MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 863         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 4 decembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.386. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2003

 

Lista agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea  uleiurilor minerale

 

Lista depozitelor speciale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale (completare)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2002, si al art. 68 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 400/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 8 mai 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor organiza compartimente specializate pentru problemele locatarilor în scopul sprijinirii proprietarilor pentru înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si pentru realizarea scopurilor si sarcinilor ce le revin în administrarea imobilelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Aceste compartimente vor fi compuse din specialisti în domeniul financiar-contabil si al legislatiei muncii, potrivit prevederilor art. 16 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 85/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2002.”

2. Alineatele (1), (3) si (4) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Condominiile pot fi administrate de persoane fizice atestate prin grija compartimentelor specializate înfiintate conform art. 4, angajate cu contract individual de muncă ori cu conventie civilă de prestări de servicii, sau de persoane juridice specializate, cu care se încheie un contract de administrare, potrivit hotărârii adunării generale a proprietarilor. Administratorii trebuie să prezinte garantii morale, materiale si profesionale acceptate de proprietarul clădirii pe care urmează să o administreze sau de reprezentantul legal al acestuia.

(3) Pentru administrator sau, după caz, persoana fizică gestionară a bunurilor materiale, mijloacelor bănesti sau a oricăror alte valori aflate în proprietatea, folosinta sau detinerea asociatiei de proprietari, adunarea generală a proprietarilor poate hotărî constituirea unei garantii suplimentare. Suma garantiei în numerar, prevăzută în Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritătilor sau institutiilor publice, cu modificările ulterioare, si a garantiei suplimentare nu poate depăsi valoarea mediei cheltuielilor lunare curente ale condominiului.

(4) Garantia se depune în contul bancar al asociatiei de proprietari respective si poate fi restituită gestionarului, împreună cu dobânda aferentă, la încetarea contractului/conventiei civile de prestări de servicii, în situatia în care nu a cauzat o pagubă sau când paguba a fost acoperită în întregime.”

3. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Garantia va fi constituită în maximum 6 rate lunare.”

4. La alineatul (2) al articolului 6, literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

“a) mentinerea în sigurantă a clădirii potrivit prevederilor legale si aducerea la cunostintă tuturor persoanelor care locuiesc în clădire despre starea acesteia din punct de vedere al sigurantei;

b) functionarea în bune conditii a tuturor instalatiilor, dotărilor si echipamentelor functionale aferente imobilului;”

5. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) În clădirile de locuit cu mai multe scări se pot constitui asociatii de proprietari pe una sau mai multe scări, dacă proprietatea comună aferentă poate fi delimitată si dacă este posibilă repartizarea cheltuielilor comune pe una sau mai multe scări.”

6. La alineatul (5) al articolului 18, literele a)-c) vor avea următorul cuprins:

“a) activitatea de administrare si de întretinere a condominiului, aprobarea lucrărilor de reparatii capitale si reparatii curente ce urmează a se efectua în cursul anului, încheierea contractelor cu agentii economici furnizori ai serviciilor si lucrărilor de care beneficiază asociatia de proprietari, precum si modul de realizare a obligatiilor pe care aceasta le are fată de persoanele juridice sau fizice cu care are relatii;

b) expertizarea tehnică a clădirilor care prezintă niveluri insuficiente de protectie la degradări sau avarieri si a lucrărilor de interventie/consolidare, potrivit legislatiei în vigoare;

c) bugetul de venituri si cheltuieli; stabilirea cotelor de participare pe persoană la cheltuielile aferente persoanelor cu domiciliul stabil în clădire si pentru persoanele care locuiesc temporar minimum 15 zile pe lună; stabilirea perioadei pentru care proprietarii, respectiv chiriasii, pot solicita în scris scutirea de la plata cheltuielilor pe persoană si care trebuie să fie de cel putin 15 zile pe lună; participarea proprietarilor la cheltuielile de administrare si de întretinere a clădirii; modul de folosire a fondurilor proprii; activitătile pentru care se pot încheia contracte de prestare de servicii;”

7. La alineatul (1) al articolului 19, literele a)-c) vor avea următorul cuprins:

“a) activitatea curentă de administrare si de întretinere a condominiului; derularea contractelor încheiate cu agentii economici furnizori; repartizarea lunară a cheltuielilor comune pe fiecare proprietate din condominiu, încheierea sau sistarea contractelor privind furnizarea serviciilor necesare, inclusiv pentru administrarea condominiului; angajarea personalului de administrare, întretinere si curătenie, potrivit legii, si aprobarea cheltuielilor curente;

b) urmărirea bunei functionări a instalatiilor din locuinte sau din spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă;

stabilirea măsurilor necesare functionării în bune conditii a părtilor comune ale constructiei si instalatiilor condominiului;

c) rezolvarea problemelor ridicate de membrii asociatiei de proprietari;”

8. La articolul 21, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

“(9) Asociatiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilitătii în partidă simplă vor depune la compartimentele specializate în sprijinirea si îndrumarea asociatiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv, întocmită potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.329/2001, până la data de 1 martie pentru situatia la 31 decembrie si până la data de 1 septembrie pentru situatia la 30 iunie. Asociatiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilitătii în partidă dublă vor depune situatia financiară anuală până la data de 1 martie a anului următor.”

9. Alineatul (1) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Activitatea de management al proprietătii se asigură de persoane fizice angajate fie prin contracte individuale de muncă, fie prin conventie civilă de prestări de servicii, sau de persoane juridice, prin contracte de administrare, în functie de hotărârea adunării generale a proprietarilor.”

10. Alineatul (2) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

“(2) Administratorul, persoană fizică, poate fi angajat dintre membrii asociatiei de proprietari sau dintre alte persoane cu cunostinte profesionale si trebuie atestat prin grija compartimentelor specializate pentru problemele locatarilor, organizate de consiliile locale.”

11. La alineatul (3) al articolului 22, literele c), d), f) si j) vor avea următorul cuprins:

“c) răspunderea fată de functionalitatea si integritatea elementelor proprietătii comune;

d) procurarea materialelor necesare întretinerii si reparatiilor curente ale elementelor proprietătii comune, răspunderea asupra integritătii acestora;

f) angajarea si urmărirea realizării contractelor aprobate de adunarea generală, încheiate cu persoane fizice sau juridice pentru: reparatii, închirierea unor spatii sau elemente din proprietatea comună, activităti sociale si alte tipuri de activităti. În contractele privind reparatiile se vor prevedea clauze referitoare la perioada de garantie a lucrărilor executate conform normativelor tehnice în vigoare;

j) vizitarea după o înstiintare prealabilă de minimum 15 zile, în conformitate cu prevederile din Statutul asociatiei de proprietari, referitoare la drepturile proprietarilor din condominiu, a proprietătii individuale în vederea înlăturării defectiunilor apărute la instalatiile de folosintă comună si a eliminării pierderilor care determină cresterea nejustificată a cheltuielilor asociatiei de proprietari. Dacă se constată defectiuni la instalatiile apartinând proprietătii individuale - apartament sau spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă -, se înstiintează proprietarul asupra obligatiei acestuia de a remedia defectiunile;”

12. La alineatul (3) al articolului 22 litera p), paragraful al doilea va avea următorul cuprins:

“Constituie obligatie din partea proprietarilor să anunte în scris numărul persoanelor care locuiesc temporar în condominiu, în conditiile prezentelor norme metodologice.”

13. Partea introductivă a articolului 23 si litera c) a punctului B vor avea următorul cuprins:

“Art. 23. - Proprietarii, pe lângă drepturile si îndatoririle prevăzute în Statutul asociatiei de proprietari, au si următoarele drepturi si obligatii:

…………………………..

c) să contribuie la repararea sau, după caz, la consolidarea si la mentinerea în stare de sigurantă a proprietătii comune indivize din cadrul condominiului si să permită accesul persoanelor autorizate si însotite de administratorul clădirii pentru efectuarea reparatiilor la instalatiile comune, conform prevederilor din Statutul asociatiei de proprietari.”

14. Alineatul (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Cotele de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, vor fi achitate de acestia, după caz, în termen de maximum 15 zile de la data afisării listei de plată, dată care trebuie să fie înscrisă în lista de plată respectivă. În vederea respectării termenelor legale de plată a facturilor către furnizorii de utilităti, administratorii au obligatia de a afisa lista de plată în termen de maximum 5 zile de la data primirii ultimei facturi expediate prin postă, certificată prin înscrisul de pe stampila postei, sau de la data confirmării de primire, în cazul transmiterii facturii prin curier/delegat. După o perioadă de 30 de zile de la expirarea termenului stabilit pentru plată, asociatia de proprietari poate calcula si percepe penalizări de întârziere pentru suma neachitată, în conditiile stabilite si aprobate de adunarea generală a asociatiei de proprietari, în limitele stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 85/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2002. Suma acestora nu poate depăsi suma cotei de întretinere lunară la care s-a aplicat.”

15. Alineatul (2) al articolului 35 va avea următorul cuprins:

“(2) Veniturile obtinute de asociatia de proprietari din activităti economice sau din alte activităti desfăsurate se constituie ca fond special si se vor utiliza în exclusivitate pentru îmbunătătirea confortului si eficientei condominiului, pentru întretinerea si repararea proprietătii comune. În aceste venituri se cuprind si sumele obtinute din închirierea unor spatii aflate în proprietate comună indiviză, a spatiilor pentru instalarea de reclame, firme luminoase, precum si alte venituri obtinute din orice sursă. Aceste venituri se constituie ca surse proprii ale asociatiei de proprietari, nu se repartizează proprietarilor si nu pot fi folosite la constituirea sau la completarea fondului de rulment.”

16. Alineatul (5) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

“(5) Cheltuielile pentru ridicarea reziduurilor si a gunoaielor menajere, precum si cheltuielile pentru vidanjarea haznalelor se repartizează în conformitate cu clauzele prevăzute în contractul încheiat cu furnizorul respectivului serviciu sau, în lipsa acestora, proportional cu numărul persoanelor care locuiesc curent în condominiu.”

17. La articolul 42, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Modificarea instalatiilor de distributie a utilitătilor în interiorul unui condominiu sau al unui apartament din cadrul unui condominiu poate fi făcută numai pe baza referatului tehnic de specialitate emis de furnizorul utilitătii, în care se arată efectele modificării instalatiei respective si se cuprind propuneri privind modul de repartizare a cheltuielilor pentru proprietătile din condominiu. Pe baza acestui referat adunarea generală va hotărî asupra efectuării modificării si va stabili modul de înregistrare, repartizare/defalcare a consumurilor respective, precum si modul de încasare si de efectuare a plătilor corespunzătoare consumurilor.”

18. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

“Art. 44. - Cheltuielile pe cotă-parte de proprietate sunt cheltuieli efectuate pentru întretinerea, repararea, exploatarea si, după caz, consolidarea părtilor din condominiu aflate în proprietate comună indiviză, specificate ca atare în acordul de asociere.”

19. Alineatul (2) al articolului 47 va avea următorul cuprins:

“(2) Suma aferentă cheltuielilor pentru încălzirea spatiilor aflate în proprietatea comună a tuturor proprietarilor este cea rezultată prin scăderea din valoarea înscrisă în factura aferentă consumurilor de energie termică pentru încălzire a sumei aferente încălzirii apartamentelor si spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă din cadrul condominiului.”

20. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

“Art. 48. - Cheltuielile privind consumurile de apă, canalizare, apă caldă menajeră, gaze naturale, aferente proprietătii comune, precum si cheltuielile pentru deratizarea, dezinfectia, dezinsectia condominiului se repartizează proportional cu cota-parte de proprietate indiviză care revine fiecărui proprietar din proprietatea comună, astfel cum este înscrisă în acordul de asociere sau care a fost recalculată conform prevederilor art. 45, având la bază contracte încheiate cu furnizorii acestor utilităti.”

21. Alineatul (1) al articolului 53 va avea următorul cuprins:

“Art. 53. - (1) Cheltuielile pentru încălzirea locuintelor/apartamentelor situate în condominii, indiferent de modul de înregistrare a consumului de energie termică si de sursa de agent termic, se repartizează proportional cu suprafata utilă definită în cartea tehnică a clădirii si înscrisă în actul de proprietate, iar pentru încălzirea spatiilor aflate în folosintă comună, si anume: casa scării, culoare, spălătorii, uscătorii, holuri si altele asemenea, se repartizează proportional cu cota-parte de proprietate indiviză care îi revine fiecărui proprietar, astfel cum aceasta este înscrisă în actul de proprietate sau cum a fost recalculată conform prevederilor art. 45.”

22. După alineatul (1) al articolului 53 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Asociatiile de proprietari vor evidentia cheltuielile pentru încălzire si apă caldă menajeră, separat pentru fiecare apartament, pe un borderou special a cărui formă este prezentată în anexele 1A si 1B la prezentele norme metodologice si care va fi afisat împreună cu lista pentru defalcarea celorlalte cheltuieli de întretinere.”

23. După alineatul (11) al articolului 53 se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

“(12) În borderoul prevăzut la alin. (11) se vor înscrie obligatiile de plată a căldurii si apei calde menajere pe fiecare apartament, asa cum rezultă din defalcarea facturii primite de la furnizorul de energie termică, conform alin. (1), si separat cuantumul ajutorului social aprobat în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare.”

24. Alineatele (2) si (3) ale articolului 53 se abrogă.

25. Articolul 54 va avea următorul cuprins:

“Art. 54. - Cheltuielile pentru lucrările de întretinere, reparatii si înlocuiri la antenele colective de televiziune se repartizează în raport cu numărul prizelor de televizoare prevăzute în cartea tehnică a clădirii, iar pentru cutiile postale si pentru cheile de la usa de intrare comună în clădire se repartizează în raport cu numărul locuintelor si spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă existente în condominiu.”

26. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

“Art. 61. - Consiliile locale vor constitui, prin hotărâre, o comisie de atestare care va organiza examinarea persoanelor fizice propuse de către adunările generale ale asociatiilor de proprietari pentru administrarea imobilelor.”

27. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

“Art. 63. - Pot fi atestate ca administratori de condominii numai persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au capacitate deplină de exercitiu;

b) prezintă garantii morale pentru îndeplinirea corectă a obligatiilor ce revin administratorilor.”

28. La alineatul (3) al articolului 67, litera e) va avea următorul cuprins:

“e) recomandări din partea presedintelui comitetului executiv al asociatiei de proprietari ai clădirii pentru care solicită atestarea calitătii de administrator.”

29. După alineatul (3) al articolului 67 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Legalizarea actelor care se depun pentru atestare poate fi făcută de secretarul comunei, orasului sau al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor.”

30. Alineatul (4) al articolului 67 se abrogă.

31. Articolul 68 va avea următorul cuprins:

“Art. 68. - Capacitatea de a fi atestati ca administratori de condominii a solicitantilor care au prezentat cereri în conditiile art. 67 va fi evaluată de comisia de specialitate constituită de consiliul local, în termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii.”

32. Articolul 71 va avea următorul cuprins:

“Art. 71. - (1) Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioadă nedeterminată si este valabil numai pe teritoriul administrat de autoritatea administratiei publice locale emitentă.

(2) Atestatul va mentiona datele de identitate ale titularului si autoritatea administratiei publice locale emitentă.

(3) Atestatul poate fi suspendat sau retras de către autoritatea administratiei publice locale emitentă, la propunerea motivată a compartimentului specializat al consiliului local, sesizat din oficiu sau la cererea asociatiilor de proprietari.”

33. Articolul 73 va avea următorul cuprins:

“Art. 73. - Atestarea administratorilor persoane fizice, aflati în functie la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, se va realiza până la data de 31 martie 2004.”

34. Articolul 74 va avea următorul cuprins:

“Art. 74. - Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor stabili si vor sanctiona contraventiile la prevederile prezentelor norme metodologice, prin hotărâre a consiliului local, în conditiile legii.”

35. După articolul 75 se introduce un nou articol,

articolul 76, cu următorul cuprins:

“Art. 76. - Unitătile detinătoare a cărtii tehnice a clădirilor sunt obligate să transmită cu titlu gratuit aceste cărti asociatiilor de proprietari, la solicitarea acestora. De asemenea, unitătile în arhiva cărora se găsesc proiectele clădirilor sunt obligate să elibereze asociatiilor de proprietari copii ale proiectelor de clădiri elaborate. Costul executării copiilor va fi suportat de asociatia de proprietari solicitantă.

În lipsa proiectelor, proiectantul va emite un raport cuprinzând parametrii de calcul ai clădirii, caracteristicile tehnice, dotările acesteia si instalatiile si dotările constituite în indiviziune pentru mai multi proprietari din condominiu.”

36. După anexa nr. 1 la normele metodologice se introduc anexele nr. 1A si 1B.

37. Litera b) a articolului 23 din anexa nr. 2 la normele metodologice va avea următorul cuprins:

“b) să anunte, în scris, numărul persoanelor care locuiesc temporar în clădire minimum 15 zile pe lună, conform art. 18 alin. (5) lit. c) din Normele metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2003.

Nr. 1.386.

 

ANEXA Nr. 1A

la normele metodologice

 

BORDEROU

cuprinzând costurile pentru încălzire si ajutoarele pentru încălzirea locuintelor racordate la retele de termoficare, acordate de Guvernul României

 

Titularul de contract: Asociatia .................................................................................................., bloc ......... scara ........, str. .......................................... nr. ..........., sectorul ............. codul postal ......................... Factura nr. ....................., valoarea totală ........................... lei, din care energie termică ............................. lei pentru încălzire si prepararea apei calde 

 

Nr.crt.

Nr. de

apartamente

 

Numele

si prenumele

titularului

de

apartament

Valoarea

repartizată

(lei)

 

Cuantumul ajutorului

aprobat de Guvernul

României conform

Ordonantei de urgentă

a Guvernului

nr. 81/2003

(lei)

Cuantumul ajutorului

aprobat de Guvernul

României conform

consumului

(lei)

 

 

Suma

de plată

(lei)

 

 

0

1

2

3

4

5

6=3Đ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentantul asociatiei de proprietari:

Numele si prenumele .................................................., functia ..................., data si semnătura ................................ .

Furnizor ..................................................................... Stampila

 

Prezentul borderou reprezintă documentul justificativ pentru stabilirea sumei efective de plată de către asociatia de proprietari si pentru întocmirea decontului către directia pentru dialog, familie si solidaritate socială teritorială.

Declararea de informatii false se sanctionează conform legii.

 

NOTĂ:

1. Potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2003, sumele cu titlu de ajutor, luate în considerare pentru stabilirea sumei de plată, nu pot depăsi cheltuielile efectiv repartizate pentru energia termică utilizată în scopul încălzirii locuintei si preparării apei calde.

2. Sumele înscrise la coloana 3 trebuie să reprezinte contravaloarea gigacaloriilor pentru încălzire si apă caldă, defalcate pentru apartamentele respective.

3. Prezentul borderou va fi completat si pus la dispozitie delegatului furnizorului cel târziu până la data de ….

 

ANEXA Nr. 1B

la normele metodologice

 

BORDEROU

cuprinzând costurile pentru încălzire si ajutoarele pentru încălzirea locuintelor racordate la retele de gaze naturale, acordate de Guvernul României

Titularul de contract: Asociatia ......................................................................................, bloc ..............., scara ............., str. ................................................................. nr. ....................., sectorul ......................, carnet folio ........................................  Factura nr. .................................., valoarea totală .................................. lei, din care gaze naturale ....................... lei

 

Nr.crt.

Nr. de

apartamente

 

Numele

si prenumele

titularului

de

apartament

Valoarea

repartizată

(lei)

 

Cuantumul ajutorului

aprobat de Guvernul

României conform

Ordonantei de urgentă

a Guvernului

nr. 81/2003

(lei)

Cuantumul ajutorului

aprobat de Guvernul

României conform

consumului

(lei)

 

 

Suma

de plată

(lei)

 

 

0

1

2

3

4

5

6=3Đ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul borderou reprezintă documentul justificativ pentru stabilirea sumei efective de plată de către asociatie si pentru întocmirea decontului către directia pentru dialog, familie si solidaritate socială teritorială. Declararea de informatii false se sanctionează conform legii.

 

NOTĂ:

1. Potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2003, sumele cu titlu de ajutor, luate în considerare pentru stabilirea sumei de plată, nu pot depăsi cheltuielile efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosită în perioada sezonului rece.

2. Prezentul borderou va fi completat si pus la dispozitie delegatului furnizorului cel târziu până la data de …

 

LISTA

agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

Judetul sau municipiul Bucuresti

Codul unic de înregistrare

1.

ATECHS - S.R.L.

Bacău

14194683

2.

GHERDA MANAGEMENT - S.R.L.

Bucuresti

14458378

3.

LUBROM - S.R.L.

Bucuresti

9773166

4.

LUKROM GRUP - S.R.L.

Bucuresti

15868864

5.

SCENIC AUTO - S.R.L.

Bucuresti

13302779

6.

MURA PRODIMPEX - S.R.L.

Caras-Severin

3066735

7.

GEOATLAS EXIM - S.R.L.

Dolj

15816059

8.

METALPET - S.R.L.

Galati

12671271

9.

BALDOR - S.R.L.

Harghita

7594679

10.

OYL COMPANY - S.R.L.

Ialomita

5737047

11.

DONAU PETROL - S.R.L.

Mehedinti

14082060

12.

STRATO MOB - S.R.L.

Satu Mare

13443085

13.

LUKOTEL - S.R.L.

Suceava

11903152

14.

ONERO - S.R.L.

Suceava

14497474

 

NOTĂ:

1. Ca urmare a verificărilor si controalelor efectuate de Garda Financiară, din care rezultă că nu mai sunt îndeplinite conditiile avute în vedere la autorizare, se radiază calitatea de agent economic comerciant angro de uleiuri minerale a:

- Societătii Comerciale “FANTASY OIL” - S.R.L. Sibiu, cod unic de înregistrare 15346542, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 23 iunie 2003;

- Societătii Comerciale “VILSCOLM SIB” - S.R.L., cod unic de înregistrare 785868, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 15 mai 2003.

2. Se radiază la cerere calitatea de agent economic comerciant angro a Societătii Comerciale “NIPETRO” - S.R.L. Craiova, cod unic de înregistrare 11817280, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 2 iunie 2003.

3. În nota publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 7 noiembrie 2003, ultimul alineat, în loc de Societatea Comercială “MACRO COM” - S.R.L. Covasna, codul unic de înregistrare 12928273, se va citi Societatea Comercială “MACRO COM” - S.R.L. Covasna, codul unic de înregistrare 14399980.

 

LISTA

depozitelor speciale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale (completare)

 

Nr.crt.

Denumirea societătii

comerciale autorizate

Codul unic

de înregistrare

Numărul de

autorizare la

Garda Financiarăcopyrightdsc.net

Centrală

Numărul avizului pentru

autorizarea depozitelor

speciale - Ministerul

Economiei si Comertului

Adresa depozitului special

1.

OMV ROMANIA

MINERAL

OIL - S.R.L.

Bucuresti

11201891

393.932 din

25 noiembrie 2003

70 din

6 noiembrie 2003

 

Cluj-Napoca, Str. Portelanului f.n.,

judetul Cluj (închiriat de la Societatea

Comercială “M & M OIL” - S.R.L.,

str. Samuil Micu nr. 12A, Cluj-Napoca, judetul Cluj)