MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 861         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 4 decembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

515. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

 

806. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003  privind serviciile sociale

 

516. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

807. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALEcopyrightdsc.net

 

Decizia nr. 419 din 11 noiembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 79/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.354. - Hotărâre privind premierea cercetătorilor din cadrul unitătilor de cercetare-dezvoltare, cu rezultate deosebite obtinute în anul 2003

 

1.358. - Hotărâre privind trecerea unei constructii din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al municipiului Tulcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea

 

 

1.359. - Hotărâre privind vânzarea de către Ministerul Apărării Nationale a locuintelor de serviciu din localitătile în care unitătile militare au fost desfiintate

 

1.364. - Hotărâre privind stabilirea indemnizatiei de care beneficiază agentii statistici pentru activitatea desfăsurată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.065. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.080/2003 privind reabilitarea si modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 si a instalatiilor de sterilizare tip ISM

 

1.099. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii dispozitivelor medicale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. Litera j) a alineatului (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins: “j) orice alte măsuri de asistentă socială.”

2. Litera h) a alineatului (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins: “h) acordarea de măsuri de suport pentru integrarea în muncă, altele decât cele prevăzute de legislatia în vigoare;”

3. După alineatul (3) al articolului 11 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Criteriile de internare si de acordare a asistentei medicale în unitătile medico-sociale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

4. Alineatul (3) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

“(3) Cererile adresate contenciosului administrativ sau oricărei alte instante judecătoresti pentru solutionarea litigiilor în legătură cu dreptul sau cu acordarea serviciilor sociale sunt scutite de taxa de timbru si se solutionează cu celeritate.”

5. Alineatul (2) al articolului 51 va avea următorul cuprins:

“(2) La finantarea serviciilor sociale sunt utilizate si sume din donatii, sponsorizări sau alte contributii din partea unor persoane fizice ori juridice din tară si străinătate, din contributia persoanelor beneficiare de servicii sociale, precum si din alte surse, cu respectarea legislatiei în domeniu.”

6. După alineatul (2) al articolului 51 se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

“(21) La finantarea serviciilor sociale pot fi utilizate si fonduri externe, rambursabile si nerambursabile.”

7. Litera d) a articolului 52 va avea următorul cuprins:

“d) finantarea sau cofinantarea altor măsuri si obiective, concretizate în programe de asistentă socială elaborate de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si finantate de la bugetul de stat.”

8. Alineatul (1) al articolului 55 va avea următorul cuprins:

“Art. 55. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), art. 13 alin. (1) si (2), art. 16 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 30 alin. (4), art. 34, art. 35 si ale art. 38 alin. (1) si (2) constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2003.

Nr. 515.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2003.

Nr. 806.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 20 se introduce articolul 201 cu următorul cuprins:

“Art. 201. - Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Nationale, numite în prima functie sau mutate în interesul serviciului într-o altă garnizoană decât cea în care îsi au domiciliul si care nu detin locuintă proprietate personală în acea garnizoană, nici ei si nici sotiile sau sotii acestora, în situatia în care nu li se poate asigura spatiu de locuit corespunzător, au dreptul la o compensatie lunară pentru chirie de până la 50% din solda lunară.

Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Nationale, numite în prima functie sau mutate în interesul serviciului într-o garnizoană în care îsi au domiciliul, dar care nu detin locuintă proprietate personală, nici ei si nici sotiile sau sotii acestora, în situatia în care nu li se poate asigura spatiu de locuit corespunzător, pot beneficia, în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului apărării nationale, de compensatia lunară pentru chirie, prevăzută la alin. 1, la propunerea comandantilor sau a sefilor cadrelor militare respective.

Cuantumul concret al compensatiei si conditiile de acordare a acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului apărării nationale.

Sotiile sau sotii cadrelor militare din Ministerul Apărării Nationale mutate în interesul serviciului într-o altă garnizoană, care au fost încadrate în muncă si au întrerupt activitatea datorită mutării împreună cu sotii sau sotiile, au dreptul la o indemnizatie lunară de 50% din solda lunară a cadrelor militare pe care le-au urmat, până la o nouă angajare sau până la prestarea unei activităti autorizate aducătoare de venituri, dar nu mai mult de 9 luni de la data mutării cadrului militar.

De indemnizatia lunară prevăzută la alin. 4 beneficiază si sotii sau sotiile care, la data mutării cadrelor militare pe care le-au urmat, erau înscrise ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti, dar numai după expirarea, potrivit legii, a termenului de plată a indemnizatiei de somaj.”

2. Alineatele 1 si 2 ale articolului 66 se abrogă.

Art. II. - În anul 2003, aplicarea prevederilor pct. 1 al art. I din prezenta lege se face cu încadrarea în cheltuielile aprobate Ministerului Apărării Nationale cu această destinatie.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2003.

Nr. 516.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2003.

Nr. 807.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 419

din 11 noiembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 79/2003

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea în Dosarul nr. 1.059/2003 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin reprezentant Stefan Preda, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei depune la dosar concluzii scrise si solicită oral admiterea exceptiei asa cum a fost formulată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, întrucât obligatia depunerii cautiunii are rolul de a frâna actiunile dilatorii ale persoanelor juridice în cadrul procedurii de executare silită. De altfel, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra unor exceptii similare, sens în care a fost citată Decizia nr. 313 din 10 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 8 august 2003.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 22 mai 2003, pronuntată în Dosarul nr. 1.059/2003, Judecătoria Râmnicu Vâlcea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 79/2003.

Exceptia a fost ridicată, în dosarul de mai sus, de Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textele de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât obligatia de a plăti o cautiune egală cu 20% din valoarea creantei este de natură să restrângă liberul acces la justitie, încălcându-se astfel dispozitiile art. 21 din Constitutia României.

Judecătoria Râmnicu Vâlcea apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textele criticate nu înfrâng prevederile constitutionale invocate, prin care legiuitorul a urmărit să împiedice exercitarea abuzivă a dreptului de a contesta executarea silită.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că instituirea cautiunii în cuantum de 20% din valoarea sumei datorate nu aduce atingere principiului constitutional al liberului acces la justitie, ci constituie o garantie în vederea evitării abuzurilor de drept si a exercitării contestatiei la executare cu rea-credintă, situatii ce pot duce la tergiversarea solutionării cauzelor si, implicit, la amânarea realizării creantelor bugetare.

Este neîntemeiată si sustinerea privind crearea unei discriminări între persoanele fizice si persoanele juridice prin instituirea obligatiei de plată a cautiunii doar pentru acestea din urmă, “deoarece această obligatie a fost instituită ca o garantie doar în cazul persoanelor juridice, în considerarea volumului mult mai ridicat al obligatiilor datorate de către acestea bugetului de stat”.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia invocată este neîntemeiată, deoarece conditionarea formulării contestatiei la executare de depunerea unei cautiuni constituie, de fapt, o garantie a desfăsurării cu celeritate a procedurii de executare si, deopotrivă, un impediment în exercitarea abuzivă a actiunii în scopul tergiversării nejustificate a acesteia.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 79/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 26 martie 2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 14 august 2003, completată ulterior prin Legea nr. 433/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 4 noiembrie 2003, si are următorul continut:

“Art. 127. - (1) Contestatia la executare se face cu conditia depunerii numai de către persoanele juridice a unei cautiuni egale cu 20% din cuantumul sumei datorate, la unitatea teritorială a trezoreriei statului.

(2) Dovada privind plata cautiunii prevăzute la alin. (1) va însoti în mod obligatoriu contestatia debitorului, fără de care aceasta nu va putea fi înregistrată.

(3) Verificarea cuantumului cautiunii se va efectua de judecătorul de serviciu la data înregistrării cererii.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 21 privind liberul acces la justitie. În urma aprobării Legii de revizuire a Constitutiei si a republicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, art. 21 are următorul continut:

“Art. 21. - (1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 reglementează procedura colectării creantelor bugetare, care prin titlul V - “Contestatia la executarea silită” - stabileste conditiile concrete în care aceasta va putea fi executată.

Referitor la invocarea prevederilor constitutionale ale art. 21 din Constitutie, Curtea retine că prin reglementarea generică din care fac parte dispozitiile criticate se asigură accesul la justitie al persoanelor interesate, iar conditionarea introducerii contestatiei la executare, în anumite împrejurări, de plata unei cautiuni reprezintă - alături de termenul de exercitare si celelalte conditii prevăzute de lege - o măsură de asigurare a celeritătii procedurii si de descurajare a abuzului de drept, conditionare admisibilă si rezonabilă.

Cu privire la sustinerea în sensul că dispozitiile criticate creează discriminări între anumite categorii de persoane, prin instituirea obligatiei de plată a cautiunii doar pentru persoanele juridice, Curtea retine că această obligatie a fost inserată în actul normativ contestat în scopul reglementării unei situatii speciale care justifică în mod obiectiv si rational existenta unui tratament juridic diferit. Această modalitate de reglementare a fost necesară numai pentru persoanele juridice, atât în considerarea numărului sporit de cauze care au avut ca obiect executarea creantelor bugetare, cât si din motive de natură economică. Prin Decizia nr. 135/1996, Curtea a statuat că egalitatea în drepturi nu înseamnă uniformitate, fapt pentru care principiul egalitătii în fata legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii juridice care, în functie de scopul urmărit, nu sunt diferite.

Dispozitiile art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutională. Astfel, prin Decizia nr. 313 din 10 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 8 august 2003, Curtea a respins ca neîntemeiată o exceptie de neconstitutionalitate având acelasi obiect.

Neexistând elemente noi de natură a reconsidera jurisprudenta Curtii în această materie, considerentele si solutia acestei decizii rămân valabile si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d), al art. 147 alin. (4) si al art. 21 din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 79/2003, exceptie ridicată de Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea în Dosarul nr. 1.059/2003 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 noiembrie 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind premierea cercetătorilor din cadrul unitătilor de cercetare-dezvoltare, cu rezultate deosebite obtinute în anul 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 58 alin. (3) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă premierea cercetătorilor din cadrul unitătilor de cercetare-dezvoltare, cu rezultate deosebite în anul 2003, laureati la Expozitia “Conceput în România - CONRO 2003” care a avut loc în perioada 7-12 octombrie 2003.

Art. 2. - Premiile care se acordă, pentru rezultate deosebite, cercetătorilor prevăzuti la art. 1 sunt următoarele:

a) 180.000.000 lei pentru Marele Premiu la expozitia prevăzută la art. 1;

b) 150.000.000 lei pentru Premiul I la expozitia prevăzută la art. 1;

c) 130.000.000 lei pentru Mentiune la expozitia prevăzută la art. 1;

d) 80.000.000 lei pentru fiecare premiu I, care se acordă pentru rezultatele obtinute în cadrul programelor din Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare;

e) 70.000.000 lei pentru fiecare premiu II, care se acordă pentru rezultatele obtinute în cadrul programelor din Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare;

f) 60.000.000 lei pentru fiecare premiu III, care se acordă pentru rezultatele obtinute în cadrul programelor din Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare.

Art. 3. - (1) Premiile prevăzute la art. 2 lit. d) se acordă cercetătorilor din colectivele care au realizat proiectele premiate din cadrul a 12 programe dintre cele 14 ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare.

(2) Premiile prevăzute la art. 2 lit. e) se acordă cercetătorilor din colectivele care au realizat proiectele premiate din cadrul a 13 programe dintre cele 14 ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare.

(3) Premiile prevăzute la art. 2 lit. f) se acordă cercetătorilor din colectivele care au realizat proiectele premiate din cadrul celor 14 programe ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare.

Art. 4. - Suma de 3.170 milioane lei, necesară în vederea acordării premiilor prevăzute la art. 2, se suportă din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2003, de la capitolul 71.01 “Cercetare stiintifică”, titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

Nr. 1.354.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei constructii din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al municipiului Tulcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unei constructii denumite blocul de locuinte B4, obiectiv în curs de executie, situat în municipiul Tulcea, Peco zona C5, str. Babadag nr. 15, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al municipiului Tulcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea.

Art. 2. - Predarea-preluarea constructiei transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La darea în folosintă a blocului, Ministerul Administratiei si Internelor redobândeste dreptul de administrare asupra unui număr de apartamente având o valoare proportională cu ponderea valorii actualizate a lucrărilor executate prin bugetul propriu, din valoarea finală a obiectivului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

Nr. 1.358.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei care trece din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al municipiului Tulcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea

 

Locul unde este situată constructia care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite

constructia

Persoana juridică la care se transmite

constructia

Caracteristici tehnice ale constructiei

Municipiul Tulcea - blocul de locuinte B4, str. Babadag nr. 15 (Peco zona C5)

Statul Român, Ministerul Administratiei si Internelor

 

Municipiul Tulcea, Consiliul Local

al Municipiului Tulcea

 

Suprafata construită = 713 m2

Suprafata desfăsurată = 3.413 m2

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind vânzarea de către Ministerul Apărării Nationale a locuintelor de serviciu din localitătile în care unitătile militare au fost desfiintate

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 53 alin. 4 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea bunurilor imobile prevăzute în anexa nr. 1 din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Apărării Nationale să valorifice prin vânzare, în conditiile legii, locuintele de serviciu aflate în administrarea sa, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

Art. 3. - Sumele rezultate din vânzarea locuintelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2 vor avea destinatia prevăzută de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Apărării Nationale va emite norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

Nr. 1.359.

 

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE

a locuintelor situate în localitătile în care s-au desfiintat unitătile militare, aflate în domeniul public al statului si propuse a fi trecute în domeniul privat al statului

 

Nr.

crt.

 

Localitatea

Denumirea

blocului

de locuinte

 

Regimul

de înăltime

 

Numărul de unităti

locative pe numărul de

camere

Suprafata

construită

(m2)

 

Suprafata

utilă

(m2)

 

Suprafata terenului,

inclusiv

constructiile

(m2)

Gradu

de

ocupare

(%)

 

Regimul

juridic al

locuintelor

 

Regimul

juridic al

terenului

 

Obser-

vatii

 

1.

Alexeni,

judetul

Ialomita

 

Pavilionul L

S+P+1E

8 apartamente cu 4 camere

440

993

440

100

 

Domeniul

public al

statului

Imobil 669

(partial)

cod 8.29.09

M.F. 103.672

Domeniul

public

al statului

 

 

 

 

Pavilionul L1

S+P+1E

12 apartamente cu 2 camere

410

993

410

100

 

 

 

 

 

 

Pavilionul L2

S+P+1E

12 apartamente cu 2 camere

410

993

410

100

 

 

 

 

 

 

Pavilionul L3

S+P+1E

12 apartamente cu 2 camere

410

993

410

 

 

 

 

 

 

Pavilionul L4

S+P+1E

8 apartamente cu 2 camere

297

640

297

 

 

 

 

 

 

Pavilionul L5

S+P+1E

8 apartamente cu 2 camere

297

640

297

 

 

 

 

 

 

Pavilionul L6

S+P+2E

48 apartamente cu 1 cameră

520

1.843

520

 

 

 

 

 

 

Pavilionul L7

P

14 apartamente cu 1 cameră

375

298

375

 

 

 

 

2.

 

 

Mizil,

str. Nicolae

Bălcescu

nr. 248,

judetul

Prahova

Pavilionul A

 

 

S+P+2E

9 apartamente cu 2 camere

3 apartamente cu 3 camere

250

 

697

 

250

100

Domeniul

public al

statului

Imobil 669

(partial)

cod 8.29.09

M.F. 103.672

Domeniul 

public

al statului

 

 

 

 

Pavilionul B

S+P+2E

9 apartamente cu 2 camere

3 apartamente cu 3 camere

250

 

697

 

250

 

 

 

 

 

 

Pavilionul C

 

S+P+2E

9 apartamente cu 2 camere

3 apartamente cu 3 camere

250

 

697

250

 

 

 

 

3.

Lăculete,

judetul

Dâmbovita

Pavilionul A2

 

 

 

 

P+1E

4 apartamente cu 1 cameră

148

199

148

100

 

Domeniul

public al

statului

Imobil 845

(partial)

cod 8.29.09

M.F. 103.750

Domeniul 

public

al statului

 

 

 

 

Pavilionul A3

P+1E

4 apartamente cu 2 camere

165

238

165

100

 

Domeniul

public al

statului

Imobil 845

(partial)

cod 8.29.09

M.F. 103.750

 

 

 

 

Pavilionul A4

P+1E

4 apartamente cu 2 camere

165

238

165

 

 

 

 

 

 

Pavilionul A5

P+1E

4 apartamente cu 2 camere

187

292

187

 

 

 

 

4.

 

Plenita,

judetul

Dolj

Pavilionul B12

S+P+2E

9 apartamente cu 2 camere

3 apartamente cu 3 camere

267

773

294

21,32

 

Domeniul

public al

statului

Imobil 1.232

(partial)

cod 8.29.09

M.F. 103.900

Domeniul

public

al statului

 

 

 

 

Pavilionul B13

S+P+2E

9 apartamente cu 2 camere

3 apartamente cu 3 camere

267

773

294

 

 

 

 

 

 

Pavilionul B14

S+P+2E

9 apartamente cu 2 camere

3 apartamente cu 3 camere

267

773

294

 

 

 

 

 

 

Pavilionul B15

S+P+2E

9 apartamente cu 2 camere

3 apartamente cu 3 camere

261

781

286

 

 

 

 

 

 

Pavilionul B16

S+P+2E

9 apartamente cu 2 camere

3 apartamente cu 3 camere

261

781

286

 

 

 

 

 

 

Pavilionul B17

S+P+2E

9 apartamente cu 2 camere

3 apartamente cu 3 camere

261

781

286

 

 

 

 

 

 

Pavilionul B18

S+P+2E

9 apartamente cu 2 camere

3 apartamente cu 3 camere

261

781

286

 

 

 

 

 

 

Pavilionul B19

S+P+2E

9 apartamente cu 2 camere

3 apartamente cu 3 camere

261

781

286

 

 

 

 

 

 

Pavilionul B20

S+P+2E

9 apartamente cu 2 camere

3 apartamente cu 3 camere

318

992

350

 

 

 

 

 

 

Pavilionul B21

S+P+2E

9 apartamente cu 2 camere

3 apartamente cu 3 camere

318

992

350

 

 

 

 

 

 

Pavilionul B22

S+P+2E

9 apartamente cu 2 camere

3 apartamente cu 3 camere

267

773

294

 

 

 

 

 

 

Pavilionul B23

S+P+2E

9 apartamente cu 2 camere

3 apartamente cu 3 camere

267

786

294

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a locuintelor aflate în domeniul privat al statului, situate în localitătile în care s-au desfiintat unitătile militare

 

Nr.

crt.

 

Localitatea

Denumirea

blocului

de locuinte

 

Regimul

de înăltime

 

Numărul de unităti

locative pe numărul de

camere

Suprafata

construită

(m2)

 

Suprafata

utilă

(m2)

 

Suprafata terenului,

inclusiv

constructiile

(m2)

Gradu

de

ocupare

(%)

 

Regimul

juridic al

locuintelor

 

Regimul

juridic al

terenului

 

Observatii

 

1.

Vulcan, str. Mihai

Viteazul nr. 92,

judetul Hunedoara

Bl. 92

 

S+P+4E

12 ap. cu 3 camere

12 ap. cu 4 camere

 

790

 

2.233

790

95

Domeniul

privat

al statului

 

Domeniul

privat

al statului

 

Spatii 

comerciale

la parter

2.

Salonta, 

Piata Democratiei

nr. 2, judetul Bihor

Bl. D2 

(scara A

si B)

 

P+4E

3 ap. cu 1 cameră

5 ap. cu 2 camere

6 ap. cu 3 camere

7 ap. cu 4 camere

320,29

 

1.755,64

320,29

100

Domeniul

privat

al statului

 

Domeniul

privat

al statului

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea indemnizatiei de care beneficiază agentii statistici pentru activitatea desfăsurată

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 11 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru activitatea desfăsurată în conditiile art. 11 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, agentii statistici-anchetatori beneficiază de indemnizatie lunară în cuantum brut de până la 90% din nivelul salariului de bază minim brut pe tară, în conditiile realizării integrale a normei de cercetare statistică lunară.

(2) Gospodăriile populatiei care îsi înregistrează informatii în formulare statistice speciale beneficiază de o indemnizatie brută lunară care nu poate depăsi cuantumul indemnizatiei brute lunare plătite agentilor statistici-anchetatori.

(3) Veniturile din indemnizatiile prevăzute la alin. (1) si (2) se impozitează potrivit legii.

Art. 2. - (1) Norma de cercetare prevăzută la art. 1 alin. (1) si cuantumul indemnizatiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) si (2) se stabilesc prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistică.

(2) Norma de cercetare se stabileste în functie de numărul de gospodării - unităti de observare din esantioanele cercetărilor statistice, numărul centrelor de cercetare, timpul necesar pentru realizarea interviurilor si complexitatea chestionarelor.

(3) Cuantumul indemnizatiei de care beneficiază gospodăriile potrivit art. 1 alin. (2) se stabileste în functie de complexitatea formularelor statistice speciale si de informatiile completate.

(4) Indemnizatia de care beneficiază agentii statisticianchetatori potrivit art. 1 alin. (1) se diminuează, pentru fiecare locuintă neocupată si pentru fiecare gospodărie care refuză interviul, cu tariful corespunzător fiecărui chestionar necompletat, stabilit prin norma de cercetare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Presedintele Institutului National de Statistică,

Constantin Secăreanu

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

Nr. 1.364.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.080/2003 privind reabilitarea si modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 si a instalatiilor de sterilizare tip ISM

 

Având în vedere prevederile art. 2 si 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.080/2003 privind reabilitarea si modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 si a instalatiilor de sterilizare tip ISM, văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatură medicală nr. I.B. 5.636/2003,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Licitatiile publice pentru achizitiile de servicii privind reabilitarea si modernizarea echipamentelor radiologice tip ELTEX 400 si a instalatiilor de sterilizare tip ISM vor fi organizate la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare privind achizitiile publice.

Comisia de licitatie va fi constituită din:

- reprezentantul directiei de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

- reprezentantul casei de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

- reprezentantii spitalelor (locatii).

(2) Presedintele comisiei de licitatie va fi desemnat de structura de specialitate din Ministerul Sănătătii.

(3) Directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor declansa în termen de 7 zile de la publicarea prezentului ordin licitatiile pentru reabilitarea si modernizarea echipamentelor radiologice tip ELTEX 400 si a instalatiilor de sterilizare tip ISM.

Art. 2. - Documentatiile tehnice, caietul de sarcini, inclusiv instructiunile privind modul de elaborare si prezentare a propunerilor tehnice necesare organizării si desfăsurării licitatiilor publice, vor fi întocmite de Statia de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale, organismul tehnic al Ministerului Sănătătii, si vor fi avizate de structura de specialitate din Ministerul Sănătătii.

Art. 3. - Listele instalatiilor si institutiilor sanitare publice care beneficiază de reabilitarea si modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 si a instalatiilor de sterilizare tip ISM sunt prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte din prezentul ordin.

Art. 4. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin orice prevederi contrare se abrogă.

Art. 5. - Directiile de sănătate publică judetene, casele de asigurări de sănătate judetene, Directia generală buget si achizitii, Directia strategie si structuri sanitare, Statia de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul interimar al sănătătii,

Ionel Blănculescu

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2003.

Nr. 1.065.

 

ANEXA Nr. 1

LISTA

institutiilor sanitare publice care beneficiază de reabilitarea si modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400

 

Nrt. crt.

Judetul/Institutia sanitară publică

Nr. de aparate

0

1

2

1.

Alba

 

 

Spitalul Municipal Sebes

3

 

Spitalul Orăsenesc Ocna Mures

1

 

Spitalul Judetean Alba Iulia

1

 

Spitalul Municipal Aiud

1

 

Spitalul Orăsenesc Câmpen

1

 

Sanatoriul TBC Câmpeni

1

 

Spitalul Orăsenesc Abrud

1

 

TOTAL:

9

2.

Arges

 

 

Policlinica Municipală Câmpulung

3

 

Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung

1

 

Spitalul Călinesti

1

 

Spitalul Orăsenesc “Regele Carol I” Costesti

1

 

Spitalul Judetean Pitesti

3

 

Centrul de Diagnostic si Tratament Pitesti

1

 

Spitalul Municipal Curtea de Arges

1

 

Spitalul de Boli Cronice Stefănesti

1

 

Spitalul de Pediatrie Pitesti

2

 

Spitalul TBC Pitesti

1

 

TOTAL:

15

3.

Bacău

 

 

Spitalul Orăsenesc Slănic Moldova

1

 

Spitalul Municipal Onesti

1

 

Spitalul Orăsenesc Comănesti

2

 

Spitalul Municipal Moinesti

2

 

Spitalul Orăsenesc Târgu Ocna

1

 

Spitalul Judetean Bacău

4

 

Spitalul Orăsenesc Buhusi

1

 

TOTAL:

12

4.

Bistrita Năsăud

 

 

Spitalul Orăsenesc Beclean

1

 

Spitalul Judetean Bistrita

1

 

Spitalul Orăsenesc Năsăud

1

 

TOTAL:

3

 

5. Botosani

 

 

Spitalul Municipal Dorohoi

1

 

Spitalul Orăsenesc Darabani

1

 

Spitalul Orăsenesc Săveni

1

 

Spitalul Clinic de Copii “Cuvioasa Paraschiva”

2

 

Spitalul Judetean “Mavromati”

1

 

TOTAL:

6

 

6. Brăila

 

 

Spitalul de Pneumologie Brăila

2

 

Spitalul “Sf. Spiridon” Brăila

2

 

Spitalul “Sf. Pantelimon” Brăila

2

 

Spitalul Judetean Brăila

3

 

Spitalul Orăsenesc Făurei

3

 

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brăila

1

 

TOTAL:

13

7.

Buzău

 

 

Spitalul Municipal Râmnicu Sărat

2

 

Spitalul Orăsenesc Nehoiu

2

 

Spitalul Judetean Buzău

5

 

TOTAL:

9

8.

Caras-Severin

 

 

Spitalul Orăsenesc Oravita

2

 

Spitalul Comunal Bozovici

1

 

Spitalul Municipal Caransebes

1

 

Spitalul Orăsenesc Bocsa

1

 

Spitalul Judetean Resita

3

 

Dispensarul TBC Resita

1

 

Spitalul Orăsenesc Otelu Rosu

1

 

Spitalul Orăsenesc Moldova Nouă

1

 

TOTAL:

11

9.

Călărasi

 

 

Spitalul Orăsenesc Lehliu Gară

1

 

Spitalul Municipal Oltenita

1

 

Spitalul TBC Dor Mărunt

1

 

Spitalul Orăsenesc Fundulea

1

 

Spitalul Judetean Călărasi

4

 

TOTAL:

8

 

10. Dâmbovita

 

 

Centrul de Sănătate Niculesti

1

 

Spitalul Judetean Târgoviste

2

 

Spitalul Orăsenesc Găesti

3

 

Spitalul Orăsenesc Pucioasa

3

 

Spitalul de Specialitate Mănăstirea Dealu

1

 

Spitalul Municipal Moreni

1

 

Spitalul Orăsenesc Titu

1

 

Sanatoriul TBC Moroeni

1

 

Centrul de Sănătate Răcari

1

 

TOTAL:

14

11.

Giurgiu

 

 

Centrul de Sănătate Ghimpati

1

 

Spitalul Bolintin Vale

1

 

Centrul de Sănătate Vadu Lat

1

 

Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru, comuna Vânătorii Mici

1

 

Spitalul Judetean Giurgiu

2

 

TOTAL:

6

12.

Gorj

 

 

Sanatoriul TBC “T. Vladimirescu”, comuna Runcu

1

 

Spitalul Judetean 700 Târgu Jiu

5

 

Spitalul Comunal Turceni

1

 

Dispensarul de Pneumoftiziologie Motru

1

 

Spitalul Municipal Motru

1

 

Spitalul Orăsenesc Bumbesti-Jiu

1

 

Spitalul Orăsenesc Rovinari

1

 

Spitalul Judetean de Urgentă

Centrul de primiri de urgentă “T. Vladimirescu” Târgu Jiu

2

 

Spitalul Orăsenesc Novaci

2

 

TOTAL:

15

13.

Hunedoara

 

 

Spitalul Orăsenesc Hateg

1

 

Spitalul Judetean Deva

3

 

Spitalul Municipal Hunedoara

1

 

Spitalul Comunal Ilia

1

 

Spitalul de Psihiatrie Zam

1

 

Spitalul Municipal Orăstie

1

 

Spitalul Municipal Brad

1

 

Policlinica Petrila

1

 

Spitalul de Urgentă Petrosani

1

 

Spitalul Orăsenesc Lupeni

1

 

TOTAL:

12

14.

Ialomita

 

 

Spitalul Municipal Urziceni

1

 

Spitalul Fierbinti

1

 

Spitalul Municipal Fetesti

1

 

Spitalul Judetean Slobozia

1

 

TOTAL:

4

15.

Iasi

 

 

Spitalul Orăsenesc Târgu Frumos

1

 

Spitalul Municipal Pascani

3

 

Spitalul Clinic de Urgente Iasi

1

 

Spitalul Clinic “Elena Doamna” Iasi

1

 

Spitalul Clinic Universitar nr. 2 “C.I. Parhon” Iasi

1

 

Maternitatea Cuza Vodă

1

 

Spitalul Clinic de Copii “Sf. Maria” Iasi

1

 

Centrul Medical “Nicolina” Iasi

1

 

Spitalul de Pneumoftiziologie Iasi

2

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

1

 

Spitalul Clinic nr. 3 “Sf. Treime” Iasi

1

 

TOTAL:

14

16.

Maramures

 

 

Spitalul Judetean Baia Mare

1

 

Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei

4

 

Spitalul Orăsenesc Viseu de Sus

2

 

Spitalul Orăsenesc Târgu Lăpus

1

 

Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare

1

 

Policlinica nr. 2 Baia Mare

1

 

Policlinica “Sf. Maria” Baia Mare

1

 

Spitalul Municipal de Boli Infectioase Dermatovenerice si Pulmonare Baia Mare

1

 

TOTAL:

12

17.

Neamt

 

 

Spitalul Judetean Neamt

3

 

Spitalul Municipal Roman

4

 

Spitalul Orăsenesc Bicaz

1

 

Spitalul Orăsenesc Târgu-Neamt

3

 

Policlinica cu plată Roman

1

 

TOTAL:

12

18.

Olt

 

 

Spitalul Orăsenesc Bals

2

 

Spitalul Orăsenesc Drăgănesti-Olt

1

 

Spitalul Orăsenesc Scornicesti

1

 

Spitalul Judetean Olt

3

 

Spitalul Municipal Caracal

2

 

Spitalul Orăsenesc Corabia

1

 

TOTAL:

10

19.

Satu Mare

 

 

Spitalul Judetean Satu Mare

2

 

Centrul de Diagnostic si Tratament Satu Mare

1

 

Spitalul Orăsenesc Carei

2

 

Spitalul Municipal Satu Mare

1

 

Spitalul Orăsenesc Negresti Oas

1

 

TOTAL:

7

20.

Sălaj

 

 

Spitalul Orăsenesc Jibou

1

 

Spitalul Orăsenesc Simleu Silvaniei

1

 

TOTAL:

2

21.

Suceava

 

 

Spitalul Municipal Fălticeni

1

 

Spitalul Orăsenesc Siret

1

 

Spitalul Judetean Suceava

1

 

Spitalul Municipal Rădăuti

3

 

TOTAL:

6

22.

Teleorman

 

 

Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiori de Vede

1

 

Spitalul Judetean Alexandria

1

 

Spitalul Municipal “Caritas” Rosiori de Vede

1

 

Spitalul Orăsenesc Zimnicea

1

 

Spitalul Municipal Turnu Măgurele

2

 

TOTAL:

6

23.

Tulcea

 

 

Spitalul Judetean Tulcea

3

 

Spitalul Orăsenesc Măcin

1

 

Spitalul Orăsenesc Babadag

1

 

TOTAL:

5

24.

Vaslui

 

 

Spitalul Judetean Vaslui

1

 

Spitalul de Copii Bârlad

1

 

Policlinica Husi

1

 

TOTAL:

3

 

TOTAL GENERAL:

214

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

institutiilor sanitare publice care beneficiază de reabilitarea si modernizarea instalatiilor de sterilizare tip ISM

 

Nr. crt.

Judetul/Spitalul

Nr. de instalatii de sterilizare tip ISM care necesită reabilitare si modernizare

1.

Alba

 

 

Spitalul Municipal Aiud

2

 

Spitalul Municipal Sebes

2

 

Spitalul Orăsenesc Câmpeni

1

 

TOTAL:

5

2.

Arad

 

 

Spitalul Municipal Arad

2

 

TOTAL:

2

3.

Arges

 

 

Spitalul Orăsenesc Costesti

1

 

Spitalul Municipal Curtea de Arges

3

 

TOTAL:

4

4.

Bacău

 

 

Spitalul Orăsenesc Comănesti

1

 

Spitalul Municipal Onesti

2

 

TOTAL:

3

5.

Bihor

 

 

Spitalul Municipal Salonta

1

 

Spitalul de Obstetrică Ginecologie Oradea

1

 

Spitalul Orăsenesc Marghita

1

 

TOTAL:

3

6.

Botosani

 

 

Spitalul Municipal Dorohoi

1

 

Spitalul de Copii Botosani

1

 

TOTAL:

2

7.

Brasov

 

 

Spitalul de Obstetrică Ginecologie Brasov

6

 

Spitalul de Pediatrie Brasov

3

 

Spitalul Municipal Făgăras

5

 

TOTAL:

14

8.

Brăila

 

 

Spitalul de Obstetrică Ginecologie Brăila

2

 

TOTAL:

2

9.

Buzău

 

 

Spitalul Judetean Buzău

 

 

Sectia Maternitate

2

 

Spitalul Orăsenesc Nehoiu

1

 

TOTAL:

3

10.

Caras-Severin

 

 

Spitalul Orăsenesc Moldova Nouă

1

 

Spitalul Orăsenesc Oravita

2

 

Spitalul Municipal Caransebes

2

 

TOTAL:

5

11.

Călărasi

 

 

Spitalul Orăsenesc Lehliu Gară

1

 

TOTAL:

1

12.

Cluj

 

 

Spitalul Municipal Turda

2

 

Spitalul Municipal Gherla

1

 

Spitalul CFR Cluj

1

 

TOTAL:

4

13.

Constanta

 

 

Spitalul Municipal Medgidia

1

 

Spitalul Municipal Mangalia

1

 

TOTAL:

2

14.

Dâmbovita

 

 

Spitalul Orăsenesc Găesti

1

 

TOTAL:

1

15.

Dolj

 

 

Spitalul Orăsenesc Filiasi

2

 

Spitalul Orăsenesc Segarcea

1

 

TOTAL:

3

16.

Galati

 

 

Spitalul Judetean Galati

3

 

Spitalul CFR Galati

1

 

TOTAL:

4

17.

Giurgiu

 

 

Spitalul Judetean Giurgiu

3

 

TOTAL:

3

18.

Gorj

 

 

Spitalul Orăsenesc Rovinari

2

 

TOTAL:

 

19.

Harghita

 

 

Spitalul Judetean Miercurea Ciuc

2

 

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc

1

 

TOTAL:

3

20.

Hunedoara

 

 

Spitalul Municipal Brad

2

 

TOTAL:

2

21.

Ialomita

 

 

Spitalul Orăsenesc Tăndărei

2

 

TOTAL:

2

22.

Iasi

 

 

Spitalul de Neurochirurgie Iasi

3

 

Spitalul Clinic nr. 2 “C.I. Parhon” Iasi

2

 

Spitalul de Urgentă “Sf. Spiridon” Iasi

4

 

Spitalul de Recuperare Iasi

3

 

Spitalul Clinic de Copii “Sf. Maria” Iasi

2

 

Spitalul de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iasi

2

 

Spitalul CFR Pascani

2

 

TOTAL:

18

 

23. Maramures

 

 

Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei

1

 

Spitalul Orăsenesc Târgu Lăpus

1

 

Spitalul Orăsenesc Borsa

2

 

TOTAL:

4

 

24. Mures

 

 

Spitalul Orăsenesc Ludus

1

 

Spitalul Municipal Sighisoara

1

 

TOTAL:

2

25.

Olt

 

 

Spitalul Municipal Caracal

2

 

TOTAL:

2

26.

Prahova

 

 

Spitalul Orăsenesc Azuga

1

 

Spitalul Orăsenesc Sinaia

1

 

Spitalul Municipal Câmpina

1

 

TOTAL:

3

27.

Satu Mare

 

 

Spitalul Orăsenesc Tăsnad

2

 

TOTAL:

2

28.

Sibiu

 

 

Spitalul Municipal Medias

2

 

Spitalul Orăsenesc Agnita

1

 

TOTAL:

3

29.

Teleorman

 

 

Spitalul Municipal Turnu Măgurele

2

 

Spitalul “Caritas” Rosiori de Vede

1

 

TOTAL:

3

30.

Timis

 

 

Spitalul Municipal Timisoara

3

 

Spitalul Orăsenesc Jimbolia

2

 

TOTAL:

5

31.

Tulcea

 

 

Spitalul Orăsenesc Măcin

1

 

Spitalul Orăsenesc Babadag

1

 

TOTAL:

2

32.

Vaslui

 

 

Spitalul de Adulti Bârlad

1

 

TOTAL:

1

33.

Vâlcea

 

 

Spitalul de Obstetrică Ginecologie Râmnicu Vâlcea

3

 

TOTAL:

3

34.

Bucuresti

 

 

Spitalul de Obstetrică Ginecologie “Polizu”

3

 

Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila”

1

 

Spitalul CFR Witing

1

 

TOTAL:

5

 

TOTAL GENERAL:

123

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii dispozitivelor medicale

 

Având în vedere:

- prevederile art. 43 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 190/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale;

- Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatură medicală nr. IB 5.866/2003;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii dispozitivelor medicale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul interimar al sănătătii,

Ionel Blănculescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2003.

Nr. 1.099.

 

ANEXĂ

LISTA

organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii dispozitivelor medicale

 

Denumirea si sediul

organismului recunoscut

pentru evaluarea conformitătii dispozitivelor medicale

Nr. de identificare

în Registrul organismelor

recunoscute

Grupa de produse

 

 

Sarcini specifice

 

 

Hotărârea Guvernului

nr. 190/2003 privind

stabilirea conditiilor

de introducere pe

piată si de utilizare

a dispozitivelor medicale, art. 18-21

SVIAM-CERT din cadrul Statiei de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale (SVIAM), bd. Nicolae Titulescu nr. 58, sectorul 1, Bucuresti

04

 

Dispozitive medicale

- Examinarea CS de tip

- Verificarea CS

- Anexa nr. 3

- Anexa nr. 4