MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 875         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 10 decembrie 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

121. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

 

Având în vedere faptul că adoptarea si punerea în practică a acquisului comunitar în domeniul concurentei constituie o conditie esentială a Comisiei Europene pentru închiderea provizorie a negocierilor la cap. 6 “Politica în domeniul concurentei”,

tinând seama de faptul că modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 reprezintă unul dintre obiectivele cuprinse în Planul de măsuri prioritare pentru perioada decembrie 2003-decembrie 2004,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea concurentei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Administrarea prezentei legi si punerea ei în aplicare sunt încredintate Consiliului Concurentei, ca autoritate administrativă autonomă, învestită în acest scop, în conditiile, modalitătile si limitele stabilite prin dispozitiile ce urmează.”

2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Preturile produselor si tarifele serviciilor si lucrărilor se determină în mod liber prin concurentă, pe baza cererii si ofertei. Preturile si tarifele practicate în cadrul unor activităti cu caracter de monopol natural sau legal se stabilesc si se ajustează cu avizul Ministerului Finantelor Publice, cu exceptia celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevăzute alte competente.”

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Sunt interzise orice întelegeri exprese sau tacite între agentii economici ori asociatiile de agenti economici, orice decizii luate de asociatiile de agenti economici si orice practici concertate, care au ca obiect sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurentei pe piata românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care urmăresc:

a) fixarea concertată, în mod direct sau indirect, a preturilor de vânzare ori de cumpărare, a tarifelor, a rabaturilor, a adaosurilor, precum si a oricăror alte conditii comerciale;

b) limitarea sau controlul productiei, distributiei, dezvoltării tehnologice ori investitiilor;

c) împărtirea pietelor de desfacere sau a surselor de aprovizionare, pe criteriu teritorial, al volumului de vânzări si achizitii ori pe alte criterii;

d) aplicarea, în privinta partenerilor comerciali, a unor conditii inegale la prestatii echivalente, provocând în acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj în pozitia concurentială;

e) conditionarea încheierii unor contracte de acceptare de către parteneri a unor clauze stipulând prestatii suplimentare care, nici prin natura lor si nici conform uzantelor comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte;

f) participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitatii sau la orice alte forme de concurs de oferte;

g) eliminarea de pe piată a altor concurenti, limitarea sau împiedicarea accesului pe piată si a libertătii exercitării concurentei de către alti agenti economici, precum si întelegerile de a nu cumpăra de la sau de a nu vinde către anumiti agenti economici fără o justificare rezonabilă.

(2) Pot fi exceptate de la interdictia stabilită la alin. (1) întelegerile, deciziile luate de asociatiile de agenti economici sau practicile concertate care îndeplinesc cumulativ conditiile de la lit. a)-d) si una dintre conditiile de la lit. e), după cum urmează:

a) efectele pozitive prevalează asupra celor negative sau sunt suficiente pentru a compensa restrângerea concurentei provocată de respectivele întelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici sau practici concertate;

b) beneficiarilor sau consumatorilor li se asigură un avantaj corespunzător celui realizat de părtile la respectiva întelegere, decizie luată de către o asociatie de agenti economici sau practică concertată;

c) eventualele restrângeri ale concurentei sunt indispensabile pentru obtinerea avantajelor scontate, iar prin respectiva întelegere, decizie luată de către o asociatie de agenti economici sau practică concertată părtilor nu li se impun restrictii care nu sunt necesare pentru realizarea obiectivelor enumerate la lit. e);

d) respectiva întelegere, decizie luată de o asociatie de agenti economici sau practică concertată nu dă agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici posibilitatea de a elimina concurenta de pe o parte substantială a pietei produselor ori serviciilor la care se referă;

e) întelegerea, decizia luată de o asociatie de agenti economici sau practica concertată în cauză contribuie ori poate contribui la:

1. ameliorarea productiei ori distributiei de produse, executării de lucrări ori prestărilor de servicii;

2. promovarea progresului tehnic sau economic, îmbunătătirea calitătii produselor si serviciilor;

3. întărirea pozitiilor concurentiale ale întreprinderilor mici si mijlocii pe piata internă;

4. practicarea în mod durabil a unor preturi substantial mai reduse pentru consumatori.

(3) Beneficiul exceptării prevăzut la alin. (2) se acordă prin decizie a Consiliului Concurentei, pentru cazuri individuale de întelegeri, decizii luate de asociatii de agenti economici sau practici concertate, si se stabileste prin regulamente ale Consiliului Concurentei pentru cazurile de exceptare pe categorii de întelegeri, decizii ale asociatiilor de agenti economici sau practici concertate. Agentii economici sau asociatiile de agenti economici pot solicita Consiliului Concurentei dispensă, probând îndeplinirea conditiilor stabilite la alin. (2); regimul solicitării dispensei, al deciziei de acordare a acesteia, termenele, informatiile de prezentat, durata si conditiile dispensei se stabilesc de către Consiliul Concurentei prin regulamente si instructiuni.

(4) Categoriile de întelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate, exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1), precum si conditiile si criteriile de încadrare pe categorii se stabilesc de Consiliul Concurentei prin regulament.

(5) Întelegerile, deciziile luate de asociatiile de agenti economici si practicile concertate care se încadrează în vreuna dintre categoriile exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) sunt considerate legale, fără obligatia notificării sau obtinerii unei decizii din partea Consiliului Concurentei. Agentii economici sau asociatiile de agenti economici care invocă beneficiul exceptării pe categorii sunt tinuti să facă dovada îndeplinirii conditiilor si criteriilor prevăzute la alin. (3) si (4).

(6) Deciziile de acordare a dispenselor pentru întelegeri, decizii ale asociatiilor de agenti economici ori practici concertate, emise în aplicarea prevederilor alin. (3), vor prevedea data de la care se aplică, durata pentru care este acordată dispensa, precum si conditiile si obligatiile ce trebuie respectate de către beneficiari.

(7) Dispensa acordată conform alin. (6) pentru o întelegere, decizie luată de o asociatie de agenti economici ori practică concertată poate fi reînnoită, la cerere, dacă sunt satisfăcute în continuare conditiile cerute, si poate fi revocată dacă circumstantele în care a fost acordată s-au modificat; decizia de acordare a dispensei este nulă dacă a fost acordată pe baza unor informatii false, inexacte ori incomplete.”

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Este interzisă folosirea în mod abuziv a unei pozitii dominante detinute de către unul sau mai multi agenti economici pe piata românească ori pe o parte substantială a acesteia, prin recurgerea la fapte anticoncurentiale, care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea comertului ori prejudicierea consumatorilor. Asemenea practici abuzive pot consta, în special, în:

a) impunerea, în mod direct sau indirect, a preturilor de vânzare sau de cumpărare, a tarifelor ori a altor clauze contractuale inechitabile si refuzul de a trata cu anumiti furnizori sau beneficiari;

b) limitarea productiei, distributiei sau dezvoltării tehnologice în dezavantajul utilizatorilor ori consumatorilor;

c) aplicarea, în privinta partenerilor comerciali, a unor conditii inegale la prestatii echivalente, provocând în acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj în pozitia concurentială;

d) conditionarea încheierii unor contracte de acceptare, de către parteneri, a unor clauze stipulând prestatii suplimentare care, nici prin natura lor si nici conform uzantelor comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte;

e) realizarea de importuri fără competitie de oferte si tratative tehnico-comerciale uzuale, în cazul produselor si serviciilor care determină nivelul general al preturilor si tarifelor în economie;

f) practicarea unor preturi excesive sau practicarea unor preturi de ruinare, în scopul înlăturării concurentilor sau vânzarea la export sub costul de productie, cu acoperirea diferentelor prin impunerea unor preturi majorate consumatorilor interni;

g) exploatarea stării de dependentă în care se găseste un alt agent economic fată de un asemenea agent sau agenti economici si care nu dispune de o solutie alternativă în conditii echivalente, precum si ruperea relatiilor contractuale pentru singurul motiv că partenerul refuză să se supună unor conditii comerciale nejustificate.”

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Dacă, prin măsurile luate si prin sanctiunile aplicate de Consiliul Concurentei, conform prevederilor cap. IV-VI, unui agent economic abuzând de pozitia sa dominantă, nu se obtin restabilirea situatiei si prevenirea repetării abuzului, Consiliul Concurentei, pentru motiv de afectare gravă a unui interes public major, poate cere Curtii de Apel Bucuresti să ordone măsurile adecvate pentru lichidarea pozitiei dominante pe piată a acestuia, instanta judecătorească putând dispune, după caz:

a) invalidarea unor contracte sau a unor clauze contractuale prin intermediul cărora se exploatează abuziv pozitia dominantă;

b) invalidarea actului sau a actelor de realizare a unei concentrări creatoare de pozitie dominantă, chiar atunci când prin actul sau actele juridice în cauză s-ar fi constituit o nouă persoană juridică;

c) limitarea sau interdictia accesului pe piată;

d) vânzarea de active;

e) restructurarea prin divizare a agentului economic.

(2) Consiliul Concurentei trebuie să specifice, prin trimitere la textul legal, măsura sau măsurile ce solicită a fi ordonate de instantă, fără a putea cere luarea, în cazul dedus judecătii, a oricăreia dintre ele ori a tuturor, iar instanta neputând dispune o altă măsură decât cea sau cele la care se referă cererea.

(3) Instanta judecătorească va putea ordona una sau mai multe dintre măsurile prevăzute la alin. (1) numai sub conditia să fie evitată orice crestere a preturilor din această cauză sau afectarea executării de către agentul economic a obligatiilor asumate fată de terti.

(4) În cazul regiilor autonome, al societătilor comerciale la care participarea statului este majoritară, precum si al unor institutii sau altor organisme publice care realizează activităti de productie, distributie ori servicii, dar fără ca prin aceasta să exercite prerogative de autoritate publică, Consiliul Concurentei va sesiza, în prealabil, organul competent al administratiei publice centrale sau locale, pentru a decide corespunzător în vederea restabilirii situatiei si prevenirii repetării abuzului, prin restructurare ori prin alte modalităti adecvate situatiei, putând sesiza Curtea de Apel Bucuresti numai în cazul neluării de către organul administrativ a unei decizii corespunzătoare în termen de 30 de zile de la sesizare.

(5) Se consideră interes public major, motivând cererea Consiliului Concurentei pentru dispunerea de măsuri extreme dintre cele prevăzute la alin. (1), securitatea publică, pluralitatea de agenti economici independenti, bunăstarea consumatorilor si regulile prudentiale. Sarcina probei afectării grave a unui interes public major incumbă Consiliului Concurentei.

(6) Pentru situatiile prevăzute la alin. (4), organul competent al administratiei publice poate interveni în proces conform regulilor din Codul de procedură civilă.

(7) Împotriva sentintei Curtii de Apel Bucuresti, sesizată conform alin. (1) sau (4), pot introduce recurs la Înalta Curte de Casatie si Justitie Consiliul Concurentei, agentii economici supusi măsurilor dispuse prin aceasta, precum si, în situatiile prevăzute la alin. (4), organul competent al administratiei publice.”

6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Prevederile art. 5 nu se aplică în cazul agentilor economici sau grupărilor de agenti economici la care cifra de afaceri pentru exercitiul financiar precedent recurgerii la comportamente susceptibile a fi calificate practici anticoncurentiale nu depăseste un plafon stabilit anual de către Consiliul Concurentei si:

- cota de piată totală a agentilor economici implicati în întelegerea, decizia asociatiei de agenti economici sau practica concertată nu depăseste 5% pe nici una dintre pietele relevante afectate, în cazul întelegerilor, deciziilor luate de asociatiile de agenti economici sau practicilor concertate dintre agentii economici concurenti; sau

- cota de piată a fiecărui agent economic implicat în întelegerea, decizia asociatiei de agenti economici sau practica concertată nu depăseste 10% pe nici una dintre pietele relevante afectate, în cazul întelegerilor, deciziilor luate de asociatiile de agenti economici sau practicilor concertate dintre agentii economici care nu sunt concurenti.

(2) Limitele prevăzute la alin. (1) nu sunt aplicabile practicilor anticoncurentiale interzise prin prevederile art. 5, atunci când acestea privesc preturi, tarife, acorduri de partajare a pietei sau licitatii.”

7. La articolul 9 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) În cazul în care organele administratiei publice centrale sau locale nu se conformează deciziei Consiliului Concurentei, acesta are posibilitatea de a ataca actiunea la Curtea de Apel Bucuresti.”

8. Articolul 10 se abrogă.

9. Alineatul (4) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“(4) În sensul prezentei legi, controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte elemente care conferă, fiecare în parte ori luate împreună si tinând seama de circumstantele de fapt sau de drept, posibilitatea de a exercita o influentă determinantă asupra unui agent economic, în special din:

a) drepturi de proprietate sau de folosintă asupra totalitătii ori a unei părti a bunurilor unui agent economic;

b) drepturi sau contracte care conferă o influentă determinantă asupra constituirii, deliberărilor ori deciziilor organelor unui agent economic.”

10. Alineatul (5) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“(5) Controlul este dobândit, conform prevederilor alin. (2)-(4), de către persoana sau persoanele ori de către agentii economici care sunt titulari ai drepturilor ori beneficiari ai contractelor mentionate la alin. (4) sau care, fără a fi titulari ai unor asemenea drepturi ori contracte, au puterea de a exercita influenta determinantă conferită de acestea.”

11. Literele b) si c) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:

“b) băncile si alte institutii de credit, institutiile financiare si societătile financiare, societătile de servicii de investitii financiare sau societătile de asigurare si reasigurare, a căror activitate normală include tranzactii si negocieri de titluri pe cont propriu sau pe contul tertilor, detin, cu titlu temporar, participări de capital la un agent economic pe care le-au dobândit în vederea revânzării lor, cât timp ele nu exercită drepturile de vot aferente acestor participări astfel încât să determine comportamentul concurential al respectivului agent economic ori le exercită numai în vederea revânzării acestei participări, cu conditia ca revânzarea respectivei participări să intervină în termen de un an calculat de la data dobândirii; la cerere, Consiliul Concurentei poate proroga termenul, dacă solicitantul dovedeste că revânzarea participării dobândite nu a fost rezonabil posibilă în termenul fixat;

c) controlul este dobândit de persoanele sau agentii economici mentionati la art. 11 alin. (2) lit. b), cu conditia ca drepturile de vot aferente participării detinute să nu fie exercitate, mai ales la numirea de membri în organele de administrare, conducere executivă, supraveghere si control ale agentului economic la care detin participarea, decât în scopul salvgardării valorii integrale a acestei investitii, fără a determina direct sau indirect comportamentul concurential al agentului economic controlat;”

12. După litera c) a articolului 12 se introduce litera d) cu următorul cuprins:

d) agentii economici care fac parte din acelasi grup realizează operatiuni de restructurare si reorganizare în cadrul grupului respectiv.”

13. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“(2) Concentrările economice susceptibile a conduce la restrângerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurentei pe piata românească sau pe o parte a acesteia pot fi autorizate dacă părtile interesate în operatiunea de concentrare dovedesc îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

a) operatiunea de concentrare urmează a contribui la cresterea eficientei economice, la ameliorarea productiei, distributiei sau progresului tehnic ori la cresterea competitivitătii la export;

b) efectele favorabile ale concentrării compensează efectele nefavorabile ale restrângerii concurentei;

c) de avantajele rezultate profită într-o măsură rezonabilă si consumatorii, în special prin preturi reale mai reduse.”

14. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Prevederile prezentului capitol nu se aplică operatiunilor de concentrare economică, atunci când cifra de afaceri cumulată a agentilor economici implicati nu depăseste echivalentul în lei a 10.000.000 euro si nu există cel putin doi agenti economici implicati în operatiune care să realizeze pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 4.000.000 euro. Echivalentul în lei se calculează la cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României valabil pentru ultima zi a exercitiului financiar din anul anterior operatiunii.”

15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Concentrările economice care depăsesc pragurile prevăzute la art. 15 sunt supuse controlului si trebuie notificate Consiliului Concurentei.

(2) Concentrările economice care se realizează prin fuziunea a doi sau mai multor agenti economici trebuie notificate de către fiecare dintre părtile implicate; în celelalte cazuri, notificarea trebuie să fie înaintată de către persoana, agentul economic sau agentii economici care dobândesc controlul asupra unuia sau mai multor agenti economici ori asupra unor părti ale acestora.

(3) Procedura de notificare, termenele, documentele si informatiile de prezentat, comunicările si prezentarea de observatii de  către agentii economici interesati se stabilesc prin regulament si instructiuni adoptate de Consiliul Concurentei.

(4) Este interzisă punerea în aplicare a unei operatiuni de concentrare economică până la emiterea de către Consiliul Concurentei a unei decizii în conformitate cu art. 51.

(5) Consiliul Concurentei poate acorda, la cerere, o derogare de la regula instituită la alin. (4); cererea de acordare a derogării trebuie să fie motivată. În decizia pe care o va emite Consiliul Concurentei va tine cont de efectele suspendării concentrării economice asupra unuia sau mai multora dintre agentii economici implicati în operatiune, asupra unei terte părti, precum si de efectele asupra concurentei. Această derogare poate fi conditionată de impunerea unor obligatii ce trebuie îndeplinite de către părti si poate fi acordată oricând, atât anterior, cât si ulterior notificării.

(6) Validitatea oricărei operatiuni realizate în contradictie cu alin. (4) va depinde de decizia pe care Consiliul Concurentei o va lua cu privire la operatiunea notificată, conform art. 51 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. a), b) sau c) sau alin. (3).”

16. Capitolul IV va avea următorul titlu: “Consiliul Concurentei”

17. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Se înfiintează Consiliul Concurentei, autoritate administrativă autonomă în domeniul concurentei, cu personalitate juridică, care îsi exercită atributiile potrivit prevederilor prezentei legi. Sediul Consiliului Concurentei este în municipiul Bucuresti.”

18. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Plenul Consiliului Concurentei este un organ colegial si este format din 7 membri, după cum urmează: un presedinte, 2 vicepresedinti si 4 consilieri de concurentă. Numirea membrilor plenului Consiliului Concurentei se realizează de către Presedintele României, la propunerea Guvernului.

(2) Durata mandatului membrilor plenului Consiliului Concurentei este de 5 ani, acestia putând fi reînvestiti cel mult încă o dată. La numirea primului plen al Consiliului Concurentei după intrarea în vigoare a prezentei legi, un vicepresedinte si 2 consilieri de concurentă vor avea un mandat de 2 ani si jumătate, stabilit prin decretul de numire în functie.

(3) Presedintele, vicepresedintii si consilierii de concurentă trebuie să aibă o independentă reală si să se bucure de înaltă reputatie profesională si probitate civică.

(4) Presedintele trebuie să fi îndeplinit o functie de conducere cu largi responsabilităti, în care a făcut dovada competentei sale profesionale si manageriale.

(5) Vicepresedintii si cei 4 consilieri de concurentă vor fi selectati dintre fosti judecători de la Înalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia contencios-administrativ sau Sectia comercială, consilieri de la Curtea de Conturi, dintre profesori universitari în stiinte economice sau juridice, reputati manageri în domeniul afacerilor si înalti functionari publici.

(6) Calitatea de membru al Consiliului Concurentei este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte activităti profesionale sau de consultantă, cu participarea directă sau prin persoane interpuse, la conducerea sau administrarea unor entităti publice ori private sau cu detinerea de functii ori de demnităti publice, cu exceptia activitătii didactice din învătământul superior. Ei nu pot fi desemnati experti sau arbitri, nici de părti si nici de instanta judecătorească sau de către o altă institutie.

(7) Membrii plenului Consiliului Concurentei nu reprezintă autoritatea care i-a numit si sunt independenti în luarea deciziilor.

(8) Membrii plenului Consiliului Concurentei si inspectorii de concurentă nu pot face parte din partide sau alte formatiuni politice.

(9) Mandatul de membru al plenului Consiliului Concurentei încetează:

a) la expirarea duratei;

b) prin demisie;

c) prin deces;

d) prin imposibilitate definitivă de exercitare, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive;

e) la survenirea unei incompatibilităti sau a unui impediment dintre cele prevăzute la alin. (6)-(8), conform prevederilor alin. (12);

f) prin revocare, pentru încălcarea dispozitiilor prezentei legi ori pentru condamnare penală, prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, pentru săvârsirea unei infractiuni.

(10) Membrii plenului Consiliului Concurentei sunt revocabili, în cazul prevăzut la alin. (9) lit. f), de către autoritatea care i-a numit.

Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti penale ei pot fi suspendati din functie de către aceeasi autoritate.

(11) În caz de vacantă a unui loc în plenul Consiliului Concurentei pentru una dintre situatiile prevăzute la alin. (9) lit. b)-f), se va proceda, conform prevederilor alin. (1), la desemnarea si numirea unui nou membru pentru durata rămasă din mandat, în functia devenită vacantă.

(12) Membrii Consiliului Concurentei sunt obligati să notifice, de îndată, Consiliului, survenirea oricărei situatii de incompatibilitate sau impediment dintre cele prevăzute la alin. (6)-(8), ei fiind de drept suspendati din functie din momentul survenirii acestei situatii, iar dacă situatia de prelungeste peste 10 zile consecutive, mandatul încetează si se procedează conform prevederilor alin. (10) si (11).”

19. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Mandatul Consiliului Concurentei începe de la data depunerii jurământului de către presedintele Consiliului Concurentei si expiră la împlinirea termenului de 5 ani, calculat de la această dată.”

20. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Consiliul Concurentei îsi desfăsoară activitatea, deliberează si ia decizii în plen si în comisii.”

21. Alineatul (4) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

“(4) În aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurentei examinează în plen:

a) rapoartele de investigatie, cu eventualele obiectii formulate la acestea, si decide asupra măsurilor de luat;

b) autorizarea concentrărilor economice;

c) sesizarea instantelor judecătoresti în aplicarea prevederilor art. 7;

d) punctele de vedere, recomandările si avizele de formulat în aplicarea dispozitiilor prezentei legi;

e) categoriile de întelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate propuse pentru exceptare;

f) proiectele de reglementări propuse spre adoptare;

g) raportul anual asupra situatiei concurentei;

h) analiza încălcărilor prevederilor art. 9.”

22. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) În vederea exercitării atributiilor sale, Consiliul Concurentei îsi elaborează si îsi adoptă regulamentul de organizare, functionare si procedură si îsi constituie aparatul propriu, la nivel central si local.

(2) Nomenclatorul de functii al aparatului propriu, cuprinzând inspectori de concurentă si alte categorii de personal, conditiile de încadrare pe functii, de promovare în grad si de stimulare, precum si atributiile fiecărei functii se stabilesc prin regulament adoptat de Consiliul Concurentei, cu respectarea reglementărilor privind functia publică si functionarii publici si a reglementărilor privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar.

(3) Functia publică de specialitate pentru Consiliul Concurentei este cea de inspector de concurentă.”

23. Alineatul (3) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

“(3) Sumele reprezentând tarife, taxe si amenzi sau alte sanctiuni aplicate de Consiliul Concurentei se fac venit la bugetul de stat, în conditiile legii.”

24. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - Consiliul Concurentei are următoarele atributii:

a) efectuează, la initiativa sa sau în urma unei plângeri, sesizări sau notificări, investigatiile privind aplicarea art. 5, 6, 13 si 16;

b) ia deciziile prevăzute de prezenta lege pentru cazurile de încălcare a dispozitiilor art. 5, 6, 9, 13 si 16, constatate în urma investigatiilor efectuate de către inspectorii de concurentă;

c) certifică, la cererea agentilor economici sau a asociatiilor de agenti economici si, atunci când consideră necesar, în urma declansării unei investigatii, pe baza dovezilor prezentate, că nu există temei pentru interventia sa în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6;

d) ia decizii de acordare a dispenselor în cazurile de exceptări individuale de întelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici sau practici concertate, care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2), precum si decizii în cazurile de concentrări economice;

e) asigură aplicarea efectivă a deciziilor proprii;

f) efectuează, din proprie initiativă, investigatii utile pentru cunoasterea pietei;

g) sesizează Guvernul asupra existentei unei situatii de monopol sau a altor cazuri, asemenea celor prevăzute la art. 4 alin. (2) si (3), si propune acestuia adoptarea măsurilor necesare pentru remedierea disfunctionalitătilor constatate;

h) sesizează instantele judecătoresti asupra cazurilor în care acestea sunt competente;

i) urmăreste aplicarea dispozitiilor legale si a altor acte normative incidente în domeniul de reglementare al prezentei legi;

j) sesizează Guvernului cazurile de imixtiune a organelor administratiei publice centrale si locale în aplicarea prezentei legi;

k) emite aviz conform pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurential si propune modificarea acelora care au un asemenea efect;

l) face recomandări Guvernului si organelor administratiei publice locale pentru adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea pietei si a concurentei;

m) propune Guvernului sau organelor administratiei publice locale luarea de măsuri disciplinare împotriva personalului din subordinea acestora, în cazul în care acesta nu respectă dispozitiile obligatorii ale Consiliului Concurentei;

n) realizează studii si întocmeste rapoarte privind domeniul său de activitate si furnizează Guvernului, publicului si organizatiilor internationale specializate informatii privind această activitate;

o) reprezintă România si promovează schimbul de informatii si de experientă în relatiile cu organizatiile si institutiile internationale de profil si cooperează cu autoritătile de concurentă străine si comunitare;

p) stabileste si aprobă misiunea, strategia generală si programele de activitate ale autoritătii de concurentă;

r) ia orice alte decizii în îndeplinirea atributiilor ce decurg din prezenta lege.”

25. Alineatele (1)-(3) ale articolului 28 vor avea următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) Consiliul Concurentei adoptă regulamente si instructiuni, emite ordine, ia decizii si formulează avize, face recomandări si elaborează rapoarte în aplicarea prevederilor prezentei legi.

(2) Consiliul Concurentei adoptă regulamente, în special cele care privesc:

a) organizarea, functionarea si procedura;

b) autorizarea concentrărilor economice;

c) exceptarea unor categorii de întelegeri, decizii de asociere sau practici concertate;

d) regimul dispenselor;

e) constatarea si aplicarea sanctiunilor prevăzute de prezenta lege;

f) tarifele pentru notificări, solicitări de dispense, de acces la documentatie si eliberare de copii sau extrase;

g) inspectorii de concurentă;

h) regimul disciplinar al personalului.

(3) Consiliul Concurentei adoptă instructiuni, în special cele care privesc:

a) notificările de concentrări economice;

b) solicitările de dispense si prorogarea de dispense;

c) calcularea cifrei de afaceri si a plafoanelor valorice prevăzute de prezenta lege;

d) definirea pietei relevante în scopul stabilirii părtii substantiale de piată;

e) plata taxelor si a tarifelor stabilite prin prezenta lege si prin regulamente.”

26. Alineatul (4) al articolului 28 va avea următorul cuprins:

“(4) Consiliul Concurentei emite ordine prin care stabileste plafoanele valorice revizuibile periodic, prevăzute de prezenta lege, pune în aplicare, suspendă sau abrogă reglementările adoptate, dispune efectuarea de investigatii, ordonă inspectii si măsurile de luat în privinta agentilor economici.”

27. Alineatul (2) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

“(2) Reglementările Consiliului Concurentei pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicare, respectiv publicarea actului atacat.”

28. Alineatul (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Cu privire la politica de privatizare, respectiv politicile de ramură sau sectoriale, Consiliul Concurentei va consulta ministerele de resort si alte organe ale administratiei publice centrale sau locale, precum si organizatiile patronale în cauză.”

29. După alineatul (2) al articolului 31 se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

“(3) În îndeplinirea atributiilor sale Consiliul Concurentei se va consulta cu organele administratiei publice centrale sau locale si va solicita informatii si asistentă din partea acestora.

(4) Consiliul Concurentei, ca autoritate natională în domeniul concurentei, va fi responsabil de relatia cu institutiile Comunitătii Europene, în conformitate cu prevederile incidente din legislatia comunitară.”

30. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Prin prezenta lege se instituie următoarea taxă: taxa de autorizare a concentrărilor economice, care se plăteste în cazul emiterii unei decizii de autorizare conform art. 51 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. b) si c).

(2) Taxa de autorizare a concentrării economice se stabileste la o cotă de 0,1% din cifra de afaceri cumulată a agentilor economici implicati în concentrarea economică autorizată si se calculează pe baza cifrei de afaceri pentru exercitiul financiar precedent deciziei de autorizare a concentrării economice, determinată conform reglementărilor Consiliului Concurentei.

(3) Sumele provenind din plata taxei prevăzute la alin. (1) se varsă la bugetul de stat în termen si conform procedurilor stabilite de reglementările fiscale.”

31. Sectiunea a II-a a capitolului IV se abrogă.

32. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins: “Procedura de examinare preliminară, de investigare si de luare a deciziilor”

33. Alineatul (1) al articolului 39 va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - (1) Descoperirea si investigarea încălcărilor prevederilor prezentei legi incumbă Consiliului Concurentei care actionează prin inspectorii de concurentă.”

34. Alineatul (3) al articolului 39 se abrogă.

35. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - Consiliul Concurentei dispune efectuarea de investigatii, potrivit atributiilor sale, în conditiile art. 46:

a) din oficiu;

b) la plângerea unei persoane fizice sau juridice afectate în mod real si direct prin încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 6, 13 si 16;

c) la cererea agentilor economici sau a asociatiilor de agenti economici interesati, conform prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale art. 14 alin. (2);

d) la cererea oricăreia dintre autoritătile, institutiile, organizatiile sau a oricăruia dintre organele mentionate la art. 30 lit. a)-f).”

36. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - În îndeplinirea atributiilor conferite în baza prezentei legi, inspectorii de concurentă pot solicita agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici informatiile si documentele care le sunt necesare, mentionând baza legală si scopul solicitării, si pot stabili termene până la care aceste informatii si documente să le fie furnizate, sub sanctiunea prevăzută de prezenta lege.”

37. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - (1) Pentru investigarea încălcării prevederilor prezentei legi, inspectorii de concurentă sunt abilitati cu puteri de inspectie, cu exceptia debutantilor, si au următoarele puteri de inspectie:

a) să intre în spatiile, terenurile sau mijloacele de transport de uz profesional apartinând agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici;

b) să examineze orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente legate de activitatea agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici, indiferent de locul în care sunt depozitate;

c) să ia declaratii reprezentantilor si angajatilor agentului economic sau asociatiei de agenti economici referitoare la fapte sau documente considerate relevante;

d) să ridice sau să obtină în orice formă copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau din alte evidente legate de activitatea agentului economic sau asociatiei de agenti economici;

e) să sigileze orice amplasament destinat activitătilor agentului economic sau asociatiei de agenti economici si orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente legate de activitatea agentului economic sau asociatiei de agenti economici, pe durata si în măsura necesară inspectiei.

(2) Inspectorii de concurentă cu puteri de inspectie, prevăzuti la alin. (1), vor proceda la actele prevăzute la alin. (1) dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obtinute informatii considerate necesare pentru îndeplinirea misiunii lor, iar rezultatul acestora va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare si inventariere.

(3) Inspectorii de concurentă cu puteri de inspectie pot face inspectii inopinate si pot solicita orice fel de informatii sau justificări legate de îndeplinirea misiunii, atât la fata locului, cât si la convocare la sediul Consiliului Concurentei.”

38. La articolul 42 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Exercitarea puterilor de inspectie se face în conformitate cu regulamentul privind organizarea, functionarea si procedura Consiliului Concurentei.”

39. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

“Art. 43. - În baza autorizării judiciare date prin încheiere, conform art. 44, inspectorul de concurentă poate efectua inspectii înorice alte spatii, inclusiv domiciliul, terenuri sau mijloace de transport apartinând conducătorilor, administratorilor, directorilor si altor angajati ai agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici supusi investigatiei.”

40. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

“Art. 44. - (1) Inspectorii de concurentă pot proceda la inspectii, în conformitate cu prevederile art. 43, doar în cadrul unei inspectii cerute de către presedintele Consiliului Concurentei si cu autorizarea judiciară dată prin încheiere de către presedintele tribunalului în a cărui circumscriptie sunt situate locurile de controlat sau de către un judecător delegat de acesta. Când aceste locuri sunt situate în circumscriptiile unor tribunale diferite si actiunea trebuie desfăsurată simultan în fiecare dintre ele, oricare dintre presedintii tribunalelor competente poate emite o încheiere unică.

(2) Cererea de autorizare trebuie să cuprindă toate informatiile de natură a justifica inspectia, iar judecătorul sesizat este tinut să verifice dacă cererea este întemeiată.

(3) Inspectia si actele pe care le cuprinde se efectuează sub autoritatea si sub controlul judecătorului care le-a autorizat.

(4) Judecătorul poate inspecta locurile supuse interventiei, putând decide în orice moment suspendarea sau încetarea inspectiei.

(5) Oricare ar fi împrejurările, inspectia nu poate începe înainte de ora 8,00 sau după ora 18,00 si trebuie efectuată în prezenta ocupantului locului sau a reprezentantului său; numai inspectorii de concurentă, ocupantul locului sau reprezentantul său pot lua cunostintă de piese si documente înaintea ridicării acestora.

(6) Inventarele si punerile de sigilii se fac conform dispozitiilor Codului de procedură penală; originalele procesului-verbal si ale inventarului sunt transmise judecătorului care a ordonat inspectia, iar piesele si documentele care nu mai sunt utile stabilirii adevărului vor fi restituite ocupantului locului.

(7) Încheierea mentionată la alin. (1) poate fi atacată cu recurs la curtea de apel; recursul nu este suspensiv de executare.

(8) Consiliul Concurentei este informat de îndată despre începerea inspectiei si despre operatiunile efectuate.”

41. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - (1) Organele administratiei publice centrale si locale, precum si oricare alte institutii si autorităti publice sunt obligate să permită inspectorilor de concurentă accesul la documentele, datele si informatiile detinute de acestea, în măsura în care sunt necesare îndeplinirii misiunii legale a Consiliului Concurentei, fără a se putea opune caracterul de secret de stat sau secret de serviciu al unor asemenea documente, date si informatii.

(2) Inspectorii de concurentă, primind acces la documentele, datele si informatiile mentionate la alin. (1), sunt tinuti la respectarea strictă a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date si informatii.”

42. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - (1) La primirea unei cereri sau plângeri denuntând, respectiv acuzând o practică anticoncurentială, Consiliul Concurentei examinează dacă aceasta prezintă suficient temei de fapt si de drept pentru a justifica dispunerea pornirii unei investigatii.

(2) Dacă cererea sau plângerea nu prezintă suficiente temeiuri pentru a justifica pornirea unei investigatii, Consiliul Concurentei o respinge, comunicând decizia, în scris, autorului, cu precizarea motivelor, în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii sau a plângerii. Decizia de respingere va fi precedată de ascultarea argumentelor reclamantului în fata comisiei Consiliului Concurentei care coordonează compartimentul de specialitate implicat.

(3) În cazul în care cererea sau plângerea înaintată nu cade sub incidenta prezentei legi, Consiliul Concurentei va răspunde printr-o scrisoare, în termenele prevăzute prin legi speciale.”

43. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

“Art. 47. - (1) De câte ori dispune pornirea unei investigatii, presedintele Consiliului Concurentei desemnează un raportor, responsabil pentru întocmirea raportului asupra investigatiei, comunicarea lui părtilor în cauză, primirea observatiilor si prezentarea raportului în plenul Consiliului Concurentei, dacă este cazul.

(2) Raportorul desemnat instrumentează toate actele procedurii de investigatie, propunând Consiliului Concurentei dispunerea măsurilor care sunt de competenta acestuia.”

44. După articolul 47 se introduce articolul 471 cu următorul cuprins:

“Art. 471. - Atunci când, în urma declansării unei investigatii, se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sanctiuni de către Consiliul Concurentei, acesta, prin ordin al presedintelui, va putea închide investigatia si va informa de îndată părtile implicate. Cu exceptia situatiei în care investigatia s-a declansat ca urmare a unei plângeri, închiderea unei investigatii nu necesită audierea în plenul Consiliului Concurentei.”

45. Alineatele (1) si (2) ale articolului 48 vor avea următorul cuprins:

“Art. 48. - (1) Cu exceptia situatiei prevăzute la art. 471, orice procedură de investigatie necesită audierea agentilor economici participanti la întelegerea, decizia luată de asociatii de agenti economici, practica concertată, abuzul de pozitie dominantă sau la concentrarea economică, obiect al investigatiei. Audierea este dispusă de presedintele Consiliului Concurentei.

(2) Presedintele Consiliului Concurentei poate desemna experti si poate admite audierea autorului plângerii sau al reclamatiei, la cererea acestuia, precum si a oricărei persoane fizice sau juridice care declară că detine date si informatii relevante pentru stabilirea adevărului în cauza investigată.”

46. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

“Art. 50. - După audierile dispuse si, dacă este cazul, admise si după examinarea observatiilor părtilor asupra raportului de investigatie, Consiliul Concurentei poate decide, după cum urmează:

a) în cazul unei investigatii, dispusă din oficiu sau la sesizare, privind încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6, după caz, să ordone încetarea practicilor anticoncurentiale constatate, să formuleze recomandări, să impună părtilor conditii speciale si alte obligatii, să aplice agentilor economici amenzi în conditiile prevăzute la cap. VI;

b) în cazul unei cereri, conform prevederilor art. 5 alin. (3), să emită o decizie motivată de acordare sau de refuz de exceptare individuală prin dispensă pentru întelegerea, decizia luată de asociatii de agenti economici ori practica concertată în cauză.”

47. Literele a) si b) ale alineatului (1) al articolului 51 vor avea următorul cuprins:

“a) va emite o decizie de neinterventie, când va ajunge la concluzia că operatiunea de concentrare economică notificată nu cade sub incidenta prezentei legi;

b) va emite o decizie de neobiectiune, când va constata că, desi operatiunea de concentrare economică notificată cade sub incidenta prezentei legi, nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal;”

48. Litera c) a alineatului (2) al articolului 51 va avea următorul cuprins:

“c) va emite o decizie prin care stabileste obligatiile si/sau conditiile ce trebuie îndeplinite pentru autorizarea operatiunii de concentrare economică, dacă se constată că aceasta, cu modificările respective, ar putea fi compatibilă cu un mediu concurential normal.”

49. Alineatul (3) al articolului 51 va avea următorul cuprins:

“(3) În cazul în care Consiliul Concurentei nu ia o decizie în termenele fixate la alin. (1) si (2), operatiunea de concentrare economică notificată poate avea loc.”

50. După alineatul (3) al articolului 51 se introduc alineatele (4) si (5) cu următorul cuprins:

“(4) În situatia în care notificarea unei operatiuni de concentrare economică necesită completări, termenele prevăzute la alin. (1) si (2) încep să curgă de la data la care părtile au furnizat Consiliului Concurentei informatiile solicitate în vederea completării notificării.

(5) Consiliul Concurentei poate stabili, prin regulament, o procedură simplificată pentru analiza anumitor operatiuni de concentrare economică.”

51. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

“Art. 52. - (1) Înainte de emiterea unei decizii conform art. 50 si 51, Consiliul Concurentei poate impune - printr-o decizie privind măsuri interimare - agentilor economici implicati luarea oricărei măsuri pe care o consideră necesară în scopul restabilirii mediului concurential si repunerii părtilor în situatia anterioară.

(2) Măsurile de suspendare sau de interdictie a practicilor anticoncurentiale constatate, precum si dispozitiile obligatorii date agentilor economici de a reveni la situatia anterioară vor fi dispuse de Consiliul Concurentei în aplicarea prevederilor art. 50 si 51 numai la constatarea unor fapte manifest ilicite, constitutive de practici anticoncurentiale prohibite expres de prezenta lege si care trebuie curmate fără întârziere pentru a preveni sau a opri producerea unui prejudiciu grav si cert.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) si (2) trebuie să fie strict limitate, atât în durată, cât si în obiectul lor, la ceea ce este necesar pentru a corija o afectare manifestă si intolerabilă a liberei concurente.

(4) Deciziile luate de Consiliul Concurentei în aplicarea prevederilor alin. (1) si ale art. 50 si 51 vor fi comunicate de îndată părtilor; ele pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti în termen de 30 de zile de la comunicare. Instanta poate ordona, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate.”

52. Articolul 55 va avea următorul cuprins:

“Art. 55. - Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de până la 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior sanctionării următoarele fapte:

a) omisiunea notificării unei concentrări economice cerute de art. 16;

b) furnizarea de informatii inexacte sau incomplete prin solicitarea făcută conform prevederilor art. 5 alin. (3) ori prin notificarea făcută conform prevederilor art. 16;

c) furnizarea de informatii inexacte sau incomplete ori de documente incomplete sau nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate conform prevederilor art. 41;

d) furnizarea de informatii, documente, înregistrări si evidente într-o formă incompletă în timpul inspectiilor desfăsurate conform prevederilor art. 42;

e) refuzul de a se supune unei inspectii desfăsurate conform prevederilor art. 42 si 43.”

53. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

“Art. 56. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sanctiunii următoarele fapte:

a) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), ale art. 6 sau ale art. 13;

b) punerea în practică a unei operatiuni de concentrare economică cu încălcarea prevederilor art. 16 alin. (4) si (5);

c) începerea unei actiuni de concentrare economică declarată incompatibilă cu prevederile prezentei legi printr-o decizie a Consiliului Concurentei, luată conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. a);

d) neîndeplinirea unei obligatii sau a unei conditii impuse printr-o decizie luată în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), Consiliul Concurentei va stabili, prin instructiuni, conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementă, care poate merge până la absolvire de răspundere pecuniară.”

54. Articolul 57 va avea următorul cuprins:

“Art. 57. - Individualizarea sanctiunii în cazul săvârsirii vreuneia dintre contraventiile prevăzute la art. 55 si 56 se face tinând seama de gravitatea si durata faptei si a consecintelor sale asupra concurentei. Sanctiunile vor fi gradate pe transe, prin instructiuni adoptate de către Consiliul Concurentei.”

55. Alineatul (1) al articolului 59 va avea următorul cuprins:

“Art. 59. - (1) Consiliul Concurentei poate obliga, prin decizie, agentii economici sau asociatiile de agenti economici la plata unor amenzi cominatorii, în sumă de până la 5% din cifra de afaceri zilnică medie din anul financiar anterior sanctionării, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a-i determina:

a) să respecte prevederile art. 5 alin. (1), ale art. 6 si ale art. 13;

b) să aplice măsurile enuntate printr-o decizie luată conform prevederilor art. 50 lit. a) si b), ale art. 51 alin. (2) lit. c) si ale art. 52 alin. (1) si (2);

c) să furnizeze în mod complet si corect informatiile si documentele care le-au fost cerute conform prevederilor art. 41;

d) să se supună inspectiei prevăzute la art. 42-44.”

56. Alineatele (2) si (3) ale articolului 59 se abrogă.

57. Alineatele (1)-(3) ale articolului 60 vor avea următorul cuprins:

“Art. 60. - (1) Contraventiile prevăzute în prezenta lege se constată si se sanctionează de către Consiliul Concurentei în plen, comisii sau prin inspectorii de concurentă.

(2) Sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 55 lit. b)-e) si la art. 56 alin. (1) lit. d) se aplică de către inspectorii de concurentă.

(3) Sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 55 lit. a) si la art. 56 alin. (1) lit. c), precum si amenzile cominatorii prevăzute la art. 59 se aplică de către comisiile Consiliului Concurentei prin decizii.”

58. După alineatul (3) al articolului 60 se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

“(31) Sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) si b) se aplică de către plenul Consiliului Concurentei prin aceeasi decizie prin care s-a constatat săvârsirea respectivei contraventii. Instanta competentă este cea prevăzută la art. 52 alin. (4).”

59. Alineatul (4) al articolului 60 va avea următorul cuprins:

“(4) Deciziile luate în conditiile alin. (3) si (31) pot fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare.”

60. Alineatul (5) al articolului 60 va avea următorul cuprins:

“(5) În baza deciziei Consiliului Concurentei profiturile sau, după caz, veniturile suplimentare realizate de agentii economici ca urmare a săvârsirii contraventiilor prevăzute si sanctionate de prezenta lege vor fi confiscate si vărsate la bugetul de stat.”

61. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

“Art. 61. - Contraventiilor prevăzute la art. 55 lit. b)-e) si la art. 56 alin. (1) lit. d) li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.”

62. Alineatul (1) al articolului 62 va avea următorul cuprins:

“Art. 62. - (1) Deciziile emise conform art. 50, 51, 59 si 60 vor fi comunicate părtilor în cauză de către Secretariatul General al Consiliului Concurentei si vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, după caz, ori pe pagina de Internet a Consiliului Concurentei.”

63. După articolul 62 se introduc articolele 621 si 622 cu următorul cuprins:

“Art. 621. - (1) Dreptul Consiliului Concurentei de a aplica sanctiuni contraventionale pentru încălcările prevederilor prezentei legi se prescrie după cum urmează:

a) în termen de 3 ani, în cazul încălcării prevederilor art. 55 lit. c), d) si e);

b) în termen de 5 ani, în cazul tuturor celorlalte încălcări ale prevederilor prezentei legi.

(2) Prescriptia dreptului la actiune al Consiliului Concurentei începe să curgă de la data încetării practicii anticoncurentiale. În cazul încălcărilor legii, ce au caracter de continuitate sau de repetabilitate, prescriptia începe să curgă de la data încetării ultimului act sau fapt anticoncurential în cauză.

Art. 622. - (1) Orice actiune întreprinsă de către Consiliul Concurentei în scopul unei examinări preliminare sau în scopul declansării unei investigatii în legătură cu o anumită încălcare a legii va întrerupe cursul termenelor de prescriptie prevăzute la art. 621.

Întreruperea termenului de prescriptie va avea efect de la data comunicării actiunii întreprinse de către Consiliul Concurentei, făcută către cel putin un agent economic sau o asociatie de agenti economici care a participat la săvârsirea încălcării legii.

(2) Actiunile ce pot fi întreprinse de către Consiliul Concurentei si care întrerup cursul termenului de prescriptie includ, în principal, următoarele:

a) solicitări de informatii, în scris;

b) ordin al presedintelui Consiliului Concurentei de declansare a unei investigatii;

c) începerea procedurilor legale.

(3) Întreruperea termenului de prescriptie îsi produce efectele fată de toti agentii economici sau asociatiile de agenti economici care au participat la săvârsirea încălcării legii.

(4) În cazul întreruperii termenului de prescriptie, un nou termen, cu o durată similară, începe să curgă de la data la care Consiliul Concurentei a întreprins una dintre actiunile mentionate la alin. (2).

Termenul de prescriptie va expira cel mai târziu în ziua în care se împlineste perioada egală cu dublul termenului de prescriptie, aplicabil pentru săvârsirea încălcării în cauză, în situatia în care Consiliul Concurentei nu a impus nici una dintre sanctiunile prevăzute de prezenta lege.”

64. Articolul 66 va avea următorul cuprins:

“Art. 66. - În cazul în care încadrarea juridică făcută printr-o notificare de agentii economici implicati nu este corectă, Consiliul Concurentei poate schimba această încadrare.”

65. Alineatul (2) al articolului 67 va avea următorul cuprins:

“(2) Când o operatiune de concentrare economică are loc în modalitatea prevăzută la art. 11 alin. (2) lit. b), prin cumpărare de elemente de activ, din cifra de afaceri stabilită conform alin. (1) va fi luată în considerare numai suma aferentă activelor constituind obiect al tranzactiei.”

66. Articolul 68 va avea următorul cuprins:

“Art. 68. - Cifra de afaceri este înlocuită:

a) pentru societăti bancare, institutii de credit sau financiare si societăti financiare, prin a zecea parte din valoarea bilantului lor;

b) pentru societătile de asigurări, prin valoarea primelor brute emise, care vor include toate sumele primite sau de primit conform contractelor de asigurări încheiate de ele sau în contul lor, inclusiv primele cedate reasigurătorilor, după deducerea impozitelor si a taxelor identificate de către Consiliul Concurentei prin instructiuni.”

67. Articolul 69 va avea următorul cuprins:

“Art. 69. - În scopul aplicării prevederilor art. 8 si 15, dar fără a contraveni prevederilor alin. (2) si (3) ale art. 67, dacă vreuna dintre societătile comerciale avute în vedere la aplicarea prevederilor art. 8 sau ale art. 15 face parte dintr-un grup de societăti comerciale, pentru cifra sa de afaceri se va lua în considerare cifra de afaceri cumulată a respectivului grup, conform bilantului consolidat al acestuia.”

68. Articolul 70 va avea următorul cuprins:

“Art. 70. - Plafoanele valorice stabilite, conform dispozitiilor prezentei legi, prin raportare la cifra de afaceri vor fi actualizate periodic prin decizie a plenului si puse în aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, tinându-se seama de evolutia pietelor.”

69. Articolele 71, 72, 73 si 74 se abrogă.

Art. II. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Guvernul va înainta Parlamentului un proiect de lege privind salarizarea membrilor plenului si a inspectorilor de concurentă din cadrul Consiliului Concurentei.

(2) Până la intrarea în vigoare a legii prevăzute la alin. (1), functionarii publici din cadrul Consiliului Concurentei, inclusiv functionarii publici din aparatul propriu al Oficiului Concurentei, preluati prin transfer în interesul serviciului, vor fi salarizati în baza anexei nr. I la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale functionarilor publici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2003.

(3) Până la intrarea în vigoare a legii prevăzute la alin. (1), personalul contractual preluat de către Consiliul Concurentei de la Oficiul Concurentei îsi păstrează drepturile salariale detinute anterior preluării.

(4) Personalul din cadrul Oficiului Concurentei care este preluat de către Consiliul Concurentei, în functie de atributiile reglementate prin lege pentru această institutie, se stabileste pe bază de protocol, care va fi încheiat între Ministerul Finantelor Publice, Oficiul Concurentei si Consiliul Concurentei în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă. Pe baza acestui protocol Consiliul Concurentei va modifica corespunzător Regulamentul de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei.

(5) Plângerile si sesizările formulate în temeiul Legii nr. 21/1996, aflate în curs de solutionare de către Oficiul Concurentei, precum si investigatiile în desfăsurare vor fi preluate de către Consiliul Concurentei, pe bază de protocol, în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(6) Consiliul Concurentei va prelua bunurile mobile si imobile aflate în administrarea sau în proprietatea Oficiului Concurentei, corespunzător activitătilor si personalului preluat, prin protocol, care va fi încheiat între Ministerul Finantelor Publice, Oficiul Concurentei si Consiliul Concurentei în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. III. - (1) În cadrul Ministerului Finantelor Publice se organizează o directie generală de specialitate, precum si compartimente în cadrul unitătilor teritoriale, având, în principal, următorul obiect de activitate:

a) aplicarea de către Ministerul Finantelor Publice, în calitate de principal furnizor de ajutor de stat, a legislatiei în domeniul ajutorului de stat;

b) aplicarea dispozitiilor legale în domeniul preturilor, pentru care legea abilitează Ministerul Finantelor Publice;

c) urmărirea evolutiei preturilor în economie;

d) aplicarea dispozitiilor legale în domeniul concurentei neloiale si al publicitătii, pentru care legea abilitează Ministerul Finantelor Publice;

e) participarea la schimbul de informatii si experientă în relatiile cu organizatiile si institutiile internationale, în domeniul său de activitate.

(2) Personalul din cadrul Oficiului Concurentei se preia de către Ministerul Finantelor Publice, cu păstrarea drepturilor salariale detinute anterior preluării, în functie de atributiile stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă pentru această institutie, prin protocol, care va fi încheiat între Ministerul Finantelor Publice, Oficiul Concurentei si Consiliul Concurentei în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Denumirea Oficiul Concurentei se înlocuieste cu Ministerul Finantelor Publice în toate actele normative care reglementează domeniile de activitate prevăzute la alin. (1).

(4) Plângerile, sesizările si solicitările formulate în temeiul altor acte normative decât Legea nr. 21/1996, aflate în curs de solutionare de către Oficiul Concurentei, vor fi preluate de către Ministerul Finantelor Publice, pe bază de protocol, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(5) Ministerul Finantelor Publice va prelua bunurile mobile si imobile aflate în administrarea sau în proprietatea Oficiului Concurentei, corespunzător activitătilor si personalului preluat, prin protocol, care va fi încheiat între Ministerul Finantelor Publice, Oficiul Concurentei si Consiliul Concurentei în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(6) În aplicarea alin. (1), (2) si (5), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Finantelor Publice va înainta Guvernului un proiect de modificare a hotărârii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice.

Art. IV. - Regulamentele si instructiunile Consiliului Concurentei, în vigoare, vor fi revizuite în mod corespunzător în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. V. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă orice dispozitii contrare se abrogă. copyrightdsc.net

Art. VI. - Prevederile art. II-IV intră în vigoare în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. VII. - Legea concurentei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare, după aprobarea acesteia prin lege.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 decembrie 2003.

Nr. 121.