MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 895         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 15 decembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

532. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2003 privind transferul pachetului de actiuni al Societătii Comerciale “Clujana” - S.A., Cluj-Napoca, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj

 

836. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2003 privind transferul pachetului de actiuni al Societătii Comerciale “Clujana” - S.A., Cluj-Napoca, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj

 

533. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

 

837. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

 

534. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitătilor administrativ-teritoriale

 

838. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitătilor administrativ-teritoriale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.428. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 58/2003

 

1.450. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru refacerea si consolidarea drumurilor comunale afectate de inundatiile produse în comuna Corbu, judetul Harghita

 

1.451. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2003 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli si a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetele Neamt si Suceava în perioada decembrie 2002 - ianuarie 2003

 

1.453. - Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003, rectificate, ale agentilor economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

1.454. - Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale agentilor economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2003 privind transferul pachetului de actiuni al Societătii Comerciale “Clujana” - S.A., Cluj-Napoca, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 47 din 10 iulie 2003 privind transferul pachetului de actiuni al Societătii Comerciale “Clujana” - S.A., Cluj-Napoca, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.10 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 24 iulie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 9 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 532.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2003 privind transferul pachetului de actiuni al Societătii Comerciale “Clujana” - S.A., Cluj-Napoca, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2003 privind transferul pachetului de actiuni al Societătii Comerciale “Clujana” - S.A., Cluj-Napoca, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2003.

Nr. 836.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71 din 22 august 2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2003, cu următoarea modificare:

- La articolul I, articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - (1) Veniturile proprii ale Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune provin, după caz, din:

a) sume încasate din realizarea obiectului de activitate;

b) taxe pentru serviciul public de radiodifuziune, respectiv pentru serviciul public de televiziune;

c) penalităti de întârziere pentru neachitarea la termen a taxelor datorate;

d) sume încasate din publicitate;

e) sume încasate din amenzi si despăgubiri civile;

f) donatii si sponsorizări;

g) alte venituri realizate potrivit legii.

(2) Persoanele fizice cu domiciliul în România au obligatia să plătească o taxă pentru serviciul public de radiodifuziune si o taxă pentru serviciul public de televiziune, în calitate de beneficiari ai acestor servicii, cu

exceptia celor care declară pe propria răspundere că nu detin receptoare de radio, respectiv de televiziune, si a celor care, potrivit legii, beneficiază de scutire de la plata acestor taxe.

(3) Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele, sucursalele, agentiile si reprezentantele acestora, precum si reprezentantele din România ale persoanelor juridice străine, au obligatia să plătească o taxă pentru serviciul public de radiodifuziune si o taxă pentru serviciul public de televiziune, în calitate de beneficiari ai acestor servicii.

(4) Cuantumul taxelor prevăzute la alin. (1) lit. b), pe categorii de plătitori, modalitatea de încasare si scutire de la plata acestora, penalitătile de întârziere, precum si sanctiunile care se aplică în cazul completării în mod eronat a declaratiei de exceptare de la plata taxelor de către detinătorii de receptoare de radio, respectiv de televiziune, care, potrivit legii, sunt plătitori ai taxei pentru serviciul public de radiodifuziune si ai taxei pentru serviciul public de televiziune, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(5) Procedura privind efectuarea controlului, constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor si penalitătilor de întârziere în cazul sustragerii de la plata taxelor prevăzute la alin. (1) lit. b) de către detinătorii de receptoare de radio, respectiv de televiziune, se stabileste prin hotărâre a Guvernului.

(6) Sunt scutite de la plata taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune si pentru serviciul public de televiziune familiile si persoanele singure care beneficiază de ajutor social lunar, potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, asociatiile si fundatiile nonprofit, misiunile diplomatice străine si membrii acestora, persoanele fizice abonate la retele de radioamplificare, azilurile de bătrâni, unitătile din cadrul institutiilor care au competente în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, unitătile de învătământ de stat prescolar, preuniversitar si universitar, căminele de copii si cresele de stat, pensionarii proveniti din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislatiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, pensionarii Societătii Române de Radiodifuziune si ai Societătii Române de Televiziune, unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, precum si alte categorii prevăzute de legi speciale.

(7) Alte scutiri de la plata taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune si pentru serviciul public de televiziune decât cele prevăzute prin prezenta lege pot fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va stabili modul de restituire a taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune si, respectiv, pentru serviciul public de televiziune - către persoanele care au achitat aceste taxe, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, si care declară pe propria răspundere că nu detin receptoare de radio, respectiv receptoare de televiziune -, modalitătile financiar-contabile de compensare între Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si Societatea Română de Radiodifuziune, respectiv Societatea Română de Televiziune, precum si sanctiunile pentru cazurile declaratiilor eronate.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 533.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2003.

Nr. 837.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitătilor administrativ-teritoriale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 75 din 28 august 2003 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitătilor administrativ-teritoriale, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, cu următoarea modificare:

- Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(3) Veniturile proprii provin din tarifele încasate din prestarea serviciilor de productie editorială, tipografică si de difuzare. Nivelul tarifelor se stabileste de autoritatea administratiei publice locale în subordinea căreia functionează serviciul public.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 534.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitătilor administrativ-teritoriale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitătilor administrativ-teritoriale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2003.

Nr. 838.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 58/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 58/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 20 februarie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La alineatul (1) al articolului 11, partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) În vederea emiterii autorizatiei prevăzute de lege, persoana fizică sau reprezentantul asociatiei familiale, cetătean român, trebuie să depună la registratura primăriei unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul o documentatie care va cuprinde:”

2. Literele b) si i) ale alineatului (1) al articolului 11 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“b) cazierul judiciar al persoanei solicitante sau al fiecărui membru al asociatiei familiale, din care să rezulte că nu a săvârsit infractiuni în legătură cu activitatea economică pe care doreste să o desfăsoare;

………………………………...

i) cererea de înregistrare în registrul comertului si la organele fiscale teritoriale, prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.047/2003 pentru stabilirea modelului si continutului cererii de înregistrare si ale certificatului de înregistrare în registrul comertului, completată în dublu exemplar.”

3. După alineatul (2) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Cetătenii români care au obtinut o calificare în străinătate trebuie să depună, în vederea autorizării, după caz, atestatul de recunoastere si echivalare eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, pentru documentele care au fost dobândite în sistemul de învătământ, sau atestatul de recunoastere a calificării obtinute în afara sistemului de învătământ, eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, conform prevederilor art. 9 alin. (2) lit. b) din lege, al cărui model va fi stabilit prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.”

4. La alineatul (3) al articolului 11, partea introductivă si litera d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(3) În vederea emiterii autorizatiei prevăzute de lege, persoana fizică sau reprezentantul asociatiei familiale, cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene sau cetătean al unui stat din Spatiul Economic European, trebuie să depună la registratura primăriei unitătii administrativ-teritoriale, în a cărei rază teritorială îsi are resedinta sau, după caz, domiciliul, o documentatie care va cuprinde:

.……………………

d) documentele care atestă calificarea, conform prevederilor art. 8 si 9 din lege, respectiv, după caz, atestatul de recunoastere si echivalare eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, pentru documentele care au fost dobândite în sistemul de învătământ, sau atestatul de recunoastere a calificării obtinute în afara sistemului de învătământ, eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, conform prevederilor art. 9 alin. (2) lit. b) din lege, al cărui model va fi stabilit prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.”

5. La alineatul (3) al articolului 11, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

“i) certificatul de cazier judiciar din statul de origine sau de provenientă a străinului sau alt document cu aceeasi valoare juridică, eliberat de autoritătile din acel stat, tradus în limba română si legalizat conform legii, din care să rezulte că străinul nu a săvârsit infractiuni în legătură cu activitatea economică pe care doreste să o desfăsoare în România.”

6. Alineatul (4) al articolului 11 si nota de subsol corespunzătoare acestuia se abrogă.

7. Anexa nr. 6 “Lista activitătilor din economia natională si perioada solicitată ca experientă profesională recunoscută în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si Spatiul Economic European” la norme se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici

si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 4 decembrie 2003.

Nr. 1.428.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru refacerea si consolidarea drumurilor comunale afectate de inundatiile produse în comuna Corbu, judetul Harghita

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 19 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 3.000 milioane lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru refacerea si consolidarea drumurilor comunale afectate de inundatiile produse în comuna Corbu, judetul Harghita.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul local al comunei Corbu, judetul Harghita, pe anul 2003, la capitolul “Venituri cu destinatie specială”, subcapitolul “Venituri din fondul de interventie”, respectiv la capitolul “Cheltuieli cu destinatie specială”, subcapitolul “Cheltuieli din fondul de interventie”, iar utilizarea sumei se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor legale, din sumele puse la dispozitie prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.450.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2003 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli si a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetele Neamt si Suceava în perioada decembrie 2002 - ianuarie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 19 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic.- Anexa nr. 2 “Lista cuprinzând lucrări urgente de refacere în judetul Neamt” la Hotărârea Guvernului nr. 1/2003 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli si a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetele Neamt si Suceava în perioada decembrie 2002 - ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 10 ianuarie 2003, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.451.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând lucrările urgente de refacere în judetul Neamt

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului (anul 2003)

Valoarea

- milioane lei -

 

TOTAL

10.700,0

 

din care:

 

1.

Comuna Farcasa

9.450,0

 

-refacerea podului din lemn (Frumosu-Popesti)

5.373,0

 

- lucrări de apărare a malului pe râul Bistrita

2.877,0

 

- refacerea puntii suspendate (Stejaru Busmei)

1.200,0

2.

Comuna Poiana Teiului

1.250,0

 

refacerea puntii suspendate (Dreptu-Pârâul Fagului si Popesti)

1.250,0

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003, rectificate, ale agentilor economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor,

Constructiilor si Turismului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările ulterioare, si al Ordonantei Guvernului nr. 87/2003 cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 500/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2003, rectificate, ale unor agenti economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prevăzute în anexele nr. 1 - 20*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli rectificate reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, agentii economici pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.453.


*) Anexele se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale agentilor economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 44 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale agentilor economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prevăzute în anexele nr. 1-21*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, agentii economici pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.454.


*) Anexele se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.