MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 869         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 8 decembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

22. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECRETE

 

818. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la “Mecanismul comunitar de facilitare a întăririi cooperării în interventiile de asistentă în domeniul protectiei civile”, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.399. - Hotărâre pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45-75 CP DIN, si echipamente agricole noi, cu finantare de la bugetul de stat

 

            1.402. - Hotărâre privind finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului peanul 2003 a lucrărilor de executie pentru unele obiective de investitii, consolidări si reabilitări de imobile din învătământul preuniversitar

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 41 alin. (3) si al art. 57 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 14 septembrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La Anexa nr. II - Comisia economică – domnul senator Avram Dan - Grupul parlamentar al P.N.L. – se include în componenta comisiei în locul domnului senator Sârbulescu Ion - Grupul parlamentar al P.N.L.;

2. La Anexa nr. IV - Comisia pentru buget, finante si bănci - domnul senator Sârbulescu Ion - Grupul parlamentar al P.N.L. - se include în componenta comisiei în locul domnului Constantinescu Dan, demisionat din calitatea de senator;

3. La Anexa nr. VI - Comisia pentru politică externă - domnul senator Cozmâncă Octavian - Grupul parlamentar al P.S.D. - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Athanasiu Alexandru - Grupul parlamentar al P.S.D.

4. La Anexa nr. X - Comisia pentru învătământ, stiintă si tineret - domnul senator Hoha Gheorghe – Grupul parlamentar al P.S.D. - se include în componenta comisiei în locul doamnei senator Bălan Angela-Mihaela - Grupul parlamentar al P.R.M.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 2 decembrie 2003.

Nr. 22.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la “Mecanismul comunitar de facilitare a întăririi cooperării în interventiile de asistentă în domeniul protectiei civile”, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 360 din 13 noiembrie 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Memorandumul de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la .Mecanismul comunitar de facilitare a întăririi cooperării în interventiile de asistentă în domeniul protectiei civile”, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 2002, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 3 decembrie 2003.

Nr. 818.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45-75 CP DIN, si echipamente agricole noi, cu finantare de la bugetul de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 15 lit. a), b) si c) si al art. 32 din Legea nr. 454/2003 privind conditiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură si silvicultură, precum si al pct. III liniuta a 5-a din anexa la aceeasi lege,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45-75 CP DIN, si echipamente agricole noi, cu finantare de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2003.

Nr. 1.399.

 

ANEXĂ

 

PROGRAM

privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45-75 CP DIN, si echipamente agricole noi, cu finantare de la bugetul de stat

 

1. Obiective

Pentru dezvoltarea procesului investitional în agricultură si cresterea gradului de mecanizare a lucrărilor agricole, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului acordă producătorilor agricoli, denumiti în continuare beneficiari, o alocatie echivalentă cu 45% din pretul tractoarelor si echi- pamentelor agricole noi (inclusiv T.V.A.).

Obiectivele care se au în vedere prin acordarea acestei alocatii sunt:

a) sprijinirea înfiintării si dezvoltării activitătilor agricole;

b) cresterea graduală a numărului de tractoare agricole noi si de echipamente agricole noi pentru îmbunătătirea înzestrării tehnice din agricultură;

c) crearea de noi locuri de muncă si atragerea tinerilor pentru îmbrătisarea meseriei de mecanizator agricol;

d) îmbunătătirea indicilor calitativi si cantitativi ai productiei vegetale;

e) capitalizarea si facilitarea accesului la credite al producătorilor agricoli.

2. Surse

a) Sursa este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului - capitolul 67.01 “Agricultura si silvicultura”, titlul “Transferuri”, alineatul 40.53 “Sprijinirea producătorilor agricoli”.

b) Suma necesară derulării Programului pentru achizitionarea de tractoare agricole noi si de echipamente agricole noi este de 600 miliarde lei.

c) Suma prevăzută la lit. b) se acordă producătorilor agricoli pentru cumpărarea de tractoare agricole noi si de echipamente agricole noi din bugetul anilor 2003 si 2004.

3. Beneficiari

Beneficiarii programului sunt producătorii înregistrati în evidentele agricole, persoane fizice sau juridice.

4. Conditii de eligibilitate

A. Ocupatia: cultivarea pământului si/sau cresterea animalelor.

B. Asigurarea avansului de 55% din pretul tractoarelor agricole noi si al echipamentelor agricole noi.

C. Nu se aprobă cererile de acordare a alocatiei bugetare, dacă societătile comerciale sunt în curs de privatizare ori în lichidare judiciară sau administrativă.

D. Agentii economici producători de tractoare agricole si echipamente agricole vor declara pe propria răspundere, printr-o anexă la factura pro forma, că în contractele de livrare vor stipula următoarele:

- că îndeplinesc prevederile Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare;

- că mentin constante preturile tractoarelor si echipamentelor agricole până la livrarea acestora către beneficiari;

- că acordă garantie pe o perioadă de 18 luni de la data livrării tractoarelor si echipamentelor agricole si că asigură piesele de schimb necesare pe o perioadă cel putin egală cu durata normală de functionare, asa cum este prevăzută în Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/1998.

E. Nu pot beneficia de sprijin financiar în agricultură si silvicultură persoanele fizice si juridice care înregistrează datorii restante către bugetul de stat sau bugetul local, persoanele fizice sau juridice care au furnizat autoritătilor date false, eronate sau incomplete, arendatorul sau concedentul terenurilor agricole.

5. Destinatia alocatiei

a) Alocatia de 45% din pretul de achizitie (inclusiv T.V.A.) se acordă pentru procurarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45-75 CP DIN, cu preturi pe CP DIN maxime de 265 euro - CIP România, si pentru echipamente agricole noi.

b) Înstrăinarea tractoarelor si a echipamentelor agricole, înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la livrarea acestora, este interzisă si atrage restituirea alocatiei acordate, actualizată cu rata inflatiei, de către beneficiarul alocatiei, inclusiv plata de penalităti la bugetul de stat, potrivit legii.

c) Sumele recuperate din restituirea alocatiei, conform prevederilor lit. b), se vor vira la bugetul de stat.

6. Acordarea alocatiei

Alocatia de 45% din pretul tractoarelor agricole noi si al echipamentelor agricole noi (inclusiv T.V.A.) se acordă de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în urma analizei si aprobării cererilor beneficiarilor programului.

În acest scop:

a) solicitantii se adresează directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază se află exploatatia agricolă, unde vor depune o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 1, însotită de actele doveditoare privind încadrarea în categoriile prevăzute la pct. 3 si îndeplinirea conditiilor mentionate la pct. 4;

b) directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, înregistrează cererile, le analizează si, în termen de 5 zile lucrătoare, comunică în scris solicitantului avizul cererii;

c) beneficiarii se adresează agentilor economici producători de tractoare si/sau echipamente agricole ori reprezentantilor acestora din teritoriu, prezentând avizul directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în vederea achizitionării tractoarelor agricole noi si a echipamentelor agricole noi, conform prezentului program, unde se întocmesc:

- factura pro forma emisă de agentul economic producător de tractoare agricole si/sau de echipamente agricole;

- declaratia pe propria răspundere a acestuia, care va cuprinde datele solicitate de autorităti, potrivit prevederilor art. 20 din Legea nr. 454/2003 privind conditiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură si silvicultură;

- documentul de plată care atestă plata avansului de 55% din pretul de achizitie al tractoarelor agricole noi si/sau al echipamentelor agricole noi (inclusiv T.V.A.) în contul agentului economic producător; plata avansului de 55% poate fi făcută si în rate, precum si prin credit furnizor, în baza contractului încheiat între părti, caz în care se face dovada achitării primei rate;

d) beneficiarii prezintă directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, documentele prevăzute la lit. c);

e) directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, aprobă valoarea alocatiei cuvenite în baza prezentului program, în termen de 3 zile lucrătoare, după verificarea documentatiei depuse de solicitant;

f) beneficiarii si agentii economici producători, prin reprezentantii acestora, au obligatia de a transmite la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în termen de 3 zile lucrătoare de la data achizitionării/livrării, copii de pe factura fiscală si de pe procesul-verbal de receptie.

7. Modul de decontare

a) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după aprobarea alocatiei, transmit zilnic Directiei generale buget-finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, zilnic, necesarul de fonduri pentru acoperirea volumului alocatiilor aprobate, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

b) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, pe baza solicitărilor directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, corespunzător tractoarelor agricole noi si/sau echipamentelor agricole noi, livrate, conform facturilor fiscale emise de agentii economici producători si proceselor-verbale de receptie, transmite Ministerului Finantelor Publice cererea pentru deschiderea creditelor bugetare, însotită de situatia centralizatoare întocmită conform anexei nr. 3.

c) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, efectuează plăti în contul agentilor economici producători sau al reprezentantilor acestora, care au emis facturile pro forma si fiscale.

8. Dispozitii finale

a) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, tin evidenta beneficiarilor si a tractoarelor agricole noi si a echipamentelor agricole noi, achizitionate, într-un registru special, având ca structură modelul prezentat în anexa nr. 4.

b) Directorul executiv al directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, numeste, prin decizie, persoanele responsabile cu verificarea dosarelor de acordare a alocatiei, a existentei tractoarelor agricole noi si a  echipamentelor agricole noi, achizitionate, si a modului de folosire a acestora, pre- cum si cu evidenta beneficiarilor si transmite, la Directia generală buget-finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, în termen de 10 zile de la aprobarea programului, copii de pe deciziile de numire.

c) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia să verifice existenta tractoarelor agricole noi si a echipamentelor agricole noi, achizitionate, si să transmită lunar Directiei generale buget-finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului structura fizică a tractoarelor agricole noi si a echipamentelor agricole noi, contractate si livrate, conform situatiei întocmite potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5.

d) Se interzice exportul de tractoare agricole noi si de echipamente agricole noi, achizitionate în conditiile prezentului program.

e) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul program.

 

ANEXA Nr. 1

la program

 

Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală

.............................................................................

Nr. de înregistrare .................... din ................

 

CERERE

pentru acordarea alocatiei de 45% din pretul de achizitie (inclusiv T.V.A.)

al tractoarelor si/sau echipamentelor agricole noi

 

1. Persoane fizice:

Domnul/doamna .........................................................., domiciliat/domiciliată în ............................................................, str. ............................................................ nr. .........., bl. .........., sc. .........., ap. .........., judetul/sectorul .................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ...................... nr. ...................., emis/emisă de ............................., cod numeric personal .........................................................

2. Persoane juridice:

Agentul economic ..............................................................., cu sediul în localitatea .............................................., str. ................................................ nr. .........., judetul/sectorul ......................................., înregistrat la registrul comertului sub nr. ...................., cod fiscal ...................., reprezentat legal prin domnul/doamna .............................................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria .......... nr. .................., emis/emisă de ..........................................., cod numeric personal .................................................................. .

3. Cultiv si/sau cresc ...............................................................................................................

............................................................................................................................................... (Se vor anexa acte doveditoare conform pct. 3 si 4 din program.)

În baza datelor prezentate, solicit acordarea avizului pentru a putea achizitiona tractoare si/sau echipamente agricole noi, beneficiind de alocatia de 45% din pretul de achizitie (inclusiv T.V.A.), conform prevederilor Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45-75 CP DIN, si echipamente agricole noi, cu finantare de la bugetul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.399/2003, după cum urmează:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Mă angajez să respect prevederile Programului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.399/2003 si, în mod special, că nu voi înstrăina tractoarele agricole si/sau echipamentele agricole timp de 3 ani de la achizitionare.

Mă oblig să depun la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală copii de pe factura fiscală si de pe procesul-verbal de receptie, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data achizitionării tractoarelor agricole si/sau echipamentelor agricole.

Data ..........................................

Numele si prenumele (în clar)

.....................................................................................

Semnătura

........................................

 

ANEXA Nr. 2

la program

 

Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală

.............................................................................

 

TABEL CENTRALIZATOR

privind necesarul de fonduri pentru acoperirea alocatiilor aprobate în baza Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45-75 CP DIN, si echipamente agricole noi, cu finantare de la bugetul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.399/2003, în ziua de ............................................................

 

Nr. crt.

Agentul economic producător

Tractoarele si/sau echipamentele agricole noi

Valoarea alocatiei

- milioane lei -

Denumirea si tipul

Nr. buc.

 

Valoarea aprobată de 45% conform facturii pro forma

 - milioane lei -

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CUMULAT:

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

.......................................................

Director executiv adjunct,

.......................................................

 

ANEXA Nr. 3

la program

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

SITUATIE CENTRALIZATOARE

privind acordarea de la bugetul de stat a sumelor reprezentând alocatia pentru tractoarele si echipamentele agricole noi livrate conform Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45-75 CP DIN, si echipamente agricole noi, cu finantare de la bugetul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.399/2003, în luna ........................................

 

Nr. crt.

Agentul economic producător

Tractoarele si/sau echipamentele agricole noi

Valoarea alocatiei

- milioane lei -

Denumirea si tipul

Nr. buc.

 

Valoarea aprobată de 45% conform facturii pro forma

- milioane lei -

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

x

x

 

 

 

 

 

Ordonator principal de credite,

......................................….

 

ANEXA Nr. 4

la program

 

REGISTRU

cuprinzând beneficiarii Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45-75 CP DIN, si echipamente agricole noi, cu finantare de la bugetul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.399/2003, tractoarele si echipamentele agricole noi achizitionate si exploatatia detinută

 

Nr. crt.

Beneficiarul alocatiei

de 45%

Tractoarele si/sau echipamentele agricole noi

Mărimea

exploatatiei

- ha; cap -

Observatii

 

Denumirea si tipul

Nr. buc.

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

la program

 

Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală

.............................................................................

 

SITUATIE

privind necesarul de fonduri pentru acoperirea alocatiei de 45% din pretul de achizitie al tractoarelor agricole noi

si echipamentelor agricole noi livrate conform Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli

pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45-75 CP DIN, si echipamente agricole noi,

cu finantare de la bugetul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.399/2003, la data de .............................

 

Nr.

crt.

 

Beneficiarul

Agentul

economic

producător

 

Nr. si

data

aprobării

cererii

 

Tractoare si echipamente agricole aprobate de directia pentru agricultură si dezvoltare rurală

Tractoarele si echipamentele agricole noi livrate

Sumele virate de

către Ministerul

Agriculturii,

Pădurilor, Apelor

si Mediului la

directia pentru

agricultură

si dezvoltare

rurală

(lei)

Sumele virate

de către

directia pentru

agricultură si

dezvoltare

rurală la

uzine/

reprezentanti

(lei)

Buc./tip

(unităti)

 

Nr. si data

facturii

pro forma

Valoarea

facturii

pro forma

(lei)

Buc./tip

(unităti)

 

Nr.

facturii

fiscale

Valoarea

facturii

fiscale

(lei)

Alocatie

45%

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

 

a)

b)

c)

etc.

Agentul

economic

X

 

 copyrightdsc.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

Agentul

economic

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

a)

b)

c)

etc.

Agentul

economic

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

Agentul

economic

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

.......................................................

Director executiv adjunct,

.......................................................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2003 a lucrărilor de executie

pentru unele obiective de investitii, consolidări si reabilitări de imobile din învătământul preuniversitar

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 167 alin. (6) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile anexei nr. 3/27/30 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă finantarea în anul 2003, din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, a executiei obiectivelor de investitii, consolidări si reabilitări de imobile din învătământul preuniversitar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării

si tineretului,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

Ministru delegat pentru administratia

publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 decembrie 2003.

Nr. 1.402.

 

ANEXĂ

 

Obiective de investitii, consolidări si reabilitări de imobile din învătământul preuniversitar, care se finantează în anul 2003 din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

Nr. crt.

Judetul

Obiectivul

Alocat 2003

(milioane lei)

 

TOTAL

 

11.700

1.

Alba

Reabilitarea Colegiului National “Bethlen Gabor” din Aiud

1.000

1.000

2.

Bihor

Racord la apă geotermală la Liceul teoretic “Avram Iancu” Stei

700

700

3.

Botosani

Consolidare la Liceul “A.T. Laurian” Botosani

1.000

1.000

4.

Brasov

Reabilitarea Scolii generale nr. 6 Brasov

1.000

1.000

5.

Buzău

Instalatie de distributie gaze la Scoala “V. Voiculescu” din comuna Pârscov

300

300

6.

Giurgiu

Instalatie de apă potabilă si încălzire la Scoala generală din comuna Putineiu

1.200

500

7.

Refacerea acoperisului la Scoala generală din Ghimpati

700

8.

Ialomita

 

Reabilitarea Scolii generale din Cosereni

2.800

1.000

9.

Reabilitarea Scolii generale din localitatea Movila

800

10.

Reabilitarea Scolii generale din localitatea Grindu

400

11.

Reabilitarea Liceului de Artă din Slobozia

400

12.

Reabilitarea Scolii generale din localitatea Ciochina

200

13.

Neamt

Consolidare la Colegiul “Roman Vodă” Roman

 

1.000

1.000

14.

Vâlcea

Seminar teologic “Sf. Nicolae” din Râmnicu Vâlcea

2.700

700

15.

CT la Liceul teoretic din Băile Govora

400

16.

Extindere la Liceul “C. Brâncoveanu” Horezu

1.000

17.

Reabilitarea Colegiului National "Gib Mihăescu” Drăgăsani

600