MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 868         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 5 decembrie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 427 din 18 noiembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Decizia nr. 429 din 18 noiembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. a), art. 2 alin. 1 lit. f) si ale art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.387. - Hotărâre privind diminuarea cheltuielilor si deficitului bugetului de stat si suplimentarea cheltuielilor si deficitului bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 427

din 18 noiembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Luminita Mari-Jeane Eftimie în Dosarul nr. 938/2003 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

La apelul nominal răspund părtile Tudora Ispas si Florin Naidin, prin reprezentant, lipsind autoarea exceptiei si celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Părtile prezente solicită Curtii Constitutionale respingerea exceptiei ca fiind neîntemeiată, depunând în acest sens note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate a art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, arătând că termenul reglementat de acest text de lege nu încalcă dispozitiile constitutionale prevăzute de art. 44, referitoare la dreptul de proprietate privată, si invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale în această materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 8 aprilie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 938/2003, Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Luminita Mari-Jeane Eftimie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, se arată că prin reglementarea prevăzută de art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 aduce atingere directă dreptului de proprietate si imprescriptibilitătii acestui drept, întrucât se limitează expres posibilitatea de a cere în justitie constatarea nulitătii absolute a unor acte juridice de înstrăinare care au drept obiect imobile preluate în mod abuziv de stat.

Autoarea exceptiei consideră că argumentul potrivit căruia “justificarea majoră a adoptării acestei prevederi a fost aceea a asigurării securitătii circuitului civil” este neîntemeiat, actiunile fostilor proprietari urmând a fi supuse controlului justitiei. Se sustine că “nu ar plana nici un fel de insecuritate asupra circuitului juridic, a motiva în acest fel adoptarea acestui art. 46 alin. (5) însemnând a suspecta justitia că nu ar fi capabilă să-si îndeplinească rolul, acela de garant al legalitătii si al statului de drept, conform art. 123 din Constitutia României”.

Se mai arată că prin instituirea termenului prevăzut de art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, fostii proprietari sunt împiedicati să promoveze actiuni în justitie în situatiile în care au aflat cu întârziere de existenta unor contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu încălcarea dispozitiilor legale, din cauza refuzului autoritătilor care le-au încheiat de a le comunica, fiind nesocotit astfel dreptul de proprietate, drept real imprescriptibil, ocrotit de art. 41 din Constitutie.

Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti apreciază că textul de lege invocat nu afectează regimul proprietătii, ci pe acela al nulitătii anumitor acte juridice civile, care, de altfel, fiind reglementat de lege (imprescriptibilitatea actiunilor în nulitate absolută este prevăzută de Decretul nr. 167/1958), iar nu de Constitutie, oferă legiuitorului posibilitatea de a deroga de la normele generale, când situatii speciale o impun.

De asemenea, textul atacat nu interzice accesul la justitie ori controlul judecătoresc, ci doar stabileste conditiile de exercitiu al actiunii în nulitatea unei conventii si limitele în care aceasta poate fi exercitată.

Rămâne la latitudinea legiuitorului de a stabili situatiile în care este oportună limitarea în timp a exercitiului unor actiuni, în functie de specificitatea unor domenii, pentru a nu se perpetua la nesfârsit rezolvarea unor situatii juridice deosebite si incertitudinea ce planează asupra lor.

În concluzie, instanta apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul arată că dispozitiile art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 dau expresie particularitătilor specifice regimului juridic al nulitătii actelor de înstrăinare având ca obiect imobile ce cad sub incidenta legii si sunt menite să grăbească clarificarea situatiei juridice a acestora, prevenind eventualele contestatii sau litigii privind titlul juridic în temeiul căruia sunt stăpânite si folosite asemenea imobile.

Derogarea de la dreptul comun în materia prescriptiei extinctive, prin instituirea unui termen special, în care persoanele interesate se pot adresa autoritătilor publice, nu reprezintă o încălcare a art. 41 din Constitutie, ci o normă juridică specială fată de reglementarea generală, impusă de necesitatea transării situatiei juridice a unor imobile.

Prin urmare, se apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că instituirea unui termen derogator de la dreptul comun, înăuntrul căruia o persoană are posibilitatea de a se adresa instantei de judecată, nu încalcă art. 21 din Constitutie. Reglementarea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti este de competenta exclusivă a legiuitorului, care poate stabili reguli deosebite în considerarea unor situatii speciale.

Pe de altă parte, se apreciază că dreptul fostului proprietar de a i se restitui imobilul se naste în viitor, astfel încât prevederile privind garantarea si ocrotirea proprietătii, consacrate de art. 41 din Constitutie, se aplică numai după reconstituirea dreptului de proprietate, ca efect al aplicării dispozitiilor Legii nr. 10/2001. În acest sens s-a pronuntat Curtea Constitutională prin deciziile nr. 41/2003 si 43/2003.

În ceea ce priveste invocarea încălcării dispozitiilor art. 123 din Constitutie, se precizează că aceste critici sunt nerelevante pentru solutionarea exceptiei, neavând incidentă în cauză.

Se consideră astfel că prevederile art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate,

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001.

Textul legal criticat are următorul continut:

- Art. 46 alin. (5): “Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune se prescrie în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.” Termenul de un an, prevăzut de textul de lege criticat, a fost prelungit succesiv cu câte trei luni, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 13 august 2001, si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 12 noiembrie 2001.

Autoarea exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 21, 41 si 123 din Constitutia României, care, ulterior sesizării, a fost modificată si completată prin Legea de revizuire nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constitutie, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din data de 31 octombrie 2003, cu reactualizarea denumirilor si dându-se textelor o nouă numerotare. Textul constitutional are următorul continut:

- Art. 21 alin. (1) si (2): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 44 alin. (1) si (2): “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. [...]”;

- Art. 124: “(1) Justitia se înfăptuieste în numele legii.

(2) Justitia este unică, impartială si egală pentru toti.

(3) Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că dispozitiile art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, de exemplu, prin Decizia nr. 33 din 28 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 5 iunie 2003, si prin Decizia nr. 296 din 8 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 12 august 2003.

Cu acel prilej s-a retinut că liberul acces la justitie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care se înfăptuieste actul de justitie, a căror stabilire este de competenta exclusivă a legiuitorului, solutie ce rezultă din dispozitiile constitutionale ale art. 125 alin. (3), potrivit cărora “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”.

În considerentele aceleiasi decizii se retine că, pentru situatii deosebite, legiuitorul poate stabili reguli speciale de procedură, precum si modalităti de exercitare a drepturilor procesuale, astfel încât liberul acces la justitie să nu fie afectat.

În jurisprudenta sa Curtea a constatat că sinstitutia prescriptiei, în general, si termenele în raport cu care îsi produce efectele aceasta nu pot fi considerate de natură să îngrădească accesul liber la justitie, finalitatea lor fiind, dimpotrivă, de a-l facilita, prin asigurarea unui climat de ordine, indispensabil exercitării în conditii optime a acestui drept constitutional, prevenindu-se eventualele abuzuri si limitându-se efectele perturbatoare asupra stabilitătii si securitătii raporturilor juridice civile.

Exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigente, cărora li se subsumează si instituirea unor termene, după a căror expirare valorificarea respectivului drept nu mai este posibilă. […] Art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 recunoaste dreptul titularului la exercitarea actiunii în constatarea nulitătii absolute a actelor juridice de înstrăinare a imobilelor preluate în mod abuziv si asigură posibilitatea de valorificare a acestuia în cadrul unui termen, impus de ratiuni sociale majore, respectiv de evitarea unor stări de incertitudine prelungite în

ceea ce priveste raporturile juridice civile, precum si de asigurarea stabilitătii si securitătii acestora, cu atât mai importante cu cât au ca obiect dreptul de proprietate”.

În ceea ce priveste critica referitoare la încălcarea art. 44 din Constitutie, Curtea constată că, în argumentarea criticii sale, autorul exceptiei pleacă de la o premisă gresită constând în absolutizarea exercitiului prerogativelor dreptului său de proprietate, făcând abstractie de prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, republicată, potrivit cărora “continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege”, ca si de cele ale art. 136 alin. (5) care consacră caracterul inviolabil al proprietătii private, “în conditiile legii organice”.

Potrivit acestor dispozitii, legiuitorul ordinar este, asadar, competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în acceptiunea principială conferită de Constitutie, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel niste limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat. Sub acest aspect, Curtea constată că, prin reglementarea dedusă controlului, legiuitorul nu a făcut decât să dea expresie acestor imperative, în limitele si potrivit competentei sale constitutionale.

Pe de altă parte, Curtea constată că imprescriptibilitatea, consfintită cu titlu de principiu în legislatia civilă, nu este consacrată ca atare de Constitutie. Asa fiind, legiuitorul poate, în considerarea unor ratiuni majore, să deroge de la acest principiu, asa cum a procedat prin norma dedusă controlului, fără a îndreptăti calificarea reglementării respective ca fiind neconstitutională.

Mai mult, independent de ratiunile înfătisate, împrejurarea că persoana interesată, desi cunostea sau ar fi trebuit să cunoască termenul de introducere a actiunii în constatarea nulitătii, precum si consecintele juridice ale nerespectării acestuia, nu s-a conformat exigentei legale, aceasta invocând, de fapt, propria sa culpă (cu atât mai putin scuzabilă cu cât respectivul termen a fost prelungit de două ori), lipseste de îndreptătire critica reglementării în cauză, potrivit principiului “nemo auditur propriam turpitudinem allegans”.

În sfârsit, referitor la invocarea, în sustinerea criticii de neconstitutionalitate, a art. 124 din Constitutie, Curtea retine că aceasta este irelevantă, între textul legal dedus controlului si norma constitutională invocată nefiind posibilă nici o coliziune, date fiind domeniile de incidentă diferite.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1, al art. 2-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Luminita Mari-Jeane Eftimie în Dosarul nr. 938/2003 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 noiembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 429

din 18 noiembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. a), art. 2 alin. 1 lit. f) si ale art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. a), art. 2 alin. 1 lit. f) si ale art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Lampres” - S.R.L. în Dosarul nr. 888/CV/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de muncă si litigii de muncă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, deoarece textele criticate de autor nu înfrâng principiul neretroactivitătii legilor. De asemenea, nu se poate sustine că se aduce atingere dreptului de proprietate privată, confiscarea mărfurilor, produselor sau sumelor de bani care au servit sau au fost destinate să servească la săvârsirea anumitor contraventii determinate ori care au fost dobândite prin săvârsirea contraventiei constituind o măsură pe care legiuitorul are libertatea să o adopte în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (9) din Constitutie, republicată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 aprilie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 888/CV/2003, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a Conflicte de muncă si litigii de muncă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 lit. a), art. 2 alin. 1 lit. f) si ale art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Exceptia a fost ridicată, în dosarul de mai sus, de recurenta Societatea Comercială “Lampres” - S.R.L.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că prevederile art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990, potrivit cărora efectuarea de acte sau fapte de comert de natura celor prevăzute de Codul comercial sau în alte legi, fără îndeplinirea conditiilor stabilite de lege, constituie contraventie si se sanctionează cu amenda contraventională prevăzută de art. 2 alin. 1 lit. f) din acelasi act normativ, ar încălca principiul constitutional al neretroactivitătii legii consacrat de art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală, întrucât conditiile speciale prevăzute de textul criticat sunt mentionate în Ordonanta Guvernului nr. 27/2000, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2000, acte normative ce au intrat în vigoare ulterior Legii nr. 12/1990.

Referitor la art. 6 din Legea nr. 12/1990, autorul exceptiei consideră că acesta încalcă dispozitiile art. 41 alin. (7) din Constitutie, deoarece confiscarea sumei obtinute din vânzarea mărfurilor aduce atingere protectiei

proprietătii private, având în vedere că valoarea supusă confiscării include si suma de bani reprezentând contravaloarea unor mărfuri dobândite în mod licit si reinvestită ulterior.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de muncă si litigii de muncă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece legiuitorul are dreptul să stabilească faptele ce constituie contraventie si care constituie activităti comerciale ilicite. Aplicarea acestor dispozitii si încadrarea juridică a faptelor comise constituie atributul organelor de aplicare a legii. Art. 6 din Legea nr. 12/1990 se referă la bunuri ce rezultă din activităti ilicite (contraventii) si nu la bunuri dobândite în mod licit. Prezumtia de legalitate a dobândirii bunurilor este răsturnată numai în cazul în care se constată săvârsirea unei contraventii.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, “Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei”. Or, aspectele invocate de autorul exceptiei se referă la modul de aplicare a legii în timp, care este un atribut exclusiv al instantelor judecătoresti.

Dispozitiile art. 6 din Legea nr. 12/1990 se referă la bunuri sau venituri al căror caracter ilicit a fost deja stabilit. Prin textul contestat se stabilesc conditiile în care se realizează confiscarea acestor bunuri, caracterul lor ilicit rezultând tocmai din constatarea contraventiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctul lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 lit. a), art. 2 alin. 1 lit. f) si art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8 august 1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 20 iunie 1991, cu modificările si completările ulterioare, care au următorul continut:

- Art. 1 lit. a): “Constituie activităti comerciale ilicite si atrag răspunderea contraventională sau penală, după caz, fată de cei care le-au săvârsit, următoarele fapte:

a) efectuarea de acte sau fapte de comert de natura celor prevăzute în Codul comercial sau în alte legi, fără îndeplinirea conditiilor stabilite prin lege;”;

- Art. 2 alin. 1 lit. f): “Constituie contraventii faptele prevăzute în art. 1 lit. a)-k), dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni si se sanctionează după cum urmează: [É]

f) faptele de la lit. a), b), e), g), i), j) si k), în cazul în care au fost săvârsite de persoane juridice, cu amendă de la 600.000 lei la 2.000.000 lei.”;

- Art. 6: “Mărfurile sau produsele care au servit sau au fost destinate să servească la săvârsirea vreuneia din faptele prevăzute de art. 1 lit. a), b), d), e), g) si j), dacă sunt ale contravenientului sau ale agentului economic, precum si sumele de bani si lucrurile dobândite prin săvârsirea contraventiei se confiscă si se valorifică în conditiile legii, contravaloarea lor făcându-se venit la bugetul administratiei publice centrale.

Veniturile obtinute ilicit de persoanele fizice sau juridice din activitătile prevăzute la art. 1, precum si încasările în întregime din vânzarea mărfurilor a căror provenientă nu este dovedită se confiscă si se fac venit la bugetul administratiei publice centrale.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 15 alin. (2) si ale art. 41 alin. (7) din Constitutie. În urma aprobării Legii de revizuire a Constitutiei si a republicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, prevederile constitutionale au următorul continut:

- Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.”;

- Art. 44 alin. (8): “Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile art. 1 lit. a) si ale art. 2 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 12/1990 încalcă principiul neretroactivitătii legilor, consacrat prin art. 15 alin. (2) din Constitutie, întrucât permite aplicarea de sanctiuni contraventionale pentru încălcarea unor norme stabilite ulterior, prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, si anume pentru comercializarea băuturilor alcoolice, fără autorizatie de comercializare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că sustinerea referitoare la încălcarea principiului neretroactivitătii legilor este nefondată întrucât nu este vorba de fapte anterioare dispozitiei legale atacate, ci de fapte ulterioare, intrând, în consecintă, în sfera temporală de aplicabilitate a legii.

Este nefondată si sustinerea că măsura confiscării dispusă prin art. 6 din Legea nr. 12/1990 ar contraveni dispozitiilor art. 44 alin. (8) din Constitutie, republicată, dat fiind că măsura la care se referă autorul exceptiei se întemeiază tocmai pe prevederile textului constitutional mentionat, care în alin. (9) prevede că bunurile destinate, folosite sau rezultate din contraventii - situatie în care se găseste si suma de bani confiscată de la autorul exceptiei - pot fi confiscate în conditiile legii.

Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 1 lit. a) si ale art. 6 alin. 1 si 2 din Legea nr. 12/1990, republicată si modificată, respingând exceptii de neconstitutionalitate având acelasi obiect, prin deciziile nr. 48 din 10 martie 1998 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 22 aprilie 1998), nr. 150 din 17 aprilie 2003 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 25 aprilie 2003) si nr. 300 din 1 iulie 1997 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 22 octombrie 1997).

Deoarece în spetă nu au fost invocate elemente noi, care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutiile si considerentele deciziilor mentionate mai sus îsi păstrează valabilitatea si în acest

caz, astfel încât prezenta exceptie de neconstitutionalitate urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d), al art. 147 alin. (4), al art. 15 alin. (2) si al art. 44 alin. (8) din Constitutie, republicată, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. a), art. 2 alin. 1 lit. f) si ale art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Lampres” - S.R.L. în Dosarul nr. 888/CV/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de muncă si litigii de muncă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 noiembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind diminuarea cheltuielilor si deficitului bugetului de stat si suplimentarea cheltuielilor si deficitului bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. III alin. (2) din Legea nr. 500/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003, al art. 45 din Ordonanta de urgentă a Guvernului privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate nr. 150/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă diminuarea cheltuielilor, respectiv a Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului si a deficitului bugetului de stat pe anul 2003 cu suma de 2.000.000.000 mii lei.

Art. 2. - (1) Se aprobă suplimentarea cheltuielilor si deficitului bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003 cu suma de 2.000.000.000 mii lei, după cum urmează:

a) 523.000.000 mii lei la Cap. 62.16 “Servicii medicale si medicamente”, pentru efectuarea plătilor în contul datoriilor înregistrate la 31 decembrie 2002 pentru servicii medicale si medicamente în limita indicatorilor realizati, fiind interzisă încheierea de angajamente legale din această sumă;

b) 737.000.000 mii lei la Cap. 62.16 “Servicii medicale si medicamente” pentru medicamente cu si fără contributie personală acordate asiguratilor în tratamentul ambulatoriu, în vederea plătii datoriilor înregistrate, pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, la medicamentele eliberate prin farmaciile cu circuit deschis în limita contractelor încheiate în anul 2003;

c) 510.000.000 mii lei la Cap. 62.16 “Servicii medicale si medicamente” pentru decontarea serviciilor medicale spitalicesti aferente anului 2003 în vederea achitării drepturilor salariale în cadrul indicatorilor realizati;

d) 74.200.000 mii lei la Cap. 62.16 “Servicii medicale si medicamente”, pentru servicii medicale de urgentă prespitalicesti si alte tipuri de transport medical, în vederea acoperirii unor cheltuieli aferente anului 2003;

e) 155.800.000 mii lei la Cap. 73.16 “Cheltuieli de administrare a fondului”, titlul “Cheltuieli de capital”.

(2) Deficitul bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate se acoperă din disponibilitătile din anii precedenti înregistrate la acest buget.

(3) Se autorizează Ministerul Sănătătii, prin Casa Natională de Asigurări de Sănătate, să introducă modificările prevăzute la alin. (1) în volumul si în structura bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003 si să le comunice Ministerului Finantelor Publice în termen de 5 zile.

(4) Ordonatorii de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările prevăzute la art. 1 în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brânzan

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2003.

Nr. 1.387.