MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 864         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 4 decembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

519. - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

 

817. - Decret pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor si a structurii acestora pe capitole si subcapitole si al cheltuielilor pe destinatii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj si creditele externe, pentru anul 2004.

Art. 2. - (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, detaliată la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe părti, capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 se stabileste la venituri în sumă de 152.383,0 miliarde lei, la cheltuieli în sumă de 150.308,3 miliarde lei, cu un excedent de 2.074,7 miliarde lei aferent încasărilor din contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale si care reprezintă constituirea fondului initial necesar pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2004, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04.

(4) Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli si anexele la aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.

 

CAPITOLUL II

Structura si regimul veniturilor bugetare

 

Art. 3. - (1) Constituirea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului asigurărilor pentru somaj pentru anul 2004 se realizează pe baza contributiilor sociale si a altor vărsăminte prelevate de la persoanele juridice si fizice.

(2) Contributiile si celelalte venituri prevăzute la alin. (1), de orice natură si provenientă, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum si potrivit dispozitiilor prezentei legi.

Art. 4. - Controlul fiscal pentru stabilirea, urmărirea si încasarea debitelor pe anii precedenti, în limita perioadei de prescriptie, se efectuează potrivit prevederilor actelor normative în vigoare la data operatiunilor supuse controlului.

Art. 5. - Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 sunt în sumă de 152.383,0 miliarde lei si se prezintă astfel:

- miliarde lei -copyrightdsc.net

VENITURI-TOTAL 152.383,0 din care:

a) Contributii pentru asigurări sociale 137.303,0

b) Diverse venituri 1.119,0

c) Subventii primite din bugetul de stat 13.961,0

 

CAPITOLUL III

Regimul si destinatiile cheltuielilor

 

Art. 6. - În structură economică, cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, în sumă de 150.308,3 miliarde lei, se prezintă astfel:

- miliarde lei -

CHELTUIELI-TOTAL 150.308,3 din care:

1. Cheltuieli curente 149.938,9

din acestea:

a) cheltuieli de personal 512,2

b) cheltuieli materiale si servicii 4.750,0

c) transferuri 144.140,9

d) dobânzi 535,8

2. Cheltuieli de capital 300,0

3. Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite 69,4 din acestea:

a) rambursări de credite externe 32,3

b) plăti de dobânzi si comisioane 37,1

Art. 7. - (1) Ordonatorul principal de credite are obligatia să se încadreze în cheltuielile de personal, în numărul maxim de posturi si în structura posturilor prevăzute în anexa nr. 3/04, prin stabilirea si comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizatiilor de conducere si a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar acestia ordonatorilor tertiari de credite bugetare.

(2) Sumele aferente cresterilor salariale ce se vor acorda în anul 2004 în conditiile stabilite prin lege sunt prevăzute la articolul bugetar “Cheltuieli cu salariile”, alineatul “Alte drepturi salariale”. Aceste sume se vor vira de către ordonatorul principal de credite de la alineatul “Alte drepturi salariale” la celelalte alineate pentru reflectarea corespunzătoare a cresterilor salariale aprobate potrivit legii.

(3) Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare, referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum si a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2004.

(4) Plata premiului anual aferent anului 2004 pentru personalul din institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2005, începând cu luna ianuarie 2005.

(5) Din prevederile bugetare pe anul 2004 ale institutiilor publice prevăzute la alin. (4) se asigură plata premiului annual aferent anului 2003.

Art. 8. - (1) Cheltuielile pentru deplasări, detasări, transferări, prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, nu pot fi majorate, în conditiile legii, prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli.

(2) În cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virări de credite bugetare de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu această destinatie.

Art. 9. - În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, ordonatorul principal de credite bugetare are următoarele obligatii:

a) să prezinte Ministerului Finantelor Publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, situatia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea conditiilor de desfăsurare a activitătii potrivit atributiilor stricte ale acestuia, până la sfârsitul anului;

b) să asigure ca drepturile stabilite si plătile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depăsească sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectivă;

c) să raporteze lunar plătile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele si în structura stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, care va fi emis în termen de 20 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - (1) Cheltuielile social-culturale care se finantează de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 se stabilesc în sumă de 146.855,4 miliarde lei, din care: 2.714,5 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii si 144.140,9 miliarde lei transferuri.

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 146.581,2 miliarde lei pentru asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii si 274,2 miliarde lei pentru alte cheltuieli sociale.

(3) În cadrul cheltuielilor prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat sunt cuprinse si sumele aferente efectuării etapelor de recorelare a pensiilor prevăzute a se realiza în anul 2004, în conditiile art. 168 alin. (4) si (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În anul 2004 din bugetul asigurărilor sociale de stat se va suporta diferenta dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnă si contributia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un număr de până la 445.000 de locuri, din care 380.000 de locuri la tratament balnear si 65.000 de locuri la odihnă.

(5) În anul 2004 se pot acorda gratuit 40.000 de bilete, conform reglementărilor în vigoare, pensionarilor I.O.V.R., veteranilor de război, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare, salariatilor care lucrează în locuri de muncă în conditii speciale prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si categoriilor de asigurati prevăzute la art. 109 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de către unitătile de tratament aflate în proprietatea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, la propunerea presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, neputând depăsi tarifele din unitătile similare cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii.

(7) În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament sau de odihnă aceluiasi beneficiar.

(8) Biletele de tratament balnear se distribuie asiguratilor din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si pensionarilor de către casele teritoriale de pensii.

(9) Biletele de odihnă finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat sunt destinate salariatilor din institutiile publice, asigurati în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, iar contravaloarea acestor bilete, după deducerea sumelor încasate de la beneficiari, se recuperează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, de la capitolul “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul “Transferuri”.

(10) Contravaloarea biletelor de odihnă este decontată de Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu prestatorii de servicii.

(11) Criteriile, modul de distribuire si contributia individuală sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor si criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale.

(12) Biletele de odihnă si tratament acordate în conditiile prezentului articol pot fi atribuite si membrilor de familie, sot sau sotie, după caz, si copii minori care urmează cursurile de zi ale unei institutii de învătământ preuniversitar, acreditată conform legii, dacă însotesc titularii de drept.

(13) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei poate stabili, împreună cu Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Român de Informatii, numărul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contributia plătită de acestia fiind stabilită în mod similar cu cea pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, iar diferenta fiind suportată din bugetele respectivilor ordonatori de credite.

Art. 11. - (1) Cheltuielile pentru alte actiuni care se finantează de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 se stabilesc în sumă de 2.917,0 miliarde lei, din care: 512,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 2.035,4 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 300,0 miliarde lei cheltuieli de capital si 69,4 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite.

(2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 2.917,0 miliarde lei pentru cheltuieli de administrare ale fondului.

(3) Taxele postale percepute de Compania Natională “Posta Română” - S.A. pentru prestatiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurări sociale de stat si a celor de asigurări pentru somaj în anul 2004 sunt stabilite în sumă de 1.858,5 miliarde lei, din care 1.766,0 miliarde lei pentru asigurări sociale de stat si 92,5 miliarde lei pentru asigurări pentru somaj.

Art. 12. - Cheltuielile pentru plăti de dobânzi si alte cheltuieli care se suportă de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 se stabilesc în sumă de 535,8 miliarde lei, reprezentând dobânda datorată Trezoreriei Statului.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii referitoare la bugetele fondurilor speciale

 

Art. 13. - (1) Sinteza veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2004, constituit în baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, detaliată la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe părti, capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, este prevăzută în anexa nr. 1/06.

(2) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2004, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/06.

(3) Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli si anexele la aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 3/06.

(4) Pentru centrele de pregătire si perfectionare profesională din cadrul fundatiilor româno-germane din Arad, Sibiu si Timisoara, stabilite prin Protocolul româno-german, semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, în bugetul asigurărilor pentru somaj, la capitolul 57.06 “Învătământ” este cuprinsă si suma de 7,7 miliarde lei, reprezentând contributia părtii române la finantarea activitătilor fundatiilor respective, potrivit Întelegerii dintre Guvernul României si Guvernul Germaniei cu privire la continuarea proiectului “Promovarea calificării profesionale”.

(5) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, este de 1.500,0 miliarde lei.

(6) Cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat în anul 2004 unui beneficiar de credite, din suma prevăzută la alin. (5), este de 10,0 miliarde lei.

Art. 14. - Prevederile art. 7-9 se aplică si bugetului asigurărilor pentru somaj.

 

CAPITOLUL V

Responsabilităti în aplicarea legii

 

Art. 15. - Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structură si între bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul asigurărilor pentru somaj, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe, prevăzute în anexele la aceste bugete, în functie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.

Art. 16. - Se interzice ordonatorului principal de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investitii în continuare, respectiv de la obiectivele de investitii noi la pozitia “Alte cheltuieli de investitii”, cuprinse în programele de investitii publice anexe la bugetul acestuia.

Art. 17. - (1) În bugetul asigurărilor sociale de stat si în bugetul asigurărilor pentru somaj sunt prevăzute, după caz, si sumele reprezentând contributia Guvernului României la realizarea programelor si proiectelor cu finantare internatională.

(2) Ordonatorul principal de credite are obligatia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2004, să asigure integral si cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor si proiectelor cu finantare internatională, precum si a celor necesare finantării angajamentelor asumate prin documentele de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.

(3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Transferuri”, alineatele “Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contributia persoanelor aflate în concediu medical, concediu medical pentru sarcină si lăuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani”, “Transferuri din bugetul asigurărilor pentru somaj către bugetul asigurărilor sociale de stat” si “Transferuri din bugetul asigurărilor pentru somaj către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”, la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.

(4) Sumele reprezentând contributia Guvernului la realizarea obiectivelor de investitii cu finantare externă de la titlul “Cheltuieli de capital” nu pot fi redistribuite la alte obiective de investitii.

Art. 18. - (1) Sumele destinate plătii cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plătii eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Nationale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetul asigurărilor pentru somaj la titlul “Transferuri”.

(2) În vederea asigurării plătii la scadentă a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, precum si a rambursărilor de credite externe, a plătilor de dobânzi si a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an.

(3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum si între alineatele articolelor de cheltuieli “Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi si comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite”.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 19. - În bugetele institutiilor publice, finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat si din bugetul asigurărilor pentru somaj, indiferent de subordonare, nu se pot prevedea sume pentru acordarea tichetelor de masă.

Art. 20. - Cuantumul fix al indemnizatiei pentru însotitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadrati în gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se stabileste în anul 2004 la nivelul salariului de bază minim brut pe tară.

Art. 21. - (1) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 este de 7.682.000 lei. Potrivit prevederilor art. 80 si 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale va stabili valoarea punctului de pensie, la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza unui coeficient egal cu 39% care se aplică la valoarea de 6.800.000 lei reprezentând salariul mediu brut estimat pentru trimestrul I al anului 2004.

(2) Valoarea punctului de pensie, calculată conform prevederilor alin. (1), nu poate fi mai mică decât cea reglementată pentru luna decembrie 2003.

(3) Actualizarea valorii punctului de pensie se realizează, în conditiile prevăzute la art. 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, în functie de posibilitătile financiare, în cursul executiei bugetare, de regulă în ultima lună a trimestrului.

Art. 22. - Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, în conditiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 7.682.000 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 3.841.000 lei.

Art. 23. - (1) În anul 2004 cotele de contributie de asigurări sociale se stabilesc în baza art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează:

a) pentru conditii normale de muncă - 31,5%;

b) pentru conditii deosebite de muncă - 36,5%;

c) pentru conditii speciale de muncă - 41,5%.

(2) Cota contributiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, este de 9,5%, indiferent de conditiile de muncă.

Art. 24. - (1) În anul 2004 cota de contributie la bugetul asigurărilor pentru somaj datorată de angajatori, prevăzută la art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, este de 3%.

(2) Cota de contributie la bugetul asigurărilor pentru somaj datorată de persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru somaj, prevăzută la art. 28 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, este în anul 2004 de 4%.

Art. 25. - (1) Sumele aferente cotei de 0,5% prevăzute de lege pentru asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, datorate de angajatori si de persoanele fizice care încheie contracte individuale de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale si care în acelasi timp sunt asigurate în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, se adaugă la contributiile de asigurări sociale datorate de acestia si se virează la bugetul asigurărilor sociale de stat, în conditiile si la termenele stabilite de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În cazul somerilor cuprinsi la cursurile de formare profesională, sumele aferente cotei de 0,5% se adaugă la contributia de asigurări datorată pentru someri si se virează la bugetul asigurărilor sociale de stat.

(3) În primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei în care a expirat termenul prevăzut de lege pentru plata contributiei de asigurări sociale, casele judetene de pensii si Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti calculează contributia aferentă cotei de 0,5% si o virează la Trezoreria Statului întru-un cont distinct, deschis pe seama Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pentru constituirea fondului initial necesar pentru functionarea sistemului de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale.

(4) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va vira în contul mentionat la alin. (3) disponibilitătile bănesti aferente acestui fond, existente la 31 decembrie 2003.

Art. 26. - În anul 2004 cheltuielile pentru organizarea si functionarea sistemului de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale sunt cuprinse în cheltuielile de administrare a sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

Art. 27. - În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerul Finantelor Publice vor elabora norme metodologice în aplicarea prevederilor art. 25 si 26.

Art. 28. - Anexele nr. 1/04-3/04*) si 1/06-3/06*) fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 24 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 3 decembrie 2003.

Nr. 519.


*) Anexele nr. 1/04-3/04 si 1/06-3/06 sunt reproduse în facsimil.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2003.

Nr. 817.