MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 622         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 30 august 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            73. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice

 

            74. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie

 

            79. - Ordonantă privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător

 

            83. - Ordonantă privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte

 

            84. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie si ale art. 1 pct. II.9 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite

ordonante,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

            Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 468/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(2) Înregistrarea sau reînnoirea înregistrării în sistemul electronic ca furnizor, executant sau prestator va fi refuzată, iar dacă a fost deja acordată, furnizorul, executantul sau prestatorul poate fi suspendat în cazul în care:

a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activitătile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situatie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) încalcă procedurile si normele de utilizare si securitate ale sistemului electronic, stabilite de operatorul acestuia;

c) ofertantul declarat câstigător refuză încheierea contractului de achizitie publică sau nu si-a îndeplinit obligatiile asumate printr-un contract de achizitie publică atribuit prin procedura licitatiei electronice, în măsura în care autoritatea contractantă poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens, conform dispozitiilor prezentei ordonante.”

2. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Operatorul sistemului electronic are obligatia de a cere tuturor furnizorilor, executantilor sau prestatorilor care solicită înregistrarea sau reînnoirea înregistrării în sistemul electronic să prezinte documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din tara în care este stabilit, după caz.”

3. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

“Art. 191. - (1) În cazul aplicării procedurii de licitatie electronică numărul de furnizori, de executanti sau de prestatori care au dreptul de a depune ofertă este nelimitat.

(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a repeta procedura de licitatie electronică în cazul în care numărul de furnizori, executanti sau prestatori care au depus ofertă este mai mic de 2.

(3) În cazul în care, în urma repetării procedurii, numărul de furnizori, executanti sau prestatori care au depus ofertă este mai mic de 2, autoritatea contractantă are dreptul fie de a atribui contractul de achizitie publică ofertantului care a depus ofertă, fie de a repeta procedura.”

4. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:

“Art. 201. - Numărul de candidati selectati trebuie să se încadreze între limita minimă si limita maximă a intervalului precizat în anuntul de participare sau să fie egal cu numărul precizat în anuntul de participare. Acest număr trebuie stabilit astfel încât să nu afecteze concurenta reală si nu poate să fie mai mic de 3 candidati selectati.”

5. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei trebuie să contină cel putin informatiile prevăzute la art. 18, precum si orice alte specificatii tehnice sau informatii de orice natură cu privire la produsele/serviciile/lucrările solicitate.

(2) În cazul în care evaluarea se va face după criteriul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, autoritatea contractantă are obligatia să stabilească un algoritm detaliat de calcul, care să permită utilizarea unei proceduri automate de selectare a ofertei câstigătoare, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.”

6. Alineatul (2) al articolului 62 va avea următorul cuprins:

“(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a comunica prin mijloace electronice operatorului sistemului electronic toate actele si deciziile sale ulterioare, precum si hotărârile judecătoresti referitoare la contestatia, respectiv actiunea în justitie în cauză, în termen de două zile de la produce- rea/primirea lor.”

7. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

“Art. 64. - În cazul încălcării de către un furnizor, executant sau prestator a procedurilor si normelor de utilizare si securitate stabilite de operatorul sistemului electronic, furnizorul, executantul sau prestatorul poate fi suspendat din sistemul electronic pe o perioadă de cel mult un an, în conditiile si procedura stabilite de operatorul sistemului electronic.”

8. După articolul 64 se introduc două noi articole, articolele 641 si 642, cu următorul cuprins:

“Art. 641. - Orice furnizor, executant sau prestator poate fi suspendat din sistemul electronic, în conditiile si procedura stabilite de operatorul sistemului electronic, pe o perioadă de cel mult un an, dacă, pe baza documentelor prezentate de autoritatea contractantă, se atestă în mod obiectiv refuzul ofertantului declarat câstigător de a încheia contractul de achizitie publică ca urmare a organizării unei proceduri de licitatie electronică.

Art. 642. - Ulterior suspendării dispuse conform art. 9 alin. (2), art. 631, 64 si 641, conditiile si procedura privind reexercitarea dreptului unui furnizor, executant sau prestator de a participa la achizitii publice prin mijloace electronice se stabilesc de către operatorul sistemului electronic.”

9. Litera c) a alineatului (3) al articolului 69 va avea următorul cuprins:

“c) tariful de utilizare a sistemului electronic, tariful de înregistrare, tariful de reînnoire a înregistrării în sistemul electronic si tariful de participare în sistemul electronic;”

10. După litera c) a alineatului (3) al articolului 69 se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

“c1) garantia de bună conduită în sistemul electronic, în conditiile stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului;”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va elabora norme metodologice în vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/2002.

Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 73.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

            Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 106/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 18 martie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (3) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Institutul National de Administratie coordonează centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală.”

2. Alineatele (1) si (2) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Institutul National de Administratie este condus de un consiliu stiintific format din câte un reprezentant al următoarelor institutii si organizatii: Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Integrării Europene, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Secretariatul General al Guvernului, Agentia Natională a Functionarilor Publici, Federatia Autoritătilor Locale din România, Asociatia Secretarilor Generali de Judete din România si câte 2 reprezentanti ai Institutului National de Administratie, respectiv ai centrelor regionale de formare continuă pentru administratia publică locală.

(2) Ministerele prevăzute la alin. (1) si Agentia Natională a Functionarilor Publici sunt reprezentate de persoane desemnate de conducătorul institutiei publice si care au functia de secretar de stat, secretar general, secretar general adjunct, director general sau o functie echivalentă. Federatia Autoritătilor Locale din România si Asociatia Secretarilor Generali de Judete din România sunt reprezentate de presedinte sau un adjunct al acestuia. Reprezentantii Institutului National de Administratie sunt directorul general si directorul general adjunct. Centrele regionale sunt reprezentate de directorii acestora, desemnati anual, prin rotatie, într-o ordine stabilită prin regulamentul de organizare a consiliului stiintific.”

3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Personalul Institutului National de Administratie se compune din functionari publici si personal contractual.

(2) Salarizarea personalului Institutului National de Administratie se face potrivit legislatiei în vigoare.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Institutul National de Administratie organizează următoarele forme de pregătire profesională:

a) programe de formare specializată în administratia publică, de 2 ani, pentru absolventii cu studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licentă sau echivalentă, în vârstă, de regulă, de până la 30 de ani inclusiv;

b) programe de formare specializată în administratia publică, de un an, pentru persoane cu studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licentă sau echivalentă: functionari publici, persoane numite ori alese în functii de demnitate publică sau asimilate acestora din cadrul administratiei publice centrale si locale, alte persoane interesate;

c) programe de specializare postuniversitară, cu durata minimă de 180 de ore, pentru personalul din administratia publică centrală si locală, cu studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licentă sau echivalentă;

d) programe de perfectionare de scurtă durată, de până la 90 de zile, pentru personalul cu studii superioare si medii din administratia publică centrală si locală, din cadrul unor asociatii, fundatii sau altor organizatii neguvernamentale, precum si pentru alte persoane interesate;

e) seminarii si conferinte pe teme de interes major pentru administratia publică centrală si locală.

(2) Programele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) si c) sunt organizate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 410/2002 privind structurile si specializările universitare acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu din institutiile de învătământ superior, cu modificările si completările ulterioare, prin care Institutul National de Administratie este acreditat de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului ca Scoală de Studii Academice Postuniversitare.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Admiterea la programele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) si b) se face prin concurs national organizat anual de Institutul National de Administratie. Regulamentul de organizare si desfăsurare a concursului national se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Pe durata programelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) participantii au statut de functionar public debutant sau definitiv, după caz.

(3) Înscrierea la programele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), c), d) si e) se face la recomandarea autoritătii sau institutiei publice din care provin persoanele respective.”

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Drepturile salariale ale participantilor la programele de formare specializată în administratia publică de 2 ani sunt asigurate de Institutul National de Administratie din sume alocate cu această destinatie de la bugetul de stat. Cuantumul acestora este cel prevăzut de lege pentru functionarul public debutant.

(2) Drepturile salariale ale participantilor la celelalte programe sunt asigurate de către institutiile sau autoritătile publice din care provin.”

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Institutului National de Administratie se asigură din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) Veniturile proprii provin din:

a) tarife de participare la programele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), c), d) si e);

b) donatii si sponsorizări ale unor persoane fizice si juridice din tară si străinătate;

c) fonduri externe nerambursabile;

d) alte surse.

(3) Cuantumul tarifelor de participare la programele organizate de Institutul National de Administratie se aprobă de consiliul stiintific al acestuia.

(4) Tarifele de participare la programele organizate de Institutul National de Administratie se suportă de către autoritătile sau institutiile publice trimitătoare, de către alte persoane juridice din care provin participantii, respectiv de persoanele fizice interesate.

(5) Finantarea programului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) se suportă de la bugetul de stat.”

8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, denumite în continuare centre regionale, sunt institutii publice cu personalitate juridică, autonome, în coordonarea Institutului National de Administratie.

(2) Centrele regionale prevăzute la alin. (1) au sediile în municipiile Bucuresti, Craiova, Călărasi, Iasi, Cluj-Napoca, Sibiu, Constanta si Timisoara.”

9. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

“Art. 111. - (1) Personalul centrelor regionale se compune din functionari publici si personal contractual.

(2) Salarizarea personalului centrelor regionale se stabileste potrivit legislatiei în vigoare.”

10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Centrele regionale sunt conduse de un consiliu stiintific format din: presedintii consiliilor judetelor arondate, primarul municipiului pe raza căruia îsi are sediul centrul regional, respectiv primari ai sectoarelor nominalizati de prefectul municipiului Bucuresti, directorul centrului regional, un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor si un reprezentant al Institutului National de Administratie.

(2) Componenta nominală a consiliului stiintific se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, după alegerea presedintilor consiliilor judetene.

(3) Mandatul consiliului stiintific al centrelor regionale este de 4 ani, corespunzător mandatului alesilor locali.

(4) Presedintele consiliului stiintific este ales anual, prin rotatie, dintre presedintii consiliilor judetene. Presedintele consiliului stiintific al centrului regional Bucuresti poate fi ales si dintre primarii sectoarelor reprezentate. Alegerea se face în prima sedintă, cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(5) Membrii consiliului stiintific pot participa la sedintele acestuia si prin reprezentare, la nivel de vicepresedinti, respectiv viceprimari, numai în situatii bine motivate si pe bază de împuternicire scrisă.”

11. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Conducerea executivă a centrelor regionale este asigurată de un director, numit de directorul general al Institutului National de Administratie, la propunerea consiliului stiintific al centrului regional, făcută în urma unui concurs organizat în conditiile legii.”

12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Centrele regionale organizează programe de perfectionare, de până la 90 de zile, pentru: a) alesii locali;

b) functionarii publici si persoanele încadrate cu contract individual de muncă din aparatul propriu al consiliilor locale si judetene si al prefecturilor;

c) personalul din serviciile publice comunitare si din alte servicii publice locale;

d) functionarii publici si personalul contractual din cadrul serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si celorlalte organe ale administratiei centrale de specialitate din unitătile administrativ-teritoriale;

e) personalul din cadrul unor asociatii, fundatii sau altor organizatii neguvernamentale, precum si pentru alte persoane fizice ori juridice interesate.

(2) Centrele regionale pot organiza programe de specializare postuniversitară cu durată de minimum 180 de ore pentru personalul din administratia publică locală, cu studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licentă sau echivalentă.

(3) Centrele regionale pot organiza seminarii si conferinte pe teme de interes major pentru administratia publică locală.”

13. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru organizarea programelor prevăzute la art. 14 alin. (2) centrele regionale trebuie să se asocieze cu institutii de învătământ superior din tară, acreditate, precum si cu institutii similare din străinătate.”

14. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Finantarea centrelor regionale se asigură din venituri proprii provenite din tarife de participare la programe, sponsorizări, donatii ale unor persoane fizice si juridice din tară si din străinătate, din programe cu finantare internă si internatională.

(2) Cuantumul tarifelor de participare la programele organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală se aprobă de către consiliul de administratie al fiecărui centru.

(3) Tarifele de participare la programele organizate de centrele regionale se suportă de autoritătile sau institutiile publice trimitătoare, de către alte persoane juridice din care provin participantii, respectiv de persoanele fizice interesate.”

15. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Pe perioada în care urmează programele prevăzute la art. 5 alin. (1) si la art. 14 alin. (2) participantii beneficiază de toate drepturile, inclusiv cele salariale, prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) Perioada participării la programele de specializare si perfectionare constituie vechime în muncă, în functia publică sau, după caz, în functii de specialitate.

(3) În cazul în care programele sunt organizate în altă localitate decât cea în care îsi are sediul autoritatea sau institutia publică trimitătoare, participantii la programe beneficiază de drepturile de delegare, în conditiile legii.”

16. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

“Diplomele si certificatele de absolvire”

17. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Atestarea absolvirii programelor de formare specializată în administratia publică, de 2 ani si de 1 an, organizate de Institutul National de Administratie, se face prin diplome eliberate de către acesta.

(2) Absolventii programelor de formare specializată în administratia publică prevăzute la alin. (1) pot obtine si diploma de master, dacă sustin si o lucrare de dizertatie.

(3) Atestarea absolvirii programelor de specializare postuniversitară organizate de Institutul National de Administratie sau centrele regionale se face prin diplome de studii postuniversitare de specializare, eliberate de Institutul National de Administratie, respectiv de institutiile de învătământ superior asociate, potrivit art. 15 alin. (2).

(4) Atestarea absolvirii programelor de perfectionare în administratia publică se face prin certificate eliberate de Institutul National de Administratie sau de centrele regionale, după caz.

(5) Modelul diplomelor de absolvire este stabilit de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(6) Modelul certificatelor de absolvire se aprobă de consiliul stiintific al Institutului National de Administratie.”

18. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - Diplomele si certificatele de absolvire ale programelor organizate de Institutul National de Administratie, respectiv de centrele regionale, vor fi luate în considerare la evaluarea performantelor profesionale si promovarea functionarilor publici si a personalului contractual.”

19. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Perioada în care o persoană a urmat si a promovat programe de formare specializată în administratia publică prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) este asimilată perioadei de stagiu. Persoanele respective vor fi numite functionari publici definitivi, în conditiile legii.”

20. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Cheltuielile necesare demarării activitătii centrelor regionale Timisoara si Constanta se suportă din bugetele consiliilor judetene din judetele arondate centrelor respective.”

21. După articolul 25 se introduce articolul 251 cu următorul cuprins:

“Art. 251. - Stabilirea competentelor privind organizarea programelor de specializare postuniversitară si de perfectionare de către Institutul National de Administratie si, respectiv, de centrele regionale se face prin ordin al directorului general al Institutului National de Administratie.”

22. În cuprinsul ordonantei următoarele denumiri se înlocuiesc după cum urmează:

a) cursuri, cu programe;

b) unităti, cu autorităti sau institutii publice;

c) cursanti, cu participanti;

d) taxe, cu tarife;

e) Ministerul Administratiei Publice, cu Ministerul Administratiei si Internelor;

f) consiliul de administratie, cu consiliul stiintific.

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 106/2002, împreună cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, se va republica, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se articolelor si alineatelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003

Nr. 74

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II. 3 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Definitii

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă reglementează modalitătile de control si de recuperare a sumelor provenite din asistenta financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană, precum si a sumelor reprezentând fondurile de cofinantare aferente.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) neregulă înseamnă orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de întelegere, acordurilor de finantare - privind asistenta financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană -, precum si a prevederilor contractelor încheiate în baza acestor memorandumuri/acorduri, rezultând dintr-o actiune sau omisiune a operatorului economic, care, printr-o cheltuială neeligibilă, are ca efect prejudicierea bugetului general al Comunitătii Europene si/sau a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale;

b) fraudă înseamnă orice actiune sau omisiune intentionată în legătură cu: utilizarea sau prezentarea de declaratii ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale prevăzute în cap. III sectiunea 41 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificările ulterioare, care au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor comunitare de la bugetul general al Comunitătii Europene si/sau a sumelor de cofinantare aferente de la bugetul de stat, bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, si la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003; necomunicarea unei informatii prin încălcarea unei obligatii specifice, având acelasi efect la care s-a făcut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate initial;

c) operatorul economic este persoana fizică sau juridică ori alte organe si/sau entităti constituite potrivit legii;

d) creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă reprezintă sume de recuperat la bugetul Comunitătii Europene, la bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, si la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare si a sumelor de cofinantare aferente.

 

SECTIUNEA a 2-a

Obiectul controlului si recuperării creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă si autorităti competente

 

Art. 3. - (1) În sensul prezentei ordonante, activitatea de recuperare constă în exercitarea functiei administrative care conduce la stingerea creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă si este reglementată de prezenta ordonantă, precum si de actele normative emise în aplicarea acesteia.

(2) Constituie obiect al controlului si recuperării creantelor bugetare în sensul prezentei ordonante sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare si/sau din cofinantarea aferentă, ca urmare a neregulilor si/sau fraudei, accesoriile acestora, respectiv dobânzi, penalităti de întârziere si alte penalităti, după caz, precum si costurile bancare.

(3) Titlul de creantă este actul/documentul prin care se stabileste si se individualizează obligatia de plată privind creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă, întocmit de organele de inspectie sau de alte structuri de control abilitate de lege, după cum urmează:

a) actul/documentul de constatare si stabilire a obligatiilor de plată privind creantele bugetare provenite din sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare si/sau din sume de cofinantare aferente, ca urmare a neregulilor si/sau fraudei, precum si a accesoriilor acestora si a costurilor bancare, care se emite de către organele de inspectie ori de către alte structuri de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si alte institutii abilitate de lege;

b) hotărârea judecătorească definitivă sau irevocabilă prin care se stabileste obligatia de plată privind creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă;

c) alte documente emise de organele competente, prin care, potrivit legii, se constată si se individualizează creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă.

Art. 4. - (1) Sunt competente să efectueze controlul si să gestioneze recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă, conform prevederilor legale în vigoare referitoare la colectarea creantelor bugetare, autoritătile administratiei publice centrale sau locale si unitătile teritoriale ale acestora, după caz, precum si alte institutii publice abilitate de lege.

(2) Prin documentele prevăzute la art. 3 alin. (3) se stabilesc sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare si/sau din cofinantarea aferentă, ca urmare a neregulilor si/sau fraudei, accesoriile acestora, respectiv dobânzi, penalităti de întârziere si alte penalităti, după caz, precum si costurile bancare, cadrul legal încălcat, precum si persoanele obligate la plata acestora.copyrightdsc.net

 

SECTIUNEA a 3-a

Obligatia si răspunderea la plată

 

Art. 5. - (1) Plătitor al obligatiei bugetare prevăzute la art. 3 alin. (2) este operatorul economic în calitate de debitor sau persoana care, potrivit legii, îl reprezintă sau care, în numele operatorului debitor, a beneficiat în mod necuvenit de sume din fonduri comunitare si/sau din fonduri de cofinantare aferente ca urmare a unei nereguli si/sau fraude.

(2) În cazul în care obligatia bugetară rezultată din nereguli si/sau fraudă nu a fost achitată de către persoanele prevăzute la alin. (1), sunt obligati la plata sumei datorate, după caz, în conditiile legii:

a) institutia/persoana care îsi asumă obligatia la plată a debitorului, printr-un angajament de plată sau printr-un alt act încheiat în formă autentică, cu asigurarea unei garantii reale la nivelul obligatiei la plată;

b) alte institutii/persoane, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL II

Modalităti de stingere a creantelor bugetare

 

Art. 6. - Stingerea creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă se realizează prin plata voluntară efectuată de către persoanele prevăzute la art. 5, deducere din declaratiile de cheltuieli ce vor urma, prin executare silită ori prin alte modalităti prevăzute de lege.

Art. 7. - (1) Plata creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă, prevăzute la art. 3 alin. (2), constatate si stabilite de organele de inspectie sau de alte structuri de control abilitate de lege, se efectuează de către debitori în conturile indicate de creditorii bugetari, la termenele prevăzute de legislatia în vigoare referitoare la colectarea creantelor bugetare.

(2) Obligatiile de plată ale debitorilor, precum si accesoriile acestora datorate pentru neplata lor la termen si costurile bancare se calculează si se plătesc în lei la cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României, valabil pentru ziua în care se face plata.

Art. 8. - (1) Dacă debitorul nu si-a plătit în termenul legal de plată creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă, prevăzute la art. 3 alin. (2), si dacă aceste creante nu au fost stinse în alt mod, organul de executare transmite debitorului o înstiintare de plată, conform prevederilor legale în vigoare referitoare la colectarea creantelor bugetare.

(2) În termen de 15 zile de la data comunicării înstiintării de plată, debitorul urmează să îsi plătească obligatiile restante sau să facă dovada stingerii acestora.

Art. 9. - (1) Contestarea obligatiei de plată a creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă se face potrivit procedurii reglementate de legislatia în vigoare privind contestarea obligatiilor de plată a creantelor bugetare.

(2) Procedura de recuperare a sumelor plătite necuvenit din fondurile comunitare si/sau din sumele de cofinantare aferente, precum si a accesoriilor acestora si a costurilor bancare nu influentează în nici un mod exercitarea actiunii penale în cazul în care neregulile sau fraudele constituie, potrivit legii penale, infractiuni.

Art. 10. - (1) În cazul în care debitorul nu îsi plăteste de bunăvoie obligatiile de plată privind creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă, organele competente vor dispune si vor duce la îndeplinire măsurile asigurătorii si vor efectua procedura de executare silită în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la colectarea creantelor bugetare.

(2) Pentru creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă, actul/documentul prevăzut la art. 3 alin. (3), întocmit de organele de inspectie sau de alte structuri de control abilitate de lege, constituie titlu executoriu în conditiile legii.

(3) Pentru creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă asupra cărora s-a pronuntat instanta judecătorească, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătoresti care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

Art. 11. - Ministerul Finantelor Publice si ceilalti creditori bugetari care administrează creantele bugetare ale bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, si la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003, prin organele competente, sunt abilitati să efectueze controlul, să dispună si să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii si să efectueze

procedura de executare silită în conditiile prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

            Art. 12. - În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

            Art. 13. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 79.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte

 

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie, precum si al art. 1 pct. II.17 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă reglementează:

a) modul de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare;

b) conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte.

Art. 2. - Prevederile prezentei ordonante se aplică la frontiera României, în punctele de trecere a frontierei în care se vor constitui viitoarele posturi de inspectie la frontiera Uniunii Europene.

Art. 3. - În sensul prezentei ordonante, expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) post de inspectie la frontieră, denumit în continuare PIF - oricare post de inspectie responsabil pentru controalele veterinare, situat în imediata vecinătate a unui punct de intrare pe teritoriul României, într-o zonă desemnată de autoritătile vamale în conformitate cu reglementările vamale, care corespunde principiilor privind organizarea controalelor sanitare veterinare pentru animalele vii, produsele de origine animală si alte produse supuse controalelor sanitare veterinare, provenind din tări terte, introduse în România si a căror listă se aprobă prin ordin comun al autoritătilor publice centrale care răspund de administratia publică, agricultură, alimentatie, silvicultură, protectia mediului si transport;

b) tară tertă - orice alt stat decât statele cu care România a încheiat acorduri, conventii sau alte întelegeri internationale privind eliminarea controlului la frontieră;

c) punct de trecere a frontierei - orice loc organizat si autorizat de Guvernul României pentru trecerea frontierei de stat;

d) administrator - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

Art. 4. - (1) Pentru a fi incluse în lista posturilor de inspectie la frontieră aprobate pentru controlul animalelor vii, al produselor de origine animală si al altor produse supuse controalelor sanitare veterinare, PIF trebuie să corespundă conditiilor generale si speciale stabilite de către autoritatea veterinară centrală a României prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

(2) În functie de asigurarea conditiilor prevăzute de reglementările veterinare, un PIF poate fi agreat numai pentru anumite tipuri de mărfuri supuse controalelor veterinare si, în consecintă, poate avea în structură unul sau mai multe centre de inspectie.

(3) Spatiile, facilitătile, echipamentele si instalatiile PIF trebuie mentinute în stare de curătenie permanentă. Spatiile de inspectie trebuie să fie igienizate si dezinfectate permanent, în functie de necesităti, medicul veterinar inspector responsabil de post având posibilitatea de a solicita igienizări si dezinfectii suplimentare.

Art. 5. - (1) Închiderea temporară sau permanentă a PIF sau a unui centru de inspectie din structura acestuia, precum si reactualizarea listei punctelor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare se fac prin ordin comun al autoritătilor publice centrale care răspund de administratia publică, agricultură, alimentatie, silvicultură, protectia mediului si transport.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situatii deosebite privind apărarea sănătătii publice, sănătătii animale, precum si datorită altor riscuri majore, autoritatea veterinară centrală a României poate dispune, prin decizie, închiderea temporară a unui PIF sau a unui centru de inspectie.

Art. 6. - Tipurile de mărfuri care sunt supuse controlului sanitar veterinar pentru fiecare PIF se vor stabili prin ordin comun al autoritătilor publice centrale care răspund de administratia publică, agricultură, alimentatie, silvicultură, protectia mediului si transport.

Art. 7. - Serviciile sanitare veterinare de control de la punctele de trecere a frontierei se organizează si functionează în cadrul PIF, asimilate ca sectii în structura Institutului de Diagnostic si Sănătate Animală, în subordinea tehnică a Agentiei Nationale Sanitare Veterinare.

Art. 8. - Sediile centrale ale PIF sunt stabilite în punctele de lucru cu traficul cel mai crescut la data emiterii prezentei ordonante.

Art. 9. - Atributiile personalului angajat în PIF se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

Art. 10. - Coordonarea si controlul activitătii tehnice si administrative a PIF, competentele si responsabilitătile pe linie de comandă sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

Art. 11. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului împreună cu Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Finantelor Publice, Directia Generală a Vămilor vor propune spre dezbatere Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei strategia de implementare a prevederilor prezentei ordonante.

(2) Strategia de implementare va fi supusă dezbaterii altor institutii, inclusiv asociatiilor profesionale interesate, în principal celor ce desfăsoară activităti legate de comertul international cu mărfuri specifice.

(3) După realizarea dezbaterilor mentionate, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Finantelor Publice si Directia Generală a Vămilor vor elabora norme metodologice pentru implementarea prevederilor prezentei ordonante, privind strategia pe termen lung, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului si vor cuprinde răspunderile si termenele, încadrate în strategia natională privind aderarea la Uniunea Europeană, pentru cei responsabili cu construirea, echiparea si asigurarea de personal pentru viitoarele PIF de interes national.

Art. 12. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului este responsabil pentru finantarea proiectării si construirii PIF prevăzute în strategia pe termen lung, în baza conditiilor veterinare stabilite de Agentia Natională Sanitară Veterinară.

Art. 13. - Imobilele necesare constituirii si functionării PIF vor fi dobândite în proprietatea publică a statului în unul dintre modurile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic

al acesteia si vor fi date în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 15. - Prezenta ordonantă va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 83.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. VII.1 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

            Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 216/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 noiembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 litera A, punctul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

“17. functionării cu grad diplomatic si consular si persoanele care îsi desfăsoară activitatea în Ministerul Afacerilor Externe, prin detasare de la alte institutii, pe functii corespunzătoare functionarilor cu grad diplomatic si consular, atasatii militari si adjunctii acestora, directorii centrelor culturale si adjunctii acestora, precum si functionarii superiori din organizatiile internationale, interguvernamentale;”

2. După punctul 20 al literei A a articolului 7 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

“21. alte persoane care se deplasează în străinătate, în misiune oficială, pentru sustinerea unor interese nationale, cu aprobarea ministrului afacerilor externe.”

3. La articolul 7 litera B, punctul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“7. alte persoane, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, când călătoresc în străinătate în misiuni oficiale.”

4. Alineatul (2) al articolului 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) La cererea ambilor părinti ori a reprezentantului legal, în situatii motivate, se poate elibera pasaport individual si copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani; pentru minorul încredintat unuia dintre părinti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pasaportul individual se poate elibera la cererea părintelui căruia minorul i-a fost încredintat.”

5. Litera b) a alineatului (1) al articolului 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

“b) este învinuit sau inculpat într-o cauză penală si magistratul dispune instituirea măsurii interdictiei părăsirii localitătii sau tării, în scopul asigurării bunei desfăsurări a procesului penal, indiferent de faza în care acesta se află;”

6. Litera e) a alineatului (1) al articolului 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

“e) a săvârsit în străinătate fapte de natură să aducă atingere sigurantei nationale, mentinerii ordinii publice, protectiei sănătătii sau moralei ori drepturilor si libertătilor fundamentale ale altei persoane, care sunt stabilite prin hotărâri judecătoresti sau fac obiectul urmăririi penale; dovada faptelor săvârsite în străinătate se face cu acte judiciare recunoscute potrivit legii române; în astfel de cazuri măsura se dispune de către Directia Generală de Evidentă Informatizată a Persoanei sau de către formatiunile teritoriale de evidentă informatizată a persoanei, după caz, pentru o durată cuprinsă între 1 an si 5 ani, stabilită proportional cu gravitatea faptei comise si cu consecintele ei. Aceeasi măsură poate fi luată si împotriva persoanei care a săvârsit în străinătate fapta de cersetorie, constatată potrivit legii, precum si împotriva persoanelor returnate în baza acordurilor de readmisie încheiate de România cu alte state si a cetătenilor români care au fost returnati din state cu care România nu a încheiat acorduri de readmisie, indiferent de motive, ori care au depăsit termenele de sedere în statele în care au călătorit, stabilite prin acordurile sau conventiile încheiate cu acestea.”

Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 65/1997, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 216/1998, cu modificările si completările ulterioare, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonante.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 84.