MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 892       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 1 decembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.435. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Covasna

 

1.438. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru efectuarea unor cheltuieli determinate de organizarea sau participarea la realizarea unor actiuni dedicate Pomului de Crăciun

 

1.439. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003

 

1.440. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003

 

1.441. - Hotărâre pentru aprobarea finantării proiectului “Reprezentări artistice ale diplomatului român Nicolae Titulescu - bust si statuie din bronz” dinfondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

1.442. - Hotărâre pentru aprobarea finantării proiectului “Chivotele lui Petru Rares si modelul lor ceresc - versiunea în limba engleză” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

1.443. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003

 

1.444. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Vrancea

 

1.445. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru cheltuieli care se suportă din bugetele locale

 

1.455. - Hotărâre pentru scutirea la plată a obligatiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj pentru exercitiul financiar al anului 2003 ale unor agenti economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Covasna

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, cu suma de 4.000.000 mii lei, pentru judetul Covasna, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia consiliilor locale ale comunelor Valea Mare, Barcani, Sita Buzăului, Dobârlău, Hăghig si Vâlcele, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 decembrie 2003.

Nr. 1.435.

 

ANEXĂ

 

- mii lei -

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Suma alocată

1.

Valea Mare

1.000.000

2.

Barcani

600.000

3.

Dobârlău

600.000

4.

Hăghig

600.000

5.

Sita Buzăului

600.000

6.

Vâlcele

600.000

 

TOTAL:

4.000.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru efectuarea unor cheltuieli determinate de organizarea sau participarea la realizarea unor actiuni dedicate Pomului de Crăciun

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 a sumei de 500 milioane lei pentru efectuarea unor cheltuieli determinate de organizarea sau participarea la realizarea unor actiuni dedicate Pomului de Crăciun.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul pe anul 2003 al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.438.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 186.000.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) Cu suma prevăzută la alin. (1) se suplimentează capitolul “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul “Transferuri”, după cum urmează:

a) 100.000.000 mii lei pentru plata ajutoarelor pentru încălzirea locuintei, în baza art. 1610 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările ulterioare;

b) 74.000.000 mii lei pentru plata drepturilor stabilite în baza Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare, a Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, a Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările ulterioare;

c) 12.000.000 mii lei pentru plata alocatiilor sociale pentru nevăzători si a indemnizatiilor pentru însotitorii nevăzătorilor, stabilite în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si a bugetului Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru anul 2003.

Art. 3. - Ordonatorii de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.439.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, cu suma de 2 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, în vederea acordării de bunuri cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru bătrâni, copii, veterani de război si persoane defavorizate sau aflate în dificultate.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.440.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării proiectului “Reprezentări artistice ale diplomatului român Nicolae Titulescu - bust si statuie din bronz” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “Reprezentări artistice ale diplomatului român Nicolae Titulescu - bust si statuie din bronz”.

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 41 din 4 decembrie 2003, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 600 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 19 decembrie 2003.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.441.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării proiectului “Chivotele lui Petru Rares si modelul lor ceresc - versiunea în limba engleză” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “Chivotele lui Petru Rares si modelul lor ceresc - versiunea în limba engleză”.

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 40 din 4 decembrie 2003, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 80 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 19 decembrie 2003.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.442.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe, la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul 84 “Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite”, cu suma de 35 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, în vederea rambursării unei rate de credit extern.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.443.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, cu suma de 5.000.000 mii lei, pentru judetul Vrancea, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia municipiului Focsani, judetul Vrancea, pentru consolidarea si restaurarea Teatrului “Maior Gheorghe Pastia” din municipiul Focsani.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.444.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru cheltuieli care se suportă din bugetele locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea pe judete a sumelor defalcate din impozitul pe venit cu suma de 160.895 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru finantarea cheltuielilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă suplimentarea la judetul Ilfov a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu suma de 3.505,9 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru finantarea cheltuielilor la învătământul special.

Art. 2. - (1) Aceste sume se repartizează pe comune, orase si municipii de către consiliul judetean, prin hotărâre, după consultarea primarilor si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice.

(2) Utilizarea sumelor prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.445.

 

ANEXĂ

JUDETELE

cărora li se alocă sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor localecopyrightdsc.net

 

- milioane lei -

Nr. crt.

Judetul

Destinatia alocării

Suma alocată

1.

Arges

 

 

 

 

Total, din care:

10.000

 

 

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al judetului

2.500

 

 

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor

7.500

2.

Brasov

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor

28.300

3.

Dâmbovita

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor

3.100

4.

Galati

Total, din care:

15.432

 

 

Protectia socială privind asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru încălzirea locuintei si sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap

13.932

 

 

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al judetului

1.500

5.

Giurgiu

Protectia socială privind asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru încălzirea locuintei si sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap

13.400

6.

Gorj

Total, din care:

19.000

 

 

Protectia socială privind asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru încălzirea locuintei si sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap

8.500

 

 

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor

10.500

7.

Iasi

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor

7.714

8.

Ilfov

Protectia socială privind asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru încălzirea locuintei si sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap

3.072

9.

Neamt

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor

20.000

10.

Olt

Protectia socială privind asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru încălzirea locuintei si sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap

11.000

11.

Sălaj

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor

5.650

12.

Teleorman

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor

787

13.

Tulcea

Total, din care:

8.500

 

 

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al judetului

1.000

 

 

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor

7.500

14.

Vâlcea

Total, din care:

7.240

 

 

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al judetului

4.240

 

 

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului municipiului Râmnicu Vâlcea

3.000

15.

Vrancea

Total, din care:

7.700

 

 

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al judetului

2.300

 

 

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului orasului Panciu

3.900

 

 

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului municipiului Adjud

1.500

 

TOTAL:

160.895

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru scutirea la plată a obligatiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj pentru exercitiul financiar al anului 2003 ale unor agenti economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 33 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 500/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă scutirea la plată a obligatiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj pentru exercitiul financiar al anului 2003, inclusiv a accesoriilor aferente acestora, cu exceptia obligatiilor datorate din retinerile la sursă, în limita unui plafon de 2.685.057 milioane lei, pentru agentii economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Sumele ce fac obiectul scutirii la plată, prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin certificate de obligatii bugetare eliberate de creditori bugetari.

Art. 2. - Conventiile de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor bugetare, încheiate cu agentii economici, în temeiul dispozitiilor legale în vigoare, pentru recuperarea arieratelor bugetare, aflate în derulare, respectiv acordurile de esalonare si reesalonare încheiate cu agentii economici, se vor modifica, avându-se în vedere prevederile art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.455.

 

ANEXĂ

LISTA

agentilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care beneficiază de scutirea de la plata obligatiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj pentru exercitiul financiar al anului 2003, inclusiv a accesoriilor aferente acestora, cu exceptia obligatiilor datorate din retinerile la sursă

 

Agentul economic

Plafonul pentru care se aprobă

scutirea la plată

- milioane lei -

Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

1.467.403

Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A.

1.019.556

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A.

198.098