MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 876         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 10 decembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

485. - Lege pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998

 

760. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998

 

503. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor

 

789. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor

 

510. - Lege privind aprobarea plătii unor contributii voluntare ale României la bugetul Înaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si la bugetul Organizatiei Natiunilor Unite pentru finantarea programelor de asistentă umanitară internatională

 

801. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea plătii unor contributii voluntare ale României la bugetul Înaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si la bugetul Organizatiei Natiunilor Unite pentru finantarea programelor de asistentă umanitară internatională

 

511. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat.

 

802. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat

 

512. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2002 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor

 

803. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2002 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 430 din 18 noiembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (2), art. 32, 33 si art. 52 alin. (1) lit. e) si u) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.334. - Hotărâre privind acceptarea unui legat cu sarcini în favoarea statului român

 

1.352. - Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2003 privind autorizarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului de a achizitiona tehnică de calcul si servicii prin intermediul unei finantări tip leasing financiar

 

1.356. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părti din constructia aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea bancară nr. 58/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 58/1998, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul legii va avea următorul cuprins: “Lege privind activitatea bancară”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Activitatea bancară în România se desfăsoară prin institutii de credit autorizate, în conditiile legii.

Institutia de credit reprezintă:

a) entitatea care desfăsoară cu titlu profesional activitate de atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si de acordare de credite în cont propriu;

b) entitatea emitentă de monedă electronică, alta decât cea prevăzută la lit. a), denumită în continuare institutie

emitentă de monedă electronică. Prin public, în sensul prezentei legi, se întelege orice persoană fizică, persoană juridică ori entitate fără personalitate juridică, ce nu are capacitatea si experienta necesare pentru evaluarea riscului de nerambursare a sumelor depuse. Nu intră în categoria de public: statul, autoritătile administratiei publice centrale si locale, agentiile guvernamentale, băncile centrale, institutiile de credit, institutiile financiare si alte institutii similare.

În România institutiile de credit se pot constitui si pot functiona ca bănci, organizatii cooperatiste de credit, institutii emitente de monedă electronică si case de economii pentru domeniul locativ.

Prin lege specială se pot reglementa constituirea si desfăsurarea activitătii de către institutii de credit, altele decât cele prevăzute la alin. 4, cu respectarea principiilor prezentei legi.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Prezenta lege se aplică băncilor si institutiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române, si sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine.

Prevederile cap. X se aplică sistemelor de plăti din România, inclusiv participantilor la aceste sisteme si administratorilor acestora, în conditiile stabilite prin reglementările Băncii Nationale a României.

Organizarea si functionarea institutiilor de credit care se constituie ca organizatii cooperatiste de credit si case de economii pentru domeniul locativ sunt reglementate prin legi speciale.”

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. activitate bancară - atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si acordarea de credite în cont propriu;

2. institutie financiară - o entitate, alta decât o institutie de credit, al cărei obiect principal de activitate constă în dobândirea de participatii sau în efectuarea uneia sau mai multora dintre activitătile financiare prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. b)-l);

3. societate-mamă - entitatea care se află în una dintre următoarele situatii:

a) detine direct si/sau indirect majoritatea drepturilor de vot într-o altă entitate, denumită în continuare filială;

b) are dreptul să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor unei alte entităti, denumită în continuare filială, si este în acelasi timp actionar sau asociat al acelei entităti;

c) are dreptul de a exercita o influentă dominantă asupra unei entităti, denumită în continuare filială, la care este actionar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entităti, în situatia în care legislatia care guvernează statutul filialei permite existenta unor astfel de clauze ori prevederi;

d) este actionar sau asociat al unei entităti, denumită în continuare filială, si în ultimii 2 ani a numit singur, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei;

e) este actionar sau asociat al unei entităti, denumită în continuare filială, si controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalti actionari sau asociati, majoritatea drepturilor de vot în acea filială;

4. sucursală - unitatea operatională fără personalitate juridică a unei institutii de credit, care efectuează în mod direct toate sau unele dintre activitătile institutiei de credit, în limita mandatului dat de aceasta;

5. autoritate competentă - autoritatea natională însărcinată cu supravegherea prudentială a institutiilor de credit;

6. depozit - suma de bani încredintată în următoarele conditii:

a) să fie rambursată în totalitate, cu sau fără dobândă sau orice alte facilităti, la cerere ori la un termen convenit de către deponent cu depozitarul;

b) să nu se refere la transmiterea proprietătii, la furnizarea de servicii sau la acordarea de garantii;

7. credit - orice angajament de punere la dispozitie sau acordarea unei sume de bani ori prelungirea scadentei unei datorii, în schimbul obligatiei debitorului la rambursarea sumei respective, precum si la plata unei dobânzi sau a altor cheltuieli legate de această sumă sau orice angajament de achizitionare a unui titlu care încorporează o creantă ori a altui drept la încasarea unei sume de bani;

8. conducători - persoanele care, potrivit actelor constitutive si/sau hotărârii organelor statutare ale institutiei de credit, sunt împuternicite să conducă si să coordoneze activitatea zilnică a acesteia si sunt învestite cu competenta de a angaja răspunderea institutiei de credit; nu intră în această categorie persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul băncii, a sucursalelor si a altor sedii secundare. În cazul sucursalelor institutiilor de credit străine care desfăsoară activitate pe teritoriul României, conducătorii sunt persoanele împuternicite de institutia de credit să conducă activitatea sucursalei si să angajeze legal în România institutia de credit străină;

9. actionar semnificativ - persoană fizică, persoană juridică sau grupul de persoane fizice si/sau juridice care actionează împreună si care detin direct sau indirect o participatie de 10% ori mai mult din capitalul social al unei societăti sau din drepturile de vot ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra gestiunii si politicii de afaceri a acesteia;

10. grup de persoane care actionează împreună – două ori mai multe persoane fizice sau juridice care înfăptuiesc o politică comună fată de societate;

11. autorizatie - actul emis de autoritatea competentă, care dă dreptul de a desfăsura activitătile specificate în acesta;

12. institutie emitentă de monedă electronică – persoana juridică emitentă de mijloace de plată în formă de monedă electronică;

13. monedă electronică - valoarea monetară reprezentând o creantă asupra emitentului, care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) este stocată pe un suport electronic;

b) este emisă în schimbul primirii de fonduri a căror valoare nu poate fi mai mică decât valoarea monetară emisă;

c) este acceptată ca mijloc de plată si de alte entităti decât emitentul;

14. capital initial - partea fondurilor proprii, cuprinzând capitalul social sau capitalul de dotare si alte elemente bilantiere, calculată si actualizată conform metodologiei stabilite prin reglementările Băncii Nationale a României;

15. fonduri proprii - fondurile de care dispun institutiile de credit, a căror metodologie de calcul este stabilită de Banca Natională a României prin reglementări;

16. state membre - statele membre ale Uniunii Europene si celelalte state apartinând Spatiului Economic European;

17. stat membru de origine - statul membru în care institutia de credit a fost autorizată;

18. un singur debitor - orice persoană ori grup de persoane fizice si/sau juridice fată de care banca are o expunere si care sunt legate economic între ele, în sensul că:

a) una dintre persoane exercită controlul asupra celorlalte, direct sau indirect;

b) nivelul cumulat al expunerilor reprezintă un singur risc de credit pentru bancă, întrucât persoanele sunt legate într-o asemenea măsură încât, dacă unele dintre ele vor întâmpina dificultăti de rambursare, alta sau celelalte vor întâmpina dificultăti similare; în cazul acestor persoane se vor lua în considerare, fără a fi limitative, următoarele situatii:

- sunt filiale ale aceleiasi entităti;

- au aceeasi conducere;

- între ele există o interdependentă comercială directă, care nu poate fi substituită într-un termen scurt;

19. expunere - orice risc al unei bănci, efectiv sau potential, care trebuie evidentiat în bilant si/sau în afara bilantului si care decurge din următoarele, fără a se limita la acestea:

a) credite;

b) investitii în actiuni si alte valori mobiliare;

c) alte participatii de natura imobilizărilor financiare;

d) efecte de comert scontate sau avalizate;

e) garantii emise;

f) acreditive deschise sau confirmate;

20. societate prestatoare de servicii auxiliare sau conexe - societatea al cărei obiect de activitate constă în principal în detinerea si administrarea de bunuri mobile si imobile, în servicii de procesare a datelor si administrare de baze de date ori în alte activităti, având un caracter conex în raport cu activitatea principală a uneia sau mai multor institutii de credit;

21. stat membru gazdă - statul membru în care institutia de credit are deschisă o sucursală sau în care prestează servicii în mod direct;

22. holding financiar - o societate-mamă, institutie financiară ale cărei filiale sunt exclusiv institutii de credit sau sunt în principal institutii de credit ori institutii financiare, dar cel putin una să fie o institutie de credit;

23. societate tip holding - o societate-mamă, alta decât un holding financiar sau o institutie de credit, ale cărei filiale includ cel putin o institutie de credit;

24. legături strânse - relatiile existente între două ori mai multe persoane fizice si/sau juridice aflate în una dintre următoarele situatii:

a) una dintre persoane detine o participatie directă sau prin intermediul unei relatii de control de cel putin 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale celeilalte persoane;

b) una dintre persoane exercită controlul asupra celeilalte persoane;

c) persoanele sunt legate permanent cu una si aceeasi persoană printr-o relatie de control;

25. sistem de plăti - aranjamentul colectiv formalizat, cuprinzând reguli si proceduri standardizate comune cu privire la executarea ordinelor de transfer între participanti, precum si infrastructura corespunzătoare prin care se realizează toate sau o parte din activitătile de procesare, manipulare, compensare si decontare a oricăror mijloace de plată si/sau plata oricăror sume de bani prin intermediul mijloacelor de plată, aranjament intervenit între cel putin 3 participanti, care pot fi: institutii de credit, societăti de servicii de investitii financiare, trezoreria statului sau alte entităti din străinătate care desfăsoară activităti specifice institutiilor de credit sau societătilor de servicii de investitii financiare.

În scopul realizării supravegherii prudentiale:

a) toate sediile secundare din România ale unei institutii de credit străine vor fi considerate o singură sucursală;

b) toate filialele unei societăti-mamă, care, la rândul său, este o filială a altei societăti-mamă, vor fi considerate filiale ale celei din urmă.”

5. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - O persoană se află sub controlul unei persoane fizice sau juridice în situatiile în care între acestea există o relatie de natura celei dintre o societate-mamă si o filială a acesteia, asa cum este aceasta prevăzută la art. 3 pct. 3, sau o relatie similară, de genul relatiilor existente între:

a) soti, rude si afini până la gradul al doilea inclusiv;

b) persoanele prevăzute la lit. a) si societătile aflate sub controlul acestora;

c) o societate, administratorii si persoanele fizice sau juridice care exercită controlul asupra acesteia;

d) societăti aflate sub controlul aceleiasi ori acelorasi persoane fizice sau juridice.

Persoanele aflate în situatiile prevăzute la alin. 1 se prezumă că formează un grup de persoane care actionează împreună.”

6. După articolul 32 se introduce articolul 33 cu următorul cuprins:

“Art. 33. - La stabilirea drepturilor de vot ale unei persoane se vor lua în calcul următoarele:

a) drepturile de vot detinute de alte persoane sau entităti în nume propriu, dar în contul persoanei respective;

b) drepturile de vot detinute de o entitate care se află sub controlul persoanei respective;

c) drepturile de vot detinute de un tert cu care persoana respectivă a încheiat un acord scris, prin care acestea se obligă să actioneze în mod concertat, astfel încât prin exercitarea drepturilor de vot pe care le detin să realizeze o politică comună cu caracter de continuitate fată de entitatea în care detin aceste drepturi de vot;

d) drepturile de vot detinute de o tertă parte în baza unui acord scris încheiat cu persoana respectivă sau cu o entitate aflată sub controlul acestei persoane, prin care se prevede transferul temporar al drepturilor de vot către terta parte;

e) drepturile de vot aferente actiunilor detinute de persoana respectivă, chiar dacă aceste actiuni au fost gajate, cu exceptia cazului în care persoana în favoarea căreia au fost gajate actiunile controlează drepturile de vot si îsi declară intentia de a le exercita, caz în care drepturile de vot vor fi considerate ca apartinând persoanei în favoarea căreia actiunile au fost gajate;

f) drepturile de vot aferente actiunilor asupra cărora persoana respectivă are un drept de uzufruct;

g) drepturile de vot pe care persoana respectivă sau o entitate care se află sub controlul acesteia este îndreptătită să le dobândească din initiativa sa în baza unui acord formal;

h) drepturile de vot aferente actiunilor depozitate la persoana respectivă, pe care aceasta le poate exercita în mod discretionar, în absenta unor instructiuni specifice de la terta parte care detine aceste actiuni.”

7. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Se interzice oricărei persoane fizice care actionează în cont propriu, în contul altei/altor persoane ori în calitate de administrator sau reprezentant al unei entităti care nu este autorizată ca institutie de credit să desfăsoare activitate de atragere de depozite ori alte fonduri rambursabile de la public ori o activitate de atragere si/sau administrare a unor sume de bani rezultate din asocierea în vederea economisirii si acordării de credite într-un sistem colectiv.”

8. La articolul 5 se introduc alineatele 2 si 3 cu următorul cuprins:

“În orice formă de publicitate, acte oficiale, contracte ori alte asemenea documente, initialele, sigla, emblema sau alte elemente de identificare a unei bănci care functionează în România ori care sugerează o legătură cu aceasta pot fi utilizate numai de către si în legătură cu o filială a băncii, inclusiv în denumirea acesteia.

În scopul exercitării activitătilor specifice, institutiile de credit străine pot utiliza pe teritoriul României denumirea pe care o utilizează si în tara de origine, fără a aduce atingere dispozitiilor referitoare la utilizarea denumirilor “casă de economii pentru domeniul locativ”, “bancă” sau alti termeni utilizati în România, care denumesc institutii de credit.

În situatia în care există pericolul unor confuzii, în scopul asigurării unei clarificări corespunzătoare, Banca Natională a României poate să solicite ca numele institutiei de credit respective să fie însotit de o mentiune explicativă.”

9. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Se interzice oricărei institutii de credit străine să desfăsoare activitate în România, cu exceptia cazului în care activitatea este desfăsurată printr-o sucursală pentru care a fost emisă o autorizatie de către Banca Natională a României.”

10. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Se interzice oricărei entităti care nu este autorizată ca institutie de credit să se angajeze, în cont propriu sau în contul altei/altor persoane, într-o activitate de atragere de depozite si/sau alte fonduri rambursabile de la public, într-o activitate de emitere de monedă electronică ori într-o activitate de atragere si/sau administrare a unor sume de bani rezultate din asocierea în vederea economisirii si creditării într-un sistem colectiv.

Interdictia prevăzută la alin. 1 nu se aplică în cazul atragerii de depozite si alte fonduri rambursabile:

a) de către statul român sau de un stat membru ori de către autoritătile regionale sau ale administratiei publice locale ale statului român ori ale unui stat membru;

b) de către organisme publice internationale la care statul român sau unul ori mai multe state membre participă în calitate de membru;

c) în cazurile expres prevăzute în legislatia română sau în legislatia natională a unui stat membru ori în legislatia comunitară, cu conditia ca aceste activităti să facă obiectul unei reglementări si unui control adecvate, în scopul protejării deponentilor si investitorilor.

Interdictia prevăzută la alin. 1 referitoare la emiterea de monedă electronică nu se aplică institutiilor emitente de monedă electronică exceptate, total sau partial, de la aplicarea dispozitiilor prezentei legi. Exceptarea poate fi făcută, în conditiile prevăzute prin reglementările Băncii Nationale a României emise în conformitate cu legislatia comunitară, din considerente legate de volumul activitătii ori de sfera entitătilor care acceptă ca mijloc de plată moneda electronică emisă de acestea.”

11. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Băncile pot desfăsura, în limita autorizatiei acordate, următoarele activităti:

a) atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile;

b) contractare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare;

c) leasing financiar;

d) servicii de transfer monetar;

e) emitere si administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărti de credit, cecuri de călătorie si altele asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;

f) emitere de garantii si asumare de angajamente;

g) tranzactionare în cont propriu sau în contul clientilor, în conditiile legii, cu:

- instrumente ale pietei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;

- valută;

- contracte futures si options;

- instrumente având la bază cursul de schimb si rata dobânzii;

- valori mobiliare si alte instrumente financiare;

h) intermediere, în conditiile legii, în oferta de valori mobiliare si alte instrumente financiare, prin subscrierea si plasamentul acestora ori prin plasament si prestarea de servicii aferente;

i) acordare de consultantă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte legate de aceasta, consultantă si prestare de servicii cu privire la fuziuni siachizitii de societăti comerciale;

j) intermediere pe piata interbancară;

k) administrare de portofolii ale clientilor si consultantă legată de aceasta;

l) păstrare în custodie si administrare de valori mobiliare si alte instrumente financiare;

m) prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte în domeniul creditării;

n) închiriere de casete de sigurantă.

Furnizarea de date si referinte prevăzută la alin. 1 lit. m) se face cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la obligatia păstrării secretului profesional.

Băncile pot desfăsura, în limita autorizatiei acordate, si alte activităti permise de legislatia în vigoare, cum ar fi: depozitarea activelor fondurilor de investitii si societătilor de investitii, distribuirea de titluri de participare la fonduri de investitii si actiuni ale societătilor de investitii, actionarea ca operator al arhivei electronice de garantii reale mobiliare, operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea, operatiuni în mandat, servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terti, participare la capitalul social al altor entităti.

Băncile pot presta servicii auxiliare sau conexe legate de activitătile desfăsurate, cum ar fi: detinerea si administrarea de bunuri mobile si imobile necesare desfăsurării activitătii sau pentru folosinta salariatilor, si pot efectua orice alte activităti ori operatiuni necesare pentru realizarea obiectului de activitate autorizat, fără a fi necesară includerea lor în autorizatia acordată.

Operatiunile de leasing financiar vor putea fi desfăsurate în mod direct începând cu data aderării României la Uniunea Europeană. Până la această dată, operatiunile de leasing financiar pot fi desfăsurate prin societăti distincte, constituite ca filiale în acest scop.”

12. După articolul 8 se introduc articolele 81-83 cu următorul cuprins:

“Art. 81. - Băncile nu pot desfăsura alte activităti în afara celor prevăzute la art. 8. De asemenea, băncile nu pot desfăsura următoarele activităti:

a) operatiuni cu bunuri mobile si imobile, cu exceptia celor prevăzute la art. 82;

b) gajarea propriilor actiuni în contul datoriilor băncii;

c) acordarea de credite sau furnizarea altor servicii clientilor, conditionată de vânzarea sau cumpărarea actiunilor băncii;

d) acordarea de credite garantate cu actiunile emise de bancă;

e) primirea de depozite, titluri sau alte valori, când banca se află în încetare de plăti;

f) acordarea de credite conditionată de acceptarea de către client de alte servicii care nu au legătură cu operatiunea de creditare respectivă.

Art. 82. - Băncile pot desfăsura următoarele operatiuni cu bunuri mobile si imobile:

a) operatiuni necesare desfăsurării activitătii, potrivit prezentei legi;

b) operatiuni cu bunuri mobile si imobile destinate perfectionării pregătirii profesionale a salariatilor, organizării unor spatii de odihnă si recreare sau asigurării de locuinte pentru salariati si familiile acestora;

c) închiriere de bunuri mobile si imobile către terte părti, cu conditia ca valoarea bunurilor mobile si imobile închiriate să nu depăsească 5% din fondurile proprii ale băncii si ca totalul veniturilor obtinute din aceste operatiuni să nu depăsească 5% din totalul veniturilor băncii, mai putin veniturile obtinute din aceste operatiuni; aceste niveluri pot fi depăsite în cazuri bine justificate, numai cu aprobarea Băncii Nationale a României;

d) operatiuni cu bunuri mobile si imobile dobândite ca urmare a executării silite a creantelor băncii.

Bunurile mobile si imobile dobândite în urma executării silite a creantelor băncii vor fi vândute de către bancă în termen de un an de la data dobândirii, dacă aceste bunuri nu sunt utilizate în conditiile prevăzute la alin. 1. Pentru motive justificate, termenul poate fi prelungit cu aprobarea Băncii Nationale a României.

Art. 83. - Dispozitiile art. 8-82 se aplică în mod corespunzător si sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine.”

13. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL III

Autorizarea”

14. După titlul capitolului III se introduce sectiunea 1 cu următorul titlu:

“SECTIUNEA 1

Autorizarea băncilor”

15. Alineatul 2 al articolului 9 va avea următorul cuprins:

Băncile, persoane juridice române, vor avea sediul social si, după caz, sediul real, reprezentând locul unde se află centrul principal de conducere si de gestiune a activitătii statutare, pe teritoriul României.”

16. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - La autorizarea unei bănci, persoană juridică română, constituită ca filială a unei institutii de credit autorizată într-un alt stat sau ca filială a unei entităti care detine o filială autorizată ca institutie de credit într-un alt stat ori care se va afla sub controlul acelorasi persoane fizice sau juridice care controlează o institutie de credit autorizată într-un alt stat, Banca Natională a României se va consulta cu autoritatea competentă din statul în cauză.”

17. Literele b), c), f) si g) ale alineatului 2 al articolului 11 vor avea următorul cuprins:

”b) nivelul minim al capitalului initial;

c) studiul de fezabilitate, care va cuprinde cel putin tipul de operatiuni prevăzute a se desfăsura si structura organizatorică a băncii;

…………………………………..

f) sediile băncii;

g) auditorul financiar.”

18. Alineatul 3 al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“Banca Natională a României decide cu privire la autorizarea functionării unei bănci în termen de cel mult 4 luni de la data primirii documentelor prevăzute la alin. 2. Prevederile alin. 1 se aplică în mod corespunzător.”

19. La articolul 13, după alineatul 3 se introduce alineatul 4 cu următorul cuprins:

“În cazul în care Banca Natională a României nu se pronuntă asupra unei cereri de autorizare în termenele prevăzute în cuprinsul acestui articol, solicitantul poate cere Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României, în termen de 15 zile de la expirarea acestor termene, eliberarea unei decizii. Procedura prevăzută la art. 83 este aplicabilă în mod corespunzător.”

20. Literele c), f), g), h) si j) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:

“c) capitalul initial se situează sub nivelul minim stabilit de Banca Natională a României;

……………………………………

f) Banca Natională a României constată că persoanele numite în calitate de conducători sau administratori nu corespund obiectivelor propuse si necesitătii desfăsurării activitătii băncii în conformitate cu cerintele legii si cu regulile unei practici bancare prudente si sănătoase;

g) Banca Natională a României constată că actionarii băncii, atât din perspectiva calitătii acestora, cât si a structurii grupului din care acestia fac parte, sau alte persoane care au legături strânse cu banca nu corespund cerintelor asigurării unei gestiuni sănătoase si prudente a băncii si realizării unei supravegheri eficiente, potrivit prezentei legi;

h) înainte de obtinerea aprobării de constituire, fondatorii au făcut comunicări publice asupra functionării băncii;

……………………………………

j) Banca Natională a României constată că dispozitiile legale, regulamentare sau administrative existente în tara de origine, care guvernează statutul persoanelor având legături strânse cu banca, sau dificultătile în implementarea acestor dispozitii împiedică realizarea unei supravegheri prudentiale eficiente ori că supravegherea din tara de origine a unei institutii de credit străine care a solicitat autorizarea unei sucursale este insuficientă.”

21. La articolul 14, după litera j) se introduce litera k) cu următorul cuprins:

“k) auditorul financiar nu îndeplineste cerintele de experientă, independentă si alte cerinte prevăzute de lege.”

22. După articolul 14 se introduce sectiunea a 2-a cu următorul titlu:

“SECTIUNEA a 2-a

Regimul institutiilor de credit străine”

23. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Institutiile de credit străine pot desfăsura activităti în România prin sucursale, ale căror înfiintare si functionare sunt supuse autorizării Băncii Nationale a României. În acest sens, prevederile art. 11-14 se aplică în mod corespunzător.”

24. După articolul 15 se introduce articolul 151 cu următorul cuprins:

“Art. 151. - Institutiile de credit străine au obligatia să notifice Băncii Nationale a României deschiderea de reprezentante în România în conformitate cu reglementările date de aceasta.

Reprezentantele îsi vor limita activitatea la acte de informare, de reprezentare, de cercetare a pietei, contactare de clienti si nu vor efectua nici un fel de operatiuni supuse dispozitiilor prezentei legi.”

25. După articolul 151 se introduce sectiunea a 3-a, respectiv articolele 152 si 153, cu următorul cuprins:

“SECTIUNEA a 3-a

Autorizarea institutiilor emitente de monedă electronică,  altele decât băncile

Art. 152. - Institutiile emitente de monedă electronică se pot constitui în România ca societăti comerciale pe actiuni în baza aprobării Băncii Nationale a României, cu respectarea legislatiei aplicabile societătilor comerciale, si pot functiona numai pe baza autorizatiei emise de aceasta.

În acest sens, prevederile art. 9 alin. 2, art. 10 si art. 11-14 se aplică în mod corespunzător.

Art. 153. - Obiectul de activitate al institutiilor emitente de monedă electronică va fi limitat la desfăsurarea activitătii de emitere de monedă electronică si la prestarea următoarelor categorii de servicii:

a) servicii financiare si nefinanciare strâns legate de activitatea de emitere de monedă electronică, cum ar fi: administrarea de monedă electronică prin îndeplinirea unor functii operationale si a altor functii conexe legate de emiterea de monedă electronică, emiterea si administrarea altor mijloace de plată, fără ca prin aceasta să se acorde credite sub orice formă;

b) servicii de stocare a informatiilor pe un suport electronic, în numele unei institutii publice sau al altei entităti.

Institutiile emitente de monedă electronică nu vor atrage alte fonduri rambursabile decât cele care sunt transformate imediat în monedă electronică.”

26. Partea introductivă a articolului 16 va avea următorul cuprins:

Banca Natională a României poate retrage autorizatia acordată unei bănci, persoană juridică română, sau unei sucursale din România a unei institutii de credit cu sediul în străinătate, fie la cererea băncii, când actionarii au decis dizolvarea si lichidarea acesteia, respectiv la cererea institutiei de credit străine, fie ca sanctiune conform art. 69 alin. 2 lit. e), fie pentru următoarele motive:”

27. Cele trei liniute si literele c) si f) ale articolului 16 se abrogă.

28. După articolul 16 se introduc articolele 161 si 162 cu următorul cuprins:

“Art. 161. - Cererea de retragere a autorizatiei, formulată potrivit prevederilor art. 16 de către bancă, persoană juridică română, respectiv de către institutia de credit străină, va fi însotită cel putin de planul de lichidare a activului si de stingere a pasivului, care să asigure plata integrală a creantelor deponentilor si ale altor creditori.

Lichidarea la initiativa actionarilor este permisă numai în cazul în care banca nu se află în vreuna dintre situatiile prevăzute de lege pentru declansarea procedurii falimentului.

Art. 162. - În cazul retragerii autorizatiei unei bănci, persoană juridică română, sau unei sucursale din România a unei institutii de credit străine care nu are sediul social pe teritoriul unui stat membru, Banca Natională a României va informa în consecintă autoritătile competente din statele membre gazdă în care banca, respectiv institutia de credit străină, desfăsoară activitate.”

29. Alineatul 1 al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“Hotărârea Băncii Nationale a României de retragere a autorizatiei se comunică în scris băncii sau sucursalei în cauză, împreună cu motivele care au stat la baza hotărârii, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si cel putin în două cotidiene de circulatie natională.”

30. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Ca urmare a retragerii autorizatiei, banca va intra în lichidare, dispozitiile cuprinse în cap. XIII1 referitoare la lichidarea băncilor fiind aplicabile în consecintă.

Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii de retragere a autorizatiei, banca, persoană juridică română, respectiv sucursala din România a institutiei de credit străine, nu va putea desfăsura alte activităti decât cele legate de lichidare.”

31. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL V

Fuziunea si divizarea”

32. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - Fuziunea se poate realiza:

a) între două sau mai multe bănci;

b) între bănci si institutii emitente de monedă electronică;

c) între bănci si institutii financiare;

d) între bănci si entităti prestatoare de servicii auxiliare sau conexe.

Fuziunea si divizarea, în conditiile alin. 1, sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Nationale a României.

Dacă în urma procesului de fuziune sau de divizare a unei bănci rezultă institutii de credit noi, acestea sunt obligate să obtină autorizatia de functionare din partea Băncii Nationale a României.”

33. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - În toate actele sale oficiale banca trebuie să se identifice în mod clar printr-un minimum de date: firma sub care este înmatriculată în registrul comertului, capitalul social, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în registrul comertului, numărul si data înmatriculării în registrul bancar.”

34. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - Banca este angajată prin semnătura a cel putin 2 conducători, având competentele stabilite prin actul constitutiv, sau a cel putin 2 salariati ai băncii, împuterniciti de conducerea acesteia.

Se asimilează semnăturilor prevăzute la alin. 1:

a) semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare calificată, în conformitate cu prevederile legale privind semnătura electronică;

b) orice altă tehnică echivalentă de garantare a autenticitătii semnăturii, aprobată de Banca Natională a României.”

35. Litera d) a articolului 24 va avea următorul cuprins

“d) atributiile comitetului de audit, comitetului de administrare a riscurilor, ale căror constituire si  functionare se vor stabili prin reglementările Băncii Nationale a României;”

36. La articolul 24, după litera d) se introduce litera d1) cu următorul cuprins:

“d1) atributiile comitetului de administrare a activelor si pasivelor, ale comitetului de credite si ale altor organe specializate ale băncii, ale căror constituire si functionare se vor stabili în baza deciziei organelor statutare;”

37. Literele e) si f) ale articolului 24 vor avea următorul cuprins:

“e) competentele conducătorilor băncii, ale persoanelor care asigură conducerea compartimentelor din cadrul băncii, a sucursalelor si a altor sedii secundare si ale altor salariati care efectuează operatiuni în numele si pe contul băncii;

f) sistemul de control intern si organizarea si functionarea activitătii de audit intern.”

38. La articolul 25, după alineatul 2 se introduce alineatul 21 cu următorul cuprins:

“La numirea conducătorilor banca trebuie să asigure îndeplinirea cerintei ca fiecare dintre tipurile de activităti pe care le desfăsoară să se afle sub coordonarea unui conducător cu experientă în aceste activităti.”

39. La articolul 25, după alineatul 3 se introduce alineatul 31 cu următorul cuprins:

“Evaluarea se va face atât la nivel individual, cât si la nivel colectiv, astfel încât să se asigure si îndeplinirea cerintelor prevăzute la alin. 3.”

40. Articolul 251 va avea următorul cuprins:

“Art. 251. - Conducerea băncii trebuie să fie asigurată de cel putin două persoane. Conducătorii trebuie să fie salariati ai băncii si pot fi membri ai consiliului de administratie.

Conducătorii băncii trebuie să asigure efectiv conducerea de zi cu zi a activitătii băncii, să exercite exclusiv functia pentru care au fost numiti si cel putin unul dintre acestia să ateste cunoasterea limbii române. Ei trebuie să fie licentiati în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care se circumscrie activitătii financiar-bancare si/sau să fi absolvit cursuri postuniversitare în unul dintre aceste domenii si să aibă experientă de minimum 7 ani în domeniul finaciar-bancar, care să fie relevantă pentru specificul si volumul activitătii desfăsurate de bancă.

Administratorii băncii pot fi numai persoane fizice.

Aceste persoane trebuie să aibă experientă de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau într-un domeniu care poate fi considerat relevant pentru activitatea băncii.”

41. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - În cazul în care conducătorii băncii fac parte din consiliul de administratie, numărul membrilor acestuia trebuie să fie stabilit astfel încât administratorii care nu au si calitatea de conducător să constituie majoritatea.”

42. Alineatul 1 al articolului 27 se abrogă.

43. Literele b)-d) ale alineatului 2 al articolului 27 vor avea următorul cuprins:

“b) este salariat, administrator sau auditor financiar la o altă institutie de credit, persoană juridică română, cu exceptia cazului în care banca este o filială a institutiei de credit respective;

c) în ultimii 5 ani i s-a retras aprobarea de către autoritatea competentă de a conduce o institutie de credit sau a fost înlocuită ca urmare a unei măsuri de remediere luate de o institutie de credit;

d) îi este interzis, printr-o dispozitie legală, o hotărâre judecătorească sau o decizie a unei alte autorităti, să conducă o institutie de credit, o institutie financiară sau o societate de asigurare/reasigurare ori să desfăsoare activitate în unul dintre domeniile specifice institutiilor respective.”

44. La articolul 27, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:

“Dispozitiile legislatiei în vigoare, referitoare la situatiile de incompatibilitate prevăzute pentru administratori, inclusiv cele ale alin. 2, si prevederile cap. VII se aplică si conducătorilor băncii care nu sunt membri ai consiliului de administratie.”

45. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Dispozitiile art. 21-252 se aplică în mod corespunzător si sucursalelor institutiilor de credit străine, autorizate să functioneze în România. Conducătorilor acestor sucursale li se aplică si dispozitiile art. 27 alin. 3.”

46. Titlul capitolului VIII va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL VIII

Secretul profesional în domeniul bancar”

47. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - Banca va păstra confidentialitatea asupra tuturor faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfăsurată, precum si asupra oricărui fapt, dată sau informatie, aflate la dispozitia sa, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relatiile personale sau de afaceri ale clientilor ori informatii referitoare la conturile clientilor - solduri, rulaje, operatiuni derulate -, la serviciile prestate sau la contractele încheiate cu clientii.

Orice persoană care beneficiază de serviciile unei bănci este considerată client al acesteia.”

48. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - Orice membru al consiliului de administratie al unei bănci, angajatii acesteia si orice persoană care, sub o formă sau alta, participă la conducerea, administrarea ori activitatea băncii are obligatia să păstreze secretul profesional asupra oricărui fapt, date sau informatii la care se referă art. 35, de care a luat cunostintă în cursul desfăsurării activitătii sale profesionale.

Persoanele prevăzute la alin. 1 nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui, nici în timpul activitătii si nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului unei bănci sau ale unui client al acesteia.

Prevederile alin. 1 si 2 se aplică si persoanelor care obtin informatii de natura celor arătate, din rapoarte ori alte documente ale băncii.”

49. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - Obligatia de păstrare a secretului profesional nu poate fi opusă autoritătii competente în exercitarea atributiilor sale prevăzute de lege.

Informatii de natura secretului profesional pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, în următoarele situatii:

a) la solicitarea titularilor sau a mostenitorilor acestora, inclusiv a reprezentantilor lor legali si/sau statutari, ori cu acordul expres al acestora;

b) în cazurile în care banca justifică un interes legitim;

c) la solicitarea scrisă a altor autorităti sau institutii ori din oficiu, dacă prin lege specială sunt prevăzute autoritătile sau institutiile care sunt îndrituite să solicite si/sau să primească astfel de informatii si sunt identificate clar informatiile care pot fi furnizate de către bancă, în scopul îndeplinirii atributiilor specifice ale acestor autorităti sau institutii;

d) la solicitarea scrisă a sotului titularului de cont, atunci când face dovada că a introdus în instantă o cerere de împărtire a bunurilor comune, sau la solicitarea instantei.

În cererea adresată băncii, conform alin. 2 lit. c), trebuie să se precizeze temeiul legal al solicitării de informatii, identitatea clientului la care se referă informatiile confidentiale care se solicită, categoria datelor solicitate si scopul pentru care se solicită acestea.

Persoanele abilitate să solicite si/sau să primească informatii de natura secretului profesional în domeniul bancar sunt obligate să păstreze confidentialitatea acestora si le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate, potrivit legii.

Personalul băncii nu poate utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect, informatii de natura celor prevăzute la art. 35, pe care le detine sau de care a luat cunostintă în orice mod.”

50. După articolul 37 se introduc articolele 371-373 cu următorul cuprins:

“Art. 371. - În cauzele penale, la solicitarea scrisă a procurorului sau a instantei judecătoresti ori, după caz, a organelor de cercetare penală, cu autorizarea procurorului, băncile vor furniza informatii de natura secretului profesional.

Dispozitiile art. 37 alin. 4 se aplică în mod corespunzător.

Art. 372. - Nu se consideră încălcări ale obligatiei de păstrare a secretului profesional:

a) furnizarea de date agregate, astfel încât identitatea si informatiile privind activitatea fiecărui client nu pot fi identificate;

b) furnizarea de date structurilor constituite sub forma centralei riscurilor bancare, centralei incidentelor de plată sau fondului de garantare a depozitelor, organizate în conditiile legii;

c) furnizarea de date auditorului financiar al băncii;

d) furnizarea de informatii la cererea băncilor corespondente;

e) furnizarea de date si informatii necesare pentru realizarea supravegherii pe bază consolidată.

Art. 373. - Dispozitiile cuprinse în prezentul capitol se aplică în mod corespunzător si sucursalelor institutiilor de credit străine autorizate să functioneze în România, precum si persoanelor juridice prevăzute la art. 2 alin. 2.”

51. Alineatul 2 al articolului 38 va avea următorul cuprins:

“Băncile trebuie să-si organizeze întreaga activitate în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente si sănătoase, cu cerintele legii si ale reglementărilor Băncii Nationale a României. În acest sens băncile trebuie să dispună de proceduri de administrare si contabile corespunzătoare si de sisteme adecvate de control intern.”

52. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - Capitalul social al unei bănci trebuie vărsat, integral si în formă bănească, la momentul subscrierii. Nivelul minim al capitalului initial este stabilit de Banca Natională a României, prin reglementări.

La constituire, aportul de capital va fi vărsat într-un cont deschis la o institutie de credit, care va fi blocat până la înmatricularea băncii în registrul comertului.

La constituirea unei bănci, capitalul initial este egal cu capitalul social, cu exceptia cazurilor în care banca nou-constituită este rezultată dintr-un proces de reorganizare prin fuziune sau divizare. La deschiderea unei sucursale, capitalul initial se va asigura prin punerea la dispozitia acesteia a capitalului de dotare de către institutia de credit străină.”

53. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - Băncile pot majora capitalul social numai prin utilizarea următoarelor surse:

a) noi aporturi în formă bănească;

b) prime de emisiune sau de aport si alte prime legate de capital, integral încasate, rămase după acoperirea cheltuielilor neamortizate cu astfel de operatiuni, precum si rezervele constituite pe seama unor astfel de prime;

c) dividende din profitul net cuvenit actionarilor, după plata impozitului pe dividende, potrivit legii;

d) rezerve constituite din profitul net, existente în sold, potrivit ultimului bilant contabil.

Sucursalele institutiilor de credit străine, autorizate să functioneze în România, pot majora capitalul de dotare prin utilizarea următoarelor surse:

a) noi aporturi în formă bănească puse la dispozitia sucursalei de către institutia de credit străină, cu destinatia “capital de dotare”;

b) rezerve constituite din profitul net, existente în sold potrivit ultimei situatii financiare anuale.”

54. Articolul 42 se abrogă.

55. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

“Art. 43. - Băncile repartizează din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, sumele destinate constituirii fondului pentru riscuri bancare generale, în limita a 1% din soldul activelor purtătoare de riscuri specifice activitătii bancare, asa cum sunt stabilite prin reglementările Băncii Nationale a României, în măsura în care sumele respective se regăsesc în profitul net.”

56. La articolul 45 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

“Indicatorii aferenti cerintelor prevăzute la lit. a), c)-e) ale alin. 1 se vor calcula în functie de nivelul fondurilor proprii; acest nivel nu va putea fi mai mic decât nivelul minim al capitalului initial, stabilit prin reglementările Băncii Nationale a României.”

57. După articolul 45 se introduce articolul 451 cu următorul cuprins:

“Art. 451. - În scopul determinării indicatorului de solvabilitate, Banca Natională a României poate recunoaste diminuarea riscului de credit în cazul încheierii următoarelor tipuri de contracte de compensare a creantelor si a obligatiilor reciproce decurgând din operatiuni cu instrumente având la bază cursul de schimb si rata dobânzii si operatiuni similare cu aur:

a) contracte bilaterale prin care părtile stipulează ca, la termenele stabilite sau la data aparitiei unui eveniment determinat - de regulă, imposibilitatea unei părti de a-si onora obligatiile asumate -, obligatiile reciproce initiale, chiar neajunse la scadentă, se sting automat, fiind înlocuite de o nouă obligatie, astfel încât o singură sumă netă rezultată din compensarea obligatiilor initiale va fi datorată de partea debitoare;

b) alte contracte bilaterale de compensare.

Operatiunile si conditiile în care Banca Natională a României recunoaste diminuarea riscului de credit, potrivit alin. 1, si modalitatea de calcul al acestuia vor fi stabilite prin reglementările emise de Banca Natională a României.”

58. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - Băncile, persoane juridice române, pot deschide pe teritoriul României sucursale si alte sedii secun- dare - agentii si altele asemenea -, în conditiile prevăzute de reglementările Băncii Nationale a României.

Băncile, persoane juridice române, vor putea desfăsura activitate bancară si alte activităti financiare în străinătate, în limita autorizatiei acordate de Banca Natională a României, numai prin intermediul unei sucursale.

Deschiderea de sucursale în străinătate este supusă aprobării prealabile a Băncii Nationale a României, conform reglementărilor emise de aceasta.

Cererea de aprobare a deschiderii unei sucursale în străinătate va indica tara în care se intentionează deschiderea sucursalei si va fi însotită, fără a se limita la acestea, de următoarele:

a) un studiu de fezabilitate, care va cuprinde cel putin tipurile de activităti care vor fi desfăsurate prin intermediul sucursalei si structura organizatorică a acesteia;

b) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei si informatii privind calificarea, experienta si onorabilitatea acestora;

c) adresa sediului sucursalei.

Banca Natională a României poate respinge o cerere de aprobare a deschiderii unei sucursale în străinătate de către o bancă, persoană juridică română, dacă, pe baza informatiilor detinute si a documentatiei prezentate de bancă, constată că:

a) banca nu dispune de capacitate administrativă sau de o situatie financiară adecvată, în raport cu activitatea propusă a fi desfăsurată prin intermediul sucursalei;

b) cadrul legislativ existent în tara gazdă si/sau modul de aplicare a acestuia împiedică realizarea unei supravegheri conform principiilor prezentei legi;

c) banca înregistrează o evolutie necorespunzătoare a indicatorilor aferenti cerintelor de prudentă bancară.

Orice modificare a elementelor prevăzute la alin. 4 este supusă aprobării prealabile a Băncii Nationale a României.”

59. După articolul 46 se introduc articolele 461 si 462 cu următorul cuprins:

“Art. 461. - Prin derogare de la dispozitiile art. 46 alin. 3, băncile, persoane juridice române, pot desfăsura în statele membre activitate bancară si alte activităti financiare, conform art. 8 alin. 1, pentru care sunt autorizate, prin intermediul unei sucursale sau în mod direct, dacă îndeplinesc conditiile stabilite de legislatia respectivului stat membru, prin care se urmăreste protejarea interesului general.

Banca, persoană juridică română, care intentionează să deschisă o sucursală într-un stat membru, va notifica acest lucru Băncii Nationale a României, împreună cu informatiile prevăzute la art. 46 alin. 4.

În termen de 3 luni de la primirea notificării, Banca Natională a României va comunica autoritătii competente din statul membru gazdă informatiile primite sau, după caz, va refuza transmiterea acestora si va informa banca în consecintă. În cazul în care Banca Natională a României nu informează banca în termenul prevăzut, aceasta, în 15 zile de la expirarea termenului, se poate adresa Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României, solicitând eliberarea unei decizii, procedura prevăzută la art. 83 fiind aplicabilă în mod corespunzător.

Banca Natională a României va putea refuza transmiterea comunicării către autoritatea competentă din statul membru gazdă, pe considerentele prevăzute la art. 46 alin. 5 lit. a) si c), caz în care va notifica băncii si motivele care au stat la baza luării deciziei.

Comunicarea către autoritatea competentă din statul membru gazdă va cuprinde, pe lângă informatiile  furnizate de bancă, potrivit art. 46 alin. 4, si informatii referitoare la:

a) valoarea fondurilor proprii ale băncii si nivelul indicatorilor de solvabilitate;

b) o descriere a sistemului de garantare a depozitelor existent în România.

La cererea autoritătii competente din statul membru gazdă, Banca Natională a României va putea comunica si alte informatii solicitate de aceasta.

Orice intentie de modificare a informatiilor furnizate conform alin. 2 va fi comunicată Băncii Nationale a României cu cel putin o lună înainte de data la care modificarea respectivă urmează să fie efectuată, termen în care Banca Natională a României va proceda conform prevederilor alin. 3.

Art. 462. - Băncile, persoane juridice române, care intentionează să desfăsoare pentru prima dată activitate bancară si alte activităti financiare în mod direct într-un stat membru vor notifica acest lucru Băncii Nationale a României. Notificarea va indica statul membru în cauză si va cuprinde activitătile prevăzute la art. 8 alin. 1 care urmează să fie desfăsurate.

În termen de o lună de la primirea notificării, conform alin. 1, Banca Natională a României o va comunica autoritătii competente din statul membru gazdă.”

60. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

“Art. 48. - Orice participatie de natura imobilizărilor financiare, detinută - direct si/sau indirect - de o bancă, în părti sociale, actiuni sau alte titluri de natură participativă la entităti, altele decât institutii de credit, institutii financiare, de asigurări si societăti prestatoare de servicii auxiliare sau conexe, nu poate să depăsească:

a) 15% din fondurile sale proprii;

b) 20% din capitalul social al entitătii respective sau, după caz, din valoarea totală a titlurilor de natură participativă emise de o asemenea entitate.

Valoarea totală a imobilizărilor financiare prevăzute la alin. 1 nu poate depăsi 60% din fondurile proprii ale băncii.”

61. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

“Art. 49. - Este supusă aprobării prealabile a Băncii Nationale a României, conform reglementărilor acesteia:

a) orice participatie pe care banca intentionează să o detină în institutii de credit, institutii financiare, de asigurări sau în alte entităti care, ca rezultat al achizitionării participatiei respective, ar intra în perimetrul de consolidare a conturilor, conform reglementărilor aplicabile;

b) orice participatie a cărei valoare este de cel putin 10% din fondurile proprii ale băncii, pe care aceasta intentionează să o detină în actiuni sau alte titluri de natură participativă necotate pe o piată reglementată;

c) orice participatie a cărei valoare se situează între 10% si 15% din fondurile proprii ale băncii, pe care aceasta intentionează să o detină în actiuni sau alte titluri de natură participativă, cotate pe o piată reglementată, emise de entităti, altele decât institutii de credit, institutii financiare, de asigurări ori societăti prestatoare de servicii auxiliare sau conexe;

d) orice participatie a băncii, de natura celor prevăzute la art. 48 alin. 1, care, în situatii justificate de circumstante exceptionale, depăseste limitele stabilite la acest articol.”

62. După articolul 49 se introduce articolul 491 cu următorul cuprins:

“Art. 491. - Printre obiectivele urmărite de Banca Natională a României, la aprobarea participatiilor prevăzute la art. 49, se va avea în vedere ca:

a) achizitionarea participatiilor respective să nu supună banca la riscuri nejustificate sau să împiedice realizarea unei supravegheri eficiente pe bază consolidată;

b) banca să dispună de suficiente resurse financiare si de natură organizatorică pentru achizitionarea si administrarea participatiilor respective.

În cazul aprobării unei participatii, în conditiile prevăzute la art. 49 lit. d), Banca Natională a României va solicita băncii să-si majoreze în mod corespunzător fondurile proprii si va stabili termenul în care se va realiza această majorare.

Participatiile de natura imobilizărilor financiare, altele decât cele supuse aprobării prealabile a Băncii Nationale a României, vor fi notificate acesteia în termen de 5 zile de la data achizitionării lor de către bancă.”

63. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

“Art. 51. - Orice persoană fizică sau juridică ori grup de persoane care intentionează să devină actionar semnificativ al unei bănci trebuie să notifice această intentie Băncii Nationale a României, în conformitate cu reglementările emise de aceasta, informând asupra mărimii participatiei pe care doreste să o achizitioneze.

În termen de cel mult 3 luni de la primirea notificării, Banca Natională a României se poate opune intentiei de achizitionare a unei participatii, conform alin. 1, având în vedere cerintele prevăzute la art. 521.

Dacă Banca Natională a României nu se opune intentiei prevăzute la alin. 2, aceasta poate stabili un termen maxim în care această intentie să se materializeze.”

64. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

“Art. 52. - Orice actionar semnificativ care intentionează să-si majoreze participatia ori proportia drepturilor de vot, astfel încât acestea să atingă sau să depăsească nivelurile de 20%, 33% ori 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot ori banca să devină o filială a sa, trebuie să notifice această intentie Băncii Nationale a României, caz în care prevederile art. 51 se aplică în mod corespunzător.

Orice actionar semnificativ care intentionează să-si diminueze participatia sau proportia drepturilor de vot, astfel încât aceasta să reprezinte mai putin de 10%, 20%, 33% ori 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot ori banca să înceteze să mai fie o filială a sa, va notifica această intentie Băncii Nationale a României.

Băncile vor informa de îndată Banca Natională a României cu privire la orice achizitie sau înstrăinare a actiunilor lor care depăseste, respectiv se situează sub nivelurile prevăzute la alin. 1 si 2.

Cel putin o dată pe an băncile vor comunica Băncii Nationale a României identitatea actionarilor lor semnificativi si, după caz, orice alte date si informatii cu privire la aceste persoane, cerute prin reglementările Băncii Nationale a României.”

65. La articolul 521, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:

“Dacă persoana care intentionează să devină actionar semnificativ al unei bănci, persoană juridică română, este o institutie de credit autorizată într-un alt stat sau este o entitate care detine o filială autorizată ca institutie de credit într-un alt stat ori este o persoană fizică sau juridică ce controlează o institutie de credit autorizată într-un alt stat si dacă, în urma achizitionării participatiei, banca va deveni filială a acestei persoane ori va fi controlată de aceasta, evaluarea actionarului semnificativ va face obiectul unei consultări prealabile cu autoritatea competentă din statul în cauză.”

66. Litera c) a articolului 522 va avea următorul cuprins:

c) persoanele juridice să functioneze de minimum 3 ani, cu exceptia celor rezultate dintr-o fuziune sau divizare, caz în care termenul de 3 ani include si functionarea persoanei ori a persoanelor juridice din care acestea provin.”

67. La articolul 522 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

În situatia în care persoanele prevăzute la alin. 1 sunt institutii de credit sau filiale ale acestora ori în alte cazuri justificate, Banca Natională a României poate să excepteze aceste persoane de la îndeplinirea conditiei prevăzute la lit. c) a alin. 1.”

68. La capitolul IX, sectiunea a 5-a “Tranzactii interzise”, respectiv articolul 53, se abrogă.

69. Literele b) si d) ale alineatului 1 al articolului 54 vor avea următorul cuprins:

b) un registru al actionarilor săi, cu exceptia cazurilor în care evidenta actionarilor este tinută de o societate de registru independent, potrivit legii;

………………………………….

d) minutele sedintelor si hotărârile consiliului de administratie si ale comitetelor prevăzute de lege sau de reglementările Băncii Nationale a României si, după caz, ale comitetelor constituite pe baza hotărârii organelor statutare ale băncii;”

70. Alineatul 3 al articolului 56 va avea următorul cuprins:

“De la data initierii unei proceduri judiciare fată de un debitor, inclusiv în cazul solicitării de către bancă a învestirii cu formulă executorie a contractului de credit ori, după caz, al initierii de către aceasta a unei alte proceduri de executare silită prevăzută de lege, dobânda stabilită conform contractului sau, după caz, dobânda legală se va calcula în continuare, dacă prin lege nu se prevede faptul că de la data deschiderii procedurii nu se mai datorează dobânzi; dobânda si creditele respective se vor evidentia de către bancă în afara bilantului.”

71. La articolul 56, după alineatul 3 se introduce alineatul 4 cu următorul cuprins:

“Garantiile constituite în favoarea băncii în scopul garantării creditelor, care îndeplinesc conditiile de publicitate prevăzute de lege, conferă băncilor prioritate fată de tertii, inclusiv statul, ale căror creante si garantii au îndeplinit ulterior conditiile de publicitate.”

72. După articolul 56 se introduce articolul 561 cu următorul cuprins:

“Art. 561. - Dispozitiile art. 56 alin. 1 se aplică în cazul tuturor operatiunilor si tranzactiilor băncii.

Băncile care emit monedă electronică sunt obligate să încheie contracte cu detinătorii, prin care să se stabilească în mod clar conditiile de răscumpărare a acesteia. În perioada de valabilitate pentru care a fost emisă moneda electronică, băncile emitente sunt obligate să o răscumpere, la cererea detinătorilor, la o valoare egală cu valoarea acesteia existentă în sold. Răscumpărarea se va realiza prin schimbarea valorii sale în numerar sau prin transfer în cont, fără retinerea altor taxe si comisioane decât cele strict necesare efectuării operatiunii de răscumpărare.

Contractul poate prevedea un prag minim de răscumpărare, care nu poate fi mai mare decât echivalentul a 10 euro.”

73. Articolul 57 va avea următorul cuprins:

“Art. 57. - Băncile trebuie să tină permanent evidenta contabilă, în concordantă cu prevederile legii contabilitătii si ale reglementărilor specifice date în aplicarea acesteia, si să întocmească situatii financiare care să ofere o imagine fidelă a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată. Evidenta contabilă si situatiile financiare ale unei bănci trebuie să reflecte, de asemenea, operatiunile si situatia financiară a filialelor, a sucursalelor si a celorlalte sedii secundare, pe bază individuală si, după caz, pe bază consolidată.”

74. Alineatul 1 al articolului 58 se abrogă.

75. După articolul 58 se introduce articolul 581 cu următorul cuprins:

“Art. 581. - Situatiile financiare ale băncii, întocmite pe bază individuală si, după caz, pe bază consolidată, trebuie să fie auditate, potrivit prezentei legi, de auditori financiari aprobati de Banca Natională a României.”

76. Articolul 60 se abrogă.

77. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

“Art. 61. - În scopul auditării situatiilor financiare, fiecare bancă va încheia contracte cu auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, potrivit legii.

Auditorul financiar:

a) va întocmi un raport anual împreună cu opinia sa, din care să rezulte dacă situatiile financiare prezintă o imagine fidelă a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie ale băncii si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată, potrivit standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din România;

b) va analiza practicile si procedurile controlului si auditului intern si, dacă consideră că acestea nu sunt corespunzătoare, va face recomandări băncii pentru remedierea lor;

c) va furniza, la solicitarea Băncii Nationale a României, orice detalii, clarificări, explicatii referitoare la datele cuprinse în situatiile financiare ale băncii.

Raportul auditorului financiar împreună cu opinia sa vor fi prezentate adunării generale a actionarilor si vor fi publicate împreună cu situatiile financiare anuale.”

78. După articolul 61 se introduce articolul 611 cu următorul cuprins:

“Art. 611. - Auditorul financiar al unei bănci trebuie să informeze Banca Natională a României de îndată ce, în exercitarea atributiilor sale, a luat cunostintă despre orice act sau fapt în legătură cu banca ori cu entitătile care intră în perimetrul de consolidare, act sau fapt care:

a) constituie o încălcare gravă a legii si/sau a reglementărilor ori a actelor emise în aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite conditiile de autorizare si de desfăsurare a activitătii băncii;

b) este de natură să afecteze situatia patrimonială a băncii sau buna sa functionare;

c) poate conduce la un refuz din partea auditorului de a-si exprima opinia asupra situatiilor financiare ale băncii sau la exprimarea de către acesta a unei opinii cu rezerve.

Îndeplinirea cu bună-credintă de către auditorul financiar a obligatiei de a informa Banca Natională a României, conform alin. 1 si art. 61 alin. 2 lit. c), nu constituie o încălcare a obligatiei de păstrare a secretului profesional, care revine acestuia potrivit legii sau clauzelor contractuale, si nu poate atrage răspunderea materială a acestuia.”

79. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

“Art. 62. - Fiecare bancă va publica situatiile financiare, după aprobarea acestora de către adunarea generală a actionarilor, în forma stabilită de Banca Natională a României si aprobată de Ministerul Finantelor Publice, la termenele prevăzute de lege.”

80. După articolul 62 se introduce articolul 621 cu următorul cuprins:

“Art. 621. - Dispozitiile art. 38, 39, 44, 451, 46 alin. 1, art. 54-59, 61 si 62 se aplică în mod corespunzător si sucursalelor institutiilor de credit străine, autorizate să functioneze în România.

În cazurile în care institutiile de credit străine decid constituirea la nivelul sucursalelor lor din România a fondului prevăzut la art. 43, dispozitiile acestui articol se aplică în mod corespunzător si acestor sucursale.

Sucursalele institutiilor de credit străine vor publica în limba română situatiile financiare anuale ale institutiei de credit străine, întocmite si auditate conform legislatiei din tara de origine.

Dispozitiile art. 45 si 50 se aplică sucursalelor mentionate la alin. 1, numai dacă se prevede astfel în reglementările Băncii Nationale a României.”

81. Titlul capitolului X va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL X

Sistemele de plăti”

82. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

“Art. 63. - Banca Natională a României reglementează, autorizează si supraveghează sistemele de plăti din România, inclusiv administratorii acestora, în scopul asigurării functionării sistemelor în conformitate cu standardele internationale în acest domeniu.

Sistemele de plăti mentionate la alin. 1 nu pot functiona pe teritoriul României fără obtinerea autorizatiei Băncii Nationale a României.”

83. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

“Art. 64. - Banca Natională a României emite reglementări cu privire la sistemele de plăti, care se vor referi la:

a) conditiile si modalitatea de organizare a sistemelor de plăti;

b) conditiile si procedura de autorizare, cazurile în care autorizatia poate fi revocată;

c) criteriile si regulile pentru supravegherea sistemelor de plăti, inclusiv a participantilor la aceste sisteme si a administratorilor acestora;

d) informatiile si raportările care trebuie furnizate Băncii Nationale a României;

e) cerintele minime referitoare la functionarea, auditul operational si administrarea riscurilor unui sistem de plăti si cele referitoare la situatiile financiare si auditul intern ale participantilor si ale administratorului unui sistem de plăti;

f) orice alte cerinte specifice necesare bunei functionări a unui sistem de plăti.”

84. Articolul 65 va avea următorul cuprins:

“Art. 65. - Fondurile si instrumentele financiare ale participantilor la sistemele de plăti, constituite la dispozitia agentului de decontare, în limitele solicitate prin regulile sistemului, în scopul garantării îndeplinirii obligatiilor care decurg din calitatea de participant la sistem, nu pot face obiectul executării silite de către terti si nu pot fi grevate de alte garantii reale ori sarcini de către participantul debitor.

Fondurile si instrumentele financiare prevăzute la alin. 1 sunt exceptate de la procedura înscrierii în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare.

În cazul falimentului unui participant la sistemul de plăti, fondurile si instrumentele financiare prevăzute la alin. 1 vor fi utilizate numai în scopul îndeplinirii obligatiilor decurgând din ordinele de transfer irevocabile si din pozitiile nete rezultate din compensare, care revin participantului până la data pronuntării, inclusiv a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului.

În cazul încetării calitătii de participant la sistemul de plăti, fondurile si instrumentele financiare prevăzute la alin. 1 vor fi utilizate numai în scopul îndeplinirii obligatiilor decurgând din ordinele de transfer irevocabile si din pozitiile nete rezultate din compensare, care revin participantului până la momentul încetării calitătii de participant.”

85. Articolul 66 va avea următorul cuprins:

“Art. 66. - În scopul protejării intereselor deponentilor si al asigurării stabilitătii si viabilitătii întregului sistem bancar, Banca Natională a României asigură supravegherea prudentială a băncilor, persoane juridice române, si a sucursalelor institutiilor de credit străine, autorizate să desfăsoare activitate pe teritoriul României, prin stabilirea unor norme si indicatori de prudentă bancară, urmărirea respectării acestora si a altor cerinte prevăzute de lege si de reglementările aplicabile, impunerea măsurilor necesare si aplicarea de sanctiuni, în vederea prevenirii si limitării riscurilor specifice activitătii bancare.

Urmărirea respectării cerintelor de natură prudentială si a altor cerinte prevăzute de legislatia bancară se realizează de Banca Natională a României pe baza raportărilor făcute potrivit prezentei legi si a reglementărilor date în aplicarea acesteia si prin inspectii desfăsurate la:

a) sediul băncilor, persoane juridice române, al sucursalelor si al altor sedii secundare ale acestora din tară si din străinătate;

b) sediile sucursalelor institutiilor de credit străine care desfăsoară activitate în România.”

86. La articolul 67, după alineatul 1 se introduce alineatul 11 cu următorul cuprins:

“Pentru verificarea sucursalelor deschise în statele membre de către bănci, persoane juridice române, Banca Natională a României poate efectua inspectii la sediul acestor sucursale, cu informarea prealabilă a autoritătilor competente din statele membre gazdă sau poate solicita acestor autorităti să realizeze verificarea.”

87. La articolul 68 se introduc alineatele 2 si 3 cu următorul cuprins:

Băncile sunt obligate să transmită Băncii Nationale a României orice informatii solicitate de aceasta, în scris sau în cadrul actiunilor de supraveghere si control, în scopul exercitării competentelor sale prevăzute de lege.

Dispozitiile alin. 1 si 2 se aplică si sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine.”

88. După articolul 68 se introduc articolele 681-684 cu următorul cuprins:

“Art. 681. - Banca Natională a României supraveghează activitatea băncilor, persoane juridice române, pe bază individuală si pe bază consolidată, în conditiile prevăzute de prezenta lege.

Orice bancă, persoană juridică română, care are drept filiale alte institutii de credit si/sau institutii financiare cu sediul în România sau în străinătate, va fi supravegheată de Banca Natională a României pe baza situatiei sale financiare consolidate.

Orice bancă, persoană juridică română, care este o filială a unui holding financiar cu sediul în România sau în străinătate, va fi supravegheată de Banca Natională a României pe baza situatiei financiare consolidate a holdingului financiar. În acest sens, holdingul financiar va transmite băncii informatii referitoare la situatia financiară pe bază consolidată a acestuia.

Dispozitiile alin. 3 nu vor fi interpretate în sensul că Banca Natională a României are atributii de supraveghere pe bază individuală a holdingului financiar.

În aplicarea prevederilor alin. 2 si 3, Banca Natională a României va stabili prin reglementări perimetrul de consolidare, exceptiile de la principiile de consolidare, metodele de consolidare, informatiile care trebuie furnizate în scopul realizării supravegherii pe bază consolidată si cerintele prudentiale care trebuie respectate la nivel consolidat, care se vor referi cel putin la următoarele elemente:

a) solvabilitate;

b) adecvarea fondurilor proprii pentru acoperirea riscului de piată;

c) controlul expunerilor mari;

d) limitarea participatiilor în entităti care nu desfăsoară activităti financiare;

e) organizarea si controlul intern care să asigure mecanisme adecvate pentru producerea si transmiterea oricăror date si informatii necesare pentru scopul supravegherii consolidate;

f) controlul expunerilor fată de persoanele aflate în relatii speciale cu banca.

Art. 682. - În cazul în care banca, persoană juridică română, si o institutie de credit autorizată într-un stat membru sunt filiale ale aceluiasi holding financiar, Banca Natională a României este competentă să asigure supravegherea pe bază consolidată în cazul în care:

a) holdingul financiar are sediul în România;

b) holdingul financiar are sediul într-un alt stat membru, în care nu mai detine drept filiale institutii de credit si banca, persoană juridică română, în raport cu celelalte institutii de credit care sunt filiale ale holdingului financiar, fie are cea mai mare valoare a activului bilantier, fie, în caz de egalitate a acestuia, a fost prima autorizată, dacă printr-un acord de colaborare încheiat cu autoritatea competentă din statul membru respectiv nu se prevede altfel.

Prin derogare de la dispozitiile alin. 1, prin acorduri de colaborare încheiate de Banca Natională a României cu autoritătile competente din statele membre, se poate stabili ca atributiile privind supravegherea pe bază consolidată să fie exercitate de autoritătile competente respective.

Acordurile de colaborare prevăzute la alin. 1 lit. b) si alin. 2 vor cuprinde modalitătile de colaborare si de transmitere a informatiilor necesare realizării supravegherii pe bază consolidată.

Art. 683. - Toate institutiile de credit, institutiile financiare, de asigurări sau alte entităti aflate în categoria celor care intră în perimetrul de consolidare, societătile tip holding si filialele acestora si filialele unei bănci sau ale unui holding financiar, care nu sunt incluse în perimetrul de consolidare, sunt obligate să asigure schimbul de informatii necesare realizării supravegherii conform alin. 2, art. 681 si 684. Banca Natională a României poate solicita filialelor unei bănci sau unui holding financiar, care nu sunt incluse în perimetrul de consolidare, să transmită orice informatii necesare supravegherii băncii.

Art. 684. - Banca Natională a României poate solicita, fie direct societătilor tip holding, fie prin intermediul filialelor acestora - bănci, persoane juridice române -, orice date si informatii necesare pentru scopurile realizării supravegherii băncii.

Dispozitiile alin. 1 nu vor fi interpretate în sensul că Banca Natională a României are atributii de supraveghere în legătură cu activitatea societătii tip holding sau a filialelor acesteia.

Pentru verificarea informatiilor primite potrivit alin. 1, Banca Natională a României poate efectua inspectii la sediul societătilor tip holding si al filialelor acestora, când acesta este situat pe teritoriul României, dispozitiile art. 67 alin. 1 aplicându-se în mod corespunzător.

Pentru verificarea societătilor tip holding si a filialelor acestora, având sediul în statele membre, Banca Natională a României poate efectua inspectii la sediul acestora, cu acordul autoritătii competente din statul membru de origine, sau poate solicita autoritătii competente respective realizarea acestei verificări.”

89. La articolul 69, partea introductivă si litera a) ale alineatului 1 vor avea următorul cuprins:

“În situatia în care Banca Natională a României constată că o bancă si/sau oricare dintre administratorii ori conducătorii băncii sau persoanele desemnate să asigure conducerea compartimentelor, a sucursalelor ori a altor sedii secundare se fac vinovati de:

a) încălcarea unei prevederi a prezentei legi ori a reglementărilor sau a ordinelor emise de Banca Natională a României ori a reglementărilor proprii ale băncii;”

90. Litera b) a alineatului 2 al articolului 69 se abrogă.

91. Litera c) a alineatului 2 al articolului 69 va avea următorul cuprins:

“c) amendă aplicabilă băncii, între 0,05% si 1% din capitalul social, sau administratorilor, conducătorilor ori persoanelor prevăzute la alin. 1, între 1-6 salarii medii nete/bancă, conform situatiei salariale existente în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat;”

92. Articolul 70 va avea următorul cuprins:

“Art. 70. - În urma constatărilor, Banca Natională a României poate lua următoarele măsuri:

a) încheierea unui acord scris cu consiliul de administratie al băncii, care să cuprindă un program de măsuri de remediere;

b) obligarea băncii aflate în culpă să ia măsuri de remediere a consecintelor faptelor constatate;

c) instituirea măsurilor de supraveghere specială si de administrare specială, potrivit dispozitiilor cap. XIII;

d) suspendarea exercitiului dreptului de vot al actionarilor, în cazurile în care persoanele respective nu mai îndeplinesc cerintele prevăzute de prezenta lege si de reglementările emise în aplicarea acesteia privind calitatea actionariatului unei bănci ori înfăptuiesc o politică individuală sau comună care periclitează asigurarea unei gestiuni sănătoase si prudente a băncii, în detrimentul interesului deponentilor si al altor creditori;

e) limitarea operatiunilor băncii, inclusiv prin închiderea sucursalelor din străinătate, cu retragerea aprobării pentru acestea sau limitarea operatiunilor acestora, în situatiile în care banca nu asigură o supraveghere adecvată a activitătii sucursalei;

f) retragerea aprobării acordate pentru participatiile băncii la capitalul social al unor filiale sau limitarea acestor participatii, inclusiv în cazul în care supravegherea pe bază consolidată este împiedicată prin netransmiterea informatiilor necesare de către aceste filiale; 

g) retragerea aprobării acordate auditorului financiar, în situatia în care acesta nu îsi îndeplineste în mod corespunzător atributiile prevăzute de lege sau nu respectă cerintele de conduită etică si profesională specifice.

Actionarii fată de care s-au dispus măsurile prevăzute la alin. 1 lit. d) nu vor mai putea achizitiona noi actiuni ale băncii, aplicându-li-se în mod corespunzător dispozitiile art. 73.

Măsurile prevăzute la alin. 1 lit. d) pot fi dispuse inclusiv în cazurile în care societatea-mamă, holding financiar sau societate tip holding a băncii împiedică supravegherea pe bază consolidată, potrivit prezentei legi, prin netransmiterea informatiilor necesare realizării acesteia.

În cazul retragerii aprobării pentru participatiile băncii la capitalul social al unor filiale sau al limitării acestor participatii, banca trebuie să-si vândă participatiile detinute peste nivelul stabilit de Banca Natională a României.”

93. După articolul 70 se introduc articolele 701-704 cu următorul cuprins:

“Art. 701. - Măsurile de remediere ce pot fi luate de bancă potrivit art. 70 alin. 1 lit. a) si b) vor include, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) stabilirea unui plan de majorare a fondurilor proprii;

b) înlocuirea administratorilor;

c) înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea compartimentelor, a sucursalelor ori a altor sedii secundare ale băncii;

d) îmbunătătirea sistemului de control intern.

Art. 702. - Aplicarea de sanctiuni, potrivit art. 69, nu împiedică adoptarea măsurilor prevăzute la art. 70.

În cazul instituirii administrării speciale, Banca Natională a României va decide si cu privire la retragerea aprobărilor acordate conducătorilor, administratorilor si auditorului financiar ai băncii si, respectiv, la suspendarea drepturilor de vot ale actionarilor.

Art. 703. - La sesizarea primită din partea autoritătilor competente din statele membre gazdă cu privire la încălcarea de către bănci, persoane juridice române, a cerintelor privind desfăsurarea activitătii în statele membre respective, Banca Natională a României va dispune măsurile pe care le consideră necesare, potrivit prezentei legi, si va informa autoritătile competente din statele membre gazdă asupra acestora.

Art. 704. - Banca Natională a României poate dispune participantilor si/sau administratorului unui sistem de plăti adoptarea unor măsuri de remediere a deficientelor constatate în cadrul sistemului.

În situatia în care Banca Natională a României constată că persoanele prevăzute la alin. 1 se fac vinovate de nerespectarea dispozitiilor cap. X, a reglementărilor emise de Banca Natională a României în aplicarea acestor dispozitii sau nu se conformează celor dispuse de aceasta, Banca Natională a României poate aplica următoarele sanctiuni:

a) avertisment scris;

b) amendă cuprinsă între 100.000.000 lei si

1.000.000.000 lei;

c) excluderea unuia sau mai multor participanti;

d) retragerea autorizatiei acordate pentru functionarea unui sistem de plăti.

Nivelurile prevăzute la alin. 2 lit. b) vor putea fi modificate de Banca Natională a României, în functie de evolutia ratei anuale a inflatiei.”

94. Articolul 71 va avea următorul cuprins:

“Art. 71. - Constatarea faptelor cuprinse în prezentul capitol, care constituie încălcări ale disciplinei bancare sau a celei în domeniul sistemelor de plăti, se face de către personalul Băncii Nationale a României, împuternicit în acest sens de persoanele mentionate la alin. 2. 

Actele de aplicare a măsurilor si a sanctiunilor prevăzute în prezentul capitol se emit de către guvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Nationale a României, cu exceptia sanctiunilor prevăzute la art. 69 alin. 2 lit. d) si e) si a măsurilor prevăzute la art. 70 alin. 1 lit. c), a căror aplicare este de competenta consiliului de administratie.”

95. Alineatul 1 al articolului 72 va avea următorul cuprins:

“Aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 69 si 704 se prescrie în termen de un an de la data luării la cunostintă, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârsirii faptei.”

96. După articolul 72 se introduce articolul 721 cu următorul cuprins:

“Art. 721. - Dispozitiile art. 69-72 se aplică în mod corespunzător si sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine, cu exceptia măsurilor de administrare specială prevăzute la art. 70 alin. 1 lit. c).”

97. Articolul 73 va avea următorul cuprins:

“Art. 73. - Exercitiul dreptului de vot al actionarilor semnificativi ai unei bănci care nu au notificat Băncii Nationale a României, conform art. 51 si 52, intentia de a deveni actionari semnificativi sau de a-si majora participatia detinută la bancă ori care detin o participatie din capitalul social sau din drepturile de vot la achizitionarea căreia Banca Natională a României a făcut opozitie, conform art. 51 alin. 2, se suspendă.

Banca Natională a României dispune actionarilor semnificativi prevăzuti la alin. 1 să-si vândă, în termen de 3 luni, actiunile aferente participatiei la care Banca Natională a României a făcut opozitie. După expirarea acestui termen, dacă actiunile nu au fost vândute, Banca Natională a României dispune băncii anularea actiunilor respective, emiterea unor noi actiuni purtând acelasi număr si vânzarea acestora, urmând ca pretul încasat din vânzare să fie con- semnat la dispozitia dobânditorului initial, după retinerea cheltuielilor ocazionate de vânzare.

Dispozitiile alin. 2 se aplică si în cazul celorlalti actionari fată de care Banca Natională a României a dispus măsura suspendării exercitiului dreptului de vot, conform art. 70 alin. 1 lit. d).

Actionarii al căror drept de vot nu este suspendat vor putea să participe la adunarea generală si să ia orice hotărâre de competenta adunării, cu majoritatea voturilor lor sau cu o altă majoritate prevăzută în actul constitutiv pentru acest caz.

Consiliul de administratie al băncii este răspunzător de îndeplinirea măsurilor necesare pentru anularea actiunilor, potrivit alin. 2, si vânzarea actiunilor nou-emise.

Dacă din lipsă de cumpărători vânzarea nu a avut loc sau s-a realizat numai o vânzare partială a actiunilor nou-emise, banca va proceda de îndată la reducerea capitalului social cu diferenta dintre capitalul social înregistrat si cel detinut de actionarii cu drept de vot.”

98. La articolul 74 se introduc alineatele 2 si 3 cu următorul cuprins:

Persoanele juridice care se fac vinovate de încălcarea dispozitiilor cuprinse în sectiunea a 3-a a cap. I vor fi sanctionate în conditiile prevăzute de legislatia privind desfăsurarea de activităti comerciale ilicite. Dacă persoana juridică desfăsoară în principal activitătile interzise, potrivit dispozitiilor art. 4 si 7, sau dacă aceasta, desi sanctionată, continuă desfăsurarea activitătilor respective, instanta judecătorească competentă poate hotărî dizolvarea, respectiv intrarea în lichidare.

Banca Natională a României este împuternicită să determine dacă o activitate reprezintă ori nu atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public, activitate bancară, activitate de emitere de monedă electronică ori activitate de atragere si/sau administrare a unor sume de bani rezultate din asocierea în vederea economisirii si acordării de credite într-un sistem colectiv. În acest caz decizia Băncii Nationale a României este obligatorie pentru părtile interesate.”

99. După articolul 74 se introduce articolul 741 cu următorul cuprins:

“Art. 741. - Deschiderea de conturi bancare sub nume fictive constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.”

100. Articolul 76 va avea următorul cuprins:

“Art. 76. - Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României poate hotărî măsuri de instituire a supravegherii speciale a băncilor, persoane juridice române, pentru încălcarea legii sau a reglementărilor emise de Banca Natională a României, constatată în urma efectuării actiunilor de supraveghere si/sau a analizei raportărilor băncilor, precum si în cazul constatării unei situatii financiare precare.

Supravegherea specială se asigură printr-o comisie instituită în acest scop, formată din maximum 7 specialisti din cadrul Băncii Nationale a României, dintre care unul va îndeplini functia de presedinte al comisiei si unul, pe cea de vicepresedinte al acesteia.”

101. Literele b) si c) ale alineatului 1 al articolului 77 vor avea următorul cuprins:

“b) suspendarea sau desfiintarea unor acte de decizie ale organelor statutare ale băncii, contrare reglementărilor prudentiale sau care conduc la deteriorarea situatiei financiare a băncii;

c) formularea de solicitări privind modificarea/completarea reglementărilor proprii ale băncii;”

102. La articolul 77 alineatul 1, după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:

“f) formularea de propuneri către Banca Natională a României de aplicare a sanctiunilor si/sau a măsurilor de remediere prevăzute de lege, în situatia în care conducerea băncii nu respectă măsurile dispuse de comisie.”

103. Alineatul 2 al articolului 77 va avea următorul cuprins:

“Comisia de supraveghere specială nu se substituie conducerii băncii în ceea ce priveste coordonarea activitătii zilnice si competenta de a angaja banca. Răspundereapentru legalitatea, realitatea, exactitatea si oportunitatea operatiunilor efectuate si a documentelor întocmite de bancă revine exclusiv organelor statutare de conducere si/sau persoanelor care întocmesc si semnează documentele în cauză, potrivit atributiilor si competentelor acestora.”

104. Alineatul 3 al articolului 78 va avea următorul cuprins:

“În cazul în care în activitatea băncii se constată în continuare deficiente grave, Banca Natională a României poate hotărî, de la caz la caz, instituirea măsurii de administrare specială a băncii sau adoptarea altor măsuri prevăzute de lege, inclusiv retragerea autorizatiei.”

105. Partea introductivă a articolului 79 va avea următorul cuprins:

“Banca Natională a României poate decide instituirea măsurii de administrare specială asupra unei bănci, persoană juridică română, inclusiv asupra sediilor sale secundare din România si din străinătate. Măsura administrării speciale se poate dispune în cazurile în care:”

106. La articolul 79 alineatul 1, după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

“d) banca nu mai are nici un conducător si nici un administrator.”

107. Alineatele 2 si 3 ale articolului 79 vor avea următorul cuprins:

“Un anunt privind instituirea administrării speciale va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Instituirea măsurilor de administrare specială se dispune de Banca Natională a României si în cazul sesizării decătre aceasta a instantei competente pentru declansarea procedurii falimentului unei bănci, până la numirea de către judecătorul-sindic a lichidatorului.”

108. După articolul 79 se introduce articolul 791 cu următorul cuprins:

“Art. 791. - Administrarea specială se va institui pe o perioadă de un an de la data hotărârii Băncii Nationale a României, cu exceptia cazului în care prin hotărâre se stabileste o perioadă mai scurtă sau Banca Natională a României hotărăste încetarea administrării speciale, potrivit art. 821 alin. 4.

În situatii exceptionale Banca Natională a României poate prelungi, în conditiile prevăzute pentru instituirea administrării speciale, perioada prevăzută la alin. 1, cu maximum 6 luni.”

109. Articolul 80 va avea următorul cuprins:

“Art. 80. - Administrarea specială se exercită de către un administrator special, desemnat de Banca Natională a României prin hotărârea de instituire a acestei măsuri.

Administrator special poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică, inclusiv Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar.

Pentru motive întemeiate, Banca Natională a României poate să înlocuiască administratorul special.

Toate cheltuielile legate de administrarea specială se suportă de banca supusă acestei măsuri.”

110. După articolul 80 se introduce articolul 801 cu următorul cuprins:

“Art. 801. - În cazul în care consideră necesar, Banca Natională a României poate stabili anumite limite si/sau conditii privind activitatea băncii în privinta căreia s-a hotărât instituirea administrării speciale. Acestea vor fi comunicate administratorului special, care va răspunde de respectarea lor.”

111. Articolul 81 va avea următorul cuprins:

“Art. 81. - Administratorul special preia integral atributiile consiliului de administratie si ale conducătorilor băncii supuse regimului de administrare specială, asa cum aceste atributii rezultă potrivit legii si actului constitutiv.”

112. După articolul 81 se introduc articolele 811-816 cu următorul cuprins:

“Art. 811. - După preluarea administrării băncii, administratorul special va înstiinta de îndată compartimentele din cadrul băncii, sediile secundare ale acesteia, băncile corespondente, oficiul registrului comertului si, după caz, Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar cu privire la luarea acestei măsuri. 

Comunicarea se face în scris si va cuprinde si specimenul de semnătură a administratorului special.copyrightdsc.net

Comunicarea făcută băncilor corespondente va cuprinde si mentionarea faptului că toate operatiunile viitoare prin contul băncii vor fi autorizate numai de către administratorul special sau de persoanele împuternicite în mod expres de către acesta.

Art. 812. - Atributia principală a administratorului special constă în stabilirea conditiilor optime pentru conservarea valorii activului băncii, eliminarea deficientelor existente în administrare, încasarea creantelor si stabilirea posibilitătii de redresare a situatiei financiare a băncii; în acest sens administratorul special poate lua toate măsurile pe care le consideră necesare, în limita competentelor sale prevăzute de lege.

Măsurile care pot fi luate au în vedere:

a) negocierea creantelor băncii si/sau rescadentarea acestora;

b) suspendarea atragerii de depozite si/sau a acordării de credite;

c) închiderea sediilor secundare neprofitabile sau a căror activitate nu se justifică;

d) redimensionarea schemei de personal, prin reorganizarea activitătii, în scopul reducerii cheltuielilor;

e) alte măsuri pe care consiliul de administratie al unei bănci sau conducătorii acesteia le pot lua, potrivit legii, în cursul unei administrări normale.

Administratorul special va lua cel putin măsurile necesare pentru:

a) reducerea pierderilor;

b) încetarea activitătilor frauduloase si a abuzurilor de orice natură ale persoanelor aflate în relatii speciale cu banca; 

c) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase, încheiate anterior de către bancă, inclusiv a acelor contracte în care obligatiile asumate de către bancă sunt disproportionate în raport cu prestatia la care s-a obligat cealaltă parte contractantă;

d) păstrarea în sigurantă a activelor si a documentelor băncii;

e) sesizarea organelor competente, în cazul în care există indicii cu privire la săvârsirea unor infractiuni.

Art. 813. - Prin exceptie de la prevederile art. 812, în cazul instituirii administrării speciale, potrivit art. 79 alin. 1 lit. d), atributia principală a administratorului special este luarea măsurilor necesare pentru numirea unui nou consiliu de administratie si a noilor conducători ai băncii. În cursul acestei administrări, administratorul special poate lua orice alte măsuri pe care consiliul de administratie al unei bănci sau conducătorii acesteia le pot lua, potrivit legii, în cursul unei administrări normale, dispozitiile art. 80, 801, 81, 811, 814, 82, art. 821 alin. 1-3, art. 822 alin. 1 si 2 si art. 823 alin. 1 fiind aplicabile.

Art. 814. - Dacă situatiile financiare aferente perioadei încheiate înainte de instituirea administrării speciale nu au fost aprobate conform legii sau administratorul special con- sideră că acestea nu reflectă situatia patrimonială reală a băncii, va proceda la întocmirea unei noi situatii financiare si va lua măsuri pentru aprobarea, publicarea si depunerea acesteia la organele competente, conform legii.

Art. 815. - În vederea adoptării unor hotărâri privind situatia băncii, în domenii care excedează competentelor sale stabilite prin lege pentru consiliul de administratie, administratorul special poate convoca adunarea generală a actionarilor băncii. Ordinea de zi a adunării va fi stabilită de către administratorul special, cu consultarea prealabilă a Băncii Nationale a României, si nu poate fi schimbată de către persoanele convocate.

După instituirea administrării speciale, prevederile legale privind obligativitatea convocării adunării generale la cererea actionarilor băncii nu sunt aplicabile pe durata acesteia.

Actionarii reprezentând 50% din capitalul social vor putea înainta administratorului special propuneri viabile de redresare financiară a băncii, acesta urmând să decidă asupra acestora.

Art. 816. - În cazul în care adunarea generală a actionarilor decide majorarea capitalului social, pentru exercitarea dreptului de preemptiune se va acorda un termen de cel putin 5 zile, cu începere de la data publicării deciziei.

Pentru motive temeinice, justificate de existenta unei intentii serioase din partea unui investitor, de participare la capitalul băncii, administratorul special va putea să ridice actionarilor dreptul de subscriere de noi actiuni, în tot sau în parte, cu aprobarea Băncii Nationale a României.

Prin decizia de majorare a capitalului social trebuie să se asigure cel putin un nivel al capitalului initial care să permită încadrarea băncii în indicatorii de solvabilitate prevăzuti prin reglementările Băncii Nationale a României.

În cazul reducerii capitalului social, aceasta va putea fi făcută numai după trecerea a 30 de zile de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”

113. Articolul 82 va avea următorul cuprins:

“Art. 82. - În termen de 60 de zile de la numire, administratorul special va prezenta Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României un raport scris cu privire la măsurile întreprinse de la instituirea administrării speciale si efectele acestora, la starea financiară a băncii si posibilitatea redresării situatiei acesteia din punct de vedere al sigurantei financiare, prezentând în acest sens recomandările sale. La raport se vor anexa: documente referitoare la evaluarea activelor si pasivelor băncii, situatia recuperării creantelor, costul mentinerii activelor si situatia lichidării pasivelor.

Raportul trebuie să fie suficient de detaliat pentru a fundamenta recomandările făcute de administrator. 

Pentru motive întemeiate, Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României poate prelungi termenul prevăzut la alin. 1, la propunerea administratorului special, dar nu mai mult de 30 de zile.”

114. După articolul 82 se introduc articolele 821-823 cu următorul cuprins:

“Art. 821. - În termen de 15 zile de la primirea raportului administratorului special, Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României va lua o hotărâre cu privire la oportunitatea mentinerii măsurii de administrare specială si se va pronunta asupra recomandărilor făcute de administratorul special.

Dacă pe baza raportului administratorului special se constată că nu sunt conditii pentru îmbunătătirea situatiei financiare a băncii, astfel încât aceasta să atingă nivelul minim al indicatorilor de solvabilitate, sau, după caz, nu au fost numiti si aprobati noii conducători si administratori ai băncii, Banca Natională a României va retrage autorizatia băncii si va sesiza instanta competentă pentru declansarea procedurii falimentului băncii sau va dispune dizolvarea urmată de lichidare, conform dispozitiilor cuprinse în cap. XIII1, dacă nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege pentru declansarea procedurii falimentului.

În cazul continuării administrării speciale, administratorul special va prezenta Băncii Nationale a României, la termenele stabilite de aceasta, rapoarte privind situatia financiară a băncii.

Pe baza rapoartelor administratorului special, Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României poate hotărî în orice moment încetarea administrării speciale, cu reluarea activitătii băncii sub controlul organelor sale  statutare, sau poate retrage autorizatia băncii, cu aplicarea corespunzătoare a dispozitiilor alin. 2.

Art. 822. - Dacă Banca Natională a României constată, pe baza rapoartelor administratorului special, că banca la care s-a instituit administrarea specială s-a redresat din punct de vedere financiar si se încadrează în cerintele prudentiale stabilite de prezenta lege si de reglementările emise în aplicarea acesteia sau, după caz, au fost numiti si aprobati noii conducători si administratori ai băncii, Banca Natională a României poate hotărî încetarea administrării speciale si reluarea activitătii băncii sub controlul organelor sale statutare.

Un anunt privind încetarea administrării speciale va fi publicat în conformitate cu prevederile art. 79 alin. 2.

Administratorul special va lua măsurile necesare pentru desemnarea noului consiliu de administratie, inclusiv a noilor conducători ai băncii. Până la numirea si aprobarea noilor conducători si administratori ai băncii, administratorul special va asigura conducerea si administrarea acesteia.

Art. 823. - În cazul în care Banca Natională a României hotărăste retragerea autorizatiei băncii si sesizarea instantei competente în vederea declansării procedurii falimentului, până la desemnarea de către judecătorul-sindic a lichidatorului, administrarea băncii va fi asigurată în continuare de către administratorul special.

Dispozitiile alin. 1 se aplică si în celelalte cazuri de dizolvare urmată de lichidare a băncii, până la numirea lichidatorului, cu exceptia cazului în care dizolvarea si lichidarea au fost hotărâte de actionari.”

115. După articolul 823 se introduce capitolul XIII1 cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL XIII1

Lichidarea băncilor

Art. 824. - O dată cu retragerea autorizatiei, în alte cazuri decât cele în care retragerea s-a făcut la cererea actionarilor, Banca Natională a României va dispune dizolvarea urmată de lichidare a băncii, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 16 lit. d) si g).

Art. 825. - Lichidarea în caz de faliment se realizează în conditiile prevăzute de legislatia care reglementează regimul procedurii falimentului institutiilor de credit.

Art. 826. - În cazul retragerii autorizatiei unei sucursale a unei institutii de credit străine care desfăsoară activitate pe teritoriul României, institutia de credit în cauză va fi obligată să-si lichideze activitatea din România.

Art. 827. - Dacă nu sunt realizate conditiile prevăzute de lege pentru declansarea procedurii falimentului institutiilor de credit, lichidarea băncii, inclusiv a sucursalelor din România si din străinătate, se va realiza cu respectarea legislatiei române aplicabile în cazul dizolvării si lichidării societătilor comerciale pe actiuni si a dispozitiilor care urmează.

În cazul băncilor, persoane juridice române, lichidator va fi Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, denumit în continuare lichidator, atât în cazul în care lichidarea a fost dispusă conform art. 824, cât si în cazul în care lichidarea are loc la initiativa actionarilor.

Art. 828. - În cazul retragerii autorizatiei unei bănci, persoană juridică română, care desfăsoară activitate pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, Banca Natională a României va informa fără întârziere, prin orice mijloace disponibile, autoritătile competente din statele membre gazdă asupra deciziei adoptate si a efectelor pe care le implică aceasta.

Lichidatorul va lua de îndată măsurile necesare pentru publicarea unui extras din hotărârea Băncii Nationale a României, în baza căreia s-a declansat lichidarea băncii, în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene si în două ziare de circulatie natională pe teritoriul fiecărui stat membru gazdă, în limba oficială a acestuia sau, după caz, în una dintre limbile oficiale ale acestuia.

Lichidatorul va putea actiona pe teritoriul statelor membre gazdă, în baza unei copii certificate de pe hotărârea Băncii Nationale a României sau în baza unui certificat emis de aceasta, fără altă formalitate.

Lichidatorul va putea exercita pe teritoriul statelor membre gazdă toate competentele care îi revin potrivit legii române. El va putea să numească alte persoane care să îl sprijine sau să îl reprezinte pe teritoriul acestor state, inclusiv în scopul de a acorda asistentă creditorilor pe parcursul lichidării.

În exercitarea competentelor sale lichidatorul va respecta legislatia statului membru pe teritoriul căruia actionează, în special cu privire la procedurile de valorificare a activelor si la furnizarea de informatii angajatilor băncii din statul membru respectiv. Competentele nu pot include utilizarea fortei sau dreptul de a solutiona litigii ori dispute.

Art. 829. - În cazul lichidării unei bănci, persoană juridică română, care desfăsoară activitate pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, se aplică legislatia română, cu exceptiile prevăzute la art. 8212-8220.

Hotărârea Băncii Nationale a României va produce efecte în toate statele membre gazdă, fără altă formalitate, si va deveni efectivă de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 17.

Dacă consideră necesar, lichidatorul poate solicita înregistrarea hotărârii Băncii Nationale a României în registrul imobiliar, registrul comertului sau în orice alt registru public tinut în statele membre gazdă. Dacă legislatia unui stat membru gazdă prevede obligativitatea unei asemenea formalităti, lichidatorul va lua toate măsurile pentru îndeplinirea acesteia. Sumele necesare realizării înregistrării vor fi considerate cheltuieli aferente lichidării.

Art. 8210. - Orice creditor al băncii aflate în lichidare, având domiciliul/resedinta sau, după caz, sediul social într-un alt stat membru decât România, inclusiv autoritătile publice, are dreptul să-si declare creantele sau să formuleze observatii scrise în legătură cu creantele sale asupra băncii, care se vor adresa lichidatorului. Declaratia de creante sau, după caz, observatiile formulate pot fi înaintate în limba oficială ori în limbile oficiale ale acelui stat membru si trebuie să poarte mentiunea «declaratie de creante» sau, după caz, «observatii privind creantele», în limba română.

Creantele creditorilor având domiciliul/resedinta sau, după caz, sediul social în afara teritoriului României vor fi tratate în acelasi mod si vor avea acelasi rang de preferintă ca si creantele de aceeasi natură ale creditorilor având domiciliul/resedinta sau, după caz, sediul social pe teritoriul României.

Creditorii care îsi exercită dreptul prevăzut la alin. 1 vor transmite copii de pe actele care atestă creantele lor, dacă există, si vor indica natura creantei, data la care aceasta a luat nastere si valoarea acesteia, dacă există privilegii, garantii reale si alte asemenea drepturi în legătură cu creantele respective si care sunt creantele garantate astfel.

La solicitarea lichidatorului, creditorii trebuie să furnizeze si traducerea în limba română a declaratiei de creante sau, după caz, a observatiilor formulate si a documentelor prezentate.

Art. 8211. - Lichidatorul va asigura informarea periodică a creditorilor, în modalitatea considerată corespunzătoare, în special cu privire la progresele înregistrate în valorificarea activelor băncii.

Lichidatorul este tinut de obligatia de păstrare a secretului profesional, conform dispozitiilor cuprinse în cap. VIII.

Art. 8212. - Efectele lichidării băncii asupra anumitor contracte si drepturi vor fi reglementate după cum urmează:

a) contractele si relatiile de muncă vor fi guvernate de legislatia statului membru aplicabilă în cazul fiecărui contract de muncă;

b) contractele prin care se dobândeste dreptul de folosintă sau dreptul de achizitionare a unor bunuri imobile vor fi guvernate de legea statului membru pe teritoriul căruia este situat imobilul, potrivit căreia se va determina si natura bunului: mobil sau imobil;

c) drepturile asupra bunurilor imobile, a navelor si aeronavelor, care sunt supuse obligatiei de înregistrare într-un registru public, vor fi guvernate de legea statului membru sub autoritatea căruia este tinut registrul respectiv.

Art. 8213. - Deschiderea procedurii de lichidare asupra băncii nu va afecta drepturile reale ale creditorilor sau tertelor părti asupra bunurilor - corporale sau necorporale, mobile ori imobile, individual determinate sau determinate generic - aflate în proprietatea băncii, care, la data intrării în vigoare a hotărârii de lichidare, sunt situate pe teritoriul altor state membre decât România.

Drepturile prevăzute la alin. 1 se referă în special la:

a) dreptul de a dispune de bun sau de a-l avea la dispozitie si dreptul de preferintă, în cazul executării bunului, sau de a-i culege fructele, rezultând în special dintr-un drept de gaj sau de ipotecă;

b) dreptul de preferintă înaintea altor titulari de drepturi asupra bunului;

c) dreptul de urmărire a bunului în mâinile oricui s-ar găsi acesta;

d) dreptul de uzufruct asupra bunului.

Art. 8214. - Deschiderea procedurii de lichidare, în situatia în care banca este parte într-un contract de vânzare-cumpărare a unui bun, în calitate de cumpărător, nu va afecta dreptul vânzătorului decurgând dintr-o clauză prin care acesta si-a rezervat dreptul de proprietate până la un anumit termen sau până la îndeplinirea unei conditii, dacă, la data intrării în vigoare a hotărârii de lichidare, bunul este situat pe teritoriul altui stat membru decât România.

Deschiderea procedurii de lichidare, în cazul în care banca este parte într-un contract de vânzare-cumpărare, în calitate de vânzător, nu va constitui motiv pentru anularea sau desfiintarea contractului si nu va afecta drepturile cumpărătorului, dacă aceasta a avut loc după livrarea bunului si dacă, la data intrării în vigoare a hotărârii de lichidare, bunul este situat pe teritoriul altui stat membru decât România.

Art. 8215. - Deschiderea procedurii de lichidare nu va afecta drepturile creditorilor de a invoca compensarea legală, atunci când legea aplicabilă creantelor băncii permite o asemenea compensare. În cazul compensării contractuale se va aplica legea care guvernează contractele respective.

Art. 8216. - Dispozitiile art. 8213-8215 alin. 1 nu împiedică exercitarea de actiuni în constatarea sau declararea nulitătii ori în constatarea inopozabilitătii actelor juridice, potrivit legii române.

Art. 8217. - Exercitarea dreptului de proprietate sau a altor drepturi asupra titlurilor de valoare, a căror existentă ori transmitere este supusă înregistrării într-un registru, într-un cont sau într-un sistem centralizat de depozitare, tinut ori localizat într-un stat membru, va fi guvernată de legea statului membru respectiv.

Contractele de report si contractele care stau la baza tranzactiilor desfăsurate pe o piată organizată vor fi guvernate de legea aplicabilă contractelor respective, dacă nu sunt încălcate dispozitiile alin. 1.

Art. 8218. - Legislatia română cu privire la nulitatea actelor frauduloase încheiate în dauna creditorilor nu este aplicabilă în cazul în care beneficiarul unui asemenea act dovedeste că actul, ca întreg, este guvernat de legea altui stat membru si că această lege nu permite nici o modalitate de contestare a actului în cazul în spetă.

Art. 8219. - Validitatea actelor încheiate după deschiderea procedurii lichidării, prin care banca înstrăinează bunuri imobile, nave ori aeronave supuse înregistrării într-un registru public sau titluri de valoare ori drepturi asupra unor astfel de titluri a căror existentă sau transfer este supus obligatiei de înregistrare într-un registru, un cont ori un sistem centralizat de depozitare tinut sau localizat într-un stat membru, va fi guvernată de legea statului membru pe teritoriul căruia este situat imobilul respectiv sau, după caz, sub autoritatea căruia este tinut acel registru, cont ori sistem centralizat de depozitare.

Art. 8220. - Actiunile aflate pe rolul instantelor judecătoresti, având ca obiect bunuri sau drepturi de care banca a fost privată, vor fi guvernate de legea statului membru în care se desfăsoară procesul.

Art. 8221. - Lichidarea băncii conform dispozitiilor art. 824 sau la initiativa actionarilor acesteia nu împiedică declansarea procedurii falimentului, dacă pe parcursul procesului de lichidare banca ajunge în una dintre situatiile prevăzute de lege în care sunt îndeplinite conditiile pentru declararea stării de faliment.

Art. 8222. - Dispozitiile cuprinse în legislatia privind falimentul institutiilor de credit, referitoare la atributiile lichidatorului, la suportarea cheltuielilor legate de lichidare, la ordinea de stingere a creantelor, se aplică în mod corespunzător si în cazul lichidării băncii, potrivit dispozitiilor prezentului capitol.”

116. După articolul 832 se introduc capitolele XIV1 si XIV2 cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL XIV1

Institutii emitente de monedă electronică, altele decât băncile

Art. 833. - Institutiile emitente de monedă electronică sunt supuse reglementării si supravegherii Băncii Nationale a României.

Capitalul initial, conditiile de autorizare, nivelul minim al fondurilor proprii si investitiile permise ale institutiilor emitente de monedă electronică vor fi stabilite de Banca Natională a României prin reglementări.

Institutiile emitente de monedă electronică trebuie să dispună de un management prudent si sănătos, de proceduri administrative si contabile si sisteme de control intern adecvate, care să le permită evaluarea riscurilor financiare si nefinanciare la care sunt expuse, inclusiv a riscurilor tehnice si procedurale si a celor rezultate din cooperarea cu entitătile care le furnizează servicii conexe.

Art. 834. - Institutiile emitente de monedă electronică nu pot detine participatii în alte entităti, cu exceptia celor al căror obiect de activitate constă exclusiv în furnizarea de servicii de operare sau alte servicii conexe legate de emiterea ori distribuirea de monedă electronică de către institutia în cauză.

Art. 835. - În perioada de valabilitate pentru care a fost emisă moneda electronică, institutiile emitente de monedă electronică sunt obligate să o răscumpere, la cererea detinătorilor, la o valoare egală cu valoarea acesteia existentă în sold, fără retinerea altor taxe si comisioane decât cele strict necesare efectuării operatiunii de răscumpărare. În acest sens, dispozitiile art. 561 alin. 2 si 3 se aplică în mod corespunzător si acestor institutii.

Art. 836. - Dispozitiile cuprinse la art. 16, 161, 162, 17-19, 21-27, cap. VII, cap. VIII, art. 38-43, 45-47, 51-523, 54, 57-581, art. 59 alin. 2, art. 61-62, 66-72, 73, cap. XIII, cap. XIII1, cap. XIV si la art. 838-8315 sunt aplicabile în mod corespunzător si institutiilor emitente de monedă electronică. În acest caz, în textele respective, în loc de bănci, persoane juridice române, sau bănci se va citi institutii emitente de monedă electronică.

Dispozitiile art. 461 si 462 si, respectiv, ale art. 838-8315 privind conditiile de desfăsurare a activitătii în alte state membre de către institutiile emitente de monedă electronică se aplică numai pentru desfăsurarea activitătii de emitere de monedă electronică.

Art. 837. - Institutiile emitente de monedă electronică pot fuziona cu bănci, cu alte institutii emitente de monedă electronică sau cu alte entităti care prestează servicii auxiliare ori conexe, prevăzute la art. 153.

 

CAPITOLUL XIV2

State membre

SECTIUNEA 1

Institutiile de credit

 

Art. 838. - Prin exceptie de la dispozitiile art. 6 si 15, institutiile de credit autorizate si supravegheate de autoritatea competentă dintr-un stat membru pot desfăsura în România, în limita autorizatiei acordate de statul membru de origine, activitate bancară ori alte activităti de natură financiară prevăzute la art. 8 alin. 1, printr-o sucursală sau în mod direct, fără a fi necesară obtinerea unei autorizatii din partea Băncii Nationale a României.

Art. 839. - În termen de două luni de la primirea comunicării din partea autoritătii competente din statul membru de origine, cuprinzând informatiile prevăzute la art. 46 alin. 4 si la art. 461 alin. 5, Banca Natională a României va comunica institutiei de credit în cauză, dacă este necesar, conditiile în care, în scopul protejării interesului general, sucursala din România a acesteia urmează să-si desfăsoare activitatea.

Institutia de credit va putea să înceapă activitatea prin intermediul sucursalei, de la data primirii comunicării din partea Băncii Nationale a României sau, în lipsa acesteia, după trecerea termenului prevăzut la alin. 1.

Orice intentie de modificare a informatiilor cuprinse în comunicarea primită de Banca Natională a României, conform alin. 1, trebuie să fie notificată acesteia de către institutia de credit în cauză, cu cel putin o lună înainte de data la care modificarea respectivă urmează să fie efectuată; în acest termen Banca Natională a României va comunica institutiei de credit în cauză, dacă este necesar, noile conditii în care activitatea urmează să fie desfăsurată pe teritoriul României.

Art. 8310. - Supravegherea prudentială a institutiilor de credit prevăzute la art. 838, inclusiv a sucursalelor din România ale acestora, se realizează de către autoritătile competente din statele membre de origine.

Banca Natională a României realizează, în cooperare cu autoritătile competente din aceste state, supravegherea sucursalelor institutiilor de credit prevăzute la art. 838, din punct de vedere al lichiditătii, si are competenta de a dispune măsurile necesare în aplicarea politicii sale monetare.

Sucursalelor din România ale institutiilor de credit prevăzute la art. 838 li se aplică în mod corespunzător:

a) dispozitiile legale si cele cuprinse în reglementările Băncii Nationale a României, emise în aplicarea legii, referitoare la raportarea indicatorilor si la furnizarea altor date si informatii necesare pentru exercitarea corespunzătoare a competentelor prevăzute de lege ale Băncii Nationale a României în domeniul politicii monetare, supravegherii riscului de lichiditate si statistic;

b) dispozitiile privind secretul profesional în domeniul bancar;

c) alte dispozitii ale legislatiei din România aplicabile băncilor, care urmăresc protejarea interesului general, protectia consumatorului, prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor si altele asemenea;

d) dispozitiile art. 621 alin. 3, referitoare la întocmirea si publicarea de către sucursalele institutiilor de credit străine a situatiilor financiare proprii si la publicarea de către acestea a situatiilor financiare anuale ale institutiei de credit străine.

Prevederile alin. 3 lit. b) si c) se aplică si institutiilor de credit, prevăzute la art. 838, care desfăsoară în mod direct în România activitate bancară sau alte activităti de natură financiară.

Art. 8311. - Inspectiile la sediile sucursalelor din România ale institutiilor de credit autorizate într-un stat membru pot fi realizate de către autoritătile competente din statul membru de origine, prin persoane împuternicite, cu informarea prealabilă a Băncii Nationale a României.

În cazul în care autoritătile competente din statul membru de origine solicită Băncii Nationale a României realizarea verificării activitătii sucursalelor din România ale institutiilor de credit autorizate în statul membru în cauză, Banca Natională a României va putea realiza această verificare în mod direct prin personalul său ori va permite realizarea acesteia de către auditori ori experti financiari.

Art. 8312. - Dacă o institutie de credit dintr-un stat membru, care desfăsoară activitate bancară ori alte activităti de natură financiară, prevăzute la art. 8, în România, printr-o sucursală sau în mod direct, nu respectă cerintele de desfăsurare a activitătii în România, conform celor prevăzute la art. 8310 alin. 2 si 3, Banca Natională a României va putea dispune acesteia să ia măsuri de remediere a faptelor constatate.

În cazul în care institutia de credit nu se conformează dispozitiilor alin. 1, Banca Natională a României va informa autoritatea competentă din statul membru de origine.

Dispozitiile alin. 2 nu împiedică aplicarea de către Banca Natională a României a sanctiunilor sau a măsurilor pe care le consideră necesare, conform prevederilor art. 721, ori interzicerea desfăsurării activitătii în România în mod direct.

Banca Natională a României va informa Comisia Europeană si autoritătile competente din statul membru de origine cu privire la sanctiunile si/sau măsurile dispuse.

Art. 8313. - Dacă Banca Natională a României este informată de autoritătile competente din statul membru de origine cu privire la decizia de a retrage autorizatia unei institutii de credit care desfăsoară activitate pe teritoriul României, în scopul protejării intereselor deponentilor si ale altor creditori, Banca Natională a României va lua măsurile necesare pentru ca institutia de credit în cauză să nu mai desfăsoare activităti pe teritoriul României.

Art. 8314. - Dacă asupra unei institutii de credit dintr-un stat membru care desfăsoară activitate pe teritoriul României au fost dispuse măsuri de reorganizare, administrare specială, lichidare, faliment sau alte asemenea măsuri, acestea se vor aplica fără alte formalităti pe teritoriul României si vor produce efecte în conditiile si de la data prevăzute în legislatia din statul membru respectiv.

Procedurile de reorganizare, administrare, lichidare si faliment se vor aplica în conformitate cu legislatia din statul membru de origine, cu exceptiile prevăzute la art. 8212- 8220, care se aplică în mod corespunzător, caz în care, în loc de România si legea/legislatia română se va citi statul membru de origine si, respectiv, legea/legislatia statului membru de origine.

Art. 8315. - Persoanele împuternicite să pună în aplicare măsurile dispuse de autoritatea administrativă sau judiciară, conform art. 8314 alin. 1, vor putea actiona pe teritoriul României în baza unei copii certificate de pe actul de numire ori a unui certificat emis de această autoritate, însotit de o traducere în limba română, fără altă formalitate.

Persoanele prevăzute la alin. 1 vor putea exercita pe teritoriul României toate competentele care le revin potrivit legislatiei din statul membru de origine. Aceste persoane vor putea să numească alte persoane care să le reprezinte pe teritoriul României, inclusiv în scopul de a acorda asistentă creditorilor pe parcursul aplicării măsurilor în cauză.

 

SECTIUNEA a 2-a

Institutiile financiare

 

Art. 8316. - Institutiile financiare cu sediul în unul dintre statele membre vor putea desfăsura pe teritoriul României activitătile financiare prevăzute în actele lor constitutive, prin intermediul unei sucursale sau în mod direct, cu respectarea dispozitiilor art. 839, 8310 si 8312, dacă aceste institutii financiare sunt filiale ale uneia sau mai multor institutii de credit si îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) societatea-mamă sau societătile-mamă sunt autorizate ca institutii de credit în statul membru a cărui legislatie guvernează statutul institutiei financiare respective;

b) activitătile în cauză sunt efectiv desfăsurate pe teritoriul aceluiasi stat membru;

c) societatea-mamă sau societătile-mamă detin 90% sau mai mult din drepturile de vot aferente actiunilor reprezentând capitalul social al institutiei financiare;

d) societatea-mamă sau societătile-mamă trebuie să satisfacă cerintele prudentiale ale autoritătilor competente din statele membre de origine cu privire la managementul institutiei financiare-filială si trebuie să declare, cu acordul acestor autorităti, că garantează în solidar obligatiile asumate de filială;

e) institutia financiară-filială este inclusă efectiv în supravegherea pe bază consolidată a societătii-mamă sau, după caz, a fiecărei societăti-mamă, în special în ceea ce priveste activitătile financiare în cauză, în mod deosebit pentru calculul indicatorului de solvabilitate, al expunerilor mari si al nivelului participatiilor de natura imobilizărilor financiare la entităti care nu desfăsoară activităti financiare.

Verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. 1 se realizează de către autoritatea competentă din statul membru de origine, care va certifica acest lucru, concomitent cu transmiterea informatiilor prevăzute la art. 839 alin. 1.

Autoritatea competentă din statul membru de origine va asigura supravegherea filialelor prevăzute la alin. 1.

În cazul în care Banca Natională a României este informată de autoritatea competentă din statul membru de origine cu privire la faptul că institutia financiară nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevăzute la alin. 1, activitătile desfăsurate în România de institutia financiară respectivă vor intra sub incidenta legislatiei române aplicabile acestor activităti.

Dispozitiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător si în cazul institutiilor financiare cu sediul în România, care vor să desfăsoare activitate pe teritoriul statelor membre, dacă aceste institutii financiare sunt filiale ale unor bănci, persoane juridice române, si îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. 1. Verificarea acestor conditii se realizează de către Banca Natională a României, care va asigura si supravegherea acestor institutii financiare în conformitate cu prevederile alin. 3.

Art. 8317. - Dispozitiile art. 8316 se aplică în mod corespunzător si filialelor institutiilor financiare care îndeplinesc conditiile prevăzute la acest articol.

 

SECTIUNEA a 3-a

Colaborarea cu autoritătile competente si cerinte de notificare

 

Art. 8318. - Pentru supravegherea prudentială a băncilor, persoane juridice române, care desfăsoară activitate pe teritoriul altor state membre si a institutiilor de credit autorizate în alte state membre, care desfăsoară activitate în România, Banca Natională a României va colabora strâns cu autoritătile competente din statele membre respective.

Prin derogare de la prevederile art. 67 ultimul alineat, colaborarea se va putea realiza prin schimb de informatii sau în orice alt mod, de natură să faciliteze supravegherea institutiilor de credit în cauză si verificarea îndeplinirii conditiilor care au stat la baza autorizării acestora de către autoritatea competentă. Informatiile se vor referi în principal la administrarea, conducerea si actionariatul acestora, dar si la alte aspecte de natură prudentială, vizând în special lichiditatea, solvabilitatea, limitarea expunerilor mari, procedurile de administrare si contabile, controlul intern, garantarea depozitelor.

Art. 8319. - La solicitarea autoritătilor competente din statele membre responsabile cu supravegherea pe bază consolidată a institutiilor de credit filiale ale unui holding financiar cu sediul în România, Banca Natională a României este împuternicită să ceară holdingului orice informatii relevante pentru realizarea supravegherii pe bază consolidată, pe care le va transmite autoritătilor solicitante.

Art. 8320. - În cazul în care autoritătile competente din statele membre solicită Băncii Nationale a României realizarea verificării informatiilor referitoare la o institutie de credit, un holding financiar, o institutie financiară, o societate prestatoare de servicii bancare auxiliare, o societate tip holding si filialele acesteia ori la filialele prevăzute la art. 683 alin. 2, având sediul social în România, Banca Natională a României fie va realiza această verificare în mod direct prin personalul său, fie va permite autoritătii competente solicitante să realizeze verificarea sau va permite realizarea acesteia de către auditori ori experti financiari.

Art. 8321. - Banca Natională a României va notifica Comisiei Europene asupra următoarelor elemente:

a) orice autorizatie acordată unei bănci ori altei institutii de credit, persoană juridică română;

b) orice retragere de autorizatie acordată unei bănci ori altei institutii de credit, persoană juridică română;

c) orice refuz de transmitere a informatiilor, conform prevederilor art. 461 alin. 4;

d) orice autorizatie acordată unei institutii de credit, persoană juridică română, care s-a constituit ca filială detinută direct sau indirect de una ori mai multe societăti-mamă care nu sunt guvernate de legislatia română sau a altui stat membru si orice achizitionare de către o asemenea societate-mamă a unei participatii semnificative într-o institutie de credit, persoană juridică română, dacă, ca urmare a acestei achizitionări, institutia de credit, persoană juridică română, devine o filială a societătii-mamă respective; în acest caz notificarea va cuprinde si structura grupului din care aceasta face parte;

e) dificultătile întâmpinate de bănci ori alte institutii de credit, persoane juridice române, la deschiderea de sucursale sau în desfăsurarea activitătii în străinătate, pe teritoriul unui stat, altul decât un stat membru;

f) cerere de autorizare a unei filiale, care se constituie ca institutie de credit, persoană juridică română, detinută direct sau indirect de una ori mai multe societăti-mamă care nu sunt guvernate de legislatia română sau a altui stat membru si orice cerere de aprobare a unei participatii semnificative într-o institutie de credit, persoană juridică română, formulată de către o asemenea societate-mamă, dacă prin achizitionarea acestei participatii institutia de credit, persoană juridică română, ar deveni o filială a societătii-mamă respective;

g) lista holdingurilor financiare care sunt societăti-mamă ale băncilor, persoane juridice române, supravegheate pe bază consolidată de către Banca Natională a României potrivit prezentei legi;

h) orice autorizatie acordată sucursalelor institutiilor de credit străine cu sediul în afara spatiului comunitar;

i) orice alte informatii care trebuie raportate Comisiei Europene, la cererea acesteia sau în conformitate cu prevederile legislatiei comunitare.

Informatiile prevăzute la lit. f) se transmit la solicitarea expresă a Comisiei Europene.

Lista prevăzută la lit. g) se va transmite si autoritătilor competente din statele membre, iar informatiile prevăzute la lit. h) se transmit si Comitetului Bancar Consultativ.

Art. 8322. - În cazul în care Comisia Europeană decide că autoritătile competente din statele membre trebuie să suspende sau să întrerupă procedura de adoptare a unei decizii cu privire la cererile mentionate la art. 8321 lit. f), Banca Natională a României, prin hotărâre, va suspenda sau întrerupe procedura de autorizare/aprobare; ter- menul de suspendare, respectiv de întrerupere, nu va putea depăsi 3 luni.

În cazul în care, înainte de încheierea termenului prevăzut la alin. 1, Consiliul European va decide continuarea măsurii adoptate de Comisia Europeană, Banca Natională a României, prin hotărâre, va prelungi termenul pentru care procedura de autorizare/aprobare se suspendă sau se întrerupe, pe perioada prevăzută în decizia Consiliului European.

Dispozitiile alin. 1 si 2 nu se aplică în cazul cererilor de autorizare/aprobare prevăzute la art. 8321 lit. f), dacă societatea-mamă este o institutie de credit care este autorizată să desfăsoare activitate bancară pe teritoriul unui stat membru sau este o filială a unei astfel de institutii de credit.”

117. Capitolul XV “Dispozitii tranzitorii” se abrogă.

118. Articolul 87 va avea următorul cuprins:

“Art. 87. - Toate autorizatiile emise în baza prezentei legi si cele în vigoare se evidentiază de către Banca Natională a României în registrul bancar, care este accesibil persoanelor interesate.”

119. Alineatul 2 al articolului 88 va avea următorul cuprins:

“Separat sau în cadrul asociatiei profesionale, băncile vor putea să-si organizeze un corp propriu de executori, a cărui activitate va fi strict legată de punerea în executare a titlurilor executorii apartinând băncilor.”

120. Articolul 89 va avea următorul cuprins:

“Art. 89. - Deschiderea procedurii de reorganizare, faliment sau a altei proceduri similare nu afectează contractele bilaterale de compensare a creantelor si a obligatiilor reciproce decurgând din operatiuni cu instrumente având la bază cursul de schimb si rata dobânzii si operatiuni similare cu aur, încheiate de partea contractantă, cu privire la care au fost dispuse aceste măsuri.”

121. Articolul 90 se abrogă.

122. Articolul 91 va avea următorul cuprins:

“Art. 91. - Reglementările emise de Banca Natională a României pot include:

a) regulamente, norme, circulare si alte acte cu caracter general, emise în aplicarea legii, obligatorii pentru una sau mai multe categorii de institutii de credit;

b) ordine emise în aplicarea legii sau a unei reglementări, obligatorii pentru una sau mai multe institutii de credit.

Toate reglementările emise de Banca Natională a României în aplicarea prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Art. II. - În tot cuprinsul Legii nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, următorii termeni se vor înlocui astfel:

a) banca străină sau banca, persoană juridică străină se va înlocui cu institutie de credit străină;

b) autoritate de supraveghere bancară se va înlocui cu autoritate competentă;

c) auditor independent se va înlocui cu auditor financiar;

d) sediu principal se va înlocui cu sediu social.

Art. III. - Următoarele dispozitii ale Legii nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană:

a) art. 7 alin. 2;

b) art. 10;

c) art. 162;

d) art. 461 si 462;

e) art. 521 alin. 3;

f) art. 621 alin. 3;

g) art. 67 alin. 11;

h) art. 682;

i) art. 684 alin. 4;

j) art. 703;

k) art. 828-8210 si art. 8212-8220;

l) cap. XIV2 “State membre”.

Până la data aderării, pentru sucursalele din România ale institutiilor de credit având sediul în statele membre, cerinta autorizării prevăzută la art. 15 poate fi înlăturată în conditii de reciprocitate, în baza acordurilor de cooperare încheiate de Banca Natională a României cu autoritătile competente din statele membre de origine. Supravegherea acestor sucursale se va realiza în conditiile prevăzute în acordurile respective.

Art. IV. - Reglementările emise de Banca Natională a României, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor aplica în continuare.

Art. V. - Cererile de autorizare nesolutionate la data intrării în vigoare a prezentei legi si care nu sunt conforme cu prevederile acesteia pot fi retrase si prezentate din nou de titularii cererilor după înlăturarea deficientelor.

Art. VI. - Băncile, persoane juridice române, si sucursalele institutiilor de credit străine care beneficiază de autorizatie de functionare din partea Băncii Nationale a României trebuie să se conformeze dispozitiilor Legii nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, în termenele stabilite de Banca Natională a României.

Participatiile de natura investitiilor financiare pe care băncile le detin la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi considerate ca fiind autorizate, conform prevederilor art. 49 din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege. În situatia în care Banca Natională a României constată că cerintele art. 491 nu sunt îndeplinite, poate dispune băncii limitarea sau, după caz, lichidarea acestor participatii, într-un termen rezonabil.

Art. VII. - Institutiile emitente de monedă electronică, altele decât băncile, inclusiv sucursalele din România ale unor astfel de institutii din străinătate, care desfăsoară activitate în România, se consideră că detin o autorizatie, potrivit prezentei legi.

Institutiile prevăzute la alin. 1 trebuie să prezinte Băncii Nationale a României, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, documentatia necesară care să permită evaluarea îndeplinirii de către acestea a conditiilor prevăzute de Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, si de reglementările Băncii Nationale a României date în aplicarea acesteia si, după caz, adoptarea măsurilor necesare, inclusiv retragerea autorizatiei.

Art. VIII. - Actionarii băncilor care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au dreptul de vot suspendat trebuie să-si vândă actiunile detinute la bancă în termen de 3 luni de la această dată. După trecerea termenului se vor aplica dispozitiile art. 73 din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege.

Art. IX. - Rezervele existente în sold, precum si diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului, inclusiv diferentele aferente disponibilitătilor în devize din semestrul I al anului 2002, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2001, constituite de bănci până la data intrării în vigoare a prezentei legi si care, până la această dată, puteau constitui sursa de majorare a capitalului social, potrivit legislatiei aplicabile, vor putea fi utilizate în continuare în acest scop până la epuizarea acestora.

Rezervele existente în sold la sfârsitul semestrului I al anului 2002, constituite de sucursalele din România ale institutiilor de credit străine din diferentele din evaluarea disponibilitătilor în valută reprezentând capital de dotare, vor putea fi utilizate pentru majorarea capitalului de dotare până la epuizarea acestor rezerve.

Art. X. - După data intrării în vigoare a prezentei legi, comitetele constituite de bănci în baza Legii nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, vor putea functiona în continuare, conform deciziei organelor statutare ale acestora, ca organe specializate, în măsura în care atributiile acestora nu vor fi preluate de alte comitete constituite potrivit legii si/sau reglementărilor Băncii Nationale a României.

Art. XI. - Societătile comerciale care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, desfăsoară activităti de atragere de fonduri rambursabile de la public ori alte activităti de natura activitătii bancare, inclusiv activitate de atragere si/sau administrare a unor sume de bani rezultate din asocierea în vederea economisirii si acordării de credite într-un sistem colectiv, vor lua măsuri pentru încetarea de îndată a unor asemenea activităti. În caz contrar, devin incidente dispozitiile art. 74 din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege.

Art. XII. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 160 alin. 3, art. 161, art. 162 alin. 1 si art. 163 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 14 iulie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002.

Art. XIII. - Legea bancară nr. 58/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 9 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

Nr. 485.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2003.

Nr. 760.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 608/2001

privind evaluarea conformitătii produselor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 71 din 28 august 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 30 august 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 4, după litera e) a alineatului (1) al articolului 4 se introduce litera e1) cu următorul cuprins:

“e1) certificat de examinare de tip - documentul emis de către un organism notificat, prin care se atestă că un tip de produs supus evaluării prin aplicarea modulului «examinare de tip» respectă cerintele dintr-o reglementare tehnică;”

2. La articolul I punctul 4, literele j), l), m), p), v), x) si z) ale alineatului (1) al articolului 4 vor avea următorul cuprins:

“j) desemnare - procedura prin care o autoritate competentă aprobă, prin ordin al conducătorului său, un laborator, un organism de certificare sau de inspectie recunoscut, dreptul de a actiona pe piată în legătură cu o procedură de evaluare a conformitătii, prevăzută de o reglementare tehnică;

…………………………………..

l) inspectie - examinarea proiectului unui produs, a unui produs, a unui serviciu, a unui proces sau a unei instalatii si determinarea conformitătii lor cu conditiile specifice sau cu conditiile generale, pe baza unei aprecieri profesionale;

m) importator - orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România sau în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, care introduce pe piata românească sau pe piata Uniunii Europene un produs provenit din afara acestui spatiu;

…………………………………..

p) marcaj de conformitate - simbolul care se aplică de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piată si/sau de punerea în functiune, pe un produs, pe o placă de marcaj atasată, pe ambalajul si/sau pe documentele însotitoare si care are semnificatia conformitătii produsului cu toate cerintele esentiale prevăzute în reglementările tehnice aplicabile:

- CS - marcaj national de conformitate, denumit în continuare marcaj CS, conform prevederilor anexei nr. 2;

- CE - marcaj european de conformitate, denumit în continuare marcaj CE, conform prevederilor anexei nr. 3;

…………………………………..

v) producător - persoana fizică autorizată sau persoana juridică, responsabilă pentru proiectarea si realizarea unui produs, în scopul introducerii pe piată si/sau al punerii în functiune, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, în numele său; responsabilitătile producătorului se aplică oricărei persoane fizice autorizate sau persoane juridice care asamblează, ambalează sau etichetează produse în vederea introducerii pe piată si/sau a punerii în functiune, sub nume propriu;

…………………………………..

x) punere în functiune - actiunea ce are loc în momentul primei utilizări a unui produs, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene;

…………………………………..

z) reprezentant autorizat al producătorului – persoana fizică sau juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, împuternicită de producător să actioneze în numele acestuia;”

3. La articolul I punctul 4, după litera z) a alineatului (1) al articolului 4 se introduce litera z1) cu următorul cuprins:

“z1) securitate - starea unui produs, proces sau serviciu în care riscul de a pune în pericol persoanele sau de a provoca pagube mediului si/sau proprietătii este limitat la un nivel acceptabil;”

4. La articolul I punctul 4, literele z1) si z2) ale alineatului (1) al articolului 4 se renumerotează si devin z2) si z3).

5. La articolul I punctul 4, alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) Termenii «standard», «specificatie tehnică» si «reglementare tehnică» se definesc conform prevederilor reglementărilor în vigoare privind măsurile de organizare si realizare a schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană.”

6. La articolul I punctul 6, litera b) a articolului 6 va avea următorul cuprins:

“b) grupele de produse care fac obiectul reglementării tehnice, precum si grupele de produse exceptate de la aceasta, dacă este cazul;”

7. La articolul I punctul 7, alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Se admite introducerea pe piată sau punerea în functiune a produselor din domeniile reglementate, cu marcaj CE, aplicat cu respectarea prevederilor prezentei legi si ale reglementărilor tehnice aplicabile.”

8. La articolul I punctul 8, articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are domiciliul, respectiv sediul, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, responsabilitatea privind detinerea documentelor ce atestă conformitatea si prezentarea acestor documente, la cerere, autoritătilor responsabile cu supravegherea pietei revine importatorului.”

9. La articolul I punctul 16, partea introductivă a alineatului (2) al articolului 19 va avea următorul  cuprins:

“(2) Reglementarea tehnică prevede pentru fiecare categorie de produse dintr-un domeniu reglementat una sau mai multe proceduri pentru evaluarea conformitătii; procedura pentru evaluarea conformitătii este formată din unul sau o combinatie adecvată a următoarelor module:”

10. La articolul I punctul 20, articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Marcajul CE este urmat, dacă este cazul, de numărul de identificare a organismului notificat care a evaluat conformitatea potrivit prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile produsului.”

11. La articolul I punctul 23, alineatele (1) si (4) ale articolului 24 vor avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Autoritătile competente notifică organisme desemnate conform prevederilor prezentei legi si ale reglementărilor tehnice, de la data intrării în vigoare a PECA pentru domeniul reglementat în care organismele respective au fost desemnate; în situatia în care un astfel de protocol nu este încheiat, autoritătile competente notifică organisme desemnate începând cu data aderării la Uniunea Europeană.

…………………………………..

(4) De la termenele prevăzute la alin. (1) se acceptă si se recunosc rapoartele de încercări si certificatele de evaluare a conformitătii, emise de către orice organism notificat din Uniunea Europeană.”

12. La articolul I punctul 24, alineatul (2) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“(2) Retragerea desemnării sau, după caz, a notificării nu afectează valabilitatea rapoartelor de încercări, a certificatelor sau a altor documente care atestă conformitatea, emise de către organismul în cauză anterior acestei decizii.

Rapoartele de încercări, certificatele sau alte documente îsi pierd valabilitatea si se retrag numai dacă se dovedeste că această măsură trebuie întreprinsă.”

13. La articolul I punctul 26, alineatele (1) si (3) ale articolului 291 vor avea următorul cuprins:

“Art. 291. - (1) Se admit introducerea pe piată si/sau punerea în functiune si a produselor cu marcaj CS, aplicat conform prevederilor prezentei legi si ale reglementărilor tehnice aplicabile, numai până la data intrării în vigoare a PECA pentru domeniile acoperite de reglementări tehnice aplicabile produselor respective ori până la data aderării la Uniunea Europeană, în situatia în care un astfel de protocol nu este încheiat.

…………………………………..

(3) De la data aderării la Uniunea Europeană se interzice distribuirea, contra cost sau gratuită, a produselor din domeniile reglementate, marcate cu marcaj CS; autoritătile competente au obligatia de a lua măsurile necesare de retragere de pe piată a produselor cu marcaj CS.”

…………………………………..

14. La articolul I punctul 26, alineatul (1) al articolului 292 va avea următorul cuprins:

“Art. 292. - (1) Marcajul CS prevăzut la art. 291 alin. (1) se aplică de către producător sau de către reprezentantul său autorizat, persoană fizică ori juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România.”

15. La articolul I punctul 26, alineatul (1) al articolului 295 va avea următorul cuprins:

“Art. 295. - (1) Ordinele prevăzute la art. 294 alin. (2) se abrogă la data intrării în vigoare a PECA, care include domeniul reglementat în care au fost aprobate organisme recunoscute, sau la data aderării la Uniunea Europeană, în situatia în care un astfel de protocol nu a fost încheiat.”

16. La articolul I punctul 26, articolele 296 si 297 vor avea următorul cuprins:

“Art. 296. - Înainte de introducerea pe piată sau punerea în functiune a produselor cu marcaj CS, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligatia de a asigura realizarea cerintelor prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a)-d) si marcarea produselor cu respectarea prevederilor art. 21.

Art. 297. - Pentru produsele cu marcaj CS, în cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are domiciliul, respectiv sediul, în România, responsabilitătile prevăzute la art. 11 revin importatorului.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2003.

Nr. 503.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2003.

Nr. 789.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea plătii unor contributii voluntare ale României la bugetul Înaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si la bugetul Organizatiei Natiunilor Unite pentru finantarea programelor de asistentă umanitară internatională

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă plata unor contributii voluntare ale României la bugetul Înaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati, în limita echivalentului în lei al sumei de 7.000 dolari S.U.A., si la bugetul Organizatiei Natiunilor Unite pentru finantarea programelor de asistentă umanitară internatională, în limita echivalentului în lei al sumei de 5.000 dolari S.U.A.

Art. 2. - Sumele necesare plătii contributiilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2003.

Nr. 510.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea plătii unor contributii voluntare ale României la bugetul

Înaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si la bugetul Organizatiei Natiunilor Unite pentru finantarea programelor de asistentă umanitară internatională

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea plătii unor contributii voluntare ale României la bugetul Înaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si la bugetul Organizatiei Natiunilor Unite pentru finantarea programelor de asistentă umanitară internatională si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2003.

Nr. 801.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120 din 25 septembrie 2002 privind aprobarea sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 4 octombrie 2002, aprobată prin Legea nr. 663/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Categoriile de activităti finantate de la bugetul de stat în cadrul programelor prevăzute în anexă se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătilor competente prevăzute la art. 2 alin. (1).”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Armonizarea activitătilor de elaborare si aplicare unitară a strategiei si politicilor de stimulare si promovare a exportului cu strategiile si politicile sectoriale, precum si monitorizarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat se realizează de către Consiliul de export, structură organizatorică la nivel national, cu caracter public-privat, având în componentă reprezentanti ai institutiilor guvernamentale, structurilor patronale si profesionale cu atributii si activitate în domeniul exportului, care se înfiintează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei si Comertului.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2003.

Nr. 511.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2003.

Nr. 802.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2002 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 156 din 7 noiembrie 2002 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 25 noiembrie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2003.

Nr. 512.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2002 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2002 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2003.

Nr. 803.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 430

din 18 noiembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (2), art. 32, 33 si art. 52 alin. (1) lit. e) si u) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (2), art. 32, 33 si ale art. 52 alin. (1) lit. e) si u) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Monoprix” - S.R.L. din Brăila în Dosarul nr. 6.000/2003 al Judecătoriei Brăila.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, apreciind că textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 iunie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 6.000/2003, Judecătoria Brăila a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (2), art. 32, 33 si art. 52 alin. (1) lit. e) si u) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificările si com- pletările ulterioare.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Monoprix” - S.R.L. din Brăila într-o cauză ce are ca obiect plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor încheiat de comisarii Gărzii Financiare - Sectia Brăila.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate, atât cele referitoare la comercializarea unor produse pe baza autorizatiei, cât si cele privind sanctiunile instituite de legiuitor, sunt în contradictie cu prevederile constitutionale ale art. 134 alin. (2) lit. a) care consacră principiul libertătii comertului. În acest sens, autorul exceptiei consideră că, “dacă regimul de autorizare se justifică la nivelul agentilor economici care produc alcool, produse de tutun si cafea, nu aceeasi solutie se poate aplica si poate fi acceptată pentru activitatea de comercializare în care agentii economici plătesc taxe si impozite pentru activitatea desfăsurată în acest domeniu.” De aceea, restrictionarea si conditionarea obtinerii unei astfel de autorizatii contravin si dispozitiilor Codului comercial român.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu poate fi primită, întrucât “obligativitatea obtinerii unei autorizatii de comercializare de către comerciantul care, în sistem de alimentatie publică, comercializează produse impuse autorizării nu constituie o îngrădire a dreptului de a desfăsura această activitate economică, o încălcare a principiului libertătii comertului consacrat de Constitutie”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în concordantă cu prevederile art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie. Invocând jurisprudenta Curtii cu privire la libertatea comertului, Guvernul arată că “statul are obligatia să actioneze pentru apărarea intereselor generale ale societătii, iar agentii economici trebuie să se integreze cadrului constitutional, în concordantă cu interesul public la care statul este obligat să vegheze”. În acest context, consideră că măsura instituită prin dispozitiile legale criticate este în deplin acord cu obligatia statului de a asigura “protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară”, prevăzută la art. 134 alin. (2) lit. b) din Legea fundamentală.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

axaminând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei republicate, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 30 alin. (2), art. 32, 33 si cele ale art. 52 alin. (1) lit. e) si u) din Legea nr. 521 din 17 iulie 2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 2 august 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Mentionăm că prevederile cuprinse în art. 32 lit. a) si în art. 33 alin. (1) lit. f) si g) din Legea nr. 521/2002 au fost modificate si completate prin Legea nr. 232 din 31 mai 2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 31 mai 2003.

Dispozitiile legale criticate privesc reglementarea regimului de autorizare a agentilor economici care comercializează produse de alimentatie publică, stabilind autoritătile care emit autorizatii, documentele necesare autorizării si faptele care constituie contraventii.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că aceste dispozitii de lege contravin art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutia republicată, care are următorul continut:

“Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;”.

Examinând exceptia, Curtea constată că dispozitiile art. 52 alin. (1) lit. u) din Legea nr. 521/2002 au mai fost supuse controlului de constitutionale. Astfel, prin Decizia nr. 224 din 10 septembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 15 octombrie 2002, si prin Decizia nr. 284 din 29 octombrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 2 decembrie 2002, Curtea Constitutională a statuat că acestea sunt constitutionale în raport cu prevederile art. 41 alin. (1), (7) si (8) din Legea fundamentală. Curtea a retinut că aceste dispozitii legale constituie o aplicare legală a normelor constitutionale invocate, care prevăd că bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate în conditiile legii. Legiuitorul poate să instituie sanctiuni pentru ipoteza în care desfăsurarea activitătii de comercializare a unor produse contravine legii.

Motivarea cuprinsă în considerentele acestor decizii, precum si solutia promovată de Curte îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate în cauza de fată, Curtea retine că este dreptul legiuitorului să stabilească atât regimul produselor supuse impozitelor indirecte (taxa pe valoarea adăugată si accize), cât si cadrul legal de valorificare a băuturilor alcoolice, în asa fel încât să stăvilească activitătile ilicite cu aceste produse. Instituirea de norme de conduită implică si instituirea de sanctiuni, în spetă sanctiuni contraventionale constând inclusiv în confiscarea cantitătilor de băuturi alcoolice care fac obiectul contraventiei sau confiscarea contravalorii acestora, atunci când băuturile au fost vândute cu încălcarea regimului legal. Prin aceste reglementări însă nu se înfrâng prevederile constitutionale ale art. 135 alin. (2) lit. a), care consfintesc libertatea comertului, întrucât statul are atât dreptul, cât si îndatorirea de a interveni în activitătile economice si de a crea cadrul juridic corespunzător, politica legislativă fiind una dintre pârghiile specifice de interventie a statului în economie. Or, lipsa unui control din partea statului în comercializarea băuturilor alcoolice ar echivala cu lipsa de protectie a intereselor nationale în activitatea economică, ceea ce contravine prevederilor art. 135 alin. (2) lit. b) din Constitutie, republicată.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutia republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (2), art. 32, 33 si ale art. 52 alin. (1) lit. e) si u) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Monoprix”- S.R.L. din Brăila în Dosarul nr. 6.000/2003 al Judecătoriei Brăila.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 noiembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acceptarea unui legat cu sarcini în favoarea statului român

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 7 lit. d) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acceptă legatul cu sarcini constituit de doamna Evantia Economu Oniga în favoarea statului român, constând într-un bun imobil, situat în Brasilia, Rua Barata Ribeiro nr. 639, apartamentul 901, cu terenul aferent.

Art. 2. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Afacerilor Externe a imobilului, proprietate publică a statului, prevăzut la art. 1.

(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să plătească din prevederile bugetare aprobate, domnului Teodoro Oniga, pe bază de documente justificative, cheltuielile determinate de conservarea si întretinerea bunului imobil prevăzut la art. 1, începând cu data de 10 iulie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 1.334.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2003 privind autorizarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului de a achizitiona tehnică de calcul si servicii prin intermediul unei finantări tip leasing financiar

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2003 privind autorizarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului de a achizitiona tehnică de calcul si servicii prin intermediul unei finantări tip leasing financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 29 septembrie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Se autorizează Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului să suplimenteze finantarea proiectului în curs cu valoarea de 20 milioane dolari S.U.A., exclusiv taxele si impozitele aferente, pentru o durată de 3 ani, în vederea achizitionării în mod aditional de tehnică de calcul si servicii.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

Nr. 1.352.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părti din constructia aflată

în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părti din constructia aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, amplasată în incinta imobilului situat în municipiul Bucuresti, Sos. Alexandriei nr. 158, sectorul 5, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si a demolării partiale a constructiei mentionate la art. 1.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiei prevăzute la art. 1, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

Nr. 1.356.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din constructia care se află în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor si trece din domeniul public în domeniul privat al statului

 

Locul unde este situată constructia

Persoana juridică care administrează constructia

Caracteristicile tehnice ale constructiei care trece în domeniul privat al statului

Numărul din inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al statului

Municipiul Bucuresti, Sos. Alexandriei nr. 158, sectorul 5

Ministerul Administratiei si Internelor

Pavilion depozit nr. 13 (M2) - partial

Suprafata construită = 221,54 m2;

Suprafata desfăsurată = 221,54 m2

anul constructiei 1980

Valoarea contabilă = 499.675.000 lei

62.669