicat cu respectarea prevederilor prezentei legi si ale reglementărilor tehnice aplicabile.

(2) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piată si/sau punerea în functiune a produselor din domeniile reglementate, are obligatia să asigure:

a) proiectarea si realizarea produselor, respectând cerintele esentiale;

b) întocmirea si detinerea dosarului tehnic, în forma, scopul si pe perioada prevăzute de reglementările tehnice, după caz;

c) aplicarea procedurilor pentru evaluarea conformitătii produselor cu cerintele esentiale, prevăzute de reglementările tehnice;

d) întocmirea declaratiei de conformitate EC, detinerea rapoartelor de încercare, a certificatelor sau a altor documente ce atestă conformitatea, după caz;

e) aplicarea marcajului CE, după caz.”

8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu este stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, responsabilitatea privind detinerea documentelor ce atestă conformitatea si prezentarea acestor documente, la cerere, autoritătilor responsabile cu supravegherea pietei revine importatorului.”

9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Conformitatea produselor cu cerintele esentiale este atestată prin declaratia de conformitate EC întocmită de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, rapoartele de încercare, certificatele ori alte documente care atestă conformitatea, emise de laboratoare, respectiv de organisme de certificare sau de inspectie, alese de producător, conform procedurilor de evaluare, si prin marcajul CE, potrivit reglementărilor tehnice aplicabile.”

10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate cu cerintele esentiale prevăzute în reglementările tehnice se face de către organisme desemnate sau, după caz, notificate, conform prevederilor prezentei legi si ale reglementărilor tehnice aplicabile.”

11. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Cerintele minime ce trebuie îndeplinite de laboratoarele de încercări si organismele de certificare sau de inspectie, pentru a fi recunoscute în vederea desemnării si, după caz, a notificării, sunt:

a) disponibilitate de personal si echipamente;

b) independentă si impartialitate în relatiile directe si indirecte;

c) personal competent tehnic pentru evaluarea conformitătii;

d) asigurarea confidentialitătii, păstrarea secretului profesional si integritatea;

e) detinerea unei asigurări de răspundere civilă, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege.”

12. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Organismele desemnate si, după caz, notificate trebuie să îndeplinească permanent toate cerintele initiale care au stat la baza deciziei privind desemnarea si, respectiv, notificarea.”

13. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Organismele recunoscute trebuie să fie în prealabil acreditate.”

14. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Pot fi desemnate si, după caz, notificate de autoritătile competente numai organisme recunoscute;

recunoasterea organismelor se atestă prin emiterea certificatului de recunoastere.

(2) Certificatul de recunoastere contine minimum următoarele informatii:

a) denumirea autoritătii competente care a decis recunoasterea;

b) datele de identificare a organismului recunoscut;

c) datele de identificare a reglementării tehnice în baza căreia este recunoscut laboratorul sau organismul;

d) sarcinile specifice, în legătură cu evaluarea conformitătii, pe care laboratorul sau organismul dovedeste că este capabil si competent tehnic să le realizeze;

e) data emiterii.”

15. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Organismele se consideră desemnate si actionează conform prevederilor reglementărilor tehnice, de la data intrării în vigoare a ordinului conducătorului autoritătii competente prin care se aprobă organismele respective.

(2) Organismele se consideră notificate si actionează conform prevederilor reglementărilor tehnice, ulterior datei la care s-a realizat notificarea, conform procedurii Uniunii Europene.”

16. Alineatul (2) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

“(2) Reglementarea tehnică prevede, pentru fiecare categorie de produse din domeniul reglementat, una sau mai multe proceduri pentru evaluarea conformitătii; procedura pentru evaluarea conformitătii este formată din unul sau o combinatie adecvată a următoarelor module:

a) modulul A - controlul intern;

b) modulul B - examinarea de tip;

c) modulul C - conformitatea cu tipul;

d) modulul D - asigurarea calitătii productiei;

e) modulul E - asigurarea calitătii produsului;

f) modulul F - verificarea produsului;

g) modulul G - verificarea unitătii de produs;

h) modulul H - asigurarea totală a calitătii.”

17. După alineatul (2) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) În situatia în care, din motive întemeiate, procedurile prevăzute la alin. (2) nu pot fi aplicate unei categorii de produse dintr-un domeniu reglementat, evaluarea conformitătii acestora se realizează conform prevederilor reglementării tehnice aplicabile.”

18. Articolul 20 se abrogă.

19. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Marcajul CE se aplică conform reglementărilor tehnice aplicabile produsului, în mod vizibil, usor lizibil si de nesters, direct de produs, pe instructiunile ce însotesc produsul sau pe o placă de marcaj atasată produsului, astfel încât să nu poată fi detasată. În situatia în care acest lucru nu este posibil sau în cazul în care nu există cerinte în acest sens, tinând cont de natura produsului, marcajul CE se aplică pe ambalaj, dacă este cazul, si pe documentele ce însotesc produsul, dacă reglementarea tehnică prevede astfel de documente.

(2) În situatia în care unui produs îi sunt aplicabile mai multe reglementări tehnice care prevăd aplicarea marcajului de conformitate, marcajul de conformitate semnifică conformitatea produsului cu toate prevederile aplicabile din aceste reglementări.”

20. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Marcajul CE este urmat, dacă este cazul, de numărul de identificare al organismului notificat care a evaluat conformitatea, conform prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile produsului.”

21. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

“Desemnarea si notificarea

22. În cuprinsul capitolului IV se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul cuprins:

“Art. 231. - (1) Autoritătile competente desemnează dintre organismele recunoscute acele organisme care realizează sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformitătii în domeniul reglementat, conform prevederilor prezentei legi si ale reglementărilor tehnice.

(2) Pentru fiecare domeniu reglementat autoritătile competente stabilesc în mod clar în ordinele de aprobare a organismelor desemnate reglementarea tehnică în baza căreia urmează să activeze organismele ce fac obiectul desemnării, denumirea completă si adresa sediului organismului si sarcinile specifice în legătură cu evaluarea conformitătii, identificabile în reglementarea tehnică, pentru fiecare organism.

(3) Ordinele prevăzute la alin. (2) se actualizează ori de câte ori este necesar.”

23. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Autoritătile competente notifică organisme desemnate conform prevederilor prezentei legi si ale reglementărilor tehnice, de la data intrării în vigoare a PECA pentru domeniul reglementat în care organismele respective au fost desemnate; în situatia în care un astfel de protocol nu este încheiat, autoritătile competente notifică organisme desemnate începând cu data de 1 ianuarie 2007.

(2) În situatia în care o reglementare tehnică prevede cerinta de notificare a unor organisme, autoritătile competente vor emite ordine distincte pentru desemnarea organismelor care se notifică, cu respectarea prevederilor art. 231.

(3) Autoritătile competente solicită la Comisia Europeană, anterior actului de notificare prevăzut la alin. (1), atribuirea numărului de identificare prevăzut la art. 22, pentru fiecare organism ce se va notifica.

(4) De la termenele prevăzute la alin. (1) se acceptă si se recunosc certificatele de evaluare a conformitătii emise de orice organism notificat din Uniunea Europeană.”

24. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) În situatia în care organismul desemnat sau, după caz, cel notificat nu mai îndeplineste una dintre cerintele initiale care au stat la baza deciziei privind desemnarea sau, după caz, notificarea, autoritătile competente retrag desemnarea si, respectiv, notificarea.

(2) Retragerea desemnării sau, după caz, a notificării nu afectează valabilitatea rapoartelor de încercări, a certificatelor sau a altor documente care atestă conformitatea, emise anterior acestei decizii, până când se poate dovedi că acestea trebuie retrase.”

25. Articolul 26 se abrogă.

            26. După articolul 29 se introduce un capitol nou, capitolul V1, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL V1

Măsuri tranzitorii

Art. 291. - (1) Se admit introducerea pe piată si/sau punerea în functiune si a produselor cu marcaj CS, aplicat conform prevederilor prezentei legi si ale reglementărilor tehnice aplicabile, numai până la data intrării în vigoare a PECA pentru domeniile acoperite de reglementări tehnice aplicabile produselor respective ori până la data de 1 ianuarie 2007, în situatia în care un astfel de protocol nu este încheiat.

(2) De la termenele prevăzute la alin. (1) se admit introducerea pe piată si/sau punerea în functiune numai a produselor din domeniile reglementate, cu marcaj CE, conform prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.

(3) De la data de 1 ianuarie 2007 se interzice distribuirea, contra cost sau gratuită, a produselor din domeniile reglementate, marcate cu marcaj CS; autoritătile competente au obligatia de a lua măsurile necesare de retragere de pe piată a produselor cu marcaj CS.

Art. 292. - (1) Marcajul CS prevăzut la art. 291 alin. (1) se aplică de către producător sau de către reprezentantul său autorizat persoană fizică ori juridică stabilită în România.

(2) Marcajul CS este urmat, dacă este cazul, de numărul de identificare al organismului înregistrat în Registrul organismelor recunoscute, care a evaluat conformitatea, conform prevederilor prezentei legi si ale reglementărilor tehnice aplicabile produsului.

Art. 293. - Evaluarea conformitătii produselor prevăzute la art. 291 alin. (1) se realizează de către laboratoare de încercări, organisme de certificare sau de inspectie, cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute, conform prevederilor prezentei legi si ale reglementărilor tehnice aplicabile.

Art. 294. - (1) Autoritătile competente stabilesc în reglementările tehnice sarcinile specifice în legătură cu evaluarea conformitătii, pe care trebuie să le realizeze organismele recunoscute cuprinse în lista prevăzută la art. 293.

(2) În perioada de tranzitie prevăzută la art. 291 alin. (1) autoritătile competente aprobă, prin ordin al conducătorului lor, lista organismelor recunoscute care realizează sarcinile specifice privind evaluarea conformitătii prevăzute la alin. (1).

(3) Pot fi cuprinse în lista organismelor recunoscute numai laboratoare de încercări, organisme de certificare sau de inspectie care respectă prevederile art. 14-17.

(4) Ordinul conducătorului autoritătii competente care aprobă lista organismelor recunoscute prevăzute la alin. (1) trebuie să contină informatiile prevăzute la art. 231 alin. (2)  si, dacă este cazul, numărul de identificare al organismului, prevăzut la art. 292 alin. (2); ordinele se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se actualizează ori de câte ori este necesar.

(5) Anterior emiterii ordinului prevăzut la alin. (2), autoritătile competente solicită, dacă este cazul, înscrierea organismelor recunoscute în Registrul organismelor recunoscute si atribuirea numărului de identificare prevăzut la art. 292 alin. (2), conform prevederilor reglementărilor tehnice. Numărul de identificare reprezintă numărul de înregistrare al organismului recunoscut în Registrul organismelor recunoscute.

(6) Registrul organismelor recunoscute este gestionat de autoritatea care coordonează domeniul infrastructurii calitătii si evaluării conformitătii produselor.

(7) Organismele cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute actionează conform prevederilor reglementărilor tehnice, de la data intrării în vigoare a ordinului conducătorului autoritătii competente prevăzut la alin. (4).

(8) În situatia în care organismul cuprins în lista aprobată a organismelor recunoscute nu mai îndeplineste una dintre cerintele initiale care au stat la baza deciziei privind includerea în listă, autoritătile actionează conform prevederilor art. 25.

Art. 295. - (1) Ordinele prevăzute la art. 294 alin. (2) se abrogă pe data intrării în vigoare a PECA care include domeniul reglementat în care au fost aprobate organisme recunoscute sau pe data de 1 ianuarie 2007, în situatia în care un astfel de protocol nu a fost încheiat.

(2) La termenele stabilite la alin. (1), organismele cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute pot fi desemnate si, după caz, notificate de autoritatea competentă, conform prevederilor art. 231 si, respectiv, ale art. 24.

Art. 296. - Înainte de introducerea pe piată si/sau punerea în functiune a produselor cu marcaj CS, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligatia de a asigura realizarea cerintelor prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a)-d) si marcarea produselor, cu respectarea prevederilor art. 21.

Art. 297. - Pentru produsele cu marcaj CS, în cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu este stabilit în România, responsabilitătile prevăzute la art. 11 revin importatorului.”

27. Litera b) a alineatului (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:copyrightdsc.net

“b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. b), c) sau d), art. 11 ori ale art. 21, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitătilor;”

28. După litera d) a alineatului (1) al articolului 31 se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

e) nerespectarea prevederilor art. 291 se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si retragerea de pe piată a produselor cu marcaj CS.”

29. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - Contraventiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.”

Art. II. - Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta ordonantă.

Art. III. - Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 71.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Legea nr. 608/2001)

 

DOMENII REGLEMENTATE*)


*) Lista cuprinzând domeniile reglementate va fi completată, după caz, prin hotărâre a Guvernului.

 

1. Echipamente de joasă tensiune

2. Recipiente sub presiune

3. Jucării

4. Produse pentru constructii

5. Compatibilitate electromagnetică

6. Masini industriale

7. Echipamente individuale de protectie

8. Aparate de cântărit cu functionare neautomată

9. Dispozitive medicale implantabile active

10. Arzătoare cu combustibili gazosi

11. Cazane pentru apă caldă

12. Explozibili utilizati în scopuri civile

13. Dispozitive medicale

14. Medii potential explozive

15. Ambarcatiuni de agrement

16. Ascensoare

17. Echipamente de refrigerare

18. Echipamente sub presiune

19. Echipamente terminale de telecomunicatii

20. Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro

21. Echipamente terminale de radio si telecomunicatii

22. Ambalaje si deseuri de ambalaje

23. Instalatii de transport pe cablu pentru persoane

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 20 octombrie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 336/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele (1) si (2) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Prin produs medicamentos sau medicament de uz uman, denumit în continuare medicament, se întelege orice substantă sau amestec de substante prezentat pentru tratamentul ori prevenirea bolilor la om, precum si orice substantă sau amestec de substante care pot fi administrate la om, în vederea stabilirii unui diagnostic medical sau pentru refacerea, corectarea ori modificarea functiilor fiziologice.

(2) Specialitatea farmaceutică este un medicament prezentat într-o formă farmaceutică specifică, care poartă un nume specific, este conditionat într-un ambalaj specific, este preparat de o entitate juridică autorizată în acest sens si poate fi administrat la om după obtinerea dreptului de a fi pus pe piată în conditiile prezentei ordonante.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Agentia Natională a Medicamentului elaborează anual Nomenclatorul cuprinzând medicamentele autorizate de punere pe piată, precizând pentru fiecare produs grupa si subgrupa în care acesta este inclus.”

3. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Autorizatia de punere pe piată eliberată de Agentia Natională a Medicamentului este obligatorie pentru toate medicamentele definite la art. 2.”

4. Alineatele (3) si (4) ale articolului 8 se abrogă.

5. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) În vederea obtinerii autorizatiei de punere pe piată pentru un medicament, solicitantul va depune la Agentia Natională a Medicamentului documentatia în conformitate cu reglementările privind autorizarea de punere pe piată a medicamentelor.

(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) se elaborează de către Agentia Natională a Medicamentului si se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.”

6. Litera c) a articolului 11 va avea următorul cuprins:

“c) solicită laboratoarelor abilitate, în anumite situatii stabilite prin reglementări ale Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii, testarea medicamentelor;”

7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Agentia Natională a Medicamentului emite decizia finală pentru acordarea autorizatiei de punere pe piată pe baza rapoartelor de evaluare favorabile semnate de către experti cu calificări tehnice si profesionale necesare si, dacă este cazul, a rezultatelor testelor de laborator.”

8. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Medicamentele pentru care s-au depus cereri de reînnoire a autorizatiei de punere pe piată pot fi mentinute în circuitul terapeutic până la solutionarea cererii de reautorizare.”

9. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Fabricarea medicamentelor se face de către producători persoane juridice, denumite în continuare unităti de productie, care detin certificat de bună practică de fabricatie emis de Agentia Natională a Medicamentului.

(2) Certificatul de bună practică de fabricatie este obligatoriu atât pentru fabricarea totală sau partială a medicamentelor, cât si pentru operatiunile de divizare, ambalare si etichetare.

(3) Certificatul de bună practică de fabricatie emis de Agentia Natională a Medicamentului are valabilitate de 3 ani si poate fi reînnoit la cererea unitătii de productie.”

10. Alineatul (1) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Agentia Natională a Medicamentului elaborează Regulile de bună practică de fabricatie a medicamentelor si substantelor active si auxiliare utilizate la fabricarea medicamentelor, reguli care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.”

11. Alineatul (2) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

“(2) Dovada îndeplinirii Regulilor de bună practică de fabricatie a medicamentelor este certificatul de bună practică de fabricatie emis de Agentia Natională a Medicamentului.”

12. La articolul 33, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3), (4), (5), (6) si (7), cu următorul cuprins:

“(3) Decizia de acordare a certificatului de bună practică de fabricatie se comunică Ministerului Sănătătii în termen de 48 de ore de la data emiterii.

(4) Agentia Natională a Medicamentului poate suspenda sau retrage definitiv certificatul de bună practică de fabricatie în situatia în care se constată încălcări de natură să pună în pericol calitatea si siguranta medicamentelor prin nerespectarea prevederilor art. 32 si ale art. 58.

(5) Decizia de suspendare sau retragere a certificatului de bună practică de fabricatie, împreună cu raportul ce a stat la baza ei, se comunică Ministerului Sănătătii în termen de 48 de ore de la data emiterii deciziei.

(6) După suspendarea sau retragerea certificatului de bună practică de fabricatie, eliberarea unui nou certificat se face pe baza raportului de inspectie favorabil întocmit de inspectori.

(7) La solicitarea unitătilor de productie de substante active si auxiliare utilizate la fabricarea medicamentelor, Agentia Natională a Medicamentului efectuează inspectii la sediul acestora, prin care se poate certifica îndeplinirea Regulilor de bună practică de fabricatie.”

13. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Agentia Natională a Medicamentului emite autorizatia de functionare a unei unităti de productie a medicamentelor pe baza raportului de inspectie favorabil întocmit de inspectorii săi în urma verificării îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 35.”

14. Litera b) a articolului 35 va avea următorul cuprins:

b) personalul de executie, spatiile si echipamentele necesare pentru fabricarea, controlul calitătii si depozitarea medicamentelor, substantelor active si auxiliare utilizate la fabricarea medicamentelor trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute în reglementările emise de Agentia Natională a Medicamentului si aprobate prin ordin al ministrului sănătătii.”

15. Litera b) a alineatului (1) al articolului 36 va avea următorul cuprins:

“b) diplomă de licentă sau echivalentă în inginerie chimică, chimie sau bioinginerie, obtinută în urma absolvirii studiilor universitare, cursuri postuniversitare în domeniu si o perioadă de cel putin 2 ani de activitate într-o unitate de productie a substantelor chimice, în cazul unitătilor care produc numai substante active si auxiliare utilizate în fabricarea medicamentelor;”

16. La articolul 36, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Dovada competentelor necesare în cazul persoanei calificate, responsabile cu eliberarea seriei de fabricatie a unui medicament, constă în diploma de licentă sau echivalentă în farmacie, chimie, inginerie chimică, biologie, medicină, obtinută în urma absolvirii studiilor universitare, specializare prin rezidentiat sau studii postuniversitare de specializare în tehnologie farmaceutică si/sau controlul calitătii medicamentului si o perioadă de cel putin 2 ani de activitate într-o unitate de productie de medicamente.”

17. Articolul 37 se abrogă.

18. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - Agentia Natională a Medicamentului emite reglementări pentru autorizarea de functionare a unitătilor de productie, reglementări care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.”

19. Articolul 39 se abrogă.

20. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - Pentru testări speciale, controlul calitătii medicamentului poate fi realizat pe bază de contract încheiat între unitatea de productie si unitatea de control, în afara locului de productie, în unităti de control recunoscute de Agentia Natională a Medicamentului, în baza reglementărilor emise de aceasta si aprobate prin ordin al ministrului sănătătii.”

21. Alineatul (1) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Termenul maxim pentru emiterea de către Agentia Natională a Medicamentului a autorizatiei de functionare este de 90 de zile de la data înregistrării de către solicitant a documentatiei complete.”

22. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - (1) Agentia Natională a Medicamentului suspendă sau retrage autorizatia de functionare atunci când se constată că nu sunt respectate conditiile din reglementările prevăzute la art. 38.

(2) Decizia de suspendare sau retragere a autorizatiei de functionare, împreună cu raportul ce a stat la baza ei, se comunică Ministerului Sănătătii în termen de 48 de ore de la data emiterii.”

23. Articolul 43 se abrogă.

24. Alineatul (4) al articolului 44 va avea următorul cuprins:

“(4) Farmaciile, precum si punctele de lucru ale acestora din mediul rural, ca unităti de eliberare cu amănuntul a medicamentelor, pot functiona numai cu farmacist posesor al autorizatiei de liberă practică.”

25. Alineatele (3) si (6) ale articolului 45 vor avea următorul cuprins:

“(3) Unitătile de productie si distribuitorii angro transmit trimestrial Ministerului Sănătătii lista tuturor medicamentelor fabricate, respectiv distribuite; forma si continutul datelor furnizate se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii.

……………………………………….

(6) Drogheria poate functiona numai cu asistent de farmacie posesor al autorizatiei de liberă practică.”

26. La articolul 45, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Termenul maxim pentru emiterea de către Ministerul Sănătătii a autorizatiei de functionare pentru farmacii si drogherii este de 90 de zile de la data înregistrării documentatiei complete.”

27. Alineatul (2) al articolului 47 va avea următorul cuprins:

“(2) Conditiile privind înfiintarea, organizarea si functionarea farmaciilor si drogheriilor se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii.”

28. Alineatul (3) al articolului 47 se abrogă.

29. Alineatul (4) al articolului 47 va avea următorul cuprins:

“(4) Ministerul Sănătătii elaborează Regulile de bună practică farmaceutică si Regulile de bună practică de distributie angro, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.”

30. La articolul 47, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Farmaciile veterinare nu pot detine si elibera medicamente de uz uman, chiar dacă acestea sunt autorizate pentru punere pe piată de Agentia Natională a Medicamentului.”

31. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

“Art. 48. - (1) Depozitele farmaceutice trebuie să posede autorizatie de functionare emisă de Ministerul Sănătătii, eliberată pe baza raportului de inspectie favorabil, întocmit de inspectorii din serviciul de inspectie farmaceutică din Ministerul Sănătătii.

(2) Conditiile privind înfiintarea, organizarea si functionarea depozitelor farmaceutice se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii.

(3) Termenul maxim pentru emiterea de către Ministerul Sănătătii a autorizatiei de functionare este de 90 de zile de la data înregistrării documentatiei complete.

(4) Organizarea si desfăsurarea activitătii Inspectiei Farmaceutice se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii.”

32. Litera a) a alineatului (1) al articolului 49 va avea următorul cuprins:

“a) seful de depozit este farmacist, cu autorizatie de liberă practică, angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;”

33. Literele b) si e) ale alineatului (1) al articolului 49 se abrogă.

34. Litera d) a alineatului (1) al articolului 49 va avea următorul cuprins:

“d) depozitul functionează în conformitate cu Regulile de bună practică de distributie angro.”

35. Alineatul (1) al articolului 50 va avea următorul cuprins:

“Art. 50. - (1) Detinătorul unei autorizatii de functionare a unui depozit poate cumpăra si distribui numai acele medicamente incluse într-o listă proprie, care se actualizează si se comunică trimestrial Ministerului Sănătătii.”

36. Alineatul (2) al articolului 50 se abrogă.

37. Articolul 51 se abrogă.

38. Alineatul (1) al articolului 54 va avea următorul cuprins:

“Art. 54. - (1) Medicamentele distribuite la nivelul depozitelor sunt numai cele cu autorizatie de punere pe piată eliberată de Agentia Natională a Medicamentului.”

39. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

“Art. 59. - În unitătile de distributie angro se urmăreste respectarea Regulilor de bună practică de distributie angro.”

40. Alineatul (1) al articolului 62 va avea următorul cuprins:

“Art. 62. - (1) În cadrul activitătii de supraveghere, inspectorii de specialitate ai Ministerului Sănătătii pot preleva probe; inspectorii Agentiei Nationale a Medicamentului pot preleva probe numai în cazul alertelor privind deficientele de calitate semnalate de autoritătile competente în domeniul medicamentului.”

41. Articolul 90 va avea următorul cuprins:

“Art. 90. - Ministerul Sănătătii poate emite o autorizatie specială pentru persoanele juridice care efectuează în cadru legal cercetări stiintifice cu substante toxice, stupefiante si precursori.”

42. Literele a) si c) ale alineatului (1) al articolului 100 vor avea următorul cuprins:

“a) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei si închiderea unitătii, în cazul functionării unitătii de productie de medicamente fără autorizatie emisă de Agentia Natională a Medicamentului conform art. 34; se sanctionează cu aceeasi amendă si închiderea unitătii de distributie a medicamentelor care functionează fără autorizatie emisă de Ministerul Sănătătii conform art. 45 alin. (2), (4) si (5), art. 47 alin. (2) si art. 48;

c) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, practicarea în cadrul unitătii de productie sau de distributie a medicamentelor a altor activităti decât cele pentru care au fost autorizate conform art. 31, 44 si 50, eliberarea prin drogherii a altor medicamente decât cele fără prescriptie medicală, clasificate conform art. 3, distributia din depozite către drogherii a altor medicamente decât cele fără prescriptie medicală clasificate conform art. 3, distributia de la producător sau din depozitele de medicamente a medicamentelor către unităti neautorizate de Ministerul Sănătătii în conditiile legii, participarea persoanelor necalificate la operatiuni tehnice care necesită calificare de specialitate în procesul de fabricatie si în cel de distributie, precum si nerespectarea reglementărilor impuse de Agentia Natională a Medicamentului privind încadrarea medicamentelor în functie de modul lor de eliberare, inscriptionarea si prospectul medicamentelor, publicitatea medicamentelor, raportarea schimbărilor survenite în activitatea de productie sau de distributie, rechemări;”

43. Litera g) a alineatului (1) al articolului 100 va avea următorul cuprins:

“g) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei si suspendarea autorizatiei de functionare a unitătii farmaceutice pe o durată de 1 an în cazul repetării într-o perioadă de 3 luni a contraventiei constând în nerespectarea prevederilor art. 3, art. 45 alin. (2) si ale art. 47 alin. (1).”

44. La alineatul (1) al articolului 100, după litera g) se introduce o noua literă, litera h), cu următorul cuprins:

“h) cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei si suspendarea autorizatiei de functionare a unitătii farmaceutice, în cazul nerespectării Regulilor de bună practică farmaceutică, precum si a celor de distributie angro, până la remedierea deficientelor constatate.”

45. Alineatul (2) al articolului 100 va avea următorul cuprins:

“(2) Inspectorii din Departamentul de inspectie farmaceutică al Agentiei Nationale a Medicamentului pot aplica sanctiunile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) si e), conform competentelor prevăzute la art. 57 alin. (2).”

46. La articolul 100, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (1) pot fi modificate periodic prin hotărâre a Guvernului.”

47. La articolul 101 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contraventiei ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii aplicate conform prevederilor art. 100.”

48. Articolul 103 va avea următorul cuprins:

“Art. 103 - Autorizatia de punere pe piată a medicamentelor nu se supune reglementărilor privind procedura aprobării tacite.”

49. Litera a) a alineatului (1) si alineatul (2) ale articolului 104 se abrogă.

50. Alineatul (3) al articolului 104 va avea următorul cuprins:

“(3) Cuantumul sumelor prevăzute la alin. (1) poate fi modificat periodic prin hotărâre a Guvernului.”

51. Articolul 107 va avea următorul cuprins:

“Art. 107. - Tarifele propuse de către Agentia Natională a Medicamentului pentru activitătile desfăsurate de aceasta se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

52. Alineatele (1) si (2) ale articolului 108 vor avea următorul cuprins:

“Art. 108. - (1) Cheltuielile necesare pentru efectuarea inspectiilor în vederea autorizării de functionare si a acordării certificatului de bună practică de fabricatie si a certificatului de bună practică de laborator, precum si în vederea reînnoirii acestora sunt suportate de Agentia Natională a Medicamentului.

(2) Cheltuielile necesare pentru efectuarea inspectiilor în vederea acordării autorizatiei de functionare pentru unitătile de distributie sunt suportate de Ministerul Sănătătii.”

Art. II. - Prevederile art. 31, 34, 38, art. 41 alin. (1) si ale art. 42, astfel cum au fost modificate potrivit art. I, intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2004.

Art. III. - În titlu si în cuprinsul ordonantei de urgentă, sintagma “produs medicamentos/produse medicamentoase” se înlocuieste cu sintagma “medicament/medicamente”.

Art. IV. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 20 octombrie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 72.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art.1 pct. III.1 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - În întelesul prezentei ordonante, autoritătile si institutiile publice sunt cele definite de legea privind finantele publice si de legea privind finantele publice locale.”

2. După alineatul (1) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Guvernul poate aproba, prin hotărâre, majorarea cheltuielilor privind convorbirile telefonice, pentru organizarea si desfăsurarea de activităti specifice care se realizează de către autoritătile si institutiile publice prevăzute la art. 1.”

3. La nota de la anexa nr. 1 se introduce punctul 3 cu următorul cuprins:

“3. Numărul maxim de posturi prevăzut în prezenta anexă poate fi majorat, prin hotărâre a consiliului local sau a consiliului judetean, după caz, pentru desfăsurarea de către aparatul propriu a activitătilor trecute în competenta autoritătilor administratiei publice locale prin acte normative.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 80/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 9 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată după aprobarea prezentei ordonante de către Parlament, dându-se articolelor si alineatelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 85.