MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 623         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Duminică, 31 august 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

87. - Ordonantă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003

 

89. - Ordonantă privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare si certificarea în materie de sigurantă

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 2003, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 si nr. 863 bis din 29 noiembrie 2002, se modifică si se completează potrivit prevederilor prezentei ordonante.

Art. 2. - (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat pe anul 2003, detaliată, la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe părti, capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetare pe anul 2003, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

 

CAPITOLUL II

Structura si regimul veniturilor bugetare

 

Art. 3. - La veniturile bugetului de stat pe anul 2003 se aprobă următoarele influente:

 

- miliarde lei -

VENITURI TOTAL, din care:

+5.288,4

Venituri curente din acestea:,

+5.649,7

a) venituri fiscale:

+5.031,9

impozite directe, din care:

2.293,8

impozitul pe profit

-16,0

impozitul pe venit

-4.236,0

cote si sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale (se scad)

+3.635,2

alte impozite directe

--1.102,0

contributii

575,0

impozite indirecte, din care:

+7.325,7

taxa pe valoarea adăugată

+6.248,7

taxa pe valoarea adăugată încasată

+10.060,0

sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale (se scad)

-3.811,3

accize

+9.191,0

taxe vamale

+4.187,0

alte impozite indirecte

12.301,0

b) venituri nefiscale

+617,8

Venituri din capital

209,0

Donatii si sponsorizări

+2,7

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

155,0

 

CAPITOLUL III

Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetare

 

Art. 4. - În structură economică influentele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2003 se prezintă astfel:

 

-miliarde lei -

CHELTUIELI TOTAL, din care:

+1.225,7

1. Cheltuieli curente, din acestea:

+3.693,7

a) cheltuieli de personal

+1.136,4

b) cheltuieli materiale si servicii

-502,1

c) subventii

+3.140,4

d) prime

+400,0

e) transferuri

+6.826,6

f) dobânzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli

-7.414,4

g) rezerve

+106,8

2. Cheltuieli de capital

-1.097,6

3. Împrumuturi acordate

-77,2

4. Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite, din acestea:

-1.293,2

a) rambursări de credite externe

+138,7

b) plăti de dobânzi si comisioane la credite externe

1.431,9

 

Art. 5. - (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia să se încadreze în cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi si în structura acestora, prevăzute pentru fiecare în anexa nr. 3, prin stabilirea si

comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizatiilor de conducere si a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar acestia ordonatorilor tertiari de credite bugetare.

(2) În aplicarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 631/2002, influentele aprobate la titlul “Cheltuieli de personal” se repartizează pe luni de către ordonatorul principal de credite bugetare si se comunică Ministerului Finantelor Publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 6. - (1) Cheltuielile pentru autoritătile publice, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2003, se majorează cu suma de 2.073,7 miliarde lei, din care: 1.379,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 436,7 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 2,2 miliarde lei subventii, 382,8 miliarde lei cheltuieli de capital, si se diminuează cu suma de 103,3 miliarde lei la transferuri si 24,4 miliarde lei la rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru autoritătile publice se modifică după cum urmează:

- miliarde lei -

a) Administratia Prezidentială

+33,8

b) Autorităti legislative

+213,0

c) Autorităti judecătoresti

+1.091,4

d) Alte organe ale autoritătilor publice

-35,9

e) Autorităti executive

+771,4

 

Art. 7. - În anul 2003, plata cotizatiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Biroului International al Expozitiilor (B.I.E.) se efectuează din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 8. - (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2003, se diminuează cu suma de 455,0 miliarde lei, din care: 197,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 819,4 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 14,5 miliarde lei transferuri, 38,6 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora, si se majorează cu suma de 200,0 miliarde lei la subventii si 414,5 miliarde lei la cheltuieli de capital.

(2) Cheltuielile pentru apărare natională se diminuează cu suma de 1.184,1 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordine publică si sigurantă natională se majorează cu suma de 729,1 miliarde lei.

Art. 9. - (1) Cheltuielile social-culturale, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2003, se majorează cu suma de 3.587,5 miliarde lei, din care: 355,9 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 421,3 miliarde lei subventii, 3.095,2 miliarde lei transferuri, 98,3 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora, si se diminuează cu suma de 99,9 miliarde lei la cheltuieli de personal si 283,3 miliarde lei la cheltuieli de capital.

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli se majorează cu suma de 446,4 miliarde lei pentru învătământ, 577,2 miliarde lei pentru cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret si 2.727,5 miliarde lei pentru asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii si se diminuează cu suma de 163,6 miliarde lei pentru sănătate.

(3) Transferurile cuprinse în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret” se utilizează pe destinatiile prevăzute în anexă la bugetul acestuia.

(4) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Român sunt prevăzute în anexă la bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(5) Modificările în executia bugetului de stat si a bugetului local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, potrivit art. 31 din Legea nr. 292/2003 privind organizarea si functionarea asezămintelor culturale, se vor efectua conform precizărilor Ministerului Finantelor Publice elaborate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 10. - Alineatul (6) al articolului 15 din Legea nr. 631/2002 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(6) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, de la capitolul 60.01 «Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii», titlul «cheltuieli materiale si servicii», se finantează cheltuielile aferente gratuitătilor si reducerilor la transportul pe calea ferată, metrou, auto si naval, de care beneficiază, în conditiile legii, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern si prin Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 210/2003.”

Art. 11. - Plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap vizual se va efectua de către Asociatia Nevăzătorilor din România până la data de 31 decembrie 2003, urmând ca, începând cu 1 ianuarie

2004, plata să se facă de către consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 12. - (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publică, locuinte, mediu si ape, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2003, se diminuează cu suma de 4,9 miliarde lei, din care: 6,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 4,0 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 24,4 miliarde lei transferuri si 0,1 miliarde lei cheltuieli de capital, si se majorează cu suma de 0,2 miliarde lei la subventii si 29,4 miliarde lei la rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publică, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 41,9 miliarde lei pentru servicii si dezvoltare publică si locuinte si se diminuează cu suma de 46,8 miliarde lei pentru mediu si ape.

Art. 13. - (1) Cheltuielile pentru actiuni economice, care se finantează din bugetul de stat pe anul 2003, se diminuează cu suma de 2.479,2 miliarde lei, din care: 620,2 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii,

1.976,3 miliarde lei transferuri, 1.529,9 miliarde lei cheltuieli de capital si 1.312,3 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora, si se majorează cu suma de 51,4 miliarde lei la cheltuieli de personal, 2.508,1 miliarde lei la subventii si 400,0 miliarde lei la prime.

(2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se diminuează cu suma de 1.251,9 miliarde lei pentru transporturi si comunicatii, 6.237,2 miliarde lei pentru alte actiuni economice si se majorează cu suma de 1.469,1 miliarde lei pentru industrie si 3.540,8 miliarde lei pentru agricultură si silvicultură.

Art. 14. - (1) În bugetul Ministerului Economiei si Comertului, la titlul “Subventii” este cuprinsă si suma de 1.460,2 miliarde lei, care se utilizează după cum urmează:

a) 1.228,2 miliarde lei pentru achitarea datoriilor restante către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., reprezentând contravaloarea energiei electrice consumate de sectorul minier;

b) 232,0 miliarde lei pentru plătile compensatorii necesare disponibilizării a cel putin 1.500 de persoane ca urmare a procesului de restructurare a sectorului minier.

(2) Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. utilizează suma prevăzută la alin. (1) lit. a) pentru achitarea datoriilor către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., care la rândul ei îsi va achita datoriile la Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe.

(3) Operatiunile efectuate de agentii economici prevăzuti la alin. (1) lit. a) si alin. (2) se derulează prin conturi distincte deschise pe seama acestora la unitătile Trezoreriei Statului.

Art. 15. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prin Agentia SAPARD, este autorizat să angajeze credite bugetare în anul 2003 în sumă de până la 23.313,1 miliarde lei din fonduri de la Comisia Europeană si, respectiv, până la 7.771,1 miliarde lei din fonduri de cofinantare de la bugetul de stat, în vederea încheierii de contracte în baza Acordurilor Anuale de Finantare SAPARD 2000, 2001, 2002 si 2003, pentru care plătile se vor efectua în perioada 2003-2006.

Art. 16. - În bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pe anul 2003 sunt prevăzute si sume reprezentând alocatii neutilizate în anii 2000-2002 pentru implementarea Programului de dezvoltare a Societătii Comerciale “Automobile Dacia” - S.A. Pitesti, judetul Arges, în baza Hotărârii Guvernului, nr. 794/1999 pentru aprobarea Programului de dezvoltare a Societătii Comerciale “Automobile Dacia” - S.A. Pitesti, judetul Arges, precum si a societătilor comerciale la care aceasta detine participatii de cel putin 90% din numărul de actiuni.

Art. 17. - (1) În bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la titlul “Transferuri” este cuprinsă si suma de 1.000,0 miliarde lei care se utilizează pentru sustinerea transportului feroviar public de călători.

(2) Cu suma de 1.000,0 miliarde lei Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. achită datoriile restante către Compania Natională de Căi Ferate - “C.F.R.” - S.A., reprezentând tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, care la rândul ei îsi achită datoriile restante către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., reprezentând contravaloarea energiei electrice consumate.

(3) Cu suma prevăzută la alin. (2) Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. achită datoriile către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., care la rândul ei îsi va achita datoriile la Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe.

(4) Operatiunile efectuate de agentii economici prevăzuti la alin. (2) si (3) se derulează prin conturi distincte deschise pe seama acestora la unitătile Trezoreriei Statului.

Art. 18. - Obligatiile restante la data de 31 decembrie 2002 la bugetul Fondului special al drumurilor publice, inclusiv cele datorate pentru luna decembrie 2002, se virează la bugetul de stat si se utilizează pentru finantarea cheltuielilor cu destinatie specială pentru drumurile publice.

Art. 19. - (1) Cheltuielile pentru alte actiuni, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2003, se diminuează cu suma de 913,2 miliarde lei, din care: 951,5 miliarde lei transferuri, 81,7 miliarde lei cheltuieli de capital, 45,5 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora, si se majorează cu suma de 8,2 miliarde lei la cheltuieli de personal, 148,9 miliarde lei la cheltuieli materiale si servicii si cu 8,4 miliarde lei la subventii.

(2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, se diminuează cu suma de 1.152,9 miliarde lei pentru alte actiuni si se majorează cu suma de 239,7 miliarde lei pentru cercetare stiintifică.

Art. 20. - Din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, de la capitolul 71.01 “Cercetare stiintifică” se finantează si cheltuielile curente si de capital ale Agentiei Nucleare înfiintate prin Legea nr. 321/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pasnice a energiei nucleare.

Art. 21. - În anul 2003 se alocă din bugetul de stat transferuri către bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 6.901,5 miliarde lei, din care: 6.801,5 miliarde lei pentru echilibrare si 100,0 miliarde lei reprezentând contributii pentru biletele de odihnă destinate salariatilor din institutiile publice, asigurati în sistemul public de pensii.

Art. 22. - Împrumuturile acordate de la bugetul de stat se diminuează cu suma de 77,2 miliarde lei, din care: 41,5 miliarde lei la împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale si 35,7 miliarde lei la microcredite acordate persoanelor fizice care desfăsoară activităti pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întretinerii materiale.

Art. 23. - Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului se majorează cu suma de 106,8 miliarde lei.

 

CAPITOLUL IV

Deficitul bugetar, datoria publică si împrumutul guvernamental

 

Art. 24. - Deficitul bugetului de stat se stabileste în sumă de 45.746,9 miliarde lei.

Art. 25. - Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice si alte cheltuieli se diminuează cu suma de 7.414,4 miliarde lei, din care: 3.300,8 miliarde lei la dobânzi aferente datoriei publice interne, 979,8 miliarde lei la dobânzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat, 3.095,5 miliarde lei la cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscurile garantiilor date de stat în conditiile legii, 198,5 miliarde lei la diferente de curs aferente datoriei publice externe, si se majorează cu suma de 160,2 miliarde lei la diferente de curs aferente datoriei publice interne.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii referitoare la bugetele locale

 

Art. 26. - (1) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se majorează cu 2.646,2 miliarde lei si sunt prevăzute în anexa nr. 4, din care:

a) 1.300,0 miliarde lei pentru protectia socială privind asigurarea ajutorului pentru încălzirea locuintei, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, precum si a ajutorului social acordat potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Această sumă se repartizează pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti de către consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâre, după consultarea primarilor si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice si a directiei pentru dialog, familie si solidaritate socială;

b) 200,0 miliarde lei pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului;

c) -2,0 miliarde lei pentru finantarea institutiilor de cultură;

d) 220,5 miliarde lei pentru bugetele proprii ale judetelor;

e) 927,7 miliarde lei pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraselor si municipiilor.

(2) Repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit prevăzute la alin. (1) lit. e) se aprobă prin hotărâre a consiliului judetean, utilizându-se criteriul prevăzut în anexa nr. 7 la

Legea nr. 631/2002 pentru 50% din sume, iar diferenta se repartizează în baza criteriilor specifice care să aibă în vedere, cu prioritate, acoperirea subventiilor pentru energia termică livrată populatiei, după consultarea primarilor, în functie de cantitatea de energie termică livrată populatiei, subventia aferentă si de capacitatea financiară redusă a unor localităti, în vederea mentinerii functionalitătii serviciului de furnizare a energiei termice pentru populatie.

Art. 27. - (1) Începând cu anul 2003 sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei se asigură din taxa pe valoarea adăugată.

(2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei se diminuează cu 3.612,4 miliarde lei, potrivit anexei nr. 5.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2003 sunt de 3.612,4 miliarde lei si sunt prevăzute în anexa nr. 6.

(4) Eventualele economii înregistrate la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, ca urmare a aplicării prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările si completările ulterioare, se utilizează pentru asigurarea ajutoarelor pentru încălzirea locuintei acordate populatiei sau pentru retehnologizarea instalatiilor pentru producerea si/sau distributia energiei termice.

(5) Unitătile Trezoreriei Statului sunt abilitate să introducă în executia bugetului de stat si a bugetelor locale modificările determinate de aplicarea prevederilor alin. (2) si (3).

Art. 28. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finantării cheltuielilor institutiilor din învătământul preuniversitar de stat, se majorează cu 198,9 miliarde lei pentru drepturile privind acordarea de

produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore si sunt prevăzute în anexele nr. 7 si 7a).

Art. 29. - La anexa nr. 5 “Lista institutiilor de cultură care se finantează din bugetele locale pe anul 2003” la Legea nr. 631/2002, nr. crt. 9 “MUNICIPIUL BUCURESTI”, liniuta a doua “Centrul National de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare” se elimină.

Art. 30. - Anexa nr. 10 “Categoriile de venituri si cheltuieli care se prevăd în bugetele locale pe anul 2003” la Legea nr. 631/2002 se modifică si se completează astfel:

1.      La capitolul I litera A, la nr. crt. 10 se introduc două litere cu următorul cuprins:

“a) sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru institutiile de învătământ preuniversitar de stat, crese si centre judetene si locale de consultantă agricolă;

b) sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei.”

2. La capitolul I litera B, la nr. crt. 4, litera d) “Scoli populare de artă” se înlocuieste cu “Scoli populare de artă si meserii”, litera e) “Centre de conservare si de valorificare a traditiei si creatiei populare” se înlocuieste cu “Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale” si se introduce litera i) “Centre culturale”.

2.      La capitolul II litera A, litera c) de la nr. crt. 13 se elimină, iar la nr. crt. 14 se introduc două litere cu următorul cuprins

“a) sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru institutiile de învătământ preuniversitar de stat, crese si centre judetene si locale de consultantă agricolă;

b) sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei.”

4. La capitolul II litera B, la nr. crt. 4 se introduce o nouă literă cu următorul cuprins:

“k) Centre culturale.”

Art. 31. - (1) Începând cu anul 2003, subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif la energia termică livrată populatiei se suportă astfel:

a) din bugetul de stat, în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si aprobate cu această destinatie prin anexă la legea bugetului de stat;

b) din bugetele locale, pe seama veniturilor proprii ale acestora, pentru diferenta rămasă după aplicarea prevederilor lit. a).

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventionarea energiei termice, prevăzute la alin. (1) lit. a), se repartizează, prin hotărâre, de către consiliul judetean pe unităti administrativ-teritoriale, după consultarea primarilor, în functie de cantitatea de energie termică livrată populatiei, subventia aferentă si, prioritar, de capacitatea financiară redusă a unor localităti în vederea mentinerii functionalitătii serviciului de furnizare a energiei termice pentru populatie.

(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia ca o dată cu depunerea la unitătile Trezoreriei Statului a bugetului local aprobat potrivit legii să prezinte si situatia subventiilor pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif la energia termică livrată populatiei, confirmată de furnizorii de energie termică.

(4) Cotele defalcate din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se virează lunar unitătilor administrativ-teritoriale, prin directiile generale ale finantelor publice, concomitent cu prezentarea de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale a documentelor de plată privind achitarea subventiei aferente energiei termice livrate populatiei, în conturile de tip ESCROW.

(5) În situatia în care în bugetele locale nu sunt aprobate credite bugetare la nivelul subventiilor confirmate prin situatia prevăzută la alin. (3), cotele defalcate din impozitul pe venit se virează în conditiile prevederilor alin. (4) după modificarea si aprobarea în bugetele locale a subventiilor pentru energia termică livrată populatiei, potrivit prevederilor alin. (1) lit. b).

(6) Obligatiile prevăzute la alin. (4) si (5) pentru directiile generale ale finantelor publice revin si presedintilor consiliilor judetene, respectiv directiilor de specialitate din aparatul propriu al consiliilor judetene, după caz, la virarea sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.

(7) Prevederile prezentului articol se aplică numai unitătilor administrativ-teritoriale în care se furnizează energie termică populatiei în sistem centralizat, pentru care se acordă subventii din bugetul local si în functie de modul de facturare si de plată a contravalorii energiei termice consumate, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

Art. 32. - (1) Anexa nr. 11 privind bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003 la Legea nr. 631/2002 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 8 la prezenta ordonantă.

(2) În bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003 este cuprinsă si suma de 4.000,0 miliarde lei care se utilizează pentru achitarea datoriilor înregistrate la 31 decembrie 2002 pentru servicii medicale si medicamente.

(3) Suma prevăzută la alin. (2) se utilizează numai pentru efectuarea de plăti, fiind interzisă încheierea de angajamente legale din aceasta.

(4) Bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate este prevăzut cu un deficit de 4.711,7 miliarde lei care se acoperă din disponibilitătile din anii precedenti înregistrate la acest buget.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii referitoare la agentii economici

 

Art. 33. - (1) În completarea transferurilor si subventiilor acordate unor agenti economici aflati sub autoritatea sau coordonarea Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se scutesc la plată, în limita unui plafon maxim aprobat, obligatiile acestora către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj pentru exercitiul financiar al anului 2003, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu exceptia obligatiilor datorate din retinerile la sursă.

(2) Facilitătile de natura ajutorului de stat, prevăzute la alin. (1), se acordă cu respectarea legislatiei în domeniul ajutorului de stat.

(3) Schema de ajutor de stat, prevăzută la alin. (1), va fi notificată la Consiliul Concurentei în vederea autorizării.

(4) Agentii economici care beneficiază de prevederile alin. (1), precum si plafoanele până la care se scutesc obligatiile se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, după aplicarea prevederilor alin. (3).

(5) Rambursarea ratelor de capital, plătile de dobânzi, comisioane si alte costuri aferente creditelor externe contractate în perioada 1991-2002 pentru finantarea investitiilor din sectorul energetic se finantează si din veniturile cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice, în limita sumei aprobate prin bugetul de stat pentru Ministerul Economiei si Comertului.

(6) Sumele ce se scutesc la plată conform prevederilor alin. (1), în limita plafoanelor aprobate prin hotărâre a Guvernului conform prevederilor alin. (4), se stabilesc lunar pe baza ordinului comun al ministrului finantelor publice, ministrului economiei si comertului, ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al conducătorilor institutiilor publice în calitate de creditori bugetari.

Art. 34. - Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” va suporta din veniturile proprii diferenta dintre sumele cuvenite pe bază de contract de prestări de servicii cu Senatul, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentială, Guvernul României si Curtea Constitutională pentru plata activitătii de reprezentare si protocol si cheltuielile efectiv înregistrate de regie. Diferenta respectivă, suportată de regie, este deductibilă la calculul profitului impozabil.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 35. - Veniturile încasate de Ministerul Finantelor Publice din vânzarea formularelor tipizate, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată, si Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, se folosesc si pentru finantarea următoarelor cheltuieli:

a) prestări de servicii privind distribuirea si primirea corespondentei cu contribuabilii persoane fizice si juridice;

b) prestări de servicii aferente restituirii prin mandat postal a diferentelor de impozit pe venit, precum si finantarea altor activităti privind administrarea acestui impozit;

c) achizitionarea de autovehicule pentru distribuirea formularelor tipizate, precum si pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere si functionare a acestora;

d) achizitionarea de echipamente, tehnică de calcul si software specializat aferent, birotică si consumabile necesare pentru evidenta formularelor tipizate si acoperirea cheltuielilor cu service-ul acestora, precum si pentru administrarea impozitului pe venit;

e) construirea, amenajarea, închirierea si/sau cumpărarea de spatii pentru depozitarea formularelor tipizate, precum si alte cheltuieli asimilate investitiilor la spatiile ocupate cu această activitate în sediile unitătilor teritoriale, respectiv extinderi, transformări, modernizări, consolidări.

Art. 36. - Concomitent cu introducerea în bugetul de stat si în bugetele ordonatorilor principali de credite a modificărilor aprobate potrivit prevederilor prezentei ordonante, se repartizează si sumele retinute în proportie de 10% potrivit dispozitiilor legale.

Art. 37. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă prevederile:

a) alin. (5) al art. 14, alin. (8) al art. 15 si art. 24 din Legea nr. 631/2002;

b) art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 28 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările si completările ulterioare;

c) art. 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003.

Art. 38. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 87.


*) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare si certificarea în materie de sigurantă

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

având în vedere prevederile art. 69 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 si ratificat prin Legea nr. 20/1993, si ale Directivei 2001/14/CE a Parlamentului European si Consiliului privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare si certificarea în materie de sigurantă,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Domeniul de aplicare

 

Art. 1. - (1) Obiectul prezentei ordonante îl constituie principiile si procedurile privind stabilirea si perceperea unor tarife de utilizare a infrastructurii feroviare, pentru alocarea capacitătilor infrastructurii feroviare si pentru certificarea în materie de sigurantă. Sistemele de tarifare si de alocare a capacitătilor infrastructurii feroviare trebuie să respecte principiile enuntate în prezenta ordonantă si să permită astfel gestionarului infrastructurii feroviare să comercializeze si să obtină utilizarea eficientă a capacitătilor disponibile ale infrastructurii.

(2) Prezenta ordonantă se aplică în cazul utilizării infrastructurii feroviare pentru serviciile de transport feroviar interne si internationale.

(3) Exceptii de la prevederile prezentei ordonante se pot stabili prin hotărâre a Guvernului pentru următoarele cazuri:

a) retele independente, locale sau regionale pentru transporturile de călători;

b) retele deschise numai pentru operarea transportului suburban de călători;

c) retele regionale utilizate pentru servicii de transporturi de marfă regionale de către un singur operator, atât timp cât nu se formulează alte cereri de alocare de capacităti de la alti operatori;

d) infrastructuri feroviare private care functionează exclusiv pentru utilizarea de către proprietarul infrastructurii pentru transporturi proprii de marfă.

Definitii

Art. 2. - În sensul prezentei ordonante, termenii de specialitate se definesc după cum urmează:

a) alocare - repartizarea capacitătii de infrastructură feroviară de către gestionarul infrastructurii;

b) solicitant - orice operator de transport feroviar român sau orice operator de transport feroviar străin si/sau orice grup international, acceptat pentru circulatie pe infrastructura feroviară publică în conditiile stabilite în acordurile si conventiile internationale la care România este parte, titular al licentei de transport feroviar si al certificatului de sigurantă, obtinute în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate române;

c) infrastructura saturată - sectiunea de infrastructură pentru care, în anumite perioade, cererile de capacitate de infrastructură nu pot fi satisfăcute în totalitate, chiar si după coordonarea cererilor de rezervare a acestor capacităti;

d) plan de sporire a capacitătii - o măsură sau o serie de măsuri, însotite de un calendar de punere în aplicare, vizând ameliorarea restrictiilor de capacitate care au condus la declararea unei sectiuni de infrastructură drept sinfrastructură saturată”;

e) coordonare - procedura prin care organismul de alocare a capacitătilor si solicitantii încearcă să rezolve situatiile cererilor concurente pentru capacitatea de infrastructură;

f) acord-cadru - un acord general, încheiat în conditiile legii, prin care sunt stabilite drepturile si obligatiile unui solicitant si ale gestionarului infrastructurii în ceea ce priveste capacitătile de infrastructură care urmează să fie alocate si tarifarea care se aplică pe o durată ce depăseste o singură perioadă de valabilitate a graficului de circulatie;

g) capacitate de infrastructură - posibilitatea de programare a traselor solicitate pentru un segment de infrastructură pe o anumită perioadă;

h) gestionarul infrastructurii - orice organism sau orice întreprindere care are ca obiect principal de activitate administrarea si întretinerea infrastructurii feroviare; aceasta include si gestionarea sistemelor de control si de sigurantă a infrastructurii;

i) retea - totalitatea infrastructurii feroviare care apartine gestionarului infrastructurii si/sau care este gestionată de acesta;

j) document de referintă al retelei - document prin care se precizează în mod detaliat regulile generale, termenele, procedurile si criteriile referitoare la sistemele de tarifare si de alocare a capacitătilor de infrastructură; acest document contine, de asemenea, informatiile necesare pentru a se permite introducerea cererilor de capacităti de infrastructură;

k) operator de transport feroviar - orice agent economic cu capital de stat sau privat, care a obtinut o licentă în conformitate cu legislatia în vigoare, a cărui activitate principală constă în efectuarea de prestatii de transport de marfă si/sau de călători pe calea ferată, tractiunea fiind asigurată obligatoriu de această întreprindere; acest termen include, de asemenea, si agentii economici care asigură numai tractiunea;

l) trasă - capacitatea de infrastructură necesară pentru a permite circulatia unui tren între două puncte ale retelei, în cursul unei perioade determinate;

m) grafic de circulatie - sistemul de date care definesc toate miscările programate ale trenurilor si ale materialului rulant pe infrastructura respectivă, pe perioada de valabilitate a acestui grafic.

Documentul de referintă al retelei

Art. 3. - (1) Gestionarul infrastructurii, după consultarea părtilor interesate, stabileste si publică într-o publicatie proprie de specialitate un document de referintă al retelei, care se obtine contra plată si al cărui pret nu poate fi mai mare decât costul de publicare al acestui document.

(2) În documentul de referintă al retelei se prevăd caracteristicile infrastructurii puse la dispozitia operatorilor de transport feroviar. El contine informatii prin care sunt precizate conditiile de acces la infrastructura feroviară în cauză. Continutul documentului de referintă al retelei este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Documentul de referintă al retelei se actualizează periodic si se modifică, dacă este cazul.

(4) Documentul de referintă al retelei se publică cel târziu cu 4 luni înainte de data limită pentru introducerea cererilor de capacităti de infrastructură.

 

CAPITOLUL II

Tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare

Stabilirea si perceperea tarifelor de utilizare a infrastructurii feroviare

 

Art. 4. - (1) Stabilirea cadrului general pentru tarifarea utilizării infrastructurii feroviare publice se face prin contractul de activitate al companiei nationale care gestionează infrastructura, încheiat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 89/1999, cu modi- ficările si completările ulterioare. Stabilirea regulilor de tarifare specifice se face prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(2) Calculul tarifului pentru utilizarea infrastructurii feroviare publice si încasarea acestuia revin în sarcina gestionarului infrastructurii.

(3) În cazul în care gestionarul infrastructurii, potrivit prevederilor legale, prin organizare sau prin mecanismele de luare a deciziilor, nu este independent de activitătile de operator feroviar, functiunile descrise în acest capitol, cu exceptia perceperii tarifelor, vor fi preluate de un organism de tarifare independent prin cadrul legal existent, prin organizare sau prin mecanismele de luare a deciziilor.

(4) Gestionarul infrastructurii cooperează cu gestionari de infrastructură din alte state astfel încât să asigure functionarea eficientă a serviciilor feroviare care se realizează prin parcurgerea mai mult decât a unei singure retele. Gestionarul infrastructurii depune eforturi, în principal, în scopul garantării unei competitivităti optime a transportului feroviar international de marfă si al asigurării unei utilizări eficiente a Retelei transeuropene de transport feroviar de marfă. În acest scop, gestionarul infrastructurii poate participa cu gestionari de infrastructură din alte state la stabilirea unor organizări comune care sunt necesare.

Orice cooperare sau organizare comună este supusă reglementărilor prevăzute în prezenta ordonantă.

(5) Gestionarul infrastructurii trebuie să asigure că sistemul de tarifare se bazează pe aceleasi principii aplicate pe întreaga retea, exceptând cazul prevăzut la art. 8 alin. (3).

(6) Gestionarul infrastructurii trebuie să asigure aplicarea sistemului de tarifare astfel încât operatorii de transport feroviar care efectuează prestatii de servicii de un tip echivalent, în zone de piată similare, să fie supusi unor tarife echivalente si nediscriminatorii si că tarifele aplicate în mod efectiv sunt în conformitate cu regulile prevăzute în documentul de referintă al retelei.

(7) Gestionarul infrastructurii trebuie să respecte confidentialitatea, din punct de vedere comercial, a informatiilor care îi sunt comunicate de solicitanti.

Serviciile

Art. 5. - (1) Operatorii de transport feroviar îsi pot exercita dreptul de a beneficia, pe o bază nediscriminatorie, de setul minim de prestatii si de acces prin intermediul retelei la facilitătile de servicii prevăzute în anexa nr. 2.

Serviciile prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2 sunt furnizate în mod nediscriminatoriu, iar cererile operatorilor de transport feroviar nu pot fi respinse decât dacă există alte optiuni viabile în conditiile pietei.

(2) Dacă gestionarul infrastructurii furnizează unul dintre serviciile descrise la pct. 3 din anexa nr. 2, ca prestatii suplimentare, el trebuie să le furnizeze oricărui operator de transport feroviar care solicită acest lucru.

(3) Operatorii de transport feroviar pot solicita în plus gestionarului infrastructurii sau altor furnizori un set de prestatii auxiliare, prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 2.

Gestionarul infrastructurii nu are obligatia de a furniza aceste prestatii auxiliare.

Costul infrastructurii si contabilitatea

Art. 6. - (1) Conturile gestionarului infrastructurii, în conditii normale de activitate si în raport cu perioada pentru care se încheie contractul de activitate prevăzut la art. 4, trebuie să prezinte un echilibru, pe de o parte, între veniturile încasate din aplicarea tarifelor de utilizare a infrastructurii, excedentele rezultate din alte activităti comerciale si finantarea de către stat si, pe de altă parte, cheltuielile de infrastructură.

(2) Gestionarul infrastructurii poate fi încurajat prin unele măsuri stimulative să reducă costurile de furnizare a serviciilor pe infrastructură si nivelul tarifelor de acces, în conditiile legii, respectându-se în totalitate cerintele în materie de sigurantă a traficului, cu mentinerea si îmbunătătirea parametrilor infrastructurii feroviare.

(3) Măsurile stimulative mentionate la alin. (2) vor fi prevăzute în contractul de activitate.

(4) În cadrul contractului de activitate, prevederile contractului si structura plătilor destinate asigurării mijloacelor financiare ale gestionarului infrastructurii sunt convenite în prealabil si acoperă întreaga durată a contractului.

(5) Metoda stabilită de repartizare a costurilor, în conformitate cu reglementările în vigoare, trebuie să fie actualizată periodic, în concordantă cu cele mai avansate practici internationale.

Principii de tarifare

Art. 7. - (1) Tarifele de utilizare a infrastructurii sunt plătite gestionarului infrastructurii, iar acesta le utilizează la finantarea activitătilor sale.

(2) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate solicita gestionarului infrastructurii să furnizeze orice informatii necesare cu privire la tarifele practicate. În această privintă gestionarul infrastructurii trebuie să fie în măsură să dovedească faptul că tarifele de utilizare a infrastructurii, facturate în fapt oricărui operator de transport feroviar, prin aplicarea prevederilor art. 4-12, sunt în conformitate cu metoda, cu reglementarea si, dacă este cazul, cu baremurile stabilite în documentul de referintă al retelei.

(3) Tarifele percepute pentru setul minim de servicii si accesul prin retea la facilitătile de servicii sunt egale cu costul direct rezultat din exploatarea trenurilor, cu exceptia prevederilor alin. (4)-(7) si ale art. 8.

(4) Tariful de utilizare a infrastructurii poate include un tarif aferent cazului de insuficientă a capacitătilor, pe sectiunea identificabilă a infrastructurii, pe perioadele de saturare.

(5) Tariful de utilizare a infrastructurii poate fi modificat pentru a se tine seama de costul efectelor pe care exploatarea trenurilor le are asupra mediului. Această modificare este diferentiată în functie de amploarea efectului produs.

(6) Tarifarea costurilor legate de mediu care conduce la o crestere a valorii globale a încasărilor realizate de gestionarul infrastructurii nu se poate efectua decât dacă se aplică, la un nivel comparabil, si în cazul modurilor de transport concurente.

(7) În absenta unui nivel de tarifare comparabil al costurilor legate de mediu, aplicabil altor moduri de transport concurente, această modificare nu trebuie să aducă o schimbare a valorii globale a încasărilor realizate de gestionarul infrastructurii. Dacă s-a introdus un nivel comparabil de tarifare a costurilor legate de mediu pentru transportul feroviar si pentru alte moduri de transport concurente si dacă aceasta conduce la o crestere a încasărilor, modul de repartizare a acestor încasări suplimentare se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(8) Pentru a se evita unele variatii disproportionate nedorite, tarifele de utilizare mentionate la alin. (3)-(7) pot fi exprimate sub formă de medii calculate pe o gamă suficientă de servicii feroviare si de perioade de timp. Mărimea relativă a tarifelor de utilizare a infrastructurii este în raport cu costurile aferente diferitelor servicii.

(9) Prezentul articol nu se referă la furnizarea serviciilor prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2. La stabilirea tarifelor serviciilor mentionate la pct. 2 din anexa nr. 2 se tine seama de situatia concurentei la căile ferate.

(10) Dacă serviciile prevăzute la pct. 3 si 4 din anexa nr. 2, ca prestatii suplimentare si auxiliare, nu sunt propuse decât de un singur furnizor, tariful de utilizare impus pentru un asemenea serviciu este în concordantă cu costul prestatiei, calculat în functie de gradul real de utilizare.

(11) Tarifele pentru capacităti de infrastructură utilizate în scopul întretinerii infrastructurii nu pot fi mai mari decât valoarea netă a pierderii suportate de gestionarul de infrastructură în urma efectuării operatiunilor de întretinere, pierdere care trebuie recuperată.

Exceptări de la principiile de tarifare

Art. 8. - (1) Pentru recuperarea totală a costurilor gestionarului infrastructurii, se pot percepe, dacă piata se pretează la aceasta, unele majorări bazate pe principii eficiente, transparente si nediscriminatorii, garantând în acelasi timp o competitivitate optimă, în special pentru transportul feroviar international de marfă. Sistemul de tarifare trebuie să respecte sporurile de productivitate realizate de operatorii de transport feroviar.

(2) Nivelul tarifelor nu trebuie să excludă utilizarea infrastructurilor de către unele segmente de piată care pot să achite cel putin costul direct aferent exploatării serviciului feroviar plus un indice de rentabilitate, dacă piata se pretează la aceasta.copyrightdsc.net

(3) Pentru proiecte de investitii specifice care se vor realiza sau care au fost realizate cu cel mult 15 ani înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante, gestionarul infrastructurii poate stabili sau mentine tarife de utilizare mai ridicate bazate pe costul pe termen lung al unor asemenea proiecte, în măsura în care aceste cresteri ale costurilor se regăsesc în cheltuielile gestionarului infrastructurii si în măsura în care este vorba de proiecte destinate cresterii randamentului si/sau a rentabilitătii, proiecte care în caz contrar nu ar putea sau nu ar fi putut fi puse în aplicare. Asemenea prevederi în materie de tarifare pot cuprinde si unele acorduri privind partajarea riscurilor legate de unele investitii noi.

(4) Pentru a se evita orice discriminare se procedează astfel încât tariful mediu de utilizare si tariful marginal de utilizare ale gestionarului infrastructurii să fie comparabile pentru o utilizare echivalentă a infrastructurii sale si astfel încât, pentru serviciile comparabile furnizate pe acelasi segment de piată, să fie aplicate aceleasi tarife de utilizare. În documentul de referintă al retelei gestionarul infrastructurii trebuie să precizeze că sistemul de tarifare răspunde acestor cerinte, fără a dezvălui informatii comerciale cu caracter confidential.

(5) Dacă gestionarul infrastructurii intentionează să modifice elementele esentiale ale sistemului de tarifare mentionat la alin. (1) si (2), el trebuie să informeze public despre aceasta într-o publicatie proprie de specialitate cu cel putin 3 luni înainte.

Reducerile

Art. 9. - (1) Prin derogare de la art. 7 alin. (3), orice reducere acceptată a tarifelor percepute unui operator de transport feroviar de către gestionarul infrastructurii, pentru o prestatie de serviciu, oricare ar fi aceasta, trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în prezentul articol.

(2) Cu exceptia alin. (3), reducerile sunt destinate exclusiv economiei reale de cost administrativ realizate de gestionarul infrastructurii. Pentru a se stabili nivelul de reducere nu se tine seama de acele economii care au fost deja incluse în tariful de utilizare perceput.

(3) Gestionarul infrastructurii poate institui sisteme de reducere care să se adreseze tuturor utilizatorilor de infrastructură si care acordă, pentru fluxuri de circulatie specificate, reduceri limitate în timp, în scopul de a se încuraja dezvoltarea unor noi servicii feroviare, sau reduceri care favorizează utilizarea unor linii care sunt utilizate mult sub capacitatea lor.

(4) Reducerile nu pot fi aplicate decât la tarifele percepute pentru o sectiune determinată a infrastructurii.

(5) Sisteme de reduceri similare se aplică la servicii similare.

Sisteme de compensare a costurilor legate de mediu, a costurilor rezultate din accidente si a costurilor de infrastructură, care nu sunt acoperite în cadrul celorlalte moduri de transport

Art. 10. - (1) Prin hotărâre a Guvernului avizată de Consiliul Concurentei, se poate institui un sistem de compensare, privind utilizarea infrastructurii feroviare pe o durată limitată, a costurilor legate de mediu, a costurilor legate de accidente si a costurilor de infrastructură, care nu sunt acoperite de modurile de transport concurente, atunci când neacoperirea acestor costuri poate fi stabilită si în măsura în care acestea depăsesc costurile echivalente proprii căii ferate.

(2) Operatorul de transport feroviar care beneficiază de o compensare si se bucură de un drept exclusiv este obligat să ofere avantaje comparabile pentru utilizatori.

(3) Metodologia utilizată si calculele efectuate pentru sistemul de compensare trebuie incluse în hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1). Pe baza acestora se poate face dovada costurilor specifice ale infrastructurii de transport concurente, care nu sunt acoperite si care pot să fie evitate de către transportul feroviar, iar aplicarea sistemului să se facă în mod nediscriminatoriu.

Sistemul de crestere a performantelor

Art. 11. - (1) Prin stabilirea unui sistem de crestere a performantelor, sistemele de tarifare a infrastructurii trebuie să încurajeze operatorii de transport feroviar si gestionarul infrastructurii să micsoreze defectările si să îmbunătătească performantele retelei feroviare. Acest sistem poate să cuprindă sanctiuni, în cazul unor actiuni care se află la originea unor defectări ale retelei, compensări pentru întreprinderile care suportă efectele acestor defectări produse, precum si bonificatii în cazul unor performante bune ce depăsesc previziunile.

(2) Principiile de bază ale sistemului de îmbunătătire a performantelor se aplică pentru totalitatea retelei.

Tarife de rezervare a capacitătilor de infrastructură

Art. 12. - (1) Gestionarul infrastructurii poate percepe un tarif corespunzător pe capacitătile de infrastructură solicitate, dar care nu sunt utilizate. Acest tarif încurajează o utilizare eficientă a capacitătilor de infrastructură.

(2) Gestionarul infrastructurii trebuie să informeze orice parte interesată despre capacitătile de infrastructură alocate operatorilor de transport feroviar utilizatori.

 

CAPITOLUL III

Alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară

Drepturi privind capacitătile de infrastructură

 

Art. 13. - (1) Capacitătile de infrastructură disponibile sunt alocate de gestionarul infrastructurii si nu pot fi transferate de către beneficiar unui alt operator de transport feroviar sau unui alt serviciu.

(2) Orice tranzactie între operatorii de transport feroviar privind capacitătile de infrastructură este interzisă si conduce la excluderea de la alocarea de capacităti.

(3) Utilizarea unor capacităti de infrastructură de către un operator de transport feroviar în scopul exercitării activitătilor unui solicitant care nu este operator de transport feroviar nu este considerată un transfer.

(4) Dreptul de utilizare a capacitătilor de infrastructură, stabilite sub formă de trase, poate fi acordat solicitantilor pentru o durată maximă corespunzătoare unei singure perioade de valabilitate a graficului de circulatie.

(5) Gestionarul infrastructurii si un solicitant pot încheia un acord-cadru, conform art. 17, în ceea ce priveste utilizarea capacitătilor pe infrastructura feroviară respectivă, pentru o durată mai mare de de o singură perioadă de valabilitate a graficului de circulatie.

(6) Drepturile si obligatiile gestionarului infrastructurii si, respectiv, ale solicitantilor în ceea ce priveste alocarea capacitătilor de infrastructură sunt stabilite pe bază de contract.

Alocarea capacitătilor de infrastructură

Art. 14. - (1) Prin hotărâre a Guvernului se poate aproba un regulament pentru alocarea capacitătilor de infrastructură, cu respectarea independentei de gestionare a companiei nationale care gestionează infrastructura feroviară. Reglementările specifice de alocare a capacitătilor de infrastructură se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului. Îndeplinirea procedurilor de alocare a acestor capacităti revine gestionarului infrastructurii, care urmăreste ca aceste capacităti de infrastructură să fie alocate pe o bază echitabilă si nediscriminatorie si cu respectarea prevederilor legale.

(2) Gestionarul infrastructurii respectă confidentialitatea, din punct de vedere comercial, a informatiilor care îi sunt comunicate.

Colaborarea în vederea alocării capacitătilor de infrastructură a mai multe retele feroviare

Art. 15. - (1) Gestionarul infrastructurii va coopera cu gestionari de infrastructură din alte state, în special din statele membre ale Uniunii Europene si statele candidate la aderare, în vederea creării si alocării eficiente a unor capacităti de infrastructură care implică mai multe retele feroviare. În cadrul acestor cooperări se stabilesc trase internationale, în principal în cadrul Retelei transeuropene de transport feroviar de marfă, si se stabilesc procedurile necesare în acest scop. Aceste proceduri sunt supuse reglementărilor stabilite prin prezenta ordonantă.

(2) Gestionarul infrastructurii care participă la cooperări potrivit alin. (1) va asigura publicarea într-o publicatie proprie de specialitate a listei membrilor, a metodelor de functionare a acestei cooperări, precum si toate criteriile utilizate pentru evaluarea si alocarea capacitătilor de infrastructură.

(3) În cadrul cooperării prevăzute la alin. (1) gestionarul infrastructurii participă la evaluarea privind necesitătile si, dacă este cazul, la propunerea si organizarea acestor trase internationale, pentru a se facilita operarea trenurilor de marfă care fac obiectul unei cereri, conform prevederilor art. 23.

(4) Gestionarul infrastructurii va pune la dispozitia solicitantilor acele trase internationale prestabilite, în conformitate cu deciziile luate în cadrul cooperării prevăzute la alin. (1).

Solicitantii

Art. 16. - (1) Cererile pentru obtinerea unor capacităti de infrastructură feroviară pot fi depuse, conform legii, de operatorii de transport feroviar.

(2) Cererile operatorilor de transport feroviar străini si ale grupurilor internationale constituite din acesti operatori sunt acceptate în conditiile legii si ale acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.

(3) Gestionarul infrastructurii poate stabili solicitantilor unele reguli în vederea asigurării încasărilor previzionate si a utilizării viitoare a infrastructurii. Aceste reguli vor fi corespunzătoare, transparente si nediscriminatorii. Ele vor fi publicate, împreună cu principiile de alocare, în documentul de referintă al retelei.

(4) Prevederile alin. (3) se referă doar la furnizarea unei garantii financiare care nu trebuie să depăsească un nivel corespunzător proportional cu volumul de activitate preconizat al solicitantului, precum si la capacitatea de a prezenta oferte atrăgătoare în vederea obtinerii de capacităti de infrastructură.

Acorduri-cadru

Art. 17. - (1) Gestionarul infrastructurii poate încheia un acord-cadru cu un solicitant. Acest acord-cadru precizează caracteristicile capacitătilor de infrastructură feroviară solicitate de un solicitant, precum si ale capacitătilor de infrastructură care îi sunt oferite, pe orice durată ce depăseste o singură perioadă de valabilitate a graficului de circulatie. Acordul-cadru nu va specifica trasa în mod detaliat, dar va fi întocmit astfel încât să asigure interesele comerciale ale solicitantului. Acest acord-cadru se supune aprobării prealabile a Consiliului de supraveghere mentionat la art. 30.

(2) Prevederile acordului-cadru nu pot împiedica utilizarea infrastructurii respective de către alti solicitanti sau alte servicii.

(3) Termenii acordului-cadru pot fi modificati sau limitati, pentru a se permite o mai bună utilizare a infrastructurii feroviare.

(4) Acordul-cadru poate cuprinde unele sanctiuni, precum penalităti, majorări de întârziere si altele asemenea, pentru cazul când s-ar dovedi necesară modificarea sau încheierea sa.

(5) Acordul-cadru se încheie, în principiu, pe o durată de 5 ani. Gestionarul infrastructurii îsi poate da acordul, în unele cazuri specifice, pentru perioade mai mici sau mai mari. Orice perioadă cu o durată mai mare de 5 ani va fi justificată de existenta unor contracte comerciale, a unor investitii particulare sau a unor riscuri. O durată mai mare de 10 ani nu este posibilă decât în cazuri exceptionale, în principal atunci când este vorba de investitii importante si pe termen lung si, în special, atunci când acestea fac obiectul unor angajamente contractuale.

(6) Prevederile generale ale fiecărui acord-cadru vor fi comunicate oricărei părti interesate, cu respectarea confidentialitătii comerciale.

Programul procesului de alocare a capacitătilor de infrastructură

Art. 18. - (1) Gestionarul infrastructurii va respecta calendarul privind alocarea capacitătilor de infrastructură, prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Gestionarul infrastructurii va participa împreună cu gestionarii de infrastructură implicati din alte state, conform art. 15, la convenirea traselor internationale care vor fi incluse în graficul de circulatie, înainte de începerea consultărilor asupra proiectului de grafic de circulatie. Nu se vor opera modificări decât dacă este absolut necesar.

Cererile

Art. 19. - (1) Solicitantii pot prezenta gestionarului infrastructurii, conform legislatiei în vigoare, o cerere în scopul obtinerii unor drepturi de utilizare a infrastructurii feroviare, în schimbul unui tarif de utilizare.

(2) Cererile privind graficul de circulatie care se schimbă periodic trebuie să respecte termenele stabilite în anexa nr. 3.

(3) Solicitantul care este parte la un acord-cadru va depune cererea în conformitate cu prevederile acordului respectiv.

(4) Solicitantii pot solicita capacităti de infrastructură care implică mai multe retele feroviare, adresându-se gestionarului infrastructurii, care este astfel abilitat să actioneze în numele solicitantului, pe lângă ceilalti gestionari de infrastructură implicati, pentru identificarea de capacităti de infrastructură.

(5) În cadrul cooperării prevăzute la art. 15 gestionarul infrastructurii va proceda împreună cu ceilalti gestionari de infrastructură astfel încât, în cazul unor capacităti de infrastructură care implică mai multe retele feroviare, solicitantii să poată adresa cererile oricărui organism comun pe care gestionarii de infrastructură îl pot stabili.

Programarea

Art. 20. - (1) Gestionarul infrastructurii satisface toate cererile de capacităti de infrastructură, în special cererile de trase care traversează mai multe retele, si tine seama de toate constrângerile cărora vor trebui să le facă fată solicitantii, cum ar fi consecintele economice asupra activitătii acestora.

(2) Gestionarul infrastructurii va putea, în cadrul procedurii de programare si de coordonare, să acorde prioritate anumitor servicii prevăzute la art. 22 si 24.

(3) Gestionarul infrastructurii va consulta părtile interesate în legătură cu proiectul graficului de circulatie, lăsând la latitudinea acestora să-si prezinte observatii pe o perioadă de cel putin o lună. Părtile interesate sunt toate părtile care au depus o cerere de capacităti de infrastructură, precum si celelalte părti care doresc să formuleze comentarii referitoare la influenta pe care graficul de circulatie ar putea s-o aibă asupra capacitătii lor de a furniza servicii feroviare, pe perioada valabilitătii graficului de circulatie.

(4) Gestionarul infrastructurii adoptă măsuri corespunzătoare, astfel încât toate motivele de preocupare exprimate să fie luate în considerare.

Procedura de coordonare

Art. 21. - (1) Gestionarul infrastructurii care se confruntă, pe parcursul procesului de programare prevăzut la art. 20, cu unele cereri concurente se va strădui ca printr-o coordonare a cererilor să asigure o cât mai bună adaptare a tuturor acestor cereri între ele.

(2) Atunci când situatia este de asa natură încât se impune o coordonare, gestionarul infrastructurii are posibilitatea de a propune solicitantilor capacităti de infrastructură diferite de cele care au fost solicitate.

(3) Solutionarea eventualelor conflicte se va face prin consultarea gestionarului infrastructurii cu solicitantii respectivi.

(4) Principiile care reglementează procedura de coordonare vor fi definite în documentul de referintă al retelei. Aceste principii reflectă dificultatea de stabilire a traselor internationale si consecintele pe care orice modificare riscă să le aibă asupra celorlalti gestionari de infrastructură din alte state.

(5) Atunci când o cerere de capacităti de infrastructură nu poate fi satisfăcută fără o coordonare, gestionarul infrastructurii va urmări ca toate cererile să fie tratate pe baza acestei coordonări.

(6) Solicitantul poate să adreseze gestionarului infrastructurii o contestatie privind alocarea capacitătii de infrastructură, fără a se încălca prevederile art. 30. Gestionarul infrastructurii solutionează contestatia si comunică solicitantului în scris modul de solutionare, în termen de 10 zile lucrătoare.

Saturarea capacitătilor de infrastructură

Art. 22. - (1) În situatia în care, după coordonarea traselor solicitate si după consultarea solicitantilor, se dovedeste că satisfacerea favorabilă a tuturor cererilor de capacităti de infrastructură este imposibilă, gestionarul infrastructurii va declara imediat sectiunea de infrastructură respectivă ca fiind infrastructură cu capacitate saturată. Se va proceda în mod similar si în cazul infrastructurilor despre care se poate crede că într-un viitor apropiat vor suferi de o lipsă de capacitate similară.

(2) În situatia în care o infrastructură a fost declarată ca având capacitate saturată, gestionarul infrastructurii va proceda la o analiză a capacitătilor de infrastructură în conformitate cu prevederile art. 25, cu exceptia cazului când s-a pus deja în aplicare un plan de sporire a capacitătilor, asa cum se prezintă la art. 26.

(3) Dacă tarifele de utilizare prevăzute la art. 7 alin. (4) nu au fost percepute sau nu au dat rezultate satisfăcătoare si dacă infrastructura a fost declarată ca fiind infrastructură cu capacitate saturată, gestionarul infrastructurii poate aplica, în plus, criterii de prioritate în alocarea capacitătilor de infrastructură.

(4) Criteriile de prioritate vor tine seama de importanta unui serviciu pentru colectivitate, în comparatie cu orice alt serviciu care, din acest motiv, ar urma să fie exclus. Ele se stabilesc prin contractul de activitate încheiat pentru executarea obligatiilor de serviciu public social.

(5) Pentru ca în acest cadru să se garanteze dezvoltarea unor servicii de transport corespunzătoare, în principal în scopul de a se răspunde cerintelor de serviciu public, sau pentru a se favoriza dezvoltarea sectorului feroviar de marfă, în conditii nediscriminatorii, aceste servicii trebuie să fie prioritare în alocarea capacitătilor de infrastructură.

(6) Gestionarului infrastructurii i se va putea acorda, dacă este cazul, o compensare corespunzătoare pierderii unor eventuale venituri ca urmare a necesitătii de a se atribui anumitor servicii o capacitate stabilită prin aplicarea celor prevăzute în prezentul alineat.

(7) În aplicarea criteriilor de prioritate trebuie să se tină seama, în principal, de consecintele acestei eventuale excluderi în alte state.

(8) Importanta serviciilor de transport feroviar de marfă si, în special, a serviciilor de transport feroviar international de marfă va fi luată în considerare în mod corespunzător la stabilirea criteriilor de prioritate.

(9) Procedurile care trebuie urmate si criteriile care se vor aplica în cazul în care infrastructurile sunt declarate ca având o capacitate saturată vor fi stabilite în documentul de referintă al retelei.

Cererile de ultim moment

Art. 23. - (1) Gestionarul infrastructurii va răspunde într-un termen cât mai scurt cu putintă si, în orice caz, în următoarele 5 zile lucrătoare unor cereri de ultim moment pentru trase individuale. Informatiile privind capacitătile de infrastructură neutilizate si disponibile sunt puse la dispozitia tuturor solicitantilor care ar putea fi interesati să utilizeze aceste capacităti.

(2) Gestionarul infrastructurii va efectua, dacă este cazul, o evaluare a necesitătii mentinerii unei rezerve de capacităti de infrastructură, în cadrul graficului de circulatie definitiv, care să îi permită să răspundă rapid cererilor previzibile de ultim moment pentru capacităti de infrastructură.

Prezenta prevedere se aplică si în cazul infrastructurilor cu capacitate saturată.

Infrastructura specializată

Art. 24. - (1) Capacitatea infrastructurii va fi considerată disponibilă pentru utilizarea tuturor tipurilor de servicii care sunt în conformitate cu caracteristicile impuse pentru utilizarea trasei respective, cu exceptia prevederilor alin. (2) si (3).

(2) În situatia în care există itinerare de substitutie corespunzătoare, gestionarul infrastructurii poate desemna, după consultarea părtilor interesate, unele infrastructuri specifice care să fie utilizate pentru tipuri determinate de trafic.

Atunci când s-a efectuat o asemenea desemnare, gestionarul infrastructurii poate acorda prioritate acestui tip de trafic cu ocazia alocării capacitătilor de infrastructură.

(3) Această desemnare nu va constitui un obstacol în utilizarea acestor infrastructuri pentru alte tipuri de trafic, în cazul în care sunt disponibile capacităti, iar materialul rulant prezintă caracteristicile tehnice impuse pentru utilizarea liniei respective.

(4) În situatia în care infrastructura a fost desemnată în conformitate cu prevederile alin. (2) si (3), se va specifica acest lucru în documentul de referintă al retelei.

Analiza capacitătilor de infrastructură

Art. 25. - (1) Scopul analizei capacitătilor de infrastructură constă în stabilirea restrictiilor de capacităti de infrastructură, care nu permit ca cererile de capacităti să poată fi satisfăcute în mod corespunzător, precum si în propunerea unor metode care să permită satisfacerea cererilor suplimentare. Această analiză va stabili motivele acestei saturări a capacitătilor de infrastructură si măsurile care ar putea fi luate, pe termen scurt si mediu, pentru remedierea acestei situatii.

(2) Analiza se va referi la infrastructură, procedurile de exploatare, tipul diferitelor servicii oferite si consecintele acestor factori asupra capacitătilor de infrastructură.

Măsurile care trebuie preconizate cuprind, în special, modificarea itinerarului, reprogramarea serviciilor, modificarea vitezelor si îmbunătătirea infrastructurii.

(3) Analiza capacitătilor de infrastructură va fi finalizată în termen de 6 luni de la data la care infrastructura a fost declarată ca având capacitatea saturată.

Planul de sporire a capacitătilor de infrastructură

Art. 26. - (1) În termen de 6 luni de la finalizarea analizei capacitătilor de infrastructură, gestionarul infrastructurii va prezenta un plan de sporire a capacitătilor.

(2) Planul de sporire a capacitătilor de infrastructură este întocmit după consultarea cu utilizatorii infrastructurii respective, cu capacitate saturată, si va cuprinde:

a) motivele saturării capacitătii de infrastructură;

b) evolutia probabilă a traficului;

c) constrângerile la care este supusă dezvoltarea infrastructurii;

d) solutiile care pot fi preconizate referitor la sporirea capacitătilor de infrastructură si costul acestora, în special în ceea ce priveste modificările probabile ale tarifelor de acces.

(3) Pe baza unei analize cost-beneficiu a eventualelor măsuri preconizate, în acest plan se stabilesc, de asemenea, actiunile care trebuie întreprinse pentru sporirea capacitătilor de infrastructură si se prezintă un calendar pentru punerea în aplicare a acestor măsuri.

(4) Planul de sporire a capacitătilor de infrastructură se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(5) Gestionarul infrastructurii renuntă la perceperea oricărui tarif conform art. 7 alin. (4) pentru infrastructura în cauză, în următoarele cazuri:

a) nu prezintă un plan de sporire a capacitătilor de infrastructură; sau

b) întârzie să pună în aplicare planul de actiune întocmit în cadrul planului de sporire a capacitătilor de infrastructură.

(6) Cu exceptia prevederilor art. 30, gestionarul infrastructurii poate să perceapă în continuare aceste tarife de acces în situatia în care:

a) planul de sporire a capacitătilor nu poate fi pus în aplicare din motive independente de vointa sa;

b) optiunile care i se oferă nu sunt viabile din punct de vedere economic sau financiar.

Utilizarea traselor

Art. 27. - (1) Gestionarul infrastructurii impune, în special în cazul infrastructurii cu capacitate saturată,

renuntarea la o trasă a cărei utilizare, pe o perioadă de cel putin o lună, a fost sub pragul specificat în documentul de referintă al retelei, numai dacă această utilizare sub capacitate nu este datorată altor cauze decât celor economice, cauze pe care operatorii nu le pot tine sub control.

(2) Gestionarul infrastructurii poate stabili în documentul de referintă al retelei conditiile în care se iau în considerare nivelurile de utilizare anterioare ale traselor cu ocazia stabilirii prioritătilor, în cadrul procedurii de alocare a capacitătilor.

Capacitătile de infrastructură pentru întretinerea programată a retelei

Art. 28. - (1) Cererile de capacităti de infrastructură în vederea efectuării lucrărilor de întretinere vor fi prezentate în cadrul procesului de programare.

(2) Gestionarul infrastructurii va tine seama în mod corespunzător de consecintele pe care rezervările de capacităti de infrastructură în vederea întretinerii programate a retelei le pot avea asupra celorlalti solicitanti.

Măsurile particulare care se impun în cazul unor perturbări ale circulatiei

Art. 29. - (1) În cazul unor perturbări ale circulatiei trenurilor, ca urmare a unei defectări tehnice sau a unui eveniment feroviar, gestionarul infrastructurii trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura restabilirea situatiei normale. În acest scop, el întocmeste un plan de interventie, care cuprinde o listă a diferitelor organisme publice care trebuie alertate în cazul producerii unor evenimente feroviare grave sau a unor perturbări serioase ale circulatiei.

(2) În caz de urgentă sau de necesitate absolută, justificată printr-o defectare care face ca infrastructura să fie momentan inutilizabilă, trasele alocate pot fi anulate fără preaviz, pe durata necesară pentru restabilirea sistemului.

Dacă consideră necesar, gestionarul infrastructurii poate solicita operatorilor de transport feroviar să-i pună la dispozitie mijloacele care estimează că sunt cele mai adecvate în scopul restabilirii, în cel mai scurt timp, a situatiei normale.

(3) În situatia prevăzută la alin. (1) si (2), autoritatea de stat competentă în ceea ce priveste asigurarea sigurantei feroviare poate solicita operatorilor de transport feroviar să participe la controlul propriilor lor aplicări si respectări ale regulilor si standardelor de sigurantă.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii generale si finale

Consiliul de supraveghere

 

Art. 30. - (1) Se înfiintează Consiliul de supraveghere constituit din specialisti din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Presedintele Consiliului de supraveghere este secretarul de stat cu atributii în domeniul transportului feroviar, iar în componenta consiliului se numesc specialisti cel putin din domeniile: feroviar, integrare europeană, economic si juridic.

(2) Regulamentul de organizare si functionare, atributiile si finantarea Consiliului de supraveghere se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Solicitantul poate sesiza Consiliul de supraveghere, în cazul în care se consideră vătămat, pentru a face contestatie împotriva deciziilor luate de gestionarul infrastructurii sau, dacă este cazul, de operatorul de transport feroviar, cu privire la:

a) documentul de referintă al retelei;

b) criteriile continute în documentul de referintă al retelei;

c) procedura de alocare a capacitătilor de infrastructură si rezultatele acesteia:

d) sistemul de tarifare;

e) nivelul sau structura tarifelor de utilizare a infrastructurii pe care trebuie să le plătească sau pe care ar putea avea obligatia să le plătească;

f) certificatul de sigurantă, aplicarea si controlul normelor si regulilor de sigurantă.

(4) Consiliul de supraveghere se va asigura că tarifele stabilite de gestionarul infrastructurii sunt în conformitate cu prevederile cap. II si au un caracter nediscriminatoriu.

Negocierile între solicitanti si gestionarul infrastructurii cu privire la nivelul tarifelor de utilizare a infrastructurii sunt autorizate numai dacă au loc sub supravegherea acestui consiliu. Consiliul de supraveghere va interveni imediat în cazul în care negocierile ar putea să contravină prevederilor prezentei ordonante.

(5) Consiliul de supraveghere este abilitat să solicite gestionarului infrastructurii, solicitantilor si oricărei alte părti interesate să furnizeze informatiile necesare; aceste informatii vor fi prezentate fără întârziere.

(6) Consiliul de supraveghere are obligatia să se pronunte asupra tuturor contestatiilor si va adopta măsurile necesare pentru remedierea situatiei, într-un termen de maximum două luni de la primirea tuturor informatiilor.

(7) Deciziile luate de Consiliul de supraveghere au un caracter obligatoriu pentru toate părtile implicate, cu exceptia prevederilor alin. (9).

(8) În cazul în care se introduce contestatie împotriva unui refuz de alocare a capacitătilor de infrastructură sau împotriva modalitătilor unei propuneri de capacităti de infrastructură, Consiliul de supraveghere fie confirmă că nu este cazul să se modifice decizia luată de gestionarul infrastructurii, fie solicită modificarea deciziei care face obiectul reclamatiei, în conformitate cu liniile directoare stabilite de Consiliul de supraveghere.

(9) Contestatiile împotriva deciziilor luate de Consiliul de supraveghere se solutionează de instantele judecătoresti competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

Cooperarea cu organisme de supraveghere din alte state

Art. 31. - Consiliul de supraveghere efectuează schimburi de informatii cu organisme de supraveghere similare din statele membre ale Uniunii Europene si din statele candidate la aderare cu privire la activitatea lor, la principiile si practicile lor decizionale, astfel încât principiile decizionale ale acestuia să fie armonizate cu cele ale organismelor de supraveghere din statele membre ale Uniunii Europene.

Certificatul de sigurantă

Art. 32. - (1) Reglementările privind certificarea în materie de sigurantă pentru operatorii de transport feroviar români, precum si pentru operatorii de transport feroviar străini si grupurile internationale, prevăzuti la art. 2 lit. b), care sunt înfiintati sau care se vor înfiinta, trebuie să fie în conformitate cu prezentul articol.

(2) Operatorii de transport feroviar au obligatia prezentării unui certificat de sigurantă în care să fie stabilite cerintele în materie de sigurantă care le sunt impuse în scopul asigurării sigurantei circulatiei pe rutele respective.

(3) Pentru obtinerea certificatului de sigurantă, operatorul de transport feroviar trebuie să respecte reglementările din legislatia natională, impuse în mod nediscriminatoriu, în ceea ce priveste cerintele tehnice si operationale specifice pentru serviciile feroviare si cerintele de sigurantă care se aplică personalului, materialului rulant si organizării interne.

(4) Operatorul de transport feroviar trebuie să prezinte dovada că personalul său destinat conducerii trenurilor si personalul însotitor al trenurilor posedă pregătirea necesară pentru a se conforma regulilor de circulatie aplicate de gestionarul infrastructurii si pentru a respecta cerintele de sigurantă care îi sunt impuse, pentru asigurarea circulatiei trenurilor.

(5) Operatorul de transport feroviar trebuie să dovedească că materialul rulant care intră în componenta acestor trenuri a fost aprobat de Autoritatea Feroviară Română - AFER si a fost verificat în conformitate cu

reglementările de exploatare aflate în vigoare pentru infrastructura utilizată. Certificatul de sigurantă se eliberează de Autoritatea Feroviară Română - AFER, conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea

Art. 33. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonante atrage răspunderea materială, civilă, contraventională sau penală, după caz, a celor vinovati.

Contraventii

Art. 34. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (6), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2), cu amendă de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (2), cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(4) Dispozitiile prezentei ordonante referitoare la contraventii se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Alte dispozitii

Art. 35. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

Abrogări

Art. 36. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 133/2000 privind repartizarea capacitătilor de infrastructură feroviară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 127/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 89.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONTINUTUL

documentului de referintă al retelei

 

Documentul de referintă al retelei trebuie să contină următoarele informatii:

1. un capitol cu prezentarea tipului infrastructurii care este pusă la dispozitia operatorilor de transport feroviar si a conditiilor de acces la această infrastructură;

2. un capitol referitor la principiile de tarifare si la tarife.

Acest capitol contine precizări corespunzătoare cu privire la sistemul de tarifare, precum si informatii suficiente privind tarifele de utilizare aplicate în cazul serviciilor mentionate în anexa nr. 2 la ordonantă, care sunt oferite de un singur furnizor. În acest capitol se descriu detaliat metoda, reglementarea si, dacă este cazul, baremurile utilizate pentru aplicarea art. 7 alin. (4)-(7), precum si a art. 8 si 9 din ordonantă. El contine informatii privind modificările tarifelor de utilizare care sunt deja stabilite sau care sunt prevăzute;

3. un capitol despre principiile si criteriile de alocare a capacitătilor de infrastructură. Acest capitol face o prezentare a caracteristicilor importante ale capacitătilor de infrastructură puse la dispozitia operatorilor de transport feroviar si precizează eventualele restrictii care limitează utilizarea acestora, în principal acele restrictii probabile care sunt impuse în vederea întretinerii retelei. În acest capitol se specifică, de asemenea, procedurile si termenele privind alocarea capacitătilor de infrastructură si se stabilesc criteriile specifice aplicabile, în special:

a) procedura depunerii de către solicitant la gestionarul infrastructurii a cererilor de capacităti de infrastructură;

b) prevederile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantii;

c) termenele aplicabile pentru procedurile de cerere si de alocare;

d) principiile care reglementează procesul de coordonare;

e) procedurile care trebuie urmate si criteriile aplicate în cazul unei infrastructuri cu capacitate saturată;

f) detalii privind restrictiile impuse utilizării infrastructurilor;

g) regulile privind eventuala luare în considerare a nivelurilor anterioare de utilizare a capacitătilor de infrastructură, în vederea stabilirii prioritătilor cu ocazia procesului de alocare a capacitătilor de infrastructură.

În acest capitol se prezintă detaliat măsurile luate pentru a se asigura un mod de tratare corespunzătoare a serviciilor de transport de marfă, a serviciilor internationale si a cererilor supuse procedurii de ultim moment.

 

ANEXA Nr. 2

 

SERVICIILE FURNIZATE

operatorilor de transport feroviar

 

1. Setul minim de prestatii cuprinde:

a) tratarea cererilor de capacităti de infrastructură;

b) dreptul de utilizare a capacitătilor de infrastructură acordate;

c) utilizarea aparatelor de cale si a jonctiunilor retelei;

d) coordonarea circulatiei trenurilor, cuprinzând semnalizarea, regularitatea, activitatea de dispecerat, precum si mijloacele de comunicare si furnizarea de informatii privind circulatia trenurilor;

e) orice alte informatii necesare pentru punerea în aplicare sau exploatarea serviciului pentru care au fost acordate capacitătile de infrastructură.

2. Accesul prin intermediul retelei la infrastructurile de servicii si serviciile furnizate cuprinde:

a) utilizarea sistemului de alimentare electrică pentru curentul de tractiune, dacă este disponibil;

b) infrastructurile de aprovizionare cu combustibil, aflate în proprietatea gestionarului infrastructurii;

c) accesul în statiile de călători, clădirile acestora si alte facilităti;

d) accesul în terminalele de mărfuri;

e) accesul în statiile de triaj;

f) facilităti pentru compunerea trenurilor;

g) accesul la liniile de depozitare;

h) accesul în centrele de întretinere si la celelalte infrastructuri tehnice.

3. Prestatiile suplimentare pot cuprinde:

a) curentul de tractiune;

b) preîncălzirea vagoanelor de călători;

c) furnizarea de combustibil, serviciile de manevră si toate celelalte servicii furnizate instalatiilor de acces mentionate mai sus;

d) încheierea unor contracte, după caz, pentru:

- controlul transportului de mărfuri periculoase;

- asistenta în cazul circulatiei unor trenuri speciale.

4. Prestatiile auxiliare pot cuprinde:

a) accesul la reteaua de telecomunicatii;

b) furnizarea de informatii suplimentare;

c) verificarea tehnică a materialului rulant.

 

ANEXA Nr. 3

 

CALENDARUL

procesului de alocare a capacitătilor de infrastructură

 

1. Graficul de circulatie este stabilit o dată pentru fiecare an calendaristic.

2. Modificările graficului de circulatie intervin în a doua zi de sâmbătă a lunii decembrie, la miezul noptii. În cazul în care se operează unele modificări sau corecturi după perioada de iarnă, în particular se tine seama, dacă este cazul, de schimbările în mersul de tren al traficului regional de călători, acestea se aplică în a doua zi de sâmbătă a lunii iunie, la miezul noptii, precum si în alte momente, între aceste date, dacă este cazul, convenite cu gestionarii de infrastructură, conform art. 18 din ordonantă.

3. Termenul de introducere a cererilor de capacităti de infrastructură, care vor fi cuprinse în graficul de circulatie, trebuie să fie, de regulă, cu cel putin 12 luni înaintea intrării în vigoare a acestui grafic.

4. Gestionarul infrastructurii participă împreună cu gestionarii de infrastructură sau organisme de alocare competente din alte state, cu cel mult 11 luni înaintea intrării în vigoare a graficului de circulatie, la stabilirea de trase internationale provizorii. Gestionarul infrastructurii se va asigura, pe cât posibil, că aceste trase sunt respectate în derularea procedurii.

5. După cel mult 4 luni de la data limită stabilită pentru prezentarea ofertelor de către solicitanti, gestionarul infrastructurii întocmeste un proiect de grafic de circulatie.