MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 624         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Duminică, 31 august 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            522. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Ofiter

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

81. - Ordonantă privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice

 

82. - Ordonantă privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

86. - Ordonantă privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală

 

90. - Ordonantă privind înfiintarea Agentiei Române pentru Siguranta Alimentelor

 

91. - Ordonantă privind stingerea unor obligatii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România si ale personalului acestora

 

            1.000. - Hotărâre pentru indexarea indemnizatiei acordate în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

 

            1.004. - Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării în România, în perioada 19-22 septembrie 2003, a Celei de-a doua întâlniri a ministrilor justitiei din statele balcanice

 

            1.005. - Hotărâre pentru aprobarea împrumuturilor acordate în baza art. 10 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, pentru Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung, Societatea Comercială “Roman” - S.A. Brasov si Societatea Comercială “Siderurgica” - S.A. Hunedoara

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Ofiter

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11

alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,copyrightdsc.net

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Ofiter domnului profesor Michael Haltzel, director al Subcomitetului pentru Afaceri Europene din cadrul Comitetului de Politică Externă al Senatului S.U.A.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 august 2003.

Nr. 522.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - În întelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

            a) active fixe - active detinute de către institutiile publice în scopul utilizării lor pe termen lung. Activele fixe includ activele fixe corporale si necorporale;

            b) active fixe necorporale - active fixe fără substantă fizică, care se utilizează pe o perioadă mai mare de un an;

            c) active fixe corporale - active fixe care îndeplinesc cumulativ două conditii: au valoarea de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului si durata normală de utilizare mai mare de un an;

            d) active fixe necorporale în curs - active fixe necorporale neterminate până la sfârsitul perioadei, evaluate la costul de achizitie, respectiv la costul de productie;

            e) active fixe corporale în curs - active fixe corporale neterminate până la sfârsitul perioadei, evaluate la costul de achizitie, respectiv la costul de productie;

            f) amenajări la terenuri - lucrări cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, lucrările de acces, împrejmuirile si altele asemenea;

            g) diferente din reevaluare - plusul de valoare rezultat din reevaluarea activelor fixe corporale si activelor fixe corporale în curs, care depăseste valoarea contabilă;

            h) durată de viată utilă - perioada pe parcursul căreia se estimează că se va utiliza activul supus amortizării;

            i) conservare - scoaterea temporară din functiune a activelor fixe corporale în situatia în care nu pot fi utilizate în scopul pentru care au fost achizitionate sau în alte scopuri si care nu justifică efectuarea de cheltuieli de functionare;

            j) reevaluare - operatiunea de actualizare a valorii contabile a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice;

            k) valoare amortizabilă - valoarea contabilă a activului fix ce trebuie înregistrată în mod sistematic pe parcursul duratei de viată utile;

            l) valoare contabilă - valoarea de înregistrare în contabilitate a activului fix la data intrării în institutia publică.

            Art. 2. - (1) Institutiile publice, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor si de subordonare, vor inventaria si vor reevalua activele fixe corporale si activele fixe corporale în curs, aflate în patrimoniul lor la data de 30 septembrie 2003, astfel încât rezultatele reevaluării să fie cuprinse în bilantul contabil întocmit la 31 decembrie 2003.

            (2) Reevaluarea se efectuează pe baza coeficientilor de actualizare valabili la data de 31 decembrie 2002, comunicatide Institutul National de Statistică.

            (3) Bunurile din patrimoniul cultural national vor fi reevaluate de către evaluatori autorizati în conditiile legii, până la data de 31 decembrie 2004, rezultatele reevaluării urmând a fi cuprinse în bilantul contabil întocmit la 31 decembrie 2004.

            Art. 3. - Toate activele fixe corporale aflate în proprietatea publică si care în prezent sunt înregistrate în evidenta tehnic-operativă în unităti naturale sau natural-conventionale vor fi evaluate după metodologia stabilită de fiecare minister, autoritate a administratiei publice centrale sau locale, după caz, si înregistrate în contabilitate până la finele anului 2005.

            Art. 4. - Nu sunt supuse reevaluării:

            a) activele fixe corporale care au intrat în patrimoniul institutiilor publice în cursul anului 2003;

            b) activele fixe corporale care la data de 30 septembrie 2003 au durata normală de utilizare expirată;

            c) activele fixe corporale aflate în conservare, precum si rezervele de mobilizare care sunt evidentiate în contabilitate ca active fixe corporale;

            d) activele fixe corporale pentru care au fost întocmite documentele, dar nu s-au obtinut aprobările legale de scoatere în semn de apreciere pentru prietenia arătată tării noastre, pentru sprijinul constant pe care l-a acordat României în procesul de integrare în structurile NATO, din functiune si care nu au fost demontate, demolate sau dezmembrate;

            e) activele fixe corporale care au fost reevaluate la data de 31 decembrie 1999 de către unitătile din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională;

            f) activele fixe corporale care au fost reevaluate în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/1999.

            Art. 5. - În vederea reflectării valorii reale, precum si a prezentării prin situatiile financiare a unei imagini fidele asupra patrimoniului, activele fixe corporale si necorporale aflate în patrimoniul institutiilor publice urmează să fie supuse amortizării în conditiile prezentei ordonante începând cu data de 1 ianuarie 2004.

            Art. 6. - Activele fixe corporale si necorporale aflate în patrimoniul institutiilor publice, supuse amortizării, sunt destinate să deservească activitatea acestora pe o perioadă mai mare de un an si se consumă treptat.

            Art. 7. - (1) Sunt considerate active fixe corporale obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare si care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

            a) au o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului;

            b) au o durată normală de utilizare mai mare de un an.

            (2) Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, lot ori set, la determinarea amortizării se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set.

            (3) Pentru componentele care intră în structura unui activ corporal, a căror durată normală de utilizare diferă de cea a activului rezultat, amortizarea va fi determinată pentru fiecare componentă.

            (4) Duratele normale de utilizare aprobate prin hotărâre a Guvernului se pot corecta, în sensul majorării sau reducerii acestora cu până la 20%, cu aprobarea ordonatorului de credite.

            Art. 8. - Sunt, de asemenea, considerate active fixe corporale supuse amortizării:

            a) investitiile efectuate la activele fixe corporale luate cu chirie;

            b) capacitătile puse în functiune partial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca active fixe corporale.

            Acestea se cuprind în grupele în care urmează a se înregistra, la valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;

            c) investitiile efectuate la activele fixe corporale în scopul îmbunătătirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la majorarea valorii acestora;

            d) amenajările la terenuri.

            Art. 9. - Activele fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice, care nu se supun amortizării, sunt următoarele:

            a) bunurile care apartin domeniului public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale potrivit legii, inclusiv investitiile efectuate la acestea;

            b) activele fixe corporale din patrimoniul serviciilor publice de interes local care desfăsoară activităti de natură economică, a căror uzură fizică si morală se recuperează prin tarif sau pret, potrivit legii;

            c) activele fixe corporale aflate în conservare, precum si rezervele de mobilizare care sunt evidentiate în contabilitate ca active fixe corporale;

            d) lacurile, băltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investitii;

            e) terenurile;

            f) bunurile din patrimoniul cultural national;

            g) bunurile utilizate în baza unui contract de închiriere;

            h) bunurile de natura armamentului si tehnicii de luptă.

            Art. 10. - Nu sunt considerate active fixe corporale:

            a) motoarele, aparatele si alte subansambluri ale activelor fixe corporale, procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparatiilor de orice fel, care nu modifică parametrii tehnici initiali ai activului fix corporal;

            b) sculele, instrumentele si dispozitivele speciale, indiferent de valoarea si de durata lor normală de utilizare;

            c) constructiile si instalatiile provizorii;

            d) animalele care nu au îndeplinit conditiile pentru a fi trecute la animale adulte, animalele de îngrăsat, coloniile de albine, păsările, cu exceptia celor pentru reproducere;

            e) pădurile;

            f) prototipurile, atâta timp cât servesc ca model la executarea productiei de serie, inclusiv seria zero, sau care sunt supuse încercărilor în vederea omologării la producător;

            g) echipamentul de protectie si de lucru, îmbrăcămintea specială, precum si accesoriile de pat, indiferent de valoarea si de durata lor de utilizare.

            Art. 11. - Activele fixe necorporale cuprind:

            a) cheltuielile de dezvoltare care au ca scop aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunostinte în scopul realizării de produse sau servicii noi sau care sunt îmbunătătite substantial, înaintea stabilirii productiei de serie sau utilizării;

            b) brevetele, certificatele de înregistrare, mărcile, alte titluri de protectie a drepturilor de proprietate intelectuală, licentele si alte valori similare;

            c) alte active fixe necorporale, inclusiv programe informatice create de institutii sau achizitionate de la terti;

            d) înregistrări ale reprezentatiilor teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrări muzicale, evenimente sportive, lucrări literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi.

            Art. 12. - Prin valoarea de intrare a activelor fixe corporale si necorporale se întelege:

            a) valoarea reevaluată în conformitate cu prevederile legale;

            b) costul de achizitie pentru activele fixe corporale si necorporale procurate cu titlu oneros;

            c) costul de productie pentru activele fixe corporale si necorporale construite sau produse de institutiile publice;

            d) valoarea justă pentru activele fixe corporale si necorporale dobândite cu titlu gratuit, estimată la înscrierea lor în activ pe baza raportului întocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite.

            Art. 13. - Prin valoarea de intrare a terenurilor se întelege:

            a) valoarea reevaluată în conformitate cu prevederile legale;

            b) costul de achizitie pentru terenurile procurate cu titlu oneros;

            c) valoarea justă pentru terenurile dobândite cu titlu gratuit, estimată la înscrierea lor în activ pe baza raportului întocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite.

            Art. 14. - Institutiile publice au obligatia să evidentieze în contabilitate diferentele din reevaluare, amortizarea activelor fixe corporale si necorporale, precum si sumele rezultate din valorificarea activelor fixe corporale scoase din functiune.

 

CAPITOLUL II

Regimul de amortizare si calcularea amortizării

 

            Art. 15. - (1) Institutiile publice amortizează activele fixe corporale si necorporale utilizând metoda amortizării liniare.

            (2) Amortizarea liniară constă în includerea uniformă în cheltuielile institutiilor publice a unor sume fixe, stabilite proportional cu numărul de ani ai duratei normale de utilizare a activului fix.

            (3) Amortizarea liniară se calculează prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe.

            (4) Cota de amortizare se determină ca raport procentual între 100 si durata normală de utilizare din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

            Art. 16. - (1) Amortizarea activelor fixe corporale si necorporale se calculează începând cu luna următoare punerii în functiune, până la recuperarea integrală a valorii de intrare, conform duratelor normale de utilizare.

            (2) Amortizarea activelor fixe corporale date în concesiune sau cu chirie se calculează de către institutiile publice care le au în patrimoniu.

            (3) Amortizarea investitiilor la activele fixe corporale închiriate se recuperează de către institutiile publice care au efectuat investitiile, pe perioada contractului sau pe durata normală de utilizare rămasă, după caz.

            Art. 17. - Cheltuielile de dezvoltare se amortizează într-o perioadă de cel mult 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite.

            Art. 18. - Brevetele, certificatele de înregistrare, mărcile, alte titluri de protectie a drepturilor de proprietate intelectuală, licentele si alte valori similare achizitionate sau dobândite pe alte căi se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către institutiile publice care le detin.

            Art. 19. - Programele informatice create de institutiile publice, achizitionate sau dobândite pe alte căi se amortizează în functie de durata probabilă de utilizare, care nu poate depăsi o perioadă de 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite.

            Art. 20. - Înregistrările de reprezentatii teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrări muzicale, evenimente sportive, lucrări literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi nu se amortizează.

            Art. 21. - În cazul nerecuperării integrale, pe calea amortizării, a valorii contabile a activelor fixe corporale si necorporale scoase din functiune, valoarea rămasă neamortizată se include în cheltuielile institutiilor publice, integral, la momentul scoaterii din functiune.

 

CAPITOLUL III

Scoaterea din functiune a activelor fixe

 

            Art. 22. - (1) Scoaterea din functiune a activelor fixe corporale, necorporale si în curs se face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz.

            (2) La institutiile publice la care conducătorii îndeplinesc atributiile ordonatorilor tertiari de credite, scoaterea din functiune a activelor fixe corporale, necorporale si în curs se va face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz, în functie de subordonare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

            Art. 23. - (1) Prevederile art. 2 se aplică în mod corespunzător si de către persoanele juridice fără scop patrimonial pentru activele corporale aferente activitătilor fără scop patrimonial, inclusiv activitătilor cu destinatie specială, potrivit legii si activitătilor economice.

            (2) Celelalte prevederi se aplică în mod corespunzător si de către persoanele juridice fără scop patrimonial pentru activele corporale si necorporale aferente activitătilor fără scop patrimonial, inclusiv activitătilor cu destinatie specială, potrivit legii.

            (3) Amortizarea activelor corporale si necorporale privind activitătile economice desfăsurate de persoanele juridice fără scop patrimonial, potrivit legii, se face în continuare în conformitate cu reglementările valabile pentru agentii economici.

            Art. 24. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2, 3 si 5 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10 milioane lei la 30 milioane lei.

            (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de către reprezentantii Curtii de Conturi, Ministerului Finantelor Publice si de alte persoane împuternicite în acest scop, potrivit legii.

            (3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.

Art. 25. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, care se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 26. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă:

a) art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/1999;

b) art. 20 alin. 2 si art. 21 alin. 2 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999, cu modificările si completările ulterioare;

c) orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 81.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ

pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii,

în proprietatea privată a statului”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care se valorifică în conditiile prezentei ordonante, sunt:

a) bunurile mobile si titlurile de valoare confiscate, devenite proprietate privată a statului în temeiul legii, al hotărârilor judecătoresti sau al deciziilor organelor împuternicite să efectueze confiscarea;

b) bunurile care provin din succesiuni vacante sau donatii;

c) bunurile mobile si imobile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societăti comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

d) bunurile imobile fără stăpâni sau părăsite, declarate ca atare potrivit legii, ai căror proprietari sunt neidentificati;

e) bunurile mobile părăsite ai căror proprietari sunt neidentificati, predate pe bază de proces-verbal organelor de politie, sau bunurile mobile descoperite de organele politiei de frontieră în zonele de competentă, care nu au fost reclamate de proprietari timp de un an de la data predării si a căror valorificare nu este reglementată prin alte acte normative specifice.

În aceeasi categorie intră si bunurile prevăzute la lit. d), precum si cele prevăzute în cadrul tezei întâi din prezenta literă, ai căror proprietari sunt cunoscuti, însă există indicii temeinice, determinate de natura bunurilor sau a împrejurărilor în care au fost găsite, din care rezultă intentia neechivocă a proprietarului de a renunta la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora;

f) sumele consemnate în orice scop de către persoane fizice sau juridice, la dispozitia organelor judiciare, pentru care s-a dispus restituirea si nu s-a cerut ridicarea lor de către cei care le-au depus ori de către cei care erau îndreptătiti să le ridice în termenul de prescriptie prevăzut de legislatia în vigoare.

(2) Organele care au dispus consemnarea sumelor prevăzute la alin. (1) lit. f) sunt obligate să le declare la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti în termen de 30 de zile de la împlinirea ter- menului legal de prescriptie.

(3) Dacă bunurile prevăzute la alin. (1) lit. e) sunt reclamate înainte de expirarea termenului de un an de la data predării, ele se restituie proprietarilor sau mostenitorilor acestora de către organul de politie competent. În celelalte situatii, bunurile sau contravaloarea acestora se restituie în temeiul unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile.

(4) Bunurile mentionate la alin. (1) lit. e), ai căror proprietari au fost identificati si care au renuntat printr-o declaratie autentică la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora, se vor valorifica înainte de expirarea termenului de un an, conform prevederilor prezentei ordonante.

(5) Pot fi valorificate înainte de expirarea termenului de un an si bunurile prevăzute la alin. (1) lit. e) care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 6 alin. (3).

(6) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile care nu îndeplinesc conditiile legale de comercializare.

(7) Bunurile prevăzute la alin. (6) vor fi distruse pe cheltuiala detinătorului sau, după caz, a persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate. Distrugerea bunurilor în cauză se va efectua în prezenta si cu confirmarea prin semnătură a unei comisii de preluare si distrugere formate din reprezentanti ai detinătorului, ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, ai Ministerului Finantelor Publice, ai Ministerului Administratiei si Internelor si ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.”

3. Alineatele (2) si (4) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

“(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de bunuri:

a) medicamente, materiale consumabile de utilitate medicală, materiale de natura obiectelor de inventar medicale, aparatură medicală, substante toxice, materiale radioactive, bunuri culturale din patrimoniu, obiecte, vesminte si cărti de cult, timbre filatelice, hârtii de valoare, materiale lemnoase, documente istorice, materiale de arhivă, care se pun de îndată la dispozitie organelor de specialitate ale statului care au competenta de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale;

b) mijloacele de plată în valută neconvertibilă care se depun la Banca Natională a României, mijloacele de plată în valută liber convertibilă care se depun la băncile comerciale selectate de organele de valorificare, în conditiile legii, si mijloacele de plată în lei care se depun la unitătile trezoreriei, în contul bugetului de stat;

c) armele de foc, munitiile, materiile explozive si diferite bunuri cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor judetene de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori, după caz, Ministerului Apărării Nationale.

.…………………………………..

(4) Sumele obtinute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la alin. (2) vor fi virate la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare si a cotei de 1%, care se virează Ministerului Administratiei si Internelor pentru recompensarea politistilor, potrivit dispozitiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, aferentă bunurilor confiscate ca urmare a actiunilor desfăsurate de politisti. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele rezultate din valorificarea bunurilor ce intră sub incidenta Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, care rămân la dispozitia cultelor religioase.”

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului si preluate de organele de valorificare, care în perioada valorificării au devenit necomercializabile, precum si cele care nu au putut fi valorificate vor fi distruse sub supravegherea unei comisii de distrugere.

(2) Comisia de distrugere se constituie în baza deciziei directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv în baza deciziei sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, si este formată din reprezentanti ai următoarelor institutii:

a) directia generală a finantelor publice judeteană sau a municipiului Bucuresti, respectiv administratia finantelor publice de sector, 2 membri;

b) inspectoratul judetean de politie sau Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, 2 membri;

c) agentia pentru protectia mediului, un membru.

(3) Comisia de distrugere stabileste locul unde urmează a fi distruse bunurile, putându-se apela si la serviciile unor unităti specializate în acest gen de activitate.”

5. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) În vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se va face evaluarea de către o  comisie de evaluare, stabilită prin decizia directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv prin decizia sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, care va avea următoarea componentă:

a) directorul executiv adjunct al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv seful adjunct al administratiei - seful comisiei;

b) un reprezentant din cadrul serviciului, biroului sau al compartimentului pentru valorificare bunuri;

c) un reprezentant desemnat de inspectoratul de concurentă judetean sau al municipiului Bucuresti;

d) un reprezentant din partea oficiului judetean pentru protectia consumatorilor sau al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti;

e) reprezentantul institutiei publice care detine bunurile respective.

(2) Membrii comisiei de evaluare, precum si membrii comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (7) si la art. 7 alin. (2) vor primi o indemnizatie fixă lunară, stabilită prin ordin al ministrului finantelor publice, care se acoperă din veniturile încasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.”

6. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) În cazul bunurilor care nu s-au putut valorifica în decurs de 30 de zile de la data punerii în vânzare, comisia de evaluare poate proceda la reevaluarea bunurilor.

În intervalul de 150 de zile de la data primei reevaluări se pot face mai multe reevaluări succesive, în sensul majorării sau micsorării pretului bunurilor, în functie de decizia comisiei de evaluare. Dacă bunurile respective nu sunt vândute în termen de 150 de zile de la data primei reevaluări, se poate proceda la atribuirea gratuită, valorificarea prin unitătile de colectare si valorificare a deseurilor, dezmembrarea bunurilor si valorificarea sau distrugerea componentelor rezultate sau la distrugerea bunurilor, după caz. În acelasi interval de timp directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv seful administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, va putea decide schimbarea metodei de valorificare, în conditiile competentelor stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.”

7. Partea introductivă de la alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Ministerul Finantelor Publice poate transmite sau, după caz, propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel:”

8. Litera b) a alineatului (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“b) creselor, grădinitelor, centrelor de plasament si centrelor de primire a copilului, căminelor de bătrâni, cantinelor pentru săraci, azilurilor, spitalelor, scolilor, bibliotecilor, institutiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societătii Nationale de Cruce Rosie din România, precum si persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma dezastrelor, la propunerea directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, a administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti;”

9. După litera f) a alineatului (1) al articolului 13 se introduce litera g) cu următorul cuprins:

“g) persoanelor juridice care administrează case memoriale, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.”

10. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“(2) Repartizarea bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face de către o comisie interministerială care va functiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primului-ministru, formată din reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Justitiei, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.”

11. După alineatul (3) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Ministerul Finantelor Publice poate propune atribuirea cu titlu gratuit, prin hotărâre a Guvernului, si altor beneficiari a unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului.”

12. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 se varsă la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificării acestora, precum si a cotei de 1%, care se virează Ministerului Administratiei si Internelor pentru recompensarea politistilor, potrivit dispozitiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002, aferentă bunurilor confiscate ca urmare a actiunilor desfăsurate de politisti.”

Art. II. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor vor supune spre aprobare Guvernului modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, cu modificările si completările ulterioare.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modi- ficările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată după aprobarea prin lege a prezentei ordonante.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 82.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Reglementări specifice în materia financiar-fiscală

SECTIUNEA 1

Stabilirea regimului vamal si fiscal al mărfurilor comercializate prin magazinele amplasate în aeroporturile internationale

după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal

 

Art. 1. - (1) În aeroporturile internationale, în punctele de trecere a frontierei de stat, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, pot functiona magazine care comercializează mărfuri românesti si străine, în conditiile plătii obligatiilor fiscale, prevăzute de reglementările legale în vigoare.

(2) Închirierea spatiilor comerciale din aeroporturile internationale se va face prin licitatie publică.

(3) Amplasarea si amenajarea exterioară a magazinelor nu trebuie să permită introducerea si scoaterea de mărfuri din incinta acestora prin alte locuri decât cele stabilite de seful punctului de trecere a frontierei de stat, împreună cu cel al biroului vamal de control si vămuire.

(4) Introducerea si scoaterea de mărfuri din aceste magazine se vor face numai sub supravegherea autoritătilor prevăzute la alin. (3).

(5) În vederea introducerii mărfurilor în magazine, persoanele juridice detinătoare ale acestora sunt obligate să solicite biroului vamal, în competenta căruia functionează magazinul, acordarea regimului vamal de antrepozit.

(6) Antrepozitarea vamală se va face în conditiile Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Mărfurile care pot face obiectul comercializării prin aceste magazine sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. 3. - (1) Comercializarea mărfurilor se poate face numai către pasagerii care călătoresc înspre o destinatie internatională, precum si către membrii echipajelor aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri.

(2) Comercializarea mărfurilor este conditionată de prezentarea de către cumpărător a cărtii de îmbarcare sau a biletului de avion si a pasaportului si de înregistrarea electronică a datelor cuprinse în acestea. Exceptie fac numai membrii echipajelor aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri, care vor prezenta numai pasaportul.

Art. 4. - (1) Mărfurile vor fi comercializate numai în ambalaje si în cantităti uzuale comertului cu amănuntul, destinate consumului individual sau familial.

(2) Toate mărfurile destinate vânzării trebuie să aibă aplicată pe ele sau pe ambalaj o etichetă autocolantă cu următorul text: “EXPORT”.

(3) Preturile de vânzare ale mărfurilor vor fi exprimate în euro si vor fi afisate la vedere.

(4) Justificarea vânzărilor se face prin bonuri fiscale sau facturi.

(5) Bonurile fiscale vor contine următoarele date: denumirea, adresa/sediul si codul fiscal ale agentului economic emitent; logotipul si seria aparatului; numărul de ordine; data si ora emiterii; denumirea bunurilor livrate; cantitătile; preturile unitare; valoarea; valoarea totală.

(6) Facturile vor fi utilizate pentru produsele de folosintă îndelungată prevăzute prin hotărâre a Guvernului privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosintă îndelungată destinate consumatorilor si care se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă. Pe lângă informatiile continute în bonurile fiscale, facturile vor evidentia în plus marca, tipul, seriile produselor vândute, precum si alte elemente cerute de reglementările în vigoare.

Art. 5. - (1) Pentru mărfurile românesti care urmează a fi comercializate prin astfel de magazine se pot încheia fie contracte de comision, fie contracte de vânzare-cumpărare.

(2) Pentru mărfurile românesti comercializate se vor întocmi formalitătile privind exportul în primele 10 zile ale lunii următoare lunii în care s-a realizat vânzarea mărfurilor care au făcut obiectul unor astfel de contracte.

(3) Declaratiile vamale de export vor fi însotite de o listă specificativă, în care se vor evidentia numerele bonurilor fiscale si/sau ale facturilor, după caz, în baza cărora au fost vândute mărfurile.

(4) Prin derogare de la prevederile legale în vigoare în materie, pentru mărfurile românesti supuse accizelor, comercializate prin astfel de magazine, se datorează accize.

Art. 6. - (1) Pentru mărfurile străine care urmează a fi comercializate prin astfel de magazine se va proceda la antrepozitare, în conditiile scutirii de la plata garantării drepturilor de import.

(2) Introducerea si scoaterea mărfurilor din antrepozite se vor efectua numai sub supraveghere vamală.

(3) Evidenta intrărilor si iesirilor de mărfuri se va efectua potrivit protocolului încheiat cu autoritatea vamală în baza normelor legale aplicabile.

(4) În primele 10 zile ale lunii următoare lunii în care s-a realizat vânzarea mărfurilor străine se vor întocmi formalitătile vamale aferente importurilor si se vor efectua plătile privind obligatiile fiscale la bugetul de stat, respectiv taxele vamale, accizele, taxa pe valoarea adăugată, comisionul vamal.

(5) Prin derogare de la prevederile legale în vigoare, pentru mărfurile străine comercializate prin astfel de magazine se vor întocmi si formalitătile specifice exportului.

(6) Pe declaratiile vamale de export se vor face următoarele mentiuni:

a) destinatar: “persoane fizice aflate în trafic extern”;

b) conditii de plată: “numerar” sau “card electronic”;

c) moneda plătii: “devize cotate de Banca Natională a României”.

Art. 7. - În cazul distrugerii totale sau partiale a mărfurilor, acestea se scot din evidentă pe baza documentelor justificative, legal întocmite, prezentate autoritătii vamale.

Art. 8. - (1) Comercializarea altor mărfuri decât cele stabilite prin prezenta ordonantă, precum si neemiterea bonurilor fiscale sau a facturilor pentru mărfurile comercializate constituie contraventii si se sanctionează cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei si 100.000.000 lei.

(2) Amenda se aplică agentilor economici care desfăsoară activitatea de comercializare a mărfurilor în conditiile prezentei ordonante.

(3) În cazul în care contravenientul săvârseste încă o dată fapta prevăzută la alin. (1), pe lângă amendă se aplică si sanctiunea complementară a încetării activitătii desfăsurate de agentul economic în astfel de magazine.

Art. 9. - (1) Constatarea contraventiilor, precum si aplicarea sanctiunilor se fac de către organele de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, unitătilor sale teritoriale si Directiei Generale a Vămilor.

(2) Prevederile prezentei sectiuni se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juri- dic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu completările ulterioare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Sistemul de antrepozitare fiscală

 

Art. 10. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004 se instituie sistemul de antrepozitare fiscală.

(2) Sistemul de antrepozitare fiscală se aplică produselor cuprinse în următoarele grupe de produse: alcool si băuturi alcoolice, produse din tutun si uleiuri minerale.

(3) Productia si/sau depozitarea produselor accizabile, acolo unde acciza nu a fost plătită, pot avea loc numai într-un antrepozit fiscal. Un antrepozit fiscal poate fi folosit numai pentru producerea si/sau depozitarea produselor accizabile prevăzute la alin. (2).

(4) Productia de produse accizabile reprezintă orice operatiune de fabricare, procesare sau modificare sub oriceformă a acestora.

Art. 11. - (1) Un antrepozit fiscal poate functiona numai pe baza autorizatiei valabile emise de Ministerul Finantelor Publice, ca autoritate fiscală competentă.

(2) În vederea obtinerii autorizatiei pentru ca un loc să functioneze ca antrepozit fiscal, persoana care intentionează să fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie să depună o cerere la autoritatea fiscală competentă, în modul si sub forma prevăzute în norme.

(3) Cererea trebuie să contină informatii si să fie însotită de documente cu privire la:

a) amplasarea si natura locului;

b) tipurile si cantitatea de produse accizabile estimate a fi produse si/sau depozitate în decursul unui an;

c) identitatea si alte informatii cu privire la persoana care urmează să-si desfăsoare activitatea ca antrepozitar autorizat;

d) capacitatea persoanei care urmează a fi antrepozitar autorizat de a satisface cerintele prevăzute la art. 14.

(4) Persoana care intentionează să fie antrepozitar autorizat va prezenta, de asemenea, o copie a contractului de administrare sau a actelor de proprietate ale sediului unde locul este amplasat. În plus, atunci când solicitantul nu este proprietarul locului, cererea trebuie să fie însotită de o declaratie din partea proprietarului, prin care se confirmă permisiunea de acces pentru personalul cu atributii de control.

Art. 12. - Autoritatea fiscală competentă eliberează autorizatia de antrepozit fiscal pentru un loc numai dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) locul urmează a fi folosit pentru producerea, îmbutelierea, ambalarea, primirea, detinerea, depozitarea si/sau expedierea produselor accizabile. În cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, cantitatea de produse accizabile depozitată trebuie să fie mai mare decât cantitatea pentru care suma accizelor potentiale este mai mare de 50.000 euro;

b) locul este amplasat, construit si echipat astfel încât să se prevină scoaterea produselor accizabile din acest spatiu fără plata accizelor;

c) locul nu va fi folosit pentru vânzarea cu amănuntul a produselor accizabile;

d) în cazul unei persoane fizice care urmează să functioneze ca antrepozitar autorizat, aceasta să nu fi fost condamnată definitiv pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenta în ultimii 5 ani;

e) în cazul unei persoane juridice care urmează să functioneze ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice să nu fi fost condamnati definitiv pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapitare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenta în ultimii 5 ani;

f) persoana care urmează să îsi desfăsoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie să dovedească faptul că poate îndeplini cerintele prevăzute la art. 14.

Art. 13. - (1) Autorizatia va contine următoarele:

a) elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat;

b) descrierea si amplasarea locului antrepozitului fiscal;

c) tipul produselor accizabile si natura activitătii;

d) capacitatea maximă de depozitare în cazul antrepozitelor fiscale utilizate numai pentru operatiuni de depozitare;

e) nivelul garantiei financiare;

f) perioada de valabilitate a autorizatiei;

g) orice alte informatii relevante pentru autorizare.

(2) În cazul antrepozitelor fiscale autorizate pentru depozitare, capacitatea maximă de depozitare a antrepozitului fiscal propus va fi determinată de comun acord cu autoritatea fiscală competentă.

(3) Respingerea cererii de autorizare va fi comunicată în scris o dată cu motivele luării acestei decizii.

(4) În cazul în care autoritatea fiscală competentă a respins cererea de autorizare a unui loc ca antrepozit fiscal, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie, conform prevederilor legislatiei în vigoare.

Art. 14. - Orice antrepozitar autorizat are obligatia de a îndeplini următoarele cerinte:

a) să depună la autoritatea fiscală competentă o garantie financiară care să acopere riscul de neplată a accizelor pentru produsele accizabile care sunt produse, primite, depozitate sau expediate din antrepozitul fiscal. Garantiile pot îmbrăca mai multe forme, si anume: depozite în numerar, ipoteci, garantii bancare sau garantii personale. Modul de calcul, suma si durata oricărei garantii financiare impuse prin această ordonantă sunt prezentate în normele metodologice prevăzute la art. 16 alin. (1);

b) să instaleze si să mentină încuietori, sigilii, instrumente de măsură sau alte instrumente similare adecvate, necesare asigurării securitătii produselor accizabile amplasate în antrepozitul fiscal;

c) să tină evidente exacte si actualizate cu privire la materiile prime, lucrările în derulare si produsele accizabile finite, produse sau primite în antrepozitele fiscale si expediate din antrepozitele fiscale, si să prezinte evidentele corespunzătoare la cererea autoritătilor fiscale;

d) să tină un sistem corespunzător de evidentă a stocurilor din antrepozitul fiscal, inclusiv un sistem de administrare, contabil si de securitate;

e) să asigure accesul autoritătilor fiscale competente în orice zonă a antrepozitului fiscal în orice moment în care antrepozitul fiscal este în exploatare si în orice moment în care antrepozitul fiscal este deschis pentru primirea sau expedierea produselor;

f) să prezinte produsele accizabile pentru a fi inspectate de autoritătile fiscale competente, la cererea acestora;

g) să asigure în mod gratuit un birou în incinta antrepozitului fiscal, la cererea autoritătilor fiscale competente;

h) să cerceteze si să raporteze către autoritătile fiscale competente orice pierdere, lipsă sau neregularitate cu privire la produsele accizabile;

i) să înstiinteze autoritătile fiscale competente cu privire la orice extindere sau modificare propusă a structurii antrepozitului fiscal, precum si a modului de operare în acesta, care poate afecta cuantumul garantiei financiare constituite în conformitate cu lit. a);

j) să se conformeze cu orice alte cerinte impuse de îndeplinirea prevederilor legale.

Art. 15. - (1) Pentru obtinerea autorizatiilor de antrepozite fiscale cu valabilitate de la data de 1 ianuarie 2004, persoanele care intentionează să fie antrepozitari autorizati pot depune la Ministerul Finantelor Publice, începând cu data de 1 octombrie 2003, cereri în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (3).

(2) Emiterea autorizatiilor de antrepozite fiscale se efectuează în baza deciziei unei comisii instituite la nivelul Ministerului Finantelor Publice prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Autorizatiile se eliberează în termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete.

Art. 16. - (1) Ministerul Finantelor Publice va emite în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme metodologice de aplicare a prevederilor sectiunii privind sistemul de antrepozitare fiscală, care vor fi supuse aprobării Guvernului.

(2) Toate autorizatiile emise în cursul anului 2003 în baza Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor sunt valabile până la data de 31 decembrie 2003.

(3) În cazul agentilor economici autorizati potrivit prevederilor Legii nr. 521/2002, ale căror autorizatii expiră după data intrării în vigoare a prezentei ordonante, valabilitatea acestor autorizatii se prelungeste de drept până la data de 31 decembrie 2003, cu conditia plătii taxei de autorizare legale, calculată proportional cu perioada de valabilitate rămasă.

 

SECTIUNEA a 3-a

Plata expertizelor judiciare si depunerea cautiunii de către Ministerul Finantelor Publice

 

Art. 17. - Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice pentru despăgubiri civile, precum si pentru cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale, pot fi suportate si cheltuieli pentru plata expertizelor judiciare sau depunerea cautiunilor de către Ministerul Finantelor Publice în cauzele în care acesta este parte în numele statului sau în nume propriu.

 

SECTIUNEA a 4-a

Agentia Natională de Administrare Fiscală

 

Art. 18. - (1) Se înfiintează Agentia Natională de Administrare Fiscală, organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publică cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Ministerului Finantelor Publice, denumită în continuare Agentie.

(2) Cheltuielile curente si de capital se finantează de la bugetul de stat.

(3) Agentia are sediul central, la înfiintare, în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, si functionează cu unităti subordonate. Sediul se va putea modifica prin hotărâre a Guvernului.

(4) Agentia este condusă de un secretar de stat care are si calitatea de presedinte.

(5) Presedintele Agentiei este ordonator secundar de credite si reprezintă Agentia în relatia cu tertii.

Art. 19. - (1) Agentia îsi desfăsoară activitatea în domeniul impozitelor, taxelor, contributiilor si al altor venituri bugetare, pentru care este competentă potrivit legii, prin intermediul procedurilor de gestiune, colectare, control fiscal, solutionare a contestatiilor si dezvoltarea unor relatii de parteneriat cu contribuabilii, inclusiv prin acordarea de servicii de asistentă.

(2) Agentia este responsabilă, atât la nivel central, cât si la nivel teritorial, în numele si în contul statului, de aplicarea legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile si alte venituri ale bugetului de stat, precum si veniturile altor autorităti si institutii publice centrale sau ale Comunitătii Europene, a căror administrare îi este conferită prin acte normative sau conventii, exclusiv veniturile datorate în vamă.

Art. 20. - Organizarea si functionarea Agentiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 21. - Prin atributiile încredintate Agentia asigură: aplicarea unitară a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile si alte venituri bugetare, colectarea veniturilor bugetare, exercitarea prerogativelor stabilite prin lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor, utilizarea tehnologiilor noi în sustinerea managementului Agentiei si îmbunătătirea relatiei cu contribuabilii.

Art. 22. - Predarea-primirea în administrare a bunurilor mobile si imobile între Ministerul Finantelor Publice si Agentie, respectiv unitătile subordonate acesteia, se realizează pe bază de protocol de predare-preluare.

Art. 23. - (1) Drepturile de natură salarială care decurg din activitătile de control si colectare a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale vor fi acordate, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare, personalului Agentiei, personalului Ministerului Finantelor Publice, cât si personalului din institutiile care gestionează bugetele pentru care se face colectarea din sumele aferente ale bugetului respectiv.

(2) Prin ordin comun al ministrului finantelor publice, ministrului sănătătii si ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei vor fi aprobate norme de aplicare a prevederilor alin. (1).

Art. 24. - În vederea îndeplinirii unor sarcini pe termen scurt sau care presupun un volum mare de activitate pe perioade limitate de timp, se vor asigura surse de finantare pentru angajarea de personal pe perioade determinate de timp. Perioadele, numărul de personal si cheltuielile aferente se vor stabili anual, prin legea bugetului de stat.

Art. 25. - Personalul aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice care trece la aparatul propriu al Agentiei îsi păstrează toate drepturile.

Art. 26. - (1) Agentia se înfiintează la data de 1 octombrie 2003 si devine operatională de la data de 1 ianuarie 2004.

(2) Agentia va functiona până la data de 1 ianuarie 2004 cu un număr maxim de 50 de posturi.

(3) Persoanele angajate pe această perioadă vor desfăsura operatiuni legate de organizarea si functionarea Agentiei.

(4) Cheltuielile de înfiintare a Agentiei si de salarizare a personalului Agentiei pentru anul 2003 se suportă din bugetul Ministerului Finantelor Publice.

 

SECTIUNEA a 5-a

Preluarea activitătii de administrare a veniturilor bugetare reprezentând contributii sociale de către Ministerul Finantelor Publice

 

Art. 27. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea si solutionarea contestatiilor pentru contributia de asigurări sociale, contributia pentru asigurări de somaj, contributia pentru asigurări sociale de sănătate si contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, datorate de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator, denumite în continuare contributii sociale, se va realiza de Ministerul Finantelor Publice si unitătile sale subordonate, care au si calitatea de creditor bugetar.

(2) Contributiile sociale prevăzute la alin. (1) se cuvin în continuare bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru somaj, bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale, după caz, si sunt reglementate prin dispozitiile legale specifice.

(3) Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, Fondul National de Asigurare pentru Accidente de Muncă si Boli Profesionale si unitătile din subordinea acestora vor efectua cheltuieli în limita aprobată prin buget si a creditelor bugetare deschise, în conditiile legii.

Art. 28. - (1) Persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator au obligatia să declare contributiile sociale datorate, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale.

Declararea se face la unitătile subordonate ale Ministerului Finantelor Publice unde sunt luate în evidentă ca plătitori de impozite si taxe.

(2) Termenul de declarare a contributiilor sociale constituie si termen de plată.

(3) Modelul si continutul declaratiei privind obligatiile de plată pentru contributiile sociale se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice. Prevederile legale referitoare la întocmirea si depunerea declaratiilor de impozite si taxe pentru veniturile datorate bugetului de stat sunt aplicabile si obligatiilor de plată reprezentând contributii sociale.

(4) Persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator au obligatia să se înregistreze ca plătitori de contributii sociale conform legislatiei privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe.

(5) Penalitătile de orice fel, altele decât dobânzile si penalitătile de întârziere, se fac venit la bugetul de stat.

Art. 29. - Activitatea de control privind modul de stabilire, declarare si plată a obligatiilor reprezentând contributii sociale, precum si constatarea si aplicarea contraventiilor se efectuează începând cu data preluării acestei activităti de către Ministerul Finantelor Publice si unitătile sale subordonate, în baza prevederilor legale în vigoare privind controlul fiscal.

Art. 30. - (1) Contestatiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, abilitate, potrivit legii, să încheie acte de control sau de impunere privind contributiile sociale, se solutionează de către organele specializate ale Ministerului Finantelor Publice potrivit dispozitiilor legale în vigoare în această materie.

(2) Contestatiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin acte de control sau de impunere întocmite de către organele de control abilitate, potrivit actelor normative speciale care reglementează contributiile sociale, se solutionează de către organele specializate ale Ministerului Finantelor Publice, începând cu data preluării activitătii de către acest minister.

Art. 31. - Personalul care trece de la Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, precum si de la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei la Ministerul Finantelor Publice, atât la nivel central, cât si la nivel teritorial, îsi păstrează toate drepturile.

Art. 32. - (1) Pentru creantele bugetare reprezentând contributii sociale datorate până la data de 1 ianuarie 2004, procedurile de realizare a creantelor, aflate în derulare la această dată, vor fi continuate de Ministerul Finantelor Publice si unitătile sale subordonate, care se subrogă în drepturile si obligatiile institutiilor prevăzute la art. 27 alin. (3), după caz, în calitate de creditor bugetar, si le succedă de drept în această calitate, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.

(2) Pentru litigiile având ca obiect contestatiile la executarea silită sau contestatiile împotriva actelor prin care se dispun si se aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii, precum si în cazul litigiilor ce privesc procedurile de reorganizare judiciară si faliment, Ministerul Finantelor Publice si unitătile sale subordonate se subrogă în toate drepturile si obligatiile procesuale ale institutiilor prevăzute la art. 27 alin. (3), după caz, si dobândesc calitatea procesuală a acestora, începând cu data de 1 ianuarie 2004, în toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecătoresti, indiferent de faza de judecată.

Art. 33. - Predarea-preluarea dosarelor de executare, precum si a copiilor documentelor depuse la dosarul instantei în litigiile prevăzute la art. 32 alin. (2) se va efectua până la data de 31 ianuarie 2004.

Art. 34. - Începând cu data de 1 ianuarie 2004, Ministerul Finantelor Publice si unitătile sale subordonate vor înscrie la Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare, în conditiile legii, si creantele bugetare reprezentând contributii sociale, inclusiv dobânzi, penalităti si penalităti de întârziere.

Art. 35. - Sumele reprezentând contributii sociale, inclusiv dobânzile, penalitătile si penalitătile de întârziere pentru care dreptul de a cere executarea silită s-a prescris până la data de 1 ianuarie 2004, rămân în responsabilitatea institutiilor prevăzute la art. 27 alin. (3), după caz.

Art. 36. - Institutiile prevăzute la art. 27 alin. (3), după caz, răspund de activitătile desfăsurate în domeniile prevăzute la art. 27 alin. (1) până la data preluării acestor activităti de către Ministerul Finantelor Publice si unitătile sale subordonate.

Art. 37. - Cererile de acordare a înlesnirilor la plata contributiilor sociale, depuse la institutiile prevăzute la art. 27 alin. (3) si nesolutionate în baza reglementărilor legale în vigoare până la data de 1 ianuarie 2004, se preiau de către Ministerul Finantelor Publice sau organele subordonate acestuia, după caz, în vederea analizării si solutionării conform competentelor stabilite în conditiile legii.

Art. 38. - (1) Pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajat, asigurate pe bază de declaratie sau contract de asigurare la sistemele de asigurări sociale, activitatea de colectare a contributiilor rămâne în sarcina institutiilor prevăzute la art. 27 alin. (3), după caz, până la o dată ce va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului.

(2) Obligatiile angajatorilor de depunere a Declaratiei privind evidenta nominală a asiguratilor si obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale, Declaratiei privind obligatiile de plată la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si listele nominale privind persoanele pentru care se plăteste contributia de asigurări sociale de sănătate, precum si personalul care intră/iese în/din activitate si a Declaratiei la bugetul asigurărilor pentru somaj rămân supuse prevederilor legale care reglementează contributiile sociale.

Art. 39. - (1) Debitorii, plătitori de contributii sociale, persoane juridice si persoane fizice care au calitatea de angajator, sunt obligati să întocmească pe propria răspundere si să depună până la 15 februarie 2004 la unitătile subordonate Ministerului Finantelor Publice la care sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe declaratii-inventar privind contributiile sociale în sold la 31 decembrie 2003 si neachitate până la data de 31 ianuarie 2004, inclusiv accesoriile aferente, pe ani fiscali.

(2) Termenele de prescriptie a dreptului de a cere executarea silită a obligatiilor bugetare cuprinse în declaratiile-inventar prevăzute la alin. (1) se întrerup la data de 31 ianuarie 2004, după această dată urmând să curgă un nou termen de prescriptie.

(3) Nedepunerea declaratiei-inventar în termenul prevăzut la alin. (1) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei. Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac de către organele abilitate, potrivit legii, din Ministerul Finantelor Publice si unitătile subordonate acestuia.

(4) Modelul declaratiei-inventar se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 40. - Prevederile referitoare la preluarea activitătii de control fiscal si de solutionare a contestatiilor, precum si la preluarea personalului aferent acestor activităti se aplică începând cu data de 1 octombrie 2003.

Art. 41. - Preluarea în administrare a bunurilor imobile de la institutiile prevăzute la art. 27 alin. (3) la unitătile subordonate Ministerului Finantelor Publice se va realiza, în conditiile legii, până la data de 15 decembrie 2003.

Art. 42. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, prin ordin comun al ministrului finantelor publice, ministrului sănătătii si ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, se aprobă protocolul-cadru de preluare a activitătilor prevăzute la art. 27 alin. (1), precum si termenele stabilite de comun acord pentru predarea-primirea dosarelor fiscale, a documentelor referitoare la activitătile preluate, precum si a bunurilor mobile.

(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, prin ordin al ministrului finantelor publice, se aprobă norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei sectiuni.

Art. 43. - În intervalul 1 octombrie - 31 decembrie 2003 personalul transferat pentru activitatea de control se finantează din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale, în limita posturilor transferate.

Art. 44. - Prevederile prezentei sectiuni se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu completările ulterioare.

Art. 45. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă:

a) art. XV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 41/2003, cu completările ulterioare;

b) lit. a), b), c) si d) ale art. IV din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 31 mai 2003;

c) orice alte dispozitii contrare.

 

CAPITOLUL II

Modificarea si completarea unor acte normative în domeniul financiar-fiscal

SECTIUNEA 1

Modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 410/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Cazierul fiscal se organizează de Ministerul Finantelor Publice la nivel central si la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov.”

2. După alineatul (3) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la nivelul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov se organizează cazierul fiscal în care se tine evidenta contribuabililor mari cu sediul în municipiul Bucuresti si judetul Ilfov.”

3. Litera b) a alineatului (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“b) la solicitarea înscrierii în Registrul asociatiilor si fundatiilor, a asociatiilor si fundatiilor, de către asociatii sau membrii fondatori ai acestora;”

4. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(2) Judecătorul delegat, instantele si organele competente nu dispun, respectiv nu autorizează desfăsurarea de activităti în formele mentionate la alin. (1), în cazul în care în cazierul fiscal există înscrise fapte de natură penală.”

5. Alineatele (2)-(4) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

“(2) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării eliberării.

(3) Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal se percepe o taxă în sumă de 50.000 lei.

(4) La cerere, pentru situatii de urgentă, certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat în 5 zile lucrătoare, cu plata unei taxe în sumă de 200.000 lei.”

6. După alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Taxele prevăzute la alin. (3) si (4) se fac venit la bugetul de stat.”

 

SECTIUNEA a 2-a

Modificarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

 

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 14 august 2003, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“(3) În cazul obligatiilor bugetare stinse prin compensare, data stingerii este, pentru compensările la cerere, data depunerii la organul competent a cererii de compensare, iar pentru compensările efectuate din oficiu, data depunerii cererii de rambursare sau restituire.”

2. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget plătitorii au dreptul la dobândă după expirarea unui termen de 30 de zile de la data depunerii la organul competent a cererii de restituire sau de rambursare, cu exceptia sumelor provenite din impozitul pe venit.”

3. Alineatul (2) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul în care cererea de restituire sau de rambursare, precum si documentatia anexată care stă la baza acesteia, depuse de plătitor, sunt incomplete si nu îndeplinesc conditiile prevăzute de reglementările legale în materie, termenul de 30 de zile curge de la data prezentării de către acesta a documentatiei complete.”

4. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru sumele de rambursat aferente operatiunilor efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2003, pentru care, potrivit reglementărilor legale în materie, nu se face control anticipat, plătitorii au dreptul la dobândă după expirarea unui termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de rambursare.”

5. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) În cazul plătilor în numerar obligatia bugetară se consideră plătită la data înscrisă în documentul de plată eliberat de organele sau persoanele abilitate ale creditorilor bugetari.

(2) În cazul plătii efectuate prin decontare bancară sau prin mandat postal pentru obligatiile bugetare cu termen de plată fix sau stabilit sub formă de interval, obligatia bugetară se consideră plătită la data la care băncile debitează contul plătitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, confirmate prin stampila si semnătura autorizată a acestora.

(3) Nedecontarea de către unitătile bancare a sumelor cuvenite bugetului, în termen de 48 de ore de la data debitării contului plătitorului, atrage pentru plătitor dobânzi si penalităti la nivelul celor prevăzute la art. 14 alin. (1), art. 16 si la art. 17 alin. (1), după intervalul de 48 de ore.

(4) Nedecontarea de către unitătile bancare a sumelor cuvenite bugetului si retinute din contul plătitorului nu îl exonerează pe plătitor de obligatia de plată a sumelor respective, inclusiv dobânzi si penalităti la nivelul celor prevăzute la art. 14 alin. (1), art. 16 si art. 17 alin. (1).

(5) Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului si nedecontate de unitătile bancare, prevăzute la alin. (4), precum si a dobânzilor si penalitătilor prevăzute la alin. (3) si (4) plătitorul se poate îndrepta împotriva unitătii bancare respective.”

 

SECTIUNEA a 3-a

Prevederi referitoare la aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare

 

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) al articolului 25 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) În cazul în care debitorii nu achită ratele esalonate la termenele prevăzute în graficele-anexă la conventiile încheiate pot efectua plata acestora cel mai târziu până la următorul termen de plată din grafic. Pentru ratele reprezentând impozite, taxe, contributii si altele asemenea se datorează dobânda si penalitatea de întârziere prevăzute de lege. Organul fiscal competent calculează si comunică debitorului până la următorul termen de plată din grafic diferenta de dobândă si penalitatea de întârziere aferentă, care se constituie ca obligatii bugetare curente.”

2. Alineatul (4) al articolului 281 va avea următorul cuprins:

“(4) Debitorii, beneficiari de înlesniri la plata obligatiilor bugetare restante, acordate în baza actelor normative anterioare, care achită sau au achitat integral sumele ce fac obiectul acestor înlesniri la plată, beneficiază de amânarea la plată pe 3 ani a dobânzilor datorate si neachitate.”

Art. IV. - (1) Debitorii, care au încheiate conventii în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările si completările ulterioare, si care, până la 30 septembrie 2003, fac dovada achitării ratelor si a obligatiilor bugetare curente cu termene de plată până la această dată, precum si a constituirii garantiei si plătii oricăror alte obligatii bugetare ce nu fac obiectul conventiei încheiate, prin derogare de la prevederile art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de mentinerea valabilitătii înlesnirilor la plată acordate cu toate efectele prevăzute de reglementările legale în vigoare.

(2) Pentru plata cu întârziere a ratelor si a obligatiilor bugetare curente de către debitorii care se încadrează la alin. (1), organul fiscal competent calculează si comunică acestuia până la următorul termen de plată din grafic diferenta de dobândă si penalitatea de întârziere aferentă, care se vor achita până la data de 20 decembrie 2003.

Art. V. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004 nu se mai acordă înlesniri la plata obligatiilor bugetare în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Cererile pentru acordarea înlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restante, însotite de documentatia aferentă întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pot fi depuse de către debitori numai până la data de 1 decembrie 2003 inclusiv.

(3) Înlesnirile la plată acordate în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările si completările ulterioare, se derulează în termenii si în conditiile stabilite până la recuperarea integrală a obligatiilor bugetare restante ce au făcut obiectul înlesnirii respective.

 

SECTIUNEA a 4-a

Prevederi referitoare la aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică

 

Art. VI. - (1) Alineatul (2) al articolului 49 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, se abrogă.

(2) Alineatul (2) al articolului 73 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Importurile realizate de unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 si art. 8 lit. A, necesare activitătilor de cercetare-dezvoltare, beneficiază de exceptarea de la plata taxelor vamale potrivit prevederilor Tarifului vamal de import al României.”

(3) Aplicarea prevederilor alin. (3) al art. 49 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, se suspendă până la 31 decembrie 2004. Pe perioada suspendării, din bugetul de stat se alocă fonduri pentru actiuni de cercetare-dezvoltare si inovare finantate pe bază de programe, precum si pentru celelalte cheltuieli, stabilite în conditiile legii, asigurându-se o crestere permanentă a acestora.

 

SECTIUNEA a 5-a

Modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

 

Art. VII. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 250/2003, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (4)-(6) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

“(4) Cheltuielile cu administrarea si operarea terminalelor de plată se vor stabili prin contractele încheiate cu băncile desemnate potrivit alin. (2) si (21).

(5) Băncile acceptante de carduri, prevăzute la alin. (1), vor întreprinde măsurile corespunzătoare pentru asigurarea infrastructurii si a dotărilor proprii, în vederea ordonării plătilor prin intermediul mijloacelor moderne de plată si a realizării transferului între contul de card si contul beneficiarilor sumelor plătite, până la datele prevăzute la art. 1.

(6) Institutiile publice vor prevedea în bugetele proprii creditele bugetare aferente cheltuielilor cu administrarea si operarea terminalelor de plată.”

2. Alineatul (1) al articolului 3 se abrogă.

 

SECTIUNEA a 6-a

Modificarea Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată

 

Art. VIII. - Literele b) si b1) ale alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

“b) prin compensarea efectuată de organele fiscale la cerere sau din oficiu, după caz, cu obligatii datorate si neachitate către bugetul de stat, obligatii datorate la fndul de risc provenind din plătile efectuate de Ministerul Finantelor Publice în calitate de garant, aferente ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor si altor costuri, precum si din neplata comisionului de risc de către agentii economici beneficiari ai creditelor externe garantate de stat, inclusiv dobânzile si penalitătile de orice fel aferente acestora;

b1) prin compensarea efectuată de organele fiscale la cerere sau din oficiu, după caz, cu obligatii datorate si neachitate către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetele locale, inclusiv accesoriile aferente acestora.

În vederea efectuării compensării organele fiscale teritoriale trebuie să solicite în scris organelor teritoriale competente ale ordonatorilor de credite, care răspund, conform legii, de colectarea veniturilor respective, comunicarea cuantumului obligatiilor datorate si neachitate către aceste bugete si/sau fonduri. În cazul necomunicării în termen de 12 zile de la data solicitării a acestor informatii se consideră că nu există datorii către bugetele si/sau fondurile respective;”

 

SECTIUNEA a 7-a

Modificarea unor prevederi din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati

 

Art. IX. - Începând cu data de 1 ianuarie 2004, articolul 14 al Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată si modificată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal, conform art. 116, 124 si 125 din Codul de procedură penală, în cauzele privind infractiuni prevăzute în Codul penal sau în legi speciale, prin care a fost prejudiciat avutul public, vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justitiei, Ministerului Public sau Ministerului Administratiei si Internelor, după caz.”

 

SECTIUNEA a 8-a

Modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

 

Art. X. - Alineatul (1) al articolului 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 25 aprilie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Efectuarea formalitătilor vamale de import, aferente uleiurilor minerale mentionate la art. 7, se face la sase birouri vamale de vămuire la frontieră si este conditionată de prelevarea de probe în punctul vamal, în vederea efectuării analizelor de laborator. Modificarea acestui număr de birouri vamale de frontieră se poate face prin hotărâre a Guvernului.”

 

SECTIUNEA a 9-a

Modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului

 

Art. XI. - Articolul II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 331/2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. II. - Înlesnirile la plată prevăzute la alin. (1), (2), (3) si (4) ale art. 1 din Legea nr. 254/2002 îsi pierd valabilitatea în situatia în care societatea comercială nu îsi achită obligatiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal începând cu data semnării ordinului comun. În cazul în care societatea comercială nu achită la scadentă obligatiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu dobânzile si penalitătile de întârziere aferente. Obligatiile bugetare cu termene de plată după data de 1 septembrie a fiecărui an fiscal vor fi achitate până cel târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv.”

 

SECTIUNEA a 10-a

Prevederi referitoare la acordarea unor subventii

 

Art. XII. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului este mandatat să subventioneze prin bugetul propriu, din sumele alocate anual cu această destinatie de la bugetul de stat, pe o perioadă de 5 ani, 25% din dobânda aferentă creditelor contractate de producătorii agricoli pentru achizitionarea de tractoare si masini agricole.

(2) Conditiile si procedura de acordare a subventiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si aprobate prin hotărâre a Guvernului.

 

SECTIUNEA a 11-a

Reglementări privind emiterea scrisorilor de confort

 

Art. XIII. - (1) Ministerul Finantelor Publice împreună cu alte ministere sau autorităti ale administratiei publice centrale coordonatoare ale activitătilor economice sunt autorizate să emită scrisori de confort.

(2) Scrisoarea de confort reprezintă documentul prin care emitentul îsi asumă obligatii de diligentă pentru respectarea angajamentelor contractuale.

 

SECTIUNEA a 12-a

Dispozitii finale

 

Art. XIV. - După aprobarea prezentei ordonante prin lege:

a) Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 410/2002,

b) Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată,

c) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările si completările ulterioare,

d) Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003,

e) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 250/2003,

f) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale vor fi republicate, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 86.

 

ANEXĂ

 

LISTA

mărfurilor care pot fi comercializate prin magazinele existente în aeroporturile internationale

 

1. Produse de înfrumusetare si machiaj

2. Produse de parfumerie

3. Produse pentru îngrijirea si întretinerea pielii

4. Articole de toaletă

5. Ceasuri, brichete

6. Accesorii pentru birou

7. Jucării

8. Băuturi răcoritoare

9. Apă minerală

10. Băuturi alcoolice si slab alcoolice

11. Casete video si audio, baterii, compact discuri

12. Articole optice

13. Articole din piele naturală

14. Articole din blană naturală

15. Articole si accesorii de îmbrăcăminte

16. Bijuterii

17. Articole din sticlă, cristal, portelan, lemn (exclusiv mobilă)

18. Aparatură de calcul de mici dimensiuni

19. Cărti, reviste, ziare

20. Artizanat

21. Produse alimentare (dulciuri, cacao, cafea, ceai, nes, biscuiti, conserve din fructe, sosuri, condimente, mezeluri, brânzeturi)

22. Vin

23. Tigarete, tigări, trabucuri, tutun de pipă

24. Produse electrocasnice si electronice si suporturile aferente acestora (inclusiv cartele telefonice)

25. Articole de voiaj

26. Articole de sport

27. Instrumente muzicale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind înfiintarea Agentiei Române pentru Siguranta Alimentelor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie si ale art. 1 pct. III.9 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Agentia Română pentru Siguranta Alimentelor - ARSA, denumită în continuare Agentia, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si în coordonarea directă a primului-ministru.

(2) Finantarea Agentiei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

Art. 2. - Agentia are drept scop realizarea sigurantei alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea alimentelor către consumator.

Art. 3. - În vederea realizării acestui scop, Agentia are următoarele atributii:

a) furnizează avize stiintifice, precum si asistentă tehnică si stiintifică privind legislatia natională si comunitară în domeniile care au o influentă directă sau indirectă asupra sigurantei alimentelor si a hranei pentru animale. Ea furnizează informatii independente referitoare la toate problemele din aceste domenii si comunică riscurile;

b) contribuie la realizarea unui nivel ridicat de protectie a vietii si sănătătii umane, tinând seama de sănătatea si bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor si protectia mediului;

c) colectează si analizează datele pentru a permite caracterizarea si monitorizarea riscurilor care au o influentă directă sau indirectă asupra sigurantei alimentelor si în domeniul hranei pentru animale;

d) furnizează:

1. consultantă stiintifică si asistentă tehnică si stiintifică privind nutritia umană, tinând seama de prevederile legislatiei nationale si comunitare;

2. avize stiintifice cu privire la probleme legate de sănătatea si bunăstarea animalelor si sănătatea plantelor;

3. avize stiintifice privind produse, altele decât alimentele si hrana pentru animale, în legătură cu organismele modificate genetic, astfel cum sunt definite prin Ordonanta Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2002;

e) furnizează avize stiintifice care servesc drept bază stiintifică pentru elaborarea si adoptarea de măsuri în domeniile ce privesc obiectul său de activitate;

f) elaborează proiecte de acte normative în vederea îndeplinirii atributiilor specifice.

Art. 4. - (1) Organizarea si functionarea Agentiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(2) În anul 2003 Agentia va functiona cu un număr maxim de 28 de posturi, care se asigură prin redistribuire din numărul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat, astfel:

a) 14 posturi de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului;

b) 14 posturi de la Ministerul Sănătătii.

(3) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2003, pe baza protocoalelor de predare-primire, care vor cuprinde structura posturilor si prevederile bugetare aferente personalului preluat si functionării corespunzătoare a Agentiei.

Art. 5. - (1) Agentia functionează în cooperare cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, Ministerul Sănătătii si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, precum si celelalte autorităti nationale ce au competente executive în domeniul sigurantei alimentelor.

(2) Agentia cooperează cu Autoritatea Europeană pentru Sigurantă Alimentară, cu institutiile similare comunitare si din statele membre, precum si cu institutiile similare internationale.

Art. 6. - În îndeplinirea atributiilor sale Agentia constituie structura de contact cu Autoritatea Europeană pentru Sigurantă Alimentară si actionează pe bază de autonomie functională si decizională conform angajamentelor asumate de România.

Art. 7. - (1) Agentia este condusă de un presedinte, numit prin decizie a primului-ministru, a cărui functie este de secretar de stat.

(2) În exercitarea atributiilor care îi revin presedintele emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

(3) Presedintele este sprijinit în activitatea sa de un consiliu stiintific si un consiliu consultativ, fără personalitate juridică.

(4) Presedintele Agentiei este ordonator tertiar de credite.

Art. 8. - (1) Consiliul stiintific este format din personalităti recunoscute în domeniile de competentă ale Agentiei.

(2) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului stiintific se aprobă prin ordin al presedintelui, în termen de 15 zile de la numirea acestuia.

Art. 9. - (1) Consiliul consultativ este format din reprezentanti ai ministerelor, ai altor autorităti ale administratiei publice competente în domeniul sigurantei alimentelor si reprezentanti ai societătii civile.

(2) Consiliul consultativ este prezidat de presedintele Agentiei.

(3) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului consultativ se aprobă prin ordin al presedintelui, în termen de 15 zile de la numirea acestuia.

Art. 10. - (1) Agentia îsi desfăsoară activitatea conform principiilor independentei, transparentei, confidentialitătii, accesului la documente si informatii în conditiile legii.

(2) Agentia prezintă anual Guvernului un raport privind activitatea desfăsurată, care include bilantul rezultatelor în comparatie cu misiunile atribuite.

Art. 11. - Alineatul (1) al articolului 2 si anexa la Hotărârea Guvernului nr. 746/2003 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, se completează în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonante.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 90.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind stingerea unor obligatii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor

organizatiilor internationale acreditate în România si ale personalului acestora

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Se anulează obligatiile de plată către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” a sumelor reprezentând chirii restante, facturate si neachitate, împreună cu dobânzile si penalitătile aferente acestora, datorate de Ambasada Republicii Islamice Iran pe anul 2003, pentru imobilul situat în municipiul Bucuresti, bd. Lascăr Catargiu nr. 39, sectorul 1, si de Ambasada Republicii Federative a Braziliei pe perioada iunie 2000 - martie 2001, pentru imobilul situat în municipiul Bucuresti, str. Praga nr. 11, sectorul 1.

Art. 2. - Se anulează obligatia de plată a Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” a sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată nefacturată, aferentă chiriilor facturate misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România, precum si personalului acestora, împreună cu dobânzile si penalitătile aferente, pentru perioadele ianuarie- august 1998 si din ianuarie 2000 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 3. - (1) Se anulează obligatia de plată a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România, precum si a personalului acestora a sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată facturată si neachitată, aferentă chiriilor facturate de Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” pe anul 2003.

(2) Corectarea taxei pe valoarea adăugată anulate conform alin. (1) se va efectua prin emiterea unui nou document cu valorile înscrise cu semnul minus, în care se va mentiona numărul documentului corectat, si concomitent se va emite un nou document fără taxa pe valoarea adăugată.

Art. 4. - Cuantumurile obligatiilor de plată anulate conform art. 1-3 se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al

Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina, secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 91.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru indexarea indemnizatiei acordate în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale  a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 4 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu luna septembrie 2003, indemnizatia lunară neimpozabilă acordată în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările ulterioare, pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, de 15.000 lei, se indexează cu 14% si devine 17.100 lei.

Art. 2. - Nivelul indexat al indemnizatiei lunare, prevăzut la art. 1, se utilizează, începând cu luna septembrie 2003, la calculul veniturilor cuvenite sau aflate în plată, acordate în baza Legii nr. 309/2002, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 1.000.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării în România, în perioada 19-22 septembrie 2003, a Celei de-a doua întâlniri a ministrilor justitiei din statele balcanice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea în România, în perioada 19-22 septembrie 2003, a Celei de-a doua întâlniri a ministrilor justitiei din statele balcanice.

Art. 2. - Finantarea cheltuielilor aferente desfăsurării reuniunii prevăzute la art. 1, în limita sumei de 948.000.000 lei, se asigură din bugetul aprobat Ministerului Justitiei pe anul 2003, la capitolul 5101 “Autorităti publice”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”.

Art. 3. - Utilizarea sumei alocate pentru desfăsurarea reuniunii prevăzute la art. 1 se face cu respectarea prevederilor legale, conform devizului prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Cristina Iulia Tarcea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 1.004.


*) Anexa se comunică Ministerului Justitiei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea împrumuturilor acordate în baza art. 10 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, pentru Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung, Societatea Comercială “Roman” - S.A. Brasov si Societatea Comercială “Siderurgica” – S.A. Hunedoara

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Societătile comerciale “ARO” - S.A. Câmpulung, “Roman” - S.A. Brasov si “Siderurgica” - S.A. Hunedoara beneficiază de împrumuturi acordate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pentru plata unei părti din consumul de energie electrică si gaze naturale aferent perioadei iulie-septembrie 2003.

Art. 2. - (1) Sumele reprezentând plata unei părti din consumul de energie electrică si gaze naturale aferent perioadei iulie-septembrie 2003 sunt stabilite de o comisie formată din câte un reprezentant al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Finantelor Publice, precum si un reprezentant al furnizorului de utilităti.

(2) Sumele stabilite de comisie pentru plata unei părti din consumul de energie electrică si gaze naturale, conform art. 1, pot fi acordate si sub formă de împrumuturi în avans, urmând ca regularizarea să se efectueze ulterior, pe baza facturilor si a sumelor definitive stabilite potrivit alin. (1).

Art. 3. - Conditiile în care Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului poate acorda împrumuturile sunt cele prevăzute la art. 3 si 4 din Hotărârea Guvernului nr. 238/2003 pentru aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care beneficiază de împrumuturi în baza prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 1.005.