MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 853         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 2 decembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

507. - Legea bugetului de stat pe anul 2004

 

811. - Decret privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

bugetului de stat pe anul 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor si a structurii acestora pe capitole si subcapitole, al cheltuielilor pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, precum si pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2004.

Art. 2. - (1) Sinteza bugetului de stat pe anul 2004, detaliată la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe părti, capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de stat pe anul 2004 se stabileste la venituri în sumă de 288.279,8 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 351.291,8 miliarde lei, cu un deficit de 63.012,0 miliarde lei.

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2004, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

(5) Se interzic retinerea si utilizarea de către ordonatorii de credite finantati integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.


*) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, Sos. Panduri nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Structura si regimul veniturilor bugetare

 

Art. 3. - Constituirea veniturilor bugetare se face pe seama impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor vărsăminte, prelevate de la persoanele juridice si fizice.

Art. 4. - Impozitele, taxele, contributiile si celelalte venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale si ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, pe anul 2004, de orice natură si provenientă, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum si potrivit dispozitiilor prezentei legi.

Art. 5. - Controlul fiscal pentru stabilirea, urmărirea si încasarea debitelor pe anii precedenti, în limita perioadei de prescriptie, se efectuează potrivit prevederilor actelor normative în vigoare la data operatiunilor supuse controlului.

Art. 6. - Impozitele care se cuprind la capitolul “Impozitul pe venit”, restante la data de 31 decembrie 1999 si neîncasate până la data de 31 decembrie 2003, se încasează si se înregistrează în anul 2004 la aceleasi bugete si subdiviziuni la care au fost datorate.

Art. 7. - Veniturile bugetului de stat pe anul 2004 sunt în sumă de 288.279,8 miliarde lei si se prezintă astfel:

 

- miliarde lei -

VENITURI-TOTAL 288.279,8 din care:

Venituri curente 287.856,8 din acestea:

a) venituri fiscale: 269.306,8

- impozite directe 58.417,0

din care:

- impozitul pe profit 49.210,0

- impozitul pe salarii si venit 64.921,0

- cote si sume defalcate

din impozitul pe venit pentru bugetele locale (se scad) -62.424,0

- alte impozite directe 5.810,0

- contributii 900,0

- impozite indirecte 210.889,8 din care:

- taxa pe valoarea adăugată 110.150,8

- taxa pe valoarea adăugată încasată 156.189,0

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale (se scad) -46.038,2

- accize 68.915,0

- taxe vamale 13.824,0

- alte impozite indirecte 18.000,0

b) venituri nefiscale 18.550,0

Venituri din capital 350,0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 73,0

 

CAPITOLUL III

Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetare

 

Art. 8. - Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2004, în sumă de 351.291,8 miliarde lei, în structură economică, se prezintă astfel:

- miliarde -

CHELTUIELI - TOTAL 351.291,8 din care:

1. Cheltuieli curente 284.128,2 din acestea:

a) cheltuieli de personal 54.204,6

b) cheltuieli materiale si servicii 40.484,2

c) subventii 24.680,9

d) prime 1.760,0

e) transferuri 121.732,6

f) dobânzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli 40.814,8

g) rezerve 451,1

2. Cheltuieli de capital 29.235,2

3. Împrumuturi acordate 207,7

4. Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite 37.720,7 din acestea:

a) Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 37.400,2

- rambursări de credite externe 26.092,6

- plăti de dobânzi si comisioane 11.307,6

b) Rambursări de credite interne si plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora 320,5

- rambursări de credite interne 101,7

- plăti de dobânzi si comisioane 218,8

 

Art. 9. - (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia să se încadreze în cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi si în structura posturilor, prevăzute pentru fiecare în anexa nr. 3, prin stabilirea si comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizatiilor de conducere si a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar acestia ordonatorilor tertiari de credite bugetare.

(2) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de posturi si fondurile aferente acestora între bugetele ordonatorilor principali de credite, în vederea întăririi structurilor cu atributii în cadrul procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.

(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2) ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, sunt abilitati să introducă modificările corespunzătoare în structura numărului maxim de posturi si a cheltuielilor cu salariile pe anul 2004.

(4) Sumele aferente cresterilor salariale ce se vor acorda în anul 2004 în conditiile stabilite prin lege sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la articolul bugetar “Cheltuieli cu salariile”, alineatul “Alte drepturi salariale”. Aceste sume se vor vira de către ordonatorii principali de credite de la alineatul “Alte drepturi salariale” la celelalte alineate, pentru reflectarea corespunzătoare a cresterilor salariale aprobate potrivit legii.

(5) Plata premiului anual aferent anului 2004 pentru personalul din institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitătile de pe lângă unele institutii publice finantate integral din venituri proprii, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2005, începând cu luna ianuarie 2005.

(6) Din prevederile bugetare pe anul 2004 ale institutiilor publice mentionate la alin. (5) se asigură plata premiului anual aferent anului 2003.

(7) Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum si a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2004.

Art. 10. - (1) Cheltuielile pentru deplasări, detasări, transferări, prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2004, nu pot fi majorate, în conditiile legii, prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli.

(2) În cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virări de credite bugetare de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu această destinatie si în conditiile legislatiei în vigoare.

Art. 11. - În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul de stat pe anul 2004, ordonatorii principali de credite bugetare au următoarele obligatii:

a) vor prezenta Ministerului Finantelor Publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, situatia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea conditiilor de desfăsurare a activitătii, potrivit atributiilor stricte ale acestora, până la sfârsitul anului;

b) vor asigura ca drepturile stabilite si plătile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depăsească sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectivă;

c) vor raporta lunar plătile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele si în structura stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, care va fi emis în termen de 20 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. - (1) Cheltuielile pentru autoritătile publice, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2004, se stabilesc în sumă de 23.400,2 miliarde lei, din care: 15.260,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 4.702,8 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 47,1 miliarde lei subventii de la buget pentru institutii publice, 997,8 miliarde lei transferuri, 1.592,4 miliarde lei cheltuieli de capital si 800,1 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru autoritătile publice sunt în sumă de 1.446,0 miliarde lei pentru Camera Deputatilor, 680,0 miliarde lei pentru Senat, 141,6 miliarde lei pentru Administratia Prezidentială, 71,6 miliarde lei pentru Curtea Constitutională, 687,9 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 7.895,2 miliarde lei pentru autoritatea judecătorească, 43,9 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 30,7 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 87,5 miliarde lei pentru Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, 56,3 miliarde lei pentru Consiliul Concurentei, 72,5 miliarde lei pentru Consiliul National al Audiovizualului, 12.187,0 miliarde lei pentru administratia publică centrală, din care: 1.520,1 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului si 10.666,9 miliarde lei pentru ministere si celelalte autorităti ale administratiei publice centrale de specialitate.

(3) Administratia Prezidentială poate să deconteze, în limitele prevăzute de dispozitiile legale, cheltuielile de transport, cazare si alte cheltuieli pentru membrii delegatiilor oficiale, reprezentantii unor institutii si reprezentantii mass-media, care nu sunt salariatii Administratiei Prezidentiale si care îl însotesc pe Presedintele României în vizitele pe care le efectuează în străinătate, de la titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, articolul “Alte cheltuieli”. Cheltuielile aferente deplasărilor efectuate de personalul Administratiei Prezidentiale se suportă de la acelasi articol de cheltuieli.

Administratia Prezidentială poate solicita institutiilor reprezentate în delegatiile oficiale conduse de Presedintele României, care se deplasează în străinătate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestatiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispozitie.

(4) Cheltuielile de întretinere si reparatii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputatilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputati în circumscriptiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputatilor la titlul “Cheltuieli materiale si servicii”.

(5) Cheltuielile pentru exploatarea si întretinerea Clubului Parlamentarilor Români si a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputatilor se suportă din bugetul acesteia.

Cheltuielile pentru exploatarea si întretinerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suportă din bugetul acestuia.

(6) Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitătile desfăsurate pe lângă Camera Deputatilor si finantate integral din venituri proprii este prevăzut în anexa la bugetul Camerei Deputatilor.

(7) În bugetul Secretariatului General al Guvernului, în cheltuielile cu salariile, este cuprinsă si suma aferentă personalului suplimentar angajat la Institutul National de Statistică pentru efectuarea recensământului general agricol, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 704/2002 privind organizarea si desfăsurarea recensământului general agricol din România, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv 3.411.600 mii lei reprezentând salarii de bază.

(8) În anul 2004 plata cotizatiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Biroului International al Expozitiilor (B.I.E.) se efectuează din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(9) În anul 2004 se constituie la dispozitia procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie câte un depozit în valoare de 10,0 miliarde lei pentru actiuni privind organizarea de flagranturi, în lei sau în valută, după caz.

(10) Sumele constituite potrivit prevederilor alin. (9) sunt prevăzute la titlul “Cheltuieli materiale si servicii” în bugetele celor doi ordonatori de credite bugetare, iar modul de gestionare si utilizare a acestor sume se va stabili prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 13. - (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2004, se stabilesc în sumă de 75.848,5 miliarde lei, din care: 30.920,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 21.919,4 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 3.480,3 miliarde lei subventii de la buget pentru institutii publice, 1.903,7 miliarde lei transferuri, 8.372,7 miliarde lei cheltuieli de capital si 9.251,9 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru apărare natională se stabilesc în sumă de 36.996,1 miliarde lei.

(3) Cheltuielile pentru ordine publică si sigurantă natională se stabilesc în sumă de 38.852,4 miliarde lei.

(4) Obligatiile datorate bugetului de stat, cu exceptia impozitului pe venituri din salarii, scadente până la data de 31 decembrie 2003 si neachitate până la această dată de către agentii economici distribuitori de benzină si motorină, stabiliti prin ordin al presedintelui Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, al ministrului administratiei si internelor si al directorului Serviciului Român de Informatii, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, se sting prin compensare cu contravaloarea carburantilor livrati de acestia până la data de 15 decembrie 2004 Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, în limita sumei de până la 900,0 miliarde lei, Ministerului Administratiei si Internelor, în limita sumei de până la 700,0 miliarde lei, precum si Serviciului Român de Informatii, în limita sumei de până la 100,0 miliarde lei.

(5) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să elaboreze precizări metodologice pentru aplicarea prevederilor alin. (4), în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Cheltuielile pentru pregătirea personalului în institutiile militare de învătământ se suportă de către ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unităti de învătământ, indiferent de institutiile publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională din care face parte personalul militar scolarizat.

Art. 14. - (1) Cheltuielile social-culturale care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2004 se stabilesc în sumă de 83.296,0 miliarde lei, din care: 4.428,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 7.611,5 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 3.800,1 miliarde lei subventii de la buget pentru institutii publice, 57.679,7 miliarde lei transferuri, 3.011,1 miliarde lei cheltuieli de capital si 6.765,1 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 17.465,5 miliarde lei pentru învătământ, 12.417,3 miliarde lei pentru sănătate, 7.284,8 miliarde lei pentru cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret si 46.128,4 miliarde lei pentru asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii.

(3) Sumele pentru sprijinirea organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale si a activitătii românilor de pretutindeni, pentru finantarea de proiecte si programe interetnice si de combatere a intolerantei si proiecte de comunicare, informare publică si promovarea intereselor românesti peste hotare, precum si pentru finantarea unor actiuni cu caracter social-cultural sunt prevăzute în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare si de utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Român sunt prevăzute în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(5) Din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului se finantează si programele privind dotarea institutiilor de învătământ preuniversitar de stat cu obiecte de inventar de natura mobilierului scolar si cu laboratoare informatizate achizitionate prin leasing financiar. Aceste bunuri se transferă unitătilor beneficiare pe bază de protocol.

(6) Guvernul poate garanta credite externe, în limita a 200,0 milioane dolari S.U.A., contractate de către institutiile de învătământ superior de stat pe bază de proiecte, în conditiile legii.

(7) Taxele postale percepute în anul 2004 de Compania Natională “Posta Română” - S.A. pentru prestatiile reprezentând plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii, alocatii de stat pentru copii, alocatii de încredintare si plasament familial, alocatii complementare, drepturilor acordate persoanelor cu handicap potrivit legii, precum si a altor drepturi de asistentă socială nu pot depăsi 1,35% din valoarea sumelor plătite.

(8) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, de la capitolul “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, se finantează cheltuielile aferente gratuitătilor si reducerilor la transportul pe calea ferată, metrou, auto si naval, de care beneficiază, în conditiile legii, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, precum si prin Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 210/2003.

(9) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei ca transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap se repartizează pe judete si sectoare ale municipiului Bucuresti, conform anexei la bugetul acestui minister.

(10) Numărul maxim de posturi al personalului clerical prevăzut în anexa nr. 1Bb) si în anexa nr. 2b) la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, se modifică potrivit anexei la bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 15. - (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publică, locuinte, mediu si ape, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2004, se stabilesc în sumă de 10.385,1 miliarde lei, din care: 213,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 132,2 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 9,5 miliarde lei subventii de la buget pentru institutii publice, 2.412,3 miliarde lei transferuri, 3.822,1 miliarde lei cheltuieli de capital si 3.795,8 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publică, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 7.895,9 miliarde lei pentru servicii si dezvoltare publică si locuinte si 2.489,2 miliarde lei pentru mediu si ape.

Art. 16. - (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru actiuni economice se stabilesc în sumă de 92.483,9 miliarde lei, din care: 1.880,1 miliarde lei cheltuieli de personal, 5.251,9 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 17.149,8 miliarde lei subventii, 1.760,0 miliarde lei prime, 37.724,5 miliarde lei transferuri, 11.806,6 miliarde lei cheltuieli de capital si 16.911,0 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 17.537,9 miliarde lei pentru industrie, 24.017,2 miliarde lei pentru agricultură si silvicultură, 36.568,7 miliarde lei pentru transporturi si comunicatii si 14.360,1 miliarde lei pentru alte actiuni economice.

(3) Cheltuielile destinate stimulării productiei de export si a exportului, în sumă de 2.970,0 miliarde lei, se vor utiliza pentru: acordarea de bonificatii de dobândă la exportul de produse cu ciclu scurt si mediu de fabricatie; bonificatii de dobândă si garantii la exportul de obiective complexe si produse cu ciclu lung de fabricatie; asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung, a garantiilor la exportul de obiective complexe, a produselor cu ciclu lung de fabricatie si a investitiilor române în străinătate; asigurarea si reasigurarea creditelor de productie pentru bunuri si servicii destinate exportului de mărfuri generale; asigurarea si reasigurarea contractelor/creditelor de export pentru mărfuri generale. Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior va repartiza fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., conform Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, în functie de necesitătile de sustinere a exporturilor.

(4) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei si Comertului ca transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic se repartizează pe judete, pe unităti administrativ-teritoriale si pe obiective, conform anexei la bugetul acestui minister.

(5) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Administratiei si Internelor ca transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare se repartizează pe judete, pe unităti administrativ-teritoriale si pe obiective prin ordin al ministrului, pe baza programelor de modernizare si retehnologizare prezentate de autoritătile administratiei publice locale.

Art. 17. - (1) În bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la titlul “Transferuri”, articolul “Transferuri consolidabile”, este cuprinsă si suma de 2.495,0 miliarde lei, care se va utiliza pentru finantarea lucrărilor aferente drumurilor judetene, comunale si străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi, construite prin Agentia Natională pentru Locuinte în localitătile rurale si urbane.

(2) Repartizarea pe judete si pe municipiul Bucuresti a transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru drumuri judetene, comunale si pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi, construite prin Agentia Natională pentru Locuinte în localitătile rurale si urbane, se face de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu consultarea presedintilor consiliilor judetene si, respectiv, a primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si pe baza criteriilor stabilite de comun acord de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, presedintii consiliilor judetene si, respectiv, primarii sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 18. - (1) În bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, la titlul “Subventii”, este cuprinsă si suma de 400,0 miliarde lei, care reprezintă contravaloarea energiei electrice necesare pentru irigatii si desecări, conform legii.

(2) Cu suma de 400,0 miliarde lei Societatea Natională “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. îsi achită cu prioritate contravaloarea energiei electrice furnizate de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A.

(3) Cu suma prevăzută la alin. (2) Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. achită contravaloarea energiei electrice furnizate de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., care, la rândul ei, îsi va achita datoriile la Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe.

Art. 19. - (1) În bugetul Ministerului Economiei si Comertului, la titlul “Subventii”, este cuprinsă si suma de 1.400,0 miliarde lei pentru achitarea datoriilor restante si curente către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., reprezentând contravaloarea energiei electrice consumate în sectorul minier.

(2) Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. utilizează suma prevăzută la alin. (1) pentru achitarea datoriilor către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., care, la rândul ei, îsi va achita datoriile la Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe.

Art. 20. - (1) În bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la titlul “Subventii”, este cuprinsă si suma de 1.200,0 miliarde lei, care reprezintă contravaloarea energiei electrice pentru functionarea transportului feroviar public de călători.

(2) Cu suma de 1.200,0 miliarde lei, prevăzută la alin. (1), Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. achită Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, care, la rândul ei, achită către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. contravaloarea energiei electrice consumate.

(3) Cu suma încasată potrivit alin. (2) Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. achită contravaloarea energiei electrice furnizate de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., care, la rândul ei, îsi va achita datoriile la Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe.

Art. 21. - Operatiunile efectuate de agentii economici prevăzuti la art. 18-20 se derulează prin conturi distincte, deschise pe seama acestora la unitătile trezoreriei statului.

Art. 22. - (1) În completarea subventiilor acordate unor agenti economici aflati sub autoritatea sau coordonarea Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se scutesc la plată, în limita unui plafon maxim aprobat, obligatiile acestora către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj pentru exercitiul financiar al anului 2004, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu exceptia obligatiilor datorate din retinerile la sursă.

(2) Agentii economici care beneficiază de prevederile alin. (1), precum si plafoanele până la care se scutesc obligatiile se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, după aplicarea prevederilor art. 23.

(3) Sumele ce se scutesc la plată, conform prevederilor alin. (1), în limita plafoanelor aprobate prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor alin. (2), se stabilesc lunar, pe baza ordinului comun al ministrului finantelor publice, ministrului economiei si comertului si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(4) Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. se scuteste de la plata tarifului de utilizare a infrastructurii, datorat Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., în limita obligatiilor acestei companii, aprobate conform prevederilor alin. (2).

Art. 23. - Facilitătile de natura ajutorului de stat, prevăzute la art. 22, se acordă cu respectarea legislatiei în domeniul ajutorului de stat, după autorizarea acestora de către Consiliul Concurentei.

Art. 24. - (1) Cheltuielile pentru alte actiuni, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2004, se stabilesc în sumă de 8.743,5 miliarde lei, din care: 1.502,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 866,5 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 194,2 miliarde lei subventii, 5.353,5 miliarde lei transferuri, 630,4 miliarde lei cheltuieli de capital si 196,7 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite.

(2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 4.610,1 miliarde lei pentru cercetare stiintifică si 4.133,4 miliarde lei pentru alte actiuni.

(3) Din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, de la capitolul “Cercetare stiintifică”, se finantează si cheltuielile curente si de capital ale Agentiei Nucleare, înfiintată prin Legea nr. 321/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pasnice a energiei nucleare.

Art. 25. - La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc si se utilizează pe bază de hotărâri ale Guvernului:

a) Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, în sumă de 351,1 miliarde lei, se foloseste pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exercitiului bugetar;

b) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, în sumă de 100,0 miliarde lei, se utilizează pentru finantarea unor actiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamităti naturale si sprijinirii persoanelor fizice sinistrate.copyrightdsc.net

Art. 26. - În anul 2004, prin bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în sumă de 207,7 miliarde lei, din care: 177,7 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale, 1,5 miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existentă si 28,5 miliarde lei microcredite acordate persoanelor fizice care desfăsoară activităti pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întretinerii materiale.

Art. 27. - Din bugetul de stat se alocă transferuri către bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 13.961,0 miliarde lei, din care: 13.861,0 miliarde lei pentru echilibrare si 100,0 miliarde lei reprezentând contributii pentru biletele de odihnă destinate salariatilor din institutiile publice, asigurati în sistemul public de pensii.

 

CAPITOLUL IV

Deficitul bugetar, datoria publică  si împrumutul guvernamental

 

Art. 28. - Deficitul bugetului de stat se stabileste în sumă de 63.012,0 miliarde lei.

Art. 29. - (1) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice se stabilesc în sumă de 40.814,8 miliarde lei, din care: 14.854,0 miliarde lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice interne, 9.066,7 miliarde lei dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat, 10.159,8 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor acordate de stat în conditiile legii, 6.234,3 miliarde lei diferente de curs valutar aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse si diferentele de curs valutar nefavorabile aferente rambursării ratelor si dobânzilor scadente la împrumuturile externe contractate pentru sustinerea balantei de plăti si pentru ajustare structurală, si 500,0 miliarde lei diferente de curs valutar aferente datoriei publice interne.

(2) În cheltuielile pentru datoria publică se cuprind si cheltuielile ocazionate de stabilirea riscului de tară (rating) de către agentiile specializate, în anul 2004, precum si eventualele diferente din anii anteriori.

(3) Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, este autorizat să contracteze împrumuturi de stat pentru finantarea si refinantarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori si din anul 2004, până la nivelul înregistrat la finele fiecărui an.

(4) În vederea asigurării finantării temporare a deficitului curent al bugetului de stat pe anul 2004 din disponibilitătile aflate în contul general al trezoreriei statului, împrumuturile de stat pentru finantarea si refinantarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului general al trezoreriei statului.

(5) Veniturile din privatizare si din dividende, precum si cele din valorificarea activelor bancare neperformante, rămase după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele institutiilor publice implicate, se vor utiliza în conditiile prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante, dacă prin alte acte normative nu se prevede altfel. Cu sumele încasate de la Agentia pentru Valorificarea Activelor Bancare si utilizate pentru diminuarea împrumuturilor pentru finantarea sau refinantarea deficitului bugetului de stat se diminuează deficitele din anii precedenti, în ordinea înregistrării acestora.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii referitoare la bugetele locale

 

Art. 30. - Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru bugetele locale, reprezentând 21.650,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4, din care:

a) 8.526,0 miliarde lei pentru protectie socială, privind asigurarea ajutorului social acordat potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, a ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri, inclusiv a restantelor existente la 31 octombrie 2003 pentru încălzirea locuintelor cu energie termică în sistem centralizat si cu gaze naturale, precum si sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap. Această sumă se repartizează pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti de către consiliul judetean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâre, după consultarea primarilor si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice si a directiei pentru dialog, familie si solidaritate socială, în functie de numărul de beneficiari ai ajutorului social si ai ajutorului pentru încălzirea locuintei si, respectiv, de numărul asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav;

b) 3.226,4 miliarde lei pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului;

c) 921,0 miliarde lei pentru finantarea institutiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002 si plata contributiilor pentru personalul neclerical angajat în unitătile de cult din tară, conform Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002. Sumele pentru asigurarea contributiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, iar plata se face prin centrele de cult de care apartine acesta.

Institutiile de cultură care au trecut în finantarea autoritătilor administratiei publice locale începând cu anul 2002 sunt prevăzute în anexa nr. 5;

d) 8.976,6 miliarde lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, care se repartizează pe unităti administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale.

Art. 31. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, în sumă de 7.647,1 miliarde lei, sunt prevăzute în anexa nr. 6, iar repartizarea acestora pe unităti administrativ-teritoriale se face potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare.

Art. 32. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finantării cheltuielilor institutiilor de învătământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru drepturile privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore, creselor si centrelor judetene si locale de consultantă agricolă, în sumă de 38.391,0 miliarde lei, sunt prevăzute în anexele nr. 7, 7a si 7b.

(2) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finantării cheltuielilor institutiilor de învătământ preuniversitar de stat, creselor, centrelor judetene si locale de consultantă agricolă, pe comune, orase, municipii, judet si sectoarele municipiului Bucuresti, se face de către consiliul judetean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâre si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice si, după caz, a inspectoratului scolar judetean sau al municipiului Bucuresti.

(3) Pentru finantarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) si la art. 30 lit. a)-c), pe lângă sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, autoritătile administratiei publice locale vor aloca si sume din bugetele locale ale acestora.

(4) Numărul maxim de posturi finantat pentru învătământul preuniversitar de stat si pentru unitătile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.

(5) Din bugetele locale se suportă si cheltuielile aferente facilitătilor de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Consiliile locale pot acorda burse de studii pentru elevii din învătământul preuniversitar de stat, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 33. - (1) În anul 2004 se acordă transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investitii finantate partial din împrumuturi externe, în sumă de 1.800,0 miliarde lei.

(2) Ministerul Finantelor Publice repartizează transferurile respective pe judete si pe municipiul Bucuresti si, în cadrul acestora, pe unităti administrativ-teritoriale, pentru finantarea unor proiecte de investitii care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internationale.

(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru investitii finantate partial din împrumuturi externe, au obligatia să analizeze lunar executia lucrărilor de investitii si, în situatia constatării de fonduri disponibile, să propună Ministerului Finantelor Publice reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în pozitie globală.

Art. 34. - Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2004 sunt prevăzute în anexa nr. 9.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

Art. 35. - (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004, constituit în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10.

(2) Prevederile art. 9-11 se aplică si bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 36. - Cheltuielile aferente institutiilor sanitare publice pe anul 2004, finantate pe bază de contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate, în conditiile prevederilor art. I alin. (10) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare si a cresterii eficientei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum si modificarea unor acte normative, sunt prevăzute în anexa la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 37. - (1) Se autorizează Casa Natională de Asigurări de Sănătate să angajeze cheltuieli si să efectueze plăti din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004, după încheierea executiei trimestriale, în limita veniturilor acestui buget ce depăsesc pe trimestrul I, semestrul I si, respectiv, 9 luni, 25%, 50% si, respectiv, 75% din prevederile anuale aprobate.

(2) Plafoanele maxime în limita cărora se aplică prevederile alin. (1) se stabilesc de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii referitoare la agentii economici

 

Art. 38. - (1) Regiile autonome, societătile si companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare si celelalte societăti comerciale cu capital majoritar de stat pot efectua anual, în limita unei cote de 2,0%, aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariatilor cu contract individual de muncă, cheltuieli sociale pentru functionarea corespunzătoare a unor activităti sau unităti aflate în administrarea acestora, potrivit legii, si anume: grădinite, crese, dispensare, cabinete medicale, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale si al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj.

(2) În cadrul aceleiasi limite prevăzute la alin. (1) unitătile mentionate pot aloca sume pentru: acoperirea unei părti din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii minori ai salariatilor si cadouri oferite salariatelor; acoperirea partială a costului transportului la si de la locul de muncă al salariatilor; suportarea partială a costului aferent serviciilor de tratament sau de odihnă pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare pentru înmormântare; acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a calamitătilor naturale, pentru acoperirea unei părti din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile, precum si pentru contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale, potrivit prevederilor art. 66 din Legea minelor nr. 85/2003. De asemenea, unitătile mentionate pot contribui prin alocarea unor sume la ajutorarea copiilor din scoli si din centrele de plasament.

(3) Cheltuielile de natura celor prevăzute la alin. (1) si (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protectia socială, acordate de către regiile autonome, societătile si companiile nationale subventionate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat, precum si de către societătile comerciale subventionate de la bugetul de stat, se prevăd în bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit si aprobat de către Guvern.

(4) Veniturile de natura celor prevăzute la alin. (2), realizate de salariati, acordate de angajatori, în limita prevăzută la alin. (1), nu se supun impozitării.

(5) Pentru regiile autonome, societătile si companiile nationale, subventionate de la bugetul de stat, precum si pentru societătile comerciale subventionate de la bugetul de stat si societătile comerciale cu capital de stat, care au prevăzut în actul constitutiv de înfiintare aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli prin hotărâre a Guvernului, cheltuielile de protocol, reclamă si publicitate sunt deductibile fiscal în limitele aprobate prin legile care le reglementează si se aprobă de către Guvern o dată cu aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale acestora.

(6) De prevederile alin. (5) beneficiază si institutele nationale de cercetare-dezvoltare ale căror bugete de venituri si cheltuieli se aprobă, potrivit prevederilor Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 39. - (1) Regiile autonome, societătile si companiile nationale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finantelor Publice, pe baza propunerilor prezentate de ministere, de consiliile locale, consiliile judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz.

(2) Titlurile negociabile pot fi obligatiuni sau orice alte titluri de credit stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

 

CAPITOLUL VIII

Responsabilităti în aplicarea legii

 

Art. 40. - Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structură si între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevăzute în anexa nr. 2, în functie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.

Art. 41. - Se interzice ordonatorilor principali de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investitii în continuare, respectiv de la obiectivele de investitii noi la pozitia “Alte cheltuieli de investitii”, cuprinse în programele de investitii publice, anexă la bugetele acestora.

Art. 42. - (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, si sumele reprezentând contributia Guvernului României la realizarea programelor si proiectelor cu finantare internatională.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2004, să asigure integral si cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor si proiectelor cu finantare internatională, precum si fondurile necesare finantării angajamentelor asumate prin documentele de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Transferuri”, alineatele “Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contributia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen” si “Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contributia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv” la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, cu exceptia celor efectuate între aceste alineate de cheltuieli.

(4) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Transferuri”, alineatele “Programe cu finantare rambursabilă”, “Programe comunitare” si “Programe cu finantare nerambursabilă” la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, cu exceptia celor efectuate între aceste alineate de cheltuieli.

(5) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la alineatul “Programe cu finantare nerambursabilă” pentru cofinantarea actiunilor se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

(6) Sumele reprezentând contributia Guvernului la realizarea obiectivelor de investitii cu finantare externă de la titlul “Cheltuieli de capital” nu pot fi redistribuite la alte obiective de investitii.

Art. 43. - (1) Sumele destinate plătii cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plătii eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Nationale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul “Transferuri”. Contributia României la organisme financiar-bancare internationale, stabilită potrivit dispozitiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finantelor Publice.

(2) În vederea asigurării plătii la scadentă a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, la organisme financiar-bancare internationale, pentru programe comunitare, precum si a rambursărilor de credite externe, a plătilor de dobânzi si a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum si între alineatele articolelor de cheltuieli “Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi si comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite” si, respectiv, “Rambursări de credite interne si plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora”.

Art. 44. - (1) În termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale, societătilor comerciale subventionate de la bugetul de stat, la propunerea ministerelor si a altor organe centrale coordonatoare, precum si bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale societătilor comerciale cu capital de stat care au această prevedere în actul constitutiv.

(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) se aprobă si bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 45. - Veniturile încasate de Ministerul Finantelor Publice din vânzarea formularelor tipizate, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată, si Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, se folosesc si pentru finantarea următoarelor cheltuieli:

a) prestări de servicii privind distribuirea si primirea corespondentei cu contribuabilii persoane fizice si juridice;

b) prestări de servicii aferente restituirii prin mandat postal a diferentelor de impozit pe venit, precum si finantarea altor activităti privind administrarea acestui impozit;

c) achizitionarea de autovehicule pentru distribuirea formularelor tipizate, precum si pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere si functionare a acestora;

d) achizitionarea de echipamente, tehnică de calcul si de software specializat aferent, de birotică si consumabile necesare pentru evidenta formularelor tipizate si acoperirea cheltuielilor cu service-ul acestora, precum si pentru administrarea impozitului pe venit;

e) construirea, amenajarea, închirierea si/sau cumpărarea de spatii pentru depozitarea formularelor tipizate, precum si alte cheltuieli asimilate investitiilor la spatiile ocupate cu această activitate în sediile unitătilor teritoriale, respectiv extinderi, transformări, modernizări, consolidări.

Art. 46. - (1) În anul 2004 sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare tichetelor de masă emise de către unitătile emitente, autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, pentru un număr maxim de 1.626.000 salariati în semestrul I si 1.676.000 salariati în semestrul II, acordate de către angajatori salariatilor, în limita valorii nominale prevăzută de lege.

(2) De asemenea sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare valorii nominale a tichetelor de masă acordate salariatilor proprii de către angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Unitătile emitente, autorizate potrivit legii, pot emite tichete de masă pentru un număr de salariati mai mare decât cel prevăzut în autorizatie numai în cazul în care acestia apartin unor categorii de angajatori care realizează exclusiv activităti fără scop lucrativ.

(4) În bugetele institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv ale activitătilor finantate integral din venituri proprii, înfiintate pe lângă unele institutii publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu se pot aproba sume pentru acordarea tichetelor de masă, întrucât în buget nu sunt prevăzute sume cu această destinatie.

Art. 47. - (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor si a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finantelor Publice, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instantelor judecătoresti, precum si obligatiile bănesti ale statului român, născute din aplicarea Conventiei europene a drepturilor omului si constatate prin acorduri de solutionare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei si hotărâri ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finantelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinatie în bugetul de stat pe anul 2004.

(2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice pentru despăgubiri civile, precum si pentru cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale, se asigură si fondurile necesare în vederea aplicării:

a) Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată;

b) Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947;

c) Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice pentru despăgubiri civile, precum si pentru cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale, se asigură, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, si fondurile necesare în vederea suportării cheltuielilor judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în care Guvernul României este parte. Pe măsura necesitătilor de finantare se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetele celor doi ordonatori principali de credite, în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plătile.

Art. 48. - (1) Institutiile si autoritătile publice centrale si locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă si de oaspeti, baze de odihnă, de tratament si alte asemenea unităti vor asigura finantarea cheltuielilor curente si de capital pentru respectivele unităti exclusiv din veniturile proprii ale acestora.

(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanta nici o activitate legată de administrarea unitătilor prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 49. - La o posibilă rectificare a bugetului de stat pe anul 2004, din eventualele surse suplimentare se vor aloca cu prioritate fonduri pentru finantarea actiunii de învătământ.

Art. 50. - Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2003.

Nr. 507.


*) Anexele nr. 1-10 sunt reproduse în facsimil.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea bugetului de stat pe anul 2004 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2003.

Nr. 811.